Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Nateshwara | Sahasranama Stotram Uttara Pithika Lyrics in Kannada

Nateshvara Sahasranama Stotrasya Uttarapithika in Kannada:

॥ ನಟೇಶ್ವರಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಉತ್ತರಪೀಠಿಕಾ ॥

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।

ಶ್ರೀಚಿದಮ್ಬರನಟೇಶ್ವರ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಉತ್ತರಪೀಠಿಕಾ ॥

ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ದೇವಿ ನಟರಾಜಸ್ಯ ಸುನ್ದರಮ್ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಮತ್ಯನ್ತಂ ಗೋಪ್ಯಂ ನೇದಂ ಪ್ರಕಾಶಯೇತ್ ॥ 1 ॥

ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾವಿವರ್ಧನಮ್ ।
ಸಮ್ಪದ್ಪ್ರದಮಿದಂ ನೃಣಾಂ ಸರ್ವಾಪದ್ಘ್ನಮಘಾಪಹಮ್ ॥ 2 ॥

ಅಭಿಚಾರ ಪ್ರಯೋಗಾದಿ ಮಹಾಕೃತ್ಯ ನಿವಾರಣಮ್ ।
ಅಪಸ್ಮಾರ ಮಹಾವ್ಯಾಧಿ ಜ್ವರಕುಷ್ಠಾದಿ ನಾಶನಮ್ ॥ 3 ॥

ಅತ್ಯುತ್ಪಾದ ಭಯಕ್ಷೋಭ ಕ್ಷುದ್ರಶಾನ್ತಿದ ಕಾರಣಮ್ ।
ಕೂಶ್ಮಾಂಡ ರುದ್ರ ವೇತಾಲ ಶಾಕಿನ್ಯಾದಿ ಭಯಾಪಹಮ್ ॥ 4 ॥

ಸ್ಮರಣಾದೇವ ಜನ್ತೂನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿ ನಾಶನಮ್ ।
ಅಸ್ಮಾತ್ಪರತರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನಾಸ್ತಿ ಲೋಕತ್ರಯೇಽಮ್ಬಿಕೇ ॥ 5 ॥

ಏತನ್ನಾಮ ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಪಠನಾತ್ ಸಕೃದೇವ ಹಿ ।
ಮಹಾಪಾತಕಯುಕ್ತೋಽಪಿ ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 6 ॥

ಪ್ರಯೋಗಲಕ್ಷಣಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಶೃಣು ಶೈಲಸುತೇಽಧುನಾ ।
ಪಜ್ಚಮ್ಯಾಮಥವಾಽಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ದಶಮ್ಯಾಂ ವಾ ವಿಶೇಷತಃ ॥ 7 ॥

ಸ್ನಾತ್ವಾ ಶುಭಾಸನೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಧ್ಯಾಯನ್ ಶ್ರೀನಟನಾಯಕಮ್ ।
ಪ್ರಜಪೇತ್ದ್ವಾದಶಾವೃತ್ಯಾ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಲಭೇನ್ನರ। ॥ 8 ॥

ಆರ್ದ್ರಾಯಾಂ ಪ್ರಾತರಾರಭ್ಯ ನಟರಾಜಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ ।
ಆಸಾಯಂ ಪ್ರಜಪೇದೇತತ್ ಏವಂ ಸಂವತ್ಸರತ್ರಯಮ್ ॥ 9 ॥

ತಸ್ಯ ಭಕ್ತಸ್ಯ ದೇವೇಶೋ ನಟನಂ ದರ್ಶಯೇತ್ಪ್ರಭುಃ ।
ಬಿಲ್ವವೃಕ್ಷಸ್ಯ ನಿಕಟೇ ತ್ರಿವಾರಂ ಪ್ರಜಪೇದಿದಮ್ ॥ 10 ॥

ಷಡ್ಭಿರ್ಮಾಸೈರ್ಮಹೈಶ್ವರ್ಯಂ ಲಭತೇ ನ ಚಿರಾನ್ನರಃ ।
ಅನೇನ ಸ್ತೋತ್ರರಾಜೇನ ಮನ್ತ್ರಿತಂ ಭಸ್ಮಧಾರಯೇತ್ ॥ 11 ॥

ಭಸ್ಮಾವಲೋಕನಾನ್ಮೃತ್ಯುರ್ವಶ್ಯೋ ಭವತಿ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ।
ಸಲಿಲಂ ಪ್ರಾಶಯೇದ್ಧೀಮಾನ್ ಮನ್ತ್ರೇಣಾನೇನ ಮನ್ತ್ರಿತಮ್ ॥ 12 ॥

ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಮಯೋ ಭೂತ್ವಾ ವ್ಯಾಕರೋತ್ಯಶ್ರುತಾದಿಕಮ್ ।
ನಾಟಕಾದಿ ಮಹಾಗ್ರನ್ಥಂ ಕುರುತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 13 ॥

ಚತುರ್ಥ್ಯನ್ತಂ ಸಮುಚ್ಚಾರ್ಯನಾಮೈಕೈಕಂ ತತೋ ಜಪೇತ್ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರಂ ತಥಾ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಪ್ರಜಪೇತ್ಕ್ರಮಾತ್ ॥ 14 ॥

ಏವಂ ತ್ರಿವಾರಂ ಮಾಸಾನಾಮಷ್ಟಾವಿಂಶತಿಕೇ ಗತೇ ।
ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹೌ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ತಿರಸ್ಯೋಪಜಾಯತೇ ॥ 15 ॥

ನಾಮ್ನಾಮಾದೌ ತಥಾನ್ತೇ ಚ ಪಂಚಾಕ್ಷರಮಹಾಮನುಮ್ ।
ಜಪ್ತ್ವಾ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಂ ನಾಮ ನಿರ್ಮಮೋನ್ತಂ ಸದಾ ಸಕೃತ್ ॥ 16 ॥

ಚತುರ್ಥ್ಯನ್ತಂ ಜಪೇದ್ವಿದ್ವಾನ್ ತ್ರಿವರ್ಷಂ ಚ ತ್ರಿಮಾಸಕೈಃ ।
ಅಣಿಮಾದಿ ಮಹಾಸಿದ್ಧಿ ರಚಿರಾತ್ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾದ್ಧ್ರುವಮ್ ॥ 17 ॥

ಸರ್ವೇಷ್ವಪಿ ಚ ಲೋಕೇಷು ಸಿದ್ಧಃ ಸನ್ವಿಚರೇನ್ನರಃ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀಬೀಜ ದ್ವಯಕ್ಷಿಪ್ತಮಾದ್ಯಂ ತನ್ನಾಮ ಯಃ ಶಿವೇ ॥ 18 ॥

ವಾಂಛಿತಾಂ ಶ್ರಿಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಸತ್ಯಮುಕ್ತಂ ವರಾನನೇ ।
ಹಲ್ಲೇಖಾಮನ್ತ್ರ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ವವತ್ ಸಂಯುತಂ ಜಪೇತ್ ॥ 19 ॥

ಯೋಗಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ತ್ರಿಚತುಃ ಪಂಚವತ್ಸರೈಃ ।
ಕಿಮತ್ರ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ಯಾಯಾ ಸಿದ್ಧಿರಭೀಪ್ಸಿತಾ ॥ 20 ॥

ತಾಂ ತಾಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಲಭೇನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಸತ್ಯಮೇವ ಮಯೋದಿತಮ್ ।
ಕಂಠದಘ್ನಜಲೇಸ್ಥಿತ್ವಾ ತ್ರಿವಾರಂ ಪ್ರಜಪೇದಿದಮ್ ॥ 21 ॥

ರಿಪೂನುಚ್ವಾಟಯೇಚ್ಛೀಘ್ರಮೇಕೇನೈವ ದಿನೇನ ಸಃ ।
ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖೋಭೂತ್ವಾ ಧೃತ್ವಾಽಽರ್ದ್ರವಸನಂ ಶುಚಿಃ ॥ 22 ॥

ಶತ್ರುನಾಮಸಮುಚ್ವಾರ್ಯ ಮಾರಯೇತಿಪದಾಂಕಿತಮ್ ।
ಪಠೇದಿದಂ ಸ್ತವಂ ಕ್ರೋಧಾತ್ ಸಪ್ತಕೃತ್ವಸ್ತ್ರಿಭಿರ್ದಿನೈಃ ॥ 23 ॥

ಸ ರಿಪುರ್ಮೃತ್ಯುಗೇಹಸ್ಯ ಧ್ರುವಮಾತಿಥ್ಯಭಾಗ್ಭವೇತ್ ।
ಹರಿದ್ರಯಾ ನಟಾಧೀಶಂ ಕೃತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಪೇತ್ ॥ 24 ॥

ಪೀತಪುಷ್ಪೈಃ ಸಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತಜ್ಜಪೇನ್ನರಃ ।
ಸ್ತಮ್ಭಯೇತ್ಸಕಲಾನ್ಲೋಕಾನ್ ಕಿಮಿಹಕ್ಷುದ್ರಮಾನುಷಾನ್ ॥ 25 ॥

ಆಕರ್ಷಣಾಯ ಸರ್ವೇಷಾಮುತ್ತರಾಭಿಮುಖೋಜಪೇತ್ ।
ವಾಂಛಿತಾಯೋಷಿತಸ್ಸರ್ವಾಸ್ತಥಾ ಲೋಕಾನ್ತರಸ್ಥಿತಾಃ ॥ 26 ॥

ಯಕ್ಷಾಶ್ಚ ಕಿನ್ನರಾಶ್ಚಾಪಿ ರಾಜಾನೋವಶಮಾಪ್ನುಯುಃ ।
ಕುಮ್ಭಸ್ಥಿತಂ ಜಲಂಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ತ್ರಿವಾರಂ ಪ್ರಜಪೇದಿದಮ್ ॥ 27 ॥

ಮಹಾಗ್ರಹಗಣಗ್ರಸ್ತಾನ್ ಅಭಿಷೇಕಂಚಕಾರಯೇತ್ ।
ಜಲಸ್ಪರ್ಶನಮಾತ್ರೇಣಮುಚ್ಯತೇ ಚ ಗ್ರಹಾದಿಭಿಃ ॥ 28 ॥

ಕಿಮತ್ರ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ಸಿದ್ಧಯನ್ತ್ಯಖಿಲಸಿದ್ಧಯಃ ।
ಸಾಕ್ಷಾನ್ನಟೇಶ್ವರೋ ದೇವೋ ವಶ್ಯೋ ಭವತಿ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ॥ 29 ॥

(ಶೈಲಜೇ ॥ )
ಅಸ್ಮಾತ್ಪರತರಾಸಿದ್ಧಿಃ ಕಾವಾಸ್ತಿಕಥಯಪ್ರಿಯೇ ।
ನಿಷ್ಕಾಮಸ್ಯಾಚಿರಾದೇವ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಮವಾಪ್ಯತೇ ॥ 30 ॥

ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಯತಿಭಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಭಿಃ ।
ವನಸ್ಥೈಶ್ಚ ಗೃಹಸ್ಥೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈರ್ಜಪ್ಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ॥ 31 ॥

ನಿತ್ಯಕರ್ಮವದೇವೇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಜಪ್ಯಂ ಸದಾದರಾತ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋಽಪಿ ಯನ್ನಾಮ ಪಾಠಸ್ಯೈವ ಪ್ರಸಾದತಃ ॥ 32 ॥

ಸೃಷ್ಟಿತ್ವಿತ್ಯನ್ತಕರ್ತಾರೋ ಜಗತಾಂ ಚಿರಜೀವಿನಃ ।
ಯದಿದಂ ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ಹಯಗ್ರೀವಾದಯಃ ಪುರಾ ॥ 33 ॥

ಪಠಿತ್ವಾ ಪರಮಾಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಪುನರಾವೃತ್ತಿವರ್ಜಿತಾಮ್ ।
ಪ್ರಾಪಿರೇ ತದಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠತ್ವಮಪಿ ಶೈಲಜೇ ॥ 34 ॥

ಅಸ್ಮಾತ್ ಪರತರಂ ವೇದ್ಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಸತ್ಯಂ ಮಯೋದಿತಮ್ ।

॥ ಇತ್ಯುತ್ತರ ಪೀಠಿಕಾ ॥

ಇತ್ಯಾಕಾಶಭೈರವಕಲ್ಪೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಿದ್ಧಿಪ್ರದೇ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಸಂವಾದೇ
ಪಂಚವಿಂಶತಿಮೂರ್ತಿಪ್ರಕರಣೇ ತತ್ವಾತೀತ ಶ್ರೀ ಚಿದಮ್ಬರ
ನಟೇಶ್ವರ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಾಲಾಮಹಾಮನೋಪದಶೋ
ನಾಮ ಏಕೋನಷಷ್ಟಿತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ
॥ ಓಂ ಶಿವಮಸ್ತು ॥

Also Read:

1000 Names of Nateshwara | Sahasranama Stotram Uttara PIthika in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Nateshwara | Sahasranama Stotram Uttara Pithika Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top