Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Shiva from Shivapurana Lyrics in Tamil

Shiva Sahasranamastotram from Shivapurana in Tamil:

॥ ஶிவஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஶிவபுராணாந்தர்க³தம் ॥
ஸூத உவாச ।
ஶ்ரூயதாம் போ⁴ ருʼஷிஶ்ரேஷ்ட² யேந துஷ்டோ மஹேஶ்வர: ।
தத³ஹம் கத²யாம்யத்³ய ஶிவம் நாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 1 ॥

ஶ்ரீ விஷ்ணுருவாச ।
ஶிவோ ஹரோ ம்ருʼடோ³ ருத்³ர: புஷ்கர: புஷ்பலோசந: ।
அர்தி²க³ம்ய: ஸதா³சார: ஶர்வ: ஶம்பு⁴ர்மஹேஶ்வர: ॥ 2 ॥

சந்த்³ராபீட³ஶ்சந்த்³ரமௌலிர்விஶ்வம் விஶ்வம்ப⁴ரேஶ்வர: ।
வேதா³ந்தஸாரஸந்தோ³ஹ: கபாலீ நீலலோஹித: ॥ 3 ॥

த்⁴யாநாதா⁴ரோঽபரிச்சே²த்³யோ கௌ³ரீப⁴ர்தா க³ணேஶ்வர: ।
அஷ்டமூர்திர்விஶ்வமூர்திஸ்த்ரிவர்க:³ ஸ்வர்க³ஸாத⁴ந: ॥ 4 ॥

ஜ்ஞாநக³ம்யோ த்³ருʼட⁴ப்ரஜ்ஞோ தே³வதே³வஸ்த்ரிலோசந: ।
வாமதே³வோ மஹாதே³வ: படு: பரிவ்ருʼடோ⁴ த்³ருʼட:⁴ ॥ 5 ॥

விஶ்வரூபோ விரூபாக்ஷோ வாகீ³ஶ: ஶுசிஸத்தம: ।
ஸர்வப்ரமாணஸம்வாதீ³ வ்ருʼஷாங்கோ வ்ருʼஷவாஹந: ॥ 6 ॥

ஈஶ: பிநாகீ க²ட்வாங்கீ³ சித்ரவேஷஶ்சிரந்தந: ।
தமோஹரோ மஹாயோகீ³ கோ³ப்தா ப்³ரஹ்மா ச தூ⁴ர்ஜடி: ॥ 7 ॥ பாட²பே⁴த³ ப்³ரஹ்மாண்ட³ஹ்ருʼஜ்ஜடீ
காலகால: க்ருʼத்திவாஸா: ஸுப⁴க:³ ப்ரணவாத்மக: । பாட²பே⁴த³ ப்ரணதாத்மக:
உந்நத்³த்⁴ர: புருஷோ ஜுஷ்யோ து³ர்வாஸா: புரஶாஸந: ॥ 8 ॥ பாட²பே⁴த³ உந்நத்⁴ர:
தி³வ்யாயுத:⁴ ஸ்கந்த³கு³ரு: பரமேஷ்டீ² பராத்பர: ।
அநாதி³மத்⁴யநித⁴நோ கி³ரீஶோ கி³ரிஜாத⁴வ: ॥ 9 ॥

குபே³ரப³ந்து:⁴ ஶ்ரீகண்டோ² லோகவர்ணோத்தமோ ம்ருʼது:³ ।
ஸமாதி⁴வேத்³ய: கோத³ண்டீ³ நீலகண்ட:² பரஶ்வதீ:⁴ ॥ 10 ॥

விஶாலாக்ஷோ ம்ருʼக³வ்யாத:⁴ ஸுரேஶஸ்ஸூர்யதாபந: ।
த⁴ர்மதா⁴ம க்ஷமாக்ஷேத்ரம் ப⁴க³வாந் ப⁴க³நேத்ரபி⁴த் ॥ 11 ॥ பாட²பே⁴த³ த⁴ர்மாத்⁴யக்ஷ:
உக்³ர: பஶுபதிஸ்தார்க்ஷ்ய: ப்ரியப⁴க்த: பரந்தப: ।
தா³தா த³யாகரோ த³க்ஷ: கபர்தீ³ காமஶாஸந: ॥ 12 ॥

ஶ்மஶாநநிலய: ஸூக்ஷ்ம: ஶ்மஶாநஸ்தோ² மஹேஶ்வர: ।
லோககர்தா ம்ருʼக³பதிர்மஹாகர்தா மஹௌஷதி:⁴ ॥ 13 ॥

ஸோமபோம்ருʼதப: ஸௌம்யோ மஹாதேஜா மஹாத்³யுதி: ।
தேஜோமயோঽம்ருʼதமயோঽந்நமயஶ்ச ஸுதா⁴பதி: ॥ 14 ॥

உத்தரோ கோ³பதிர்கோ³ப்தா ஜ்ஞாநக³ம்ய: புராதந: ।
நீதி: ஸுநீதி: ஶுத்³தா⁴த்மா ஸோம: ஸோமரத: ஸுகீ² ॥ 15 ॥

அஜாதஶத்ருராலோகஸம்பா⁴வ்யோ ஹவ்யவாஹந: ।
லோககாரோ வேத³கர: ஸூத்ரகார: ஸநாதந: ॥ 16 ॥

மஹர்ஷி: கபிலாசார்யோ விஶ்வதீ³ப்திஸ்த்ரிலோசந: ।
பிநாகபாணிர்பூ⁴தே³வ: ஸ்வஸ்தித:³ ஸ்வஸ்திக்ருʼத் ஸுதீ:⁴ ॥ 17 ॥

தா⁴த்ருʼதா⁴மா தா⁴மகர: ஸர்வக:³ ஸர்வகோ³சர: ।
ப்³ரஹ்மஸ்ருʼக்³விஶ்வஸ்ருʼக் ஸர்க:³ கர்ணிகாரப்ரிய: கவி: ॥ 18 ॥

ஶாகோ² விஶாகோ² கோ³ஶாக:² ஶிவோ பி⁴ஷக³நுத்தம: ।
க³ங்கா³ப்லவோத³கோ ப⁴வ்ய: புஷ்கல: ஸ்த²பதி: ஸ்தி²ர: ॥ 19 ॥

விஜிதாத்மா விதே⁴யாத்மா பூ⁴தவாஹநஸாரதி:² ।
ஸக³ணோ க³ணகாயஶ்ச ஸுகீர்திஶ்சி²ந்நஸம்ஶய: ॥ 20 ॥

காமதே³வ: காமபாலோ ப⁴ஸ்மோத்³தூ⁴லிதவிக்³ரஹ: ।
ப⁴ஸ்மப்ரியோ ப⁴ஸ்மஶாயீ காமீ காந்த: க்ருʼதாக³ம: ॥ 21 ॥

ஸமாவர்தோঽநிவ்ருʼத்தாத்மா த⁴ர்மபுஞ்ஜ: ஸதா³ஶிவ: ।
அகல்மஷஶ்ச புண்யாத்மா சதுர்பா³ஹுர்து³ராஸத:³ ॥ 22 ॥

து³ர்லபோ⁴ து³ர்க³மோ து³ர்க:³ ஸர்வாயுத⁴விஶாரத:³ ।
அத்⁴யாத்மயோக³நிலய: ஸுதந்துஸ்தந்துவர்த⁴ந: ॥ 23 ॥

ஶுபா⁴ங்கோ³ லோகஸாரங்கோ³ ஜக³தீ³ஶோ ஜநார்த³ந: ।
ப⁴ஸ்மஶுத்³தி⁴கரோ மேருரோஜஸ்வீ ஶுத்³த⁴விக்³ரஹ: ॥ 24 ॥ பாட²பே⁴த³ ப⁴ஸ்மஶுத்³தி⁴கரோঽபீ⁴ரு
அஸாத்⁴ய: ஸாது⁴ஸாத்⁴யஶ்ச ப்⁴ருʼத்யமர்கடரூபத்⁴ருʼக் ।
ஹிரண்யரேதா: பௌராணோ ரிபுஜீவஹரோ ப³லீ ॥ 25 ॥

மஹாஹ்ரதோ³ மஹாக³ர்த: ஸித்³தோ⁴ ப்³ருʼந்தா³ரவந்தி³த: ।
வ்யாக்⁴ரசர்மாம்ப³ரோ வ்யாலீ மஹாபூ⁴தோ மஹாநிதி:⁴ ॥ 26 ॥

அம்ருʼதோம்ருʼதப: ஶ்ரீமாந் பாஞ்சஜந்ய: ப்ரப⁴ஞ்ஜந: । பாட²பே⁴த³ பஞ்சஜந்ய:
பஞ்சவிம்ஶதிதத்த்வஸ்த:² பாரிஜாத: பராத்பர: ॥ 27 ॥

ஸுலப:⁴ ஸுவ்ரத: ஶூரோ வாங்மயைகநிதி⁴ர்நிதி:⁴ ।
வர்ணாஶ்ரமகு³ருர்வர்ணீ ஶத்ருஜிச்ச²த்ருதாபந: ॥ 28 ॥

ஆஶ்ரம: க்ஷபண: க்ஷாமோ ஜ்ஞாநவாநசலேஶ்வர: । பாட²பே⁴த³ ஶ்ரமண:
ப்ரமாணபூ⁴தோ து³ர்ஜ்ஞேய: ஸுவர்ணோ வாயுவாஹந: ॥ 29 ॥

த⁴நுர்த⁴ரோ த⁴நுர்வேதோ³ கு³ண: ஶஶிகு³ணாகர: ।
ஸத்ய: ஸத்யபரோঽதீ³நோ த⁴ர்மாங்கோ³ த⁴ர்மஶாஸந: ॥ 30 ॥

அநந்தத்³ருʼஷ்டிராநந்தோ³ த³ண்டோ³ த³மயிதா த³ம: ।
அபி⁴சார்யோ மஹாமாயோ விஶ்வகர்மவிஶாரத:³ ॥ 31 ॥

வீதராகோ³ விநீதாத்மா தபஸ்வீ பூ⁴தபா⁴வந: ।
உந்மத்தவேஷ: ப்ரச்ச²ந்நோ ஜிதகாமோ ஜிதப்ரிய: ॥ 32 ॥

கல்யாணப்ரக்ருʼதி: கல்ப: ஸர்வலோகப்ரஜாபதி: ।
தரஸ்வீ தாரகோ தீ⁴மாந் ப்ரதா⁴ந: ப்ரபு⁴ரவ்யய: ॥ 33 ॥

லோகபாலோঽந்தர்ஹிதாத்மா கல்பாதி:³ கமலேக்ஷண: । பாட²பே⁴த³ லோகபாலோঽந்தராத்மா ச
வேத³ஶாஸ்த்ரார்த²தத்வஜ்ஞோ நியமோ நியதாஶ்ரய: ॥ 34 ॥

சந்த்³ர: ஸூர்ய: ஶநி: கேதுர்வராங்கோ³ வித்³ருமச்ச²வி: ।
ப⁴க்திவஶ்ய: பரம் ப்³ரஹ்மா ம்ருʼக³பா³ணார்பணோঽநக:⁴ ॥ 35 ॥ பாட²பே⁴த³ பரப்³ரஹ்ம
அத்³ரிரத்³ர்யாலய: காந்த: பரமாத்மா ஜக³த்³கு³ரு: ।
ஸர்வகர்மாலயஸ்துஷ்டோ மங்க³ல்யோ மங்க³ளாவ்ருʼத: ॥ 36 ॥

மஹாதபா தீ³ர்க⁴தபா: ஸ்த²விஷ்ட:² ஸ்த²விரோ த்⁴ருʼவ: ।
அஹ: ஸம்வத்ஸரோ வ்யாப்தி: ப்ரமாணம் பரமம் தப: ॥ 37 ॥

ஸம்வத்ஸரகரோ மந்த்ர: ப்ரத்யய: ஸர்வதாபந: ।
அஜ: ஸர்வேஸ்வர: ஸித்³தோ⁴ மஹாதேஜா மஹாப³ல: ॥ 38 ॥

யோகீ³ யோக்³யோ மஹாரேதா: ஸித்³தி:⁴ ஸர்வாதி³ரக்³ரஹ: ।
வஸுர்வஸுமநா: ஸத்ய: ஸர்வபாபஹரோ ஹர: ॥ 39 ॥

ஸுகீர்தி: ஶோப⁴ந: ஸ்ரக்³வீ வேதா³ங்கோ³ வேத³விந்முநி: ।
ப்⁴ராஜிஷ்ணுர்போ⁴ஜநம் போ⁴க்தா லோகநாதோ² து³ராத⁴ர: ॥ 40 ॥

அம்ருʼத: ஶாஶ்வத: ஶாந்தோ பா³ணஹஸ்த: ப்ரதாபவாந் ।
கமண்ட³லுத⁴ரோ த⁴ந்வீ ஹ்யவாங்மநஸகோ³சர: ॥ 41 ॥

அதீந்த்³ரியோ மஹாமாய: ஸர்வவாஸஶ்சதுஷ்பத:² ।
காலயோகீ³ மஹாநாதோ³ மஹோத்ஸாஹோ மஹாப³ல: ॥ 42 ॥

மஹாபு³த்³தி⁴ர்மஹாவீர்யோ பூ⁴தசாரீ புரந்த³ர: ।
நிஶாசர: ப்ரேதசாரீ மஹாஶக்திர்மஹாத்³யுதி: ॥ 43 ॥

அநிர்தே³ஶ்யவபு: ஶ்ரீமாந் ஸர்வாசார்யமநோக³தி: ।
ப³ஹுஶ்ருதிர்மஹாமாயோ நியதாத்மா த்⁴ருவோঽத்⁴ருவ: ॥ 44 ॥

ஓஜஸ்தேஜோ த்³யுதித⁴ரோ ஜநக: ஸர்வஶாஸக: ।
ந்ருʼத்யப்ரியோ ந்ருʼத்யநித்ய: ப்ரகாஶாத்மா ப்ரகாஶக: ॥45 ॥ பாட²பே⁴த³ நித்யந்ருʼத்ய:
ஸ்பஷ்டாக்ஷரோ பு³தோ⁴ மந்த்ர: ஸமாந: ஸாரஸம்ப்லவ: ।
யுகா³தி³க்ருʼத்³யுகா³வர்தோ க³ம்பீ⁴ரோ வ்ருʼஷவாஹந: ॥ 46 ॥

இஷ்டோ விஶிஷ்ட: ஶிஷ்டேஷ்ட: ஸுலப:⁴ ஸாரஶோத⁴ந: ।
தீர்த²ரூபஸ்தீர்த²நாமா தீர்த²த்³ருʼஶ்யஸ்து தீர்த²த:³ ॥ 47 ॥

அபாம் நிதி⁴ரதி⁴ஷ்டா²நம் விஜயோ ஜயகாலவித் । பாட²பே⁴த³ து³ர்ஜயோ
ப்ரதிஷ்டி²த: ப்ரமாணஜ்ஞோ ஹிரண்யகவசோ ஹரி: ॥ 48 ॥

விமோசந: ஸுரக³ணோ வித்³யேஶோ பி³ந்து³ஸம்ஶ்ரய: ।
வாதரூபோঽமலோந்மாயீ விகர்தா க³ஹநோ கு³ஹ: ॥ 49 ॥

கரணம் காரணம் கர்தா ஸர்வப³ந்த⁴விமோசந: ।
வ்யவஸாயோ வ்யவஸ்தா²ந: ஸ்தா²நதோ³ ஜக³தா³தி³ஜ: ॥ 50 ॥

கு³ருதோ³ லலிதோঽபே⁴தோ³ பா⁴வாத்மாத்மநி ஸம்ஸ்தி²த: ।
வீரேஶ்வரோ வீரப⁴த்³ரோ வீராஸநவிதி⁴ர்கு³ரு: ॥ 51 ॥

வீரசூடா³மணிர்வேத்தா சிதா³நந்தோ³ நதீ³த⁴ர: ।
ஆஜ்ஞாதா⁴ரஸ்த்ரிஶூலீ ச ஶிபிவிஷ்ட: ஶிவாலய: ॥ 52 ॥

வாலகி²ல்யோ மஹாவீரஸ்திக்³மாம்ஶுர்ப³தி⁴ர: க²க:³ । பாட²பே⁴த³ பா³லகி²ல்யோ
அபி⁴ராம: ஸுஶரண: ஸுப்³ரஹ்மண்ய: ஸுதா⁴பதி: ॥ 53 ॥

மக⁴வாந் கௌஶிகோ கோ³மாந் விராம: ஸர்வஸாத⁴ந: । மக⁴வாகௌஶிகோ
லலாடாக்ஷோ விஶ்வதே³ஹ: ஸார: ஸம்ஸாரசக்ரப்⁴ருʼத் ॥ 54 ॥

அமோக⁴த³ண்டீ³ மத்⁴யஸ்தோ² ஹிரண்யோ ப்³ரஹ்மவர்சஸ: । பாட²பே⁴த³ த³ண்டோ³
பரமார்த:² பரோ மாயீ ஶம்ப³ரோ வ்யாக்⁴ரலோசந: ॥ 55 ॥ பாட²பே⁴த³ பரோமாய: ஸம்வரோ
ருசிர்ப³ஹுருசிர்வைத்³யோ வாசஸ்பதிரஹஸ்பதி: ।
ரவிர்விரோசந: ஸ்கந்த:³ ஶாஸ்தா வைவஸ்வதோ யம: ॥ 56 ॥

யுக்திருந்நதகீர்திஶ்ச ஸாநுராக:³ புரஞ்ஜய: ।
கைலாஸாதி⁴பதி: காந்த: ஸவிதா ரவிலோசந: ॥ 57 ॥

விஶ்வோத்தமோ வீதப⁴யோ விஶ்வப⁴ர்தாঽநிவாரத: ।
நித்யோ நியதகல்யாண: புண்யஶ்ரவணகீர்தந: ॥ 58 ॥

தூ³ரஶ்ரவோ விஶ்வஸஹோ த்⁴யேயோ து³ஸ்ஸ்வப்நநாஶந: ।
உத்தாரணோ து³ஷ்க்ருʼதிஹா விஜ்ஞேயோ து³ஸ்ஸஹோঽப⁴வ: ॥ 59 ॥

அநாதி³ர்பூ⁴ர்பு⁴வோ லக்ஷ்மீ: கிரீடீ த்ரித³ஶாதி⁴ப: ।
விஶ்வகோ³ப்தா விஶ்வகர்தா ஸுவீரோ ருசிராங்க³த:³ ॥ 60 ॥

ஜநநோ ஜநஜந்மாதி:³ ப்ரீதிமாந்நீதிமாந் த்⁴ருவ: ।
வஶிஷ்ட:² கஶ்யபோ பா⁴நுர்பீ⁴மோ பீ⁴மபராக்ரம: ॥ 61 ॥

ப்ரணவ: ஸத்பதா²சாரோ மஹாகோஶோ மஹாத⁴ந: ।
ஜந்மாதி⁴போ மஹாதே³வ: ஸகலாக³மபாரக:³ ॥ 62 ॥

தத்த்வம் தத்த்வவிதே³காத்மா விபு⁴ர்விஷ்ணுவிபூ⁴ஷண: । பாட²பே⁴த³ விஷ்ணுர்விபூ⁴
ருʼஷிர்ப்³ராஹ்மண ஐஶ்வர்யம் ஜந்மம்ருʼத்யுஜராதிக:³ ॥ 63 ॥

பஞ்சயஜ்ஞஸமுத்பத்திர்விஶ்வேஶோ விமலோத³ய: । பாட²பே⁴த³ பஞ்சதத்த்வ
ஆத்மயோநிரநாத்³யந்தோ வத்ஸலோ ப⁴க்தலோகத்⁴ருʼக் ॥ 64 ॥ பாட²பே⁴த³ அநாத்³யந்தோ ஹ்யாத்மயோநிர்
கா³யத்ரீவல்லப:⁴ ப்ராம்ஶுர்விஶ்வாவாஸ: ப்ரபா⁴கர: ।
ஶிஶுர்கி³ரிரத: ஸம்ராட் ஸுஷேண: ஸுரஶத்ருஹா ॥ 65 ॥

அநேமிரிஷ்டநேமிஶ்ச முகுந்தோ³ விக³தஜ்வர: ।
ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிர்மஹாஜ்யோதிஸ்தநுஜ்யோதிரசஞ்சல: ॥ 66 ॥

பிங்க³ள: கபிலஶ்மஶ்ருர்பா⁴லநேத்ரஸ்த்ரயீதநு: ।
ஜ்ஞாநஸ்கந்தோ³ மஹாநீதிர்விஶ்வோத்பத்திருபப்லவ: ॥ 67 ॥ பாட²பே⁴த³ ஸ்கந்தோ⁴
ப⁴கோ³ விவஸ்வாநாதி³த்யோ க³தபாரோ ப்³ருʼஹஸ்பதி: ।
கல்யாணகு³ணநாமா ச பாபஹா புண்யத³ர்ஶந: ॥ 68 ॥

உதா³ரகீர்திருத்³யோகீ³ ஸத்³யோகீ³ ஸத³ஸந்மய: । பாட²பே⁴த³ ஸத³ஸந்த்ரப:
நக்ஷத்ரமாலீ நாகேஶ: ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²ந: ஷடா³ஶ்ரய: ॥ 69 ॥

பவித்ர: பாபஹாரீ ச மணிபூரோ நபோ⁴க³தி: । பாட²பே⁴த³ பாபநாஶஶ்ச
ஹ்ருʼத்புண்ட³ரீகமாஸீந: ஶக்ர: ஶாந்தோ வ்ருʼஷாகபி: ॥ 70 ॥

உஷ்ணோ க்³ரஹபதி: க்ருʼஷ்ண: ஸமர்தோ²நர்த²நாஶந: ।
அத⁴ர்மஶத்ருரஜ்ஞேய: புருஹூத: புரஶ்ருத: ॥ 71 ॥

ப்³ரஹ்மக³ர்போ⁴ ப்³ருʼஹத்³க³ர்போ⁴ த⁴ர்மதே⁴நுர்த⁴நாக³ம: ।
ஜக³த்³தி⁴தைஷீ ஸுக³த: குமார: குஶலாக³ம: ॥ 72 ॥

ஹிரண்யவர்ணோ ஜ்யோதிஷ்மாந்நாநாபூ⁴தரதோ த்⁴வநி: ।
ஆரோக்³யோ நயநாத்⁴யக்ஷோ விஶ்வாமித்ரோ த⁴நேஶ்வர: ॥ 73 ॥ நமநா?
ப்³ரஹ்மஜ்யோதிர்வஸுதா⁴மா மஹாஜ்யோதிரநுத்தம: । பாட²பே⁴த³ வஸுர்தா⁴மா
மாதாமஹோ மாதரிஶ்வா நப⁴ஸ்வாந்நாக³ஹாரத்⁴ருʼக் ॥ 74 ॥

புலஸ்த்ய: புலஹோঽக³ஸ்த்யோ ஜாதூகர்ண்ய: பராஶர: ।
நிராவரணநிர்வாரோ வைரஞ்ச்யோ விஷ்டரஶ்ரவா: ॥ 75 ॥

ஆத்மபூ⁴ரநிருத்³தோ⁴த்ரிர்ஜ்ஞாநமூர்திர்மஹாயஶா: ।
லோகவீராக்³ரணீர்வீரஶ்சண்ட:³ ஸத்யபராக்ரம: ॥ 76 ॥

வ்யாலகல்போ மஹாகல்ப: கல்பவ்ருʼக்ஷ: கலாத⁴ர: ।
அலங்கரிஷ்ணுரசலோ ரோசிஷ்ணுர்விக்ரமோந்நத: ॥ 77 ॥

ஆயு: ஶப்³த³பதிர்வாக்³மீ ப்லவந: ஶிகி²ஸாரதி:² ।
அஸம்ஸ்ருʼஷ்டோঽதிதி:² ஶத்ருப்ரமாதீ² பாத³பாஸந: ॥ 78 ॥

வஸுஶ்ரவா: கவ்யவாஹ: ப்ரதப்தோ விஶ்வபோ⁴ஜந: ।
ஜப்யோ ஜராதி³ஶமநோ லோஹிதஶ்ச தநூநபாத் ॥ 79 ॥

வ்ருʼஷத³ஶ்வோ நபோ⁴யோநி: ஸுப்ரதீகஸ்தமிஸ்ரஹா । பாட²பே⁴த³ ப்³ருʼஹத³ஶ்வோ
நிதா³க⁴ஸ்தபநோ மேக⁴ப⁴க்ஷ: பரபுரஞ்ஜய: ॥ 80 ॥

ஸுகா²நில: ஸுநிஷ்பந்ந: ஸுரபி:⁴ ஶிஶிராத்மக: ।
வஸந்தோ மாத⁴வோ க்³ரீஷ்மோ நப⁴ஸ்யோ பீ³ஜவாஹந: ॥ 81 ॥

அங்கி³ரா கு³ருராத்ரேயோ விமலோ விஶ்வபாவந: ।
பாவந: புரஜிச்ச²க்ரஸ்த்ரைவித்³யோ வரவாஹந: ॥ 82 ॥ பாட²பே⁴த³ நவவாரண:
மநோ பு³த்³தி⁴ரஹங்கார: க்ஷேத்ரஜ்ஞ: க்ஷேத்ரபாலக: ।
ஜமத³க்³நிர்ப³லநிதி⁴ர்விகா³லோ விஶ்வகா³லவ: ॥ 83 ॥ பாட²பே⁴த³ ப³லநிதி:⁴ ய:?
அகோ⁴ரோঽநுத்தரோ யஜ்ஞ: ஶ்ரேயோ நி:ஶ்ரேயஸப்ரத:³ ।
ஶைலோ க³க³நகுந்தா³போ⁴ தா³நவாரிரரிந்த³ம: ॥ 84 ॥

சாமுண்டோ³ ஜநகஶ்சாருர்நிஶ்ஶல்யோ லோகஶல்யத்⁴ருʼக் ।
சதுர்வேத³ஶ்சதுர்பா⁴வஶ்சதுரஶ்சதுரப்ரிய: ॥ 85 ॥

ஆம்நாயோঽத² ஸமாம்நாயஸ்தீர்த²தே³வ: ஶிவாலய: ।
ப³ஹுரூபோ மஹாரூப: ஸர்வரூபஶ்சராசர: ॥ 86 ॥

ந்யாயநிர்ணாயகோ நேயோ ந்யாயக³ம்யோ நிரஞ்ஜந: । பாட²பே⁴த³ ந்யாயீ
ஸஹஸ்ரமூர்தா⁴ தே³வேந்த்³ர: ஸர்வஶஸ்த்ரப்ரப⁴ஞ்ஜந: ॥ 87 ॥ பாட²பே⁴த³ ஶாஸ்த்ர
முண்டீ³ விரூபோ விக்ருʼதோ த³ண்டீ³ நாதீ³ கு³ணோத்தம: । பாட²பே⁴த³ முண்டோ³ தா³நீ
பிங்க³லாக்ஷோ ஹி ப³ஹ்வக்ஷோ நீலக்³ரீவோ நிராமய: ॥ 88 ॥ பாட²பே⁴த³ ஜநாத்⁴யக்ஷோ
ஸஹஸ்ரபா³ஹு: ஸர்வேஶ: ஶரண்ய: ஸர்வலோகத்⁴ருʼக் ।
பத்³மாஸந: பரஞ்ஜ்யோதி: பாரம்பர்யப²லப்ரத:³ ॥ 89 ॥

பத்³மக³ர்போ⁴ மஹாக³ர்போ⁴ விஶ்வக³ர்போ⁴ விசக்ஷண: ।
பராவரஜ்ஞோ வரதோ³ வரேண்யஶ்ச மஹாஸ்வந: ॥ 90 ॥

தே³வாஸுரகு³ருர்தே³வோ தே³வாஸுரநமஸ்க்ருʼத: ।
தே³வாஸுரமஹாமித்ரோ தே³வாஸுரமஹேஸ்வர: ॥ 91 ॥

தே³வாஸுரேஶ்வரோ தி³வ்யோ தே³வாஸுரமஹாஶ்ரய: ।
தே³வதே³வோঽநயோঽசிந்த்யோ தே³வதாத்மாத்மஸம்ப⁴வ: ॥ 92 ॥

ஸத்³யோ மஹாஸுரவ்யாதோ⁴ தே³வஸிம்ஹோ தி³வாகர: ।
விபு³தா⁴க்³ரசர: ஶ்ரேஷ்ட:² ஸர்வதே³வோத்தமோத்தம: ॥ 93 ॥

ஶிவஜ்ஞாநரத: ஶ்ரீமாந் ஶிகீ² ஶ்ரீபர்வதப்ரிய: ।
வஜ்ரஹஸ்த: ஸித்³த⁴க²ட்³கோ³ நரஸிம்ஹநிபாதந: ॥ 94 ॥

ப்³ரஹ்மசாரீ லோகசாரீ த⁴ர்மசாரீ த⁴நாதி⁴ப: ।
நந்தீ³ நந்தீ³ஶ்வரோঽநந்தோ நக்³நவ்ரதத⁴ர: ஶுசி: ॥ 95 ॥

லிங்கா³த்⁴யக்ஷ: ஸுராத்⁴யக்ஷோ யுகா³த்⁴யக்ஷோ யுகா³பஹ: ।
ஸ்வதா⁴மா ஸ்வக³த: ஸ்வர்கீ³ ஸ்வர: ஸ்வரமய: ஸ்வந: ॥ 96 ॥

பா³ணாத்⁴யக்ஷோ பீ³ஜகர்தா கர்மக்ருʼத்³த⁴ர்மஸம்ப⁴வ: । பாட²பே⁴த³ த⁴ர்மக்ருʼத்
த³ம்போ⁴ லோபோ⁴ঽத² வை ஶம்பு:⁴ ஸர்வபூ⁴தமஹேஶ்வர: ॥ 97 ॥ பாட²பே⁴த³ லோபோ⁴ঽர்த²விச்ச²ம்பு:⁴
ஶ்மஶாநநிலயஸ்த்ர்யக்ஷ: ஸேதுரப்ரதிமாக்ருʼதி: ।
லோகோத்தரஸ்பு²டோ லோகஸ்த்ர்யம்ப³கோ நாக³பூ⁴ஷண: ॥ 98 ॥

அந்த⁴காரிர்மக²த்³வேஷீ விஷ்ணுகந்த⁴ரபாதந: । பாட²பே⁴த³ மயத்³வேஷீ
ஹீநதோ³ஷோঽக்ஷயகு³ணோ த³க்ஷாரி: பூஷத³ந்தபி⁴த் ॥ 99 ॥

தூ⁴ர்ஜடி: க²ண்ட³பரஶு: ஸகலோ நிஷ்கலோঽநக:⁴ ।
அகால: ஸகலாதா⁴ர: பாண்டு³ராபோ⁴ ம்ருʼடோ³ நட: ॥ 100 ॥

பூர்ண: பூரயிதா புண்ய: ஸுகுமார: ஸுலோசந: ।
ஸந்மார்க³ப: ப்ரியோঽதூ⁴ர்த: புண்யகீர்திரநாமய: ॥ 101 ॥

மநோஜவஸ்தீர்த²கரோ ஜடிலோ நியமேஶ்வர: ।
ஜீவிதாந்தகரோ நித்யோ வஸுரேதா வஸுப்ரத:³ ॥ 102 ॥

ஸத்³க³தி: ஸித்³தி⁴த:³ ஸித்³தி:⁴ ஸஜ்ஜாதி: க²லகண்டக: ।
கலாத⁴ரோ மஹாகாலபூ⁴த: ஸத்யபராயண: ॥ 103 ॥

லோகலாவண்யகர்தா ச லோகோத்தரஸுகா²லய: ।
சந்த்³ரஸஞ்ஜீவந: ஶாஸ்தா லோகக்³ராஹோ மஹாதி⁴ப: ॥ 104 ॥

லோகப³ந்து⁴ர்லோகநாத:² க்ருʼதஜ்ஞ: க்ருʼத்திபூ⁴ஷித: ।
அநபாயோঽக்ஷர: காந்த: ஸர்வஶஸ்த்ரப்⁴ருʼதாம் வர: ॥ 105 ॥ பாட²பே⁴த³ ஶாஸ்த்ர
தேஜோமயோ த்³யுதித⁴ரோ லோகமாநீ க்⁴ருʼணார்ணவ: ।
ஶுசிஸ்மித: ப்ரஸந்நாத்மா ஹ்யஜேயோ து³ரதிக்ரம: ॥ 106 ॥

ஜ்யோதிர்மயோ ஜக³ந்நாதோ² நிராகாரோ ஜலேஶ்வர: ।
தும்ப³வீணோ மஹாகாயோ விஶோக: ஶோகநாஶந: ॥ 107 ॥

த்ரிலோகபஸ்த்ரிலோகேஶ: ஸர்வஶுத்³தி⁴ரதோ⁴க்ஷஜ: ।
அவ்யக்தலக்ஷணோ தே³வோ வ்யக்தோঽவ்யக்தோ விஶாம்பதி: ॥ 108 ॥

பர: ஶிவோ வஸுர்நாஸாஸாரோ மாநத⁴ரோ யம: ।
ப்³ரஹ்மா விஷ்ணு: ப்ரஜாபாலோ ஹம்ஸோ ஹம்ஸக³திர்வய: ॥ 109 ॥

வேதா⁴ விதா⁴தா தா⁴தா ச ஸ்ரஷ்டா ஹர்தா சதுர்முக:² ।
கைலாஸஶிக²ராவாஸீ ஸர்வாவாஸீ ஸதா³க³தி: ॥ 110 ॥

ஹிரண்யக³ர்போ⁴ த்³ருஹிணோ பூ⁴தபாலோத² பூ⁴பதி: ।
ஸத்³யோகீ³ யோக³வித்³யோகீ³ வரதோ³ ப்³ராஹ்மணப்ரிய: ॥ 111 ॥

தே³வப்ரியோ தே³வநாதோ² தே³வகோ தே³வசிந்தக: ।
விஷமாக்ஷோ விரூபாக்ஷோ வ்ருʼஷதோ³ வ்ருʼஷவர்த⁴ந: ॥ 112 ॥

நிர்மமோ நிரஹங்காரோ நிர்மோஹோ நிருபத்³ரவ: ।
த³ர்பஹா த³ர்பதோ³ த்³ருʼப்த: ஸர்வார்த²பரிவர்தக: ॥ 113 ॥

ஸஹஸ்ரார்சிர்பூ⁴திபூ⁴ஷ: ஸ்நிக்³தா⁴க்ருʼதிரத³க்ஷிண: ।
பூ⁴தப⁴வ்யப⁴வந்நாதோ² விப⁴வோ பூ⁴திநாஶந: ॥ 114 ॥

அர்தோ²ঽநர்தோ² மஹாகோஶ: பரகார்யைகபண்டி³த: ।
நிஷ்கண்டக: க்ருʼதாநந்தோ³ நிர்வ்யாஜோ வ்யாஜமர்த³ந: ॥ 115 ॥

ஸத்த்வவாந் ஸாத்த்விக: ஸத்ய: க்ருʼதஸ்நேஹ: க்ருʼதாக³ம: ।
அகம்பிதோ கு³ணக்³ராஹீ நைகாத்மா நைககர்மக்ருʼத் ॥ 116 ॥

ஸுப்ரீத: ஸுக²த:³ ஸூக்ஷ்ம: ஸுகரோ த³க்ஷிணாநில: ।
நந்தி³ஸ்கந்தோ³ த⁴ரோ து⁴ர்ய: ப்ரகடப்ரீதிவர்த⁴ந: ॥ 117 ॥

அபராஜித: ஸர்வஸஹோ கோ³விந்த:³ ஸத்வவாஹந: ।
அத்⁴ருʼத: ஸ்வத்⁴ருʼத: ஸித்³த:⁴ பூதமூர்திர்யஶோத⁴ந: ॥ 118 ॥

வாராஹஶ்ருʼங்க³த்⁴ருʼக் ஶ்ருʼங்கீ³ ப³லவாநேகநாயக: ।
ஶ்ருʼதிப்ரகாஶ: ஶ்ருதிமாநேகப³ந்து⁴ரநேகத்⁴ருʼக் ॥ 119 ॥

ஶ்ரீவத்ஸல: ஶிவாரம்ப:⁴ ஶாந்தப⁴த்³ர: ஸமோ யஶ: ।
பூ⁴யஶோ பூ⁴ஷணோ பூ⁴திர்பூ⁴திக்ருʼத்³ பூ⁴தபா⁴வந: ॥ 120 ॥

அகம்போ ப⁴க்திகாயஸ்து காலஹாநி: கலாவிபு:⁴ ।
ஸத்யவ்ரதீ மஹாத்யாகீ³ நித்ய: ஶாந்திபராயண: ॥ 121 ॥

பரார்த²வ்ருʼத்திர்வரதோ³ விரக்தஸ்து விஶாரத:³ ।
ஶுப⁴த:³ ஶுப⁴கர்தா ச ஶுப⁴நாமா ஶுப:⁴ ஸ்வயம் ॥ 122 ॥

அநர்தி²தோ கு³ணக்³ராஹீ ஹ்யகர்தா கநகப்ரப:⁴ ।
ஸ்வபா⁴வப⁴த்³ரோ மத்⁴யஸ்த:² ஶத்ருக்⁴நோ விக்⁴நநாஶந: ॥ 123 ॥

ஶிக²ண்டீ³ கவசீ ஶூலீ ஜடீ முண்டீ³ ச குண்ட³லீ ।
அம்ருʼத்யு: ஸர்வத்³ருʼக் ஸிம்ஹஸ்தேஜோராஶிர்மஹாமணி: ॥ 124 ॥

அஸங்க்²யேயோঽப்ரமேயாத்மா வீர்யவாந் வீர்யகோவித:³ ।
வேத்³யஶ்ச வை வியோகா³த்மா பராவரமுநீஶ்வர: ॥ 125 ॥ பாட²பே⁴த³ ஸப்தாவர
அநுத்தமோ து³ராத⁴ர்ஷோ மது⁴ர: ப்ரியத³ர்ஶந: ।
ஸுரேஶ: ஶரண: ஸர்வ: ஶப்³த:³ ப்ரதபதாம் வர: ॥ 126 ॥

காலபக்ஷ: காலகால: ஸுக்ருʼதீ க்ருʼதவாஸுகி: ।
மஹேஷ்வாஸோ மஹீப⁴ர்தா நிஷ்கலங்கோ விஶ்ருʼங்க²ல: ॥ 127 ॥

த்³யுமணிஸ்தரணிர்த⁴ந்ய: ஸித்³தி⁴த:³ ஸித்³தி⁴ஸாத⁴ந: ।
விஶ்வத: ஸம்ப்ரவ்ருʼத்தஸ்து வ்யூடோ⁴ரஸ்கோ மஹாபு⁴ஜ: ॥ 128 ॥

ஸர்வயோநிர்நிராடங்கோ நரநாராயணப்ரிய: । பாட²பே⁴த³ நிராதங்கோ
நிர்லேபோ யதிஸங்கா³த்மா நிர்வ்யங்கோ³ வ்யங்க³நாஶந: ॥ 129 ॥

ஸ்தவ்ய: ஸ்தவப்ரிய: ஸ்தோதா வ்யாஸமூர்திர்நிராகுல: । பாட²பே⁴த³ ஸ்துதி
நிரவத்³யமயோபாயோ வித்³யாராஶிஶ்ச ஸத்க்ருʼத: ॥ 131 ॥

ப்ரஶாந்தபு³த்³தி⁴ரக்ஷுண்ண: ஸங்க்³ரஹோ நித்யஸுந்த³ர: ।
வையாக்⁴ரது⁴ர்யோ தா⁴த்ரீஶ: ஸங்கல்ப: ஶர்வரீபதி: ॥ 132 ॥

பரமார்த²கு³ருர்த³த்த: ஸூரிராஶ்ரிதவத்ஸல: ।
ஸோமோ ரஸஜ்ஞோ ரஸத:³ ஸர்வஸத்வாவலம்ப³ந: ॥ 132
ஏவம் நாம்நாம் ஸஹஸ்ரேண துஷ்டாவ ஹி ஹரம் ஹரி: ।
ப்ரார்த²யாமாஸ ஶம்பு⁴ம் வை பூஜயாமாஸ பங்கஜை: ॥ 133 ॥

தத: ஸ கௌதுகீ ஶம்பு⁴ஶ்சகார சரிதம் த்³விஜா: ।
மஹத்³பூ⁴தம் ஸுக²கரம் ததே³வ ஶ்ருʼணுதாத³ராத் ॥ 134 ॥

இதி ஶ்ரீஶிவமஹாபுராணே சதுர்த்²யாம் கோடிருத்³ரஸம்ஹிதாயாம்
ஶிவஸஹஸ்ரநாமவர்ணநம் நாம பஞ்சத்ரிம்ஶோঽத்⁴யாய: ॥ 35 ॥

Also Read:

1000 Names of Shiva | Sahasranama Stotram from Shivapurana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Shiva from Shivapurana Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top