Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Shri Shankaracharya Ashtottara | Sahasranamavalih Stotram Lyrics in English

Shrimat Shankaracharya Ashtottarasahasranamavalih Lyrics in English:

॥ srimat sankaracaryastottarasahasranamavalih ॥

Om gadhadhvantanimajjanapramusitaprajnanetram param
nastaprayamapastasarvakaranam svasavasesam janam ।
drakkarunyavasatprabodhayati yo bodhamsubhih pramsubhih
so’yam sankaradesikendrasavita’smakam param daivatam ॥

advaitendukalavatamsaruciro vijnanagangadharo
hastabjadhrta danda khanda parasu rudraksabhusojvalah ।
kasayamalakrttivasasubhagah samsaramrtyunjayo
dvaitakhyograhalahalasanapatuh srisankarah patu nah ॥

gurave sarvalokanam bhisaje bhavaroginam ।
nidhaye sarvavidyanam daksinamurtaye namah ॥

jayatu jayatu nityam sankaracaryavaryo
jayatu jayatu tasyadvaitavidyanavadya ।
jayatu jayatu loke taccaritram pavitram
jayatu jayatu bhaktistatpadabje jananam ॥

Om sri srimatkailasanilayaya namah ।
Om parvatipranavallabhaya namah ।
Om brahmadisurasampujyaya namah ।
Om bhaktatranaparayanaya namah ।
Om bauddhakrantamahitranasaktahrde namah ।
Om surasamstutaya namah ।
Om karmakandaviskaranadaksaskandanumodakaya namah ।
Om naradehadrtamataye namah ।
Om samcoditasuravalaye namah ।
Om tisyabdhatrikasahasraparato labdhabhutalaya namah ॥ 10 ॥

Om kalatiksetranivasadaryambagarbhasamsrayaya namah ।
Om sivadiguruvamsabdhirakapurnasudhakaraya namah ।
Om sivagurvatmajaya namah ।
Om srimate namah ।
Om sacchivamsavatarakaya namah ।
Om pitrdattanvarthabhutasankarakhyasamujvalaya namah ।
Om isvarabdhavasantarturadhasuklasamudbhavaya namah ।
Om ardranaksatrasamyuktapancamibhanusamjanaye namah ।
Om vidyadhirajasatpautraya namah ।
Om vidvanmanasaharsadaya namah ॥ 20 ॥

Om prathamabdhasamabhyastasesabhasalipikramaya namah ।
Om vatsaratritayadarvagjanakavaptamundanaya namah ।
Om trtiyavatsarapraptatatavislesakardamaya namah ।
Om matrsokapaharine namah ।
Om matrsusrusanadaraya namah ।
Om matrdevaya namah ।
Om matrgurave namah ।
Om matrtataya namah ।
Om balaliladarsanotthaharsapuritamatrkaya namah ।
Om sanabhijanato matrakaritadvijasamskrtaye namah ॥ 30 ॥

Om vidyagurukulavasaya namah ।
Om gurusevaparayanaya namah ।
Om tripundravilasadbhalaya namah ।
Om dhrtamaunjimrgajinaya namah ।
Om palasadandapanaye namah ।
Om pitakaupinavasitaya namah ।
Om bisatantusadrksagryasutrasobhitakamdharaya namah ।
Om samdhyagnisevanirataya namah ।
Om niyamadhyayatatparaya namah ।
Om bhaiksyasine namah ॥ 40 ॥

Om paramanandaya namah ।
Om sada sarvanandakaraya namah ।
Om dvitrimasabhyastavidyasamanikrtadesikaya namah ।
Om abhyastavedavedangaya namah ।
Om nikhilagaparagaya namah ।
Om daridrabrahmanidattabhiksamalakatositaya namah ।
Om nirbhagyabrahmanivakyasravanakulamanasaya namah ।
Om dvijadaridryavisramtivanchasamsmrtabhargavaye namah ।
Om svarnadharastutipritaramanugrahabhajanaya namah ।
Om svarnamalakasadvrstiprasadananditadvijaya namah ॥ 50 ॥

Om tarkasastravisaradaya namah ।
Om samkhyasastravisaradaya namah ।
Om patanjalanayabhijnaya namah ।
Om bhattaghattarthatatvavide namah ।
Om sampurnavidyaya namah ।
Om sasrikaya namah ।
Om dattadesikadaksinaya namah ।
Om matrsevanasamsaktaya namah ।
Om svavesmanilayaya namah ।
Om saridvartatapavisramtamatrduhkhapanodakaya namah ॥ 60 ॥

Om vijanadyupacaraptamatrsaukhyasukhodayaya namah ।
Om saridvesmopasadanastutinanditanimajnaya namah ।
Om purnadattavarollasigrhantikasaridvaraya namah ।
Om anandascaryabharitacittamatrprasadabhuve namah ।
Om keraladhipasatputravaradanasuradrumaya namah ।
Om keraladhisaracitanatakatrayatositaya namah ।
Om rajopanitasauvarnatucchikrtamahamataye namah ।
Om svaniketasamayatadadhicyatryadipujakaya namah ।
Om atmatatvavicarena nanditatithimandalaya namah ।
Om kumbhodbhavajnatavrttasokavihvalamatrkaya namah ॥ 70 ॥

Om sutatvabodhanunayamatrcintapanodakrte namah ।
Om tucchasamsaravidvestre namah ।
Om satyadarsanalalasaya namah ।
Om turyasramasaktamataye namah ।
Om matrsasanapalakaya namah ।
Om purnanadisnanavela nakragrastapadambujaya namah ।
Om sutavatsalyasokartajananidatta sasanaya namah ।
Om praisoccarasamtyaktanakrapidaya namah ।
Om jitendriyaya namah ।
Om jananipadapathojarajahputakalevaraya namah ॥ 80 ॥

Om gurupasadanakanksine namah ।
Om arthitambanusasanaya namah ।
Om pratijnataprasudehasamskaraujasvisattamaya namah ।
Om cintanamatrasanidhyabodhanasvasitambakaya namah ।
Om sanabhijanavinyastamatrkaya namah ।
Om mamatapahrte namah ।
Om labdhamatrasirvacaskaya namah ।
Om matrgehadvinirgataya namah ।
Om sarittarangasamtrasanangavanivibodhitaya namah ।
Om svabhujoddhrtagopalamurtipidapaharakaya namah ॥ 90 ॥

Om itibadhavinirmuktadesadhisthitamurtikaya namah ।
Om govindabhagavatpadadarsanodyatamanasaya namah ।
Om atikrantamahamargaya namah ।
Om narmadatatasamsritaya namah ।
Om tvangattarangasandoharevasnayine namah ।
Om dhrtambaraya namah ।
Om bhasmoddhulitasarvangaya namah ।
Om krtasayahnikakriyaya namah ।
Om govindaryaguhanvesatatparaya namah ।
Om gurubhaktimate namah ॥ 100 ॥

Om guhadarsanasamjataharsapurnasrulocanaya namah ।
Om pradaksinikrtaguhaya namah ।
Om dvaranyastanijangakaya namah ।
Om baddhamurdhanjaliputaya namah ।
Om stavatositadesikaya namah ।
Om vijnapitasvatmavrttaya namah ।
Om arthitabrahmadarsanaya namah ।
Om stavapritagurunyastapadacumbitamastakaya namah ।
Om aryapadamukhavaptamahavakyacatustayaya namah ।
Om acaryabodhitatmarthaya namah ॥ 110 ॥

Om acaryapritidayakaya namah ।
Om govindabhagavatpadapanipankajasambhavaya namah ।
Om niscintaya namah ।
Om niyataharaya namah ।
Om atmatatvanucintakaya namah ।
Om pravrtkalikamargasthapranihimsabhayarditaya namah ।
Om acaryanghrikrtavasaya namah ।
Om acaryajnanupalakaya namah ।
Om pancahoratravarsambumajjajjanabhayapahrte namah ।
Om yogasiddhigrhitendubhavapurakamandalaya namah ॥ 120 ॥

