Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Shri Devi | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Portion from Kurmapurana Adhyaya 12

Sri Devisahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀದೇವೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಕೂರ್ಮಪುರಾಣಾನ್ತರ್ಗತಮ್ ॥

ಋಷಯಃ ಊಚುಃ —
ಕೈಷಾ ಭಗವತೀ ದೇವೀ ಶಂಕರಾರ್ಧಶರೀರಿಣೀ ।
ಶಿವಾ ಸತೀ ಹೈಮವತೀ ಯಥಾವದ್ಬ್ರೂಹಿ ಪೃಚ್ಛತಾಮ್ ॥ 1 ॥

ತೇಷಾಂ ತದ್ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಮುನೀನಾಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ।
ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ಮಹಾಯೋಗೀ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಸ್ವಂ ಪರಮಂ ಪದಮ್ ॥ 2 ॥

ಶ್ರೀಕೂರ್ಮ ಉವಾಚ —
ಪುರಾ ಪಿತಾಮಹೇನೋಕ್ತಂ ಮೇರುಪೃಷ್ಠೇ ಸುಶೋಭನಮ್ ।
ರಹಸ್ಯಮೇತದ್ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಗೋಪನೀಯಂ ವಿಶೇಷತಃ ॥ 3 ॥

ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಪರಮಂ ಸಾಂಖ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾನಮುತ್ತಮಮ್ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಜನ್ತೂನಾಮೇಕಮೋಚನಮ್ ॥ 4 ॥

ಯಾ ಸಾ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಶಕ್ತಿರ್ಜ್ಞಾನರೂಪಾಽತಿಲಾಲಸಾ ।
ವ್ಯೋಮಸಂಜ್ಞಾ ಪರಾ ಕಾಷ್ಠಾ ಸೇಯಂ ಹೈಮವತೀ ಮತಾ ॥ 5 ॥

ಶಿವಾ ಸರ್ವಗತಾಽನನ್ತಾ ಗುಣಾತೀತಾ ಸುನಿಷ್ಕಲಾ ।
ಏಕಾನೇಕವಿಭಾಗಸ್ಥಾ ಜ್ಞಾನರೂಪಾಽತಿಲಾಲಸಾ ॥ 6 ॥

ಅನನ್ಯಾ ನಿಷ್ಕಲೇ ತತ್ತ್ವೇ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ತಸ್ಯ ತೇಜಸಾ ।
ಸ್ವಾಭಾವಿಕೀ ಚ ತನ್ಮೂಲಾ ಪ್ರಭಾ ಭಾನೋರಿವಾಮಲಾ ॥ 7 ॥

ಏಕಾ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಶಕ್ತಿರನೇಕೋಪಾಧಿಯೋಗತಃ ।
ಪರಾವರೇಣ ರೂಪೇಣ ಕ್ರೀಡತೇ ತಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ ॥ 8 ॥

ಸೇಯಂ ಕರೋತಿ ಸಕಲಂ ತಸ್ಯಾಃ ಕಾರ್ಯಮಿದಂ ಜಗತ್ ।
ನ ಕಾರ್ಯಂ ನಾಪಿ ಕರಣಮೀಶ್ವರಸ್ಯೇತಿ ಸೂರಯಃ ॥ 9 ॥

ಚತಸ್ರಃ ಶಕ್ತಯೋ ದೇವ್ಯಾಃ ಸ್ವರೂಪತ್ವೇನ ಸಂಸ್ಥಿತಾಃ ।
ಅಧಿಷ್ಠಾನವಶಾತ್ತಸ್ಯಾಃ ಶೃಣುಧ್ವಂ ಮುನಿಪುಂಗವಾಃ ॥ 10 ॥

ಶಾನ್ತಿರ್ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಚ ನಿವೃತ್ತಿಶ್ಚೇತಿ ತಾಃ ಸ್ಮೃತಾಃ ।
ಚತುರ್ವ್ಯೂಹಸ್ತತೋ ದೇವಃ ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ॥ 11 ॥

ಅನಯಾ ಪರಯಾ ದೇವಃ ಸ್ವಾತ್ಮಾನನ್ದಂ ಸಮಶ್ನುತೇ ।
ಚತುರ್ಷ್ವಪಿ ಚ ವೇದೇಷು ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿರ್ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 12 ॥

ಅಸ್ಯಾಸ್ತ್ವನಾದಿಸಂಸಿದ್ಧಮೈಶ್ವರ್ಯಮತುಲಂ ಮಹತ್ ।
ತತ್ಸಮ್ಬನ್ಧಾದನನ್ತಾಯಾಃ ರುದ್ರೇಣ ಪರಮಾತ್ಮನಾ ॥ 13 ॥

ಸೈಷಾ ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತಪ್ರವರ್ತಿಕಾ ।
ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ ಭಗವಾನ್ ಕಾಲೋ ಹರಿಃ ಪ್ರಾಣೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 14 ॥

ತತ್ರ ಸರ್ವಮಿದಂ ಪ್ರೋತಮೋತ ಚೈವಾಖಿಲಂ ಜಗತ್ ।
ಸ ಕಾಲೋಽಗ್ನಿರ್ಹರೋ ರುದ್ರೋ ಗೀಯತೇ ವೇದವಾದಿಭಿಃ ॥ 15 ॥

ಕಾಲಃ ಸೃಜತಿ ಭೂತಾನಿ ಕಾಲಃ ಸಂಹರತೇ ಪ್ರಜಾಃ ।
ಸರ್ವೇ ಕಾಲಸ್ಯ ವಶಗಾ ನ ಕಾಲಃ ಕಸ್ಯಚಿದ್ ವಶೇ ॥ 16 ॥

ಪ್ರಧಾನಂ ಪುರುಷಸ್ತತ್ತ್ವಂ ಮಹಾನಾತ್ಮಾ ತ್ವಹಂಕೃತಿಃ ।
ಕಾಲೇನಾನ್ಯಾನಿ ತತ್ತ್ವಾನಿ ಸಮಾವಿಷ್ಟಾನಿ ಯೋಗಿನಾ ॥ 17 ॥

ತಸ್ಯ ಸರ್ವಜಗತ್ಸೂತಿಃ ಶಕ್ತಿರ್ಮಾಯೇತಿ ವಿಶ್ರುತಾ ।
ತಯೇದಂ ಭ್ರಾಮಯೇದೀಶೋ ಮಾಯಾವೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ॥ 18 ॥

ಸೈಷಾ ಮಾಯಾತ್ಮಿಕಾ ಶಕ್ತಿಃ ಸರ್ವಾಕಾರಾ ಸನಾತನೀ ।
ವೈಶ್ವರೂಪಂ ಮಹೇಶಸ್ಯ ಸರ್ವದಾ ಸಮ್ಪ್ರಕಾಶಯೇತ್ ॥ 19 ॥

ಅನ್ಯಾಶ್ಚ ಶಕ್ತಯೋ ಮುಖ್ಯಾಸ್ತಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ನಿರ್ಮಿತಾಃ ।
ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಃ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿರಿತಿ ತ್ರಯಮ್ ॥ 20 ॥

ಸರ್ವಾಸಾಮೇವ ಶಕ್ತೀನಾಂ ಶಕ್ತಿಮನ್ತೋ ವಿನಿರ್ಮಿತಾಃ ।
ಮಾಯಯೈವಾಥ ವಿಪ್ರೇನ್ದ್ರಾಃ ಸಾ ಚಾನಾದಿರನನ್ತಯಾಃ ॥ 21 ॥

ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ ಮಾಯಾ ದುರ್ನಿವಾರಾ ದುರತ್ಯಯಾ ।
ಮಾಯಾವೀ ಸರ್ವಶಕ್ತೀಶಃ ಕಾಲಃ ಕಾಲಕಾರಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ 22 ॥

ಕರೋತಿ ಕಾಲಃ ಸಕಲಂ ಸಂಹರೇತ್ ಕಾಲ ಏವ ಹಿ ।
ಕಾಲಃ ಸ್ಥಾಪಯತೇ ವಿಶ್ವಂ ಕಾಲಾಧೀನಮಿದಂ ಜಗತ್ ॥ 23 ॥

ಲಬ್ಧ್ವಾ ದೇವಾಧಿದೇವಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿನಃ ।
ಅನನ್ತಸ್ಯಾಖಿಲೇಶಸ್ಯ ಶಂಭೋಃ ಕಾಲಾತ್ಮನಃ ಪ್ರಭೋಃ ॥ 24 ॥

ಪ್ರಧಾನಂ ಪುರುಷೋ ಮಾಯಾ ಮಾಯಾ ಚೈವಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೇ ।
ಏಕಾ ಸರ್ವಗತಾನನ್ತಾ ಕೇವಲಾ ನಿಷ್ಕಲಾ ಶಿವಾ ॥ 25 ॥

ಏಕಾ ಶಕ್ತಿಃ ಶಿವೈಕೋಽಪಿ ಶಕ್ತಿಮಾನುಚ್ಯತೇ ಶಿವಃ ।
ಶಕ್ತಯಃ ಶಕ್ತಿಮನ್ತೋಽನ್ಯೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮುದ್ಭವಾಃ ॥ 26 ॥

ಶಕ್ತಿಶಕ್ತಿಮತೋರ್ಭೇದಂ ವದನ್ತಿ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ।
ಅಭೇದಂ ಚಾನುಪಶ್ಯನ್ತಿ ಯೋಗಿನಸ್ತತ್ತ್ವಚಿನ್ತಕಾಃ ॥ 27 ॥

ಶಕ್ತಯೋ ಗಿರಿಜಾ ದೇವೀ ಶಕ್ತಿಮನ್ತೋಽಥ ಶಂಕರಃ ।
ವಿಶೇಷಃ ಕಥ್ಯತೇ ಚಾಯಂ ಪುರಾಣೇ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಭಿಃ ॥ 28 ॥

ಭೋಗ್ಯಾ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ದೇವೀ ಮಹೇಶ್ವರಪತಿವ್ರತಾ ।
ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ ಭಗವಾನ್ ಭೋಕ್ತಾ ಕಪರ್ದೀ ನೀಲಲೋಹಿತಃ ॥ 29 ॥

ಮನ್ತಾ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋ ದೇವಃ ಶಂಕರೋ ಮನ್ಮಥಾನ್ತಕಃ ।
ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ ಮತಿರೀಶಾನೀ ಮನ್ತವ್ಯಾ ಚ ವಿಚಾರತಃ ॥ 30 ॥

ಇತ್ಯೇತದಖಿಲಂ ವಿಪ್ರಾಃ ಶಕ್ತಿಶಕ್ತಿಮದುದ್ಭವಮ್ ।
ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ ಸರ್ವವೇದೇಷು ಮುನಿಭಿಸ್ತತ್ತ್ವದರ್ಶಿಭಿಃ ॥ 31 ॥

ಏತತ್ಪ್ರದರ್ಶಿತಂ ದಿವ್ಯಂ ದೇವ್ಯಾ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ ।
ಸರ್ವವೇದಾನ್ತವೇದೇಷು ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಭಿಃ ॥ 32 ॥

ಏಕಂ ಸರ್ವಗತಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಕೂಟಸ್ಥಮಚಲಂ ಧ್ರುವಮ್ ।
ಯೋಗಿನಸ್ತತ್ಪ್ರಪಶ್ಯನ್ತಿ ಮಹಾದೇವ್ಯಾಃ ಪರಂ ಪದಮ್ ॥ 33 ॥

ಆನನ್ದಮಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೇವಲಂ ನಿಷ್ಕಲಂ ಪರಮ್ ।
ಯೋಗಿನಸ್ತತ್ಪ್ರಪಶ್ಯನ್ತಿ ಮಹಾದೇವ್ಯಾಃ ಪರಂ ಪದಮ್ ॥ 34 ॥

ಪರಾತ್ಪರತರಂ ತತ್ತ್ವಂ ಶಾಶ್ವತಂ ಶಿವಮಚ್ಯುತಮ್ ।
ಅನನ್ತಪ್ರಕೃತೌ ಲೀನಂ ದೇವ್ಯಾಸ್ತತ್ಪರಮಂ ಪದಮ್ ॥ 35 ॥

ಶುಭಂ ನಿರಂಜನಂ ಶುದ್ಧಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ದ್ವೈತವರ್ಜಿತಮ್ ।
ಆತ್ಮೋಪಲಬ್ಧಿವಿಷಯಂ ದೇವ್ಯಾಸ್ತತಪರಮಂ ಪದಮ್ ॥ 36 ॥

ಸೈಷಾ ಧಾತ್ರೀ ವಿಧಾತ್ರೀ ಚ ಪರಮಾನನ್ದಮಿಚ್ಛತಾಮ್ ।
ಸಂಸಾರತಾಪಾನಖಿಲಾನ್ನಿಹನ್ತೀಶ್ವರಸಂಶ್ರಯಾ ॥ 37 ॥

ತಸ್ಮಾದ್ವಿಮುಕ್ತಿಮನ್ವಿಚ್ಛನ್ ಪಾರ್ವತೀಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ ।
ಆಶ್ರಯೇತ್ಸರ್ವಭೂತಾನಾಮಾತ್ಮಭೂತಾಂ ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಮ್ ॥ 38 ॥

ಲಬ್ಧ್ವಾ ಚ ಪುತ್ರೀಂ ಶರ್ವಾಣೀಂ ತಪಸ್ತಪ್ತ್ವಾ ಸುದುಶ್ಚರನ್ ।
ಸಭಾರ್ಯಃ ಶರಣಂ ಯಾತಃ ಪಾರ್ವತೀಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 39 ॥

ತಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಜಾಯಮಾನಾಂ ಚ ಸ್ವೇಚ್ಛಯೈವ ವರಾನನಾಮ್ ।
ಮೇನಾ ಹಿಮವತಃ ಪತ್ನೀ ಪ್ರಾಹೇದಂ ಪರ್ವತೇಶ್ವರಮ್ ॥ 40 ॥

ಮೇನೋವಾಚ —
ಪಶ್ಯ ಬಾಲಾಮಿಮಾಂ ರಾಜನ್ ರಾಜೀವಸದೃಶಾನನಾಮ್ ।
ಹಿತಾಯ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಜಾತಾ ಚ ತಪಸಾಽಽವಯೋಃ ॥ 41 ॥

ಸೋಽಪಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತತಃ ದೇವೀಂ ತರುಣಾದಿತ್ಯಸನ್ನಿಭಾಮ್ ।
ಕಪರ್ದಿನೀಂ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಮತಿಲಾಲಸಾಮ್ ॥ 42 ॥

ಅಷ್ಟಹಸ್ತಾಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀಂ ಚನ್ದ್ರಾವಯವಭೂಷಣಾಮ್ ।
ನಿರ್ಗುಣಾಂ ಸಗುಣಾಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸದಸದ್ವ್ಯಕ್ತಿವರ್ಜಿತಾಮ್ ॥ 43 ॥

ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ಭೂಮೌ ತೇಜಸಾ ಚಾತಿವಿಹ್ವಲಃ ।
ಭೀತಃ ಕೃತಾಂಜಲಿಸ್ತಸ್ಯಾಃ ಪ್ರೋವಾಚ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 44 ॥

ಹಿಮವಾನುವಾಚ —
ಕಾ ತ್ವಂ ದೇವಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಶಶಾಂಕಾವಯವಾಂಕಿತೇ ।
ನ ಜಾನೇ ತ್ವಾಮಹಂ ವತ್ಸೇ ಯಥಾವದ್ಬ್ರೂಹಿ ಪೃಚ್ಛತೇ ॥ 45 ॥

ಗಿರೀನ್ದ್ರವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ತತಃ ಸಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ವ್ಯಾಜಹಾರ ಮಹಾಶೈಲಂ ಯೋಗಿನಾಮಭಯಪ್ರದಾ ॥ 46 ॥

ದೇವ್ಯುವಾಚ —
ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಪರಮಾಂ ಶಕ್ತಿಂ ಪರಮೇಶ್ವರಸಮಾಶ್ರಯಾಮ್ ।
ಅನನ್ಯಾಮವ್ಯಯಾಮೇಕಾಂ ಯಾಂ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಮುಮುಕ್ಷವಃ ॥ 47 ॥

ಅಹಂ ವೈ ಸರ್ವಭಾವಾನಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಾನ್ತರಾ ಶಿವಾ ।
ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯವಿಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಃ ಸರ್ವಪ್ರವರ್ತಿಕಾ ॥ 48 ॥

ಅನನ್ತಾಽನನ್ತಮಹಿಮಾ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣೀ ।
ದಿವ್ಯಂ ದದಾಮಿ ತೇ ಚಕ್ಷುಃ ಪಶ್ಯ ಮೇ ರೂಪಮೈಶ್ವರಮ್ ॥ 49 ॥

ಏತಾವದುಕ್ತ್ವಾ ವಿಜ್ಞಾನಂ ದತ್ತ್ವಾ ಹಿಮವತೇ ಸ್ವಯಮ್ ।
ಸ್ವಂ ರೂಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ದಿವ್ಯಂ ತತ್ ಪಾರಮೇಶ್ವರಮ್ ॥ 50 ॥

ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರತೀಕಾಶಂ ತೇಜೋಬಿಮ್ಬಂ ನಿರಾಕುಲಮ್ ।
ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾಸಹಸ್ರಾಢ್ಯಂ ಕಾಲಾನಲಶತೋಪಮಮ್ ॥ 51 ॥

ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲಂ ದುರ್ಧರ್ಷಂ ಜಟಾಮಣಡಲಮಂಡಿತಮ್ ।
ತ್ರಿಶೂಲವರಹಸ್ತಂ ಚ ಘೋರರೂಪಂ ಭಯಾನಕಮ್ ॥ 52 ॥

ಪ್ರಶಾನ್ತಂ ಸೋಮ್ಯವದನಮನನ್ತಾಶ್ಚರ್ಯಸಂಯುತಮ್ ।
ಚನ್ದ್ರಾವಯವಲಕ್ಷ್ಮಾಣಂ ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಮ್ ॥ 53 ॥

ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಾಹಸ್ತಂ ನೂಪುರೈರುಪಶೋಭಿತಮ್ ।
ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯಾಮ್ಬರಧರಂ ದಿವ್ಯಗನ್ಧಾನುಲೇಪನಮ್ ॥ 54 ॥

ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ಕಾಮ್ಯಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸಸಮ್ ।
ಅಂಡಸ್ಥಂ ಚಾಂಡಬಾಹ್ಯಸ್ಥಂ ಬಾಹ್ಯಮಾಭ್ಯನ್ತರಂ ಪರಮ್ ॥ 55 ॥

ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಯಂ ಶುಭ್ರಂ ಸರ್ವಾಕಾರಂ ಸನಾತನಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮೋನ್ದ್ರೋಪೇನ್ದ್ರಯೋಗೀನ್ದ್ರೈರ್ವನ್ದ್ಯಮಾನಪದಾಮ್ಬುಜಮ್ ॥ 56 ॥

ಸರ್ವತಃ ಪಾಣಿಪಾದಾನ್ತಂ ಸರ್ವತೋಽಕ್ಷಿಶಿರೋಮುಖಮ್ ।
ಸರ್ವಮಾವೃತ್ಯ ತಿಷ್ಠನ್ತಂ ದದರ್ಶ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ ॥ 57 ॥

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತದೀದೃಶಂ ರೂಪಂ ದೇವ್ಯಾ ಮಾಹೇಶ್ವರಂ ಪರಮ್ ।
ಭಯೇನ ಚ ಸಮಾವಿಷ್ಟಃ ಸ ರಾಜಾ ಹೃಷ್ಟಮಾನಸಃ ॥ 58 ॥

ಆತ್ಮನ್ಯಾಧಾಯ ಚಾತ್ಮಾನಮೋಂಕಾರಂ ಸಮನುಸ್ಮರನ್ ।
ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟಸಹಸ್ರೇಣ ತುಷ್ಟಾವ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 59 ॥

ಹಿಮವಾನುವಾಚ —
ಶಿವೋಮಾ ಪರಮಾ ಶಕ್ತಿರನನ್ತಾ ನಿಷ್ಕಲಾಮಲಾ ।
ಶಾನ್ತಾ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ನಿತ್ಯಾ ಶಾಶ್ವತೀ ಪರಮಾಕ್ಷರಾ ॥ 60 ॥

ಅಚಿನ್ತ್ಯಾ ಕೇವಲಾಽನನ್ತ್ಯಾ ಶಿವಾತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಅನಾದಿರವ್ಯಯಾ ಶುದ್ಧಾ ದೇವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಗಾಽಚಲಾ ॥ 61 ॥

ಏಕಾನೇಕವಿಭಾಗಸ್ಥಾ ಮಾಯಾತೀತಾ ಸುನಿರ್ಮಲಾ ।
ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಸತ್ಯಾ ಮಹಾದೇವೀ ನಿರಂಜನಾ ॥ 62 ॥

ಕಾಷ್ಠಾ ಸರ್ವಾನ್ತರಸ್ಥಾ ಚ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿರತಿಲಾಲಸಾ ।
ನನ್ದಾ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತೀರೂಪಾಽಮೃತಾಕ್ಷರಾ ॥ 63 ॥

ಶಾನ್ತಿಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸರ್ವೇಷಾಂ ನಿವೃತ್ತಿರಮೃತಪ್ರದಾ ।
ವ್ಯೋಮಮೂರ್ತಿರ್ವ್ಯೋಮಲಯಾ ವ್ಯೋಮಾಧಾರಾಽಚ್ಯುತಾಽಮರಾ ॥ 64 ॥

ಅನಾದಿನಿಧನಾಽಮೋಘಾ ಕಾರಣಾತ್ಮಾ ಕುಲಾಕುಲಾ ।
ಕ್ರತುಃ ಪ್ರಥಮಜಾ ನಾಭಿರಮೃತಸ್ಯಾತ್ಮಸಂಶ್ರಯಾ ॥ 65 ॥

ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾ ಮಾತಾ ಮಹಾಮಹಿಷಘಾತಿನೀ ।
ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರೀ ಪ್ರಾಣರೂಪಾ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷೇಶ್ವರೀ ॥ 66 ॥

ಮಹಾಮಾಯಾ ಸುದುಷ್ಪೂರಾ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರೀಶ್ವರೀ ।
ಸರ್ವಶಕ್ತಿಕಲಾಕಾರಾ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಧೌರ್ಮಹಿಮಾಸ್ಪದಾ ॥ 67 ॥

ಸರ್ವಕಾರ್ಯನಿಯನ್ತ್ರೀ ಚ ಸರ್ವಭೂತೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ ।
ಸಂಸಾರಯೋನಿಃ ಸಕಲಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮುದ್ಭವಾ ॥ 68 ॥

ಸಂಸಾರಪಾರಾ ದುರ್ವಾರಾ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ದುರಾಸದಾ ।
ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯಾ ಯೋಗಿನೀ ಪರಮಾ ಕಲಾ ॥ 69 ॥

ಮಹಾವಿಭೂತಿದುರ್ಘರ್ಷಾ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿಸಮ್ಭವಾ ।
ಅನಾದ್ಯನನ್ತವಿಭವಾ ಪರಾರ್ಥಾ ಪುರುಷಾರಣಿಃ ॥ 70 ॥

ಸರ್ಗಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತಕರಣೀ ಸುದುರ್ವಾಚ್ಯಾ ದುರತ್ಯಯಾ ।
ಶಬ್ದಯೋನಿಃ ಶಬ್ದಮಯೀ ನಾದಾಖ್ಯಾ ನಾದವಿಗ್ರಹಾ ॥ 71 ॥

ಅನಾದಿರವ್ಯಕ್ತಗುಣಾ ಮಹಾನನ್ದಾ ಸನಾತನೀ ।
ಆಕಾಶಯೋನಿರ್ಯೋಗಸ್ಥಾ ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ ॥ 72 ॥

ಮಹಾಮಾಯಾ ಸುದುಷ್ಪಾರಾ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರೀಶ್ವರೀ ।
ಪ್ರಧಾನಪುರುಷಾತೀತಾ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 73 ॥

ಪುರಾಣೀ ಚಿನ್ಮಯೀ ಪುಂಸಾಮಾದಿಃ ಪುರುಷರೂಪಿಣೀ ।
ಭೂತಾನ್ತರಾತ್ಮಾ ಕೂಟಸ್ಥಾ ಮಹಾಪುರುಷಸಂಜ್ಞಿತಾ ॥ 74 ॥

ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾತೀತಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಾ ।
ವ್ಯಾಪಿನೀ ಚಾನವಚ್ಛಿನ್ನಾ ಪ್ರಧಾನಾನುಪ್ರವೇಶಿನೀ ॥ 75 ॥

ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಶಕ್ತಿರವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣಾ ಮಲವರ್ಜಿತಾ ।
ಅನಾದಿಮಾಯಾಸಂಭಿನ್ನಾ ತ್ರಿತತ್ತ್ವಾ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಗುಹಾ ॥ 76 ॥

ಮಹಾಮಾಯಾಸಮುತ್ಪನ್ನಾ ತಾಮಸೀ ಪೌರುಷೀ ಧ್ರುವಾ ।
ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಾತ್ಮಿಕಾ ಕೃಷ್ಣಾ ರಕ್ತಾ ಶುಕ್ಲಾ ಪ್ರಸೂತಿಕಾ ॥ 77 ॥

ಅಕಾರ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಜನನೀ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಸವಧರ್ಮಿಣೀ ।
ಸರ್ಗಪ್ರಲಯನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತಧರ್ಮಿಣೀ ॥ 78 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ಭಾ ಚತುರ್ವಿಶಾ ಪದ್ಮನಾಭಾಽಚ್ಯುತಾತ್ಮಿಕಾ ।
ವೈದ್ಯುತೀ ಶಾಶ್ವತೀ ಯೋನಿರ್ಜಗನ್ಮಾತೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾ ॥ 79 ॥

ಸರ್ವಾಧಾರಾ ಮಹಾರೂಪಾ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಸಮನ್ವಿತಾ ।
ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಮಹಾಗರ್ಭಾ ವಿಶ್ವೇಶೇಚ್ಛಾನುವರ್ತಿನೀ ॥ 80 ॥

ಮಹೀಯಸೀ ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿಃ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಸಮುದ್ಭವಾ ।
ಮಹಾವಿಮಾನಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಮಹಾನಿದ್ರಾತ್ಮಹೇತುಕಾ ॥ 81 ॥

ಸರ್ವಸಾಧಾರಣೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಹ್ಯವಿದ್ಯಾ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಾ ।
ಅನನ್ತರೂಪಾಽನನ್ತಸ್ಥಾ ದೇವೀ ಪುರುಷಮೋಹಿನೀ ॥ 82 ॥

ಅನೇಕಾಕಾರಸಂಸ್ಥಾನಾ ಕಾಲತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮಜನ್ಮಾ ಹರೇರ್ಮೂರ್ತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 83 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೇಶವಿಷ್ಣುಜನನೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಖ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಶ್ರಯಾ ।
ವ್ಯಕ್ತಾ ಪ್ರಥಮಜಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮಹತೀ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೀ ॥ 84 ॥

ವೈರಾಗ್ಯೈಶ್ವರ್ಯಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಮೂರ್ತಿರ್ಹೃದಿಸ್ಥಿತಾ ।
ಅಪಾಂಯೋನಿಃ ಸ್ವಯಂಭೂತಿರ್ಮಾನಸೀ ತತ್ತ್ವಸಂಭವಾ ॥ 85 ॥

ಈಶ್ವರಾಣೀ ಚ ಶರ್ವಾಣೀ ಶಂಕರಾರ್ದ್ಧಶರೀರಿಣೀ ।
ಭವಾನೀ ಚೈವ ರುದ್ರಾಣೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರಥಾಮ್ಬಿಕಾ ॥ 86 ॥

ಮಹೇಶ್ವರಸಮುತ್ಪನ್ನಾ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಾ ।
ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಸರ್ವವನ್ದ್ಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಮುದಿತಮಾನಸಾ ॥ 87 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರೋಪೇನ್ದ್ರನಮಿತಾ ಶಂಕರೇಚ್ಛಾನುವರ್ತಿನೀ ।
ಈಶ್ವರಾರ್ದ್ಧಾಸನಗತಾ ಮಹೇಶ್ವರಪತಿವ್ರತಾ ॥ 88 ॥

ಸಕೃದ್ವಿಭಾತಾ ಸರ್ವಾರ್ತಿ ಸಮುದ್ರಪರಿಶೋಷಿಣೀ ।
ಪಾರ್ವತೀ ಹಿಮವತ್ಪುತ್ರೀ ಪರಮಾನನ್ದದಾಯಿನೀ ॥ 89 ॥

ಗುಣಾಢ್ಯಾ ಯೋಗಜಾ ಯೋಗ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿರ್ವಿಕಾಸಿನೀ ।
ಸಾವಿತ್ರೀಕಮಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಶ್ರೀರನನ್ತೋರಸಿ ಸ್ಥಿತಾ ॥ 90 ॥

ಸರೋಜನಿಲಯಾ ಮುದ್ರಾ ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಸುರಾರ್ದಿನೀ ।
ಸರಸ್ವತೀ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ಜಗಜ್ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಸುಮಂಗಲಾ ॥ 91 ॥

ವಾಗ್ದೇವೀ ವರದಾ ವಾಚ್ಯಾ ಕೀರ್ತಿಃ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕಾ ।
ಯೋಗೀಶ್ವರೀ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸುಶೋಭನಾ ॥ 92 ॥

ಗುಹ್ಯವಿದ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಚ ಧರ್ಮವಿದ್ಯಾತ್ಮಭಾವಿತಾ ।
ಸ್ವಾಹಾ ವಿಶ್ವಂಭರಾ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ವಧಾ ಮೇಧಾ ಧೃತಿಃ ಶ್ರುತಿಃ ॥ 93 ॥

ನೀತಿಃ ಸುನೀತಿಃ ಸುಕೃತಿರ್ಮಾಧವೀ ನರವಾಹಿನೀ ।
ಪೂಜ್ಯಾ ವಿಭಾವರೀ ಸೌಮ್ಯಾ ಭೋಗಿನೀ ಭೋಗಶಾಯಿನೀ ॥ 94 ॥

ಶೋಭಾ ವಂಶಕರೀ ಲೋಲಾ ಮಾಲಿನೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೀ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸುನ್ದರೀ ರಮ್ಯಾ ಸುನ್ದರೀ ಕಾಮಚಾರಿಣೀ ॥ 95 ॥

ಮಹಾನುಭಾವಾ ಸತ್ತ್ವಸ್ಥಾ ಮಹಾಮಹಿಷಮರ್ದಿನೀ ।
ಪದ್ಮಮಾಲಾ ಪಾಪಹರಾ ವಿಚಿತ್ರಾ ಮುಕುಟಾನನಾ ॥ 96 ॥

ಕಾನ್ತಾ ಚಿತ್ರಾಮ್ಬರಧರಾ ದಿವ್ಯಾಬರಣಭೂಷಿತಾ ।
ಹಂಸಾಖ್ಯಾ ವ್ಯೋಮನಿಲಯಾ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿವಿವರ್ದ್ಧಿನೀ ॥ 98 ॥

ನಿರ್ಯನ್ತ್ರಾ ಯನ್ತ್ರವಾಹಸ್ಥಾ ನನ್ದಿನೀ ಭದ್ರಕಾಲಿಕಾ ।
ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಾ ಕೌಮಾರೀ ಮಯೂರವರವಾಹಿನೀ ॥ 99 ॥

ವೃಷಾಸನಗತಾ ಗೌರೀ ಮಹಾಕಾಲೀ ಸುರಾರ್ಚಿತಾ ।
ಅದಿತಿರ್ನಿಯತಾ ರೌದ್ರೀ ಪದ್ಮಗರ್ಭಾ ವಿವಾಹನಾ ॥ 100 ॥

ವಿರೂಪಾಕ್ಷೀ ಲೇಲಿಹಾನಾ ಮಹಾಪುರನಿವಾಸಿನೀ ।
ಮಹಾಫಲಾಽನವದ್ಯಾಂಗೀ ಕಾಮರೂಪಾ ವಿಭಾವರೀ ॥ 101 ॥

ವಿಚಿತ್ರರತ್ನಮುಕುಟಾ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಪ್ರಭಂಜನೀ ।
ಕೌಶಿಕೀ ಕರ್ಷಣೀ ರಾತ್ರಿಸ್ತ್ರಿದಶಾರ್ತಿವಿನಾಶಿನೀ ॥ 102 ॥

ಬಹುರೂಪಾ ಸ್ವರೂಪಾ ಚ ವಿರೂಪಾ ರೂಪವರ್ಜಿತಾ ।
ಭಕ್ತಾರ್ತಿಶಮನೀ ಭವ್ಯಾ ಭವಭಾರವಿನಾಶನೀ ॥ 103 ॥

ನಿರ್ಗುಣಾ ನಿತ್ಯವಿಭವಾ ನಿಃಸಾರಾ ನಿರಪತ್ರಪಾ ।
ಯಶಸ್ವಿನೀ ಸಾಮಗೀತಿರ್ಭವಾಂಗನಿಲಯಾಲಯಾ ॥ 104 ॥

ದೀಕ್ಷಾ ವಿದ್ಯಾಧರೀ ದೀಪ್ತಾ ಮಹೇನ್ದ್ರವಿನಿಪಾತಿನೀ ।
ಸರ್ವಾತಿಶಾಯಿನೀ ವಿಶ್ವಾ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 105 ॥

ಸರ್ವೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾ ಭಾರ್ಯಾ ಸಮುದ್ರಾನ್ತರವಾಸಿನೀ ।
ಅಕಲಂಕಾ ನಿರಾಧಾರಾ ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧಾ ನಿರಾಮಯಾ ॥ 106 ॥

ಕಾಮಧೇನುರ್ಬೃಹದ್ಗರ್ಭಾ ಧೀಮತೀ ಮೋಹನಾಶಿನೀ ।
ನಿಃಸಂಕಲ್ಪಾ ನಿರಾತಂಕಾ ವಿನಯಾ ವಿನಯಪ್ರದಾ ॥ 107 ॥

ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾಸಹಸ್ರಾಢ್ಯಾ ದೇವದೇವೀ ಮನೋಮಯೀ ।
ಮಹಾಭಗವತೀ ಭರ್ಗಾ ವಾಸುದೇವಸಮುದ್ಭವಾ ॥ 108 ॥

ಮಹೇನ್ದ್ರೋಪೇನ್ದ್ರಭಗಿನೀ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾ ಪರಾವರಾ ।
ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯಾ ಜರಾತೀತಾ ವೇದಾನ್ತವಿಷಯಾ ಗತಿಃ ॥ 109 ॥

ದಕ್ಷಿಣಾ ದಹನಾ ದಾಹ್ಯಾ ಸರ್ವಭೂತನಮಸ್ಕೃತಾ ।
ಯೋಗಮಾಯಾ ವಿಭಾಗಜ್ಞಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹೀಯಸೀ ॥ 110 ॥

ಸಂಧ್ಯಾ ಸರ್ವಸಮುದ್ಭೂತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮವೃಕ್ಷಾಶ್ರಯಾನತಿಃ ।
ಬೀಜಾಂಕುರಸಮುದ್ಭೂತಿರ್ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾಮತಿಃ ॥ 111 ॥

ಖ್ಯಾತಿಃ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಚಿತಿಃ ಸಂವಿತ್ ಮಹಾಭೋಗೀನ್ದ್ರಶಾಯಿನೀ ।
ವಿಕೃತಿಃ ಶಾಂಕರೀ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಗಣಗನ್ಧರ್ವಸೇವಿತಾ ॥ 112 ॥

ವೈಶ್ವಾನರೀ ಮಹಾಶಾಲಾ ದೇವಸೇನಾ ಗುಹಪ್ರಿಯಾ ।
ಮಹಾರಾತ್ರಿಃ ಶಿವಾನನ್ದಾ ಶಚೀ ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶಿನೀ ॥ 113 ॥

ಇಜ್ಯಾ ಪೂಜ್ಯಾ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯಾ ಸುರೂಪಿಣೀ ।
ಗುಹಾಮ್ಬಿಕಾ ಗುಣೋತ್ಪತ್ತಿರ್ಮಹಾಪೀಠಾ ಮರುತ್ಸುತಾ ॥ 114 ॥

ಹವ್ಯವಾಹಾನ್ತರಾಗಾದಿಃ ಹವ್ಯವಾಹಸಮುದ್ಭವಾ ।
ಜಗದ್ಯೋನಿರ್ಜಗನ್ಮಾತಾ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾತಿಗಾ ।
ಬುದ್ಧಿಮಾತಾ ಬುದ್ಧಿಮತೀ ಪುರುಷಾನ್ತರವಾಸಿನೀ ॥ 117 ॥

ತಪಸ್ವಿನೀ ಸಮಾಧಿಸ್ಥಾ ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ದಿವಿಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿಯಮನೋಮಾತಾ ಸರ್ವಭೂತಹೃದಿಸ್ಥಿತಾ ॥ 118 ॥

ಸಂಸಾರತಾರಿಣೀ ವಿದ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಮನೋಲಯಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬೃಹತೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಾ ಭವಾರಣೀ ॥ 119 ॥

ಹಿರಣ್ಮಯೀ ಮಹಾರಾತ್ರಿಃ ಸಂಸಾರಪರಿವರ್ತ್ತಿಕಾ ।
ಸುಮಾಲಿನೀ ಸುರೂಪಾ ಚ ಭಾವಿನೀ ತಾರಿಣೀ ಪ್ರಭಾ ॥ 120 ॥

ಉನ್ಮೀಲನೀ ಸರ್ವಸಹಾ ಸರ್ವಪ್ರತ್ಯಯಸಾಕ್ಷಿಣೀ ।
ಸುಸೌಮ್ಯಾ ಚನ್ದ್ರವದನಾ ತಾಂಡವಾಸಕ್ತಮಾನಸಾ ॥ 121 ॥

ಸತ್ತ್ವಶುದ್ಧಿಕರೀ ಶುದ್ಧಿರ್ಮಲತ್ರಯವಿನಾಶಿನೀ ।
ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಾ ಜಗನ್ಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರಮೃತಾಶ್ರಯಾ ॥ 122 ॥

ನಿರಾಶ್ರಯಾ ನಿರಾಹಾರಾ ನಿರಂಕುರವನೋದ್ಭವಾ ।
ಚನ್ದ್ರಹಸ್ತಾ ವಿಚಿತ್ರಾಂಗೀ ಸ್ರಗ್ವಿಣೀ ಪದ್ಮಧಾರಿಣೀ ॥ 123 ॥

ಪರಾವರವಿಧಾನಜ್ಞಾ ಮಹಾಪುರುಷಪೂರ್ವಜಾ ।
ವಿದ್ಯೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯುಜ್ಜಿಹ್ವಾ ಜಿತಶ್ರಮಾ ॥ 124 ॥

ವಿದ್ಯಾಮಯೀ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೀ ಸಹಸ್ರವದನಾತ್ಮಜಾ ।
ಸಹಸ್ರರಶ್ಮಿಃ ಸತ್ತ್ವಸ್ಥಾ ಮಹೇಶ್ವರಪದಾಶ್ರಯಾ ॥ 125 ॥

ಕ್ಷಾಲಿನೀ ಸನ್ಮಯೀ ವ್ಯಾಪ್ತಾ ತೈಜಸೀ ಪದ್ಮಬೋಧಿಕಾ ।
ಮಹಾಮಾಯಾಶ್ರಯಾ ಮಾನ್ಯಾ ಮಹಾದೇವಮನೋರಮಾ ॥ 126 ॥

ವ್ಯೋಮಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸಿಹರಥಾ ಚೇಕಿತಾನಾಮಿತಪ್ರಭಾ ।
ವೀರೇಶ್ವರೀ ವಿಮಾನಸ್ಥಾ ವಿಶೋಕಾ ಶೋಕನಾಶಿನೀ ॥ 127 ॥

ಅನಾಹತಾ ಕುಂಡಲಿನೀ ನಲಿನೀ ಪದ್ಮವಾಸಿನೀ ।
ಸದಾನನ್ದಾ ಸದಾಕೀರ್ತಿಃ ಸರ್ವಭೂತಾಶ್ರಯಸ್ಥಿತಾ ॥ 128 ॥

ವಾಗ್ದೇವತಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಾ ಕಲಾತೀತಾ ಕಲಾರಣೀ ।
ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀರ್ಬ್ರಹ್ಮಹೃದಯಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಪ್ರಿಯಾ ॥ 129 ॥

ವ್ಯೋಮಶಕ್ತಿಃ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿರ್ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಃ ಪರಾಗತಿಃ ।
ಕ್ಷೋಭಿಕಾ ಬನ್ಧಿಕಾ ಭೇದ್ಯಾ ಭೇದಾಭೇದವಿವರ್ಜಿತಾ ॥ 130 ॥

ಅಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನಸಂಸ್ಥಾನಾ ವಂಶಿನೀ ವಂಶಹಾರಿಣೀ ।
ಗುಹ್ಯಶಕ್ತಿರ್ಗುಣಾತೀತಾ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವತೋಮುಖೀ ॥ 131 ॥

ಭಗಿನೀ ಭಗವತ್ಪತ್ನೀ ಸಕಲಾ ಕಾಲಕಾರಿಣೀ ।
ಸರ್ವವಿತ್ ಸರ್ವತೋಭದ್ರಾ ಗುಹ್ಯಾತೀತಾ ಗುಹಾರಣಿಃ ॥ 132 ॥

ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಯೋಗಮಾತಾ ಚ ಗಂಗಾ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ ।
ಕಪಿಲಾ ಕಾಪಿಲಾ ಕಾನ್ತಾಕನಕಾಭಾಕಲಾನ್ತರಾ ॥ 133 ॥

ಪುಣ್ಯಾ ಪುಷ್ಕರಿಣೀ ಭೋಕ್ತ್ರೀ ಪುರಂದರಪುರಸ್ಸರಾ ।
ಪೋಷಣೀ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಭೂತಿದಾ ಭೂತಿಭೂಷಣಾ ॥ 134 ॥

ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಸಮುತ್ಪತ್ತಿಃ ಪರಮಾರ್ಥಾರ್ಥವಿಗ್ರಹಾ ।
ಧರ್ಮೋದಯಾ ಭಾನುಮತೀ ಯೋಗಿಜ್ಞೇಯ ಮನೋಜವಾ ॥ 135 ॥

ಮನೋಹರಾ ಮನೋರಕ್ಷಾ ತಾಪಸೀ ವೇದರೂಪಿಣೀ ।
ವೇದಶಕ್ತಿರ್ವೇದಮಾತಾ ವೇದವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ 136 ॥

ಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ ಮಾತಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮನೋಮಯೀ ।
ವಿಶ್ವಾವಸ್ಥಾ ವಿಯನ್ಮೂರ್ತ್ತಿರ್ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಾ ವಿಹಾಯಸೀ ॥ 137 ॥

ಕಿನ್ನರೀ ಸುರಭಿರ್ವನ್ದ್ಯಾ ನನ್ದಿನೀ ನನ್ದಿವಲ್ಲಭಾ ।
ಭಾರತೀ ಪರಮಾನನ್ದಾ ಪರಾಪರವಿಭೇದಿಕಾ ॥ 138 ॥

ಸರ್ವಪ್ರಹರಣೋಪೇತಾ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ ।
ಅಚಿನ್ತ್ಯಾಽಚಿನ್ತ್ಯವಿಭವಾ ಹೃಲ್ಲೇಖಾ ಕನಕಪ್ರಭಾ ॥ 139 ॥

ಕೂಷ್ಮಾಂಡೀ ಧನರತ್ನಾಢ್ಯಾ ಸುಗನ್ಧಾ ಗನ್ಧದಾಯಿನೀ ।
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪದೋದ್ಭೂತಾ ಧನುಷ್ಪಾಣಿಃ ಶಿವೋದಯಾ ॥ 140 ॥

ಸುದುರ್ಲಭಾ ಧನಾದ್ಯಕ್ಷಾ ಧನ್ಯಾ ಪಿಂಗಲಲೋಚನಾ ।
ಶಾನ್ತಿಃ ಪ್ರಭಾವತೀ ದೀಪ್ತಿಃ ಪಂಕಜಾಯತಲೋಚನಾ ॥ 141 ॥

ಆದ್ಯಾ ಹೃತ್ಕಮಲೋದ್ಭೂತಾ ಗವಾಂ ಮತಾ ರಣಪ್ರಿಯಾ ।
ಸತ್ಕ್ರಿಯಾ ಗಿರಿಜಾ ಶುದ್ಧಾ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಟಾ ನಿರನ್ತರಾ ॥ 142 ॥

ದುರ್ಗಾ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಚಂಡೀ ಚರ್ಚಿಕಾ ಶಾನ್ತವಿಗ್ರಹಾ ।
ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾ ರಜನೀ ಜಗದ್ಯನ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಿಕಾ ॥ 143 ॥

ಮನ್ದರಾದ್ರಿನಿವಾಸಾ ಚ ಶಾರದಾ ಸ್ವರ್ಣಮಾಲಿನೀ ।
ರತ್ನಮಾಲಾ ರತ್ನಗರ್ಭಾ ಪೃಥ್ವೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಮಾಥಿನೀ ॥ 144 ॥

ಪದ್ಮಾನನಾ ಪದ್ಮನಿಭಾ ನಿತ್ಯತುಷ್ಟಾಽಮೃತೋದ್ಭವಾ ।
ಧುನ್ವತೀ ದುಃಪ್ರಕಮ್ಪಾ ಚ ಸೂರ್ಯಮಾತಾ ದೃಷದ್ವತೀ ॥ 145 ॥

ಮಹೇನ್ದ್ರಭಗಿನೀ ಮಾನ್ಯಾ ವರೇಣ್ಯಾ ವರದಾಯಿಕಾ ।
ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಮಲಾ ರಾಮಾ ಪಂಚಭೂತಾ ವರಪ್ರದಾ ॥ 146 ॥

ವಾಚ್ಯಾ ವರೇಶ್ವರೀ ವನ್ದ್ಯಾ ದುರ್ಜಯಾ ದುರತಿಕ್ರಮಾ ।
ಕಾಲರಾತ್ರಿರ್ಮಹಾವೇಗಾ ವೀರಭದ್ರಪ್ರಿಯಾ ಹಿತಾ ॥ 147 ॥

ಭದ್ರಕಾಲೀ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಭದ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಕರಾಲಾ ಪಿಂಗಲಾಕಾರಾ ನಾಮಭೇದಾ ಮಹಾಮದಾ ॥ 148 ॥

ಯಶಸ್ವಿನೀ ಯಶೋದಾ ಚ ಷಡಧ್ವಪರಿವರ್ತ್ತಿಕಾ ।
ಶಂಖಿನೀ ಪದ್ಮಿನೀ ಸಾಂಖ್ಯಾ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಪ್ರವರ್ತಿಕಾ ॥ 149 ॥

ಚೈತ್ರಾ ಸಂವತ್ಸರಾರೂಢಾ ಜಗತ್ಸಮ್ಪೂರಣೀನ್ದ್ರಜಾ ।
ಶುಮ್ಭಾರಿಃ ಖೇಚರೀಸ್ವಸ್ಥಾ ಕಮ್ಬುಗ್ರೀವಾಕಲಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 150 ॥

ಖಗಧ್ವಜಾ ಖಗಾರೂಢಾ ಪರಾರ್ಯಾ ಪರಮಾಲಿನೀ ।
ಐಶ್ವರ್ಯಪದ್ಮನಿಲಯಾ ವಿರಕ್ತಾ ಗರುಡಾಸನಾ ॥ 151 ॥

ಜಯನ್ತೀ ಹೃದ್ಗುಹಾ ರಮ್ಯಾ ಗಹ್ವರೇಷ್ಠಾ ಗಣಾಗ್ರಣೀಃ ।
ಸಂಕಲ್ಪಸಿದ್ಧಾ ಸಾಮ್ಯಸ್ಥಾ ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನದಾಯಿನೀ ॥ 152 ॥

ಕಲಿಕಲ್ಮಷಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಗುಹ್ಯೋಪನಿಷದುತ್ತಮಾ ।
ನಿಷ್ಠಾ ದೃಷ್ಟಿಃ ಸ್ಮೃತಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಃ ಪುಷ್ಟಿಸ್ತುಷ್ಟಿಃ ಕ್ರಿಯಾವತೀ ॥ 153 ॥

ವಿಶ್ವಾಮರೇಶ್ವರೇಶಾನಾ ಭುಕ್ತಿರ್ಮುಕ್ತಿಃ ಶಿವಾಽಮೃತಾ ।
ಲೋಹಿತಾ ಸರ್ಪಮಾಲಾ ಚ ಭೀಷಣೀ ವನಮಾಲಿನೀ ॥ 154 ॥

ಅನನ್ತಶಯನಾಽನನ್ತಾ ನರನಾರಾಯಣೋದ್ಭವಾ ।
ನೃಸಿಂಹೀ ದೈತ್ಯಮಥನೀ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಧರಾ ॥ 155 ॥

ಸಂಕರ್ಷಣಸಮುತ್ಪತ್ತಿರಮ್ಬಿಕಾಪಾದಸಂಶ್ರಯಾ ।
ಮಹಾಜ್ವಾಲಾ ಮಹಾಮೂರ್ತ್ತಿಃ ಸುಮೂರ್ತ್ತಿಃ ಸರ್ವಕಾಮಧುಕ್ ॥ 156 ॥

ಸುಪ್ರಭಾ ಸುಸ್ತನಾ ಸೌರೀ ಧರ್ಮಕಾಮಾರ್ಥಮೋಕ್ಷದಾ ।
ಭ್ರೂಮಧ್ಯನಿಲಯಾ ಪೂರ್ವಾ ಪುರಾಣಪುರುಷಾರಣಿಃ ॥ 157 ॥

ಮಹಾವಿಭೂತಿದಾ ಮಧ್ಯಾ ಸರೋಜನಯನಾ ಸಮಾ ।
ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾನಾದ್ಯಾ ನೀಲೋತ್ಪಲದಲಪ್ರಭಾ । 158 ॥

ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯಾಸನಾರೂಢಾ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾರ್ಥವರ್ಜಿತಾ ।
ವೈರಾಗ್ಯಜ್ಞಾನನಿರತಾ ನಿರಾಲೋಕಾ ನಿರಿನ್ದ್ರಿಯಾ ॥ 159 ॥

ವಿಚಿತ್ರಗಹನಾಧಾರಾ ಶಾಶ್ವತಸ್ಥಾನವಾಸಿನೀ ।
ಸ್ಥಾನೇಶ್ವರೀ ನಿರಾನನ್ದಾ ತ್ರಿಶೂಲವರಧಾರಿಣೀ ॥ 160 ॥

ಅಶೇಷದೇವತಾಮೂರ್ತ್ತಿರ್ದೇವತಾ ವರದೇವತಾ ।
ಗಣಾಮ್ಬಿಕಾ ಗಿರೇಃ ಪುತ್ರೀ ನಿಶುಮ್ಭವಿನಿಪಾತಿನೀ ॥ 161 ॥

ಅವರ್ಣಾ ವರ್ಣರಹಿತಾ ತ್ರಿವರ್ಣಾ ಜೀವಸಂಭವಾ ।
ಅನನ್ತವರ್ಣಾಽನನ್ಯಸ್ಥಾ ಶಂಕರೀ ಶಾನ್ತಮಾನಸಾ ॥ 162 ॥

ಅಗೋತ್ರಾ ಗೋಮತೀ ಗೋಪ್ತ್ರೀ ಗುಹ್ಯರೂಪಾ ಗುಣೋತ್ತರಾ ।
ಗೌರ್ಗೀರ್ಗವ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಗೌಣೀ ಗಣೇಶ್ವರನಮಸ್ಕೃತಾ ॥ 163 ॥

ಸತ್ಯಮಾತ್ರಾ ಸತ್ಯಸನ್ಧ್ಯಾ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾ ಸಂಧಿವರ್ಜಿತಾ ।
ಸರ್ವವಾದಾಶ್ರಯಾ ಸಾಂಖ್ಯಾ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಸಮುದ್ಭವಾ ॥ 164 ॥

ಅಸಂಖ್ಯೇಯಾಽಪ್ರಮೇಯಾಖ್ಯಾ ಶೂನ್ಯಾ ಶುದ್ಧಕುಲೋದ್ಭವಾ ।
ಬಿನ್ದುನಾದಸಮುತ್ಪತ್ತಿಃ ಶಂಭುವಾಮಾ ಶಶಿಪ್ರಭಾ ॥ 165 ॥

ವಿಸಂಗಾ ಭೇದರಹಿತಾ ಮನೋಜ್ಞಾ ಮಧುಸೂದನೀ ।
ಮಹಾಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಸಮುತ್ಪತ್ತಿಸ್ತಮಃಪಾರೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ॥ 166 ॥

ತ್ರಿತತ್ತ್ವಮಾತಾ ತ್ರಿವಿಧಾ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಪದಸಂಶ್ರಯಾ ।
ಶನ್ತಾ ಭೀತಾ ಮಲಾತೀತಾ ನಿರ್ವಿಕಾರಾ ನಿರಾಶ್ರಯಾ ॥ 167 ॥

ಶಿವಾಖ್ಯಾ ಚಿತ್ತನಿಲಯಾ ಶಿವಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ದೈತ್ಯದಾನವನಿರ್ಮಾತ್ರೀ ಕಾಶ್ಯಪೀ ಕಾಲಕರ್ಣಿಕಾ ॥ 168 ॥

ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿಃ ಕ್ರಿಯಾಮೂರ್ತಿಶ್ಚತುರ್ವರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಿಕಾ ।
ನಾರಾಯಣೀ ನರೋದ್ಭೂತಿಃ ಕೌಮುದೀ ಲಿಂಗಧಾರಿಣೀ ॥ 169 ॥

ಕಾಮುಕೀ ಲಲಿತಾಭಾವಾ ಪರಾಪರವಿಭೂತಿದಾ ।
ಪರಾನ್ತಜಾತಮಹಿಮಾ ಬಡವಾ ವಾಮಲೋಚನಾ ॥ 170 ॥

ಸುಭದ್ರಾ ದೇವಕೀ ಸೀತಾ ವೇದವೇದಾಂಗಪಾರಗಾ ।
ಮನಸ್ವಿನೀ ಮನ್ಯುಮಾತಾ ಮಹಾಮನ್ಯುಸಮುದ್ಭವಾ ॥ 171 ॥

ಅಮೃತ್ಯುರಮೃತಾಸ್ವಾದಾ ಪುರುಹೂತಾ ಪುರುಷ್ಟುತಾ ।
ಅಶೋಚ್ಯಾ ಭಿನ್ನವಿಷಯಾ ಹಿರಣ್ಯರಜತಪ್ರಿಯಾ ॥ 172 ॥

ಹಿರಣ್ಯಾ ರಾಜತೀ ಹೈಮಾ ಹೇಮಾಭರಣಭೂಷಿತಾ ।
ವಿಭ್ರಾಜಮಾನಾ ದುರ್ಜ್ಞೇಯಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಫಲಪ್ರದಾ ॥ 173 ॥

ಮಹಾನಿದ್ರಾಸಮುದ್ಭೂತಿರನಿದ್ರಾ ಸತ್ಯದೇವತಾ ।
ದೀರ್ಘಾ ಕಕುದ್ಮಿನೀ ಹೃದ್ಯಾ ಶಾನ್ತಿದಾ ಶಾನ್ತಿವರ್ದ್ಧಿನೀ ॥ 174 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾದಿಶಕ್ತಿಜನನೀ ಶಕ್ತಿಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಿಕಾ ।
ತ್ರಿಶಕ್ತಿಜನನೀ ಜನ್ಯಾ ಷಡೂರ್ಮಿಪರಿವರ್ಜಿತಾ ॥ 175 ॥

ಸುಧಾಮಾ ಕರ್ಮಕರಣೀ ಯುಗಾನ್ತದಹನಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಸಂಕರ್ಷಣೀ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ಕಾಮಯೋನಿಃ ಕಿರೀಟಿನೀ ॥ 176 ॥

ಐನ್ದ್ರೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಮಿತಾ ವೈಷ್ಣವೀ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನದಯಿತಾ ದಾತ್ರೀ ಯುಗ್ಮದೃಷ್ಟಿಸ್ತ್ರಿಲೋಚನಾ ॥ 177 ॥

ಮದೋತ್ಕಟಾ ಹಂಸಗತಿಃ ಪ್ರಚಂಡಾ ಚಂಡವಿಕ್ರಮಾ ।
ವೃಷಾವೇಶಾ ವಿಯನ್ಮಾತಾ ವಿನ್ಧ್ಯಪರ್ವತವಾಸಿನೀ ॥ 178 ॥

ಹಿಮವನ್ಮೇರುನಿಲಯಾ ಕೈಲಾಸಗಿರಿವಾಸಿನೀ ।
ಚಾಣೂರಹನ್ತೃತನಯಾ ನೀತಿಜ್ಞಾ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ ॥ 179 ॥

ವೇದವಿದ್ಯಾವ್ರತಸ್ನಾತಾ ಧರ್ಮಶೀಲಾಽನಿಲಾಶನಾ ।
ವೀರಭದ್ರಪ್ರಿಯಾ ವೀರಾ ಮಹಾಕಾಮಸಮುದ್ಭವಾ ॥ 180 ॥

ವಿದ್ಯಾಧರಪ್ರಿಯಾ ಸಿದ್ಧಾ ವಿದ್ಯಾಧರನಿರಾಕೃತಿಃ ।
ಆಪ್ಯಾಯನೀ ಹರನ್ತೀ ಚ ಪಾವನೀ ಪೋಷಣೀ ಖಿಲಾ ॥ 181 ॥

ಮಾತೃಕಾ ಮನ್ಮಥೋದ್ಭೂತಾ ವಾರಿಜಾ ವಾಹನಪ್ರಿಯಾ ।
ಕರೀಷಿಣೀ ಸುಧಾವಾಣೀ ವೀಣಾವಾದನತತ್ಪರಾ ॥ 182 ॥

ಸೇವಿತಾ ಸೇವಿಕಾ ಸೇವ್ಯಾ ಸಿನೀವಾಲೀ ಗರುತ್ಮತೀ ।
ಅರುನ್ಧತೀ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷೀ ಮೃಗಾಂಕಾ ಮಾನದಾಯಿನೀ ॥ 183 ॥

ವಸುಪ್ರದಾ ವಸುಮತೀ ವಸೋರ್ಧಾರಾ ವಸುಂಧರಾ ।
ಧಾರಾಧರಾ ವರಾರೋಹಾ ವರಾವರಸಹಸ್ರದಾ ॥ 184 ॥

ಶ್ರೀಫಲಾ ಶ್ರೀಮತೀ ಶ್ರೀಶಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾ ಶಿವಪ್ರಿಯಾ ।
ಶ್ರೀಧರಾ ಶ್ರೀಕರೀ ಕಲ್ಯಾ ಶ್ರೀಧರಾರ್ಧಶರೀರಿಣೀ ॥ 185 ॥

ಅನನ್ತದೃಷ್ಟಿರಕ್ಷುದ್ರಾ ಧಾತ್ರೀಶಾ ಧನದಪ್ರಿಯಾ ।
ನಿಹನ್ತ್ರೀ ದೈತ್ಯಸಂಘಾನಾಂ ಸಿಹಿಕಾ ಸಿಹವಾಹನಾ ॥ 186 ॥

ಸುಷೇಣಾ ಚನ್ದ್ರನಿಲಯಾ ಸುಕೀರ್ತಿಶ್ಛಿನ್ನಸಂಶಯಾ ।
ರಸಜ್ಞಾ ರಸದಾ ರಾಮಾ ಲೇಲಿಹಾನಾಮೃತಸ್ರವಾ ॥ 187 ॥

ನಿತ್ಯೋದಿತಾ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿರುತ್ಸುಕಾ ಮೃತಜೀವನಾ ।
ವಜ್ರದಂಡಾ ವಜ್ರಜಿಹ್ವಾ ವೈದೇಹೀ ವಜ್ರವಿಗ್ರಹಾ ॥ 188 ॥

ಮಂಗಲ್ಯಾ ಮಂಗಲಾ ಮಾಲಾ ಮಲಿನಾ ಮಲಹಾರಿಣೀ ।
ಗಾನ್ಧರ್ವೀ ಗಾರುಡೀ ಚಾನ್ದ್ರೀ ಕಮ್ಬಲಾಶ್ವತರಪ್ರಿಯಾ ॥ 189 ॥

ಸೌದಾಮಿನೀ ಜನಾನನ್ದಾ ಭ್ರುಕುಟೀಕುಟಿಲಾನನಾ ।
ಕರ್ಣಿಕಾರಕರಾ ಕಕ್ಷ್ಯಾ ಕಂಸಪ್ರಾಣಾಪಹಾರಿಣೀ ॥ 190 ॥

ಯುಗನ್ಧರಾ ಯುಗಾವರ್ತ್ತಾ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾ ಹರ್ಷವರ್ಧಿನೀ ।
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದೇವತಾ ದಿವ್ಯಾ ದಿವ್ಯಗನ್ಧಾ ದಿವಾಪರಾ ॥ 191 ॥

ಶಕ್ರಾಸನಗತಾ ಶಾಕ್ರೀ ಸಾನ್ಧ್ಯಾ ಚಾರುಶರಾಸನಾ ।
ಇಷ್ಟಾ ವಿಶಿಷ್ಟಾ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಾ ಶಿಷ್ಟಾಶಿಷ್ಟಪ್ರಪೂಜಿತಾ ॥ 192 ॥

ಶತರೂಪಾ ಶತಾವರ್ತ್ತಾ ವಿನತಾ ಸುರಭಿಃ ಸುರಾ ।
ಸುರೇನ್ದ್ರಮಾತಾ ಸುದ್ಯುಮ್ನಾ ಸುಷುಮ್ಣಾ ಸೂರ್ಯಸಂಸ್ಥಿತಾ ॥ 193 ॥

ಸಮೀಕ್ಷ್ಯಾ ಸತ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಚ ನಿವೃತ್ತಿರ್ಜ್ಞಾನಪಾರಗಾ ।
ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಕುಶಲಾ ಧರ್ಮಜ್ಞಾ ಧರ್ಮವಾಹನಾ ॥ 194 ॥

ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿನಿರ್ಮಾತ್ರೀ ಧಾರ್ಮಿಕಾಣಾಂ ಶಿವಪ್ರದಾ ।
ಧರ್ಮಶಕ್ತಿ ರ್ಧರ್ಮಮಯೀ ವಿಧರ್ಮಾ ವಿಶ್ವಧರ್ಮಿಣೀ ॥ 195 ॥

ಧರ್ಮಾನ್ತರಾ ಧರ್ಮಮೇಘಾ ಧರ್ಮಪೂರ್ವಾ ಧನಾವಹಾ ।
ಧರ್ಮೋಪದೇಷ್ಟ್ರೀ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಧರ್ಮಗಮ್ಯಾ ಧರಾಧರಾ ॥ 196 ॥

ಕಾಪಾಲೀ ಸಕಲಾಮೂರ್ತ್ತಿಃ ಕಲಾ ಕಲಿತವಿಗ್ರಹಾ ।
ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯಾಶ್ರಯಾಶ್ರಯಾ ॥ 197 ॥

ಸರ್ವಾ ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಪ್ರಧಾನಪುರುಷೇಶೇಷಾ ಮಹಾದೇವೈಕಸಾಕ್ಷಿಣೀ ॥ 198 ॥

ಸದಾಶಿವಾ ವಿಯನ್ಮೂರ್ತ್ತಿರ್ವಿಶ್ವಮೂರ್ತ್ತಿರಮೂರ್ತ್ತಿಕಾ ।
ಏವಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಣ ಸ್ತುತ್ವಾಽಸೌ ಹಿಮವಾನ್ ಗಿರಿಃ ॥ 199 ॥

ಭೂಯಃ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಭೀತಾತ್ಮಾ ಪ್ರೋವಾಚೇದಂ ಕೃತಾಂಜಲಿಃ ।
ಯದೇತದೈಶ್ವರಂ ರೂಪಂ ಘೋರಂ ತೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥ 200 ॥

ಭೀತೋಽಸ್ಮಿ ಸಾಮ್ಪ್ರತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ರೂಪಮನ್ಯತ್ ಪ್ರದರ್ಶಯ ।
ಏವಮುಕ್ತಾಽಥ ಸಾ ದೇವೀ ತೇನ ಶೈಲೇನ ಪಾರ್ವತೀ ॥ 201 ॥

ಸಂಹೃತ್ಯ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಸ್ವರೂಪಮಪರಂ ಪುನಃ ।
ನೀಲೋತ್ಪಲದಲಪ್ರಖ್ಯಂ ನೀಲೋತ್ಪಲಸುಗನ್ಧಿಕಮ್ ॥ 202 ॥

ದ್ವಿನೇತ್ರಂ ದ್ವಿಭುಜಂ ಸೌಮ್ಯಂ ನೀಲಾಲಕವಿಭೂಷಿತಮ್ ।
ರಕ್ತಪಾದಾಮ್ಬುಜತಲಂ ಸುರಕ್ತಕರಪಲ್ಲವಮ್ ॥ 203 ॥

ಶ್ರೀಮದ್ವಿಶಾಲಸಂವೃತ್ತಂಲಲಾಟತಿಲಕೋಜ್ಜ್ವಲಮ್ ।
ಭೂಷಿತಂ ಚಾರುಸರ್ವಾಂಗಂ ಭೂಷಣೈರತಿಕೋಮಲಮ್ ॥ 204 ॥

ದಧಾನಮುರಸಾ ಮಾಲಾಂ ವಿಶಾಲಾಂ ಹೇಮನಿರ್ಮಿತಾಮ್ ।
ಈಷತ್ಸ್ಮಿತಂ ಸುಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠಂ ನೂಪುರಾರಾವಸಂಯುತಮ್ ॥ 205 ॥

ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ದಿವ್ಯಮನನ್ತಮಹಿಮಾಸ್ಪದಮ್ ।
ತದೀದೃಶಂ ಸಮಾಲೋಕ್ಯ ಸ್ವರೂಪಂ ಶೈಲಸತ್ತಮಃ ॥ 206 ॥

ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟಸಹಸ್ರಂ ತು ದೇವ್ಯಾ ಯತ್ ಸಮುದೀರಿತಮ್ ।
ಜ್ಞಾತ್ವಾಽರ್ಕಮಂಡಲಗತಾಂ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 207 ॥

ಅಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಗನ್ಧಪುಷ್ಪಾದ್ಯೈರ್ಭಕ್ತಿಯೋಗಸಮನ್ವಿತಃ ।
ಸಂಸ್ಮರನ್ಪರಮಂ ಭಾವಂ ದೇವ್ಯಾ ಮಾಹೇಶ್ವರಂ ಪರಮ್ ॥ 208 ॥

ಅನನ್ಯಮಾನಸೋ ನಿತ್ಯಂ ಜಪೇದಾಮರಣಾದ್ ದ್ವಿಜಃ ।
ಸೋಽನ್ತಕಾಲೇ ಸ್ಮೃತಿಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಗಚ್ಛತಿ ॥ 209 ॥

ಅಥವಾ ಜಾಯತೇ ವಿಪ್ರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ಕುಲೇ ಶುಚೌ ।
ಪೂರ್ವಸಂಸ್ಕಾರಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 210 ॥

ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ಯ ಯೋಗಂ ಪರಮಂ ದಿವ್ಯಂ ತತ್ ಪಾರಮೇಶ್ವರಮ್ ।
ಶಾನ್ತಃ ಸರ್ವಗಾತೋ ಭೂತ್ವಾ ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 211 ॥

ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಚಾಥ ನಾಮಾನಿ ಜುಹುಯಾತ್ ಸವನತ್ರಯಮ್ ।
ಪೂತನಾದಿಕೃತೈರ್ದೋಷೈರ್ಗ್ರಹದೋಷೈಶ್ಚ ಮುಚ್ಯತೇ ॥ 212 ॥

ಜಪೇದ್ ವಾಽಹರಹರ್ನಿತ್ಯಂ ಸಂವತ್ಸರಮತನ್ದ್ರಿತಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಮಃ ಪಾರ್ವತೀಂ ದೇವೀಂ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ವಿಧಾನತಃ ॥ 213 ॥

ಸಮ್ಪೂಜ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವತಃ ಶಂಭುಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಭಕ್ತಿಸಂಯುತಃ ।
ಲಭತೇ ಮಹತೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಮಹಾದೇವಪ್ರಸಾದತಃ ॥ 214 ॥

ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಜಪ್ತವ್ಯಂ ಹಿ ದ್ವಿಜಾತಿಭಿಃ ।
ಸರ್ವಪಾಪಾಪನೋದಾರ್ಥಂ ದೇವ್ಯಾ ನಾಮ ಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 215 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಕೂರ್ಮಪುರಾಣೇ ಷಟ್ಸಾಹಸ್ತ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ
ಪೂರ್ವವಿಭಾಗೇ ಶ್ರೀದೇವೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Devi:

1000 Names of Shri Devi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Shri Devi | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top