Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Shri Devi | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Portion from Kurmapurana Adhyaya 12

Sri Devisahasranamastotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீதே³வீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் கூர்மபுராணாந்தர்க³தம் ॥

ருʼஷய: ஊசு: —
கைஷா ப⁴க³வதீ தே³வீ ஶங்கரார்த⁴ஶரீரிணீ ।
ஶிவா ஸதீ ஹைமவதீ யதா²வத்³ப்³ரூஹி ப்ருʼச்ச²தாம் ॥ 1 ॥

தேஷாம் தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா முநீநாம் புருஷோத்தம: ।
ப்ரத்யுவாச மஹாயோகீ³ த்⁴யாத்வா ஸ்வம் பரமம் பத³ம் ॥ 2 ॥

ஶ்ரீகூர்ம உவாச —
புரா பிதாமஹேநோக்தம் மேருப்ருʼஷ்டே² ஸுஶோப⁴நம் ।
ரஹஸ்யமேதத்³ விஜ்ஞாநம் கோ³பநீயம் விஶேஷத: ॥ 3 ॥

ஸாங்க்²யாநாம் பரமம் ஸாங்க்²யம் ப்³ரஹ்மவிஜ்ஞாநமுத்தமம் ।
ஸம்ஸாரார்ணவமக்³நாநாம் ஜந்தூநாமேகமோசநம் ॥ 4 ॥

யா ஸா மாஹேஶ்வரீ ஶக்திர்ஜ்ஞாநரூபாঽதிலாலஸா ।
வ்யோமஸம்ஜ்ஞா பரா காஷ்டா² ஸேயம் ஹைமவதீ மதா ॥ 5 ॥

ஶிவா ஸர்வக³தாঽநந்தா கு³ணாதீதா ஸுநிஷ்கலா ।
ஏகாநேகவிபா⁴க³ஸ்தா² ஜ்ஞாநரூபாঽதிலாலஸா ॥ 6 ॥

அநந்யா நிஷ்கலே தத்த்வே ஸம்ஸ்தி²தா தஸ்ய தேஜஸா ।
ஸ்வாபா⁴விகீ ச தந்மூலா ப்ரபா⁴ பா⁴நோரிவாமலா ॥ 7 ॥

ஏகா மாஹேஶ்வரீ ஶக்திரநேகோபாதி⁴யோக³த: ।
பராவரேண ரூபேண க்ரீட³தே தஸ்ய ஸந்நிதௌ⁴ ॥ 8 ॥

ஸேயம் கரோதி ஸகலம் தஸ்யா: கார்யமித³ம் ஜக³த் ।
ந கார்யம் நாபி கரணமீஶ்வரஸ்யேதி ஸூரய: ॥ 9 ॥

சதஸ்ர: ஶக்தயோ தே³வ்யா: ஸ்வரூபத்வேந ஸம்ஸ்தி²தா: ।
அதி⁴ஷ்டா²நவஶாத்தஸ்யா: ஶ்ருʼணுத்⁴வம் முநிபுங்க³வா: ॥ 10 ॥

ஶாந்திர்வித்³யா ப்ரதிஷ்டா² ச நிவ்ருʼத்திஶ்சேதி தா: ஸ்ம்ருʼதா: ।
சதுர்வ்யூஹஸ்ததோ தே³வ: ப்ரோச்யதே பரமேஶ்வர: ॥ 11 ॥

அநயா பரயா தே³வ: ஸ்வாத்மாநந்த³ம் ஸமஶ்நுதே ।
சதுர்ஷ்வபி ச வேதே³ஷு சதுர்மூர்திர்மஹேஶ்வர: ॥ 12 ॥

அஸ்யாஸ்த்வநாதி³ஸம்ஸித்³த⁴மைஶ்வர்யமதுலம் மஹத் ।
தத்ஸம்ப³ந்தா⁴த³நந்தாயா: ருத்³ரேண பரமாத்மநா ॥ 13 ॥

ஸைஷா ஸர்வேஶ்வரீ தே³வீ ஸர்வபூ⁴தப்ரவர்திகா ।
ப்ரோச்யதே ப⁴க³வாந் காலோ ஹரி: ப்ராணோ மஹேஶ்வர: ॥ 14 ॥

தத்ர ஸர்வமித³ம் ப்ரோதமோத சைவாகி²லம் ஜக³த் ।
ஸ காலோঽக்³நிர்ஹரோ ருத்³ரோ கீ³யதே வேத³வாதி³பி:⁴ ॥ 15 ॥

கால: ஸ்ருʼஜதி பூ⁴தாநி கால: ஸம்ஹரதே ப்ரஜா: ।
ஸர்வே காலஸ்ய வஶகா³ ந கால: கஸ்யசித்³ வஶே ॥ 16 ॥

ப்ரதா⁴நம் புருஷஸ்தத்த்வம் மஹாநாத்மா த்வஹங்க்ருʼதி: ।
காலேநாந்யாநி தத்த்வாநி ஸமாவிஷ்டாநி யோகி³நா ॥ 17 ॥

தஸ்ய ஸர்வஜக³த்ஸூதி: ஶக்திர்மாயேதி விஶ்ருதா ।
தயேத³ம் ப்⁴ராமயேதீ³ஶோ மாயாவீ புருஷோத்தம: ॥ 18 ॥

ஸைஷா மாயாத்மிகா ஶக்தி: ஸர்வாகாரா ஸநாதநீ ।
வைஶ்வரூபம் மஹேஶஸ்ய ஸர்வதா³ ஸம்ப்ரகாஶயேத் ॥ 19 ॥

அந்யாஶ்ச ஶக்தயோ முக்²யாஸ்தஸ்ய தே³வஸ்ய நிர்மிதா: ।
ஜ்ஞாநஶக்தி: க்ரியாஶக்தி: ப்ராணஶக்திரிதி த்ரயம் ॥ 20 ॥

ஸர்வாஸாமேவ ஶக்தீநாம் ஶக்திமந்தோ விநிர்மிதா: ।
மாயயைவாத² விப்ரேந்த்³ரா: ஸா சாநாதி³ரநந்தயா: ॥ 21 ॥

ஸர்வஶக்த்யாத்மிகா மாயா து³ர்நிவாரா து³ரத்யயா ।
மாயாவீ ஸர்வஶக்தீஶ: கால: காலகார: ப்ரபு:⁴ ॥ 22 ॥

கரோதி கால: ஸகலம் ஸம்ஹரேத் கால ஏவ ஹி ।
கால: ஸ்தா²பயதே விஶ்வம் காலாதீ⁴நமித³ம் ஜக³த் ॥ 23 ॥

லப்³த்⁴வா தே³வாதி⁴தே³வஸ்ய ஸந்நிதி⁴ம் பரமேஷ்டி²ந: ।
அநந்தஸ்யாகி²லேஶஸ்ய ஶம்போ:⁴ காலாத்மந: ப்ரபோ:⁴ ॥ 24 ॥

ப்ரதா⁴நம் புருஷோ மாயா மாயா சைவம் ப்ரபத்³யதே ।
ஏகா ஸர்வக³தாநந்தா கேவலா நிஷ்கலா ஶிவா ॥ 25 ॥

ஏகா ஶக்தி: ஶிவைகோঽபி ஶக்திமாநுச்யதே ஶிவ: ।
ஶக்தய: ஶக்திமந்தோঽந்யே ஸர்வஶக்திஸமுத்³ப⁴வா: ॥ 26 ॥

ஶக்திஶக்திமதோர்பே⁴த³ம் வத³ந்தி பரமார்த²த: ।
அபே⁴த³ம் சாநுபஶ்யந்தி யோகி³நஸ்தத்த்வசிந்தகா: ॥ 27 ॥

ஶக்தயோ கி³ரிஜா தே³வீ ஶக்திமந்தோঽத² ஶங்கர: ।
விஶேஷ: கத்²யதே சாயம் புராணே ப்³ரஹ்மவாதி³பி:⁴ ॥ 28 ॥

போ⁴க்³யா விஶ்வேஶ்வரீ தே³வீ மஹேஶ்வரபதிவ்ரதா ।
ப்ரோச்யதே ப⁴க³வாந் போ⁴க்தா கபர்தீ³ நீலலோஹித: ॥ 29 ॥

மந்தா விஶ்வேஶ்வரோ தே³வ: ஶங்கரோ மந்மதா²ந்தக: ।
ப்ரோச்யதே மதிரீஶாநீ மந்தவ்யா ச விசாரத: ॥ 30 ॥

இத்யேதத³கி²லம் விப்ரா: ஶக்திஶக்திமது³த்³ப⁴வம் ।
ப்ரோச்யதே ஸர்வவேதே³ஷு முநிபி⁴ஸ்தத்த்வத³ர்ஶிபி:⁴ ॥ 31 ॥

ஏதத்ப்ரத³ர்ஶிதம் தி³வ்யம் தே³வ்யா மாஹாத்ம்யமுத்தமம் ।
ஸர்வவேதா³ந்தவேதே³ஷு நிஶ்சிதம் ப்³ரஹ்மவாதி³பி:⁴ ॥ 32 ॥

ஏகம் ஸர்வக³தம் ஸூக்ஷ்மம் கூடஸ்த²மசலம் த்⁴ருவம் ।
யோகி³நஸ்தத்ப்ரபஶ்யந்தி மஹாதே³வ்யா: பரம் பத³ம் ॥ 33 ॥

ஆநந்த³மக்ஷரம் ப்³ரஹ்ம கேவலம் நிஷ்கலம் பரம் ।
யோகி³நஸ்தத்ப்ரபஶ்யந்தி மஹாதே³வ்யா: பரம் பத³ம் ॥ 34 ॥

பராத்பரதரம் தத்த்வம் ஶாஶ்வதம் ஶிவமச்யுதம் ।
அநந்தப்ரக்ருʼதௌ லீநம் தே³வ்யாஸ்தத்பரமம் பத³ம் ॥ 35 ॥

ஶுப⁴ம் நிரஞ்ஜநம் ஶுத்³த⁴ம் நிர்கு³ணம் த்³வைதவர்ஜிதம் ।
ஆத்மோபலப்³தி⁴விஷயம் தே³வ்யாஸ்ததபரமம் பத³ம் ॥ 36 ॥

ஸைஷா தா⁴த்ரீ விதா⁴த்ரீ ச பரமாநந்த³மிச்ச²தாம் ।
ஸம்ஸாரதாபாநகி²லாந்நிஹந்தீஶ்வரஸம்ஶ்ரயா ॥ 37 ॥

தஸ்மாத்³விமுக்திமந்விச்ச²ந் பார்வதீம் பரமேஶ்வரீம் ।
ஆஶ்ரயேத்ஸர்வபூ⁴தாநாமாத்மபூ⁴தாம் ஶிவாத்மிகாம் ॥ 38 ॥

லப்³த்⁴வா ச புத்ரீம் ஶர்வாணீம் தபஸ்தப்த்வா ஸுது³ஶ்சரந் ।
ஸபா⁴ர்ய: ஶரணம் யாத: பார்வதீம் பரமேஶ்வரீம் ॥ 39 ॥

தாம் த்³ருʼஷ்ட்வா ஜாயமாநாம் ச ஸ்வேச்ச²யைவ வராநநாம் ।
மேநா ஹிமவத: பத்நீ ப்ராஹேத³ம் பர்வதேஶ்வரம் ॥ 40 ॥

மேநோவாச —
பஶ்ய பா³லாமிமாம் ராஜந் ராஜீவஸத்³ருʼஶாநநாம் ।
ஹிதாய ஸர்வபூ⁴தாநாம் ஜாதா ச தபஸாঽঽவயோ: ॥ 41 ॥

ஸோঽபி த்³ருʼஷ்ட்வா தத: தே³வீம் தருணாதி³த்யஸந்நிபா⁴ம் ।
கபர்தி³நீம் சதுர்வக்த்ராம் த்ரிநேத்ராமதிலாலஸாம் ॥ 42 ॥

அஷ்டஹஸ்தாம் விஶாலாக்ஷீம் சந்த்³ராவயவபூ⁴ஷணாம் ।
நிர்கு³ணாம் ஸகு³ணாம் ஸாக்ஷாத்ஸத³ஸத்³வ்யக்திவர்ஜிதாம் ॥ 43 ॥

ப்ரணம்ய ஶிரஸா பூ⁴மௌ தேஜஸா சாதிவிஹ்வல: ।
பீ⁴த: க்ருʼதாஞ்ஜலிஸ்தஸ்யா: ப்ரோவாச பரமேஶ்வரீம் ॥ 44 ॥

ஹிமவாநுவாச —
கா த்வம் தே³வி விஶாலாக்ஷி ஶஶாங்காவயவாங்கிதே ।
ந ஜாநே த்வாமஹம் வத்ஸே யதா²வத்³ப்³ரூஹி ப்ருʼச்ச²தே ॥ 45 ॥

கி³ரீந்த்³ரவசநம் ஶ்ருத்வா தத: ஸா பரமேஶ்வரீ ।
வ்யாஜஹார மஹாஶைலம் யோகி³நாமப⁴யப்ரதா³ ॥ 46 ॥

தே³வ்யுவாச —
மாம் வித்³தி⁴ பரமாம் ஶக்திம் பரமேஶ்வரஸமாஶ்ரயாம் ।
அநந்யாமவ்யயாமேகாம் யாம் பஶ்யந்தி முமுக்ஷவ: ॥ 47 ॥

அஹம் வை ஸர்வபா⁴வாநாத்மா ஸர்வாந்தரா ஶிவா ।
ஶாஶ்வதைஶ்வர்யவிஜ்ஞாநமூர்தி: ஸர்வப்ரவர்திகா ॥ 48 ॥

அநந்தாঽநந்தமஹிமா ஸம்ஸாரார்ணவதாரிணீ ।
தி³வ்யம் த³தா³மி தே சக்ஷு: பஶ்ய மே ரூபமைஶ்வரம் ॥ 49 ॥

ஏதாவது³க்த்வா விஜ்ஞாநம் த³த்த்வா ஹிமவதே ஸ்வயம் ।
ஸ்வம் ரூபம் த³ர்ஶயாமாஸ தி³வ்யம் தத் பாரமேஶ்வரம் ॥ 50 ॥

கோடிஸூர்யப்ரதீகாஶம் தேஜோபி³ம்ப³ம் நிராகுலம் ।
ஜ்வாலாமாலாஸஹஸ்ராட்⁴யம் காலாநலஶதோபமம் ॥ 51 ॥

த³ம்ஷ்ட்ராகராலம் து³ர்த⁴ர்ஷம் ஜடாமணட³லமண்டி³தம் ।
த்ரிஶூலவரஹஸ்தம் ச கோ⁴ரரூபம் ப⁴யாநகம் ॥ 52 ॥

ப்ரஶாந்தம் ஸோம்யவத³நமநந்தாஶ்சர்யஸம்யுதம் ।
சந்த்³ராவயவலக்ஷ்மாணம் சந்த்³ரகோடிஸமப்ரப⁴ம் ॥ 53 ॥

கிரீடிநம் க³தா³ஹஸ்தம் நூபுரைருபஶோபி⁴தம் ।
தி³வ்யமால்யாம்ப³ரத⁴ரம் தி³வ்யக³ந்தா⁴நுலேபநம் ॥ 54 ॥

ஶங்க²சக்ரத⁴ரம் காம்யம் த்ரிநேத்ரம் க்ருʼத்திவாஸஸம் ।
அண்ட³ஸ்த²ம் சாண்ட³பா³ஹ்யஸ்த²ம் பா³ஹ்யமாப்⁴யந்தரம் பரம் ॥ 55 ॥

ஸர்வஶக்திமயம் ஶுப்⁴ரம் ஸர்வாகாரம் ஸநாதநம் ।
ப்³ரஹ்மோந்த்³ரோபேந்த்³ரயோகீ³ந்த்³ரைர்வந்த்³யமாநபதா³ம்பு³ஜம் ॥ 56 ॥

ஸர்வத: பாணிபாதா³ந்தம் ஸர்வதோঽக்ஷிஶிரோமுக²ம் ।
ஸர்வமாவ்ருʼத்ய திஷ்ட²ந்தம் த³த³ர்ஶ பரமேஶ்வரம் ॥ 57 ॥

த்³ருʼஷ்ட்வா ததீ³த்³ருʼஶம் ரூபம் தே³வ்யா மாஹேஶ்வரம் பரம் ।
ப⁴யேந ச ஸமாவிஷ்ட: ஸ ராஜா ஹ்ருʼஷ்டமாநஸ: ॥ 58 ॥

ஆத்மந்யாதா⁴ய சாத்மாநமோங்காரம் ஸமநுஸ்மரந் ।
நாம்நாமஷ்டஸஹஸ்ரேண துஷ்டாவ பரமேஶ்வரீம் ॥ 59 ॥

ஹிமவாநுவாச —
ஶிவோமா பரமா ஶக்திரநந்தா நிஷ்கலாமலா ।
ஶாந்தா மாஹேஶ்வரீ நித்யா ஶாஶ்வதீ பரமாக்ஷரா ॥ 60 ॥

அசிந்த்யா கேவலாঽநந்த்யா ஶிவாத்மா பரமாத்மிகா ।
அநாதி³ரவ்யயா ஶுத்³தா⁴ தே³வாத்மா ஸர்வகா³ঽசலா ॥ 61 ॥

ஏகாநேகவிபா⁴க³ஸ்தா² மாயாதீதா ஸுநிர்மலா ।
மஹாமாஹேஶ்வரீ ஸத்யா மஹாதே³வீ நிரஞ்ஜநா ॥ 62 ॥

காஷ்டா² ஸர்வாந்தரஸ்தா² ச சிச்ச²க்திரதிலாலஸா ।
நந்தா³ ஸர்வாத்மிகா வித்³யா ஜ்யோதீரூபாঽம்ருʼதாக்ஷரா ॥ 63 ॥

ஶாந்தி: ப்ரதிஷ்டா² ஸர்வேஷாம் நிவ்ருʼத்திரம்ருʼதப்ரதா³ ।
வ்யோமமூர்திர்வ்யோமலயா வ்யோமாதா⁴ராঽச்யுதாঽமரா ॥ 64 ॥

அநாதி³நித⁴நாঽமோகா⁴ காரணாத்மா குலாகுலா ।
க்ரது: ப்ரத²மஜா நாபி⁴ரம்ருʼதஸ்யாத்மஸம்ஶ்ரயா ॥ 65 ॥

ப்ராணேஶ்வரப்ரியா மாதா மஹாமஹிஷகா⁴திநீ ।
ப்ராணேஶ்வரீ ப்ராணரூபா ப்ரதா⁴நபுருஷேஶ்வரீ ॥ 66 ॥

மஹாமாயா ஸுது³ஷ்பூரா மூலப்ரக்ருʼதிரீஶ்வரீ ।
ஸர்வஶக்திகலாகாரா ஜ்யோத்ஸ்நா தௌ⁴ர்மஹிமாஸ்பதா³ ॥ 67 ॥

ஸர்வகார்யநியந்த்ரீ ச ஸர்வபூ⁴தேஶ்வரேஶ்வரீ ।
ஸம்ஸாரயோநி: ஸகலா ஸர்வஶக்திஸமுத்³ப⁴வா ॥ 68 ॥

ஸம்ஸாரபாரா து³ர்வாரா து³ர்நிரீக்ஷ்ய து³ராஸதா³ ।
ப்ராணஶக்தி: ப்ராணவித்³யா யோகி³நீ பரமா கலா ॥ 69 ॥

மஹாவிபூ⁴திது³ர்க⁴ர்ஷா மூலப்ரக்ருʼதிஸம்ப⁴வா ।
அநாத்³யநந்தவிப⁴வா பரார்தா² புருஷாரணி: ॥ 70 ॥

ஸர்க³ஸ்தி²த்யந்தகரணீ ஸுது³ர்வாச்யா து³ரத்யயா ।
ஶப்³த³யோநி: ஶப்³த³மயீ நாதா³க்²யா நாத³விக்³ரஹா ॥ 71 ॥

அநாதி³ரவ்யக்தகு³ணா மஹாநந்தா³ ஸநாதநீ ।
ஆகாஶயோநிர்யோக³ஸ்தா² மஹாயோகே³ஶ்வரேஶ்வரீ ॥ 72 ॥

மஹாமாயா ஸுது³ஷ்பாரா மூலப்ரக்ருʼதிரீஶ்வரீ ।
ப்ரதா⁴நபுருஷாதீதா ப்ரதா⁴நபுருஷாத்மிகா ॥ 73 ॥

புராணீ சிந்மயீ பும்ஸாமாதி:³ புருஷரூபிணீ ।
பூ⁴தாந்தராத்மா கூடஸ்தா² மஹாபுருஷஸம்ஜ்ஞிதா ॥ 74 ॥

ஜந்மம்ருʼத்யுஜராதீதா ஸர்வஶக்திஸமந்விதா ।
வ்யாபிநீ சாநவச்சி²ந்நா ப்ரதா⁴நாநுப்ரவேஶிநீ ॥ 75 ॥

க்ஷேத்ரஜ்ஞஶக்திரவ்யக்தலக்ஷணா மலவர்ஜிதா ।
அநாதி³மாயாஸம்பி⁴ந்நா த்ரிதத்த்வா ப்ரக்ருʼதிர்கு³ஹா ॥ 76 ॥

மஹாமாயாஸமுத்பந்நா தாமஸீ பௌருஷீ த்⁴ருவா ।
வ்யக்தாவ்யக்தாத்மிகா க்ருʼஷ்ணா ரக்தா ஶுக்லா ப்ரஸூதிகா ॥ 77 ॥

அகார்யா கார்யஜநநீ நித்யம் ப்ரஸவத⁴ர்மிணீ ।
ஸர்க³ப்ரலயநிர்முக்தா ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²த்யந்தத⁴ர்மிணீ ॥ 78 ॥

ப்³ரஹ்மக³ர்பா⁴ சதுர்விஶா பத்³மநாபா⁴ঽச்யுதாத்மிகா ।
வைத்³யுதீ ஶாஶ்வதீ யோநிர்ஜக³ந்மாதேஶ்வரப்ரியா ॥ 79 ॥

ஸர்வாதா⁴ரா மஹாரூபா ஸர்வைஶ்வர்யஸமந்விதா ।
விஶ்வரூபா மஹாக³ர்பா⁴ விஶ்வேஶேச்சா²நுவர்திநீ ॥ 80 ॥

மஹீயஸீ ப்³ரஹ்மயோநி: மஹாலக்ஷ்மீஸமுத்³ப⁴வா ।
மஹாவிமாநமத்⁴யஸ்தா² மஹாநித்³ராத்மஹேதுகா ॥ 81 ॥

ஸர்வஸாதா⁴ரணீ ஸூக்ஷ்மா ஹ்யவித்³யா பாரமார்தி²கா ।
அநந்தரூபாঽநந்தஸ்தா² தே³வீ புருஷமோஹிநீ ॥ 82 ॥

அநேகாகாரஸம்ஸ்தா²நா காலத்ரயவிவர்ஜிதா ।
ப்³ரஹ்மஜந்மா ஹரேர்மூர்திர்ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவாத்மிகா ॥ 83 ॥

ப்³ரஹ்மேஶவிஷ்ணுஜநநீ ப்³ரஹ்மாக்²யா ப்³ரஹ்மஸம்ஶ்ரயா ।
வ்யக்தா ப்ரத²மஜா ப்³ராஹ்மீ மஹதீ ஜ்ஞாநரூபிணீ ॥ 84 ॥

வைராக்³யைஶ்வர்யத⁴ர்மாத்மா ப்³ரஹ்மமூர்திர்ஹ்ருʼதி³ஸ்தி²தா ।
அபாம்யோநி: ஸ்வயம்பூ⁴திர்மாநஸீ தத்த்வஸம்ப⁴வா ॥ 85 ॥

ஈஶ்வராணீ ச ஶர்வாணீ ஶங்கரார்த்³த⁴ஶரீரிணீ ।
ப⁴வாநீ சைவ ருத்³ராணீ மஹாலக்ஷ்மீரதா²ம்பி³கா ॥ 86 ॥

மஹேஶ்வரஸமுத்பந்நா பு⁴க்திமுக்திப²லப்ரதா³ ।
ஸர்வேஶ்வரீ ஸர்வவந்த்³யா நித்யம் முதி³தமாநஸா ॥ 87 ॥

ப்³ரஹ்மேந்த்³ரோபேந்த்³ரநமிதா ஶங்கரேச்சா²நுவர்திநீ ।
ஈஶ்வரார்த்³தா⁴ஸநக³தா மஹேஶ்வரபதிவ்ரதா ॥ 88 ॥

ஸக்ருʼத்³விபா⁴தா ஸர்வார்தி ஸமுத்³ரபரிஶோஷிணீ ।
பார்வதீ ஹிமவத்புத்ரீ பரமாநந்த³தா³யிநீ ॥ 89 ॥

கு³ணாட்⁴யா யோக³ஜா யோக்³யா ஜ்ஞாநமூர்திர்விகாஸிநீ ।
ஸாவித்ரீகமலா லக்ஷ்மீ: ஶ்ரீரநந்தோரஸி ஸ்தி²தா ॥ 90 ॥

ஸரோஜநிலயா முத்³ரா யோக³நித்³ரா ஸுரார்தி³நீ ।
ஸரஸ்வதீ ஸர்வவித்³யா ஜக³ஜ்ஜ்யேஷ்டா² ஸுமங்க³ளா ॥ 91 ॥

வாக்³தே³வீ வரதா³ வாச்யா கீர்தி: ஸர்வார்த²ஸாதி⁴கா ।
யோகீ³ஶ்வரீ ப்³ரஹ்மவித்³யா மஹாவித்³யா ஸுஶோப⁴நா ॥ 92 ॥

கு³ஹ்யவித்³யாத்மவித்³யா ச த⁴ர்மவித்³யாத்மபா⁴விதா ।
ஸ்வாஹா விஶ்வம்ப⁴ரா ஸித்³தி:⁴ ஸ்வதா⁴ மேதா⁴ த்⁴ருʼதி: ஶ்ருதி: ॥ 93 ॥

நீதி: ஸுநீதி: ஸுக்ருʼதிர்மாத⁴வீ நரவாஹிநீ ।
பூஜ்யா விபா⁴வரீ ஸௌம்யா போ⁴கி³நீ போ⁴க³ஶாயிநீ ॥ 94 ॥

ஶோபா⁴ வம்ஶகரீ லோலா மாலிநீ பரமேஷ்டி²நீ ।
த்ரைலோக்யஸுந்த³ரீ ரம்யா ஸுந்த³ரீ காமசாரிணீ ॥ 95 ॥

மஹாநுபா⁴வா ஸத்த்வஸ்தா² மஹாமஹிஷமர்தி³நீ ।
பத்³மமாலா பாபஹரா விசித்ரா முகுடாநநா ॥ 96 ॥

காந்தா சித்ராம்ப³ரத⁴ரா தி³வ்யாப³ரணபூ⁴ஷிதா ।
ஹம்ஸாக்²யா வ்யோமநிலயா ஜக³த்ஸ்ருʼஷ்டிவிவர்த்³தி⁴நீ ॥ 98 ॥

நிர்யந்த்ரா யந்த்ரவாஹஸ்தா² நந்தி³நீ ப⁴த்³ரகாலிகா ।
ஆதி³த்யவர்ணா கௌமாரீ மயூரவரவாஹிநீ ॥ 99 ॥

வ்ருʼஷாஸநக³தா கௌ³ரீ மஹாகாலீ ஸுரார்சிதா ।
அதி³திர்நியதா ரௌத்³ரீ பத்³மக³ர்பா⁴ விவாஹநா ॥ 100 ॥

விரூபாக்ஷீ லேலிஹாநா மஹாபுரநிவாஸிநீ ।
மஹாப²லாঽநவத்³யாங்கீ³ காமரூபா விபா⁴வரீ ॥ 101 ॥

விசித்ரரத்நமுகுடா ப்ரணதார்திப்ரப⁴ஞ்ஜநீ ।
கௌஶிகீ கர்ஷணீ ராத்ரிஸ்த்ரித³ஶார்திவிநாஶிநீ ॥ 102 ॥

ப³ஹுரூபா ஸ்வரூபா ச விரூபா ரூபவர்ஜிதா ।
ப⁴க்தார்திஶமநீ ப⁴வ்யா ப⁴வபா⁴ரவிநாஶநீ ॥ 103 ॥

நிர்கு³ணா நித்யவிப⁴வா நி:ஸாரா நிரபத்ரபா ।
யஶஸ்விநீ ஸாமகீ³திர்ப⁴வாங்க³நிலயாலயா ॥ 104 ॥

தீ³க்ஷா வித்³யாத⁴ரீ தீ³ப்தா மஹேந்த்³ரவிநிபாதிநீ ।
ஸர்வாதிஶாயிநீ விஶ்வா ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³யிநீ ॥ 105 ॥

ஸர்வேஶ்வரப்ரியா பா⁴ர்யா ஸமுத்³ராந்தரவாஸிநீ ।
அகலங்கா நிராதா⁴ரா நித்யஸித்³தா⁴ நிராமயா ॥ 106 ॥

காமதே⁴நுர்ப்³ருʼஹத்³க³ர்பா⁴ தீ⁴மதீ மோஹநாஶிநீ ।
நி:ஸங்கல்பா நிராதங்கா விநயா விநயப்ரதா³ ॥ 107 ॥

ஜ்வாலாமாலாஸஹஸ்ராட்⁴யா தே³வதே³வீ மநோமயீ ।
மஹாப⁴க³வதீ ப⁴ர்கா³ வாஸுதே³வஸமுத்³ப⁴வா ॥ 108 ॥

மஹேந்த்³ரோபேந்த்³ரப⁴கி³நீ ப⁴க்திக³ம்யா பராவரா ।
ஜ்ஞாநஜ்ஞேயா ஜராதீதா வேதா³ந்தவிஷயா க³தி: ॥ 109 ॥

த³க்ஷிணா த³ஹநா தா³ஹ்யா ஸர்வபூ⁴தநமஸ்க்ருʼதா ।
யோக³மாயா விபா⁴க³ஜ்ஞா மஹாமாயா மஹீயஸீ ॥ 110 ॥

ஸந்த்⁴யா ஸர்வஸமுத்³பூ⁴திர்ப்³ரஹ்மவ்ருʼக்ஷாஶ்ரயாநதி: ।
பீ³ஜாங்குரஸமுத்³பூ⁴திர்மஹாஶக்திர்மஹாமதி: ॥ 111 ॥

க்²யாதி: ப்ரஜ்ஞா சிதி: ஸம்வித் மஹாபோ⁴கீ³ந்த்³ரஶாயிநீ ।
விக்ருʼதி: ஶாங்கரீ ஶாஸ்த்ரீ க³ணக³ந்த⁴ர்வஸேவிதா ॥ 112 ॥

வைஶ்வாநரீ மஹாஶாலா தே³வஸேநா கு³ஹப்ரியா ।
மஹாராத்ரி: ஶிவாநந்தா³ ஶசீ து:³ஸ்வப்நநாஶிநீ ॥ 113 ॥

இஜ்யா பூஜ்யா ஜக³த்³தா⁴த்ரீ து³ர்விஜ்ஞேயா ஸுரூபிணீ ।
கு³ஹாம்பி³கா கு³ணோத்பத்திர்மஹாபீடா² மருத்ஸுதா ॥ 114 ॥

ஹவ்யவாஹாந்தராகா³தி:³ ஹவ்யவாஹஸமுத்³ப⁴வா ।
ஜக³த்³யோநிர்ஜக³ந்மாதா ஜந்மம்ருʼத்யுஜராதிகா³ ।
பு³த்³தி⁴மாதா பு³த்³தி⁴மதீ புருஷாந்தரவாஸிநீ ॥ 117 ॥

தபஸ்விநீ ஸமாதி⁴ஸ்தா² த்ரிநேத்ரா தி³விஸம்ஸ்தி²தா ।
ஸர்வேந்த்³ரியமநோமாதா ஸர்வபூ⁴தஹ்ருʼதி³ஸ்தி²தா ॥ 118 ॥

ஸம்ஸாரதாரிணீ வித்³யா ப்³ரஹ்மவாதி³மநோலயா ।
ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ருʼஹதீ ப்³ராஹ்மீ ப்³ரஹ்மபூ⁴தா ப⁴வாரணீ ॥ 119 ॥

ஹிரண்மயீ மஹாராத்ரி: ஸம்ஸாரபரிவர்த்திகா ।
ஸுமாலிநீ ஸுரூபா ச பா⁴விநீ தாரிணீ ப்ரபா⁴ ॥ 120 ॥

உந்மீலநீ ஸர்வஸஹா ஸர்வப்ரத்யயஸாக்ஷிணீ ।
ஸுஸௌம்யா சந்த்³ரவத³நா தாண்ட³வாஸக்தமாநஸா ॥ 121 ॥

ஸத்த்வஶுத்³தி⁴கரீ ஶுத்³தி⁴ர்மலத்ரயவிநாஶிநீ ।
ஜக³த்ப்ரியா ஜக³ந்மூர்திஸ்த்ரிமூர்திரம்ருʼதாஶ்ரயா ॥ 122 ॥

நிராஶ்ரயா நிராஹாரா நிரங்குரவநோத்³ப⁴வா ।
சந்த்³ரஹஸ்தா விசித்ராங்கீ³ ஸ்ரக்³விணீ பத்³மதா⁴ரிணீ ॥ 123 ॥

பராவரவிதா⁴நஜ்ஞா மஹாபுருஷபூர்வஜா ।
வித்³யேஶ்வரப்ரியா வித்³யா வித்³யுஜ்ஜிஹ்வா ஜிதஶ்ரமா ॥ 124 ॥

வித்³யாமயீ ஸஹஸ்ராக்ஷீ ஸஹஸ்ரவத³நாத்மஜா ।
ஸஹஸ்ரரஶ்மி: ஸத்த்வஸ்தா² மஹேஶ்வரபதா³ஶ்ரயா ॥ 125 ॥

க்ஷாலிநீ ஸந்மயீ வ்யாப்தா தைஜஸீ பத்³மபோ³தி⁴கா ।
மஹாமாயாஶ்ரயா மாந்யா மஹாதே³வமநோரமா ॥ 126 ॥

வ்யோமலக்ஷ்மீ: ஸிஹரதா² சேகிதாநாமிதப்ரபா⁴ ।
வீரேஶ்வரீ விமாநஸ்தா² விஶோகா ஶோகநாஶிநீ ॥ 127 ॥

அநாஹதா குண்ட³லிநீ நலிநீ பத்³மவாஸிநீ ।
ஸதா³நந்தா³ ஸதா³கீர்தி: ஸர்வபூ⁴தாஶ்ரயஸ்தி²தா ॥ 128 ॥

வாக்³தே³வதா ப்³ரஹ்மகலா கலாதீதா கலாரணீ ।
ப்³ரஹ்மஶ்ரீர்ப்³ரஹ்மஹ்ருʼத³யா ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவப்ரியா ॥ 129 ॥

வ்யோமஶக்தி: க்ரியாஶக்திர்ஜ்ஞாநஶக்தி: பராக³தி: ।
க்ஷோபி⁴கா ப³ந்தி⁴கா பே⁴த்³யா பே⁴தா³பே⁴த³விவர்ஜிதா ॥ 130 ॥

அபி⁴ந்நாபி⁴ந்நஸம்ஸ்தா²நா வம்ஶிநீ வம்ஶஹாரிணீ ।
கு³ஹ்யஶக்திர்கு³ணாதீதா ஸர்வதா³ ஸர்வதோமுகீ² ॥ 131 ॥

ப⁴கி³நீ ப⁴க³வத்பத்நீ ஸகலா காலகாரிணீ ।
ஸர்வவித் ஸர்வதோப⁴த்³ரா கு³ஹ்யாதீதா கு³ஹாரணி: ॥ 132 ॥

ப்ரக்ரியா யோக³மாதா ச க³ங்கா³ விஶ்வேஶ்வரேஶ்வரீ ।
கபிலா காபிலா காந்தாகநகாபா⁴கலாந்தரா ॥ 133 ॥

புண்யா புஷ்கரிணீ போ⁴க்த்ரீ புரந்த³ரபுரஸ்ஸரா ।
போஷணீ பரமைஶ்வர்யபூ⁴திதா³ பூ⁴திபூ⁴ஷணா ॥ 134 ॥

பஞ்சப்³ரஹ்மஸமுத்பத்தி: பரமார்தா²ர்த²விக்³ரஹா ।
த⁴ர்மோத³யா பா⁴நுமதீ யோகி³ஜ்ஞேய மநோஜவா ॥ 135 ॥

மநோஹரா மநோரக்ஷா தாபஸீ வேத³ரூபிணீ ।
வேத³ஶக்திர்வேத³மாதா வேத³வித்³யாப்ரகாஶிநீ ॥ 136 ॥

யோகே³ஶ்வரேஶ்வரீ மாதா மஹாஶக்திர்மநோமயீ ।
விஶ்வாவஸ்தா² வியந்மூர்த்திர்வித்³யுந்மாலா விஹாயஸீ ॥ 137 ॥

கிந்நரீ ஸுரபி⁴ர்வந்த்³யா நந்தி³நீ நந்தி³வல்லபா⁴ ।
பா⁴ரதீ பரமாநந்தா³ பராபரவிபே⁴தி³கா ॥ 138 ॥

ஸர்வப்ரஹரணோபேதா காம்யா காமேஶ்வரேஶ்வரீ ।
அசிந்த்யாঽசிந்த்யவிப⁴வா ஹ்ருʼல்லேகா² கநகப்ரபா⁴ ॥ 139 ॥

கூஷ்மாண்டீ³ த⁴நரத்நாட்⁴யா ஸுக³ந்தா⁴ க³ந்த⁴தா³யிநீ ।
த்ரிவிக்ரமபதோ³த்³பூ⁴தா த⁴நுஷ்பாணி: ஶிவோத³யா ॥ 140 ॥

ஸுது³ர்லபா⁴ த⁴நாத்³யக்ஷா த⁴ந்யா பிங்க³லலோசநா ।
ஶாந்தி: ப்ரபா⁴வதீ தீ³ப்தி: பங்கஜாயதலோசநா ॥ 141 ॥

ஆத்³யா ஹ்ருʼத்கமலோத்³பூ⁴தா க³வாம் மதா ரணப்ரியா ।
ஸத்க்ரியா கி³ரிஜா ஶுத்³தா⁴ நித்யபுஷ்டா நிரந்தரா ॥ 142 ॥

து³ர்கா³ காத்யாயநீ சண்டீ³ சர்சிகா ஶாந்தவிக்³ரஹா ।
ஹிரண்யவர்ணா ரஜநீ ஜக³த்³யந்த்ரப்ரவர்திகா ॥ 143 ॥

மந்த³ராத்³ரிநிவாஸா ச ஶாரதா³ ஸ்வர்ணமாலிநீ ।
ரத்நமாலா ரத்நக³ர்பா⁴ ப்ருʼத்²வீ விஶ்வப்ரமாதி²நீ ॥ 144 ॥

பத்³மாநநா பத்³மநிபா⁴ நித்யதுஷ்டாঽம்ருʼதோத்³ப⁴வா ।
து⁴ந்வதீ து:³ப்ரகம்பா ச ஸூர்யமாதா த்³ருʼஷத்³வதீ ॥ 145 ॥

மஹேந்த்³ரப⁴கி³நீ மாந்யா வரேண்யா வரதா³யிகா ।
கல்யாணீ கமலா ராமா பஞ்சபூ⁴தா வரப்ரதா³ ॥ 146 ॥

வாச்யா வரேஶ்வரீ வந்த்³யா து³ர்ஜயா து³ரதிக்ரமா ।
காலராத்ரிர்மஹாவேகா³ வீரப⁴த்³ரப்ரியா ஹிதா ॥ 147 ॥

ப⁴த்³ரகாலீ ஜக³ந்மாதா ப⁴க்தாநாம் ப⁴த்³ரதா³யிநீ ।
கராலா பிங்க³லாகாரா நாமபே⁴தா³ மஹாமதா³ ॥ 148 ॥

யஶஸ்விநீ யஶோதா³ ச ஷட³த்⁴வபரிவர்த்திகா ।
ஶங்கி²நீ பத்³மிநீ ஸாங்க்²யா ஸாங்க்²யயோக³ப்ரவர்திகா ॥ 149 ॥

சைத்ரா ஸம்வத்ஸராரூடா⁴ ஜக³த்ஸம்பூரணீந்த்³ரஜா ।
ஶும்பா⁴ரி: கே²சரீஸ்வஸ்தா² கம்பு³க்³ரீவாகலிப்ரியா ॥ 150 ॥

க²க³த்⁴வஜா க²கா³ரூடா⁴ பரார்யா பரமாலிநீ ।
ஐஶ்வர்யபத்³மநிலயா விரக்தா க³ருடா³ஸநா ॥ 151 ॥

ஜயந்தீ ஹ்ருʼத்³கு³ஹா ரம்யா க³ஹ்வரேஷ்டா² க³ணாக்³ரணீ: ।
ஸங்கல்பஸித்³தா⁴ ஸாம்யஸ்தா² ஸர்வவிஜ்ஞாநதா³யிநீ ॥ 152 ॥

கலிகல்மஷஹந்த்ரீ ச கு³ஹ்யோபநிஷது³த்தமா ।
நிஷ்டா² த்³ருʼஷ்டி: ஸ்ம்ருʼதிர்வ்யாப்தி: புஷ்டிஸ்துஷ்டி: க்ரியாவதீ ॥ 153 ॥

விஶ்வாமரேஶ்வரேஶாநா பு⁴க்திர்முக்தி: ஶிவாঽம்ருʼதா ।
லோஹிதா ஸர்பமாலா ச பீ⁴ஷணீ வநமாலிநீ ॥ 154 ॥

அநந்தஶயநாঽநந்தா நரநாராயணோத்³ப⁴வா ।
ந்ருʼஸிம்ஹீ தை³த்யமத²நீ ஶங்க²சக்ரக³தா³த⁴ரா ॥ 155 ॥

ஸங்கர்ஷணஸமுத்பத்திரம்பி³காபாத³ஸம்ஶ்ரயா ।
மஹாஜ்வாலா மஹாமூர்த்தி: ஸுமூர்த்தி: ஸர்வகாமது⁴க் ॥ 156 ॥

ஸுப்ரபா⁴ ஸுஸ்தநா ஸௌரீ த⁴ர்மகாமார்த²மோக்ஷதா³ ।
ப்⁴ரூமத்⁴யநிலயா பூர்வா புராணபுருஷாரணி: ॥ 157 ॥

மஹாவிபூ⁴திதா³ மத்⁴யா ஸரோஜநயநா ஸமா ।
அஷ்டாத³ஶபு⁴ஜாநாத்³யா நீலோத்பலத³லப்ரபா⁴ । 158 ॥

ஸர்வஶக்த்யாஸநாரூடா⁴ த⁴ர்மாத⁴ர்மார்த²வர்ஜிதா ।
வைராக்³யஜ்ஞாநநிரதா நிராலோகா நிரிந்த்³ரியா ॥ 159 ॥

விசித்ரக³ஹநாதா⁴ரா ஶாஶ்வதஸ்தா²நவாஸிநீ ।
ஸ்தா²நேஶ்வரீ நிராநந்தா³ த்ரிஶூலவரதா⁴ரிணீ ॥ 160 ॥

அஶேஷதே³வதாமூர்த்திர்தே³வதா வரதே³வதா ।
க³ணாம்பி³கா கி³ரே: புத்ரீ நிஶும்ப⁴விநிபாதிநீ ॥ 161 ॥

அவர்ணா வர்ணரஹிதா த்ரிவர்ணா ஜீவஸம்ப⁴வா ।
அநந்தவர்ணாঽநந்யஸ்தா² ஶங்கரீ ஶாந்தமாநஸா ॥ 162 ॥

அகோ³த்ரா கோ³மதீ கோ³ப்த்ரீ கு³ஹ்யரூபா கு³ணோத்தரா ।
கௌ³ர்கீ³ர்க³வ்யப்ரியா கௌ³ணீ க³ணேஶ்வரநமஸ்க்ருʼதா ॥ 163 ॥

ஸத்யமாத்ரா ஸத்யஸந்த்⁴யா த்ரிஸந்த்⁴யா ஸந்தி⁴வர்ஜிதா ।
ஸர்வவாதா³ஶ்ரயா ஸாங்க்²யா ஸாங்க்²யயோக³ஸமுத்³ப⁴வா ॥ 164 ॥

அஸங்க்²யேயாঽப்ரமேயாக்²யா ஶூந்யா ஶுத்³த⁴குலோத்³ப⁴வா ।
பி³ந்து³நாத³ஸமுத்பத்தி: ஶம்பு⁴வாமா ஶஶிப்ரபா⁴ ॥ 165 ॥

விஸங்கா³ பே⁴த³ரஹிதா மநோஜ்ஞா மது⁴ஸூத³நீ ।
மஹாஶ்ரீ: ஶ்ரீஸமுத்பத்திஸ்தம:பாரே ப்ரதிஷ்டி²தா ॥ 166 ॥

த்ரிதத்த்வமாதா த்ரிவிதா⁴ ஸுஸூக்ஷ்மபத³ஸம்ஶ்ரயா ।
ஶந்தா பீ⁴தா மலாதீதா நிர்விகாரா நிராஶ்ரயா ॥ 167 ॥

ஶிவாக்²யா சித்தநிலயா ஶிவஜ்ஞாநஸ்வரூபிணீ ।
தை³த்யதா³நவநிர்மாத்ரீ காஶ்யபீ காலகர்ணிகா ॥ 168 ॥

ஶாஸ்த்ரயோநி: க்ரியாமூர்திஶ்சதுர்வர்க³ப்ரத³ர்ஶிகா ।
நாராயணீ நரோத்³பூ⁴தி: கௌமுதீ³ லிங்க³தா⁴ரிணீ ॥ 169 ॥

காமுகீ லலிதாபா⁴வா பராபரவிபூ⁴திதா³ ।
பராந்தஜாதமஹிமா ப³ட³வா வாமலோசநா ॥ 170 ॥

ஸுப⁴த்³ரா தே³வகீ ஸீதா வேத³வேதா³ங்க³பாரகா³ ।
மநஸ்விநீ மந்யுமாதா மஹாமந்யுஸமுத்³ப⁴வா ॥ 171 ॥

அம்ருʼத்யுரம்ருʼதாஸ்வாதா³ புருஹூதா புருஷ்டுதா ।
அஶோச்யா பி⁴ந்நவிஷயா ஹிரண்யரஜதப்ரியா ॥ 172 ॥

ஹிரண்யா ராஜதீ ஹைமா ஹேமாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா ।
விப்⁴ராஜமாநா து³ர்ஜ்ஞேயா ஜ்யோதிஷ்டோமப²லப்ரதா³ ॥ 173 ॥

மஹாநித்³ராஸமுத்³பூ⁴திரநித்³ரா ஸத்யதே³வதா ।
தீ³ர்கா⁴ ககுத்³மிநீ ஹ்ருʼத்³யா ஶாந்திதா³ ஶாந்திவர்த்³தி⁴நீ ॥ 174 ॥

லக்ஷ்ம்யாதி³ஶக்திஜநநீ ஶக்திசக்ரப்ரவர்திகா ।
த்ரிஶக்திஜநநீ ஜந்யா ஷடூ³ர்மிபரிவர்ஜிதா ॥ 175 ॥

ஸுதா⁴மா கர்மகரணீ யுகா³ந்தத³ஹநாத்மிகா ।
ஸங்கர்ஷணீ ஜக³த்³தா⁴த்ரீ காமயோநி: கிரீடிநீ ॥ 176 ॥

ஐந்த்³ரீ த்ரைலோக்யநமிதா வைஷ்ணவீ பரமேஶ்வரீ ।
ப்ரத்³யும்நத³யிதா தா³த்ரீ யுக்³மத்³ருʼஷ்டிஸ்த்ரிலோசநா ॥ 177 ॥

மதோ³த்கடா ஹம்ஸக³தி: ப்ரசண்டா³ சண்ட³விக்ரமா ।
வ்ருʼஷாவேஶா வியந்மாதா விந்த்⁴யபர்வதவாஸிநீ ॥ 178 ॥

ஹிமவந்மேருநிலயா கைலாஸகி³ரிவாஸிநீ ।
சாணூரஹந்த்ருʼதநயா நீதிஜ்ஞா காமரூபிணீ ॥ 179 ॥

வேத³வித்³யாவ்ரதஸ்நாதா த⁴ர்மஶீலாঽநிலாஶநா ।
வீரப⁴த்³ரப்ரியா வீரா மஹாகாமஸமுத்³ப⁴வா ॥ 180 ॥

வித்³யாத⁴ரப்ரியா ஸித்³தா⁴ வித்³யாத⁴ரநிராக்ருʼதி: ।
ஆப்யாயநீ ஹரந்தீ ச பாவநீ போஷணீ கி²லா ॥ 181 ॥

மாத்ருʼகா மந்மதோ²த்³பூ⁴தா வாரிஜா வாஹநப்ரியா ।
கரீஷிணீ ஸுதா⁴வாணீ வீணாவாத³நதத்பரா ॥ 182 ॥

ஸேவிதா ஸேவிகா ஸேவ்யா ஸிநீவாலீ க³ருத்மதீ ।
அருந்த⁴தீ ஹிரண்யாக்ஷீ ம்ருʼகா³ங்கா மாநதா³யிநீ ॥ 183 ॥

வஸுப்ரதா³ வஸுமதீ வஸோர்தா⁴ரா வஸுந்த⁴ரா ।
தா⁴ராத⁴ரா வராரோஹா வராவரஸஹஸ்ரதா³ ॥ 184 ॥

ஶ்ரீப²லா ஶ்ரீமதீ ஶ்ரீஶா ஶ்ரீநிவாஸா ஶிவப்ரியா ।
ஶ்ரீத⁴ரா ஶ்ரீகரீ கல்யா ஶ்ரீத⁴ரார்த⁴ஶரீரிணீ ॥ 185 ॥

அநந்தத்³ருʼஷ்டிரக்ஷுத்³ரா தா⁴த்ரீஶா த⁴நத³ப்ரியா ।
நிஹந்த்ரீ தை³த்யஸங்கா⁴நாம் ஸிஹிகா ஸிஹவாஹநா ॥ 186 ॥

ஸுஷேணா சந்த்³ரநிலயா ஸுகீர்திஶ்சி²ந்நஸம்ஶயா ।
ரஸஜ்ஞா ரஸதா³ ராமா லேலிஹாநாம்ருʼதஸ்ரவா ॥ 187 ॥

நித்யோதி³தா ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிருத்ஸுகா ம்ருʼதஜீவநா ।
வஜ்ரத³ண்டா³ வஜ்ரஜிஹ்வா வைதே³ஹீ வஜ்ரவிக்³ரஹா ॥ 188 ॥

மங்க³ல்யா மங்க³ளா மாலா மலிநா மலஹாரிணீ ।
கா³ந்த⁴ர்வீ கா³ருடீ³ சாந்த்³ரீ கம்ப³லாஶ்வதரப்ரியா ॥ 189 ॥

ஸௌதா³மிநீ ஜநாநந்தா³ ப்⁴ருகுடீகுடிலாநநா ।
கர்ணிகாரகரா கக்ஷ்யா கம்ஸப்ராணாபஹாரிணீ ॥ 190 ॥

யுக³ந்த⁴ரா யுகா³வர்த்தா த்ரிஸந்த்⁴யா ஹர்ஷவர்தி⁴நீ ।
ப்ரத்யக்ஷதே³வதா தி³வ்யா தி³வ்யக³ந்தா⁴ தி³வாபரா ॥ 191 ॥

ஶக்ராஸநக³தா ஶாக்ரீ ஸாந்த்⁴யா சாருஶராஸநா ।
இஷ்டா விஶிஷ்டா ஶிஷ்டேஷ்டா ஶிஷ்டாஶிஷ்டப்ரபூஜிதா ॥ 192 ॥

ஶதரூபா ஶதாவர்த்தா விநதா ஸுரபி:⁴ ஸுரா ।
ஸுரேந்த்³ரமாதா ஸுத்³யும்நா ஸுஷும்ணா ஸூர்யஸம்ஸ்தி²தா ॥ 193 ॥

ஸமீக்ஷ்யா ஸத்ப்ரதிஷ்டா² ச நிவ்ருʼத்திர்ஜ்ஞாநபாரகா³ ।
த⁴ர்மஶாஸ்த்ரார்த²குஶலா த⁴ர்மஜ்ஞா த⁴ர்மவாஹநா ॥ 194 ॥

த⁴ர்மாத⁴ர்மவிநிர்மாத்ரீ தா⁴ர்மிகாணாம் ஶிவப்ரதா³ ।
த⁴ர்மஶக்தி ர்த⁴ர்மமயீ வித⁴ர்மா விஶ்வத⁴ர்மிணீ ॥ 195 ॥

த⁴ர்மாந்தரா த⁴ர்மமேகா⁴ த⁴ர்மபூர்வா த⁴நாவஹா ।
த⁴ர்மோபதே³ஷ்ட்ரீ த⁴ர்மாத்மா த⁴ர்மக³ம்யா த⁴ராத⁴ரா ॥ 196 ॥

காபாலீ ஸகலாமூர்த்தி: கலா கலிதவிக்³ரஹா ।
ஸர்வஶக்திவிநிர்முக்தா ஸர்வஶக்த்யாஶ்ரயாஶ்ரயா ॥ 197 ॥

ஸர்வா ஸர்வேஶ்வரீ ஸூக்ஷ்மா ஸூக்ஷ்மா ஜ்ஞாநஸ்வரூபிணீ ।
ப்ரதா⁴நபுருஷேஶேஷா மஹாதே³வைகஸாக்ஷிணீ ॥ 198 ॥

ஸதா³ஶிவா வியந்மூர்த்திர்விஶ்வமூர்த்திரமூர்த்திகா ।
ஏவம் நாம்நாம் ஸஹஸ்ரேண ஸ்துத்வாঽஸௌ ஹிமவாந் கி³ரி: ॥ 199 ॥

பூ⁴ய: ப்ரணம்ய பீ⁴தாத்மா ப்ரோவாசேத³ம் க்ருʼதாஞ்ஜலி: ।
யதே³ததை³ஶ்வரம் ரூபம் கோ⁴ரம் தே பரமேஶ்வரி ॥ 200 ॥

பீ⁴தோঽஸ்மி ஸாம்ப்ரதம் த்³ருʼஷ்ட்வா ரூபமந்யத் ப்ரத³ர்ஶய ।
ஏவமுக்தாঽத² ஸா தே³வீ தேந ஶைலேந பார்வதீ ॥ 201 ॥

ஸம்ஹ்ருʼத்ய த³ர்ஶயாமாஸ ஸ்வரூபமபரம் புந: ।
நீலோத்பலத³லப்ரக்²யம் நீலோத்பலஸுக³ந்தி⁴கம் ॥ 202 ॥

த்³விநேத்ரம் த்³விபு⁴ஜம் ஸௌம்யம் நீலாலகவிபூ⁴ஷிதம் ।
ரக்தபாதா³ம்பு³ஜதலம் ஸுரக்தகரபல்லவம் ॥ 203 ॥

ஶ்ரீமத்³விஶாலஸம்வ்ருʼத்தம்லலாடதிலகோஜ்ஜ்வலம் ।
பூ⁴ஷிதம் சாருஸர்வாங்க³ம் பூ⁴ஷணைரதிகோமலம் ॥ 204 ॥

த³தா⁴நமுரஸா மாலாம் விஶாலாம் ஹேமநிர்மிதாம் ।
ஈஷத்ஸ்மிதம் ஸுபி³ம்போ³ஷ்ட²ம் நூபுராராவஸம்யுதம் ॥ 205 ॥

ப்ரஸந்நவத³நம் தி³வ்யமநந்தமஹிமாஸ்பத³ம் ।
ததீ³த்³ருʼஶம் ஸமாலோக்ய ஸ்வரூபம் ஶைலஸத்தம: ॥ 206 ॥

நாம்நாமஷ்டஸஹஸ்ரம் து தே³வ்யா யத் ஸமுதீ³ரிதம் ।
ஜ்ஞாத்வாঽர்கமண்ட³லக³தாம் ஸம்பா⁴வ்ய பரமேஶ்வரீம் ॥ 207 ॥

அப்⁴யர்ச்ய க³ந்த⁴புஷ்பாத்³யைர்ப⁴க்தியோக³ஸமந்வித: ।
ஸம்ஸ்மரந்பரமம் பா⁴வம் தே³வ்யா மாஹேஶ்வரம் பரம் ॥ 208 ॥

அநந்யமாநஸோ நித்யம் ஜபேதா³மரணாத்³ த்³விஜ: ।
ஸோঽந்தகாலே ஸ்ம்ருʼதிம் லப்³த்⁴வா பரம் ப்³ரஹ்மாதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 209 ॥

அத²வா ஜாயதே விப்ரோ ப்³ராஹ்மணாநாம் குலே ஶுசௌ ।
பூர்வஸம்ஸ்காரமாஹாத்ம்யாத்³ ப்³ரஹ்மவித்³யாமவாப்நுயாத் ॥ 210 ॥

ஸம்ப்ராப்ய யோக³ம் பரமம் தி³வ்யம் தத் பாரமேஶ்வரம் ।
ஶாந்த: ஸர்வகா³தோ பூ⁴த்வா ஶிவஸாயுஜ்யமாப்நுயாத் ॥ 211 ॥

ப்ரத்யேகம் சாத² நாமாநி ஜுஹுயாத் ஸவநத்ரயம் ।
பூதநாதி³க்ருʼதைர்தோ³ஷைர்க்³ரஹதோ³ஷைஶ்ச முச்யதே ॥ 212 ॥

ஜபேத்³ வாঽஹரஹர்நித்யம் ஸம்வத்ஸரமதந்த்³ரித: ।
ஶ்ரீகாம: பார்வதீம் தே³வீம் பூஜயித்வா விதா⁴நத: ॥ 213 ॥

ஸம்பூஜ்ய பார்ஶ்வத: ஶம்பு⁴ம் த்ரிநேத்ரம் ப⁴க்திஸம்யுத: ।
லப⁴தே மஹதீம் லக்ஷ்மீம் மஹாதே³வப்ரஸாத³த: ॥ 214 ॥

தஸ்மாத் ஸர்வப்ரயத்நேந ஜப்தவ்யம் ஹி த்³விஜாதிபி:⁴ ।
ஸர்வபாபாபநோதா³ர்த²ம் தே³வ்யா நாம ஸஹஸ்ரகம் ॥ 215 ॥

॥ இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம் ஸம்ஹிதாயாம்
பூர்வவிபா⁴கே³ ஶ்ரீதே³வீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

Also Read 1000 Names of Shri Devi:

1000 Names of Shri Devi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top