Om vyutthitaryasruticarasvavrttaparitositaya namah ।
Om vyasasuktipratyabhijnabodhitatmaprasamsanaya namah ।
Om desikadesavasagaya namah ।
Om sutravyakrtikautukine namah ।
Om gurvanujnatavisvesadidrksagamanotsukaya namah ।
Om avaptacandramaulisanagaraya namah ।
Om bhaktisamyutaya namah ।
Om lasaddandakaraya namah ।
Om mundine namah ।
Om dhrtakundaya namah ॥ 130 ॥

Om dhrtavrataya namah ।
Om lajjavarakakaupinakamthacchaditavigrahaya namah ।
Om svikrtambupavitraya namah ।
Om padukalasadanghrikaya namah ।
Om gangavarikrtasnanaya namah ।
Om prasannahrdayambujaya namah ।
Om abhisiktapurarataye namah ।
Om bilvatositavisvapaya namah ।
Om hrdyapadyavalipritavisvesaya namah ।
Om natavigrahaya namah ॥ 140 ॥

Om ganngapathikacandalaviduragamanotsukaya namah ।
Om dehatmabhramanirharicandalavacanadrtaya namah ।
Om candalakaravisvesaprasnanuprasnaharsitaya namah ।
Om manisapancakastotranirmananipunaya namah ।
Om mahate namah ।
Om nijarupasamayuktacandracudaladarsakaya namah ।
Om taddarsanasamahladanirvrtatmane namah ।
Om niramayaya namah ।
Om nirakaraya namah ।
Om niratankaya namah ॥ 150 ॥

Om nirmamaya namah ।
Om nirgunaya namah ।
Om vibhave namah ।
Om nityatrptaya namah ।
Om nijanandaya namah ।
Om niravaranaya namah ।
Om isvaraya namah ।
Om nityasuddhaya namah ।
Om nityabuddhaya namah ।
Om nityabodhaghanatmakaya namah ॥ 160 ॥

Om isaprasadabharitaya namah ।
Om isvararadhanotsukaya namah ।
Om vedantasutrasadbhasyakaranapreritaya namah ।
Om prabhave namah ।
Om isvarajnanusaranapariniscitamanasaya namah ।
Om isantardhanasamdarsine namah ।
Om vismayasphariteksanaya namah ।
Om jahnavitatinisnanapavitrataramurtikaya namah ।
Om ahnikanantadhyatagurupadasaroruhaya namah ।
Om srutiyuktisvanubhutisamarasyavicaranaya namah ॥ 170 ॥

Om lokanugrahanaikantapravanasvantasamyutaya namah ।
Om visvesanugrahavaptabhasyagrathananaipunaya namah ।
Om tyaktakasipurivasaya namah ।
Om badaryasramacintakaya namah ।
Om tatratyamunisandohasambhasanasunirvrtaya namah ।
Om nanatirthakrtasnanaya namah ।
Om margagamine namah ।
Om manoharaya namah ।
Om badaryasramasamdarsananandodrekasamyutaya namah ।
Om karabilviphalibhutaparamadvaitatatvakaya namah ॥ 180 ॥

Om unmattakajaganmohanivaranavicaksanaya namah ।
Om prasannagambhiramahabhasyanirmanakautukine namah ।
Om srimate namah ।
Om upanisadbhasyagrathanaprathanotsukaya namah ।
Om gitabhasyamrtasarasantositajagattrayaya namah ।
Om srimatsanatsujatiyamukhagranthanibandhakaya namah ।
Om nrsimhatapaniyadibhasyoddharakrtadaraya namah ।
Om asamkhyagranthanirmatre namah ।
Om lokanugrahakrte namah ।
Om sudhiye namah ॥ 190 ॥

Om sutrabhasyamahayuktikhanditakhiladurmataya namah ।
Om bhasyantarandhakaraughanivaranadivakaraya namah ।
Om svakrtasesabhasyadigranthadhyapanatatparaya namah ।
Om santidantyadisamyuktasisyamandalamanditaya namah ।
Om sanandanadisacchisyanityadhitasvabhasyakaya namah ।
Om triradhitatmabhasyasrisanandanasamasritaya namah ।
Om jahnaviparatirasthasanandanasamahvayine namah ।
Om gangotthakamalavratadvarayatasanandanaya namah ।
Om acaryabhaktimahatmyanidarsanaparayanaya namah ।
Om anandamantharasvantasanandanakrtanataye namah ॥ 200 ॥

Om tadiyaslesasuhitaya namah ।
Om sadhumarganidarsakaya namah ।
Om dattapadmapadabhikhyaya namah ।
Om bhasyadhyapanatatparaya namah ।
Om tattatsthalasamayatapanditaksepakhandakaya namah ।
Om nanakumatadurdhvantadhvamsanodyatamanasaya namah ।
Om dhimate namah ।
Om advaitasiddhantasamarthanasamutsukaya namah ।
Om vedantamaharanyamadhyasancarakesarine namah ।
Om trayyantanalinibhrngaya namah ॥ 210 ॥

Om trayyantambhojabhaskaraya namah ।
Om advaitamrtamadhuryasarvasvanubhavodyataya namah ।
Om advaitamargasantratre namah ।
Om nirdvaitabrahmacintakaya namah ।
Om dvaitaranyasamucchedakutharaya namah ।
Om nihsapatnakaya namah ।
Om srautasmartadhvaninanugrahanaihaparayanaya namah ।
Om vavadukabudhavratavisthapanamahavacase namah ।
Om sviyavagvaikharililavismapitabudhavrajaya namah ।
Om slaghasahasrasamsrotre namah ॥ 220 ॥

Om nirvikaraya namah ।
Om gunakaraya namah ।
Om trayyantasarasarvasvasangrahaikaparayanaya namah ।
Om trayyantagudhaparamatmakhyaratnoddhrtiksamaya namah ।
Om trayyantabhasyasitamsuvisadikrtabhutalaya namah ।
Om gangapravahasadrsasuktisaraya namah ।
Om mahasayaya namah ।
Om vitandikakhyavetandakhandadbhutapanditaya namah ।
Om bhasyapracaranirataya namah ।
Om bhasyapravacanotsukaya namah ॥ 230 ॥

Om bhasyamrtabdhimathanasampannajnanasarabhaje namah ।
Om bhasyasaragrahasaktabhaktamuktipradayakaya namah ।
Om bhasyakarayasorasipavitritajagattrayaya namah ।
Om bhasyamrtasvadalubdhakarmandijanasevitaya namah ।
Om bhasyaratnaprabhajaladedipitajagattrayaya namah ।
Om bhasyagangajalasnatanihsesakalusapahayaya namah ।
Om bhasyagambhiryasamdrastrjanavismayakarakaya namah ।
Om bhasyambhonidhinirmagnabhaktakaivalyadayakaya namah ।
Om bhasyacandrodayollasavidvastadhvantadaksinaya namah ।
Om bhasyakhyakumudavratavikasanasucandramase namah ॥ 240 ॥

Om bhasyayuktikutharaughanikrttadvaitadurdrumaya namah ।
Om bhasyamrtabdhilahariviharaparikhinnadhiye namah ।
Om bhasyasiddhantasarvasvapetikayitamanasaya namah ।
Om bhasyakhyanikasagravasodhitadvaitakancanaya namah ।
Om bhasyavaipulyagambhiryatiraskrtapayonidhaye namah ।
Om bhasyabhidhasudhavrstipariplavitabhutalaya namah ।
Om bhasyapiyusavarsonmulitasamtapasantataye namah ।
Om bhasyatantupariprotasadyuktikusumavalaye namah ।
Om vedantavedyavibhavaya namah ।
Om vedantaparinisthitaya namah ॥ 250 ॥

Om vedantavakyanivahayarthyaparicintakaya namah ।
Om vedantavakyavilasaddaidamparyapradarsakaya namah ।
Om vedantavakyapiyusasyadimabhijnamanasaya namah ।
Om vedantavakyakusumarasasvadanabambharaya namah ।
Om vedantasarasarvasvanidhanayitacittabhuve namah ।
Om vedantanalinihamsaya namah ।
Om vedantambhojabhaskaraya namah ।
Om vedantakumudollasasudhanidhaye namah ।
Om udaradhiye namah ।
Om vedantasastrasahayyaparajitakuvadikaya namah ॥ 260 ॥

Om vedantambodhilahariviharaparinirvrtaya namah ।
Om sisyasankaparicchetre namah ।
Om sisyadhyapanatatparaya namah ।
Om vrddhavesapraticchannavyasacaryavalokanaya namah ।
Om adhyapyamanavisayajijnasuvyasacoditaya namah ।
Om sisyaughavarnitasviyamahatmyaya namah ।
Om mahimakaraya namah ।
Om svasutrabhasyasravanasamtustavyasananditaya namah ।
Om prstasutrarthakaya namah ।
Om vagmine namah ॥ 270 ॥

Om vinayojvalamanasaya namah ।
Om tadantaretyadisutraprasnaharsitamanasaya namah ।
Om srutyupodbalitasviyavacoranjitabhusuraya namah ।
Om bhutasuksmopasrstajivatmagatisadhakaya namah ।
Om tandisrutigataprasnottaravakyanidarsakaya namah ।
Om satadhakalpitasviyapaksaya namah ।
Om sarvasamadhikrte namah ।
Om vavadukamahavipraparamascaryadayakaya namah ।
Om tattatprasnasamadhanasantositamahamunaye namah ।
Om vedavasanavakyaughasamarasyakrte namah ॥ 280 ॥

Om avyayaya namah ।
Om dinastakakrtasamkhyavadaya namah ।
Om vijayabhajanaya namah ।
Om vismayanandabharitasrotrslaghitavaibhavaya namah ।
Om visnusankaratavacipadmanghripratibodhitaya namah ।
Om padmanghriprarthitasviyavagvyaparaviramakaya namah ।
Om tadiyavakyasarajnaya namah ।
Om namaskarasamudyataya namah ।
Om vyasamahatmyavijnatre namah ।
Om vyasastutiparayanaya namah ॥ 290 ॥

Om nanapadyavalipritavyasanugrahabhajanaya namah ।
Om nijarupasamayuktavyasasamdarsanotsukaya namah ।
Om tapicchamanjarikantavyasavigrahadarsakaya namah ।
Om sisyavaliparivrtaya namah ।
Om pratyudgatividhayakaya namah ।
Om sviyaparadhasamanasamabhyarthanatatparaya namah ।
Om badarayanapadabjayugalisparsanodyataya namah ।
Om vyasadarsanajasviyakartarthyapratipadakaya namah ।
Om astadasapuranaughaduskaratvanibodhakaya namah ।
Om tattadrsapuranaughanirmatrtvabhinandakaya namah ॥ 300 ॥

Om paropakaranairatyaslaghakaya namah ।
Om vyasapujakaya namah ।
Om bhinnasakhacaturvedavibhagaslaghakaya namah ।
Om mahate namah ।
Om kalikalinamandatmanugrahitrtvapradarsakaya namah ।
Om nanaprabandhakartrtvajanitascaryabodhakaya namah ।
Om bharatakhyamahagranthaduskaratvapradarsakaya namah ।
Om narayanavataratvapradarsine namah ।
Om prarthanodyataya namah ।
Om svanugrahaikaphalakavyasagamanasamsakaya namah ॥ 310 ॥

Om svakiyabhasyalokarthavyasasamprarthakaya namah ।
Om munaye namah ।
Om nijabhasyagagambhiryavismapitamahamunaye namah ।
Om bhasyasarvamsasamdrastrvyasacaryabhinanditaya namah ।
Om nijasiddhantasarvasvadrastrvyasabhipujitaya namah ।
Om srutisutrasusangatyasamdrastrvyasapujitaya namah ।
Om slaghavadasahasraikapatrabhutaya namah ।
Om mahamunaye namah ।
Om govindayogisisyatvaslaghakavyasapujitaya namah ।
Om svasankarramsatavadivyasavakyanumodakaya namah ॥ 320 ॥

Om vyasasayaviskaranabhasyaprathanatatparaya namah ।
Om sarvasaubhagyanilayaya namah ।
Om sarvasaukhyapradayakaya namah ।
Om sarvajnaya namah ।
Om sarvadrse namah ।
Om saksine namah ।
Om sarvatomukhanaipunyaya namah ।
Om sarvakartre namah ।
Om sarvagoptre namah ।
Om sarvavaibhavasamyutaya namah ॥ 330 ॥

Om sarvabhavavisesajnaya namah ।
Om sarvasastravisaradaya namah ।
Om sarvabhistapradaya namah ।
Om devaya namah ।
Om sarvaduhkhanivaranaya namah ।
Om sarvasamsayavicchetre namah ।
Om sarvasampatpradayakaya namah
Om sarvasaukhyavidhatre namah ।
Om sarvamarakrtanataye namah ।
Om sarvarsiganasampujyaya namah ॥ 340 ॥

Om sarvamangalakaranaya namah ।
Om sarvaduhkhapahaya namah ।
Om saumyaya namah ।
Om sarvantaryamanaya namah ।
Om baline namah ।
Om sarvadharaya namah ।
Om sarvagamine namah ।
Om sarvatobhadradayakaya namah ।
Om sarvadurvadidurgarvakharvikaranakautikine namah ।
Om sarvalokasuvikhyatayasorasaye namah ॥ 350 ॥

Om amoghavace namah ।
Om sarvabhaktasamuddhartre namah ।
Om sarvapadvinivarakaya namah ।
Om sarvabhaumadihairanyagarbhantanandacintakaya namah ।
Om bhuyogragranthanirmanakrtavyasaryacodanaya namah ।
Om bhedavadinirasarthivyasavakyanumodakaya namah ।
Om yathagatasvagamanabodhakavyasacoditaya namah ।
Om vedantabhasyaracanapracaradivibodhakaya namah ।
Om svakiyakrtakrtyatvabodhakaya namah ।
Om prarthanaparaya namah ॥ 360 ॥

Om manikarnimahaksetravyasasanidhyayacakaya namah ।
Om atmiyadehasamtyagapravrttaya namah ।
Om vyasacodakaya namah ।
Om nisiddhadehasamtyagavyasajnaparipalakaya namah ।
Om anirjitanekavadijayasampreritaya namah ।
Om sukhine namah ।
Om avataramahakaryasampurnatvanucintakaya namah ।
Om svasutrabhasyamadhuryapritavyasakrtadaraya namah ।
Om varadanakrtotsahavyasasamcoditaya namah ।
Om kavaye namah ॥ 370 ॥

Om vidhidattastasamkhyakavayase namah ।
Om sannyasasamgrahine namah ।
Om svavaidagdhyabhinispannavayostakakrtasrayaya namah ।
Om vyasajnavaibhavotpannasodasabdaya namah ।
Om sivankaraya namah ।
Om srutisutramahabhasyatrivenyutpattibhuve namah ।
Om sivaya namah ।
Om vedavyasapadambhojayugalisparsanirvrtaya namah ।
Om bhaktigarbhitavakyaughakusumanjalidayakaya namah ।
Om vyasadattavaragrahine namah ॥ 380 ॥

