Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Shiva from Shivapurana Lyrics in Telugu

Shiva Sahasranamastotram from Shivapurana in Telugu:

॥ శివసహస్రనామస్తోత్రం శివపురాణాన్తర్గతమ్ ॥
సూత ఉవాచ ।
శ్రూయతాం భో ఋషిశ్రేష్ఠ యేన తుష్టో మహేశ్వరః ।
తదహం కథయామ్యద్య శివం నామసహస్రకమ్ ॥ ౧ ॥

శ్రీ విష్ణురువాచ ।
శివో హరో మృడో రుద్రః పుష్కరః పుష్పలోచనః ।
అర్థిగమ్యః సదాచారః శర్వః శమ్భుర్మహేశ్వరః ॥ ౨ ॥

చన్ద్రాపీడశ్చన్ద్రమౌలిర్విశ్వం విశ్వమ్భరేశ్వరః ।
వేదాన్తసారసన్దోహః కపాలీ నీలలోహితః ॥ ౩ ॥

ధ్యానాధారోఽపరిచ్ఛేద్యో గౌరీభర్తా గణేశ్వరః ।
అష్టమూర్తిర్విశ్వమూర్తిస్త్రివర్గః స్వర్గసాధనః ॥ ౪ ॥

జ్ఞానగమ్యో దృఢప్రజ్ఞో దేవదేవస్త్రిలోచనః ।
వామదేవో మహాదేవః పటుః పరివృఢో దృఢః ॥ ౫ ॥

విశ్వరూపో విరూపాక్షో వాగీశః శుచిసత్తమః ।
సర్వప్రమాణసంవాదీ వృషాఙ్కో వృషవాహనః ॥ ౬ ॥

ఈశః పినాకీ ఖట్వాఙ్గీ చిత్రవేషశ్చిరన్తనః ।
తమోహరో మహాయోగీ గోప్తా బ్రహ్మా చ ధూర్జటిః ॥ ౭ ॥ పాఠభేద బ్రహ్మాణ్డహృజ్జటీ
కాలకాలః కృత్తివాసాః సుభగః ప్రణవాత్మకః । పాఠభేద ప్రణతాత్మకః
ఉన్నద్ధ్రః పురుషో జుష్యో దుర్వాసాః పురశాసనః ॥ ౮ ॥ పాఠభేద ఉన్నధ్రః
దివ్యాయుధః స్కన్దగురుః పరమేష్ఠీ పరాత్పరః ।
అనాదిమధ్యనిధనో గిరీశో గిరిజాధవః ॥ ౯ ॥

కుబేరబన్ధుః శ్రీకణ్ఠో లోకవర్ణోత్తమో మృదుః ।
సమాధివేద్యః కోదణ్డీ నీలకణ్ఠః పరశ్వధీః ॥ ౧౦ ॥

విశాలాక్షో మృగవ్యాధః సురేశస్సూర్యతాపనః ।
ధర్మధామ క్షమాక్షేత్రం భగవాన్ భగనేత్రభిత్ ॥ ౧౧ ॥ పాఠభేద ధర్మాధ్యక్షః
ఉగ్రః పశుపతిస్తార్క్ష్యః ప్రియభక్తః పరన్తపః ।
దాతా దయాకరో దక్షః కపర్దీ కామశాసనః ॥ ౧౨ ॥

శ్మశాననిలయః సూక్ష్మః శ్మశానస్థో మహేశ్వరః ।
లోకకర్తా మృగపతిర్మహాకర్తా మహౌషధిః ॥ ౧౩ ॥

సోమపోమృతపః సౌమ్యో మహాతేజా మహాద్యుతిః ।
తేజోమయోఽమృతమయోఽన్నమయశ్చ సుధాపతిః ॥ ౧౪ ॥

ఉత్తరో గోపతిర్గోప్తా జ్ఞానగమ్యః పురాతనః ।
నీతిః సునీతిః శుద్ధాత్మా సోమః సోమరతః సుఖీ ॥ ౧౫ ॥

