Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Shri Devi | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Portion from Kurmapurana Adhyaya 12

Sri Devisahasranamastotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ਕੂਰ੍ਮਪੁਰਾਣਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਮ੍ ॥

ऋਸ਼ਯਃ ਊਚੁਃ —
ਕੈਸ਼ਾ ਭਗਵਤੀ ਦੇਵੀ ਸ਼ਂਕਰਾਰ੍ਧਸ਼ਰੀਰਿਣੀ ।
ਸ਼ਿਵਾ ਸਤੀ ਹੈਮਵਤੀ ਯਥਾਵਦ੍ਬ੍ਰੂਹਿ ਪਚ੍ਛਤਾਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਤੇਸ਼ਾਂ ਤਦ੍ਵਚਨਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਮੁਨੀਨਾਂ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਃ ।
ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਵਾਚ ਮਹਾਯੋਗੀ ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵਂ ਪਰਮਂ ਪਦਮ੍ ॥ ੨ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕੂਰ੍ਮ ਉਵਾਚ —
ਪੁਰਾ ਪਿਤਾਮਹੇਨੋਕ੍ਤਂ ਮੇਰੁਪਸ਼੍ਠੇ ਸੁਸ਼ੋਭਨਮ੍ ।
ਰਹਸ੍ਯਮੇਤਦ੍ ਵਿਜ੍ਞਾਨਂ ਗੋਪਨੀਯਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ॥ ੩ ॥

ਸਾਂਖ੍ਯਾਨਾਂ ਪਰਮਂ ਸਾਂਖ੍ਯਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਜ੍ਞਾਨਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਸਂਸਾਰਾਰ੍ਣਵਮਗ੍ਨਾਨਾਂ ਜਨ੍ਤੂਨਾਮੇਕਮੋਚਨਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਯਾ ਸਾ ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਜ੍ਞਾਨਰੂਪਾऽਤਿਲਾਲਸਾ ।
ਵ੍ਯੋਮਸਂਜ੍ਞਾ ਪਰਾ ਕਾਸ਼੍ਠਾ ਸੇਯਂ ਹੈਮਵਤੀ ਮਤਾ ॥ ੫ ॥

ਸ਼ਿਵਾ ਸਰ੍ਵਗਤਾऽਨਨ੍ਤਾ ਗੁਣਾਤੀਤਾ ਸੁਨਿਸ਼੍ਕਲਾ ।
ਏਕਾਨੇਕਵਿਭਾਗਸ੍ਥਾ ਜ੍ਞਾਨਰੂਪਾऽਤਿਲਾਲਸਾ ॥ ੬ ॥

ਅਨਨ੍ਯਾ ਨਿਸ਼੍ਕਲੇ ਤਤ੍ਤ੍ਵੇ ਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ਤਸ੍ਯ ਤੇਜਸਾ ।
ਸ੍ਵਾਭਾਵਿਕੀ ਚ ਤਨ੍ਮੂਲਾ ਪ੍ਰਭਾ ਭਾਨੋਰਿਵਾਮਲਾ ॥ ੭ ॥

ਏਕਾ ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰਨੇਕੋਪਾਧਿਯੋਗਤਃ ।
ਪਰਾਵਰੇਣ ਰੂਪੇਣ ਕ੍ਰੀਡਤੇ ਤਸ੍ਯ ਸਨ੍ਨਿਧੌ ॥ ੮ ॥

ਸੇਯਂ ਕਰੋਤਿ ਸਕਲਂ ਤਸ੍ਯਾਃ ਕਾਰ੍ਯਮਿਦਂ ਜਗਤ੍ ।
ਨ ਕਾਰ੍ਯਂ ਨਾਪਿ ਕਰਣਮੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯੇਤਿ ਸੂਰਯਃ ॥ ੯ ॥

ਚਤਸ੍ਰਃ ਸ਼ਕ੍ਤਯੋ ਦੇਵ੍ਯਾਃ ਸ੍ਵਰੂਪਤ੍ਵੇਨ ਸਂਸ੍ਥਿਤਾਃ ।
ਅਧਿਸ਼੍ਠਾਨਵਸ਼ਾਤ੍ਤਸ੍ਯਾਃ ਸ਼ਣੁਧ੍ਵਂ ਮੁਨਿਪੁਙ੍ਗਵਾਃ ॥ ੧੦ ॥

ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਰ੍ਵਿਦ੍ਯਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾ ਚ ਨਿਵਤ੍ਤਿਸ਼੍ਚੇਤਿ ਤਾਃ ਸ੍ਮਤਾਃ ।
ਚਤੁਰ੍ਵ੍ਯੂਹਸ੍ਤਤੋ ਦੇਵਃ ਪ੍ਰੋਚ੍ਯਤੇ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੧ ॥

ਅਨਯਾ ਪਰਯਾ ਦੇਵਃ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਨਨ੍ਦਂ ਸਮਸ਼੍ਨੁਤੇ ।
ਚਤੁਰ੍ਸ਼੍ਵਪਿ ਚ ਵੇਦੇਸ਼ੁ ਚਤੁਰ੍ਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੨ ॥

ਅਸ੍ਯਾਸ੍ਤ੍ਵਨਾਦਿਸਂਸਿਦ੍ਧਮੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਮਤੁਲਂ ਮਹਤ੍ ।
ਤਤ੍ਸਮ੍ਬਨ੍ਧਾਦਨਨ੍ਤਾਯਾਃ ਰੁਦ੍ਰੇਣ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨਾ ॥ ੧੩ ॥

ਸੈਸ਼ਾ ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੀ ਦੇਵੀ ਸਰ੍ਵਭੂਤਪ੍ਰਵਰ੍ਤਿਕਾ ।
ਪ੍ਰੋਚ੍ਯਤੇ ਭਗਵਾਨ੍ ਕਾਲੋ ਹਰਿਃ ਪ੍ਰਾਣੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੪ ॥

ਤਤ੍ਰ ਸਰ੍ਵਮਿਦਂ ਪ੍ਰੋਤਮੋਤ ਚੈਵਾਖਿਲਂ ਜਗਤ੍ ।
ਸ ਕਾਲੋऽਗ੍ਨਿਰ੍ਹਰੋ ਰੁਦ੍ਰੋ ਗੀਯਤੇ ਵੇਦਵਾਦਿਭਿਃ ॥ ੧੫ ॥

ਕਾਲਃ ਸਜਤਿ ਭੂਤਾਨਿ ਕਾਲਃ ਸਂਹਰਤੇ ਪ੍ਰਜਾਃ ।
ਸਰ੍ਵੇ ਕਾਲਸ੍ਯ ਵਸ਼ਗਾ ਨ ਕਾਲਃ ਕਸ੍ਯਚਿਦ੍ ਵਸ਼ੇ ॥ ੧੬ ॥

ਪ੍ਰਧਾਨਂ ਪੁਰੁਸ਼ਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਮਹਾਨਾਤ੍ਮਾ ਤ੍ਵਹਂਕਤਿਃ ।
ਕਾਲੇਨਾਨ੍ਯਾਨਿ ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਨਿ ਸਮਾਵਿਸ਼੍ਟਾਨਿ ਯੋਗਿਨਾ ॥ ੧੭ ॥

ਤਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵਜਗਤ੍ਸੂਤਿਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਮਾਯੇਤਿ ਵਿਸ਼੍ਰੁਤਾ ।
ਤਯੇਦਂ ਭ੍ਰਾਮਯੇਦੀਸ਼ੋ ਮਾਯਾਵੀ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੧੮ ॥

ਸੈਸ਼ਾ ਮਾਯਾਤ੍ਮਿਕਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸਰ੍ਵਾਕਾਰਾ ਸਨਾਤਨੀ ।
ਵੈਸ਼੍ਵਰੂਪਂ ਮਹੇਸ਼ਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵਦਾ ਸਮ੍ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯੇਤ੍ ॥ ੧੯ ॥

ਅਨ੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਸ਼ਕ੍ਤਯੋ ਮੁਖ੍ਯਾਸ੍ਤਸ੍ਯ ਦੇਵਸ੍ਯ ਨਿਰ੍ਮਿਤਾਃ ।
ਜ੍ਞਾਨਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਕ੍ਰਿਯਾਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਪ੍ਰਾਣਸ਼ਕ੍ਤਿਰਿਤਿ ਤ੍ਰਯਮ੍ ॥ ੨੦ ॥

ਸਰ੍ਵਾਸਾਮੇਵ ਸ਼ਕ੍ਤੀਨਾਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਮਨ੍ਤੋ ਵਿਨਿਰ੍ਮਿਤਾਃ ।
ਮਾਯਯੈਵਾਥ ਵਿਪ੍ਰੇਨ੍ਦ੍ਰਾਃ ਸਾ ਚਾਨਾਦਿਰਨਨ੍ਤਯਾਃ ॥ ੨੧ ॥

ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾਤ੍ਮਿਕਾ ਮਾਯਾ ਦੁਰ੍ਨਿਵਾਰਾ ਦੁਰਤ੍ਯਯਾ ।
ਮਾਯਾਵੀ ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤੀਸ਼ਃ ਕਾਲਃ ਕਾਲਕਾਰਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੨੨ ॥

ਕਰੋਤਿ ਕਾਲਃ ਸਕਲਂ ਸਂਹਰੇਤ੍ ਕਾਲ ਏਵ ਹਿ ।
ਕਾਲਃ ਸ੍ਥਾਪਯਤੇ ਵਿਸ਼੍ਵਂ ਕਾਲਾਧੀਨਮਿਦਂ ਜਗਤ੍ ॥ ੨੩ ॥

ਲਬ੍ਧ੍ਵਾ ਦੇਵਾਧਿਦੇਵਸ੍ਯ ਸਨ੍ਨਿਧਿਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਠਿਨਃ ।
ਅਨਨ੍ਤਸ੍ਯਾਖਿਲੇਸ਼ਸ੍ਯ ਸ਼ਂਭੋਃ ਕਾਲਾਤ੍ਮਨਃ ਪ੍ਰਭੋਃ ॥ ੨੪ ॥

ਪ੍ਰਧਾਨਂ ਪੁਰੁਸ਼ੋ ਮਾਯਾ ਮਾਯਾ ਚੈਵਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯਤੇ ।
ਏਕਾ ਸਰ੍ਵਗਤਾਨਨ੍ਤਾ ਕੇਵਲਾ ਨਿਸ਼੍ਕਲਾ ਸ਼ਿਵਾ ॥ ੨੫ ॥

ਏਕਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸ਼ਿਵੈਕੋऽਪਿ ਸ਼ਕ੍ਤਿਮਾਨੁਚ੍ਯਤੇ ਸ਼ਿਵਃ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਯਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਮਨ੍ਤੋऽਨ੍ਯੇ ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਸਮੁਦ੍ਭਵਾਃ ॥ ੨੬ ॥

ਸ਼ਕ੍ਤਿਸ਼ਕ੍ਤਿਮਤੋਰ੍ਭੇਦਂ ਵਦਨ੍ਤਿ ਪਰਮਾਰ੍ਥਤਃ ।
ਅਭੇਦਂ ਚਾਨੁਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਯੋਗਿਨਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਚਿਨ੍ਤਕਾਃ ॥ ੨੭ ॥

ਸ਼ਕ੍ਤਯੋ ਗਿਰਿਜਾ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕ੍ਤਿਮਨ੍ਤੋऽਥ ਸ਼ਂਕਰਃ ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਃ ਕਥ੍ਯਤੇ ਚਾਯਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਾਦਿਭਿਃ ॥ ੨੮ ॥

ਭੋਗ੍ਯਾ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੀ ਦੇਵੀ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਪਤਿਵ੍ਰਤਾ ।
ਪ੍ਰੋਚ੍ਯਤੇ ਭਗਵਾਨ੍ ਭੋਕ੍ਤਾ ਕਪਰ੍ਦੀ ਨੀਲਲੋਹਿਤਃ ॥ ੨੯ ॥

ਮਨ੍ਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੋ ਦੇਵਃ ਸ਼ਂਕਰੋ ਮਨ੍ਮਥਾਨ੍ਤਕਃ ।
ਪ੍ਰੋਚ੍ਯਤੇ ਮਤਿਰੀਸ਼ਾਨੀ ਮਨ੍ਤਵ੍ਯਾ ਚ ਵਿਚਾਰਤਃ ॥ ੩੦ ॥

ਇਤ੍ਯੇਤਦਖਿਲਂ ਵਿਪ੍ਰਾਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਸ਼ਕ੍ਤਿਮਦੁਦ੍ਭਵਮ੍ ।
ਪ੍ਰੋਚ੍ਯਤੇ ਸਰ੍ਵਵੇਦੇਸ਼ੁ ਮੁਨਿਭਿਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਦਰ੍ਸ਼ਿਭਿਃ ॥ ੩੧ ॥

ਏਤਤ੍ਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਿਤਂ ਦਿਵ੍ਯਂ ਦੇਵ੍ਯਾ ਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਵੇਦਾਨ੍ਤਵੇਦੇਸ਼ੁ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਾਦਿਭਿਃ ॥ ੩੨ ॥

ਏਕਂ ਸਰ੍ਵਗਤਂ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਂ ਕੂਟਸ੍ਥਮਚਲਂ ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ।
ਯੋਗਿਨਸ੍ਤਤ੍ਪ੍ਰਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਮਹਾਦੇਵ੍ਯਾਃ ਪਰਂ ਪਦਮ੍ ॥ ੩੩ ॥

ਆਨਨ੍ਦਮਕ੍ਸ਼ਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਕੇਵਲਂ ਨਿਸ਼੍ਕਲਂ ਪਰਮ੍ ।
ਯੋਗਿਨਸ੍ਤਤ੍ਪ੍ਰਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਮਹਾਦੇਵ੍ਯਾਃ ਪਰਂ ਪਦਮ੍ ॥ ੩੪ ॥

ਪਰਾਤ੍ਪਰਤਰਂ ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਂ ਸ਼ਿਵਮਚ੍ਯੁਤਮ੍ ।
ਅਨਨ੍ਤਪ੍ਰਕਤੌ ਲੀਨਂ ਦੇਵ੍ਯਾਸ੍ਤਤ੍ਪਰਮਂ ਪਦਮ੍ ॥ ੩੫ ॥

ਸ਼ੁਭਂ ਨਿਰਞ੍ਜਨਂ ਸ਼ੁਦ੍ਧਂ ਨਿਰ੍ਗੁਣਂ ਦ੍ਵੈਤਵਰ੍ਜਿਤਮ੍ ।
ਆਤ੍ਮੋਪਲਬ੍ਧਿਵਿਸ਼ਯਂ ਦੇਵ੍ਯਾਸ੍ਤਤਪਰਮਂ ਪਦਮ੍ ॥ ੩੬ ॥

ਸੈਸ਼ਾ ਧਾਤ੍ਰੀ ਵਿਧਾਤ੍ਰੀ ਚ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਮਿਚ੍ਛਤਾਮ੍ ।
ਸਂਸਾਰਤਾਪਾਨਖਿਲਾਨ੍ਨਿਹਨ੍ਤੀਸ਼੍ਵਰਸਂਸ਼੍ਰਯਾ ॥ ੩੭ ॥

ਤਸ੍ਮਾਦ੍ਵਿਮੁਕ੍ਤਿਮਨ੍ਵਿਚ੍ਛਨ੍ ਪਾਰ੍ਵਤੀਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀਮ੍ ।
ਆਸ਼੍ਰਯੇਤ੍ਸਰ੍ਵਭੂਤਾਨਾਮਾਤ੍ਮਭੂਤਾਂ ਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਿਕਾਮ੍ ॥ ੩੮ ॥

ਲਬ੍ਧ੍ਵਾ ਚ ਪੁਤ੍ਰੀਂ ਸ਼ਰ੍ਵਾਣੀਂ ਤਪਸ੍ਤਪ੍ਤ੍ਵਾ ਸੁਦੁਸ਼੍ਚਰਨ੍ ।
ਸਭਾਰ੍ਯਃ ਸ਼ਰਣਂ ਯਾਤਃ ਪਾਰ੍ਵਤੀਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀਮ੍ ॥ ੩੯ ॥

ਤਾਂ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਜਾਯਮਾਨਾਂ ਚ ਸ੍ਵੇਚ੍ਛਯੈਵ ਵਰਾਨਨਾਮ੍ ।
ਮੇਨਾ ਹਿਮਵਤਃ ਪਤ੍ਨੀ ਪ੍ਰਾਹੇਦਂ ਪਰ੍ਵਤੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ॥ ੪੦ ॥

ਮੇਨੋਵਾਚ —
ਪਸ਼੍ਯ ਬਾਲਾਮਿਮਾਂ ਰਾਜਨ੍ ਰਾਜੀਵਸਦਸ਼ਾਨਨਾਮ੍ ।
ਹਿਤਾਯ ਸਰ੍ਵਭੂਤਾਨਾਂ ਜਾਤਾ ਚ ਤਪਸਾऽऽਵਯੋਃ ॥ ੪੧ ॥

ਸੋऽਪਿ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਤਤਃ ਦੇਵੀਂ ਤਰੁਣਾਦਿਤ੍ਯਸਨ੍ਨਿਭਾਮ੍ ।
ਕਪਰ੍ਦਿਨੀਂ ਚਤੁਰ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰਾਂ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਾਮਤਿਲਾਲਸਾਮ੍ ॥ ੪੨ ॥

ਅਸ਼੍ਟਹਸ੍ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੀਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਵਯਵਭੂਸ਼ਣਾਮ੍ ।
ਨਿਰ੍ਗੁਣਾਂ ਸਗੁਣਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਸਦਸਦ੍ਵ੍ਯਕ੍ਤਿਵਰ੍ਜਿਤਾਮ੍ ॥ ੪੩ ॥

ਪ੍ਰਣਮ੍ਯ ਸ਼ਿਰਸਾ ਭੂਮੌ ਤੇਜਸਾ ਚਾਤਿਵਿਹ੍ਵਲਃ ।
ਭੀਤਃ ਕਤਾਞ੍ਜਲਿਸ੍ਤਸ੍ਯਾਃ ਪ੍ਰੋਵਾਚ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀਮ੍ ॥ ੪੪ ॥

ਹਿਮਵਾਨੁਵਾਚ —
ਕਾ ਤ੍ਵਂ ਦੇਵਿ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ਿ ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਾਵਯਵਾਙ੍ਕਿਤੇ ।
ਨ ਜਾਨੇ ਤ੍ਵਾਮਹਂ ਵਤ੍ਸੇ ਯਥਾਵਦ੍ਬ੍ਰੂਹਿ ਪਚ੍ਛਤੇ ॥ ੪੫ ॥

ਗਿਰੀਨ੍ਦ੍ਰਵਚਨਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤਤਃ ਸਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਵ੍ਯਾਜਹਾਰ ਮਹਾਸ਼ੈਲਂ ਯੋਗਿਨਾਮਭਯਪ੍ਰਦਾ ॥ ੪੬ ॥

ਦੇਵ੍ਯੁਵਾਚ —
ਮਾਂ ਵਿਦ੍ਧਿ ਪਰਮਾਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਸਮਾਸ਼੍ਰਯਾਮ੍ ।
ਅਨਨ੍ਯਾਮਵ੍ਯਯਾਮੇਕਾਂ ਯਾਂ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਮੁਮੁਕ੍ਸ਼ਵਃ ॥ ੪੭ ॥

ਅਹਂ ਵੈ ਸਰ੍ਵਭਾਵਾਨਾਤ੍ਮਾ ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਤਰਾ ਸ਼ਿਵਾ ।
ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਵਿਜ੍ਞਾਨਮੂਰ੍ਤਿਃ ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਵਰ੍ਤਿਕਾ ॥ ੪੮ ॥

ਅਨਨ੍ਤਾऽਨਨ੍ਤਮਹਿਮਾ ਸਂਸਾਰਾਰ੍ਣਵਤਾਰਿਣੀ ।
ਦਿਵ੍ਯਂ ਦਦਾਮਿ ਤੇ ਚਕ੍ਸ਼ੁਃ ਪਸ਼੍ਯ ਮੇ ਰੂਪਮੈਸ਼੍ਵਰਮ੍ ॥ ੪੯ ॥

ਏਤਾਵਦੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਵਿਜ੍ਞਾਨਂ ਦਤ੍ਤ੍ਵਾ ਹਿਮਵਤੇ ਸ੍ਵਯਮ੍ ।
ਸ੍ਵਂ ਰੂਪਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯਾਮਾਸ ਦਿਵ੍ਯਂ ਤਤ੍ ਪਾਰਮੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ॥ ੫੦ ॥

ਕੋਟਿਸੂਰ੍ਯਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ਂ ਤੇਜੋਬਿਮ੍ਬਂ ਨਿਰਾਕੁਲਮ੍ ।
ਜ੍ਵਾਲਾਮਾਲਾਸਹਸ੍ਰਾਢ੍ਯਂ ਕਾਲਾਨਲਸ਼ਤੋਪਮਮ੍ ॥ ੫੧ ॥

ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਕਰਾਲਂ ਦੁਰ੍ਧਰ੍ਸ਼ਂ ਜਟਾਮਣਡਲਮਣ੍ਡਿਤਮ੍ ।
ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਵਰਹਸ੍ਤਂ ਚ ਘੋਰਰੂਪਂ ਭਯਾਨਕਮ੍ ॥ ੫੨ ॥

ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਸੋਮ੍ਯਵਦਨਮਨਨ੍ਤਾਸ਼੍ਚਰ੍ਯਸਂਯੁਤਮ੍ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਵਯਵਲਕ੍ਸ਼੍ਮਾਣਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਕੋਟਿਸਮਪ੍ਰਭਮ੍ ॥ ੫੩ ॥

ਕਿਰੀਟਿਨਂ ਗਦਾਹਸ੍ਤਂ ਨੂਪੁਰੈਰੁਪਸ਼ੋਭਿਤਮ੍ ।
ਦਿਵ੍ਯਮਾਲ੍ਯਾਮ੍ਬਰਧਰਂ ਦਿਵ੍ਯਗਨ੍ਧਾਨੁਲੇਪਨਮ੍ ॥ ੫੪ ॥

ਸ਼ਙ੍ਖਚਕ੍ਰਧਰਂ ਕਾਮ੍ਯਂ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਂ ਕਤ੍ਤਿਵਾਸਸਮ੍ ।
ਅਣ੍ਡਸ੍ਥਂ ਚਾਣ੍ਡਬਾਹ੍ਯਸ੍ਥਂ ਬਾਹ੍ਯਮਾਭ੍ਯਨ੍ਤਰਂ ਪਰਮ੍ ॥ ੫੫ ॥

ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਮਯਂ ਸ਼ੁਭ੍ਰਂ ਸਰ੍ਵਾਕਾਰਂ ਸਨਾਤਨਮ੍ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮੋਨ੍ਦ੍ਰੋਪੇਨ੍ਦ੍ਰਯੋਗੀਨ੍ਦ੍ਰੈਰ੍ਵਨ੍ਦ੍ਯਮਾਨਪਦਾਮ੍ਬੁਜਮ੍ ॥ ੫੬ ॥

ਸਰ੍ਵਤਃ ਪਾਣਿਪਾਦਾਨ੍ਤਂ ਸਰ੍ਵਤੋऽਕ੍ਸ਼ਿਸ਼ਿਰੋਮੁਖਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਮਾਵਤ੍ਯ ਤਿਸ਼੍ਠਨ੍ਤਂ ਦਦਰ੍ਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ॥ ੫੭ ॥

ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਤਦੀਦਸ਼ਂ ਰੂਪਂ ਦੇਵ੍ਯਾ ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰਂ ਪਰਮ੍ ।
ਭਯੇਨ ਚ ਸਮਾਵਿਸ਼੍ਟਃ ਸ ਰਾਜਾ ਹਸ਼੍ਟਮਾਨਸਃ ॥ ੫੮ ॥

ਆਤ੍ਮਨ੍ਯਾਧਾਯ ਚਾਤ੍ਮਾਨਮੋਙ੍ਕਾਰਂ ਸਮਨੁਸ੍ਮਰਨ੍ ।
ਨਾਮ੍ਨਾਮਸ਼੍ਟਸਹਸ੍ਰੇਣ ਤੁਸ਼੍ਟਾਵ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀਮ੍ ॥ ੫੯ ॥

ਹਿਮਵਾਨੁਵਾਚ —
ਸ਼ਿਵੋਮਾ ਪਰਮਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰਨਨ੍ਤਾ ਨਿਸ਼੍ਕਲਾਮਲਾ ।
ਸ਼ਾਨ੍ਤਾ ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ਨਿਤ੍ਯਾ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੀ ਪਰਮਾਕ੍ਸ਼ਰਾ ॥ ੬੦ ॥

ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯਾ ਕੇਵਲਾऽਨਨ੍ਤ੍ਯਾ ਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਾ ਪਰਮਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਅਨਾਦਿਰਵ੍ਯਯਾ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾ ਦੇਵਾਤ੍ਮਾ ਸਰ੍ਵਗਾऽਚਲਾ ॥ ੬੧ ॥

ਏਕਾਨੇਕਵਿਭਾਗਸ੍ਥਾ ਮਾਯਾਤੀਤਾ ਸੁਨਿਰ੍ਮਲਾ ।
ਮਹਾਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸਤ੍ਯਾ ਮਹਾਦੇਵੀ ਨਿਰਞ੍ਜਨਾ ॥ ੬੨ ॥

ਕਾਸ਼੍ਠਾ ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਤਰਸ੍ਥਾ ਚ ਚਿਚ੍ਛਕ੍ਤਿਰਤਿਲਾਲਸਾ ।
ਨਨ੍ਦਾ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਿਕਾ ਵਿਦ੍ਯਾ ਜ੍ਯੋਤੀਰੂਪਾऽਮਤਾਕ੍ਸ਼ਰਾ ॥ ੬੩ ॥

ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਨਿਵਤ੍ਤਿਰਮਤਪ੍ਰਦਾ ।
ਵ੍ਯੋਮਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਵ੍ਯੋਮਲਯਾ ਵ੍ਯੋਮਾਧਾਰਾऽਚ੍ਯੁਤਾऽਮਰਾ ॥ ੬੪ ॥

ਅਨਾਦਿਨਿਧਨਾऽਮੋਘਾ ਕਾਰਣਾਤ੍ਮਾ ਕੁਲਾਕੁਲਾ ।
ਕ੍ਰਤੁਃ ਪ੍ਰਥਮਜਾ ਨਾਭਿਰਮਤਸ੍ਯਾਤ੍ਮਸਂਸ਼੍ਰਯਾ ॥ ੬੫ ॥

ਪ੍ਰਾਣੇਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਿਯਾ ਮਾਤਾ ਮਹਾਮਹਿਸ਼ਘਾਤਿਨੀ ।
ਪ੍ਰਾਣੇਸ਼੍ਵਰੀ ਪ੍ਰਾਣਰੂਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨਪੁਰੁਸ਼ੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੬੬ ॥

ਮਹਾਮਾਯਾ ਸੁਦੁਸ਼੍ਪੂਰਾ ਮੂਲਪ੍ਰਕਤਿਰੀਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਕਲਾਕਾਰਾ ਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾ ਧੌਰ੍ਮਹਿਮਾਸ੍ਪਦਾ ॥ ੬੭ ॥

ਸਰ੍ਵਕਾਰ੍ਯਨਿਯਨ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਸਰ੍ਵਭੂਤੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਸਂਸਾਰਯੋਨਿਃ ਸਕਲਾ ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਸਮੁਦ੍ਭਵਾ ॥ ੬੮ ॥

ਸਂਸਾਰਪਾਰਾ ਦੁਰ੍ਵਾਰਾ ਦੁਰ੍ਨਿਰੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਦੁਰਾਸਦਾ ।
ਪ੍ਰਾਣਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਪ੍ਰਾਣਵਿਦ੍ਯਾ ਯੋਗਿਨੀ ਪਰਮਾ ਕਲਾ ॥ ੬੯ ॥

ਮਹਾਵਿਭੂਤਿਦੁਰ੍ਘਰ੍ਸ਼ਾ ਮੂਲਪ੍ਰਕਤਿਸਮ੍ਭਵਾ ।
ਅਨਾਦ੍ਯਨਨ੍ਤਵਿਭਵਾ ਪਰਾਰ੍ਥਾ ਪੁਰੁਸ਼ਾਰਣਿਃ ॥ ੭੦ ॥

ਸਰ੍ਗਸ੍ਥਿਤ੍ਯਨ੍ਤਕਰਣੀ ਸੁਦੁਰ੍ਵਾਚ੍ਯਾ ਦੁਰਤ੍ਯਯਾ ।
ਸ਼ਬ੍ਦਯੋਨਿਃ ਸ਼ਬ੍ਦਮਯੀ ਨਾਦਾਖ੍ਯਾ ਨਾਦਵਿਗ੍ਰਹਾ ॥ ੭੧ ॥

ਅਨਾਦਿਰਵ੍ਯਕ੍ਤਗੁਣਾ ਮਹਾਨਨ੍ਦਾ ਸਨਾਤਨੀ ।
ਆਕਾਸ਼ਯੋਨਿਰ੍ਯੋਗਸ੍ਥਾ ਮਹਾਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੭੨ ॥

ਮਹਾਮਾਯਾ ਸੁਦੁਸ਼੍ਪਾਰਾ ਮੂਲਪ੍ਰਕਤਿਰੀਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਪ੍ਰਧਾਨਪੁਰੁਸ਼ਾਤੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨਪੁਰੁਸ਼ਾਤ੍ਮਿਕਾ ॥ ੭੩ ॥

ਪੁਰਾਣੀ ਚਿਨ੍ਮਯੀ ਪੁਂਸਾਮਾਦਿਃ ਪੁਰੁਸ਼ਰੂਪਿਣੀ ।
ਭੂਤਾਨ੍ਤਰਾਤ੍ਮਾ ਕੂਟਸ੍ਥਾ ਮਹਾਪੁਰੁਸ਼ਸਂਜ੍ਞਿਤਾ ॥ ੭੪ ॥

ਜਨ੍ਮਮਤ੍ਯੁਜਰਾਤੀਤਾ ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਸਮਨ੍ਵਿਤਾ ।
ਵ੍ਯਾਪਿਨੀ ਚਾਨਵਚ੍ਛਿਨ੍ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਨੁਪ੍ਰਵੇਸ਼ਿਨੀ ॥ ੭੫ ॥

ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਜ੍ਞਸ਼ਕ੍ਤਿਰਵ੍ਯਕ੍ਤਲਕ੍ਸ਼ਣਾ ਮਲਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਅਨਾਦਿਮਾਯਾਸਂਭਿਨ੍ਨਾ ਤ੍ਰਿਤਤ੍ਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਕਤਿਰ੍ਗੁਹਾ ॥ ੭੬ ॥

ਮਹਾਮਾਯਾਸਮੁਤ੍ਪਨ੍ਨਾ ਤਾਮਸੀ ਪੌਰੁਸ਼ੀ ਧ੍ਰੁਵਾ ।
ਵ੍ਯਕ੍ਤਾਵ੍ਯਕ੍ਤਾਤ੍ਮਿਕਾ ਕਸ਼੍ਣਾ ਰਕ੍ਤਾ ਸ਼ੁਕ੍ਲਾ ਪ੍ਰਸੂਤਿਕਾ ॥ ੭੭ ॥

ਅਕਾਰ੍ਯਾ ਕਾਰ੍ਯਜਨਨੀ ਨਿਤ੍ਯਂ ਪ੍ਰਸਵਧਰ੍ਮਿਣੀ ।
ਸਰ੍ਗਪ੍ਰਲਯਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਸਸ਼੍ਟਿਸ੍ਥਿਤ੍ਯਨ੍ਤਧਰ੍ਮਿਣੀ ॥ ੭੮ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਗਰ੍ਭਾ ਚਤੁਰ੍ਵਿਸ਼ਾ ਪਦ੍ਮਨਾਭਾऽਚ੍ਯੁਤਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਵੈਦ੍ਯੁਤੀ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੀ ਯੋਨਿਰ੍ਜਗਨ੍ਮਾਤੇਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੭੯ ॥

ਸਰ੍ਵਾਧਾਰਾ ਮਹਾਰੂਪਾ ਸਰ੍ਵੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਸਮਨ੍ਵਿਤਾ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਾ ਮਹਾਗਰ੍ਭਾ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ੇਚ੍ਛਾਨੁਵਰ੍ਤਿਨੀ ॥ ੮੦ ॥

ਮਹੀਯਸੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਯੋਨਿਃ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸਮੁਦ੍ਭਵਾ ।
ਮਹਾਵਿਮਾਨਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਮਹਾਨਿਦ੍ਰਾਤ੍ਮਹੇਤੁਕਾ ॥ ੮੧ ॥

ਸਰ੍ਵਸਾਧਾਰਣੀ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾ ਹ੍ਯਵਿਦ੍ਯਾ ਪਾਰਮਾਰ੍ਥਿਕਾ ।
ਅਨਨ੍ਤਰੂਪਾऽਨਨ੍ਤਸ੍ਥਾ ਦੇਵੀ ਪੁਰੁਸ਼ਮੋਹਿਨੀ ॥ ੮੨ ॥

ਅਨੇਕਾਕਾਰਸਂਸ੍ਥਾਨਾ ਕਾਲਤ੍ਰਯਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਜਨ੍ਮਾ ਹਰੇਰ੍ਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਿਕਾ ॥ ੮੩ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਸ਼ਵਿਸ਼੍ਣੁਜਨਨੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਖ੍ਯਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸਂਸ਼੍ਰਯਾ ।
ਵ੍ਯਕ੍ਤਾ ਪ੍ਰਥਮਜਾ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੀ ਮਹਤੀ ਜ੍ਞਾਨਰੂਪਿਣੀ ॥ ੮੪ ॥

ਵੈਰਾਗ੍ਯੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਧਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਹਦਿਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਅਪਾਂਯੋਨਿਃ ਸ੍ਵਯਂਭੂਤਿਰ੍ਮਾਨਸੀ ਤਤ੍ਤ੍ਵਸਂਭਵਾ ॥ ੮੫ ॥

ਈਸ਼੍ਵਰਾਣੀ ਚ ਸ਼ਰ੍ਵਾਣੀ ਸ਼ਂਕਰਾਰ੍ਦ੍ਧਸ਼ਰੀਰਿਣੀ ।
ਭਵਾਨੀ ਚੈਵ ਰੁਦ੍ਰਾਣੀ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰਥਾਮ੍ਬਿਕਾ ॥ ੮੬ ॥

ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਸਮੁਤ੍ਪਨ੍ਨਾ ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਫਲਪ੍ਰਦਾ ।
ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸਰ੍ਵਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਨਿਤ੍ਯਂ ਮੁਦਿਤਮਾਨਸਾ ॥ ੮੭ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਨ੍ਦ੍ਰੋਪੇਨ੍ਦ੍ਰਨਮਿਤਾ ਸ਼ਂਕਰੇਚ੍ਛਾਨੁਵਰ੍ਤਿਨੀ ।
ਈਸ਼੍ਵਰਾਰ੍ਦ੍ਧਾਸਨਗਤਾ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਪਤਿਵ੍ਰਤਾ ॥ ੮੮ ॥

ਸਕਦ੍ਵਿਭਾਤਾ ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਤਿ ਸਮੁਦ੍ਰਪਰਿਸ਼ੋਸ਼ਿਣੀ ।
ਪਾਰ੍ਵਤੀ ਹਿਮਵਤ੍ਪੁਤ੍ਰੀ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਦਾਯਿਨੀ ॥ ੮੯ ॥

ਗੁਣਾਢ੍ਯਾ ਯੋਗਜਾ ਯੋਗ੍ਯਾ ਜ੍ਞਾਨਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਵਿਕਾਸਿਨੀ ।
ਸਾਵਿਤ੍ਰੀਕਮਲਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਸ਼੍ਰੀਰਨਨ੍ਤੋਰਸਿ ਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੯੦ ॥

ਸਰੋਜਨਿਲਯਾ ਮੁਦ੍ਰਾ ਯੋਗਨਿਦ੍ਰਾ ਸੁਰਾਰ੍ਦਿਨੀ ।
ਸਰਸ੍ਵਤੀ ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾ ਜਗਜ੍ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾ ਸੁਮਙ੍ਗਲਾ ॥ ੯੧ ॥

ਵਾਗ੍ਦੇਵੀ ਵਰਦਾ ਵਾਚ੍ਯਾ ਕੀਰ੍ਤਿਃ ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਸਾਧਿਕਾ ।
ਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾ ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾ ਸੁਸ਼ੋਭਨਾ ॥ ੯੨ ॥

ਗੁਹ੍ਯਵਿਦ੍ਯਾਤ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾ ਚ ਧਰ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾਤ੍ਮਭਾਵਿਤਾ ।
ਸ੍ਵਾਹਾ ਵਿਸ਼੍ਵਂਭਰਾ ਸਿਦ੍ਧਿਃ ਸ੍ਵਧਾ ਮੇਧਾ ਧਤਿਃ ਸ਼੍ਰੁਤਿਃ ॥ ੯੩ ॥

ਨੀਤਿਃ ਸੁਨੀਤਿਃ ਸੁਕਤਿਰ੍ਮਾਧਵੀ ਨਰਵਾਹਿਨੀ ।
ਪੂਜ੍ਯਾ ਵਿਭਾਵਰੀ ਸੌਮ੍ਯਾ ਭੋਗਿਨੀ ਭੋਗਸ਼ਾਯਿਨੀ ॥ ੯੪ ॥

ਸ਼ੋਭਾ ਵਂਸ਼ਕਰੀ ਲੋਲਾ ਮਾਲਿਨੀ ਪਰਮੇਸ਼੍ਠਿਨੀ ।
ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਸੁਨ੍ਦਰੀ ਰਮ੍ਯਾ ਸੁਨ੍ਦਰੀ ਕਾਮਚਾਰਿਣੀ ॥ ੯੫ ॥

ਮਹਾਨੁਭਾਵਾ ਸਤ੍ਤ੍ਵਸ੍ਥਾ ਮਹਾਮਹਿਸ਼ਮਰ੍ਦਿਨੀ ।
ਪਦ੍ਮਮਾਲਾ ਪਾਪਹਰਾ ਵਿਚਿਤ੍ਰਾ ਮੁਕੁਟਾਨਨਾ ॥ ੯੬ ॥

ਕਾਨ੍ਤਾ ਚਿਤ੍ਰਾਮ੍ਬਰਧਰਾ ਦਿਵ੍ਯਾਬਰਣਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਹਂਸਾਖ੍ਯਾ ਵ੍ਯੋਮਨਿਲਯਾ ਜਗਤ੍ਸਸ਼੍ਟਿਵਿਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ॥ ੯੮ ॥

ਨਿਰ੍ਯਨ੍ਤ੍ਰਾ ਯਨ੍ਤ੍ਰਵਾਹਸ੍ਥਾ ਨਨ੍ਦਿਨੀ ਭਦ੍ਰਕਾਲਿਕਾ ।
ਆਦਿਤ੍ਯਵਰ੍ਣਾ ਕੌਮਾਰੀ ਮਯੂਰਵਰਵਾਹਿਨੀ ॥ ੯੯ ॥

ਵਸ਼ਾਸਨਗਤਾ ਗੌਰੀ ਮਹਾਕਾਲੀ ਸੁਰਾਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਅਦਿਤਿਰ੍ਨਿਯਤਾ ਰੌਦ੍ਰੀ ਪਦ੍ਮਗਰ੍ਭਾ ਵਿਵਾਹਨਾ ॥ ੧੦੦ ॥

ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ੀ ਲੇਲਿਹਾਨਾ ਮਹਾਪੁਰਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਮਹਾਫਲਾऽਨਵਦ੍ਯਾਙ੍ਗੀ ਕਾਮਰੂਪਾ ਵਿਭਾਵਰੀ ॥ ੧੦੧ ॥

ਵਿਚਿਤ੍ਰਰਤ੍ਨਮੁਕੁਟਾ ਪ੍ਰਣਤਾਰ੍ਤਿਪ੍ਰਭਞ੍ਜਨੀ ।
ਕੌਸ਼ਿਕੀ ਕਰ੍ਸ਼ਣੀ ਰਾਤ੍ਰਿਸ੍ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਾਰ੍ਤਿਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੦੨ ॥

ਬਹੁਰੂਪਾ ਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਵਿਰੂਪਾ ਰੂਪਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਭਕ੍ਤਾਰ੍ਤਿਸ਼ਮਨੀ ਭਵ੍ਯਾ ਭਵਭਾਰਵਿਨਾਸ਼ਨੀ ॥ ੧੦੩ ॥

ਨਿਰ੍ਗੁਣਾ ਨਿਤ੍ਯਵਿਭਵਾ ਨਿਃਸਾਰਾ ਨਿਰਪਤ੍ਰਪਾ ।
ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨੀ ਸਾਮਗੀਤਿਰ੍ਭਵਾਙ੍ਗਨਿਲਯਾਲਯਾ ॥ ੧੦੪ ॥

ਦੀਕ੍ਸ਼ਾ ਵਿਦ੍ਯਾਧਰੀ ਦੀਪ੍ਤਾ ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਵਿਨਿਪਾਤਿਨੀ ।
ਸਰ੍ਵਾਤਿਸ਼ਾਯਿਨੀ ਵਿਸ਼੍ਵਾ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੦੫ ॥

ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਿਯਾ ਭਾਰ੍ਯਾ ਸਮੁਦ੍ਰਾਨ੍ਤਰਵਾਸਿਨੀ ।
ਅਕਲਙ੍ਕਾ ਨਿਰਾਧਾਰਾ ਨਿਤ੍ਯਸਿਦ੍ਧਾ ਨਿਰਾਮਯਾ ॥ ੧੦੬ ॥

ਕਾਮਧੇਨੁਰ੍ਬਹਦ੍ਗਰ੍ਭਾ ਧੀਮਤੀ ਮੋਹਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਨਿਃਸਙ੍ਕਲ੍ਪਾ ਨਿਰਾਤਙ੍ਕਾ ਵਿਨਯਾ ਵਿਨਯਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੦੭ ॥

ਜ੍ਵਾਲਾਮਾਲਾਸਹਸ੍ਰਾਢ੍ਯਾ ਦੇਵਦੇਵੀ ਮਨੋਮਯੀ ।
ਮਹਾਭਗਵਤੀ ਭਰ੍ਗਾ ਵਾਸੁਦੇਵਸਮੁਦ੍ਭਵਾ ॥ ੧੦੮ ॥

ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰੋਪੇਨ੍ਦ੍ਰਭਗਿਨੀ ਭਕ੍ਤਿਗਮ੍ਯਾ ਪਰਾਵਰਾ ।
ਜ੍ਞਾਨਜ੍ਞੇਯਾ ਜਰਾਤੀਤਾ ਵੇਦਾਨ੍ਤਵਿਸ਼ਯਾ ਗਤਿਃ ॥ ੧੦੯ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾ ਦਹਨਾ ਦਾਹ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਭੂਤਨਮਸ੍ਕਤਾ ।
ਯੋਗਮਾਯਾ ਵਿਭਾਗਜ੍ਞਾ ਮਹਾਮਾਯਾ ਮਹੀਯਸੀ ॥ ੧੧੦ ॥

ਸਂਧ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਸਮੁਦ੍ਭੂਤਿਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਕ੍ਸ਼ਾਸ਼੍ਰਯਾਨਤਿਃ ।
ਬੀਜਾਙ੍ਕੁਰਸਮੁਦ੍ਭੂਤਿਰ੍ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਮਹਾਮਤਿਃ ॥ ੧੧੧ ॥

ਖ੍ਯਾਤਿਃ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾ ਚਿਤਿਃ ਸਂਵਿਤ੍ ਮਹਾਭੋਗੀਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ਾਯਿਨੀ ।
ਵਿਕਤਿਃ ਸ਼ਾਙ੍ਕਰੀ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੀ ਗਣਗਨ੍ਧਰ੍ਵਸੇਵਿਤਾ ॥ ੧੧੨ ॥

ਵੈਸ਼੍ਵਾਨਰੀ ਮਹਾਸ਼ਾਲਾ ਦੇਵਸੇਨਾ ਗੁਹਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਮਹਾਰਾਤ੍ਰਿਃ ਸ਼ਿਵਾਨਨ੍ਦਾ ਸ਼ਚੀ ਦੁਃਸ੍ਵਪ੍ਨਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੧੩ ॥

ਇਜ੍ਯਾ ਪੂਜ੍ਯਾ ਜਗਦ੍ਧਾਤ੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਵਿਜ੍ਞੇਯਾ ਸੁਰੂਪਿਣੀ ।
ਗੁਹਾਮ੍ਬਿਕਾ ਗੁਣੋਤ੍ਪਤ੍ਤਿਰ੍ਮਹਾਪੀਠਾ ਮਰੁਤ੍ਸੁਤਾ ॥ ੧੧੪ ॥

ਹਵ੍ਯਵਾਹਾਨ੍ਤਰਾਗਾਦਿਃ ਹਵ੍ਯਵਾਹਸਮੁਦ੍ਭਵਾ ।
ਜਗਦ੍ਯੋਨਿਰ੍ਜਗਨ੍ਮਾਤਾ ਜਨ੍ਮਮਤ੍ਯੁਜਰਾਤਿਗਾ ।
ਬੁਦ੍ਧਿਮਾਤਾ ਬੁਦ੍ਧਿਮਤੀ ਪੁਰੁਸ਼ਾਨ੍ਤਰਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੧੭ ॥

ਤਪਸ੍ਵਿਨੀ ਸਮਾਧਿਸ੍ਥਾ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਾ ਦਿਵਿਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਸਰ੍ਵੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਮਨੋਮਾਤਾ ਸਰ੍ਵਭੂਤਹਦਿਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੧੧੮ ॥

ਸਂਸਾਰਤਾਰਿਣੀ ਵਿਦ੍ਯਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਾਦਿਮਨੋਲਯਾ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣੀ ਬਹਤੀ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਭੂਤਾ ਭਵਾਰਣੀ ॥ ੧੧੯ ॥

ਹਿਰਣ੍ਮਯੀ ਮਹਾਰਾਤ੍ਰਿਃ ਸਂਸਾਰਪਰਿਵਰ੍ਤ੍ਤਿਕਾ ।
ਸੁਮਾਲਿਨੀ ਸੁਰੂਪਾ ਚ ਭਾਵਿਨੀ ਤਾਰਿਣੀ ਪ੍ਰਭਾ ॥ ੧੨੦ ॥

ਉਨ੍ਮੀਲਨੀ ਸਰ੍ਵਸਹਾ ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਤ੍ਯਯਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ।
ਸੁਸੌਮ੍ਯਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਵਦਨਾ ਤਾਣ੍ਡਵਾਸਕ੍ਤਮਾਨਸਾ ॥ ੧੨੧ ॥

ਸਤ੍ਤ੍ਵਸ਼ੁਦ੍ਧਿਕਰੀ ਸ਼ੁਦ੍ਧਿਰ੍ਮਲਤ੍ਰਯਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਜਗਤ੍ਪ੍ਰਿਯਾ ਜਗਨ੍ਮੂਰ੍ਤਿਸ੍ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤਿਰਮਤਾਸ਼੍ਰਯਾ ॥ ੧੨੨ ॥

ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਯਾ ਨਿਰਾਹਾਰਾ ਨਿਰਙ੍ਕੁਰਵਨੋਦ੍ਭਵਾ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਹਸ੍ਤਾ ਵਿਚਿਤ੍ਰਾਙ੍ਗੀ ਸ੍ਰਗ੍ਵਿਣੀ ਪਦ੍ਮਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧੨੩ ॥

ਪਰਾਵਰਵਿਧਾਨਜ੍ਞਾ ਮਹਾਪੁਰੁਸ਼ਪੂਰ੍ਵਜਾ ।
ਵਿਦ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਿਯਾ ਵਿਦ੍ਯਾ ਵਿਦ੍ਯੁਜ੍ਜਿਹ੍ਵਾ ਜਿਤਸ਼੍ਰਮਾ ॥ ੧੨੪ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਮਯੀ ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੀ ਸਹਸ੍ਰਵਦਨਾਤ੍ਮਜਾ ।
ਸਹਸ੍ਰਰਸ਼੍ਮਿਃ ਸਤ੍ਤ੍ਵਸ੍ਥਾ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਪਦਾਸ਼੍ਰਯਾ ॥ ੧੨੫ ॥

ਕ੍ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸਨ੍ਮਯੀ ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਾ ਤੈਜਸੀ ਪਦ੍ਮਬੋਧਿਕਾ ।
ਮਹਾਮਾਯਾਸ਼੍ਰਯਾ ਮਾਨ੍ਯਾ ਮਹਾਦੇਵਮਨੋਰਮਾ ॥ ੧੨੬ ॥

ਵ੍ਯੋਮਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਸਿਹਰਥਾ ਚੇਕਿਤਾਨਾਮਿਤਪ੍ਰਭਾ ।
ਵੀਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ਵਿਮਾਨਸ੍ਥਾ ਵਿਸ਼ੋਕਾ ਸ਼ੋਕਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੨੭ ॥

ਅਨਾਹਤਾ ਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀ ਨਲਿਨੀ ਪਦ੍ਮਵਾਸਿਨੀ ।
ਸਦਾਨਨ੍ਦਾ ਸਦਾਕੀਰ੍ਤਿਃ ਸਰ੍ਵਭੂਤਾਸ਼੍ਰਯਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੧੨੮ ॥

ਵਾਗ੍ਦੇਵਤਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਕਲਾ ਕਲਾਤੀਤਾ ਕਲਾਰਣੀ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਸ਼੍ਰੀਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਹਦਯਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਿਵਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੨੯ ॥

ਵ੍ਯੋਮਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਕ੍ਰਿਯਾਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਜ੍ਞਾਨਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਪਰਾਗਤਿਃ ।
ਕ੍ਸ਼ੋਭਿਕਾ ਬਨ੍ਧਿਕਾ ਭੇਦ੍ਯਾ ਭੇਦਾਭੇਦਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ॥ ੧੩੦ ॥

ਅਭਿਨ੍ਨਾਭਿਨ੍ਨਸਂਸ੍ਥਾਨਾ ਵਂਸ਼ਿਨੀ ਵਂਸ਼ਹਾਰਿਣੀ ।
ਗੁਹ੍ਯਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਗੁਣਾਤੀਤਾ ਸਰ੍ਵਦਾ ਸਰ੍ਵਤੋਮੁਖੀ ॥ ੧੩੧ ॥

ਭਗਿਨੀ ਭਗਵਤ੍ਪਤ੍ਨੀ ਸਕਲਾ ਕਾਲਕਾਰਿਣੀ ।
ਸਰ੍ਵਵਿਤ੍ ਸਰ੍ਵਤੋਭਦ੍ਰਾ ਗੁਹ੍ਯਾਤੀਤਾ ਗੁਹਾਰਣਿਃ ॥ ੧੩੨ ॥

ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਯਾ ਯੋਗਮਾਤਾ ਚ ਗਙ੍ਗਾ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਕਪਿਲਾ ਕਾਪਿਲਾ ਕਾਨ੍ਤਾਕਨਕਾਭਾਕਲਾਨ੍ਤਰਾ ॥ ੧੩੩ ॥

ਪੁਣ੍ਯਾ ਪੁਸ਼੍ਕਰਿਣੀ ਭੋਕ੍ਤ੍ਰੀ ਪੁਰਂਦਰਪੁਰਸ੍ਸਰਾ ।
ਪੋਸ਼ਣੀ ਪਰਮੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਭੂਤਿਦਾ ਭੂਤਿਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੧੩੪ ॥

ਪਞ੍ਚਬ੍ਰਹ੍ਮਸਮੁਤ੍ਪਤ੍ਤਿਃ ਪਰਮਾਰ੍ਥਾਰ੍ਥਵਿਗ੍ਰਹਾ ।
ਧਰ੍ਮੋਦਯਾ ਭਾਨੁਮਤੀ ਯੋਗਿਜ੍ਞੇਯ ਮਨੋਜਵਾ ॥ ੧੩੫ ॥

ਮਨੋਹਰਾ ਮਨੋਰਕ੍ਸ਼ਾ ਤਾਪਸੀ ਵੇਦਰੂਪਿਣੀ ।
ਵੇਦਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਵੇਦਮਾਤਾ ਵੇਦਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੩੬ ॥

ਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ਮਾਤਾ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਮਨੋਮਯੀ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਾਵਸ੍ਥਾ ਵਿਯਨ੍ਮੂਰ੍ਤ੍ਤਿਰ੍ਵਿਦ੍ਯੁਨ੍ਮਾਲਾ ਵਿਹਾਯਸੀ ॥ ੧੩੭ ॥

ਕਿਨ੍ਨਰੀ ਸੁਰਭਿਰ੍ਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਨਨ੍ਦਿਨੀ ਨਨ੍ਦਿਵਲ੍ਲਭਾ ।
ਭਾਰਤੀ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਾ ਪਰਾਪਰਵਿਭੇਦਿਕਾ ॥ ੧੩੮ ॥

ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਹਰਣੋਪੇਤਾ ਕਾਮ੍ਯਾ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯਾऽਚਿਨ੍ਤ੍ਯਵਿਭਵਾ ਹਲ੍ਲੇਖਾ ਕਨਕਪ੍ਰਭਾ ॥ ੧੩੯ ॥

ਕੂਸ਼੍ਮਾਣ੍ਡੀ ਧਨਰਤ੍ਨਾਢ੍ਯਾ ਸੁਗਨ੍ਧਾ ਗਨ੍ਧਦਾਯਿਨੀ ।
ਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮਪਦੋਦ੍ਭੂਤਾ ਧਨੁਸ਼੍ਪਾਣਿਃ ਸ਼ਿਵੋਦਯਾ ॥ ੧੪੦ ॥

ਸੁਦੁਰ੍ਲਭਾ ਧਨਾਦ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾ ਧਨ੍ਯਾ ਪਿਙ੍ਗਲਲੋਚਨਾ ।
ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ ਪ੍ਰਭਾਵਤੀ ਦੀਪ੍ਤਿਃ ਪਙ੍ਕਜਾਯਤਲੋਚਨਾ ॥ ੧੪੧ ॥

ਆਦ੍ਯਾ ਹਤ੍ਕਮਲੋਦ੍ਭੂਤਾ ਗਵਾਂ ਮਤਾ ਰਣਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਸਤ੍ਕ੍ਰਿਯਾ ਗਿਰਿਜਾ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾ ਨਿਤ੍ਯਪੁਸ਼੍ਟਾ ਨਿਰਨ੍ਤਰਾ ॥ ੧੪੨ ॥

ਦੁਰ੍ਗਾ ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀ ਚਣ੍ਡੀ ਚਰ੍ਚਿਕਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਵਿਗ੍ਰਹਾ ।
ਹਿਰਣ੍ਯਵਰ੍ਣਾ ਰਜਨੀ ਜਗਦ੍ਯਨ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਿਕਾ ॥ ੧੪੩ ॥

ਮਨ੍ਦਰਾਦ੍ਰਿਨਿਵਾਸਾ ਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਸ੍ਵਰ੍ਣਮਾਲਿਨੀ ।
ਰਤ੍ਨਮਾਲਾ ਰਤ੍ਨਗਰ੍ਭਾ ਪਥ੍ਵੀ ਵਿਸ਼੍ਵਪ੍ਰਮਾਥਿਨੀ ॥ ੧੪੪ ॥

ਪਦ੍ਮਾਨਨਾ ਪਦ੍ਮਨਿਭਾ ਨਿਤ੍ਯਤੁਸ਼੍ਟਾऽਮਤੋਦ੍ਭਵਾ ।
ਧੁਨ੍ਵਤੀ ਦੁਃਪ੍ਰਕਮ੍ਪਾ ਚ ਸੂਰ੍ਯਮਾਤਾ ਦਸ਼ਦ੍ਵਤੀ ॥ ੧੪੫ ॥

ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਭਗਿਨੀ ਮਾਨ੍ਯਾ ਵਰੇਣ੍ਯਾ ਵਰਦਾਯਿਕਾ ।
ਕਲ੍ਯਾਣੀ ਕਮਲਾ ਰਾਮਾ ਪਞ੍ਚਭੂਤਾ ਵਰਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੪੬ ॥

ਵਾਚ੍ਯਾ ਵਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਦੁਰ੍ਜਯਾ ਦੁਰਤਿਕ੍ਰਮਾ ।
ਕਾਲਰਾਤ੍ਰਿਰ੍ਮਹਾਵੇਗਾ ਵੀਰਭਦ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾ ਹਿਤਾ ॥ ੧੪੭ ॥

ਭਦ੍ਰਕਾਲੀ ਜਗਨ੍ਮਾਤਾ ਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਭਦ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਕਰਾਲਾ ਪਿਙ੍ਗਲਾਕਾਰਾ ਨਾਮਭੇਦਾ ਮਹਾਮਦਾ ॥ ੧੪੮ ॥

ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨੀ ਯਸ਼ੋਦਾ ਚ ਸ਼ਡਧ੍ਵਪਰਿਵਰ੍ਤ੍ਤਿਕਾ ।
ਸ਼ਙ੍ਖਿਨੀ ਪਦ੍ਮਿਨੀ ਸਾਂਖ੍ਯਾ ਸਾਂਖ੍ਯਯੋਗਪ੍ਰਵਰ੍ਤਿਕਾ ॥ ੧੪੯ ॥

ਚੈਤ੍ਰਾ ਸਂਵਤ੍ਸਰਾਰੂਢਾ ਜਗਤ੍ਸਮ੍ਪੂਰਣੀਨ੍ਦ੍ਰਜਾ ।
ਸ਼ੁਮ੍ਭਾਰਿਃ ਖੇਚਰੀਸ੍ਵਸ੍ਥਾ ਕਮ੍ਬੁਗ੍ਰੀਵਾਕਲਿਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੫੦ ॥

ਖਗਧ੍ਵਜਾ ਖਗਾਰੂਢਾ ਪਰਾਰ੍ਯਾ ਪਰਮਾਲਿਨੀ ।
ਐਸ਼੍ਵਰ੍ਯਪਦ੍ਮਨਿਲਯਾ ਵਿਰਕ੍ਤਾ ਗਰੁਡਾਸਨਾ ॥ ੧੫੧ ॥

ਜਯਨ੍ਤੀ ਹਦ੍ਗੁਹਾ ਰਮ੍ਯਾ ਗਹ੍ਵਰੇਸ਼੍ਠਾ ਗਣਾਗ੍ਰਣੀਃ ।
ਸਂਕਲ੍ਪਸਿਦ੍ਧਾ ਸਾਮ੍ਯਸ੍ਥਾ ਸਰ੍ਵਵਿਜ੍ਞਾਨਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੫੨ ॥

ਕਲਿਕਲ੍ਮਸ਼ਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਗੁਹ੍ਯੋਪਨਿਸ਼ਦੁਤ੍ਤਮਾ ।
ਨਿਸ਼੍ਠਾ ਦਸ਼੍ਟਿਃ ਸ੍ਮਤਿਰ੍ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਿਃ ਪੁਸ਼੍ਟਿਸ੍ਤੁਸ਼੍ਟਿਃ ਕ੍ਰਿਯਾਵਤੀ ॥ ੧੫੩ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਾਮਰੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼ਾਨਾ ਭੁਕ੍ਤਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਿਃ ਸ਼ਿਵਾऽਮਤਾ ।
ਲੋਹਿਤਾ ਸਰ੍ਪਮਾਲਾ ਚ ਭੀਸ਼ਣੀ ਵਨਮਾਲਿਨੀ ॥ ੧੫੪ ॥

ਅਨਨ੍ਤਸ਼ਯਨਾऽਨਨ੍ਤਾ ਨਰਨਾਰਾਯਣੋਦ੍ਭਵਾ ।
ਨਸਿਂਹੀ ਦੈਤ੍ਯਮਥਨੀ ਸ਼ਙ੍ਖਚਕ੍ਰਗਦਾਧਰਾ ॥ ੧੫੫ ॥

ਸਂਕਰ੍ਸ਼ਣਸਮੁਤ੍ਪਤ੍ਤਿਰਮ੍ਬਿਕਾਪਾਦਸਂਸ਼੍ਰਯਾ ।
ਮਹਾਜ੍ਵਾਲਾ ਮਹਾਮੂਰ੍ਤ੍ਤਿਃ ਸੁਮੂਰ੍ਤ੍ਤਿਃ ਸਰ੍ਵਕਾਮਧੁਕ੍ ॥ ੧੫੬ ॥

ਸੁਪ੍ਰਭਾ ਸੁਸ੍ਤਨਾ ਸੌਰੀ ਧਰ੍ਮਕਾਮਾਰ੍ਥਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾ ।
ਭ੍ਰੂਮਧ੍ਯਨਿਲਯਾ ਪੂਰ੍ਵਾ ਪੁਰਾਣਪੁਰੁਸ਼ਾਰਣਿਃ ॥ ੧੫੭ ॥

ਮਹਾਵਿਭੂਤਿਦਾ ਮਧ੍ਯਾ ਸਰੋਜਨਯਨਾ ਸਮਾ ।
ਅਸ਼੍ਟਾਦਸ਼ਭੁਜਾਨਾਦ੍ਯਾ ਨੀਲੋਤ੍ਪਲਦਲਪ੍ਰਭਾ । ੧੫੮ ॥

ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾਸਨਾਰੂਢਾ ਧਰ੍ਮਾਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਵੈਰਾਗ੍ਯਜ੍ਞਾਨਨਿਰਤਾ ਨਿਰਾਲੋਕਾ ਨਿਰਿਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੫੯ ॥

ਵਿਚਿਤ੍ਰਗਹਨਾਧਾਰਾ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਸ੍ਥਾਨਵਾਸਿਨੀ ।
ਸ੍ਥਾਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ਨਿਰਾਨਨ੍ਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਵਰਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧੬੦ ॥

ਅਸ਼ੇਸ਼ਦੇਵਤਾਮੂਰ੍ਤ੍ਤਿਰ੍ਦੇਵਤਾ ਵਰਦੇਵਤਾ ।
ਗਣਾਮ੍ਬਿਕਾ ਗਿਰੇਃ ਪੁਤ੍ਰੀ ਨਿਸ਼ੁਮ੍ਭਵਿਨਿਪਾਤਿਨੀ ॥ ੧੬੧ ॥

ਅਵਰ੍ਣਾ ਵਰ੍ਣਰਹਿਤਾ ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਣਾ ਜੀਵਸਂਭਵਾ ।
ਅਨਨ੍ਤਵਰ੍ਣਾऽਨਨ੍ਯਸ੍ਥਾ ਸ਼ਂਕਰੀ ਸ਼ਾਨ੍ਤਮਾਨਸਾ ॥ ੧੬੨ ॥

ਅਗੋਤ੍ਰਾ ਗੋਮਤੀ ਗੋਪ੍ਤ੍ਰੀ ਗੁਹ੍ਯਰੂਪਾ ਗੁਣੋਤ੍ਤਰਾ ।
ਗੌਰ੍ਗੀਰ੍ਗਵ੍ਯਪ੍ਰਿਯਾ ਗੌਣੀ ਗਣੇਸ਼੍ਵਰਨਮਸ੍ਕਤਾ ॥ ੧੬੩ ॥

ਸਤ੍ਯਮਾਤ੍ਰਾ ਸਤ੍ਯਸਨ੍ਧ੍ਯਾ ਤ੍ਰਿਸਨ੍ਧ੍ਯਾ ਸਂਧਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਸਰ੍ਵਵਾਦਾਸ਼੍ਰਯਾ ਸਾਂਖ੍ਯਾ ਸਾਂਖ੍ਯਯੋਗਸਮੁਦ੍ਭਵਾ ॥ ੧੬੪ ॥

ਅਸਂਖ੍ਯੇਯਾऽਪ੍ਰਮੇਯਾਖ੍ਯਾ ਸ਼ੂਨ੍ਯਾ ਸ਼ੁਦ੍ਧਕੁਲੋਦ੍ਭਵਾ ।
ਬਿਨ੍ਦੁਨਾਦਸਮੁਤ੍ਪਤ੍ਤਿਃ ਸ਼ਂਭੁਵਾਮਾ ਸ਼ਸ਼ਿਪ੍ਰਭਾ ॥ ੧੬੫ ॥

ਵਿਸਙ੍ਗਾ ਭੇਦਰਹਿਤਾ ਮਨੋਜ੍ਞਾ ਮਧੁਸੂਦਨੀ ।
ਮਹਾਸ਼੍ਰੀਃ ਸ਼੍ਰੀਸਮੁਤ੍ਪਤ੍ਤਿਸ੍ਤਮਃਪਾਰੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤਾ ॥ ੧੬੬ ॥

ਤ੍ਰਿਤਤ੍ਤ੍ਵਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਵਿਧਾ ਸੁਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਪਦਸਂਸ਼੍ਰਯਾ ।
ਸ਼ਨ੍ਤਾ ਭੀਤਾ ਮਲਾਤੀਤਾ ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰਾ ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਯਾ ॥ ੧੬੭ ॥

ਸ਼ਿਵਾਖ੍ਯਾ ਚਿਤ੍ਤਨਿਲਯਾ ਸ਼ਿਵਜ੍ਞਾਨਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਦੈਤ੍ਯਦਾਨਵਨਿਰ੍ਮਾਤ੍ਰੀ ਕਾਸ਼੍ਯਪੀ ਕਾਲਕਰ੍ਣਿਕਾ ॥ ੧੬੮ ॥

ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਯੋਨਿਃ ਕ੍ਰਿਯਾਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਗਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਿਕਾ ।
ਨਾਰਾਯਣੀ ਨਰੋਦ੍ਭੂਤਿਃ ਕੌਮੁਦੀ ਲਿਙ੍ਗਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧੬੯ ॥

ਕਾਮੁਕੀ ਲਲਿਤਾਭਾਵਾ ਪਰਾਪਰਵਿਭੂਤਿਦਾ ।
ਪਰਾਨ੍ਤਜਾਤਮਹਿਮਾ ਬਡਵਾ ਵਾਮਲੋਚਨਾ ॥ ੧੭੦ ॥

ਸੁਭਦ੍ਰਾ ਦੇਵਕੀ ਸੀਤਾ ਵੇਦਵੇਦਾਙ੍ਗਪਾਰਗਾ ।
ਮਨਸ੍ਵਿਨੀ ਮਨ੍ਯੁਮਾਤਾ ਮਹਾਮਨ੍ਯੁਸਮੁਦ੍ਭਵਾ ॥ ੧੭੧ ॥

ਅਮਤ੍ਯੁਰਮਤਾਸ੍ਵਾਦਾ ਪੁਰੁਹੂਤਾ ਪੁਰੁਸ਼੍ਟੁਤਾ ।
ਅਸ਼ੋਚ੍ਯਾ ਭਿਨ੍ਨਵਿਸ਼ਯਾ ਹਿਰਣ੍ਯਰਜਤਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੭੨ ॥

ਹਿਰਣ੍ਯਾ ਰਾਜਤੀ ਹੈਮਾ ਹੇਮਾਭਰਣਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਵਿਭ੍ਰਾਜਮਾਨਾ ਦੁਰ੍ਜ੍ਞੇਯਾ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼੍ਟੋਮਫਲਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੭੩ ॥

ਮਹਾਨਿਦ੍ਰਾਸਮੁਦ੍ਭੂਤਿਰਨਿਦ੍ਰਾ ਸਤ੍ਯਦੇਵਤਾ ।
ਦੀਰ੍ਘਾ ਕਕੁਦ੍ਮਿਨੀ ਹਦ੍ਯਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਦਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ॥ ੧੭੪ ॥

ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯਾਦਿਸ਼ਕ੍ਤਿਜਨਨੀ ਸ਼ਕ੍ਤਿਚਕ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਿਕਾ ।
ਤ੍ਰਿਸ਼ਕ੍ਤਿਜਨਨੀ ਜਨ੍ਯਾ ਸ਼ਡੂਰ੍ਮਿਪਰਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ॥ ੧੭੫ ॥

ਸੁਧਾਮਾ ਕਰ੍ਮਕਰਣੀ ਯੁਗਾਨ੍ਤਦਹਨਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਸਂਕਰ੍ਸ਼ਣੀ ਜਗਦ੍ਧਾਤ੍ਰੀ ਕਾਮਯੋਨਿਃ ਕਿਰੀਟਿਨੀ ॥ ੧੭੬ ॥

ਐਨ੍ਦ੍ਰੀ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਨਮਿਤਾ ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਪ੍ਰਦ੍ਯੁਮ੍ਨਦਯਿਤਾ ਦਾਤ੍ਰੀ ਯੁਗ੍ਮਦਸ਼੍ਟਿਸ੍ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾ ॥ ੧੭੭ ॥

ਮਦੋਤ੍ਕਟਾ ਹਂਸਗਤਿਃ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਾ ਚਣ੍ਡਵਿਕ੍ਰਮਾ ।
ਵਸ਼ਾਵੇਸ਼ਾ ਵਿਯਨ੍ਮਾਤਾ ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਪਰ੍ਵਤਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੭੮ ॥

ਹਿਮਵਨ੍ਮੇਰੁਨਿਲਯਾ ਕੈਲਾਸਗਿਰਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਚਾਣੂਰਹਨ੍ਤਤਨਯਾ ਨੀਤਿਜ੍ਞਾ ਕਾਮਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੭੯ ॥

ਵੇਦਵਿਦ੍ਯਾਵ੍ਰਤਸ੍ਨਾਤਾ ਧਰ੍ਮਸ਼ੀਲਾऽਨਿਲਾਸ਼ਨਾ ।
ਵੀਰਭਦ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾ ਵੀਰਾ ਮਹਾਕਾਮਸਮੁਦ੍ਭਵਾ ॥ ੧੮੦ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਧਰਪ੍ਰਿਯਾ ਸਿਦ੍ਧਾ ਵਿਦ੍ਯਾਧਰਨਿਰਾਕਤਿਃ ।
ਆਪ੍ਯਾਯਨੀ ਹਰਨ੍ਤੀ ਚ ਪਾਵਨੀ ਪੋਸ਼ਣੀ ਖਿਲਾ ॥ ੧੮੧ ॥

ਮਾਤਕਾ ਮਨ੍ਮਥੋਦ੍ਭੂਤਾ ਵਾਰਿਜਾ ਵਾਹਨਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਕਰੀਸ਼ਿਣੀ ਸੁਧਾਵਾਣੀ ਵੀਣਾਵਾਦਨਤਤ੍ਪਰਾ ॥ ੧੮੨ ॥

ਸੇਵਿਤਾ ਸੇਵਿਕਾ ਸੇਵ੍ਯਾ ਸਿਨੀਵਾਲੀ ਗਰੁਤ੍ਮਤੀ ।
ਅਰੁਨ੍ਧਤੀ ਹਿਰਣ੍ਯਾਕ੍ਸ਼ੀ ਮਗਾਙ੍ਕਾ ਮਾਨਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੮੩ ॥

ਵਸੁਪ੍ਰਦਾ ਵਸੁਮਤੀ ਵਸੋਰ੍ਧਾਰਾ ਵਸੁਂਧਰਾ ।
ਧਾਰਾਧਰਾ ਵਰਾਰੋਹਾ ਵਰਾਵਰਸਹਸ੍ਰਦਾ ॥ ੧੮੪ ॥

ਸ਼੍ਰੀਫਲਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਾ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਸ਼੍ਰੀਧਰਾ ਸ਼੍ਰੀਕਰੀ ਕਲ੍ਯਾ ਸ਼੍ਰੀਧਰਾਰ੍ਧਸ਼ਰੀਰਿਣੀ ॥ ੧੮੫ ॥

ਅਨਨ੍ਤਦਸ਼੍ਟਿਰਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਾ ਧਾਤ੍ਰੀਸ਼ਾ ਧਨਦਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਨਿਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਦੈਤ੍ਯਸਙ੍ਘਾਨਾਂ ਸਿਹਿਕਾ ਸਿਹਵਾਹਨਾ ॥ ੧੮੬ ॥

ਸੁਸ਼ੇਣਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਨਿਲਯਾ ਸੁਕੀਰ੍ਤਿਸ਼੍ਛਿਨ੍ਨਸਂਸ਼ਯਾ ।
ਰਸਜ੍ਞਾ ਰਸਦਾ ਰਾਮਾ ਲੇਲਿਹਾਨਾਮਤਸ੍ਰਵਾ ॥ ੧੮੭ ॥

ਨਿਤ੍ਯੋਦਿਤਾ ਸ੍ਵਯਂਜ੍ਯੋਤਿਰੁਤ੍ਸੁਕਾ ਮਤਜੀਵਨਾ ।
ਵਜ੍ਰਦਣ੍ਡਾ ਵਜ੍ਰਜਿਹ੍ਵਾ ਵੈਦੇਹੀ ਵਜ੍ਰਵਿਗ੍ਰਹਾ ॥ ੧੮੮ ॥

ਮਙ੍ਗਲ੍ਯਾ ਮਙ੍ਗਲਾ ਮਾਲਾ ਮਲਿਨਾ ਮਲਹਾਰਿਣੀ ।
ਗਾਨ੍ਧਰ੍ਵੀ ਗਾਰੁਡੀ ਚਾਨ੍ਦ੍ਰੀ ਕਮ੍ਬਲਾਸ਼੍ਵਤਰਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੮੯ ॥

ਸੌਦਾਮਿਨੀ ਜਨਾਨਨ੍ਦਾ ਭ੍ਰੁਕੁਟੀਕੁਟਿਲਾਨਨਾ ।
ਕਰ੍ਣਿਕਾਰਕਰਾ ਕਕ੍ਸ਼੍ਯਾ ਕਂਸਪ੍ਰਾਣਾਪਹਾਰਿਣੀ ॥ ੧੯੦ ॥

ਯੁਗਨ੍ਧਰਾ ਯੁਗਾਵਰ੍ਤ੍ਤਾ ਤ੍ਰਿਸਂਧ੍ਯਾ ਹਰ੍ਸ਼ਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਦੇਵਤਾ ਦਿਵ੍ਯਾ ਦਿਵ੍ਯਗਨ੍ਧਾ ਦਿਵਾਪਰਾ ॥ ੧੯੧ ॥

ਸ਼ਕ੍ਰਾਸਨਗਤਾ ਸ਼ਾਕ੍ਰੀ ਸਾਨ੍ਧ੍ਯਾ ਚਾਰੁਸ਼ਰਾਸਨਾ ।
ਇਸ਼੍ਟਾ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟੇਸ਼੍ਟਾ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾਸ਼ਿਸ਼੍ਟਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾ ॥ ੧੯੨ ॥

ਸ਼ਤਰੂਪਾ ਸ਼ਤਾਵਰ੍ਤ੍ਤਾ ਵਿਨਤਾ ਸੁਰਭਿਃ ਸੁਰਾ ।
ਸੁਰੇਨ੍ਦ੍ਰਮਾਤਾ ਸੁਦ੍ਯੁਮ੍ਨਾ ਸੁਸ਼ੁਮ੍ਣਾ ਸੂਰ੍ਯਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੧੯੩ ॥

ਸਮੀਕ੍ਸ਼੍ਯਾ ਸਤ੍ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾ ਚ ਨਿਵਤ੍ਤਿਰ੍ਜ੍ਞਾਨਪਾਰਗਾ ।
ਧਰ੍ਮਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਕੁਸ਼ਲਾ ਧਰ੍ਮਜ੍ਞਾ ਧਰ੍ਮਵਾਹਨਾ ॥ ੧੯੪ ॥

ਧਰ੍ਮਾਧਰ੍ਮਵਿਨਿਰ੍ਮਾਤ੍ਰੀ ਧਾਰ੍ਮਿਕਾਣਾਂ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਦਾ ।
ਧਰ੍ਮਸ਼ਕ੍ਤਿ ਰ੍ਧਰ੍ਮਮਯੀ ਵਿਧਰ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਵਧਰ੍ਮਿਣੀ ॥ ੧੯੫ ॥

ਧਰ੍ਮਾਨ੍ਤਰਾ ਧਰ੍ਮਮੇਘਾ ਧਰ੍ਮਪੂਰ੍ਵਾ ਧਨਾਵਹਾ ।
ਧਰ੍ਮੋਪਦੇਸ਼੍ਟ੍ਰੀ ਧਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਧਰ੍ਮਗਮ੍ਯਾ ਧਰਾਧਰਾ ॥ ੧੯੬ ॥

ਕਾਪਾਲੀ ਸਕਲਾਮੂਰ੍ਤ੍ਤਿਃ ਕਲਾ ਕਲਿਤਵਿਗ੍ਰਹਾ ।
ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾਸ਼੍ਰਯਾਸ਼੍ਰਯਾ ॥ ੧੯੭ ॥

ਸਰ੍ਵਾ ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾ ਜ੍ਞਾਨਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਪ੍ਰਧਾਨਪੁਰੁਸ਼ੇਸ਼ੇਸ਼ਾ ਮਹਾਦੇਵੈਕਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ॥ ੧੯੮ ॥

ਸਦਾਸ਼ਿਵਾ ਵਿਯਨ੍ਮੂਰ੍ਤ੍ਤਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਮੂਰ੍ਤ੍ਤਿਰਮੂਰ੍ਤ੍ਤਿਕਾ ।
ਏਵਂ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰੇਣ ਸ੍ਤੁਤ੍ਵਾऽਸੌ ਹਿਮਵਾਨ੍ ਗਿਰਿਃ ॥ ੧੯੯ ॥

ਭੂਯਃ ਪ੍ਰਣਮ੍ਯ ਭੀਤਾਤ੍ਮਾ ਪ੍ਰੋਵਾਚੇਦਂ ਕਤਾਞ੍ਜਲਿਃ ।
ਯਦੇਤਦੈਸ਼੍ਵਰਂ ਰੂਪਂ ਘੋਰਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਿ ॥ ੨੦੦ ॥

ਭੀਤੋऽਸ੍ਮਿ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤਂ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਰੂਪਮਨ੍ਯਤ੍ ਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਯ ।
ਏਵਮੁਕ੍ਤਾऽਥ ਸਾ ਦੇਵੀ ਤੇਨ ਸ਼ੈਲੇਨ ਪਾਰ੍ਵਤੀ ॥ ੨੦੧ ॥

ਸਂਹਤ੍ਯ ਦਰ੍ਸ਼ਯਾਮਾਸ ਸ੍ਵਰੂਪਮਪਰਂ ਪੁਨਃ ।
ਨੀਲੋਤ੍ਪਲਦਲਪ੍ਰਖ੍ਯਂ ਨੀਲੋਤ੍ਪਲਸੁਗਨ੍ਧਿਕਮ੍ ॥ ੨੦੨ ॥

ਦ੍ਵਿਨੇਤ੍ਰਂ ਦ੍ਵਿਭੁਜਂ ਸੌਮ੍ਯਂ ਨੀਲਾਲਕਵਿਭੂਸ਼ਿਤਮ੍ ।
ਰਕ੍ਤਪਾਦਾਮ੍ਬੁਜਤਲਂ ਸੁਰਕ੍ਤਕਰਪਲ੍ਲਵਮ੍ ॥ ੨੦੩ ॥

ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਵਿਸ਼ਾਲਸਂਵਤ੍ਤਂਲਲਾਟਤਿਲਕੋਜ੍ਜ੍ਵਲਮ੍ ।
ਭੂਸ਼ਿਤਂ ਚਾਰੁਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਂ ਭੂਸ਼ਣੈਰਤਿਕੋਮਲਮ੍ ॥ ੨੦੪ ॥

ਦਧਾਨਮੁਰਸਾ ਮਾਲਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲਾਂ ਹੇਮਨਿਰ੍ਮਿਤਾਮ੍ ।
ਈਸ਼ਤ੍ਸ੍ਮਿਤਂ ਸੁਬਿਮ੍ਬੋਸ਼੍ਠਂ ਨੂਪੁਰਾਰਾਵਸਂਯੁਤਮ੍ ॥ ੨੦੫ ॥

ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਵਦਨਂ ਦਿਵ੍ਯਮਨਨ੍ਤਮਹਿਮਾਸ੍ਪਦਮ੍ ।
ਤਦੀਦਸ਼ਂ ਸਮਾਲੋਕ੍ਯ ਸ੍ਵਰੂਪਂ ਸ਼ੈਲਸਤ੍ਤਮਃ ॥ ੨੦੬ ॥

ਨਾਮ੍ਨਾਮਸ਼੍ਟਸਹਸ੍ਰਂ ਤੁ ਦੇਵ੍ਯਾ ਯਤ੍ ਸਮੁਦੀਰਿਤਮ੍ ।
ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾऽਰ੍ਕਮਣ੍ਡਲਗਤਾਂ ਸਂਭਾਵ੍ਯ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀਮ੍ ॥ ੨੦੭ ॥

ਅਭ੍ਯਰ੍ਚ੍ਯ ਗਨ੍ਧਪੁਸ਼੍ਪਾਦ੍ਯੈਰ੍ਭਕ੍ਤਿਯੋਗਸਮਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਸਂਸ੍ਮਰਨ੍ਪਰਮਂ ਭਾਵਂ ਦੇਵ੍ਯਾ ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰਂ ਪਰਮ੍ ॥ ੨੦੮ ॥

ਅਨਨ੍ਯਮਾਨਸੋ ਨਿਤ੍ਯਂ ਜਪੇਦਾਮਰਣਾਦ੍ ਦ੍ਵਿਜਃ ।
ਸੋऽਨ੍ਤਕਾਲੇ ਸ੍ਮਤਿਂ ਲਬ੍ਧ੍ਵਾ ਪਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਧਿਗਚ੍ਛਤਿ ॥ ੨੦੯ ॥

ਅਥਵਾ ਜਾਯਤੇ ਵਿਪ੍ਰੋ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਨਾਂ ਕੁਲੇ ਸ਼ੁਚੌ ।
ਪੂਰ੍ਵਸਂਸ੍ਕਾਰਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਾਦ੍ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾਮਵਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੨੧੦ ॥

ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਯੋਗਂ ਪਰਮਂ ਦਿਵ੍ਯਂ ਤਤ੍ ਪਾਰਮੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ।
ਸ਼ਾਨ੍ਤਃ ਸਰ੍ਵਗਾਤੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਸ਼ਿਵਸਾਯੁਜ੍ਯਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੨੧੧ ॥

ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਕਂ ਚਾਥ ਨਾਮਾਨਿ ਜੁਹੁਯਾਤ੍ ਸਵਨਤ੍ਰਯਮ੍ ।
ਪੂਤਨਾਦਿਕਤੈਰ੍ਦੋਸ਼ੈਰ੍ਗ੍ਰਹਦੋਸ਼ੈਸ਼੍ਚ ਮੁਚ੍ਯਤੇ ॥ ੨੧੨ ॥

ਜਪੇਦ੍ ਵਾऽਹਰਹਰ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਸਂਵਤ੍ਸਰਮਤਨ੍ਦ੍ਰਿਤਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਕਾਮਃ ਪਾਰ੍ਵਤੀਂ ਦੇਵੀਂ ਪੂਜਯਿਤ੍ਵਾ ਵਿਧਾਨਤਃ ॥ ੨੧੩ ॥

ਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਤਃ ਸ਼ਂਭੁਂ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਂ ਭਕ੍ਤਿਸਂਯੁਤਃ ।
ਲਭਤੇ ਮਹਤੀਂ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਂ ਮਹਾਦੇਵਪ੍ਰਸਾਦਤਃ ॥ ੨੧੪ ॥

ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇਨ ਜਪ੍ਤਵ੍ਯਂ ਹਿ ਦ੍ਵਿਜਾਤਿਭਿਃ ।
ਸਰ੍ਵਪਾਪਾਪਨੋਦਾਰ੍ਥਂ ਦੇਵ੍ਯਾ ਨਾਮ ਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੨੧੫ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਕੂਰ੍ਮਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਟ੍ਸਾਹਸ੍ਤ੍ਰ੍ਯਾਂ ਸਂਹਿਤਾਯਾਂ
ਪੂਰ੍ਵਵਿਭਾਗੇ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Devi:

1000 Names of Shri Devi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Shri Devi | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top