Om vyasantardhanadarsakaya namah ।
Om badarayanavislesavyasanaturamanasaya namah ।
Om vyasasamcoditasesadigvijayaikakrtodyamaya namah ।
Om kumarilavalokecchave namah ।
Om daksinasagamodyataya namah ।
Om bhattapadaparabhikhyakumarilajayotsukaya namah ।
Om prayagagamanodyuktaya namah ।
Om trivenisangamasnanapavitrataramurtikaya namah ।
Om gangatungatarangaughadarsanapritamanasaya namah ।
Om hrdyanavadyapadyaughasamstutabhrasaridvaraya namah ॥ 390 ॥

Om bhuyobhuyahkrtasnanaya namah ।
Om dandalankrtahastakaya namah ।
Om nanaghamarsamantranupathakaya namah ।
Om dhyanatatparaya namah ।
Om nanamantrajapapritaya namah ।
Om mantrasarajnaya namah ।
Om uttamaya namah ।
Om mantrarthavyakrtiksamaya namah ।
Om mantramanikyamanjusayitacetahpradesakaya namah ।
Om mantraratnakaraya namah ॥ 400 ॥

Om manine namah ।
Om mantravaibhavadarsakaya namah ।
Om mantrasastrarthatatvajnaya namah ।
Om mantrasastrapravartakaya namah ।
Om mantrikagresaraya namah ।
Om manyaya namah ।
Om mantrambhoruhasatpadaya namah ।
Om mantrakananasancarakesarine namah ।
Om mantratatparaya namah ।
Om mantrabhidhasukasarakalahamsaya namah ॥ 410 ॥

Om mahamataye namah ।
Om mantrasamsayavicchetre namah ।
Om mantrajatopadesakaya namah ।
Om snanakalasamayatamatrsmrtaye namah ।
Om amoghadhiye namah ।
Om ahnikanusthitivyagraya namah ।
Om yatidharmaparayanaya namah ।
Om ekantamataye namah ।
Om ekantasilaya namah ।
Om ekantasamsritaya namah ॥ 420 ॥

Om bhattapadatusangaravesavrttanisamakaya namah ।
Om bhasyavartikanirmanamanorathasamiritaya namah ।
Om bhattapadiyavrttantapratyaksikaranotsukaya namah ।
Om kumarilasamalokalalasaya namah ।
Om gamanotsukaya namah ।
Om tusagnirasimadhyasthabhattapadavalokanaya namah ।
Om prabhakaradisacchisyavrtatanmurtidarsakaya namah ।
Om tusagnisthitatadvaktraprasadalokavismitaya namah ।
Om atarkitagatapritabhattapadabhinanditaya namah ।
Om bhattapadiyasacchisyakrtananopacarakaya namah ॥ 430 ॥

Om antyakalasvasanidhyasantositakumarilaya namah ।
Om nijadarsanasantustabhattapadabhinanditaya namah ।
Om satsangamanamahatmyavadibhattabhipujitaya namah ।
Om samsaranityatavacibhattasokanusocakaya namah ।
Om kalanaiyyatyasambodhibhattapadoktisamsanaya namah
Om isapahnavajatyantadosavadasusamsravine namah ।
Om bauddhantevasitabodhibhattavakyaprasamsakaya namah ।
Om bhattapadiyasaudhagrapatanakarnanaturaya namah ।
Om vedabhaktiprayuktyaitatksatabhavanisamakaya namah ।
Om ekacaksuhksatapraptisocadbhattanusocakaya namah ॥ 440 ॥

Om gurudrohakhyaduritasambhavakarnanaturaya namah ।
Om prayascittartharacitatusagnyavesadarsakaya namah ।
Om svadarsanajakartarthyabodhibhattoktipujitaya namah ।
Om svabhasyavrttiracanabhagyabhavoktisamsravine namah ।
Om tatprayuktayaso’bhavabodhibhattanusocakaya namah
Om nijavatarabhijnaptibodhibhattoktisamsanaya namah ।
Om subrahmanyavataratvabodhakaya namah ।
Om slaghanaparaya namah ।
Om karmakandapratistharthatadiyagamabodhakaya namah ।
Om sadhumarganusiksarthatadiyavratabodhakaya namah ॥ 450 ॥

Om karakambukanasekajivanotsukamanasaya namah ।
Om lokapavadasahyatvabodhibhattanusarakrte namah ।
Om agamoktavrataikantanisthabhattanumodakaya namah ।
Om agamoktyatilanghitvaduskirtipariharakrte namah ।
Om svakiyakrtakrtyatvakanksibhattanusevikaya namah ।
Om tarakakhyabrahmavidyapeksibhattabhilasakrte namah ।
Om mandanakhyamahasurivijayapreritaya namah ।
Om suhrde namah ।
Om tatpandityagunaslaghibhattapadapranoditaya namah ।
Om pravrttimarganiratatadvrttantanisamakaya namah ॥ 460 ॥

Om mandanaryajayodyogakartavyoktisusucakaya namah ।
Om durvasahsapasamjatavanisthitinisamakaya namah ।
Om bhattantevasimukhyatvabhijnaya namah ।
Om vijnanasagaraya namah ।
Om bharatisaksikanekavivadakaraneritaya namah
Om tadiyajayamatranyajayapraptinisamakaya namah ।
Om vartikagranthakaranayogyatasravanadrtaya namah ।
Om muhurtamatrasanidhyaprarthibhattanumodakaya namah ।
Om tarakabrahmakathanakrtarthitakumarilaya namah ।
Om paramadvaitatatvajnabhattapadanucintitaya namah ॥ 470 ॥

Om bhattanugrahanodyuktaya namah ।
Om visnudhamapravesakaya namah ।
Om akasamargasampraptamandaniyanivesanaya namah ।
Om mahismatyakhyanagariramaniyakadarsanaya namah ।
Om revavarikanonmisravatadhutakhilasramaya namah ।
Om revanadikrtasnanaya namah ।
Om nityahnikaparayanaya namah ।
Om drgadhvaninataddasidarsanaya namah ।
Om mahimanvitaya namah ।
Om mandaniyamahasadmamargaprastre namah ॥ 480 ॥

Om mahayasase namah ।
Om vismayakulataddasidattottaraya namah ।
Om udaravace namah ।
Om svatahpramanyadivadisukasucitatadgrhaya namah ।
Om karmesvaradisamvadisukasucitatadgrhaya namah ।
Om jagaddhrvatvadivadisukasucitasadmakaya namah ।
Om dvarasthanidasamruddhasukoktislaghanaparaya namah ।
Om yathoktacihnavijnatamandaniyanivesanaya namah ।
Om kavataguptidurvesagrhantargaticintakaya namah ।
Om yogamahatmyaracitavyomamargatilamghanaya namah ॥ 490 ॥

Om anganantahsamutpatine namah ।
Om parito drstasadmakaya namah ।
Om abhramlihamahasadmaramaniyakadarsanaya namah ।
Om padmajanmamsasambhutamandanaryavalokanaya namah ।
Om nimantritavyasajaiminyanghriksalanadarsakaya namah ।
Om vyasajaiminisangatyadarsanatyantavismitaya namah ।
Om tatkalakrtasannidhyavyasajaiminimanitaya namah ।
Om akasmadyatisampraptikrddhamandanaviksitaya namah ।
Om pravrttimarganiratamandanaryavimanitaya namah ।
Om sopalambhatadiyoktisamadhanavicaksanaya namah ॥ 500 ॥

Om mandaniyakhilaprasnottaradanavidagdhadhiye namah ।
Om vakroktijalacaturyaniruttaritamandanaya namah ।
Om yatinindadosabodhivyasavakyanisamakaya namah ।
Om saksadvisnusvarupatvabodhakavyasadarsakaya namah ।
Om vyasajnavakyavasagamandanaryanimantritaya namah
Om mandanaryakrtanekasaparyavidhibhajanaya namah ।
Om bhaiksartharacitahvanaya namah ।
Om vadabhiksaikayacakaya namah ।
Om vivadabhiksamatrarthisvagamapratibodhakaya namah ।
Om anyonyasisyatapraptipanabandhapradarsakaya namah ॥ 510 ॥

Om anadrtaharabhiksaya namah ।
Om vadabhiksaparayanaya namah ।
Om srutyantamargavistaramatrakanksitvabodhakaya namah ।
Om vismayanandabharitamandanaryaprasamsitaya namah ।
Om cirakanksitasadvadakathatositamandanaya namah
Om vadabhiksakrtodyogamandanaryaprasamsakaya namah ।
Om vivadasaksisunyatvabodhimandanacoditaya namah ।
Om munidvayisaksitarthimandanaryaprasamsakaya namah ।
Om bharatikrtamadhyasthyavadalolupamanasaya namah ।
Om pratijnapanabandhadijijnasutvapradarsakaya namah ॥ 520 ॥

Om mandanaryakrtasamkhyavijanadyupacarakaya namah ।
Om vyasajaiminisannidhyasambhasanaparayanaya namah ।
Om munidvayantardhidarsine namah ।
Om dvijendralayanirgataya namah ।
Om revanadisamipasthadevalayanivasakrte namah ।
Om nijasisyajanaikantasambhasanaparayanaya namah ।
Om sravitasesavisayasisyavalisamasritaya namah ।
Om vyasajaiminisannidhyadurapatvanucintakaya namah ।
Om triyamanirgamakanksine namah ।
Om pratahsnanaparayanaya namah ॥ 530 ॥

Om krtahnikakriyaya namah ।
Om sisyamandaliparimanditaya namah ।
Om mandanaryamahasadmamandanayitamurtikaya namah ।
Om vivadarthakrtaikantaniscayaya namah ।
Om mandanadrtaya namah ।
Om sadasyabhavavilasadvanisannidhyadarsakaya namah ।
Om vivadakrtisannaddhamandanaryaprasamsakaya namah ।
Om sadasyavadisamyogasamahladitamanasaya namah ।
Om pratijnakaranotsahine namah ।
Om vedantasayasucakaya namah ॥ 540 ॥

Om visvakarasamabhatabrahmyaikatvapradarsakaya namah ।
Om suktirupyadidrstantapratyayitamrsatmakaya namah ।
Om brahmajnanaikasamprapyasvatmasamsthitibodhakaya namah
Om punarjanmaparamrstakaivalyapratipadakaya namah ।
Om trayimastakasandohapramanyodghatanaparaya namah ।
Om parajitasvasamprapyasuklavastratvabodhakaya namah ।
Om jayapajayapaksiyavanisaksitvabodhakaya namah ।
Om visvarupiyasakalapratijnasravanotsukaya namah ।
Om vedantamanatabodhitadvakyasravanaturaya namah ।
Om karmakandiyavacanapramanyakarnanakulaya namah ॥ 550 ॥

Om kriyayogivacomatrapramanyakarnanaksamaya namah ।
Om karmasamprapyakaivalyabodhimandanadarsakaya namah ।
Om yavadayuhkarmajalakartavyatvoktisamsravine namah ।
Om parajitasvakasayagrahavakyanumodakaya namah ।
Om bharatisaksikasamkhyavadodyuktaya namah ।
Om yatisvaraya namah ।
Om dainandinahnikopantasamarabdhavivadakaya namah ।
Om bharatinihitasviyagalalambisumalikaya namah ।
Om mandaniyagalalambimalalalityadarsakaya namah ।
Om malamalinyanirneyaparajayanisamakaya namah ॥ 560 ॥

Om grhakarmasamasaktavanidattasubhaiksyakaya namah ।
Om bhiksottaraksanarabdhavivadaparikhinnadhiye namah ।
Om urdhvopavistabrahmadipitasviyavaco’mrtaya namah ।
Om krodhavakphalajatyadidosasunyamahavacase namah ।
Om advaitakhandanodyuktamandaniyoktikhandanaya namah ।
Om jivesvarajagadbhedavadabhedanalalasaya namah ।
Om uddhalakasvetaketusamvadadinidarsakaya namah ।
Om tattvamasyadivakyaughasvarasyapratipadakaya namah ।
Om vidhisesatvavacananirmulatvapradarsakaya namah ।
Om bhinnaprakaranopattatattatparyapradarsakaya namah ॥ 570 ॥

Om upasanarthatavadanirmulanaparayanaya namah ।
Om kevaladvaitavisrantavakyatatparyadarsakaya namah ।
Om saccidanandarupatmapratipadanatatparaya namah ।
Om japamatropayogitvaniryuktitvanudarsakaya namah ।
Om abhedabodhivakyaughaprabalyaparidarsakaya namah ।
Om bhedabuddhipramanatvasarvamsonmulanaksamaya namah ।
Om bhedasamdarsivakyaughapramanyabhavasadhakaya namah ।
Om bhedapratyaksyadaurbalyapratipadanatatparaya namah ।
Om bhedanindasahasroktitatparyapratipadakaya namah ।
Om lokaprasiddhabhedanuvadakatvapradarsakaya namah ॥ 580 ॥

Om aprasiddhadvaitabodhivakyapramanyasadhakaya namah ।
Om nanadrstantasamdarsine namah ।
Om srutivakyanidarsakaya namah ।
Om yuktisahasraghatitasvanubhutipradarsakaya namah ।
Om srutiyuktisusauhardadarsakaya namah ।
Om vitamatsaraya namah ।
Om hetudosamsasamdarsimandanaksepakhandanaya namah ।
Om bhedaupadhikatabodhine namah ।
Om satyadvaitanudarsakaya namah ।
Om asamsariparabrahmasadhanaikantamanasaya namah ॥ 590 ॥

Om ksetrajnaparamatmaikyavadigitadinidarsakaya namah ।
Om adyaropapavadaptanisprapancatvadarsakaya namah ।
Om yuktisahasraracitadurvadimatakhandanaya namah
Om mandaniyagalalambimalamalinyadarsakaya namah ।
Om puspavrstisamchannaya namah ।
Om bharatipratinanditaya namah ।
Om bhiksakalopasampraptabharatiparidarsakaya namah ।
Om ubhayahvanakrdvanivaidagdhyaslaghanaparaya namah ।
Om bharatibodhitasviyadurvasahsapasamsravine namah ।
Om jayavadhikatacchapavrttantakarnanaya namah ॥ 600 ॥

Om vasine namah ।
Om svadhamagamanodyuktabharatipratirodhakaya namah ।
Om vanadurgamahamantrakrtavanisubadhanaya namah ।
Om sarasvatyavataratvabodhakaya namah ।
Om vedavidvaraya namah ।
Om bhaktimatparatantratvabodhakaya namah ।
Om vinayojvalaya namah ।
Om svanujnavadhibhulokanivasaprarthanaparaya namah ।
Om mandaniyasayajnanapravrttaya namah ।
Om vigatasprhaya namah ॥ 610 ॥

Om karmajadyaparabhutatatsandehapanodakaya namah ।
Om nijapajayasamjataduhkhabhavoktisamsravine namah ।
Om jaiminyuktinirasanusocanmandanabodhakaya namah ।
Om kamanavadanugrahijaiminyasayabodhakaya namah ।
Om karmapranadimatratvabodhine namah ।
Om jaiminisammataya namah ।
Om saksanmoksaikaphalakajnanavacine namah ।
Om mahavacase namah ।
Om karmaughaphaladatrtvanupapattiprapancakaya namah ।
Om isaikaphaladatrtvasadhakaya namah ॥ 620 ॥

Om yuktibodhakaya namah ।
Om jaiminiyavacojalatatparyodghatanaksamaya namah ।
Om anumeyesvarabhavamatratatparyasucakaya namah ।
Om vedaikagamyesavadijaiminyasayasucakaya namah ।
Om dolayamanahrdayamandanaryavalokanaya namah ।
Om tatsandehapanodarthagatajaiminisamsakaya namah ।
Om svoktasarvamsasadhutvabodhijaiminisamsakaya namah ।
Om jaiminyuditasarvajnabhavaya namah ।
Om jaiminipujitaya namah ।
Om nijavatarasamsucijaiminipratinanditaya namah ॥ 630 ॥

Om jaiminivyasavacanatatparyamsapradarsakaya namah ।
Om jaiminyantardhisamdarsine namah ।
Om sarvato jayabhajanaya namah ।
Om sastangapatapranatamandanaryaprasadakrte namah ।
Om sviyavataratabhijnamandanaryabhinanditaya namah ।
Om svanabhijnatvanusocimandanaryaprasamsakaya namah ।
Om svakarmajadyanusocanmandanoktyabhinandakaya namah ।
Om samsaratapasambodhimandanoktyabhinandakaya namah ।
Om paramanandalahariviharanmandanadrtaya namah ।
Om svajnanatimirapayabodhimandanasamsakaya namah ॥ 640 ॥

Om avidyaraksasigrastaparamatmoddhrtiksamaya namah ।
Om svaparadhaksamapeksimandanaryabhiyacitaya namah ।
Om mandanaryakrtasviyavataratvasamarthanaya namah ।
Om purvarjitasvasukrtaslaghimandanapujitaya namah ।
Om svasamvadatisantustamandanadhikananditaya namah ।
Om svasamvadatidaurlabhyabodhimandanasamsakaya namah ।
Om nanastutivacogumphasantustasvantasamyutaya namah ।
Om mandanaryakrtasamkhyanamovakaprasamsanaya namah ।
Om mandanaracitastokastutisahasrabhajanaya namah ।
Om svapadasaranapannamandananugrahotsukaya namah ॥ 650 ॥

Om nijakinkaratabodhimandanoktiprasamsakaya namah ।
Om mandaniyamahabhaktitaralikrtamanasaya namah ।
Om tadiyajanmasaphalyapadanodyatamanasaya namah ।
Om sutadaragrhatyagasaktamandanasamsakaya namah ।
Om mandaniyakalatranumatisampadanotsukaya namah ।
Om munyuktasarvavrttajnavanisamanumoditaya namah ।
Om mandanapraptasisyatvabodhivaniprasamsakaya namah ।
Om munyuktasarvavrttantayatharthyaparicintakaya namah ।
Om samagravijayabhavabodhivanyukticintakaya namah ।
Om nijardhabhagatavacivanipragalbhyacintakaya namah ॥ 660 ॥

Om mahilajanasamvadadosodghatanatatparaya namah ।
Om yajnavalkyastrivivadadarsivanyuktipujakaya namah ।
Om sulabhajanakadyuktipratyuktiparicintakaya namah ।
Om vidvatsabhamadhyavartine namah ।
Om vanisamvadakaya namah ।
Om vagjharimadhuriyogadurikrtasudharasaya namah ।
Om bharaticintitasesasastrajayyatvavaibhavaya namah ।
Om atibalyakrtasanyasaya namah ।
Om visayaughaparangmukhaya namah ।
Om kamasastrakrtaprasnaya namah ॥ 670 ॥

Om cintanaparamanasaya namah ।
Om janapavadacakitaya namah ।
Om yatidharmapravartakaya namah
Om kamasastranabhijnatvabahihprakatanodyataya namah ।
Om masamatravadhiprarthine namah ।
Om vanyanujnataya namah ।
Om atmavate namah ।
Om gamanarthakrtodyogaya namah ।
Om sisyavalipariskrtaya namah ।
Om yogasaktikrtakasasancaraya namah ॥ 680 ॥

Om yogatatvavide namah ।
Om gatacetanabhupalagatradarsine namah ।
Om prahrstadhiye namah ।
Om pramadajanasamvitarajakayapradarsakaya namah ।
Om tacchariranupravesasamutsukitamanasaya namah ।
Om sanandanadisacchisyasamaprcchaparayanaya namah ।
Om bhaktimattarapadmanghrinisiddhagamanaya namah ।
Om vratine namah ।
Om sanandanoktavisayakarsakatvasvabhavakaya namah ।
Om urdhvaretovratapohasankipadmanghribodhakaya namah ॥ 690 ॥

Om sanyasadharmasaithilyasankipadmanghrivaritaya namah ।
Om dehabhimanavanmatrapapasambhavabodhakaya namah ।
Om nirahankarakarmaughalepabhavavabodhakaya namah ।
Om guhahitatmiyadeharaksaniyatvabodhakaya namah ।
Om sampraptamarakabhikhyarajadehaya namah ।
Om visesavide namah ।
Om nijapravesacalitarajakiyasarirabhrte namah ।
Om akasmajjivasampraptivismapitatadanganaya namah ।
Om prabhutaharsavanitavyuhasandarsanotsukaya namah ।
Om vismayanandabharitamantrimukhyabhinanditaya namah ॥ 700 ॥

Om sankhadundubhinirghosasamakarnanatatparaya namah ।
Om samastajanatanandajanakaya namah ।
Om mangalapradaya namah ।
Om purohitakrtasviyasantikarmane namah ।
Om samavanaye namah ।
Om krtamangalikaya namah ।
Om bhadragajarudhaya namah ।
Om nirihitaya namah ।
Om sacivadikrtasviyasatkaraya namah ।
Om sadhusammataya namah ॥ 710 ॥

Om prthivipalanodyuktaya namah ।
Om dharmadharmavisesavide namah ।
Om nitimargasunisnatre namah ।
Om rajakaryanupalakaya namah ।
Om nijaudaryadijanitamantrisamsayabhajanaya namah ।
Om svakiyagunasandohasamahladitasajjanaya namah ।
Om parakayapravestyatvajnatrmantriprapujitaya namah ।
Om mantrivinyastanikhilarajyabharaya namah ।
Om dharadhipaya namah ।
Om antahpurakrtavasaya namah ॥ 720 ॥

Om lalanajanasevitaya namah ।
Om bhupaladehasampraptananakridamahotsavaya namah ।
Om visayanandavimukhaya namah ।
Om visayaughavinindakaya namah ।
Om visayaratisamanaya namah ।
Om visayatividuradhiye namah ।
Om visayakhyamaharanyanikrntanakutharakaya namah ।
Om visayakhyavisajvalasamsparsarahitaya namah ।
Om yamine namah ।
Om visayambudhisamsosabadabagnisikhayitaya namah ॥ 730 ॥

Om kamakrodhadisadvairiduribhutantarangakaya namah ।
Om visayasaratadarsine namah ।
Om visayanakulamtaraya namah ।
Om visayakhyagajavratadamanodyuktakesarine namah ।
Om visayavyaghradarpaghnaya namah ।
Om visayavyalavaidyakaya namah ।
Om visayaughadurantatvacintakaya namah ।
Om vitacapalaya namah ।
Om vatsanayakalasarasarvasvagrahanotsukaya namah ।
Om bhupadehakrtasamkhyabhogaya namah ॥ 740 ॥

Om nrpativesabhrte namah ।
Om samayatyayasambodhisisyavarganucintitaya namah ।
Om duhkharnavanimagnasvasisyavarganucintakaya namah ।
Om itikartavyatamudhasisyavargagavesitaya namah ।
Om mrtotthiyanrpasrotrsisyabhijnatadhamakaya namah ।
Om nanaruciravesadhyanijasisyavalokanaya namah ।
Om ganavidyatinaipunyasisyanagavakarnanaya namah ।
Om anyopadesaracitahrdyapadyasusamsravine namah ।
Om nanarthagarbhasisyoktapayarthaparicintakaya namah ।
Om vedantarthapariprotavakyasravanakautikine namah ॥ 750 ॥

Om tatvamasyadisisyoktavakyarthaparicintakaya namah ।
Om sarvavedantasamgudhaparamatmanucintakaya namah ।
Om nijasisyasayabhijnaya namah ।
Om nijakayapravesakrte namah ।
Om damdahyamanatmadehadarsine namah ।
Om tvaritamanasaya namah ।
Om tadanintanasantapasamanopayacintakaya namah ।
Om laksminrsimhastavananiscitatmane namah ।
Om supadyakrte namah ।
Om nanastutivacogumphaprinitasrinrsimhakaya namah ॥ 760 ॥

Om nrsimhakarunasantasantapavapurasritaya namah ।
Om sanandanadisacchisyasamvrtobhayaparsvakaya namah ।
Om nijavrttantakathanatatparaya namah ।
Om sisyabhavavide namah ।
Om akasamargagamanaya namah ।
Om mandanaryanivesadrse namah ।
Om visayasvadavimukhamandanaryabhinandakaya namah ।
Om mandanaryakrtasamkhyapranamanjalidanakaya namah ।
Om sannyasaniscitasvantamandanaryaprasamsakaya namah ।
Om vistarasthitivisrantaya namah ॥ 770 ॥

Om saradakrtadarsanaya namah ।
Om saradaslaghitasviyasarvajnyaya namah ।
Om vadalolupaya namah ।
Om nijadhamagamodyuktavanyantardhanadarsakaya namah ।
Om yogamahatmyasamdrstavanibhasanatatparaya namah ।
Om vidhipatnitvasamdarsine namah ।
Om tanmahatmyanudarsakaya namah ।
Om svakalpitarsyasrngadiksetravasabhikanksakaya namah ।
Om srngagiryadisuksetrasanidhyaprarthanaparaya namah ।
Om bharatisamanujnataksetrasanidhyatositaya namah ॥ 780 ॥

Om akasmatantardhidarsine namah ।
Om vismayakulamanasaya namah ।
Om vidhivaddattasarvasvamandanaryanumodakaya namah ।
Om sannyasagrhyavidhyuktasarvakarmopadesakaya namah ।
Om srimanmandanakarnoktamahavakyacatustayaya namah ।
Om mahavakyagatasesatatvarthasravakaya namah ।
Om gurave namah ।
Om tatvam padagavacyarthalaksyarthapratipadakaya namah ।
Om laksobhayarthaikyabodhine namah ।
Om nanadrstantadarsakaya namah ॥ 790 ॥

Om dehadyahamtamamatasamulonmulanakramaya namah ।
Om brhadaranyakaproktamahamatsyanidarsakaya namah ।
Om jagradadyatmasambandharahityapratipadakaya namah ।
Om vivartavadasiddhantasamarthanaparayanaya namah ।
Om tatparyalinganirnitaparamadvaitatatvakaya namah ।
Om gurumahatmyasamdarsine namah ।
Om tatvavide namah ।
Om tatvabodhakaya namah ।
Om nijanghriyugmapatitasuresvarakataksakrte namah ।
Om karunalingitapangaksapitantastamomalaya namah ॥ 800 ॥

Om suresvarakhyasamdatre namah ।
Om suresvarasupujitaya namah ।
Om narmadatirasamvasine namah ।
Om srisailagamanotsukaya namah ।
Om mallikarjunasamdarsine namah ।
Om bhramarambapranamakrte namah ।
Om mahesvaradivijayisisyavargasamasritaya namah ।
Om asesadikprasrmarayasojyotsnanisakaraya namah ।
Om nijamahatmyasamsrotrkapalikakrtanataye namah ।
Om kapalikakrtanekastutijalaya namah ॥ 810 ॥

Om niradaraya namah ।
Om kapaliprinanarthasvagamanoktisusamsravine namah ।
Om sarvajnamastakapeksitaduktiparicintakaya namah ।
Om nijasarvajnatavacikapaloktivicintakaya namah ।
Om svasirahprarthanodyuktakapalikakrtanataye namah ।
Om bahvapayasviyakayadosadarsanatatparaya namah ।
Om paropakaranairatyavratapalanatatparaya namah ।
Om nijakayapagamananirvyakulanijantaraya namah ।
Om samadhikalinasiraschedanujnapradayakaya namah ।
Om ekantasamsthitaya namah ॥ 820 ॥

Om yogine namah ।
Om samadhyalinamanasaya namah ।
Om paramatmanusandhananirgatasesacintanaya namah ।
Om niskampadehaya namah ।
Om nirmohaya namah ।
Om nirantarasukhatmakaya namah ।
Om svavadhodyuktakapalikagamanavabodhakaya namah ।
Om jatrupradesanihitacibukaya namah ।
Om drstanasikaya namah ।
Om siddhasanasamasinaya namah ॥ 830 ॥

Om nirgatadvaitabhavanaya namah
Om cinmatraparamanandalaharimagnamanasaya namah ।
Om krpanakarakapalivadhodyoganaveksakaya namah ।
Om jnatavrttantapadmanghrimaritasviyasatrukaya namah ।
Om nrsimhavesapadmanghrikrtarbhatavicalitaya namah ।
Om samadhivyutthitamataye namah ।
Om unmilitavilocanaya namah ।
Om tadattahasanirghosabadhiribhutakarnakaya namah ।
Om damstrakaralavadanasrimannrharidarsakaya namah ।
Om aksmikanrsimhavalokanastimitantaraya namah ॥ 840 ॥

Om nirbhitaya namah ।
Om galadanandabhaspaya namah ।
Om stutiparayanaya namah ।
Om nrsimhakrodhasantyarthaprarthanatatparaya namah ।
Om yataye namah ।
Om nrsimhavesasambhrantapadmapadapradarsakaya namah ।
Om svapnayitasvavrttantajnatrpadmanghripranataya namah ।
Om vismayakulaya namah ।
Om gokarnabhyarnasancarine namah ।
Om gokarnesvarapadabjapranantre namah ॥ 850 ॥

Om pritamanasaya namah ।
Om gokarnanathasamstotre namah ।
Om triratrasthititatparaya namah ।
Om mukambikamahadevisandarsanakrtarthadhiye namah ।
Om dvijadampatisandarsine namah ।
Om tadrodanavikhinnadhiye namah ।
Om tadankagamimrtakasisusandarsanaturaya namah ।
Om anangavanisamsrotre namah ।
Om putrojjivanalalasaya namah ।
Om dvijasamvarnitasviyamahimaya namah ॥ 860 ॥

Om sarvapalakaya namah ।
Om tatkalotthitatatputrajivanapritamanasaya namah ।
Om nijamahatmyasandrastrjanavismayakarakaya namah ।
Om mukambadarsanakanksine namah ।
Om tatksetravasatatparaya namah ।
Om uccavacagabhirarthastotranirmanakautukine namah ।
Om svakarmanisthavipradhyasribaligramasevakaya namah ।
Om prabhakarakhyasadviprabalamaugdhyapanodakaya namah ।
Om svapadasaranayatatadvipranugrahotsukaya namah
Om pranamakartrtatputrasamutthapanatatparaya namah ॥ 870 ॥

Om dvijavarnitatatputramugdhacestavacahsravine namah ।
Om antahpracchannavahnyabhadvijadarakadarsanaya namah ।
Om tanmahatmyavisesajnaya namah ।
Om maunamudravibhedakaya namah ।
Om dvijadarakasamprasnakaranodyatamanasaya namah ।
Om tadiyajadatahetuprcchakaya namah ।
Om karunakaraya namah ।
Om balavesapraticchannataduktisravanotsukaya namah ।
Om dehadijadatabodhibalavakyativismitaya namah
Om svacetanatvasambodhitadvacahslaghanaparaya namah ॥ 880 ॥

Om padyadvadasikakartrtatprajnaslaghanotsukaya namah ।
Om tattvajnataprakatataduktipratinandakaya namah ।
Om adhyapanadirahitabalaprajnativismitaya namah ।
Om tadanugrahanodyuktaya namah ।
Om tanmurdhanystahastakaya namah ।
Om grhavasadyayogyatvadarsakaya namah ।
Om slaghanaparaya namah ।
Om dvijatipresanodyuktaya namah ।
Om sisyasamgrahanodyuktaya namah ।
Om hastamalakasamjnasandratre namah ॥ 890 ॥

Om nyasadayakaya namah ।
Om svasisyabhavanugatahastamalakasamsritaya namah ।
Om sringagiryakhyasuksetragamanodyatamanasaya namah ।
Om tungabhadrakrtasnanaya namah ।
Om bhasyapravacanotsukaya namah ।
Om saradalayanirmatre namah ।
Om saradasthapanaparaya namah ।
Om saradapujanodyuktaya namah ।
Om saradendusamananaya namah ।
Om giryakhyanijasacchisyasusrusapritamanasaya namah ॥ 900 ॥

Om patharthasamupavistasisyamandalamanditaya namah ।
Om svasatiksalanodyuktagiryagamananiriksakaya namah ।
Om nijasisyantarasuyanirakaranatatparaya namah ।
Om giryakhyanijasacchisyanugrahaikaparayanaya namah ।
Om svanugrahaptasarvajnabhavagiryabhinanditaya namah ।
Om viditakhilasadvidyagiryabhivanditaya namah ।
Om totakabhidasadvrttojvalapadyavakarnakaya namah ।
Om sisyantarabhivijnatakarunalesavaibhavaya namah ।
Om gurvanugrahamahatmyasandarsine namah ।
Om lokasangrahine namah ॥ 910 ॥

Om totakakhyapradatre namah ।
Om sritotakaryatisatkrtaya namah ।
Om tatvarthagarbhatadvakyasailivaibhavacintakaya namah ।
Om suresvararyapadmanghrihastamalakasamsritaya namah ।
Om totakanugataya namah ।
Om sisyacatustayasamasritaya namah ।
Om suresvarapeksitasvabhasyavartikanirmitaye namah ।
Om vartikaracananujnadatre namah ।
Om desikapungavaya namah
Om siddhantapagamasankipadmanghryadiprabodhitaya namah ॥ 920 ॥
Om vartikagramthanirmanajatavighnanudarsakaya namah ।
Om sisyanirbandhanugamine namah ।
Om sisyaughakarunakaraya namah ।
Om padmanghriracitasviyabhasyatikaniriksakaya namah ।
Om ramyanaiskarmyasiddhyadisuresagramthadarsakaya namah ।
Om adyantagramthasandarbhadarsanapritamanasaya namah ।
Om gramthanirmanavaidagdhyadarsanadhikavismitaya namah ।
Om taittariyasviyabhasyavrttinirmapanotsukaya namah ।
Om brhadaranyasadbhasyavartikasravanadrtaya namah ।
Om anekasisyaracitadvaitagramthavalokanaya namah ॥ 930 ॥

Om tirthayatrakrtotsahapadmapadokticintakaya namah ।
Om tirthayatrabhavanekadosasanghapradarsakaya namah ।
Om nanaviksepasahasrasambhavapratipadakaya namah ।
Om tirthayatraikanirbandhapadmapadanumodakaya namah ।
Om svopadesavaco’srotrpadmapadanusocakaya namah ।
Om margadosadisandarsine namah ।
Om jagarukatvabodhakaya namah ।
Om asannamaranasviyajananismaranaturaya namah ।
Om smrtimatrasamapannamatrparsvaya namah ।
Om atibhaktimate namah ॥ 940 ॥

Om matrsandarsanapritaya namah ।
Om prinitasviyamatrkaya namah ।
Om svasamskaraikasamprarthimatrvanchanupalakaya namah ।
Om tarakakhyaparabrahmopadestre namah ।
Om paramesvaraya namah ।
Om brahmanabhijnajananisantaranaparayanaya namah ।
Om nijastotrasamayataparamesapradarsakaya namah ।
Om jananibhayasandrastre namah ।
Om madhavastutitatparaya namah ।
Om stutimahatmyasampraptavisnumurtipradarsakaya namah ॥ 950 ॥

Om taddarsanasamutpannajananipritibhajanaya namah ।
Om visnudutavimanasthamatrdarsanavirvrtaya namah ।
Om tatsamskarakrtodyogaya namah ।
Om bandhuvargasamahvayine namah ।
Om samskararthagnisamprarthine namah ।
Om bandhuvarganirakrtaya namah ।
Om daksadormathanapraptavahnisamskrtamatrkaya namah ।
Om agnyadatrsviyajanavedabahyatvasapakrte namah ।
Om yatibhiksabhavavacine namah ।
Om smasanikrtatadgrhaya namah ॥ 960 ॥

Om padmapadagamakanksine namah ।
Om taddesakrtavasakaya namah ।
Om mahasuralayesanasandarsanaparayanaya namah ।
Om sisyavargagamabhijnaya namah ।
Om kusalaprasnacodakaya namah ।
Om padmanghribodhitasviyasarvavrttantasamsravine namah ।
Om purvamatulasandagdhatattikotyanusocakaya namah ।
Om tikalopatinirvinnapadmapadanunayakaya namah ।
Om prajnamandyakaratyugragaradanoktisamsravine namah ।
Om nijapadabhipatitapadmapadanukampanaya namah ॥ 970 ॥

Om purvasamsrtatikasthapancapadyanucintakaya namah ।
Om pancapadiyagatasesavisayapratipadakaya namah ।
Om tikalekhanasantustapadmapadatipujakaya namah ।
Om vismitasviyasisaughasamabhistutavaibhavaya namah ।
Om natakapayaduhkhartakeralesasamadhikrte namah ।
Om yathoktanatakakhyanavismapitanaresvaraya namah ।
Om sudhanvarajasacchisyasahitaya namah ।
Om vijayojvalaya namah ।
Om ramasetukrtasnanaya namah ।
Om saktaughavijayotsahaya namah ॥ 980 ॥

Om kancividarbhakarnatadesasancaranirvrtaya namah ।
Om kapalikaughavijayine namah ।
Om nilakanthajayojvalaya namah ।
Om guptabhicarabhijnapadmanghrikrtasaukhyabhaje namah ।
Om gaudapadaryasandarsananandabdhinimagnadhiye namah ।
Om kasmiradesavilasaccharadapithadarsakaya namah ।
Om daksinadvarasamvistavadivratajayojvalaya namah ।
Om vijayapraptasarvajnapitharohanakautukine namah ।
Om devatakrtasatpuspavrstisanchannamurtikaya namah ।
m kailasasailagamanaparamanandanirbharaya namah ॥ 990 ॥

Om brahmadiracitahvanaya namah ।
Om sisyavargakrtanataye namah ।
Om mahoksarohanodyuktaya namah ।
Om padmajarpitahastakaya namah ।
Om sarvabhilasakarananirataya namah ।
Om nirvrtantaraya namah ।
Om sri kailasasailagamanaparamanandanirbharaya namah ।
Om srimatsadguruparaprahmane namah ॥ Om ॥ ॥ 998 ॥

antardhvantanivaranaikataranistapatrayogranala
jvalattyantikasamanaikajalado duhkhambudherbadavah ।
prajnanandasudhambuderudayabhagrakasudhadidhitih
nityam sankaradesikendrayatirat hrdvyomni vidyotatam ॥

bhaktajanahrttimirakartanavikartanan
dvandvamukhaduhkhavisasarpagarudottaman ।
janmamrtidurgatimaharnavaghatodbhavan
sankaraguruttamapadan namata sattaman ॥

jaya jaya sankara ।
Om sri lalita mahatripurasundari parabhattarika sametaya
sri candramaulisvara parabrahmane namah ।

Also Read 1000 Names of Shrimat Shankaracharya Stotram:

Shri Shankaracharya Ashtottarasahasranamavalih Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Shri Shankaracharya Ashtottara | Sahasranamavalih Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top