1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Shiva from Shivapurana Lyrics in Kannada

Shiva Sahasranamastotram from Shivapurana in Kannada:

॥ ಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಶಿವಪುರಾಣಾನ್ತರ್ಗತಮ್ ॥
ಸೂತ ಉವಾಚ ।
ಶ್ರೂಯತಾಂ ಭೋ ಋಷಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೇನ ತುಷ್ಟೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ತದಹಂ ಕಥಯಾಮ್ಯದ್ಯ ಶಿವಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 1 ॥

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುರುವಾಚ ।
ಶಿವೋ ಹರೋ ಮೃಡೋ ರುದ್ರಃ ಪುಷ್ಕರಃ ಪುಷ್ಪಲೋಚನಃ ।
ಅರ್ಥಿಗಮ್ಯಃ ಸದಾಚಾರಃ ಶರ್ವಃ ಶಮ್ಭುರ್ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 2 ॥

ಚನ್ದ್ರಾಪೀಡಶ್ಚನ್ದ್ರಮೌಲಿರ್ವಿಶ್ವಂ ವಿಶ್ವಮ್ಭರೇಶ್ವರಃ ।
ವೇದಾನ್ತಸಾರಸನ್ದೋಹಃ ಕಪಾಲೀ ನೀಲಲೋಹಿತಃ ॥ 3 ॥

ಧ್ಯಾನಾಧಾರೋಽಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯೋ ಗೌರೀಭರ್ತಾ ಗಣೇಶ್ವರಃ ।
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿರ್ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿವರ್ಗಃ ಸ್ವರ್ಗಸಾಧನಃ ॥ 4 ॥

ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯೋ ದೃಢಪ್ರಜ್ಞೋ ದೇವದೇವಸ್ತ್ರಿಲೋಚನಃ ।
ವಾಮದೇವೋ ಮಹಾದೇವಃ ಪಟುಃ ಪರಿವೃಢೋ ದೃಢಃ ॥ 5 ॥

ವಿಶ್ವರೂಪೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೋ ವಾಗೀಶಃ ಶುಚಿಸತ್ತಮಃ ।
ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣಸಂವಾದೀ ವೃಷಾಂಕೋ ವೃಷವಾಹನಃ ॥ 6 ॥

ಈಶಃ ಪಿನಾಕೀ ಖಟ್ವಾಂಗೀ ಚಿತ್ರವೇಷಶ್ಚಿರನ್ತನಃ ।
ತಮೋಹರೋ ಮಹಾಯೋಗೀ ಗೋಪ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಚ ಧೂರ್ಜಟಿಃ ॥ 7 ॥ ಪಾಠಭೇದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಹೃಜ್ಜಟೀ
ಕಾಲಕಾಲಃ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಃ ಸುಭಗಃ ಪ್ರಣವಾತ್ಮಕಃ । ಪಾಠಭೇದ ಪ್ರಣತಾತ್ಮಕಃ
ಉನ್ನದ್ಧ್ರಃ ಪುರುಷೋ ಜುಷ್ಯೋ ದುರ್ವಾಸಾಃ ಪುರಶಾಸನಃ ॥ 8 ॥ ಪಾಠಭೇದ ಉನ್ನಧ್ರಃ
ದಿವ್ಯಾಯುಧಃ ಸ್ಕನ್ದಗುರುಃ ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಪರಾತ್ಪರಃ ।
ಅನಾದಿಮಧ್ಯನಿಧನೋ ಗಿರೀಶೋ ಗಿರಿಜಾಧವಃ ॥ 9 ॥

ಕುಬೇರಬನ್ಧುಃ ಶ್ರೀಕಂಠೋ ಲೋಕವರ್ಣೋತ್ತಮೋ ಮೃದುಃ ।
ಸಮಾಧಿವೇದ್ಯಃ ಕೋದಂಡೀ ನೀಲಕಂಠಃ ಪರಶ್ವಧೀಃ ॥ 10 ॥

ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೋ ಮೃಗವ್ಯಾಧಃ ಸುರೇಶಸ್ಸೂರ್ಯತಾಪನಃ ।
ಧರ್ಮಧಾಮ ಕ್ಷಮಾಕ್ಷೇತ್ರಂ ಭಗವಾನ್ ಭಗನೇತ್ರಭಿತ್ ॥ 11 ॥ ಪಾಠಭೇದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಃ
ಉಗ್ರಃ ಪಶುಪತಿಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಃ ಪ್ರಿಯಭಕ್ತಃ ಪರನ್ತಪಃ ।
ದಾತಾ ದಯಾಕರೋ ದಕ್ಷಃ ಕಪರ್ದೀ ಕಾಮಶಾಸನಃ ॥ 12 ॥

ಶ್ಮಶಾನನಿಲಯಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಶ್ಮಶಾನಸ್ಥೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಲೋಕಕರ್ತಾ ಮೃಗಪತಿರ್ಮಹಾಕರ್ತಾ ಮಹೌಷಧಿಃ ॥ 13 ॥

ಸೋಮಪೋಮೃತಪಃ ಸೌಮ್ಯೋ ಮಹಾತೇಜಾ ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ ।
ತೇಜೋಮಯೋಽಮೃತಮಯೋಽನ್ನಮಯಶ್ಚ ಸುಧಾಪತಿಃ ॥ 14 ॥

ಉತ್ತರೋ ಗೋಪತಿರ್ಗೋಪ್ತಾ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಃ ಪುರಾತನಃ ।
ನೀತಿಃ ಸುನೀತಿಃ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಸೋಮಃ ಸೋಮರತಃ ಸುಖೀ ॥ 15 ॥

ಅಜಾತಶತ್ರುರಾಲೋಕಸಮ್ಭಾವ್ಯೋ ಹವ್ಯವಾಹನಃ ।
ಲೋಕಕಾರೋ ವೇದಕರಃ ಸೂತ್ರಕಾರಃ ಸನಾತನಃ ॥ 16 ॥

ಮಹರ್ಷಿಃ ಕಪಿಲಾಚಾರ್ಯೋ ವಿಶ್ವದೀಪ್ತಿಸ್ತ್ರಿಲೋಚನಃ ।
ಪಿನಾಕಪಾಣಿರ್ಭೂದೇವಃ ಸ್ವಸ್ತಿದಃ ಸ್ವಸ್ತಿಕೃತ್ ಸುಧೀಃ ॥ 17 ॥

ಧಾತೃಧಾಮಾ ಧಾಮಕರಃ ಸರ್ವಗಃ ಸರ್ವಗೋಚರಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಸೃಗ್ವಿಶ್ವಸೃಕ್ ಸರ್ಗಃ ಕರ್ಣಿಕಾರಪ್ರಿಯಃ ಕವಿಃ ॥ 18 ॥

ಶಾಖೋ ವಿಶಾಖೋ ಗೋಶಾಖಃ ಶಿವೋ ಭಿಷಗನುತ್ತಮಃ ।
ಗಂಗಾಪ್ಲವೋದಕೋ ಭವ್ಯಃ ಪುಷ್ಕಲಃ ಸ್ಥಪತಿಃ ಸ್ಥಿರಃ ॥ 19 ॥

ವಿಜಿತಾತ್ಮಾ ವಿಧೇಯಾತ್ಮಾ ಭೂತವಾಹನಸಾರಥಿಃ ।
ಸಗಣೋ ಗಣಕಾಯಶ್ಚ ಸುಕೀರ್ತಿಶ್ಛಿನ್ನಸಂಶಯಃ ॥ 20 ॥

ಕಾಮದೇವಃ ಕಾಮಪಾಲೋ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತವಿಗ್ರಹಃ ।
ಭಸ್ಮಪ್ರಿಯೋ ಭಸ್ಮಶಾಯೀ ಕಾಮೀ ಕಾನ್ತಃ ಕೃತಾಗಮಃ ॥ 21 ॥

ಸಮಾವರ್ತೋಽನಿವೃತ್ತಾತ್ಮಾ ಧರ್ಮಪುಂಜಃ ಸದಾಶಿವಃ ।
ಅಕಲ್ಮಷಶ್ಚ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಾ ಚತುರ್ಬಾಹುರ್ದುರಾಸದಃ ॥ 22 ॥

ದುರ್ಲಭೋ ದುರ್ಗಮೋ ದುರ್ಗಃ ಸರ್ವಾಯುಧವಿಶಾರದಃ ।
ಅಧ್ಯಾತ್ಮಯೋಗನಿಲಯಃ ಸುತನ್ತುಸ್ತನ್ತುವರ್ಧನಃ ॥ 23 ॥

ಶುಭಾಂಗೋ ಲೋಕಸಾರಂಗೋ ಜಗದೀಶೋ ಜನಾರ್ದನಃ ।
ಭಸ್ಮಶುದ್ಧಿಕರೋ ಮೇರುರೋಜಸ್ವೀ ಶುದ್ಧವಿಗ್ರಹಃ ॥ 24 ॥ ಪಾಠಭೇದ ಭಸ್ಮಶುದ್ಧಿಕರೋಽಭೀರು
ಅಸಾಧ್ಯಃ ಸಾಧುಸಾಧ್ಯಶ್ಚ ಭೃತ್ಯಮರ್ಕಟರೂಪಧೃಕ್ ।
ಹಿರಣ್ಯರೇತಾಃ ಪೌರಾಣೋ ರಿಪುಜೀವಹರೋ ಬಲೀ ॥ 25 ॥

ಮಹಾಹ್ರದೋ ಮಹಾಗರ್ತಃ ಸಿದ್ಧೋ ಬೃನ್ದಾರವನ್ದಿತಃ ।
ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಮ್ಬರೋ ವ್ಯಾಲೀ ಮಹಾಭೂತೋ ಮಹಾನಿಧಿಃ ॥ 26 ॥

ಅಮೃತೋಮೃತಪಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯಃ ಪ್ರಭಂಜನಃ । ಪಾಠಭೇದ ಪಂಚಜನ್ಯಃ
ಪಂಚವಿಂಶತಿತತ್ತ್ವಸ್ಥಃ ಪಾರಿಜಾತಃ ಪರಾತ್ಪರಃ ॥ 27 ॥

ಸುಲಭಃ ಸುವ್ರತಃ ಶೂರೋ ವಾಙ್ಮಯೈಕನಿಧಿರ್ನಿಧಿಃ ।
ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗುರುರ್ವರ್ಣೀ ಶತ್ರುಜಿಚ್ಛತ್ರುತಾಪನಃ ॥ 28 ॥

ಆಶ್ರಮಃ ಕ್ಷಪಣಃ ಕ್ಷಾಮೋ ಜ್ಞಾನವಾನಚಲೇಶ್ವರಃ । ಪಾಠಭೇದ ಶ್ರಮಣಃ
ಪ್ರಮಾಣಭೂತೋ ದುರ್ಜ್ಞೇಯಃ ಸುವರ್ಣೋ ವಾಯುವಾಹನಃ ॥ 29 ॥

ಧನುರ್ಧರೋ ಧನುರ್ವೇದೋ ಗುಣಃ ಶಶಿಗುಣಾಕರಃ ।
ಸತ್ಯಃ ಸತ್ಯಪರೋಽದೀನೋ ಧರ್ಮಾಂಗೋ ಧರ್ಮಶಾಸನಃ ॥ 30 ॥

ಅನನ್ತದೃಷ್ಟಿರಾನನ್ದೋ ದಂಡೋ ದಮಯಿತಾ ದಮಃ ।
ಅಭಿಚಾರ್ಯೋ ಮಹಾಮಾಯೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮವಿಶಾರದಃ ॥ 31 ॥

ವೀತರಾಗೋ ವಿನೀತಾತ್ಮಾ ತಪಸ್ವೀ ಭೂತಭಾವನಃ ।
ಉನ್ಮತ್ತವೇಷಃ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನೋ ಜಿತಕಾಮೋ ಜಿತಪ್ರಿಯಃ ॥ 32 ॥

ಕಲ್ಯಾಣಪ್ರಕೃತಿಃ ಕಲ್ಪಃ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಜಾಪತಿಃ ।
ತರಸ್ವೀ ತಾರಕೋ ಧೀಮಾನ್ ಪ್ರಧಾನಃ ಪ್ರಭುರವ್ಯಯಃ ॥ 33 ॥

ಲೋಕಪಾಲೋಽನ್ತರ್ಹಿತಾತ್ಮಾ ಕಲ್ಪಾದಿಃ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಃ । ಪಾಠಭೇದ ಲೋಕಪಾಲೋಽನ್ತರಾತ್ಮಾ ಚ
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ವಜ್ಞೋ ನಿಯಮೋ ನಿಯತಾಶ್ರಯಃ ॥ 34 ॥

ಚನ್ದ್ರಃ ಸೂರ್ಯಃ ಶನಿಃ ಕೇತುರ್ವರಾಂಗೋ ವಿದ್ರುಮಚ್ಛವಿಃ ।
ಭಕ್ತಿವಶ್ಯಃ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಮೃಗಬಾಣಾರ್ಪಣೋಽನಘಃ ॥ 35 ॥ ಪಾಠಭೇದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ
ಅದ್ರಿರದ್ರ್ಯಾಲಯಃ ಕಾನ್ತಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಜಗದ್ಗುರುಃ ।
ಸರ್ವಕರ್ಮಾಲಯಸ್ತುಷ್ಟೋ ಮಂಗಲ್ಯೋ ಮಂಗಲಾವೃತಃ ॥ 36 ॥

ಮಹಾತಪಾ ದೀರ್ಘತಪಾಃ ಸ್ಥವಿಷ್ಠಃ ಸ್ಥವಿರೋ ಧೃವಃ ।
ಅಹಃ ಸಂವತ್ಸರೋ ವ್ಯಾಪ್ತಿಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ಪರಮಂ ತಪಃ ॥ 37 ॥

ಸಂವತ್ಸರಕರೋ ಮನ್ತ್ರಃ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಸರ್ವತಾಪನಃ ।
ಅಜಃ ಸರ್ವೇಸ್ವರಃ ಸಿದ್ಧೋ ಮಹಾತೇಜಾ ಮಹಾಬಲಃ ॥ 38 ॥

ಯೋಗೀ ಯೋಗ್ಯೋ ಮಹಾರೇತಾಃ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸರ್ವಾದಿರಗ್ರಹಃ ।
ವಸುರ್ವಸುಮನಾಃ ಸತ್ಯಃ ಸರ್ವಪಾಪಹರೋ ಹರಃ ॥ 39 ॥

ಸುಕೀರ್ತಿಃ ಶೋಭನಃ ಸ್ರಗ್ವೀ ವೇದಾಂಗೋ ವೇದವಿನ್ಮುನಿಃ ।
ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುರ್ಭೋಜನಂ ಭೋಕ್ತಾ ಲೋಕನಾಥೋ ದುರಾಧರಃ ॥ 40 ॥

ಅಮೃತಃ ಶಾಶ್ವತಃ ಶಾನ್ತೋ ಬಾಣಹಸ್ತಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ।
ಕಮಂಡಲುಧರೋ ಧನ್ವೀ ಹ್ಯವಾಙ್ಮನಸಗೋಚರಃ ॥ 41 ॥

ಅತೀನ್ದ್ರಿಯೋ ಮಹಾಮಾಯಃ ಸರ್ವವಾಸಶ್ಚತುಷ್ಪಥಃ ।
ಕಾಲಯೋಗೀ ಮಹಾನಾದೋ ಮಹೋತ್ಸಾಹೋ ಮಹಾಬಲಃ ॥ 42 ॥

ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಭೂತಚಾರೀ ಪುರನ್ದರಃ ।
ನಿಶಾಚರಃ ಪ್ರೇತಚಾರೀ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ ॥ 43 ॥

ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಪುಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸರ್ವಾಚಾರ್ಯಮನೋಗತಿಃ ।
ಬಹುಶ್ರುತಿರ್ಮಹಾಮಾಯೋ ನಿಯತಾತ್ಮಾ ಧ್ರುವೋಽಧ್ರುವಃ ॥ 44 ॥

ಓಜಸ್ತೇಜೋ ದ್ಯುತಿಧರೋ ಜನಕಃ ಸರ್ವಶಾಸಕಃ ।
ನೃತ್ಯಪ್ರಿಯೋ ನೃತ್ಯನಿತ್ಯಃ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಾ ಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥45 ॥ ಪಾಠಭೇದ ನಿತ್ಯನೃತ್ಯಃ
ಸ್ಪಷ್ಟಾಕ್ಷರೋ ಬುಧೋ ಮನ್ತ್ರಃ ಸಮಾನಃ ಸಾರಸಮ್ಪ್ಲವಃ ।
ಯುಗಾದಿಕೃದ್ಯುಗಾವರ್ತೋ ಗಮ್ಭೀರೋ ವೃಷವಾಹನಃ ॥ 46 ॥

ಇಷ್ಟೋ ವಿಶಿಷ್ಟಃ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಃ ಸುಲಭಃ ಸಾರಶೋಧನಃ ।
ತೀರ್ಥರೂಪಸ್ತೀರ್ಥನಾಮಾ ತೀರ್ಥದೃಶ್ಯಸ್ತು ತೀರ್ಥದಃ ॥ 47 ॥

ಅಪಾಂ ನಿಧಿರಧಿಷ್ಠಾನಂ ವಿಜಯೋ ಜಯಕಾಲವಿತ್ । ಪಾಠಭೇದ ದುರ್ಜಯೋ
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ಪ್ರಮಾಣಜ್ಞೋ ಹಿರಣ್ಯಕವಚೋ ಹರಿಃ ॥ 48 ॥

ವಿಮೋಚನಃ ಸುರಗಣೋ ವಿದ್ಯೇಶೋ ಬಿನ್ದುಸಂಶ್ರಯಃ ।
ವಾತರೂಪೋಽಮಲೋನ್ಮಾಯೀ ವಿಕರ್ತಾ ಗಹನೋ ಗುಹಃ ॥ 49 ॥

ಕರಣಂ ಕಾರಣಂ ಕರ್ತಾ ಸರ್ವಬನ್ಧವಿಮೋಚನಃ ।
ವ್ಯವಸಾಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾನಃ ಸ್ಥಾನದೋ ಜಗದಾದಿಜಃ ॥ 50 ॥

ಗುರುದೋ ಲಲಿತೋಽಭೇದೋ ಭಾವಾತ್ಮಾತ್ಮನಿ ಸಂಸ್ಥಿತಃ ।
ವೀರೇಶ್ವರೋ ವೀರಭದ್ರೋ ವೀರಾಸನವಿಧಿರ್ಗುರುಃ ॥ 51 ॥

ವೀರಚೂಡಾಮಣಿರ್ವೇತ್ತಾ ಚಿದಾನನ್ದೋ ನದೀಧರಃ ।
ಆಜ್ಞಾಧಾರಸ್ತ್ರಿಶೂಲೀ ಚ ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಃ ಶಿವಾಲಯಃ ॥ 52 ॥

ವಾಲಖಿಲ್ಯೋ ಮಹಾವೀರಸ್ತಿಗ್ಮಾಂಶುರ್ಬಧಿರಃ ಖಗಃ । ಪಾಠಭೇದ ಬಾಲಖಿಲ್ಯೋ
ಅಭಿರಾಮಃ ಸುಶರಣಃ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಃ ಸುಧಾಪತಿಃ ॥ 53 ॥

ಮಘವಾನ್ ಕೌಶಿಕೋ ಗೋಮಾನ್ ವಿರಾಮಃ ಸರ್ವಸಾಧನಃ । ಮಘವಾಕೌಶಿಕೋ
ಲಲಾಟಾಕ್ಷೋ ವಿಶ್ವದೇಹಃ ಸಾರಃ ಸಂಸಾರಚಕ್ರಭೃತ್ ॥ 54 ॥

ಅಮೋಘದಂಡೀ ಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ಹಿರಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಃ । ಪಾಠಭೇದ ದಂಡೋ
ಪರಮಾರ್ಥಃ ಪರೋ ಮಾಯೀ ಶಮ್ಬರೋ ವ್ಯಾಘ್ರಲೋಚನಃ ॥ 55 ॥ ಪಾಠಭೇದ ಪರೋಮಾಯಃ ಸಂವರೋ
ರುಚಿರ್ಬಹುರುಚಿರ್ವೈದ್ಯೋ ವಾಚಸ್ಪತಿರಹಸ್ಪತಿಃ ।
ರವಿರ್ವಿರೋಚನಃ ಸ್ಕನ್ದಃ ಶಾಸ್ತಾ ವೈವಸ್ವತೋ ಯಮಃ ॥ 56 ॥

ಯುಕ್ತಿರುನ್ನತಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ಸಾನುರಾಗಃ ಪುರಂಜಯಃ ।
ಕೈಲಾಸಾಧಿಪತಿಃ ಕಾನ್ತಃ ಸವಿತಾ ರವಿಲೋಚನಃ ॥ 57 ॥

ವಿಶ್ವೋತ್ತಮೋ ವೀತಭಯೋ ವಿಶ್ವಭರ್ತಾಽನಿವಾರತಃ ।
ನಿತ್ಯೋ ನಿಯತಕಲ್ಯಾಣಃ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಃ ॥ 58 ॥

ದೂರಶ್ರವೋ ವಿಶ್ವಸಹೋ ಧ್ಯೇಯೋ ದುಸ್ಸ್ವಪ್ನನಾಶನಃ ।
ಉತ್ತಾರಣೋ ದುಷ್ಕೃತಿಹಾ ವಿಜ್ಞೇಯೋ ದುಸ್ಸಹೋಽಭವಃ ॥ 59 ॥

ಅನಾದಿರ್ಭೂರ್ಭುವೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕಿರೀಟೀ ತ್ರಿದಶಾಧಿಪಃ ।
ವಿಶ್ವಗೋಪ್ತಾ ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ಸುವೀರೋ ರುಚಿರಾಂಗದಃ ॥ 60 ॥

ಜನನೋ ಜನಜನ್ಮಾದಿಃ ಪ್ರೀತಿಮಾನ್ನೀತಿಮಾನ್ ಧ್ರುವಃ ।
ವಶಿಷ್ಠಃ ಕಶ್ಯಪೋ ಭಾನುರ್ಭೀಮೋ ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 61 ॥

ಪ್ರಣವಃ ಸತ್ಪಥಾಚಾರೋ ಮಹಾಕೋಶೋ ಮಹಾಧನಃ ।
ಜನ್ಮಾಧಿಪೋ ಮಹಾದೇವಃ ಸಕಲಾಗಮಪಾರಗಃ ॥ 62 ॥

ತತ್ತ್ವಂ ತತ್ತ್ವವಿದೇಕಾತ್ಮಾ ವಿಭುರ್ವಿಷ್ಣುವಿಭೂಷಣಃ । ಪಾಠಭೇದ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಭೂ
ಋಷಿರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾತಿಗಃ ॥ 63 ॥

ಪಂಚಯಜ್ಞಸಮುತ್ಪತ್ತಿರ್ವಿಶ್ವೇಶೋ ವಿಮಲೋದಯಃ । ಪಾಠಭೇದ ಪಂಚತತ್ತ್ವ
ಆತ್ಮಯೋನಿರನಾದ್ಯನ್ತೋ ವತ್ಸಲೋ ಭಕ್ತಲೋಕಧೃಕ್ ॥ 64 ॥ ಪಾಠಭೇದ ಅನಾದ್ಯನ್ತೋ ಹ್ಯಾತ್ಮಯೋನಿರ್
ಗಾಯತ್ರೀವಲ್ಲಭಃ ಪ್ರಾಂಶುರ್ವಿಶ್ವಾವಾಸಃ ಪ್ರಭಾಕರಃ ।
ಶಿಶುರ್ಗಿರಿರತಃ ಸಮ್ರಾಟ್ ಸುಷೇಣಃ ಸುರಶತ್ರುಹಾ ॥ 65 ॥

ಅನೇಮಿರಿಷ್ಟನೇಮಿಶ್ಚ ಮುಕುನ್ದೋ ವಿಗತಜ್ವರಃ ।
ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿರ್ಮಹಾಜ್ಯೋತಿಸ್ತನುಜ್ಯೋತಿರಚಂಚಲಃ ॥ 66 ॥

ಪಿಂಗಳಃ ಕಪಿಲಶ್ಮಶ್ರುರ್ಭಾಲನೇತ್ರಸ್ತ್ರಯೀತನುಃ ।
ಜ್ಞಾನಸ್ಕನ್ದೋ ಮಹಾನೀತಿರ್ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿರುಪಪ್ಲವಃ ॥ 67 ॥ ಪಾಠಭೇದ ಸ್ಕನ್ಧೋ
ಭಗೋ ವಿವಸ್ವಾನಾದಿತ್ಯೋ ಗತಪಾರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ।
ಕಲ್ಯಾಣಗುಣನಾಮಾ ಚ ಪಾಪಹಾ ಪುಣ್ಯದರ್ಶನಃ ॥ 68 ॥

ಉದಾರಕೀರ್ತಿರುದ್ಯೋಗೀ ಸದ್ಯೋಗೀ ಸದಸನ್ಮಯಃ । ಪಾಠಭೇದ ಸದಸನ್ತ್ರಪಃ
ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲೀ ನಾಕೇಶಃ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಃ ಷಡಾಶ್ರಯಃ ॥ 69 ॥

ಪವಿತ್ರಃ ಪಾಪಹಾರೀ ಚ ಮಣಿಪೂರೋ ನಭೋಗತಿಃ । ಪಾಠಭೇದ ಪಾಪನಾಶಶ್ಚ
ಹೃತ್ಪುಂಡರೀಕಮಾಸೀನಃ ಶಕ್ರಃ ಶಾನ್ತೋ ವೃಷಾಕಪಿಃ ॥ 70 ॥

ಉಷ್ಣೋ ಗ್ರಹಪತಿಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಸಮರ್ಥೋನರ್ಥನಾಶನಃ ।
ಅಧರ್ಮಶತ್ರುರಜ್ಞೇಯಃ ಪುರುಹೂತಃ ಪುರಶ್ರುತಃ ॥ 71 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ಭೋ ಬೃಹದ್ಗರ್ಭೋ ಧರ್ಮಧೇನುರ್ಧನಾಗಮಃ ।
ಜಗದ್ಧಿತೈಷೀ ಸುಗತಃ ಕುಮಾರಃ ಕುಶಲಾಗಮಃ ॥ 72 ॥

ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮಾನ್ನಾನಾಭೂತರತೋ ಧ್ವನಿಃ ।
ಆರೋಗ್ಯೋ ನಯನಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ಧನೇಶ್ವರಃ ॥ 73 ॥ ನಮನಾ?
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿರ್ವಸುಧಾಮಾ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿರನುತ್ತಮಃ । ಪಾಠಭೇದ ವಸುರ್ಧಾಮಾ
ಮಾತಾಮಹೋ ಮಾತರಿಶ್ವಾ ನಭಸ್ವಾನ್ನಾಗಹಾರಧೃಕ್ ॥ 74 ॥

ಪುಲಸ್ತ್ಯಃ ಪುಲಹೋಽಗಸ್ತ್ಯೋ ಜಾತೂಕರ್ಣ್ಯಃ ಪರಾಶರಃ ।
ನಿರಾವರಣನಿರ್ವಾರೋ ವೈರಂಚ್ಯೋ ವಿಷ್ಟರಶ್ರವಾಃ ॥ 75 ॥

ಆತ್ಮಭೂರನಿರುದ್ಧೋತ್ರಿರ್ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾಯಶಾಃ ।
ಲೋಕವೀರಾಗ್ರಣೀರ್ವೀರಶ್ಚಂಡಃ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 76 ॥

ವ್ಯಾಲಕಲ್ಪೋ ಮಹಾಕಲ್ಪಃ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಃ ಕಲಾಧರಃ ।
ಅಲಂಕರಿಷ್ಣುರಚಲೋ ರೋಚಿಷ್ಣುರ್ವಿಕ್ರಮೋನ್ನತಃ ॥ 77 ॥

ಆಯುಃ ಶಬ್ದಪತಿರ್ವಾಗ್ಮೀ ಪ್ಲವನಃ ಶಿಖಿಸಾರಥಿಃ ।
ಅಸಂಸೃಷ್ಟೋಽತಿಥಿಃ ಶತ್ರುಪ್ರಮಾಥೀ ಪಾದಪಾಸನಃ ॥ 78 ॥

ವಸುಶ್ರವಾಃ ಕವ್ಯವಾಹಃ ಪ್ರತಪ್ತೋ ವಿಶ್ವಭೋಜನಃ ।
ಜಪ್ಯೋ ಜರಾದಿಶಮನೋ ಲೋಹಿತಶ್ಚ ತನೂನಪಾತ್ ॥ 79 ॥

ವೃಷದಶ್ವೋ ನಭೋಯೋನಿಃ ಸುಪ್ರತೀಕಸ್ತಮಿಸ್ರಹಾ । ಪಾಠಭೇದ ಬೃಹದಶ್ವೋ
ನಿದಾಘಸ್ತಪನೋ ಮೇಘಭಕ್ಷಃ ಪರಪುರಂಜಯಃ ॥ 80 ॥

ಸುಖಾನಿಲಃ ಸುನಿಷ್ಪನ್ನಃ ಸುರಭಿಃ ಶಿಶಿರಾತ್ಮಕಃ ।
ವಸನ್ತೋ ಮಾಧವೋ ಗ್ರೀಷ್ಮೋ ನಭಸ್ಯೋ ಬೀಜವಾಹನಃ ॥ 81 ॥

ಅಂಗಿರಾ ಗುರುರಾತ್ರೇಯೋ ವಿಮಲೋ ವಿಶ್ವಪಾವನಃ ।
ಪಾವನಃ ಪುರಜಿಚ್ಛಕ್ರಸ್ತ್ರೈವಿದ್ಯೋ ವರವಾಹನಃ ॥ 82 ॥ ಪಾಠಭೇದ ನವವಾರಣಃ
ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರಹಂಕಾರಃ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕಃ ।
ಜಮದಗ್ನಿರ್ಬಲನಿಧಿರ್ವಿಗಾಲೋ ವಿಶ್ವಗಾಲವಃ ॥ 83 ॥ ಪಾಠಭೇದ ಬಲನಿಧಿಃ ಯಃ?
ಅಘೋರೋಽನುತ್ತರೋ ಯಜ್ಞಃ ಶ್ರೇಯೋ ನಿಃಶ್ರೇಯಸಪ್ರದಃ ।
ಶೈಲೋ ಗಗನಕುನ್ದಾಭೋ ದಾನವಾರಿರರಿನ್ದಮಃ ॥ 84 ॥

ಚಾಮುಂಡೋ ಜನಕಶ್ಚಾರುರ್ನಿಶ್ಶಲ್ಯೋ ಲೋಕಶಲ್ಯಧೃಕ್ ।
ಚತುರ್ವೇದಶ್ಚತುರ್ಭಾವಶ್ಚತುರಶ್ಚತುರಪ್ರಿಯಃ ॥ 85 ॥

ಆಮ್ನಾಯೋಽಥ ಸಮಾಮ್ನಾಯಸ್ತೀರ್ಥದೇವಃ ಶಿವಾಲಯಃ ।
ಬಹುರೂಪೋ ಮಹಾರೂಪಃ ಸರ್ವರೂಪಶ್ಚರಾಚರಃ ॥ 86 ॥

ನ್ಯಾಯನಿರ್ಣಾಯಕೋ ನೇಯೋ ನ್ಯಾಯಗಮ್ಯೋ ನಿರಂಜನಃ । ಪಾಠಭೇದ ನ್ಯಾಯೀ
ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧಾ ದೇವೇನ್ದ್ರಃ ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಪ್ರಭಂಜನಃ ॥ 87 ॥ ಪಾಠಭೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಮುಂಡೀ ವಿರೂಪೋ ವಿಕೃತೋ ದಂಡೀ ನಾದೀ ಗುಣೋತ್ತಮಃ । ಪಾಠಭೇದ ಮುಂಡೋ ದಾನೀ
ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷೋ ಹಿ ಬಹ್ವಕ್ಷೋ ನೀಲಗ್ರೀವೋ ನಿರಾಮಯಃ ॥ 88 ॥ ಪಾಠಭೇದ ಜನಾಧ್ಯಕ್ಷೋ
ಸಹಸ್ರಬಾಹುಃ ಸರ್ವೇಶಃ ಶರಣ್ಯಃ ಸರ್ವಲೋಕಧೃಕ್ ।
ಪದ್ಮಾಸನಃ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಪಾರಮ್ಪರ್ಯಫಲಪ್ರದಃ ॥ 89 ॥

ಪದ್ಮಗರ್ಭೋ ಮಹಾಗರ್ಭೋ ವಿಶ್ವಗರ್ಭೋ ವಿಚಕ್ಷಣಃ ।
ಪರಾವರಜ್ಞೋ ವರದೋ ವರೇಣ್ಯಶ್ಚ ಮಹಾಸ್ವನಃ ॥ 90 ॥

ದೇವಾಸುರಗುರುರ್ದೇವೋ ದೇವಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಃ ।
ದೇವಾಸುರಮಹಾಮಿತ್ರೋ ದೇವಾಸುರಮಹೇಸ್ವರಃ ॥ 91 ॥

ದೇವಾಸುರೇಶ್ವರೋ ದಿವ್ಯೋ ದೇವಾಸುರಮಹಾಶ್ರಯಃ ।
ದೇವದೇವೋಽನಯೋಽಚಿನ್ತ್ಯೋ ದೇವತಾತ್ಮಾತ್ಮಸಮ್ಭವಃ ॥ 92 ॥

ಸದ್ಯೋ ಮಹಾಸುರವ್ಯಾಧೋ ದೇವಸಿಂಹೋ ದಿವಾಕರಃ ।
ವಿಬುಧಾಗ್ರಚರಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸರ್ವದೇವೋತ್ತಮೋತ್ತಮಃ ॥ 93 ॥

ಶಿವಜ್ಞಾನರತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶಿಖೀ ಶ್ರೀಪರ್ವತಪ್ರಿಯಃ ।
ವಜ್ರಹಸ್ತಃ ಸಿದ್ಧಖಡ್ಗೋ ನರಸಿಂಹನಿಪಾತನಃ ॥ 94 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಲೋಕಚಾರೀ ಧರ್ಮಚಾರೀ ಧನಾಧಿಪಃ ।
ನನ್ದೀ ನನ್ದೀಶ್ವರೋಽನನ್ತೋ ನಗ್ನವ್ರತಧರಃ ಶುಚಿಃ ॥ 95 ॥

ಲಿಂಗಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಯುಗಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಯುಗಾಪಹಃ ।
ಸ್ವಧಾಮಾ ಸ್ವಗತಃ ಸ್ವರ್ಗೀ ಸ್ವರಃ ಸ್ವರಮಯಃ ಸ್ವನಃ ॥ 96 ॥

ಬಾಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಬೀಜಕರ್ತಾ ಕರ್ಮಕೃದ್ಧರ್ಮಸಮ್ಭವಃ । ಪಾಠಭೇದ ಧರ್ಮಕೃತ್
ದಮ್ಭೋ ಲೋಭೋಽಥ ವೈ ಶಮ್ಭುಃ ಸರ್ವಭೂತಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 97 ॥ ಪಾಠಭೇದ ಲೋಭೋಽರ್ಥವಿಚ್ಛಮ್ಭುಃ
ಶ್ಮಶಾನನಿಲಯಸ್ತ್ರ್ಯಕ್ಷಃ ಸೇತುರಪ್ರತಿಮಾಕೃತಿಃ ।
ಲೋಕೋತ್ತರಸ್ಫುಟೋ ಲೋಕಸ್ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕೋ ನಾಗಭೂಷಣಃ ॥ 98 ॥

ಅನ್ಧಕಾರಿರ್ಮಖದ್ವೇಷೀ ವಿಷ್ಣುಕನ್ಧರಪಾತನಃ । ಪಾಠಭೇದ ಮಯದ್ವೇಷೀ
ಹೀನದೋಷೋಽಕ್ಷಯಗುಣೋ ದಕ್ಷಾರಿಃ ಪೂಷದನ್ತಭಿತ್ ॥ 99 ॥

ಧೂರ್ಜಟಿಃ ಖಂಡಪರಶುಃ ಸಕಲೋ ನಿಷ್ಕಲೋಽನಘಃ ।
ಅಕಾಲಃ ಸಕಲಾಧಾರಃ ಪಾಂಡುರಾಭೋ ಮೃಡೋ ನಟಃ ॥ 100 ॥

ಪೂರ್ಣಃ ಪೂರಯಿತಾ ಪುಣ್ಯಃ ಸುಕುಮಾರಃ ಸುಲೋಚನಃ ।
ಸನ್ಮಾರ್ಗಪಃ ಪ್ರಿಯೋಽಧೂರ್ತಃ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿರನಾಮಯಃ ॥ 101 ॥

ಮನೋಜವಸ್ತೀರ್ಥಕರೋ ಜಟಿಲೋ ನಿಯಮೇಶ್ವರಃ ।
ಜೀವಿತಾನ್ತಕರೋ ನಿತ್ಯೋ ವಸುರೇತಾ ವಸುಪ್ರದಃ ॥ 102 ॥

ಸದ್ಗತಿಃ ಸಿದ್ಧಿದಃ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸಜ್ಜಾತಿಃ ಖಲಕಂಟಕಃ ।
ಕಲಾಧರೋ ಮಹಾಕಾಲಭೂತಃ ಸತ್ಯಪರಾಯಣಃ ॥ 103 ॥

ಲೋಕಲಾವಣ್ಯಕರ್ತಾ ಚ ಲೋಕೋತ್ತರಸುಖಾಲಯಃ ।
ಚನ್ದ್ರಸಂಜೀವನಃ ಶಾಸ್ತಾ ಲೋಕಗ್ರಾಹೋ ಮಹಾಧಿಪಃ ॥ 104 ॥

ಲೋಕಬನ್ಧುರ್ಲೋಕನಾಥಃ ಕೃತಜ್ಞಃ ಕೃತ್ತಿಭೂಷಿತಃ ।
ಅನಪಾಯೋಽಕ್ಷರಃ ಕಾನ್ತಃ ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಭೃತಾಂ ವರಃ ॥ 105 ॥ ಪಾಠಭೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ
ತೇಜೋಮಯೋ ದ್ಯುತಿಧರೋ ಲೋಕಮಾನೀ ಘೃಣಾರ್ಣವಃ ।
ಶುಚಿಸ್ಮಿತಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಜೇಯೋ ದುರತಿಕ್ರಮಃ ॥ 106 ॥

ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯೋ ಜಗನ್ನಾಥೋ ನಿರಾಕಾರೋ ಜಲೇಶ್ವರಃ ।
ತುಮ್ಬವೀಣೋ ಮಹಾಕಾಯೋ ವಿಶೋಕಃ ಶೋಕನಾಶನಃ ॥ 107 ॥

ತ್ರಿಲೋಕಪಸ್ತ್ರಿಲೋಕೇಶಃ ಸರ್ವಶುದ್ಧಿರಧೋಕ್ಷಜಃ ।
ಅವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣೋ ದೇವೋ ವ್ಯಕ್ತೋಽವ್ಯಕ್ತೋ ವಿಶಾಂಪತಿಃ ॥ 108 ॥

ಪರಃ ಶಿವೋ ವಸುರ್ನಾಸಾಸಾರೋ ಮಾನಧರೋ ಯಮಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಜಾಪಾಲೋ ಹಂಸೋ ಹಂಸಗತಿರ್ವಯಃ ॥ 109 ॥

ವೇಧಾ ವಿಧಾತಾ ಧಾತಾ ಚ ಸ್ರಷ್ಟಾ ಹರ್ತಾ ಚತುರ್ಮುಖಃ ।
ಕೈಲಾಸಶಿಖರಾವಾಸೀ ಸರ್ವಾವಾಸೀ ಸದಾಗತಿಃ ॥ 110 ॥

ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೋ ದ್ರುಹಿಣೋ ಭೂತಪಾಲೋಥ ಭೂಪತಿಃ ।
ಸದ್ಯೋಗೀ ಯೋಗವಿದ್ಯೋಗೀ ವರದೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಃ ॥ 111 ॥

ದೇವಪ್ರಿಯೋ ದೇವನಾಥೋ ದೇವಕೋ ದೇವಚಿನ್ತಕಃ ।
ವಿಷಮಾಕ್ಷೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೋ ವೃಷದೋ ವೃಷವರ್ಧನಃ ॥ 112 ॥

ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರೋ ನಿರ್ಮೋಹೋ ನಿರುಪದ್ರವಃ ।
ದರ್ಪಹಾ ದರ್ಪದೋ ದೃಪ್ತಃ ಸರ್ವಾರ್ಥಪರಿವರ್ತಕಃ ॥ 113 ॥

ಸಹಸ್ರಾರ್ಚಿರ್ಭೂತಿಭೂಷಃ ಸ್ನಿಗ್ಧಾಕೃತಿರದಕ್ಷಿಣಃ ।
ಭೂತಭವ್ಯಭವನ್ನಾಥೋ ವಿಭವೋ ಭೂತಿನಾಶನಃ ॥ 114 ॥

ಅರ್ಥೋಽನರ್ಥೋ ಮಹಾಕೋಶಃ ಪರಕಾರ್ಯೈಕಪಂಡಿತಃ ।
ನಿಷ್ಕಂಟಕಃ ಕೃತಾನನ್ದೋ ನಿರ್ವ್ಯಾಜೋ ವ್ಯಾಜಮರ್ದನಃ ॥ 115 ॥

ಸತ್ತ್ವವಾನ್ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಃ ಸತ್ಯಃ ಕೃತಸ್ನೇಹಃ ಕೃತಾಗಮಃ ।
ಅಕಮ್ಪಿತೋ ಗುಣಗ್ರಾಹೀ ನೈಕಾತ್ಮಾ ನೈಕಕರ್ಮಕೃತ್ ॥ 116 ॥

ಸುಪ್ರೀತಃ ಸುಖದಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಸುಕರೋ ದಕ್ಷಿಣಾನಿಲಃ ।
ನನ್ದಿಸ್ಕನ್ದೋ ಧರೋ ಧುರ್ಯಃ ಪ್ರಕಟಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಃ ॥ 117 ॥

ಅಪರಾಜಿತಃ ಸರ್ವಸಹೋ ಗೋವಿನ್ದಃ ಸತ್ವವಾಹನಃ ।
ಅಧೃತಃ ಸ್ವಧೃತಃ ಸಿದ್ಧಃ ಪೂತಮೂರ್ತಿರ್ಯಶೋಧನಃ ॥ 118 ॥

ವಾರಾಹಶೃಂಗಧೃಕ್ ಶೃಂಗೀ ಬಲವಾನೇಕನಾಯಕಃ ।
ಶೃತಿಪ್ರಕಾಶಃ ಶ್ರುತಿಮಾನೇಕಬನ್ಧುರನೇಕಧೃಕ್ ॥ 119 ॥

ಶ್ರೀವತ್ಸಲಃ ಶಿವಾರಮ್ಭಃ ಶಾನ್ತಭದ್ರಃ ಸಮೋ ಯಶಃ ।
ಭೂಯಶೋ ಭೂಷಣೋ ಭೂತಿರ್ಭೂತಿಕೃದ್ ಭೂತಭಾವನಃ ॥ 120 ॥

ಅಕಮ್ಪೋ ಭಕ್ತಿಕಾಯಸ್ತು ಕಾಲಹಾನಿಃ ಕಲಾವಿಭುಃ ।
ಸತ್ಯವ್ರತೀ ಮಹಾತ್ಯಾಗೀ ನಿತ್ಯಃ ಶಾನ್ತಿಪರಾಯಣಃ ॥ 121 ॥

ಪರಾರ್ಥವೃತ್ತಿರ್ವರದೋ ವಿರಕ್ತಸ್ತು ವಿಶಾರದಃ ।
ಶುಭದಃ ಶುಭಕರ್ತಾ ಚ ಶುಭನಾಮಾ ಶುಭಃ ಸ್ವಯಮ್ ॥ 122 ॥

ಅನರ್ಥಿತೋ ಗುಣಗ್ರಾಹೀ ಹ್ಯಕರ್ತಾ ಕನಕಪ್ರಭಃ ।
ಸ್ವಭಾವಭದ್ರೋ ಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಶತ್ರುಘ್ನೋ ವಿಘ್ನನಾಶನಃ ॥ 123 ॥

ಶಿಖಂಡೀ ಕವಚೀ ಶೂಲೀ ಜಟೀ ಮುಂಡೀ ಚ ಕುಂಡಲೀ ।
ಅಮೃತ್ಯುಃ ಸರ್ವದೃಕ್ ಸಿಂಹಸ್ತೇಜೋರಾಶಿರ್ಮಹಾಮಣಿಃ ॥ 124 ॥

ಅಸಂಖ್ಯೇಯೋಽಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾ ವೀರ್ಯವಾನ್ ವೀರ್ಯಕೋವಿದಃ ।
ವೇದ್ಯಶ್ಚ ವೈ ವಿಯೋಗಾತ್ಮಾ ಪರಾವರಮುನೀಶ್ವರಃ ॥ 125 ॥ ಪಾಠಭೇದ ಸಪ್ತಾವರ
ಅನುತ್ತಮೋ ದುರಾಧರ್ಷೋ ಮಧುರಃ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ ।
ಸುರೇಶಃ ಶರಣಃ ಸರ್ವಃ ಶಬ್ದಃ ಪ್ರತಪತಾಂ ವರಃ ॥ 126 ॥

ಕಾಲಪಕ್ಷಃ ಕಾಲಕಾಲಃ ಸುಕೃತೀ ಕೃತವಾಸುಕಿಃ ।
ಮಹೇಷ್ವಾಸೋ ಮಹೀಭರ್ತಾ ನಿಷ್ಕಲಂಕೋ ವಿಶೃಂಖಲಃ ॥ 127 ॥

ದ್ಯುಮಣಿಸ್ತರಣಿರ್ಧನ್ಯಃ ಸಿದ್ಧಿದಃ ಸಿದ್ಧಿಸಾಧನಃ ।
ವಿಶ್ವತಃ ಸಮ್ಪ್ರವೃತ್ತಸ್ತು ವ್ಯೂಢೋರಸ್ಕೋ ಮಹಾಭುಜಃ ॥ 128 ॥

ಸರ್ವಯೋನಿರ್ನಿರಾಟಂಕೋ ನರನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಃ । ಪಾಠಭೇದ ನಿರಾತಂಕೋ
ನಿರ್ಲೇಪೋ ಯತಿಸಂಗಾತ್ಮಾ ನಿರ್ವ್ಯಂಗೋ ವ್ಯಂಗನಾಶನಃ ॥ 129 ॥

ಸ್ತವ್ಯಃ ಸ್ತವಪ್ರಿಯಃ ಸ್ತೋತಾ ವ್ಯಾಸಮೂರ್ತಿರ್ನಿರಾಕುಲಃ । ಪಾಠಭೇದ ಸ್ತುತಿ
ನಿರವದ್ಯಮಯೋಪಾಯೋ ವಿದ್ಯಾರಾಶಿಶ್ಚ ಸತ್ಕೃತಃ ॥ 131 ॥

ಪ್ರಶಾನ್ತಬುದ್ಧಿರಕ್ಷುಣ್ಣಃ ಸಂಗ್ರಹೋ ನಿತ್ಯಸುನ್ದರಃ ।
ವೈಯಾಘ್ರಧುರ್ಯೋ ಧಾತ್ರೀಶಃ ಸಂಕಲ್ಪಃ ಶರ್ವರೀಪತಿಃ ॥ 132 ॥

ಪರಮಾರ್ಥಗುರುರ್ದತ್ತಃ ಸೂರಿರಾಶ್ರಿತವತ್ಸಲಃ ।
ಸೋಮೋ ರಸಜ್ಞೋ ರಸದಃ ಸರ್ವಸತ್ವಾವಲಮ್ಬನಃ ॥ 132
ಏವಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಣ ತುಷ್ಟಾವ ಹಿ ಹರಂ ಹರಿಃ ।
ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಾಸ ಶಮ್ಭುಂ ವೈ ಪೂಜಯಾಮಾಸ ಪಂಕಜೈಃ ॥ 133 ॥

ತತಃ ಸ ಕೌತುಕೀ ಶಮ್ಭುಶ್ಚಕಾರ ಚರಿತಂ ದ್ವಿಜಾಃ ।
ಮಹದ್ಭೂತಂ ಸುಖಕರಂ ತದೇವ ಶೃಣುತಾದರಾತ್ ॥ 134 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವಮಹಾಪುರಾಣೇ ಚತುರ್ಥ್ಯಾಂ ಕೋಟಿರುದ್ರಸಂಹಿತಾಯಾಂ
ಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮವರ್ಣನಂ ನಾಮ ಪಂಚತ್ರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 35 ॥

Also Read:

1000 Names of Shiva | Sahasranama Stotram from Shivapurana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil