Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Shiva from Shivapurana Lyrics in Gujarati

Shiva Sahasranamastotram from Shivapurana in Gujarati:

॥ શિવસહસ્રનામસ્તોત્રં શિવપુરાણાન્તર્ગતમ્ ॥
સૂત ઉવાચ ।
શ્રૂયતાં ભો ઋષિશ્રેષ્ઠ યેન તુષ્ટો મહેશ્વરઃ ।
તદહં કથયામ્યદ્ય શિવં નામસહસ્રકમ્ ॥ ૧ ॥

શ્રી વિષ્ણુરુવાચ ।
શિવો હરો મૃડો રુદ્રઃ પુષ્કરઃ પુષ્પલોચનઃ ।
અર્થિગમ્યઃ સદાચારઃ શર્વઃ શમ્ભુર્મહેશ્વરઃ ॥ ૨ ॥

ચન્દ્રાપીડશ્ચન્દ્રમૌલિર્વિશ્વં વિશ્વમ્ભરેશ્વરઃ ।
વેદાન્તસારસન્દોહઃ કપાલી નીલલોહિતઃ ॥ ૩ ॥

ધ્યાનાધારોઽપરિચ્છેદ્યો ગૌરીભર્તા ગણેશ્વરઃ ।
અષ્ટમૂર્તિર્વિશ્વમૂર્તિસ્ત્રિવર્ગઃ સ્વર્ગસાધનઃ ॥ ૪ ॥

જ્ઞાનગમ્યો દૃઢપ્રજ્ઞો દેવદેવસ્ત્રિલોચનઃ ।
વામદેવો મહાદેવઃ પટુઃ પરિવૃઢો દૃઢઃ ॥ ૫ ॥

વિશ્વરૂપો વિરૂપાક્ષો વાગીશઃ શુચિસત્તમઃ ।
સર્વપ્રમાણસંવાદી વૃષાઙ્કો વૃષવાહનઃ ॥ ૬ ॥

ઈશઃ પિનાકી ખટ્વાઙ્ગી ચિત્રવેષશ્ચિરન્તનઃ ।
તમોહરો મહાયોગી ગોપ્તા બ્રહ્મા ચ ધૂર્જટિઃ ॥ ૭ ॥ પાઠભેદ બ્રહ્માણ્ડહૃજ્જટી
કાલકાલઃ કૃત્તિવાસાઃ સુભગઃ પ્રણવાત્મકઃ । પાઠભેદ પ્રણતાત્મકઃ
ઉન્નદ્ધ્રઃ પુરુષો જુષ્યો દુર્વાસાઃ પુરશાસનઃ ॥ ૮ ॥ પાઠભેદ ઉન્નધ્રઃ
દિવ્યાયુધઃ સ્કન્દગુરુઃ પરમેષ્ઠી પરાત્પરઃ ।
અનાદિમધ્યનિધનો ગિરીશો ગિરિજાધવઃ ॥ ૯ ॥

કુબેરબન્ધુઃ શ્રીકણ્ઠો લોકવર્ણોત્તમો મૃદુઃ ।
સમાધિવેદ્યઃ કોદણ્ડી નીલકણ્ઠઃ પરશ્વધીઃ ॥ ૧૦ ॥

વિશાલાક્ષો મૃગવ્યાધઃ સુરેશસ્સૂર્યતાપનઃ ।
ધર્મધામ ક્ષમાક્ષેત્રં ભગવાન્ ભગનેત્રભિત્ ॥ ૧૧ ॥ પાઠભેદ ધર્માધ્યક્ષઃ
ઉગ્રઃ પશુપતિસ્તાર્ક્ષ્યઃ પ્રિયભક્તઃ પરન્તપઃ ।
દાતા દયાકરો દક્ષઃ કપર્દી કામશાસનઃ ॥ ૧૨ ॥

શ્મશાનનિલયઃ સૂક્ષ્મઃ શ્મશાનસ્થો મહેશ્વરઃ ।
લોકકર્તા મૃગપતિર્મહાકર્તા મહૌષધિઃ ॥ ૧૩ ॥

સોમપોમૃતપઃ સૌમ્યો મહાતેજા મહાદ્યુતિઃ ।
તેજોમયોઽમૃતમયોઽન્નમયશ્ચ સુધાપતિઃ ॥ ૧૪ ॥

ઉત્તરો ગોપતિર્ગોપ્તા જ્ઞાનગમ્યઃ પુરાતનઃ ।
નીતિઃ સુનીતિઃ શુદ્ધાત્મા સોમઃ સોમરતઃ સુખી ॥ ૧૫ ॥

અજાતશત્રુરાલોકસમ્ભાવ્યો હવ્યવાહનઃ ।
લોકકારો વેદકરઃ સૂત્રકારઃ સનાતનઃ ॥ ૧૬ ॥

મહર્ષિઃ કપિલાચાર્યો વિશ્વદીપ્તિસ્ત્રિલોચનઃ ।
પિનાકપાણિર્ભૂદેવઃ સ્વસ્તિદઃ સ્વસ્તિકૃત્ સુધીઃ ॥ ૧૭ ॥

ધાતૃધામા ધામકરઃ સર્વગઃ સર્વગોચરઃ ।
બ્રહ્મસૃગ્વિશ્વસૃક્ સર્ગઃ કર્ણિકારપ્રિયઃ કવિઃ ॥ ૧૮ ॥

શાખો વિશાખો ગોશાખઃ શિવો ભિષગનુત્તમઃ ।
ગઙ્ગાપ્લવોદકો ભવ્યઃ પુષ્કલઃ સ્થપતિઃ સ્થિરઃ ॥ ૧૯ ॥

વિજિતાત્મા વિધેયાત્મા ભૂતવાહનસારથિઃ ।
સગણો ગણકાયશ્ચ સુકીર્તિશ્છિન્નસંશયઃ ॥ ૨૦ ॥

કામદેવઃ કામપાલો ભસ્મોદ્ધૂલિતવિગ્રહઃ ।
ભસ્મપ્રિયો ભસ્મશાયી કામી કાન્તઃ કૃતાગમઃ ॥ ૨૧ ॥

સમાવર્તોઽનિવૃત્તાત્મા ધર્મપુઞ્જઃ સદાશિવઃ ।
અકલ્મષશ્ચ પુણ્યાત્મા ચતુર્બાહુર્દુરાસદઃ ॥ ૨૨ ॥

દુર્લભો દુર્ગમો દુર્ગઃ સર્વાયુધવિશારદઃ ।
અધ્યાત્મયોગનિલયઃ સુતન્તુસ્તન્તુવર્ધનઃ ॥ ૨૩ ॥

શુભાઙ્ગો લોકસારઙ્ગો જગદીશો જનાર્દનઃ ।
ભસ્મશુદ્ધિકરો મેરુરોજસ્વી શુદ્ધવિગ્રહઃ ॥ ૨૪ ॥ પાઠભેદ ભસ્મશુદ્ધિકરોઽભીરુ
અસાધ્યઃ સાધુસાધ્યશ્ચ ભૃત્યમર્કટરૂપધૃક્ ।
હિરણ્યરેતાઃ પૌરાણો રિપુજીવહરો બલી ॥ ૨૫ ॥

મહાહ્રદો મહાગર્તઃ સિદ્ધો બૃન્દારવન્દિતઃ ।
વ્યાઘ્રચર્મામ્બરો વ્યાલી મહાભૂતો મહાનિધિઃ ॥ ૨૬ ॥

અમૃતોમૃતપઃ શ્રીમાન્ પાઞ્ચજન્યઃ પ્રભઞ્જનઃ । પાઠભેદ પઞ્ચજન્યઃ
પઞ્ચવિંશતિતત્ત્વસ્થઃ પારિજાતઃ પરાત્પરઃ ॥ ૨૭ ॥

સુલભઃ સુવ્રતઃ શૂરો વાઙ્મયૈકનિધિર્નિધિઃ ।
વર્ણાશ્રમગુરુર્વર્ણી શત્રુજિચ્છત્રુતાપનઃ ॥ ૨૮ ॥

આશ્રમઃ ક્ષપણઃ ક્ષામો જ્ઞાનવાનચલેશ્વરઃ । પાઠભેદ શ્રમણઃ
પ્રમાણભૂતો દુર્જ્ઞેયઃ સુવર્ણો વાયુવાહનઃ ॥ ૨૯ ॥

ધનુર્ધરો ધનુર્વેદો ગુણઃ શશિગુણાકરઃ ।
સત્યઃ સત્યપરોઽદીનો ધર્માઙ્ગો ધર્મશાસનઃ ॥ ૩૦ ॥

અનન્તદૃષ્ટિરાનન્દો દણ્ડો દમયિતા દમઃ ।
અભિચાર્યો મહામાયો વિશ્વકર્મવિશારદઃ ॥ ૩૧ ॥

વીતરાગો વિનીતાત્મા તપસ્વી ભૂતભાવનઃ ।
ઉન્મત્તવેષઃ પ્રચ્છન્નો જિતકામો જિતપ્રિયઃ ॥ ૩૨ ॥

કલ્યાણપ્રકૃતિઃ કલ્પઃ સર્વલોકપ્રજાપતિઃ ।
તરસ્વી તારકો ધીમાન્ પ્રધાનઃ પ્રભુરવ્યયઃ ॥ ૩૩ ॥

લોકપાલોઽન્તર્હિતાત્મા કલ્પાદિઃ કમલેક્ષણઃ । પાઠભેદ લોકપાલોઽન્તરાત્મા ચ
વેદશાસ્ત્રાર્થતત્વજ્ઞો નિયમો નિયતાશ્રયઃ ॥ ૩૪ ॥

ચન્દ્રઃ સૂર્યઃ શનિઃ કેતુર્વરાઙ્ગો વિદ્રુમચ્છવિઃ ।
ભક્તિવશ્યઃ પરં બ્રહ્મા મૃગબાણાર્પણોઽનઘઃ ॥ ૩૫ ॥ પાઠભેદ પરબ્રહ્મ
અદ્રિરદ્ર્યાલયઃ કાન્તઃ પરમાત્મા જગદ્ગુરુઃ ।
સર્વકર્માલયસ્તુષ્ટો મઙ્ગલ્યો મઙ્ગલાવૃતઃ ॥ ૩૬ ॥

મહાતપા દીર્ઘતપાઃ સ્થવિષ્ઠઃ સ્થવિરો ધૃવઃ ।
અહઃ સંવત્સરો વ્યાપ્તિઃ પ્રમાણં પરમં તપઃ ॥ ૩૭ ॥

સંવત્સરકરો મન્ત્રઃ પ્રત્યયઃ સર્વતાપનઃ ।
અજઃ સર્વેસ્વરઃ સિદ્ધો મહાતેજા મહાબલઃ ॥ ૩૮ ॥

યોગી યોગ્યો મહારેતાઃ સિદ્ધિઃ સર્વાદિરગ્રહઃ ।
વસુર્વસુમનાઃ સત્યઃ સર્વપાપહરો હરઃ ॥ ૩૯ ॥

સુકીર્તિઃ શોભનઃ સ્રગ્વી વેદાઙ્ગો વેદવિન્મુનિઃ ।
ભ્રાજિષ્ણુર્ભોજનં ભોક્તા લોકનાથો દુરાધરઃ ॥ ૪૦ ॥

અમૃતઃ શાશ્વતઃ શાન્તો બાણહસ્તઃ પ્રતાપવાન્ ।
કમણ્ડલુધરો ધન્વી હ્યવાઙ્મનસગોચરઃ ॥ ૪૧ ॥

અતીન્દ્રિયો મહામાયઃ સર્વવાસશ્ચતુષ્પથઃ ।
કાલયોગી મહાનાદો મહોત્સાહો મહાબલઃ ॥ ૪૨ ॥

મહાબુદ્ધિર્મહાવીર્યો ભૂતચારી પુરન્દરઃ ।
નિશાચરઃ પ્રેતચારી મહાશક્તિર્મહાદ્યુતિઃ ॥ ૪૩ ॥

અનિર્દેશ્યવપુઃ શ્રીમાન્ સર્વાચાર્યમનોગતિઃ ।
બહુશ્રુતિર્મહામાયો નિયતાત્મા ધ્રુવોઽધ્રુવઃ ॥ ૪૪ ॥

ઓજસ્તેજો દ્યુતિધરો જનકઃ સર્વશાસકઃ ।
નૃત્યપ્રિયો નૃત્યનિત્યઃ પ્રકાશાત્મા પ્રકાશકઃ ॥૪૫ ॥ પાઠભેદ નિત્યનૃત્યઃ
સ્પષ્ટાક્ષરો બુધો મન્ત્રઃ સમાનઃ સારસમ્પ્લવઃ ।
યુગાદિકૃદ્યુગાવર્તો ગમ્ભીરો વૃષવાહનઃ ॥ ૪૬ ॥

ઇષ્ટો વિશિષ્ટઃ શિષ્ટેષ્ટઃ સુલભઃ સારશોધનઃ ।
તીર્થરૂપસ્તીર્થનામા તીર્થદૃશ્યસ્તુ તીર્થદઃ ॥ ૪૭ ॥

અપાં નિધિરધિષ્ઠાનં વિજયો જયકાલવિત્ । પાઠભેદ દુર્જયો
પ્રતિષ્ઠિતઃ પ્રમાણજ્ઞો હિરણ્યકવચો હરિઃ ॥ ૪૮ ॥

વિમોચનઃ સુરગણો વિદ્યેશો બિન્દુસંશ્રયઃ ।
વાતરૂપોઽમલોન્માયી વિકર્તા ગહનો ગુહઃ ॥ ૪૯ ॥

કરણં કારણં કર્તા સર્વબન્ધવિમોચનઃ ।
વ્યવસાયો વ્યવસ્થાનઃ સ્થાનદો જગદાદિજઃ ॥ ૫૦ ॥

ગુરુદો લલિતોઽભેદો ભાવાત્માત્મનિ સંસ્થિતઃ ।
વીરેશ્વરો વીરભદ્રો વીરાસનવિધિર્ગુરુઃ ॥ ૫૧ ॥

વીરચૂડામણિર્વેત્તા ચિદાનન્દો નદીધરઃ ।
આજ્ઞાધારસ્ત્રિશૂલી ચ શિપિવિષ્ટઃ શિવાલયઃ ॥ ૫૨ ॥

વાલખિલ્યો મહાવીરસ્તિગ્માંશુર્બધિરઃ ખગઃ । પાઠભેદ બાલખિલ્યો
અભિરામઃ સુશરણઃ સુબ્રહ્મણ્યઃ સુધાપતિઃ ॥ ૫૩ ॥

મઘવાન્ કૌશિકો ગોમાન્ વિરામઃ સર્વસાધનઃ । મઘવાકૌશિકો
લલાટાક્ષો વિશ્વદેહઃ સારઃ સંસારચક્રભૃત્ ॥ ૫૪ ॥

અમોઘદણ્ડી મધ્યસ્થો હિરણ્યો બ્રહ્મવર્ચસઃ । પાઠભેદ દણ્ડો
પરમાર્થઃ પરો માયી શમ્બરો વ્યાઘ્રલોચનઃ ॥ ૫૫ ॥ પાઠભેદ પરોમાયઃ સંવરો
રુચિર્બહુરુચિર્વૈદ્યો વાચસ્પતિરહસ્પતિઃ ।
રવિર્વિરોચનઃ સ્કન્દઃ શાસ્તા વૈવસ્વતો યમઃ ॥ ૫૬ ॥

યુક્તિરુન્નતકીર્તિશ્ચ સાનુરાગઃ પુરઞ્જયઃ ।
કૈલાસાધિપતિઃ કાન્તઃ સવિતા રવિલોચનઃ ॥ ૫૭ ॥

વિશ્વોત્તમો વીતભયો વિશ્વભર્તાઽનિવારતઃ ।
નિત્યો નિયતકલ્યાણઃ પુણ્યશ્રવણકીર્તનઃ ॥ ૫૮ ॥

દૂરશ્રવો વિશ્વસહો ધ્યેયો દુસ્સ્વપ્નનાશનઃ ।
ઉત્તારણો દુષ્કૃતિહા વિજ્ઞેયો દુસ્સહોઽભવઃ ॥ ૫૯ ॥

અનાદિર્ભૂર્ભુવો લક્ષ્મીઃ કિરીટી ત્રિદશાધિપઃ ।
વિશ્વગોપ્તા વિશ્વકર્તા સુવીરો રુચિરાઙ્ગદઃ ॥ ૬૦ ॥

જનનો જનજન્માદિઃ પ્રીતિમાન્નીતિમાન્ ધ્રુવઃ ।
વશિષ્ઠઃ કશ્યપો ભાનુર્ભીમો ભીમપરાક્રમઃ ॥ ૬૧ ॥

પ્રણવઃ સત્પથાચારો મહાકોશો મહાધનઃ ।
જન્માધિપો મહાદેવઃ સકલાગમપારગઃ ॥ ૬૨ ॥

તત્ત્વં તત્ત્વવિદેકાત્મા વિભુર્વિષ્ણુવિભૂષણઃ । પાઠભેદ વિષ્ણુર્વિભૂ
ઋષિર્બ્રાહ્મણ ઐશ્વર્યં જન્મમૃત્યુજરાતિગઃ ॥ ૬૩ ॥

પઞ્ચયજ્ઞસમુત્પત્તિર્વિશ્વેશો વિમલોદયઃ । પાઠભેદ પઞ્ચતત્ત્વ
આત્મયોનિરનાદ્યન્તો વત્સલો ભક્તલોકધૃક્ ॥ ૬૪ ॥ પાઠભેદ અનાદ્યન્તો હ્યાત્મયોનિર્
ગાયત્રીવલ્લભઃ પ્રાંશુર્વિશ્વાવાસઃ પ્રભાકરઃ ।
શિશુર્ગિરિરતઃ સમ્રાટ્ સુષેણઃ સુરશત્રુહા ॥ ૬૫ ॥

અનેમિરિષ્ટનેમિશ્ચ મુકુન્દો વિગતજ્વરઃ ।
સ્વયઞ્જ્યોતિર્મહાજ્યોતિસ્તનુજ્યોતિરચઞ્ચલઃ ॥ ૬૬ ॥

પિઙ્ગળઃ કપિલશ્મશ્રુર્ભાલનેત્રસ્ત્રયીતનુઃ ।
જ્ઞાનસ્કન્દો મહાનીતિર્વિશ્વોત્પત્તિરુપપ્લવઃ ॥ ૬૭ ॥ પાઠભેદ સ્કન્ધો
ભગો વિવસ્વાનાદિત્યો ગતપારો બૃહસ્પતિઃ ।
કલ્યાણગુણનામા ચ પાપહા પુણ્યદર્શનઃ ॥ ૬૮ ॥

ઉદારકીર્તિરુદ્યોગી સદ્યોગી સદસન્મયઃ । પાઠભેદ સદસન્ત્રપઃ
નક્ષત્રમાલી નાકેશઃ સ્વાધિષ્ઠાનઃ ષડાશ્રયઃ ॥ ૬૯ ॥

પવિત્રઃ પાપહારી ચ મણિપૂરો નભોગતિઃ । પાઠભેદ પાપનાશશ્ચ
હૃત્પુણ્ડરીકમાસીનઃ શક્રઃ શાન્તો વૃષાકપિઃ ॥ ૭૦ ॥

ઉષ્ણો ગ્રહપતિઃ કૃષ્ણઃ સમર્થોનર્થનાશનઃ ।
અધર્મશત્રુરજ્ઞેયઃ પુરુહૂતઃ પુરશ્રુતઃ ॥ ૭૧ ॥

બ્રહ્મગર્ભો બૃહદ્ગર્ભો ધર્મધેનુર્ધનાગમઃ ।
જગદ્ધિતૈષી સુગતઃ કુમારઃ કુશલાગમઃ ॥ ૭૨ ॥

હિરણ્યવર્ણો જ્યોતિષ્માન્નાનાભૂતરતો ધ્વનિઃ ।
આરોગ્યો નયનાધ્યક્ષો વિશ્વામિત્રો ધનેશ્વરઃ ॥ ૭૩ ॥ નમના?
બ્રહ્મજ્યોતિર્વસુધામા મહાજ્યોતિરનુત્તમઃ । પાઠભેદ વસુર્ધામા
માતામહો માતરિશ્વા નભસ્વાન્નાગહારધૃક્ ॥ ૭૪ ॥

પુલસ્ત્યઃ પુલહોઽગસ્ત્યો જાતૂકર્ણ્યઃ પરાશરઃ ।
નિરાવરણનિર્વારો વૈરઞ્ચ્યો વિષ્ટરશ્રવાઃ ॥ ૭૫ ॥

આત્મભૂરનિરુદ્ધોત્રિર્જ્ઞાનમૂર્તિર્મહાયશાઃ ।
લોકવીરાગ્રણીર્વીરશ્ચણ્ડઃ સત્યપરાક્રમઃ ॥ ૭૬ ॥

વ્યાલકલ્પો મહાકલ્પઃ કલ્પવૃક્ષઃ કલાધરઃ ।
અલઙ્કરિષ્ણુરચલો રોચિષ્ણુર્વિક્રમોન્નતઃ ॥ ૭૭ ॥

આયુઃ શબ્દપતિર્વાગ્મી પ્લવનઃ શિખિસારથિઃ ।
અસંસૃષ્ટોઽતિથિઃ શત્રુપ્રમાથી પાદપાસનઃ ॥ ૭૮ ॥

વસુશ્રવાઃ કવ્યવાહઃ પ્રતપ્તો વિશ્વભોજનઃ ।
જપ્યો જરાદિશમનો લોહિતશ્ચ તનૂનપાત્ ॥ ૭૯ ॥

વૃષદશ્વો નભોયોનિઃ સુપ્રતીકસ્તમિસ્રહા । પાઠભેદ બૃહદશ્વો
નિદાઘસ્તપનો મેઘભક્ષઃ પરપુરઞ્જયઃ ॥ ૮૦ ॥

સુખાનિલઃ સુનિષ્પન્નઃ સુરભિઃ શિશિરાત્મકઃ ।
વસન્તો માધવો ગ્રીષ્મો નભસ્યો બીજવાહનઃ ॥ ૮૧ ॥

અઙ્ગિરા ગુરુરાત્રેયો વિમલો વિશ્વપાવનઃ ।
પાવનઃ પુરજિચ્છક્રસ્ત્રૈવિદ્યો વરવાહનઃ ॥ ૮૨ ॥ પાઠભેદ નવવારણઃ
મનો બુદ્ધિરહઙ્કારઃ ક્ષેત્રજ્ઞઃ ક્ષેત્રપાલકઃ ।
જમદગ્નિર્બલનિધિર્વિગાલો વિશ્વગાલવઃ ॥ ૮૩ ॥ પાઠભેદ બલનિધિઃ યઃ?
અઘોરોઽનુત્તરો યજ્ઞઃ શ્રેયો નિઃશ્રેયસપ્રદઃ ।
શૈલો ગગનકુન્દાભો દાનવારિરરિન્દમઃ ॥ ૮૪ ॥

ચામુણ્ડો જનકશ્ચારુર્નિશ્શલ્યો લોકશલ્યધૃક્ ।
ચતુર્વેદશ્ચતુર્ભાવશ્ચતુરશ્ચતુરપ્રિયઃ ॥ ૮૫ ॥

આમ્નાયોઽથ સમામ્નાયસ્તીર્થદેવઃ શિવાલયઃ ।
બહુરૂપો મહારૂપઃ સર્વરૂપશ્ચરાચરઃ ॥ ૮૬ ॥

ન્યાયનિર્ણાયકો નેયો ન્યાયગમ્યો નિરઞ્જનઃ । પાઠભેદ ન્યાયી
સહસ્રમૂર્ધા દેવેન્દ્રઃ સર્વશસ્ત્રપ્રભઞ્જનઃ ॥ ૮૭ ॥ પાઠભેદ શાસ્ત્ર
મુણ્ડી વિરૂપો વિકૃતો દણ્ડી નાદી ગુણોત્તમઃ । પાઠભેદ મુણ્ડો દાની
પિઙ્ગલાક્ષો હિ બહ્વક્ષો નીલગ્રીવો નિરામયઃ ॥ ૮૮ ॥ પાઠભેદ જનાધ્યક્ષો
સહસ્રબાહુઃ સર્વેશઃ શરણ્યઃ સર્વલોકધૃક્ ।
પદ્માસનઃ પરઞ્જ્યોતિઃ પારમ્પર્યફલપ્રદઃ ॥ ૮૯ ॥

પદ્મગર્ભો મહાગર્ભો વિશ્વગર્ભો વિચક્ષણઃ ।
પરાવરજ્ઞો વરદો વરેણ્યશ્ચ મહાસ્વનઃ ॥ ૯૦ ॥

દેવાસુરગુરુર્દેવો દેવાસુરનમસ્કૃતઃ ।
દેવાસુરમહામિત્રો દેવાસુરમહેસ્વરઃ ॥ ૯૧ ॥

દેવાસુરેશ્વરો દિવ્યો દેવાસુરમહાશ્રયઃ ।
દેવદેવોઽનયોઽચિન્ત્યો દેવતાત્માત્મસમ્ભવઃ ॥ ૯૨ ॥

સદ્યો મહાસુરવ્યાધો દેવસિંહો દિવાકરઃ ।
વિબુધાગ્રચરઃ શ્રેષ્ઠઃ સર્વદેવોત્તમોત્તમઃ ॥ ૯૩ ॥

શિવજ્ઞાનરતઃ શ્રીમાન્ શિખી શ્રીપર્વતપ્રિયઃ ।
વજ્રહસ્તઃ સિદ્ધખડ્ગો નરસિંહનિપાતનઃ ॥ ૯૪ ॥

બ્રહ્મચારી લોકચારી ધર્મચારી ધનાધિપઃ ।
નન્દી નન્દીશ્વરોઽનન્તો નગ્નવ્રતધરઃ શુચિઃ ॥ ૯૫ ॥

લિઙ્ગાધ્યક્ષઃ સુરાધ્યક્ષો યુગાધ્યક્ષો યુગાપહઃ ।
સ્વધામા સ્વગતઃ સ્વર્ગી સ્વરઃ સ્વરમયઃ સ્વનઃ ॥ ૯૬ ॥

બાણાધ્યક્ષો બીજકર્તા કર્મકૃદ્ધર્મસમ્ભવઃ । પાઠભેદ ધર્મકૃત્
દમ્ભો લોભોઽથ વૈ શમ્ભુઃ સર્વભૂતમહેશ્વરઃ ॥ ૯૭ ॥ પાઠભેદ લોભોઽર્થવિચ્છમ્ભુઃ
શ્મશાનનિલયસ્ત્ર્યક્ષઃ સેતુરપ્રતિમાકૃતિઃ ।
લોકોત્તરસ્ફુટો લોકસ્ત્ર્યમ્બકો નાગભૂષણઃ ॥ ૯૮ ॥

અન્ધકારિર્મખદ્વેષી વિષ્ણુકન્ધરપાતનઃ । પાઠભેદ મયદ્વેષી
હીનદોષોઽક્ષયગુણો દક્ષારિઃ પૂષદન્તભિત્ ॥ ૯૯ ॥

ધૂર્જટિઃ ખણ્ડપરશુઃ સકલો નિષ્કલોઽનઘઃ ।
અકાલઃ સકલાધારઃ પાણ્ડુરાભો મૃડો નટઃ ॥ ૧૦૦ ॥

પૂર્ણઃ પૂરયિતા પુણ્યઃ સુકુમારઃ સુલોચનઃ ।
સન્માર્ગપઃ પ્રિયોઽધૂર્તઃ પુણ્યકીર્તિરનામયઃ ॥ ૧૦૧ ॥

મનોજવસ્તીર્થકરો જટિલો નિયમેશ્વરઃ ।
જીવિતાન્તકરો નિત્યો વસુરેતા વસુપ્રદઃ ॥ ૧૦૨ ॥

સદ્ગતિઃ સિદ્ધિદઃ સિદ્ધિઃ સજ્જાતિઃ ખલકણ્ટકઃ ।
કલાધરો મહાકાલભૂતઃ સત્યપરાયણઃ ॥ ૧૦૩ ॥

લોકલાવણ્યકર્તા ચ લોકોત્તરસુખાલયઃ ।
ચન્દ્રસઞ્જીવનઃ શાસ્તા લોકગ્રાહો મહાધિપઃ ॥ ૧૦૪ ॥

લોકબન્ધુર્લોકનાથઃ કૃતજ્ઞઃ કૃત્તિભૂષિતઃ ।
અનપાયોઽક્ષરઃ કાન્તઃ સર્વશસ્ત્રભૃતાં વરઃ ॥ ૧૦૫ ॥ પાઠભેદ શાસ્ત્ર
તેજોમયો દ્યુતિધરો લોકમાની ઘૃણાર્ણવઃ ।
શુચિસ્મિતઃ પ્રસન્નાત્મા હ્યજેયો દુરતિક્રમઃ ॥ ૧૦૬ ॥

જ્યોતિર્મયો જગન્નાથો નિરાકારો જલેશ્વરઃ ।
તુમ્બવીણો મહાકાયો વિશોકઃ શોકનાશનઃ ॥ ૧૦૭ ॥

ત્રિલોકપસ્ત્રિલોકેશઃ સર્વશુદ્ધિરધોક્ષજઃ ।
અવ્યક્તલક્ષણો દેવો વ્યક્તોઽવ્યક્તો વિશાંપતિઃ ॥ ૧૦૮ ॥

પરઃ શિવો વસુર્નાસાસારો માનધરો યમઃ ।
બ્રહ્મા વિષ્ણુઃ પ્રજાપાલો હંસો હંસગતિર્વયઃ ॥ ૧૦૯ ॥

વેધા વિધાતા ધાતા ચ સ્રષ્ટા હર્તા ચતુર્મુખઃ ।
કૈલાસશિખરાવાસી સર્વાવાસી સદાગતિઃ ॥ ૧૧૦ ॥

હિરણ્યગર્ભો દ્રુહિણો ભૂતપાલોથ ભૂપતિઃ ।
સદ્યોગી યોગવિદ્યોગી વરદો બ્રાહ્મણપ્રિયઃ ॥ ૧૧૧ ॥

દેવપ્રિયો દેવનાથો દેવકો દેવચિન્તકઃ ।
વિષમાક્ષો વિરૂપાક્ષો વૃષદો વૃષવર્ધનઃ ॥ ૧૧૨ ॥

નિર્મમો નિરહઙ્કારો નિર્મોહો નિરુપદ્રવઃ ।
દર્પહા દર્પદો દૃપ્તઃ સર્વાર્થપરિવર્તકઃ ॥ ૧૧૩ ॥

સહસ્રાર્ચિર્ભૂતિભૂષઃ સ્નિગ્ધાકૃતિરદક્ષિણઃ ।
ભૂતભવ્યભવન્નાથો વિભવો ભૂતિનાશનઃ ॥ ૧૧૪ ॥

અર્થોઽનર્થો મહાકોશઃ પરકાર્યૈકપણ્ડિતઃ ।
નિષ્કણ્ટકઃ કૃતાનન્દો નિર્વ્યાજો વ્યાજમર્દનઃ ॥ ૧૧૫ ॥

સત્ત્વવાન્ સાત્ત્વિકઃ સત્યઃ કૃતસ્નેહઃ કૃતાગમઃ ।
અકમ્પિતો ગુણગ્રાહી નૈકાત્મા નૈકકર્મકૃત્ ॥ ૧૧૬ ॥

સુપ્રીતઃ સુખદઃ સૂક્ષ્મઃ સુકરો દક્ષિણાનિલઃ ।
નન્દિસ્કન્દો ધરો ધુર્યઃ પ્રકટપ્રીતિવર્ધનઃ ॥ ૧૧૭ ॥

અપરાજિતઃ સર્વસહો ગોવિન્દઃ સત્વવાહનઃ ।
અધૃતઃ સ્વધૃતઃ સિદ્ધઃ પૂતમૂર્તિર્યશોધનઃ ॥ ૧૧૮ ॥

વારાહશૃઙ્ગધૃક્ શૃઙ્ગી બલવાનેકનાયકઃ ।
શૃતિપ્રકાશઃ શ્રુતિમાનેકબન્ધુરનેકધૃક્ ॥ ૧૧૯ ॥

શ્રીવત્સલઃ શિવારમ્ભઃ શાન્તભદ્રઃ સમો યશઃ ।
ભૂયશો ભૂષણો ભૂતિર્ભૂતિકૃદ્ ભૂતભાવનઃ ॥ ૧૨૦ ॥

અકમ્પો ભક્તિકાયસ્તુ કાલહાનિઃ કલાવિભુઃ ।
સત્યવ્રતી મહાત્યાગી નિત્યઃ શાન્તિપરાયણઃ ॥ ૧૨૧ ॥

પરાર્થવૃત્તિર્વરદો વિરક્તસ્તુ વિશારદઃ ।
શુભદઃ શુભકર્તા ચ શુભનામા શુભઃ સ્વયમ્ ॥ ૧૨૨ ॥

અનર્થિતો ગુણગ્રાહી હ્યકર્તા કનકપ્રભઃ ।
સ્વભાવભદ્રો મધ્યસ્થઃ શત્રુઘ્નો વિઘ્નનાશનઃ ॥ ૧૨૩ ॥

શિખણ્ડી કવચી શૂલી જટી મુણ્ડી ચ કુણ્ડલી ।
અમૃત્યુઃ સર્વદૃક્ સિંહસ્તેજોરાશિર્મહામણિઃ ॥ ૧૨૪ ॥

અસઙ્ખ્યેયોઽપ્રમેયાત્મા વીર્યવાન્ વીર્યકોવિદઃ ।
વેદ્યશ્ચ વૈ વિયોગાત્મા પરાવરમુનીશ્વરઃ ॥ ૧૨૫ ॥ પાઠભેદ સપ્તાવર
અનુત્તમો દુરાધર્ષો મધુરઃ પ્રિયદર્શનઃ ।
સુરેશઃ શરણઃ સર્વઃ શબ્દઃ પ્રતપતાં વરઃ ॥ ૧૨૬ ॥

કાલપક્ષઃ કાલકાલઃ સુકૃતી કૃતવાસુકિઃ ।
મહેષ્વાસો મહીભર્તા નિષ્કલઙ્કો વિશૃઙ્ખલઃ ॥ ૧૨૭ ॥

દ્યુમણિસ્તરણિર્ધન્યઃ સિદ્ધિદઃ સિદ્ધિસાધનઃ ।
વિશ્વતઃ સમ્પ્રવૃત્તસ્તુ વ્યૂઢોરસ્કો મહાભુજઃ ॥ ૧૨૮ ॥

સર્વયોનિર્નિરાટઙ્કો નરનારાયણપ્રિયઃ । પાઠભેદ નિરાતઙ્કો
નિર્લેપો યતિસઙ્ગાત્મા નિર્વ્યઙ્ગો વ્યઙ્ગનાશનઃ ॥ ૧૨૯ ॥

સ્તવ્યઃ સ્તવપ્રિયઃ સ્તોતા વ્યાસમૂર્તિર્નિરાકુલઃ । પાઠભેદ સ્તુતિ
નિરવદ્યમયોપાયો વિદ્યારાશિશ્ચ સત્કૃતઃ ॥ ૧૩૧ ॥

પ્રશાન્તબુદ્ધિરક્ષુણ્ણઃ સઙ્ગ્રહો નિત્યસુન્દરઃ ।
વૈયાઘ્રધુર્યો ધાત્રીશઃ સઙ્કલ્પઃ શર્વરીપતિઃ ॥ ૧૩૨ ॥

પરમાર્થગુરુર્દત્તઃ સૂરિરાશ્રિતવત્સલઃ ।
સોમો રસજ્ઞો રસદઃ સર્વસત્વાવલમ્બનઃ ॥ ૧૩૨
એવં નામ્નાં સહસ્રેણ તુષ્ટાવ હિ હરં હરિઃ ।
પ્રાર્થયામાસ શમ્ભું વૈ પૂજયામાસ પઙ્કજૈઃ ॥ ૧૩૩ ॥

તતઃ સ કૌતુકી શમ્ભુશ્ચકાર ચરિતં દ્વિજાઃ ।
મહદ્ભૂતં સુખકરં તદેવ શૃણુતાદરાત્ ॥ ૧૩૪ ॥

ઇતિ શ્રીશિવમહાપુરાણે ચતુર્થ્યાં કોટિરુદ્રસંહિતાયાં
શિવસહસ્રનામવર્ણનં નામ પઞ્ચત્રિંશોઽધ્યાયઃ ॥ ૩૫ ॥

Also Read:

1000 Names of Shiva | Sahasranama Stotram from Shivapurana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Shiva from Shivapurana Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top