1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Shri Shankaracharya Ashtottara | Sahasranamavalih Stotram Lyrics in Telugu

Shrimat Shankaracharya Ashtottarasahasranamavalih Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీమత్ శఙ్కరాచార్యాష్టోత్తరసహస్రనామావలిః ॥

ఓం గాఢధ్వాన్తనిమజ్జనప్రముషితప్రజ్ఞానేత్రం పరమ్
నష్టప్రాయమపాస్తసర్వకరణం శ్వాసావశేషం జనమ్ ।
ద్రాక్కారుణ్యవశాత్ప్రబోధయతి యో బోధాంశుభిః ప్రామ్శుభిః
సోఽయం శఙ్కరదేశికేన్ద్రసవితాఽస్మాకం పరం దైవతమ్ ॥

అద్వైతేన్దుకలావతమ్సరుచిరో విజ్ఞానగఙ్గాధరో
హస్తాబ్జాధృత దణ్డ ఖణ్డ పరశూ రుద్రాక్షభూషోజ్వలః ।
కాషాయామలకృత్తివాససుభగః సమ్సారమృత్యుఞ్జయో
ద్వైతాఖ్యోగ్రహలాహలాశనపటుః శ్రీశఙ్కరః పాతు నః ॥

గురవే సర్వలోకానాం భిషజే భవరోగిణామ్ ।
నిధయే సర్వవిద్యానాం దక్షిణామూర్తయే నమః ॥

జయతు జయతు నిత్యం శఙ్కరాచార్యవర్యో
జయతు జయతు తస్యాద్వైతవిద్యానవద్యా ।
జయతు జయతు లోకే తచ్చరిత్రం పవిత్రం
జయతు జయతు భక్తిస్తత్పదాబ్జే జనానామ్ ॥

ఓం శ్రీ శ్రీమత్కైలాసనిలయాయ నమః ।
ఓం పార్వతీప్రాణవల్లభాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మాదిసురసమ్పూజ్యాయ నమః ।
ఓం భక్తత్రాణపరాయణాయ నమః ।
ఓం బౌద్ధాక్రాన్తమహీత్రాణాసక్తహృదే నమః ।
ఓం సురసంస్తుతాయ నమః ।
ఓం కర్మకాణ్డావిష్కరణదక్షస్కన్దానుమోదకాయ నమః ।
ఓం నరదేహాదృతమతయే నమః ।
ఓం సంచోదితసురావలయే నమః ।
ఓం తిష్యాబ్ధత్రికసాహస్రపరతో లబ్ధభూతలాయ నమః ॥ ౧౦ ॥

ఓం కాలటీక్షేత్రనివసదార్యామ్బాగర్భసంశ్రయాయ నమః ।
ఓం శివాదిగురువంశాబ్ధిరాకాపూర్ణసుధాకరాయ నమః ।
ఓం శివగుర్వాత్మజాయ నమః ।
ఓం శ్రీమతే నమః ।
ఓం సచ్ఛివాంశావతారకాయ నమః ।
ఓం పితృదత్తాన్వర్థభూతశఙ్కరాఖ్యసముజ్వలాయ నమః ।
ఓం ఈశ్వరాబ్ధవసన్తర్తురాధాశుక్లసముద్భవాయ నమః ।
ఓం ఆర్ద్రానక్షత్రసంయుక్తపఞ్చమీభానుసంజనయే నమః ।
ఓం విద్యాధిరాజసత్పౌత్రాయ నమః ।
ఓం విద్వన్మానసహర్షదాయ నమః ॥ ౨౦ ॥

ఓం ప్రథమాబ్ధసమభ్యస్తాశేషభాషాలిపిక్రమాయ నమః ।
ఓం వత్సరత్రితయాదర్వాగ్జనకావాప్తముణ్డనాయ నమః ।
ఓం తృతీయవత్సరప్రాప్తతాతవిశ్లేషకర్దమాయ నమః ।
ఓం మాతృశోకాపహారిణే నమః ।
ఓం మాతృశుశ్రూషణాదరాయ నమః ।
ఓం మాతృదేవాయ నమః ।
ఓం మాతృగురవే నమః ।
ఓం మాతృతాతాయ నమః ।
ఓం బాలలీలాదర్శనోత్థహర్షపూరితమాతృకాయ నమః ।
ఓం సనాభిజనతో మాత్రాకారితద్విజసంస్కృతయే నమః ॥ ౩౦ ॥

ఓం విద్యాగురుకులావాసాయ నమః ।
ఓం గురుసేవాపరాయణాయ నమః ।
ఓం త్రిపుణ్డ్రవిలసద్భాలాయ నమః ।
ఓం ధృతమౌఞ్జీమృగాజినాయ నమః ।
ఓం పాలాశదణ్డపాణయే నమః ।
ఓం పీతకౌపీనవాసితాయ నమః ।
ఓం బిసతన్తుసదృక్షాగ్ర్యసూత్రశోభితకంధరాయ నమః ।
ఓం సంధ్యాగ్నిసేవానిరతాయ నమః ।
ఓం నియమాధ్యాయతత్పరాయ నమః ।
ఓం భైక్ష్యాశినే నమః ॥ ౪౦ ॥

ఓం పరమానన్దాయ నమః ।
ఓం సదా సర్వానన్దకరాయ నమః ।
ఓం ద్విత్రిమాసాభ్యస్తవిద్యాసమానీకృతదేశికాయ నమః ।
ఓం అభ్యస్తవేదవేదాఙ్గాయ నమః ।
ఓం నిఖిలాగపారగాయ నమః ।
ఓం దరిద్రబ్రాహ్మణీదత్తభిక్షామలకతోషితాయ నమః ।
ఓం నిర్భాగ్యబ్రాహ్మణీవాక్యశ్రవణాకులమానసాయ నమః ।
ఓం ద్విజదారిద్ర్యవిశ్రాంతివాఞ్ఛాసంస్మృతభార్గవయే నమః ।
ఓం స్వర్ణధారాస్తుతిప్రీతరమానుగ్రహభాజనాయ నమః ।
ఓం స్వర్ణామలకసద్వృష్టిప్రసాదానన్దితద్విజాయ నమః ॥ ౫౦ ॥

ఓం తర్కశాస్త్రవిశారదాయ నమః ।
ఓం సాంఖ్యశాస్త్రవిశారదాయ నమః ।
ఓం పాతఞ్జలనయాభిజ్ఞాయ నమః ।
ఓం భాట్టఘట్టార్థతత్వవిదే నమః ।
ఓం సమ్పూర్ణవిద్యాయ నమః ।
ఓం సశ్రీకాయ నమః ।
ఓం దత్తదేశికదక్షిణాయ నమః ।
ఓం మాతృసేవనసంసక్తాయ నమః ।
ఓం స్వవేశ్మనిలయాయ నమః ।
ఓం సరిద్వర్తాతపవిశ్రాంతమాతృదుఃఖాపనోదకాయ నమః ।
ఓం వీజనాద్యుపచారాప్తమాతృసౌఖ్యసుఖోదయాయ నమః ।
ఓం సరిద్వేశ్మోపసదనస్తుతినన్దితనిమజ్ఞాయ నమః ॥ ౬౦ ॥

ఓం పూర్ణాదత్తవరోల్లాసిగృహాన్తికసరిద్వరాయ నమః ।
ఓం ఆనన్దాశ్చర్యభరితచిత్తమాతృప్రసాదభువే నమః ।
ఓం కేరలాధిపసత్పుత్రవరదానసురద్రుమాయ నమః ।
ఓం కేరలాధీశరచితనాటకత్రయతోషితాయ నమః ।
ఓం రాజోపనీతసౌవర్ణతుచ్ఛీకృతమహామతయే నమః ।
ఓం స్వనికేతసమాయాతదధీచ్యత్ర్యాదిపూజకాయ నమః ।
ఓం ఆత్మతత్వవిచారేణ నన్దితాతిథిమణ్డలాయ నమః ।
ఓం కుమ్భోద్భవజ్ఞాతవృత్తశోకవిహ్వలమాతృకాయ నమః ॥ ౭౦ ॥

ఓం సుతత్వబోధానునయమాతృచిన్తాపనోదకృతే నమః ।
ఓం తుచ్ఛసంసారవిద్వేష్ట్రే నమః ।
ఓం సత్యదర్శనలాలసాయ నమః ।
ఓం తుర్యాశ్రమాసక్తమతయే నమః ।
ఓం మాతృశాసనపాలకాయ నమః ।
ఓం పూర్ణానదీస్నానవేళా నక్రగ్రస్తపదామ్బుజాయ నమః ।
ఓం సుతవాత్సల్యశోకార్తజననీదత్త శాసనాయ నమః ।
ఓం ప్రైషోచ్చారసంత్యక్తనక్రపీడాయ నమః ।
ఓం జితేన్ద్రియాయ నమః ॥ ౮౦ ॥

ఓం జననీపాదపాథోజరజఃపూతకలేవరాయ నమః ।
ఓం గురూపసదానాకాఙ్క్షిణే నమః ।
ఓం అర్థితామ్బానుశాసనాయ నమః ।
ఓం ప్రతిజ్ఞాతప్రసూదేహసంస్కారౌజస్విసత్తమాయ నమః ।
ఓం చిన్తనామాత్రసానిధ్యబోధనాశ్వాసితామ్బకాయ నమః ।
ఓం సనాభిజనవిన్యస్తమాతృకాయ నమః ।
ఓం మమతాపహృతే నమః ।
ఓం లబ్ధమాత్రాశీర్వచస్కాయ నమః ।
ఓం మాతృగేహాద్వినిర్గతాయ నమః ।
ఓం సరిత్తరఙ్గసంత్రాసానఙ్గవాణీవిబోధితాయ నమః ॥ ౯౦ ॥

ఓం స్వభుజోద్ధృతగోపాలమూర్తిపీడాపహారకాయ నమః ।
ఓం ఈతిబాధావినిర్ముక్తదేశాధిష్ఠితమూర్తికాయ నమః ।
ఓం గోవిన్దభగవత్పాదదర్శనోద్యతమానసాయ నమః ।
ఓం అతిక్రాన్తమహామార్గాయ నమః ।
ఓం నర్మదాతటసంశ్రితాయ నమః ।
ఓం త్వఙ్గత్తరఙ్గసన్దోహరేవాస్నాయినే నమః ।
ఓం ధృతామ్బరాయ నమః ।
ఓం భస్మోద్ధూలితసర్వాఙ్గాయ నమః ।
ఓం కృతసాయహ్నికక్రియాయ నమః ।
ఓం గోవిన్దార్యగుహాన్వేషతత్పరాయ నమః ॥ ౧౦౦ ॥

ఓం గురుభక్తిమతే నమః ।
ఓం గుహాదర్శనసంజాతహర్షపూర్ణాశ్రులోచనాయ నమః ।
ఓం ప్రదక్షిణీకృతగుహాయ నమః ।
ఓం ద్వారన్యస్తనిజాఙ్గకాయ నమః ।
ఓం బద్ధమూర్ధాఞ్జలిపుటాయ నమః ।
ఓం స్తవతోషితదేశికాయ నమః ।
ఓం విజ్ఞాపితస్వాత్మవృత్తాయ నమః ।
ఓం అర్థితబ్రహ్మదర్శనాయ నమః ।
ఓం స్తవప్రీతగురున్యస్తపాదచుమ్బితమస్తకాయ నమః ।
ఓం ఆర్యపాదముఖావాప్తమహావాక్యచతుష్టయాయ నమః ॥ ౧౧౦ ॥

ఓం ఆచార్యబోధితాత్మార్థాయ నమః ।
ఓం ఆచార్యప్రీతిదాయకాయ నమః ।
ఓం గోవిన్దభగవత్పాదపాణిపఙ్కజసంభవాయ నమః ।
ఓం నిశ్చిన్తాయ నమః ।
ఓం నియతాహారాయ నమః ।
ఓం ఆత్మతత్వానుచిన్తకాయ నమః ।
ఓం ప్రావృత్కాలికమార్గస్థప్రాణిహింసాభయార్దితాయ నమః ।
ఓం ఆచార్యాఙ్ఘ్రికృతావాసాయ నమః ।
ఓం ఆచార్యాజ్ఞానుపాలకాయ నమః ।
ఓం పఞ్చాహోరాత్రవర్షామ్బుమజ్జజ్జనభయాపహృతే నమః ॥ ౧౨౦ ॥

ఓం యోగసిద్ధిగృహీతేన్దుభవాపూరకమణ్డలాయ నమః ।
ఓం వ్యుత్థితార్యశ్రుతిచరస్వవృత్తపరితోషితాయ నమః ।
ఓం వ్యాససూక్తిప్రత్యభిజ్ఞాబోధితాత్మప్రశంసనాయ నమః ।
ఓం దేశికాదేశవశగాయ నమః ।
ఓం సూత్రవ్యాకృతికౌతుకినే నమః ।
ఓం గుర్వనుజ్ఞాతవిశ్వేశదిదృక్షాగమనోత్సుకాయ నమః ।
ఓం అవాప్తచన్ద్రమౌళీశనగరాయ నమః ।
ఓం భక్తిసంయుతాయ నమః ।
ఓం లసద్దణ్డకరాయ నమః ।
ఓం ముణ్డినే నమః ॥ ౧౩౦ ॥

ఓం ధృతకుణ్డాయ నమః ।
ఓం ధృతవ్రతాయ నమః ।
ఓం లజ్జావరకకౌపీనకంథాచ్ఛాదితవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం స్వీకృతామ్బుపవిత్రాయ నమః ।
ఓం పాదుకాలసదఙ్ఘ్రికాయ నమః ।
ఓం గఙ్గావారికృతస్నానాయ నమః ।
ఓం ప్రసన్నహృదయామ్బుజాయ నమః ।
ఓం అభిషిక్తపురారాతయే నమః ।
ఓం బిల్వతోషితవిశ్వపాయ నమః ।
ఓం హృద్యపద్యావలీప్రీతవిశ్వేశాయ నమః ॥ ౧౪౦ ॥

ఓం నతవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం గన్ఙ్గాపథికచణ్డాలవిదూరగమనోత్సుకాయ నమః ।
ఓం దేహాత్మభ్రమనిర్హారిచణ్డాలవచనాదృతాయ నమః ।
ఓం చణ్డాలాకారవిశ్వేశప్రశ్నానుప్రశ్నహర్షితాయ నమః ।
ఓం మనీషాపఞ్చకస్తోత్రనిర్మాణనిపుణాయ నమః ।
ఓం మహతే నమః ।
ఓం నిజరూపసమాయుక్తచన్ద్రచూడాలదర్శకాయ నమః ।
ఓం తద్దర్శనసమాహ్లాదనిర్వృతాత్మనే నమః ।
ఓం నిరామయాయ నమః ।
ఓం నిరాకారాయ నమః ॥ ౧౫౦ ॥

ఓం నిరాతఙ్కాయ నమః ।
ఓం నిర్మమాయ నమః ।
ఓం నిర్గుణాయ నమః ।
ఓం విభవే నమః ।
ఓం నిత్యతృప్తాయ నమః ।
ఓం నిజానన్దాయ నమః ।
ఓం నిరావరణాయ నమః ।
ఓం ఈశ్వరాయ నమః ।
ఓం నిత్యశుద్ధాయ నమః ।
ఓం నిత్యబుద్ధాయ నమః ॥ ౧౬౦ ॥

ఓం నిత్యబోధఘనాత్మకాయ నమః ।
ఓం ఈశప్రసాదభరితాయ నమః ।
ఓం ఈశ్వరారాధనోత్సుకాయ నమః ।
ఓం వేదాన్తసూత్రసద్భాష్యకరణప్రేరితాయ నమః ।
ఓం ప్రభవే నమః ।
ఓం ఇశ్వరాజ్ఞానుసరణపరినిశ్చితమానసాయ నమః ।
ఓం ఈశాన్తర్ధానసందర్శినే నమః ।
ఓం విస్మయస్ఫరితేక్షణాయ నమః ।
ఓం జాహ్నవీతటినీస్నానపవిత్రతరమూర్తికాయ నమః ।
ఓం ఆహ్నికానన్తధ్యాతగురుపాదసరోరుహాయ నమః ॥ ౧౭౦ ॥

ఓం శ్రుతియుక్తిస్వానుభూతిసామరస్యవిచారణాయ నమః ।
ఓం లోకానుగ్రహణైకాన్తప్రవణస్వాన్తసంయుతాయ నమః ।
ఓం విశ్వేశానుగ్రహావాప్తభాష్యగ్రథననైపుణాయ నమః ।
ఓం త్యక్తకాశీపురీవాసాయ నమః ।
ఓం బదర్యాశ్రమచిన్తకాయ నమః ।
ఓం తత్రత్యమునిసన్దోహసంభాషణసునిర్వృతాయ నమః ।
ఓం నానాతీర్థకృతస్నానాయ నమః ।
ఓం మార్గగామినే నమః ।
ఓం మనోహరాయ నమః ।
ఓం బదర్యాశ్రమసందర్శనానన్దోద్రేకసంయుతాయ నమః ॥ ౧౮౦ ॥

ఓం కరబిల్వీఫలీభూతపరమాద్వైతతత్వకాయ నమః ।
ఓం ఉన్మత్తకజగన్మోహనివారణవిచక్షణాయ నమః ।
ఓం ప్రసన్నగమ్భీరమాహాభాష్యనిర్మాణకౌతుకినే నమః ।
ఓం శ్రీమతే నమః ।
ఓం ఉపనిషద్భాష్యగ్రథనప్రథనోత్సుకాయ నమః ।
ఓం గీతాభాష్యామృతాసారసన్తోషితజగత్త్రయాయ నమః ।
ఓం శ్రీమత్సనత్సుజాతీయముఖగ్రన్థనిబన్ధకాయ నమః ।
ఓం నృసింహతాపనీయాదిభాష్యోద్ధారకృతాదరాయ నమః ।
ఓం అసంఖ్యగ్రన్థనిర్మాత్రే నమః ।
ఓం లోకానుగ్రహకృతే నమః ॥ ౧౯౦ ॥

ఓం సుధియే నమః ।
ఓం సూత్రభాష్యమహాయుక్తిఖణ్డితాఖిలదుర్మతాయ నమః ।
ఓం భాష్యాన్తరాన్ధకారౌఘనివారణదివాకరాయ నమః ।
ఓం స్వకృతాశేషభాష్యాదిగ్రన్థాధ్యాపనతత్పరాయ నమః ।
ఓం శాన్తిదాన్త్యాదిసంయుక్తశిష్యమణ్డలమణ్డితాయ నమః ।
ఓం సనన్దనాదిసచ్ఛిష్యనిత్యాధీతస్వభాష్యకాయ నమః ।
ఓం త్రిరధీతాత్మభాష్యశ్రీసనన్దనసమాశ్రితాయ నమః ।
ఓం జాహ్నవీపరతీరస్థసనన్దనసమాహ్వాయినే నమః ।
ఓం గఙ్గోత్థకమలవ్రాతద్వారాయాతసనన్దనాయ నమః ।
ఓం ఆచార్యభక్తిమాహాత్మ్యనిదర్శనపరాయణాయ నమః ॥ ౨౦౦ ॥

ఓం ఆనన్దమన్థరస్వాన్తసనన్దనకృతానతయే నమః ।
ఓం తదీయాశ్లేషసుహితాయ నమః ।
ఓం సాధుమార్గనిదర్శకాయ నమః ।
ఓం దత్తపద్మపదాభిఖ్యాయ నమః ।
ఓం భాష్యాధ్యాపనతత్పరాయ నమః ।
ఓం తత్తత్స్థలసమాయాతపణ్డితాక్షేపఖణ్డకాయ నమః ।
ఓం నానాకుమతదుర్ధ్వాన్తధ్వంసనోద్యతమానసాయ నమః ।
ఓం ధీమతే నమః ।
ఓం అద్వైతసిద్ధాన్తసమర్థనసముత్సుకాయ నమః ।
ఓం వేదాన్తమహారణ్యమధ్యసఞ్చారకేసరిణే నమః ॥ ౨౧౦ ॥

ఓం త్రయ్యన్తనలినీభృఙ్గాయ నమః ।
ఓం త్రయ్యన్తామ్భోజభాస్కరాయ నమః ।
ఓం అద్వైతామృతమాధుర్యసర్వస్వానుభవోద్యతాయ నమః ।
ఓం అద్వైతమార్గసన్త్రాత్రే నమః ।
ఓం నిర్ద్వైతబ్రహ్మచిన్తకాయ నమః ।
ఓం ద్వైతారణ్యసముచ్ఛేదకుఠారాయ నమః ।
ఓం నిఃసపత్నకాయ నమః ।
ఓం శ్రౌతస్మార్తాధ్వనీనానుగ్రహణైహపరాయణాయ నమః ।
ఓం వావదూకబుధవ్రాతవిస్థాపనమహావచసే నమః ।
ఓం స్వీయవాగ్వైఖరీలీలావిస్మాపితబుధవ్రజాయ నమః ॥ ౨౨౦ ॥

ఓం శ్లాఘాసహస్రసంశ్రోత్రే నమః ।
ఓం నిర్వికారాయ నమః ।
ఓం గుణాకరాయ నమః ।
ఓం త్రయ్యన్తసారసర్వస్వసఙ్గ్రహైకపరాయణాయ నమః ।
ఓం త్రయ్యన్తగూఢపరమాత్మాఖ్యరత్నోద్ధృతిక్షమాయ నమః ।
ఓం త్రయ్యన్తభాష్యశీతాంశువిశదీకృతభూతలాయ నమః ।
ఓం గఙ్గాప్రవాహసదృశసూక్తిసారాయ నమః ।
ఓం మహాశాయాయ నమః ।
ఓం వితణ్డికాఖ్యవేతణ్డఖణ్డాద్భుతపణ్డితాయ నమః ।
ఓం భాష్యప్రచారనిరతాయ నమః ॥ ౨౩౦ ॥

ఓం భాష్యప్రవచనోత్సుకాయ నమః ।
ఓం భాష్యామృతాబ్ధిమథనసమ్పన్నజ్ఞానసారభాజే నమః ।
ఓం భాష్యసారగ్రహాసక్తభక్తముక్తిప్రదాయకాయ నమః ।
ఓం భాష్యాకారయశోరాశిపవిత్రితజగత్త్రయాయ నమః ।
ఓం భాష్యామృతాస్వాదలుబ్ధకర్మన్దిజనసేవితాయ నమః ।
ఓం భాష్యరత్నప్రభాజాలదేదీపితజగత్త్రయాయ నమః ।
ఓం భాష్యగఙ్గాజలస్నాతనిఃశేషకలుషాపహాయాయ నమః ।
ఓం భాష్యగామ్భీర్యసంద్రష్టృజనవిస్మయకారకాయ నమః ।
ఓం భాష్యామ్భోనిధినిర్మగ్నభక్తకైవల్యదాయకాయ నమః ।
ఓం భాష్యచన్ద్రోదయోల్లాసవిద్వస్తధ్వాన్తదక్షిణాయ నమః ।
ఓం భాష్యాఖ్యకుముదవ్రాతవికాసనసుచన్ద్రమసే నమః ।
ఓం భాష్యయుక్తికుఠారౌఘనికృత్తద్వైతదుర్ద్రుమాయ నమః ।
ఓం భాష్యామృతాబ్ధిలహరీవిహారాపరిఖిన్నధియే నమః ।
ఓం భాష్యసిద్ధాన్తసర్వస్వపేటికాయితమానసాయ నమః ।
ఓం భాష్యాఖ్యనికషగ్రావశోధితాద్వైతకాఞ్చనాయ నమః ।
ఓం భాష్యవైపుల్యగామ్భీర్యతిరస్కృతపయోనిధయే నమః ।
ఓం భాష్యాభిధసుధావృష్టిపరిప్లావితభూతలాయ నమః ।
ఓం భాష్యపీయూషవర్షోన్మూలితసంతాపసన్తతయే నమః ।
ఓం భాష్యతన్తుపరిప్రోతసద్యుక్తికుసుమావలయే నమః ॥ ౨౫౦ ॥

ఓం వేదాన్తవేద్యవిభవాయ నమః ।
ఓం వేదాన్తపరినిష్ఠితాయ నమః ।
ఓం వేదాన్తవాక్యనివహాయార్థ్యపరిచిన్తకాయ నమః ।
ఓం వేదాన్తవాక్యవిలసద్దైదమ్పర్యప్రదర్శకాయ నమః ।
ఓం వేదాన్తవాక్యపీయూషస్యాదిమాభిజ్ఞమానసాయ నమః ।
ఓం వేదాన్తవాక్యకుసుమరసాస్వాదనబమ్భరాయ నమః ।
ఓం వేదాన్తసారసర్వస్వనిధానాయితచిత్తభువే నమః ।
ఓం వేదాన్తనలినీహంసాయ నమః ।
ఓం వేదాన్తామ్భోజభాస్కరాయ నమః ।
ఓం వేదాన్తకుముదోల్లాససుధానిధయే నమః ॥ ౨౬౦ ॥

ఓం ఉదారధియే నమః ।
ఓం వేదాన్తశాస్త్రసాహాయ్యపరాజితకువాదికాయ నమః ।
ఓం వేదాన్తామ్బోధిలహరీవిహారపరినిర్వృతాయ నమః ।
ఓం శిష్యశఙ్కాపరిచ్ఛేత్రే నమః ।
ఓం శిష్యాధ్యాపనతత్పరాయ నమః ।
ఓం వృద్ధవేషప్రతిచ్ఛన్నవ్యాసాచార్యావలోకనాయ నమః ।
ఓం అధ్యాప్యమానవిషయజిజ్ఞాసువ్యాసచోదితాయ నమః ।
ఓం శిష్యౌఘవర్ణితస్వీయమాహాత్మ్యాయ నమః ।
ఓం మహిమాకరాయ నమః ।
ఓం స్వసూత్రభాష్యశ్రవణసంతుష్టవ్యాసనన్దితాయ నమః ॥ ౨౭౦ ॥

ఓం పృష్టసూత్రార్థకాయ నమః ।
ఓం వాగ్మినే నమః ।
ఓం వినయోజ్వలమానసాయ నమః ।
ఓం తదన్తరేత్యాదిసూత్రప్రశ్నహర్షితమానసాయ నమః ।
ఓం శ్రుత్యుపోద్బలితస్వీయవచోరఞ్జితభూసురాయ నమః ।
ఓం భూతసూక్ష్మోపసృష్టజీవాత్మగతిసాధకాయ నమః ।
ఓం తాణ్డిశ్రుతిగతప్రశ్నోత్తరవాక్యనిదర్శకాయ నమః ।
ఓం శతధాకల్పితస్వీయపక్షాయ నమః ।
ఓం సర్వసమాధికృతే నమః ।
ఓం వావదూకమహావిప్రపరమాశ్చర్యదాయకాయ నమః ॥ ౨౮౦ ॥

ఓం తత్తత్ప్రశ్నసమాధానసన్తోషితమహామునయే నమః ।
ఓం వేదావసానవాక్యౌఘసామరస్యకృతే నమః ।
ఓం అవ్యయాయ నమః ।
ఓం దినాష్టకకృతాసంఖ్యవాదాయ నమః ।
ఓం విజయభాజనాయ నమః ।
ఓం విస్మయానన్దభరితశ్రోతృశ్లాఘితవైభవాయ నమః ।
ఓం విష్ణుశఙ్కరతావాచిపద్మాఙ్ఘ్రిప్రతిబోధితాయ నమః ।
ఓం పద్మాఙ్ఘ్రిప్రార్థితస్వీయవాగ్వ్యపారవిరామకాయ నమః ।
ఓం తదీయవాక్యసారజ్ఞాయ నమః ।
ఓం నమస్కారసముద్యతాయ నమః ।
ఓం వ్యాసమాహాత్మ్యవిజ్ఞాత్రే నమః ।
ఓం వ్యాసస్తుతిపరాయణాయ నమః ।
ఓం నానాపద్యావలీప్రీతవ్యాసానుగ్రహభాజనాయ నమః ।
ఓం నిజరూపసమాయుక్తవ్యాససందర్శనోత్సుకాయ నమః ।
ఓం తాపిచ్ఛమఞ్జరీకాన్తవ్యాసవిగ్రహదర్శకాయ నమః ।
ఓం శిష్యావలీపరివృతాయ నమః ।
ఓం ప్రత్యుద్గతివిధాయకాయ నమః ।
ఓం స్వీయాపరాధశమనసమభ్యర్థనతత్పరాయ నమః ।
ఓం బాదరాయణపాదాబ్జయుగలీస్పర్శనోద్యతాయ నమః ॥ ౩౦౦ ॥

ఓం వ్యాసదర్శనజస్వీయకార్తార్థ్యప్రతిపాదకాయ నమః ।
ఓం అష్టాదశపురాణౌఘదుష్కరత్వనిబోధకాయ నమః ।
ఓం తత్తాదృశపురాణౌఘనిర్మాతృత్వాభినన్దకాయ నమః ।
ఓం పరోపకారనైరత్యశ్లాఘకాయ నమః ।
ఓం వ్యాసపూజకాయ నమః ।
ఓం భిన్నశాఖాచతుర్వేదవిభాగశ్లాఘకాయ నమః ।
ఓం మహతే నమః ।
ఓం కలికాలీనమన్దాత్మానుగ్రహీతృత్వప్రదర్శకాయ నమః ।
ఓం నానాప్రబన్ధకర్తృత్వజనితాశ్చర్యబోధకాయ నమః ।
ఓం భారతాఖ్యమహాగ్రన్థదుష్కరత్వప్రదర్శకాయ నమః ॥ ౩౧౦ ॥

ఓం నారాయణావతారత్వప్రదర్శినే నమః ।
ఓం ప్రార్థనోద్యతాయ నమః ।
ఓం స్వానుగ్రహైకఫలకవ్యాసాగమనశమ్సకాయ నమః ।
ఓం స్వకీయభాష్యాలోకార్థవ్యాససమ్ప్రార్థకాయ నమః ।
ఓం మునయే నమః ।
ఓం నిజభాష్యగగామ్భీర్యవిస్మాపితమహామునయే నమః ।
ఓం భాష్యసర్వాంశసంద్రష్టృవ్యాసాచార్యాభినన్దితాయ నమః ।
ఓం నిజసిద్ధాన్తసర్వస్వద్రష్టృవ్యాసాభిపూజితాయ నమః ।
ఓం శ్రుతిసూత్రసుసాఙ్గత్యసంద్రష్టృవ్యాసపూజితాయ నమః ।
ఓం శ్లాఘావాదసహస్రైకపాత్రభూతాయ నమః ॥ ౩౨౦ ॥

ఓం మహామునయే నమః ।
ఓం గోవిన్దయోగీశిష్యత్వశ్లాఘకవ్యాసపూజితాయ నమః ।
ఓం స్వశఙ్కర్రమ్శతావాదివ్యాసవాక్యానుమోదకాయ నమః ।
ఓం వ్యాసాశయావిష్కరణభాష్యప్రథనతత్పరాయ నమః ।
ఓం సర్వసౌభాగ్యనిలయాయ నమః ।
ఓం సర్వసౌఖ్యప్రదాయకాయ నమః ।
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః ।
ఓం సర్వదృశే నమః ।
ఓం సాక్షిణే నమః ।
ఓం సర్వతోముఖనైపుణ్యాయ నమః ॥ ౩౩౦ ॥

ఓం సర్వకర్త్రే నమః ।
ఓం సర్వగోప్త్రే నమః ।
ఓం సర్వవైభవసంయుతాయ నమః ।
ఓం సర్వభావవిశేషజ్ఞాయ నమః ।
ఓం సర్వశాస్త్రవిశారదాయ నమః ।
ఓం సర్వాభీష్టప్రదాయ నమః ।
ఓం దేవాయ నమః ।
ఓం సర్వదుఃఖనివారణాయ నమః ।
ఓం సర్వసంశయవిచ్ఛేత్రే నమః ।
ఓం సర్వసమ్పత్ప్రదాయకాయ నమః ॥ ౩౪౦ ॥

ఓం సర్వసౌఖ్యవిధాత్రే నమః ।
ఓం సర్వామరకృతానతయే నమః ।
ఓం సర్వర్షిగణసమ్పూజ్యాయ నమః ।
ఓం సర్వమఙ్గలకారణాయ నమః ।
ఓం సర్వదుఃఖాపహాయ నమః ।
ఓం సౌమ్యాయ నమః ।
ఓం సర్వాన్తర్యమణాయ నమః ।
ఓం బలినే నమః ।
ఓం సర్వాధారాయ నమః ।
ఓం సర్వగామినే నమః ॥ ౩౫౦ ॥

ఓం సర్వతోభద్రదాయకాయ నమః ।
ఓం సర్వదుర్వాదిదుర్గర్వఖర్వీకరణకౌతికినే నమః ।
ఓం సర్వలోకసువిఖ్యాతయశోరాశయే నమః ।
ఓం అమోఘవాచే నమః ।
ఓం సర్వభక్తసముద్ధర్త్రే నమః ।
ఓం సర్వాపద్వినివారకాయ నమః ।
ఓం సార్వభౌమాదిహైరణ్యగర్భాన్తానన్దచిన్తకాయ నమః ।
ఓం భూయోగ్రగ్రన్థనిర్మాణకృతవ్యాసార్యచోదనాయ నమః ।
ఓం భేదవాదినిరాశార్థివ్యాసవాక్యానుమోదకాయ నమః ।
ఓం యథాగతస్వగమనబోధకవ్యాసచోదితాయ నమః ॥ ౩౬౦ ॥

ఓం వేదాన్తభాష్యరచనప్రచారాదివిబోధకాయ నమః ।
ఓం స్వకీయకృతకృత్యత్వబోధకాయ నమః ।
ఓం ప్రార్థనాపరాయ నమః ।
ఓం మణికర్ణీమహాక్షేత్రవ్యాససానిధ్యయాచకాయ నమః ।
ఓం ఆత్మీయదేహసంత్యాగప్రవృత్తాయ నమః ।
ఓం వ్యాసచోదకాయ నమః ।
ఓం నిషిద్ధదేహసంత్యాగవ్యాసాజ్ఞాపరిపాలకాయ నమః ।
ఓం అనిర్జితానేకవాదిజయసమ్ప్రేరితాయ నమః ।
ఓం సుఖినే నమః ।
ఓం అవతారమహాకార్యసమ్పూర్ణత్వానుచిన్తకాయ నమః ॥ ౩౭౦ ॥

ఓం స్వసూత్రభాష్యమాధుర్యప్రీతవ్యాసకృతాదరాయ నమః ।
ఓం వరదానకృతోత్సాహవ్యాససమ్చోదితాయ నమః ।
ఓం కవయే నమః ।
ఓం విధిదత్తష్టసంఖ్యాకవయసే నమః ।
ఓం సన్న్యాససంగ్రహిణే నమః ।
ఓం స్వవైదగ్ధ్యాభినిష్పన్నవయోష్టకకృతాశ్రయాయ నమః ।
ఓం వ్యాసాజ్ఞావైభవోత్పన్నషోడశాబ్దాయ నమః ।
ఓం శివఙ్కరాయ నమః ।
ఓం శ్రుతిసూత్రమహాభాష్యత్రివేణ్యుత్పత్తిభువే నమః ।
ఓం శివాయ నమః ॥ ౩౮౦ ॥

ఓం వేదవ్యాసపదామ్భోజయుగలీస్పర్శనిర్వృతాయ నమః ।
ఓం భక్తిగర్భితవాక్యౌఘకుసుమాఞ్జలిదాయకాయ నమః ।
ఓం వ్యాసదత్తవరగ్రాహిణే నమః ।
ఓం వ్యాసాన్తర్ధానదర్శకాయ నమః ।
ఓం బాదరాయణవిశ్లేషవ్యసనాతురమానసాయ నమః ।
ఓం వ్యాససంచోదితాశేషదిగ్విజయైకకృతోద్యమాయ నమః ।
ఓం కుమారిలావలోకేచ్ఛవే నమః ।
ఓం దక్షిణాశాగమోద్యతాయ నమః ।
ఓం భట్టపాదాపరాభిఖ్యకుమారిలజయోత్సుకాయ నమః ।
ఓం ప్రయాగగమనోద్యుక్తాయ నమః ॥ ౩౯౦ ॥

ఓం త్రివేణీసఙ్గమస్నానపవిత్రతరమూర్తికాయ నమః ।
ఓం గఙ్గాతుఙ్గతరఙ్గౌఘదర్శనప్రీతమానసాయ నమః ।
ఓం హృద్యానవద్యపద్యౌఘసంస్తుతాభ్రసరిద్వరాయ నమః ।
ఓం భూయోభూయఃకృతస్నానాయ నమః ।
ఓం దణ్డాలఙ్కృతహస్తకాయ నమః ।
ఓం నానాఘమర్షమన్త్రానుపాఠకాయ నమః ।
ఓం ధ్యానతత్పరాయ నమః ।
ఓం నానామన్త్రజపప్రీతాయ నమః ।
ఓం మన్త్రసారజ్ఞాయ నమః ।
ఓం ఉత్తమాయ నమః ॥ ౪౦౦ ॥

ఓం మన్త్రార్థవ్యాకృతిక్షమాయ నమః ।
ఓం మన్త్రమాణిక్యమఞ్జూషాయితచేతఃప్రదేశకాయ నమః ।
ఓం మన్త్రరత్నాకరాయ నమః ।
ఓం మానినే నమః ।
ఓం మన్త్రవైభవదర్శకాయ నమః ।
ఓం మన్త్రశాస్త్రార్థతత్వజ్ఞాయ నమః ।
ఓం మన్త్రశాస్త్రప్రవర్తకాయ నమః ।
ఓం మాన్త్రికాగ్రేసరాయ నమః ॥ ౪౧౦ ॥

ఓం మాన్యాయ నమః ।
ఓం మన్త్రామ్భోరుహషట్పదాయ నమః ।
ఓం మన్త్రకాననసఞ్చారకేసరిణే నమః ।
ఓం మన్త్రతత్పరాయ నమః ।
ఓం మన్త్రాభిధసుకాసారకలహంసాయ నమః ।
ఓం మహామతయే నమః ।
ఓం మన్త్రసంశయవిచ్ఛేత్రే నమః ।
ఓం మన్త్రజాతోపదేశకాయ నమః ।
ఓం స్నానకాలసమాయాతమాతృస్మృతయే నమః ।
ఓం అమోఘధియే నమః ॥ ౪౨౦ ॥

ఓం ఆహ్నికానుష్ఠితివ్యగ్రాయ నమః ।
ఓం యతిధర్మపరాయణాయ నమః ।
ఓం ఏకాన్తమతయే నమః ।
ఓం ఏకాన్తశీలాయ నమః ।
ఓం ఏకాన్తసంశ్రితాయ నమః ।
ఓం భట్టపాదతుషాఙ్గారావేశవృత్తనిశామకాయ నమః ।
ఓం భాష్యవార్తికనిర్మాణమనోరథసమీరితాయ నమః ।
ఓం భట్టపాదీయవృత్తాన్తప్రత్యక్షీకరణోత్సుకాయ నమః ।
ఓం కుమారిలసమాలోకలాలసాయ నమః ।
ఓం గమనోత్సుకాయ నమః ॥ ౪౩౦ ॥

ఓం తుషాగ్నిరాశిమధ్యస్థభట్టపాదావలోకనాయ నమః ।
ఓం ప్రభాకరాదిసచ్ఛిష్యావృతతన్మూర్తిదర్శకాయ నమః ।
ఓం తుషాగ్నిస్థితతద్వక్త్రప్రసాదాలోకవిస్మితాయ నమః ।
ఓం అతర్కితాగతప్రీతభట్టపాదాభినన్దితాయ నమః ।
ఓం భట్టపాదీయసచ్ఛిష్యకృతనానోపచారకాయ నమః ।
ఓం అన్త్యకాలస్వసానిధ్యసన్తోషితకుమారిలాయ నమః ।
ఓం నిజదర్శనసన్తుష్టభట్టపాదాభినన్దితాయ నమః ।
ఓం సత్సఙ్గమనమాహత్మ్యవాదిభట్టాభిపూజితాయ నమః ।
ఓం సంసారానిత్యతావాచిభట్టశోకానుశోచకాయ నమః ।
ఓం కాలానైయ్యత్యసంబోధిభట్టపాదోక్తిశమ్సనాయ నమః ॥ ౪౪౦ ॥

ఓం ఈశాపహ్నవజాత్యన్తదోషవాదసుసంశ్రవిణే నమః ।
ఓం బౌద్ధాన్తేవాసితాబోధిభట్టవాక్యప్రశమ్సకాయ నమః ।
ఓం భట్టపాదీయసౌధాగ్రపతనాకర్ణనాతురాయ నమః ।
ఓం వేదభక్తిప్రయుక్త్యైతత్క్షతాభావనిశామకాయ నమః ।
ఓం ఏకచక్షుఃక్షతప్రాప్తిశోచద్భట్టానుశోచకాయ నమః ।
ఓం గురుద్రోహాఖ్యదురితసమ్భవాకర్ణనాతురాయ నమః ।
ఓం ప్రాయశ్చిత్తార్థరచితతుషాగ్న్యావేశదర్శకాయ నమః ।
ఓం స్వదర్శనజకార్తార్థ్యబోధిభట్టోక్తిపూజితాయ నమః ।
ఓం స్వభాష్యవృత్తిరచనభాగ్యాభావోక్తిసంశ్రవిణే నమః ।
ఓం తత్ప్రయుక్తయశోఽభావబోధిభట్టానుశోచకాయ నమః ॥ ౪౫౦ ॥

ఓం నిజావతారాభిజ్ఞప్తిబోధిభట్టోక్తిశమ్సనాయ నమః ।
ఓం సుబ్రహ్మణ్యావతారత్వబోధకాయ నమః ।
ఓం శ్లాఘనాపరాయ నమః ।
ఓం కర్మకాణ్డప్రతిష్ఠార్థతదీయాగమబోధకాయ నమః ।
ఓం సాధుమార్గానుశిక్షార్థతదీయవ్రతబోధకాయ నమః ।
ఓం కరకామ్బుకణాసేకజీవనోత్సుకమానసాయ నమః ।
ఓం లోకాపవాదాసహ్యత్వబోధిభట్టానుసారకృతే నమః ।
ఓం ఆగమోక్తవ్రతైకాన్తనిష్ఠభట్టానుమోదకాయ నమః ।
ఓం ఆగమోక్త్యతిలఙ్ఘిత్వదుష్కీర్తిపరిహారకృతే నమః ।
ఓం స్వకీయకృతకృత్యత్వాకాఙ్క్షిభట్టానుసేవికాయ నమః ॥ ౪౬౦ ॥

ఓం తారకాఖ్యబ్రహ్మవిద్యాపేక్షిభట్టాభిలాషకృతే నమః ।
ఓం మణ్డనాఖ్యమహాసూరివిజయప్రేరితాయ నమః ।
ఓం సుహృదే నమః ।
ఓం తత్పాణ్డిత్యగుణశ్లాఘిభట్టపాదప్రణోదితాయ నమః ।
ఓం ప్రవృత్తిమార్గనిరతతద్వృత్తాన్తనిశామకాయ నమః ।
ఓం మణ్డనార్యజయోద్యోగకర్తవ్యోక్తిసుసూచకాయ నమః ।
ఓం దుర్వాసఃశాపసంజాతవాణీస్థితినిశామకాయ నమః ।
ఓం భట్టాన్తేవాసిముఖ్యత్వాభిజ్ఞాయ నమః ।
ఓం విజ్ఞానసాగరాయ నమః ।
ఓం భారతీసాక్షికానేకవివాదకరణేరితాయ నమః ॥ ౪౭౦ ॥

ఓం తదీయజయమాత్రాన్యజయప్రాప్తినిశామకాయ నమః ।
ఓం వార్తికగ్రన్థకరణయోగ్యతాశ్రవణాదృతాయ నమః ।
ఓం ముహూర్తమాత్రసానిధ్యప్రార్థిభట్టానుమోదకాయ నమః ।
ఓం తారకబ్రహ్మకథనకృతార్థితకుమారిలాయ నమః ।
ఓం పరమాద్వైతతత్వజ్ఞభట్టపాదానుచిన్తితాయ నమః ।
ఓం భట్టానుగ్రహణోద్యుక్తాయ నమః ।
ఓం విష్ణుధామప్రవేశకాయ నమః ।
ఓం ఆకాశమార్గసమ్ప్రాప్తమణ్డనీయనివేశనాయ నమః ।
ఓం మాహిష్మత్యాఖ్యనగరీరామణీయకదర్శనాయ నమః ।
ఓం రేవావారికణోన్మిశ్రవాతధూతాఖిలాశ్రమాయ నమః ॥ ౪౮౦ ॥

ఓం రేవానదీకృతస్నానాయ నమః ।
ఓం నిత్యాహ్నీకపరాయణాయ నమః ।
ఓం దృగధ్వనీనతద్దాసీదర్శనాయ నమః ।
ఓం మహిమాన్వితాయ నమః ।
ఓం మణ్డనీయమహాసద్మమార్గప్రష్ట్రే నమః ।
ఓం మహాయశసే నమః ।
ఓం విస్మయాకులతద్దాసీదత్తోత్తరాయ నమః ।
ఓం ఉదారవాచే నమః ।
ఓం స్వతఃప్రామాణ్యాదివాదిశుకసూచితతద్గృహాయ నమః ।
ఓం కర్మేశ్వరాదిసంవాదిశుకసూచితతద్గృహాయ నమః ॥ ౪౯౦ ॥

ఓం జగద్ధృవత్వాదివాదిశుకసూచితసద్మకాయ నమః ।
ఓం ద్వారస్థనీడసంరుద్ధశుకోక్తిశ్లాఘనాపరాయ నమః ।
ఓం యథోక్తచిహ్నవిజ్ఞాతమణ్డనీయనివేశనాయ నమః ।
ఓం కవాటగుప్తిదుర్వేశగృహాన్తర్గతిచిన్తకాయ నమః ।
ఓం యోగమాహాత్మ్యరచితవ్యోమమార్గాతిలంఘనాయ నమః ।
ఓం అఙ్గణాన్తఃసముత్పాతినే నమః ।
ఓం పరితో దృష్టసద్మకాయ నమః ।
ఓం అభ్రంలిహమహాసద్మరామణీయకదర్శనాయ నమః ।
ఓం పద్మజన్మామ్శసమ్భూతమణ్డనార్యావలోకనాయ నమః ।
ఓం నిమన్త్రితవ్యాసజైమిన్యఙ్ఘ్రిక్షాలనదర్శకాయ నమః ॥ ౫౦౦ ॥

ఓం వ్యాసజైమినిసాఙ్గత్యదర్శనాత్యన్తవిస్మితాయ నమః ।
ఓం తత్కాలకృతసాన్నిధ్యవ్యాసజైమినిమానితాయ నమః ।
ఓం అకస్మాద్యతిసమ్ప్రాప్తికృద్ధమణ్డనవీక్షితాయ నమః ।
ఓం ప్రవృత్తిమార్గనిరతమణ్డనార్యవిమానితాయ నమః ।
ఓం సోపాలమ్భతదీయోక్తిసమాధానవిచక్షణాయ నమః ।
ఓం మణ్డనీయాఖిలప్రశ్నోత్తరదానవిదగ్ధధియే నమః ।
ఓం వక్రోక్తిజాలచాతుర్యనిరుత్తరితమణ్డనాయ నమః ।
ఓం యతినిన్దాదోషబోధివ్యాసవాక్యనిశామకాయ నమః ।
ఓం సాక్షాద్విష్ణుస్వరూపత్వబోధకవ్యాసదర్శకాయ నమః ।
ఓం వ్యాసాజ్ఞావాక్యవశగమణ్డనార్యనిమన్త్రితాయ నమః ॥ ౫౧౦ ॥

ఓం మణ్డనార్యకృతానేకసపర్యావిధిభాజనాయ నమః ।
ఓం భైక్షార్థరచితాహ్వానాయ నమః ।
ఓం వాదభిక్షైకయాచకాయ నమః ।
ఓం వివాదభిక్షామాత్రార్థిస్వాగమప్రతిబోధకాయ నమః ।
ఓం అన్యోన్యశిష్యతాప్రాప్తిపణబన్ధప్రదర్శకాయ నమః ।
ఓం అనాదృతాహారభిక్షాయ నమః ।
ఓం వాదభిక్షాపరాయణాయ నమః ।
ఓం శ్రుత్యన్తమార్గవిస్తారమాత్రాకఙ్క్షిత్వబోధకాయ నమః ।
ఓం విస్మయానన్దభరితమణ్డనార్యప్రశమ్సితాయ నమః ।
ఓం చిరాకాఙ్క్షితసద్వాదకథాతోషితమణ్డనాయ నమః ॥ ౫౨౦ ॥

ఓం వాదభిక్షాకృతోద్యోగమణ్డనార్యప్రశమ్సకాయ నమః ।
ఓం వివాదసాక్షిశూన్యత్వబోధిమణ్డనచోదితాయ నమః ।
ఓం మునిద్వయీసాక్షితార్థిమణ్డనార్యప్రశమ్సకాయ నమః ।
ఓం భారతీకృతమాధ్యస్థ్యవాదలోలుపమానసాయ నమః ।
ఓం ప్రతిజ్ఞాపణబన్ధాదిజిజ్ఞాసుత్వప్రదర్శకాయ నమః ।
ఓం మణ్డనార్యకృతాసంఖ్యవీజనాద్యుపచారకాయ నమః ।
ఓం వ్యాసజైమినిసాన్నిధ్యసమ్భాషణపరాయణాయ నమః ।
ఓం మునిద్వయాన్తర్ధిదర్శినే నమః ।
ఓం ద్విజేన్ద్రాలయనిర్గతాయ నమః ॥ ౫౩౦ ॥

ఓం రేవానదీసమీపస్థదేవాలయనివాసకృతే నమః ।
ఓం నిజశిష్యజనైకాన్తసమ్భాషణపరాయణాయ నమః ।
ఓం శ్రావితాశేషవిషయశిష్యావలిసమాశ్రితాయ నమః ।
ఓం వ్యాసజైమినిసాన్నిధ్యదురాపత్వానుచిన్తకాయ నమః ।
ఓం త్రియామానిర్గమాకాఙ్క్షిణే నమః ।
ఓం ప్రాతఃస్నానపరాయణాయ నమః ।
ఓం కృతాహ్నికక్రియాయ నమః ।
ఓం శిష్యమణ్డలీపరిమణ్డితాయ నమః ।
ఓం మణ్డనార్యమహాసద్మమణ్డనాయితమూర్తికాయ నమః ।
ఓం వివాదార్థకృతైకాన్తనిశ్చయాయ నమః ॥ ౫౪౦ ॥

ఓం మణ్డనాదృతాయ నమః ।
ఓం సదస్యభావవిలసద్వాణీసాన్నిధ్యదర్శకాయ నమః ।
ఓం వివాదకృతిసన్నద్ధమణ్డనార్యప్రశమ్సకాయ నమః ।
ఓం సదస్యవాదిసమ్యోగసమాహ్లాదితమానసాయ నమః ।
ఓం ప్రతిజ్ఞాకరణోత్సాహినే నమః ।
ఓం వేదాన్తాశయసూచకాయ నమః ।
ఓం విశ్వాకారసమాభాతబ్రహ్మ్యైకత్వప్రదర్శకాయ నమః ।
ఓం శుక్తిరూప్యాదిదృష్టాన్తప్రత్యాయితమృషాత్మకాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మజ్ఞానైకసమ్ప్రాప్యస్వాత్మసంస్థితిబోధకాయ నమః ॥ ౫౫౦ ॥

ఓం పునర్జన్మాపరామృష్టకైవల్యప్రతిపాదకాయ నమః ।
ఓం త్రయీమస్తకసన్దోహప్రామాణ్యోద్ఘాటనాపరాయ నమః ।
ఓం పరాజితస్వసమ్ప్రాప్యశుక్లవస్త్రత్వబోధకాయ నమః ।
ఓం జయాపజయపక్షీయవాణీసాక్షిత్వబోధకాయ నమః ।
ఓం విశ్వరూపీయసకలప్రతిజ్ఞాశ్రవణోత్సుకాయ నమః ।
ఓం వేదాన్తామానతాబోధితద్వాక్యశ్రవణాతురాయ నమః ।
ఓం కర్మకాణ్డీయవచనప్రామాణ్యాకర్ణనాకులాయ నమః ।
ఓం క్రియాయోగివచోమాత్రప్రామాణ్యాకర్ణనక్షమాయ నమః ।
ఓం కర్మసమ్ప్రాప్యకైవల్యబోధిమణ్డనదర్శకాయ నమః ॥ ౫౬౦ ॥

ఓం యావదాయుఃకర్మజాలకర్తవ్యత్వోక్తిసంశ్రవిణే నమః ।
ఓం పరాజితస్వకాషాయగ్రహవాక్యానుమోదకాయ నమః ।
ఓం భారతీసాక్షికాసంఖ్యవాదోద్యుక్తాయ నమః ।
ఓం యతీశ్వరాయ నమః ।
ఓం దైనన్దినాహ్నికోపాన్తసమారబ్ధవివాదకాయ నమః ।
ఓం భారతీనిహితస్వీయగలాలమ్బిసుమాలికాయ నమః ।
ఓం మణ్డనీయగలాలమ్బిమాలాలాలిత్యదర్శకాయ నమః ।
ఓం మాలామాలిన్యనిర్ణేయపరాజయనిశామకాయ నమః ।
ఓం గృహకర్మసమాసక్తవాణీదత్తసుభైక్ష్యకాయ నమః ।
ఓం భిక్షోత్తరక్షణారబ్ధవివాదాపరిఖిన్నధియే నమః ॥ ౫౭౦ ॥

ఓం ఊర్ధ్వోపవిష్టబ్రహ్మాదిపీతస్వీయవచోఽమృతాయ నమః ।
ఓం క్రోధవాక్ఫలజాత్యాదిదోషశూన్యమహావచసే నమః ।
ఓం అద్వైతఖణ్డనోద్యుక్తమణ్డనీయోక్తిఖణ్డనాయ నమః ।
ఓం జీవేశ్వరజగద్భేదవాదభేదనలాలసాయ నమః ।
ఓం ఉద్ధాలకశ్వేతకేతుసంవాదాదినిదర్శకాయ నమః ।
ఓం తత్త్వమస్యాదివాక్యౌఘస్వారస్యప్రతిపాదకాయ నమః ।
ఓం విధిశేషత్వవచననిర్మూలత్వప్రదర్శకాయ నమః ।
ఓం భిన్నప్రకరణోపాత్తతత్తాత్పర్యప్రదర్శకాయ నమః ।
ఓం ఉపాసనార్థతావాదనిర్మూలనపరాయణాయ నమః ।
ఓం కేవలాద్వైతవిశ్రాన్తవాక్యతాత్పర్యదర్శకాయ నమః ।
ఓం సచ్చిదానన్దరూపాత్మప్రతిపాదనతత్పరాయ నమః ॥ ౫౮౦ ॥

ఓం జపమాత్రోపయోగిత్వనిర్యుక్తిత్వానుదర్శకాయ నమః ।
ఓం అభేదబోధివాక్యౌఘప్రాబల్యపరిదర్శకాయ నమః ।
ఓం భేదబుద్ధిప్రమాణత్వసర్వాంశోన్మూలనక్షమాయ నమః ।
ఓం భేదసందర్శివాక్యౌఘప్రామాణ్యాభావసాధకాయ నమః ।
ఓం భేదప్రత్యక్ష్యదౌర్బల్యప్రతిపాదనతత్పరాయ నమః ।
ఓం భేదనిన్దాసహస్రోక్తితాత్పర్యప్రతిపాదకాయ నమః ।
ఓం లోకప్రసిద్ధభేదానువాదకత్వప్రదర్శకాయ నమః ।
ఓం అప్రసిద్ధాద్వైతబోధివాక్యప్రామాణ్యసాధకాయ నమః ।
ఓం నానాదృష్టాన్తసందర్శినే నమః ।
ఓం శ్రుతివాక్యనిదర్శకాయ నమః ॥ ౫౯౦ ॥

ఓం యుక్తిసాహస్రఘటితస్వానుభూతిప్రదర్శకాయ నమః ।
ఓం శ్రుతియుక్తిసుసౌహార్దదర్శకాయ నమః ।
ఓం వీతమత్సరాయ నమః ।
ఓం హేతుదోషాంశసందర్శిమణ్డనాక్షేపఖణ్డనాయ నమః ।
ఓం భేదౌపాధికతాబోధినే నమః ।
ఓం సత్యాద్వైతానుదర్శకాయ నమః ।
ఓం అసమ్సారిపరబ్రహ్మసాధనైకాన్తమానసాయ నమః ।
ఓం క్షేత్రజ్ఞపరమాత్మైక్యవాదిగీతాదినిదర్శకాయ నమః ।
ఓం అద్యారోపాపవాదాప్తనిష్ప్రపఞ్చత్వదర్శకాయ నమః ।
ఓం యుక్తిసాహస్రరచితదుర్వాదిమతఖణ్డనాయ నమః ॥ ౬౦౦ ॥

ఓం మణ్డనీయగలాలమ్బిమాలామాలిన్యదర్శకాయ నమః ।
ఓం పుష్పవృష్టిసంఛన్నాయ నమః ।
ఓం భారతీప్రతినన్దితాయ నమః ।
ఓం భిక్షాకాలోపసమ్ప్రాప్తభారతీపరిదర్శకాయ నమః ।
ఓం ఉభయాహ్వానకృద్వాణీవైదగ్ధ్యశ్లాఘనాపరాయ నమః ।
ఓం భారతీబోధితస్వీయదుర్వాసఃశాపసంశ్రవిణే నమః ।
ఓం జయావధికతచ్ఛాపవృత్తాన్తాకర్ణనాయ నమః ।
ఓం వశినే నమః ।
ఓం స్వధామగమనోద్యుక్తభారతీప్రతిరోధకాయ నమః ।
ఓం వనదుర్గామహామన్త్రకృతవాణీసుబాధనాయ నమః ॥ ౬౧౦ ॥

ఓం సరస్వత్యవతారత్వబోధకాయ నమః ।
ఓం వేదవిద్వరాయ నమః ।
ఓం భక్తిమత్పరతన్త్రత్వబోధకాయ నమః ।
ఓం వినయోజ్వలాయ నమః ।
ఓం స్వానుజ్ఞావధిభూలోకనివాసప్రార్థనాపరాయ నమః ।
ఓం మణ్డనీయాశయజ్ఞానప్రవృత్తాయ నమః ।
ఓం విగతస్పృహాయ నమః ।
ఓం కర్మజాడ్యపరాభూతతత్సన్దేహాపనోదకాయ నమః ।
ఓం నిజాపజయసంజాతదుఃఖాభావోక్తిసంశ్రవిణే నమః ।
ఓం జైమిన్యుక్తినిరాశానుశోచన్మణ్డనబోధకాయ నమః ॥ ౬౨౦ ॥

ఓం కామనావదనుగ్రాహిజైమిన్యాశయబోధకాయ నమః ।
ఓం కర్మప్రణాడీమాత్రత్వబోధినే నమః ।
ఓం జైమినిసమ్మతాయ నమః ।
ఓం సాక్షాన్మోక్షైకఫలకజ్ఞానవాచినే నమః ।
ఓం మహావచసే నమః ।
ఓం కర్మౌఘఫలదాతృత్వానుపపత్తిప్రపఞ్చకాయ నమః ।
ఓం ఈశైకఫలదాతృత్వసాధకాయ నమః ।
ఓం యుక్తిబోధకాయ నమః ।
ఓం జైమినీయవచోజాలతాత్పర్యోద్ఘాటనక్షమాయ నమః ।
ఓం అనుమేయేశ్వరాభావమాత్రతాత్పర్యసూచకాయ నమః ।
ఓం వేదైకగమ్యేశవాదిజైమిన్యాశయసూచకాయ నమః ।
ఓం డోలాయమానహృదయమణ్డనార్యావలోకనాయ నమః ।
ఓం తత్సన్దేహాపనోదార్థాగతజైమినిశమ్సకాయ నమః ।
ఓం స్వోక్తసర్వాంశసాధుత్వబోధిజైమినిశమ్సకాయ నమః ।
ఓం జైమిన్యుదితసర్వజ్ఞభావాయ నమః ।
ఓం జైమినిపూజితాయ నమః ।
ఓం నిజావతారసంసూచిజైమినిప్రతినన్దితాయ నమః ।
ఓం జైమినివ్యాసవచనతాత్పర్యాంశప్రదర్శకాయ నమః ।
ఓం జైమిన్యన్తర్ధిసందర్శినే నమః ।
ఓం సర్వతో జయభాజనాయ నమః ॥ ౬౪౦ ॥

ఓం సాష్టాఙ్గపాతప్రణతమణ్డనార్యప్రసాదకృతే నమః ।
ఓం స్వీయావతారతాభిజ్ఞమణ్డనార్యాభినన్దితాయ నమః ।
ఓం స్వానభిజ్ఞత్వానుశోచిమణ్డనార్యప్రసంసకాయ నమః ।
ఓం స్వకర్మజాడ్యానుశోచన్మణ్డనోక్త్యభినన్దకాయ నమః ।
ఓం సమ్సారతాపసమ్బోధిమణ్డనోక్త్యభినన్దకాయ నమః ।
ఓం పరమానన్దలహరీవిహరన్మణ్డనాదృతాయ నమః ।
ఓం స్వాజ్ఞానతిమిరాపాయబోధిమణ్డనశమ్సకాయ నమః ।
ఓం అవిద్యారాక్షసీగ్రస్తపరమాత్మోద్ధృతిక్షమాయ నమః ।
ఓం స్వాపరాధక్షమాపేక్షిమణ్డనార్యాభియాచితాయ నమః ।
ఓం మణ్డనార్యకృతస్వీయావతారత్వసమర్థనాయ నమః ॥ ౬౫౦ ॥

ఓం పూర్వార్జితస్వసుకృతశ్లాఘిమణ్డనపూజితాయ నమః ।
ఓం స్వసంవాదాతిసన్తుష్టమణ్డనాధికనన్దితాయ నమః ।
ఓం స్వసంవాదాతిదౌర్లభ్యబోధిమణ్డనశమ్సకాయ నమః ।
ఓం నానాస్తుతివచోగుంఫసన్తుష్టస్వాన్తసమ్యుతాయ నమః ।
ఓం మణ్డనార్యకృతాసంఖ్యనమోవాకప్రశంసనాయ నమః ।
ఓం మణ్డనారచితస్తోకస్తుతిసాహస్రభాజనాయ నమః ।
ఓం స్వపాదశరణాపన్నమణ్డనానుగ్రహోత్సుకాయ నమః ।
ఓం నిజకిఙ్కరతాబోధిమణ్డనోక్తిప్రశమ్సకాయ నమః ।
ఓం మణ్డనీయమహాభక్తితరలీకృతమానసాయ నమః ।
ఓం తదీయజన్మసాఫల్యాపాదనోద్యతమానసాయ నమః ॥ ౬౬౦ ॥

ఓం సుతదారగృహత్యాగాసక్తమణ్డనశమ్సకాయ నమః ।
ఓం మణ్డనీయకలత్రానుమతిసమ్పాదనోత్సుకాయ నమః ।
ఓం మున్యుక్తసర్వవృత్తజ్ఞవాణీసమనుమోదితాయ నమః ।
ఓం మణ్డనప్రాప్తశిష్యత్వాబోధివాణీప్రశమ్సకాయ నమః ।
ఓం మున్యుక్తసర్వవృత్తాన్తయాథార్థ్యపరిచిన్తకాయ నమః ।
ఓం సమగ్రవిజయాభావబోధివాణ్యుక్తిచిన్తకాయ నమః ।
ఓం నిజార్ధభాగతావాచివాణిప్రాగల్భ్యచిన్తకాయ నమః ।
ఓం మహిలాజనసంవాదదోషోద్ఘాటనతత్పరాయ నమః ।
ఓం యాజ్ఞవల్క్యస్త్రీవివాదదర్శివాణ్యుక్తిపూజకాయ నమః ।
ఓం సులభాజనకాద్యుక్తిప్రత్యుక్తిపరిచిన్తకాయ నమః ॥ ౬౭౦ ॥

ఓం విద్వత్సభామధ్యవర్తినే నమః ।
ఓం వాణీసంవాదకాయ నమః ।
ఓం వాగ్ఝరీమాధురీయోగదూరీకృతసుధారసాయ నమః ।
ఓం భారతీచిన్తితాశేషశాస్త్రాజయ్యత్వవైభవాయ నమః ।
ఓం అతిబాల్యకృతసన్యాసాయ నమః ।
ఓం విషయౌఘపరాఙ్గ్ముఖాయ నమః ।
ఓం కామశాస్త్రకృతప్రశ్నాయ నమః ।
ఓం చిన్తనాపరమానసాయ నమః ।
ఓం జనాపవాదచకితాయ నమః ।
ఓం యతిధర్మప్రవర్తకాయ నమః ॥ ౬౮౦ ॥

ఓం కామశాస్త్రానభిజ్ఞత్వబహిఃప్రకటనోద్యతాయ నమః ।
ఓం మాసమాత్రావధిప్రార్థినే నమః ।
ఓం వాణ్యనుజ్ఞాతాయ నమః ।
ఓం ఆత్మవతే నమః ।
ఓం గమనార్థకృతోద్యోగాయ నమః ।
ఓం శిష్యావలిపరిష్కృతాయ నమః ।
ఓం యోగశక్తికృతాకాశసఞ్చారాయ నమః ।
ఓం యోగతత్వవిదే నమః ।
ఓం గతచేతనభూపాలగాత్రదర్శినే నమః ।
ఓం ప్రహృష్టధియే నమః ।
ఓం ప్రమదాజనసంవీతరాజకాయప్రదర్శకాయ నమః ।
ఓం తచ్ఛరీరనుప్రవేశసముత్సుకితమానసాయ నమః ।
ఓం సనన్దనాదిసచ్ఛిష్యసమాపృచ్ఛాపరాయణాయ నమః ।
ఓం భక్తిమత్తరపద్మాఙ్ఘ్రినిషిద్ధగమనాయ నమః ।
ఓం వ్రతినే నమః ।
ఓం సనన్దనోక్తవిషయాకర్షకత్వస్వభావకాయ నమః ।
ఓం ఊర్ధ్వరేతోవ్రతాపోహశఙ్కిపద్మాఙ్ఘ్రిబోధకాయ నమః ।
ఓం సన్యాసధర్మశైథిల్యాశఙ్కిపద్మాఙ్ఘ్రివారితాయ నమః ।
ఓం దేహాభిమానవన్మాత్రపాపసమ్భవబోధకాయ నమః ।
ఓం నిరహఙ్కారకర్మౌఘలేపాభావావబోధకాయ నమః ॥ ౭౦౦ ॥

ఓం గుహాహితాత్మీయదేహరక్షణీయత్వబోధకాయ నమః ।
ఓం సమ్ప్రాప్తామరకాభిఖ్యరాజదేహాయ నమః ।
ఓం విశేషవిదే నమః ।
ఓం నిజప్రవేశచలితరాజకీయశరీరభృతే నమః ।
ఓం అకస్మాజ్జీవసమ్ప్రాప్తివిస్మాపితతదఙ్గనాయ నమః ।
ఓం ప్రభూతహర్షవనితావ్యూహసన్దర్శనోత్సుకాయ నమః ।
ఓం విస్మయానన్దభరితమన్త్రిముఖ్యాభినన్దితాయ నమః ।
ఓం శఙ్ఖదున్దుభినిర్ఘోషసమాకర్ణనతత్పరాయ నమః ॥ ౭౧౦ ॥

ఓం సమస్తజనతానన్దజనకాయ నమః ।
ఓం మఙ్గలప్రదాయ నమః ।
ఓం పురోహితకృతస్వీయశాన్తికర్మణే నమః ।
ఓం శమావనయే నమః ।
ఓం కృతమాఙ్గలికాయ నమః ।
ఓం భద్రగజారూఢాయ నమః ।
ఓం నిరీహితాయ నమః ।
ఓం సచివాదికృతస్వీయసత్కారాయ నమః ।
ఓం సాధుసమ్మతాయ నమః ।
ఓం పృథివీపాలనోద్యుక్తాయ నమః ।
ఓం ధర్మాధర్మవిశేషవిదే నమః ॥ ౭౨౦ ॥

ఓం నీతిమార్గసునిష్ణాత్రే నమః ।
ఓం రాజకార్యానుపాలకాయ నమః ।
ఓం నిజౌదార్యాదిజనితమన్త్రిసంశయభాజనాయ నమః ।
ఓం స్వకీయగుణసన్దోహసమాహ్లాదితసజ్జనాయ నమః ।
ఓం పరకాయప్రవేష్ట్యత్వజ్ఞాతృమన్త్రిప్రపూజితాయ నమః ।
ఓం మన్త్రివిన్యస్తనిఖిలరాజ్యభారాయ నమః ।
ఓం ధరాధిపాయ నమః ।
ఓం అన్తఃపురకృతావాసాయ నమః ।
ఓం లలనాజనసేవితాయ నమః ।
ఓం భూపాలదేహసమ్ప్రాప్తనానాక్రీడామహోత్సవాయ నమః ।
ఓం విషయానన్దవిముఖాయ నమః ।
ఓం విషయౌఘవినిన్దకాయ నమః ।
ఓం విషయారాతిశమనాయ నమః ।
ఓం విషయాతివిదూరధియే నమః ।
ఓం విషయాఖ్యమహారణ్యనికృన్తనకుఠారకాయ నమః ।
ఓం విషయాఖ్యవిషజ్వాలాసమ్స్పర్శరహితాయ నమః ।
ఓం యమినే నమః ।
ఓం విషయామ్బుధిసంశోషబడబాగ్నిశిఖాయితాయ నమః ।
ఓం కామక్రోధాదిషడ్వైరిదూరీభూతాన్తరఙ్గకాయ నమః ।
ఓం విషయాసారతాదర్శినే నమః ॥ ౭౪౦ ॥

ఓం విషయానాకులాంతరాయ నమః ।
ఓం విషయాఖ్యగజవ్రాతదమనోద్యుక్తకేసరిణే నమః ।
ఓం విషయవ్యాఘ్రదర్పఘ్నాయ నమః ।
ఓం విషయవ్యాలవైద్యకాయ నమః ।
ఓం విషయౌఘదురన్తత్వచిన్తకాయ నమః ।
ఓం వీతచాపలాయ నమః ।
ఓం వాత్సానయకలాసారసర్వస్వగ్రహణోత్సుకాయ నమః ।
ఓం భూపదేహకృతాసంఖ్యభోగాయ నమః ।
ఓం నృపతివేషభృతే నమః ।
ఓం సమయాత్యయసమ్బోధిశిష్యవర్గానుచిన్తితాయ నమః ॥ ౭౫౦ ॥

ఓం దుఃఖార్ణవనిమగ్నస్వశిష్యవర్గానుచిన్తకాయ నమః ।
ఓం ఇతికర్తవ్యతామూఢశిష్యవర్గగవేషితాయ నమః ।
ఓం మృతోత్థియనృపశ్రోతృశిష్యాభిజ్ఙాతధామకాయ నమః ।
ఓం నానారుచిరవేషాఢ్యనిజశిష్యావలోకనాయ నమః ।
ఓం గానవిద్యాతినైపుణ్యశిష్యనాగావకర్ణనాయ నమః ।
ఓం అన్యోపదేశరచితహృద్యపద్యసుసంశ్రవిణే నమః ।
ఓం నానార్థగర్భశిష్యోక్తపయార్థపరిచిన్తకాయ నమః ।
ఓం వేదాన్తార్థపరిప్రోతవాక్యశ్రవణకౌతికినే నమః ।
ఓం తత్వమస్యాదిశిష్యోక్తవాక్యార్థపరిచిన్తకాయ నమః ।
ఓం సర్వవేదాన్తసంగూఢపరమాత్మానుచిన్తకాయ నమః ।
ఓం నిజశిష్యాశయాభిజ్ఙాయ నమః ।
ఓం నిజకాయప్రవేశకృతే నమః ।
ఓం దందహ్యమానాత్మదేహదర్శినే నమః ।
ఓం త్వరితమానసాయ నమః ।
ఓం తదానీన్తనసన్తాపశమనోపాయచిన్తకాయ నమః ।
ఓం లక్ష్మీనృసింహస్తవననిశ్చితాత్మనే నమః ।
ఓం సుపద్యకృతే నమః ।
ఓం నానాస్తుతివచోగుమ్ఫప్రీణితశ్రీనృసింహకాయ నమః ।
ఓం నృసింహకరుణాశాన్తసన్తాపవపురాశ్రితాయ నమః ।
ఓం సనన్దనాదిసచ్ఛిష్యసంవృతోభయపార్శ్వకాయ నమః ॥ ౭౭౦ ॥

ఓం నిజవృత్తాన్తకథనతత్పరాయ నమః ।
ఓం శిష్యభావవిదే నమః ।
ఓం ఆకాశమార్గగమనాయ నమః ।
ఓం మణ్డనార్యనివేశదృశే నమః ।
ఓం విషయాస్వాదవిముఖమణ్డనార్యాభినన్దకాయ నమః ।
ఓం మణ్డనార్యకృతాసంఖ్యప్రణామాఞ్జలిదానకాయ నమః ।
ఓం సన్న్యాసనిశ్చితస్వాన్తమణ్డనార్యప్రశంసకాయ నమః ।
ఓం విష్టరస్థితివిశ్రాన్తాయ నమః ।
ఓం శారదాకృతదర్శనాయ నమః ।
ఓం శారదాశ్లాఘితస్వీయసార్వజ్ఞ్యాయ నమః ॥ ౭౮౦ ॥

ఓం వాదలోలుపాయ నమః ।
ఓం నిజధామగమోద్యుక్తవాణ్యన్తర్ధానదర్శకాయ నమః ।
ఓం యోగమాహాత్మ్యసందృష్టవాణీభాషణతత్పరాయ నమః ।
ఓం విధిపత్నీత్వసందర్శినే నమః ।
ఓం తన్మాహాత్మ్యానుదర్శకాయ నమః ।
ఓం స్వకల్పితర్ష్యశృఙ్గాదిక్షేత్రవాసాభికాఙ్క్షకాయ నమః ।
ఓం శృఙ్గగిర్యాదిసుక్షేత్రసానిధ్యప్రార్థనాపరాయ నమః ।
ఓం భారతీసమనుజ్ఞాతక్షేత్రసానిధ్యతోషితాయ నమః ।
ఓం అకస్మాతన్తర్ధిదర్శినే నమః ॥ ౭౯౦ ॥

ఓం విస్మయాకులమానసాయ నమః ।
ఓం విధివద్దత్తసర్వస్వమణ్డనార్యానుమోదకాయ నమః ।
ఓం సన్న్యాసగృహ్యవిధ్యుక్తసర్వకర్మోపదేశకాయ నమః ।
ఓం శ్రీమన్మణ్డనకర్ణోక్తమహావాక్యచతుష్టయాయ నమః ।
ఓం మహావాక్యగతాశేషతత్వార్థశ్రావకాయ నమః ।
ఓం గురవే నమః ।
ఓం తత్వమ్ పదగవాచ్యార్థలక్ష్యార్థప్రతిపాదకాయ నమః ।
ఓం లక్షోభయార్థైక్యబోధినే నమః ।
ఓం నానాదృష్టాన్తదర్శకాయ నమః ।
ఓం దేహాద్యహమ్తామమతాసమూలోన్మూలనక్రమాయ నమః ।
ఓం బృహదారణ్యకప్రోక్తమహామత్స్యనిదర్శకాయ నమః ।
ఓం జాగ్రదాద్యాత్మసమ్బన్ధరాహిత్యప్రతిపాదకాయ నమః ।
ఓం వివర్తవాదసిద్ధాన్తసమర్థనపరాయణాయ నమః ।
ఓం తాత్పర్యలిఙ్గనిర్ణీతపరమాద్వైతతత్వకాయ నమః ।
ఓం గురుమాహాత్మ్యసందర్శినే నమః ।
ఓం తత్వవిదే నమః ।
ఓం తత్వబోధకాయ నమః ।
ఓం నిజాఙ్ఘ్రియుగ్మపతితసురేశ్వరకటాక్షకృతే నమః ।
ఓం కరుణాలిఙ్గితాపాఙ్గక్షపితాన్తస్తమోమలాయ నమః ।
ఓం సురేశ్వరాఖ్యాసందాత్రే నమః ॥ ౮౧౦ ॥

ఓం సురేశ్వరసుపూజితాయ నమః ।
ఓం నర్మదాతీరసంవాసినే నమః ।
ఓం శ్రీశైలగమనోత్సుకాయ నమః ।
ఓం మల్లికార్జునసందర్శినే నమః ।
ఓం భ్రమరామ్బాప్రణామకృతే నమః ।
ఓం మాహేశ్వరాదివిజయిశిష్యవర్గసమాశ్రితాయ నమః ।
ఓం అశేషదిక్ప్రసృమరయశోజ్యోత్స్నానిశాకరాయ నమః ।
ఓం నిజమాహాత్మ్యసంశ్రోతృకాపాలికకృతానతయే నమః ।
ఓం కాపాలికకృతానేకస్తుతిజాలాయ నమః ।
ఓం నిరాదరాయ నమః ॥ ౮౨౦ ॥

ఓం కపాలిప్రీణనార్థస్వగమనోక్తిసుసంశ్రవిణే నమః ।
ఓం సర్వజ్ఞమస్తకాపేక్షితదుక్తిపరిచిన్తకాయ నమః ।
ఓం నిజసర్వజ్ఞతావాచికాపాలోక్తివిచిన్తకాయ నమః ।
ఓం స్వశిరఃప్రార్థనోద్యుక్తకాపాలికకృతానతయే నమః ।
ఓం బహ్వపాయస్వీయకాయదోషదర్శనతత్పరాయ నమః ।
ఓం పరోపకారనైరత్యవ్రతపాలనతత్పరాయ నమః ।
ఓం నిజకాయాపగమననిర్వ్యాకులనిజాన్తరాయ నమః ।
ఓం సమాధికాలీనశిరశ్ఛేదానుజ్ఞాప్రదాయకాయ నమః ।
ఓం ఏకాన్తసంస్థితాయ నమః ।
ఓం యోగినే నమః ॥ ౮౩౦ ॥

ఓం సమాధ్యాలీనమానసాయ నమః ।
ఓం పరమాత్మానుసన్ధాననిర్గతాశేషచిన్తనాయ నమః ।
ఓం నిష్కమ్పదేహాయ నమః ।
ఓం నిర్మోహాయ నమః ।
ఓం నిరన్తరసుఖాత్మకాయ నమః ।
ఓం స్వవధోద్యుక్తకాపాలికాగమనావబోధకాయ నమః ।
ఓం జత్రుప్రదేశనిహితచిబుకాయ నమః ।
ఓం దృష్టనాసికాయ నమః ।
ఓం సిద్ధాసనసమాసీనాయ నమః ।
ఓం నిర్గతద్వైతభావనాయ నమః ॥ ౮౪౦ ॥

ఓం చిన్మాత్రపరమానన్దలహరీమగ్నమానసాయ నమః ।
ఓం కృపాణకరకాపాలివధోద్యోగానవేక్షకాయ నమః ।
ఓం జ్ఞాతవృత్తాన్తపద్మాఙ్ఘ్రిమారితస్వీయశత్రుకాయ నమః ।
ఓం నృసింహవేషపద్మాఙ్ఘ్రికృతార్భటవిచాలితాయ నమః ।
ఓం సమాధివ్యుత్థితమతయే నమః ।
ఓం ఉన్మీలితవిలోచనాయ నమః ।
ఓం తదట్టహాసనిర్ఘోషబధిరీభూతకర్ణకాయ నమః ।
ఓం దంష్ట్రాకరాలవదనశ్రీమన్నృహరిదర్శకాయ నమః ।
ఓం ఆక్స్మికనృసింహావలోకనస్తిమితాన్తరాయ నమః ।
ఓం నిర్భీతాయ నమః ।
ఓం గలదానన్దభాష్పాయ నమః ।
ఓం స్తుతిపరాయణాయ నమః ।
ఓం నృసింహక్రోధశాన్త్యర్థప్రార్థనాతత్పరాయ నమః ।
ఓం యతయే నమః ।
ఓం నృసింహావేశసమ్భ్రాన్తపద్మపాదప్రదర్శకాయ నమః ।
ఓం స్వప్నాయితస్వవృత్తాన్తజ్ఞాతృపద్మాఙ్ఘ్రిప్రణతాయ నమః ।
ఓం విస్మయాకులాయ నమః ।
ఓం గోకర్ణాభ్యర్ణసఞ్చారిణే నమః ।
ఓం గోకర్ణేశ్వరపాదాబ్జప్రణన్త్రే నమః ।
ఓం ప్రీతమానసాయ నమః ।
ఓం గోకర్ణనాథసమ్స్తోత్రే నమః ।
ఓం త్రిరాత్రస్థితితత్పరాయ నమః ।
ఓం మూకామ్బికామహాదేవీసన్దర్శనకృతార్థధియే నమః ।
ఓం ద్విజదమ్పతిసన్దర్శినే నమః ।
ఓం తద్రోదనవిఖిన్నధియే నమః ।
ఓం తదఙ్కగామిమృతకశిశుసన్దర్శనాతురాయ నమః ।
ఓం అనఙ్గవాణీసంశ్రోత్రే నమః ।
ఓం పుత్రోజ్జీవనలాలసాయ నమః ॥ ౮౭౦ ॥

ఓం ద్విజసంవర్ణితస్వీయమహిమాయ నమః ।
ఓం సర్వపాలకాయ నమః ।
ఓం తత్కాలోత్థితతత్పుత్రజీవనప్రీతమానసాయ నమః ।
ఓం నిజమాహాత్మ్యసన్ద్రష్టృజనవిస్మయకారకాయ నమః ।
ఓం మూకామ్బాదర్శనాకాఙ్క్షిణే నమః ।
ఓం తత్క్షేత్రవాసతత్పరాయ నమః ।
ఓం ఉచ్చావచగభీరార్థస్తోత్రనిర్మాణకౌతుకినే నమః ।
ఓం స్వకర్మనిష్ఠవిప్రాఢ్యశ్రీబలిగ్రామసేవకాయ నమః ।
ఓం ప్రభాకరాఖ్యసద్విప్రబాలమౌగ్ధ్యాపనోదకాయ నమః ।
ఓం స్వపాదశరణాయాతతద్విప్రానుగ్రహోత్సుకాయ నమః ॥ ౮౮౦ ॥

ఓం ప్రణామకర్తృతత్పుత్రసముత్థాపనతత్పరాయ నమః ।
ఓం ద్విజవర్ణితతత్పుత్రముగ్ధచేష్టావచఃశ్రవిణే నమః ।
ఓం అన్తఃప్రచ్ఛన్నవహ్న్యాభద్విజదారకదర్శనాయ నమః ।
ఓం తన్మాహాత్మ్యవిశేషజ్ఞాయ నమః ।
ఓం మౌనముద్రావిభేదకాయ నమః ।
ఓం ద్విజదారకసమ్ప్రశ్నకరణోద్యతమానసాయ నమః ।
ఓం తదీయజడతాహేతుపృచ్ఛకాయ నమః ।
ఓం కరుణాకరాయ నమః ।
ఓం బాలవేషప్రతిచ్ఛన్నతదుక్తిశ్రవణోత్సుకాయ నమః ।
ఓం దేహాదిజడతాబోధిబాలవాక్యాతివిస్మితాయ నమః ॥ ౮౯౦ ॥

ఓం స్వచేతనత్వసమ్బోధితద్వచఃశ్లాఘనాపరాయ నమః ।
ఓం పద్యద్వాదశికాకర్తృతత్ప్రజ్ఞాశ్లాఘనోత్సుకాయ నమః ।
ఓం తత్త్వజ్ఞతాప్రకటతదుక్తిప్రతినన్దకాయ నమః ।
ఓం అధ్యాపనాదిరహితబాలప్రజ్ఞాతివిస్మితాయ నమః ।
ఓం తదనుగ్రహణోద్యుక్తాయ నమః ।
ఓం తన్మూర్ధన్య్స్తహస్తకాయ నమః ।
ఓం గృహవాసాద్యయోగ్యత్వదర్శకాయ నమః ।
ఓం శ్లాఘనాపరాయ నమః ।
ఓం ద్విజాతిప్రేషణోద్యుక్తాయ నమః ।
ఓం శిష్యసంగ్రహణోద్యుక్తాయ నమః ॥ ౯౦౦ ॥

ఓం హస్తామలకసంజ్ఞాసన్ద్రాత్రే నమః ।
ఓం న్యాసదాయకాయ నమః ।
ఓం స్వశిష్యభావానుగతహస్తామలకసంశ్రితాయ నమః ।
ఓం శ్రిఙ్గగిర్యాఖ్యసుక్షేత్రగమనోద్యతమానసాయ నమః ।
ఓం తుఙ్గభద్రాకృతస్నానాయ నమః ।
ఓం భాష్యప్రవచనోత్సుకాయ నమః ।
ఓం శారదాలయనిర్మాత్రే నమః ।
ఓం శారదాస్థాపనాపరాయ నమః ।
ఓం శారదాపూజనోద్యుక్తాయ నమః ।
ఓం శారదేన్దుసమాననాయ నమః ॥ ౯౧౦ ॥

ఓం గిర్యాఖ్యనిజసచ్ఛిష్యశుశ్రూషాప్రీతమానసాయ నమః ।
ఓం పాఠార్థసముపావిష్టశిష్యమణ్డలమణ్డితాయ నమః ।
ఓం స్వశాటీక్షాళనోద్యుక్తగిర్యాగమననిరీక్షకాయ నమః ।
ఓం నిజశిష్యాన్తరాసూయానిరాకరణతత్పరాయ నమః ।
ఓం గిర్యాఖ్యనిజసచ్ఛిష్యానుగ్రహైకపరాయణాయ నమః ।
ఓం స్వానుగ్రహాప్తసర్వజ్ఞభావగిర్యభినన్దితాయ నమః ।
ఓం విదితాఖిలసద్విద్యాగిర్యభివన్దితాయ నమః ।
ఓం తోటకాభిదసద్వృత్తోజ్వలపద్యావకర్ణకాయ నమః ।
ఓం శిష్యాన్తరాభివిజ్ఞాతకరుణాలేశవైభవాయ నమః ।
ఓం గుర్వనుగ్రహమాహాత్మ్యసన్దర్శినే నమః ॥ ౯౨౦ ॥

ఓం లోకసఙ్గ్రహిణే నమః ।
ఓం తోటకాఖ్యాప్రదాత్రే నమః ।
ఓం శ్రీతోటకార్యాతిసత్కృతాయ నమః ।
ఓం తత్వార్థగర్భతద్వాక్యశైలీవైభవచిన్తకాయ నమః ।
ఓం సురేశ్వరార్యపద్మాఙ్ఘ్రిహస్తామలకసంశ్రితాయ నమః ।
ఓం తోటకానుగతాయ నమః ।
ఓం శిష్యచతుష్టయసమాశ్రితాయ నమః ।
ఓం సురేశ్వరాపేక్షితస్వభాష్యవార్తికనిర్మితయే నమః ।
ఓం వార్తికారచనానుజ్ఞాదాత్రే నమః ।
ఓం దేశికపుఙ్గవాయ నమః ॥ ౯౩౦ ॥

ఓం సిద్ధాన్తాపగమాశఙ్కిపద్మాఙ్ఘ్ర్యాదిప్రబోధితాయ నమః ।
ఓం వార్తికగ్రంథనిర్మాణజాతవిఘ్నానుదర్శకాయ నమః ।
ఓం శిష్యనిర్బన్ధానుగామినే నమః ।
ఓం శిష్యౌఘకరుణాకరాయ నమః ।
ఓం పద్మాఙ్ఘ్రిరచితస్వీయభాష్యటీకానిరీక్షకాయ నమః ।
ఓం రమ్యనైష్కర్మ్యసిద్ధ్యాదిసురేశగ్రంథదర్శకాయ నమః ।
ఓం ఆద్యన్తగ్రంథసన్దర్భదర్శనప్రీతమానసాయ నమః ।
ఓం గ్రంథనిర్మాణవైదగ్ధ్యదర్శనాధికవిస్మితాయ నమః ।
ఓం తైత్తరీయస్వీయభాష్యవృత్తినిర్మాపణోత్సుకాయ నమః ।
ఓం బృహదారణ్యసద్భాష్యవార్తికశ్రవణాదృతాయ నమః ॥ ౯౪౦ ॥

ఓం అనేకశిష్యరచితాద్వైతగ్రంథావలోకనాయ నమః ।
ఓం తీర్థయాత్రాకృతోత్సాహపద్మపాదోక్తిచిన్తకాయ నమః ।
ఓం తీర్థయాత్రాభవానేకదోషసఙ్ఘప్రదర్శకాయ నమః ।
ఓం నానావిక్షేపసాహస్రసమ్భవప్రతిపాదకాయ నమః ।
ఓం తీర్థయాత్రైకనిర్బన్ధపద్మపాదానుమోదకాయ నమః ।
ఓం స్వోపదేశవచోఽశ్రోతృపద్మపాదానుశోచకాయ నమః ।
ఓం మార్గదోషాదిసన్దర్శినే నమః ।
ఓం జాగరూకత్వబోధకాయ నమః ।
ఓం ఆసన్నమరణస్వీయజననీస్మరణాతురాయ నమః ।
ఓం స్మృతిమాత్రసమాపన్నమాతృపార్శ్వాయ నమః ॥ ౯౫౦ ॥

ఓం అతిభక్తిమతే నమః ।
ఓం మాతృసన్దర్శనప్రీతాయ నమః ।
ఓం ప్రీణితస్వీయమాతృకాయ నమః ।
ఓం స్వసమ్స్కారైకసమ్ప్రార్థిమాతృవాఞ్ఛానుపాలకాయ నమః ।
ఓం తారకాఖ్యపరబ్రహ్మోపదేష్ట్రే నమః ।
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మానభిజ్ఞజననీసన్తారణపరాయణాయ నమః ।
ఓం నిజస్తోత్రసమాయాతపరమేశప్రదర్శకాయ నమః ।
ఓం జననీభయసన్ద్రష్ట్రే నమః ।
ఓం మాధవస్తుతితత్పరాయ నమః ॥ ౯౬౦ ॥

ఓం స్తుతిమాహాత్మ్యసమ్ప్రాప్తవిష్ణుమూర్తిప్రదర్శకాయ నమః ।
ఓం తద్దర్శనసముత్పన్నజననీప్రీతిభాజనాయ నమః ।
ఓం విష్ణుదూతవిమానస్థమాతృదర్శనవిర్వృతాయ నమః ।
ఓం తత్సమ్స్కారకృతోద్యోగాయ నమః ।
ఓం బన్ధువర్గసమాహ్వాయినే నమః ।
ఓం సమ్స్కారార్థాగ్నిసమ్ప్రార్థినే నమః ।
ఓం బన్ధువర్గనిరాకృతాయ నమః ।
ఓం దక్షదోర్మథనప్రాప్తవహ్నిసమ్స్కృతమాతృకాయ నమః ।
ఓం ఆగ్న్యదాతృస్వీయజనవేదబాహ్యత్వశాపకృతే నమః ।
ఓం యతిభిక్షాభావవాచినే నమః ।
ఓం స్మశానీకృతతద్గృహాయ నమః ।
ఓం పద్మపాదాగమకాఙ్క్షిణే నమః ।
ఓం తద్దేశకృతవాసకాయ నమః ।
ఓం మహాసురాలయేశానసన్దర్శనపరాయణాయ నమః ।
ఓం శిష్యవర్గాగమాభిజ్ఞాయ నమః ।
ఓం కుశలప్రశ్నచోదకాయ నమః ।
ఓం పద్మాఙ్ఘ్రిబోధితస్వీయసర్వవృత్తాన్తసంశ్రవిణే నమః ।
ఓం పూర్వమాతులసన్దగ్ధతట్టీకోట్యనుశోచకాయ నమః ।
ఓం టీకాలోపాతినిర్విణ్ణపద్మపాదానునాయకాయ నమః ।
ఓం ప్రజ్ఞామాన్ద్యకరాత్యుగ్రగరదానోక్తిసంశ్రవిణే నమః ॥ ౯౮౦ ॥

ఓం నిజపాదాభిపతితపద్మపాదానుకమ్పనాయ నమః ।
ఓం పూర్వసంశృతటీకాస్థపఞ్చపాద్యనుచిన్తకాయ నమః ।
ఓం పఞ్చపాదీయగతాశేషవిషయప్రతిపాదకాయ నమః ।
ఓం టీకాలేఖనసన్తుష్టపద్మపాదాతిపూజకాయ నమః ।
ఓం విస్మితస్వీయశిషౌఘసమభిష్టుతవైభవాయ నమః ।
ఓం నాటకాపాయదుఃఖార్తకేరళేశసమాధికృతే నమః ।
ఓం యథోక్తనాటకాఖ్యానవిస్మాపితనరేశ్వరాయ నమః ।
ఓం సుధన్వరాజసచ్ఛిష్యసహితాయ నమః ।
ఓం విజయోజ్వలాయ నమః ।
ఓం రామసేతుకృతస్నానాయ నమః ॥ ౯౯౦ ॥

ఓం శాక్తౌఘవిజయోత్సాహాయ నమః ।
ఓం కాఞ్చీవిదర్భకర్ణాతదేశసఞ్చారనిర్వృతాయ నమః ।
ఓం కాపాలికౌఘవిజయినే నమః ।
ఓం నీలకణ్ఠజయోజ్వలాయ నమః ।
ఓం గుప్తాభిచారాభిజ్ఞపద్మాఙ్ఘ్రికృతసౌఖ్యభాజే నమః ।
ఓం గౌడపాదార్యసన్దర్శనానన్దాబ్ధినిమగ్నధియే నమః ।
ఓం కాశ్మీరదేశవిలసచ్ఛారదాపీథదర్శకాయ నమః ।
ఓం దక్షిణద్వారసంవిష్టవాదివ్రాతజయోజ్వలాయ నమః ।
ఓం విజయప్రాప్తసర్వజ్ఞపీఠారోహణకౌతుకినే నమః ।
ఓం దేవతాకృతసత్పుష్పవృష్టిసఞ్ఛన్నమూర్తికాయ నమః ।
ఓం కైలాసశైలగమనపరమానన్దనిర్భరాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మాదిరచితాహ్వానాయ నమః ।
ఓం శిష్యవర్గకృతానతయే నమః ।
ఓం మహోక్షారోహణోద్యుక్తాయ నమః ।
ఓం పద్మజార్పితహస్తకాయ నమః ।
ఓం సర్వాభిలాషకరణనిరతాయ నమః ।
ఓం నిర్వృతాన్తరాయ నమః ।
ఓం శ్రీ కైలాసశైలగమనపరమానన్దనిర్భరాయ నమః ।
ఓం శ్రీమత్సద్గురుపరప్రహ్మణే నమః ॥ ఓం ॥ ॥ ౧౦౦౮ ॥

అన్తర్ధ్వాన్తనివారణైకతరణిస్తాపత్రయోగ్రానల
జ్వాలాత్త్యన్తికశామనైకజలదో దుఃఖామ్బుధేర్బాడవః ।
ప్రజ్ఞానన్దసుధామ్బుదేరుదయభాగ్రాకాసుధాదీధితిః
నిత్యం శఙ్కరదేశికేన్ద్రయతిరాట్ హృద్వ్యోమ్ని విద్యోతతామ్ ॥

భక్తజనహృత్తిమిరకర్తనవికర్తనాన్
ద్వన్ద్వముఖదుఃఖవిషసర్పగరుడోత్తమాన్ ।
జన్మమృతిదుర్గతిమహార్ణవఘటోద్భవాన్
శఙ్కరగురూత్తమపదాన్ నమత సత్తమాన్ ॥

జయ జయ శఙ్కర ।
ఓం శ్రీ లలితా మహాత్రిపురసున్దరీ పరాభట్టారికా సమేతాయ
శ్రీ చన్ద్రమౌళీశ్వర పరబ్రహ్మణే నమః ।

Also Read 1000 Names of Shrimat Shankaracharya Stotram:

Shri Shankaracharya Ashtottarasahasranamavalih Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment