Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Nateshwara | Sahasranama Stotram Uttara Pithika Lyrics in Gujarati

Nateshvara Sahasranama Stotrasya Uttarapithika in Gujarati:

॥ નટેશ્વરસહસ્રનામસ્તોત્રસ્ય ઉત્તરપીઠિકા ॥

શ્રીગણેશાય નમઃ ।

શ્રીચિદમ્બરનટેશ્વર સહસ્રનામસ્તોત્રસ્ય ઉત્તરપીઠિકા ॥

ઇતિ તે કથિતં દેવિ નટરાજસ્ય સુન્દરમ્ ।
નામ્નાં સહસ્રમત્યન્તં ગોપ્યં નેદં પ્રકાશયેત્ ॥ ૧ ॥

સર્વસિદ્ધિકરં પુણ્યં સર્વવિદ્યાવિવર્ધનમ્ ।
સમ્પદ્પ્રદમિદં નૃણાં સર્વાપદ્ઘ્નમઘાપહમ્ ॥ ૨ ॥

અભિચાર પ્રયોગાદિ મહાકૃત્ય નિવારણમ્ ।
અપસ્માર મહાવ્યાધિ જ્વરકુષ્ઠાદિ નાશનમ્ ॥ ૩ ॥

અત્યુત્પાદ ભયક્ષોભ ક્ષુદ્રશાન્તિદ કારણમ્ ।
કૂશ્માણ્ડ રુદ્ર વેતાલ શાકિન્યાદિ ભયાપહમ્ ॥ ૪ ॥

સ્મરણાદેવ જન્તૂનાં બ્રહ્મહત્યાદિ નાશનમ્ ।
અસ્માત્પરતરં સ્તોત્રં નાસ્તિ લોકત્રયેઽમ્બિકે ॥ ૫ ॥

એતન્નામ સહસ્રસ્ય પઠનાત્ સકૃદેવ હિ ।
મહાપાતકયુક્તોઽપિ શિવસાયુજ્યમાપ્નુયાત્ ॥ ૬ ॥

પ્રયોગલક્ષણં વક્ષ્યે શૃણુ શૈલસુતેઽધુના ।
પજ્ચમ્યામથવાઽષ્ટમ્યાં દશમ્યાં વા વિશેષતઃ ॥ ૭ ॥

સ્નાત્વા શુભાસને સ્થિત્વા ધ્યાયન્ શ્રીનટનાયકમ્ ।
પ્રજપેત્દ્વાદશાવૃત્યા સર્વાન્ કામાન્ લભેન્નર। ॥ ૮ ॥

આર્દ્રાયાં પ્રાતરારભ્ય નટરાજસ્ય સન્નિધૌ ।
આસાયં પ્રજપેદેતત્ એવં સંવત્સરત્રયમ્ ॥ ૯ ॥

તસ્ય ભક્તસ્ય દેવેશો નટનં દર્શયેત્પ્રભુઃ ।
બિલ્વવૃક્ષસ્ય નિકટે ત્રિવારં પ્રજપેદિદમ્ ॥ ૧૦ ॥

ષડ્ભિર્માસૈર્મહૈશ્વર્યં લભતે ન ચિરાન્નરઃ ।
અનેન સ્તોત્રરાજેન મન્ત્રિતં ભસ્મધારયેત્ ॥ ૧૧ ॥

ભસ્માવલોકનાન્મૃત્યુર્વશ્યો ભવતિ તત્ક્ષણાત્ ।
સલિલં પ્રાશયેદ્ધીમાન્ મન્ત્રેણાનેન મન્ત્રિતમ્ ॥ ૧૨ ॥

સર્વવિદ્યામયો ભૂત્વા વ્યાકરોત્યશ્રુતાદિકમ્ ।
નાટકાદિ મહાગ્રન્થં કુરુતે નાત્ર સંશયઃ ॥ ૧૩ ॥

ચતુર્થ્યન્તં સમુચ્ચાર્યનામૈકૈકં તતો જપેત્ ।
પઞ્ચાક્ષરં તથા નામ્નાં સહસ્રં પ્રજપેત્ક્રમાત્ ॥ ૧૪ ॥

એવં ત્રિવારં માસાનામષ્ટાવિંશતિકે ગતે ।
નિગ્રહાનુગ્રહૌ કર્તું શક્તિરસ્યોપજાયતે ॥ ૧૫ ॥

નામ્નામાદૌ તથાન્તે ચ પઞ્ચાક્ષરમહામનુમ્ ।
જપ્ત્વા મધ્યસ્થિતં નામ નિર્મમોન્તં સદા સકૃત્ ॥ ૧૬ ॥

ચતુર્થ્યન્તં જપેદ્વિદ્વાન્ ત્રિવર્ષં ચ ત્રિમાસકૈઃ ।
અણિમાદિ મહાસિદ્ધિ રચિરાત્ પ્રાપ્નુયાદ્ધ્રુવમ્ ॥ ૧૭ ॥

સર્વેષ્વપિ ચ લોકેષુ સિદ્ધઃ સન્વિચરેન્નરઃ ।
લક્ષ્મીબીજ દ્વયક્ષિપ્તમાદ્યં તન્નામ યઃ શિવે ॥ ૧૮ ॥

વાઞ્છિતાં શ્રિયમાપ્નોતિ સત્યમુક્તં વરાનને ।
હલ્લેખામન્ત્ર સંયુક્તં પૂર્વવત્ સંયુતં જપેત્ ॥ ૧૯ ॥

યોગસિદ્ધિર્ભવેત્તસ્ય ત્રિચતુઃ પઞ્ચવત્સરૈઃ ।
કિમત્ર બહુનોક્તેન યાયા સિદ્ધિરભીપ્સિતા ॥ ૨૦ ॥

તાં તાં સિદ્ધિં લભેન્મર્ત્યઃ સત્યમેવ મયોદિતમ્ ।
કણ્ઠદઘ્નજલેસ્થિત્વા ત્રિવારં પ્રજપેદિદમ્ ॥ ૨૧ ॥

રિપૂનુચ્વાટયેચ્છીઘ્રમેકેનૈવ દિનેન સઃ ।
દક્ષિણાભિમુખોભૂત્વા ધૃત્વાઽઽર્દ્રવસનં શુચિઃ ॥ ૨૨ ॥

શત્રુનામસમુચ્વાર્ય મારયેતિપદાઙ્કિતમ્ ।
પઠેદિદં સ્તવં ક્રોધાત્ સપ્તકૃત્વસ્ત્રિભિર્દિનૈઃ ॥ ૨૩ ॥

સ રિપુર્મૃત્યુગેહસ્ય ધ્રુવમાતિથ્યભાગ્ભવેત્ ।
હરિદ્રયા નટાધીશં કૃત્વા પ્રાણાન્ પ્રતિષ્ઠિપેત્ ॥ ૨૪ ॥

પીતપુષ્પૈઃ સમભ્યર્ચ્ય સ્તોત્રમેતજ્જપેન્નરઃ ।
સ્તમ્ભયેત્સકલાન્લોકાન્ કિમિહક્ષુદ્રમાનુષાન્ ॥ ૨૫ ॥

આકર્ષણાય સર્વેષામુત્તરાભિમુખોજપેત્ ।
વાઞ્છિતાયોષિતસ્સર્વાસ્તથા લોકાન્તરસ્થિતાઃ ॥ ૨૬ ॥

યક્ષાશ્ચ કિન્નરાશ્ચાપિ રાજાનોવશમાપ્નુયુઃ ।
કુમ્ભસ્થિતં જલંસ્પૃષ્ટ્વા ત્રિવારં પ્રજપેદિદમ્ ॥ ૨૭ ॥

મહાગ્રહગણગ્રસ્તાન્ અભિષેકઞ્ચકારયેત્ ।
જલસ્પર્શનમાત્રેણમુચ્યતે ચ ગ્રહાદિભિઃ ॥ ૨૮ ॥

કિમત્ર બહુનોક્તેન સિદ્ધયન્ત્યખિલસિદ્ધયઃ ।
સાક્ષાન્નટેશ્વરો દેવો વશ્યો ભવતિ તત્ક્ષણાત્ ॥ ૨૯ ॥

(શૈલજે ॥ )
અસ્માત્પરતરાસિદ્ધિઃ કાવાસ્તિકથયપ્રિયે ।
નિષ્કામસ્યાચિરાદેવ બ્રહ્મજ્ઞાનમવાપ્યતે ॥ ૩૦ ॥

તસ્માત્સર્વપ્રયત્નેન યતિભિર્બ્રહ્મચારિભિઃ ।
વનસ્થૈશ્ચ ગૃહસ્થૈશ્ચ સર્વૈર્જપ્યં પ્રયત્નતઃ ॥ ૩૧ ॥

નિત્યકર્મવદેવેદં સ્તોત્રં જપ્યં સદાદરાત્ ।
બ્રહ્માદયોઽપિ યન્નામ પાઠસ્યૈવ પ્રસાદતઃ ॥ ૩૨ ॥

સૃષ્ટિત્વિત્યન્તકર્તારો જગતાં ચિરજીવિનઃ ।
યદિદં મુનયઃ સર્વે હયગ્રીવાદયઃ પુરા ॥ ૩૩ ॥

પઠિત્વા પરમાં સિદ્ધિં પુનરાવૃત્તિવર્જિતામ્ ।
પ્રાપિરે તદિદં સ્તોત્રં પઠત્વમપિ શૈલજે ॥ ૩૪ ॥

અસ્માત્ પરતરં વેદ્યં નાસ્તિ સત્યં મયોદિતમ્ ।

॥ ઇત્યુત્તર પીઠિકા ॥

ઇત્યાકાશભૈરવકલ્પે પ્રત્યક્ષસિદ્ધિપ્રદે ઉમામહેશ્વરસંવાદે
પઞ્ચવિંશતિમૂર્તિપ્રકરણે તત્વાતીત શ્રી ચિદમ્બર
નટેશ્વર સહસ્રનામસ્તોત્રમાલામહામનોપદશો
નામ એકોનષષ્ટિતમોઽધ્યાયઃ
॥ ૐ શિવમસ્તુ ॥

Also Read:

1000 Names of Nateshwara | Sahasranama Stotram Uttara PIthika in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Nateshwara | Sahasranama Stotram Uttara Pithika Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top