1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Shri Shankaracharya Ashtottara | Sahasranamavalih Stotram Lyrics in Tamil

Shrimat Shankaracharya Ashtottarasahasranamavalih Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீமத் ஶங்கராசார்யாஷ்டோத்தரஸஹஸ்ரநாமாவளி: ॥

ௐ கா³ட⁴த்⁴வாந்தநிமஜ்ஜநப்ரமுஷிதப்ரஜ்ஞாநேத்ரம் பரம்
நஷ்டப்ராயமபாஸ்தஸர்வகரணம் ஶ்வாஸாவஶேஷம் ஜநம் ।
த்³ராக்காருண்யவஶாத்ப்ரபோ³த⁴யதி யோ போ³தா⁴ம்ஶுபி:⁴ ப்ராம்ஶுபி:⁴
ஸோঽயம் ஶங்கரதே³ஶிகேந்த்³ரஸவிதாঽஸ்மாகம் பரம் தை³வதம் ॥

அத்³வைதேந்து³கலாவதம்ஸருசிரோ விஜ்ஞாநக³ங்கா³த⁴ரோ
ஹஸ்தாப்³ஜாத்⁴ருʼத த³ண்ட³ க²ண்ட³ பரஶூ ருத்³ராக்ஷபூ⁴ஷோஜ்வல: ।
காஷாயாமலக்ருʼத்திவாஸஸுப⁴க:³ ஸம்ஸாரம்ருʼத்யுஞ்ஜயோ
த்³வைதாக்²யோக்³ரஹலாஹலாஶநபடு: ஶ்ரீஶங்கர: பாது ந: ॥

கு³ரவே ஸர்வலோகாநாம் பி⁴ஷஜே ப⁴வரோகி³ணாம் ।
நித⁴யே ஸர்வவித்³யாநாம் த³க்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥

ஜயது ஜயது நித்யம் ஶங்கராசார்யவர்யோ
ஜயது ஜயது தஸ்யாத்³வைதவித்³யாநவத்³யா ।
ஜயது ஜயது லோகே தச்சரித்ரம் பவித்ரம்
ஜயது ஜயது ப⁴க்திஸ்தத்பதா³ப்³ஜே ஜநாநாம் ॥

ௐ ஶ்ரீ ஶ்ரீமத்கைலாஸநிலயாய நம: ।
ௐ பார்வதீப்ராணவல்லபா⁴ய நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மாதி³ஸுரஸம்பூஜ்யாய நம: ।
ௐ ப⁴க்தத்ராணபராயணாய நம: ।
ௐ பௌ³த்³தா⁴க்ராந்தமஹீத்ராணாஸக்தஹ்ருʼதே³ நம: ।
ௐ ஸுரஸம்ஸ்துதாய நம: ।
ௐ கர்மகாண்டா³விஷ்கரணத³க்ஷஸ்கந்தா³நுமோத³காய நம: ।
ௐ நரதே³ஹாத்³ருʼதமதயே நம: ।
ௐ ஸஞ்சோதி³தஸுராவலயே நம: ।
ௐ திஷ்யாப்³த⁴த்ரிகஸாஹஸ்ரபரதோ லப்³த⁴பூ⁴தலாய நம: ॥ 10 ॥

ௐ காலடீக்ஷேத்ரநிவஸதா³ர்யாம்பா³க³ர்ப⁴ஸம்ஶ்ரயாய நம: ।
ௐ ஶிவாதி³கு³ருவம்ஶாப்³தி⁴ராகாபூர்ணஸுதா⁴கராய நம: ।
ௐ ஶிவகு³ர்வாத்மஜாய நம: ।
ௐ ஶ்ரீமதே நம: ।
ௐ ஸச்சி²வாம்ஶாவதாரகாய நம: ।
ௐ பித்ருʼத³த்தாந்வர்த²பூ⁴தஶங்கராக்²யஸமுஜ்வலாய நம: ।
ௐ ஈஶ்வராப்³த⁴வஸந்தர்துராதா⁴ஶுக்லஸமுத்³ப⁴வாய நம: ।
ௐ ஆர்த்³ராநக்ஷத்ரஸம்யுக்தபஞ்சமீபா⁴நுஸஞ்ஜநயே நம: ।
ௐ வித்³யாதி⁴ராஜஸத்பௌத்ராய நம: ।
ௐ வித்³வந்மாநஸஹர்ஷதா³ய நம: ॥ 20 ॥

ௐ ப்ரத²மாப்³த⁴ஸமப்⁴யஸ்தாஶேஷபா⁴ஷாலிபிக்ரமாய நம: ।
ௐ வத்ஸரத்ரிதயாத³ர்வாக்³ஜநகாவாப்தமுண்ட³நாய நம: ।
ௐ த்ருʼதீயவத்ஸரப்ராப்ததாதவிஶ்லேஷகர்த³மாய நம: ।
ௐ மாத்ருʼஶோகாபஹாரிணே நம: ।
ௐ மாத்ருʼஶுஶ்ரூஷணாத³ராய நம: ।
ௐ மாத்ருʼதே³வாய நம: ।
ௐ மாத்ருʼகு³ரவே நம: ।
ௐ மாத்ருʼதாதாய நம: ।
ௐ பா³லலீலாத³ர்ஶநோத்த²ஹர்ஷபூரிதமாத்ருʼகாய நம: ।
ௐ ஸநாபி⁴ஜநதோ மாத்ராகாரிதத்³விஜஸம்ஸ்க்ருʼதயே நம: ॥ 30 ॥

ௐ வித்³யாகு³ருகுலாவாஸாய நம: ।
ௐ கு³ருஸேவாபராயணாய நம: ।
ௐ த்ரிபுண்ட்³ரவிலஸத்³பா⁴லாய நம: ।
ௐ த்⁴ருʼதமௌஞ்ஜீம்ருʼகா³ஜிநாய நம: ।
ௐ பாலாஶத³ண்ட³பாணயே நம: ।
ௐ பீதகௌபீநவாஸிதாய நம: ।
ௐ பி³ஸதந்துஸத்³ருʼக்ஷாக்³ர்யஸூத்ரஶோபி⁴தகந்த⁴ராய நம: ।
ௐ ஸந்த்⁴யாக்³நிஸேவாநிரதாய நம: ।
ௐ நியமாத்⁴யாயதத்பராய நம: ।
ௐ பை⁴க்ஷ்யாஶிநே நம: ॥ 40 ॥

ௐ பரமாநந்தா³ய நம: ।
ௐ ஸதா³ ஸர்வாநந்த³கராய நம: ।
ௐ த்³வித்ரிமாஸாப்⁴யஸ்தவித்³யாஸமாநீக்ருʼததே³ஶிகாய நம: ।
ௐ அப்⁴யஸ்தவேத³வேதா³ங்கா³ய நம: ।
ௐ நிகி²லாக³பாரகா³ய நம: ।
ௐ த³ரித்³ரப்³ராஹ்மணீத³த்தபி⁴க்ஷாமலகதோஷிதாய நம: ।
ௐ நிர்பா⁴க்³யப்³ராஹ்மணீவாக்யஶ்ரவணாகுலமாநஸாய நம: ।
ௐ த்³விஜதா³ரித்³ர்யவிஶ்ராந்திவாஞ்சா²ஸம்ஸ்ம்ருʼதபா⁴ர்க³வயே நம: ।
ௐ ஸ்வர்ணதா⁴ராஸ்துதிப்ரீதரமாநுக்³ரஹபா⁴ஜநாய நம: ।
ௐ ஸ்வர்ணாமலகஸத்³வ்ருʼஷ்டிப்ரஸாதா³நந்தி³தத்³விஜாய நம: ॥ 50 ॥

ௐ தர்கஶாஸ்த்ரவிஶாரதா³ய நம: ।
ௐ ஸாங்க்²யஶாஸ்த்ரவிஶாரதா³ய நம: ।
ௐ பாதஞ்ஜலநயாபி⁴ஜ்ஞாய நம: ।
ௐ பா⁴ட்டக⁴ட்டார்த²தத்வவிதே³ நம: ।
ௐ ஸம்பூர்ணவித்³யாய நம: ।
ௐ ஸஶ்ரீகாய நம: ।
ௐ த³த்ததே³ஶிகத³க்ஷிணாய நம: ।
ௐ மாத்ருʼஸேவநஸம்ஸக்தாய நம: ।
ௐ ஸ்வவேஶ்மநிலயாய நம: ।
ௐ ஸரித்³வர்தாதபவிஶ்ராந்தமாத்ருʼது:³கா²பநோத³காய நம: ।
ௐ வீஜநாத்³யுபசாராப்தமாத்ருʼஸௌக்²யஸுகோ²த³யாய நம: ।
ௐ ஸரித்³வேஶ்மோபஸத³நஸ்துதிநந்தி³தநிமஜ்ஞாய நம: ॥ 60 ॥

ௐ பூர்ணாத³த்தவரோல்லாஸிக்³ருʼஹாந்திகஸரித்³வராய நம: ।
ௐ ஆநந்தா³ஶ்சர்யப⁴ரிதசித்தமாத்ருʼப்ரஸாத³பு⁴வே நம: ।
ௐ கேரலாதி⁴பஸத்புத்ரவரதா³நஸுரத்³ருமாய நம: ।
ௐ கேரலாதீ⁴ஶரசிதநாடகத்ரயதோஷிதாய நம: ।
ௐ ராஜோபநீதஸௌவர்ணதுச்சீ²க்ருʼதமஹாமதயே நம: ।
ௐ ஸ்வநிகேதஸமாயாதத³தீ⁴ச்யத்ர்யாதி³பூஜகாய நம: ।
ௐ ஆத்மதத்வவிசாரேண நந்தி³தாதிதி²மண்ட³லாய நம: ।
ௐ கும்போ⁴த்³ப⁴வஜ்ஞாதவ்ருʼத்தஶோகவிஹ்வலமாத்ருʼகாய நம: ॥ 70 ॥

ௐ ஸுதத்வபோ³தா⁴நுநயமாத்ருʼசிந்தாபநோத³க்ருʼதே நம: ।
ௐ துச்ச²ஸம்ஸாரவித்³வேஷ்ட்ரே நம: ।
ௐ ஸத்யத³ர்ஶநலாலஸாய நம: ।
ௐ துர்யாஶ்ரமாஸக்தமதயே நம: ।
ௐ மாத்ருʼஶாஸநபாலகாய நம: ।
ௐ பூர்ணாநதீ³ஸ்நாநவேளா நக்ரக்³ரஸ்தபதா³ம்பு³ஜாய நம: ।
ௐ ஸுதவாத்ஸல்யஶோகார்தஜநநீத³த்த ஶாஸநாய நம: ।
ௐ ப்ரைஷோச்சாரஸந்த்யக்தநக்ரபீடா³ய நம: ।
ௐ ஜிதேந்த்³ரியாய நம: ॥ 80 ॥

ௐ ஜநநீபாத³பாதோ²ஜரஜ:பூதகலேவராய நம: ।
ௐ கு³ரூபஸதா³நாகாங்க்ஷிணே நம: ।
ௐ அர்தி²தாம்பா³நுஶாஸநாய நம: ।
ௐ ப்ரதிஜ்ஞாதப்ரஸூதே³ஹஸம்ஸ்காரௌஜஸ்விஸத்தமாய நம: ।
ௐ சிந்தநாமாத்ரஸாநித்⁴யபோ³த⁴நாஶ்வாஸிதாம்ப³காய நம: ।
ௐ ஸநாபி⁴ஜநவிந்யஸ்தமாத்ருʼகாய நம: ।
ௐ மமதாபஹ்ருʼதே நம: ।
ௐ லப்³த⁴மாத்ராஶீர்வசஸ்காய நம: ।
ௐ மாத்ருʼகே³ஹாத்³விநிர்க³தாய நம: ।
ௐ ஸரித்தரங்க³ஸந்த்ராஸாநங்க³வாணீவிபோ³தி⁴தாய நம: ॥ 90 ॥

ௐ ஸ்வபு⁴ஜோத்³த்⁴ருʼதகோ³பாலமூர்திபீடா³பஹாரகாய நம: ।
ௐ ஈதிபா³தா⁴விநிர்முக்ததே³ஶாதி⁴ஷ்டி²தமூர்திகாய நம: ।
ௐ கோ³விந்த³ப⁴க³வத்பாத³த³ர்ஶநோத்³யதமாநஸாய நம: ।
ௐ அதிக்ராந்தமஹாமார்கா³ய நம: ।
ௐ நர்மதா³தடஸம்ஶ்ரிதாய நம: ।
ௐ த்வங்க³த்தரங்க³ஸந்தோ³ஹரேவாஸ்நாயிநே நம: ।
ௐ த்⁴ருʼதாம்ப³ராய நம: ।
ௐ ப⁴ஸ்மோத்³தூ⁴லிதஸர்வாங்கா³ய நம: ।
ௐ க்ருʼதஸாயஹ்நிகக்ரியாய நம: ।
ௐ கோ³விந்தா³ர்யகு³ஹாந்வேஷதத்பராய நம: ॥ 100 ॥

ௐ கு³ருப⁴க்திமதே நம: ।
ௐ கு³ஹாத³ர்ஶநஸஞ்ஜாதஹர்ஷபூர்ணாஶ்ருலோசநாய நம: ।
ௐ ப்ரத³க்ஷிணீக்ருʼதகு³ஹாய நம: ।
ௐ த்³வாரந்யஸ்தநிஜாங்க³காய நம: ।
ௐ ப³த்³த⁴மூர்தா⁴ஞ்ஜலிபுடாய நம: ।
ௐ ஸ்தவதோஷிததே³ஶிகாய நம: ।
ௐ விஜ்ஞாபிதஸ்வாத்மவ்ருʼத்தாய நம: ।
ௐ அர்தி²தப்³ரஹ்மத³ர்ஶநாய நம: ।
ௐ ஸ்தவப்ரீதகு³ருந்யஸ்தபாத³சும்பி³தமஸ்தகாய நம: ।
ௐ ஆர்யபாத³முகா²வாப்தமஹாவாக்யசதுஷ்டயாய நம: ॥ 110 ॥

ௐ ஆசார்யபோ³தி⁴தாத்மார்தா²ய நம: ।
ௐ ஆசார்யப்ரீதிதா³யகாய நம: ।
ௐ கோ³விந்த³ப⁴க³வத்பாத³பாணிபங்கஜஸம்ப⁴வாய நம: ।
ௐ நிஶ்சிந்தாய நம: ।
ௐ நியதாஹாராய நம: ।
ௐ ஆத்மதத்வாநுசிந்தகாய நம: ।
ௐ ப்ராவ்ருʼத்காலிகமார்க³ஸ்த²ப்ராணிஹிம்ஸாப⁴யார்தி³தாய நம: ।
ௐ ஆசார்யாங்க்⁴ரிக்ருʼதாவாஸாய நம: ।
ௐ ஆசார்யாஜ்ஞாநுபாலகாய நம: ।
ௐ பஞ்சாஹோராத்ரவர்ஷாம்பு³மஜ்ஜஜ்ஜநப⁴யாபஹ்ருʼதே நம: ॥ 120 ॥

ௐ யோக³ஸித்³தி⁴க்³ருʼஹீதேந்து³ப⁴வாபூரகமண்ட³லாய நம: ।
ௐ வ்யுத்தி²தார்யஶ்ருதிசரஸ்வவ்ருʼத்தபரிதோஷிதாய நம: ।
ௐ வ்யாஸஸூக்திப்ரத்யபி⁴ஜ்ஞாபோ³தி⁴தாத்மப்ரஶம்ஸநாய நம: ।
ௐ தே³ஶிகாதே³ஶவஶகா³ய நம: ।
ௐ ஸூத்ரவ்யாக்ருʼதிகௌதுகிநே நம: ।
ௐ கு³ர்வநுஜ்ஞாதவிஶ்வேஶதி³த்³ருʼக்ஷாக³மநோத்ஸுகாய நம: ।
ௐ அவாப்தசந்த்³ரமௌளீஶநக³ராய நம: ।
ௐ ப⁴க்திஸம்யுதாய நம: ।
ௐ லஸத்³த³ண்ட³கராய நம: ।
ௐ முண்டி³நே நம: ॥ 130 ॥

ௐ த்⁴ருʼதகுண்டா³ய நம: ।
ௐ த்⁴ருʼதவ்ரதாய நம: ।
ௐ லஜ்ஜாவரககௌபீநகந்தா²ச்சா²தி³தவிக்³ரஹாய நம: ।
ௐ ஸ்வீக்ருʼதாம்பு³பவித்ராய நம: ।
ௐ பாது³காலஸத³ங்க்⁴ரிகாய நம: ।
ௐ க³ங்கா³வாரிக்ருʼதஸ்நாநாய நம: ।
ௐ ப்ரஸந்நஹ்ருʼத³யாம்பு³ஜாய நம: ।
ௐ அபி⁴ஷிக்தபுராராதயே நம: ।
ௐ பி³ல்வதோஷிதவிஶ்வபாய நம: ।
ௐ ஹ்ருʼத்³யபத்³யாவலீப்ரீதவிஶ்வேஶாய நம: ॥ 140 ॥

ௐ நதவிக்³ரஹாய நம: ।
ௐ க³ந்ங்கா³பதி²கசண்டா³லவிதூ³ரக³மநோத்ஸுகாய நம: ।
ௐ தே³ஹாத்மப்⁴ரமநிர்ஹாரிசண்டா³லவசநாத்³ருʼதாய நம: ।
ௐ சண்டா³லாகாரவிஶ்வேஶப்ரஶ்நாநுப்ரஶ்நஹர்ஷிதாய நம: ।
ௐ மநீஷாபஞ்சகஸ்தோத்ரநிர்மாணநிபுணாய நம: ।
ௐ மஹதே நம: ।
ௐ நிஜரூபஸமாயுக்தசந்த்³ரசூடா³லத³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ தத்³த³ர்ஶநஸமாஹ்லாத³நிர்வ்ருʼதாத்மநே நம: ।
ௐ நிராமயாய நம: ।
ௐ நிராகாராய நம: ॥ 150 ॥

ௐ நிராதங்காய நம: ।
ௐ நிர்மமாய நம: ।
ௐ நிர்கு³ணாய நம: ।
ௐ விப⁴வே நம: ।
ௐ நித்யத்ருʼப்தாய நம: ।
ௐ நிஜாநந்தா³ய நம: ।
ௐ நிராவரணாய நம: ।
ௐ ஈஶ்வராய நம: ।
ௐ நித்யஶுத்³தா⁴ய நம: ।
ௐ நித்யபு³த்³தா⁴ய நம: ॥ 160 ॥

ௐ நித்யபோ³த⁴க⁴நாத்மகாய நம: ।
ௐ ஈஶப்ரஸாத³ப⁴ரிதாய நம: ।
ௐ ஈஶ்வராராத⁴நோத்ஸுகாய நம: ।
ௐ வேதா³ந்தஸூத்ரஸத்³பா⁴ஷ்யகரணப்ரேரிதாய நம: ।
ௐ ப்ரப⁴வே நம: ।
ௐ இஶ்வராஜ்ஞாநுஸரணபரிநிஶ்சிதமாநஸாய நம: ।
ௐ ஈஶாந்தர்தா⁴நஸந்த³ர்ஶிநே நம: ।
ௐ விஸ்மயஸ்ப²ரிதேக்ஷணாய நம: ।
ௐ ஜாஹ்நவீதடிநீஸ்நாநபவித்ரதரமூர்திகாய நம: ।
ௐ ஆஹ்நிகாநந்தத்⁴யாதகு³ருபாத³ஸரோருஹாய நம: ॥ 170 ॥

ௐ ஶ்ருதியுக்திஸ்வாநுபூ⁴திஸாமரஸ்யவிசாரணாய நம: ।
ௐ லோகாநுக்³ரஹணைகாந்தப்ரவணஸ்வாந்தஸம்யுதாய நம: ।
ௐ விஶ்வேஶாநுக்³ரஹாவாப்தபா⁴ஷ்யக்³ரத²நநைபுணாய நம: ।
ௐ த்யக்தகாஶீபுரீவாஸாய நம: ।
ௐ ப³த³ர்யாஶ்ரமசிந்தகாய நம: ।
ௐ தத்ரத்யமுநிஸந்தோ³ஹஸம்பா⁴ஷணஸுநிர்வ்ருʼதாய நம: ।
ௐ நாநாதீர்த²க்ருʼதஸ்நாநாய நம: ।
ௐ மார்க³கா³மிநே நம: ।
ௐ மநோஹராய நம: ।
ௐ ப³த³ர்யாஶ்ரமஸந்த³ர்ஶநாநந்தோ³த்³ரேகஸம்யுதாய நம: ॥ 180 ॥

ௐ கரபி³ல்வீப²லீபூ⁴தபரமாத்³வைததத்வகாய நம: ।
ௐ உந்மத்தகஜக³ந்மோஹநிவாரணவிசக்ஷணாய நம: ।
ௐ ப்ரஸந்நக³ம்பீ⁴ரமாஹாபா⁴ஷ்யநிர்மாணகௌதுகிநே நம: ।
ௐ ஶ்ரீமதே நம: ।
ௐ உபநிஷத்³பா⁴ஷ்யக்³ரத²நப்ரத²நோத்ஸுகாய நம: ।
ௐ கீ³தாபா⁴ஷ்யாம்ருʼதாஸாரஸந்தோஷிதஜக³த்த்ரயாய நம: ।
ௐ ஶ்ரீமத்ஸநத்ஸுஜாதீயமுக²க்³ரந்த²நிப³ந்த⁴காய நம: ।
ௐ ந்ருʼஸிம்ஹதாபநீயாதி³பா⁴ஷ்யோத்³தா⁴ரக்ருʼதாத³ராய நம: ।
ௐ அஸங்க்²யக்³ரந்த²நிர்மாத்ரே நம: ।
ௐ லோகாநுக்³ரஹக்ருʼதே நம: ॥ 190 ॥

ௐ ஸுதி⁴யே நம: ।
ௐ ஸூத்ரபா⁴ஷ்யமஹாயுக்திக²ண்டி³தாகி²லது³ர்மதாய நம: ।
ௐ பா⁴ஷ்யாந்தராந்த⁴காரௌக⁴நிவாரணதி³வாகராய நம: ।
ௐ ஸ்வக்ருʼதாஶேஷபா⁴ஷ்யாதி³க்³ரந்தா²த்⁴யாபநதத்பராய நம: ।
ௐ ஶாந்திதா³ந்த்யாதி³ஸம்யுக்தஶிஷ்யமண்ட³லமண்டி³தாய நம: ।
ௐ ஸநந்த³நாதி³ஸச்சி²ஷ்யநித்யாதீ⁴தஸ்வபா⁴ஷ்யகாய நம: ।
ௐ த்ரிரதீ⁴தாத்மபா⁴ஷ்யஶ்ரீஸநந்த³நஸமாஶ்ரிதாய நம: ।
ௐ ஜாஹ்நவீபரதீரஸ்த²ஸநந்த³நஸமாஹ்வாயிநே நம: ।
ௐ க³ங்கோ³த்த²கமலவ்ராதத்³வாராயாதஸநந்த³நாய நம: ।
ௐ ஆசார்யப⁴க்திமாஹாத்ம்யநித³ர்ஶநபராயணாய நம: ॥ 200 ॥

ௐ ஆநந்த³மந்த²ரஸ்வாந்தஸநந்த³நக்ருʼதாநதயே நம: ।
ௐ ததீ³யாஶ்லேஷஸுஹிதாய நம: ।
ௐ ஸாது⁴மார்க³நித³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ த³த்தபத்³மபதா³பி⁴க்²யாய நம: ।
ௐ பா⁴ஷ்யாத்⁴யாபநதத்பராய நம: ।
ௐ தத்தத்ஸ்த²லஸமாயாதபண்டி³தாக்ஷேபக²ண்ட³காய நம: ।
ௐ நாநாகுமதது³ர்த்⁴வாந்தத்⁴வம்ஸநோத்³யதமாநஸாய நம: ।
ௐ தீ⁴மதே நம: ।
ௐ அத்³வைதஸித்³தா⁴ந்தஸமர்த²நஸமுத்ஸுகாய நம: ।
ௐ வேதா³ந்தமஹாரண்யமத்⁴யஸஞ்சாரகேஸரிணே நம: ॥ 210 ॥

ௐ த்ரய்யந்தநலிநீப்⁴ருʼங்கா³ய நம: ।
ௐ த்ரய்யந்தாம்போ⁴ஜபா⁴ஸ்கராய நம: ।
ௐ அத்³வைதாம்ருʼதமாது⁴ர்யஸர்வஸ்வாநுப⁴வோத்³யதாய நம: ।
ௐ அத்³வைதமார்க³ஸந்த்ராத்ரே நம: ।
ௐ நிர்த்³வைதப்³ரஹ்மசிந்தகாய நம: ।
ௐ த்³வைதாரண்யஸமுச்சே²த³குடா²ராய நம: ।
ௐ நி:ஸபத்நகாய நம: ।
ௐ ஶ்ரௌதஸ்மார்தாத்⁴வநீநாநுக்³ரஹணைஹபராயணாய நம: ।
ௐ வாவதூ³கபு³த⁴வ்ராதவிஸ்தா²பநமஹாவசஸே நம: ।
ௐ ஸ்வீயவாக்³வைக²ரீலீலாவிஸ்மாபிதபு³த⁴வ்ரஜாய நம: ॥ 220 ॥

ௐ ஶ்லாகா⁴ஸஹஸ்ரஸம்ஶ்ரோத்ரே நம: ।
ௐ நிர்விகாராய நம: ।
ௐ கு³ணாகராய நம: ।
ௐ த்ரய்யந்தஸாரஸர்வஸ்வஸங்க்³ரஹைகபராயணாய நம: ।
ௐ த்ரய்யந்தகூ³ட⁴பரமாத்மாக்²யரத்நோத்³த்⁴ருʼதிக்ஷமாய நம: ।
ௐ த்ரய்யந்தபா⁴ஷ்யஶீதாம்ஶுவிஶதீ³க்ருʼதபூ⁴தலாய நம: ।
ௐ க³ங்கா³ப்ரவாஹஸத்³ருʼஶஸூக்திஸாராய நம: ।
ௐ மஹாஶாயாய நம: ।
ௐ விதண்டி³காக்²யவேதண்ட³க²ண்டா³த்³பு⁴தபண்டி³தாய நம: ।
ௐ பா⁴ஷ்யப்ரசாரநிரதாய நம: ॥ 230 ॥

ௐ பா⁴ஷ்யப்ரவசநோத்ஸுகாய நம: ।
ௐ பா⁴ஷ்யாம்ருʼதாப்³தி⁴மத²நஸம்பந்நஜ்ஞாநஸாரபா⁴ஜே நம: ।
ௐ பா⁴ஷ்யஸாரக்³ரஹாஸக்தப⁴க்தமுக்திப்ரதா³யகாய நம: ।
ௐ பா⁴ஷ்யாகாரயஶோராஶிபவித்ரிதஜக³த்த்ரயாய நம: ।
ௐ பா⁴ஷ்யாம்ருʼதாஸ்வாத³லுப்³த⁴கர்மந்தி³ஜநஸேவிதாய நம: ।
ௐ பா⁴ஷ்யரத்நப்ரபா⁴ஜாலதே³தீ³பிதஜக³த்த்ரயாய நம: ।
ௐ பா⁴ஷ்யக³ங்கா³ஜலஸ்நாதநி:ஶேஷகலுஷாபஹாயாய நம: ।
ௐ பா⁴ஷ்யகா³ம்பீ⁴ர்யஸந்த்³ரஷ்ட்ருʼஜநவிஸ்மயகாரகாய நம: ।
ௐ பா⁴ஷ்யாம்போ⁴நிதி⁴நிர்மக்³நப⁴க்தகைவல்யதா³யகாய நம: ।
ௐ பா⁴ஷ்யசந்த்³ரோத³யோல்லாஸவித்³வஸ்தத்⁴வாந்தத³க்ஷிணாய நம: ।
ௐ பா⁴ஷ்யாக்²யகுமுத³வ்ராதவிகாஸநஸுசந்த்³ரமஸே நம: ।
ௐ பா⁴ஷ்யயுக்திகுடா²ரௌக⁴நிக்ருʼத்தத்³வைதது³ர்த்³ருமாய நம: ।
ௐ பா⁴ஷ்யாம்ருʼதாப்³தி⁴லஹரீவிஹாராபரிகி²ந்நதி⁴யே நம: ।
ௐ பா⁴ஷ்யஸித்³தா⁴ந்தஸர்வஸ்வபேடிகாயிதமாநஸாய நம: ।
ௐ பா⁴ஷ்யாக்²யநிகஷக்³ராவஶோதி⁴தாத்³வைதகாஞ்சநாய நம: ।
ௐ பா⁴ஷ்யவைபுல்யகா³ம்பீ⁴ர்யதிரஸ்க்ருʼதபயோநித⁴யே நம: ।
ௐ பா⁴ஷ்யாபி⁴த⁴ஸுதா⁴வ்ருʼஷ்டிபரிப்லாவிதபூ⁴தலாய நம: ।
ௐ பா⁴ஷ்யபீயூஷவர்ஷோந்மூலிதஸந்தாபஸந்ததயே நம: ।
ௐ பா⁴ஷ்யதந்துபரிப்ரோதஸத்³யுக்திகுஸுமாவலயே நம: ॥ 250 ॥

ௐ வேதா³ந்தவேத்³யவிப⁴வாய நம: ।
ௐ வேதா³ந்தபரிநிஷ்டி²தாய நம: ।
ௐ வேதா³ந்தவாக்யநிவஹாயார்த்²யபரிசிந்தகாய நம: ।
ௐ வேதா³ந்தவாக்யவிலஸத்³தை³த³ம்பர்யப்ரத³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ வேதா³ந்தவாக்யபீயூஷஸ்யாதி³மாபி⁴ஜ்ஞமாநஸாய நம: ।
ௐ வேதா³ந்தவாக்யகுஸுமரஸாஸ்வாத³நப³ம்ப⁴ராய நம: ।
ௐ வேதா³ந்தஸாரஸர்வஸ்வநிதா⁴நாயிதசித்தபு⁴வே நம: ।
ௐ வேதா³ந்தநலிநீஹம்ஸாய நம: ।
ௐ வேதா³ந்தாம்போ⁴ஜபா⁴ஸ்கராய நம: ।
ௐ வேதா³ந்தகுமுதோ³ல்லாஸஸுதா⁴நித⁴யே நம: ॥ 260 ॥

ௐ உதா³ரதி⁴யே நம: ।
ௐ வேதா³ந்தஶாஸ்த்ரஸாஹாய்யபராஜிதகுவாதி³காய நம: ।
ௐ வேதா³ந்தாம்போ³தி⁴லஹரீவிஹாரபரிநிர்வ்ருʼதாய நம: ।
ௐ ஶிஷ்யஶங்காபரிச்சே²த்ரே நம: ।
ௐ ஶிஷ்யாத்⁴யாபநதத்பராய நம: ।
ௐ வ்ருʼத்³த⁴வேஷப்ரதிச்ச²ந்நவ்யாஸாசார்யாவலோகநாய நம: ।
ௐ அத்⁴யாப்யமாநவிஷயஜிஜ்ஞாஸுவ்யாஸசோதி³தாய நம: ।
ௐ ஶிஷ்யௌக⁴வர்ணிதஸ்வீயமாஹாத்ம்யாய நம: ।
ௐ மஹிமாகராய நம: ।
ௐ ஸ்வஸூத்ரபா⁴ஷ்யஶ்ரவணஸந்துஷ்டவ்யாஸநந்தி³தாய நம: ॥ 270 ॥

ௐ ப்ருʼஷ்டஸூத்ரார்த²காய நம: ।
ௐ வாக்³மிநே நம: ।
ௐ விநயோஜ்வலமாநஸாய நம: ।
ௐ தத³ந்தரேத்யாதி³ஸூத்ரப்ரஶ்நஹர்ஷிதமாநஸாய நம: ।
ௐ ஶ்ருத்யுபோத்³ப³லிதஸ்வீயவசோரஞ்ஜிதபூ⁴ஸுராய நம: ।
ௐ பூ⁴தஸூக்ஷ்மோபஸ்ருʼஷ்டஜீவாத்மக³திஸாத⁴காய நம: ।
ௐ தாண்டி³ஶ்ருதிக³தப்ரஶ்நோத்தரவாக்யநித³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ ஶததா⁴கல்பிதஸ்வீயபக்ஷாய நம: ।
ௐ ஸர்வஸமாதி⁴க்ருʼதே நம: ।
ௐ வாவதூ³கமஹாவிப்ரபரமாஶ்சர்யதா³யகாய நம: ॥ 280 ॥

ௐ தத்தத்ப்ரஶ்நஸமாதா⁴நஸந்தோஷிதமஹாமுநயே நம: ।
ௐ வேதா³வஸாநவாக்யௌக⁴ஸாமரஸ்யக்ருʼதே நம: ।
ௐ அவ்யயாய நம: ।
ௐ தி³நாஷ்டகக்ருʼதாஸங்க்²யவாதா³ய நம: ।
ௐ விஜயபா⁴ஜநாய நம: ।
ௐ விஸ்மயாநந்த³ப⁴ரிதஶ்ரோத்ருʼஶ்லாகி⁴தவைப⁴வாய நம: ।
ௐ விஷ்ணுஶங்கரதாவாசிபத்³மாங்க்⁴ரிப்ரதிபோ³தி⁴தாய நம: ।
ௐ பத்³மாங்க்⁴ரிப்ரார்தி²தஸ்வீயவாக்³வ்யபாரவிராமகாய நம: ।
ௐ ததீ³யவாக்யஸாரஜ்ஞாய நம: ।
ௐ நமஸ்காரஸமுத்³யதாய நம: ।
ௐ வ்யாஸமாஹாத்ம்யவிஜ்ஞாத்ரே நம: ।
ௐ வ்யாஸஸ்துதிபராயணாய நம: ।
ௐ நாநாபத்³யாவலீப்ரீதவ்யாஸாநுக்³ரஹபா⁴ஜநாய நம: ।
ௐ நிஜரூபஸமாயுக்தவ்யாஸஸந்த³ர்ஶநோத்ஸுகாய நம: ।
ௐ தாபிச்ச²மஞ்ஜரீகாந்தவ்யாஸவிக்³ரஹத³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ ஶிஷ்யாவலீபரிவ்ருʼதாய நம: ।
ௐ ப்ரத்யுத்³க³திவிதா⁴யகாய நம: ।
ௐ ஸ்வீயாபராத⁴ஶமநஸமப்⁴யர்த²நதத்பராய நம: ।
ௐ பா³த³ராயணபாதா³ப்³ஜயுக³ளீஸ்பர்ஶநோத்³யதாய நம: ॥ 300 ॥

ௐ வ்யாஸத³ர்ஶநஜஸ்வீயகார்தார்த்²யப்ரதிபாத³காய நம: ।
ௐ அஷ்டாத³ஶபுராணௌக⁴து³ஷ்கரத்வநிபோ³த⁴காய நம: ।
ௐ தத்தாத்³ருʼஶபுராணௌக⁴நிர்மாத்ருʼத்வாபி⁴நந்த³காய நம: ।
ௐ பரோபகாரநைரத்யஶ்லாக⁴காய நம: ।
ௐ வ்யாஸபூஜகாய நம: ।
ௐ பி⁴ந்நஶாகா²சதுர்வேத³விபா⁴க³ஶ்லாக⁴காய நம: ।
ௐ மஹதே நம: ।
ௐ கலிகாலீநமந்தா³த்மாநுக்³ரஹீத்ருʼத்வப்ரத³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ நாநாப்ரப³ந்த⁴கர்த்ருʼத்வஜநிதாஶ்சர்யபோ³த⁴காய நம: ।
ௐ பா⁴ரதாக்²யமஹாக்³ரந்த²து³ஷ்கரத்வப்ரத³ர்ஶகாய நம: ॥ 310 ॥

ௐ நாராயணாவதாரத்வப்ரத³ர்ஶிநே நம: ।
ௐ ப்ரார்த²நோத்³யதாய நம: ।
ௐ ஸ்வாநுக்³ரஹைகப²லகவ்யாஸாக³மநஶம்ஸகாய நம: ।
ௐ ஸ்வகீயபா⁴ஷ்யாலோகார்த²வ்யாஸஸம்ப்ரார்த²காய நம: ।
ௐ முநயே நம: ।
ௐ நிஜபா⁴ஷ்யக³கா³ம்பீ⁴ர்யவிஸ்மாபிதமஹாமுநயே நம: ।
ௐ பா⁴ஷ்யஸர்வாம்ஶஸந்த்³ரஷ்ட்ருʼவ்யாஸாசார்யாபி⁴நந்தி³தாய நம: ।
ௐ நிஜஸித்³தா⁴ந்தஸர்வஸ்வத்³ரஷ்ட்ருʼவ்யாஸாபி⁴பூஜிதாய நம: ।
ௐ ஶ்ருதிஸூத்ரஸுஸாங்க³த்யஸந்த்³ரஷ்ட்ருʼவ்யாஸபூஜிதாய நம: ।
ௐ ஶ்லாகா⁴வாத³ஸஹஸ்ரைகபாத்ரபூ⁴தாய நம: ॥ 320 ॥

ௐ மஹாமுநயே நம: ।
ௐ கோ³விந்த³யோகீ³ஶிஷ்யத்வஶ்லாக⁴கவ்யாஸபூஜிதாய நம: ।
ௐ ஸ்வஶங்கர்ரம்ஶதாவாதி³வ்யாஸவாக்யாநுமோத³காய நம: ।
ௐ வ்யாஸாஶயாவிஷ்கரணபா⁴ஷ்யப்ரத²நதத்பராய நம: ।
ௐ ஸர்வஸௌபா⁴க்³யநிலயாய நம: ।
ௐ ஸர்வஸௌக்²யப்ரதா³யகாய நம: ।
ௐ ஸர்வஜ்ஞாய நம: ।
ௐ ஸர்வத்³ருʼஶே நம: ।
ௐ ஸாக்ஷிணே நம: ।
ௐ ஸர்வதோமுக²நைபுண்யாய நம: ॥ 330 ॥

ௐ ஸர்வகர்த்ரே நம: ।
ௐ ஸர்வகோ³ப்த்ரே நம: ।
ௐ ஸர்வவைப⁴வஸம்யுதாய நம: ।
ௐ ஸர்வபா⁴வவிஶேஷஜ்ஞாய நம: ।
ௐ ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரதா³ய நம: ।
ௐ ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³ய நம: ।
ௐ தே³வாய நம: ।
ௐ ஸர்வது:³க²நிவாரணாய நம: ।
ௐ ஸர்வஸம்ஶயவிச்சே²த்ரே நம: ।
ௐ ஸர்வஸம்பத்ப்ரதா³யகாய நம: ॥ 340 ॥

ௐ ஸர்வஸௌக்²யவிதா⁴த்ரே நம: ।
ௐ ஸர்வாமரக்ருʼதாநதயே நம: ।
ௐ ஸர்வர்ஷிக³ணஸம்பூஜ்யாய நம: ।
ௐ ஸர்வமங்க³ளகாரணாய நம: ।
ௐ ஸர்வது:³கா²பஹாய நம: ।
ௐ ஸௌம்யாய நம: ।
ௐ ஸர்வாந்தர்யமணாய நம: ।
ௐ ப³லிநே நம: ।
ௐ ஸர்வாதா⁴ராய நம: ।
ௐ ஸர்வகா³மிநே நம: ॥ 350 ॥

ௐ ஸர்வதோப⁴த்³ரதா³யகாய நம: ।
ௐ ஸர்வது³ர்வாதி³து³ர்க³ர்வக²ர்வீகரணகௌதிகிநே நம: ।
ௐ ஸர்வலோகஸுவிக்²யாதயஶோராஶயே நம: ।
ௐ அமோக⁴வாசே நம: ।
ௐ ஸர்வப⁴க்தஸமுத்³த⁴ர்த்ரே நம: ।
ௐ ஸர்வாபத்³விநிவாரகாய நம: ।
ௐ ஸார்வபௌ⁴மாதி³ஹைரண்யக³ர்பா⁴ந்தாநந்த³சிந்தகாய நம: ।
ௐ பூ⁴யோக்³ரக்³ரந்த²நிர்மாணக்ருʼதவ்யாஸார்யசோத³நாய நம: ।
ௐ பே⁴த³வாதி³நிராஶார்தி²வ்யாஸவாக்யாநுமோத³காய நம: ।
ௐ யதா²க³தஸ்வக³மநபோ³த⁴கவ்யாஸசோதி³தாய நம: ॥ 360 ॥

ௐ வேதா³ந்தபா⁴ஷ்யரசநப்ரசாராதி³விபோ³த⁴காய நம: ।
ௐ ஸ்வகீயக்ருʼதக்ருʼத்யத்வபோ³த⁴காய நம: ।
ௐ ப்ரார்த²நாபராய நம: ।
ௐ மணிகர்ணீமஹாக்ஷேத்ரவ்யாஸஸாநித்⁴யயாசகாய நம: ।
ௐ ஆத்மீயதே³ஹஸந்த்யாக³ப்ரவ்ருʼத்தாய நம: ।
ௐ வ்யாஸசோத³காய நம: ।
ௐ நிஷித்³த⁴தே³ஹஸந்த்யாக³வ்யாஸாஜ்ஞாபரிபாலகாய நம: ।
ௐ அநிர்ஜிதாநேகவாதி³ஜயஸம்ப்ரேரிதாய நம: ।
ௐ ஸுகி²நே நம: ।
ௐ அவதாரமஹாகார்யஸம்பூர்ணத்வாநுசிந்தகாய நம: ॥ 370 ॥

ௐ ஸ்வஸூத்ரபா⁴ஷ்யமாது⁴ர்யப்ரீதவ்யாஸக்ருʼதாத³ராய நம: ।
ௐ வரதா³நக்ருʼதோத்ஸாஹவ்யாஸஸஞ்சோதி³தாய நம: ।
ௐ கவயே நம: ।
ௐ விதி⁴த³த்தஷ்டஸங்க்²யாகவயஸே நம: ।
ௐ ஸந்ந்யாஸஸங்க்³ரஹிணே நம: ।
ௐ ஸ்வவைத³க்³த்⁴யாபி⁴நிஷ்பந்நவயோஷ்டகக்ருʼதாஶ்ரயாய நம: ।
ௐ வ்யாஸாஜ்ஞாவைப⁴வோத்பந்நஷோட³ஶாப்³தா³ய நம: ।
ௐ ஶிவங்கராய நம: ।
ௐ ஶ்ருதிஸூத்ரமஹாபா⁴ஷ்யத்ரிவேண்யுத்பத்திபு⁴வே நம: ।
ௐ ஶிவாய நம: ॥ 380 ॥

ௐ வேத³வ்யாஸபதா³ம்போ⁴ஜயுக³ளீஸ்பர்ஶநிர்வ்ருʼதாய நம: ।
ௐ ப⁴க்திக³ர்பி⁴தவாக்யௌக⁴குஸுமாஞ்ஜலிதா³யகாய நம: ।
ௐ வ்யாஸத³த்தவரக்³ராஹிணே நம: ।
ௐ வ்யாஸாந்தர்தா⁴நத³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ பா³த³ராயணவிஶ்லேஷவ்யஸநாதுரமாநஸாய நம: ।
ௐ வ்யாஸஸஞ்சோதி³தாஶேஷதி³க்³விஜயைகக்ருʼதோத்³யமாய நம: ।
ௐ குமாரிலாவலோகேச்ச²வே நம: ।
ௐ த³க்ஷிணாஶாக³மோத்³யதாய நம: ।
ௐ ப⁴ட்டபாதா³பராபி⁴க்²யகுமாரிலஜயோத்ஸுகாய நம: ।
ௐ ப்ரயாக³க³மநோத்³யுக்தாய நம: ॥ 390 ॥

ௐ த்ரிவேணீஸங்க³மஸ்நாநபவித்ரதரமூர்திகாய நம: ।
ௐ க³ங்கா³துங்க³தரங்கௌ³க⁴த³ர்ஶநப்ரீதமாநஸாய நம: ।
ௐ ஹ்ருʼத்³யாநவத்³யபத்³யௌக⁴ஸம்ஸ்துதாப்⁴ரஸரித்³வராய நம: ।
ௐ பூ⁴யோபூ⁴ய:க்ருʼதஸ்நாநாய நம: ।
ௐ த³ண்டா³லங்க்ருʼதஹஸ்தகாய நம: ।
ௐ நாநாக⁴மர்ஷமந்த்ராநுபாட²காய நம: ।
ௐ த்⁴யாநதத்பராய நம: ।
ௐ நாநாமந்த்ரஜபப்ரீதாய நம: ।
ௐ மந்த்ரஸாரஜ்ஞாய நம: ।
ௐ உத்தமாய நம: ॥ 400 ॥

ௐ மந்த்ரார்த²வ்யாக்ருʼதிக்ஷமாய நம: ।
ௐ மந்த்ரமாணிக்யமஞ்ஜூஷாயிதசேத:ப்ரதே³ஶகாய நம: ।
ௐ மந்த்ரரத்நாகராய நம: ।
ௐ மாநிநே நம: ।
ௐ மந்த்ரவைப⁴வத³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ மந்த்ரஶாஸ்த்ரார்த²தத்வஜ்ஞாய நம: ।
ௐ மந்த்ரஶாஸ்த்ரப்ரவர்தகாய நம: ।
ௐ மாந்த்ரிகாக்³ரேஸராய நம: ॥ 410 ॥

ௐ மாந்யாய நம: ।
ௐ மந்த்ராம்போ⁴ருஹஷட்பதா³ய நம: ।
ௐ மந்த்ரகாநநஸஞ்சாரகேஸரிணே நம: ।
ௐ மந்த்ரதத்பராய நம: ।
ௐ மந்த்ராபி⁴த⁴ஸுகாஸாரகலஹம்ஸாய நம: ।
ௐ மஹாமதயே நம: ।
ௐ மந்த்ரஸம்ஶயவிச்சே²த்ரே நம: ।
ௐ மந்த்ரஜாதோபதே³ஶகாய நம: ।
ௐ ஸ்நாநகாலஸமாயாதமாத்ருʼஸ்ம்ருʼதயே நம: ।
ௐ அமோக⁴தி⁴யே நம: ॥ 420 ॥

ௐ ஆஹ்நிகாநுஷ்டி²திவ்யக்³ராய நம: ।
ௐ யதித⁴ர்மபராயணாய நம: ।
ௐ ஏகாந்தமதயே நம: ।
ௐ ஏகாந்தஶீலாய நம: ।
ௐ ஏகாந்தஸம்ஶ்ரிதாய நம: ।
ௐ ப⁴ட்டபாத³துஷாங்கா³ராவேஶவ்ருʼத்தநிஶாமகாய நம: ।
ௐ பா⁴ஷ்யவார்திகநிர்மாணமநோரத²ஸமீரிதாய நம: ।
ௐ ப⁴ட்டபாதீ³யவ்ருʼத்தாந்தப்ரத்யக்ஷீகரணோத்ஸுகாய நம: ।
ௐ குமாரிலஸமாலோகலாலஸாய நம: ।
ௐ க³மநோத்ஸுகாய நம: ॥ 430 ॥

ௐ துஷாக்³நிராஶிமத்⁴யஸ்த²ப⁴ட்டபாதா³வலோகநாய நம: ।
ௐ ப்ரபா⁴கராதி³ஸச்சி²ஷ்யாவ்ருʼததந்மூர்தித³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ துஷாக்³நிஸ்தி²ததத்³வக்த்ரப்ரஸாதா³லோகவிஸ்மிதாய நம: ।
ௐ அதர்கிதாக³தப்ரீதப⁴ட்டபாதா³பி⁴நந்தி³தாய நம: ।
ௐ ப⁴ட்டபாதீ³யஸச்சி²ஷ்யக்ருʼதநாநோபசாரகாய நம: ।
ௐ அந்த்யகாலஸ்வஸாநித்⁴யஸந்தோஷிதகுமாரிலாய நம: ।
ௐ நிஜத³ர்ஶநஸந்துஷ்டப⁴ட்டபாதா³பி⁴நந்தி³தாய நம: ।
ௐ ஸத்ஸங்க³மநமாஹத்ம்யவாதி³ப⁴ட்டாபி⁴பூஜிதாய நம: ।
ௐ ஸம்ஸாராநித்யதாவாசிப⁴ட்டஶோகாநுஶோசகாய நம: ।
ௐ காலாநைய்யத்யஸம்போ³தி⁴ப⁴ட்டபாதோ³க்திஶம்ஸநாய நம: ॥ 440 ॥

ௐ ஈஶாபஹ்நவஜாத்யந்ததோ³ஷவாத³ஸுஸம்ஶ்ரவிணே நம: ।
ௐ பௌ³த்³தா⁴ந்தேவாஸிதாபோ³தி⁴ப⁴ட்டவாக்யப்ரஶம்ஸகாய நம: ।
ௐ ப⁴ட்டபாதீ³யஸௌதா⁴க்³ரபதநாகர்ணநாதுராய நம: ।
ௐ வேத³ப⁴க்திப்ரயுக்த்யைதத்க்ஷதாபா⁴வநிஶாமகாய நம: ।
ௐ ஏகசக்ஷு:க்ஷதப்ராப்திஶோசத்³ப⁴ட்டாநுஶோசகாய நம: ।
ௐ கு³ருத்³ரோஹாக்²யது³ரிதஸம்ப⁴வாகர்ணநாதுராய நம: ।
ௐ ப்ராயஶ்சித்தார்த²ரசிததுஷாக்³ந்யாவேஶத³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ ஸ்வத³ர்ஶநஜகார்தார்த்²யபோ³தி⁴ப⁴ட்டோக்திபூஜிதாய நம: ।
ௐ ஸ்வபா⁴ஷ்யவ்ருʼத்திரசநபா⁴க்³யாபா⁴வோக்திஸம்ஶ்ரவிணே நம: ।
ௐ தத்ப்ரயுக்தயஶோঽபா⁴வபோ³தி⁴ப⁴ட்டாநுஶோசகாய நம: ॥ 450 ॥

ௐ நிஜாவதாராபி⁴ஜ்ஞப்திபோ³தி⁴ப⁴ட்டோக்திஶம்ஸநாய நம: ।
ௐ ஸுப்³ரஹ்மண்யாவதாரத்வபோ³த⁴காய நம: ।
ௐ ஶ்லாக⁴நாபராய நம: ।
ௐ கர்மகாண்ட³ப்ரதிஷ்டா²ர்த²ததீ³யாக³மபோ³த⁴காய நம: ।
ௐ ஸாது⁴மார்கா³நுஶிக்ஷார்த²ததீ³யவ்ரதபோ³த⁴காய நம: ।
ௐ கரகாம்பு³கணாஸேகஜீவநோத்ஸுகமாநஸாய நம: ।
ௐ லோகாபவாதா³ஸஹ்யத்வபோ³தி⁴ப⁴ட்டாநுஸாரக்ருʼதே நம: ।
ௐ ஆக³மோக்தவ்ரதைகாந்தநிஷ்ட²ப⁴ட்டாநுமோத³காய நம: ।
ௐ ஆக³மோக்த்யதிலங்கி⁴த்வது³ஷ்கீர்திபரிஹாரக்ருʼதே நம: ।
ௐ ஸ்வகீயக்ருʼதக்ருʼத்யத்வாகாங்க்ஷிப⁴ட்டாநுஸேவிகாய நம: ॥ 460 ॥

ௐ தாரகாக்²யப்³ரஹ்மவித்³யாபேக்ஷிப⁴ட்டாபி⁴லாஷக்ருʼதே நம: ।
ௐ மண்ட³நாக்²யமஹாஸூரிவிஜயப்ரேரிதாய நம: ।
ௐ ஸுஹ்ருʼதே³ நம: ।
ௐ தத்பாண்டி³த்யகு³ணஶ்லாகி⁴ப⁴ட்டபாத³ப்ரணோதி³தாய நம: ।
ௐ ப்ரவ்ருʼத்திமார்க³நிரததத்³வ்ருʼத்தாந்தநிஶாமகாய நம: ।
ௐ மண்ட³நார்யஜயோத்³யோக³கர்தவ்யோக்திஸுஸூசகாய நம: ।
ௐ து³ர்வாஸ:ஶாபஸஞ்ஜாதவாணீஸ்தி²திநிஶாமகாய நம: ।
ௐ ப⁴ட்டாந்தேவாஸிமுக்²யத்வாபி⁴ஜ்ஞாய நம: ।
ௐ விஜ்ஞாநஸாக³ராய நம: ।
ௐ பா⁴ரதீஸாக்ஷிகாநேகவிவாத³கரணேரிதாய நம: ॥ 470 ॥

ௐ ததீ³யஜயமாத்ராந்யஜயப்ராப்திநிஶாமகாய நம: ।
ௐ வார்திகக்³ரந்த²கரணயோக்³யதாஶ்ரவணாத்³ருʼதாய நம: ।
ௐ முஹூர்தமாத்ரஸாநித்⁴யப்ரார்தி²ப⁴ட்டாநுமோத³காய நம: ।
ௐ தாரகப்³ரஹ்மகத²நக்ருʼதார்தி²தகுமாரிலாய நம: ।
ௐ பரமாத்³வைததத்வஜ்ஞப⁴ட்டபாதா³நுசிந்திதாய நம: ।
ௐ ப⁴ட்டாநுக்³ரஹணோத்³யுக்தாய நம: ।
ௐ விஷ்ணுதா⁴மப்ரவேஶகாய நம: ।
ௐ ஆகாஶமார்க³ஸம்ப்ராப்தமண்ட³நீயநிவேஶநாய நம: ।
ௐ மாஹிஷ்மத்யாக்²யநக³ரீராமணீயகத³ர்ஶநாய நம: ।
ௐ ரேவாவாரிகணோந்மிஶ்ரவாததூ⁴தாகி²லாஶ்ரமாய நம: ॥ 480 ॥

ௐ ரேவாநதீ³க்ருʼதஸ்நாநாய நம: ।
ௐ நித்யாஹ்நீகபராயணாய நம: ।
ௐ த்³ருʼக³த்⁴வநீநதத்³தா³ஸீத³ர்ஶநாய நம: ।
ௐ மஹிமாந்விதாய நம: ।
ௐ மண்ட³நீயமஹாஸத்³மமார்க³ப்ரஷ்ட்ரே நம: ।
ௐ மஹாயஶஸே நம: ।
ௐ விஸ்மயாகுலதத்³தா³ஸீத³த்தோத்தராய நம: ।
ௐ உதா³ரவாசே நம: ।
ௐ ஸ்வத:ப்ராமாண்யாதி³வாதி³ஶுகஸூசிததத்³க்³ருʼஹாய நம: ।
ௐ கர்மேஶ்வராதி³ஸம்வாதி³ஶுகஸூசிததத்³க்³ருʼஹாய நம: ॥ 490 ॥

ௐ ஜக³த்³த்⁴ருʼவத்வாதி³வாதி³ஶுகஸூசிதஸத்³மகாய நம: ।
ௐ த்³வாரஸ்த²நீட³ஸம்ருத்³த⁴ஶுகோக்திஶ்லாக⁴நாபராய நம: ।
ௐ யதோ²க்தசிஹ்நவிஜ்ஞாதமண்ட³நீயநிவேஶநாய நம: ।
ௐ கவாடகு³ப்திது³ர்வேஶக்³ருʼஹாந்தர்க³திசிந்தகாய நம: ।
ௐ யோக³மாஹாத்ம்யரசிதவ்யோமமார்கா³திலங்க⁴நாய நம: ।
ௐ அங்க³ணாந்த:ஸமுத்பாதிநே நம: ।
ௐ பரிதோ த்³ருʼஷ்டஸத்³மகாய நம: ।
ௐ அப்⁴ரம்லிஹமஹாஸத்³மராமணீயகத³ர்ஶநாய நம: ।
ௐ பத்³மஜந்மாம்ஶஸம்பூ⁴தமண்ட³நார்யாவலோகநாய நம: ।
ௐ நிமந்த்ரிதவ்யாஸஜைமிந்யங்க்⁴ரிக்ஷாலநத³ர்ஶகாய நம: ॥ 500 ॥

ௐ வ்யாஸஜைமிநிஸாங்க³த்யத³ர்ஶநாத்யந்தவிஸ்மிதாய நம: ।
ௐ தத்காலக்ருʼதஸாந்நித்⁴யவ்யாஸஜைமிநிமாநிதாய நம: ।
ௐ அகஸ்மாத்³யதிஸம்ப்ராப்திக்ருʼத்³த⁴மண்ட³நவீக்ஷிதாய நம: ।
ௐ ப்ரவ்ருʼத்திமார்க³நிரதமண்ட³நார்யவிமாநிதாய நம: ।
ௐ ஸோபாலம்ப⁴ததீ³யோக்திஸமாதா⁴நவிசக்ஷணாய நம: ।
ௐ மண்ட³நீயாகி²லப்ரஶ்நோத்தரதா³நவித³க்³த⁴தி⁴யே நம: ।
ௐ வக்ரோக்திஜாலசாதுர்யநிருத்தரிதமண்ட³நாய நம: ।
ௐ யதிநிந்தா³தோ³ஷபோ³தி⁴வ்யாஸவாக்யநிஶாமகாய நம: ।
ௐ ஸாக்ஷாத்³விஷ்ணுஸ்வரூபத்வபோ³த⁴கவ்யாஸத³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ வ்யாஸாஜ்ஞாவாக்யவஶக³மண்ட³நார்யநிமந்த்ரிதாய நம: ॥ 510 ॥

ௐ மண்ட³நார்யக்ருʼதாநேகஸபர்யாவிதி⁴பா⁴ஜநாய நம: ।
ௐ பை⁴க்ஷார்த²ரசிதாஹ்வாநாய நம: ।
ௐ வாத³பி⁴க்ஷைகயாசகாய நம: ।
ௐ விவாத³பி⁴க்ஷாமாத்ரார்தி²ஸ்வாக³மப்ரதிபோ³த⁴காய நம: ।
ௐ அந்யோந்யஶிஷ்யதாப்ராப்திபணப³ந்த⁴ப்ரத³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ அநாத்³ருʼதாஹாரபி⁴க்ஷாய நம: ।
ௐ வாத³பி⁴க்ஷாபராயணாய நம: ।
ௐ ஶ்ருத்யந்தமார்க³விஸ்தாரமாத்ராகங்க்ஷித்வபோ³த⁴காய நம: ।
ௐ விஸ்மயாநந்த³ப⁴ரிதமண்ட³நார்யப்ரஶம்ஸிதாய நம: ।
ௐ சிராகாங்க்ஷிதஸத்³வாத³கதா²தோஷிதமண்ட³நாய நம: ॥ 520 ॥

ௐ வாத³பி⁴க்ஷாக்ருʼதோத்³யோக³மண்ட³நார்யப்ரஶம்ஸகாய நம: ।
ௐ விவாத³ஸாக்ஷிஶூந்யத்வபோ³தி⁴மண்ட³நசோதி³தாய நம: ।
ௐ முநித்³வயீஸாக்ஷிதார்தி²மண்ட³நார்யப்ரஶம்ஸகாய நம: ।
ௐ பா⁴ரதீக்ருʼதமாத்⁴யஸ்த்²யவாத³லோலுபமாநஸாய நம: ।
ௐ ப்ரதிஜ்ஞாபணப³ந்தா⁴தி³ஜிஜ்ஞாஸுத்வப்ரத³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ மண்ட³நார்யக்ருʼதாஸங்க்²யவீஜநாத்³யுபசாரகாய நம: ।
ௐ வ்யாஸஜைமிநிஸாந்நித்⁴யஸம்பா⁴ஷணபராயணாய நம: ।
ௐ முநித்³வயாந்தர்தி⁴த³ர்ஶிநே நம: ।
ௐ த்³விஜேந்த்³ராலயநிர்க³தாய நம: ॥ 530 ॥

ௐ ரேவாநதீ³ஸமீபஸ்த²தே³வாலயநிவாஸக்ருʼதே நம: ।
ௐ நிஜஶிஷ்யஜநைகாந்தஸம்பா⁴ஷணபராயணாய நம: ।
ௐ ஶ்ராவிதாஶேஷவிஷயஶிஷ்யாவலிஸமாஶ்ரிதாய நம: ।
ௐ வ்யாஸஜைமிநிஸாந்நித்⁴யது³ராபத்வாநுசிந்தகாய நம: ।
ௐ த்ரியாமாநிர்க³மாகாங்க்ஷிணே நம: ।
ௐ ப்ராத:ஸ்நாநபராயணாய நம: ।
ௐ க்ருʼதாஹ்நிகக்ரியாய நம: ।
ௐ ஶிஷ்யமண்ட³லீபரிமண்டி³தாய நம: ।
ௐ மண்ட³நார்யமஹாஸத்³மமண்ட³நாயிதமூர்திகாய நம: ।
ௐ விவாதா³ர்த²க்ருʼதைகாந்தநிஶ்சயாய நம: ॥ 540 ॥

ௐ மண்ட³நாத்³ருʼதாய நம: ।
ௐ ஸத³ஸ்யபா⁴வவிலஸத்³வாணீஸாந்நித்⁴யத³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ விவாத³க்ருʼதிஸந்நத்³த⁴மண்ட³நார்யப்ரஶம்ஸகாய நம: ।
ௐ ஸத³ஸ்யவாதி³ஸம்யோக³ஸமாஹ்லாதி³தமாநஸாய நம: ।
ௐ ப்ரதிஜ்ஞாகரணோத்ஸாஹிநே நம: ।
ௐ வேதா³ந்தாஶயஸூசகாய நம: ।
ௐ விஶ்வாகாரஸமாபா⁴தப்³ரஹ்ம்யைகத்வப்ரத³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ ஶுக்திரூப்யாதி³த்³ருʼஷ்டாந்தப்ரத்யாயிதம்ருʼஷாத்மகாய நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மஜ்ஞாநைகஸம்ப்ராப்யஸ்வாத்மஸம்ஸ்தி²திபோ³த⁴காய நம: ॥ 550 ॥

ௐ புநர்ஜந்மாபராம்ருʼஷ்டகைவல்யப்ரதிபாத³காய நம: ।
ௐ த்ரயீமஸ்தகஸந்தோ³ஹப்ராமாண்யோத்³கா⁴டநாபராய நம: ।
ௐ பராஜிதஸ்வஸம்ப்ராப்யஶுக்லவஸ்த்ரத்வபோ³த⁴காய நம: ।
ௐ ஜயாபஜயபக்ஷீயவாணீஸாக்ஷித்வபோ³த⁴காய நம: ।
ௐ விஶ்வரூபீயஸகலப்ரதிஜ்ஞாஶ்ரவணோத்ஸுகாய நம: ।
ௐ வேதா³ந்தாமாநதாபோ³தி⁴தத்³வாக்யஶ்ரவணாதுராய நம: ।
ௐ கர்மகாண்டீ³யவசநப்ராமாண்யாகர்ணநாகுலாய நம: ।
ௐ க்ரியாயோகி³வசோமாத்ரப்ராமாண்யாகர்ணநக்ஷமாய நம: ।
ௐ கர்மஸம்ப்ராப்யகைவல்யபோ³தி⁴மண்ட³நத³ர்ஶகாய நம: ॥ 560 ॥

ௐ யாவதா³யு:கர்மஜாலகர்தவ்யத்வோக்திஸம்ஶ்ரவிணே நம: ।
ௐ பராஜிதஸ்வகாஷாயக்³ரஹவாக்யாநுமோத³காய நம: ।
ௐ பா⁴ரதீஸாக்ஷிகாஸங்க்²யவாதோ³த்³யுக்தாய நம: ।
ௐ யதீஶ்வராய நம: ।
ௐ தை³நந்தி³நாஹ்நிகோபாந்தஸமாரப்³த⁴விவாத³காய நம: ।
ௐ பா⁴ரதீநிஹிதஸ்வீயக³லாலம்பி³ஸுமாலிகாய நம: ।
ௐ மண்ட³நீயக³லாலம்பி³மாலாலாலித்யத³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ மாலாமாலிந்யநிர்ணேயபராஜயநிஶாமகாய நம: ।
ௐ க்³ருʼஹகர்மஸமாஸக்தவாணீத³த்தஸுபை⁴க்ஷ்யகாய நம: ।
ௐ பி⁴க்ஷோத்தரக்ஷணாரப்³த⁴விவாதா³பரிகி²ந்நதி⁴யே நம: ॥ 570 ॥

ௐ ஊர்த்⁴வோபவிஷ்டப்³ரஹ்மாதி³பீதஸ்வீயவசோঽம்ருʼதாய நம: ।
ௐ க்ரோத⁴வாக்ப²லஜாத்யாதி³தோ³ஷஶூந்யமஹாவசஸே நம: ।
ௐ அத்³வைதக²ண்ட³நோத்³யுக்தமண்ட³நீயோக்திக²ண்ட³நாய நம: ।
ௐ ஜீவேஶ்வரஜக³த்³பே⁴த³வாத³பே⁴த³நலாலஸாய நம: ।
ௐ உத்³தா⁴லகஶ்வேதகேதுஸம்வாதா³தி³நித³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ தத்த்வமஸ்யாதி³வாக்யௌக⁴ஸ்வாரஸ்யப்ரதிபாத³காய நம: ।
ௐ விதி⁴ஶேஷத்வவசநநிர்மூலத்வப்ரத³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ பி⁴ந்நப்ரகரணோபாத்ததத்தாத்பர்யப்ரத³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ உபாஸநார்த²தாவாத³நிர்மூலநபராயணாய நம: ।
ௐ கேவலாத்³வைதவிஶ்ராந்தவாக்யதாத்பர்யத³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ ஸச்சிதா³நந்த³ரூபாத்மப்ரதிபாத³நதத்பராய நம: ॥ 580 ॥

ௐ ஜபமாத்ரோபயோகி³த்வநிர்யுக்தித்வாநுத³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ அபே⁴த³போ³தி⁴வாக்யௌக⁴ப்ராப³ல்யபரித³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ பே⁴த³பு³த்³தி⁴ப்ரமாணத்வஸர்வாம்ஶோந்மூலநக்ஷமாய நம: ।
ௐ பே⁴த³ஸந்த³ர்ஶிவாக்யௌக⁴ப்ராமாண்யாபா⁴வஸாத⁴காய நம: ।
ௐ பே⁴த³ப்ரத்யக்ஷ்யதௌ³ர்ப³ல்யப்ரதிபாத³நதத்பராய நம: ।
ௐ பே⁴த³நிந்தா³ஸஹஸ்ரோக்திதாத்பர்யப்ரதிபாத³காய நம: ।
ௐ லோகப்ரஸித்³த⁴பே⁴தா³நுவாத³கத்வப்ரத³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ அப்ரஸித்³தா⁴த்³வைதபோ³தி⁴வாக்யப்ராமாண்யஸாத⁴காய நம: ।
ௐ நாநாத்³ருʼஷ்டாந்தஸந்த³ர்ஶிநே நம: ।
ௐ ஶ்ருதிவாக்யநித³ர்ஶகாய நம: ॥ 590 ॥

ௐ யுக்திஸாஹஸ்ரக⁴டிதஸ்வாநுபூ⁴திப்ரத³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ ஶ்ருதியுக்திஸுஸௌஹார்த³த³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ வீதமத்ஸராய நம: ।
ௐ ஹேதுதோ³ஷாம்ஶஸந்த³ர்ஶிமண்ட³நாக்ஷேபக²ண்ட³நாய நம: ।
ௐ பே⁴தௌ³பாதி⁴கதாபோ³தி⁴நே நம: ।
ௐ ஸத்யாத்³வைதாநுத³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ அஸம்ஸாரிபரப்³ரஹ்மஸாத⁴நைகாந்தமாநஸாய நம: ।
ௐ க்ஷேத்ரஜ்ஞபரமாத்மைக்யவாதி³கீ³தாதி³நித³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ அத்³யாரோபாபவாதா³ப்தநிஷ்ப்ரபஞ்சத்வத³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ யுக்திஸாஹஸ்ரரசிதது³ர்வாதி³மதக²ண்ட³நாய நம: ॥ 600 ॥

ௐ மண்ட³நீயக³லாலம்பி³மாலாமாலிந்யத³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ புஷ்பவ்ருʼஷ்டிஸஞ்ச²ந்நாய நம: ।
ௐ பா⁴ரதீப்ரதிநந்தி³தாய நம: ।
ௐ பி⁴க்ஷாகாலோபஸம்ப்ராப்தபா⁴ரதீபரித³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ உப⁴யாஹ்வாநக்ருʼத்³வாணீவைத³க்³த்⁴யஶ்லாக⁴நாபராய நம: ।
ௐ பா⁴ரதீபோ³தி⁴தஸ்வீயது³ர்வாஸ:ஶாபஸம்ஶ்ரவிணே நம: ।
ௐ ஜயாவதி⁴கதச்சா²பவ்ருʼத்தாந்தாகர்ணநாய நம: ।
ௐ வஶிநே நம: ।
ௐ ஸ்வதா⁴மக³மநோத்³யுக்தபா⁴ரதீப்ரதிரோத⁴காய நம: ।
ௐ வநது³ர்கா³மஹாமந்த்ரக்ருʼதவாணீஸுபா³த⁴நாய நம: ॥ 610 ॥

ௐ ஸரஸ்வத்யவதாரத்வபோ³த⁴காய நம: ।
ௐ வேத³வித்³வராய நம: ।
ௐ ப⁴க்திமத்பரதந்த்ரத்வபோ³த⁴காய நம: ।
ௐ விநயோஜ்வலாய நம: ।
ௐ ஸ்வாநுஜ்ஞாவதி⁴பூ⁴லோகநிவாஸப்ரார்த²நாபராய நம: ।
ௐ மண்ட³நீயாஶயஜ்ஞாநப்ரவ்ருʼத்தாய நம: ।
ௐ விக³தஸ்ப்ருʼஹாய நம: ।
ௐ கர்மஜாட்³யபராபூ⁴ததத்ஸந்தே³ஹாபநோத³காய நம: ।
ௐ நிஜாபஜயஸஞ்ஜாதது:³கா²பா⁴வோக்திஸம்ஶ்ரவிணே நம: ।
ௐ ஜைமிந்யுக்திநிராஶாநுஶோசந்மண்ட³நபோ³த⁴காய நம: ॥ 620 ॥

ௐ காமநாவத³நுக்³ராஹிஜைமிந்யாஶயபோ³த⁴காய நம: ।
ௐ கர்மப்ரணாடீ³மாத்ரத்வபோ³தி⁴நே நம: ।
ௐ ஜைமிநிஸம்மதாய நம: ।
ௐ ஸாக்ஷாந்மோக்ஷைகப²லகஜ்ஞாநவாசிநே நம: ।
ௐ மஹாவசஸே நம: ।
ௐ கர்மௌக⁴ப²லதா³த்ருʼத்வாநுபபத்திப்ரபஞ்சகாய நம: ।
ௐ ஈஶைகப²லதா³த்ருʼத்வஸாத⁴காய நம: ।
ௐ யுக்திபோ³த⁴காய நம: ।
ௐ ஜைமிநீயவசோஜாலதாத்பர்யோத்³கா⁴டநக்ஷமாய நம: ।
ௐ அநுமேயேஶ்வராபா⁴வமாத்ரதாத்பர்யஸூசகாய நம: ।
ௐ வேதை³கக³ம்யேஶவாதி³ஜைமிந்யாஶயஸூசகாய நம: ।
ௐ டோ³லாயமாநஹ்ருʼத³யமண்ட³நார்யாவலோகநாய நம: ।
ௐ தத்ஸந்தே³ஹாபநோதா³ர்தா²க³தஜைமிநிஶம்ஸகாய நம: ।
ௐ ஸ்வோக்தஸர்வாம்ஶஸாது⁴த்வபோ³தி⁴ஜைமிநிஶம்ஸகாய நம: ।
ௐ ஜைமிந்யுதி³தஸர்வஜ்ஞபா⁴வாய நம: ।
ௐ ஜைமிநிபூஜிதாய நம: ।
ௐ நிஜாவதாரஸம்ஸூசிஜைமிநிப்ரதிநந்தி³தாய நம: ।
ௐ ஜைமிநிவ்யாஸவசநதாத்பர்யாம்ஶப்ரத³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ ஜைமிந்யந்தர்தி⁴ஸந்த³ர்ஶிநே நம: ।
ௐ ஸர்வதோ ஜயபா⁴ஜநாய நம: ॥ 640 ॥

ௐ ஸாஷ்டாங்க³பாதப்ரணதமண்ட³நார்யப்ரஸாத³க்ருʼதே நம: ।
ௐ ஸ்வீயாவதாரதாபி⁴ஜ்ஞமண்ட³நார்யாபி⁴நந்தி³தாய நம: ।
ௐ ஸ்வாநபி⁴ஜ்ஞத்வாநுஶோசிமண்ட³நார்யப்ரஸம்ஸகாய நம: ।
ௐ ஸ்வகர்மஜாட்³யாநுஶோசந்மண்ட³நோக்த்யபி⁴நந்த³காய நம: ।
ௐ ஸம்ஸாரதாபஸம்போ³தி⁴மண்ட³நோக்த்யபி⁴நந்த³காய நம: ।
ௐ பரமாநந்த³லஹரீவிஹரந்மண்ட³நாத்³ருʼதாய நம: ।
ௐ ஸ்வாஜ்ஞாநதிமிராபாயபோ³தி⁴மண்ட³நஶம்ஸகாய நம: ।
ௐ அவித்³யாராக்ஷஸீக்³ரஸ்தபரமாத்மோத்³த்⁴ருʼதிக்ஷமாய நம: ।
ௐ ஸ்வாபராத⁴க்ஷமாபேக்ஷிமண்ட³நார்யாபி⁴யாசிதாய நம: ।
ௐ மண்ட³நார்யக்ருʼதஸ்வீயாவதாரத்வஸமர்த²நாய நம: ॥ 650 ॥

ௐ பூர்வார்ஜிதஸ்வஸுக்ருʼதஶ்லாகி⁴மண்ட³நபூஜிதாய நம: ।
ௐ ஸ்வஸம்வாதா³திஸந்துஷ்டமண்ட³நாதி⁴கநந்தி³தாய நம: ।
ௐ ஸ்வஸம்வாதா³திதௌ³ர்லப்⁴யபோ³தி⁴மண்ட³நஶம்ஸகாய நம: ।
ௐ நாநாஸ்துதிவசோகு³ம்ப²ஸந்துஷ்டஸ்வாந்தஸம்யுதாய நம: ।
ௐ மண்ட³நார்யக்ருʼதாஸங்க்²யநமோவாகப்ரஶம்ஸநாய நம: ।
ௐ மண்ட³நாரசிதஸ்தோகஸ்துதிஸாஹஸ்ரபா⁴ஜநாய நம: ।
ௐ ஸ்வபாத³ஶரணாபந்நமண்ட³நாநுக்³ரஹோத்ஸுகாய நம: ।
ௐ நிஜகிங்கரதாபோ³தி⁴மண்ட³நோக்திப்ரஶம்ஸகாய நம: ।
ௐ மண்ட³நீயமஹாப⁴க்திதரலீக்ருʼதமாநஸாய நம: ।
ௐ ததீ³யஜந்மஸாப²ல்யாபாத³நோத்³யதமாநஸாய நம: ॥ 660 ॥

ௐ ஸுததா³ரக்³ருʼஹத்யாகா³ஸக்தமண்ட³நஶம்ஸகாய நம: ।
ௐ மண்ட³நீயகலத்ராநுமதிஸம்பாத³நோத்ஸுகாய நம: ।
ௐ முந்யுக்தஸர்வவ்ருʼத்தஜ்ஞவாணீஸமநுமோதி³தாய நம: ।
ௐ மண்ட³நப்ராப்தஶிஷ்யத்வாபோ³தி⁴வாணீப்ரஶம்ஸகாய நம: ।
ௐ முந்யுக்தஸர்வவ்ருʼத்தாந்தயாதா²ர்த்²யபரிசிந்தகாய நம: ।
ௐ ஸமக்³ரவிஜயாபா⁴வபோ³தி⁴வாண்யுக்திசிந்தகாய நம: ।
ௐ நிஜார்த⁴பா⁴க³தாவாசிவாணிப்ராக³ல்ப்⁴யசிந்தகாய நம: ।
ௐ மஹிலாஜநஸம்வாத³தோ³ஷோத்³கா⁴டநதத்பராய நம: ।
ௐ யாஜ்ஞவல்க்யஸ்த்ரீவிவாத³த³ர்ஶிவாண்யுக்திபூஜகாய நம: ।
ௐ ஸுலபா⁴ஜநகாத்³யுக்திப்ரத்யுக்திபரிசிந்தகாய நம: ॥ 670 ॥

ௐ வித்³வத்ஸபா⁴மத்⁴யவர்திநே நம: ।
ௐ வாணீஸம்வாத³காய நம: ।
ௐ வாக்³ஜ²ரீமாது⁴ரீயோக³தூ³ரீக்ருʼதஸுதா⁴ரஸாய நம: ।
ௐ பா⁴ரதீசிந்திதாஶேஷஶாஸ்த்ராஜய்யத்வவைப⁴வாய நம: ।
ௐ அதிபா³ல்யக்ருʼதஸந்யாஸாய நம: ।
ௐ விஷயௌக⁴பராங்க்³முகா²ய நம: ।
ௐ காமஶாஸ்த்ரக்ருʼதப்ரஶ்நாய நம: ।
ௐ சிந்தநாபரமாநஸாய நம: ।
ௐ ஜநாபவாத³சகிதாய நம: ।
ௐ யதித⁴ர்மப்ரவர்தகாய நம: ॥ 680 ॥

ௐ காமஶாஸ்த்ராநபி⁴ஜ்ஞத்வப³ஹி:ப்ரகடநோத்³யதாய நம: ।
ௐ மாஸமாத்ராவதி⁴ப்ரார்தி²நே நம: ।
ௐ வாண்யநுஜ்ஞாதாய நம: ।
ௐ ஆத்மவதே நம: ।
ௐ க³மநார்த²க்ருʼதோத்³யோகா³ய நம: ।
ௐ ஶிஷ்யாவலிபரிஷ்க்ருʼதாய நம: ।
ௐ யோக³ஶக்திக்ருʼதாகாஶஸஞ்சாராய நம: ।
ௐ யோக³தத்வவிதே³ நம: ।
ௐ க³தசேதநபூ⁴பாலகா³த்ரத³ர்ஶிநே நம: ।
ௐ ப்ரஹ்ருʼஷ்டதி⁴யே நம: ।
ௐ ப்ரமதா³ஜநஸம்வீதராஜகாயப்ரத³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ தச்ச²ரீரநுப்ரவேஶஸமுத்ஸுகிதமாநஸாய நம: ।
ௐ ஸநந்த³நாதி³ஸச்சி²ஷ்யஸமாப்ருʼச்சா²பராயணாய நம: ।
ௐ ப⁴க்திமத்தரபத்³மாங்க்⁴ரிநிஷித்³த⁴க³மநாய நம: ।
ௐ வ்ரதிநே நம: ।
ௐ ஸநந்த³நோக்தவிஷயாகர்ஷகத்வஸ்வபா⁴வகாய நம: ।
ௐ ஊர்த்⁴வரேதோவ்ரதாபோஹஶங்கிபத்³மாங்க்⁴ரிபோ³த⁴காய நம: ।
ௐ ஸந்யாஸத⁴ர்மஶைதி²ல்யாஶங்கிபத்³மாங்க்⁴ரிவாரிதாய நம: ।
ௐ தே³ஹாபி⁴மாநவந்மாத்ரபாபஸம்ப⁴வபோ³த⁴காய நம: ।
ௐ நிரஹங்காரகர்மௌக⁴லேபாபா⁴வாவபோ³த⁴காய நம: ॥ 700 ॥

ௐ கு³ஹாஹிதாத்மீயதே³ஹரக்ஷணீயத்வபோ³த⁴காய நம: ।
ௐ ஸம்ப்ராப்தாமரகாபி⁴க்²யராஜதே³ஹாய நம: ।
ௐ விஶேஷவிதே³ நம: ।
ௐ நிஜப்ரவேஶசலிதராஜகீயஶரீரப்⁴ருʼதே நம: ।
ௐ அகஸ்மாஜ்ஜீவஸம்ப்ராப்திவிஸ்மாபிததத³ங்க³நாய நம: ।
ௐ ப்ரபூ⁴தஹர்ஷவநிதாவ்யூஹஸந்த³ர்ஶநோத்ஸுகாய நம: ।
ௐ விஸ்மயாநந்த³ப⁴ரிதமந்த்ரிமுக்²யாபி⁴நந்தி³தாய நம: ।
ௐ ஶங்க²து³ந்து³பி⁴நிர்கோ⁴ஷஸமாகர்ணநதத்பராய நம: ॥ 710 ॥

ௐ ஸமஸ்தஜநதாநந்த³ஜநகாய நம: ।
ௐ மங்க³ளப்ரதா³ய நம: ।
ௐ புரோஹிதக்ருʼதஸ்வீயஶாந்திகர்மணே நம: ।
ௐ ஶமாவநயே நம: ।
ௐ க்ருʼதமாங்க³லிகாய நம: ।
ௐ ப⁴த்³ரக³ஜாரூடா⁴ய நம: ।
ௐ நிரீஹிதாய நம: ।
ௐ ஸசிவாதி³க்ருʼதஸ்வீயஸத்காராய நம: ।
ௐ ஸாது⁴ஸம்மதாய நம: ।
ௐ ப்ருʼதி²வீபாலநோத்³யுக்தாய நம: ।
ௐ த⁴ர்மாத⁴ர்மவிஶேஷவிதே³ நம: ॥ 720 ॥

ௐ நீதிமார்க³ஸுநிஷ்ணாத்ரே நம: ।
ௐ ராஜகார்யாநுபாலகாய நம: ।
ௐ நிஜௌதா³ர்யாதி³ஜநிதமந்த்ரிஸம்ஶயபா⁴ஜநாய நம: ।
ௐ ஸ்வகீயகு³ணஸந்தோ³ஹஸமாஹ்லாதி³தஸஜ்ஜநாய நம: ।
ௐ பரகாயப்ரவேஷ்ட்யத்வஜ்ஞாத்ருʼமந்த்ரிப்ரபூஜிதாய நம: ।
ௐ மந்த்ரிவிந்யஸ்தநிகி²லராஜ்யபா⁴ராய நம: ।
ௐ த⁴ராதி⁴பாய நம: ।
ௐ அந்த:புரக்ருʼதாவாஸாய நம: ।
ௐ லலநாஜநஸேவிதாய நம: ।
ௐ பூ⁴பாலதே³ஹஸம்ப்ராப்தநாநாக்ரீடா³மஹோத்ஸவாய நம: ।
ௐ விஷயாநந்த³விமுகா²ய நம: ।
ௐ விஷயௌக⁴விநிந்த³காய நம: ।
ௐ விஷயாராதிஶமநாய நம: ।
ௐ விஷயாதிவிதூ³ரதி⁴யே நம: ।
ௐ விஷயாக்²யமஹாரண்யநிக்ருʼந்தநகுடா²ரகாய நம: ।
ௐ விஷயாக்²யவிஷஜ்வாலாஸம்ஸ்பர்ஶரஹிதாய நம: ।
ௐ யமிநே நம: ।
ௐ விஷயாம்பு³தி⁴ஸம்ஶோஷப³ட³பா³க்³நிஶிகா²யிதாய நம: ।
ௐ காமக்ரோதா⁴தி³ஷட்³வைரிதூ³ரீபூ⁴தாந்தரங்க³காய நம: ।
ௐ விஷயாஸாரதாத³ர்ஶிநே நம: ॥ 740 ॥

ௐ விஷயாநாகுலாந்தராய நம: ।
ௐ விஷயாக்²யக³ஜவ்ராதத³மநோத்³யுக்தகேஸரிணே நம: ।
ௐ விஷயவ்யாக்⁴ரத³ர்பக்⁴நாய நம: ।
ௐ விஷயவ்யாலவைத்³யகாய நம: ।
ௐ விஷயௌக⁴து³ரந்தத்வசிந்தகாய நம: ।
ௐ வீதசாபலாய நம: ।
ௐ வாத்ஸாநயகலாஸாரஸர்வஸ்வக்³ரஹணோத்ஸுகாய நம: ।
ௐ பூ⁴பதே³ஹக்ருʼதாஸங்க்²யபோ⁴கா³ய நம: ।
ௐ ந்ருʼபதிவேஷப்⁴ருʼதே நம: ।
ௐ ஸமயாத்யயஸம்போ³தி⁴ஶிஷ்யவர்கா³நுசிந்திதாய நம: ॥ 750 ॥

ௐ து:³கா²ர்ணவநிமக்³நஸ்வஶிஷ்யவர்கா³நுசிந்தகாய நம: ।
ௐ இதிகர்தவ்யதாமூட⁴ஶிஷ்யவர்க³க³வேஷிதாய நம: ।
ௐ ம்ருʼதோத்தி²யந்ருʼபஶ்ரோத்ருʼஶிஷ்யாபி⁴ஜ்ஙாததா⁴மகாய நம: ।
ௐ நாநாருசிரவேஷாட்⁴யநிஜஶிஷ்யாவலோகநாய நம: ।
ௐ கா³நவித்³யாதிநைபுண்யஶிஷ்யநாகா³வகர்ணநாய நம: ।
ௐ அந்யோபதே³ஶரசிதஹ்ருʼத்³யபத்³யஸுஸம்ஶ்ரவிணே நம: ।
ௐ நாநார்த²க³ர்ப⁴ஶிஷ்யோக்தபயார்த²பரிசிந்தகாய நம: ।
ௐ வேதா³ந்தார்த²பரிப்ரோதவாக்யஶ்ரவணகௌதிகிநே நம: ।
ௐ தத்வமஸ்யாதி³ஶிஷ்யோக்தவாக்யார்த²பரிசிந்தகாய நம: ।
ௐ ஸர்வவேதா³ந்தஸங்கூ³ட⁴பரமாத்மாநுசிந்தகாய நம: ।
ௐ நிஜஶிஷ்யாஶயாபி⁴ஜ்ஙாய நம: ।
ௐ நிஜகாயப்ரவேஶக்ருʼதே நம: ।
ௐ த³ந்த³ஹ்யமாநாத்மதே³ஹத³ர்ஶிநே நம: ।
ௐ த்வரிதமாநஸாய நம: ।
ௐ ததா³நீந்தநஸந்தாபஶமநோபாயசிந்தகாய நம: ।
ௐ லக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ஹஸ்தவநநிஶ்சிதாத்மநே நம: ।
ௐ ஸுபத்³யக்ருʼதே நம: ।
ௐ நாநாஸ்துதிவசோகு³ம்ப²ப்ரீணிதஶ்ரீந்ருʼஸிம்ஹகாய நம: ।
ௐ ந்ருʼஸிம்ஹகருணாஶாந்தஸந்தாபவபுராஶ்ரிதாய நம: ।
ௐ ஸநந்த³நாதி³ஸச்சி²ஷ்யஸம்வ்ருʼதோப⁴யபார்ஶ்வகாய நம: ॥ 770 ॥

ௐ நிஜவ்ருʼத்தாந்தகத²நதத்பராய நம: ।
ௐ ஶிஷ்யபா⁴வவிதே³ நம: ।
ௐ ஆகாஶமார்க³க³மநாய நம: ।
ௐ மண்ட³நார்யநிவேஶத்³ருʼஶே நம: ।
ௐ விஷயாஸ்வாத³விமுக²மண்ட³நார்யாபி⁴நந்த³காய நம: ।
ௐ மண்ட³நார்யக்ருʼதாஸங்க்²யப்ரணாமாஞ்ஜலிதா³நகாய நம: ।
ௐ ஸந்ந்யாஸநிஶ்சிதஸ்வாந்தமண்ட³நார்யப்ரஶம்ஸகாய நம: ।
ௐ விஷ்டரஸ்தி²திவிஶ்ராந்தாய நம: ।
ௐ ஶாரதா³க்ருʼதத³ர்ஶநாய நம: ।
ௐ ஶாரதா³ஶ்லாகி⁴தஸ்வீயஸார்வஜ்ஞ்யாய நம: ॥ 780 ॥

ௐ வாத³லோலுபாய நம: ।
ௐ நிஜதா⁴மக³மோத்³யுக்தவாண்யந்தர்தா⁴நத³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ யோக³மாஹாத்ம்யஸந்த்³ருʼஷ்டவாணீபா⁴ஷணதத்பராய நம: ।
ௐ விதி⁴பத்நீத்வஸந்த³ர்ஶிநே நம: ।
ௐ தந்மாஹாத்ம்யாநுத³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ ஸ்வகல்பிதர்ஷ்யஶ்ருʼங்கா³தி³க்ஷேத்ரவாஸாபி⁴காங்க்ஷகாய நம: ।
ௐ ஶ்ருʼங்க³கி³ர்யாதி³ஸுக்ஷேத்ரஸாநித்⁴யப்ரார்த²நாபராய நம: ।
ௐ பா⁴ரதீஸமநுஜ்ஞாதக்ஷேத்ரஸாநித்⁴யதோஷிதாய நம: ।
ௐ அகஸ்மாதந்தர்தி⁴த³ர்ஶிநே நம: ॥ 790 ॥

ௐ விஸ்மயாகுலமாநஸாய நம: ।
ௐ விதி⁴வத்³த³த்தஸர்வஸ்வமண்ட³நார்யாநுமோத³காய நம: ।
ௐ ஸந்ந்யாஸக்³ருʼஹ்யவித்⁴யுக்தஸர்வகர்மோபதே³ஶகாய நம: ।
ௐ ஶ்ரீமந்மண்ட³நகர்ணோக்தமஹாவாக்யசதுஷ்டயாய நம: ।
ௐ மஹாவாக்யக³தாஶேஷதத்வார்த²ஶ்ராவகாய நம: ।
ௐ கு³ரவே நம: ।
ௐ தத்வம் பத³க³வாச்யார்த²லக்ஷ்யார்த²ப்ரதிபாத³காய நம: ।
ௐ லக்ஷோப⁴யார்தை²க்யபோ³தி⁴நே நம: ।
ௐ நாநாத்³ருʼஷ்டாந்தத³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ தே³ஹாத்³யஹந்தாமமதாஸமூலோந்மூலநக்ரமாய நம: ।
ௐ ப்³ருʼஹதா³ரண்யகப்ரோக்தமஹாமத்ஸ்யநித³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ ஜாக்³ரதா³த்³யாத்மஸம்ப³ந்த⁴ராஹித்யப்ரதிபாத³காய நம: ।
ௐ விவர்தவாத³ஸித்³தா⁴ந்தஸமர்த²நபராயணாய நம: ।
ௐ தாத்பர்யலிங்க³நிர்ணீதபரமாத்³வைததத்வகாய நம: ।
ௐ கு³ருமாஹாத்ம்யஸந்த³ர்ஶிநே நம: ।
ௐ தத்வவிதே³ நம: ।
ௐ தத்வபோ³த⁴காய நம: ।
ௐ நிஜாங்க்⁴ரியுக்³மபதிதஸுரேஶ்வரகடாக்ஷக்ருʼதே நம: ।
ௐ கருணாலிங்கி³தாபாங்க³க்ஷபிதாந்தஸ்தமோமலாய நம: ।
ௐ ஸுரேஶ்வராக்²யாஸந்தா³த்ரே நம: ॥ 810 ॥

ௐ ஸுரேஶ்வரஸுபூஜிதாய நம: ।
ௐ நர்மதா³தீரஸம்வாஸிநே நம: ।
ௐ ஶ்ரீஶைலக³மநோத்ஸுகாய நம: ।
ௐ மல்லிகார்ஜுநஸந்த³ர்ஶிநே நம: ।
ௐ ப்⁴ரமராம்பா³ப்ரணாமக்ருʼதே நம: ।
ௐ மாஹேஶ்வராதி³விஜயிஶிஷ்யவர்க³ஸமாஶ்ரிதாய நம: ।
ௐ அஶேஷதி³க்ப்ரஸ்ருʼமரயஶோஜ்யோத்ஸ்நாநிஶாகராய நம: ।
ௐ நிஜமாஹாத்ம்யஸம்ஶ்ரோத்ருʼகாபாலிகக்ருʼதாநதயே நம: ।
ௐ காபாலிகக்ருʼதாநேகஸ்துதிஜாலாய நம: ।
ௐ நிராத³ராய நம: ॥ 820 ॥

ௐ கபாலிப்ரீணநார்த²ஸ்வக³மநோக்திஸுஸம்ஶ்ரவிணே நம: ।
ௐ ஸர்வஜ்ஞமஸ்தகாபேக்ஷிதது³க்திபரிசிந்தகாய நம: ।
ௐ நிஜஸர்வஜ்ஞதாவாசிகாபாலோக்திவிசிந்தகாய நம: ।
ௐ ஸ்வஶிர:ப்ரார்த²நோத்³யுக்தகாபாலிகக்ருʼதாநதயே நம: ।
ௐ ப³ஹ்வபாயஸ்வீயகாயதோ³ஷத³ர்ஶநதத்பராய நம: ।
ௐ பரோபகாரநைரத்யவ்ரதபாலநதத்பராய நம: ।
ௐ நிஜகாயாபக³மநநிர்வ்யாகுலநிஜாந்தராய நம: ।
ௐ ஸமாதி⁴காலீநஶிரஶ்சே²தா³நுஜ்ஞாப்ரதா³யகாய நம: ।
ௐ ஏகாந்தஸம்ஸ்தி²தாய நம: ।
ௐ யோகி³நே நம: ॥ 830 ॥

ௐ ஸமாத்⁴யாலீநமாநஸாய நம: ।
ௐ பரமாத்மாநுஸந்தா⁴நநிர்க³தாஶேஷசிந்தநாய நம: ।
ௐ நிஷ்கம்பதே³ஹாய நம: ।
ௐ நிர்மோஹாய நம: ।
ௐ நிரந்தரஸுகா²த்மகாய நம: ।
ௐ ஸ்வவதோ⁴த்³யுக்தகாபாலிகாக³மநாவபோ³த⁴காய நம: ।
ௐ ஜத்ருப்ரதே³ஶநிஹிதசிபு³காய நம: ।
ௐ த்³ருʼஷ்டநாஸிகாய நம: ।
ௐ ஸித்³தா⁴ஸநஸமாஸீநாய நம: ।
ௐ நிர்க³தத்³வைதபா⁴வநாய நம: ॥ 840 ॥

ௐ சிந்மாத்ரபரமாநந்த³லஹரீமக்³நமாநஸாய நம: ।
ௐ க்ருʼபாணகரகாபாலிவதோ⁴த்³யோகா³நவேக்ஷகாய நம: ।
ௐ ஜ்ஞாதவ்ருʼத்தாந்தபத்³மாங்க்⁴ரிமாரிதஸ்வீயஶத்ருகாய நம: ।
ௐ ந்ருʼஸிம்ஹவேஷபத்³மாங்க்⁴ரிக்ருʼதார்ப⁴டவிசாலிதாய நம: ।
ௐ ஸமாதி⁴வ்யுத்தி²தமதயே நம: ।
ௐ உந்மீலிதவிலோசநாய நம: ।
ௐ தத³ட்டஹாஸநிர்கோ⁴ஷப³தி⁴ரீபூ⁴தகர்ணகாய நம: ।
ௐ த³ம்ஷ்ட்ராகராலவத³நஶ்ரீமந்ந்ருʼஹரித³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ ஆக்ஸ்மிகந்ருʼஸிம்ஹாவலோகநஸ்திமிதாந்தராய நம: ।
ௐ நிர்பீ⁴தாய நம: ।
ௐ க³லதா³நந்த³பா⁴ஷ்பாய நம: ।
ௐ ஸ்துதிபராயணாய நம: ।
ௐ ந்ருʼஸிம்ஹக்ரோத⁴ஶாந்த்யர்த²ப்ரார்த²நாதத்பராய நம: ।
ௐ யதயே நம: ।
ௐ ந்ருʼஸிம்ஹாவேஶஸம்ப்⁴ராந்தபத்³மபாத³ப்ரத³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ ஸ்வப்நாயிதஸ்வவ்ருʼத்தாந்தஜ்ஞாத்ருʼபத்³மாங்க்⁴ரிப்ரணதாய நம: ।
ௐ விஸ்மயாகுலாய நம: ।
ௐ கோ³கர்ணாப்⁴யர்ணஸஞ்சாரிணே நம: ।
ௐ கோ³கர்ணேஶ்வரபாதா³ப்³ஜப்ரணந்த்ரே நம: ।
ௐ ப்ரீதமாநஸாய நம: ।
ௐ கோ³கர்ணநாத²ஸம்ஸ்தோத்ரே நம: ।
ௐ த்ரிராத்ரஸ்தி²திதத்பராய நம: ।
ௐ மூகாம்பி³காமஹாதே³வீஸந்த³ர்ஶநக்ருʼதார்த²தி⁴யே நம: ।
ௐ த்³விஜத³ம்பதிஸந்த³ர்ஶிநே நம: ।
ௐ தத்³ரோத³நவிகி²ந்நதி⁴யே நம: ।
ௐ தத³ங்ககா³மிம்ருʼதகஶிஶுஸந்த³ர்ஶநாதுராய நம: ।
ௐ அநங்க³வாணீஸம்ஶ்ரோத்ரே நம: ।
ௐ புத்ரோஜ்ஜீவநலாலஸாய நம: ॥ 870 ॥

ௐ த்³விஜஸம்வர்ணிதஸ்வீயமஹிமாய நம: ।
ௐ ஸர்வபாலகாய நம: ।
ௐ தத்காலோத்தி²ததத்புத்ரஜீவநப்ரீதமாநஸாய நம: ।
ௐ நிஜமாஹாத்ம்யஸந்த்³ரஷ்ட்ருʼஜநவிஸ்மயகாரகாய நம: ।
ௐ மூகாம்பா³த³ர்ஶநாகாங்க்ஷிணே நம: ।
ௐ தத்க்ஷேத்ரவாஸதத்பராய நம: ।
ௐ உச்சாவசக³பீ⁴ரார்த²ஸ்தோத்ரநிர்மாணகௌதுகிநே நம: ।
ௐ ஸ்வகர்மநிஷ்ட²விப்ராட்⁴யஶ்ரீப³லிக்³ராமஸேவகாய நம: ।
ௐ ப்ரபா⁴கராக்²யஸத்³விப்ரபா³லமௌக்³த்⁴யாபநோத³காய நம: ।
ௐ ஸ்வபாத³ஶரணாயாததத்³விப்ராநுக்³ரஹோத்ஸுகாய நம: ॥ 880 ॥

ௐ ப்ரணாமகர்த்ருʼதத்புத்ரஸமுத்தா²பநதத்பராய நம: ।
ௐ த்³விஜவர்ணிததத்புத்ரமுக்³த⁴சேஷ்டாவச:ஶ்ரவிணே நம: ।
ௐ அந்த:ப்ரச்ச²ந்நவஹ்ந்யாப⁴த்³விஜதா³ரகத³ர்ஶநாய நம: ।
ௐ தந்மாஹாத்ம்யவிஶேஷஜ்ஞாய நம: ।
ௐ மௌநமுத்³ராவிபே⁴த³காய நம: ।
ௐ த்³விஜதா³ரகஸம்ப்ரஶ்நகரணோத்³யதமாநஸாய நம: ।
ௐ ததீ³யஜட³தாஹேதுப்ருʼச்ச²காய நம: ।
ௐ கருணாகராய நம: ।
ௐ பா³லவேஷப்ரதிச்ச²ந்நதது³க்திஶ்ரவணோத்ஸுகாய நம: ।
ௐ தே³ஹாதி³ஜட³தாபோ³தி⁴பா³லவாக்யாதிவிஸ்மிதாய நம: ॥ 890 ॥

ௐ ஸ்வசேதநத்வஸம்போ³தி⁴தத்³வச:ஶ்லாக⁴நாபராய நம: ।
ௐ பத்³யத்³வாத³ஶிகாகர்த்ருʼதத்ப்ரஜ்ஞாஶ்லாக⁴நோத்ஸுகாய நம: ।
ௐ தத்த்வஜ்ஞதாப்ரகடதது³க்திப்ரதிநந்த³காய நம: ।
ௐ அத்⁴யாபநாதி³ரஹிதபா³லப்ரஜ்ஞாதிவிஸ்மிதாய நம: ।
ௐ தத³நுக்³ரஹணோத்³யுக்தாய நம: ।
ௐ தந்மூர்த⁴ந்ய்ஸ்தஹஸ்தகாய நம: ।
ௐ க்³ருʼஹவாஸாத்³யயோக்³யத்வத³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ ஶ்லாக⁴நாபராய நம: ।
ௐ த்³விஜாதிப்ரேஷணோத்³யுக்தாய நம: ।
ௐ ஶிஷ்யஸங்க்³ரஹணோத்³யுக்தாய நம: ॥ 900 ॥

ௐ ஹஸ்தாமலகஸம்ஜ்ஞாஸந்த்³ராத்ரே நம: ।
ௐ ந்யாஸதா³யகாய நம: ।
ௐ ஸ்வஶிஷ்யபா⁴வாநுக³தஹஸ்தாமலகஸம்ஶ்ரிதாய நம: ।
ௐ ஶ்ரிங்க³கி³ர்யாக்²யஸுக்ஷேத்ரக³மநோத்³யதமாநஸாய நம: ।
ௐ துங்க³ப⁴த்³ராக்ருʼதஸ்நாநாய நம: ।
ௐ பா⁴ஷ்யப்ரவசநோத்ஸுகாய நம: ।
ௐ ஶாரதா³லயநிர்மாத்ரே நம: ।
ௐ ஶாரதா³ஸ்தா²பநாபராய நம: ।
ௐ ஶாரதா³பூஜநோத்³யுக்தாய நம: ।
ௐ ஶாரதே³ந்து³ஸமாநநாய நம: ॥ 910 ॥

ௐ கி³ர்யாக்²யநிஜஸச்சி²ஷ்யஶுஶ்ரூஷாப்ரீதமாநஸாய நம: ।
ௐ பாடா²ர்த²ஸமுபாவிஷ்டஶிஷ்யமண்ட³லமண்டி³தாய நம: ।
ௐ ஸ்வஶாடீக்ஷாளநோத்³யுக்தகி³ர்யாக³மநநிரீக்ஷகாய நம: ।
ௐ நிஜஶிஷ்யாந்தராஸூயாநிராகரணதத்பராய நம: ।
ௐ கி³ர்யாக்²யநிஜஸச்சி²ஷ்யாநுக்³ரஹைகபராயணாய நம: ।
ௐ ஸ்வாநுக்³ரஹாப்தஸர்வஜ்ஞபா⁴வகி³ர்யபி⁴நந்தி³தாய நம: ।
ௐ விதி³தாகி²லஸத்³வித்³யாகி³ர்யபி⁴வந்தி³தாய நம: ।
ௐ தோடகாபி⁴த³ஸத்³வ்ருʼத்தோஜ்வலபத்³யாவகர்ணகாய நம: ।
ௐ ஶிஷ்யாந்தராபி⁴விஜ்ஞாதகருணாலேஶவைப⁴வாய நம: ।
ௐ கு³ர்வநுக்³ரஹமாஹாத்ம்யஸந்த³ர்ஶிநே நம: ॥ 920 ॥

ௐ லோகஸங்க்³ரஹிணே நம: ।
ௐ தோடகாக்²யாப்ரதா³த்ரே நம: ।
ௐ ஶ்ரீதோடகார்யாதிஸத்க்ருʼதாய நம: ।
ௐ தத்வார்த²க³ர்ப⁴தத்³வாக்யஶைலீவைப⁴வசிந்தகாய நம: ।
ௐ ஸுரேஶ்வரார்யபத்³மாங்க்⁴ரிஹஸ்தாமலகஸம்ஶ்ரிதாய நம: ।
ௐ தோடகாநுக³தாய நம: ।
ௐ ஶிஷ்யசதுஷ்டயஸமாஶ்ரிதாய நம: ।
ௐ ஸுரேஶ்வராபேக்ஷிதஸ்வபா⁴ஷ்யவார்திகநிர்மிதயே நம: ।
ௐ வார்திகாரசநாநுஜ்ஞாதா³த்ரே நம: ।
ௐ தே³ஶிகபுங்க³வாய நம: ॥ 930 ॥

ௐ ஸித்³தா⁴ந்தாபக³மாஶங்கிபத்³மாங்க்⁴ர்யாதி³ப்ரபோ³தி⁴தாய நம: ।
ௐ வார்திகக்³ரந்த²நிர்மாணஜாதவிக்⁴நாநுத³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ ஶிஷ்யநிர்ப³ந்தா⁴நுகா³மிநே நம: ।
ௐ ஶிஷ்யௌக⁴கருணாகராய நம: ।
ௐ பத்³மாங்க்⁴ரிரசிதஸ்வீயபா⁴ஷ்யடீகாநிரீக்ஷகாய நம: ।
ௐ ரம்யநைஷ்கர்ம்யஸித்³த்⁴யாதி³ஸுரேஶக்³ரந்த²த³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ ஆத்³யந்தக்³ரந்த²ஸந்த³ர்ப⁴த³ர்ஶநப்ரீதமாநஸாய நம: ।
ௐ க்³ரந்த²நிர்மாணவைத³க்³த்⁴யத³ர்ஶநாதி⁴கவிஸ்மிதாய நம: ।
ௐ தைத்தரீயஸ்வீயபா⁴ஷ்யவ்ருʼத்திநிர்மாபணோத்ஸுகாய நம: ।
ௐ ப்³ருʼஹதா³ரண்யஸத்³பா⁴ஷ்யவார்திகஶ்ரவணாத்³ருʼதாய நம: ॥ 940 ॥

ௐ அநேகஶிஷ்யரசிதாத்³வைதக்³ரந்தா²வலோகநாய நம: ।
ௐ தீர்த²யாத்ராக்ருʼதோத்ஸாஹபத்³மபாதோ³க்திசிந்தகாய நம: ।
ௐ தீர்த²யாத்ராப⁴வாநேகதோ³ஷஸங்க⁴ப்ரத³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ நாநாவிக்ஷேபஸாஹஸ்ரஸம்ப⁴வப்ரதிபாத³காய நம: ।
ௐ தீர்த²யாத்ரைகநிர்ப³ந்த⁴பத்³மபாதா³நுமோத³காய நம: ।
ௐ ஸ்வோபதே³ஶவசோঽஶ்ரோத்ருʼபத்³மபாதா³நுஶோசகாய நம: ।
ௐ மார்க³தோ³ஷாதி³ஸந்த³ர்ஶிநே நம: ।
ௐ ஜாக³ரூகத்வபோ³த⁴காய நம: ।
ௐ ஆஸந்நமரணஸ்வீயஜநநீஸ்மரணாதுராய நம: ।
ௐ ஸ்ம்ருʼதிமாத்ரஸமாபந்நமாத்ருʼபார்ஶ்வாய நம: ॥ 950 ॥

ௐ அதிப⁴க்திமதே நம: ।
ௐ மாத்ருʼஸந்த³ர்ஶநப்ரீதாய நம: ।
ௐ ப்ரீணிதஸ்வீயமாத்ருʼகாய நம: ।
ௐ ஸ்வஸம்ஸ்காரைகஸம்ப்ரார்தி²மாத்ருʼவாஞ்சா²நுபாலகாய நம: ।
ௐ தாரகாக்²யபரப்³ரஹ்மோபதே³ஷ்ட்ரே நம: ।
ௐ பரமேஶ்வராய நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மாநபி⁴ஜ்ஞஜநநீஸந்தாரணபராயணாய நம: ।
ௐ நிஜஸ்தோத்ரஸமாயாதபரமேஶப்ரத³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ ஜநநீப⁴யஸந்த்³ரஷ்ட்ரே நம: ।
ௐ மாத⁴வஸ்துதிதத்பராய நம: ॥ 960 ॥

ௐ ஸ்துதிமாஹாத்ம்யஸம்ப்ராப்தவிஷ்ணுமூர்திப்ரத³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ தத்³த³ர்ஶநஸமுத்பந்நஜநநீப்ரீதிபா⁴ஜநாய நம: ।
ௐ விஷ்ணுதூ³தவிமாநஸ்த²மாத்ருʼத³ர்ஶநவிர்வ்ருʼதாய நம: ।
ௐ தத்ஸம்ஸ்காரக்ருʼதோத்³யோகா³ய நம: ।
ௐ ப³ந்து⁴வர்க³ஸமாஹ்வாயிநே நம: ।
ௐ ஸம்ஸ்காரார்தா²க்³நிஸம்ப்ரார்தி²நே நம: ।
ௐ ப³ந்து⁴வர்க³நிராக்ருʼதாய நம: ।
ௐ த³க்ஷதோ³ர்மத²நப்ராப்தவஹ்நிஸம்ஸ்க்ருʼதமாத்ருʼகாய நம: ।
ௐ ஆக்³ந்யதா³த்ருʼஸ்வீயஜநவேத³பா³ஹ்யத்வஶாபக்ருʼதே நம: ।
ௐ யதிபி⁴க்ஷாபா⁴வவாசிநே நம: ।
ௐ ஸ்மஶாநீக்ருʼததத்³க்³ருʼஹாய நம: ।
ௐ பத்³மபாதா³க³மகாங்க்ஷிணே நம: ।
ௐ தத்³தே³ஶக்ருʼதவாஸகாய நம: ।
ௐ மஹாஸுராலயேஶாநஸந்த³ர்ஶநபராயணாய நம: ।
ௐ ஶிஷ்யவர்கா³க³மாபி⁴ஜ்ஞாய நம: ।
ௐ குஶலப்ரஶ்நசோத³காய நம: ।
ௐ பத்³மாங்க்⁴ரிபோ³தி⁴தஸ்வீயஸர்வவ்ருʼத்தாந்தஸம்ஶ்ரவிணே நம: ।
ௐ பூர்வமாதுலஸந்த³க்³த⁴தட்டீகோட்யநுஶோசகாய நம: ।
ௐ டீகாலோபாதிநிர்விண்ணபத்³மபாதா³நுநாயகாய நம: ।
ௐ ப்ரஜ்ஞாமாந்த்³யகராத்யுக்³ரக³ரதா³நோக்திஸம்ஶ்ரவிணே நம: ॥ 980 ॥

ௐ நிஜபாதா³பி⁴பதிதபத்³மபாதா³நுகம்பநாய நம: ।
ௐ பூர்வஸம்ஶ்ருʼதடீகாஸ்த²பஞ்சபாத்³யநுசிந்தகாய நம: ।
ௐ பஞ்சபாதீ³யக³தாஶேஷவிஷயப்ரதிபாத³காய நம: ।
ௐ டீகாலேக²நஸந்துஷ்டபத்³மபாதா³திபூஜகாய நம: ।
ௐ விஸ்மிதஸ்வீயஶிஷௌக⁴ஸமபி⁴ஷ்டுதவைப⁴வாய நம: ।
ௐ நாடகாபாயது:³கா²ர்தகேரளேஶஸமாதி⁴க்ருʼதே நம: ।
ௐ யதோ²க்தநாடகாக்²யாநவிஸ்மாபிதநரேஶ்வராய நம: ।
ௐ ஸுத⁴ந்வராஜஸச்சி²ஷ்யஸஹிதாய நம: ।
ௐ விஜயோஜ்வலாய நம: ।
ௐ ராமஸேதுக்ருʼதஸ்நாநாய நம: ॥ 990 ॥

ௐ ஶாக்தௌக⁴விஜயோத்ஸாஹாய நம: ।
ௐ காஞ்சீவித³ர்ப⁴கர்ணாததே³ஶஸஞ்சாரநிர்வ்ருʼதாய நம: ।
ௐ காபாலிகௌக⁴விஜயிநே நம: ।
ௐ நீலகண்ட²ஜயோஜ்வலாய நம: ।
ௐ கு³ப்தாபி⁴சாராபி⁴ஜ்ஞபத்³மாங்க்⁴ரிக்ருʼதஸௌக்²யபா⁴ஜே நம: ।
ௐ கௌ³ட³பாதா³ர்யஸந்த³ர்ஶநாநந்தா³ப்³தி⁴நிமக்³நதி⁴யே நம: ।
ௐ காஶ்மீரதே³ஶவிலஸச்சா²ரதா³பீத²த³ர்ஶகாய நம: ।
ௐ த³க்ஷிணத்³வாரஸம்விஷ்டவாதி³வ்ராதஜயோஜ்வலாய நம: ।
ௐ விஜயப்ராப்தஸர்வஜ்ஞபீடா²ரோஹணகௌதுகிநே நம: ।
ௐ தே³வதாக்ருʼதஸத்புஷ்பவ்ருʼஷ்டிஸஞ்ச²ந்நமூர்திகாய நம: ।
ௐ கைலாஸஶைலக³மநபரமாநந்த³நிர்ப⁴ராய நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மாதி³ரசிதாஹ்வாநாய நம: ।
ௐ ஶிஷ்யவர்க³க்ருʼதாநதயே நம: ।
ௐ மஹோக்ஷாரோஹணோத்³யுக்தாய நம: ।
ௐ பத்³மஜார்பிதஹஸ்தகாய நம: ।
ௐ ஸர்வாபி⁴லாஷகரணநிரதாய நம: ।
ௐ நிர்வ்ருʼதாந்தராய நம: ।
ௐ ஶ்ரீ கைலாஸஶைலக³மநபரமாநந்த³நிர்ப⁴ராய நம: ।
ௐ ஶ்ரீமத்ஸத்³கு³ருபரப்ரஹ்மணே நம: ॥ ௐ ॥ ॥ 1008 ॥

அந்தர்த்⁴வாந்தநிவாரணைகதரணிஸ்தாபத்ரயோக்³ராநல
ஜ்வாலாத்த்யந்திகஶாமநைகஜலதோ³ து:³கா²ம்பு³தே⁴ர்பா³ட³வ: ।
ப்ரஜ்ஞாநந்த³ஸுதா⁴ம்பு³தே³ருத³யபா⁴க்³ராகாஸுதா⁴தீ³தி⁴தி:
நித்யம் ஶங்கரதே³ஶிகேந்த்³ரயதிராட் ஹ்ருʼத்³வ்யோம்நி வித்³யோததாம் ॥

ப⁴க்தஜநஹ்ருʼத்திமிரகர்தநவிகர்தநாந்
த்³வந்த்³வமுக²து:³க²விஷஸர்பக³ருடோ³த்தமாந் ।
ஜந்மம்ருʼதிது³ர்க³திமஹார்ணவக⁴டோத்³ப⁴வாந்
ஶங்கரகு³ரூத்தமபதா³ந் நமத ஸத்தமாந் ॥

ஜய ஜய ஶங்கர ।
ௐ ஶ்ரீ லலிதா மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ பராப⁴ட்டாரிகா ஸமேதாய
ஶ்ரீ சந்த்³ரமௌளீஶ்வர பரப்³ரஹ்மணே நம: ।

Also Read 1000 Names of Shrimat Shankaracharya Stotram:

Shri Shankaracharya Ashtottarasahasranamavalih Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment