Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Shiva from Shivapurana Lyrics in Malayalam

Shiva Sahasranamastotram from Shivapurana in Malayalam:

॥ ശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ശിവപുരാണാന്തര്‍ഗതം ॥
സൂത ഉവാച ।
ശ്രൂയതാം ഭോ ഋഷിശ്രേഷ്ഠ യേന തുഷ്ടോ മഹേശ്വരഃ ।
തദഹം കഥയാംയദ്യ ശിവം നാമസഹസ്രകം ॥ 1 ॥

ശ്രീ വിഷ്ണുരുവാച ।
ശിവോ ഹരോ മൃഡോ രുദ്രഃ പുഷ്കരഃ പുഷ്പലോചനഃ ।
അര്‍ഥിഗംയഃ സദാചാരഃ ശര്‍വഃ ശംഭുര്‍മഹേശ്വരഃ ॥ 2 ॥

ചന്ദ്രാപീഡശ്ചന്ദ്രമൌലിര്‍വിശ്വം വിശ്വംഭരേശ്വരഃ ।
വേദാന്തസാരസന്ദോഹഃ കപാലീ നീലലോഹിതഃ ॥ 3 ॥

ധ്യാനാധാരോഽപരിച്ഛേദ്യോ ഗൌരീഭര്‍താ ഗണേശ്വരഃ ।
അഷ്ടമൂര്‍തിര്‍വിശ്വമൂര്‍തിസ്ത്രിവര്‍ഗഃ സ്വര്‍ഗസാധനഃ ॥ 4 ॥

ജ്ഞാനഗംയോ ദൃഢപ്രജ്ഞോ ദേവദേവസ്ത്രിലോചനഃ ।
വാമദേവോ മഹാദേവഃ പടുഃ പരിവൃഢോ ദൃഢഃ ॥ 5 ॥

വിശ്വരൂപോ വിരൂപാക്ഷോ വാഗീശഃ ശുചിസത്തമഃ ।
സര്‍വപ്രമാണസംവാദീ വൃഷാങ്കോ വൃഷവാഹനഃ ॥ 6 ॥

ഈശഃ പിനാകീ ഖട്വാങ്ഗീ ചിത്രവേഷശ്ചിരന്തനഃ ।
തമോഹരോ മഹായോഗീ ഗോപ്താ ബ്രഹ്മാ ച ധൂര്‍ജടിഃ ॥ 7 ॥ പാഠഭേദ ബ്രഹ്മാണ്ഡഹൃജ്ജടീ
കാലകാലഃ കൃത്തിവാസാഃ സുഭഗഃ പ്രണവാത്മകഃ । പാഠഭേദ പ്രണതാത്മകഃ
ഉന്നദ്ധ്രഃ പുരുഷോ ജുഷ്യോ ദുര്‍വാസാഃ പുരശാസനഃ ॥ 8 ॥ പാഠഭേദ ഉന്നധ്രഃ
ദിവ്യായുധഃ സ്കന്ദഗുരുഃ പരമേഷ്ഠീ പരാത്പരഃ ।
അനാദിമധ്യനിധനോ ഗിരീശോ ഗിരിജാധവഃ ॥ 9 ॥

കുബേരബന്ധുഃ ശ്രീകണ്ഠോ ലോകവര്‍ണോത്തമോ മൃദുഃ ।
സമാധിവേദ്യഃ കോദണ്ഡീ നീലകണ്ഠഃ പരശ്വധീഃ ॥ 10 ॥

വിശാലാക്ഷോ മൃഗവ്യാധഃ സുരേശസ്സൂര്യതാപനഃ ।
ധര്‍മധാമ ക്ഷമാക്ഷേത്രം ഭഗവാന്‍ ഭഗനേത്രഭിത് ॥ 11 ॥ പാഠഭേദ ധര്‍മാധ്യക്ഷഃ
ഉഗ്രഃ പശുപതിസ്താര്‍ക്ഷ്യഃ പ്രിയഭക്തഃ പരന്തപഃ ।
ദാതാ ദയാകരോ ദക്ഷഃ കപര്‍ദീ കാമശാസനഃ ॥ 12 ॥

ശ്മശാനനിലയഃ സൂക്ഷ്മഃ ശ്മശാനസ്ഥോ മഹേശ്വരഃ ।
ലോകകര്‍താ മൃഗപതിര്‍മഹാകര്‍താ മഹൌഷധിഃ ॥ 13 ॥

സോമപോമൃതപഃ സൌംയോ മഹാതേജാ മഹാദ്യുതിഃ ।
തേജോമയോഽമൃതമയോഽന്നമയശ്ച സുധാപതിഃ ॥ 14 ॥

ഉത്തരോ ഗോപതിര്‍ഗോപ്താ ജ്ഞാനഗംയഃ പുരാതനഃ ।
നീതിഃ സുനീതിഃ ശുദ്ധാത്മാ സോമഃ സോമരതഃ സുഖീ ॥ 15 ॥

അജാതശത്രുരാലോകസംഭാവ്യോ ഹവ്യവാഹനഃ ।
ലോകകാരോ വേദകരഃ സൂത്രകാരഃ സനാതനഃ ॥ 16 ॥

മഹര്‍ഷിഃ കപിലാചാര്യോ വിശ്വദീപ്തിസ്ത്രിലോചനഃ ।
പിനാകപാണിര്‍ഭൂദേവഃ സ്വസ്തിദഃ സ്വസ്തികൃത് സുധീഃ ॥ 17 ॥

ധാതൃധാമാ ധാമകരഃ സര്‍വഗഃ സര്‍വഗോചരഃ ।
ബ്രഹ്മസൃഗ്വിശ്വസൃക് സര്‍ഗഃ കര്‍ണികാരപ്രിയഃ കവിഃ ॥ 18 ॥

ശാഖോ വിശാഖോ ഗോശാഖഃ ശിവോ ഭിഷഗനുത്തമഃ ।
ഗങ്ഗാപ്ലവോദകോ ഭവ്യഃ പുഷ്കലഃ സ്ഥപതിഃ സ്ഥിരഃ ॥ 19 ॥

വിജിതാത്മാ വിധേയാത്മാ ഭൂതവാഹനസാരഥിഃ ।
സഗണോ ഗണകായശ്ച സുകീര്‍തിശ്ഛിന്നസംശയഃ ॥ 20 ॥

കാമദേവഃ കാമപാലോ ഭസ്മോദ്ധൂലിതവിഗ്രഹഃ ।
ഭസ്മപ്രിയോ ഭസ്മശായീ കാമീ കാന്തഃ കൃതാഗമഃ ॥ 21 ॥

സമാവര്‍തോഽനിവൃത്താത്മാ ധര്‍മപുഞ്ജഃ സദാശിവഃ ।
അകല്‍മഷശ്ച പുണ്യാത്മാ ചതുര്‍ബാഹുര്‍ദുരാസദഃ ॥ 22 ॥

ദുര്ലഭോ ദുര്‍ഗമോ ദുര്‍ഗഃ സര്‍വായുധവിശാരദഃ ।
അധ്യാത്മയോഗനിലയഃ സുതന്തുസ്തന്തുവര്‍ധനഃ ॥ 23 ॥

ശുഭാങ്ഗോ ലോകസാരങ്ഗോ ജഗദീശോ ജനാര്‍ദനഃ ।
ഭസ്മശുദ്ധികരോ മേരുരോജസ്വീ ശുദ്ധവിഗ്രഹഃ ॥ 24 ॥ പാഠഭേദ ഭസ്മശുദ്ധികരോഽഭീരു
അസാധ്യഃ സാധുസാധ്യശ്ച ഭൃത്യമര്‍കടരൂപധൃക് ।
ഹിരണ്യരേതാഃ പൌരാണോ രിപുജീവഹരോ ബലീ ॥ 25 ॥

മഹാഹ്രദോ മഹാഗര്‍തഃ സിദ്ധോ ബൃന്ദാരവന്ദിതഃ ।
വ്യാഘ്രചര്‍മാംബരോ വ്യാലീ മഹാഭൂതോ മഹാനിധിഃ ॥ 26 ॥

അമൃതോമൃതപഃ ശ്രീമാന്‍ പാഞ്ചജന്യഃ പ്രഭഞ്ജനഃ । പാഠഭേദ പഞ്ചജന്യഃ
പഞ്ചവിംശതിതത്ത്വസ്ഥഃ പാരിജാതഃ പരാത്പരഃ ॥ 27 ॥

സുലഭഃ സുവ്രതഃ ശൂരോ വാങ്മയൈകനിധിര്‍നിധിഃ ।
വര്‍ണാശ്രമഗുരുര്‍വര്‍ണീ ശത്രുജിച്ഛത്രുതാപനഃ ॥ 28 ॥

ആശ്രമഃ ക്ഷപണഃ ക്ഷാമോ ജ്ഞാനവാനചലേശ്വരഃ । പാഠഭേദ ശ്രമണഃ
പ്രമാണഭൂതോ ദുര്‍ജ്ഞേയഃ സുവര്‍ണോ വായുവാഹനഃ ॥ 29 ॥

ധനുര്‍ധരോ ധനുര്‍വേദോ ഗുണഃ ശശിഗുണാകരഃ ।
സത്യഃ സത്യപരോഽദീനോ ധര്‍മാങ്ഗോ ധര്‍മശാസനഃ ॥ 30 ॥

അനന്തദൃഷ്ടിരാനന്ദോ ദണ്ഡോ ദമയിതാ ദമഃ ।
അഭിചാര്യോ മഹാമായോ വിശ്വകര്‍മവിശാരദഃ ॥ 31 ॥

വീതരാഗോ വിനീതാത്മാ തപസ്വീ ഭൂതഭാവനഃ ।
ഉന്‍മത്തവേഷഃ പ്രച്ഛന്നോ ജിതകാമോ ജിതപ്രിയഃ ॥ 32 ॥

കല്യാണപ്രകൃതിഃ കല്‍പഃ സര്‍വലോകപ്രജാപതിഃ ।
തരസ്വീ താരകോ ധീമാന്‍ പ്രധാനഃ പ്രഭുരവ്യയഃ ॥ 33 ॥

ലോകപാലോഽന്തര്‍ഹിതാത്മാ കല്‍പാദിഃ കമലേക്ഷണഃ । പാഠഭേദ ലോകപാലോഽന്തരാത്മാ ച
വേദശാസ്ത്രാര്‍ഥതത്വജ്ഞോ നിയമോ നിയതാശ്രയഃ ॥ 34 ॥

ചന്ദ്രഃ സൂര്യഃ ശനിഃ കേതുര്‍വരാങ്ഗോ വിദ്രുമച്ഛവിഃ ।
ഭക്തിവശ്യഃ പരം ബ്രഹ്മാ മൃഗബാണാര്‍പണോഽനഘഃ ॥ 35 ॥ പാഠഭേദ പരബ്രഹ്മ
അദ്രിരദ്ര്യാലയഃ കാന്തഃ പരമാത്മാ ജഗദ്ഗുരുഃ ।
സര്‍വകര്‍മാലയസ്തുഷ്ടോ മങ്ഗല്യോ മങ്ഗലാവൃതഃ ॥ 36 ॥

മഹാതപാ ദീര്‍ഘതപാഃ സ്ഥവിഷ്ഠഃ സ്ഥവിരോ ധൃവഃ ।
അഹഃ സംവത്സരോ വ്യാപ്തിഃ പ്രമാണം പരമം തപഃ ॥ 37 ॥

സംവത്സരകരോ മന്ത്രഃ പ്രത്യയഃ സര്‍വതാപനഃ ।
അജഃ സര്‍വേസ്വരഃ സിദ്ധോ മഹാതേജാ മഹാബലഃ ॥ 38 ॥

യോഗീ യോഗ്യോ മഹാരേതാഃ സിദ്ധിഃ സര്‍വാദിരഗ്രഹഃ ।
വസുര്‍വസുമനാഃ സത്യഃ സര്‍വപാപഹരോ ഹരഃ ॥ 39 ॥

സുകീര്‍തിഃ ശോഭനഃ സ്രഗ്വീ വേദാങ്ഗോ വേദവിന്‍മുനിഃ ।
ഭ്രാജിഷ്ണുര്‍ഭോജനം ഭോക്താ ലോകനാഥോ ദുരാധരഃ ॥ 40 ॥

അമൃതഃ ശാശ്വതഃ ശാന്തോ ബാണഹസ്തഃ പ്രതാപവാന്‍ ।
കമണ്ഡലുധരോ ധന്വീ ഹ്യവാങ്മനസഗോചരഃ ॥ 41 ॥

അതീന്ദ്രിയോ മഹാമായഃ സര്‍വവാസശ്ചതുഷ്പഥഃ ।
കാലയോഗീ മഹാനാദോ മഹോത്സാഹോ മഹാബലഃ ॥ 42 ॥

മഹാബുദ്ധിര്‍മഹാവീര്യോ ഭൂതചാരീ പുരന്ദരഃ ।
നിശാചരഃ പ്രേതചാരീ മഹാശക്തിര്‍മഹാദ്യുതിഃ ॥ 43 ॥

അനിര്‍ദേശ്യവപുഃ ശ്രീമാന്‍ സര്‍വാചാര്യമനോഗതിഃ ।
ബഹുശ്രുതിര്‍മഹാമായോ നിയതാത്മാ ധ്രുവോഽധ്രുവഃ ॥ 44 ॥

ഓജസ്തേജോ ദ്യുതിധരോ ജനകഃ സര്‍വശാസകഃ ।
നൃത്യപ്രിയോ നൃത്യനിത്യഃ പ്രകാശാത്മാ പ്രകാശകഃ ॥45 ॥ പാഠഭേദ നിത്യനൃത്യഃ
സ്പഷ്ടാക്ഷരോ ബുധോ മന്ത്രഃ സമാനഃ സാരസമ്പ്ലവഃ ।
യുഗാദികൃദ്യുഗാവര്‍തോ ഗംഭീരോ വൃഷവാഹനഃ ॥ 46 ॥

ഇഷ്ടോ വിശിഷ്ടഃ ശിഷ്ടേഷ്ടഃ സുലഭഃ സാരശോധനഃ ।
തീര്‍ഥരൂപസ്തീര്‍ഥനാമാ തീര്‍ഥദൃശ്യസ്തു തീര്‍ഥദഃ ॥ 47 ॥

അപാം നിധിരധിഷ്ഠാനം വിജയോ ജയകാലവിത് । പാഠഭേദ ദുര്‍ജയോ
പ്രതിഷ്ഠിതഃ പ്രമാണജ്ഞോ ഹിരണ്യകവചോ ഹരിഃ ॥ 48 ॥

വിമോചനഃ സുരഗണോ വിദ്യേശോ ബിന്ദുസംശ്രയഃ ।
വാതരൂപോഽമലോന്‍മായീ വികര്‍താ ഗഹനോ ഗുഹഃ ॥ 49 ॥

കരണം കാരണം കര്‍താ സര്‍വബന്ധവിമോചനഃ ।
വ്യവസായോ വ്യവസ്ഥാനഃ സ്ഥാനദോ ജഗദാദിജഃ ॥ 50 ॥

ഗുരുദോ ലലിതോഽഭേദോ ഭാവാത്മാത്മനി സംസ്ഥിതഃ ।
വീരേശ്വരോ വീരഭദ്രോ വീരാസനവിധിര്‍ഗുരുഃ ॥ 51 ॥

വീരചൂഡാമണിര്‍വേത്താ ചിദാനന്ദോ നദീധരഃ ।
ആജ്ഞാധാരസ്ത്രിശൂലീ ച ശിപിവിഷ്ടഃ ശിവാലയഃ ॥ 52 ॥

വാലഖില്യോ മഹാവീരസ്തിഗ്മാംശുര്‍ബധിരഃ ഖഗഃ । പാഠഭേദ ബാലഖില്യോ
അഭിരാമഃ സുശരണഃ സുബ്രഹ്മണ്യഃ സുധാപതിഃ ॥ 53 ॥

മഘവാന്‍ കൌശികോ ഗോമാന്‍ വിരാമഃ സര്‍വസാധനഃ । മഘവാകൌശികോ
ലലാടാക്ഷോ വിശ്വദേഹഃ സാരഃ സംസാരചക്രഭൃത് ॥ 54 ॥

അമോഘദണ്ഡീ മധ്യസ്ഥോ ഹിരണ്യോ ബ്രഹ്മവര്‍ചസഃ । പാഠഭേദ ദണ്ഡോ
പരമാര്‍ഥഃ പരോ മായീ ശംബരോ വ്യാഘ്രലോചനഃ ॥ 55 ॥ പാഠഭേദ പരോമായഃ സംവരോ
രുചിര്‍ബഹുരുചിര്‍വൈദ്യോ വാചസ്പതിരഹസ്പതിഃ ।
രവിര്‍വിരോചനഃ സ്കന്ദഃ ശാസ്താ വൈവസ്വതോ യമഃ ॥ 56 ॥

യുക്തിരുന്നതകീര്‍തിശ്ച സാനുരാഗഃ പുരഞ്ജയഃ ।
കൈലാസാധിപതിഃ കാന്തഃ സവിതാ രവിലോചനഃ ॥ 57 ॥

വിശ്വോത്തമോ വീതഭയോ വിശ്വഭര്‍താഽനിവാരതഃ ।
നിത്യോ നിയതകല്യാണഃ പുണ്യശ്രവണകീര്‍തനഃ ॥ 58 ॥

ദൂരശ്രവോ വിശ്വസഹോ ധ്യേയോ ദുസ്സ്വപ്നനാശനഃ ।
ഉത്താരണോ ദുഷ്കൃതിഹാ വിജ്ഞേയോ ദുസ്സഹോഽഭവഃ ॥ 59 ॥

അനാദിര്‍ഭൂര്‍ഭുവോ ലക്ഷ്മീഃ കിരീടീ ത്രിദശാധിപഃ ।
വിശ്വഗോപ്താ വിശ്വകര്‍താ സുവീരോ രുചിരാങ്ഗദഃ ॥ 60 ॥

ജനനോ ജനജന്‍മാദിഃ പ്രീതിമാന്നീതിമാന്‍ ധ്രുവഃ ।
വശിഷ്ഠഃ കശ്യപോ ഭാനുര്‍ഭീമോ ഭീമപരാക്രമഃ ॥ 61 ॥

പ്രണവഃ സത്പഥാചാരോ മഹാകോശോ മഹാധനഃ ।
ജന്‍മാധിപോ മഹാദേവഃ സകലാഗമപാരഗഃ ॥ 62 ॥

തത്ത്വം തത്ത്വവിദേകാത്മാ വിഭുര്‍വിഷ്ണുവിഭൂഷണഃ । പാഠഭേദ വിഷ്ണുര്‍വിഭൂ
ഋഷിര്‍ബ്രാഹ്മണ ഐശ്വര്യം ജന്‍മമൃത്യുജരാതിഗഃ ॥ 63 ॥

പഞ്ചയജ്ഞസമുത്പത്തിര്‍വിശ്വേശോ വിമലോദയഃ । പാഠഭേദ പഞ്ചതത്ത്വ
ആത്മയോനിരനാദ്യന്തോ വത്സലോ ഭക്തലോകധൃക് ॥ 64 ॥ പാഠഭേദ അനാദ്യന്തോ ഹ്യാത്മയോനിര്‍
ഗായത്രീവല്ലഭഃ പ്രാംശുര്‍വിശ്വാവാസഃ പ്രഭാകരഃ ।
ശിശുര്‍ഗിരിരതഃ സംരാട് സുഷേണഃ സുരശത്രുഹാ ॥ 65 ॥

അനേമിരിഷ്ടനേമിശ്ച മുകുന്ദോ വിഗതജ്വരഃ ।
സ്വയഞ്ജ്യോതിര്‍മഹാജ്യോതിസ്തനുജ്യോതിരചഞ്ചലഃ ॥ 66 ॥

പിങ്ഗളഃ കപിലശ്മശ്രുര്‍ഭാലനേത്രസ്ത്രയീതനുഃ ।
ജ്ഞാനസ്കന്ദോ മഹാനീതിര്‍വിശ്വോത്പത്തിരുപപ്ലവഃ ॥ 67 ॥ പാഠഭേദ സ്കന്ധോ
ഭഗോ വിവസ്വാനാദിത്യോ ഗതപാരോ ബൃഹസ്പതിഃ ।
കല്യാണഗുണനാമാ ച പാപഹാ പുണ്യദര്‍ശനഃ ॥ 68 ॥

ഉദാരകീര്‍തിരുദ്യോഗീ സദ്യോഗീ സദസന്‍മയഃ । പാഠഭേദ സദസന്ത്രപഃ
നക്ഷത്രമാലീ നാകേശഃ സ്വാധിഷ്ഠാനഃ ഷഡാശ്രയഃ ॥ 69 ॥

പവിത്രഃ പാപഹാരീ ച മണിപൂരോ നഭോഗതിഃ । പാഠഭേദ പാപനാശശ്ച
ഹൃത്പുണ്ഡരീകമാസീനഃ ശക്രഃ ശാന്തോ വൃഷാകപിഃ ॥ 70 ॥

ഉഷ്ണോ ഗ്രഹപതിഃ കൃഷ്ണഃ സമര്‍ഥോനര്‍ഥനാശനഃ ।
അധര്‍മശത്രുരജ്ഞേയഃ പുരുഹൂതഃ പുരശ്രുതഃ ॥ 71 ॥

ബ്രഹ്മഗര്‍ഭോ ബൃഹദ്ഗര്‍ഭോ ധര്‍മധേനുര്‍ധനാഗമഃ ।
ജഗദ്ധിതൈഷീ സുഗതഃ കുമാരഃ കുശലാഗമഃ ॥ 72 ॥

ഹിരണ്യവര്‍ണോ ജ്യോതിഷ്മാന്നാനാഭൂതരതോ ധ്വനിഃ ।
ആരോഗ്യോ നയനാധ്യക്ഷോ വിശ്വാമിത്രോ ധനേശ്വരഃ ॥ 73 ॥ നമനാ?
ബ്രഹ്മജ്യോതിര്‍വസുധാമാ മഹാജ്യോതിരനുത്തമഃ । പാഠഭേദ വസുര്‍ധാമാ
മാതാമഹോ മാതരിശ്വാ നഭസ്വാന്നാഗഹാരധൃക് ॥ 74 ॥

പുലസ്ത്യഃ പുലഹോഽഗസ്ത്യോ ജാതൂകര്‍ണ്യഃ പരാശരഃ ।
നിരാവരണനിര്‍വാരോ വൈരഞ്ച്യോ വിഷ്ടരശ്രവാഃ ॥ 75 ॥

ആത്മഭൂരനിരുദ്ധോത്രിര്‍ജ്ഞാനമൂര്‍തിര്‍മഹായശാഃ ।
ലോകവീരാഗ്രണീര്‍വീരശ്ചണ്ഡഃ സത്യപരാക്രമഃ ॥ 76 ॥

വ്യാലകല്‍പോ മഹാകല്‍പഃ കല്‍പവൃക്ഷഃ കലാധരഃ ।
അലങ്കരിഷ്ണുരചലോ രോചിഷ്ണുര്‍വിക്രമോന്നതഃ ॥ 77 ॥

ആയുഃ ശബ്ദപതിര്‍വാഗ്മീ പ്ലവനഃ ശിഖിസാരഥിഃ ।
അസംസൃഷ്ടോഽതിഥിഃ ശത്രുപ്രമാഥീ പാദപാസനഃ ॥ 78 ॥

വസുശ്രവാഃ കവ്യവാഹഃ പ്രതപ്തോ വിശ്വഭോജനഃ ।
ജപ്യോ ജരാദിശമനോ ലോഹിതശ്ച തനൂനപാത് ॥ 79 ॥

വൃഷദശ്വോ നഭോയോനിഃ സുപ്രതീകസ്തമിസ്രഹാ । പാഠഭേദ ബൃഹദശ്വോ
നിദാഘസ്തപനോ മേഘഭക്ഷഃ പരപുരഞ്ജയഃ ॥ 80 ॥

സുഖാനിലഃ സുനിഷ്പന്നഃ സുരഭിഃ ശിശിരാത്മകഃ ।
വസന്തോ മാധവോ ഗ്രീഷ്മോ നഭസ്യോ ബീജവാഹനഃ ॥ 81 ॥

അങ്ഗിരാ ഗുരുരാത്രേയോ വിമലോ വിശ്വപാവനഃ ।
പാവനഃ പുരജിച്ഛക്രസ്ത്രൈവിദ്യോ വരവാഹനഃ ॥ 82 ॥ പാഠഭേദ നവവാരണഃ
മനോ ബുദ്ധിരഹങ്കാരഃ ക്ഷേത്രജ്ഞഃ ക്ഷേത്രപാലകഃ ।
ജമദഗ്നിര്‍ബലനിധിര്‍വിഗാലോ വിശ്വഗാലവഃ ॥ 83 ॥ പാഠഭേദ ബലനിധിഃ യഃ?
അഘോരോഽനുത്തരോ യജ്ഞഃ ശ്രേയോ നിഃശ്രേയസപ്രദഃ ।
ശൈലോ ഗഗനകുന്ദാഭോ ദാനവാരിരരിന്ദമഃ ॥ 84 ॥

ചാമുണ്ഡോ ജനകശ്ചാരുര്‍നിശ്ശല്യോ ലോകശല്യധൃക് ।
ചതുര്‍വേദശ്ചതുര്‍ഭാവശ്ചതുരശ്ചതുരപ്രിയഃ ॥ 85 ॥

ആംനായോഽഥ സമാംനായസ്തീര്‍ഥദേവഃ ശിവാലയഃ ।
ബഹുരൂപോ മഹാരൂപഃ സര്‍വരൂപശ്ചരാചരഃ ॥ 86 ॥

ന്യായനിര്‍ണായകോ നേയോ ന്യായഗംയോ നിരഞ്ജനഃ । പാഠഭേദ ന്യായീ
സഹസ്രമൂര്‍ധാ ദേവേന്ദ്രഃ സര്‍വശസ്ത്രപ്രഭഞ്ജനഃ ॥ 87 ॥ പാഠഭേദ ശാസ്ത്ര
മുണ്ഡീ വിരൂപോ വികൃതോ ദണ്ഡീ നാദീ ഗുണോത്തമഃ । പാഠഭേദ മുണ്ഡോ ദാനീ
പിങ്ഗലാക്ഷോ ഹി ബഹ്വക്ഷോ നീലഗ്രീവോ നിരാമയഃ ॥ 88 ॥ പാഠഭേദ ജനാധ്യക്ഷോ
സഹസ്രബാഹുഃ സര്‍വേശഃ ശരണ്യഃ സര്‍വലോകധൃക് ।
പദ്മാസനഃ പരഞ്ജ്യോതിഃ പാരമ്പര്യഫലപ്രദഃ ॥ 89 ॥

പദ്മഗര്‍ഭോ മഹാഗര്‍ഭോ വിശ്വഗര്‍ഭോ വിചക്ഷണഃ ।
പരാവരജ്ഞോ വരദോ വരേണ്യശ്ച മഹാസ്വനഃ ॥ 90 ॥

ദേവാസുരഗുരുര്‍ദേവോ ദേവാസുരനമസ്കൃതഃ ।
ദേവാസുരമഹാമിത്രോ ദേവാസുരമഹേസ്വരഃ ॥ 91 ॥

ദേവാസുരേശ്വരോ ദിവ്യോ ദേവാസുരമഹാശ്രയഃ ।
ദേവദേവോഽനയോഽചിന്ത്യോ ദേവതാത്മാത്മസംഭവഃ ॥ 92 ॥

സദ്യോ മഹാസുരവ്യാധോ ദേവസിംഹോ ദിവാകരഃ ।
വിബുധാഗ്രചരഃ ശ്രേഷ്ഠഃ സര്‍വദേവോത്തമോത്തമഃ ॥ 93 ॥

ശിവജ്ഞാനരതഃ ശ്രീമാന്‍ ശിഖീ ശ്രീപര്‍വതപ്രിയഃ ।
വജ്രഹസ്തഃ സിദ്ധഖഡ്ഗോ നരസിംഹനിപാതനഃ ॥ 94 ॥

ബ്രഹ്മചാരീ ലോകചാരീ ധര്‍മചാരീ ധനാധിപഃ ।
നന്ദീ നന്ദീശ്വരോഽനന്തോ നഗ്നവ്രതധരഃ ശുചിഃ ॥ 95 ॥

ലിങ്ഗാധ്യക്ഷഃ സുരാധ്യക്ഷോ യുഗാധ്യക്ഷോ യുഗാപഹഃ ।
സ്വധാമാ സ്വഗതഃ സ്വര്‍ഗീ സ്വരഃ സ്വരമയഃ സ്വനഃ ॥ 96 ॥

ബാണാധ്യക്ഷോ ബീജകര്‍താ കര്‍മകൃദ്ധര്‍മസംഭവഃ । പാഠഭേദ ധര്‍മകൃത്
ദംഭോ ലോഭോഽഥ വൈ ശംഭുഃ സര്‍വഭൂതമഹേശ്വരഃ ॥ 97 ॥ പാഠഭേദ ലോഭോഽര്‍ഥവിച്ഛംഭുഃ
ശ്മശാനനിലയസ്ത്ര്യക്ഷഃ സേതുരപ്രതിമാകൃതിഃ ।
ലോകോത്തരസ്ഫുടോ ലോകസ്ത്ര്യംബകോ നാഗഭൂഷണഃ ॥ 98 ॥

അന്ധകാരിര്‍മഖദ്വേഷീ വിഷ്ണുകന്ധരപാതനഃ । പാഠഭേദ മയദ്വേഷീ
ഹീനദോഷോഽക്ഷയഗുണോ ദക്ഷാരിഃ പൂഷദന്തഭിത് ॥ 99 ॥

ധൂര്‍ജടിഃ ഖണ്ഡപരശുഃ സകലോ നിഷ്കലോഽനഘഃ ।
അകാലഃ സകലാധാരഃ പാണ്ഡുരാഭോ മൃഡോ നടഃ ॥ 100 ॥

പൂര്‍ണഃ പൂരയിതാ പുണ്യഃ സുകുമാരഃ സുലോചനഃ ।
സന്‍മാര്‍ഗപഃ പ്രിയോഽധൂര്‍തഃ പുണ്യകീര്‍തിരനാമയഃ ॥ 101 ॥

മനോജവസ്തീര്‍ഥകരോ ജടിലോ നിയമേശ്വരഃ ।
ജീവിതാന്തകരോ നിത്യോ വസുരേതാ വസുപ്രദഃ ॥ 102 ॥

സദ്ഗതിഃ സിദ്ധിദഃ സിദ്ധിഃ സജ്ജാതിഃ ഖലകണ്ടകഃ ।
കലാധരോ മഹാകാലഭൂതഃ സത്യപരായണഃ ॥ 103 ॥

ലോകലാവണ്യകര്‍താ ച ലോകോത്തരസുഖാലയഃ ।
ചന്ദ്രസഞ്ജീവനഃ ശാസ്താ ലോകഗ്രാഹോ മഹാധിപഃ ॥ 104 ॥

ലോകബന്ധുര്ലോകനാഥഃ കൃതജ്ഞഃ കൃത്തിഭൂഷിതഃ ।
അനപായോഽക്ഷരഃ കാന്തഃ സര്‍വശസ്ത്രഭൃതാം വരഃ ॥ 105 ॥ പാഠഭേദ ശാസ്ത്ര
തേജോമയോ ദ്യുതിധരോ ലോകമാനീ ഘൃണാര്‍ണവഃ ।
ശുചിസ്മിതഃ പ്രസന്നാത്മാ ഹ്യജേയോ ദുരതിക്രമഃ ॥ 106 ॥

ജ്യോതിര്‍മയോ ജഗന്നാഥോ നിരാകാരോ ജലേശ്വരഃ ।
തുംബവീണോ മഹാകായോ വിശോകഃ ശോകനാശനഃ ॥ 107 ॥

ത്രിലോകപസ്ത്രിലോകേശഃ സര്‍വശുദ്ധിരധോക്ഷജഃ ।
അവ്യക്തലക്ഷണോ ദേവോ വ്യക്തോഽവ്യക്തോ വിശാമ്പതിഃ ॥ 108 ॥

പരഃ ശിവോ വസുര്‍നാസാസാരോ മാനധരോ യമഃ ।
ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണുഃ പ്രജാപാലോ ഹംസോ ഹംസഗതിര്‍വയഃ ॥ 109 ॥

വേധാ വിധാതാ ധാതാ ച സ്രഷ്ടാ ഹര്‍താ ചതുര്‍മുഖഃ ।
കൈലാസശിഖരാവാസീ സര്‍വാവാസീ സദാഗതിഃ ॥ 110 ॥

ഹിരണ്യഗര്‍ഭോ ദ്രുഹിണോ ഭൂതപാലോഥ ഭൂപതിഃ ।
സദ്യോഗീ യോഗവിദ്യോഗീ വരദോ ബ്രാഹ്മണപ്രിയഃ ॥ 111 ॥

ദേവപ്രിയോ ദേവനാഥോ ദേവകോ ദേവചിന്തകഃ ।
വിഷമാക്ഷോ വിരൂപാക്ഷോ വൃഷദോ വൃഷവര്‍ധനഃ ॥ 112 ॥

നിര്‍മമോ നിരഹങ്കാരോ നിര്‍മോഹോ നിരുപദ്രവഃ ।
ദര്‍പഹാ ദര്‍പദോ ദൃപ്തഃ സര്‍വാര്‍ഥപരിവര്‍തകഃ ॥ 113 ॥

സഹസ്രാര്‍ചിര്‍ഭൂതിഭൂഷഃ സ്നിഗ്ധാകൃതിരദക്ഷിണഃ ।
ഭൂതഭവ്യഭവന്നാഥോ വിഭവോ ഭൂതിനാശനഃ ॥ 114 ॥

അര്‍ഥോഽനര്‍ഥോ മഹാകോശഃ പരകാര്യൈകപണ്ഡിതഃ ।
നിഷ്കണ്ടകഃ കൃതാനന്ദോ നിര്‍വ്യാജോ വ്യാജമര്‍ദനഃ ॥ 115 ॥

സത്ത്വവാന്‍ സാത്ത്വികഃ സത്യഃ കൃതസ്നേഹഃ കൃതാഗമഃ ।
അകമ്പിതോ ഗുണഗ്രാഹീ നൈകാത്മാ നൈകകര്‍മകൃത് ॥ 116 ॥

സുപ്രീതഃ സുഖദഃ സൂക്ഷ്മഃ സുകരോ ദക്ഷിണാനിലഃ ।
നന്ദിസ്കന്ദോ ധരോ ധുര്യഃ പ്രകടപ്രീതിവര്‍ധനഃ ॥ 117 ॥

അപരാജിതഃ സര്‍വസഹോ ഗോവിന്ദഃ സത്വവാഹനഃ ।
അധൃതഃ സ്വധൃതഃ സിദ്ധഃ പൂതമൂര്‍തിര്യശോധനഃ ॥ 118 ॥

വാരാഹശൃങ്ഗധൃക് ശൃങ്ഗീ ബലവാനേകനായകഃ ।
ശൃതിപ്രകാശഃ ശ്രുതിമാനേകബന്ധുരനേകധൃക് ॥ 119 ॥

ശ്രീവത്സലഃ ശിവാരംഭഃ ശാന്തഭദ്രഃ സമോ യശഃ ।
ഭൂയശോ ഭൂഷണോ ഭൂതിര്‍ഭൂതികൃദ് ഭൂതഭാവനഃ ॥ 120 ॥

അകമ്പോ ഭക്തികായസ്തു കാലഹാനിഃ കലാവിഭുഃ ।
സത്യവ്രതീ മഹാത്യാഗീ നിത്യഃ ശാന്തിപരായണഃ ॥ 121 ॥

പരാര്‍ഥവൃത്തിര്‍വരദോ വിരക്തസ്തു വിശാരദഃ ।
ശുഭദഃ ശുഭകര്‍താ ച ശുഭനാമാ ശുഭഃ സ്വയം ॥ 122 ॥

അനര്‍ഥിതോ ഗുണഗ്രാഹീ ഹ്യകര്‍താ കനകപ്രഭഃ ।
സ്വഭാവഭദ്രോ മധ്യസ്ഥഃ ശത്രുഘ്നോ വിഘ്നനാശനഃ ॥ 123 ॥

ശിഖണ്ഡീ കവചീ ശൂലീ ജടീ മുണ്ഡീ ച കുണ്ഡലീ ।
അമൃത്യുഃ സര്‍വദൃക് സിംഹസ്തേജോരാശിര്‍മഹാമണിഃ ॥ 124 ॥

അസങ്ഖ്യേയോഽപ്രമേയാത്മാ വീര്യവാന്‍ വീര്യകോവിദഃ ।
വേദ്യശ്ച വൈ വിയോഗാത്മാ പരാവരമുനീശ്വരഃ ॥ 125 ॥ പാഠഭേദ സപ്താവര
അനുത്തമോ ദുരാധര്‍ഷോ മധുരഃ പ്രിയദര്‍ശനഃ ।
സുരേശഃ ശരണഃ സര്‍വഃ ശബ്ദഃ പ്രതപതാം വരഃ ॥ 126 ॥

കാലപക്ഷഃ കാലകാലഃ സുകൃതീ കൃതവാസുകിഃ ।
മഹേഷ്വാസോ മഹീഭര്‍താ നിഷ്കലങ്കോ വിശൃങ്ഖലഃ ॥ 127 ॥

ദ്യുമണിസ്തരണിര്‍ധന്യഃ സിദ്ധിദഃ സിദ്ധിസാധനഃ ।
വിശ്വതഃ സമ്പ്രവൃത്തസ്തു വ്യൂഢോരസ്കോ മഹാഭുജഃ ॥ 128 ॥

സര്‍വയോനിര്‍നിരാടങ്കോ നരനാരായണപ്രിയഃ । പാഠഭേദ നിരാതങ്കോ
നിര്ലേപോ യതിസങ്ഗാത്മാ നിര്‍വ്യങ്ഗോ വ്യങ്ഗനാശനഃ ॥ 129 ॥

സ്തവ്യഃ സ്തവപ്രിയഃ സ്തോതാ വ്യാസമൂര്‍തിര്‍നിരാകുലഃ । പാഠഭേദ സ്തുതി
നിരവദ്യമയോപായോ വിദ്യാരാശിശ്ച സത്കൃതഃ ॥ 131 ॥

പ്രശാന്തബുദ്ധിരക്ഷുണ്ണഃ സങ്ഗ്രഹോ നിത്യസുന്ദരഃ ।
വൈയാഘ്രധുര്യോ ധാത്രീശഃ സങ്കല്‍പഃ ശര്‍വരീപതിഃ ॥ 132 ॥

പരമാര്‍ഥഗുരുര്‍ദത്തഃ സൂരിരാശ്രിതവത്സലഃ ।
സോമോ രസജ്ഞോ രസദഃ സര്‍വസത്വാവലംബനഃ ॥ 132
ഏവം നാംനാം സഹസ്രേണ തുഷ്ടാവ ഹി ഹരം ഹരിഃ ।
പ്രാര്‍ഥയാമാസ ശംഭും വൈ പൂജയാമാസ പങ്കജൈഃ ॥ 133 ॥

തതഃ സ കൌതുകീ ശംഭുശ്ചകാര ചരിതം ദ്വിജാഃ ।
മഹദ്ഭൂതം സുഖകരം തദേവ ശൃണുതാദരാത് ॥ 134 ॥

ഇതി ശ്രീശിവമഹാപുരാണേ ചതുര്‍ഥ്യാം കോടിരുദ്രസംഹിതായാം
ശിവസഹസ്രനാമവര്‍ണനം നാമ പഞ്ചത്രിംശോഽധ്യായഃ ॥ 35 ॥

Also Read:

1000 Names of Shiva | Sahasranama Stotram from Shivapurana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Shiva from Shivapurana Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top