1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Shri Shankaracharya Ashtottara | Sahasranamavalih Stotram Lyrics in Gujarati

Shrimat Shankaracharya Ashtottarasahasranamavalih Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીમત્ શઙ્કરાચાર્યાષ્ટોત્તરસહસ્રનામાવલિઃ ॥

ૐ ગાઢધ્વાન્તનિમજ્જનપ્રમુષિતપ્રજ્ઞાનેત્રં પરમ્
નષ્ટપ્રાયમપાસ્તસર્વકરણં શ્વાસાવશેષં જનમ્ ।
દ્રાક્કારુણ્યવશાત્પ્રબોધયતિ યો બોધાંશુભિઃ પ્રામ્શુભિઃ
સોઽયં શઙ્કરદેશિકેન્દ્રસવિતાઽસ્માકં પરં દૈવતમ્ ॥

અદ્વૈતેન્દુકલાવતમ્સરુચિરો વિજ્ઞાનગઙ્ગાધરો
હસ્તાબ્જાધૃત દણ્ડ ખણ્ડ પરશૂ રુદ્રાક્ષભૂષોજ્વલઃ ।
કાષાયામલકૃત્તિવાસસુભગઃ સમ્સારમૃત્યુઞ્જયો
દ્વૈતાખ્યોગ્રહલાહલાશનપટુઃ શ્રીશઙ્કરઃ પાતુ નઃ ॥

ગુરવે સર્વલોકાનાં ભિષજે ભવરોગિણામ્ ।
નિધયે સર્વવિદ્યાનાં દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ ॥

જયતુ જયતુ નિત્યં શઙ્કરાચાર્યવર્યો
જયતુ જયતુ તસ્યાદ્વૈતવિદ્યાનવદ્યા ।
જયતુ જયતુ લોકે તચ્ચરિત્રં પવિત્રં
જયતુ જયતુ ભક્તિસ્તત્પદાબ્જે જનાનામ્ ॥

ૐ શ્રી શ્રીમત્કૈલાસનિલયાય નમઃ ।
ૐ પાર્વતીપ્રાણવલ્લભાય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્માદિસુરસમ્પૂજ્યાય નમઃ ।
ૐ ભક્તત્રાણપરાયણાય નમઃ ।
ૐ બૌદ્ધાક્રાન્તમહીત્રાણાસક્તહૃદે નમઃ ।
ૐ સુરસંસ્તુતાય નમઃ ।
ૐ કર્મકાણ્ડાવિષ્કરણદક્ષસ્કન્દાનુમોદકાય નમઃ ।
ૐ નરદેહાદૃતમતયે નમઃ ।
ૐ સંચોદિતસુરાવલયે નમઃ ।
ૐ તિષ્યાબ્ધત્રિકસાહસ્રપરતો લબ્ધભૂતલાય નમઃ ॥ ૧૦ ॥

ૐ કાલટીક્ષેત્રનિવસદાર્યામ્બાગર્ભસંશ્રયાય નમઃ ।
ૐ શિવાદિગુરુવંશાબ્ધિરાકાપૂર્ણસુધાકરાય નમઃ ।
ૐ શિવગુર્વાત્મજાય નમઃ ।
ૐ શ્રીમતે નમઃ ।
ૐ સચ્છિવાંશાવતારકાય નમઃ ।
ૐ પિતૃદત્તાન્વર્થભૂતશઙ્કરાખ્યસમુજ્વલાય નમઃ ।
ૐ ઈશ્વરાબ્ધવસન્તર્તુરાધાશુક્લસમુદ્ભવાય નમઃ ।
ૐ આર્દ્રાનક્ષત્રસંયુક્તપઞ્ચમીભાનુસંજનયે નમઃ ।
ૐ વિદ્યાધિરાજસત્પૌત્રાય નમઃ ।
ૐ વિદ્વન્માનસહર્ષદાય નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐ પ્રથમાબ્ધસમભ્યસ્તાશેષભાષાલિપિક્રમાય નમઃ ।
ૐ વત્સરત્રિતયાદર્વાગ્જનકાવાપ્તમુણ્ડનાય નમઃ ।
ૐ તૃતીયવત્સરપ્રાપ્તતાતવિશ્લેષકર્દમાય નમઃ ।
ૐ માતૃશોકાપહારિણે નમઃ ।
ૐ માતૃશુશ્રૂષણાદરાય નમઃ ।
ૐ માતૃદેવાય નમઃ ।
ૐ માતૃગુરવે નમઃ ।
ૐ માતૃતાતાય નમઃ ।
ૐ બાલલીલાદર્શનોત્થહર્ષપૂરિતમાતૃકાય નમઃ ।
ૐ સનાભિજનતો માત્રાકારિતદ્વિજસંસ્કૃતયે નમઃ ॥ ૩૦ ॥

ૐ વિદ્યાગુરુકુલાવાસાય નમઃ ।
ૐ ગુરુસેવાપરાયણાય નમઃ ।
ૐ ત્રિપુણ્ડ્રવિલસદ્ભાલાય નમઃ ।
ૐ ધૃતમૌઞ્જીમૃગાજિનાય નમઃ ।
ૐ પાલાશદણ્ડપાણયે નમઃ ।
ૐ પીતકૌપીનવાસિતાય નમઃ ।
ૐ બિસતન્તુસદૃક્ષાગ્ર્યસૂત્રશોભિતકંધરાય નમઃ ।
ૐ સંધ્યાગ્નિસેવાનિરતાય નમઃ ।
ૐ નિયમાધ્યાયતત્પરાય નમઃ ।
ૐ ભૈક્ષ્યાશિને નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ પરમાનન્દાય નમઃ ।
ૐ સદા સર્વાનન્દકરાય નમઃ ।
ૐ દ્વિત્રિમાસાભ્યસ્તવિદ્યાસમાનીકૃતદેશિકાય નમઃ ।
ૐ અભ્યસ્તવેદવેદાઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ નિખિલાગપારગાય નમઃ ।
ૐ દરિદ્રબ્રાહ્મણીદત્તભિક્ષામલકતોષિતાય નમઃ ।
ૐ નિર્ભાગ્યબ્રાહ્મણીવાક્યશ્રવણાકુલમાનસાય નમઃ ।
ૐ દ્વિજદારિદ્ર્યવિશ્રાંતિવાઞ્છાસંસ્મૃતભાર્ગવયે નમઃ ।
ૐ સ્વર્ણધારાસ્તુતિપ્રીતરમાનુગ્રહભાજનાય નમઃ ।
ૐ સ્વર્ણામલકસદ્વૃષ્ટિપ્રસાદાનન્દિતદ્વિજાય નમઃ ॥ ૫૦ ॥

ૐ તર્કશાસ્ત્રવિશારદાય નમઃ ।
ૐ સાંખ્યશાસ્ત્રવિશારદાય નમઃ ।
ૐ પાતઞ્જલનયાભિજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ ભાટ્ટઘટ્ટાર્થતત્વવિદે નમઃ ।
ૐ સમ્પૂર્ણવિદ્યાય નમઃ ।
ૐ સશ્રીકાય નમઃ ।
ૐ દત્તદેશિકદક્ષિણાય નમઃ ।
ૐ માતૃસેવનસંસક્તાય નમઃ ।
ૐ સ્વવેશ્મનિલયાય નમઃ ।
ૐ સરિદ્વર્તાતપવિશ્રાંતમાતૃદુઃખાપનોદકાય નમઃ ।
ૐ વીજનાદ્યુપચારાપ્તમાતૃસૌખ્યસુખોદયાય નમઃ ।
ૐ સરિદ્વેશ્મોપસદનસ્તુતિનન્દિતનિમજ્ઞાય નમઃ ॥ ૬૦ ॥

ૐ પૂર્ણાદત્તવરોલ્લાસિગૃહાન્તિકસરિદ્વરાય નમઃ ।
ૐ આનન્દાશ્ચર્યભરિતચિત્તમાતૃપ્રસાદભુવે નમઃ ।
ૐ કેરલાધિપસત્પુત્રવરદાનસુરદ્રુમાય નમઃ ।
ૐ કેરલાધીશરચિતનાટકત્રયતોષિતાય નમઃ ।
ૐ રાજોપનીતસૌવર્ણતુચ્છીકૃતમહામતયે નમઃ ।
ૐ સ્વનિકેતસમાયાતદધીચ્યત્ર્યાદિપૂજકાય નમઃ ।
ૐ આત્મતત્વવિચારેણ નન્દિતાતિથિમણ્ડલાય નમઃ ।
ૐ કુમ્ભોદ્ભવજ્ઞાતવૃત્તશોકવિહ્વલમાતૃકાય નમઃ ॥ ૭૦ ॥

ૐ સુતત્વબોધાનુનયમાતૃચિન્તાપનોદકૃતે નમઃ ।
ૐ તુચ્છસંસારવિદ્વેષ્ટ્રે નમઃ ।
ૐ સત્યદર્શનલાલસાય નમઃ ।
ૐ તુર્યાશ્રમાસક્તમતયે નમઃ ।
ૐ માતૃશાસનપાલકાય નમઃ ।
ૐ પૂર્ણાનદીસ્નાનવેળા નક્રગ્રસ્તપદામ્બુજાય નમઃ ।
ૐ સુતવાત્સલ્યશોકાર્તજનનીદત્ત શાસનાય નમઃ ।
ૐ પ્રૈષોચ્ચારસંત્યક્તનક્રપીડાય નમઃ ।
ૐ જિતેન્દ્રિયાય નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ જનનીપાદપાથોજરજઃપૂતકલેવરાય નમઃ ।
ૐ ગુરૂપસદાનાકાઙ્ક્ષિણે નમઃ ।
ૐ અર્થિતામ્બાનુશાસનાય નમઃ ।
ૐ પ્રતિજ્ઞાતપ્રસૂદેહસંસ્કારૌજસ્વિસત્તમાય નમઃ ।
ૐ ચિન્તનામાત્રસાનિધ્યબોધનાશ્વાસિતામ્બકાય નમઃ ।
ૐ સનાભિજનવિન્યસ્તમાતૃકાય નમઃ ।
ૐ મમતાપહૃતે નમઃ ।
ૐ લબ્ધમાત્રાશીર્વચસ્કાય નમઃ ।
ૐ માતૃગેહાદ્વિનિર્ગતાય નમઃ ।
ૐ સરિત્તરઙ્ગસંત્રાસાનઙ્ગવાણીવિબોધિતાય નમઃ ॥ ૯૦ ॥

ૐ સ્વભુજોદ્ધૃતગોપાલમૂર્તિપીડાપહારકાય નમઃ ।
ૐ ઈતિબાધાવિનિર્મુક્તદેશાધિષ્ઠિતમૂર્તિકાય નમઃ ।
ૐ ગોવિન્દભગવત્પાદદર્શનોદ્યતમાનસાય નમઃ ।
ૐ અતિક્રાન્તમહામાર્ગાય નમઃ ।
ૐ નર્મદાતટસંશ્રિતાય નમઃ ।
ૐ ત્વઙ્ગત્તરઙ્ગસન્દોહરેવાસ્નાયિને નમઃ ।
ૐ ધૃતામ્બરાય નમઃ ।
ૐ ભસ્મોદ્ધૂલિતસર્વાઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ કૃતસાયહ્નિકક્રિયાય નમઃ ।
ૐ ગોવિન્દાર્યગુહાન્વેષતત્પરાય નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ ગુરુભક્તિમતે નમઃ ।
ૐ ગુહાદર્શનસંજાતહર્ષપૂર્ણાશ્રુલોચનાય નમઃ ।
ૐ પ્રદક્ષિણીકૃતગુહાય નમઃ ।
ૐ દ્વારન્યસ્તનિજાઙ્ગકાય નમઃ ।
ૐ બદ્ધમૂર્ધાઞ્જલિપુટાય નમઃ ।
ૐ સ્તવતોષિતદેશિકાય નમઃ ।
ૐ વિજ્ઞાપિતસ્વાત્મવૃત્તાય નમઃ ।
ૐ અર્થિતબ્રહ્મદર્શનાય નમઃ ।
ૐ સ્તવપ્રીતગુરુન્યસ્તપાદચુમ્બિતમસ્તકાય નમઃ ।
ૐ આર્યપાદમુખાવાપ્તમહાવાક્યચતુષ્ટયાય નમઃ ॥ ૧૧૦ ॥

ૐ આચાર્યબોધિતાત્માર્થાય નમઃ ।
ૐ આચાર્યપ્રીતિદાયકાય નમઃ ।
ૐ ગોવિન્દભગવત્પાદપાણિપઙ્કજસંભવાય નમઃ ।
ૐ નિશ્ચિન્તાય નમઃ ।
ૐ નિયતાહારાય નમઃ ।
ૐ આત્મતત્વાનુચિન્તકાય નમઃ ।
ૐ પ્રાવૃત્કાલિકમાર્ગસ્થપ્રાણિહિંસાભયાર્દિતાય નમઃ ।
ૐ આચાર્યાઙ્ઘ્રિકૃતાવાસાય નમઃ ।
ૐ આચાર્યાજ્ઞાનુપાલકાય નમઃ ।
ૐ પઞ્ચાહોરાત્રવર્ષામ્બુમજ્જજ્જનભયાપહૃતે નમઃ ॥ ૧૨૦ ॥

ૐ યોગસિદ્ધિગૃહીતેન્દુભવાપૂરકમણ્ડલાય નમઃ ।
ૐ વ્યુત્થિતાર્યશ્રુતિચરસ્વવૃત્તપરિતોષિતાય નમઃ ।
ૐ વ્યાસસૂક્તિપ્રત્યભિજ્ઞાબોધિતાત્મપ્રશંસનાય નમઃ ।
ૐ દેશિકાદેશવશગાય નમઃ ।
ૐ સૂત્રવ્યાકૃતિકૌતુકિને નમઃ ।
ૐ ગુર્વનુજ્ઞાતવિશ્વેશદિદૃક્ષાગમનોત્સુકાય નમઃ ।
ૐ અવાપ્તચન્દ્રમૌળીશનગરાય નમઃ ।
ૐ ભક્તિસંયુતાય નમઃ ।
ૐ લસદ્દણ્ડકરાય નમઃ ।
ૐ મુણ્ડિને નમઃ ॥ ૧૩૦ ॥

ૐ ધૃતકુણ્ડાય નમઃ ।
ૐ ધૃતવ્રતાય નમઃ ।
ૐ લજ્જાવરકકૌપીનકંથાચ્છાદિતવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ સ્વીકૃતામ્બુપવિત્રાય નમઃ ।
ૐ પાદુકાલસદઙ્ઘ્રિકાય નમઃ ।
ૐ ગઙ્ગાવારિકૃતસ્નાનાય નમઃ ।
ૐ પ્રસન્નહૃદયામ્બુજાય નમઃ ।
ૐ અભિષિક્તપુરારાતયે નમઃ ।
ૐ બિલ્વતોષિતવિશ્વપાય નમઃ ।
ૐ હૃદ્યપદ્યાવલીપ્રીતવિશ્વેશાય નમઃ ॥ ૧૪૦ ॥

ૐ નતવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ ગન્ઙ્ગાપથિકચણ્ડાલવિદૂરગમનોત્સુકાય નમઃ ।
ૐ દેહાત્મભ્રમનિર્હારિચણ્ડાલવચનાદૃતાય નમઃ ।
ૐ ચણ્ડાલાકારવિશ્વેશપ્રશ્નાનુપ્રશ્નહર્ષિતાય નમઃ ।
ૐ મનીષાપઞ્ચકસ્તોત્રનિર્માણનિપુણાય નમઃ ।
ૐ મહતે નમઃ ।
ૐ નિજરૂપસમાયુક્તચન્દ્રચૂડાલદર્શકાય નમઃ ।
ૐ તદ્દર્શનસમાહ્લાદનિર્વૃતાત્મને નમઃ ।
ૐ નિરામયાય નમઃ ।
ૐ નિરાકારાય નમઃ ॥ ૧૫૦ ॥

ૐ નિરાતઙ્કાય નમઃ ।
ૐ નિર્મમાય નમઃ ।
ૐ નિર્ગુણાય નમઃ ।
ૐ વિભવે નમઃ ।
ૐ નિત્યતૃપ્તાય નમઃ ।
ૐ નિજાનન્દાય નમઃ ।
ૐ નિરાવરણાય નમઃ ।
ૐ ઈશ્વરાય નમઃ ।
ૐ નિત્યશુદ્ધાય નમઃ ।
ૐ નિત્યબુદ્ધાય નમઃ ॥ ૧૬૦ ॥

ૐ નિત્યબોધઘનાત્મકાય નમઃ ।
ૐ ઈશપ્રસાદભરિતાય નમઃ ।
ૐ ઈશ્વરારાધનોત્સુકાય નમઃ ।
ૐ વેદાન્તસૂત્રસદ્ભાષ્યકરણપ્રેરિતાય નમઃ ।
ૐ પ્રભવે નમઃ ।
ૐ ઇશ્વરાજ્ઞાનુસરણપરિનિશ્ચિતમાનસાય નમઃ ।
ૐ ઈશાન્તર્ધાનસંદર્શિને નમઃ ।
ૐ વિસ્મયસ્ફરિતેક્ષણાય નમઃ ।
ૐ જાહ્નવીતટિનીસ્નાનપવિત્રતરમૂર્તિકાય નમઃ ।
ૐ આહ્નિકાનન્તધ્યાતગુરુપાદસરોરુહાય નમઃ ॥ ૧૭૦ ॥

ૐ શ્રુતિયુક્તિસ્વાનુભૂતિસામરસ્યવિચારણાય નમઃ ।
ૐ લોકાનુગ્રહણૈકાન્તપ્રવણસ્વાન્તસંયુતાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વેશાનુગ્રહાવાપ્તભાષ્યગ્રથનનૈપુણાય નમઃ ।
ૐ ત્યક્તકાશીપુરીવાસાય નમઃ ।
ૐ બદર્યાશ્રમચિન્તકાય નમઃ ।
ૐ તત્રત્યમુનિસન્દોહસંભાષણસુનિર્વૃતાય નમઃ ।
ૐ નાનાતીર્થકૃતસ્નાનાય નમઃ ।
ૐ માર્ગગામિને નમઃ ।
ૐ મનોહરાય નમઃ ।
ૐ બદર્યાશ્રમસંદર્શનાનન્દોદ્રેકસંયુતાય નમઃ ॥ ૧૮૦ ॥

ૐ કરબિલ્વીફલીભૂતપરમાદ્વૈતતત્વકાય નમઃ ।
ૐ ઉન્મત્તકજગન્મોહનિવારણવિચક્ષણાય નમઃ ।
ૐ પ્રસન્નગમ્ભીરમાહાભાષ્યનિર્માણકૌતુકિને નમઃ ।
ૐ શ્રીમતે નમઃ ।
ૐ ઉપનિષદ્ભાષ્યગ્રથનપ્રથનોત્સુકાય નમઃ ।
ૐ ગીતાભાષ્યામૃતાસારસન્તોષિતજગત્ત્રયાય નમઃ ।
ૐ શ્રીમત્સનત્સુજાતીયમુખગ્રન્થનિબન્ધકાય નમઃ ।
ૐ નૃસિંહતાપનીયાદિભાષ્યોદ્ધારકૃતાદરાય નમઃ ।
ૐ અસંખ્યગ્રન્થનિર્માત્રે નમઃ ।
ૐ લોકાનુગ્રહકૃતે નમઃ ॥ ૧૯૦ ॥

ૐ સુધિયે નમઃ ।
ૐ સૂત્રભાષ્યમહાયુક્તિખણ્ડિતાખિલદુર્મતાય નમઃ ।
ૐ ભાષ્યાન્તરાન્ધકારૌઘનિવારણદિવાકરાય નમઃ ।
ૐ સ્વકૃતાશેષભાષ્યાદિગ્રન્થાધ્યાપનતત્પરાય નમઃ ।
ૐ શાન્તિદાન્ત્યાદિસંયુક્તશિષ્યમણ્ડલમણ્ડિતાય નમઃ ।
ૐ સનન્દનાદિસચ્છિષ્યનિત્યાધીતસ્વભાષ્યકાય નમઃ ।
ૐ ત્રિરધીતાત્મભાષ્યશ્રીસનન્દનસમાશ્રિતાય નમઃ ।
ૐ જાહ્નવીપરતીરસ્થસનન્દનસમાહ્વાયિને નમઃ ।
ૐ ગઙ્ગોત્થકમલવ્રાતદ્વારાયાતસનન્દનાય નમઃ ।
ૐ આચાર્યભક્તિમાહાત્મ્યનિદર્શનપરાયણાય નમઃ ॥ ૨૦૦ ॥

ૐ આનન્દમન્થરસ્વાન્તસનન્દનકૃતાનતયે નમઃ ।
ૐ તદીયાશ્લેષસુહિતાય નમઃ ।
ૐ સાધુમાર્ગનિદર્શકાય નમઃ ।
ૐ દત્તપદ્મપદાભિખ્યાય નમઃ ।
ૐ ભાષ્યાધ્યાપનતત્પરાય નમઃ ।
ૐ તત્તત્સ્થલસમાયાતપણ્ડિતાક્ષેપખણ્ડકાય નમઃ ।
ૐ નાનાકુમતદુર્ધ્વાન્તધ્વંસનોદ્યતમાનસાય નમઃ ।
ૐ ધીમતે નમઃ ।
ૐ અદ્વૈતસિદ્ધાન્તસમર્થનસમુત્સુકાય નમઃ ।
ૐ વેદાન્તમહારણ્યમધ્યસઞ્ચારકેસરિણે નમઃ ॥ ૨૧૦ ॥

ૐ ત્રય્યન્તનલિનીભૃઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ ત્રય્યન્તામ્ભોજભાસ્કરાય નમઃ ।
ૐ અદ્વૈતામૃતમાધુર્યસર્વસ્વાનુભવોદ્યતાય નમઃ ।
ૐ અદ્વૈતમાર્ગસન્ત્રાત્રે નમઃ ।
ૐ નિર્દ્વૈતબ્રહ્મચિન્તકાય નમઃ ।
ૐ દ્વૈતારણ્યસમુચ્છેદકુઠારાય નમઃ ।
ૐ નિઃસપત્નકાય નમઃ ।
ૐ શ્રૌતસ્માર્તાધ્વનીનાનુગ્રહણૈહપરાયણાય નમઃ ।
ૐ વાવદૂકબુધવ્રાતવિસ્થાપનમહાવચસે નમઃ ।
ૐ સ્વીયવાગ્વૈખરીલીલાવિસ્માપિતબુધવ્રજાય નમઃ ॥ ૨૨૦ ॥

ૐ શ્લાઘાસહસ્રસંશ્રોત્રે નમઃ ।
ૐ નિર્વિકારાય નમઃ ।
ૐ ગુણાકરાય નમઃ ।
ૐ ત્રય્યન્તસારસર્વસ્વસઙ્ગ્રહૈકપરાયણાય નમઃ ।
ૐ ત્રય્યન્તગૂઢપરમાત્માખ્યરત્નોદ્ધૃતિક્ષમાય નમઃ ।
ૐ ત્રય્યન્તભાષ્યશીતાંશુવિશદીકૃતભૂતલાય નમઃ ।
ૐ ગઙ્ગાપ્રવાહસદૃશસૂક્તિસારાય નમઃ ।
ૐ મહાશાયાય નમઃ ।
ૐ વિતણ્ડિકાખ્યવેતણ્ડખણ્ડાદ્ભુતપણ્ડિતાય નમઃ ।
ૐ ભાષ્યપ્રચારનિરતાય નમઃ ॥ ૨૩૦ ॥

ૐ ભાષ્યપ્રવચનોત્સુકાય નમઃ ।
ૐ ભાષ્યામૃતાબ્ધિમથનસમ્પન્નજ્ઞાનસારભાજે નમઃ ।
ૐ ભાષ્યસારગ્રહાસક્તભક્તમુક્તિપ્રદાયકાય નમઃ ।
ૐ ભાષ્યાકારયશોરાશિપવિત્રિતજગત્ત્રયાય નમઃ ।
ૐ ભાષ્યામૃતાસ્વાદલુબ્ધકર્મન્દિજનસેવિતાય નમઃ ।
ૐ ભાષ્યરત્નપ્રભાજાલદેદીપિતજગત્ત્રયાય નમઃ ।
ૐ ભાષ્યગઙ્ગાજલસ્નાતનિઃશેષકલુષાપહાયાય નમઃ ।
ૐ ભાષ્યગામ્ભીર્યસંદ્રષ્ટૃજનવિસ્મયકારકાય નમઃ ।
ૐ ભાષ્યામ્ભોનિધિનિર્મગ્નભક્તકૈવલ્યદાયકાય નમઃ ।
ૐ ભાષ્યચન્દ્રોદયોલ્લાસવિદ્વસ્તધ્વાન્તદક્ષિણાય નમઃ ।
ૐ ભાષ્યાખ્યકુમુદવ્રાતવિકાસનસુચન્દ્રમસે નમઃ ।
ૐ ભાષ્યયુક્તિકુઠારૌઘનિકૃત્તદ્વૈતદુર્દ્રુમાય નમઃ ।
ૐ ભાષ્યામૃતાબ્ધિલહરીવિહારાપરિખિન્નધિયે નમઃ ।
ૐ ભાષ્યસિદ્ધાન્તસર્વસ્વપેટિકાયિતમાનસાય નમઃ ।
ૐ ભાષ્યાખ્યનિકષગ્રાવશોધિતાદ્વૈતકાઞ્ચનાય નમઃ ।
ૐ ભાષ્યવૈપુલ્યગામ્ભીર્યતિરસ્કૃતપયોનિધયે નમઃ ।
ૐ ભાષ્યાભિધસુધાવૃષ્ટિપરિપ્લાવિતભૂતલાય નમઃ ।
ૐ ભાષ્યપીયૂષવર્ષોન્મૂલિતસંતાપસન્તતયે નમઃ ।
ૐ ભાષ્યતન્તુપરિપ્રોતસદ્યુક્તિકુસુમાવલયે નમઃ ॥ ૨૫૦ ॥

ૐ વેદાન્તવેદ્યવિભવાય નમઃ ।
ૐ વેદાન્તપરિનિષ્ઠિતાય નમઃ ।
ૐ વેદાન્તવાક્યનિવહાયાર્થ્યપરિચિન્તકાય નમઃ ।
ૐ વેદાન્તવાક્યવિલસદ્દૈદમ્પર્યપ્રદર્શકાય નમઃ ।
ૐ વેદાન્તવાક્યપીયૂષસ્યાદિમાભિજ્ઞમાનસાય નમઃ ।
ૐ વેદાન્તવાક્યકુસુમરસાસ્વાદનબમ્ભરાય નમઃ ।
ૐ વેદાન્તસારસર્વસ્વનિધાનાયિતચિત્તભુવે નમઃ ।
ૐ વેદાન્તનલિનીહંસાય નમઃ ।
ૐ વેદાન્તામ્ભોજભાસ્કરાય નમઃ ।
ૐ વેદાન્તકુમુદોલ્લાસસુધાનિધયે નમઃ ॥ ૨૬૦ ॥

ૐ ઉદારધિયે નમઃ ।
ૐ વેદાન્તશાસ્ત્રસાહાય્યપરાજિતકુવાદિકાય નમઃ ।
ૐ વેદાન્તામ્બોધિલહરીવિહારપરિનિર્વૃતાય નમઃ ।
ૐ શિષ્યશઙ્કાપરિચ્છેત્રે નમઃ ।
ૐ શિષ્યાધ્યાપનતત્પરાય નમઃ ।
ૐ વૃદ્ધવેષપ્રતિચ્છન્નવ્યાસાચાર્યાવલોકનાય નમઃ ।
ૐ અધ્યાપ્યમાનવિષયજિજ્ઞાસુવ્યાસચોદિતાય નમઃ ।
ૐ શિષ્યૌઘવર્ણિતસ્વીયમાહાત્મ્યાય નમઃ ।
ૐ મહિમાકરાય નમઃ ।
ૐ સ્વસૂત્રભાષ્યશ્રવણસંતુષ્ટવ્યાસનન્દિતાય નમઃ ॥ ૨૭૦ ॥

ૐ પૃષ્ટસૂત્રાર્થકાય નમઃ ।
ૐ વાગ્મિને નમઃ ।
ૐ વિનયોજ્વલમાનસાય નમઃ ।
ૐ તદન્તરેત્યાદિસૂત્રપ્રશ્નહર્ષિતમાનસાય નમઃ ।
ૐ શ્રુત્યુપોદ્બલિતસ્વીયવચોરઞ્જિતભૂસુરાય નમઃ ।
ૐ ભૂતસૂક્ષ્મોપસૃષ્ટજીવાત્મગતિસાધકાય નમઃ ।
ૐ તાણ્ડિશ્રુતિગતપ્રશ્નોત્તરવાક્યનિદર્શકાય નમઃ ।
ૐ શતધાકલ્પિતસ્વીયપક્ષાય નમઃ ।
ૐ સર્વસમાધિકૃતે નમઃ ।
ૐ વાવદૂકમહાવિપ્રપરમાશ્ચર્યદાયકાય નમઃ ॥ ૨૮૦ ॥

ૐ તત્તત્પ્રશ્નસમાધાનસન્તોષિતમહામુનયે નમઃ ।
ૐ વેદાવસાનવાક્યૌઘસામરસ્યકૃતે નમઃ ।
ૐ અવ્યયાય નમઃ ।
ૐ દિનાષ્ટકકૃતાસંખ્યવાદાય નમઃ ।
ૐ વિજયભાજનાય નમઃ ।
ૐ વિસ્મયાનન્દભરિતશ્રોતૃશ્લાઘિતવૈભવાય નમઃ ।
ૐ વિષ્ણુશઙ્કરતાવાચિપદ્માઙ્ઘ્રિપ્રતિબોધિતાય નમઃ ।
ૐ પદ્માઙ્ઘ્રિપ્રાર્થિતસ્વીયવાગ્વ્યપારવિરામકાય નમઃ ।
ૐ તદીયવાક્યસારજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ નમસ્કારસમુદ્યતાય નમઃ ।
ૐ વ્યાસમાહાત્મ્યવિજ્ઞાત્રે નમઃ ।
ૐ વ્યાસસ્તુતિપરાયણાય નમઃ ।
ૐ નાનાપદ્યાવલીપ્રીતવ્યાસાનુગ્રહભાજનાય નમઃ ।
ૐ નિજરૂપસમાયુક્તવ્યાસસંદર્શનોત્સુકાય નમઃ ।
ૐ તાપિચ્છમઞ્જરીકાન્તવ્યાસવિગ્રહદર્શકાય નમઃ ।
ૐ શિષ્યાવલીપરિવૃતાય નમઃ ।
ૐ પ્રત્યુદ્ગતિવિધાયકાય નમઃ ।
ૐ સ્વીયાપરાધશમનસમભ્યર્થનતત્પરાય નમઃ ।
ૐ બાદરાયણપાદાબ્જયુગલીસ્પર્શનોદ્યતાય નમઃ ॥ ૩૦૦ ॥

ૐ વ્યાસદર્શનજસ્વીયકાર્તાર્થ્યપ્રતિપાદકાય નમઃ ।
ૐ અષ્ટાદશપુરાણૌઘદુષ્કરત્વનિબોધકાય નમઃ ।
ૐ તત્તાદૃશપુરાણૌઘનિર્માતૃત્વાભિનન્દકાય નમઃ ।
ૐ પરોપકારનૈરત્યશ્લાઘકાય નમઃ ।
ૐ વ્યાસપૂજકાય નમઃ ।
ૐ ભિન્નશાખાચતુર્વેદવિભાગશ્લાઘકાય નમઃ ।
ૐ મહતે નમઃ ।
ૐ કલિકાલીનમન્દાત્માનુગ્રહીતૃત્વપ્રદર્શકાય નમઃ ।
ૐ નાનાપ્રબન્ધકર્તૃત્વજનિતાશ્ચર્યબોધકાય નમઃ ।
ૐ ભારતાખ્યમહાગ્રન્થદુષ્કરત્વપ્રદર્શકાય નમઃ ॥ ૩૧૦ ॥

ૐ નારાયણાવતારત્વપ્રદર્શિને નમઃ ।
ૐ પ્રાર્થનોદ્યતાય નમઃ ।
ૐ સ્વાનુગ્રહૈકફલકવ્યાસાગમનશમ્સકાય નમઃ ।
ૐ સ્વકીયભાષ્યાલોકાર્થવ્યાસસમ્પ્રાર્થકાય નમઃ ।
ૐ મુનયે નમઃ ।
ૐ નિજભાષ્યગગામ્ભીર્યવિસ્માપિતમહામુનયે નમઃ ।
ૐ ભાષ્યસર્વાંશસંદ્રષ્ટૃવ્યાસાચાર્યાભિનન્દિતાય નમઃ ।
ૐ નિજસિદ્ધાન્તસર્વસ્વદ્રષ્ટૃવ્યાસાભિપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ શ્રુતિસૂત્રસુસાઙ્ગત્યસંદ્રષ્ટૃવ્યાસપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ શ્લાઘાવાદસહસ્રૈકપાત્રભૂતાય નમઃ ॥ ૩૨૦ ॥

ૐ મહામુનયે નમઃ ।
ૐ ગોવિન્દયોગીશિષ્યત્વશ્લાઘકવ્યાસપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ સ્વશઙ્કર્રમ્શતાવાદિવ્યાસવાક્યાનુમોદકાય નમઃ ।
ૐ વ્યાસાશયાવિષ્કરણભાષ્યપ્રથનતત્પરાય નમઃ ।
ૐ સર્વસૌભાગ્યનિલયાય નમઃ ।
ૐ સર્વસૌખ્યપ્રદાયકાય નમઃ ।
ૐ સર્વજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ સર્વદૃશે નમઃ ।
ૐ સાક્ષિણે નમઃ ।
ૐ સર્વતોમુખનૈપુણ્યાય નમઃ ॥ ૩૩૦ ॥

ૐ સર્વકર્ત્રે નમઃ ।
ૐ સર્વગોપ્ત્રે નમઃ ।
ૐ સર્વવૈભવસંયુતાય નમઃ ।
ૐ સર્વભાવવિશેષજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ સર્વશાસ્ત્રવિશારદાય નમઃ ।
ૐ સર્વાભીષ્ટપ્રદાય નમઃ ।
ૐ દેવાય નમઃ ।
ૐ સર્વદુઃખનિવારણાય નમઃ ।
ૐ સર્વસંશયવિચ્છેત્રે નમઃ ।
ૐ સર્વસમ્પત્પ્રદાયકાય નમઃ ॥ ૩૪૦ ॥

ૐ સર્વસૌખ્યવિધાત્રે નમઃ ।
ૐ સર્વામરકૃતાનતયે નમઃ ।
ૐ સર્વર્ષિગણસમ્પૂજ્યાય નમઃ ।
ૐ સર્વમઙ્ગલકારણાય નમઃ ।
ૐ સર્વદુઃખાપહાય નમઃ ।
ૐ સૌમ્યાય નમઃ ।
ૐ સર્વાન્તર્યમણાય નમઃ ।
ૐ બલિને નમઃ ।
ૐ સર્વાધારાય નમઃ ।
ૐ સર્વગામિને નમઃ ॥ ૩૫૦ ॥

ૐ સર્વતોભદ્રદાયકાય નમઃ ।
ૐ સર્વદુર્વાદિદુર્ગર્વખર્વીકરણકૌતિકિને નમઃ ।
ૐ સર્વલોકસુવિખ્યાતયશોરાશયે નમઃ ।
ૐ અમોઘવાચે નમઃ ।
ૐ સર્વભક્તસમુદ્ધર્ત્રે નમઃ ।
ૐ સર્વાપદ્વિનિવારકાય નમઃ ।
ૐ સાર્વભૌમાદિહૈરણ્યગર્ભાન્તાનન્દચિન્તકાય નમઃ ।
ૐ ભૂયોગ્રગ્રન્થનિર્માણકૃતવ્યાસાર્યચોદનાય નમઃ ।
ૐ ભેદવાદિનિરાશાર્થિવ્યાસવાક્યાનુમોદકાય નમઃ ।
ૐ યથાગતસ્વગમનબોધકવ્યાસચોદિતાય નમઃ ॥ ૩૬૦ ॥

ૐ વેદાન્તભાષ્યરચનપ્રચારાદિવિબોધકાય નમઃ ।
ૐ સ્વકીયકૃતકૃત્યત્વબોધકાય નમઃ ।
ૐ પ્રાર્થનાપરાય નમઃ ।
ૐ મણિકર્ણીમહાક્ષેત્રવ્યાસસાનિધ્યયાચકાય નમઃ ।
ૐ આત્મીયદેહસંત્યાગપ્રવૃત્તાય નમઃ ।
ૐ વ્યાસચોદકાય નમઃ ।
ૐ નિષિદ્ધદેહસંત્યાગવ્યાસાજ્ઞાપરિપાલકાય નમઃ ।
ૐ અનિર્જિતાનેકવાદિજયસમ્પ્રેરિતાય નમઃ ।
ૐ સુખિને નમઃ ।
ૐ અવતારમહાકાર્યસમ્પૂર્ણત્વાનુચિન્તકાય નમઃ ॥ ૩૭૦ ॥

ૐ સ્વસૂત્રભાષ્યમાધુર્યપ્રીતવ્યાસકૃતાદરાય નમઃ ।
ૐ વરદાનકૃતોત્સાહવ્યાસસમ્ચોદિતાય નમઃ ।
ૐ કવયે નમઃ ।
ૐ વિધિદત્તષ્ટસંખ્યાકવયસે નમઃ ।
ૐ સન્ન્યાસસંગ્રહિણે નમઃ ।
ૐ સ્વવૈદગ્ધ્યાભિનિષ્પન્નવયોષ્ટકકૃતાશ્રયાય નમઃ ।
ૐ વ્યાસાજ્ઞાવૈભવોત્પન્નષોડશાબ્દાય નમઃ ।
ૐ શિવઙ્કરાય નમઃ ।
ૐ શ્રુતિસૂત્રમહાભાષ્યત્રિવેણ્યુત્પત્તિભુવે નમઃ ।
ૐ શિવાય નમઃ ॥ ૩૮૦ ॥

ૐ વેદવ્યાસપદામ્ભોજયુગલીસ્પર્શનિર્વૃતાય નમઃ ।
ૐ ભક્તિગર્ભિતવાક્યૌઘકુસુમાઞ્જલિદાયકાય નમઃ ।
ૐ વ્યાસદત્તવરગ્રાહિણે નમઃ ।
ૐ વ્યાસાન્તર્ધાનદર્શકાય નમઃ ।
ૐ બાદરાયણવિશ્લેષવ્યસનાતુરમાનસાય નમઃ ।
ૐ વ્યાસસંચોદિતાશેષદિગ્વિજયૈકકૃતોદ્યમાય નમઃ ।
ૐ કુમારિલાવલોકેચ્છવે નમઃ ।
ૐ દક્ષિણાશાગમોદ્યતાય નમઃ ।
ૐ ભટ્ટપાદાપરાભિખ્યકુમારિલજયોત્સુકાય નમઃ ।
ૐ પ્રયાગગમનોદ્યુક્તાય નમઃ ॥ ૩૯૦ ॥

ૐ ત્રિવેણીસઙ્ગમસ્નાનપવિત્રતરમૂર્તિકાય નમઃ ।
ૐ ગઙ્ગાતુઙ્ગતરઙ્ગૌઘદર્શનપ્રીતમાનસાય નમઃ ।
ૐ હૃદ્યાનવદ્યપદ્યૌઘસંસ્તુતાભ્રસરિદ્વરાય નમઃ ।
ૐ ભૂયોભૂયઃકૃતસ્નાનાય નમઃ ।
ૐ દણ્ડાલઙ્કૃતહસ્તકાય નમઃ ।
ૐ નાનાઘમર્ષમન્ત્રાનુપાઠકાય નમઃ ।
ૐ ધ્યાનતત્પરાય નમઃ ।
ૐ નાનામન્ત્રજપપ્રીતાય નમઃ ।
ૐ મન્ત્રસારજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ ઉત્તમાય નમઃ ॥ ૪૦૦ ॥

ૐ મન્ત્રાર્થવ્યાકૃતિક્ષમાય નમઃ ।
ૐ મન્ત્રમાણિક્યમઞ્જૂષાયિતચેતઃપ્રદેશકાય નમઃ ।
ૐ મન્ત્રરત્નાકરાય નમઃ ।
ૐ માનિને નમઃ ।
ૐ મન્ત્રવૈભવદર્શકાય નમઃ ।
ૐ મન્ત્રશાસ્ત્રાર્થતત્વજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ મન્ત્રશાસ્ત્રપ્રવર્તકાય નમઃ ।
ૐ માન્ત્રિકાગ્રેસરાય નમઃ ॥ ૪૧૦ ॥

ૐ માન્યાય નમઃ ।
ૐ મન્ત્રામ્ભોરુહષટ્પદાય નમઃ ।
ૐ મન્ત્રકાનનસઞ્ચારકેસરિણે નમઃ ।
ૐ મન્ત્રતત્પરાય નમઃ ।
ૐ મન્ત્રાભિધસુકાસારકલહંસાય નમઃ ।
ૐ મહામતયે નમઃ ।
ૐ મન્ત્રસંશયવિચ્છેત્રે નમઃ ।
ૐ મન્ત્રજાતોપદેશકાય નમઃ ।
ૐ સ્નાનકાલસમાયાતમાતૃસ્મૃતયે નમઃ ।
ૐ અમોઘધિયે નમઃ ॥ ૪૨૦ ॥

ૐ આહ્નિકાનુષ્ઠિતિવ્યગ્રાય નમઃ ।
ૐ યતિધર્મપરાયણાય નમઃ ।
ૐ એકાન્તમતયે નમઃ ।
ૐ એકાન્તશીલાય નમઃ ।
ૐ એકાન્તસંશ્રિતાય નમઃ ।
ૐ ભટ્ટપાદતુષાઙ્ગારાવેશવૃત્તનિશામકાય નમઃ ।
ૐ ભાષ્યવાર્તિકનિર્માણમનોરથસમીરિતાય નમઃ ।
ૐ ભટ્ટપાદીયવૃત્તાન્તપ્રત્યક્ષીકરણોત્સુકાય નમઃ ।
ૐ કુમારિલસમાલોકલાલસાય નમઃ ।
ૐ ગમનોત્સુકાય નમઃ ॥ ૪૩૦ ॥

ૐ તુષાગ્નિરાશિમધ્યસ્થભટ્ટપાદાવલોકનાય નમઃ ।
ૐ પ્રભાકરાદિસચ્છિષ્યાવૃતતન્મૂર્તિદર્શકાય નમઃ ।
ૐ તુષાગ્નિસ્થિતતદ્વક્ત્રપ્રસાદાલોકવિસ્મિતાય નમઃ ।
ૐ અતર્કિતાગતપ્રીતભટ્ટપાદાભિનન્દિતાય નમઃ ।
ૐ ભટ્ટપાદીયસચ્છિષ્યકૃતનાનોપચારકાય નમઃ ।
ૐ અન્ત્યકાલસ્વસાનિધ્યસન્તોષિતકુમારિલાય નમઃ ।
ૐ નિજદર્શનસન્તુષ્ટભટ્ટપાદાભિનન્દિતાય નમઃ ।
ૐ સત્સઙ્ગમનમાહત્મ્યવાદિભટ્ટાભિપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ સંસારાનિત્યતાવાચિભટ્ટશોકાનુશોચકાય નમઃ ।
ૐ કાલાનૈય્યત્યસંબોધિભટ્ટપાદોક્તિશમ્સનાય નમઃ ॥ ૪૪૦ ॥

ૐ ઈશાપહ્નવજાત્યન્તદોષવાદસુસંશ્રવિણે નમઃ ।
ૐ બૌદ્ધાન્તેવાસિતાબોધિભટ્ટવાક્યપ્રશમ્સકાય નમઃ ।
ૐ ભટ્ટપાદીયસૌધાગ્રપતનાકર્ણનાતુરાય નમઃ ।
ૐ વેદભક્તિપ્રયુક્ત્યૈતત્ક્ષતાભાવનિશામકાય નમઃ ।
ૐ એકચક્ષુઃક્ષતપ્રાપ્તિશોચદ્ભટ્ટાનુશોચકાય નમઃ ।
ૐ ગુરુદ્રોહાખ્યદુરિતસમ્ભવાકર્ણનાતુરાય નમઃ ।
ૐ પ્રાયશ્ચિત્તાર્થરચિતતુષાગ્ન્યાવેશદર્શકાય નમઃ ।
ૐ સ્વદર્શનજકાર્તાર્થ્યબોધિભટ્ટોક્તિપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ સ્વભાષ્યવૃત્તિરચનભાગ્યાભાવોક્તિસંશ્રવિણે નમઃ ।
ૐ તત્પ્રયુક્તયશોઽભાવબોધિભટ્ટાનુશોચકાય નમઃ ॥ ૪૫૦ ॥

ૐ નિજાવતારાભિજ્ઞપ્તિબોધિભટ્ટોક્તિશમ્સનાય નમઃ ।
ૐ સુબ્રહ્મણ્યાવતારત્વબોધકાય નમઃ ।
ૐ શ્લાઘનાપરાય નમઃ ।
ૐ કર્મકાણ્ડપ્રતિષ્ઠાર્થતદીયાગમબોધકાય નમઃ ।
ૐ સાધુમાર્ગાનુશિક્ષાર્થતદીયવ્રતબોધકાય નમઃ ।
ૐ કરકામ્બુકણાસેકજીવનોત્સુકમાનસાય નમઃ ।
ૐ લોકાપવાદાસહ્યત્વબોધિભટ્ટાનુસારકૃતે નમઃ ।
ૐ આગમોક્તવ્રતૈકાન્તનિષ્ઠભટ્ટાનુમોદકાય નમઃ ।
ૐ આગમોક્ત્યતિલઙ્ઘિત્વદુષ્કીર્તિપરિહારકૃતે નમઃ ।
ૐ સ્વકીયકૃતકૃત્યત્વાકાઙ્ક્ષિભટ્ટાનુસેવિકાય નમઃ ॥ ૪૬૦ ॥

ૐ તારકાખ્યબ્રહ્મવિદ્યાપેક્ષિભટ્ટાભિલાષકૃતે નમઃ ।
ૐ મણ્ડનાખ્યમહાસૂરિવિજયપ્રેરિતાય નમઃ ।
ૐ સુહૃદે નમઃ ।
ૐ તત્પાણ્ડિત્યગુણશ્લાઘિભટ્ટપાદપ્રણોદિતાય નમઃ ।
ૐ પ્રવૃત્તિમાર્ગનિરતતદ્વૃત્તાન્તનિશામકાય નમઃ ।
ૐ મણ્ડનાર્યજયોદ્યોગકર્તવ્યોક્તિસુસૂચકાય નમઃ ।
ૐ દુર્વાસઃશાપસંજાતવાણીસ્થિતિનિશામકાય નમઃ ।
ૐ ભટ્ટાન્તેવાસિમુખ્યત્વાભિજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ વિજ્ઞાનસાગરાય નમઃ ।
ૐ ભારતીસાક્ષિકાનેકવિવાદકરણેરિતાય નમઃ ॥ ૪૭૦ ॥

ૐ તદીયજયમાત્રાન્યજયપ્રાપ્તિનિશામકાય નમઃ ।
ૐ વાર્તિકગ્રન્થકરણયોગ્યતાશ્રવણાદૃતાય નમઃ ।
ૐ મુહૂર્તમાત્રસાનિધ્યપ્રાર્થિભટ્ટાનુમોદકાય નમઃ ।
ૐ તારકબ્રહ્મકથનકૃતાર્થિતકુમારિલાય નમઃ ।
ૐ પરમાદ્વૈતતત્વજ્ઞભટ્ટપાદાનુચિન્તિતાય નમઃ ।
ૐ ભટ્ટાનુગ્રહણોદ્યુક્તાય નમઃ ।
ૐ વિષ્ણુધામપ્રવેશકાય નમઃ ।
ૐ આકાશમાર્ગસમ્પ્રાપ્તમણ્ડનીયનિવેશનાય નમઃ ।
ૐ માહિષ્મત્યાખ્યનગરીરામણીયકદર્શનાય નમઃ ।
ૐ રેવાવારિકણોન્મિશ્રવાતધૂતાખિલાશ્રમાય નમઃ ॥ ૪૮૦ ॥

ૐ રેવાનદીકૃતસ્નાનાય નમઃ ।
ૐ નિત્યાહ્નીકપરાયણાય નમઃ ।
ૐ દૃગધ્વનીનતદ્દાસીદર્શનાય નમઃ ।
ૐ મહિમાન્વિતાય નમઃ ।
ૐ મણ્ડનીયમહાસદ્મમાર્ગપ્રષ્ટ્રે નમઃ ।
ૐ મહાયશસે નમઃ ।
ૐ વિસ્મયાકુલતદ્દાસીદત્તોત્તરાય નમઃ ।
ૐ ઉદારવાચે નમઃ ।
ૐ સ્વતઃપ્રામાણ્યાદિવાદિશુકસૂચિતતદ્ગૃહાય નમઃ ।
ૐ કર્મેશ્વરાદિસંવાદિશુકસૂચિતતદ્ગૃહાય નમઃ ॥ ૪૯૦ ॥

ૐ જગદ્ધૃવત્વાદિવાદિશુકસૂચિતસદ્મકાય નમઃ ।
ૐ દ્વારસ્થનીડસંરુદ્ધશુકોક્તિશ્લાઘનાપરાય નમઃ ।
ૐ યથોક્તચિહ્નવિજ્ઞાતમણ્ડનીયનિવેશનાય નમઃ ।
ૐ કવાટગુપ્તિદુર્વેશગૃહાન્તર્ગતિચિન્તકાય નમઃ ।
ૐ યોગમાહાત્મ્યરચિતવ્યોમમાર્ગાતિલંઘનાય નમઃ ।
ૐ અઙ્ગણાન્તઃસમુત્પાતિને નમઃ ।
ૐ પરિતો દૃષ્ટસદ્મકાય નમઃ ।
ૐ અભ્રંલિહમહાસદ્મરામણીયકદર્શનાય નમઃ ।
ૐ પદ્મજન્મામ્શસમ્ભૂતમણ્ડનાર્યાવલોકનાય નમઃ ।
ૐ નિમન્ત્રિતવ્યાસજૈમિન્યઙ્ઘ્રિક્ષાલનદર્શકાય નમઃ ॥ ૫૦૦ ॥

ૐ વ્યાસજૈમિનિસાઙ્ગત્યદર્શનાત્યન્તવિસ્મિતાય નમઃ ।
ૐ તત્કાલકૃતસાન્નિધ્યવ્યાસજૈમિનિમાનિતાય નમઃ ।
ૐ અકસ્માદ્યતિસમ્પ્રાપ્તિકૃદ્ધમણ્ડનવીક્ષિતાય નમઃ ।
ૐ પ્રવૃત્તિમાર્ગનિરતમણ્ડનાર્યવિમાનિતાય નમઃ ।
ૐ સોપાલમ્ભતદીયોક્તિસમાધાનવિચક્ષણાય નમઃ ।
ૐ મણ્ડનીયાખિલપ્રશ્નોત્તરદાનવિદગ્ધધિયે નમઃ ।
ૐ વક્રોક્તિજાલચાતુર્યનિરુત્તરિતમણ્ડનાય નમઃ ।
ૐ યતિનિન્દાદોષબોધિવ્યાસવાક્યનિશામકાય નમઃ ।
ૐ સાક્ષાદ્વિષ્ણુસ્વરૂપત્વબોધકવ્યાસદર્શકાય નમઃ ।
ૐ વ્યાસાજ્ઞાવાક્યવશગમણ્ડનાર્યનિમન્ત્રિતાય નમઃ ॥ ૫૧૦ ॥

ૐ મણ્ડનાર્યકૃતાનેકસપર્યાવિધિભાજનાય નમઃ ।
ૐ ભૈક્ષાર્થરચિતાહ્વાનાય નમઃ ।
ૐ વાદભિક્ષૈકયાચકાય નમઃ ।
ૐ વિવાદભિક્ષામાત્રાર્થિસ્વાગમપ્રતિબોધકાય નમઃ ।
ૐ અન્યોન્યશિષ્યતાપ્રાપ્તિપણબન્ધપ્રદર્શકાય નમઃ ।
ૐ અનાદૃતાહારભિક્ષાય નમઃ ।
ૐ વાદભિક્ષાપરાયણાય નમઃ ।
ૐ શ્રુત્યન્તમાર્ગવિસ્તારમાત્રાકઙ્ક્ષિત્વબોધકાય નમઃ ।
ૐ વિસ્મયાનન્દભરિતમણ્ડનાર્યપ્રશમ્સિતાય નમઃ ।
ૐ ચિરાકાઙ્ક્ષિતસદ્વાદકથાતોષિતમણ્ડનાય નમઃ ॥ ૫૨૦ ॥

ૐ વાદભિક્ષાકૃતોદ્યોગમણ્ડનાર્યપ્રશમ્સકાય નમઃ ।
ૐ વિવાદસાક્ષિશૂન્યત્વબોધિમણ્ડનચોદિતાય નમઃ ।
ૐ મુનિદ્વયીસાક્ષિતાર્થિમણ્ડનાર્યપ્રશમ્સકાય નમઃ ।
ૐ ભારતીકૃતમાધ્યસ્થ્યવાદલોલુપમાનસાય નમઃ ।
ૐ પ્રતિજ્ઞાપણબન્ધાદિજિજ્ઞાસુત્વપ્રદર્શકાય નમઃ ।
ૐ મણ્ડનાર્યકૃતાસંખ્યવીજનાદ્યુપચારકાય નમઃ ।
ૐ વ્યાસજૈમિનિસાન્નિધ્યસમ્ભાષણપરાયણાય નમઃ ।
ૐ મુનિદ્વયાન્તર્ધિદર્શિને નમઃ ।
ૐ દ્વિજેન્દ્રાલયનિર્ગતાય નમઃ ॥ ૫૩૦ ॥

ૐ રેવાનદીસમીપસ્થદેવાલયનિવાસકૃતે નમઃ ।
ૐ નિજશિષ્યજનૈકાન્તસમ્ભાષણપરાયણાય નમઃ ।
ૐ શ્રાવિતાશેષવિષયશિષ્યાવલિસમાશ્રિતાય નમઃ ।
ૐ વ્યાસજૈમિનિસાન્નિધ્યદુરાપત્વાનુચિન્તકાય નમઃ ।
ૐ ત્રિયામાનિર્ગમાકાઙ્ક્ષિણે નમઃ ।
ૐ પ્રાતઃસ્નાનપરાયણાય નમઃ ।
ૐ કૃતાહ્નિકક્રિયાય નમઃ ।
ૐ શિષ્યમણ્ડલીપરિમણ્ડિતાય નમઃ ।
ૐ મણ્ડનાર્યમહાસદ્મમણ્ડનાયિતમૂર્તિકાય નમઃ ।
ૐ વિવાદાર્થકૃતૈકાન્તનિશ્ચયાય નમઃ ॥ ૫૪૦ ॥

ૐ મણ્ડનાદૃતાય નમઃ ।
ૐ સદસ્યભાવવિલસદ્વાણીસાન્નિધ્યદર્શકાય નમઃ ।
ૐ વિવાદકૃતિસન્નદ્ધમણ્ડનાર્યપ્રશમ્સકાય નમઃ ।
ૐ સદસ્યવાદિસમ્યોગસમાહ્લાદિતમાનસાય નમઃ ।
ૐ પ્રતિજ્ઞાકરણોત્સાહિને નમઃ ।
ૐ વેદાન્તાશયસૂચકાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વાકારસમાભાતબ્રહ્મ્યૈકત્વપ્રદર્શકાય નમઃ ।
ૐ શુક્તિરૂપ્યાદિદૃષ્ટાન્તપ્રત્યાયિતમૃષાત્મકાય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મજ્ઞાનૈકસમ્પ્રાપ્યસ્વાત્મસંસ્થિતિબોધકાય નમઃ ॥ ૫૫૦ ॥

ૐ પુનર્જન્માપરામૃષ્ટકૈવલ્યપ્રતિપાદકાય નમઃ ।
ૐ ત્રયીમસ્તકસન્દોહપ્રામાણ્યોદ્ઘાટનાપરાય નમઃ ।
ૐ પરાજિતસ્વસમ્પ્રાપ્યશુક્લવસ્ત્રત્વબોધકાય નમઃ ।
ૐ જયાપજયપક્ષીયવાણીસાક્ષિત્વબોધકાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વરૂપીયસકલપ્રતિજ્ઞાશ્રવણોત્સુકાય નમઃ ।
ૐ વેદાન્તામાનતાબોધિતદ્વાક્યશ્રવણાતુરાય નમઃ ।
ૐ કર્મકાણ્ડીયવચનપ્રામાણ્યાકર્ણનાકુલાય નમઃ ।
ૐ ક્રિયાયોગિવચોમાત્રપ્રામાણ્યાકર્ણનક્ષમાય નમઃ ।
ૐ કર્મસમ્પ્રાપ્યકૈવલ્યબોધિમણ્ડનદર્શકાય નમઃ ॥ ૫૬૦ ॥

ૐ યાવદાયુઃકર્મજાલકર્તવ્યત્વોક્તિસંશ્રવિણે નમઃ ।
ૐ પરાજિતસ્વકાષાયગ્રહવાક્યાનુમોદકાય નમઃ ।
ૐ ભારતીસાક્ષિકાસંખ્યવાદોદ્યુક્તાય નમઃ ।
ૐ યતીશ્વરાય નમઃ ।
ૐ દૈનન્દિનાહ્નિકોપાન્તસમારબ્ધવિવાદકાય નમઃ ।
ૐ ભારતીનિહિતસ્વીયગલાલમ્બિસુમાલિકાય નમઃ ।
ૐ મણ્ડનીયગલાલમ્બિમાલાલાલિત્યદર્શકાય નમઃ ।
ૐ માલામાલિન્યનિર્ણેયપરાજયનિશામકાય નમઃ ।
ૐ ગૃહકર્મસમાસક્તવાણીદત્તસુભૈક્ષ્યકાય નમઃ ।
ૐ ભિક્ષોત્તરક્ષણારબ્ધવિવાદાપરિખિન્નધિયે નમઃ ॥ ૫૭૦ ॥

ૐ ઊર્ધ્વોપવિષ્ટબ્રહ્માદિપીતસ્વીયવચોઽમૃતાય નમઃ ।
ૐ ક્રોધવાક્ફલજાત્યાદિદોષશૂન્યમહાવચસે નમઃ ।
ૐ અદ્વૈતખણ્ડનોદ્યુક્તમણ્ડનીયોક્તિખણ્ડનાય નમઃ ।
ૐ જીવેશ્વરજગદ્ભેદવાદભેદનલાલસાય નમઃ ।
ૐ ઉદ્ધાલકશ્વેતકેતુસંવાદાદિનિદર્શકાય નમઃ ।
ૐ તત્ત્વમસ્યાદિવાક્યૌઘસ્વારસ્યપ્રતિપાદકાય નમઃ ।
ૐ વિધિશેષત્વવચનનિર્મૂલત્વપ્રદર્શકાય નમઃ ।
ૐ ભિન્નપ્રકરણોપાત્તતત્તાત્પર્યપ્રદર્શકાય નમઃ ।
ૐ ઉપાસનાર્થતાવાદનિર્મૂલનપરાયણાય નમઃ ।
ૐ કેવલાદ્વૈતવિશ્રાન્તવાક્યતાત્પર્યદર્શકાય નમઃ ।
ૐ સચ્ચિદાનન્દરૂપાત્મપ્રતિપાદનતત્પરાય નમઃ ॥ ૫૮૦ ॥

ૐ જપમાત્રોપયોગિત્વનિર્યુક્તિત્વાનુદર્શકાય નમઃ ।
ૐ અભેદબોધિવાક્યૌઘપ્રાબલ્યપરિદર્શકાય નમઃ ।
ૐ ભેદબુદ્ધિપ્રમાણત્વસર્વાંશોન્મૂલનક્ષમાય નમઃ ।
ૐ ભેદસંદર્શિવાક્યૌઘપ્રામાણ્યાભાવસાધકાય નમઃ ।
ૐ ભેદપ્રત્યક્ષ્યદૌર્બલ્યપ્રતિપાદનતત્પરાય નમઃ ।
ૐ ભેદનિન્દાસહસ્રોક્તિતાત્પર્યપ્રતિપાદકાય નમઃ ।
ૐ લોકપ્રસિદ્ધભેદાનુવાદકત્વપ્રદર્શકાય નમઃ ।
ૐ અપ્રસિદ્ધાદ્વૈતબોધિવાક્યપ્રામાણ્યસાધકાય નમઃ ।
ૐ નાનાદૃષ્ટાન્તસંદર્શિને નમઃ ।
ૐ શ્રુતિવાક્યનિદર્શકાય નમઃ ॥ ૫૯૦ ॥

ૐ યુક્તિસાહસ્રઘટિતસ્વાનુભૂતિપ્રદર્શકાય નમઃ ।
ૐ શ્રુતિયુક્તિસુસૌહાર્દદર્શકાય નમઃ ।
ૐ વીતમત્સરાય નમઃ ।
ૐ હેતુદોષાંશસંદર્શિમણ્ડનાક્ષેપખણ્ડનાય નમઃ ।
ૐ ભેદૌપાધિકતાબોધિને નમઃ ।
ૐ સત્યાદ્વૈતાનુદર્શકાય નમઃ ।
ૐ અસમ્સારિપરબ્રહ્મસાધનૈકાન્તમાનસાય નમઃ ।
ૐ ક્ષેત્રજ્ઞપરમાત્મૈક્યવાદિગીતાદિનિદર્શકાય નમઃ ।
ૐ અદ્યારોપાપવાદાપ્તનિષ્પ્રપઞ્ચત્વદર્શકાય નમઃ ।
ૐ યુક્તિસાહસ્રરચિતદુર્વાદિમતખણ્ડનાય નમઃ ॥ ૬૦૦ ॥

ૐ મણ્ડનીયગલાલમ્બિમાલામાલિન્યદર્શકાય નમઃ ।
ૐ પુષ્પવૃષ્ટિસંછન્નાય નમઃ ।
ૐ ભારતીપ્રતિનન્દિતાય નમઃ ।
ૐ ભિક્ષાકાલોપસમ્પ્રાપ્તભારતીપરિદર્શકાય નમઃ ।
ૐ ઉભયાહ્વાનકૃદ્વાણીવૈદગ્ધ્યશ્લાઘનાપરાય નમઃ ।
ૐ ભારતીબોધિતસ્વીયદુર્વાસઃશાપસંશ્રવિણે નમઃ ।
ૐ જયાવધિકતચ્છાપવૃત્તાન્તાકર્ણનાય નમઃ ।
ૐ વશિને નમઃ ।
ૐ સ્વધામગમનોદ્યુક્તભારતીપ્રતિરોધકાય નમઃ ।
ૐ વનદુર્ગામહામન્ત્રકૃતવાણીસુબાધનાય નમઃ ॥ ૬૧૦ ॥

ૐ સરસ્વત્યવતારત્વબોધકાય નમઃ ।
ૐ વેદવિદ્વરાય નમઃ ।
ૐ ભક્તિમત્પરતન્ત્રત્વબોધકાય નમઃ ।
ૐ વિનયોજ્વલાય નમઃ ।
ૐ સ્વાનુજ્ઞાવધિભૂલોકનિવાસપ્રાર્થનાપરાય નમઃ ।
ૐ મણ્ડનીયાશયજ્ઞાનપ્રવૃત્તાય નમઃ ।
ૐ વિગતસ્પૃહાય નમઃ ।
ૐ કર્મજાડ્યપરાભૂતતત્સન્દેહાપનોદકાય નમઃ ।
ૐ નિજાપજયસંજાતદુઃખાભાવોક્તિસંશ્રવિણે નમઃ ।
ૐ જૈમિન્યુક્તિનિરાશાનુશોચન્મણ્ડનબોધકાય નમઃ ॥ ૬૨૦ ॥

ૐ કામનાવદનુગ્રાહિજૈમિન્યાશયબોધકાય નમઃ ।
ૐ કર્મપ્રણાડીમાત્રત્વબોધિને નમઃ ।
ૐ જૈમિનિસમ્મતાય નમઃ ।
ૐ સાક્ષાન્મોક્ષૈકફલકજ્ઞાનવાચિને નમઃ ।
ૐ મહાવચસે નમઃ ।
ૐ કર્મૌઘફલદાતૃત્વાનુપપત્તિપ્રપઞ્ચકાય નમઃ ।
ૐ ઈશૈકફલદાતૃત્વસાધકાય નમઃ ।
ૐ યુક્તિબોધકાય નમઃ ।
ૐ જૈમિનીયવચોજાલતાત્પર્યોદ્ઘાટનક્ષમાય નમઃ ।
ૐ અનુમેયેશ્વરાભાવમાત્રતાત્પર્યસૂચકાય નમઃ ।
ૐ વેદૈકગમ્યેશવાદિજૈમિન્યાશયસૂચકાય નમઃ ।
ૐ ડોલાયમાનહૃદયમણ્ડનાર્યાવલોકનાય નમઃ ।
ૐ તત્સન્દેહાપનોદાર્થાગતજૈમિનિશમ્સકાય નમઃ ।
ૐ સ્વોક્તસર્વાંશસાધુત્વબોધિજૈમિનિશમ્સકાય નમઃ ।
ૐ જૈમિન્યુદિતસર્વજ્ઞભાવાય નમઃ ।
ૐ જૈમિનિપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ નિજાવતારસંસૂચિજૈમિનિપ્રતિનન્દિતાય નમઃ ।
ૐ જૈમિનિવ્યાસવચનતાત્પર્યાંશપ્રદર્શકાય નમઃ ।
ૐ જૈમિન્યન્તર્ધિસંદર્શિને નમઃ ।
ૐ સર્વતો જયભાજનાય નમઃ ॥ ૬૪૦ ॥

ૐ સાષ્ટાઙ્ગપાતપ્રણતમણ્ડનાર્યપ્રસાદકૃતે નમઃ ।
ૐ સ્વીયાવતારતાભિજ્ઞમણ્ડનાર્યાભિનન્દિતાય નમઃ ।
ૐ સ્વાનભિજ્ઞત્વાનુશોચિમણ્ડનાર્યપ્રસંસકાય નમઃ ।
ૐ સ્વકર્મજાડ્યાનુશોચન્મણ્ડનોક્ત્યભિનન્દકાય નમઃ ।
ૐ સમ્સારતાપસમ્બોધિમણ્ડનોક્ત્યભિનન્દકાય નમઃ ।
ૐ પરમાનન્દલહરીવિહરન્મણ્ડનાદૃતાય નમઃ ।
ૐ સ્વાજ્ઞાનતિમિરાપાયબોધિમણ્ડનશમ્સકાય નમઃ ।
ૐ અવિદ્યારાક્ષસીગ્રસ્તપરમાત્મોદ્ધૃતિક્ષમાય નમઃ ।
ૐ સ્વાપરાધક્ષમાપેક્ષિમણ્ડનાર્યાભિયાચિતાય નમઃ ।
ૐ મણ્ડનાર્યકૃતસ્વીયાવતારત્વસમર્થનાય નમઃ ॥ ૬૫૦ ॥

ૐ પૂર્વાર્જિતસ્વસુકૃતશ્લાઘિમણ્ડનપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ સ્વસંવાદાતિસન્તુષ્ટમણ્ડનાધિકનન્દિતાય નમઃ ।
ૐ સ્વસંવાદાતિદૌર્લભ્યબોધિમણ્ડનશમ્સકાય નમઃ ।
ૐ નાનાસ્તુતિવચોગુંફસન્તુષ્ટસ્વાન્તસમ્યુતાય નમઃ ।
ૐ મણ્ડનાર્યકૃતાસંખ્યનમોવાકપ્રશંસનાય નમઃ ।
ૐ મણ્ડનારચિતસ્તોકસ્તુતિસાહસ્રભાજનાય નમઃ ।
ૐ સ્વપાદશરણાપન્નમણ્ડનાનુગ્રહોત્સુકાય નમઃ ।
ૐ નિજકિઙ્કરતાબોધિમણ્ડનોક્તિપ્રશમ્સકાય નમઃ ।
ૐ મણ્ડનીયમહાભક્તિતરલીકૃતમાનસાય નમઃ ।
ૐ તદીયજન્મસાફલ્યાપાદનોદ્યતમાનસાય નમઃ ॥ ૬૬૦ ॥

ૐ સુતદારગૃહત્યાગાસક્તમણ્ડનશમ્સકાય નમઃ ।
ૐ મણ્ડનીયકલત્રાનુમતિસમ્પાદનોત્સુકાય નમઃ ।
ૐ મુન્યુક્તસર્વવૃત્તજ્ઞવાણીસમનુમોદિતાય નમઃ ।
ૐ મણ્ડનપ્રાપ્તશિષ્યત્વાબોધિવાણીપ્રશમ્સકાય નમઃ ।
ૐ મુન્યુક્તસર્વવૃત્તાન્તયાથાર્થ્યપરિચિન્તકાય નમઃ ।
ૐ સમગ્રવિજયાભાવબોધિવાણ્યુક્તિચિન્તકાય નમઃ ।
ૐ નિજાર્ધભાગતાવાચિવાણિપ્રાગલ્ભ્યચિન્તકાય નમઃ ।
ૐ મહિલાજનસંવાદદોષોદ્ઘાટનતત્પરાય નમઃ ।
ૐ યાજ્ઞવલ્ક્યસ્ત્રીવિવાદદર્શિવાણ્યુક્તિપૂજકાય નમઃ ।
ૐ સુલભાજનકાદ્યુક્તિપ્રત્યુક્તિપરિચિન્તકાય નમઃ ॥ ૬૭૦ ॥

ૐ વિદ્વત્સભામધ્યવર્તિને નમઃ ।
ૐ વાણીસંવાદકાય નમઃ ।
ૐ વાગ્ઝરીમાધુરીયોગદૂરીકૃતસુધારસાય નમઃ ।
ૐ ભારતીચિન્તિતાશેષશાસ્ત્રાજય્યત્વવૈભવાય નમઃ ।
ૐ અતિબાલ્યકૃતસન્યાસાય નમઃ ।
ૐ વિષયૌઘપરાઙ્ગ્મુખાય નમઃ ।
ૐ કામશાસ્ત્રકૃતપ્રશ્નાય નમઃ ।
ૐ ચિન્તનાપરમાનસાય નમઃ ।
ૐ જનાપવાદચકિતાય નમઃ ।
ૐ યતિધર્મપ્રવર્તકાય નમઃ ॥ ૬૮૦ ॥

ૐ કામશાસ્ત્રાનભિજ્ઞત્વબહિઃપ્રકટનોદ્યતાય નમઃ ।
ૐ માસમાત્રાવધિપ્રાર્થિને નમઃ ।
ૐ વાણ્યનુજ્ઞાતાય નમઃ ।
ૐ આત્મવતે નમઃ ।
ૐ ગમનાર્થકૃતોદ્યોગાય નમઃ ।
ૐ શિષ્યાવલિપરિષ્કૃતાય નમઃ ।
ૐ યોગશક્તિકૃતાકાશસઞ્ચારાય નમઃ ।
ૐ યોગતત્વવિદે નમઃ ।
ૐ ગતચેતનભૂપાલગાત્રદર્શિને નમઃ ।
ૐ પ્રહૃષ્ટધિયે નમઃ ।
ૐ પ્રમદાજનસંવીતરાજકાયપ્રદર્શકાય નમઃ ।
ૐ તચ્છરીરનુપ્રવેશસમુત્સુકિતમાનસાય નમઃ ।
ૐ સનન્દનાદિસચ્છિષ્યસમાપૃચ્છાપરાયણાય નમઃ ।
ૐ ભક્તિમત્તરપદ્માઙ્ઘ્રિનિષિદ્ધગમનાય નમઃ ।
ૐ વ્રતિને નમઃ ।
ૐ સનન્દનોક્તવિષયાકર્ષકત્વસ્વભાવકાય નમઃ ।
ૐ ઊર્ધ્વરેતોવ્રતાપોહશઙ્કિપદ્માઙ્ઘ્રિબોધકાય નમઃ ।
ૐ સન્યાસધર્મશૈથિલ્યાશઙ્કિપદ્માઙ્ઘ્રિવારિતાય નમઃ ।
ૐ દેહાભિમાનવન્માત્રપાપસમ્ભવબોધકાય નમઃ ।
ૐ નિરહઙ્કારકર્મૌઘલેપાભાવાવબોધકાય નમઃ ॥ ૭૦૦ ॥

ૐ ગુહાહિતાત્મીયદેહરક્ષણીયત્વબોધકાય નમઃ ।
ૐ સમ્પ્રાપ્તામરકાભિખ્યરાજદેહાય નમઃ ।
ૐ વિશેષવિદે નમઃ ।
ૐ નિજપ્રવેશચલિતરાજકીયશરીરભૃતે નમઃ ।
ૐ અકસ્માજ્જીવસમ્પ્રાપ્તિવિસ્માપિતતદઙ્ગનાય નમઃ ।
ૐ પ્રભૂતહર્ષવનિતાવ્યૂહસન્દર્શનોત્સુકાય નમઃ ।
ૐ વિસ્મયાનન્દભરિતમન્ત્રિમુખ્યાભિનન્દિતાય નમઃ ।
ૐ શઙ્ખદુન્દુભિનિર્ઘોષસમાકર્ણનતત્પરાય નમઃ ॥ ૭૧૦ ॥

ૐ સમસ્તજનતાનન્દજનકાય નમઃ ।
ૐ મઙ્ગલપ્રદાય નમઃ ।
ૐ પુરોહિતકૃતસ્વીયશાન્તિકર્મણે નમઃ ।
ૐ શમાવનયે નમઃ ।
ૐ કૃતમાઙ્ગલિકાય નમઃ ।
ૐ ભદ્રગજારૂઢાય નમઃ ।
ૐ નિરીહિતાય નમઃ ।
ૐ સચિવાદિકૃતસ્વીયસત્કારાય નમઃ ।
ૐ સાધુસમ્મતાય નમઃ ।
ૐ પૃથિવીપાલનોદ્યુક્તાય નમઃ ।
ૐ ધર્માધર્મવિશેષવિદે નમઃ ॥ ૭૨૦ ॥

ૐ નીતિમાર્ગસુનિષ્ણાત્રે નમઃ ।
ૐ રાજકાર્યાનુપાલકાય નમઃ ।
ૐ નિજૌદાર્યાદિજનિતમન્ત્રિસંશયભાજનાય નમઃ ।
ૐ સ્વકીયગુણસન્દોહસમાહ્લાદિતસજ્જનાય નમઃ ।
ૐ પરકાયપ્રવેષ્ટ્યત્વજ્ઞાતૃમન્ત્રિપ્રપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ મન્ત્રિવિન્યસ્તનિખિલરાજ્યભારાય નમઃ ।
ૐ ધરાધિપાય નમઃ ।
ૐ અન્તઃપુરકૃતાવાસાય નમઃ ।
ૐ લલનાજનસેવિતાય નમઃ ।
ૐ ભૂપાલદેહસમ્પ્રાપ્તનાનાક્રીડામહોત્સવાય નમઃ ।
ૐ વિષયાનન્દવિમુખાય નમઃ ।
ૐ વિષયૌઘવિનિન્દકાય નમઃ ।
ૐ વિષયારાતિશમનાય નમઃ ।
ૐ વિષયાતિવિદૂરધિયે નમઃ ।
ૐ વિષયાખ્યમહારણ્યનિકૃન્તનકુઠારકાય નમઃ ।
ૐ વિષયાખ્યવિષજ્વાલાસમ્સ્પર્શરહિતાય નમઃ ।
ૐ યમિને નમઃ ।
ૐ વિષયામ્બુધિસંશોષબડબાગ્નિશિખાયિતાય નમઃ ।
ૐ કામક્રોધાદિષડ્વૈરિદૂરીભૂતાન્તરઙ્ગકાય નમઃ ।
ૐ વિષયાસારતાદર્શિને નમઃ ॥ ૭૪૦ ॥

ૐ વિષયાનાકુલાંતરાય નમઃ ।
ૐ વિષયાખ્યગજવ્રાતદમનોદ્યુક્તકેસરિણે નમઃ ।
ૐ વિષયવ્યાઘ્રદર્પઘ્નાય નમઃ ।
ૐ વિષયવ્યાલવૈદ્યકાય નમઃ ।
ૐ વિષયૌઘદુરન્તત્વચિન્તકાય નમઃ ।
ૐ વીતચાપલાય નમઃ ।
ૐ વાત્સાનયકલાસારસર્વસ્વગ્રહણોત્સુકાય નમઃ ।
ૐ ભૂપદેહકૃતાસંખ્યભોગાય નમઃ ।
ૐ નૃપતિવેષભૃતે નમઃ ।
ૐ સમયાત્યયસમ્બોધિશિષ્યવર્ગાનુચિન્તિતાય નમઃ ॥ ૭૫૦ ॥

ૐ દુઃખાર્ણવનિમગ્નસ્વશિષ્યવર્ગાનુચિન્તકાય નમઃ ।
ૐ ઇતિકર્તવ્યતામૂઢશિષ્યવર્ગગવેષિતાય નમઃ ।
ૐ મૃતોત્થિયનૃપશ્રોતૃશિષ્યાભિજ્ઙાતધામકાય નમઃ ।
ૐ નાનારુચિરવેષાઢ્યનિજશિષ્યાવલોકનાય નમઃ ।
ૐ ગાનવિદ્યાતિનૈપુણ્યશિષ્યનાગાવકર્ણનાય નમઃ ।
ૐ અન્યોપદેશરચિતહૃદ્યપદ્યસુસંશ્રવિણે નમઃ ।
ૐ નાનાર્થગર્ભશિષ્યોક્તપયાર્થપરિચિન્તકાય નમઃ ।
ૐ વેદાન્તાર્થપરિપ્રોતવાક્યશ્રવણકૌતિકિને નમઃ ।
ૐ તત્વમસ્યાદિશિષ્યોક્તવાક્યાર્થપરિચિન્તકાય નમઃ ।
ૐ સર્વવેદાન્તસંગૂઢપરમાત્માનુચિન્તકાય નમઃ ।
ૐ નિજશિષ્યાશયાભિજ્ઙાય નમઃ ।
ૐ નિજકાયપ્રવેશકૃતે નમઃ ।
ૐ દંદહ્યમાનાત્મદેહદર્શિને નમઃ ।
ૐ ત્વરિતમાનસાય નમઃ ।
ૐ તદાનીન્તનસન્તાપશમનોપાયચિન્તકાય નમઃ ।
ૐ લક્ષ્મીનૃસિંહસ્તવનનિશ્ચિતાત્મને નમઃ ।
ૐ સુપદ્યકૃતે નમઃ ।
ૐ નાનાસ્તુતિવચોગુમ્ફપ્રીણિતશ્રીનૃસિંહકાય નમઃ ।
ૐ નૃસિંહકરુણાશાન્તસન્તાપવપુરાશ્રિતાય નમઃ ।
ૐ સનન્દનાદિસચ્છિષ્યસંવૃતોભયપાર્શ્વકાય નમઃ ॥ ૭૭૦ ॥

ૐ નિજવૃત્તાન્તકથનતત્પરાય નમઃ ।
ૐ શિષ્યભાવવિદે નમઃ ।
ૐ આકાશમાર્ગગમનાય નમઃ ।
ૐ મણ્ડનાર્યનિવેશદૃશે નમઃ ।
ૐ વિષયાસ્વાદવિમુખમણ્ડનાર્યાભિનન્દકાય નમઃ ।
ૐ મણ્ડનાર્યકૃતાસંખ્યપ્રણામાઞ્જલિદાનકાય નમઃ ।
ૐ સન્ન્યાસનિશ્ચિતસ્વાન્તમણ્ડનાર્યપ્રશંસકાય નમઃ ।
ૐ વિષ્ટરસ્થિતિવિશ્રાન્તાય નમઃ ।
ૐ શારદાકૃતદર્શનાય નમઃ ।
ૐ શારદાશ્લાઘિતસ્વીયસાર્વજ્ઞ્યાય નમઃ ॥ ૭૮૦ ॥

ૐ વાદલોલુપાય નમઃ ।
ૐ નિજધામગમોદ્યુક્તવાણ્યન્તર્ધાનદર્શકાય નમઃ ।
ૐ યોગમાહાત્મ્યસંદૃષ્ટવાણીભાષણતત્પરાય નમઃ ।
ૐ વિધિપત્નીત્વસંદર્શિને નમઃ ।
ૐ તન્માહાત્મ્યાનુદર્શકાય નમઃ ।
ૐ સ્વકલ્પિતર્ષ્યશૃઙ્ગાદિક્ષેત્રવાસાભિકાઙ્ક્ષકાય નમઃ ।
ૐ શૃઙ્ગગિર્યાદિસુક્ષેત્રસાનિધ્યપ્રાર્થનાપરાય નમઃ ।
ૐ ભારતીસમનુજ્ઞાતક્ષેત્રસાનિધ્યતોષિતાય નમઃ ।
ૐ અકસ્માતન્તર્ધિદર્શિને નમઃ ॥ ૭૯૦ ॥

ૐ વિસ્મયાકુલમાનસાય નમઃ ।
ૐ વિધિવદ્દત્તસર્વસ્વમણ્ડનાર્યાનુમોદકાય નમઃ ।
ૐ સન્ન્યાસગૃહ્યવિધ્યુક્તસર્વકર્મોપદેશકાય નમઃ ।
ૐ શ્રીમન્મણ્ડનકર્ણોક્તમહાવાક્યચતુષ્ટયાય નમઃ ।
ૐ મહાવાક્યગતાશેષતત્વાર્થશ્રાવકાય નમઃ ।
ૐ ગુરવે નમઃ ।
ૐ તત્વમ્ પદગવાચ્યાર્થલક્ષ્યાર્થપ્રતિપાદકાય નમઃ ।
ૐ લક્ષોભયાર્થૈક્યબોધિને નમઃ ।
ૐ નાનાદૃષ્ટાન્તદર્શકાય નમઃ ।
ૐ દેહાદ્યહમ્તામમતાસમૂલોન્મૂલનક્રમાય નમઃ ।
ૐ બૃહદારણ્યકપ્રોક્તમહામત્સ્યનિદર્શકાય નમઃ ।
ૐ જાગ્રદાદ્યાત્મસમ્બન્ધરાહિત્યપ્રતિપાદકાય નમઃ ।
ૐ વિવર્તવાદસિદ્ધાન્તસમર્થનપરાયણાય નમઃ ।
ૐ તાત્પર્યલિઙ્ગનિર્ણીતપરમાદ્વૈતતત્વકાય નમઃ ।
ૐ ગુરુમાહાત્મ્યસંદર્શિને નમઃ ।
ૐ તત્વવિદે નમઃ ।
ૐ તત્વબોધકાય નમઃ ।
ૐ નિજાઙ્ઘ્રિયુગ્મપતિતસુરેશ્વરકટાક્ષકૃતે નમઃ ।
ૐ કરુણાલિઙ્ગિતાપાઙ્ગક્ષપિતાન્તસ્તમોમલાય નમઃ ।
ૐ સુરેશ્વરાખ્યાસંદાત્રે નમઃ ॥ ૮૧૦ ॥

ૐ સુરેશ્વરસુપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ નર્મદાતીરસંવાસિને નમઃ ।
ૐ શ્રીશૈલગમનોત્સુકાય નમઃ ।
ૐ મલ્લિકાર્જુનસંદર્શિને નમઃ ।
ૐ ભ્રમરામ્બાપ્રણામકૃતે નમઃ ।
ૐ માહેશ્વરાદિવિજયિશિષ્યવર્ગસમાશ્રિતાય નમઃ ।
ૐ અશેષદિક્પ્રસૃમરયશોજ્યોત્સ્નાનિશાકરાય નમઃ ।
ૐ નિજમાહાત્મ્યસંશ્રોતૃકાપાલિકકૃતાનતયે નમઃ ।
ૐ કાપાલિકકૃતાનેકસ્તુતિજાલાય નમઃ ।
ૐ નિરાદરાય નમઃ ॥ ૮૨૦ ॥

ૐ કપાલિપ્રીણનાર્થસ્વગમનોક્તિસુસંશ્રવિણે નમઃ ।
ૐ સર્વજ્ઞમસ્તકાપેક્ષિતદુક્તિપરિચિન્તકાય નમઃ ।
ૐ નિજસર્વજ્ઞતાવાચિકાપાલોક્તિવિચિન્તકાય નમઃ ।
ૐ સ્વશિરઃપ્રાર્થનોદ્યુક્તકાપાલિકકૃતાનતયે નમઃ ।
ૐ બહ્વપાયસ્વીયકાયદોષદર્શનતત્પરાય નમઃ ।
ૐ પરોપકારનૈરત્યવ્રતપાલનતત્પરાય નમઃ ।
ૐ નિજકાયાપગમનનિર્વ્યાકુલનિજાન્તરાય નમઃ ।
ૐ સમાધિકાલીનશિરશ્છેદાનુજ્ઞાપ્રદાયકાય નમઃ ।
ૐ એકાન્તસંસ્થિતાય નમઃ ।
ૐ યોગિને નમઃ ॥ ૮૩૦ ॥

ૐ સમાધ્યાલીનમાનસાય નમઃ ।
ૐ પરમાત્માનુસન્ધાનનિર્ગતાશેષચિન્તનાય નમઃ ।
ૐ નિષ્કમ્પદેહાય નમઃ ।
ૐ નિર્મોહાય નમઃ ।
ૐ નિરન્તરસુખાત્મકાય નમઃ ।
ૐ સ્વવધોદ્યુક્તકાપાલિકાગમનાવબોધકાય નમઃ ।
ૐ જત્રુપ્રદેશનિહિતચિબુકાય નમઃ ।
ૐ દૃષ્ટનાસિકાય નમઃ ।
ૐ સિદ્ધાસનસમાસીનાય નમઃ ।
ૐ નિર્ગતદ્વૈતભાવનાય નમઃ ॥ ૮૪૦ ॥

ૐ ચિન્માત્રપરમાનન્દલહરીમગ્નમાનસાય નમઃ ।
ૐ કૃપાણકરકાપાલિવધોદ્યોગાનવેક્ષકાય નમઃ ।
ૐ જ્ઞાતવૃત્તાન્તપદ્માઙ્ઘ્રિમારિતસ્વીયશત્રુકાય નમઃ ।
ૐ નૃસિંહવેષપદ્માઙ્ઘ્રિકૃતાર્ભટવિચાલિતાય નમઃ ।
ૐ સમાધિવ્યુત્થિતમતયે નમઃ ।
ૐ ઉન્મીલિતવિલોચનાય નમઃ ।
ૐ તદટ્ટહાસનિર્ઘોષબધિરીભૂતકર્ણકાય નમઃ ।
ૐ દંષ્ટ્રાકરાલવદનશ્રીમન્નૃહરિદર્શકાય નમઃ ।
ૐ આક્સ્મિકનૃસિંહાવલોકનસ્તિમિતાન્તરાય નમઃ ।
ૐ નિર્ભીતાય નમઃ ।
ૐ ગલદાનન્દભાષ્પાય નમઃ ।
ૐ સ્તુતિપરાયણાય નમઃ ।
ૐ નૃસિંહક્રોધશાન્ત્યર્થપ્રાર્થનાતત્પરાય નમઃ ।
ૐ યતયે નમઃ ।
ૐ નૃસિંહાવેશસમ્ભ્રાન્તપદ્મપાદપ્રદર્શકાય નમઃ ।
ૐ સ્વપ્નાયિતસ્વવૃત્તાન્તજ્ઞાતૃપદ્માઙ્ઘ્રિપ્રણતાય નમઃ ।
ૐ વિસ્મયાકુલાય નમઃ ।
ૐ ગોકર્ણાભ્યર્ણસઞ્ચારિણે નમઃ ।
ૐ ગોકર્ણેશ્વરપાદાબ્જપ્રણન્ત્રે નમઃ ।
ૐ પ્રીતમાનસાય નમઃ ।
ૐ ગોકર્ણનાથસમ્સ્તોત્રે નમઃ ।
ૐ ત્રિરાત્રસ્થિતિતત્પરાય નમઃ ।
ૐ મૂકામ્બિકામહાદેવીસન્દર્શનકૃતાર્થધિયે નમઃ ।
ૐ દ્વિજદમ્પતિસન્દર્શિને નમઃ ।
ૐ તદ્રોદનવિખિન્નધિયે નમઃ ।
ૐ તદઙ્કગામિમૃતકશિશુસન્દર્શનાતુરાય નમઃ ।
ૐ અનઙ્ગવાણીસંશ્રોત્રે નમઃ ।
ૐ પુત્રોજ્જીવનલાલસાય નમઃ ॥ ૮૭૦ ॥

ૐ દ્વિજસંવર્ણિતસ્વીયમહિમાય નમઃ ।
ૐ સર્વપાલકાય નમઃ ।
ૐ તત્કાલોત્થિતતત્પુત્રજીવનપ્રીતમાનસાય નમઃ ।
ૐ નિજમાહાત્મ્યસન્દ્રષ્ટૃજનવિસ્મયકારકાય નમઃ ।
ૐ મૂકામ્બાદર્શનાકાઙ્ક્ષિણે નમઃ ।
ૐ તત્ક્ષેત્રવાસતત્પરાય નમઃ ।
ૐ ઉચ્ચાવચગભીરાર્થસ્તોત્રનિર્માણકૌતુકિને નમઃ ।
ૐ સ્વકર્મનિષ્ઠવિપ્રાઢ્યશ્રીબલિગ્રામસેવકાય નમઃ ।
ૐ પ્રભાકરાખ્યસદ્વિપ્રબાલમૌગ્ધ્યાપનોદકાય નમઃ ।
ૐ સ્વપાદશરણાયાતતદ્વિપ્રાનુગ્રહોત્સુકાય નમઃ ॥ ૮૮૦ ॥

ૐ પ્રણામકર્તૃતત્પુત્રસમુત્થાપનતત્પરાય નમઃ ।
ૐ દ્વિજવર્ણિતતત્પુત્રમુગ્ધચેષ્ટાવચઃશ્રવિણે નમઃ ।
ૐ અન્તઃપ્રચ્છન્નવહ્ન્યાભદ્વિજદારકદર્શનાય નમઃ ।
ૐ તન્માહાત્મ્યવિશેષજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ મૌનમુદ્રાવિભેદકાય નમઃ ।
ૐ દ્વિજદારકસમ્પ્રશ્નકરણોદ્યતમાનસાય નમઃ ।
ૐ તદીયજડતાહેતુપૃચ્છકાય નમઃ ।
ૐ કરુણાકરાય નમઃ ।
ૐ બાલવેષપ્રતિચ્છન્નતદુક્તિશ્રવણોત્સુકાય નમઃ ।
ૐ દેહાદિજડતાબોધિબાલવાક્યાતિવિસ્મિતાય નમઃ ॥ ૮૯૦ ॥

ૐ સ્વચેતનત્વસમ્બોધિતદ્વચઃશ્લાઘનાપરાય નમઃ ।
ૐ પદ્યદ્વાદશિકાકર્તૃતત્પ્રજ્ઞાશ્લાઘનોત્સુકાય નમઃ ।
ૐ તત્ત્વજ્ઞતાપ્રકટતદુક્તિપ્રતિનન્દકાય નમઃ ।
ૐ અધ્યાપનાદિરહિતબાલપ્રજ્ઞાતિવિસ્મિતાય નમઃ ।
ૐ તદનુગ્રહણોદ્યુક્તાય નમઃ ।
ૐ તન્મૂર્ધન્ય્સ્તહસ્તકાય નમઃ ।
ૐ ગૃહવાસાદ્યયોગ્યત્વદર્શકાય નમઃ ।
ૐ શ્લાઘનાપરાય નમઃ ।
ૐ દ્વિજાતિપ્રેષણોદ્યુક્તાય નમઃ ।
ૐ શિષ્યસંગ્રહણોદ્યુક્તાય નમઃ ॥ ૯૦૦ ॥

ૐ હસ્તામલકસંજ્ઞાસન્દ્રાત્રે નમઃ ।
ૐ ન્યાસદાયકાય નમઃ ।
ૐ સ્વશિષ્યભાવાનુગતહસ્તામલકસંશ્રિતાય નમઃ ।
ૐ શ્રિઙ્ગગિર્યાખ્યસુક્ષેત્રગમનોદ્યતમાનસાય નમઃ ।
ૐ તુઙ્ગભદ્રાકૃતસ્નાનાય નમઃ ।
ૐ ભાષ્યપ્રવચનોત્સુકાય નમઃ ।
ૐ શારદાલયનિર્માત્રે નમઃ ।
ૐ શારદાસ્થાપનાપરાય નમઃ ।
ૐ શારદાપૂજનોદ્યુક્તાય નમઃ ।
ૐ શારદેન્દુસમાનનાય નમઃ ॥ ૯૧૦ ॥

ૐ ગિર્યાખ્યનિજસચ્છિષ્યશુશ્રૂષાપ્રીતમાનસાય નમઃ ।
ૐ પાઠાર્થસમુપાવિષ્ટશિષ્યમણ્ડલમણ્ડિતાય નમઃ ।
ૐ સ્વશાટીક્ષાળનોદ્યુક્તગિર્યાગમનનિરીક્ષકાય નમઃ ।
ૐ નિજશિષ્યાન્તરાસૂયાનિરાકરણતત્પરાય નમઃ ।
ૐ ગિર્યાખ્યનિજસચ્છિષ્યાનુગ્રહૈકપરાયણાય નમઃ ।
ૐ સ્વાનુગ્રહાપ્તસર્વજ્ઞભાવગિર્યભિનન્દિતાય નમઃ ।
ૐ વિદિતાખિલસદ્વિદ્યાગિર્યભિવન્દિતાય નમઃ ।
ૐ તોટકાભિદસદ્વૃત્તોજ્વલપદ્યાવકર્ણકાય નમઃ ।
ૐ શિષ્યાન્તરાભિવિજ્ઞાતકરુણાલેશવૈભવાય નમઃ ।
ૐ ગુર્વનુગ્રહમાહાત્મ્યસન્દર્શિને નમઃ ॥ ૯૨૦ ॥

ૐ લોકસઙ્ગ્રહિણે નમઃ ।
ૐ તોટકાખ્યાપ્રદાત્રે નમઃ ।
ૐ શ્રીતોટકાર્યાતિસત્કૃતાય નમઃ ।
ૐ તત્વાર્થગર્ભતદ્વાક્યશૈલીવૈભવચિન્તકાય નમઃ ।
ૐ સુરેશ્વરાર્યપદ્માઙ્ઘ્રિહસ્તામલકસંશ્રિતાય નમઃ ।
ૐ તોટકાનુગતાય નમઃ ।
ૐ શિષ્યચતુષ્ટયસમાશ્રિતાય નમઃ ।
ૐ સુરેશ્વરાપેક્ષિતસ્વભાષ્યવાર્તિકનિર્મિતયે નમઃ ।
ૐ વાર્તિકારચનાનુજ્ઞાદાત્રે નમઃ ।
ૐ દેશિકપુઙ્ગવાય નમઃ ॥ ૯૩૦ ॥

ૐ સિદ્ધાન્તાપગમાશઙ્કિપદ્માઙ્ઘ્ર્યાદિપ્રબોધિતાય નમઃ ।
ૐ વાર્તિકગ્રંથનિર્માણજાતવિઘ્નાનુદર્શકાય નમઃ ।
ૐ શિષ્યનિર્બન્ધાનુગામિને નમઃ ।
ૐ શિષ્યૌઘકરુણાકરાય નમઃ ।
ૐ પદ્માઙ્ઘ્રિરચિતસ્વીયભાષ્યટીકાનિરીક્ષકાય નમઃ ।
ૐ રમ્યનૈષ્કર્મ્યસિદ્ધ્યાદિસુરેશગ્રંથદર્શકાય નમઃ ।
ૐ આદ્યન્તગ્રંથસન્દર્ભદર્શનપ્રીતમાનસાય નમઃ ।
ૐ ગ્રંથનિર્માણવૈદગ્ધ્યદર્શનાધિકવિસ્મિતાય નમઃ ।
ૐ તૈત્તરીયસ્વીયભાષ્યવૃત્તિનિર્માપણોત્સુકાય નમઃ ।
ૐ બૃહદારણ્યસદ્ભાષ્યવાર્તિકશ્રવણાદૃતાય નમઃ ॥ ૯૪૦ ॥

ૐ અનેકશિષ્યરચિતાદ્વૈતગ્રંથાવલોકનાય નમઃ ।
ૐ તીર્થયાત્રાકૃતોત્સાહપદ્મપાદોક્તિચિન્તકાય નમઃ ।
ૐ તીર્થયાત્રાભવાનેકદોષસઙ્ઘપ્રદર્શકાય નમઃ ।
ૐ નાનાવિક્ષેપસાહસ્રસમ્ભવપ્રતિપાદકાય નમઃ ।
ૐ તીર્થયાત્રૈકનિર્બન્ધપદ્મપાદાનુમોદકાય નમઃ ।
ૐ સ્વોપદેશવચોઽશ્રોતૃપદ્મપાદાનુશોચકાય નમઃ ।
ૐ માર્ગદોષાદિસન્દર્શિને નમઃ ।
ૐ જાગરૂકત્વબોધકાય નમઃ ।
ૐ આસન્નમરણસ્વીયજનનીસ્મરણાતુરાય નમઃ ।
ૐ સ્મૃતિમાત્રસમાપન્નમાતૃપાર્શ્વાય નમઃ ॥ ૯૫૦ ॥

ૐ અતિભક્તિમતે નમઃ ।
ૐ માતૃસન્દર્શનપ્રીતાય નમઃ ।
ૐ પ્રીણિતસ્વીયમાતૃકાય નમઃ ।
ૐ સ્વસમ્સ્કારૈકસમ્પ્રાર્થિમાતૃવાઞ્છાનુપાલકાય નમઃ ।
ૐ તારકાખ્યપરબ્રહ્મોપદેષ્ટ્રે નમઃ ।
ૐ પરમેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્માનભિજ્ઞજનનીસન્તારણપરાયણાય નમઃ ।
ૐ નિજસ્તોત્રસમાયાતપરમેશપ્રદર્શકાય નમઃ ।
ૐ જનનીભયસન્દ્રષ્ટ્રે નમઃ ।
ૐ માધવસ્તુતિતત્પરાય નમઃ ॥ ૯૬૦ ॥

ૐ સ્તુતિમાહાત્મ્યસમ્પ્રાપ્તવિષ્ણુમૂર્તિપ્રદર્શકાય નમઃ ।
ૐ તદ્દર્શનસમુત્પન્નજનનીપ્રીતિભાજનાય નમઃ ।
ૐ વિષ્ણુદૂતવિમાનસ્થમાતૃદર્શનવિર્વૃતાય નમઃ ।
ૐ તત્સમ્સ્કારકૃતોદ્યોગાય નમઃ ।
ૐ બન્ધુવર્ગસમાહ્વાયિને નમઃ ।
ૐ સમ્સ્કારાર્થાગ્નિસમ્પ્રાર્થિને નમઃ ।
ૐ બન્ધુવર્ગનિરાકૃતાય નમઃ ।
ૐ દક્ષદોર્મથનપ્રાપ્તવહ્નિસમ્સ્કૃતમાતૃકાય નમઃ ।
ૐ આગ્ન્યદાતૃસ્વીયજનવેદબાહ્યત્વશાપકૃતે નમઃ ।
ૐ યતિભિક્ષાભાવવાચિને નમઃ ।
ૐ સ્મશાનીકૃતતદ્ગૃહાય નમઃ ।
ૐ પદ્મપાદાગમકાઙ્ક્ષિણે નમઃ ।
ૐ તદ્દેશકૃતવાસકાય નમઃ ।
ૐ મહાસુરાલયેશાનસન્દર્શનપરાયણાય નમઃ ।
ૐ શિષ્યવર્ગાગમાભિજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ કુશલપ્રશ્નચોદકાય નમઃ ।
ૐ પદ્માઙ્ઘ્રિબોધિતસ્વીયસર્વવૃત્તાન્તસંશ્રવિણે નમઃ ।
ૐ પૂર્વમાતુલસન્દગ્ધતટ્ટીકોટ્યનુશોચકાય નમઃ ।
ૐ ટીકાલોપાતિનિર્વિણ્ણપદ્મપાદાનુનાયકાય નમઃ ।
ૐ પ્રજ્ઞામાન્દ્યકરાત્યુગ્રગરદાનોક્તિસંશ્રવિણે નમઃ ॥ ૯૮૦ ॥

ૐ નિજપાદાભિપતિતપદ્મપાદાનુકમ્પનાય નમઃ ।
ૐ પૂર્વસંશૃતટીકાસ્થપઞ્ચપાદ્યનુચિન્તકાય નમઃ ।
ૐ પઞ્ચપાદીયગતાશેષવિષયપ્રતિપાદકાય નમઃ ।
ૐ ટીકાલેખનસન્તુષ્ટપદ્મપાદાતિપૂજકાય નમઃ ।
ૐ વિસ્મિતસ્વીયશિષૌઘસમભિષ્ટુતવૈભવાય નમઃ ।
ૐ નાટકાપાયદુઃખાર્તકેરળેશસમાધિકૃતે નમઃ ।
ૐ યથોક્તનાટકાખ્યાનવિસ્માપિતનરેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ સુધન્વરાજસચ્છિષ્યસહિતાય નમઃ ।
ૐ વિજયોજ્વલાય નમઃ ।
ૐ રામસેતુકૃતસ્નાનાય નમઃ ॥ ૯૯૦ ॥

ૐ શાક્તૌઘવિજયોત્સાહાય નમઃ ।
ૐ કાઞ્ચીવિદર્ભકર્ણાતદેશસઞ્ચારનિર્વૃતાય નમઃ ।
ૐ કાપાલિકૌઘવિજયિને નમઃ ।
ૐ નીલકણ્ઠજયોજ્વલાય નમઃ ।
ૐ ગુપ્તાભિચારાભિજ્ઞપદ્માઙ્ઘ્રિકૃતસૌખ્યભાજે નમઃ ।
ૐ ગૌડપાદાર્યસન્દર્શનાનન્દાબ્ધિનિમગ્નધિયે નમઃ ।
ૐ કાશ્મીરદેશવિલસચ્છારદાપીથદર્શકાય નમઃ ।
ૐ દક્ષિણદ્વારસંવિષ્ટવાદિવ્રાતજયોજ્વલાય નમઃ ।
ૐ વિજયપ્રાપ્તસર્વજ્ઞપીઠારોહણકૌતુકિને નમઃ ।
ૐ દેવતાકૃતસત્પુષ્પવૃષ્ટિસઞ્છન્નમૂર્તિકાય નમઃ ।
ૐ કૈલાસશૈલગમનપરમાનન્દનિર્ભરાય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્માદિરચિતાહ્વાનાય નમઃ ।
ૐ શિષ્યવર્ગકૃતાનતયે નમઃ ।
ૐ મહોક્ષારોહણોદ્યુક્તાય નમઃ ।
ૐ પદ્મજાર્પિતહસ્તકાય નમઃ ।
ૐ સર્વાભિલાષકરણનિરતાય નમઃ ।
ૐ નિર્વૃતાન્તરાય નમઃ ।
ૐ શ્રી કૈલાસશૈલગમનપરમાનન્દનિર્ભરાય નમઃ ।
ૐ શ્રીમત્સદ્ગુરુપરપ્રહ્મણે નમઃ ॥ ૐ ॥ ॥ ૧૦૦૮ ॥

અન્તર્ધ્વાન્તનિવારણૈકતરણિસ્તાપત્રયોગ્રાનલ
જ્વાલાત્ત્યન્તિકશામનૈકજલદો દુઃખામ્બુધેર્બાડવઃ ।
પ્રજ્ઞાનન્દસુધામ્બુદેરુદયભાગ્રાકાસુધાદીધિતિઃ
નિત્યં શઙ્કરદેશિકેન્દ્રયતિરાટ્ હૃદ્વ્યોમ્નિ વિદ્યોતતામ્ ॥

ભક્તજનહૃત્તિમિરકર્તનવિકર્તનાન્
દ્વન્દ્વમુખદુઃખવિષસર્પગરુડોત્તમાન્ ।
જન્મમૃતિદુર્ગતિમહાર્ણવઘટોદ્ભવાન્
શઙ્કરગુરૂત્તમપદાન્ નમત સત્તમાન્ ॥

જય જય શઙ્કર ।
ૐ શ્રી લલિતા મહાત્રિપુરસુન્દરી પરાભટ્ટારિકા સમેતાય
શ્રી ચન્દ્રમૌળીશ્વર પરબ્રહ્મણે નમઃ ।

Also Read 1000 Names of Shrimat Shankaracharya Stotram:

Shri Shankaracharya Ashtottarasahasranamavalih Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment