Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Shiva from Shivapurana Lyrics in English

Shiva Sahasranamastotram from Shivapurana in English:

॥ sivasahasranamastotram sivapuranantargatam ॥
suta uvaca ।
sruyatam bho rsisrestha yena tusto mahesvarah ।
tadaham kathayamyadya sivam namasahasrakam ॥ 1 ॥

sri visnuruvaca ।
sivo haro mrdo rudrah puskarah puspalocanah ।
arthigamyah sadacarah sarvah sambhurmahesvarah ॥ 2 ॥

candrapidascandramaulirvisvam visvambharesvarah ।
vedantasarasandohah kapali nilalohitah ॥ 3 ॥

dhyanadharo’paricchedyo gauribharta ganesvarah ।
astamurtirvisvamurtistrivargah svargasadhanah ॥ 4 ॥

jnanagamyo drdhaprajno devadevastrilocanah ।
vamadevo mahadevah patuh parivrdho drdhah ॥ 5 ॥

visvarupo virupakso vagisah sucisattamah ।
sarvapramanasamvadi vrsanko vrsavahanah ॥ 6 ॥

isah pinaki khatvangi citravesascirantanah ।
tamoharo mahayogi gopta brahma ca dhurjatih ॥ 7 ॥ pathabheda brahmandahrjjati
kalakalah krttivasah subhagah pranavatmakah । pathabheda pranatatmakah
unnaddhrah puruso jusyo durvasah purasasanah ॥ 8 ॥ pathabheda unnadhrah
divyayudhah skandaguruh paramesthi paratparah ।
anadimadhyanidhano giriso girijadhavah ॥ 9 ॥

kuberabandhuh srikantho lokavarnottamo mrduh ।
samadhivedyah kodandi nilakanthah parasvadhih ॥ 10 ॥

visalakso mrgavyadhah suresassuryatapanah ।
dharmadhama ksamaksetram bhagavan bhaganetrabhit ॥ 11 ॥ pathabheda dharmadhyaksah
ugrah pasupatistarksyah priyabhaktah parantapah ।
data dayakaro daksah kapardi kamasasanah ॥ 12 ॥

smasananilayah suksmah smasanastho mahesvarah ।
lokakarta mrgapatirmahakarta mahausadhih ॥ 13 ॥

somapomrtapah saumyo mahateja mahadyutih ।
tejomayo’mrtamayo’nnamayasca sudhapatih ॥ 14 ॥

uttaro gopatirgopta jnanagamyah puratanah ।
nitih sunitih suddhatma somah somaratah sukhi ॥ 15 ॥

ajatasatruralokasambhavyo havyavahanah ।
lokakaro vedakarah sutrakarah sanatanah ॥ 16 ॥

maharsih kapilacaryo visvadiptistrilocanah ।
pinakapanirbhudevah svastidah svastikrt sudhih ॥ 17 ॥

dhatrdhama dhamakarah sarvagah sarvagocarah ।
brahmasrgvisvasrk sargah karnikarapriyah kavih ॥ 18 ॥

sakho visakho gosakhah sivo bhisaganuttamah ।
gangaplavodako bhavyah puskalah sthapatih sthirah ॥ 19 ॥

vijitatma vidheyatma bhutavahanasarathih ।
sagano ganakayasca sukirtischinnasamsayah ॥ 20 ॥

kamadevah kamapalo bhasmoddhulitavigrahah ।
bhasmapriyo bhasmasayi kami kantah krtagamah ॥ 21 ॥

samavarto’nivrttatma dharmapunjah sadasivah ।
akalmasasca punyatma caturbahurdurasadah ॥ 22 ॥

durlabho durgamo durgah sarvayudhavisaradah ।
adhyatmayoganilayah sutantustantuvardhanah ॥ 23 ॥

subhango lokasarango jagadiso janardanah ।
bhasmasuddhikaro merurojasvi suddhavigrahah ॥ 24 ॥ pathabheda bhasmasuddhikaro’bhiru
asadhyah sadhusadhyasca bhrtyamarkatarupadhrk ।
hiranyaretah paurano ripujivaharo bali ॥ 25 ॥

mahahrado mahagartah siddho brndaravanditah ।
vyaghracarmambaro vyali mahabhuto mahanidhih ॥ 26 ॥

amrtomrtapah sriman pancajanyah prabhanjanah । pathabheda pancajanyah
pancavimsatitattvasthah parijatah paratparah ॥ 27 ॥

sulabhah suvratah suro vanmayaikanidhirnidhih ।
varnasramagururvarni satrujicchatrutapanah ॥ 28 ॥

asramah ksapanah ksamo jnanavanacalesvarah । pathabheda sramanah
pramanabhuto durjneyah suvarno vayuvahanah ॥ 29 ॥

dhanurdharo dhanurvedo gunah sasigunakarah ।
satyah satyaparo’dino dharmango dharmasasanah ॥ 30 ॥

anantadrstiranando dando damayita damah ।
abhicaryo mahamayo visvakarmavisaradah ॥ 31 ॥

vitarago vinitatma tapasvi bhutabhavanah ।
unmattavesah pracchanno jitakamo jitapriyah ॥ 32 ॥

kalyanaprakrtih kalpah sarvalokaprajapatih ।
tarasvi tarako dhiman pradhanah prabhuravyayah ॥ 33 ॥

lokapalo’ntarhitatma kalpadih kamaleksanah । pathabheda lokapalo’ntaratma ca
vedasastrarthatatvajno niyamo niyatasrayah ॥ 34 ॥

candrah suryah sanih keturvarango vidrumacchavih ।
bhaktivasyah param brahma mrgabanarpano’naghah ॥ 35 ॥ pathabheda parabrahma
adriradryalayah kantah paramatma jagadguruh ।
sarvakarmalayastusto mangalyo mangalavrtah ॥ 36 ॥

mahatapa dirghatapah sthavisthah sthaviro dhrvah ।
ahah samvatsaro vyaptih pramanam paramam tapah ॥ 37 ॥

samvatsarakaro mantrah pratyayah sarvatapanah ।
ajah sarvesvarah siddho mahateja mahabalah ॥ 38 ॥

yogi yogyo maharetah siddhih sarvadiragrahah ।
vasurvasumanah satyah sarvapapaharo harah ॥ 39 ॥

sukirtih sobhanah sragvi vedango vedavinmunih ।
bhrajisnurbhojanam bhokta lokanatho duradharah ॥ 40 ॥

amrtah sasvatah santo banahastah pratapavan ।
kamandaludharo dhanvi hyavanmanasagocarah ॥ 41 ॥

atindriyo mahamayah sarvavasascatuspathah ।
kalayogi mahanado mahotsaho mahabalah ॥ 42 ॥

mahabuddhirmahaviryo bhutacari purandarah ।
nisacarah pretacari mahasaktirmahadyutih ॥ 43 ॥

anirdesyavapuh sriman sarvacaryamanogatih ।
bahusrutirmahamayo niyatatma dhruvo’dhruvah ॥ 44 ॥

ojastejo dyutidharo janakah sarvasasakah ।
nrtyapriyo nrtyanityah prakasatma prakasakah ॥45 ॥ pathabheda nityanrtyah
spastaksaro budho mantrah samanah sarasamplavah ।
yugadikrdyugavarto gambhiro vrsavahanah ॥ 46 ॥

isto visistah sistestah sulabhah sarasodhanah ।
tirtharupastirthanama tirthadrsyastu tirthadah ॥ 47 ॥

apam nidhiradhisthanam vijayo jayakalavit । pathabheda durjayo
pratisthitah pramanajno hiranyakavaco harih ॥ 48 ॥

vimocanah suragano vidyeso bindusamsrayah ।
vatarupo’malonmayi vikarta gahano guhah ॥ 49 ॥

karanam karanam karta sarvabandhavimocanah ।
vyavasayo vyavasthanah sthanado jagadadijah ॥ 50 ॥

gurudo lalito’bhedo bhavatmatmani samsthitah ।
viresvaro virabhadro virasanavidhirguruh ॥ 51 ॥

viracudamanirvetta cidanando nadidharah ।
ajnadharastrisuli ca sipivistah sivalayah ॥ 52 ॥

valakhilyo mahavirastigmamsurbadhirah khagah । pathabheda balakhilyo
abhiramah susaranah subrahmanyah sudhapatih ॥ 53 ॥

maghavan kausiko goman viramah sarvasadhanah । maghavakausiko
lalatakso visvadehah sarah samsaracakrabhrt ॥ 54 ॥

amoghadandi madhyastho hiranyo brahmavarcasah । pathabheda dando
paramarthah paro mayi sambaro vyaghralocanah ॥ 55 ॥ pathabheda paromayah samvaro
rucirbahurucirvaidyo vacaspatirahaspatih ।
ravirvirocanah skandah sasta vaivasvato yamah ॥ 56 ॥

yuktirunnatakirtisca sanuragah puranjayah ।
kailasadhipatih kantah savita ravilocanah ॥ 57 ॥

visvottamo vitabhayo visvabharta’nivaratah ।
nityo niyatakalyanah punyasravanakirtanah ॥ 58 ॥

durasravo visvasaho dhyeyo dussvapnanasanah ।
uttarano duskrtiha vijneyo dussaho’bhavah ॥ 59 ॥

anadirbhurbhuvo laksmih kiriti tridasadhipah ।
visvagopta visvakarta suviro rucirangadah ॥ 60 ॥

janano janajanmadih pritimannitiman dhruvah ।
vasisthah kasyapo bhanurbhimo bhimaparakramah ॥ 61 ॥

pranavah satpathacaro mahakoso mahadhanah ।
janmadhipo mahadevah sakalagamaparagah ॥ 62 ॥

tattvam tattvavidekatma vibhurvisnuvibhusanah । pathabheda visnurvibhu
rsirbrahmana aisvaryam janmamrtyujaratigah ॥ 63 ॥

pancayajnasamutpattirvisveso vimalodayah । pathabheda pancatattva
atmayoniranadyanto vatsalo bhaktalokadhrk ॥ 64 ॥ pathabheda anadyanto hyatmayonir
gayatrivallabhah pramsurvisvavasah prabhakarah ।
sisurgiriratah samrat susenah surasatruha ॥ 65 ॥

anemiristanemisca mukundo vigatajvarah ।
svayanjyotirmahajyotistanujyotiracancalah ॥ 66 ॥

pingaḷah kapilasmasrurbhalanetrastrayitanuh ।
jnanaskando mahanitirvisvotpattirupaplavah ॥ 67 ॥ pathabheda skandho
bhago vivasvanadityo gataparo brhaspatih ।
kalyanagunanama ca papaha punyadarsanah ॥ 68 ॥

udarakirtirudyogi sadyogi sadasanmayah । pathabheda sadasantrapah
naksatramali nakesah svadhisthanah sadasrayah ॥ 69 ॥

pavitrah papahari ca manipuro nabhogatih । pathabheda papanasasca
hrtpundarikamasinah sakrah santo vrsakapih ॥ 70 ॥

usno grahapatih krsnah samarthonarthanasanah ।
adharmasatrurajneyah puruhutah purasrutah ॥ 71 ॥

brahmagarbho brhadgarbho dharmadhenurdhanagamah ।
jagaddhitaisi sugatah kumarah kusalagamah ॥ 72 ॥

hiranyavarno jyotismannanabhutarato dhvanih ।
arogyo nayanadhyakso visvamitro dhanesvarah ॥ 73 ॥ namana?
brahmajyotirvasudhama mahajyotiranuttamah । pathabheda vasurdhama
matamaho matarisva nabhasvannagaharadhrk ॥ 74 ॥

pulastyah pulaho’gastyo jatukarnyah parasarah ।
niravarananirvaro vairancyo vistarasravah ॥ 75 ॥

atmabhuraniruddhotrirjnanamurtirmahayasah ।
lokaviragranirvirascandah satyaparakramah ॥ 76 ॥

vyalakalpo mahakalpah kalpavrksah kaladharah ।
alankarisnuracalo rocisnurvikramonnatah ॥ 77 ॥

ayuh sabdapatirvagmi plavanah sikhisarathih ।
asamsrsto’tithih satrupramathi padapasanah ॥ 78 ॥

vasusravah kavyavahah pratapto visvabhojanah ।
japyo jaradisamano lohitasca tanunapat ॥ 79 ॥

vrsadasvo nabhoyonih supratikastamisraha । pathabheda brhadasvo
nidaghastapano meghabhaksah parapuranjayah ॥ 80 ॥

sukhanilah sunispannah surabhih sisiratmakah ।
vasanto madhavo grismo nabhasyo bijavahanah ॥ 81 ॥

angira gururatreyo vimalo visvapavanah ।
pavanah purajicchakrastraividyo varavahanah ॥ 82 ॥ pathabheda navavaranah
mano buddhirahankarah ksetrajnah ksetrapalakah ।
jamadagnirbalanidhirvigalo visvagalavah ॥ 83 ॥ pathabheda balanidhih yah?
aghoro’nuttaro yajnah sreyo nihsreyasapradah ।
sailo gaganakundabho danavarirarindamah ॥ 84 ॥

camundo janakascarurnissalyo lokasalyadhrk ।
caturvedascaturbhavascaturascaturapriyah ॥ 85 ॥

amnayo’tha samamnayastirthadevah sivalayah ।
bahurupo maharupah sarvarupascaracarah ॥ 86 ॥

nyayanirnayako neyo nyayagamyo niranjanah । pathabheda nyayi
sahasramurdha devendrah sarvasastraprabhanjanah ॥ 87 ॥ pathabheda sastra
mundi virupo vikrto dandi nadi gunottamah । pathabheda mundo dani
pingalakso hi bahvakso nilagrivo niramayah ॥ 88 ॥ pathabheda janadhyakso
sahasrabahuh sarvesah saranyah sarvalokadhrk ।
padmasanah paranjyotih paramparyaphalapradah ॥ 89 ॥

padmagarbho mahagarbho visvagarbho vicaksanah ।
paravarajno varado varenyasca mahasvanah ॥ 90 ॥

devasuragururdevo devasuranamaskrtah ।
devasuramahamitro devasuramahesvarah ॥ 91 ॥

devasuresvaro divyo devasuramahasrayah ।
devadevo’nayo’cintyo devatatmatmasambhavah ॥ 92 ॥

sadyo mahasuravyadho devasimho divakarah ।
vibudhagracarah sresthah sarvadevottamottamah ॥ 93 ॥

sivajnanaratah sriman sikhi sriparvatapriyah ।
vajrahastah siddhakhadgo narasimhanipatanah ॥ 94 ॥

brahmacari lokacari dharmacari dhanadhipah ।
nandi nandisvaro’nanto nagnavratadharah sucih ॥ 95 ॥

lingadhyaksah suradhyakso yugadhyakso yugapahah ।
svadhama svagatah svargi svarah svaramayah svanah ॥ 96 ॥

banadhyakso bijakarta karmakrddharmasambhavah । pathabheda dharmakrt
dambho lobho’tha vai sambhuh sarvabhutamahesvarah ॥ 97 ॥ pathabheda lobho’rthavicchambhuh
smasananilayastryaksah seturapratimakrtih ।
lokottarasphuto lokastryambako nagabhusanah ॥ 98 ॥

andhakarirmakhadvesi visnukandharapatanah । pathabheda mayadvesi
hinadoso’ksayaguno daksarih pusadantabhit ॥ 99 ॥

dhurjatih khandaparasuh sakalo niskalo’naghah ।
akalah sakaladharah pandurabho mrdo natah ॥ 100 ॥

purnah purayita punyah sukumarah sulocanah ।
sanmargapah priyo’dhurtah punyakirtiranamayah ॥ 101 ॥

manojavastirthakaro jatilo niyamesvarah ।
jivitantakaro nityo vasureta vasupradah ॥ 102 ॥

sadgatih siddhidah siddhih sajjatih khalakantakah ।
kaladharo mahakalabhutah satyaparayanah ॥ 103 ॥

lokalavanyakarta ca lokottarasukhalayah ।
candrasanjivanah sasta lokagraho mahadhipah ॥ 104 ॥

lokabandhurlokanathah krtajnah krttibhusitah ।
anapayo’ksarah kantah sarvasastrabhrtam varah ॥ 105 ॥ pathabheda sastra
tejomayo dyutidharo lokamani ghrnarnavah ।
sucismitah prasannatma hyajeyo duratikramah ॥ 106 ॥

jyotirmayo jagannatho nirakaro jalesvarah ।
tumbavino mahakayo visokah sokanasanah ॥ 107 ॥

trilokapastrilokesah sarvasuddhiradhoksajah ।
avyaktalaksano devo vyakto’vyakto visampatih ॥ 108 ॥

parah sivo vasurnasasaro manadharo yamah ।
brahma visnuh prajapalo hamso hamsagatirvayah ॥ 109 ॥

vedha vidhata dhata ca srasta harta caturmukhah ।
kailasasikharavasi sarvavasi sadagatih ॥ 110 ॥

hiranyagarbho druhino bhutapalotha bhupatih ।
sadyogi yogavidyogi varado brahmanapriyah ॥ 111 ॥

devapriyo devanatho devako devacintakah ।
visamakso virupakso vrsado vrsavardhanah ॥ 112 ॥

nirmamo nirahankaro nirmoho nirupadravah ।
darpaha darpado drptah sarvarthaparivartakah ॥ 113 ॥

sahasrarcirbhutibhusah snigdhakrtiradaksinah ।
bhutabhavyabhavannatho vibhavo bhutinasanah ॥ 114 ॥

artho’nartho mahakosah parakaryaikapanditah ।
niskantakah krtanando nirvyajo vyajamardanah ॥ 115 ॥

sattvavan sattvikah satyah krtasnehah krtagamah ।
akampito gunagrahi naikatma naikakarmakrt ॥ 116 ॥

supritah sukhadah suksmah sukaro daksinanilah ।
nandiskando dharo dhuryah prakatapritivardhanah ॥ 117 ॥

aparajitah sarvasaho govindah satvavahanah ।
adhrtah svadhrtah siddhah putamurtiryasodhanah ॥ 118 ॥

varahasrngadhrk srngi balavanekanayakah ।
srtiprakasah srutimanekabandhuranekadhrk ॥ 119 ॥

srivatsalah sivarambhah santabhadrah samo yasah ।
bhuyaso bhusano bhutirbhutikrd bhutabhavanah ॥ 120 ॥

akampo bhaktikayastu kalahanih kalavibhuh ।
satyavrati mahatyagi nityah santiparayanah ॥ 121 ॥

pararthavrttirvarado viraktastu visaradah ।
subhadah subhakarta ca subhanama subhah svayam ॥ 122 ॥

anarthito gunagrahi hyakarta kanakaprabhah ।
svabhavabhadro madhyasthah satrughno vighnanasanah ॥ 123 ॥

sikhandi kavaci suli jati mundi ca kundali ।
amrtyuh sarvadrk simhastejorasirmahamanih ॥ 124 ॥

asankhyeyo’prameyatma viryavan viryakovidah ।
vedyasca vai viyogatma paravaramunisvarah ॥ 125 ॥ pathabheda saptavara
anuttamo duradharso madhurah priyadarsanah ।
suresah saranah sarvah sabdah pratapatam varah ॥ 126 ॥

kalapaksah kalakalah sukrti krtavasukih ।
mahesvaso mahibharta niskalanko visrnkhalah ॥ 127 ॥

dyumanistaranirdhanyah siddhidah siddhisadhanah ।
visvatah sampravrttastu vyudhorasko mahabhujah ॥ 128 ॥

sarvayonirniratanko naranarayanapriyah । pathabheda niratanko
nirlepo yatisangatma nirvyango vyanganasanah ॥ 129 ॥

stavyah stavapriyah stota vyasamurtirnirakulah । pathabheda stuti
niravadyamayopayo vidyarasisca satkrtah ॥ 131 ॥

prasantabuddhiraksunnah sangraho nityasundarah ।
vaiyaghradhuryo dhatrisah sankalpah sarvaripatih ॥ 132 ॥

paramarthagururdattah surirasritavatsalah ।
somo rasajno rasadah sarvasatvavalambanah ॥ 132
evam namnam sahasrena tustava hi haram harih ।
prarthayamasa sambhum vai pujayamasa pankajaih ॥ 133 ॥

tatah sa kautuki sambhuscakara caritam dvijah ।
mahadbhutam sukhakaram tadeva srnutadarat ॥ 134 ॥

iti srisivamahapurane caturthyam kotirudrasamhitayam
sivasahasranamavarnanam nama pancatrimso’dhyayah ॥ 35 ॥

Also Read:

1000 Names of Shiva | Sahasranama Stotram from Shivapurana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Shiva from Shivapurana Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top