అజాతశత్రురాలోకసమ్భావ్యో హవ్యవాహనః ।
లోకకారో వేదకరః సూత్రకారః సనాతనః ॥ ౧౬ ॥

మహర్షిః కపిలాచార్యో విశ్వదీప్తిస్త్రిలోచనః ।
పినాకపాణిర్భూదేవః స్వస్తిదః స్వస్తికృత్ సుధీః ॥ ౧౭ ॥

ధాతృధామా ధామకరః సర్వగః సర్వగోచరః ।
బ్రహ్మసృగ్విశ్వసృక్ సర్గః కర్ణికారప్రియః కవిః ॥ ౧౮ ॥

శాఖో విశాఖో గోశాఖః శివో భిషగనుత్తమః ।
గఙ్గాప్లవోదకో భవ్యః పుష్కలః స్థపతిః స్థిరః ॥ ౧౯ ॥

విజితాత్మా విధేయాత్మా భూతవాహనసారథిః ।
సగణో గణకాయశ్చ సుకీర్తిశ్ఛిన్నసంశయః ॥ ౨౦ ॥

కామదేవః కామపాలో భస్మోద్ధూలితవిగ్రహః ।
భస్మప్రియో భస్మశాయీ కామీ కాన్తః కృతాగమః ॥ ౨౧ ॥

సమావర్తోఽనివృత్తాత్మా ధర్మపుఞ్జః సదాశివః ।
అకల్మషశ్చ పుణ్యాత్మా చతుర్బాహుర్దురాసదః ॥ ౨౨ ॥

దుర్లభో దుర్గమో దుర్గః సర్వాయుధవిశారదః ।
అధ్యాత్మయోగనిలయః సుతన్తుస్తన్తువర్ధనః ॥ ౨౩ ॥

శుభాఙ్గో లోకసారఙ్గో జగదీశో జనార్దనః ।
భస్మశుద్ధికరో మేరురోజస్వీ శుద్ధవిగ్రహః ॥ ౨౪ ॥ పాఠభేద భస్మశుద్ధికరోఽభీరు
అసాధ్యః సాధుసాధ్యశ్చ భృత్యమర్కటరూపధృక్ ।
హిరణ్యరేతాః పౌరాణో రిపుజీవహరో బలీ ॥ ౨౫ ॥

మహాహ్రదో మహాగర్తః సిద్ధో బృన్దారవన్దితః ।
వ్యాఘ్రచర్మామ్బరో వ్యాలీ మహాభూతో మహానిధిః ॥ ౨౬ ॥

అమృతోమృతపః శ్రీమాన్ పాఞ్చజన్యః ప్రభఞ్జనః । పాఠభేద పఞ్చజన్యః
పఞ్చవింశతితత్త్వస్థః పారిజాతః పరాత్పరః ॥ ౨౭ ॥

సులభః సువ్రతః శూరో వాఙ్మయైకనిధిర్నిధిః ।
వర్ణాశ్రమగురుర్వర్ణీ శత్రుజిచ్ఛత్రుతాపనః ॥ ౨౮ ॥

ఆశ్రమః క్షపణః క్షామో జ్ఞానవానచలేశ్వరః । పాఠభేద శ్రమణః
ప్రమాణభూతో దుర్జ్ఞేయః సువర్ణో వాయువాహనః ॥ ౨౯ ॥

ధనుర్ధరో ధనుర్వేదో గుణః శశిగుణాకరః ।
సత్యః సత్యపరోఽదీనో ధర్మాఙ్గో ధర్మశాసనః ॥ ౩౦ ॥

అనన్తదృష్టిరానన్దో దణ్డో దమయితా దమః ।
అభిచార్యో మహామాయో విశ్వకర్మవిశారదః ॥ ౩౧ ॥

వీతరాగో వినీతాత్మా తపస్వీ భూతభావనః ।
ఉన్మత్తవేషః ప్రచ్ఛన్నో జితకామో జితప్రియః ॥ ౩౨ ॥

కల్యాణప్రకృతిః కల్పః సర్వలోకప్రజాపతిః ।
తరస్వీ తారకో ధీమాన్ ప్రధానః ప్రభురవ్యయః ॥ ౩౩ ॥

లోకపాలోఽన్తర్హితాత్మా కల్పాదిః కమలేక్షణః । పాఠభేద లోకపాలోఽన్తరాత్మా చ
వేదశాస్త్రార్థతత్వజ్ఞో నియమో నియతాశ్రయః ॥ ౩౪ ॥

చన్ద్రః సూర్యః శనిః కేతుర్వరాఙ్గో విద్రుమచ్ఛవిః ।
భక్తివశ్యః పరం బ్రహ్మా మృగబాణార్పణోఽనఘః ॥ ౩౫ ॥ పాఠభేద పరబ్రహ్మ
అద్రిరద్ర్యాలయః కాన్తః పరమాత్మా జగద్గురుః ।
సర్వకర్మాలయస్తుష్టో మఙ్గల్యో మఙ్గలావృతః ॥ ౩౬ ॥

మహాతపా దీర్ఘతపాః స్థవిష్ఠః స్థవిరో ధృవః ।
అహః సంవత్సరో వ్యాప్తిః ప్రమాణం పరమం తపః ॥ ౩౭ ॥

సంవత్సరకరో మన్త్రః ప్రత్యయః సర్వతాపనః ।
అజః సర్వేస్వరః సిద్ధో మహాతేజా మహాబలః ॥ ౩౮ ॥

యోగీ యోగ్యో మహారేతాః సిద్ధిః సర్వాదిరగ్రహః ।
వసుర్వసుమనాః సత్యః సర్వపాపహరో హరః ॥ ౩౯ ॥

సుకీర్తిః శోభనః స్రగ్వీ వేదాఙ్గో వేదవిన్మునిః ।
భ్రాజిష్ణుర్భోజనం భోక్తా లోకనాథో దురాధరః ॥ ౪౦ ॥

అమృతః శాశ్వతః శాన్తో బాణహస్తః ప్రతాపవాన్ ।
కమణ్డలుధరో ధన్వీ హ్యవాఙ్మనసగోచరః ॥ ౪౧ ॥

అతీన్ద్రియో మహామాయః సర్వవాసశ్చతుష్పథః ।
కాలయోగీ మహానాదో మహోత్సాహో మహాబలః ॥ ౪౨ ॥

మహాబుద్ధిర్మహావీర్యో భూతచారీ పురన్దరః ।
నిశాచరః ప్రేతచారీ మహాశక్తిర్మహాద్యుతిః ॥ ౪౩ ॥

అనిర్దేశ్యవపుః శ్రీమాన్ సర్వాచార్యమనోగతిః ।
బహుశ్రుతిర్మహామాయో నియతాత్మా ధ్రువోఽధ్రువః ॥ ౪౪ ॥

ఓజస్తేజో ద్యుతిధరో జనకః సర్వశాసకః ।
నృత్యప్రియో నృత్యనిత్యః ప్రకాశాత్మా ప్రకాశకః ॥౪౫ ॥ పాఠభేద నిత్యనృత్యః
స్పష్టాక్షరో బుధో మన్త్రః సమానః సారసమ్ప్లవః ।
యుగాదికృద్యుగావర్తో గమ్భీరో వృషవాహనః ॥ ౪౬ ॥

ఇష్టో విశిష్టః శిష్టేష్టః సులభః సారశోధనః ।
తీర్థరూపస్తీర్థనామా తీర్థదృశ్యస్తు తీర్థదః ॥ ౪౭ ॥

అపాం నిధిరధిష్ఠానం విజయో జయకాలవిత్ । పాఠభేద దుర్జయో
ప్రతిష్ఠితః ప్రమాణజ్ఞో హిరణ్యకవచో హరిః ॥ ౪౮ ॥

విమోచనః సురగణో విద్యేశో బిన్దుసంశ్రయః ।
వాతరూపోఽమలోన్మాయీ వికర్తా గహనో గుహః ॥ ౪౯ ॥

కరణం కారణం కర్తా సర్వబన్ధవిమోచనః ।
వ్యవసాయో వ్యవస్థానః స్థానదో జగదాదిజః ॥ ౫౦ ॥

గురుదో లలితోఽభేదో భావాత్మాత్మని సంస్థితః ।
వీరేశ్వరో వీరభద్రో వీరాసనవిధిర్గురుః ॥ ౫౧ ॥

వీరచూడామణిర్వేత్తా చిదానన్దో నదీధరః ।
ఆజ్ఞాధారస్త్రిశూలీ చ శిపివిష్టః శివాలయః ॥ ౫౨ ॥

వాలఖిల్యో మహావీరస్తిగ్మాంశుర్బధిరః ఖగః । పాఠభేద బాలఖిల్యో
అభిరామః సుశరణః సుబ్రహ్మణ్యః సుధాపతిః ॥ ౫౩ ॥

మఘవాన్ కౌశికో గోమాన్ విరామః సర్వసాధనః । మఘవాకౌశికో
లలాటాక్షో విశ్వదేహః సారః సంసారచక్రభృత్ ॥ ౫౪ ॥

అమోఘదణ్డీ మధ్యస్థో హిరణ్యో బ్రహ్మవర్చసః । పాఠభేద దణ్డో
పరమార్థః పరో మాయీ శమ్బరో వ్యాఘ్రలోచనః ॥ ౫౫ ॥ పాఠభేద పరోమాయః సంవరో
రుచిర్బహురుచిర్వైద్యో వాచస్పతిరహస్పతిః ।
రవిర్విరోచనః స్కన్దః శాస్తా వైవస్వతో యమః ॥ ౫౬ ॥

యుక్తిరున్నతకీర్తిశ్చ సానురాగః పురఞ్జయః ।
కైలాసాధిపతిః కాన్తః సవితా రవిలోచనః ॥ ౫౭ ॥

విశ్వోత్తమో వీతభయో విశ్వభర్తాఽనివారతః ।
నిత్యో నియతకల్యాణః పుణ్యశ్రవణకీర్తనః ॥ ౫౮ ॥

దూరశ్రవో విశ్వసహో ధ్యేయో దుస్స్వప్ననాశనః ।
ఉత్తారణో దుష్కృతిహా విజ్ఞేయో దుస్సహోఽభవః ॥ ౫౯ ॥

అనాదిర్భూర్భువో లక్ష్మీః కిరీటీ త్రిదశాధిపః ।
విశ్వగోప్తా విశ్వకర్తా సువీరో రుచిరాఙ్గదః ॥ ౬౦ ॥

జననో జనజన్మాదిః ప్రీతిమాన్నీతిమాన్ ధ్రువః ।
వశిష్ఠః కశ్యపో భానుర్భీమో భీమపరాక్రమః ॥ ౬౧ ॥

ప్రణవః సత్పథాచారో మహాకోశో మహాధనః ।
జన్మాధిపో మహాదేవః సకలాగమపారగః ॥ ౬౨ ॥

తత్త్వం తత్త్వవిదేకాత్మా విభుర్విష్ణువిభూషణః । పాఠభేద విష్ణుర్విభూ
ఋషిర్బ్రాహ్మణ ఐశ్వర్యం జన్మమృత్యుజరాతిగః ॥ ౬౩ ॥

పఞ్చయజ్ఞసముత్పత్తిర్విశ్వేశో విమలోదయః । పాఠభేద పఞ్చతత్త్వ
ఆత్మయోనిరనాద్యన్తో వత్సలో భక్తలోకధృక్ ॥ ౬౪ ॥ పాఠభేద అనాద్యన్తో హ్యాత్మయోనిర్
గాయత్రీవల్లభః ప్రాంశుర్విశ్వావాసః ప్రభాకరః ।
శిశుర్గిరిరతః సమ్రాట్ సుషేణః సురశత్రుహా ॥ ౬౫ ॥

అనేమిరిష్టనేమిశ్చ ముకున్దో విగతజ్వరః ।
స్వయఞ్జ్యోతిర్మహాజ్యోతిస్తనుజ్యోతిరచఞ్చలః ॥ ౬౬ ॥

పిఙ్గళః కపిలశ్మశ్రుర్భాలనేత్రస్త్రయీతనుః ।
జ్ఞానస్కన్దో మహానీతిర్విశ్వోత్పత్తిరుపప్లవః ॥ ౬౭ ॥ పాఠభేద స్కన్ధో
భగో వివస్వానాదిత్యో గతపారో బృహస్పతిః ।
కల్యాణగుణనామా చ పాపహా పుణ్యదర్శనః ॥ ౬౮ ॥

ఉదారకీర్తిరుద్యోగీ సద్యోగీ సదసన్మయః । పాఠభేద సదసన్త్రపః
నక్షత్రమాలీ నాకేశః స్వాధిష్ఠానః షడాశ్రయః ॥ ౬౯ ॥

పవిత్రః పాపహారీ చ మణిపూరో నభోగతిః । పాఠభేద పాపనాశశ్చ
హృత్పుణ్డరీకమాసీనః శక్రః శాన్తో వృషాకపిః ॥ ౭౦ ॥

ఉష్ణో గ్రహపతిః కృష్ణః సమర్థోనర్థనాశనః ।
అధర్మశత్రురజ్ఞేయః పురుహూతః పురశ్రుతః ॥ ౭౧ ॥

బ్రహ్మగర్భో బృహద్గర్భో ధర్మధేనుర్ధనాగమః ।
జగద్ధితైషీ సుగతః కుమారః కుశలాగమః ॥ ౭౨ ॥

హిరణ్యవర్ణో జ్యోతిష్మాన్నానాభూతరతో ధ్వనిః ।
ఆరోగ్యో నయనాధ్యక్షో విశ్వామిత్రో ధనేశ్వరః ॥ ౭౩ ॥ నమనా?
బ్రహ్మజ్యోతిర్వసుధామా మహాజ్యోతిరనుత్తమః । పాఠభేద వసుర్ధామా
మాతామహో మాతరిశ్వా నభస్వాన్నాగహారధృక్ ॥ ౭౪ ॥

పులస్త్యః పులహోఽగస్త్యో జాతూకర్ణ్యః పరాశరః ।
నిరావరణనిర్వారో వైరఞ్చ్యో విష్టరశ్రవాః ॥ ౭౫ ॥

ఆత్మభూరనిరుద్ధోత్రిర్జ్ఞానమూర్తిర్మహాయశాః ।
లోకవీరాగ్రణీర్వీరశ్చణ్డః సత్యపరాక్రమః ॥ ౭౬ ॥

వ్యాలకల్పో మహాకల్పః కల్పవృక్షః కలాధరః ।
అలఙ్కరిష్ణురచలో రోచిష్ణుర్విక్రమోన్నతః ॥ ౭౭ ॥

ఆయుః శబ్దపతిర్వాగ్మీ ప్లవనః శిఖిసారథిః ।
అసంసృష్టోఽతిథిః శత్రుప్రమాథీ పాదపాసనః ॥ ౭౮ ॥

వసుశ్రవాః కవ్యవాహః ప్రతప్తో విశ్వభోజనః ।
జప్యో జరాదిశమనో లోహితశ్చ తనూనపాత్ ॥ ౭౯ ॥

వృషదశ్వో నభోయోనిః సుప్రతీకస్తమిస్రహా । పాఠభేద బృహదశ్వో
నిదాఘస్తపనో మేఘభక్షః పరపురఞ్జయః ॥ ౮౦ ॥

సుఖానిలః సునిష్పన్నః సురభిః శిశిరాత్మకః ।
వసన్తో మాధవో గ్రీష్మో నభస్యో బీజవాహనః ॥ ౮౧ ॥

అఙ్గిరా గురురాత్రేయో విమలో విశ్వపావనః ।
పావనః పురజిచ్ఛక్రస్త్రైవిద్యో వరవాహనః ॥ ౮౨ ॥ పాఠభేద నవవారణః
మనో బుద్ధిరహఙ్కారః క్షేత్రజ్ఞః క్షేత్రపాలకః ।
జమదగ్నిర్బలనిధిర్విగాలో విశ్వగాలవః ॥ ౮౩ ॥ పాఠభేద బలనిధిః యః?
అఘోరోఽనుత్తరో యజ్ఞః శ్రేయో నిఃశ్రేయసప్రదః ।
శైలో గగనకున్దాభో దానవారిరరిన్దమః ॥ ౮౪ ॥

చాముణ్డో జనకశ్చారుర్నిశ్శల్యో లోకశల్యధృక్ ।
చతుర్వేదశ్చతుర్భావశ్చతురశ్చతురప్రియః ॥ ౮౫ ॥

ఆమ్నాయోఽథ సమామ్నాయస్తీర్థదేవః శివాలయః ।
బహురూపో మహారూపః సర్వరూపశ్చరాచరః ॥ ౮౬ ॥

న్యాయనిర్ణాయకో నేయో న్యాయగమ్యో నిరఞ్జనః । పాఠభేద న్యాయీ
సహస్రమూర్ధా దేవేన్ద్రః సర్వశస్త్రప్రభఞ్జనః ॥ ౮౭ ॥ పాఠభేద శాస్త్ర
ముణ్డీ విరూపో వికృతో దణ్డీ నాదీ గుణోత్తమః । పాఠభేద ముణ్డో దానీ
పిఙ్గలాక్షో హి బహ్వక్షో నీలగ్రీవో నిరామయః ॥ ౮౮ ॥ పాఠభేద జనాధ్యక్షో
సహస్రబాహుః సర్వేశః శరణ్యః సర్వలోకధృక్ ।
పద్మాసనః పరఞ్జ్యోతిః పారమ్పర్యఫలప్రదః ॥ ౮౯ ॥

పద్మగర్భో మహాగర్భో విశ్వగర్భో విచక్షణః ।
పరావరజ్ఞో వరదో వరేణ్యశ్చ మహాస్వనః ॥ ౯౦ ॥

దేవాసురగురుర్దేవో దేవాసురనమస్కృతః ।
దేవాసురమహామిత్రో దేవాసురమహేస్వరః ॥ ౯౧ ॥

దేవాసురేశ్వరో దివ్యో దేవాసురమహాశ్రయః ।
దేవదేవోఽనయోఽచిన్త్యో దేవతాత్మాత్మసమ్భవః ॥ ౯౨ ॥

సద్యో మహాసురవ్యాధో దేవసింహో దివాకరః ।
విబుధాగ్రచరః శ్రేష్ఠః సర్వదేవోత్తమోత్తమః ॥ ౯౩ ॥

శివజ్ఞానరతః శ్రీమాన్ శిఖీ శ్రీపర్వతప్రియః ।
వజ్రహస్తః సిద్ధఖడ్గో నరసింహనిపాతనః ॥ ౯౪ ॥

బ్రహ్మచారీ లోకచారీ ధర్మచారీ ధనాధిపః ।
నన్దీ నన్దీశ్వరోఽనన్తో నగ్నవ్రతధరః శుచిః ॥ ౯౫ ॥

లిఙ్గాధ్యక్షః సురాధ్యక్షో యుగాధ్యక్షో యుగాపహః ।
స్వధామా స్వగతః స్వర్గీ స్వరః స్వరమయః స్వనః ॥ ౯౬ ॥

బాణాధ్యక్షో బీజకర్తా కర్మకృద్ధర్మసమ్భవః । పాఠభేద ధర్మకృత్
దమ్భో లోభోఽథ వై శమ్భుః సర్వభూతమహేశ్వరః ॥ ౯౭ ॥ పాఠభేద లోభోఽర్థవిచ్ఛమ్భుః
శ్మశాననిలయస్త్ర్యక్షః సేతురప్రతిమాకృతిః ।
లోకోత్తరస్ఫుటో లోకస్త్ర్యమ్బకో నాగభూషణః ॥ ౯౮ ॥

అన్ధకారిర్మఖద్వేషీ విష్ణుకన్ధరపాతనః । పాఠభేద మయద్వేషీ
హీనదోషోఽక్షయగుణో దక్షారిః పూషదన్తభిత్ ॥ ౯౯ ॥

ధూర్జటిః ఖణ్డపరశుః సకలో నిష్కలోఽనఘః ।
అకాలః సకలాధారః పాణ్డురాభో మృడో నటః ॥ ౧౦౦ ॥

పూర్ణః పూరయితా పుణ్యః సుకుమారః సులోచనః ।
సన్మార్గపః ప్రియోఽధూర్తః పుణ్యకీర్తిరనామయః ॥ ౧౦౧ ॥

మనోజవస్తీర్థకరో జటిలో నియమేశ్వరః ।
జీవితాన్తకరో నిత్యో వసురేతా వసుప్రదః ॥ ౧౦౨ ॥

సద్గతిః సిద్ధిదః సిద్ధిః సజ్జాతిః ఖలకణ్టకః ।
కలాధరో మహాకాలభూతః సత్యపరాయణః ॥ ౧౦౩ ॥

లోకలావణ్యకర్తా చ లోకోత్తరసుఖాలయః ।
చన్ద్రసఞ్జీవనః శాస్తా లోకగ్రాహో మహాధిపః ॥ ౧౦౪ ॥

లోకబన్ధుర్లోకనాథః కృతజ్ఞః కృత్తిభూషితః ।
అనపాయోఽక్షరః కాన్తః సర్వశస్త్రభృతాం వరః ॥ ౧౦౫ ॥ పాఠభేద శాస్త్ర
తేజోమయో ద్యుతిధరో లోకమానీ ఘృణార్ణవః ।
శుచిస్మితః ప్రసన్నాత్మా హ్యజేయో దురతిక్రమః ॥ ౧౦౬ ॥

జ్యోతిర్మయో జగన్నాథో నిరాకారో జలేశ్వరః ।
తుమ్బవీణో మహాకాయో విశోకః శోకనాశనః ॥ ౧౦౭ ॥

త్రిలోకపస్త్రిలోకేశః సర్వశుద్ధిరధోక్షజః ।
అవ్యక్తలక్షణో దేవో వ్యక్తోఽవ్యక్తో విశాంపతిః ॥ ౧౦౮ ॥

పరః శివో వసుర్నాసాసారో మానధరో యమః ।
బ్రహ్మా విష్ణుః ప్రజాపాలో హంసో హంసగతిర్వయః ॥ ౧౦౯ ॥

వేధా విధాతా ధాతా చ స్రష్టా హర్తా చతుర్ముఖః ।
కైలాసశిఖరావాసీ సర్వావాసీ సదాగతిః ॥ ౧౧౦ ॥

హిరణ్యగర్భో ద్రుహిణో భూతపాలోథ భూపతిః ।
సద్యోగీ యోగవిద్యోగీ వరదో బ్రాహ్మణప్రియః ॥ ౧౧౧ ॥

దేవప్రియో దేవనాథో దేవకో దేవచిన్తకః ।
విషమాక్షో విరూపాక్షో వృషదో వృషవర్ధనః ॥ ౧౧౨ ॥

నిర్మమో నిరహఙ్కారో నిర్మోహో నిరుపద్రవః ।
దర్పహా దర్పదో దృప్తః సర్వార్థపరివర్తకః ॥ ౧౧౩ ॥

సహస్రార్చిర్భూతిభూషః స్నిగ్ధాకృతిరదక్షిణః ।
భూతభవ్యభవన్నాథో విభవో భూతినాశనః ॥ ౧౧౪ ॥

అర్థోఽనర్థో మహాకోశః పరకార్యైకపణ్డితః ।
నిష్కణ్టకః కృతానన్దో నిర్వ్యాజో వ్యాజమర్దనః ॥ ౧౧౫ ॥

సత్త్వవాన్ సాత్త్వికః సత్యః కృతస్నేహః కృతాగమః ।
అకమ్పితో గుణగ్రాహీ నైకాత్మా నైకకర్మకృత్ ॥ ౧౧౬ ॥

సుప్రీతః సుఖదః సూక్ష్మః సుకరో దక్షిణానిలః ।
నన్దిస్కన్దో ధరో ధుర్యః ప్రకటప్రీతివర్ధనః ॥ ౧౧౭ ॥

అపరాజితః సర్వసహో గోవిన్దః సత్వవాహనః ।
అధృతః స్వధృతః సిద్ధః పూతమూర్తిర్యశోధనః ॥ ౧౧౮ ॥

వారాహశృఙ్గధృక్ శృఙ్గీ బలవానేకనాయకః ।
శృతిప్రకాశః శ్రుతిమానేకబన్ధురనేకధృక్ ॥ ౧౧౯ ॥

శ్రీవత్సలః శివారమ్భః శాన్తభద్రః సమో యశః ।
భూయశో భూషణో భూతిర్భూతికృద్ భూతభావనః ॥ ౧౨౦ ॥

అకమ్పో భక్తికాయస్తు కాలహానిః కలావిభుః ।
సత్యవ్రతీ మహాత్యాగీ నిత్యః శాన్తిపరాయణః ॥ ౧౨౧ ॥

పరార్థవృత్తిర్వరదో విరక్తస్తు విశారదః ।
శుభదః శుభకర్తా చ శుభనామా శుభః స్వయమ్ ॥ ౧౨౨ ॥

అనర్థితో గుణగ్రాహీ హ్యకర్తా కనకప్రభః ।
స్వభావభద్రో మధ్యస్థః శత్రుఘ్నో విఘ్ననాశనః ॥ ౧౨౩ ॥

శిఖణ్డీ కవచీ శూలీ జటీ ముణ్డీ చ కుణ్డలీ ।
అమృత్యుః సర్వదృక్ సింహస్తేజోరాశిర్మహామణిః ॥ ౧౨౪ ॥

అసఙ్ఖ్యేయోఽప్రమేయాత్మా వీర్యవాన్ వీర్యకోవిదః ।
వేద్యశ్చ వై వియోగాత్మా పరావరమునీశ్వరః ॥ ౧౨౫ ॥ పాఠభేద సప్తావర
అనుత్తమో దురాధర్షో మధురః ప్రియదర్శనః ।
సురేశః శరణః సర్వః శబ్దః ప్రతపతాం వరః ॥ ౧౨౬ ॥

కాలపక్షః కాలకాలః సుకృతీ కృతవాసుకిః ।
మహేష్వాసో మహీభర్తా నిష్కలఙ్కో విశృఙ్ఖలః ॥ ౧౨౭ ॥

ద్యుమణిస్తరణిర్ధన్యః సిద్ధిదః సిద్ధిసాధనః ।
విశ్వతః సమ్ప్రవృత్తస్తు వ్యూఢోరస్కో మహాభుజః ॥ ౧౨౮ ॥

సర్వయోనిర్నిరాటఙ్కో నరనారాయణప్రియః । పాఠభేద నిరాతఙ్కో
నిర్లేపో యతిసఙ్గాత్మా నిర్వ్యఙ్గో వ్యఙ్గనాశనః ॥ ౧౨౯ ॥

స్తవ్యః స్తవప్రియః స్తోతా వ్యాసమూర్తిర్నిరాకులః । పాఠభేద స్తుతి
నిరవద్యమయోపాయో విద్యారాశిశ్చ సత్కృతః ॥ ౧౩౧ ॥

ప్రశాన్తబుద్ధిరక్షుణ్ణః సఙ్గ్రహో నిత్యసున్దరః ।
వైయాఘ్రధుర్యో ధాత్రీశః సఙ్కల్పః శర్వరీపతిః ॥ ౧౩౨ ॥

పరమార్థగురుర్దత్తః సూరిరాశ్రితవత్సలః ।
సోమో రసజ్ఞో రసదః సర్వసత్వావలమ్బనః ॥ ౧౩౨
ఏవం నామ్నాం సహస్రేణ తుష్టావ హి హరం హరిః ।
ప్రార్థయామాస శమ్భుం వై పూజయామాస పఙ్కజైః ॥ ౧౩౩ ॥

తతః స కౌతుకీ శమ్భుశ్చకార చరితం ద్విజాః ।
మహద్భూతం సుఖకరం తదేవ శృణుతాదరాత్ ॥ ౧౩౪ ॥

ఇతి శ్రీశివమహాపురాణే చతుర్థ్యాం కోటిరుద్రసంహితాయాం
శివసహస్రనామవర్ణనం నామ పఞ్చత్రింశోఽధ్యాయః ॥ ౩౫ ॥

Also Read:

1000 Names of Shiva | Sahasranama Stotram from Shivapurana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Shiva from Shivapurana Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top