Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Shri Devi | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Portion from Kurmapurana Adhyaya 12

Sri Devisahasranamastotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీదేవీసహస్రనామస్తోత్రమ్ కూర్మపురాణాన్తర్గతమ్ ॥

ఋషయః ఊచుః —
కైషా భగవతీ దేవీ శంకరార్ధశరీరిణీ ।
శివా సతీ హైమవతీ యథావద్బ్రూహి పృచ్ఛతామ్ ॥ ౧ ॥

తేషాం తద్వచనం శ్రుత్వా మునీనాం పురుషోత్తమః ।
ప్రత్యువాచ మహాయోగీ ధ్యాత్వా స్వం పరమం పదమ్ ॥ ౨ ॥

శ్రీకూర్మ ఉవాచ —
పురా పితామహేనోక్తం మేరుపృష్ఠే సుశోభనమ్ ।
రహస్యమేతద్ విజ్ఞానం గోపనీయం విశేషతః ॥ ౩ ॥

సాంఖ్యానాం పరమం సాంఖ్యం బ్రహ్మవిజ్ఞానముత్తమమ్ ।
సంసారార్ణవమగ్నానాం జన్తూనామేకమోచనమ్ ॥ ౪ ॥

యా సా మాహేశ్వరీ శక్తిర్జ్ఞానరూపాఽతిలాలసా ।
వ్యోమసంజ్ఞా పరా కాష్ఠా సేయం హైమవతీ మతా ॥ ౫ ॥

శివా సర్వగతాఽనన్తా గుణాతీతా సునిష్కలా ।
ఏకానేకవిభాగస్థా జ్ఞానరూపాఽతిలాలసా ॥ ౬ ॥

అనన్యా నిష్కలే తత్త్వే సంస్థితా తస్య తేజసా ।
స్వాభావికీ చ తన్మూలా ప్రభా భానోరివామలా ॥ ౭ ॥

ఏకా మాహేశ్వరీ శక్తిరనేకోపాధియోగతః ।
పరావరేణ రూపేణ క్రీడతే తస్య సన్నిధౌ ॥ ౮ ॥

సేయం కరోతి సకలం తస్యాః కార్యమిదం జగత్ ।
న కార్యం నాపి కరణమీశ్వరస్యేతి సూరయః ॥ ౯ ॥

చతస్రః శక్తయో దేవ్యాః స్వరూపత్వేన సంస్థితాః ।
అధిష్ఠానవశాత్తస్యాః శృణుధ్వం మునిపుఙ్గవాః ॥ ౧౦ ॥

శాన్తిర్విద్యా ప్రతిష్ఠా చ నివృత్తిశ్చేతి తాః స్మృతాః ।
చతుర్వ్యూహస్తతో దేవః ప్రోచ్యతే పరమేశ్వరః ॥ ౧౧ ॥

అనయా పరయా దేవః స్వాత్మానన్దం సమశ్నుతే ।
చతుర్ష్వపి చ వేదేషు చతుర్మూర్తిర్మహేశ్వరః ॥ ౧౨ ॥

అస్యాస్త్వనాదిసంసిద్ధమైశ్వర్యమతులం మహత్ ।
తత్సమ్బన్ధాదనన్తాయాః రుద్రేణ పరమాత్మనా ॥ ౧౩ ॥

సైషా సర్వేశ్వరీ దేవీ సర్వభూతప్రవర్తికా ।
ప్రోచ్యతే భగవాన్ కాలో హరిః ప్రాణో మహేశ్వరః ॥ ౧౪ ॥

తత్ర సర్వమిదం ప్రోతమోత చైవాఖిలం జగత్ ।
స కాలోఽగ్నిర్హరో రుద్రో గీయతే వేదవాదిభిః ॥ ౧౫ ॥

కాలః సృజతి భూతాని కాలః సంహరతే ప్రజాః ।
సర్వే కాలస్య వశగా న కాలః కస్యచిద్ వశే ॥ ౧౬ ॥

ప్రధానం పురుషస్తత్త్వం మహానాత్మా త్వహంకృతిః ।
కాలేనాన్యాని తత్త్వాని సమావిష్టాని యోగినా ॥ ౧౭ ॥

తస్య సర్వజగత్సూతిః శక్తిర్మాయేతి విశ్రుతా ।
తయేదం భ్రామయేదీశో మాయావీ పురుషోత్తమః ॥ ౧౮ ॥

సైషా మాయాత్మికా శక్తిః సర్వాకారా సనాతనీ ।
వైశ్వరూపం మహేశస్య సర్వదా సమ్ప్రకాశయేత్ ॥ ౧౯ ॥

అన్యాశ్చ శక్తయో ముఖ్యాస్తస్య దేవస్య నిర్మితాః ।
జ్ఞానశక్తిః క్రియాశక్తిః ప్రాణశక్తిరితి త్రయమ్ ॥ ౨౦ ॥

సర్వాసామేవ శక్తీనాం శక్తిమన్తో వినిర్మితాః ।
మాయయైవాథ విప్రేన్ద్రాః సా చానాదిరనన్తయాః ॥ ౨౧ ॥

సర్వశక్త్యాత్మికా మాయా దుర్నివారా దురత్యయా ।
మాయావీ సర్వశక్తీశః కాలః కాలకారః ప్రభుః ॥ ౨౨ ॥

కరోతి కాలః సకలం సంహరేత్ కాల ఏవ హి ।
కాలః స్థాపయతే విశ్వం కాలాధీనమిదం జగత్ ॥ ౨౩ ॥

లబ్ధ్వా దేవాధిదేవస్య సన్నిధిం పరమేష్ఠినః ।
అనన్తస్యాఖిలేశస్య శంభోః కాలాత్మనః ప్రభోః ॥ ౨౪ ॥

ప్రధానం పురుషో మాయా మాయా చైవం ప్రపద్యతే ।
ఏకా సర్వగతానన్తా కేవలా నిష్కలా శివా ॥ ౨౫ ॥

ఏకా శక్తిః శివైకోఽపి శక్తిమానుచ్యతే శివః ।
శక్తయః శక్తిమన్తోఽన్యే సర్వశక్తిసముద్భవాః ॥ ౨౬ ॥

శక్తిశక్తిమతోర్భేదం వదన్తి పరమార్థతః ।
అభేదం చానుపశ్యన్తి యోగినస్తత్త్వచిన్తకాః ॥ ౨౭ ॥

శక్తయో గిరిజా దేవీ శక్తిమన్తోఽథ శంకరః ।
విశేషః కథ్యతే చాయం పురాణే బ్రహ్మవాదిభిః ॥ ౨౮ ॥

భోగ్యా విశ్వేశ్వరీ దేవీ మహేశ్వరపతివ్రతా ।
ప్రోచ్యతే భగవాన్ భోక్తా కపర్దీ నీలలోహితః ॥ ౨౯ ॥

మన్తా విశ్వేశ్వరో దేవః శంకరో మన్మథాన్తకః ।
ప్రోచ్యతే మతిరీశానీ మన్తవ్యా చ విచారతః ॥ ౩౦ ॥

ఇత్యేతదఖిలం విప్రాః శక్తిశక్తిమదుద్భవమ్ ।
ప్రోచ్యతే సర్వవేదేషు మునిభిస్తత్త్వదర్శిభిః ॥ ౩౧ ॥

ఏతత్ప్రదర్శితం దివ్యం దేవ్యా మాహాత్మ్యముత్తమమ్ ।
సర్వవేదాన్తవేదేషు నిశ్చితం బ్రహ్మవాదిభిః ॥ ౩౨ ॥

ఏకం సర్వగతం సూక్ష్మం కూటస్థమచలం ధ్రువమ్ ।
యోగినస్తత్ప్రపశ్యన్తి మహాదేవ్యాః పరం పదమ్ ॥ ౩౩ ॥

ఆనన్దమక్షరం బ్రహ్మ కేవలం నిష్కలం పరమ్ ।
యోగినస్తత్ప్రపశ్యన్తి మహాదేవ్యాః పరం పదమ్ ॥ ౩౪ ॥

పరాత్పరతరం తత్త్వం శాశ్వతం శివమచ్యుతమ్ ।
అనన్తప్రకృతౌ లీనం దేవ్యాస్తత్పరమం పదమ్ ॥ ౩౫ ॥

శుభం నిరఞ్జనం శుద్ధం నిర్గుణం ద్వైతవర్జితమ్ ।
ఆత్మోపలబ్ధివిషయం దేవ్యాస్తతపరమం పదమ్ ॥ ౩౬ ॥

సైషా ధాత్రీ విధాత్రీ చ పరమానన్దమిచ్ఛతామ్ ।
సంసారతాపానఖిలాన్నిహన్తీశ్వరసంశ్రయా ॥ ౩౭ ॥

తస్మాద్విముక్తిమన్విచ్ఛన్ పార్వతీం పరమేశ్వరీమ్ ।
ఆశ్రయేత్సర్వభూతానామాత్మభూతాం శివాత్మికామ్ ॥ ౩౮ ॥

లబ్ధ్వా చ పుత్రీం శర్వాణీం తపస్తప్త్వా సుదుశ్చరన్ ।
సభార్యః శరణం యాతః పార్వతీం పరమేశ్వరీమ్ ॥ ౩౯ ॥

తాం దృష్ట్వా జాయమానాం చ స్వేచ్ఛయైవ వరాననామ్ ।
మేనా హిమవతః పత్నీ ప్రాహేదం పర్వతేశ్వరమ్ ॥ ౪౦ ॥

మేనోవాచ —
పశ్య బాలామిమాం రాజన్ రాజీవసదృశాననామ్ ।
హితాయ సర్వభూతానాం జాతా చ తపసాఽఽవయోః ॥ ౪౧ ॥

సోఽపి దృష్ట్వా తతః దేవీం తరుణాదిత్యసన్నిభామ్ ।
కపర్దినీం చతుర్వక్త్రాం త్రినేత్రామతిలాలసామ్ ॥ ౪౨ ॥

అష్టహస్తాం విశాలాక్షీం చన్ద్రావయవభూషణామ్ ।
నిర్గుణాం సగుణాం సాక్షాత్సదసద్వ్యక్తివర్జితామ్ ॥ ౪౩ ॥

ప్రణమ్య శిరసా భూమౌ తేజసా చాతివిహ్వలః ।
భీతః కృతాఞ్జలిస్తస్యాః ప్రోవాచ పరమేశ్వరీమ్ ॥ ౪౪ ॥

హిమవానువాచ —
కా త్వం దేవి విశాలాక్షి శశాఙ్కావయవాఙ్కితే ।
న జానే త్వామహం వత్సే యథావద్బ్రూహి పృచ్ఛతే ॥ ౪౫ ॥

గిరీన్ద్రవచనం శ్రుత్వా తతః సా పరమేశ్వరీ ।
వ్యాజహార మహాశైలం యోగినామభయప్రదా ॥ ౪౬ ॥

దేవ్యువాచ —
మాం విద్ధి పరమాం శక్తిం పరమేశ్వరసమాశ్రయామ్ ।
అనన్యామవ్యయామేకాం యాం పశ్యన్తి ముముక్షవః ॥ ౪౭ ॥

అహం వై సర్వభావానాత్మా సర్వాన్తరా శివా ।
శాశ్వతైశ్వర్యవిజ్ఞానమూర్తిః సర్వప్రవర్తికా ॥ ౪౮ ॥

అనన్తాఽనన్తమహిమా సంసారార్ణవతారిణీ ।
దివ్యం దదామి తే చక్షుః పశ్య మే రూపమైశ్వరమ్ ॥ ౪౯ ॥

ఏతావదుక్త్వా విజ్ఞానం దత్త్వా హిమవతే స్వయమ్ ।
స్వం రూపం దర్శయామాస దివ్యం తత్ పారమేశ్వరమ్ ॥ ౫౦ ॥

కోటిసూర్యప్రతీకాశం తేజోబిమ్బం నిరాకులమ్ ।
జ్వాలామాలాసహస్రాఢ్యం కాలానలశతోపమమ్ ॥ ౫౧ ॥

దంష్ట్రాకరాలం దుర్ధర్షం జటామణడలమణ్డితమ్ ।
త్రిశూలవరహస్తం చ ఘోరరూపం భయానకమ్ ॥ ౫౨ ॥

ప్రశాన్తం సోమ్యవదనమనన్తాశ్చర్యసంయుతమ్ ।
చన్ద్రావయవలక్ష్మాణం చన్ద్రకోటిసమప్రభమ్ ॥ ౫౩ ॥

కిరీటినం గదాహస్తం నూపురైరుపశోభితమ్ ।
దివ్యమాల్యామ్బరధరం దివ్యగన్ధానులేపనమ్ ॥ ౫౪ ॥

శఙ్ఖచక్రధరం కామ్యం త్రినేత్రం కృత్తివాససమ్ ।
అణ్డస్థం చాణ్డబాహ్యస్థం బాహ్యమాభ్యన్తరం పరమ్ ॥ ౫౫ ॥

సర్వశక్తిమయం శుభ్రం సర్వాకారం సనాతనమ్ ।
బ్రహ్మోన్ద్రోపేన్ద్రయోగీన్ద్రైర్వన్ద్యమానపదామ్బుజమ్ ॥ ౫౬ ॥

సర్వతః పాణిపాదాన్తం సర్వతోఽక్షిశిరోముఖమ్ ।
సర్వమావృత్య తిష్ఠన్తం దదర్శ పరమేశ్వరమ్ ॥ ౫౭ ॥

దృష్ట్వా తదీదృశం రూపం దేవ్యా మాహేశ్వరం పరమ్ ।
భయేన చ సమావిష్టః స రాజా హృష్టమానసః ॥ ౫౮ ॥

ఆత్మన్యాధాయ చాత్మానమోఙ్కారం సమనుస్మరన్ ।
నామ్నామష్టసహస్రేణ తుష్టావ పరమేశ్వరీమ్ ॥ ౫౯ ॥

హిమవానువాచ —
శివోమా పరమా శక్తిరనన్తా నిష్కలామలా ।
శాన్తా మాహేశ్వరీ నిత్యా శాశ్వతీ పరమాక్షరా ॥ ౬౦ ॥

అచిన్త్యా కేవలాఽనన్త్యా శివాత్మా పరమాత్మికా ।
అనాదిరవ్యయా శుద్ధా దేవాత్మా సర్వగాఽచలా ॥ ౬౧ ॥

ఏకానేకవిభాగస్థా మాయాతీతా సునిర్మలా ।
మహామాహేశ్వరీ సత్యా మహాదేవీ నిరఞ్జనా ॥ ౬౨ ॥

కాష్ఠా సర్వాన్తరస్థా చ చిచ్ఛక్తిరతిలాలసా ।
నన్దా సర్వాత్మికా విద్యా జ్యోతీరూపాఽమృతాక్షరా ॥ ౬౩ ॥

శాన్తిః ప్రతిష్ఠా సర్వేషాం నివృత్తిరమృతప్రదా ।
వ్యోమమూర్తిర్వ్యోమలయా వ్యోమాధారాఽచ్యుతాఽమరా ॥ ౬౪ ॥

అనాదినిధనాఽమోఘా కారణాత్మా కులాకులా ।
క్రతుః ప్రథమజా నాభిరమృతస్యాత్మసంశ్రయా ॥ ౬౫ ॥

ప్రాణేశ్వరప్రియా మాతా మహామహిషఘాతినీ ।
ప్రాణేశ్వరీ ప్రాణరూపా ప్రధానపురుషేశ్వరీ ॥ ౬౬ ॥

మహామాయా సుదుష్పూరా మూలప్రకృతిరీశ్వరీ ।
సర్వశక్తికలాకారా జ్యోత్స్నా ధౌర్మహిమాస్పదా ॥ ౬౭ ॥

సర్వకార్యనియన్త్రీ చ సర్వభూతేశ్వరేశ్వరీ ।
సంసారయోనిః సకలా సర్వశక్తిసముద్భవా ॥ ౬౮ ॥

సంసారపారా దుర్వారా దుర్నిరీక్ష్య దురాసదా ।
ప్రాణశక్తిః ప్రాణవిద్యా యోగినీ పరమా కలా ॥ ౬౯ ॥

మహావిభూతిదుర్ఘర్షా మూలప్రకృతిసమ్భవా ।
అనాద్యనన్తవిభవా పరార్థా పురుషారణిః ॥ ౭౦ ॥

సర్గస్థిత్యన్తకరణీ సుదుర్వాచ్యా దురత్యయా ।
శబ్దయోనిః శబ్దమయీ నాదాఖ్యా నాదవిగ్రహా ॥ ౭౧ ॥

అనాదిరవ్యక్తగుణా మహానన్దా సనాతనీ ।
ఆకాశయోనిర్యోగస్థా మహాయోగేశ్వరేశ్వరీ ॥ ౭౨ ॥

మహామాయా సుదుష్పారా మూలప్రకృతిరీశ్వరీ ।
ప్రధానపురుషాతీతా ప్రధానపురుషాత్మికా ॥ ౭౩ ॥

పురాణీ చిన్మయీ పుంసామాదిః పురుషరూపిణీ ।
భూతాన్తరాత్మా కూటస్థా మహాపురుషసంజ్ఞితా ॥ ౭౪ ॥

జన్మమృత్యుజరాతీతా సర్వశక్తిసమన్వితా ।
వ్యాపినీ చానవచ్ఛిన్నా ప్రధానానుప్రవేశినీ ॥ ౭౫ ॥

క్షేత్రజ్ఞశక్తిరవ్యక్తలక్షణా మలవర్జితా ।
అనాదిమాయాసంభిన్నా త్రితత్త్వా ప్రకృతిర్గుహా ॥ ౭౬ ॥

మహామాయాసముత్పన్నా తామసీ పౌరుషీ ధ్రువా ।
వ్యక్తావ్యక్తాత్మికా కృష్ణా రక్తా శుక్లా ప్రసూతికా ॥ ౭౭ ॥

అకార్యా కార్యజననీ నిత్యం ప్రసవధర్మిణీ ।
సర్గప్రలయనిర్ముక్తా సృష్టిస్థిత్యన్తధర్మిణీ ॥ ౭౮ ॥

బ్రహ్మగర్భా చతుర్విశా పద్మనాభాఽచ్యుతాత్మికా ।
వైద్యుతీ శాశ్వతీ యోనిర్జగన్మాతేశ్వరప్రియా ॥ ౭౯ ॥

సర్వాధారా మహారూపా సర్వైశ్వర్యసమన్వితా ।
విశ్వరూపా మహాగర్భా విశ్వేశేచ్ఛానువర్తినీ ॥ ౮౦ ॥

మహీయసీ బ్రహ్మయోనిః మహాలక్ష్మీసముద్భవా ।
మహావిమానమధ్యస్థా మహానిద్రాత్మహేతుకా ॥ ౮౧ ॥

సర్వసాధారణీ సూక్ష్మా హ్యవిద్యా పారమార్థికా ।
అనన్తరూపాఽనన్తస్థా దేవీ పురుషమోహినీ ॥ ౮౨ ॥

అనేకాకారసంస్థానా కాలత్రయవివర్జితా ।
బ్రహ్మజన్మా హరేర్మూర్తిర్బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికా ॥ ౮౩ ॥

బ్రహ్మేశవిష్ణుజననీ బ్రహ్మాఖ్యా బ్రహ్మసంశ్రయా ।
వ్యక్తా ప్రథమజా బ్రాహ్మీ మహతీ జ్ఞానరూపిణీ ॥ ౮౪ ॥

వైరాగ్యైశ్వర్యధర్మాత్మా బ్రహ్మమూర్తిర్హృదిస్థితా ।
అపాంయోనిః స్వయంభూతిర్మానసీ తత్త్వసంభవా ॥ ౮౫ ॥

ఈశ్వరాణీ చ శర్వాణీ శంకరార్ద్ధశరీరిణీ ।
భవానీ చైవ రుద్రాణీ మహాలక్ష్మీరథామ్బికా ॥ ౮౬ ॥

మహేశ్వరసముత్పన్నా భుక్తిముక్తిఫలప్రదా ।
సర్వేశ్వరీ సర్వవన్ద్యా నిత్యం ముదితమానసా ॥ ౮౭ ॥

బ్రహ్మేన్ద్రోపేన్ద్రనమితా శంకరేచ్ఛానువర్తినీ ।
ఈశ్వరార్ద్ధాసనగతా మహేశ్వరపతివ్రతా ॥ ౮౮ ॥

సకృద్విభాతా సర్వార్తి సముద్రపరిశోషిణీ ।
పార్వతీ హిమవత్పుత్రీ పరమానన్దదాయినీ ॥ ౮౯ ॥

గుణాఢ్యా యోగజా యోగ్యా జ్ఞానమూర్తిర్వికాసినీ ।
సావిత్రీకమలా లక్ష్మీః శ్రీరనన్తోరసి స్థితా ॥ ౯౦ ॥

సరోజనిలయా ముద్రా యోగనిద్రా సురార్దినీ ।
సరస్వతీ సర్వవిద్యా జగజ్జ్యేష్ఠా సుమఙ్గలా ॥ ౯౧ ॥

వాగ్దేవీ వరదా వాచ్యా కీర్తిః సర్వార్థసాధికా ।
యోగీశ్వరీ బ్రహ్మవిద్యా మహావిద్యా సుశోభనా ॥ ౯౨ ॥

గుహ్యవిద్యాత్మవిద్యా చ ధర్మవిద్యాత్మభావితా ।
స్వాహా విశ్వంభరా సిద్ధిః స్వధా మేధా ధృతిః శ్రుతిః ॥ ౯౩ ॥

నీతిః సునీతిః సుకృతిర్మాధవీ నరవాహినీ ।
పూజ్యా విభావరీ సౌమ్యా భోగినీ భోగశాయినీ ॥ ౯౪ ॥

శోభా వంశకరీ లోలా మాలినీ పరమేష్ఠినీ ।
త్రైలోక్యసున్దరీ రమ్యా సున్దరీ కామచారిణీ ॥ ౯౫ ॥

మహానుభావా సత్త్వస్థా మహామహిషమర్దినీ ।
పద్మమాలా పాపహరా విచిత్రా ముకుటాననా ॥ ౯౬ ॥

కాన్తా చిత్రామ్బరధరా దివ్యాబరణభూషితా ।
హంసాఖ్యా వ్యోమనిలయా జగత్సృష్టివివర్ద్ధినీ ॥ ౯౮ ॥

నిర్యన్త్రా యన్త్రవాహస్థా నన్దినీ భద్రకాలికా ।
ఆదిత్యవర్ణా కౌమారీ మయూరవరవాహినీ ॥ ౯౯ ॥

వృషాసనగతా గౌరీ మహాకాలీ సురార్చితా ।
అదితిర్నియతా రౌద్రీ పద్మగర్భా వివాహనా ॥ ౧౦౦ ॥

విరూపాక్షీ లేలిహానా మహాపురనివాసినీ ।
మహాఫలాఽనవద్యాఙ్గీ కామరూపా విభావరీ ॥ ౧౦౧ ॥

విచిత్రరత్నముకుటా ప్రణతార్తిప్రభఞ్జనీ ।
కౌశికీ కర్షణీ రాత్రిస్త్రిదశార్తివినాశినీ ॥ ౧౦౨ ॥

బహురూపా స్వరూపా చ విరూపా రూపవర్జితా ।
భక్తార్తిశమనీ భవ్యా భవభారవినాశనీ ॥ ౧౦౩ ॥

నిర్గుణా నిత్యవిభవా నిఃసారా నిరపత్రపా ।
యశస్వినీ సామగీతిర్భవాఙ్గనిలయాలయా ॥ ౧౦౪ ॥

దీక్షా విద్యాధరీ దీప్తా మహేన్ద్రవినిపాతినీ ।
సర్వాతిశాయినీ విశ్వా సర్వసిద్ధిప్రదాయినీ ॥ ౧౦౫ ॥

సర్వేశ్వరప్రియా భార్యా సముద్రాన్తరవాసినీ ।
అకలఙ్కా నిరాధారా నిత్యసిద్ధా నిరామయా ॥ ౧౦౬ ॥

కామధేనుర్బృహద్గర్భా ధీమతీ మోహనాశినీ ।
నిఃసఙ్కల్పా నిరాతఙ్కా వినయా వినయప్రదా ॥ ౧౦౭ ॥

జ్వాలామాలాసహస్రాఢ్యా దేవదేవీ మనోమయీ ।
మహాభగవతీ భర్గా వాసుదేవసముద్భవా ॥ ౧౦౮ ॥

మహేన్ద్రోపేన్ద్రభగినీ భక్తిగమ్యా పరావరా ।
జ్ఞానజ్ఞేయా జరాతీతా వేదాన్తవిషయా గతిః ॥ ౧౦౯ ॥

దక్షిణా దహనా దాహ్యా సర్వభూతనమస్కృతా ।
యోగమాయా విభాగజ్ఞా మహామాయా మహీయసీ ॥ ౧౧౦ ॥

సంధ్యా సర్వసముద్భూతిర్బ్రహ్మవృక్షాశ్రయానతిః ।
బీజాఙ్కురసముద్భూతిర్మహాశక్తిర్మహామతిః ॥ ౧౧౧ ॥

ఖ్యాతిః ప్రజ్ఞా చితిః సంవిత్ మహాభోగీన్ద్రశాయినీ ।
వికృతిః శాఙ్కరీ శాస్త్రీ గణగన్ధర్వసేవితా ॥ ౧౧౨ ॥

వైశ్వానరీ మహాశాలా దేవసేనా గుహప్రియా ।
మహారాత్రిః శివానన్దా శచీ దుఃస్వప్ననాశినీ ॥ ౧౧౩ ॥

ఇజ్యా పూజ్యా జగద్ధాత్రీ దుర్విజ్ఞేయా సురూపిణీ ।
గుహామ్బికా గుణోత్పత్తిర్మహాపీఠా మరుత్సుతా ॥ ౧౧౪ ॥

హవ్యవాహాన్తరాగాదిః హవ్యవాహసముద్భవా ।
జగద్యోనిర్జగన్మాతా జన్మమృత్యుజరాతిగా ।
బుద్ధిమాతా బుద్ధిమతీ పురుషాన్తరవాసినీ ॥ ౧౧౭ ॥

తపస్వినీ సమాధిస్థా త్రినేత్రా దివిసంస్థితా ।
సర్వేన్ద్రియమనోమాతా సర్వభూతహృదిస్థితా ॥ ౧౧౮ ॥

సంసారతారిణీ విద్యా బ్రహ్మవాదిమనోలయా ।
బ్రహ్మాణీ బృహతీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మభూతా భవారణీ ॥ ౧౧౯ ॥

హిరణ్మయీ మహారాత్రిః సంసారపరివర్త్తికా ।
సుమాలినీ సురూపా చ భావినీ తారిణీ ప్రభా ॥ ౧౨౦ ॥

ఉన్మీలనీ సర్వసహా సర్వప్రత్యయసాక్షిణీ ।
సుసౌమ్యా చన్ద్రవదనా తాణ్డవాసక్తమానసా ॥ ౧౨౧ ॥

సత్త్వశుద్ధికరీ శుద్ధిర్మలత్రయవినాశినీ ।
జగత్ప్రియా జగన్మూర్తిస్త్రిమూర్తిరమృతాశ్రయా ॥ ౧౨౨ ॥

నిరాశ్రయా నిరాహారా నిరఙ్కురవనోద్భవా ।
చన్ద్రహస్తా విచిత్రాఙ్గీ స్రగ్విణీ పద్మధారిణీ ॥ ౧౨౩ ॥

పరావరవిధానజ్ఞా మహాపురుషపూర్వజా ।
విద్యేశ్వరప్రియా విద్యా విద్యుజ్జిహ్వా జితశ్రమా ॥ ౧౨౪ ॥

విద్యామయీ సహస్రాక్షీ సహస్రవదనాత్మజా ।
సహస్రరశ్మిః సత్త్వస్థా మహేశ్వరపదాశ్రయా ॥ ౧౨౫ ॥

క్షాలినీ సన్మయీ వ్యాప్తా తైజసీ పద్మబోధికా ।
మహామాయాశ్రయా మాన్యా మహాదేవమనోరమా ॥ ౧౨౬ ॥

వ్యోమలక్ష్మీః సిహరథా చేకితానామితప్రభా ।
వీరేశ్వరీ విమానస్థా విశోకా శోకనాశినీ ॥ ౧౨౭ ॥

అనాహతా కుణ్డలినీ నలినీ పద్మవాసినీ ।
సదానన్దా సదాకీర్తిః సర్వభూతాశ్రయస్థితా ॥ ౧౨౮ ॥

వాగ్దేవతా బ్రహ్మకలా కలాతీతా కలారణీ ।
బ్రహ్మశ్రీర్బ్రహ్మహృదయా బ్రహ్మవిష్ణుశివప్రియా ॥ ౧౨౯ ॥

వ్యోమశక్తిః క్రియాశక్తిర్జ్ఞానశక్తిః పరాగతిః ।
క్షోభికా బన్ధికా భేద్యా భేదాభేదవివర్జితా ॥ ౧౩౦ ॥

అభిన్నాభిన్నసంస్థానా వంశినీ వంశహారిణీ ।
గుహ్యశక్తిర్గుణాతీతా సర్వదా సర్వతోముఖీ ॥ ౧౩౧ ॥

భగినీ భగవత్పత్నీ సకలా కాలకారిణీ ।
సర్వవిత్ సర్వతోభద్రా గుహ్యాతీతా గుహారణిః ॥ ౧౩౨ ॥

ప్రక్రియా యోగమాతా చ గఙ్గా విశ్వేశ్వరేశ్వరీ ।
కపిలా కాపిలా కాన్తాకనకాభాకలాన్తరా ॥ ౧౩౩ ॥

పుణ్యా పుష్కరిణీ భోక్త్రీ పురందరపురస్సరా ।
పోషణీ పరమైశ్వర్యభూతిదా భూతిభూషణా ॥ ౧౩౪ ॥

పఞ్చబ్రహ్మసముత్పత్తిః పరమార్థార్థవిగ్రహా ।
ధర్మోదయా భానుమతీ యోగిజ్ఞేయ మనోజవా ॥ ౧౩౫ ॥

మనోహరా మనోరక్షా తాపసీ వేదరూపిణీ ।
వేదశక్తిర్వేదమాతా వేదవిద్యాప్రకాశినీ ॥ ౧౩౬ ॥

యోగేశ్వరేశ్వరీ మాతా మహాశక్తిర్మనోమయీ ।
విశ్వావస్థా వియన్మూర్త్తిర్విద్యున్మాలా విహాయసీ ॥ ౧౩౭ ॥

కిన్నరీ సురభిర్వన్ద్యా నన్దినీ నన్దివల్లభా ।
భారతీ పరమానన్దా పరాపరవిభేదికా ॥ ౧౩౮ ॥

సర్వప్రహరణోపేతా కామ్యా కామేశ్వరేశ్వరీ ।
అచిన్త్యాఽచిన్త్యవిభవా హృల్లేఖా కనకప్రభా ॥ ౧౩౯ ॥

కూష్మాణ్డీ ధనరత్నాఢ్యా సుగన్ధా గన్ధదాయినీ ।
త్రివిక్రమపదోద్భూతా ధనుష్పాణిః శివోదయా ॥ ౧౪౦ ॥

సుదుర్లభా ధనాద్యక్షా ధన్యా పిఙ్గలలోచనా ।
శాన్తిః ప్రభావతీ దీప్తిః పఙ్కజాయతలోచనా ॥ ౧౪౧ ॥

ఆద్యా హృత్కమలోద్భూతా గవాం మతా రణప్రియా ।
సత్క్రియా గిరిజా శుద్ధా నిత్యపుష్టా నిరన్తరా ॥ ౧౪౨ ॥

దుర్గా కాత్యాయనీ చణ్డీ చర్చికా శాన్తవిగ్రహా ।
హిరణ్యవర్ణా రజనీ జగద్యన్త్రప్రవర్తికా ॥ ౧౪౩ ॥

మన్దరాద్రినివాసా చ శారదా స్వర్ణమాలినీ ।
రత్నమాలా రత్నగర్భా పృథ్వీ విశ్వప్రమాథినీ ॥ ౧౪౪ ॥

పద్మాననా పద్మనిభా నిత్యతుష్టాఽమృతోద్భవా ।
ధున్వతీ దుఃప్రకమ్పా చ సూర్యమాతా దృషద్వతీ ॥ ౧౪౫ ॥

మహేన్ద్రభగినీ మాన్యా వరేణ్యా వరదాయికా ।
కల్యాణీ కమలా రామా పఞ్చభూతా వరప్రదా ॥ ౧౪౬ ॥

వాచ్యా వరేశ్వరీ వన్ద్యా దుర్జయా దురతిక్రమా ।
కాలరాత్రిర్మహావేగా వీరభద్రప్రియా హితా ॥ ౧౪౭ ॥

భద్రకాలీ జగన్మాతా భక్తానాం భద్రదాయినీ ।
కరాలా పిఙ్గలాకారా నామభేదా మహామదా ॥ ౧౪౮ ॥

యశస్వినీ యశోదా చ షడధ్వపరివర్త్తికా ।
శఙ్ఖినీ పద్మినీ సాంఖ్యా సాంఖ్యయోగప్రవర్తికా ॥ ౧౪౯ ॥

చైత్రా సంవత్సరారూఢా జగత్సమ్పూరణీన్ద్రజా ।
శుమ్భారిః ఖేచరీస్వస్థా కమ్బుగ్రీవాకలిప్రియా ॥ ౧౫౦ ॥

ఖగధ్వజా ఖగారూఢా పరార్యా పరమాలినీ ।
ఐశ్వర్యపద్మనిలయా విరక్తా గరుడాసనా ॥ ౧౫౧ ॥

జయన్తీ హృద్గుహా రమ్యా గహ్వరేష్ఠా గణాగ్రణీః ।
సంకల్పసిద్ధా సామ్యస్థా సర్వవిజ్ఞానదాయినీ ॥ ౧౫౨ ॥

కలికల్మషహన్త్రీ చ గుహ్యోపనిషదుత్తమా ।
నిష్ఠా దృష్టిః స్మృతిర్వ్యాప్తిః పుష్టిస్తుష్టిః క్రియావతీ ॥ ౧౫౩ ॥

విశ్వామరేశ్వరేశానా భుక్తిర్ముక్తిః శివాఽమృతా ।
లోహితా సర్పమాలా చ భీషణీ వనమాలినీ ॥ ౧౫౪ ॥

అనన్తశయనాఽనన్తా నరనారాయణోద్భవా ।
నృసింహీ దైత్యమథనీ శఙ్ఖచక్రగదాధరా ॥ ౧౫౫ ॥

సంకర్షణసముత్పత్తిరమ్బికాపాదసంశ్రయా ।
మహాజ్వాలా మహామూర్త్తిః సుమూర్త్తిః సర్వకామధుక్ ॥ ౧౫౬ ॥

సుప్రభా సుస్తనా సౌరీ ధర్మకామార్థమోక్షదా ।
భ్రూమధ్యనిలయా పూర్వా పురాణపురుషారణిః ॥ ౧౫౭ ॥

మహావిభూతిదా మధ్యా సరోజనయనా సమా ।
అష్టాదశభుజానాద్యా నీలోత్పలదలప్రభా । ౧౫౮ ॥

సర్వశక్త్యాసనారూఢా ధర్మాధర్మార్థవర్జితా ।
వైరాగ్యజ్ఞాననిరతా నిరాలోకా నిరిన్ద్రియా ॥ ౧౫౯ ॥

విచిత్రగహనాధారా శాశ్వతస్థానవాసినీ ।
స్థానేశ్వరీ నిరానన్దా త్రిశూలవరధారిణీ ॥ ౧౬౦ ॥

అశేషదేవతామూర్త్తిర్దేవతా వరదేవతా ।
గణామ్బికా గిరేః పుత్రీ నిశుమ్భవినిపాతినీ ॥ ౧౬౧ ॥

అవర్ణా వర్ణరహితా త్రివర్ణా జీవసంభవా ।
అనన్తవర్ణాఽనన్యస్థా శంకరీ శాన్తమానసా ॥ ౧౬౨ ॥

అగోత్రా గోమతీ గోప్త్రీ గుహ్యరూపా గుణోత్తరా ।
గౌర్గీర్గవ్యప్రియా గౌణీ గణేశ్వరనమస్కృతా ॥ ౧౬౩ ॥

సత్యమాత్రా సత్యసన్ధ్యా త్రిసన్ధ్యా సంధివర్జితా ।
సర్వవాదాశ్రయా సాంఖ్యా సాంఖ్యయోగసముద్భవా ॥ ౧౬౪ ॥

అసంఖ్యేయాఽప్రమేయాఖ్యా శూన్యా శుద్ధకులోద్భవా ।
బిన్దునాదసముత్పత్తిః శంభువామా శశిప్రభా ॥ ౧౬౫ ॥

విసఙ్గా భేదరహితా మనోజ్ఞా మధుసూదనీ ।
మహాశ్రీః శ్రీసముత్పత్తిస్తమఃపారే ప్రతిష్ఠితా ॥ ౧౬౬ ॥

త్రితత్త్వమాతా త్రివిధా సుసూక్ష్మపదసంశ్రయా ।
శన్తా భీతా మలాతీతా నిర్వికారా నిరాశ్రయా ॥ ౧౬౭ ॥

శివాఖ్యా చిత్తనిలయా శివజ్ఞానస్వరూపిణీ ।
దైత్యదానవనిర్మాత్రీ కాశ్యపీ కాలకర్ణికా ॥ ౧౬౮ ॥

శాస్త్రయోనిః క్రియామూర్తిశ్చతుర్వర్గప్రదర్శికా ।
నారాయణీ నరోద్భూతిః కౌముదీ లిఙ్గధారిణీ ॥ ౧౬౯ ॥

కాముకీ లలితాభావా పరాపరవిభూతిదా ।
పరాన్తజాతమహిమా బడవా వామలోచనా ॥ ౧౭౦ ॥

సుభద్రా దేవకీ సీతా వేదవేదాఙ్గపారగా ।
మనస్వినీ మన్యుమాతా మహామన్యుసముద్భవా ॥ ౧౭౧ ॥

అమృత్యురమృతాస్వాదా పురుహూతా పురుష్టుతా ।
అశోచ్యా భిన్నవిషయా హిరణ్యరజతప్రియా ॥ ౧౭౨ ॥

హిరణ్యా రాజతీ హైమా హేమాభరణభూషితా ।
విభ్రాజమానా దుర్జ్ఞేయా జ్యోతిష్టోమఫలప్రదా ॥ ౧౭౩ ॥

మహానిద్రాసముద్భూతిరనిద్రా సత్యదేవతా ।
దీర్ఘా కకుద్మినీ హృద్యా శాన్తిదా శాన్తివర్ద్ధినీ ॥ ౧౭౪ ॥

లక్ష్మ్యాదిశక్తిజననీ శక్తిచక్రప్రవర్తికా ।
త్రిశక్తిజననీ జన్యా షడూర్మిపరివర్జితా ॥ ౧౭౫ ॥

సుధామా కర్మకరణీ యుగాన్తదహనాత్మికా ।
సంకర్షణీ జగద్ధాత్రీ కామయోనిః కిరీటినీ ॥ ౧౭౬ ॥

ఐన్ద్రీ త్రైలోక్యనమితా వైష్ణవీ పరమేశ్వరీ ।
ప్రద్యుమ్నదయితా దాత్రీ యుగ్మదృష్టిస్త్రిలోచనా ॥ ౧౭౭ ॥

మదోత్కటా హంసగతిః ప్రచణ్డా చణ్డవిక్రమా ।
వృషావేశా వియన్మాతా విన్ధ్యపర్వతవాసినీ ॥ ౧౭౮ ॥

హిమవన్మేరునిలయా కైలాసగిరివాసినీ ।
చాణూరహన్తృతనయా నీతిజ్ఞా కామరూపిణీ ॥ ౧౭౯ ॥

వేదవిద్యావ్రతస్నాతా ధర్మశీలాఽనిలాశనా ।
వీరభద్రప్రియా వీరా మహాకామసముద్భవా ॥ ౧౮౦ ॥

విద్యాధరప్రియా సిద్ధా విద్యాధరనిరాకృతిః ।
ఆప్యాయనీ హరన్తీ చ పావనీ పోషణీ ఖిలా ॥ ౧౮౧ ॥

మాతృకా మన్మథోద్భూతా వారిజా వాహనప్రియా ।
కరీషిణీ సుధావాణీ వీణావాదనతత్పరా ॥ ౧౮౨ ॥

సేవితా సేవికా సేవ్యా సినీవాలీ గరుత్మతీ ।
అరున్ధతీ హిరణ్యాక్షీ మృగాఙ్కా మానదాయినీ ॥ ౧౮౩ ॥

వసుప్రదా వసుమతీ వసోర్ధారా వసుంధరా ।
ధారాధరా వరారోహా వరావరసహస్రదా ॥ ౧౮౪ ॥

శ్రీఫలా శ్రీమతీ శ్రీశా శ్రీనివాసా శివప్రియా ।
శ్రీధరా శ్రీకరీ కల్యా శ్రీధరార్ధశరీరిణీ ॥ ౧౮౫ ॥

అనన్తదృష్టిరక్షుద్రా ధాత్రీశా ధనదప్రియా ।
నిహన్త్రీ దైత్యసఙ్ఘానాం సిహికా సిహవాహనా ॥ ౧౮౬ ॥

సుషేణా చన్ద్రనిలయా సుకీర్తిశ్ఛిన్నసంశయా ।
రసజ్ఞా రసదా రామా లేలిహానామృతస్రవా ॥ ౧౮౭ ॥

నిత్యోదితా స్వయంజ్యోతిరుత్సుకా మృతజీవనా ।
వజ్రదణ్డా వజ్రజిహ్వా వైదేహీ వజ్రవిగ్రహా ॥ ౧౮౮ ॥

మఙ్గల్యా మఙ్గలా మాలా మలినా మలహారిణీ ।
గాన్ధర్వీ గారుడీ చాన్ద్రీ కమ్బలాశ్వతరప్రియా ॥ ౧౮౯ ॥

సౌదామినీ జనానన్దా భ్రుకుటీకుటిలాననా ।
కర్ణికారకరా కక్ష్యా కంసప్రాణాపహారిణీ ॥ ౧౯౦ ॥

యుగన్ధరా యుగావర్త్తా త్రిసంధ్యా హర్షవర్ధినీ ।
ప్రత్యక్షదేవతా దివ్యా దివ్యగన్ధా దివాపరా ॥ ౧౯౧ ॥

శక్రాసనగతా శాక్రీ సాన్ధ్యా చారుశరాసనా ।
ఇష్టా విశిష్టా శిష్టేష్టా శిష్టాశిష్టప్రపూజితా ॥ ౧౯౨ ॥

శతరూపా శతావర్త్తా వినతా సురభిః సురా ।
సురేన్ద్రమాతా సుద్యుమ్నా సుషుమ్ణా సూర్యసంస్థితా ॥ ౧౯౩ ॥

సమీక్ష్యా సత్ప్రతిష్ఠా చ నివృత్తిర్జ్ఞానపారగా ।
ధర్మశాస్త్రార్థకుశలా ధర్మజ్ఞా ధర్మవాహనా ॥ ౧౯౪ ॥

ధర్మాధర్మవినిర్మాత్రీ ధార్మికాణాం శివప్రదా ।
ధర్మశక్తి ర్ధర్మమయీ విధర్మా విశ్వధర్మిణీ ॥ ౧౯౫ ॥

ధర్మాన్తరా ధర్మమేఘా ధర్మపూర్వా ధనావహా ।
ధర్మోపదేష్ట్రీ ధర్మాత్మా ధర్మగమ్యా ధరాధరా ॥ ౧౯౬ ॥

కాపాలీ సకలామూర్త్తిః కలా కలితవిగ్రహా ।
సర్వశక్తివినిర్ముక్తా సర్వశక్త్యాశ్రయాశ్రయా ॥ ౧౯౭ ॥

సర్వా సర్వేశ్వరీ సూక్ష్మా సూక్ష్మా జ్ఞానస్వరూపిణీ ।
ప్రధానపురుషేశేషా మహాదేవైకసాక్షిణీ ॥ ౧౯౮ ॥

సదాశివా వియన్మూర్త్తిర్విశ్వమూర్త్తిరమూర్త్తికా ।
ఏవం నామ్నాం సహస్రేణ స్తుత్వాఽసౌ హిమవాన్ గిరిః ॥ ౧౯౯ ॥

భూయః ప్రణమ్య భీతాత్మా ప్రోవాచేదం కృతాఞ్జలిః ।
యదేతదైశ్వరం రూపం ఘోరం తే పరమేశ్వరి ॥ ౨౦౦ ॥

భీతోఽస్మి సామ్ప్రతం దృష్ట్వా రూపమన్యత్ ప్రదర్శయ ।
ఏవముక్తాఽథ సా దేవీ తేన శైలేన పార్వతీ ॥ ౨౦౧ ॥

సంహృత్య దర్శయామాస స్వరూపమపరం పునః ।
నీలోత్పలదలప్రఖ్యం నీలోత్పలసుగన్ధికమ్ ॥ ౨౦౨ ॥

ద్వినేత్రం ద్విభుజం సౌమ్యం నీలాలకవిభూషితమ్ ।
రక్తపాదామ్బుజతలం సురక్తకరపల్లవమ్ ॥ ౨౦౩ ॥

శ్రీమద్విశాలసంవృత్తంలలాటతిలకోజ్జ్వలమ్ ।
భూషితం చారుసర్వాఙ్గం భూషణైరతికోమలమ్ ॥ ౨౦౪ ॥

దధానమురసా మాలాం విశాలాం హేమనిర్మితామ్ ।
ఈషత్స్మితం సుబిమ్బోష్ఠం నూపురారావసంయుతమ్ ॥ ౨౦౫ ॥

ప్రసన్నవదనం దివ్యమనన్తమహిమాస్పదమ్ ।
తదీదృశం సమాలోక్య స్వరూపం శైలసత్తమః ॥ ౨౦౬ ॥

నామ్నామష్టసహస్రం తు దేవ్యా యత్ సముదీరితమ్ ।
జ్ఞాత్వాఽర్కమణ్డలగతాం సంభావ్య పరమేశ్వరీమ్ ॥ ౨౦౭ ॥

అభ్యర్చ్య గన్ధపుష్పాద్యైర్భక్తియోగసమన్వితః ।
సంస్మరన్పరమం భావం దేవ్యా మాహేశ్వరం పరమ్ ॥ ౨౦౮ ॥

అనన్యమానసో నిత్యం జపేదామరణాద్ ద్విజః ।
సోఽన్తకాలే స్మృతిం లబ్ధ్వా పరం బ్రహ్మాధిగచ్ఛతి ॥ ౨౦౯ ॥

అథవా జాయతే విప్రో బ్రాహ్మణానాం కులే శుచౌ ।
పూర్వసంస్కారమాహాత్మ్యాద్ బ్రహ్మవిద్యామవాప్నుయాత్ ॥ ౨౧౦ ॥

సమ్ప్రాప్య యోగం పరమం దివ్యం తత్ పారమేశ్వరమ్ ।
శాన్తః సర్వగాతో భూత్వా శివసాయుజ్యమాప్నుయాత్ ॥ ౨౧౧ ॥

ప్రత్యేకం చాథ నామాని జుహుయాత్ సవనత్రయమ్ ।
పూతనాదికృతైర్దోషైర్గ్రహదోషైశ్చ ముచ్యతే ॥ ౨౧౨ ॥

జపేద్ వాఽహరహర్నిత్యం సంవత్సరమతన్ద్రితః ।
శ్రీకామః పార్వతీం దేవీం పూజయిత్వా విధానతః ॥ ౨౧౩ ॥

సమ్పూజ్య పార్శ్వతః శంభుం త్రినేత్రం భక్తిసంయుతః ।
లభతే మహతీం లక్ష్మీం మహాదేవప్రసాదతః ॥ ౨౧౪ ॥

తస్మాత్ సర్వప్రయత్నేన జప్తవ్యం హి ద్విజాతిభిః ।
సర్వపాపాపనోదార్థం దేవ్యా నామ సహస్రకమ్ ॥ ౨౧౫ ॥

॥ ఇతి శ్రీకూర్మపురాణే షట్సాహస్త్ర్యాం సంహితాయాం
పూర్వవిభాగే శ్రీదేవీసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Devi:

1000 Names of Shri Devi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Shri Devi | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top