Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Nateshwara | Sahasranama Stotram Uttara Pithika Lyrics in Tamil

Nateshwar Sahasranama Stotrasya Uttara Peethika in Tamil:

॥ நடேஶ்வரஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரஸ்ய உத்தரபீடி²கா ॥

ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।

ஶ்ரீசித³ம்ப³ரநடேஶ்வர ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரஸ்ய உத்தரபீடி²கா ॥

இதி தே கதி²தம் தே³வி நடராஜஸ்ய ஸுந்த³ரம் ।
நாம்நாம் ஸஹஸ்ரமத்யந்தம் கோ³ப்யம் நேத³ம் ப்ரகாஶயேத் ॥ 1 ॥

ஸர்வஸித்³தி⁴கரம் புண்யம் ஸர்வவித்³யாவிவர்த⁴நம் ।
ஸம்பத்³ப்ரத³மித³ம் ந்ருʼணாம் ஸர்வாபத்³க்⁴நமகா⁴பஹம் ॥ 2 ॥

அபி⁴சார ப்ரயோகா³தி³ மஹாக்ருʼத்ய நிவாரணம் ।
அபஸ்மார மஹாவ்யாதி⁴ ஜ்வரகுஷ்டா²தி³ நாஶநம் ॥ 3 ॥

அத்யுத்பாத³ ப⁴யக்ஷோப⁴ க்ஷுத்³ரஶாந்தித³ காரணம் ।
கூஶ்மாண்ட³ ருத்³ர வேதால ஶாகிந்யாதி³ ப⁴யாபஹம் ॥ 4 ॥

ஸ்மரணாதே³வ ஜந்தூநாம் ப்³ரஹ்மஹத்யாதி³ நாஶநம் ।
அஸ்மாத்பரதரம் ஸ்தோத்ரம் நாஸ்தி லோகத்ரயேঽம்பி³கே ॥ 5 ॥

ஏதந்நாம ஸஹஸ்ரஸ்ய பட²நாத் ஸக்ருʼதே³வ ஹி ।
மஹாபாதகயுக்தோঽபி ஶிவஸாயுஜ்யமாப்நுயாத் ॥ 6 ॥

ப்ரயோக³லக்ஷணம் வக்ஷ்யே ஶ்ருʼணு ஶைலஸுதேঽது⁴நா ।
பஜ்சம்யாமத²வாঽஷ்டம்யாம் த³ஶம்யாம் வா விஶேஷத: ॥ 7 ॥

ஸ்நாத்வா ஶுபா⁴ஸநே ஸ்தி²த்வா த்⁴யாயந் ஶ்ரீநடநாயகம் ।
ப்ரஜபேத்த்³வாத³ஶாவ்ருʼத்யா ஸர்வாந் காமாந் லபே⁴ந்நர। ॥ 8 ॥

ஆர்த்³ராயாம் ப்ராதராரப்⁴ய நடராஜஸ்ய ஸந்நிதௌ⁴ ।
ஆஸாயம் ப்ரஜபேதே³தத் ஏவம் ஸம்வத்ஸரத்ரயம் ॥ 9 ॥

தஸ்ய ப⁴க்தஸ்ய தே³வேஶோ நடநம் த³ர்ஶயேத்ப்ரபு:⁴ ।
பி³ல்வவ்ருʼக்ஷஸ்ய நிகடே த்ரிவாரம் ப்ரஜபேதி³த³ம் ॥ 10 ॥

ஷட்³பி⁴ர்மாஸைர்மஹைஶ்வர்யம் லப⁴தே ந சிராந்நர: ।
அநேந ஸ்தோத்ரராஜேந மந்த்ரிதம் ப⁴ஸ்மதா⁴ரயேத் ॥ 11 ॥

ப⁴ஸ்மாவலோகநாந்ம்ருʼத்யுர்வஶ்யோ ப⁴வதி தத்க்ஷணாத் ।
ஸலிலம் ப்ராஶயேத்³தீ⁴மாந் மந்த்ரேணாநேந மந்த்ரிதம் ॥ 12 ॥

ஸர்வவித்³யாமயோ பூ⁴த்வா வ்யாகரோத்யஶ்ருதாதி³கம் ।
நாடகாதி³ மஹாக்³ரந்த²ம் குருதே நாத்ர ஸம்ஶய: ॥ 13 ॥

சதுர்த்²யந்தம் ஸமுச்சார்யநாமைகைகம் ததோ ஜபேத் ।
பஞ்சாக்ஷரம் ததா² நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் ப்ரஜபேத்க்ரமாத் ॥ 14 ॥

ஏவம் த்ரிவாரம் மாஸாநாமஷ்டாவிம்ஶதிகே க³தே ।
நிக்³ரஹாநுக்³ரஹௌ கர்தும் ஶக்திரஸ்யோபஜாயதே ॥ 15 ॥

நாம்நாமாதௌ³ ததா²ந்தே ச பஞ்சாக்ஷரமஹாமநும் ।
ஜப்த்வா மத்⁴யஸ்தி²தம் நாம நிர்மமோந்தம் ஸதா³ ஸக்ருʼத் ॥ 16 ॥

சதுர்த்²யந்தம் ஜபேத்³வித்³வாந் த்ரிவர்ஷம் ச த்ரிமாஸகை: ।
அணிமாதி³ மஹாஸித்³தி⁴ ரசிராத் ப்ராப்நுயாத்³த்⁴ருவம் ॥ 17 ॥

ஸர்வேஷ்வபி ச லோகேஷு ஸித்³த:⁴ ஸந்விசரேந்நர: ।
லக்ஷ்மீபீ³ஜ த்³வயக்ஷிப்தமாத்³யம் தந்நாம ய: ஶிவே ॥ 18 ॥

வாஞ்சி²தாம் ஶ்ரியமாப்நோதி ஸத்யமுக்தம் வராநநே ।
ஹல்லேகா²மந்த்ர ஸம்யுக்தம் பூர்வவத் ஸம்யுதம் ஜபேத் ॥ 19 ॥

யோக³ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வேத்தஸ்ய த்ரிசது: பஞ்சவத்ஸரை: ।
கிமத்ர ப³ஹுநோக்தேந யாயா ஸித்³தி⁴ரபீ⁴ப்ஸிதா ॥ 20 ॥

தாம் தாம் ஸித்³தி⁴ம் லபே⁴ந்மர்த்ய: ஸத்யமேவ மயோதி³தம் ।
கண்ட²த³க்⁴நஜலேஸ்தி²த்வா த்ரிவாரம் ப்ரஜபேதி³த³ம் ॥ 21 ॥

ரிபூநுச்வாடயேச்சீ²க்⁴ரமேகேநைவ தி³நேந ஸ: ।
த³க்ஷிணாபி⁴முகோ²பூ⁴த்வா த்⁴ருʼத்வாঽঽர்த்³ரவஸநம் ஶுசி: ॥ 22 ॥

ஶத்ருநாமஸமுச்வார்ய மாரயேதிபதா³ங்கிதம் ।
படே²தி³த³ம் ஸ்தவம் க்ரோதா⁴த் ஸப்தக்ருʼத்வஸ்த்ரிபி⁴ர்தி³நை: ॥ 23 ॥

ஸ ரிபுர்ம்ருʼத்யுகே³ஹஸ்ய த்⁴ருவமாதித்²யபா⁴க்³ப⁴வேத் ।
ஹரித்³ரயா நடாதீ⁴ஶம் க்ருʼத்வா ப்ராணாந் ப்ரதிஷ்டி²பேத் ॥ 24 ॥

பீதபுஷ்பை: ஸமப்⁴யர்ச்ய ஸ்தோத்ரமேதஜ்ஜபேந்நர: ।
ஸ்தம்ப⁴யேத்ஸகலாந்லோகாந் கிமிஹக்ஷுத்³ரமாநுஷாந் ॥ 25 ॥

ஆகர்ஷணாய ஸர்வேஷாமுத்தராபி⁴முகோ²ஜபேத் ।
வாஞ்சி²தாயோஷிதஸ்ஸர்வாஸ்ததா² லோகாந்தரஸ்தி²தா: ॥ 26 ॥

யக்ஷாஶ்ச கிந்நராஶ்சாபி ராஜாநோவஶமாப்நுயு: ।
கும்ப⁴ஸ்தி²தம் ஜலம்ஸ்ப்ருʼஷ்ட்வா த்ரிவாரம் ப்ரஜபேதி³த³ம் ॥ 27 ॥

மஹாக்³ரஹக³ணக்³ரஸ்தாந் அபி⁴ஷேகஞ்சகாரயேத் ।
ஜலஸ்பர்ஶநமாத்ரேணமுச்யதே ச க்³ரஹாதி³பி:⁴ ॥ 28 ॥

கிமத்ர ப³ஹுநோக்தேந ஸித்³த⁴யந்த்யகி²லஸித்³த⁴ய: ।
ஸாக்ஷாந்நடேஶ்வரோ தே³வோ வஶ்யோ ப⁴வதி தத்க்ஷணாத் ॥ 29 ॥

(ஶைலஜே ॥ )
அஸ்மாத்பரதராஸித்³தி:⁴ காவாஸ்திகத²யப்ரியே ।
நிஷ்காமஸ்யாசிராதே³வ ப்³ரஹ்மஜ்ஞாநமவாப்யதே ॥ 30 ॥

தஸ்மாத்ஸர்வப்ரயத்நேந யதிபி⁴ர்ப்³ரஹ்மசாரிபி:⁴ ।
வநஸ்தை²ஶ்ச க்³ருʼஹஸ்தை²ஶ்ச ஸர்வைர்ஜப்யம் ப்ரயத்நத: ॥ 31 ॥

நித்யகர்மவதே³வேத³ம் ஸ்தோத்ரம் ஜப்யம் ஸதா³த³ராத் ।
ப்³ரஹ்மாத³யோঽபி யந்நாம பாட²ஸ்யைவ ப்ரஸாத³த: ॥ 32 ॥

ஸ்ருʼஷ்டித்வித்யந்தகர்தாரோ ஜக³தாம் சிரஜீவிந: ।
யதி³த³ம் முநய: ஸர்வே ஹயக்³ரீவாத³ய: புரா ॥ 33 ॥

படி²த்வா பரமாம் ஸித்³தி⁴ம் புநராவ்ருʼத்திவர்ஜிதாம் ।
ப்ராபிரே ததி³த³ம் ஸ்தோத்ரம் பட²த்வமபி ஶைலஜே ॥ 34 ॥

அஸ்மாத் பரதரம் வேத்³யம் நாஸ்தி ஸத்யம் மயோதி³தம் ।

॥ இத்யுத்தர பீடி²கா ॥

இத்யாகாஶபை⁴ரவகல்பே ப்ரத்யக்ஷஸித்³தி⁴ப்ரதே³ உமாமஹேஶ்வரஸம்வாதே³
பஞ்சவிம்ஶதிமூர்திப்ரகரணே தத்வாதீத ஶ்ரீ சித³ம்ப³ர
நடேஶ்வர ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமாலாமஹாமநோபத³ஶோ
நாம ஏகோநஷஷ்டிதமோঽத்⁴யாய:
॥ ௐ ஶிவமஸ்து ॥

Also Read:

1000 Names of Nateshwara | Sahasranama Stotram Uttara PIthika in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Nateshwara | Sahasranama Stotram Uttara Pithika Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top