1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Shri Shankaracharya Ashtottara | Sahasranamavalih Stotram Lyrics in Malayalam

Shrimat Shankaracharya Ashtottarasahasranamavalih Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീമത് ശങ്കരാചാര്യാഷ്ടോത്തരസഹസ്രനാമാവലിഃ ॥

ഓം ഗാഢധ്വാന്തനിമജ്ജനപ്രമുഷിതപ്രജ്ഞാനേത്രം പരം
നഷ്ടപ്രായമപാസ്തസര്‍വകരണം ശ്വാസാവശേഷം ജനം ।
ദ്രാക്കാരുണ്യവശാത്പ്രബോധയതി യോ ബോധാംശുഭിഃ പ്രാംശുഭിഃ
സോഽയം ശങ്കരദേശികേന്ദ്രസവിതാഽസ്മാകം പരം ദൈവതം ॥

അദ്വൈതേന്ദുകലാവതംസരുചിരോ വിജ്ഞാനഗങ്ഗാധരോ
ഹസ്താബ്ജാധൃത ദണ്ഡ ഖണ്ഡ പരശൂ രുദ്രാക്ഷഭൂഷോജ്വലഃ ।
കാഷായാമലകൃത്തിവാസസുഭഗഃ സംസാരമൃത്യുഞ്ജയോ
ദ്വൈതാഖ്യോഗ്രഹലാഹലാശനപടുഃ ശ്രീശങ്കരഃ പാതു നഃ ॥

ഗുരവേ സര്‍വലോകാനാം ഭിഷജേ ഭവരോഗിണാം ।
നിധയേ സര്‍വവിദ്യാനാം ദക്ഷിണാമൂര്‍തയേ നമഃ ॥

ജയതു ജയതു നിത്യം ശങ്കരാചാര്യവര്യോ
ജയതു ജയതു തസ്യാദ്വൈതവിദ്യാനവദ്യാ ।
ജയതു ജയതു ലോകേ തച്ചരിത്രം പവിത്രം
ജയതു ജയതു ഭക്തിസ്തത്പദാബ്ജേ ജനാനാം ॥

ഓം ശ്രീ ശ്രീമത്കൈലാസനിലയായ നമഃ ।
ഓം പാര്‍വതീപ്രാണവല്ലഭായ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മാദിസുരസമ്പൂജ്യായ നമഃ ।
ഓം ഭക്തത്രാണപരായണായ നമഃ ।
ഓം ബൌദ്ധാക്രാന്തമഹീത്രാണാസക്തഹൃദേ നമഃ ।
ഓം സുരസംസ്തുതായ നമഃ ।
ഓം കര്‍മകാണ്ഡാവിഷ്കരണദക്ഷസ്കന്ദാനുമോദകായ നമഃ ।
ഓം നരദേഹാദൃതമതയേ നമഃ ।
ഓം സംചോദിതസുരാവലയേ നമഃ ।
ഓം തിഷ്യാബ്ധത്രികസാഹസ്രപരതോ ലബ്ധഭൂതലായ നമഃ ॥ 10 ॥

ഓം കാലടീക്ഷേത്രനിവസദാര്യാംബാഗര്‍ഭസംശ്രയായ നമഃ ।
ഓം ശിവാദിഗുരുവംശാബ്ധിരാകാപൂര്‍ണസുധാകരായ നമഃ ।
ഓം ശിവഗുര്‍വാത്മജായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീമതേ നമഃ ।
ഓം സച്ഛിവാംശാവതാരകായ നമഃ ।
ഓം പിതൃദത്താന്വര്‍ഥഭൂതശങ്കരാഖ്യസമുജ്വലായ നമഃ ।
ഓം ഈശ്വരാബ്ധവസന്തര്‍തുരാധാശുക്ലസമുദ്ഭവായ നമഃ ।
ഓം ആര്‍ദ്രാനക്ഷത്രസംയുക്തപഞ്ചമീഭാനുസംജനയേ നമഃ ।
ഓം വിദ്യാധിരാജസത്പൌത്രായ നമഃ ।
ഓം വിദ്വന്‍മാനസഹര്‍ഷദായ നമഃ ॥ 20 ॥

ഓം പ്രഥമാബ്ധസമഭ്യസ്താശേഷഭാഷാലിപിക്രമായ നമഃ ।
ഓം വത്സരത്രിതയാദര്‍വാഗ്ജനകാവാപ്തമുണ്ഡനായ നമഃ ।
ഓം തൃതീയവത്സരപ്രാപ്തതാതവിശ്ലേഷകര്‍ദമായ നമഃ ।
ഓം മാതൃശോകാപഹാരിണേ നമഃ ।
ഓം മാതൃശുശ്രൂഷണാദരായ നമഃ ।
ഓം മാതൃദേവായ നമഃ ।
ഓം മാതൃഗുരവേ നമഃ ।
ഓം മാതൃതാതായ നമഃ ।
ഓം ബാലലീലാദര്‍ശനോത്ഥഹര്‍ഷപൂരിതമാതൃകായ നമഃ ।
ഓം സനാഭിജനതോ മാത്രാകാരിതദ്വിജസംസ്കൃതയേ നമഃ ॥ 30 ॥

ഓം വിദ്യാഗുരുകുലാവാസായ നമഃ ।
ഓം ഗുരുസേവാപരായണായ നമഃ ।
ഓം ത്രിപുണ്ഡ്രവിലസദ്ഭാലായ നമഃ ।
ഓം ധൃതമൌഞ്ജീമൃഗാജിനായ നമഃ ।
ഓം പാലാശദണ്ഡപാണയേ നമഃ ।
ഓം പീതകൌപീനവാസിതായ നമഃ ।
ഓം ബിസതന്തുസദൃക്ഷാഗ്ര്യസൂത്രശോഭിതകംധരായ നമഃ ।
ഓം സംധ്യാഗ്നിസേവാനിരതായ നമഃ ।
ഓം നിയമാധ്യായതത്പരായ നമഃ ।
ഓം ഭൈക്ഷ്യാശിനേ നമഃ ॥ 40 ॥

ഓം പരമാനന്ദായ നമഃ ।
ഓം സദാ സര്‍വാനന്ദകരായ നമഃ ।
ഓം ദ്വിത്രിമാസാഭ്യസ്തവിദ്യാസമാനീകൃതദേശികായ നമഃ ।
ഓം അഭ്യസ്തവേദവേദാങ്ഗായ നമഃ ।
ഓം നിഖിലാഗപാരഗായ നമഃ ।
ഓം ദരിദ്രബ്രാഹ്മണീദത്തഭിക്ഷാമലകതോഷിതായ നമഃ ।
ഓം നിര്‍ഭാഗ്യബ്രാഹ്മണീവാക്യശ്രവണാകുലമാനസായ നമഃ ।
ഓം ദ്വിജദാരിദ്ര്യവിശ്രാംതിവാഞ്ഛാസംസ്മൃതഭാര്‍ഗവയേ നമഃ ।
ഓം സ്വര്‍ണധാരാസ്തുതിപ്രീതരമാനുഗ്രഹഭാജനായ നമഃ ।
ഓം സ്വര്‍ണാമലകസദ്വൃഷ്ടിപ്രസാദാനന്ദിതദ്വിജായ നമഃ ॥ 50 ॥

ഓം തര്‍കശാസ്ത്രവിശാരദായ നമഃ ।
ഓം സാംഖ്യശാസ്ത്രവിശാരദായ നമഃ ।
ഓം പാതഞ്ജലനയാഭിജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം ഭാട്ടഘട്ടാര്‍ഥതത്വവിദേ നമഃ ।
ഓം സമ്പൂര്‍ണവിദ്യായ നമഃ ।
ഓം സശ്രീകായ നമഃ ।
ഓം ദത്തദേശികദക്ഷിണായ നമഃ ।
ഓം മാതൃസേവനസംസക്തായ നമഃ ।
ഓം സ്വവേശ്മനിലയായ നമഃ ।
ഓം സരിദ്വര്‍താതപവിശ്രാംതമാതൃദുഃഖാപനോദകായ നമഃ ।
ഓം വീജനാദ്യുപചാരാപ്തമാതൃസൌഖ്യസുഖോദയായ നമഃ ।
ഓം സരിദ്വേശ്മോപസദനസ്തുതിനന്ദിതനിമജ്ഞായ നമഃ ॥ 60 ॥

ഓം പൂര്‍ണാദത്തവരോല്ലാസിഗൃഹാന്തികസരിദ്വരായ നമഃ ।
ഓം ആനന്ദാശ്ചര്യഭരിതചിത്തമാതൃപ്രസാദഭുവേ നമഃ ।
ഓം കേരലാധിപസത്പുത്രവരദാനസുരദ്രുമായ നമഃ ।
ഓം കേരലാധീശരചിതനാടകത്രയതോഷിതായ നമഃ ।
ഓം രാജോപനീതസൌവര്‍ണതുച്ഛീകൃതമഹാമതയേ നമഃ ।
ഓം സ്വനികേതസമായാതദധീച്യത്ര്യാദിപൂജകായ നമഃ ।
ഓം ആത്മതത്വവിചാരേണ നന്ദിതാതിഥിമണ്ഡലായ നമഃ ।
ഓം കുംഭോദ്ഭവജ്ഞാതവൃത്തശോകവിഹ്വലമാതൃകായ നമഃ ॥ 70 ॥

ഓം സുതത്വബോധാനുനയമാതൃചിന്താപനോദകൃതേ നമഃ ।
ഓം തുച്ഛസംസാരവിദ്വേഷ്ട്രേ നമഃ ।
ഓം സത്യദര്‍ശനലാലസായ നമഃ ।
ഓം തുര്യാശ്രമാസക്തമതയേ നമഃ ।
ഓം മാതൃശാസനപാലകായ നമഃ ।
ഓം പൂര്‍ണാനദീസ്നാനവേളാ നക്രഗ്രസ്തപദാംബുജായ നമഃ ।
ഓം സുതവാത്സല്യശോകാര്‍തജനനീദത്ത ശാസനായ നമഃ ।
ഓം പ്രൈഷോച്ചാരസംത്യക്തനക്രപീഡായ നമഃ ।
ഓം ജിതേന്ദ്രിയായ നമഃ ॥ 80 ॥

ഓം ജനനീപാദപാഥോജരജഃപൂതകലേവരായ നമഃ ।
ഓം ഗുരൂപസദാനാകാങ്ക്ഷിണേ നമഃ ।
ഓം അര്‍ഥിതാംബാനുശാസനായ നമഃ ।
ഓം പ്രതിജ്ഞാതപ്രസൂദേഹസംസ്കാരൌജസ്വിസത്തമായ നമഃ ।
ഓം ചിന്തനാമാത്രസാനിധ്യബോധനാശ്വാസിതാംബകായ നമഃ ।
ഓം സനാഭിജനവിന്യസ്തമാതൃകായ നമഃ ।
ഓം മമതാപഹൃതേ നമഃ ।
ഓം ലബ്ധമാത്രാശീര്‍വചസ്കായ നമഃ ।
ഓം മാതൃഗേഹാദ്വിനിര്‍ഗതായ നമഃ ।
ഓം സരിത്തരങ്ഗസംത്രാസാനങ്ഗവാണീവിബോധിതായ നമഃ ॥ 90 ॥

ഓം സ്വഭുജോദ്ധൃതഗോപാലമൂര്‍തിപീഡാപഹാരകായ നമഃ ।
ഓം ഈതിബാധാവിനിര്‍മുക്തദേശാധിഷ്ഠിതമൂര്‍തികായ നമഃ ।
ഓം ഗോവിന്ദഭഗവത്പാദദര്‍ശനോദ്യതമാനസായ നമഃ ।
ഓം അതിക്രാന്തമഹാമാര്‍ഗായ നമഃ ।
ഓം നര്‍മദാതടസംശ്രിതായ നമഃ ।
ഓം ത്വങ്ഗത്തരങ്ഗസന്ദോഹരേവാസ്നായിനേ നമഃ ।
ഓം ധൃതാംബരായ നമഃ ।
ഓം ഭസ്മോദ്ധൂലിതസര്‍വാങ്ഗായ നമഃ ।
ഓം കൃതസായഹ്നികക്രിയായ നമഃ ।
ഓം ഗോവിന്ദാര്യഗുഹാന്വേഷതത്പരായ നമഃ ॥ 100 ॥

ഓം ഗുരുഭക്തിമതേ നമഃ ।
ഓം ഗുഹാദര്‍ശനസംജാതഹര്‍ഷപൂര്‍ണാശ്രുലോചനായ നമഃ ।
ഓം പ്രദക്ഷിണീകൃതഗുഹായ നമഃ ।
ഓം ദ്വാരന്യസ്തനിജാങ്ഗകായ നമഃ ।
ഓം ബദ്ധമൂര്‍ധാഞ്ജലിപുടായ നമഃ ।
ഓം സ്തവതോഷിതദേശികായ നമഃ ।
ഓം വിജ്ഞാപിതസ്വാത്മവൃത്തായ നമഃ ।
ഓം അര്‍ഥിതബ്രഹ്മദര്‍ശനായ നമഃ ।
ഓം സ്തവപ്രീതഗുരുന്യസ്തപാദചുംബിതമസ്തകായ നമഃ ।
ഓം ആര്യപാദമുഖാവാപ്തമഹാവാക്യചതുഷ്ടയായ നമഃ ॥ 110 ॥

ഓം ആചാര്യബോധിതാത്മാര്‍ഥായ നമഃ ।
ഓം ആചാര്യപ്രീതിദായകായ നമഃ ।
ഓം ഗോവിന്ദഭഗവത്പാദപാണിപങ്കജസംഭവായ നമഃ ।
ഓം നിശ്ചിന്തായ നമഃ ।
ഓം നിയതാഹാരായ നമഃ ।
ഓം ആത്മതത്വാനുചിന്തകായ നമഃ ।
ഓം പ്രാവൃത്കാലികമാര്‍ഗസ്ഥപ്രാണിഹിംസാഭയാര്‍ദിതായ നമഃ ।
ഓം ആചാര്യാങ്ഘ്രികൃതാവാസായ നമഃ ।
ഓം ആചാര്യാജ്ഞാനുപാലകായ നമഃ ।
ഓം പഞ്ചാഹോരാത്രവര്‍ഷാംബുമജ്ജജ്ജനഭയാപഹൃതേ നമഃ ॥ 120 ॥

ഓം യോഗസിദ്ധിഗൃഹീതേന്ദുഭവാപൂരകമണ്ഡലായ നമഃ ।
ഓം വ്യുത്ഥിതാര്യശ്രുതിചരസ്വവൃത്തപരിതോഷിതായ നമഃ ।
ഓം വ്യാസസൂക്തിപ്രത്യഭിജ്ഞാബോധിതാത്മപ്രശംസനായ നമഃ ।
ഓം ദേശികാദേശവശഗായ നമഃ ।
ഓം സൂത്രവ്യാകൃതികൌതുകിനേ നമഃ ।
ഓം ഗുര്‍വനുജ്ഞാതവിശ്വേശദിദൃക്ഷാഗമനോത്സുകായ നമഃ ।
ഓം അവാപ്തചന്ദ്രമൌളീശനഗരായ നമഃ ।
ഓം ഭക്തിസംയുതായ നമഃ ।
ഓം ലസദ്ദണ്ഡകരായ നമഃ ।
ഓം മുണ്ഡിനേ നമഃ ॥ 130 ॥

ഓം ധൃതകുണ്ഡായ നമഃ ।
ഓം ധൃതവ്രതായ നമഃ ।
ഓം ലജ്ജാവരകകൌപീനകംഥാച്ഛാദിതവിഗ്രഹായ നമഃ ।
ഓം സ്വീകൃതാംബുപവിത്രായ നമഃ ।
ഓം പാദുകാലസദങ്ഘ്രികായ നമഃ ।
ഓം ഗങ്ഗാവാരികൃതസ്നാനായ നമഃ ।
ഓം പ്രസന്നഹൃദയാംബുജായ നമഃ ।
ഓം അഭിഷിക്തപുരാരാതയേ നമഃ ।
ഓം ബില്വതോഷിതവിശ്വപായ നമഃ ।
ഓം ഹൃദ്യപദ്യാവലീപ്രീതവിശ്വേശായ നമഃ ॥ 140 ॥

ഓം നതവിഗ്രഹായ നമഃ ।
ഓം ഗന്‍ങ്ഗാപഥികചണ്ഡാലവിദൂരഗമനോത്സുകായ നമഃ ।
ഓം ദേഹാത്മഭ്രമനിര്‍ഹാരിചണ്ഡാലവചനാദൃതായ നമഃ ।
ഓം ചണ്ഡാലാകാരവിശ്വേശപ്രശ്നാനുപ്രശ്നഹര്‍ഷിതായ നമഃ ।
ഓം മനീഷാപഞ്ചകസ്തോത്രനിര്‍മാണനിപുണായ നമഃ ।
ഓം മഹതേ നമഃ ।
ഓം നിജരൂപസമായുക്തചന്ദ്രചൂഡാലദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം തദ്ദര്‍ശനസമാഹ്ലാദനിര്‍വൃതാത്മനേ നമഃ ।
ഓം നിരാമയായ നമഃ ।
ഓം നിരാകാരായ നമഃ ॥ 150 ॥

ഓം നിരാതങ്കായ നമഃ ।
ഓം നിര്‍മമായ നമഃ ।
ഓം നിര്‍ഗുണായ നമഃ ।
ഓം വിഭവേ നമഃ ।
ഓം നിത്യതൃപ്തായ നമഃ ।
ഓം നിജാനന്ദായ നമഃ ।
ഓം നിരാവരണായ നമഃ ।
ഓം ഈശ്വരായ നമഃ ।
ഓം നിത്യശുദ്ധായ നമഃ ।
ഓം നിത്യബുദ്ധായ നമഃ ॥ 160 ॥

ഓം നിത്യബോധഘനാത്മകായ നമഃ ।
ഓം ഈശപ്രസാദഭരിതായ നമഃ ।
ഓം ഈശ്വരാരാധനോത്സുകായ നമഃ ।
ഓം വേദാന്തസൂത്രസദ്ഭാഷ്യകരണപ്രേരിതായ നമഃ ।
ഓം പ്രഭവേ നമഃ ।
ഓം ഇശ്വരാജ്ഞാനുസരണപരിനിശ്ചിതമാനസായ നമഃ ।
ഓം ഈശാന്തര്‍ധാനസംദര്‍ശിനേ നമഃ ।
ഓം വിസ്മയസ്ഫരിതേക്ഷണായ നമഃ ।
ഓം ജാഹ്നവീതടിനീസ്നാനപവിത്രതരമൂര്‍തികായ നമഃ ।
ഓം ആഹ്നികാനന്തധ്യാതഗുരുപാദസരോരുഹായ നമഃ ॥ 170 ॥

ഓം ശ്രുതിയുക്തിസ്വാനുഭൂതിസാമരസ്യവിചാരണായ നമഃ ।
ഓം ലോകാനുഗ്രഹണൈകാന്തപ്രവണസ്വാന്തസംയുതായ നമഃ ।
ഓം വിശ്വേശാനുഗ്രഹാവാപ്തഭാഷ്യഗ്രഥനനൈപുണായ നമഃ ।
ഓം ത്യക്തകാശീപുരീവാസായ നമഃ ।
ഓം ബദര്യാശ്രമചിന്തകായ നമഃ ।
ഓം തത്രത്യമുനിസന്ദോഹസംഭാഷണസുനിര്‍വൃതായ നമഃ ।
ഓം നാനാതീര്‍ഥകൃതസ്നാനായ നമഃ ।
ഓം മാര്‍ഗഗാമിനേ നമഃ ।
ഓം മനോഹരായ നമഃ ।
ഓം ബദര്യാശ്രമസംദര്‍ശനാനന്ദോദ്രേകസംയുതായ നമഃ ॥ 180 ॥

ഓം കരബില്വീഫലീഭൂതപരമാദ്വൈതതത്വകായ നമഃ ।
ഓം ഉന്‍മത്തകജഗന്‍മോഹനിവാരണവിചക്ഷണായ നമഃ ।
ഓം പ്രസന്നഗംഭീരമാഹാഭാഷ്യനിര്‍മാണകൌതുകിനേ നമഃ ।
ഓം ശ്രീമതേ നമഃ ।
ഓം ഉപനിഷദ്ഭാഷ്യഗ്രഥനപ്രഥനോത്സുകായ നമഃ ।
ഓം ഗീതാഭാഷ്യാമൃതാസാരസന്തോഷിതജഗത്ത്രയായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീമത്സനത്സുജാതീയമുഖഗ്രന്ഥനിബന്ധകായ നമഃ ।
ഓം നൃസിംഹതാപനീയാദിഭാഷ്യോദ്ധാരകൃതാദരായ നമഃ ।
ഓം അസംഖ്യഗ്രന്ഥനിര്‍മാത്രേ നമഃ ।
ഓം ലോകാനുഗ്രഹകൃതേ നമഃ ॥ 190 ॥

ഓം സുധിയേ നമഃ ।
ഓം സൂത്രഭാഷ്യമഹായുക്തിഖണ്ഡിതാഖിലദുര്‍മതായ നമഃ ।
ഓം ഭാഷ്യാന്തരാന്ധകാരൌഘനിവാരണദിവാകരായ നമഃ ।
ഓം സ്വകൃതാശേഷഭാഷ്യാദിഗ്രന്ഥാധ്യാപനതത്പരായ നമഃ ।
ഓം ശാന്തിദാന്ത്യാദിസംയുക്തശിഷ്യമണ്ഡലമണ്ഡിതായ നമഃ ।
ഓം സനന്ദനാദിസച്ഛിഷ്യനിത്യാധീതസ്വഭാഷ്യകായ നമഃ ।
ഓം ത്രിരധീതാത്മഭാഷ്യശ്രീസനന്ദനസമാശ്രിതായ നമഃ ।
ഓം ജാഹ്നവീപരതീരസ്ഥസനന്ദനസമാഹ്വായിനേ നമഃ ।
ഓം ഗങ്ഗോത്ഥകമലവ്രാതദ്വാരായാതസനന്ദനായ നമഃ ।
ഓം ആചാര്യഭക്തിമാഹാത്മ്യനിദര്‍ശനപരായണായ നമഃ ॥ 200 ॥

ഓം ആനന്ദമന്ഥരസ്വാന്തസനന്ദനകൃതാനതയേ നമഃ ।
ഓം തദീയാശ്ലേഷസുഹിതായ നമഃ ।
ഓം സാധുമാര്‍ഗനിദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം ദത്തപദ്മപദാഭിഖ്യായ നമഃ ।
ഓം ഭാഷ്യാധ്യാപനതത്പരായ നമഃ ।
ഓം തത്തത്സ്ഥലസമായാതപണ്ഡിതാക്ഷേപഖണ്ഡകായ നമഃ ।
ഓം നാനാകുമതദുര്‍ധ്വാന്തധ്വംസനോദ്യതമാനസായ നമഃ ।
ഓം ധീമതേ നമഃ ।
ഓം അദ്വൈതസിദ്ധാന്തസമര്‍ഥനസമുത്സുകായ നമഃ ।
ഓം വേദാന്തമഹാരണ്യമധ്യസഞ്ചാരകേസരിണേ നമഃ ॥ 210 ॥

ഓം ത്രയ്യന്തനലിനീഭൃങ്ഗായ നമഃ ।
ഓം ത്രയ്യന്താംഭോജഭാസ്കരായ നമഃ ।
ഓം അദ്വൈതാമൃതമാധുര്യസര്‍വസ്വാനുഭവോദ്യതായ നമഃ ।
ഓം അദ്വൈതമാര്‍ഗസന്ത്രാത്രേ നമഃ ।
ഓം നിര്‍ദ്വൈതബ്രഹ്മചിന്തകായ നമഃ ।
ഓം ദ്വൈതാരണ്യസമുച്ഛേദകുഠാരായ നമഃ ।
ഓം നിഃസപത്നകായ നമഃ ।
ഓം ശ്രൌതസ്മാര്‍താധ്വനീനാനുഗ്രഹണൈഹപരായണായ നമഃ ।
ഓം വാവദൂകബുധവ്രാതവിസ്ഥാപനമഹാവചസേ നമഃ ।
ഓം സ്വീയവാഗ്വൈഖരീലീലാവിസ്മാപിതബുധവ്രജായ നമഃ ॥ 220 ॥

ഓം ശ്ലാഘാസഹസ്രസംശ്രോത്രേ നമഃ ।
ഓം നിര്‍വികാരായ നമഃ ।
ഓം ഗുണാകരായ നമഃ ।
ഓം ത്രയ്യന്തസാരസര്‍വസ്വസങ്ഗ്രഹൈകപരായണായ നമഃ ।
ഓം ത്രയ്യന്തഗൂഢപരമാത്മാഖ്യരത്നോദ്ധൃതിക്ഷമായ നമഃ ।
ഓം ത്രയ്യന്തഭാഷ്യശീതാംശുവിശദീകൃതഭൂതലായ നമഃ ।
ഓം ഗങ്ഗാപ്രവാഹസദൃശസൂക്തിസാരായ നമഃ ।
ഓം മഹാശായായ നമഃ ।
ഓം വിതണ്ഡികാഖ്യവേതണ്ഡഖണ്ഡാദ്ഭുതപണ്ഡിതായ നമഃ ।
ഓം ഭാഷ്യപ്രചാരനിരതായ നമഃ ॥ 230 ॥

ഓം ഭാഷ്യപ്രവചനോത്സുകായ നമഃ ।
ഓം ഭാഷ്യാമൃതാബ്ധിമഥനസമ്പന്നജ്ഞാനസാരഭാജേ നമഃ ।
ഓം ഭാഷ്യസാരഗ്രഹാസക്തഭക്തമുക്തിപ്രദായകായ നമഃ ।
ഓം ഭാഷ്യാകാരയശോരാശിപവിത്രിതജഗത്ത്രയായ നമഃ ।
ഓം ഭാഷ്യാമൃതാസ്വാദലുബ്ധകര്‍മന്ദിജനസേവിതായ നമഃ ।
ഓം ഭാഷ്യരത്നപ്രഭാജാലദേദീപിതജഗത്ത്രയായ നമഃ ।
ഓം ഭാഷ്യഗങ്ഗാജലസ്നാതനിഃശേഷകലുഷാപഹായായ നമഃ ।
ഓം ഭാഷ്യഗാംഭീര്യസംദ്രഷ്ടൃജനവിസ്മയകാരകായ നമഃ ।
ഓം ഭാഷ്യാംഭോനിധിനിര്‍മഗ്നഭക്തകൈവല്യദായകായ നമഃ ।
ഓം ഭാഷ്യചന്ദ്രോദയോല്ലാസവിദ്വസ്തധ്വാന്തദക്ഷിണായ നമഃ ।
ഓം ഭാഷ്യാഖ്യകുമുദവ്രാതവികാസനസുചന്ദ്രമസേ നമഃ ।
ഓം ഭാഷ്യയുക്തികുഠാരൌഘനികൃത്തദ്വൈതദുര്‍ദ്രുമായ നമഃ ।
ഓം ഭാഷ്യാമൃതാബ്ധിലഹരീവിഹാരാപരിഖിന്നധിയേ നമഃ ।
ഓം ഭാഷ്യസിദ്ധാന്തസര്‍വസ്വപേടികായിതമാനസായ നമഃ ।
ഓം ഭാഷ്യാഖ്യനികഷഗ്രാവശോധിതാദ്വൈതകാഞ്ചനായ നമഃ ।
ഓം ഭാഷ്യവൈപുല്യഗാംഭീര്യതിരസ്കൃതപയോനിധയേ നമഃ ।
ഓം ഭാഷ്യാഭിധസുധാവൃഷ്ടിപരിപ്ലാവിതഭൂതലായ നമഃ ।
ഓം ഭാഷ്യപീയൂഷവര്‍ഷോന്‍മൂലിതസംതാപസന്തതയേ നമഃ ।
ഓം ഭാഷ്യതന്തുപരിപ്രോതസദ്യുക്തികുസുമാവലയേ നമഃ ॥ 250 ॥

ഓം വേദാന്തവേദ്യവിഭവായ നമഃ ।
ഓം വേദാന്തപരിനിഷ്ഠിതായ നമഃ ।
ഓം വേദാന്തവാക്യനിവഹായാര്‍ഥ്യപരിചിന്തകായ നമഃ ।
ഓം വേദാന്തവാക്യവിലസദ്ദൈദമ്പര്യപ്രദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം വേദാന്തവാക്യപീയൂഷസ്യാദിമാഭിജ്ഞമാനസായ നമഃ ।
ഓം വേദാന്തവാക്യകുസുമരസാസ്വാദനബംഭരായ നമഃ ।
ഓം വേദാന്തസാരസര്‍വസ്വനിധാനായിതചിത്തഭുവേ നമഃ ।
ഓം വേദാന്തനലിനീഹംസായ നമഃ ।
ഓം വേദാന്താംഭോജഭാസ്കരായ നമഃ ।
ഓം വേദാന്തകുമുദോല്ലാസസുധാനിധയേ നമഃ ॥ 260 ॥

ഓം ഉദാരധിയേ നമഃ ।
ഓം വേദാന്തശാസ്ത്രസാഹായ്യപരാജിതകുവാദികായ നമഃ ।
ഓം വേദാന്താംബോധിലഹരീവിഹാരപരിനിര്‍വൃതായ നമഃ ।
ഓം ശിഷ്യശങ്കാപരിച്ഛേത്രേ നമഃ ।
ഓം ശിഷ്യാധ്യാപനതത്പരായ നമഃ ।
ഓം വൃദ്ധവേഷപ്രതിച്ഛന്നവ്യാസാചാര്യാവലോകനായ നമഃ ।
ഓം അധ്യാപ്യമാനവിഷയജിജ്ഞാസുവ്യാസചോദിതായ നമഃ ।
ഓം ശിഷ്യൌഘവര്‍ണിതസ്വീയമാഹാത്മ്യായ നമഃ ।
ഓം മഹിമാകരായ നമഃ ।
ഓം സ്വസൂത്രഭാഷ്യശ്രവണസംതുഷ്ടവ്യാസനന്ദിതായ നമഃ ॥ 270 ॥

ഓം പൃഷ്ടസൂത്രാര്‍ഥകായ നമഃ ।
ഓം വാഗ്മിനേ നമഃ ।
ഓം വിനയോജ്വലമാനസായ നമഃ ।
ഓം തദന്തരേത്യാദിസൂത്രപ്രശ്നഹര്‍ഷിതമാനസായ നമഃ ।
ഓം ശ്രുത്യുപോദ്ബലിതസ്വീയവചോരഞ്ജിതഭൂസുരായ നമഃ ।
ഓം ഭൂതസൂക്ഷ്മോപസൃഷ്ടജീവാത്മഗതിസാധകായ നമഃ ।
ഓം താണ്ഡിശ്രുതിഗതപ്രശ്നോത്തരവാക്യനിദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം ശതധാകല്‍പിതസ്വീയപക്ഷായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വസമാധികൃതേ നമഃ ।
ഓം വാവദൂകമഹാവിപ്രപരമാശ്ചര്യദായകായ നമഃ ॥ 280 ॥

ഓം തത്തത്പ്രശ്നസമാധാനസന്തോഷിതമഹാമുനയേ നമഃ ।
ഓം വേദാവസാനവാക്യൌഘസാമരസ്യകൃതേ നമഃ ।
ഓം അവ്യയായ നമഃ ।
ഓം ദിനാഷ്ടകകൃതാസംഖ്യവാദായ നമഃ ।
ഓം വിജയഭാജനായ നമഃ ।
ഓം വിസ്മയാനന്ദഭരിതശ്രോതൃശ്ലാഘിതവൈഭവായ നമഃ ।
ഓം വിഷ്ണുശങ്കരതാവാചിപദ്മാങ്ഘ്രിപ്രതിബോധിതായ നമഃ ।
ഓം പദ്മാങ്ഘ്രിപ്രാര്‍ഥിതസ്വീയവാഗ്വ്യപാരവിരാമകായ നമഃ ।
ഓം തദീയവാക്യസാരജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം നമസ്കാരസമുദ്യതായ നമഃ ।
ഓം വ്യാസമാഹാത്മ്യവിജ്ഞാത്രേ നമഃ ।
ഓം വ്യാസസ്തുതിപരായണായ നമഃ ।
ഓം നാനാപദ്യാവലീപ്രീതവ്യാസാനുഗ്രഹഭാജനായ നമഃ ।
ഓം നിജരൂപസമായുക്തവ്യാസസംദര്‍ശനോത്സുകായ നമഃ ।
ഓം താപിച്ഛമഞ്ജരീകാന്തവ്യാസവിഗ്രഹദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം ശിഷ്യാവലീപരിവൃതായ നമഃ ।
ഓം പ്രത്യുദ്ഗതിവിധായകായ നമഃ ।
ഓം സ്വീയാപരാധശമനസമഭ്യര്‍ഥനതത്പരായ നമഃ ।
ഓം ബാദരായണപാദാബ്ജയുഗലീസ്പര്‍ശനോദ്യതായ നമഃ ॥ 300 ॥

ഓം വ്യാസദര്‍ശനജസ്വീയകാര്‍താര്‍ഥ്യപ്രതിപാദകായ നമഃ ।
ഓം അഷ്ടാദശപുരാണൌഘദുഷ്കരത്വനിബോധകായ നമഃ ।
ഓം തത്താദൃശപുരാണൌഘനിര്‍മാതൃത്വാഭിനന്ദകായ നമഃ ।
ഓം പരോപകാരനൈരത്യശ്ലാഘകായ നമഃ ।
ഓം വ്യാസപൂജകായ നമഃ ।
ഓം ഭിന്നശാഖാചതുര്‍വേദവിഭാഗശ്ലാഘകായ നമഃ ।
ഓം മഹതേ നമഃ ।
ഓം കലികാലീനമന്ദാത്മാനുഗ്രഹീതൃത്വപ്രദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം നാനാപ്രബന്ധകര്‍തൃത്വജനിതാശ്ചര്യബോധകായ നമഃ ।
ഓം ഭാരതാഖ്യമഹാഗ്രന്ഥദുഷ്കരത്വപ്രദര്‍ശകായ നമഃ ॥ 310 ॥

ഓം നാരായണാവതാരത്വപ്രദര്‍ശിനേ നമഃ ।
ഓം പ്രാര്‍ഥനോദ്യതായ നമഃ ।
ഓം സ്വാനുഗ്രഹൈകഫലകവ്യാസാഗമനശംസകായ നമഃ ।
ഓം സ്വകീയഭാഷ്യാലോകാര്‍ഥവ്യാസസമ്പ്രാര്‍ഥകായ നമഃ ।
ഓം മുനയേ നമഃ ।
ഓം നിജഭാഷ്യഗഗാംഭീര്യവിസ്മാപിതമഹാമുനയേ നമഃ ।
ഓം ഭാഷ്യസര്‍വാംശസംദ്രഷ്ടൃവ്യാസാചാര്യാഭിനന്ദിതായ നമഃ ।
ഓം നിജസിദ്ധാന്തസര്‍വസ്വദ്രഷ്ടൃവ്യാസാഭിപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം ശ്രുതിസൂത്രസുസാങ്ഗത്യസംദ്രഷ്ടൃവ്യാസപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം ശ്ലാഘാവാദസഹസ്രൈകപാത്രഭൂതായ നമഃ ॥ 320 ॥

ഓം മഹാമുനയേ നമഃ ।
ഓം ഗോവിന്ദയോഗീശിഷ്യത്വശ്ലാഘകവ്യാസപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം സ്വശങ്കര്‍രംശതാവാദിവ്യാസവാക്യാനുമോദകായ നമഃ ।
ഓം വ്യാസാശയാവിഷ്കരണഭാഷ്യപ്രഥനതത്പരായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വസൌഭാഗ്യനിലയായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വസൌഖ്യപ്രദായകായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വദൃശേ നമഃ ।
ഓം സാക്ഷിണേ നമഃ ।
ഓം സര്‍വതോമുഖനൈപുണ്യായ നമഃ ॥ 330 ॥

ഓം സര്‍വകര്‍ത്രേ നമഃ ।
ഓം സര്‍വഗോപ്ത്രേ നമഃ ।
ഓം സര്‍വവൈഭവസംയുതായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വഭാവവിശേഷജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വശാസ്ത്രവിശാരദായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വാഭീഷ്ടപ്രദായ നമഃ ।
ഓം ദേവായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വദുഃഖനിവാരണായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വസംശയവിച്ഛേത്രേ നമഃ ।
ഓം സര്‍വസമ്പത്പ്രദായകായ നമഃ ॥ 340 ॥

ഓം സര്‍വസൌഖ്യവിധാത്രേ നമഃ ।
ഓം സര്‍വാമരകൃതാനതയേ നമഃ ।
ഓം സര്‍വര്‍ഷിഗണസമ്പൂജ്യായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വമങ്ഗലകാരണായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വദുഃഖാപഹായ നമഃ ।
ഓം സൌംയായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വാന്തര്യമണായ നമഃ ।
ഓം ബലിനേ നമഃ ।
ഓം സര്‍വാധാരായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വഗാമിനേ നമഃ ॥ 350 ॥

ഓം സര്‍വതോഭദ്രദായകായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വദുര്‍വാദിദുര്‍ഗര്‍വഖര്‍വീകരണകൌതികിനേ നമഃ ।
ഓം സര്‍വലോകസുവിഖ്യാതയശോരാശയേ നമഃ ।
ഓം അമോഘവാചേ നമഃ ।
ഓം സര്‍വഭക്തസമുദ്ധര്‍ത്രേ നമഃ ।
ഓം സര്‍വാപദ്വിനിവാരകായ നമഃ ।
ഓം സാര്‍വഭൌമാദിഹൈരണ്യഗര്‍ഭാന്താനന്ദചിന്തകായ നമഃ ।
ഓം ഭൂയോഗ്രഗ്രന്ഥനിര്‍മാണകൃതവ്യാസാര്യചോദനായ നമഃ ।
ഓം ഭേദവാദിനിരാശാര്‍ഥിവ്യാസവാക്യാനുമോദകായ നമഃ ।
ഓം യഥാഗതസ്വഗമനബോധകവ്യാസചോദിതായ നമഃ ॥ 360 ॥

ഓം വേദാന്തഭാഷ്യരചനപ്രചാരാദിവിബോധകായ നമഃ ।
ഓം സ്വകീയകൃതകൃത്യത്വബോധകായ നമഃ ।
ഓം പ്രാര്‍ഥനാപരായ നമഃ ।
ഓം മണികര്‍ണീമഹാക്ഷേത്രവ്യാസസാനിധ്യയാചകായ നമഃ ।
ഓം ആത്മീയദേഹസംത്യാഗപ്രവൃത്തായ നമഃ ।
ഓം വ്യാസചോദകായ നമഃ ।
ഓം നിഷിദ്ധദേഹസംത്യാഗവ്യാസാജ്ഞാപരിപാലകായ നമഃ ।
ഓം അനിര്‍ജിതാനേകവാദിജയസമ്പ്രേരിതായ നമഃ ।
ഓം സുഖിനേ നമഃ ।
ഓം അവതാരമഹാകാര്യസമ്പൂര്‍ണത്വാനുചിന്തകായ നമഃ ॥ 370 ॥

ഓം സ്വസൂത്രഭാഷ്യമാധുര്യപ്രീതവ്യാസകൃതാദരായ നമഃ ।
ഓം വരദാനകൃതോത്സാഹവ്യാസസംചോദിതായ നമഃ ।
ഓം കവയേ നമഃ ।
ഓം വിധിദത്തഷ്ടസംഖ്യാകവയസേ നമഃ ।
ഓം സന്ന്യാസസംഗ്രഹിണേ നമഃ ।
ഓം സ്വവൈദഗ്ധ്യാഭിനിഷ്പന്നവയോഷ്ടകകൃതാശ്രയായ നമഃ ।
ഓം വ്യാസാജ്ഞാവൈഭവോത്പന്നഷോഡശാബ്ദായ നമഃ ।
ഓം ശിവങ്കരായ നമഃ ।
ഓം ശ്രുതിസൂത്രമഹാഭാഷ്യത്രിവേണ്യുത്പത്തിഭുവേ നമഃ ।
ഓം ശിവായ നമഃ ॥ 380 ॥

ഓം വേദവ്യാസപദാംഭോജയുഗലീസ്പര്‍ശനിര്‍വൃതായ നമഃ ।
ഓം ഭക്തിഗര്‍ഭിതവാക്യൌഘകുസുമാഞ്ജലിദായകായ നമഃ ।
ഓം വ്യാസദത്തവരഗ്രാഹിണേ നമഃ ।
ഓം വ്യാസാന്തര്‍ധാനദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം ബാദരായണവിശ്ലേഷവ്യസനാതുരമാനസായ നമഃ ।
ഓം വ്യാസസംചോദിതാശേഷദിഗ്വിജയൈകകൃതോദ്യമായ നമഃ ।
ഓം കുമാരിലാവലോകേച്ഛവേ നമഃ ।
ഓം ദക്ഷിണാശാഗമോദ്യതായ നമഃ ।
ഓം ഭട്ടപാദാപരാഭിഖ്യകുമാരിലജയോത്സുകായ നമഃ ।
ഓം പ്രയാഗഗമനോദ്യുക്തായ നമഃ ॥ 390 ॥

ഓം ത്രിവേണീസങ്ഗമസ്നാനപവിത്രതരമൂര്‍തികായ നമഃ ।
ഓം ഗങ്ഗാതുങ്ഗതരങ്ഗൌഘദര്‍ശനപ്രീതമാനസായ നമഃ ।
ഓം ഹൃദ്യാനവദ്യപദ്യൌഘസംസ്തുതാഭ്രസരിദ്വരായ നമഃ ।
ഓം ഭൂയോഭൂയഃകൃതസ്നാനായ നമഃ ।
ഓം ദണ്ഡാലങ്കൃതഹസ്തകായ നമഃ ।
ഓം നാനാഘമര്‍ഷമന്ത്രാനുപാഠകായ നമഃ ।
ഓം ധ്യാനതത്പരായ നമഃ ।
ഓം നാനാമന്ത്രജപപ്രീതായ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രസാരജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം ഉത്തമായ നമഃ ॥ 400 ॥

ഓം മന്ത്രാര്‍ഥവ്യാകൃതിക്ഷമായ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രമാണിക്യമഞ്ജൂഷായിതചേതഃപ്രദേശകായ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രരത്നാകരായ നമഃ ।
ഓം മാനിനേ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രവൈഭവദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രശാസ്ത്രാര്‍ഥതത്വജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രശാസ്ത്രപ്രവര്‍തകായ നമഃ ।
ഓം മാന്ത്രികാഗ്രേസരായ നമഃ ॥ 410 ॥

ഓം മാന്യായ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രാംഭോരുഹഷട്പദായ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രകാനനസഞ്ചാരകേസരിണേ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രതത്പരായ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രാഭിധസുകാസാരകലഹംസായ നമഃ ।
ഓം മഹാമതയേ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രസംശയവിച്ഛേത്രേ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രജാതോപദേശകായ നമഃ ।
ഓം സ്നാനകാലസമായാതമാതൃസ്മൃതയേ നമഃ ।
ഓം അമോഘധിയേ നമഃ ॥ 420 ॥

ഓം ആഹ്നികാനുഷ്ഠിതിവ്യഗ്രായ നമഃ ।
ഓം യതിധര്‍മപരായണായ നമഃ ।
ഓം ഏകാന്തമതയേ നമഃ ।
ഓം ഏകാന്തശീലായ നമഃ ।
ഓം ഏകാന്തസംശ്രിതായ നമഃ ।
ഓം ഭട്ടപാദതുഷാങ്ഗാരാവേശവൃത്തനിശാമകായ നമഃ ।
ഓം ഭാഷ്യവാര്‍തികനിര്‍മാണമനോരഥസമീരിതായ നമഃ ।
ഓം ഭട്ടപാദീയവൃത്താന്തപ്രത്യക്ഷീകരണോത്സുകായ നമഃ ।
ഓം കുമാരിലസമാലോകലാലസായ നമഃ ।
ഓം ഗമനോത്സുകായ നമഃ ॥ 430 ॥

ഓം തുഷാഗ്നിരാശിമധ്യസ്ഥഭട്ടപാദാവലോകനായ നമഃ ।
ഓം പ്രഭാകരാദിസച്ഛിഷ്യാവൃതതന്‍മൂര്‍തിദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം തുഷാഗ്നിസ്ഥിതതദ്വക്ത്രപ്രസാദാലോകവിസ്മിതായ നമഃ ।
ഓം അതര്‍കിതാഗതപ്രീതഭട്ടപാദാഭിനന്ദിതായ നമഃ ।
ഓം ഭട്ടപാദീയസച്ഛിഷ്യകൃതനാനോപചാരകായ നമഃ ।
ഓം അന്ത്യകാലസ്വസാനിധ്യസന്തോഷിതകുമാരിലായ നമഃ ।
ഓം നിജദര്‍ശനസന്തുഷ്ടഭട്ടപാദാഭിനന്ദിതായ നമഃ ।
ഓം സത്സങ്ഗമനമാഹത്മ്യവാദിഭട്ടാഭിപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം സംസാരാനിത്യതാവാചിഭട്ടശോകാനുശോചകായ നമഃ ।
ഓം കാലാനൈയ്യത്യസംബോധിഭട്ടപാദോക്തിശംസനായ നമഃ ॥ 440 ॥

ഓം ഈശാപഹ്നവജാത്യന്തദോഷവാദസുസംശ്രവിണേ നമഃ ।
ഓം ബൌദ്ധാന്തേവാസിതാബോധിഭട്ടവാക്യപ്രശംസകായ നമഃ ।
ഓം ഭട്ടപാദീയസൌധാഗ്രപതനാകര്‍ണനാതുരായ നമഃ ।
ഓം വേദഭക്തിപ്രയുക്ത്യൈതത്ക്ഷതാഭാവനിശാമകായ നമഃ ।
ഓം ഏകചക്ഷുഃക്ഷതപ്രാപ്തിശോചദ്ഭട്ടാനുശോചകായ നമഃ ।
ഓം ഗുരുദ്രോഹാഖ്യദുരിതസംഭവാകര്‍ണനാതുരായ നമഃ ।
ഓം പ്രായശ്ചിത്താര്‍ഥരചിതതുഷാഗ്ന്യാവേശദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം സ്വദര്‍ശനജകാര്‍താര്‍ഥ്യബോധിഭട്ടോക്തിപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം സ്വഭാഷ്യവൃത്തിരചനഭാഗ്യാഭാവോക്തിസംശ്രവിണേ നമഃ ।
ഓം തത്പ്രയുക്തയശോഽഭാവബോധിഭട്ടാനുശോചകായ നമഃ ॥ 450 ॥

ഓം നിജാവതാരാഭിജ്ഞപ്തിബോധിഭട്ടോക്തിശംസനായ നമഃ ।
ഓം സുബ്രഹ്മണ്യാവതാരത്വബോധകായ നമഃ ।
ഓം ശ്ലാഘനാപരായ നമഃ ।
ഓം കര്‍മകാണ്ഡപ്രതിഷ്ഠാര്‍ഥതദീയാഗമബോധകായ നമഃ ।
ഓം സാധുമാര്‍ഗാനുശിക്ഷാര്‍ഥതദീയവ്രതബോധകായ നമഃ ।
ഓം കരകാംബുകണാസേകജീവനോത്സുകമാനസായ നമഃ ।
ഓം ലോകാപവാദാസഹ്യത്വബോധിഭട്ടാനുസാരകൃതേ നമഃ ।
ഓം ആഗമോക്തവ്രതൈകാന്തനിഷ്ഠഭട്ടാനുമോദകായ നമഃ ।
ഓം ആഗമോക്ത്യതിലങ്ഘിത്വദുഷ്കീര്‍തിപരിഹാരകൃതേ നമഃ ।
ഓം സ്വകീയകൃതകൃത്യത്വാകാങ്ക്ഷിഭട്ടാനുസേവികായ നമഃ ॥ 460 ॥

ഓം താരകാഖ്യബ്രഹ്മവിദ്യാപേക്ഷിഭട്ടാഭിലാഷകൃതേ നമഃ ।
ഓം മണ്ഡനാഖ്യമഹാസൂരിവിജയപ്രേരിതായ നമഃ ।
ഓം സുഹൃദേ നമഃ ।
ഓം തത്പാണ്ഡിത്യഗുണശ്ലാഘിഭട്ടപാദപ്രണോദിതായ നമഃ ।
ഓം പ്രവൃത്തിമാര്‍ഗനിരതതദ്വൃത്താന്തനിശാമകായ നമഃ ।
ഓം മണ്ഡനാര്യജയോദ്യോഗകര്‍തവ്യോക്തിസുസൂചകായ നമഃ ।
ഓം ദുര്‍വാസഃശാപസംജാതവാണീസ്ഥിതിനിശാമകായ നമഃ ।
ഓം ഭട്ടാന്തേവാസിമുഖ്യത്വാഭിജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം വിജ്ഞാനസാഗരായ നമഃ ।
ഓം ഭാരതീസാക്ഷികാനേകവിവാദകരണേരിതായ നമഃ ॥ 470 ॥

ഓം തദീയജയമാത്രാന്യജയപ്രാപ്തിനിശാമകായ നമഃ ।
ഓം വാര്‍തികഗ്രന്ഥകരണയോഗ്യതാശ്രവണാദൃതായ നമഃ ।
ഓം മുഹൂര്‍തമാത്രസാനിധ്യപ്രാര്‍ഥിഭട്ടാനുമോദകായ നമഃ ।
ഓം താരകബ്രഹ്മകഥനകൃതാര്‍ഥിതകുമാരിലായ നമഃ ।
ഓം പരമാദ്വൈതതത്വജ്ഞഭട്ടപാദാനുചിന്തിതായ നമഃ ।
ഓം ഭട്ടാനുഗ്രഹണോദ്യുക്തായ നമഃ ।
ഓം വിഷ്ണുധാമപ്രവേശകായ നമഃ ।
ഓം ആകാശമാര്‍ഗസമ്പ്രാപ്തമണ്ഡനീയനിവേശനായ നമഃ ।
ഓം മാഹിഷ്മത്യാഖ്യനഗരീരാമണീയകദര്‍ശനായ നമഃ ।
ഓം രേവാവാരികണോന്‍മിശ്രവാതധൂതാഖിലാശ്രമായ നമഃ ॥ 480 ॥

ഓം രേവാനദീകൃതസ്നാനായ നമഃ ।
ഓം നിത്യാഹ്നീകപരായണായ നമഃ ।
ഓം ദൃഗധ്വനീനതദ്ദാസീദര്‍ശനായ നമഃ ।
ഓം മഹിമാന്വിതായ നമഃ ।
ഓം മണ്ഡനീയമഹാസദ്മമാര്‍ഗപ്രഷ്ട്രേ നമഃ ।
ഓം മഹായശസേ നമഃ ।
ഓം വിസ്മയാകുലതദ്ദാസീദത്തോത്തരായ നമഃ ।
ഓം ഉദാരവാചേ നമഃ ।
ഓം സ്വതഃപ്രാമാണ്യാദിവാദിശുകസൂചിതതദ്ഗൃഹായ നമഃ ।
ഓം കര്‍മേശ്വരാദിസംവാദിശുകസൂചിതതദ്ഗൃഹായ നമഃ ॥ 490 ॥

ഓം ജഗദ്ധൃവത്വാദിവാദിശുകസൂചിതസദ്മകായ നമഃ ।
ഓം ദ്വാരസ്ഥനീഡസംരുദ്ധശുകോക്തിശ്ലാഘനാപരായ നമഃ ।
ഓം യഥോക്തചിഹ്നവിജ്ഞാതമണ്ഡനീയനിവേശനായ നമഃ ।
ഓം കവാടഗുപ്തിദുര്‍വേശഗൃഹാന്തര്‍ഗതിചിന്തകായ നമഃ ।
ഓം യോഗമാഹാത്മ്യരചിതവ്യോമമാര്‍ഗാതിലംഘനായ നമഃ ।
ഓം അങ്ഗണാന്തഃസമുത്പാതിനേ നമഃ ।
ഓം പരിതോ ദൃഷ്ടസദ്മകായ നമഃ ।
ഓം അഭ്രംലിഹമഹാസദ്മരാമണീയകദര്‍ശനായ നമഃ ।
ഓം പദ്മജന്‍മാംശസംഭൂതമണ്ഡനാര്യാവലോകനായ നമഃ ।
ഓം നിമന്ത്രിതവ്യാസജൈമിന്യങ്ഘ്രിക്ഷാലനദര്‍ശകായ നമഃ ॥ 500 ॥

ഓം വ്യാസജൈമിനിസാങ്ഗത്യദര്‍ശനാത്യന്തവിസ്മിതായ നമഃ ।
ഓം തത്കാലകൃതസാന്നിധ്യവ്യാസജൈമിനിമാനിതായ നമഃ ।
ഓം അകസ്മാദ്യതിസമ്പ്രാപ്തികൃദ്ധമണ്ഡനവീക്ഷിതായ നമഃ ।
ഓം പ്രവൃത്തിമാര്‍ഗനിരതമണ്ഡനാര്യവിമാനിതായ നമഃ ।
ഓം സോപാലംഭതദീയോക്തിസമാധാനവിചക്ഷണായ നമഃ ।
ഓം മണ്ഡനീയാഖിലപ്രശ്നോത്തരദാനവിദഗ്ധധിയേ നമഃ ।
ഓം വക്രോക്തിജാലചാതുര്യനിരുത്തരിതമണ്ഡനായ നമഃ ।
ഓം യതിനിന്ദാദോഷബോധിവ്യാസവാക്യനിശാമകായ നമഃ ।
ഓം സാക്ഷാദ്വിഷ്ണുസ്വരൂപത്വബോധകവ്യാസദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം വ്യാസാജ്ഞാവാക്യവശഗമണ്ഡനാര്യനിമന്ത്രിതായ നമഃ ॥ 510 ॥

ഓം മണ്ഡനാര്യകൃതാനേകസപര്യാവിധിഭാജനായ നമഃ ।
ഓം ഭൈക്ഷാര്‍ഥരചിതാഹ്വാനായ നമഃ ।
ഓം വാദഭിക്ഷൈകയാചകായ നമഃ ।
ഓം വിവാദഭിക്ഷാമാത്രാര്‍ഥിസ്വാഗമപ്രതിബോധകായ നമഃ ।
ഓം അന്യോന്യശിഷ്യതാപ്രാപ്തിപണബന്ധപ്രദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം അനാദൃതാഹാരഭിക്ഷായ നമഃ ।
ഓം വാദഭിക്ഷാപരായണായ നമഃ ।
ഓം ശ്രുത്യന്തമാര്‍ഗവിസ്താരമാത്രാകങ്ക്ഷിത്വബോധകായ നമഃ ।
ഓം വിസ്മയാനന്ദഭരിതമണ്ഡനാര്യപ്രശംസിതായ നമഃ ।
ഓം ചിരാകാങ്ക്ഷിതസദ്വാദകഥാതോഷിതമണ്ഡനായ നമഃ ॥ 520 ॥

ഓം വാദഭിക്ഷാകൃതോദ്യോഗമണ്ഡനാര്യപ്രശംസകായ നമഃ ।
ഓം വിവാദസാക്ഷിശൂന്യത്വബോധിമണ്ഡനചോദിതായ നമഃ ।
ഓം മുനിദ്വയീസാക്ഷിതാര്‍ഥിമണ്ഡനാര്യപ്രശംസകായ നമഃ ।
ഓം ഭാരതീകൃതമാധ്യസ്ഥ്യവാദലോലുപമാനസായ നമഃ ।
ഓം പ്രതിജ്ഞാപണബന്ധാദിജിജ്ഞാസുത്വപ്രദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം മണ്ഡനാര്യകൃതാസംഖ്യവീജനാദ്യുപചാരകായ നമഃ ।
ഓം വ്യാസജൈമിനിസാന്നിധ്യസംഭാഷണപരായണായ നമഃ ।
ഓം മുനിദ്വയാന്തര്‍ധിദര്‍ശിനേ നമഃ ।
ഓം ദ്വിജേന്ദ്രാലയനിര്‍ഗതായ നമഃ ॥ 530 ॥

ഓം രേവാനദീസമീപസ്ഥദേവാലയനിവാസകൃതേ നമഃ ।
ഓം നിജശിഷ്യജനൈകാന്തസംഭാഷണപരായണായ നമഃ ।
ഓം ശ്രാവിതാശേഷവിഷയശിഷ്യാവലിസമാശ്രിതായ നമഃ ।
ഓം വ്യാസജൈമിനിസാന്നിധ്യദുരാപത്വാനുചിന്തകായ നമഃ ।
ഓം ത്രിയാമാനിര്‍ഗമാകാങ്ക്ഷിണേ നമഃ ।
ഓം പ്രാതഃസ്നാനപരായണായ നമഃ ।
ഓം കൃതാഹ്നികക്രിയായ നമഃ ।
ഓം ശിഷ്യമണ്ഡലീപരിമണ്ഡിതായ നമഃ ।
ഓം മണ്ഡനാര്യമഹാസദ്മമണ്ഡനായിതമൂര്‍തികായ നമഃ ।
ഓം വിവാദാര്‍ഥകൃതൈകാന്തനിശ്ചയായ നമഃ ॥ 540 ॥

ഓം മണ്ഡനാദൃതായ നമഃ ।
ഓം സദസ്യഭാവവിലസദ്വാണീസാന്നിധ്യദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം വിവാദകൃതിസന്നദ്ധമണ്ഡനാര്യപ്രശംസകായ നമഃ ।
ഓം സദസ്യവാദിസംയോഗസമാഹ്ലാദിതമാനസായ നമഃ ।
ഓം പ്രതിജ്ഞാകരണോത്സാഹിനേ നമഃ ।
ഓം വേദാന്താശയസൂചകായ നമഃ ।
ഓം വിശ്വാകാരസമാഭാതബ്രഹ്ംയൈകത്വപ്രദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം ശുക്തിരൂപ്യാദിദൃഷ്ടാന്തപ്രത്യായിതമൃഷാത്മകായ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മജ്ഞാനൈകസമ്പ്രാപ്യസ്വാത്മസംസ്ഥിതിബോധകായ നമഃ ॥ 550 ॥

ഓം പുനര്‍ജന്‍മാപരാമൃഷ്ടകൈവല്യപ്രതിപാദകായ നമഃ ।
ഓം ത്രയീമസ്തകസന്ദോഹപ്രാമാണ്യോദ്ഘാടനാപരായ നമഃ ।
ഓം പരാജിതസ്വസമ്പ്രാപ്യശുക്ലവസ്ത്രത്വബോധകായ നമഃ ।
ഓം ജയാപജയപക്ഷീയവാണീസാക്ഷിത്വബോധകായ നമഃ ।
ഓം വിശ്വരൂപീയസകലപ്രതിജ്ഞാശ്രവണോത്സുകായ നമഃ ।
ഓം വേദാന്താമാനതാബോധിതദ്വാക്യശ്രവണാതുരായ നമഃ ।
ഓം കര്‍മകാണ്ഡീയവചനപ്രാമാണ്യാകര്‍ണനാകുലായ നമഃ ।
ഓം ക്രിയായോഗിവചോമാത്രപ്രാമാണ്യാകര്‍ണനക്ഷമായ നമഃ ।
ഓം കര്‍മസമ്പ്രാപ്യകൈവല്യബോധിമണ്ഡനദര്‍ശകായ നമഃ ॥ 560 ॥

ഓം യാവദായുഃകര്‍മജാലകര്‍തവ്യത്വോക്തിസംശ്രവിണേ നമഃ ।
ഓം പരാജിതസ്വകാഷായഗ്രഹവാക്യാനുമോദകായ നമഃ ।
ഓം ഭാരതീസാക്ഷികാസംഖ്യവാദോദ്യുക്തായ നമഃ ।
ഓം യതീശ്വരായ നമഃ ।
ഓം ദൈനന്ദിനാഹ്നികോപാന്തസമാരബ്ധവിവാദകായ നമഃ ।
ഓം ഭാരതീനിഹിതസ്വീയഗലാലംബിസുമാലികായ നമഃ ।
ഓം മണ്ഡനീയഗലാലംബിമാലാലാലിത്യദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം മാലാമാലിന്യനിര്‍ണേയപരാജയനിശാമകായ നമഃ ।
ഓം ഗൃഹകര്‍മസമാസക്തവാണീദത്തസുഭൈക്ഷ്യകായ നമഃ ।
ഓം ഭിക്ഷോത്തരക്ഷണാരബ്ധവിവാദാപരിഖിന്നധിയേ നമഃ ॥ 570 ॥

ഓം ഊര്‍ധ്വോപവിഷ്ടബ്രഹ്മാദിപീതസ്വീയവചോഽമൃതായ നമഃ ।
ഓം ക്രോധവാക്ഫലജാത്യാദിദോഷശൂന്യമഹാവചസേ നമഃ ।
ഓം അദ്വൈതഖണ്ഡനോദ്യുക്തമണ്ഡനീയോക്തിഖണ്ഡനായ നമഃ ।
ഓം ജീവേശ്വരജഗദ്ഭേദവാദഭേദനലാലസായ നമഃ ।
ഓം ഉദ്ധാലകശ്വേതകേതുസംവാദാദിനിദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം തത്ത്വമസ്യാദിവാക്യൌഘസ്വാരസ്യപ്രതിപാദകായ നമഃ ।
ഓം വിധിശേഷത്വവചനനിര്‍മൂലത്വപ്രദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം ഭിന്നപ്രകരണോപാത്തതത്താത്പര്യപ്രദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം ഉപാസനാര്‍ഥതാവാദനിര്‍മൂലനപരായണായ നമഃ ।
ഓം കേവലാദ്വൈതവിശ്രാന്തവാക്യതാത്പര്യദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം സച്ചിദാനന്ദരൂപാത്മപ്രതിപാദനതത്പരായ നമഃ ॥ 580 ॥

ഓം ജപമാത്രോപയോഗിത്വനിര്യുക്തിത്വാനുദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം അഭേദബോധിവാക്യൌഘപ്രാബല്യപരിദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം ഭേദബുദ്ധിപ്രമാണത്വസര്‍വാംശോന്‍മൂലനക്ഷമായ നമഃ ।
ഓം ഭേദസംദര്‍ശിവാക്യൌഘപ്രാമാണ്യാഭാവസാധകായ നമഃ ।
ഓം ഭേദപ്രത്യക്ഷ്യദൌര്‍ബല്യപ്രതിപാദനതത്പരായ നമഃ ।
ഓം ഭേദനിന്ദാസഹസ്രോക്തിതാത്പര്യപ്രതിപാദകായ നമഃ ।
ഓം ലോകപ്രസിദ്ധഭേദാനുവാദകത്വപ്രദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം അപ്രസിദ്ധാദ്വൈതബോധിവാക്യപ്രാമാണ്യസാധകായ നമഃ ।
ഓം നാനാദൃഷ്ടാന്തസംദര്‍ശിനേ നമഃ ।
ഓം ശ്രുതിവാക്യനിദര്‍ശകായ നമഃ ॥ 590 ॥

ഓം യുക്തിസാഹസ്രഘടിതസ്വാനുഭൂതിപ്രദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം ശ്രുതിയുക്തിസുസൌഹാര്‍ദദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം വീതമത്സരായ നമഃ ।
ഓം ഹേതുദോഷാംശസംദര്‍ശിമണ്ഡനാക്ഷേപഖണ്ഡനായ നമഃ ।
ഓം ഭേദൌപാധികതാബോധിനേ നമഃ ।
ഓം സത്യാദ്വൈതാനുദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം അസംസാരിപരബ്രഹ്മസാധനൈകാന്തമാനസായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷേത്രജ്ഞപരമാത്മൈക്യവാദിഗീതാദിനിദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം അദ്യാരോപാപവാദാപ്തനിഷ്പ്രപഞ്ചത്വദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം യുക്തിസാഹസ്രരചിതദുര്‍വാദിമതഖണ്ഡനായ നമഃ ॥ 600 ॥

ഓം മണ്ഡനീയഗലാലംബിമാലാമാലിന്യദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം പുഷ്പവൃഷ്ടിസംഛന്നായ നമഃ ।
ഓം ഭാരതീപ്രതിനന്ദിതായ നമഃ ।
ഓം ഭിക്ഷാകാലോപസമ്പ്രാപ്തഭാരതീപരിദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം ഉഭയാഹ്വാനകൃദ്വാണീവൈദഗ്ധ്യശ്ലാഘനാപരായ നമഃ ।
ഓം ഭാരതീബോധിതസ്വീയദുര്‍വാസഃശാപസംശ്രവിണേ നമഃ ।
ഓം ജയാവധികതച്ഛാപവൃത്താന്താകര്‍ണനായ നമഃ ।
ഓം വശിനേ നമഃ ।
ഓം സ്വധാമഗമനോദ്യുക്തഭാരതീപ്രതിരോധകായ നമഃ ।
ഓം വനദുര്‍ഗാമഹാമന്ത്രകൃതവാണീസുബാധനായ നമഃ ॥ 610 ॥

ഓം സരസ്വത്യവതാരത്വബോധകായ നമഃ ।
ഓം വേദവിദ്വരായ നമഃ ।
ഓം ഭക്തിമത്പരതന്ത്രത്വബോധകായ നമഃ ।
ഓം വിനയോജ്വലായ നമഃ ।
ഓം സ്വാനുജ്ഞാവധിഭൂലോകനിവാസപ്രാര്‍ഥനാപരായ നമഃ ।
ഓം മണ്ഡനീയാശയജ്ഞാനപ്രവൃത്തായ നമഃ ।
ഓം വിഗതസ്പൃഹായ നമഃ ।
ഓം കര്‍മജാഡ്യപരാഭൂതതത്സന്ദേഹാപനോദകായ നമഃ ।
ഓം നിജാപജയസംജാതദുഃഖാഭാവോക്തിസംശ്രവിണേ നമഃ ।
ഓം ജൈമിന്യുക്തിനിരാശാനുശോചന്‍മണ്ഡനബോധകായ നമഃ ॥ 620 ॥

ഓം കാമനാവദനുഗ്രാഹിജൈമിന്യാശയബോധകായ നമഃ ।
ഓം കര്‍മപ്രണാഡീമാത്രത്വബോധിനേ നമഃ ।
ഓം ജൈമിനിസമ്മതായ നമഃ ।
ഓം സാക്ഷാന്‍മോക്ഷൈകഫലകജ്ഞാനവാചിനേ നമഃ ।
ഓം മഹാവചസേ നമഃ ।
ഓം കര്‍മൌഘഫലദാതൃത്വാനുപപത്തിപ്രപഞ്ചകായ നമഃ ।
ഓം ഈശൈകഫലദാതൃത്വസാധകായ നമഃ ।
ഓം യുക്തിബോധകായ നമഃ ।
ഓം ജൈമിനീയവചോജാലതാത്പര്യോദ്ഘാടനക്ഷമായ നമഃ ।
ഓം അനുമേയേശ്വരാഭാവമാത്രതാത്പര്യസൂചകായ നമഃ ।
ഓം വേദൈകഗംയേശവാദിജൈമിന്യാശയസൂചകായ നമഃ ।
ഓം ഡോലായമാനഹൃദയമണ്ഡനാര്യാവലോകനായ നമഃ ।
ഓം തത്സന്ദേഹാപനോദാര്‍ഥാഗതജൈമിനിശംസകായ നമഃ ।
ഓം സ്വോക്തസര്‍വാംശസാധുത്വബോധിജൈമിനിശംസകായ നമഃ ।
ഓം ജൈമിന്യുദിതസര്‍വജ്ഞഭാവായ നമഃ ।
ഓം ജൈമിനിപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം നിജാവതാരസംസൂചിജൈമിനിപ്രതിനന്ദിതായ നമഃ ।
ഓം ജൈമിനിവ്യാസവചനതാത്പര്യാംശപ്രദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം ജൈമിന്യന്തര്‍ധിസംദര്‍ശിനേ നമഃ ।
ഓം സര്‍വതോ ജയഭാജനായ നമഃ ॥ 640 ॥

ഓം സാഷ്ടാങ്ഗപാതപ്രണതമണ്ഡനാര്യപ്രസാദകൃതേ നമഃ ।
ഓം സ്വീയാവതാരതാഭിജ്ഞമണ്ഡനാര്യാഭിനന്ദിതായ നമഃ ।
ഓം സ്വാനഭിജ്ഞത്വാനുശോചിമണ്ഡനാര്യപ്രസംസകായ നമഃ ।
ഓം സ്വകര്‍മജാഡ്യാനുശോചന്‍മണ്ഡനോക്ത്യഭിനന്ദകായ നമഃ ।
ഓം സംസാരതാപസംബോധിമണ്ഡനോക്ത്യഭിനന്ദകായ നമഃ ।
ഓം പരമാനന്ദലഹരീവിഹരന്‍മണ്ഡനാദൃതായ നമഃ ।
ഓം സ്വാജ്ഞാനതിമിരാപായബോധിമണ്ഡനശംസകായ നമഃ ।
ഓം അവിദ്യാരാക്ഷസീഗ്രസ്തപരമാത്മോദ്ധൃതിക്ഷമായ നമഃ ।
ഓം സ്വാപരാധക്ഷമാപേക്ഷിമണ്ഡനാര്യാഭിയാചിതായ നമഃ ।
ഓം മണ്ഡനാര്യകൃതസ്വീയാവതാരത്വസമര്‍ഥനായ നമഃ ॥ 650 ॥

ഓം പൂര്‍വാര്‍ജിതസ്വസുകൃതശ്ലാഘിമണ്ഡനപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം സ്വസംവാദാതിസന്തുഷ്ടമണ്ഡനാധികനന്ദിതായ നമഃ ।
ഓം സ്വസംവാദാതിദൌര്ലഭ്യബോധിമണ്ഡനശംസകായ നമഃ ।
ഓം നാനാസ്തുതിവചോഗുംഫസന്തുഷ്ടസ്വാന്തസംയുതായ നമഃ ।
ഓം മണ്ഡനാര്യകൃതാസംഖ്യനമോവാകപ്രശംസനായ നമഃ ।
ഓം മണ്ഡനാരചിതസ്തോകസ്തുതിസാഹസ്രഭാജനായ നമഃ ।
ഓം സ്വപാദശരണാപന്നമണ്ഡനാനുഗ്രഹോത്സുകായ നമഃ ।
ഓം നിജകിങ്കരതാബോധിമണ്ഡനോക്തിപ്രശംസകായ നമഃ ।
ഓം മണ്ഡനീയമഹാഭക്തിതരലീകൃതമാനസായ നമഃ ।
ഓം തദീയജന്‍മസാഫല്യാപാദനോദ്യതമാനസായ നമഃ ॥ 660 ॥

ഓം സുതദാരഗൃഹത്യാഗാസക്തമണ്ഡനശംസകായ നമഃ ।
ഓം മണ്ഡനീയകലത്രാനുമതിസമ്പാദനോത്സുകായ നമഃ ।
ഓം മുന്യുക്തസര്‍വവൃത്തജ്ഞവാണീസമനുമോദിതായ നമഃ ।
ഓം മണ്ഡനപ്രാപ്തശിഷ്യത്വാബോധിവാണീപ്രശംസകായ നമഃ ।
ഓം മുന്യുക്തസര്‍വവൃത്താന്തയാഥാര്‍ഥ്യപരിചിന്തകായ നമഃ ।
ഓം സമഗ്രവിജയാഭാവബോധിവാണ്യുക്തിചിന്തകായ നമഃ ।
ഓം നിജാര്‍ധഭാഗതാവാചിവാണിപ്രാഗല്‍ഭ്യചിന്തകായ നമഃ ।
ഓം മഹിലാജനസംവാദദോഷോദ്ഘാടനതത്പരായ നമഃ ।
ഓം യാജ്ഞവല്‍ക്യസ്ത്രീവിവാദദര്‍ശിവാണ്യുക്തിപൂജകായ നമഃ ।
ഓം സുലഭാജനകാദ്യുക്തിപ്രത്യുക്തിപരിചിന്തകായ നമഃ ॥ 670 ॥

ഓം വിദ്വത്സഭാമധ്യവര്‍തിനേ നമഃ ।
ഓം വാണീസംവാദകായ നമഃ ।
ഓം വാഗ്ഝരീമാധുരീയോഗദൂരീകൃതസുധാരസായ നമഃ ।
ഓം ഭാരതീചിന്തിതാശേഷശാസ്ത്രാജയ്യത്വവൈഭവായ നമഃ ।
ഓം അതിബാല്യകൃതസന്യാസായ നമഃ ।
ഓം വിഷയൌഘപരാങ്ഗ്മുഖായ നമഃ ।
ഓം കാമശാസ്ത്രകൃതപ്രശ്നായ നമഃ ।
ഓം ചിന്തനാപരമാനസായ നമഃ ।
ഓം ജനാപവാദചകിതായ നമഃ ।
ഓം യതിധര്‍മപ്രവര്‍തകായ നമഃ ॥ 680 ॥

ഓം കാമശാസ്ത്രാനഭിജ്ഞത്വബഹിഃപ്രകടനോദ്യതായ നമഃ ।
ഓം മാസമാത്രാവധിപ്രാര്‍ഥിനേ നമഃ ।
ഓം വാണ്യനുജ്ഞാതായ നമഃ ।
ഓം ആത്മവതേ നമഃ ।
ഓം ഗമനാര്‍ഥകൃതോദ്യോഗായ നമഃ ।
ഓം ശിഷ്യാവലിപരിഷ്കൃതായ നമഃ ।
ഓം യോഗശക്തികൃതാകാശസഞ്ചാരായ നമഃ ।
ഓം യോഗതത്വവിദേ നമഃ ।
ഓം ഗതചേതനഭൂപാലഗാത്രദര്‍ശിനേ നമഃ ।
ഓം പ്രഹൃഷ്ടധിയേ നമഃ ।
ഓം പ്രമദാജനസംവീതരാജകായപ്രദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം തച്ഛരീരനുപ്രവേശസമുത്സുകിതമാനസായ നമഃ ।
ഓം സനന്ദനാദിസച്ഛിഷ്യസമാപൃച്ഛാപരായണായ നമഃ ।
ഓം ഭക്തിമത്തരപദ്മാങ്ഘ്രിനിഷിദ്ധഗമനായ നമഃ ।
ഓം വ്രതിനേ നമഃ ।
ഓം സനന്ദനോക്തവിഷയാകര്‍ഷകത്വസ്വഭാവകായ നമഃ ।
ഓം ഊര്‍ധ്വരേതോവ്രതാപോഹശങ്കിപദ്മാങ്ഘ്രിബോധകായ നമഃ ।
ഓം സന്യാസധര്‍മശൈഥില്യാശങ്കിപദ്മാങ്ഘ്രിവാരിതായ നമഃ ।
ഓം ദേഹാഭിമാനവന്‍മാത്രപാപസംഭവബോധകായ നമഃ ।
ഓം നിരഹങ്കാരകര്‍മൌഘലേപാഭാവാവബോധകായ നമഃ ॥ 700 ॥

ഓം ഗുഹാഹിതാത്മീയദേഹരക്ഷണീയത്വബോധകായ നമഃ ।
ഓം സമ്പ്രാപ്താമരകാഭിഖ്യരാജദേഹായ നമഃ ।
ഓം വിശേഷവിദേ നമഃ ।
ഓം നിജപ്രവേശചലിതരാജകീയശരീരഭൃതേ നമഃ ।
ഓം അകസ്മാജ്ജീവസമ്പ്രാപ്തിവിസ്മാപിതതദങ്ഗനായ നമഃ ।
ഓം പ്രഭൂതഹര്‍ഷവനിതാവ്യൂഹസന്ദര്‍ശനോത്സുകായ നമഃ ।
ഓം വിസ്മയാനന്ദഭരിതമന്ത്രിമുഖ്യാഭിനന്ദിതായ നമഃ ।
ഓം ശങ്ഖദുന്ദുഭിനിര്‍ഘോഷസമാകര്‍ണനതത്പരായ നമഃ ॥ 710 ॥

ഓം സമസ്തജനതാനന്ദജനകായ നമഃ ।
ഓം മങ്ഗലപ്രദായ നമഃ ।
ഓം പുരോഹിതകൃതസ്വീയശാന്തികര്‍മണേ നമഃ ।
ഓം ശമാവനയേ നമഃ ।
ഓം കൃതമാങ്ഗലികായ നമഃ ।
ഓം ഭദ്രഗജാരൂഢായ നമഃ ।
ഓം നിരീഹിതായ നമഃ ।
ഓം സചിവാദികൃതസ്വീയസത്കാരായ നമഃ ।
ഓം സാധുസമ്മതായ നമഃ ।
ഓം പൃഥിവീപാലനോദ്യുക്തായ നമഃ ।
ഓം ധര്‍മാധര്‍മവിശേഷവിദേ നമഃ ॥ 720 ॥

ഓം നീതിമാര്‍ഗസുനിഷ്ണാത്രേ നമഃ ।
ഓം രാജകാര്യാനുപാലകായ നമഃ ।
ഓം നിജൌദാര്യാദിജനിതമന്ത്രിസംശയഭാജനായ നമഃ ।
ഓം സ്വകീയഗുണസന്ദോഹസമാഹ്ലാദിതസജ്ജനായ നമഃ ।
ഓം പരകായപ്രവേഷ്ട്യത്വജ്ഞാതൃമന്ത്രിപ്രപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രിവിന്യസ്തനിഖിലരാജ്യഭാരായ നമഃ ।
ഓം ധരാധിപായ നമഃ ।
ഓം അന്തഃപുരകൃതാവാസായ നമഃ ।
ഓം ലലനാജനസേവിതായ നമഃ ।
ഓം ഭൂപാലദേഹസമ്പ്രാപ്തനാനാക്രീഡാമഹോത്സവായ നമഃ ।
ഓം വിഷയാനന്ദവിമുഖായ നമഃ ।
ഓം വിഷയൌഘവിനിന്ദകായ നമഃ ।
ഓം വിഷയാരാതിശമനായ നമഃ ।
ഓം വിഷയാതിവിദൂരധിയേ നമഃ ।
ഓം വിഷയാഖ്യമഹാരണ്യനികൃന്തനകുഠാരകായ നമഃ ।
ഓം വിഷയാഖ്യവിഷജ്വാലാസംസ്പര്‍ശരഹിതായ നമഃ ।
ഓം യമിനേ നമഃ ।
ഓം വിഷയാംബുധിസംശോഷബഡബാഗ്നിശിഖായിതായ നമഃ ।
ഓം കാമക്രോധാദിഷഡ്വൈരിദൂരീഭൂതാന്തരങ്ഗകായ നമഃ ।
ഓം വിഷയാസാരതാദര്‍ശിനേ നമഃ ॥ 740 ॥

ഓം വിഷയാനാകുലാംതരായ നമഃ ।
ഓം വിഷയാഖ്യഗജവ്രാതദമനോദ്യുക്തകേസരിണേ നമഃ ।
ഓം വിഷയവ്യാഘ്രദര്‍പഘ്നായ നമഃ ।
ഓം വിഷയവ്യാലവൈദ്യകായ നമഃ ।
ഓം വിഷയൌഘദുരന്തത്വചിന്തകായ നമഃ ।
ഓം വീതചാപലായ നമഃ ।
ഓം വാത്സാനയകലാസാരസര്‍വസ്വഗ്രഹണോത്സുകായ നമഃ ।
ഓം ഭൂപദേഹകൃതാസംഖ്യഭോഗായ നമഃ ।
ഓം നൃപതിവേഷഭൃതേ നമഃ ।
ഓം സമയാത്യയസംബോധിശിഷ്യവര്‍ഗാനുചിന്തിതായ നമഃ ॥ 750 ॥

ഓം ദുഃഖാര്‍ണവനിമഗ്നസ്വശിഷ്യവര്‍ഗാനുചിന്തകായ നമഃ ।
ഓം ഇതികര്‍തവ്യതാമൂഢശിഷ്യവര്‍ഗഗവേഷിതായ നമഃ ।
ഓം മൃതോത്ഥിയനൃപശ്രോതൃശിഷ്യാഭിജ്ങാതധാമകായ നമഃ ।
ഓം നാനാരുചിരവേഷാഢ്യനിജശിഷ്യാവലോകനായ നമഃ ।
ഓം ഗാനവിദ്യാതിനൈപുണ്യശിഷ്യനാഗാവകര്‍ണനായ നമഃ ।
ഓം അന്യോപദേശരചിതഹൃദ്യപദ്യസുസംശ്രവിണേ നമഃ ।
ഓം നാനാര്‍ഥഗര്‍ഭശിഷ്യോക്തപയാര്‍ഥപരിചിന്തകായ നമഃ ।
ഓം വേദാന്താര്‍ഥപരിപ്രോതവാക്യശ്രവണകൌതികിനേ നമഃ ।
ഓം തത്വമസ്യാദിശിഷ്യോക്തവാക്യാര്‍ഥപരിചിന്തകായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വവേദാന്തസംഗൂഢപരമാത്മാനുചിന്തകായ നമഃ ।
ഓം നിജശിഷ്യാശയാഭിജ്ങായ നമഃ ।
ഓം നിജകായപ്രവേശകൃതേ നമഃ ।
ഓം ദംദഹ്യമാനാത്മദേഹദര്‍ശിനേ നമഃ ।
ഓം ത്വരിതമാനസായ നമഃ ।
ഓം തദാനീന്തനസന്താപശമനോപായചിന്തകായ നമഃ ।
ഓം ലക്ഷ്മീനൃസിംഹസ്തവനനിശ്ചിതാത്മനേ നമഃ ।
ഓം സുപദ്യകൃതേ നമഃ ।
ഓം നാനാസ്തുതിവചോഗുംഫപ്രീണിതശ്രീനൃസിംഹകായ നമഃ ।
ഓം നൃസിംഹകരുണാശാന്തസന്താപവപുരാശ്രിതായ നമഃ ।
ഓം സനന്ദനാദിസച്ഛിഷ്യസംവൃതോഭയപാര്‍ശ്വകായ നമഃ ॥ 770 ॥

ഓം നിജവൃത്താന്തകഥനതത്പരായ നമഃ ।
ഓം ശിഷ്യഭാവവിദേ നമഃ ।
ഓം ആകാശമാര്‍ഗഗമനായ നമഃ ।
ഓം മണ്ഡനാര്യനിവേശദൃശേ നമഃ ।
ഓം വിഷയാസ്വാദവിമുഖമണ്ഡനാര്യാഭിനന്ദകായ നമഃ ।
ഓം മണ്ഡനാര്യകൃതാസംഖ്യപ്രണാമാഞ്ജലിദാനകായ നമഃ ।
ഓം സന്ന്യാസനിശ്ചിതസ്വാന്തമണ്ഡനാര്യപ്രശംസകായ നമഃ ।
ഓം വിഷ്ടരസ്ഥിതിവിശ്രാന്തായ നമഃ ।
ഓം ശാരദാകൃതദര്‍ശനായ നമഃ ।
ഓം ശാരദാശ്ലാഘിതസ്വീയസാര്‍വജ്ഞ്യായ നമഃ ॥ 780 ॥

ഓം വാദലോലുപായ നമഃ ।
ഓം നിജധാമഗമോദ്യുക്തവാണ്യന്തര്‍ധാനദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം യോഗമാഹാത്മ്യസംദൃഷ്ടവാണീഭാഷണതത്പരായ നമഃ ।
ഓം വിധിപത്നീത്വസംദര്‍ശിനേ നമഃ ।
ഓം തന്‍മാഹാത്മ്യാനുദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം സ്വകല്‍പിതര്‍ഷ്യശൃങ്ഗാദിക്ഷേത്രവാസാഭികാങ്ക്ഷകായ നമഃ ।
ഓം ശൃങ്ഗഗിര്യാദിസുക്ഷേത്രസാനിധ്യപ്രാര്‍ഥനാപരായ നമഃ ।
ഓം ഭാരതീസമനുജ്ഞാതക്ഷേത്രസാനിധ്യതോഷിതായ നമഃ ।
ഓം അകസ്മാതന്തര്‍ധിദര്‍ശിനേ നമഃ ॥ 790 ॥

ഓം വിസ്മയാകുലമാനസായ നമഃ ।
ഓം വിധിവദ്ദത്തസര്‍വസ്വമണ്ഡനാര്യാനുമോദകായ നമഃ ।
ഓം സന്ന്യാസഗൃഹ്യവിധ്യുക്തസര്‍വകര്‍മോപദേശകായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീമന്‍മണ്ഡനകര്‍ണോക്തമഹാവാക്യചതുഷ്ടയായ നമഃ ।
ഓം മഹാവാക്യഗതാശേഷതത്വാര്‍ഥശ്രാവകായ നമഃ ।
ഓം ഗുരവേ നമഃ ।
ഓം തത്വം പദഗവാച്യാര്‍ഥലക്ഷ്യാര്‍ഥപ്രതിപാദകായ നമഃ ।
ഓം ലക്ഷോഭയാര്‍ഥൈക്യബോധിനേ നമഃ ।
ഓം നാനാദൃഷ്ടാന്തദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം ദേഹാദ്യഹംതാമമതാസമൂലോന്‍മൂലനക്രമായ നമഃ ।
ഓം ബൃഹദാരണ്യകപ്രോക്തമഹാമത്സ്യനിദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം ജാഗ്രദാദ്യാത്മസംബന്ധരാഹിത്യപ്രതിപാദകായ നമഃ ।
ഓം വിവര്‍തവാദസിദ്ധാന്തസമര്‍ഥനപരായണായ നമഃ ।
ഓം താത്പര്യലിങ്ഗനിര്‍ണീതപരമാദ്വൈതതത്വകായ നമഃ ।
ഓം ഗുരുമാഹാത്മ്യസംദര്‍ശിനേ നമഃ ।
ഓം തത്വവിദേ നമഃ ।
ഓം തത്വബോധകായ നമഃ ।
ഓം നിജാങ്ഘ്രിയുഗ്മപതിതസുരേശ്വരകടാക്ഷകൃതേ നമഃ ।
ഓം കരുണാലിങ്ഗിതാപാങ്ഗക്ഷപിതാന്തസ്തമോമലായ നമഃ ।
ഓം സുരേശ്വരാഖ്യാസംദാത്രേ നമഃ ॥ 810 ॥

ഓം സുരേശ്വരസുപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം നര്‍മദാതീരസംവാസിനേ നമഃ ।
ഓം ശ്രീശൈലഗമനോത്സുകായ നമഃ ।
ഓം മല്ലികാര്‍ജുനസംദര്‍ശിനേ നമഃ ।
ഓം ഭ്രമരാംബാപ്രണാമകൃതേ നമഃ ।
ഓം മാഹേശ്വരാദിവിജയിശിഷ്യവര്‍ഗസമാശ്രിതായ നമഃ ।
ഓം അശേഷദിക്പ്രസൃമരയശോജ്യോത്സ്നാനിശാകരായ നമഃ ।
ഓം നിജമാഹാത്മ്യസംശ്രോതൃകാപാലികകൃതാനതയേ നമഃ ।
ഓം കാപാലികകൃതാനേകസ്തുതിജാലായ നമഃ ।
ഓം നിരാദരായ നമഃ ॥ 820 ॥

ഓം കപാലിപ്രീണനാര്‍ഥസ്വഗമനോക്തിസുസംശ്രവിണേ നമഃ ।
ഓം സര്‍വജ്ഞമസ്തകാപേക്ഷിതദുക്തിപരിചിന്തകായ നമഃ ।
ഓം നിജസര്‍വജ്ഞതാവാചികാപാലോക്തിവിചിന്തകായ നമഃ ।
ഓം സ്വശിരഃപ്രാര്‍ഥനോദ്യുക്തകാപാലികകൃതാനതയേ നമഃ ।
ഓം ബഹ്വപായസ്വീയകായദോഷദര്‍ശനതത്പരായ നമഃ ।
ഓം പരോപകാരനൈരത്യവ്രതപാലനതത്പരായ നമഃ ।
ഓം നിജകായാപഗമനനിര്‍വ്യാകുലനിജാന്തരായ നമഃ ।
ഓം സമാധികാലീനശിരശ്ഛേദാനുജ്ഞാപ്രദായകായ നമഃ ।
ഓം ഏകാന്തസംസ്ഥിതായ നമഃ ।
ഓം യോഗിനേ നമഃ ॥ 830 ॥

ഓം സമാധ്യാലീനമാനസായ നമഃ ।
ഓം പരമാത്മാനുസന്ധാനനിര്‍ഗതാശേഷചിന്തനായ നമഃ ।
ഓം നിഷ്കമ്പദേഹായ നമഃ ।
ഓം നിര്‍മോഹായ നമഃ ।
ഓം നിരന്തരസുഖാത്മകായ നമഃ ।
ഓം സ്വവധോദ്യുക്തകാപാലികാഗമനാവബോധകായ നമഃ ।
ഓം ജത്രുപ്രദേശനിഹിതചിബുകായ നമഃ ।
ഓം ദൃഷ്ടനാസികായ നമഃ ।
ഓം സിദ്ധാസനസമാസീനായ നമഃ ।
ഓം നിര്‍ഗതദ്വൈതഭാവനായ നമഃ ॥ 840 ॥

ഓം ചിന്‍മാത്രപരമാനന്ദലഹരീമഗ്നമാനസായ നമഃ ।
ഓം കൃപാണകരകാപാലിവധോദ്യോഗാനവേക്ഷകായ നമഃ ।
ഓം ജ്ഞാതവൃത്താന്തപദ്മാങ്ഘ്രിമാരിതസ്വീയശത്രുകായ നമഃ ।
ഓം നൃസിംഹവേഷപദ്മാങ്ഘ്രികൃതാര്‍ഭടവിചാലിതായ നമഃ ।
ഓം സമാധിവ്യുത്ഥിതമതയേ നമഃ ।
ഓം ഉന്‍മീലിതവിലോചനായ നമഃ ।
ഓം തദട്ടഹാസനിര്‍ഘോഷബധിരീഭൂതകര്‍ണകായ നമഃ ।
ഓം ദംഷ്ട്രാകരാലവദനശ്രീമന്നൃഹരിദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം ആക്സ്മികനൃസിംഹാവലോകനസ്തിമിതാന്തരായ നമഃ ।
ഓം നിര്‍ഭീതായ നമഃ ।
ഓം ഗലദാനന്ദഭാഷ്പായ നമഃ ।
ഓം സ്തുതിപരായണായ നമഃ ।
ഓം നൃസിംഹക്രോധശാന്ത്യര്‍ഥപ്രാര്‍ഥനാതത്പരായ നമഃ ।
ഓം യതയേ നമഃ ।
ഓം നൃസിംഹാവേശസംഭ്രാന്തപദ്മപാദപ്രദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം സ്വപ്നായിതസ്വവൃത്താന്തജ്ഞാതൃപദ്മാങ്ഘ്രിപ്രണതായ നമഃ ।
ഓം വിസ്മയാകുലായ നമഃ ।
ഓം ഗോകര്‍ണാഭ്യര്‍ണസഞ്ചാരിണേ നമഃ ।
ഓം ഗോകര്‍ണേശ്വരപാദാബ്ജപ്രണന്ത്രേ നമഃ ।
ഓം പ്രീതമാനസായ നമഃ ।
ഓം ഗോകര്‍ണനാഥസംസ്തോത്രേ നമഃ ।
ഓം ത്രിരാത്രസ്ഥിതിതത്പരായ നമഃ ।
ഓം മൂകാംബികാമഹാദേവീസന്ദര്‍ശനകൃതാര്‍ഥധിയേ നമഃ ।
ഓം ദ്വിജദമ്പതിസന്ദര്‍ശിനേ നമഃ ।
ഓം തദ്രോദനവിഖിന്നധിയേ നമഃ ।
ഓം തദങ്കഗാമിമൃതകശിശുസന്ദര്‍ശനാതുരായ നമഃ ।
ഓം അനങ്ഗവാണീസംശ്രോത്രേ നമഃ ।
ഓം പുത്രോജ്ജീവനലാലസായ നമഃ ॥ 870 ॥

ഓം ദ്വിജസംവര്‍ണിതസ്വീയമഹിമായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വപാലകായ നമഃ ।
ഓം തത്കാലോത്ഥിതതത്പുത്രജീവനപ്രീതമാനസായ നമഃ ।
ഓം നിജമാഹാത്മ്യസന്ദ്രഷ്ടൃജനവിസ്മയകാരകായ നമഃ ।
ഓം മൂകാംബാദര്‍ശനാകാങ്ക്ഷിണേ നമഃ ।
ഓം തത്ക്ഷേത്രവാസതത്പരായ നമഃ ।
ഓം ഉച്ചാവചഗഭീരാര്‍ഥസ്തോത്രനിര്‍മാണകൌതുകിനേ നമഃ ।
ഓം സ്വകര്‍മനിഷ്ഠവിപ്രാഢ്യശ്രീബലിഗ്രാമസേവകായ നമഃ ।
ഓം പ്രഭാകരാഖ്യസദ്വിപ്രബാലമൌഗ്ധ്യാപനോദകായ നമഃ ।
ഓം സ്വപാദശരണായാതതദ്വിപ്രാനുഗ്രഹോത്സുകായ നമഃ ॥ 880 ॥

ഓം പ്രണാമകര്‍തൃതത്പുത്രസമുത്ഥാപനതത്പരായ നമഃ ।
ഓം ദ്വിജവര്‍ണിതതത്പുത്രമുഗ്ധചേഷ്ടാവചഃശ്രവിണേ നമഃ ।
ഓം അന്തഃപ്രച്ഛന്നവഹ്ന്യാഭദ്വിജദാരകദര്‍ശനായ നമഃ ।
ഓം തന്‍മാഹാത്മ്യവിശേഷജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം മൌനമുദ്രാവിഭേദകായ നമഃ ।
ഓം ദ്വിജദാരകസമ്പ്രശ്നകരണോദ്യതമാനസായ നമഃ ।
ഓം തദീയജഡതാഹേതുപൃച്ഛകായ നമഃ ।
ഓം കരുണാകരായ നമഃ ।
ഓം ബാലവേഷപ്രതിച്ഛന്നതദുക്തിശ്രവണോത്സുകായ നമഃ ।
ഓം ദേഹാദിജഡതാബോധിബാലവാക്യാതിവിസ്മിതായ നമഃ ॥ 890 ॥

ഓം സ്വചേതനത്വസംബോധിതദ്വചഃശ്ലാഘനാപരായ നമഃ ।
ഓം പദ്യദ്വാദശികാകര്‍തൃതത്പ്രജ്ഞാശ്ലാഘനോത്സുകായ നമഃ ।
ഓം തത്ത്വജ്ഞതാപ്രകടതദുക്തിപ്രതിനന്ദകായ നമഃ ।
ഓം അധ്യാപനാദിരഹിതബാലപ്രജ്ഞാതിവിസ്മിതായ നമഃ ।
ഓം തദനുഗ്രഹണോദ്യുക്തായ നമഃ ।
ഓം തന്‍മൂര്‍ധന്യ്സ്തഹസ്തകായ നമഃ ।
ഓം ഗൃഹവാസാദ്യയോഗ്യത്വദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം ശ്ലാഘനാപരായ നമഃ ।
ഓം ദ്വിജാതിപ്രേഷണോദ്യുക്തായ നമഃ ।
ഓം ശിഷ്യസംഗ്രഹണോദ്യുക്തായ നമഃ ॥ 900 ॥

ഓം ഹസ്താമലകസംജ്ഞാസന്ദ്രാത്രേ നമഃ ।
ഓം ന്യാസദായകായ നമഃ ।
ഓം സ്വശിഷ്യഭാവാനുഗതഹസ്താമലകസംശ്രിതായ നമഃ ।
ഓം ശ്രിങ്ഗഗിര്യാഖ്യസുക്ഷേത്രഗമനോദ്യതമാനസായ നമഃ ।
ഓം തുങ്ഗഭദ്രാകൃതസ്നാനായ നമഃ ।
ഓം ഭാഷ്യപ്രവചനോത്സുകായ നമഃ ।
ഓം ശാരദാലയനിര്‍മാത്രേ നമഃ ।
ഓം ശാരദാസ്ഥാപനാപരായ നമഃ ।
ഓം ശാരദാപൂജനോദ്യുക്തായ നമഃ ।
ഓം ശാരദേന്ദുസമാനനായ നമഃ ॥ 910 ॥

ഓം ഗിര്യാഖ്യനിജസച്ഛിഷ്യശുശ്രൂഷാപ്രീതമാനസായ നമഃ ।
ഓം പാഠാര്‍ഥസമുപാവിഷ്ടശിഷ്യമണ്ഡലമണ്ഡിതായ നമഃ ।
ഓം സ്വശാടീക്ഷാളനോദ്യുക്തഗിര്യാഗമനനിരീക്ഷകായ നമഃ ।
ഓം നിജശിഷ്യാന്തരാസൂയാനിരാകരണതത്പരായ നമഃ ।
ഓം ഗിര്യാഖ്യനിജസച്ഛിഷ്യാനുഗ്രഹൈകപരായണായ നമഃ ।
ഓം സ്വാനുഗ്രഹാപ്തസര്‍വജ്ഞഭാവഗിര്യഭിനന്ദിതായ നമഃ ।
ഓം വിദിതാഖിലസദ്വിദ്യാഗിര്യഭിവന്ദിതായ നമഃ ।
ഓം തോടകാഭിദസദ്വൃത്തോജ്വലപദ്യാവകര്‍ണകായ നമഃ ।
ഓം ശിഷ്യാന്തരാഭിവിജ്ഞാതകരുണാലേശവൈഭവായ നമഃ ।
ഓം ഗുര്‍വനുഗ്രഹമാഹാത്മ്യസന്ദര്‍ശിനേ നമഃ ॥ 920 ॥

ഓം ലോകസങ്ഗ്രഹിണേ നമഃ ।
ഓം തോടകാഖ്യാപ്രദാത്രേ നമഃ ।
ഓം ശ്രീതോടകാര്യാതിസത്കൃതായ നമഃ ।
ഓം തത്വാര്‍ഥഗര്‍ഭതദ്വാക്യശൈലീവൈഭവചിന്തകായ നമഃ ।
ഓം സുരേശ്വരാര്യപദ്മാങ്ഘ്രിഹസ്താമലകസംശ്രിതായ നമഃ ।
ഓം തോടകാനുഗതായ നമഃ ।
ഓം ശിഷ്യചതുഷ്ടയസമാശ്രിതായ നമഃ ।
ഓം സുരേശ്വരാപേക്ഷിതസ്വഭാഷ്യവാര്‍തികനിര്‍മിതയേ നമഃ ।
ഓം വാര്‍തികാരചനാനുജ്ഞാദാത്രേ നമഃ ।
ഓം ദേശികപുങ്ഗവായ നമഃ ॥ 930 ॥

ഓം സിദ്ധാന്താപഗമാശങ്കിപദ്മാങ്ഘ്ര്യാദിപ്രബോധിതായ നമഃ ।
ഓം വാര്‍തികഗ്രംഥനിര്‍മാണജാതവിഘ്നാനുദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം ശിഷ്യനിര്‍ബന്ധാനുഗാമിനേ നമഃ ।
ഓം ശിഷ്യൌഘകരുണാകരായ നമഃ ।
ഓം പദ്മാങ്ഘ്രിരചിതസ്വീയഭാഷ്യടീകാനിരീക്ഷകായ നമഃ ।
ഓം രംയനൈഷ്കര്‍ംയസിദ്ധ്യാദിസുരേശഗ്രംഥദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം ആദ്യന്തഗ്രംഥസന്ദര്‍ഭദര്‍ശനപ്രീതമാനസായ നമഃ ।
ഓം ഗ്രംഥനിര്‍മാണവൈദഗ്ധ്യദര്‍ശനാധികവിസ്മിതായ നമഃ ।
ഓം തൈത്തരീയസ്വീയഭാഷ്യവൃത്തിനിര്‍മാപണോത്സുകായ നമഃ ।
ഓം ബൃഹദാരണ്യസദ്ഭാഷ്യവാര്‍തികശ്രവണാദൃതായ നമഃ ॥ 940 ॥

ഓം അനേകശിഷ്യരചിതാദ്വൈതഗ്രംഥാവലോകനായ നമഃ ।
ഓം തീര്‍ഥയാത്രാകൃതോത്സാഹപദ്മപാദോക്തിചിന്തകായ നമഃ ।
ഓം തീര്‍ഥയാത്രാഭവാനേകദോഷസങ്ഘപ്രദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം നാനാവിക്ഷേപസാഹസ്രസംഭവപ്രതിപാദകായ നമഃ ।
ഓം തീര്‍ഥയാത്രൈകനിര്‍ബന്ധപദ്മപാദാനുമോദകായ നമഃ ।
ഓം സ്വോപദേശവചോഽശ്രോതൃപദ്മപാദാനുശോചകായ നമഃ ।
ഓം മാര്‍ഗദോഷാദിസന്ദര്‍ശിനേ നമഃ ।
ഓം ജാഗരൂകത്വബോധകായ നമഃ ।
ഓം ആസന്നമരണസ്വീയജനനീസ്മരണാതുരായ നമഃ ।
ഓം സ്മൃതിമാത്രസമാപന്നമാതൃപാര്‍ശ്വായ നമഃ ॥ 950 ॥

ഓം അതിഭക്തിമതേ നമഃ ।
ഓം മാതൃസന്ദര്‍ശനപ്രീതായ നമഃ ।
ഓം പ്രീണിതസ്വീയമാതൃകായ നമഃ ।
ഓം സ്വസംസ്കാരൈകസമ്പ്രാര്‍ഥിമാതൃവാഞ്ഛാനുപാലകായ നമഃ ।
ഓം താരകാഖ്യപരബ്രഹ്മോപദേഷ്ട്രേ നമഃ ।
ഓം പരമേശ്വരായ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മാനഭിജ്ഞജനനീസന്താരണപരായണായ നമഃ ।
ഓം നിജസ്തോത്രസമായാതപരമേശപ്രദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം ജനനീഭയസന്ദ്രഷ്ട്രേ നമഃ ।
ഓം മാധവസ്തുതിതത്പരായ നമഃ ॥ 960 ॥

ഓം സ്തുതിമാഹാത്മ്യസമ്പ്രാപ്തവിഷ്ണുമൂര്‍തിപ്രദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം തദ്ദര്‍ശനസമുത്പന്നജനനീപ്രീതിഭാജനായ നമഃ ।
ഓം വിഷ്ണുദൂതവിമാനസ്ഥമാതൃദര്‍ശനവിര്‍വൃതായ നമഃ ।
ഓം തത്സംസ്കാരകൃതോദ്യോഗായ നമഃ ।
ഓം ബന്ധുവര്‍ഗസമാഹ്വായിനേ നമഃ ।
ഓം സംസ്കാരാര്‍ഥാഗ്നിസമ്പ്രാര്‍ഥിനേ നമഃ ।
ഓം ബന്ധുവര്‍ഗനിരാകൃതായ നമഃ ।
ഓം ദക്ഷദോര്‍മഥനപ്രാപ്തവഹ്നിസംസ്കൃതമാതൃകായ നമഃ ।
ഓം ആഗ്ന്യദാതൃസ്വീയജനവേദബാഹ്യത്വശാപകൃതേ നമഃ ।
ഓം യതിഭിക്ഷാഭാവവാചിനേ നമഃ ।
ഓം സ്മശാനീകൃതതദ്ഗൃഹായ നമഃ ।
ഓം പദ്മപാദാഗമകാങ്ക്ഷിണേ നമഃ ।
ഓം തദ്ദേശകൃതവാസകായ നമഃ ।
ഓം മഹാസുരാലയേശാനസന്ദര്‍ശനപരായണായ നമഃ ।
ഓം ശിഷ്യവര്‍ഗാഗമാഭിജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം കുശലപ്രശ്നചോദകായ നമഃ ।
ഓം പദ്മാങ്ഘ്രിബോധിതസ്വീയസര്‍വവൃത്താന്തസംശ്രവിണേ നമഃ ।
ഓം പൂര്‍വമാതുലസന്ദഗ്ധതട്ടീകോട്യനുശോചകായ നമഃ ।
ഓം ടീകാലോപാതിനിര്‍വിണ്ണപദ്മപാദാനുനായകായ നമഃ ।
ഓം പ്രജ്ഞാമാന്ദ്യകരാത്യുഗ്രഗരദാനോക്തിസംശ്രവിണേ നമഃ ॥ 980 ॥

ഓം നിജപാദാഭിപതിതപദ്മപാദാനുകമ്പനായ നമഃ ।
ഓം പൂര്‍വസംശൃതടീകാസ്ഥപഞ്ചപാദ്യനുചിന്തകായ നമഃ ।
ഓം പഞ്ചപാദീയഗതാശേഷവിഷയപ്രതിപാദകായ നമഃ ।
ഓം ടീകാലേഖനസന്തുഷ്ടപദ്മപാദാതിപൂജകായ നമഃ ।
ഓം വിസ്മിതസ്വീയശിഷൌഘസമഭിഷ്ടുതവൈഭവായ നമഃ ।
ഓം നാടകാപായദുഃഖാര്‍തകേരളേശസമാധികൃതേ നമഃ ।
ഓം യഥോക്തനാടകാഖ്യാനവിസ്മാപിതനരേശ്വരായ നമഃ ।
ഓം സുധന്വരാജസച്ഛിഷ്യസഹിതായ നമഃ ।
ഓം വിജയോജ്വലായ നമഃ ।
ഓം രാമസേതുകൃതസ്നാനായ നമഃ ॥ 990 ॥

ഓം ശാക്തൌഘവിജയോത്സാഹായ നമഃ ।
ഓം കാഞ്ചീവിദര്‍ഭകര്‍ണാതദേശസഞ്ചാരനിര്‍വൃതായ നമഃ ।
ഓം കാപാലികൌഘവിജയിനേ നമഃ ।
ഓം നീലകണ്ഠജയോജ്വലായ നമഃ ।
ഓം ഗുപ്താഭിചാരാഭിജ്ഞപദ്മാങ്ഘ്രികൃതസൌഖ്യഭാജേ നമഃ ।
ഓം ഗൌഡപാദാര്യസന്ദര്‍ശനാനന്ദാബ്ധിനിമഗ്നധിയേ നമഃ ।
ഓം കാശ്മീരദേശവിലസച്ഛാരദാപീഥദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം ദക്ഷിണദ്വാരസംവിഷ്ടവാദിവ്രാതജയോജ്വലായ നമഃ ।
ഓം വിജയപ്രാപ്തസര്‍വജ്ഞപീഠാരോഹണകൌതുകിനേ നമഃ ।
ഓം ദേവതാകൃതസത്പുഷ്പവൃഷ്ടിസഞ്ഛന്നമൂര്‍തികായ നമഃ ।
ഓം കൈലാസശൈലഗമനപരമാനന്ദനിര്‍ഭരായ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മാദിരചിതാഹ്വാനായ നമഃ ।
ഓം ശിഷ്യവര്‍ഗകൃതാനതയേ നമഃ ।
ഓം മഹോക്ഷാരോഹണോദ്യുക്തായ നമഃ ।
ഓം പദ്മജാര്‍പിതഹസ്തകായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വാഭിലാഷകരണനിരതായ നമഃ ।
ഓം നിര്‍വൃതാന്തരായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീ കൈലാസശൈലഗമനപരമാനന്ദനിര്‍ഭരായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീമത്സദ്ഗുരുപരപ്രഹ്മണേ നമഃ ॥ ഓം ॥ ॥ 1008 ॥

അന്തര്‍ധ്വാന്തനിവാരണൈകതരണിസ്താപത്രയോഗ്രാനല
ജ്വാലാത്ത്യന്തികശാമനൈകജലദോ ദുഃഖാംബുധേര്‍ബാഡവഃ ।
പ്രജ്ഞാനന്ദസുധാംബുദേരുദയഭാഗ്രാകാസുധാദീധിതിഃ
നിത്യം ശങ്കരദേശികേന്ദ്രയതിരാട് ഹൃദ്വ്യോംനി വിദ്യോതതാം ॥

ഭക്തജനഹൃത്തിമിരകര്‍തനവികര്‍തനാന്‍
ദ്വന്ദ്വമുഖദുഃഖവിഷസര്‍പഗരുഡോത്തമാന്‍ ।
ജന്‍മമൃതിദുര്‍ഗതിമഹാര്‍ണവഘടോദ്ഭവാന്‍
ശങ്കരഗുരൂത്തമപദാന്‍ നമത സത്തമാന്‍ ॥

ജയ ജയ ശങ്കര ।
ഓം ശ്രീ ലലിതാ മഹാത്രിപുരസുന്ദരീ പരാഭട്ടാരികാ സമേതായ
ശ്രീ ചന്ദ്രമൌളീശ്വര പരബ്രഹ്മണേ നമഃ ।

Also Read 1000 Names of Shrimat Shankaracharya Stotram:

Shri Shankaracharya Ashtottarasahasranamavalih Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment