Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Shri Devi | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Portion from Kurmapurana Adhyaya 12

Sri Devisahasranamastotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീദേവീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം കൂര്‍മപുരാണാന്തര്‍ഗതം ॥

ഋഷയഃ ഊചുഃ —
കൈഷാ ഭഗവതീ ദേവീ ശംകരാര്‍ധശരീരിണീ ।
ശിവാ സതീ ഹൈമവതീ യഥാവദ്ബ്രൂഹി പൃച്ഛതാം ॥ 1 ॥

തേഷാം തദ്വചനം ശ്രുത്വാ മുനീനാം പുരുഷോത്തമഃ ।
പ്രത്യുവാച മഹായോഗീ ധ്യാത്വാ സ്വം പരമം പദം ॥ 2 ॥

ശ്രീകൂര്‍മ ഉവാച —
പുരാ പിതാമഹേനോക്തം മേരുപൃഷ്ഠേ സുശോഭനം ।
രഹസ്യമേതദ് വിജ്ഞാനം ഗോപനീയം വിശേഷതഃ ॥ 3 ॥

സാംഖ്യാനാം പരമം സാംഖ്യം ബ്രഹ്മവിജ്ഞാനമുത്തമം ।
സംസാരാര്‍ണവമഗ്നാനാം ജന്തൂനാമേകമോചനം ॥ 4 ॥

യാ സാ മാഹേശ്വരീ ശക്തിര്‍ജ്ഞാനരൂപാഽതിലാലസാ ।
വ്യോമസംജ്ഞാ പരാ കാഷ്ഠാ സേയം ഹൈമവതീ മതാ ॥ 5 ॥

ശിവാ സര്‍വഗതാഽനന്താ ഗുണാതീതാ സുനിഷ്കലാ ।
ഏകാനേകവിഭാഗസ്ഥാ ജ്ഞാനരൂപാഽതിലാലസാ ॥ 6 ॥

അനന്യാ നിഷ്കലേ തത്ത്വേ സംസ്ഥിതാ തസ്യ തേജസാ ।
സ്വാഭാവികീ ച തന്‍മൂലാ പ്രഭാ ഭാനോരിവാമലാ ॥ 7 ॥

ഏകാ മാഹേശ്വരീ ശക്തിരനേകോപാധിയോഗതഃ ।
പരാവരേണ രൂപേണ ക്രീഡതേ തസ്യ സന്നിധൌ ॥ 8 ॥

സേയം കരോതി സകലം തസ്യാഃ കാര്യമിദം ജഗത് ।
ന കാര്യം നാപി കരണമീശ്വരസ്യേതി സൂരയഃ ॥ 9 ॥

ചതസ്രഃ ശക്തയോ ദേവ്യാഃ സ്വരൂപത്വേന സംസ്ഥിതാഃ ।
അധിഷ്ഠാനവശാത്തസ്യാഃ ശൃണുധ്വം മുനിപുങ്ഗവാഃ ॥ 10 ॥

ശാന്തിര്‍വിദ്യാ പ്രതിഷ്ഠാ ച നിവൃത്തിശ്ചേതി താഃ സ്മൃതാഃ ।
ചതുര്‍വ്യൂഹസ്തതോ ദേവഃ പ്രോച്യതേ പരമേശ്വരഃ ॥ 11 ॥

അനയാ പരയാ ദേവഃ സ്വാത്മാനന്ദം സമശ്നുതേ ।
ചതുര്‍ഷ്വപി ച വേദേഷു ചതുര്‍മൂര്‍തിര്‍മഹേശ്വരഃ ॥ 12 ॥

അസ്യാസ്ത്വനാദിസംസിദ്ധമൈശ്വര്യമതുലം മഹത് ।
തത്സംബന്ധാദനന്തായാഃ രുദ്രേണ പരമാത്മനാ ॥ 13 ॥

സൈഷാ സര്‍വേശ്വരീ ദേവീ സര്‍വഭൂതപ്രവര്‍തികാ ।
പ്രോച്യതേ ഭഗവാന്‍ കാലോ ഹരിഃ പ്രാണോ മഹേശ്വരഃ ॥ 14 ॥

തത്ര സര്‍വമിദം പ്രോതമോത ചൈവാഖിലം ജഗത് ।
സ കാലോഽഗ്നിര്‍ഹരോ രുദ്രോ ഗീയതേ വേദവാദിഭിഃ ॥ 15 ॥

കാലഃ സൃജതി ഭൂതാനി കാലഃ സംഹരതേ പ്രജാഃ ।
സര്‍വേ കാലസ്യ വശഗാ ന കാലഃ കസ്യചിദ് വശേ ॥ 16 ॥

പ്രധാനം പുരുഷസ്തത്ത്വം മഹാനാത്മാ ത്വഹംകൃതിഃ ।
കാലേനാന്യാനി തത്ത്വാനി സമാവിഷ്ടാനി യോഗിനാ ॥ 17 ॥

തസ്യ സര്‍വജഗത്സൂതിഃ ശക്തിര്‍മായേതി വിശ്രുതാ ।
തയേദം ഭ്രാമയേദീശോ മായാവീ പുരുഷോത്തമഃ ॥ 18 ॥

സൈഷാ മായാത്മികാ ശക്തിഃ സര്‍വാകാരാ സനാതനീ ।
വൈശ്വരൂപം മഹേശസ്യ സര്‍വദാ സമ്പ്രകാശയേത് ॥ 19 ॥

അന്യാശ്ച ശക്തയോ മുഖ്യാസ്തസ്യ ദേവസ്യ നിര്‍മിതാഃ ।
ജ്ഞാനശക്തിഃ ക്രിയാശക്തിഃ പ്രാണശക്തിരിതി ത്രയം ॥ 20 ॥

സര്‍വാസാമേവ ശക്തീനാം ശക്തിമന്തോ വിനിര്‍മിതാഃ ।
മായയൈവാഥ വിപ്രേന്ദ്രാഃ സാ ചാനാദിരനന്തയാഃ ॥ 21 ॥

സര്‍വശക്ത്യാത്മികാ മായാ ദുര്‍നിവാരാ ദുരത്യയാ ।
മായാവീ സര്‍വശക്തീശഃ കാലഃ കാലകാരഃ പ്രഭുഃ ॥ 22 ॥

കരോതി കാലഃ സകലം സംഹരേത് കാല ഏവ ഹി ।
കാലഃ സ്ഥാപയതേ വിശ്വം കാലാധീനമിദം ജഗത് ॥ 23 ॥

ലബ്ധ്വാ ദേവാധിദേവസ്യ സന്നിധിം പരമേഷ്ഠിനഃ ।
അനന്തസ്യാഖിലേശസ്യ ശംഭോഃ കാലാത്മനഃ പ്രഭോഃ ॥ 24 ॥

പ്രധാനം പുരുഷോ മായാ മായാ ചൈവം പ്രപദ്യതേ ।
ഏകാ സര്‍വഗതാനന്താ കേവലാ നിഷ്കലാ ശിവാ ॥ 25 ॥

ഏകാ ശക്തിഃ ശിവൈകോഽപി ശക്തിമാനുച്യതേ ശിവഃ ।
ശക്തയഃ ശക്തിമന്തോഽന്യേ സര്‍വശക്തിസമുദ്ഭവാഃ ॥ 26 ॥

ശക്തിശക്തിമതോര്‍ഭേദം വദന്തി പരമാര്‍ഥതഃ ।
അഭേദം ചാനുപശ്യന്തി യോഗിനസ്തത്ത്വചിന്തകാഃ ॥ 27 ॥

ശക്തയോ ഗിരിജാ ദേവീ ശക്തിമന്തോഽഥ ശംകരഃ ।
വിശേഷഃ കഥ്യതേ ചായം പുരാണേ ബ്രഹ്മവാദിഭിഃ ॥ 28 ॥

ഭോഗ്യാ വിശ്വേശ്വരീ ദേവീ മഹേശ്വരപതിവ്രതാ ।
പ്രോച്യതേ ഭഗവാന്‍ ഭോക്താ കപര്‍ദീ നീലലോഹിതഃ ॥ 29 ॥

മന്താ വിശ്വേശ്വരോ ദേവഃ ശംകരോ മന്‍മഥാന്തകഃ ।
പ്രോച്യതേ മതിരീശാനീ മന്തവ്യാ ച വിചാരതഃ ॥ 30 ॥

ഇത്യേതദഖിലം വിപ്രാഃ ശക്തിശക്തിമദുദ്ഭവം ।
പ്രോച്യതേ സര്‍വവേദേഷു മുനിഭിസ്തത്ത്വദര്‍ശിഭിഃ ॥ 31 ॥

ഏതത്പ്രദര്‍ശിതം ദിവ്യം ദേവ്യാ മാഹാത്മ്യമുത്തമം ।
സര്‍വവേദാന്തവേദേഷു നിശ്ചിതം ബ്രഹ്മവാദിഭിഃ ॥ 32 ॥

ഏകം സര്‍വഗതം സൂക്ഷ്മം കൂടസ്ഥമചലം ധ്രുവം ।
യോഗിനസ്തത്പ്രപശ്യന്തി മഹാദേവ്യാഃ പരം പദം ॥ 33 ॥

ആനന്ദമക്ഷരം ബ്രഹ്മ കേവലം നിഷ്കലം പരം ।
യോഗിനസ്തത്പ്രപശ്യന്തി മഹാദേവ്യാഃ പരം പദം ॥ 34 ॥

പരാത്പരതരം തത്ത്വം ശാശ്വതം ശിവമച്യുതം ।
അനന്തപ്രകൃതൌ ലീനം ദേവ്യാസ്തത്പരമം പദം ॥ 35 ॥

ശുഭം നിരഞ്ജനം ശുദ്ധം നിര്‍ഗുണം ദ്വൈതവര്‍ജിതം ।
ആത്മോപലബ്ധിവിഷയം ദേവ്യാസ്തതപരമം പദം ॥ 36 ॥

സൈഷാ ധാത്രീ വിധാത്രീ ച പരമാനന്ദമിച്ഛതാം ।
സംസാരതാപാനഖിലാന്നിഹന്തീശ്വരസംശ്രയാ ॥ 37 ॥

തസ്മാദ്വിമുക്തിമന്വിച്ഛന്‍ പാര്‍വതീം പരമേശ്വരീം ।
ആശ്രയേത്സര്‍വഭൂതാനാമാത്മഭൂതാം ശിവാത്മികാം ॥ 38 ॥

ലബ്ധ്വാ ച പുത്രീം ശര്‍വാണീം തപസ്തപ്ത്വാ സുദുശ്ചരന്‍ ।
സഭാര്യഃ ശരണം യാതഃ പാര്‍വതീം പരമേശ്വരീം ॥ 39 ॥

താം ദൃഷ്ട്വാ ജായമാനാം ച സ്വേച്ഛയൈവ വരാനനാം ।
മേനാ ഹിമവതഃ പത്നീ പ്രാഹേദം പര്‍വതേശ്വരം ॥ 40 ॥

മേനോവാച —
പശ്യ ബാലാമിമാം രാജന്‍ രാജീവസദൃശാനനാം ।
ഹിതായ സര്‍വഭൂതാനാം ജാതാ ച തപസാഽഽവയോഃ ॥ 41 ॥

സോഽപി ദൃഷ്ട്വാ തതഃ ദേവീം തരുണാദിത്യസന്നിഭാം ।
കപര്‍ദിനീം ചതുര്‍വക്ത്രാം ത്രിനേത്രാമതിലാലസാം ॥ 42 ॥

അഷ്ടഹസ്താം വിശാലാക്ഷീം ചന്ദ്രാവയവഭൂഷണാം ।
നിര്‍ഗുണാം സഗുണാം സാക്ഷാത്സദസദ്വ്യക്തിവര്‍ജിതാം ॥ 43 ॥

പ്രണംയ ശിരസാ ഭൂമൌ തേജസാ ചാതിവിഹ്വലഃ ।
ഭീതഃ കൃതാഞ്ജലിസ്തസ്യാഃ പ്രോവാച പരമേശ്വരീം ॥ 44 ॥

ഹിമവാനുവാച —
കാ ത്വം ദേവി വിശാലാക്ഷി ശശാങ്കാവയവാങ്കിതേ ।
ന ജാനേ ത്വാമഹം വത്സേ യഥാവദ്ബ്രൂഹി പൃച്ഛതേ ॥ 45 ॥

ഗിരീന്ദ്രവചനം ശ്രുത്വാ തതഃ സാ പരമേശ്വരീ ।
വ്യാജഹാര മഹാശൈലം യോഗിനാമഭയപ്രദാ ॥ 46 ॥

ദേവ്യുവാച —
മാം വിദ്ധി പരമാം ശക്തിം പരമേശ്വരസമാശ്രയാം ।
അനന്യാമവ്യയാമേകാം യാം പശ്യന്തി മുമുക്ഷവഃ ॥ 47 ॥

അഹം വൈ സര്‍വഭാവാനാത്മാ സര്‍വാന്തരാ ശിവാ ।
ശാശ്വതൈശ്വര്യവിജ്ഞാനമൂര്‍തിഃ സര്‍വപ്രവര്‍തികാ ॥ 48 ॥

അനന്താഽനന്തമഹിമാ സംസാരാര്‍ണവതാരിണീ ।
ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷുഃ പശ്യ മേ രൂപമൈശ്വരം ॥ 49 ॥

ഏതാവദുക്ത്വാ വിജ്ഞാനം ദത്ത്വാ ഹിമവതേ സ്വയം ।
സ്വം രൂപം ദര്‍ശയാമാസ ദിവ്യം തത് പാരമേശ്വരം ॥ 50 ॥

കോടിസൂര്യപ്രതീകാശം തേജോബിംബം നിരാകുലം ।
ജ്വാലാമാലാസഹസ്രാഢ്യം കാലാനലശതോപമം ॥ 51 ॥

ദംഷ്ട്രാകരാലം ദുര്‍ധര്‍ഷം ജടാമണഡലമണ്ഡിതം ।
ത്രിശൂലവരഹസ്തം ച ഘോരരൂപം ഭയാനകം ॥ 52 ॥

പ്രശാന്തം സോംയവദനമനന്താശ്ചര്യസംയുതം ।
ചന്ദ്രാവയവലക്ഷ്മാണം ചന്ദ്രകോടിസമപ്രഭം ॥ 53 ॥

കിരീടിനം ഗദാഹസ്തം നൂപുരൈരുപശോഭിതം ।
ദിവ്യമാല്യാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം ॥ 54 ॥

ശങ്ഖചക്രധരം കാംയം ത്രിനേത്രം കൃത്തിവാസസം ।
അണ്ഡസ്ഥം ചാണ്ഡബാഹ്യസ്ഥം ബാഹ്യമാഭ്യന്തരം പരം ॥ 55 ॥

സര്‍വശക്തിമയം ശുഭ്രം സര്‍വാകാരം സനാതനം ।
ബ്രഹ്മോന്ദ്രോപേന്ദ്രയോഗീന്ദ്രൈര്‍വന്ദ്യമാനപദാംബുജം ॥ 56 ॥

സര്‍വതഃ പാണിപാദാന്തം സര്‍വതോഽക്ഷിശിരോമുഖം ।
സര്‍വമാവൃത്യ തിഷ്ഠന്തം ദദര്‍ശ പരമേശ്വരം ॥ 57 ॥

ദൃഷ്ട്വാ തദീദൃശം രൂപം ദേവ്യാ മാഹേശ്വരം പരം ।
ഭയേന ച സമാവിഷ്ടഃ സ രാജാ ഹൃഷ്ടമാനസഃ ॥ 58 ॥

ആത്മന്യാധായ ചാത്മാനമോങ്കാരം സമനുസ്മരന്‍ ।
നാംനാമഷ്ടസഹസ്രേണ തുഷ്ടാവ പരമേശ്വരീം ॥ 59 ॥

ഹിമവാനുവാച —
ശിവോമാ പരമാ ശക്തിരനന്താ നിഷ്കലാമലാ ।
ശാന്താ മാഹേശ്വരീ നിത്യാ ശാശ്വതീ പരമാക്ഷരാ ॥ 60 ॥

അചിന്ത്യാ കേവലാഽനന്ത്യാ ശിവാത്മാ പരമാത്മികാ ।
അനാദിരവ്യയാ ശുദ്ധാ ദേവാത്മാ സര്‍വഗാഽചലാ ॥ 61 ॥

ഏകാനേകവിഭാഗസ്ഥാ മായാതീതാ സുനിര്‍മലാ ।
മഹാമാഹേശ്വരീ സത്യാ മഹാദേവീ നിരഞ്ജനാ ॥ 62 ॥

കാഷ്ഠാ സര്‍വാന്തരസ്ഥാ ച ചിച്ഛക്തിരതിലാലസാ ।
നന്ദാ സര്‍വാത്മികാ വിദ്യാ ജ്യോതീരൂപാഽമൃതാക്ഷരാ ॥ 63 ॥

ശാന്തിഃ പ്രതിഷ്ഠാ സര്‍വേഷാം നിവൃത്തിരമൃതപ്രദാ ।
വ്യോമമൂര്‍തിര്‍വ്യോമലയാ വ്യോമാധാരാഽച്യുതാഽമരാ ॥ 64 ॥

അനാദിനിധനാഽമോഘാ കാരണാത്മാ കുലാകുലാ ।
ക്രതുഃ പ്രഥമജാ നാഭിരമൃതസ്യാത്മസംശ്രയാ ॥ 65 ॥

പ്രാണേശ്വരപ്രിയാ മാതാ മഹാമഹിഷഘാതിനീ ।
പ്രാണേശ്വരീ പ്രാണരൂപാ പ്രധാനപുരുഷേശ്വരീ ॥ 66 ॥

മഹാമായാ സുദുഷ്പൂരാ മൂലപ്രകൃതിരീശ്വരീ ।
സര്‍വശക്തികലാകാരാ ജ്യോത്സ്നാ ധൌര്‍മഹിമാസ്പദാ ॥ 67 ॥

സര്‍വകാര്യനിയന്ത്രീ ച സര്‍വഭൂതേശ്വരേശ്വരീ ।
സംസാരയോനിഃ സകലാ സര്‍വശക്തിസമുദ്ഭവാ ॥ 68 ॥

സംസാരപാരാ ദുര്‍വാരാ ദുര്‍നിരീക്ഷ്യ ദുരാസദാ ।
പ്രാണശക്തിഃ പ്രാണവിദ്യാ യോഗിനീ പരമാ കലാ ॥ 69 ॥

മഹാവിഭൂതിദുര്‍ഘര്‍ഷാ മൂലപ്രകൃതിസംഭവാ ।
അനാദ്യനന്തവിഭവാ പരാര്‍ഥാ പുരുഷാരണിഃ ॥ 70 ॥

സര്‍ഗസ്ഥിത്യന്തകരണീ സുദുര്‍വാച്യാ ദുരത്യയാ ।
ശബ്ദയോനിഃ ശബ്ദമയീ നാദാഖ്യാ നാദവിഗ്രഹാ ॥ 71 ॥

അനാദിരവ്യക്തഗുണാ മഹാനന്ദാ സനാതനീ ।
ആകാശയോനിര്യോഗസ്ഥാ മഹായോഗേശ്വരേശ്വരീ ॥ 72 ॥

മഹാമായാ സുദുഷ്പാരാ മൂലപ്രകൃതിരീശ്വരീ ।
പ്രധാനപുരുഷാതീതാ പ്രധാനപുരുഷാത്മികാ ॥ 73 ॥

പുരാണീ ചിന്‍മയീ പുംസാമാദിഃ പുരുഷരൂപിണീ ।
ഭൂതാന്തരാത്മാ കൂടസ്ഥാ മഹാപുരുഷസംജ്ഞിതാ ॥ 74 ॥

ജന്‍മമൃത്യുജരാതീതാ സര്‍വശക്തിസമന്വിതാ ।
വ്യാപിനീ ചാനവച്ഛിന്നാ പ്രധാനാനുപ്രവേശിനീ ॥ 75 ॥

ക്ഷേത്രജ്ഞശക്തിരവ്യക്തലക്ഷണാ മലവര്‍ജിതാ ।
അനാദിമായാസംഭിന്നാ ത്രിതത്ത്വാ പ്രകൃതിര്‍ഗുഹാ ॥ 76 ॥

മഹാമായാസമുത്പന്നാ താമസീ പൌരുഷീ ധ്രുവാ ।
വ്യക്താവ്യക്താത്മികാ കൃഷ്ണാ രക്താ ശുക്ലാ പ്രസൂതികാ ॥ 77 ॥

അകാര്യാ കാര്യജനനീ നിത്യം പ്രസവധര്‍മിണീ ।
സര്‍ഗപ്രലയനിര്‍മുക്താ സൃഷ്ടിസ്ഥിത്യന്തധര്‍മിണീ ॥ 78 ॥

ബ്രഹ്മഗര്‍ഭാ ചതുര്‍വിശാ പദ്മനാഭാഽച്യുതാത്മികാ ।
വൈദ്യുതീ ശാശ്വതീ യോനിര്‍ജഗന്‍മാതേശ്വരപ്രിയാ ॥ 79 ॥

സര്‍വാധാരാ മഹാരൂപാ സര്‍വൈശ്വര്യസമന്വിതാ ।
വിശ്വരൂപാ മഹാഗര്‍ഭാ വിശ്വേശേച്ഛാനുവര്‍തിനീ ॥ 80 ॥

മഹീയസീ ബ്രഹ്മയോനിഃ മഹാലക്ഷ്മീസമുദ്ഭവാ ।
മഹാവിമാനമധ്യസ്ഥാ മഹാനിദ്രാത്മഹേതുകാ ॥ 81 ॥

സര്‍വസാധാരണീ സൂക്ഷ്മാ ഹ്യവിദ്യാ പാരമാര്‍ഥികാ ।
അനന്തരൂപാഽനന്തസ്ഥാ ദേവീ പുരുഷമോഹിനീ ॥ 82 ॥

അനേകാകാരസംസ്ഥാനാ കാലത്രയവിവര്‍ജിതാ ।
ബ്രഹ്മജന്‍മാ ഹരേര്‍മൂര്‍തിര്‍ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവാത്മികാ ॥ 83 ॥

ബ്രഹ്മേശവിഷ്ണുജനനീ ബ്രഹ്മാഖ്യാ ബ്രഹ്മസംശ്രയാ ।
വ്യക്താ പ്രഥമജാ ബ്രാഹ്മീ മഹതീ ജ്ഞാനരൂപിണീ ॥ 84 ॥

വൈരാഗ്യൈശ്വര്യധര്‍മാത്മാ ബ്രഹ്മമൂര്‍തിര്‍ഹൃദിസ്ഥിതാ ।
അപാംയോനിഃ സ്വയംഭൂതിര്‍മാനസീ തത്ത്വസംഭവാ ॥ 85 ॥

ഈശ്വരാണീ ച ശര്‍വാണീ ശംകരാര്‍ദ്ധശരീരിണീ ।
ഭവാനീ ചൈവ രുദ്രാണീ മഹാലക്ഷ്മീരഥാംബികാ ॥ 86 ॥

മഹേശ്വരസമുത്പന്നാ ഭുക്തിമുക്തിഫലപ്രദാ ।
സര്‍വേശ്വരീ സര്‍വവന്ദ്യാ നിത്യം മുദിതമാനസാ ॥ 87 ॥

ബ്രഹ്മേന്ദ്രോപേന്ദ്രനമിതാ ശംകരേച്ഛാനുവര്‍തിനീ ।
ഈശ്വരാര്‍ദ്ധാസനഗതാ മഹേശ്വരപതിവ്രതാ ॥ 88 ॥

സകൃദ്വിഭാതാ സര്‍വാര്‍തി സമുദ്രപരിശോഷിണീ ।
പാര്‍വതീ ഹിമവത്പുത്രീ പരമാനന്ദദായിനീ ॥ 89 ॥

ഗുണാഢ്യാ യോഗജാ യോഗ്യാ ജ്ഞാനമൂര്‍തിര്‍വികാസിനീ ।
സാവിത്രീകമലാ ലക്ഷ്മീഃ ശ്രീരനന്തോരസി സ്ഥിതാ ॥ 90 ॥

സരോജനിലയാ മുദ്രാ യോഗനിദ്രാ സുരാര്‍ദിനീ ।
സരസ്വതീ സര്‍വവിദ്യാ ജഗജ്ജ്യേഷ്ഠാ സുമങ്ഗലാ ॥ 91 ॥

വാഗ്ദേവീ വരദാ വാച്യാ കീര്‍തിഃ സര്‍വാര്‍ഥസാധികാ ।
യോഗീശ്വരീ ബ്രഹ്മവിദ്യാ മഹാവിദ്യാ സുശോഭനാ ॥ 92 ॥

ഗുഹ്യവിദ്യാത്മവിദ്യാ ച ധര്‍മവിദ്യാത്മഭാവിതാ ।
സ്വാഹാ വിശ്വംഭരാ സിദ്ധിഃ സ്വധാ മേധാ ധൃതിഃ ശ്രുതിഃ ॥ 93 ॥

നീതിഃ സുനീതിഃ സുകൃതിര്‍മാധവീ നരവാഹിനീ ।
പൂജ്യാ വിഭാവരീ സൌംയാ ഭോഗിനീ ഭോഗശായിനീ ॥ 94 ॥

ശോഭാ വംശകരീ ലോലാ മാലിനീ പരമേഷ്ഠിനീ ।
ത്രൈലോക്യസുന്ദരീ രംയാ സുന്ദരീ കാമചാരിണീ ॥ 95 ॥

മഹാനുഭാവാ സത്ത്വസ്ഥാ മഹാമഹിഷമര്‍ദിനീ ।
പദ്മമാലാ പാപഹരാ വിചിത്രാ മുകുടാനനാ ॥ 96 ॥

കാന്താ ചിത്രാംബരധരാ ദിവ്യാബരണഭൂഷിതാ ।
ഹംസാഖ്യാ വ്യോമനിലയാ ജഗത്സൃഷ്ടിവിവര്‍ദ്ധിനീ ॥ 98 ॥

നിര്യന്ത്രാ യന്ത്രവാഹസ്ഥാ നന്ദിനീ ഭദ്രകാലികാ ।
ആദിത്യവര്‍ണാ കൌമാരീ മയൂരവരവാഹിനീ ॥ 99 ॥

വൃഷാസനഗതാ ഗൌരീ മഹാകാലീ സുരാര്‍ചിതാ ।
അദിതിര്‍നിയതാ രൌദ്രീ പദ്മഗര്‍ഭാ വിവാഹനാ ॥ 100 ॥

വിരൂപാക്ഷീ ലേലിഹാനാ മഹാപുരനിവാസിനീ ।
മഹാഫലാഽനവദ്യാങ്ഗീ കാമരൂപാ വിഭാവരീ ॥ 101 ॥

വിചിത്രരത്നമുകുടാ പ്രണതാര്‍തിപ്രഭഞ്ജനീ ।
കൌശികീ കര്‍ഷണീ രാത്രിസ്ത്രിദശാര്‍തിവിനാശിനീ ॥ 102 ॥

ബഹുരൂപാ സ്വരൂപാ ച വിരൂപാ രൂപവര്‍ജിതാ ।
ഭക്താര്‍തിശമനീ ഭവ്യാ ഭവഭാരവിനാശനീ ॥ 103 ॥

നിര്‍ഗുണാ നിത്യവിഭവാ നിഃസാരാ നിരപത്രപാ ।
യശസ്വിനീ സാമഗീതിര്‍ഭവാങ്ഗനിലയാലയാ ॥ 104 ॥

ദീക്ഷാ വിദ്യാധരീ ദീപ്താ മഹേന്ദ്രവിനിപാതിനീ ।
സര്‍വാതിശായിനീ വിശ്വാ സര്‍വസിദ്ധിപ്രദായിനീ ॥ 105 ॥

സര്‍വേശ്വരപ്രിയാ ഭാര്യാ സമുദ്രാന്തരവാസിനീ ।
അകലങ്കാ നിരാധാരാ നിത്യസിദ്ധാ നിരാമയാ ॥ 106 ॥

കാമധേനുര്‍ബൃഹദ്ഗര്‍ഭാ ധീമതീ മോഹനാശിനീ ।
നിഃസങ്കല്‍പാ നിരാതങ്കാ വിനയാ വിനയപ്രദാ ॥ 107 ॥

ജ്വാലാമാലാസഹസ്രാഢ്യാ ദേവദേവീ മനോമയീ ।
മഹാഭഗവതീ ഭര്‍ഗാ വാസുദേവസമുദ്ഭവാ ॥ 108 ॥

മഹേന്ദ്രോപേന്ദ്രഭഗിനീ ഭക്തിഗംയാ പരാവരാ ।
ജ്ഞാനജ്ഞേയാ ജരാതീതാ വേദാന്തവിഷയാ ഗതിഃ ॥ 109 ॥

ദക്ഷിണാ ദഹനാ ദാഹ്യാ സര്‍വഭൂതനമസ്കൃതാ ।
യോഗമായാ വിഭാഗജ്ഞാ മഹാമായാ മഹീയസീ ॥ 110 ॥

സംധ്യാ സര്‍വസമുദ്ഭൂതിര്‍ബ്രഹ്മവൃക്ഷാശ്രയാനതിഃ ।
ബീജാങ്കുരസമുദ്ഭൂതിര്‍മഹാശക്തിര്‍മഹാമതിഃ ॥ 111 ॥

ഖ്യാതിഃ പ്രജ്ഞാ ചിതിഃ സംവിത് മഹാഭോഗീന്ദ്രശായിനീ ।
വികൃതിഃ ശാങ്കരീ ശാസ്ത്രീ ഗണഗന്ധര്‍വസേവിതാ ॥ 112 ॥

വൈശ്വാനരീ മഹാശാലാ ദേവസേനാ ഗുഹപ്രിയാ ।
മഹാരാത്രിഃ ശിവാനന്ദാ ശചീ ദുഃസ്വപ്നനാശിനീ ॥ 113 ॥

ഇജ്യാ പൂജ്യാ ജഗദ്ധാത്രീ ദുര്‍വിജ്ഞേയാ സുരൂപിണീ ।
ഗുഹാംബികാ ഗുണോത്പത്തിര്‍മഹാപീഠാ മരുത്സുതാ ॥ 114 ॥

ഹവ്യവാഹാന്തരാഗാദിഃ ഹവ്യവാഹസമുദ്ഭവാ ।
ജഗദ്യോനിര്‍ജഗന്‍മാതാ ജന്‍മമൃത്യുജരാതിഗാ ।
ബുദ്ധിമാതാ ബുദ്ധിമതീ പുരുഷാന്തരവാസിനീ ॥ 117 ॥

തപസ്വിനീ സമാധിസ്ഥാ ത്രിനേത്രാ ദിവിസംസ്ഥിതാ ।
സര്‍വേന്ദ്രിയമനോമാതാ സര്‍വഭൂതഹൃദിസ്ഥിതാ ॥ 118 ॥

സംസാരതാരിണീ വിദ്യാ ബ്രഹ്മവാദിമനോലയാ ।
ബ്രഹ്മാണീ ബൃഹതീ ബ്രാഹ്മീ ബ്രഹ്മഭൂതാ ഭവാരണീ ॥ 119 ॥

ഹിരണ്‍മയീ മഹാരാത്രിഃ സംസാരപരിവര്‍ത്തികാ ।
സുമാലിനീ സുരൂപാ ച ഭാവിനീ താരിണീ പ്രഭാ ॥ 120 ॥

ഉന്‍മീലനീ സര്‍വസഹാ സര്‍വപ്രത്യയസാക്ഷിണീ ।
സുസൌംയാ ചന്ദ്രവദനാ താണ്ഡവാസക്തമാനസാ ॥ 121 ॥

സത്ത്വശുദ്ധികരീ ശുദ്ധിര്‍മലത്രയവിനാശിനീ ।
ജഗത്പ്രിയാ ജഗന്‍മൂര്‍തിസ്ത്രിമൂര്‍തിരമൃതാശ്രയാ ॥ 122 ॥

നിരാശ്രയാ നിരാഹാരാ നിരങ്കുരവനോദ്ഭവാ ।
ചന്ദ്രഹസ്താ വിചിത്രാങ്ഗീ സ്രഗ്വിണീ പദ്മധാരിണീ ॥ 123 ॥

പരാവരവിധാനജ്ഞാ മഹാപുരുഷപൂര്‍വജാ ।
വിദ്യേശ്വരപ്രിയാ വിദ്യാ വിദ്യുജ്ജിഹ്വാ ജിതശ്രമാ ॥ 124 ॥

വിദ്യാമയീ സഹസ്രാക്ഷീ സഹസ്രവദനാത്മജാ ।
സഹസ്രരശ്മിഃ സത്ത്വസ്ഥാ മഹേശ്വരപദാശ്രയാ ॥ 125 ॥

ക്ഷാലിനീ സന്‍മയീ വ്യാപ്താ തൈജസീ പദ്മബോധികാ ।
മഹാമായാശ്രയാ മാന്യാ മഹാദേവമനോരമാ ॥ 126 ॥

വ്യോമലക്ഷ്മീഃ സിഹരഥാ ചേകിതാനാമിതപ്രഭാ ।
വീരേശ്വരീ വിമാനസ്ഥാ വിശോകാ ശോകനാശിനീ ॥ 127 ॥

അനാഹതാ കുണ്ഡലിനീ നലിനീ പദ്മവാസിനീ ।
സദാനന്ദാ സദാകീര്‍തിഃ സര്‍വഭൂതാശ്രയസ്ഥിതാ ॥ 128 ॥

വാഗ്ദേവതാ ബ്രഹ്മകലാ കലാതീതാ കലാരണീ ।
ബ്രഹ്മശ്രീര്‍ബ്രഹ്മഹൃദയാ ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവപ്രിയാ ॥ 129 ॥

വ്യോമശക്തിഃ ക്രിയാശക്തിര്‍ജ്ഞാനശക്തിഃ പരാഗതിഃ ।
ക്ഷോഭികാ ബന്ധികാ ഭേദ്യാ ഭേദാഭേദവിവര്‍ജിതാ ॥ 130 ॥

അഭിന്നാഭിന്നസംസ്ഥാനാ വംശിനീ വംശഹാരിണീ ।
ഗുഹ്യശക്തിര്‍ഗുണാതീതാ സര്‍വദാ സര്‍വതോമുഖീ ॥ 131 ॥

ഭഗിനീ ഭഗവത്പത്നീ സകലാ കാലകാരിണീ ।
സര്‍വവിത് സര്‍വതോഭദ്രാ ഗുഹ്യാതീതാ ഗുഹാരണിഃ ॥ 132 ॥

പ്രക്രിയാ യോഗമാതാ ച ഗങ്ഗാ വിശ്വേശ്വരേശ്വരീ ।
കപിലാ കാപിലാ കാന്താകനകാഭാകലാന്തരാ ॥ 133 ॥

പുണ്യാ പുഷ്കരിണീ ഭോക്ത്രീ പുരംദരപുരസ്സരാ ।
പോഷണീ പരമൈശ്വര്യഭൂതിദാ ഭൂതിഭൂഷണാ ॥ 134 ॥

പഞ്ചബ്രഹ്മസമുത്പത്തിഃ പരമാര്‍ഥാര്‍ഥവിഗ്രഹാ ।
ധര്‍മോദയാ ഭാനുമതീ യോഗിജ്ഞേയ മനോജവാ ॥ 135 ॥

മനോഹരാ മനോരക്ഷാ താപസീ വേദരൂപിണീ ।
വേദശക്തിര്‍വേദമാതാ വേദവിദ്യാപ്രകാശിനീ ॥ 136 ॥

യോഗേശ്വരേശ്വരീ മാതാ മഹാശക്തിര്‍മനോമയീ ।
വിശ്വാവസ്ഥാ വിയന്‍മൂര്‍ത്തിര്‍വിദ്യുന്‍മാലാ വിഹായസീ ॥ 137 ॥

കിന്നരീ സുരഭിര്‍വന്ദ്യാ നന്ദിനീ നന്ദിവല്ലഭാ ।
ഭാരതീ പരമാനന്ദാ പരാപരവിഭേദികാ ॥ 138 ॥

സര്‍വപ്രഹരണോപേതാ കാംയാ കാമേശ്വരേശ്വരീ ।
അചിന്ത്യാഽചിന്ത്യവിഭവാ ഹൃല്ലേഖാ കനകപ്രഭാ ॥ 139 ॥

കൂഷ്മാണ്ഡീ ധനരത്നാഢ്യാ സുഗന്ധാ ഗന്ധദായിനീ ।
ത്രിവിക്രമപദോദ്ഭൂതാ ധനുഷ്പാണിഃ ശിവോദയാ ॥ 140 ॥

സുദുര്ലഭാ ധനാദ്യക്ഷാ ധന്യാ പിങ്ഗലലോചനാ ।
ശാന്തിഃ പ്രഭാവതീ ദീപ്തിഃ പങ്കജായതലോചനാ ॥ 141 ॥

ആദ്യാ ഹൃത്കമലോദ്ഭൂതാ ഗവാം മതാ രണപ്രിയാ ।
സത്ക്രിയാ ഗിരിജാ ശുദ്ധാ നിത്യപുഷ്ടാ നിരന്തരാ ॥ 142 ॥

ദുര്‍ഗാ കാത്യായനീ ചണ്ഡീ ചര്‍ചികാ ശാന്തവിഗ്രഹാ ।
ഹിരണ്യവര്‍ണാ രജനീ ജഗദ്യന്ത്രപ്രവര്‍തികാ ॥ 143 ॥

മന്ദരാദ്രിനിവാസാ ച ശാരദാ സ്വര്‍ണമാലിനീ ।
രത്നമാലാ രത്നഗര്‍ഭാ പൃഥ്വീ വിശ്വപ്രമാഥിനീ ॥ 144 ॥

പദ്മാനനാ പദ്മനിഭാ നിത്യതുഷ്ടാഽമൃതോദ്ഭവാ ।
ധുന്വതീ ദുഃപ്രകമ്പാ ച സൂര്യമാതാ ദൃഷദ്വതീ ॥ 145 ॥

മഹേന്ദ്രഭഗിനീ മാന്യാ വരേണ്യാ വരദായികാ ।
കല്യാണീ കമലാ രാമാ പഞ്ചഭൂതാ വരപ്രദാ ॥ 146 ॥

വാച്യാ വരേശ്വരീ വന്ദ്യാ ദുര്‍ജയാ ദുരതിക്രമാ ।
കാലരാത്രിര്‍മഹാവേഗാ വീരഭദ്രപ്രിയാ ഹിതാ ॥ 147 ॥

ഭദ്രകാലീ ജഗന്‍മാതാ ഭക്താനാം ഭദ്രദായിനീ ।
കരാലാ പിങ്ഗലാകാരാ നാമഭേദാ മഹാമദാ ॥ 148 ॥

യശസ്വിനീ യശോദാ ച ഷഡധ്വപരിവര്‍ത്തികാ ।
ശങ്ഖിനീ പദ്മിനീ സാംഖ്യാ സാംഖ്യയോഗപ്രവര്‍തികാ ॥ 149 ॥

ചൈത്രാ സംവത്സരാരൂഢാ ജഗത്സമ്പൂരണീന്ദ്രജാ ।
ശുംഭാരിഃ ഖേചരീസ്വസ്ഥാ കംബുഗ്രീവാകലിപ്രിയാ ॥ 150 ॥

ഖഗധ്വജാ ഖഗാരൂഢാ പരാര്യാ പരമാലിനീ ।
ഐശ്വര്യപദ്മനിലയാ വിരക്താ ഗരുഡാസനാ ॥ 151 ॥

ജയന്തീ ഹൃദ്ഗുഹാ രംയാ ഗഹ്വരേഷ്ഠാ ഗണാഗ്രണീഃ ।
സംകല്‍പസിദ്ധാ സാംയസ്ഥാ സര്‍വവിജ്ഞാനദായിനീ ॥ 152 ॥

കലികല്‍മഷഹന്ത്രീ ച ഗുഹ്യോപനിഷദുത്തമാ ।
നിഷ്ഠാ ദൃഷ്ടിഃ സ്മൃതിര്‍വ്യാപ്തിഃ പുഷ്ടിസ്തുഷ്ടിഃ ക്രിയാവതീ ॥ 153 ॥

വിശ്വാമരേശ്വരേശാനാ ഭുക്തിര്‍മുക്തിഃ ശിവാഽമൃതാ ।
ലോഹിതാ സര്‍പമാലാ ച ഭീഷണീ വനമാലിനീ ॥ 154 ॥

അനന്തശയനാഽനന്താ നരനാരായണോദ്ഭവാ ।
നൃസിംഹീ ദൈത്യമഥനീ ശങ്ഖചക്രഗദാധരാ ॥ 155 ॥

സംകര്‍ഷണസമുത്പത്തിരംബികാപാദസംശ്രയാ ।
മഹാജ്വാലാ മഹാമൂര്‍ത്തിഃ സുമൂര്‍ത്തിഃ സര്‍വകാമധുക് ॥ 156 ॥

സുപ്രഭാ സുസ്തനാ സൌരീ ധര്‍മകാമാര്‍ഥമോക്ഷദാ ।
ഭ്രൂമധ്യനിലയാ പൂര്‍വാ പുരാണപുരുഷാരണിഃ ॥ 157 ॥

മഹാവിഭൂതിദാ മധ്യാ സരോജനയനാ സമാ ।
അഷ്ടാദശഭുജാനാദ്യാ നീലോത്പലദലപ്രഭാ । 158 ॥

സര്‍വശക്ത്യാസനാരൂഢാ ധര്‍മാധര്‍മാര്‍ഥവര്‍ജിതാ ।
വൈരാഗ്യജ്ഞാനനിരതാ നിരാലോകാ നിരിന്ദ്രിയാ ॥ 159 ॥

വിചിത്രഗഹനാധാരാ ശാശ്വതസ്ഥാനവാസിനീ ।
സ്ഥാനേശ്വരീ നിരാനന്ദാ ത്രിശൂലവരധാരിണീ ॥ 160 ॥

അശേഷദേവതാമൂര്‍ത്തിര്‍ദേവതാ വരദേവതാ ।
ഗണാംബികാ ഗിരേഃ പുത്രീ നിശുംഭവിനിപാതിനീ ॥ 161 ॥

അവര്‍ണാ വര്‍ണരഹിതാ ത്രിവര്‍ണാ ജീവസംഭവാ ।
അനന്തവര്‍ണാഽനന്യസ്ഥാ ശംകരീ ശാന്തമാനസാ ॥ 162 ॥

അഗോത്രാ ഗോമതീ ഗോപ്ത്രീ ഗുഹ്യരൂപാ ഗുണോത്തരാ ।
ഗൌര്‍ഗീര്‍ഗവ്യപ്രിയാ ഗൌണീ ഗണേശ്വരനമസ്കൃതാ ॥ 163 ॥

സത്യമാത്രാ സത്യസന്ധ്യാ ത്രിസന്ധ്യാ സംധിവര്‍ജിതാ ।
സര്‍വവാദാശ്രയാ സാംഖ്യാ സാംഖ്യയോഗസമുദ്ഭവാ ॥ 164 ॥

അസംഖ്യേയാഽപ്രമേയാഖ്യാ ശൂന്യാ ശുദ്ധകുലോദ്ഭവാ ।
ബിന്ദുനാദസമുത്പത്തിഃ ശംഭുവാമാ ശശിപ്രഭാ ॥ 165 ॥

വിസങ്ഗാ ഭേദരഹിതാ മനോജ്ഞാ മധുസൂദനീ ।
മഹാശ്രീഃ ശ്രീസമുത്പത്തിസ്തമഃപാരേ പ്രതിഷ്ഠിതാ ॥ 166 ॥

ത്രിതത്ത്വമാതാ ത്രിവിധാ സുസൂക്ഷ്മപദസംശ്രയാ ।
ശന്താ ഭീതാ മലാതീതാ നിര്‍വികാരാ നിരാശ്രയാ ॥ 167 ॥

ശിവാഖ്യാ ചിത്തനിലയാ ശിവജ്ഞാനസ്വരൂപിണീ ।
ദൈത്യദാനവനിര്‍മാത്രീ കാശ്യപീ കാലകര്‍ണികാ ॥ 168 ॥

ശാസ്ത്രയോനിഃ ക്രിയാമൂര്‍തിശ്ചതുര്‍വര്‍ഗപ്രദര്‍ശികാ ।
നാരായണീ നരോദ്ഭൂതിഃ കൌമുദീ ലിങ്ഗധാരിണീ ॥ 169 ॥

കാമുകീ ലലിതാഭാവാ പരാപരവിഭൂതിദാ ।
പരാന്തജാതമഹിമാ ബഡവാ വാമലോചനാ ॥ 170 ॥

സുഭദ്രാ ദേവകീ സീതാ വേദവേദാങ്ഗപാരഗാ ।
മനസ്വിനീ മന്യുമാതാ മഹാമന്യുസമുദ്ഭവാ ॥ 171 ॥

അമൃത്യുരമൃതാസ്വാദാ പുരുഹൂതാ പുരുഷ്ടുതാ ।
അശോച്യാ ഭിന്നവിഷയാ ഹിരണ്യരജതപ്രിയാ ॥ 172 ॥

ഹിരണ്യാ രാജതീ ഹൈമാ ഹേമാഭരണഭൂഷിതാ ।
വിഭ്രാജമാനാ ദുര്‍ജ്ഞേയാ ജ്യോതിഷ്ടോമഫലപ്രദാ ॥ 173 ॥

മഹാനിദ്രാസമുദ്ഭൂതിരനിദ്രാ സത്യദേവതാ ।
ദീര്‍ഘാ കകുദ്മിനീ ഹൃദ്യാ ശാന്തിദാ ശാന്തിവര്‍ദ്ധിനീ ॥ 174 ॥

ലക്ഷ്ംയാദിശക്തിജനനീ ശക്തിചക്രപ്രവര്‍തികാ ।
ത്രിശക്തിജനനീ ജന്യാ ഷഡൂര്‍മിപരിവര്‍ജിതാ ॥ 175 ॥

സുധാമാ കര്‍മകരണീ യുഗാന്തദഹനാത്മികാ ।
സംകര്‍ഷണീ ജഗദ്ധാത്രീ കാമയോനിഃ കിരീടിനീ ॥ 176 ॥

ഐന്ദ്രീ ത്രൈലോക്യനമിതാ വൈഷ്ണവീ പരമേശ്വരീ ।
പ്രദ്യുംനദയിതാ ദാത്രീ യുഗ്മദൃഷ്ടിസ്ത്രിലോചനാ ॥ 177 ॥

മദോത്കടാ ഹംസഗതിഃ പ്രചണ്ഡാ ചണ്ഡവിക്രമാ ।
വൃഷാവേശാ വിയന്‍മാതാ വിന്ധ്യപര്‍വതവാസിനീ ॥ 178 ॥

ഹിമവന്‍മേരുനിലയാ കൈലാസഗിരിവാസിനീ ।
ചാണൂരഹന്തൃതനയാ നീതിജ്ഞാ കാമരൂപിണീ ॥ 179 ॥

വേദവിദ്യാവ്രതസ്നാതാ ധര്‍മശീലാഽനിലാശനാ ।
വീരഭദ്രപ്രിയാ വീരാ മഹാകാമസമുദ്ഭവാ ॥ 180 ॥

വിദ്യാധരപ്രിയാ സിദ്ധാ വിദ്യാധരനിരാകൃതിഃ ।
ആപ്യായനീ ഹരന്തീ ച പാവനീ പോഷണീ ഖിലാ ॥ 181 ॥

മാതൃകാ മന്‍മഥോദ്ഭൂതാ വാരിജാ വാഹനപ്രിയാ ।
കരീഷിണീ സുധാവാണീ വീണാവാദനതത്പരാ ॥ 182 ॥

സേവിതാ സേവികാ സേവ്യാ സിനീവാലീ ഗരുത്മതീ ।
അരുന്ധതീ ഹിരണ്യാക്ഷീ മൃഗാങ്കാ മാനദായിനീ ॥ 183 ॥

വസുപ്രദാ വസുമതീ വസോര്‍ധാരാ വസുംധരാ ।
ധാരാധരാ വരാരോഹാ വരാവരസഹസ്രദാ ॥ 184 ॥

ശ്രീഫലാ ശ്രീമതീ ശ്രീശാ ശ്രീനിവാസാ ശിവപ്രിയാ ।
ശ്രീധരാ ശ്രീകരീ കല്യാ ശ്രീധരാര്‍ധശരീരിണീ ॥ 185 ॥

അനന്തദൃഷ്ടിരക്ഷുദ്രാ ധാത്രീശാ ധനദപ്രിയാ ।
നിഹന്ത്രീ ദൈത്യസങ്ഘാനാം സിഹികാ സിഹവാഹനാ ॥ 186 ॥

സുഷേണാ ചന്ദ്രനിലയാ സുകീര്‍തിശ്ഛിന്നസംശയാ ।
രസജ്ഞാ രസദാ രാമാ ലേലിഹാനാമൃതസ്രവാ ॥ 187 ॥

നിത്യോദിതാ സ്വയംജ്യോതിരുത്സുകാ മൃതജീവനാ ।
വജ്രദണ്ഡാ വജ്രജിഹ്വാ വൈദേഹീ വജ്രവിഗ്രഹാ ॥ 188 ॥

മങ്ഗല്യാ മങ്ഗലാ മാലാ മലിനാ മലഹാരിണീ ।
ഗാന്ധര്‍വീ ഗാരുഡീ ചാന്ദ്രീ കംബലാശ്വതരപ്രിയാ ॥ 189 ॥

സൌദാമിനീ ജനാനന്ദാ ഭ്രുകുടീകുടിലാനനാ ।
കര്‍ണികാരകരാ കക്ഷ്യാ കംസപ്രാണാപഹാരിണീ ॥ 190 ॥

യുഗന്ധരാ യുഗാവര്‍ത്താ ത്രിസംധ്യാ ഹര്‍ഷവര്‍ധിനീ ।
പ്രത്യക്ഷദേവതാ ദിവ്യാ ദിവ്യഗന്ധാ ദിവാപരാ ॥ 191 ॥

ശക്രാസനഗതാ ശാക്രീ സാന്ധ്യാ ചാരുശരാസനാ ।
ഇഷ്ടാ വിശിഷ്ടാ ശിഷ്ടേഷ്ടാ ശിഷ്ടാശിഷ്ടപ്രപൂജിതാ ॥ 192 ॥

ശതരൂപാ ശതാവര്‍ത്താ വിനതാ സുരഭിഃ സുരാ ।
സുരേന്ദ്രമാതാ സുദ്യുംനാ സുഷുംണാ സൂര്യസംസ്ഥിതാ ॥ 193 ॥

സമീക്ഷ്യാ സത്പ്രതിഷ്ഠാ ച നിവൃത്തിര്‍ജ്ഞാനപാരഗാ ।
ധര്‍മശാസ്ത്രാര്‍ഥകുശലാ ധര്‍മജ്ഞാ ധര്‍മവാഹനാ ॥ 194 ॥

ധര്‍മാധര്‍മവിനിര്‍മാത്രീ ധാര്‍മികാണാം ശിവപ്രദാ ।
ധര്‍മശക്തി ര്‍ധര്‍മമയീ വിധര്‍മാ വിശ്വധര്‍മിണീ ॥ 195 ॥

ധര്‍മാന്തരാ ധര്‍മമേഘാ ധര്‍മപൂര്‍വാ ധനാവഹാ ।
ധര്‍മോപദേഷ്ട്രീ ധര്‍മാത്മാ ധര്‍മഗംയാ ധരാധരാ ॥ 196 ॥

കാപാലീ സകലാമൂര്‍ത്തിഃ കലാ കലിതവിഗ്രഹാ ।
സര്‍വശക്തിവിനിര്‍മുക്താ സര്‍വശക്ത്യാശ്രയാശ്രയാ ॥ 197 ॥

സര്‍വാ സര്‍വേശ്വരീ സൂക്ഷ്മാ സൂക്ഷ്മാ ജ്ഞാനസ്വരൂപിണീ ।
പ്രധാനപുരുഷേശേഷാ മഹാദേവൈകസാക്ഷിണീ ॥ 198 ॥

സദാശിവാ വിയന്‍മൂര്‍ത്തിര്‍വിശ്വമൂര്‍ത്തിരമൂര്‍ത്തികാ ।
ഏവം നാംനാം സഹസ്രേണ സ്തുത്വാഽസൌ ഹിമവാന്‍ ഗിരിഃ ॥ 199 ॥

ഭൂയഃ പ്രണംയ ഭീതാത്മാ പ്രോവാചേദം കൃതാഞ്ജലിഃ ।
യദേതദൈശ്വരം രൂപം ഘോരം തേ പരമേശ്വരി ॥ 200 ॥

ഭീതോഽസ്മി സാമ്പ്രതം ദൃഷ്ട്വാ രൂപമന്യത് പ്രദര്‍ശയ ।
ഏവമുക്താഽഥ സാ ദേവീ തേന ശൈലേന പാര്‍വതീ ॥ 201 ॥

സംഹൃത്യ ദര്‍ശയാമാസ സ്വരൂപമപരം പുനഃ ।
നീലോത്പലദലപ്രഖ്യം നീലോത്പലസുഗന്ധികം ॥ 202 ॥

ദ്വിനേത്രം ദ്വിഭുജം സൌംയം നീലാലകവിഭൂഷിതം ।
രക്തപാദാംബുജതലം സുരക്തകരപല്ലവം ॥ 203 ॥

ശ്രീമദ്വിശാലസംവൃത്തംലലാടതിലകോജ്ജ്വലം ।
ഭൂഷിതം ചാരുസര്‍വാങ്ഗം ഭൂഷണൈരതികോമലം ॥ 204 ॥

ദധാനമുരസാ മാലാം വിശാലാം ഹേമനിര്‍മിതാം ।
ഈഷത്സ്മിതം സുബിംബോഷ്ഠം നൂപുരാരാവസംയുതം ॥ 205 ॥

പ്രസന്നവദനം ദിവ്യമനന്തമഹിമാസ്പദം ।
തദീദൃശം സമാലോക്യ സ്വരൂപം ശൈലസത്തമഃ ॥ 206 ॥

നാംനാമഷ്ടസഹസ്രം തു ദേവ്യാ യത് സമുദീരിതം ।
ജ്ഞാത്വാഽര്‍കമണ്ഡലഗതാം സംഭാവ്യ പരമേശ്വരീം ॥ 207 ॥

അഭ്യര്‍ച്യ ഗന്ധപുഷ്പാദ്യൈര്‍ഭക്തിയോഗസമന്വിതഃ ।
സംസ്മരന്‍പരമം ഭാവം ദേവ്യാ മാഹേശ്വരം പരം ॥ 208 ॥

അനന്യമാനസോ നിത്യം ജപേദാമരണാദ് ദ്വിജഃ ।
സോഽന്തകാലേ സ്മൃതിം ലബ്ധ്വാ പരം ബ്രഹ്മാധിഗച്ഛതി ॥ 209 ॥

അഥവാ ജായതേ വിപ്രോ ബ്രാഹ്മണാനാം കുലേ ശുചൌ ।
പൂര്‍വസംസ്കാരമാഹാത്മ്യാദ് ബ്രഹ്മവിദ്യാമവാപ്നുയാത് ॥ 210 ॥

സമ്പ്രാപ്യ യോഗം പരമം ദിവ്യം തത് പാരമേശ്വരം ।
ശാന്തഃ സര്‍വഗാതോ ഭൂത്വാ ശിവസായുജ്യമാപ്നുയാത് ॥ 211 ॥

പ്രത്യേകം ചാഥ നാമാനി ജുഹുയാത് സവനത്രയം ।
പൂതനാദികൃതൈര്‍ദോഷൈര്‍ഗ്രഹദോഷൈശ്ച മുച്യതേ ॥ 212 ॥

ജപേദ് വാഽഹരഹര്‍നിത്യം സംവത്സരമതന്ദ്രിതഃ ।
ശ്രീകാമഃ പാര്‍വതീം ദേവീം പൂജയിത്വാ വിധാനതഃ ॥ 213 ॥

സമ്പൂജ്യ പാര്‍ശ്വതഃ ശംഭും ത്രിനേത്രം ഭക്തിസംയുതഃ ।
ലഭതേ മഹതീം ലക്ഷ്മീം മഹാദേവപ്രസാദതഃ ॥ 214 ॥

തസ്മാത് സര്‍വപ്രയത്നേന ജപ്തവ്യം ഹി ദ്വിജാതിഭിഃ ।
സര്‍വപാപാപനോദാര്‍ഥം ദേവ്യാ നാമ സഹസ്രകം ॥ 215 ॥

॥ ഇതി ശ്രീകൂര്‍മപുരാണേ ഷട്സാഹസ്ത്ര്യാം സംഹിതായാം
പൂര്‍വവിഭാഗേ ശ്രീദേവീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

Also Read 1000 Names of Shri Devi:

1000 Names of Shri Devi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top