1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Shri Shankaracharya Ashtottara | Sahasranamavalih Stotram Lyrics in Kannada

Shrimat Shankaracharya Ashtottarasahasranamavalih Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಮತ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ಗಾಢಧ್ವಾನ್ತನಿಮಜ್ಜನಪ್ರಮುಷಿತಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರಂ ಪರಮ್
ನಷ್ಟಪ್ರಾಯಮಪಾಸ್ತಸರ್ವಕರಣಂ ಶ್ವಾಸಾವಶೇಷಂ ಜನಮ್ ।
ದ್ರಾಕ್ಕಾರುಣ್ಯವಶಾತ್ಪ್ರಬೋಧಯತಿ ಯೋ ಬೋಧಾಂಶುಭಿಃ ಪ್ರಾಮ್ಶುಭಿಃ
ಸೋಽಯಂ ಶಂಕರದೇಶಿಕೇನ್ದ್ರಸವಿತಾಽಸ್ಮಾಕಂ ಪರಂ ದೈವತಮ್ ॥

ಅದ್ವೈತೇನ್ದುಕಲಾವತಮ್ಸರುಚಿರೋ ವಿಜ್ಞಾನಗಂಗಾಧರೋ
ಹಸ್ತಾಬ್ಜಾಧೃತ ದಂಡ ಖಂಡ ಪರಶೂ ರುದ್ರಾಕ್ಷಭೂಷೋಜ್ವಲಃ ।
ಕಾಷಾಯಾಮಲಕೃತ್ತಿವಾಸಸುಭಗಃ ಸಮ್ಸಾರಮೃತ್ಯುಂಜಯೋ
ದ್ವೈತಾಖ್ಯೋಗ್ರಹಲಾಹಲಾಶನಪಟುಃ ಶ್ರೀಶಂಕರಃ ಪಾತು ನಃ ॥

ಗುರವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಭಿಷಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಮ್ ।
ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥

ಜಯತು ಜಯತು ನಿತ್ಯಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ
ಜಯತು ಜಯತು ತಸ್ಯಾದ್ವೈತವಿದ್ಯಾನವದ್ಯಾ ।
ಜಯತು ಜಯತು ಲೋಕೇ ತಚ್ಚರಿತ್ರಂ ಪವಿತ್ರಂ
ಜಯತು ಜಯತು ಭಕ್ತಿಸ್ತತ್ಪದಾಬ್ಜೇ ಜನಾನಾಮ್ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮತ್ಕೈಲಾಸನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸುರಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೌದ್ಧಾಕ್ರಾನ್ತಮಹೀತ್ರಾಣಾಸಕ್ತಹೃದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಕಾಂಡಾವಿಷ್ಕರಣದಕ್ಷಸ್ಕನ್ದಾನುಮೋದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರದೇಹಾದೃತಮತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಚೋದಿತಸುರಾವಲಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಷ್ಯಾಬ್ಧತ್ರಿಕಸಾಹಸ್ರಪರತೋ ಲಬ್ಧಭೂತಲಾಯ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಕಾಲಟೀಕ್ಷೇತ್ರನಿವಸದಾರ್ಯಾಮ್ಬಾಗರ್ಭಸಂಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾದಿಗುರುವಂಶಾಬ್ಧಿರಾಕಾಪೂರ್ಣಸುಧಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಗುರ್ವಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಚ್ಛಿವಾಂಶಾವತಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿತೃದತ್ತಾನ್ವರ್ಥಭೂತಶಂಕರಾಖ್ಯಸಮುಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶ್ವರಾಬ್ಧವಸನ್ತರ್ತುರಾಧಾಶುಕ್ಲಸಮುದ್ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆರ್ದ್ರಾನಕ್ಷತ್ರಸಂಯುಕ್ತಪಂಚಮೀಭಾನುಸಂಜನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜಸತ್ಪೌತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ವನ್ಮಾನಸಹರ್ಷದಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಪ್ರಥಮಾಬ್ಧಸಮಭ್ಯಸ್ತಾಶೇಷಭಾಷಾಲಿಪಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವತ್ಸರತ್ರಿತಯಾದರ್ವಾಗ್ಜನಕಾವಾಪ್ತಮುಂಡನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೃತೀಯವತ್ಸರಪ್ರಾಪ್ತತಾತವಿಶ್ಲೇಷಕರ್ದಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತೃಶೋಕಾಪಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತೃಶುಶ್ರೂಷಣಾದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತೃದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತೃಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತೃತಾತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಲೀಲಾದರ್ಶನೋತ್ಥಹರ್ಷಪೂರಿತಮಾತೃಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನಾಭಿಜನತೋ ಮಾತ್ರಾಕಾರಿತದ್ವಿಜಸಂಸ್ಕೃತಯೇ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ವಿದ್ಯಾಗುರುಕುಲಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಸೇವಾಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರವಿಲಸದ್ಭಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೃತಮೌಂಜೀಮೃಗಾಜಿನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಲಾಶದಂಡಪಾಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀತಕೌಪೀನವಾಸಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಿಸತನ್ತುಸದೃಕ್ಷಾಗ್ರ್ಯಸೂತ್ರಶೋಭಿತಕಂಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಧ್ಯಾಗ್ನಿಸೇವಾನಿರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಯಮಾಧ್ಯಾಯತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈಕ್ಷ್ಯಾಶಿನೇ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಪರಮಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾ ಸರ್ವಾನನ್ದಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿತ್ರಿಮಾಸಾಭ್ಯಸ್ತವಿದ್ಯಾಸಮಾನೀಕೃತದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭ್ಯಸ್ತವೇದವೇದಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಖಿಲಾಗಪಾರಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದರಿದ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣೀದತ್ತಭಿಕ್ಷಾಮಲಕತೋಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯಬ್ರಾಹ್ಮಣೀವಾಕ್ಯಶ್ರವಣಾಕುಲಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಜದಾರಿದ್ರ್ಯವಿಶ್ರಾಂತಿವಾಂಛಾಸಂಸ್ಮೃತಭಾರ್ಗವಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಣಧಾರಾಸ್ತುತಿಪ್ರೀತರಮಾನುಗ್ರಹಭಾಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಣಾಮಲಕಸದ್ವೃಷ್ಟಿಪ್ರಸಾದಾನನ್ದಿತದ್ವಿಜಾಯ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾತಂಜಲನಯಾಭಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಟ್ಟಘಟ್ಟಾರ್ಥತತ್ವವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣವಿದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಶ್ರೀಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದತ್ತದೇಶಿಕದಕ್ಷಿಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತೃಸೇವನಸಂಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವವೇಶ್ಮನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಿದ್ವರ್ತಾತಪವಿಶ್ರಾಂತಮಾತೃದುಃಖಾಪನೋದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀಜನಾದ್ಯುಪಚಾರಾಪ್ತಮಾತೃಸೌಖ್ಯಸುಖೋದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಿದ್ವೇಶ್ಮೋಪಸದನಸ್ತುತಿನನ್ದಿತನಿಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಪೂರ್ಣಾದತ್ತವರೋಲ್ಲಾಸಿಗೃಹಾನ್ತಿಕಸರಿದ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆನನ್ದಾಶ್ಚರ್ಯಭರಿತಚಿತ್ತಮಾತೃಪ್ರಸಾದಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇರಲಾಧಿಪಸತ್ಪುತ್ರವರದಾನಸುರದ್ರುಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇರಲಾಧೀಶರಚಿತನಾಟಕತ್ರಯತೋಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೋಪನೀತಸೌವರ್ಣತುಚ್ಛೀಕೃತಮಹಾಮತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವನಿಕೇತಸಮಾಯಾತದಧೀಚ್ಯತ್ರ್ಯಾದಿಪೂಜಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮತತ್ವವಿಚಾರೇಣ ನನ್ದಿತಾತಿಥಿಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮ್ಭೋದ್ಭವಜ್ಞಾತವೃತ್ತಶೋಕವಿಹ್ವಲಮಾತೃಕಾಯ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಸುತತ್ವಬೋಧಾನುನಯಮಾತೃಚಿನ್ತಾಪನೋದಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಚ್ಛಸಂಸಾರವಿದ್ವೇಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯದರ್ಶನಲಾಲಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುರ್ಯಾಶ್ರಮಾಸಕ್ತಮತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತೃಶಾಸನಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾನದೀಸ್ನಾನವೇಳಾ ನಕ್ರಗ್ರಸ್ತಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುತವಾತ್ಸಲ್ಯಶೋಕಾರ್ತಜನನೀದತ್ತ ಶಾಸನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೈಷೋಚ್ಚಾರಸಂತ್ಯಕ್ತನಕ್ರಪೀಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಜನನೀಪಾದಪಾಥೋಜರಜಃಪೂತಕಲೇವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರೂಪಸದಾನಾಕಾಂಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರ್ಥಿತಾಮ್ಬಾನುಶಾಸನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತಪ್ರಸೂದೇಹಸಂಸ್ಕಾರೌಜಸ್ವಿಸತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿನ್ತನಾಮಾತ್ರಸಾನಿಧ್ಯಬೋಧನಾಶ್ವಾಸಿತಾಮ್ಬಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನಾಭಿಜನವಿನ್ಯಸ್ತಮಾತೃಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಮತಾಪಹೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಬ್ಧಮಾತ್ರಾಶೀರ್ವಚಸ್ಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತೃಗೇಹಾದ್ವಿನಿರ್ಗತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಿತ್ತರಂಗಸಂತ್ರಾಸಾನಂಗವಾಣೀವಿಬೋಧಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಸ್ವಭುಜೋದ್ಧೃತಗೋಪಾಲಮೂರ್ತಿಪೀಡಾಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈತಿಬಾಧಾವಿನಿರ್ಮುಕ್ತದೇಶಾಧಿಷ್ಠಿತಮೂರ್ತಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋವಿನ್ದಭಗವತ್ಪಾದದರ್ಶನೋದ್ಯತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತಿಕ್ರಾನ್ತಮಹಾಮಾರ್ಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರ್ಮದಾತಟಸಂಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ವಂಗತ್ತರಂಗಸನ್ದೋಹರೇವಾಸ್ನಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೃತಾಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತಸರ್ವಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಸಾಯಹ್ನಿಕಕ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋವಿನ್ದಾರ್ಯಗುಹಾನ್ವೇಷತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಗುರುಭಕ್ತಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹಾದರ್ಶನಸಂಜಾತಹರ್ಷಪೂರ್ಣಾಶ್ರುಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೀಕೃತಗುಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಾರನ್ಯಸ್ತನಿಜಾಂಗಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬದ್ಧಮೂರ್ಧಾಂಜಲಿಪುಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತವತೋಷಿತದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜ್ಞಾಪಿತಸ್ವಾತ್ಮವೃತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರ್ಥಿತಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತವಪ್ರೀತಗುರುನ್ಯಸ್ತಪಾದಚುಮ್ಬಿತಮಸ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆರ್ಯಪಾದಮುಖಾವಾಪ್ತಮಹಾವಾಕ್ಯಚತುಷ್ಟಯಾಯ ನಮಃ ॥ 110 ॥

ಓಂ ಆಚಾರ್ಯಬೋಧಿತಾತ್ಮಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಚಾರ್ಯಪ್ರೀತಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋವಿನ್ದಭಗವತ್ಪಾದಪಾಣಿಪಂಕಜಸಂಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶ್ಚಿನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಯತಾಹಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮತತ್ವಾನುಚಿನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾವೃತ್ಕಾಲಿಕಮಾರ್ಗಸ್ಥಪ್ರಾಣಿಹಿಂಸಾಭಯಾರ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಚಾರ್ಯಾಂಘ್ರಿಕೃತಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಚಾರ್ಯಾಜ್ಞಾನುಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಾಹೋರಾತ್ರವರ್ಷಾಮ್ಬುಮಜ್ಜಜ್ಜನಭಯಾಪಹೃತೇ ನಮಃ ॥ 120 ॥

ಓಂ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಗೃಹೀತೇನ್ದುಭವಾಪೂರಕಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯುತ್ಥಿತಾರ್ಯಶ್ರುತಿಚರಸ್ವವೃತ್ತಪರಿತೋಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಸಸೂಕ್ತಿಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಬೋಧಿತಾತ್ಮಪ್ರಶಂಸನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇಶಿಕಾದೇಶವಶಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂತ್ರವ್ಯಾಕೃತಿಕೌತುಕಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರ್ವನುಜ್ಞಾತವಿಶ್ವೇಶದಿದೃಕ್ಷಾಗಮನೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಾಪ್ತಚನ್ದ್ರಮೌಳೀಶನಗರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಸದ್ದಂಡಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಂಡಿನೇ ನಮಃ ॥ 130 ॥

ಓಂ ಧೃತಕುಂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೃತವ್ರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಜ್ಜಾವರಕಕೌಪೀನಕಂಥಾಚ್ಛಾದಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವೀಕೃತಾಮ್ಬುಪವಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾದುಕಾಲಸದಂಘ್ರಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗಾವಾರಿಕೃತಸ್ನಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಹೃದಯಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭಿಷಿಕ್ತಪುರಾರಾತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಿಲ್ವತೋಷಿತವಿಶ್ವಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃದ್ಯಪದ್ಯಾವಲೀಪ್ರೀತವಿಶ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ ॥ 140 ॥

ಓಂ ನತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಂಗಾಪಥಿಕಚಂಡಾಲವಿದೂರಗಮನೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇಹಾತ್ಮಭ್ರಮನಿರ್ಹಾರಿಚಂಡಾಲವಚನಾದೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಾಲಾಕಾರವಿಶ್ವೇಶಪ್ರಶ್ನಾನುಪ್ರಶ್ನಹರ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೀಷಾಪಂಚಕಸ್ತೋತ್ರನಿರ್ಮಾಣನಿಪುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜರೂಪಸಮಾಯುಕ್ತಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಲದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತದ್ದರ್ಶನಸಮಾಹ್ಲಾದನಿರ್ವೃತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ॥ 150 ॥

ಓಂ ನಿರಾತಂಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಮಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾವರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ॥ 160 ॥

ಓಂ ನಿತ್ಯಬೋಧಘನಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಪ್ರಸಾದಭರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶ್ವರಾರಾಧನೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾನ್ತಸೂತ್ರಸದ್ಭಾಷ್ಯಕರಣಪ್ರೇರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಶ್ವರಾಜ್ಞಾನುಸರಣಪರಿನಿಶ್ಚಿತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಾನ್ತರ್ಧಾನಸಂದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಸ್ಮಯಸ್ಫರಿತೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಹ್ನವೀತಟಿನೀಸ್ನಾನಪವಿತ್ರತರಮೂರ್ತಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಹ್ನಿಕಾನನ್ತಧ್ಯಾತಗುರುಪಾದಸರೋರುಹಾಯ ನಮಃ ॥ 170 ॥

ಓಂ ಶ್ರುತಿಯುಕ್ತಿಸ್ವಾನುಭೂತಿಸಾಮರಸ್ಯವಿಚಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಣೈಕಾನ್ತಪ್ರವಣಸ್ವಾನ್ತಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶಾನುಗ್ರಹಾವಾಪ್ತಭಾಷ್ಯಗ್ರಥನನೈಪುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ಯಕ್ತಕಾಶೀಪುರೀವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬದರ್ಯಾಶ್ರಮಚಿನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ರತ್ಯಮುನಿಸನ್ದೋಹಸಂಭಾಷಣಸುನಿರ್ವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾತೀರ್ಥಕೃತಸ್ನಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರ್ಗಗಾಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬದರ್ಯಾಶ್ರಮಸಂದರ್ಶನಾನನ್ದೋದ್ರೇಕಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ ॥ 180 ॥

ಓಂ ಕರಬಿಲ್ವೀಫಲೀಭೂತಪರಮಾದ್ವೈತತತ್ವಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉನ್ಮತ್ತಕಜಗನ್ಮೋಹನಿವಾರಣವಿಚಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಗಮ್ಭೀರಮಾಹಾಭಾಷ್ಯನಿರ್ಮಾಣಕೌತುಕಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಗ್ರಥನಪ್ರಥನೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಾಭಾಷ್ಯಾಮೃತಾಸಾರಸನ್ತೋಷಿತಜಗತ್ತ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಸನತ್ಸುಜಾತೀಯಮುಖಗ್ರನ್ಥನಿಬನ್ಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃಸಿಂಹತಾಪನೀಯಾದಿಭಾಷ್ಯೋದ್ಧಾರಕೃತಾದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸಂಖ್ಯಗ್ರನ್ಥನಿರ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕೃತೇ ನಮಃ ॥ 190 ॥

ಓಂ ಸುಧಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಮಹಾಯುಕ್ತಿಖಂಡಿತಾಖಿಲದುರ್ಮತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷ್ಯಾನ್ತರಾನ್ಧಕಾರೌಘನಿವಾರಣದಿವಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಕೃತಾಶೇಷಭಾಷ್ಯಾದಿಗ್ರನ್ಥಾಧ್ಯಾಪನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಿದಾನ್ತ್ಯಾದಿಸಂಯುಕ್ತಶಿಷ್ಯಮಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನನ್ದನಾದಿಸಚ್ಛಿಷ್ಯನಿತ್ಯಾಧೀತಸ್ವಭಾಷ್ಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿರಧೀತಾತ್ಮಭಾಷ್ಯಶ್ರೀಸನನ್ದನಸಮಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಹ್ನವೀಪರತೀರಸ್ಥಸನನ್ದನಸಮಾಹ್ವಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗೋತ್ಥಕಮಲವ್ರಾತದ್ವಾರಾಯಾತಸನನ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಚಾರ್ಯಭಕ್ತಿಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನಿದರ್ಶನಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ॥ 200 ॥

ಓಂ ಆನನ್ದಮನ್ಥರಸ್ವಾನ್ತಸನನ್ದನಕೃತಾನತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತದೀಯಾಶ್ಲೇಷಸುಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧುಮಾರ್ಗನಿದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದತ್ತಪದ್ಮಪದಾಭಿಖ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷ್ಯಾಧ್ಯಾಪನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತತ್ಸ್ಥಲಸಮಾಯಾತಪಂಡಿತಾಕ್ಷೇಪಖಂಡಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾಕುಮತದುರ್ಧ್ವಾನ್ತಧ್ವಂಸನೋದ್ಯತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ವೈತಸಿದ್ಧಾನ್ತಸಮರ್ಥನಸಮುತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾನ್ತಮಹಾರಣ್ಯಮಧ್ಯಸಂಚಾರಕೇಸರಿಣೇ ನಮಃ ॥ 210 ॥

ಓಂ ತ್ರಯ್ಯನ್ತನಲಿನೀಭೃಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಯ್ಯನ್ತಾಮ್ಭೋಜಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ವೈತಾಮೃತಮಾಧುರ್ಯಸರ್ವಸ್ವಾನುಭವೋದ್ಯತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ವೈತಮಾರ್ಗಸನ್ತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ದ್ವೈತಬ್ರಹ್ಮಚಿನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವೈತಾರಣ್ಯಸಮುಚ್ಛೇದಕುಠಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಃಸಪತ್ನಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೌತಸ್ಮಾರ್ತಾಧ್ವನೀನಾನುಗ್ರಹಣೈಹಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾವದೂಕಬುಧವ್ರಾತವಿಸ್ಥಾಪನಮಹಾವಚಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವೀಯವಾಗ್ವೈಖರೀಲೀಲಾವಿಸ್ಮಾಪಿತಬುಧವ್ರಜಾಯ ನಮಃ ॥ 220 ॥

ಓಂ ಶ್ಲಾಘಾಸಹಸ್ರಸಂಶ್ರೋತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಯ್ಯನ್ತಸಾರಸರ್ವಸ್ವಸಂಗ್ರಹೈಕಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಯ್ಯನ್ತಗೂಢಪರಮಾತ್ಮಾಖ್ಯರತ್ನೋದ್ಧೃತಿಕ್ಷಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಯ್ಯನ್ತಭಾಷ್ಯಶೀತಾಂಶುವಿಶದೀಕೃತಭೂತಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗಾಪ್ರವಾಹಸದೃಶಸೂಕ್ತಿಸಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಶಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿತಂಡಿಕಾಖ್ಯವೇತಂಡಖಂಡಾದ್ಭುತಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷ್ಯಪ್ರಚಾರನಿರತಾಯ ನಮಃ ॥ 230 ॥

ಓಂ ಭಾಷ್ಯಪ್ರವಚನೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷ್ಯಾಮೃತಾಬ್ಧಿಮಥನಸಮ್ಪನ್ನಜ್ಞಾನಸಾರಭಾಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷ್ಯಸಾರಗ್ರಹಾಸಕ್ತಭಕ್ತಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷ್ಯಾಕಾರಯಶೋರಾಶಿಪವಿತ್ರಿತಜಗತ್ತ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷ್ಯಾಮೃತಾಸ್ವಾದಲುಬ್ಧಕರ್ಮನ್ದಿಜನಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷ್ಯರತ್ನಪ್ರಭಾಜಾಲದೇದೀಪಿತಜಗತ್ತ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷ್ಯಗಂಗಾಜಲಸ್ನಾತನಿಃಶೇಷಕಲುಷಾಪಹಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷ್ಯಗಾಮ್ಭೀರ್ಯಸಂದ್ರಷ್ಟೃಜನವಿಸ್ಮಯಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷ್ಯಾಮ್ಭೋನಿಧಿನಿರ್ಮಗ್ನಭಕ್ತಕೈವಲ್ಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷ್ಯಚನ್ದ್ರೋದಯೋಲ್ಲಾಸವಿದ್ವಸ್ತಧ್ವಾನ್ತದಕ್ಷಿಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷ್ಯಾಖ್ಯಕುಮುದವ್ರಾತವಿಕಾಸನಸುಚನ್ದ್ರಮಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷ್ಯಯುಕ್ತಿಕುಠಾರೌಘನಿಕೃತ್ತದ್ವೈತದುರ್ದ್ರುಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷ್ಯಾಮೃತಾಬ್ಧಿಲಹರೀವಿಹಾರಾಪರಿಖಿನ್ನಧಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷ್ಯಸಿದ್ಧಾನ್ತಸರ್ವಸ್ವಪೇಟಿಕಾಯಿತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷ್ಯಾಖ್ಯನಿಕಷಗ್ರಾವಶೋಧಿತಾದ್ವೈತಕಾಂಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷ್ಯವೈಪುಲ್ಯಗಾಮ್ಭೀರ್ಯತಿರಸ್ಕೃತಪಯೋನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷ್ಯಾಭಿಧಸುಧಾವೃಷ್ಟಿಪರಿಪ್ಲಾವಿತಭೂತಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷ್ಯಪೀಯೂಷವರ್ಷೋನ್ಮೂಲಿತಸಂತಾಪಸನ್ತತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷ್ಯತನ್ತುಪರಿಪ್ರೋತಸದ್ಯುಕ್ತಿಕುಸುಮಾವಲಯೇ ನಮಃ ॥ 250 ॥

ಓಂ ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯವಿಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾನ್ತಪರಿನಿಷ್ಠಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾನ್ತವಾಕ್ಯನಿವಹಾಯಾರ್ಥ್ಯಪರಿಚಿನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾನ್ತವಾಕ್ಯವಿಲಸದ್ದೈದಮ್ಪರ್ಯಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾನ್ತವಾಕ್ಯಪೀಯೂಷಸ್ಯಾದಿಮಾಭಿಜ್ಞಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾನ್ತವಾಕ್ಯಕುಸುಮರಸಾಸ್ವಾದನಬಮ್ಭರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾನ್ತಸಾರಸರ್ವಸ್ವನಿಧಾನಾಯಿತಚಿತ್ತಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾನ್ತನಲಿನೀಹಂಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾನ್ತಾಮ್ಭೋಜಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾನ್ತಕುಮುದೋಲ್ಲಾಸಸುಧಾನಿಧಯೇ ನಮಃ ॥ 260 ॥

ಓಂ ಉದಾರಧಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾನ್ತಶಾಸ್ತ್ರಸಾಹಾಯ್ಯಪರಾಜಿತಕುವಾದಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾನ್ತಾಮ್ಬೋಧಿಲಹರೀವಿಹಾರಪರಿನಿರ್ವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಷ್ಯಶಂಕಾಪರಿಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಷ್ಯಾಧ್ಯಾಪನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃದ್ಧವೇಷಪ್ರತಿಚ್ಛನ್ನವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯಾವಲೋಕನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಧ್ಯಾಪ್ಯಮಾನವಿಷಯಜಿಜ್ಞಾಸುವ್ಯಾಸಚೋದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಷ್ಯೌಘವರ್ಣಿತಸ್ವೀಯಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಿಮಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಶ್ರವಣಸಂತುಷ್ಟವ್ಯಾಸನನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 270 ॥

ಓಂ ಪೃಷ್ಟಸೂತ್ರಾರ್ಥಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನಯೋಜ್ವಲಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತದನ್ತರೇತ್ಯಾದಿಸೂತ್ರಪ್ರಶ್ನಹರ್ಷಿತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತ್ಯುಪೋದ್ಬಲಿತಸ್ವೀಯವಚೋರಂಜಿತಭೂಸುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಸೂಕ್ಷ್ಮೋಪಸೃಷ್ಟಜೀವಾತ್ಮಗತಿಸಾಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಂಡಿಶ್ರುತಿಗತಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರವಾಕ್ಯನಿದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಧಾಕಲ್ಪಿತಸ್ವೀಯಪಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಮಾಧಿಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾವದೂಕಮಹಾವಿಪ್ರಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ॥ 280 ॥

ಓಂ ತತ್ತತ್ಪ್ರಶ್ನಸಮಾಧಾನಸನ್ತೋಷಿತಮಹಾಮುನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾವಸಾನವಾಕ್ಯೌಘಸಾಮರಸ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿನಾಷ್ಟಕಕೃತಾಸಂಖ್ಯವಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಯಭಾಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಸ್ಮಯಾನನ್ದಭರಿತಶ್ರೋತೃಶ್ಲಾಘಿತವೈಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಶಂಕರತಾವಾಚಿಪದ್ಮಾಂಘ್ರಿಪ್ರತಿಬೋಧಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾಂಘ್ರಿಪ್ರಾರ್ಥಿತಸ್ವೀಯವಾಗ್ವ್ಯಪಾರವಿರಾಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತದೀಯವಾಕ್ಯಸಾರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮಸ್ಕಾರಸಮುದ್ಯತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಸಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವಿಜ್ಞಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಸಸ್ತುತಿಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾಪದ್ಯಾವಲೀಪ್ರೀತವ್ಯಾಸಾನುಗ್ರಹಭಾಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜರೂಪಸಮಾಯುಕ್ತವ್ಯಾಸಸಂದರ್ಶನೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಪಿಚ್ಛಮಂಜರೀಕಾನ್ತವ್ಯಾಸವಿಗ್ರಹದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಷ್ಯಾವಲೀಪರಿವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯುದ್ಗತಿವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವೀಯಾಪರಾಧಶಮನಸಮಭ್ಯರ್ಥನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾದರಾಯಣಪಾದಾಬ್ಜಯುಗಲೀಸ್ಪರ್ಶನೋದ್ಯತಾಯ ನಮಃ ॥ 300 ॥

ಓಂ ವ್ಯಾಸದರ್ಶನಜಸ್ವೀಯಕಾರ್ತಾರ್ಥ್ಯಪ್ರತಿಪಾದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಾದಶಪುರಾಣೌಘದುಷ್ಕರತ್ವನಿಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತಾದೃಶಪುರಾಣೌಘನಿರ್ಮಾತೃತ್ವಾಭಿನನ್ದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರೋಪಕಾರನೈರತ್ಯಶ್ಲಾಘಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಸಪೂಜಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿನ್ನಶಾಖಾಚತುರ್ವೇದವಿಭಾಗಶ್ಲಾಘಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿಕಾಲೀನಮನ್ದಾತ್ಮಾನುಗ್ರಹೀತೃತ್ವಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾಪ್ರಬನ್ಧಕರ್ತೃತ್ವಜನಿತಾಶ್ಚರ್ಯಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರತಾಖ್ಯಮಹಾಗ್ರನ್ಥದುಷ್ಕರತ್ವಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ॥ 310 ॥

ಓಂ ನಾರಾಯಣಾವತಾರತ್ವಪ್ರದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾರ್ಥನೋದ್ಯತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾನುಗ್ರಹೈಕಫಲಕವ್ಯಾಸಾಗಮನಶಮ್ಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಕೀಯಭಾಷ್ಯಾಲೋಕಾರ್ಥವ್ಯಾಸಸಮ್ಪ್ರಾರ್ಥಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜಭಾಷ್ಯಗಗಾಮ್ಭೀರ್ಯವಿಸ್ಮಾಪಿತಮಹಾಮುನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷ್ಯಸರ್ವಾಂಶಸಂದ್ರಷ್ಟೃವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯಾಭಿನನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜಸಿದ್ಧಾನ್ತಸರ್ವಸ್ವದ್ರಷ್ಟೃವ್ಯಾಸಾಭಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಿಸೂತ್ರಸುಸಾಂಗತ್ಯಸಂದ್ರಷ್ಟೃವ್ಯಾಸಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಲಾಘಾವಾದಸಹಸ್ರೈಕಪಾತ್ರಭೂತಾಯ ನಮಃ ॥ 320 ॥

ಓಂ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋವಿನ್ದಯೋಗೀಶಿಷ್ಯತ್ವಶ್ಲಾಘಕವ್ಯಾಸಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಶಂಕರ್ರಮ್ಶತಾವಾದಿವ್ಯಾಸವಾಕ್ಯಾನುಮೋದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಸಾಶಯಾವಿಷ್ಕರಣಭಾಷ್ಯಪ್ರಥನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೃಶೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತೋಮುಖನೈಪುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 330 ॥

ಓಂ ಸರ್ವಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವೈಭವಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಭಾವವಿಶೇಷಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದುಃಖನಿವಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಂಶಯವಿಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ॥ 340 ॥

ಓಂ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯವಿಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಮರಕೃತಾನತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವರ್ಷಿಗಣಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದುಃಖಾಪಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾನ್ತರ್ಯಮಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಗಾಮಿನೇ ನಮಃ ॥ 350 ॥

ಓಂ ಸರ್ವತೋಭದ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದುರ್ವಾದಿದುರ್ಗರ್ವಖರ್ವೀಕರಣಕೌತಿಕಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಸುವಿಖ್ಯಾತಯಶೋರಾಶಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೋಘವಾಚೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಭಕ್ತಸಮುದ್ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಪದ್ವಿನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರ್ವಭೌಮಾದಿಹೈರಣ್ಯಗರ್ಭಾನ್ತಾನನ್ದಚಿನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಯೋಗ್ರಗ್ರನ್ಥನಿರ್ಮಾಣಕೃತವ್ಯಾಸಾರ್ಯಚೋದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೇದವಾದಿನಿರಾಶಾರ್ಥಿವ್ಯಾಸವಾಕ್ಯಾನುಮೋದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಥಾಗತಸ್ವಗಮನಬೋಧಕವ್ಯಾಸಚೋದಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 360 ॥

ಓಂ ವೇದಾನ್ತಭಾಷ್ಯರಚನಪ್ರಚಾರಾದಿವಿಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಕೀಯಕೃತಕೃತ್ಯತ್ವಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಣಿಕರ್ಣೀಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರವ್ಯಾಸಸಾನಿಧ್ಯಯಾಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮೀಯದೇಹಸಂತ್ಯಾಗಪ್ರವೃತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಸಚೋದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷಿದ್ಧದೇಹಸಂತ್ಯಾಗವ್ಯಾಸಾಜ್ಞಾಪರಿಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಿರ್ಜಿತಾನೇಕವಾದಿಜಯಸಮ್ಪ್ರೇರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಖಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವತಾರಮಹಾಕಾರ್ಯಸಮ್ಪೂರ್ಣತ್ವಾನುಚಿನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ॥ 370 ॥

ಓಂ ಸ್ವಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಮಾಧುರ್ಯಪ್ರೀತವ್ಯಾಸಕೃತಾದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾನಕೃತೋತ್ಸಾಹವ್ಯಾಸಸಮ್ಚೋದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಧಿದತ್ತಷ್ಟಸಂಖ್ಯಾಕವಯಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ನ್ಯಾಸಸಂಗ್ರಹಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವವೈದಗ್ಧ್ಯಾಭಿನಿಷ್ಪನ್ನವಯೋಷ್ಟಕಕೃತಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಸಾಜ್ಞಾವೈಭವೋತ್ಪನ್ನಷೋಡಶಾಬ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಿಸೂತ್ರಮಹಾಭಾಷ್ಯತ್ರಿವೇಣ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ॥ 380 ॥

ಓಂ ವೇದವ್ಯಾಸಪದಾಮ್ಭೋಜಯುಗಲೀಸ್ಪರ್ಶನಿರ್ವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಗರ್ಭಿತವಾಕ್ಯೌಘಕುಸುಮಾಂಜಲಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಸದತ್ತವರಗ್ರಾಹಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಸಾನ್ತರ್ಧಾನದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾದರಾಯಣವಿಶ್ಲೇಷವ್ಯಸನಾತುರಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಸಸಂಚೋದಿತಾಶೇಷದಿಗ್ವಿಜಯೈಕಕೃತೋದ್ಯಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮಾರಿಲಾವಲೋಕೇಚ್ಛವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಶಾಗಮೋದ್ಯತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟ್ಟಪಾದಾಪರಾಭಿಖ್ಯಕುಮಾರಿಲಜಯೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಯಾಗಗಮನೋದ್ಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ॥ 390 ॥

ಓಂ ತ್ರಿವೇಣೀಸಂಗಮಸ್ನಾನಪವಿತ್ರತರಮೂರ್ತಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗಾತುಂಗತರಂಗೌಘದರ್ಶನಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃದ್ಯಾನವದ್ಯಪದ್ಯೌಘಸಂಸ್ತುತಾಭ್ರಸರಿದ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಯೋಭೂಯಃಕೃತಸ್ನಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಂಡಾಲಂಕೃತಹಸ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾಘಮರ್ಷಮನ್ತ್ರಾನುಪಾಠಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ಯಾನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾಮನ್ತ್ರಜಪಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಸಾರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ॥ 400 ॥

ಓಂ ಮನ್ತ್ರಾರ್ಥವ್ಯಾಕೃತಿಕ್ಷಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಮಾಣಿಕ್ಯಮಂಜೂಷಾಯಿತಚೇತಃಪ್ರದೇಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರರತ್ನಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರವೈಭವದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನ್ತ್ರಿಕಾಗ್ರೇಸರಾಯ ನಮಃ ॥ 410 ॥

ಓಂ ಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಾಮ್ಭೋರುಹಷಟ್ಪದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಕಾನನಸಂಚಾರಕೇಸರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಾಭಿಧಸುಕಾಸಾರಕಲಹಂಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಸಂಶಯವಿಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಜಾತೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ನಾನಕಾಲಸಮಾಯಾತಮಾತೃಸ್ಮೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೋಘಧಿಯೇ ನಮಃ ॥ 420 ॥

ಓಂ ಆಹ್ನಿಕಾನುಷ್ಠಿತಿವ್ಯಗ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯತಿಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾನ್ತಮತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾನ್ತಶೀಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾನ್ತಸಂಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟ್ಟಪಾದತುಷಾಂಗಾರಾವೇಶವೃತ್ತನಿಶಾಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷ್ಯವಾರ್ತಿಕನಿರ್ಮಾಣಮನೋರಥಸಮೀರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟ್ಟಪಾದೀಯವೃತ್ತಾನ್ತಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಣೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮಾರಿಲಸಮಾಲೋಕಲಾಲಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಮನೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ॥ 430 ॥

ಓಂ ತುಷಾಗ್ನಿರಾಶಿಮಧ್ಯಸ್ಥಭಟ್ಟಪಾದಾವಲೋಕನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭಾಕರಾದಿಸಚ್ಛಿಷ್ಯಾವೃತತನ್ಮೂರ್ತಿದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಷಾಗ್ನಿಸ್ಥಿತತದ್ವಕ್ತ್ರಪ್ರಸಾದಾಲೋಕವಿಸ್ಮಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತರ್ಕಿತಾಗತಪ್ರೀತಭಟ್ಟಪಾದಾಭಿನನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟ್ಟಪಾದೀಯಸಚ್ಛಿಷ್ಯಕೃತನಾನೋಪಚಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ತ್ಯಕಾಲಸ್ವಸಾನಿಧ್ಯಸನ್ತೋಷಿತಕುಮಾರಿಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜದರ್ಶನಸನ್ತುಷ್ಟಭಟ್ಟಪಾದಾಭಿನನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಸಂಗಮನಮಾಹತ್ಮ್ಯವಾದಿಭಟ್ಟಾಭಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರಾನಿತ್ಯತಾವಾಚಿಭಟ್ಟಶೋಕಾನುಶೋಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾನೈಯ್ಯತ್ಯಸಂಬೋಧಿಭಟ್ಟಪಾದೋಕ್ತಿಶಮ್ಸನಾಯ ನಮಃ ॥ 440 ॥

ಓಂ ಈಶಾಪಹ್ನವಜಾತ್ಯನ್ತದೋಷವಾದಸುಸಂಶ್ರವಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೌದ್ಧಾನ್ತೇವಾಸಿತಾಬೋಧಿಭಟ್ಟವಾಕ್ಯಪ್ರಶಮ್ಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟ್ಟಪಾದೀಯಸೌಧಾಗ್ರಪತನಾಕರ್ಣನಾತುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಭಕ್ತಿಪ್ರಯುಕ್ತ್ಯೈತತ್ಕ್ಷತಾಭಾವನಿಶಾಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಚಕ್ಷುಃಕ್ಷತಪ್ರಾಪ್ತಿಶೋಚದ್ಭಟ್ಟಾನುಶೋಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುದ್ರೋಹಾಖ್ಯದುರಿತಸಮ್ಭವಾಕರ್ಣನಾತುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾರ್ಥರಚಿತತುಷಾಗ್ನ್ಯಾವೇಶದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವದರ್ಶನಜಕಾರ್ತಾರ್ಥ್ಯಬೋಧಿಭಟ್ಟೋಕ್ತಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಭಾಷ್ಯವೃತ್ತಿರಚನಭಾಗ್ಯಾಭಾವೋಕ್ತಿಸಂಶ್ರವಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ಪ್ರಯುಕ್ತಯಶೋಽಭಾವಬೋಧಿಭಟ್ಟಾನುಶೋಚಕಾಯ ನಮಃ ॥ 450 ॥

ಓಂ ನಿಜಾವತಾರಾಭಿಜ್ಞಪ್ತಿಬೋಧಿಭಟ್ಟೋಕ್ತಿಶಮ್ಸನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾವತಾರತ್ವಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಲಾಘನಾಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಕಾಂಡಪ್ರತಿಷ್ಠಾರ್ಥತದೀಯಾಗಮಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧುಮಾರ್ಗಾನುಶಿಕ್ಷಾರ್ಥತದೀಯವ್ರತಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಕಾಮ್ಬುಕಣಾಸೇಕಜೀವನೋತ್ಸುಕಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಾಪವಾದಾಸಹ್ಯತ್ವಬೋಧಿಭಟ್ಟಾನುಸಾರಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಗಮೋಕ್ತವ್ರತೈಕಾನ್ತನಿಷ್ಠಭಟ್ಟಾನುಮೋದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಗಮೋಕ್ತ್ಯತಿಲಂಘಿತ್ವದುಷ್ಕೀರ್ತಿಪರಿಹಾರಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಕೀಯಕೃತಕೃತ್ಯತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿಭಟ್ಟಾನುಸೇವಿಕಾಯ ನಮಃ ॥ 460 ॥

ಓಂ ತಾರಕಾಖ್ಯಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪೇಕ್ಷಿಭಟ್ಟಾಭಿಲಾಷಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಡನಾಖ್ಯಮಹಾಸೂರಿವಿಜಯಪ್ರೇರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಹೃದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ಪಾಂಡಿತ್ಯಗುಣಶ್ಲಾಘಿಭಟ್ಟಪಾದಪ್ರಣೋದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಮಾರ್ಗನಿರತತದ್ವೃತ್ತಾನ್ತನಿಶಾಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಡನಾರ್ಯಜಯೋದ್ಯೋಗಕರ್ತವ್ಯೋಕ್ತಿಸುಸೂಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ವಾಸಃಶಾಪಸಂಜಾತವಾಣೀಸ್ಥಿತಿನಿಶಾಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟ್ಟಾನ್ತೇವಾಸಿಮುಖ್ಯತ್ವಾಭಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನಸಾಗರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರತೀಸಾಕ್ಷಿಕಾನೇಕವಿವಾದಕರಣೇರಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 470 ॥

ಓಂ ತದೀಯಜಯಮಾತ್ರಾನ್ಯಜಯಪ್ರಾಪ್ತಿನಿಶಾಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರ್ತಿಕಗ್ರನ್ಥಕರಣಯೋಗ್ಯತಾಶ್ರವಣಾದೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಹೂರ್ತಮಾತ್ರಸಾನಿಧ್ಯಪ್ರಾರ್ಥಿಭಟ್ಟಾನುಮೋದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಬ್ರಹ್ಮಕಥನಕೃತಾರ್ಥಿತಕುಮಾರಿಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾದ್ವೈತತತ್ವಜ್ಞಭಟ್ಟಪಾದಾನುಚಿನ್ತಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟ್ಟಾನುಗ್ರಹಣೋದ್ಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಧಾಮಪ್ರವೇಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಕಾಶಮಾರ್ಗಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಮಂಡನೀಯನಿವೇಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಹಿಷ್ಮತ್ಯಾಖ್ಯನಗರೀರಾಮಣೀಯಕದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೇವಾವಾರಿಕಣೋನ್ಮಿಶ್ರವಾತಧೂತಾಖಿಲಾಶ್ರಮಾಯ ನಮಃ ॥ 480 ॥

ಓಂ ರೇವಾನದೀಕೃತಸ್ನಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಹ್ನೀಕಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೃಗಧ್ವನೀನತದ್ದಾಸೀದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಡನೀಯಮಹಾಸದ್ಮಮಾರ್ಗಪ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಯಶಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಸ್ಮಯಾಕುಲತದ್ದಾಸೀದತ್ತೋತ್ತರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದಾರವಾಚೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವತಃಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾದಿವಾದಿಶುಕಸೂಚಿತತದ್ಗೃಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮೇಶ್ವರಾದಿಸಂವಾದಿಶುಕಸೂಚಿತತದ್ಗೃಹಾಯ ನಮಃ ॥ 490 ॥

ಓಂ ಜಗದ್ಧೃವತ್ವಾದಿವಾದಿಶುಕಸೂಚಿತಸದ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಾರಸ್ಥನೀಡಸಂರುದ್ಧಶುಕೋಕ್ತಿಶ್ಲಾಘನಾಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಥೋಕ್ತಚಿಹ್ನವಿಜ್ಞಾತಮಂಡನೀಯನಿವೇಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕವಾಟಗುಪ್ತಿದುರ್ವೇಶಗೃಹಾನ್ತರ್ಗತಿಚಿನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಮಾಹಾತ್ಮ್ಯರಚಿತವ್ಯೋಮಮಾರ್ಗಾತಿಲಂಘನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಗಣಾನ್ತಃಸಮುತ್ಪಾತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಿತೋ ದೃಷ್ಟಸದ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭ್ರಂಲಿಹಮಹಾಸದ್ಮರಾಮಣೀಯಕದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಜನ್ಮಾಮ್ಶಸಮ್ಭೂತಮಂಡನಾರ್ಯಾವಲೋಕನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಮನ್ತ್ರಿತವ್ಯಾಸಜೈಮಿನ್ಯಂಘ್ರಿಕ್ಷಾಲನದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ॥ 500 ॥

ಓಂ ವ್ಯಾಸಜೈಮಿನಿಸಾಂಗತ್ಯದರ್ಶನಾತ್ಯನ್ತವಿಸ್ಮಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ಕಾಲಕೃತಸಾನ್ನಿಧ್ಯವ್ಯಾಸಜೈಮಿನಿಮಾನಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕಸ್ಮಾದ್ಯತಿಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಕೃದ್ಧಮಂಡನವೀಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಮಾರ್ಗನಿರತಮಂಡನಾರ್ಯವಿಮಾನಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಪಾಲಮ್ಭತದೀಯೋಕ್ತಿಸಮಾಧಾನವಿಚಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಡನೀಯಾಖಿಲಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದಾನವಿದಗ್ಧಧಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕ್ರೋಕ್ತಿಜಾಲಚಾತುರ್ಯನಿರುತ್ತರಿತಮಂಡನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯತಿನಿನ್ದಾದೋಷಬೋಧಿವ್ಯಾಸವಾಕ್ಯನಿಶಾಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ವಿಷ್ಣುಸ್ವರೂಪತ್ವಬೋಧಕವ್ಯಾಸದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಸಾಜ್ಞಾವಾಕ್ಯವಶಗಮಂಡನಾರ್ಯನಿಮನ್ತ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 510 ॥

ಓಂ ಮಂಡನಾರ್ಯಕೃತಾನೇಕಸಪರ್ಯಾವಿಧಿಭಾಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈಕ್ಷಾರ್ಥರಚಿತಾಹ್ವಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾದಭಿಕ್ಷೈಕಯಾಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿವಾದಭಿಕ್ಷಾಮಾತ್ರಾರ್ಥಿಸ್ವಾಗಮಪ್ರತಿಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ಯೋನ್ಯಶಿಷ್ಯತಾಪ್ರಾಪ್ತಿಪಣಬನ್ಧಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಾದೃತಾಹಾರಭಿಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾದಭಿಕ್ಷಾಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತ್ಯನ್ತಮಾರ್ಗವಿಸ್ತಾರಮಾತ್ರಾಕಂಕ್ಷಿತ್ವಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಸ್ಮಯಾನನ್ದಭರಿತಮಂಡನಾರ್ಯಪ್ರಶಮ್ಸಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿರಾಕಾಂಕ್ಷಿತಸದ್ವಾದಕಥಾತೋಷಿತಮಂಡನಾಯ ನಮಃ ॥ 520 ॥

ಓಂ ವಾದಭಿಕ್ಷಾಕೃತೋದ್ಯೋಗಮಂಡನಾರ್ಯಪ್ರಶಮ್ಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿವಾದಸಾಕ್ಷಿಶೂನ್ಯತ್ವಬೋಧಿಮಂಡನಚೋದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುನಿದ್ವಯೀಸಾಕ್ಷಿತಾರ್ಥಿಮಂಡನಾರ್ಯಪ್ರಶಮ್ಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರತೀಕೃತಮಾಧ್ಯಸ್ಥ್ಯವಾದಲೋಲುಪಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪಣಬನ್ಧಾದಿಜಿಜ್ಞಾಸುತ್ವಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಡನಾರ್ಯಕೃತಾಸಂಖ್ಯವೀಜನಾದ್ಯುಪಚಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಸಜೈಮಿನಿಸಾನ್ನಿಧ್ಯಸಮ್ಭಾಷಣಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುನಿದ್ವಯಾನ್ತರ್ಧಿದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಜೇನ್ದ್ರಾಲಯನಿರ್ಗತಾಯ ನಮಃ ॥ 530 ॥

ಓಂ ರೇವಾನದೀಸಮೀಪಸ್ಥದೇವಾಲಯನಿವಾಸಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜಶಿಷ್ಯಜನೈಕಾನ್ತಸಮ್ಭಾಷಣಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರಾವಿತಾಶೇಷವಿಷಯಶಿಷ್ಯಾವಲಿಸಮಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಸಜೈಮಿನಿಸಾನ್ನಿಧ್ಯದುರಾಪತ್ವಾನುಚಿನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಯಾಮಾನಿರ್ಗಮಾಕಾಂಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾತಃಸ್ನಾನಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಾಹ್ನಿಕಕ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಷ್ಯಮಂಡಲೀಪರಿಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಡನಾರ್ಯಮಹಾಸದ್ಮಮಂಡನಾಯಿತಮೂರ್ತಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿವಾದಾರ್ಥಕೃತೈಕಾನ್ತನಿಶ್ಚಯಾಯ ನಮಃ ॥ 540 ॥

ಓಂ ಮಂಡನಾದೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಸ್ಯಭಾವವಿಲಸದ್ವಾಣೀಸಾನ್ನಿಧ್ಯದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿವಾದಕೃತಿಸನ್ನದ್ಧಮಂಡನಾರ್ಯಪ್ರಶಮ್ಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಸ್ಯವಾದಿಸಮ್ಯೋಗಸಮಾಹ್ಲಾದಿತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಕರಣೋತ್ಸಾಹಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾನ್ತಾಶಯಸೂಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಕಾರಸಮಾಭಾತಬ್ರಹ್ಮ್ಯೈಕತ್ವಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಕ್ತಿರೂಪ್ಯಾದಿದೃಷ್ಟಾನ್ತಪ್ರತ್ಯಾಯಿತಮೃಷಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೈಕಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ಯಸ್ವಾತ್ಮಸಂಸ್ಥಿತಿಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ॥ 550 ॥

ಓಂ ಪುನರ್ಜನ್ಮಾಪರಾಮೃಷ್ಟಕೈವಲ್ಯಪ್ರತಿಪಾದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಯೀಮಸ್ತಕಸನ್ದೋಹಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೋದ್ಘಾಟನಾಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಜಿತಸ್ವಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ಯಶುಕ್ಲವಸ್ತ್ರತ್ವಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಾಪಜಯಪಕ್ಷೀಯವಾಣೀಸಾಕ್ಷಿತ್ವಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪೀಯಸಕಲಪ್ರತಿಜ್ಞಾಶ್ರವಣೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾನ್ತಾಮಾನತಾಬೋಧಿತದ್ವಾಕ್ಯಶ್ರವಣಾತುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಕಾಂಡೀಯವಚನಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾಕರ್ಣನಾಕುಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗಿವಚೋಮಾತ್ರಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾಕರ್ಣನಕ್ಷಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ಯಕೈವಲ್ಯಬೋಧಿಮಂಡನದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ॥ 560 ॥

ಓಂ ಯಾವದಾಯುಃಕರ್ಮಜಾಲಕರ್ತವ್ಯತ್ವೋಕ್ತಿಸಂಶ್ರವಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಜಿತಸ್ವಕಾಷಾಯಗ್ರಹವಾಕ್ಯಾನುಮೋದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರತೀಸಾಕ್ಷಿಕಾಸಂಖ್ಯವಾದೋದ್ಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯತೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೈನನ್ದಿನಾಹ್ನಿಕೋಪಾನ್ತಸಮಾರಬ್ಧವಿವಾದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರತೀನಿಹಿತಸ್ವೀಯಗಲಾಲಮ್ಬಿಸುಮಾಲಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಡನೀಯಗಲಾಲಮ್ಬಿಮಾಲಾಲಾಲಿತ್ಯದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಲಾಮಾಲಿನ್ಯನಿರ್ಣೇಯಪರಾಜಯನಿಶಾಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೃಹಕರ್ಮಸಮಾಸಕ್ತವಾಣೀದತ್ತಸುಭೈಕ್ಷ್ಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಕ್ಷೋತ್ತರಕ್ಷಣಾರಬ್ಧವಿವಾದಾಪರಿಖಿನ್ನಧಿಯೇ ನಮಃ ॥ 570 ॥

ಓಂ ಊರ್ಧ್ವೋಪವಿಷ್ಟಬ್ರಹ್ಮಾದಿಪೀತಸ್ವೀಯವಚೋಽಮೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೋಧವಾಕ್ಫಲಜಾತ್ಯಾದಿದೋಷಶೂನ್ಯಮಹಾವಚಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ವೈತಖಂಡನೋದ್ಯುಕ್ತಮಂಡನೀಯೋಕ್ತಿಖಂಡನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೀವೇಶ್ವರಜಗದ್ಭೇದವಾದಭೇದನಲಾಲಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದ್ಧಾಲಕಶ್ವೇತಕೇತುಸಂವಾದಾದಿನಿದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯೌಘಸ್ವಾರಸ್ಯಪ್ರತಿಪಾದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಧಿಶೇಷತ್ವವಚನನಿರ್ಮೂಲತ್ವಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿನ್ನಪ್ರಕರಣೋಪಾತ್ತತತ್ತಾತ್ಪರ್ಯಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಪಾಸನಾರ್ಥತಾವಾದನಿರ್ಮೂಲನಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇವಲಾದ್ವೈತವಿಶ್ರಾನ್ತವಾಕ್ಯತಾತ್ಪರ್ಯದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದರೂಪಾತ್ಮಪ್ರತಿಪಾದನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ॥ 580 ॥

ಓಂ ಜಪಮಾತ್ರೋಪಯೋಗಿತ್ವನಿರ್ಯುಕ್ತಿತ್ವಾನುದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭೇದಬೋಧಿವಾಕ್ಯೌಘಪ್ರಾಬಲ್ಯಪರಿದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೇದಬುದ್ಧಿಪ್ರಮಾಣತ್ವಸರ್ವಾಂಶೋನ್ಮೂಲನಕ್ಷಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೇದಸಂದರ್ಶಿವಾಕ್ಯೌಘಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾಭಾವಸಾಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೇದಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ಯದೌರ್ಬಲ್ಯಪ್ರತಿಪಾದನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೇದನಿನ್ದಾಸಹಸ್ರೋಕ್ತಿತಾತ್ಪರ್ಯಪ್ರತಿಪಾದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಭೇದಾನುವಾದಕತ್ವಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಾದ್ವೈತಬೋಧಿವಾಕ್ಯಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸಾಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾದೃಷ್ಟಾನ್ತಸಂದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯನಿದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ॥ 590 ॥

ಓಂ ಯುಕ್ತಿಸಾಹಸ್ರಘಟಿತಸ್ವಾನುಭೂತಿಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಿಯುಕ್ತಿಸುಸೌಹಾರ್ದದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀತಮತ್ಸರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇತುದೋಷಾಂಶಸಂದರ್ಶಿಮಂಡನಾಕ್ಷೇಪಖಂಡನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೇದೌಪಾಧಿಕತಾಬೋಧಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಾದ್ವೈತಾನುದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸಮ್ಸಾರಿಪರಬ್ರಹ್ಮಸಾಧನೈಕಾನ್ತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಪರಮಾತ್ಮೈಕ್ಯವಾದಿಗೀತಾದಿನಿದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ಯಾರೋಪಾಪವಾದಾಪ್ತನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚತ್ವದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುಕ್ತಿಸಾಹಸ್ರರಚಿತದುರ್ವಾದಿಮತಖಂಡನಾಯ ನಮಃ ॥ 600 ॥

ಓಂ ಮಂಡನೀಯಗಲಾಲಮ್ಬಿಮಾಲಾಮಾಲಿನ್ಯದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಸಂಛನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರತೀಪ್ರತಿನನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಕ್ಷಾಕಾಲೋಪಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಭಾರತೀಪರಿದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಭಯಾಹ್ವಾನಕೃದ್ವಾಣೀವೈದಗ್ಧ್ಯಶ್ಲಾಘನಾಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರತೀಬೋಧಿತಸ್ವೀಯದುರ್ವಾಸಃಶಾಪಸಂಶ್ರವಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಾವಧಿಕತಚ್ಛಾಪವೃತ್ತಾನ್ತಾಕರ್ಣನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಧಾಮಗಮನೋದ್ಯುಕ್ತಭಾರತೀಪ್ರತಿರೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನದುರ್ಗಾಮಹಾಮನ್ತ್ರಕೃತವಾಣೀಸುಬಾಧನಾಯ ನಮಃ ॥ 610 ॥

ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯವತಾರತ್ವಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವಿದ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಮತ್ಪರತನ್ತ್ರತ್ವಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನಯೋಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾನುಜ್ಞಾವಧಿಭೂಲೋಕನಿವಾಸಪ್ರಾರ್ಥನಾಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಡನೀಯಾಶಯಜ್ಞಾನಪ್ರವೃತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಗತಸ್ಪೃಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಜಾಡ್ಯಪರಾಭೂತತತ್ಸನ್ದೇಹಾಪನೋದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜಾಪಜಯಸಂಜಾತದುಃಖಾಭಾವೋಕ್ತಿಸಂಶ್ರವಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೈಮಿನ್ಯುಕ್ತಿನಿರಾಶಾನುಶೋಚನ್ಮಂಡನಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ॥ 620 ॥

ಓಂ ಕಾಮನಾವದನುಗ್ರಾಹಿಜೈಮಿನ್ಯಾಶಯಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಪ್ರಣಾಡೀಮಾತ್ರತ್ವಬೋಧಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೈಮಿನಿಸಮ್ಮತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮೋಕ್ಷೈಕಫಲಕಜ್ಞಾನವಾಚಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವಚಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮೌಘಫಲದಾತೃತ್ವಾನುಪಪತ್ತಿಪ್ರಪಂಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶೈಕಫಲದಾತೃತ್ವಸಾಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುಕ್ತಿಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೈಮಿನೀಯವಚೋಜಾಲತಾತ್ಪರ್ಯೋದ್ಘಾಟನಕ್ಷಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನುಮೇಯೇಶ್ವರಾಭಾವಮಾತ್ರತಾತ್ಪರ್ಯಸೂಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದೈಕಗಮ್ಯೇಶವಾದಿಜೈಮಿನ್ಯಾಶಯಸೂಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡೋಲಾಯಮಾನಹೃದಯಮಂಡನಾರ್ಯಾವಲೋಕನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ಸನ್ದೇಹಾಪನೋದಾರ್ಥಾಗತಜೈಮಿನಿಶಮ್ಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವೋಕ್ತಸರ್ವಾಂಶಸಾಧುತ್ವಬೋಧಿಜೈಮಿನಿಶಮ್ಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೈಮಿನ್ಯುದಿತಸರ್ವಜ್ಞಭಾವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೈಮಿನಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜಾವತಾರಸಂಸೂಚಿಜೈಮಿನಿಪ್ರತಿನನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೈಮಿನಿವ್ಯಾಸವಚನತಾತ್ಪರ್ಯಾಂಶಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೈಮಿನ್ಯನ್ತರ್ಧಿಸಂದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತೋ ಜಯಭಾಜನಾಯ ನಮಃ ॥ 640 ॥

ಓಂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗಪಾತಪ್ರಣತಮಂಡನಾರ್ಯಪ್ರಸಾದಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವೀಯಾವತಾರತಾಭಿಜ್ಞಮಂಡನಾರ್ಯಾಭಿನನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾನಭಿಜ್ಞತ್ವಾನುಶೋಚಿಮಂಡನಾರ್ಯಪ್ರಸಂಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಕರ್ಮಜಾಡ್ಯಾನುಶೋಚನ್ಮಂಡನೋಕ್ತ್ಯಭಿನನ್ದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಸಾರತಾಪಸಮ್ಬೋಧಿಮಂಡನೋಕ್ತ್ಯಭಿನನ್ದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾನನ್ದಲಹರೀವಿಹರನ್ಮಂಡನಾದೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಪಾಯಬೋಧಿಮಂಡನಶಮ್ಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಿದ್ಯಾರಾಕ್ಷಸೀಗ್ರಸ್ತಪರಮಾತ್ಮೋದ್ಧೃತಿಕ್ಷಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಪರಾಧಕ್ಷಮಾಪೇಕ್ಷಿಮಂಡನಾರ್ಯಾಭಿಯಾಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಡನಾರ್ಯಕೃತಸ್ವೀಯಾವತಾರತ್ವಸಮರ್ಥನಾಯ ನಮಃ ॥ 650 ॥

ಓಂ ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತಸ್ವಸುಕೃತಶ್ಲಾಘಿಮಂಡನಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಸಂವಾದಾತಿಸನ್ತುಷ್ಟಮಂಡನಾಧಿಕನನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಸಂವಾದಾತಿದೌರ್ಲಭ್ಯಬೋಧಿಮಂಡನಶಮ್ಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾಸ್ತುತಿವಚೋಗುಂಫಸನ್ತುಷ್ಟಸ್ವಾನ್ತಸಮ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಡನಾರ್ಯಕೃತಾಸಂಖ್ಯನಮೋವಾಕಪ್ರಶಂಸನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಡನಾರಚಿತಸ್ತೋಕಸ್ತುತಿಸಾಹಸ್ರಭಾಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಪಾದಶರಣಾಪನ್ನಮಂಡನಾನುಗ್ರಹೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜಕಿಂಕರತಾಬೋಧಿಮಂಡನೋಕ್ತಿಪ್ರಶಮ್ಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಡನೀಯಮಹಾಭಕ್ತಿತರಲೀಕೃತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತದೀಯಜನ್ಮಸಾಫಲ್ಯಾಪಾದನೋದ್ಯತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ॥ 660 ॥

ಓಂ ಸುತದಾರಗೃಹತ್ಯಾಗಾಸಕ್ತಮಂಡನಶಮ್ಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಡನೀಯಕಲತ್ರಾನುಮತಿಸಮ್ಪಾದನೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುನ್ಯುಕ್ತಸರ್ವವೃತ್ತಜ್ಞವಾಣೀಸಮನುಮೋದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಡನಪ್ರಾಪ್ತಶಿಷ್ಯತ್ವಾಬೋಧಿವಾಣೀಪ್ರಶಮ್ಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುನ್ಯುಕ್ತಸರ್ವವೃತ್ತಾನ್ತಯಾಥಾರ್ಥ್ಯಪರಿಚಿನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಗ್ರವಿಜಯಾಭಾವಬೋಧಿವಾಣ್ಯುಕ್ತಿಚಿನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜಾರ್ಧಭಾಗತಾವಾಚಿವಾಣಿಪ್ರಾಗಲ್ಭ್ಯಚಿನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಿಲಾಜನಸಂವಾದದೋಷೋದ್ಘಾಟನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಸ್ತ್ರೀವಿವಾದದರ್ಶಿವಾಣ್ಯುಕ್ತಿಪೂಜಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಲಭಾಜನಕಾದ್ಯುಕ್ತಿಪ್ರತ್ಯುಕ್ತಿಪರಿಚಿನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ॥ 670 ॥

ಓಂ ವಿದ್ವತ್ಸಭಾಮಧ್ಯವರ್ತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಣೀಸಂವಾದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗ್ಝರೀಮಾಧುರೀಯೋಗದೂರೀಕೃತಸುಧಾರಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರತೀಚಿನ್ತಿತಾಶೇಷಶಾಸ್ತ್ರಾಜಯ್ಯತ್ವವೈಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತಿಬಾಲ್ಯಕೃತಸನ್ಯಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷಯೌಘಪರಾಂಗ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರಕೃತಪ್ರಶ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿನ್ತನಾಪರಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನಾಪವಾದಚಕಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯತಿಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ॥ 680 ॥

ಓಂ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರಾನಭಿಜ್ಞತ್ವಬಹಿಃಪ್ರಕಟನೋದ್ಯತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಸಮಾತ್ರಾವಧಿಪ್ರಾರ್ಥಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಣ್ಯನುಜ್ಞಾತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಮನಾರ್ಥಕೃತೋದ್ಯೋಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಷ್ಯಾವಲಿಪರಿಷ್ಕೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಶಕ್ತಿಕೃತಾಕಾಶಸಂಚಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗತತ್ವವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತಚೇತನಭೂಪಾಲಗಾತ್ರದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಧಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮದಾಜನಸಂವೀತರಾಜಕಾಯಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಚ್ಛರೀರನುಪ್ರವೇಶಸಮುತ್ಸುಕಿತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನನ್ದನಾದಿಸಚ್ಛಿಷ್ಯಸಮಾಪೃಚ್ಛಾಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಮತ್ತರಪದ್ಮಾಂಘ್ರಿನಿಷಿದ್ಧಗಮನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ರತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನನ್ದನೋಕ್ತವಿಷಯಾಕರ್ಷಕತ್ವಸ್ವಭಾವಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವರೇತೋವ್ರತಾಪೋಹಶಂಕಿಪದ್ಮಾಂಘ್ರಿಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ಯಾಸಧರ್ಮಶೈಥಿಲ್ಯಾಶಂಕಿಪದ್ಮಾಂಘ್ರಿವಾರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ಮಾತ್ರಪಾಪಸಮ್ಭವಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಹಂಕಾರಕರ್ಮೌಘಲೇಪಾಭಾವಾವಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ॥ 700 ॥

ಓಂ ಗುಹಾಹಿತಾತ್ಮೀಯದೇಹರಕ್ಷಣೀಯತ್ವಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಾಮರಕಾಭಿಖ್ಯರಾಜದೇಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶೇಷವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜಪ್ರವೇಶಚಲಿತರಾಜಕೀಯಶರೀರಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕಸ್ಮಾಜ್ಜೀವಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಿವಿಸ್ಮಾಪಿತತದಂಗನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭೂತಹರ್ಷವನಿತಾವ್ಯೂಹಸನ್ದರ್ಶನೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಸ್ಮಯಾನನ್ದಭರಿತಮನ್ತ್ರಿಮುಖ್ಯಾಭಿನನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖದುನ್ದುಭಿನಿರ್ಘೋಷಸಮಾಕರ್ಣನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ॥ 710 ॥

ಓಂ ಸಮಸ್ತಜನತಾನನ್ದಜನಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಗಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರೋಹಿತಕೃತಸ್ವೀಯಶಾನ್ತಿಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಮಾವನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಮಾಂಗಲಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಗಜಾರೂಢಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರೀಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಚಿವಾದಿಕೃತಸ್ವೀಯಸತ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧುಸಮ್ಮತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೃಥಿವೀಪಾಲನೋದ್ಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿಶೇಷವಿದೇ ನಮಃ ॥ 720 ॥

ಓಂ ನೀತಿಮಾರ್ಗಸುನಿಷ್ಣಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಕಾರ್ಯಾನುಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜೌದಾರ್ಯಾದಿಜನಿತಮನ್ತ್ರಿಸಂಶಯಭಾಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಕೀಯಗುಣಸನ್ದೋಹಸಮಾಹ್ಲಾದಿತಸಜ್ಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಷ್ಟ್ಯತ್ವಜ್ಞಾತೃಮನ್ತ್ರಿಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಿವಿನ್ಯಸ್ತನಿಖಿಲರಾಜ್ಯಭಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ತಃಪುರಕೃತಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಲನಾಜನಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪಾಲದೇಹಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತನಾನಾಕ್ರೀಡಾಮಹೋತ್ಸವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷಯಾನನ್ದವಿಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷಯೌಘವಿನಿನ್ದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷಯಾರಾತಿಶಮನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷಯಾತಿವಿದೂರಧಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷಯಾಖ್ಯಮಹಾರಣ್ಯನಿಕೃನ್ತನಕುಠಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷಯಾಖ್ಯವಿಷಜ್ವಾಲಾಸಮ್ಸ್ಪರ್ಶರಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷಯಾಮ್ಬುಧಿಸಂಶೋಷಬಡಬಾಗ್ನಿಶಿಖಾಯಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಷಡ್ವೈರಿದೂರೀಭೂತಾನ್ತರಂಗಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷಯಾಸಾರತಾದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ॥ 740 ॥

ಓಂ ವಿಷಯಾನಾಕುಲಾಂತರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷಯಾಖ್ಯಗಜವ್ರಾತದಮನೋದ್ಯುಕ್ತಕೇಸರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷಯವ್ಯಾಘ್ರದರ್ಪಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷಯವ್ಯಾಲವೈದ್ಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷಯೌಘದುರನ್ತತ್ವಚಿನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀತಚಾಪಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾತ್ಸಾನಯಕಲಾಸಾರಸರ್ವಸ್ವಗ್ರಹಣೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪದೇಹಕೃತಾಸಂಖ್ಯಭೋಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃಪತಿವೇಷಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಯಾತ್ಯಯಸಮ್ಬೋಧಿಶಿಷ್ಯವರ್ಗಾನುಚಿನ್ತಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 750 ॥

ಓಂ ದುಃಖಾರ್ಣವನಿಮಗ್ನಸ್ವಶಿಷ್ಯವರ್ಗಾನುಚಿನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇತಿಕರ್ತವ್ಯತಾಮೂಢಶಿಷ್ಯವರ್ಗಗವೇಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃತೋತ್ಥಿಯನೃಪಶ್ರೋತೃಶಿಷ್ಯಾಭಿಜ್ಙಾತಧಾಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾರುಚಿರವೇಷಾಢ್ಯನಿಜಶಿಷ್ಯಾವಲೋಕನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನವಿದ್ಯಾತಿನೈಪುಣ್ಯಶಿಷ್ಯನಾಗಾವಕರ್ಣನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ಯೋಪದೇಶರಚಿತಹೃದ್ಯಪದ್ಯಸುಸಂಶ್ರವಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾರ್ಥಗರ್ಭಶಿಷ್ಯೋಕ್ತಪಯಾರ್ಥಪರಿಚಿನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾನ್ತಾರ್ಥಪರಿಪ್ರೋತವಾಕ್ಯಶ್ರವಣಕೌತಿಕಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಶಿಷ್ಯೋಕ್ತವಾಕ್ಯಾರ್ಥಪರಿಚಿನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವೇದಾನ್ತಸಂಗೂಢಪರಮಾತ್ಮಾನುಚಿನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜಶಿಷ್ಯಾಶಯಾಭಿಜ್ಙಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜಕಾಯಪ್ರವೇಶಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಂದಹ್ಯಮಾನಾತ್ಮದೇಹದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ವರಿತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತದಾನೀನ್ತನಸನ್ತಾಪಶಮನೋಪಾಯಚಿನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಸ್ತವನನಿಶ್ಚಿತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪದ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾಸ್ತುತಿವಚೋಗುಮ್ಫಪ್ರೀಣಿತಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃಸಿಂಹಕರುಣಾಶಾನ್ತಸನ್ತಾಪವಪುರಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನನ್ದನಾದಿಸಚ್ಛಿಷ್ಯಸಂವೃತೋಭಯಪಾರ್ಶ್ವಕಾಯ ನಮಃ ॥ 770 ॥

ಓಂ ನಿಜವೃತ್ತಾನ್ತಕಥನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಷ್ಯಭಾವವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಕಾಶಮಾರ್ಗಗಮನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಡನಾರ್ಯನಿವೇಶದೃಶೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷಯಾಸ್ವಾದವಿಮುಖಮಂಡನಾರ್ಯಾಭಿನನ್ದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಡನಾರ್ಯಕೃತಾಸಂಖ್ಯಪ್ರಣಾಮಾಂಜಲಿದಾನಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ನ್ಯಾಸನಿಶ್ಚಿತಸ್ವಾನ್ತಮಂಡನಾರ್ಯಪ್ರಶಂಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಟರಸ್ಥಿತಿವಿಶ್ರಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರದಾಕೃತದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರದಾಶ್ಲಾಘಿತಸ್ವೀಯಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 780 ॥

ಓಂ ವಾದಲೋಲುಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜಧಾಮಗಮೋದ್ಯುಕ್ತವಾಣ್ಯನ್ತರ್ಧಾನದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಸಂದೃಷ್ಟವಾಣೀಭಾಷಣತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಧಿಪತ್ನೀತ್ವಸಂದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಾನುದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಕಲ್ಪಿತರ್ಷ್ಯಶೃಂಗಾದಿಕ್ಷೇತ್ರವಾಸಾಭಿಕಾಂಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೃಂಗಗಿರ್ಯಾದಿಸುಕ್ಷೇತ್ರಸಾನಿಧ್ಯಪ್ರಾರ್ಥನಾಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರತೀಸಮನುಜ್ಞಾತಕ್ಷೇತ್ರಸಾನಿಧ್ಯತೋಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕಸ್ಮಾತನ್ತರ್ಧಿದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ॥ 790 ॥

ಓಂ ವಿಸ್ಮಯಾಕುಲಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಧಿವದ್ದತ್ತಸರ್ವಸ್ವಮಂಡನಾರ್ಯಾನುಮೋದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ನ್ಯಾಸಗೃಹ್ಯವಿಧ್ಯುಕ್ತಸರ್ವಕರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮನ್ಮಂಡನಕರ್ಣೋಕ್ತಮಹಾವಾಕ್ಯಚತುಷ್ಟಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗತಾಶೇಷತತ್ವಾರ್ಥಶ್ರಾವಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ವಮ್ ಪದಗವಾಚ್ಯಾರ್ಥಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಪ್ರತಿಪಾದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷೋಭಯಾರ್ಥೈಕ್ಯಬೋಧಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾದೃಷ್ಟಾನ್ತದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇಹಾದ್ಯಹಮ್ತಾಮಮತಾಸಮೂಲೋನ್ಮೂಲನಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಪ್ರೋಕ್ತಮಹಾಮತ್ಸ್ಯನಿದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಗ್ರದಾದ್ಯಾತ್ಮಸಮ್ಬನ್ಧರಾಹಿತ್ಯಪ್ರತಿಪಾದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿವರ್ತವಾದಸಿದ್ಧಾನ್ತಸಮರ್ಥನಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾತ್ಪರ್ಯಲಿಂಗನಿರ್ಣೀತಪರಮಾದ್ವೈತತತ್ವಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಸಂದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ವವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ವಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜಾಂಘ್ರಿಯುಗ್ಮಪತಿತಸುರೇಶ್ವರಕಟಾಕ್ಷಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರುಣಾಲಿಂಗಿತಾಪಾಂಗಕ್ಷಪಿತಾನ್ತಸ್ತಮೋಮಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರಾಖ್ಯಾಸಂದಾತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 810 ॥

ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರಸುಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರ್ಮದಾತೀರಸಂವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಶೈಲಗಮನೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸಂದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರಮರಾಮ್ಬಾಪ್ರಣಾಮಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಹೇಶ್ವರಾದಿವಿಜಯಿಶಿಷ್ಯವರ್ಗಸಮಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶೇಷದಿಕ್ಪ್ರಸೃಮರಯಶೋಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾನಿಶಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಸಂಶ್ರೋತೃಕಾಪಾಲಿಕಕೃತಾನತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಪಾಲಿಕಕೃತಾನೇಕಸ್ತುತಿಜಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾದರಾಯ ನಮಃ ॥ 820 ॥

ಓಂ ಕಪಾಲಿಪ್ರೀಣನಾರ್ಥಸ್ವಗಮನೋಕ್ತಿಸುಸಂಶ್ರವಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಮಸ್ತಕಾಪೇಕ್ಷಿತದುಕ್ತಿಪರಿಚಿನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜಸರ್ವಜ್ಞತಾವಾಚಿಕಾಪಾಲೋಕ್ತಿವಿಚಿನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಶಿರಃಪ್ರಾರ್ಥನೋದ್ಯುಕ್ತಕಾಪಾಲಿಕಕೃತಾನತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹ್ವಪಾಯಸ್ವೀಯಕಾಯದೋಷದರ್ಶನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರೋಪಕಾರನೈರತ್ಯವ್ರತಪಾಲನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜಕಾಯಾಪಗಮನನಿರ್ವ್ಯಾಕುಲನಿಜಾನ್ತರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಾಧಿಕಾಲೀನಶಿರಶ್ಛೇದಾನುಜ್ಞಾಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾನ್ತಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ ॥ 830 ॥

ಓಂ ಸಮಾಧ್ಯಾಲೀನಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮಾನುಸನ್ಧಾನನಿರ್ಗತಾಶೇಷಚಿನ್ತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷ್ಕಮ್ಪದೇಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಮೋಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರನ್ತರಸುಖಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವವಧೋದ್ಯುಕ್ತಕಾಪಾಲಿಕಾಗಮನಾವಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜತ್ರುಪ್ರದೇಶನಿಹಿತಚಿಬುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೃಷ್ಟನಾಸಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಸನಸಮಾಸೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಗತದ್ವೈತಭಾವನಾಯ ನಮಃ ॥ 840 ॥

ಓಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಪರಮಾನನ್ದಲಹರೀಮಗ್ನಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಪಾಣಕರಕಾಪಾಲಿವಧೋದ್ಯೋಗಾನವೇಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾತವೃತ್ತಾನ್ತಪದ್ಮಾಂಘ್ರಿಮಾರಿತಸ್ವೀಯಶತ್ರುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃಸಿಂಹವೇಷಪದ್ಮಾಂಘ್ರಿಕೃತಾರ್ಭಟವಿಚಾಲಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಾಧಿವ್ಯುತ್ಥಿತಮತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉನ್ಮೀಲಿತವಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತದಟ್ಟಹಾಸನಿರ್ಘೋಷಬಧಿರೀಭೂತಕರ್ಣಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲವದನಶ್ರೀಮನ್ನೃಹರಿದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಕ್ಸ್ಮಿಕನೃಸಿಂಹಾವಲೋಕನಸ್ತಿಮಿತಾನ್ತರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಭೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಲದಾನನ್ದಭಾಷ್ಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತುತಿಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃಸಿಂಹಕ್ರೋಧಶಾನ್ತ್ಯರ್ಥಪ್ರಾರ್ಥನಾತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃಸಿಂಹಾವೇಶಸಮ್ಭ್ರಾನ್ತಪದ್ಮಪಾದಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಪ್ನಾಯಿತಸ್ವವೃತ್ತಾನ್ತಜ್ಞಾತೃಪದ್ಮಾಂಘ್ರಿಪ್ರಣತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಸ್ಮಯಾಕುಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಕರ್ಣಾಭ್ಯರ್ಣಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಕರ್ಣೇಶ್ವರಪಾದಾಬ್ಜಪ್ರಣನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಕರ್ಣನಾಥಸಮ್ಸ್ತೋತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿರಾತ್ರಸ್ಥಿತಿತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಕಾಮ್ಬಿಕಾಮಹಾದೇವೀಸನ್ದರ್ಶನಕೃತಾರ್ಥಧಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಜದಮ್ಪತಿಸನ್ದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತದ್ರೋದನವಿಖಿನ್ನಧಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತದಂಕಗಾಮಿಮೃತಕಶಿಶುಸನ್ದರ್ಶನಾತುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಂಗವಾಣೀಸಂಶ್ರೋತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುತ್ರೋಜ್ಜೀವನಲಾಲಸಾಯ ನಮಃ ॥ 870 ॥

ಓಂ ದ್ವಿಜಸಂವರ್ಣಿತಸ್ವೀಯಮಹಿಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ಕಾಲೋತ್ಥಿತತತ್ಪುತ್ರಜೀವನಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಸನ್ದ್ರಷ್ಟೃಜನವಿಸ್ಮಯಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಕಾಮ್ಬಾದರ್ಶನಾಕಾಂಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ಕ್ಷೇತ್ರವಾಸತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಚ್ಚಾವಚಗಭೀರಾರ್ಥಸ್ತೋತ್ರನಿರ್ಮಾಣಕೌತುಕಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಕರ್ಮನಿಷ್ಠವಿಪ್ರಾಢ್ಯಶ್ರೀಬಲಿಗ್ರಾಮಸೇವಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭಾಕರಾಖ್ಯಸದ್ವಿಪ್ರಬಾಲಮೌಗ್ಧ್ಯಾಪನೋದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಪಾದಶರಣಾಯಾತತದ್ವಿಪ್ರಾನುಗ್ರಹೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ॥ 880 ॥

ಓಂ ಪ್ರಣಾಮಕರ್ತೃತತ್ಪುತ್ರಸಮುತ್ಥಾಪನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಜವರ್ಣಿತತತ್ಪುತ್ರಮುಗ್ಧಚೇಷ್ಟಾವಚಃಶ್ರವಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ತಃಪ್ರಚ್ಛನ್ನವಹ್ನ್ಯಾಭದ್ವಿಜದಾರಕದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವಿಶೇಷಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೌನಮುದ್ರಾವಿಭೇದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಜದಾರಕಸಮ್ಪ್ರಶ್ನಕರಣೋದ್ಯತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತದೀಯಜಡತಾಹೇತುಪೃಚ್ಛಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರುಣಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲವೇಷಪ್ರತಿಚ್ಛನ್ನತದುಕ್ತಿಶ್ರವಣೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇಹಾದಿಜಡತಾಬೋಧಿಬಾಲವಾಕ್ಯಾತಿವಿಸ್ಮಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 890 ॥

ಓಂ ಸ್ವಚೇತನತ್ವಸಮ್ಬೋಧಿತದ್ವಚಃಶ್ಲಾಘನಾಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಯದ್ವಾದಶಿಕಾಕರ್ತೃತತ್ಪ್ರಜ್ಞಾಶ್ಲಾಘನೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞತಾಪ್ರಕಟತದುಕ್ತಿಪ್ರತಿನನ್ದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಧ್ಯಾಪನಾದಿರಹಿತಬಾಲಪ್ರಜ್ಞಾತಿವಿಸ್ಮಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತದನುಗ್ರಹಣೋದ್ಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ಮೂರ್ಧನ್ಯ್ಸ್ತಹಸ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೃಹವಾಸಾದ್ಯಯೋಗ್ಯತ್ವದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಲಾಘನಾಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಜಾತಿಪ್ರೇಷಣೋದ್ಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಷ್ಯಸಂಗ್ರಹಣೋದ್ಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ॥ 900 ॥

ಓಂ ಹಸ್ತಾಮಲಕಸಂಜ್ಞಾಸನ್ದ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನ್ಯಾಸದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಶಿಷ್ಯಭಾವಾನುಗತಹಸ್ತಾಮಲಕಸಂಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರಿಂಗಗಿರ್ಯಾಖ್ಯಸುಕ್ಷೇತ್ರಗಮನೋದ್ಯತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಂಗಭದ್ರಾಕೃತಸ್ನಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷ್ಯಪ್ರವಚನೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರದಾಲಯನಿರ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರದಾಸ್ಥಾಪನಾಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರದಾಪೂಜನೋದ್ಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರದೇನ್ದುಸಮಾನನಾಯ ನಮಃ ॥ 910 ॥

ಓಂ ಗಿರ್ಯಾಖ್ಯನಿಜಸಚ್ಛಿಷ್ಯಶುಶ್ರೂಷಾಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಠಾರ್ಥಸಮುಪಾವಿಷ್ಟಶಿಷ್ಯಮಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಶಾಟೀಕ್ಷಾಳನೋದ್ಯುಕ್ತಗಿರ್ಯಾಗಮನನಿರೀಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜಶಿಷ್ಯಾನ್ತರಾಸೂಯಾನಿರಾಕರಣತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರ್ಯಾಖ್ಯನಿಜಸಚ್ಛಿಷ್ಯಾನುಗ್ರಹೈಕಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾನುಗ್ರಹಾಪ್ತಸರ್ವಜ್ಞಭಾವಗಿರ್ಯಭಿನನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದಿತಾಖಿಲಸದ್ವಿದ್ಯಾಗಿರ್ಯಭಿವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೋಟಕಾಭಿದಸದ್ವೃತ್ತೋಜ್ವಲಪದ್ಯಾವಕರ್ಣಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಷ್ಯಾನ್ತರಾಭಿವಿಜ್ಞಾತಕರುಣಾಲೇಶವೈಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರ್ವನುಗ್ರಹಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಸನ್ದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ॥ 920 ॥

ಓಂ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೋಟಕಾಖ್ಯಾಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀತೋಟಕಾರ್ಯಾತಿಸತ್ಕೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ವಾರ್ಥಗರ್ಭತದ್ವಾಕ್ಯಶೈಲೀವೈಭವಚಿನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರಾರ್ಯಪದ್ಮಾಂಘ್ರಿಹಸ್ತಾಮಲಕಸಂಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೋಟಕಾನುಗತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಷ್ಯಚತುಷ್ಟಯಸಮಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರಾಪೇಕ್ಷಿತಸ್ವಭಾಷ್ಯವಾರ್ತಿಕನಿರ್ಮಿತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರ್ತಿಕಾರಚನಾನುಜ್ಞಾದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇಶಿಕಪುಂಗವಾಯ ನಮಃ ॥ 930 ॥

ಓಂ ಸಿದ್ಧಾನ್ತಾಪಗಮಾಶಂಕಿಪದ್ಮಾಂಘ್ರ್ಯಾದಿಪ್ರಬೋಧಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರ್ತಿಕಗ್ರಂಥನಿರ್ಮಾಣಜಾತವಿಘ್ನಾನುದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಷ್ಯನಿರ್ಬನ್ಧಾನುಗಾಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಷ್ಯೌಘಕರುಣಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾಂಘ್ರಿರಚಿತಸ್ವೀಯಭಾಷ್ಯಟೀಕಾನಿರೀಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಯನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯಾದಿಸುರೇಶಗ್ರಂಥದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದ್ಯನ್ತಗ್ರಂಥಸನ್ದರ್ಭದರ್ಶನಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಂಥನಿರ್ಮಾಣವೈದಗ್ಧ್ಯದರ್ಶನಾಧಿಕವಿಸ್ಮಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೈತ್ತರೀಯಸ್ವೀಯಭಾಷ್ಯವೃತ್ತಿನಿರ್ಮಾಪಣೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಸದ್ಭಾಷ್ಯವಾರ್ತಿಕಶ್ರವಣಾದೃತಾಯ ನಮಃ ॥ 940 ॥

ಓಂ ಅನೇಕಶಿಷ್ಯರಚಿತಾದ್ವೈತಗ್ರಂಥಾವಲೋಕನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾಕೃತೋತ್ಸಾಹಪದ್ಮಪಾದೋಕ್ತಿಚಿನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾಭವಾನೇಕದೋಷಸಂಘಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾವಿಕ್ಷೇಪಸಾಹಸ್ರಸಮ್ಭವಪ್ರತಿಪಾದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೈಕನಿರ್ಬನ್ಧಪದ್ಮಪಾದಾನುಮೋದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವೋಪದೇಶವಚೋಽಶ್ರೋತೃಪದ್ಮಪಾದಾನುಶೋಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರ್ಗದೋಷಾದಿಸನ್ದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಗರೂಕತ್ವಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಸನ್ನಮರಣಸ್ವೀಯಜನನೀಸ್ಮರಣಾತುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರಸಮಾಪನ್ನಮಾತೃಪಾರ್ಶ್ವಾಯ ನಮಃ ॥ 950 ॥

ಓಂ ಅತಿಭಕ್ತಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತೃಸನ್ದರ್ಶನಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೀಣಿತಸ್ವೀಯಮಾತೃಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಸಮ್ಸ್ಕಾರೈಕಸಮ್ಪ್ರಾರ್ಥಿಮಾತೃವಾಂಛಾನುಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಖ್ಯಪರಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಭಿಜ್ಞಜನನೀಸನ್ತಾರಣಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜಸ್ತೋತ್ರಸಮಾಯಾತಪರಮೇಶಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನನೀಭಯಸನ್ದ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಧವಸ್ತುತಿತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ॥ 960 ॥

ಓಂ ಸ್ತುತಿಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತದ್ದರ್ಶನಸಮುತ್ಪನ್ನಜನನೀಪ್ರೀತಿಭಾಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುದೂತವಿಮಾನಸ್ಥಮಾತೃದರ್ಶನವಿರ್ವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ಸಮ್ಸ್ಕಾರಕೃತೋದ್ಯೋಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬನ್ಧುವರ್ಗಸಮಾಹ್ವಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಸ್ಕಾರಾರ್ಥಾಗ್ನಿಸಮ್ಪ್ರಾರ್ಥಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬನ್ಧುವರ್ಗನಿರಾಕೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷದೋರ್ಮಥನಪ್ರಾಪ್ತವಹ್ನಿಸಮ್ಸ್ಕೃತಮಾತೃಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಗ್ನ್ಯದಾತೃಸ್ವೀಯಜನವೇದಬಾಹ್ಯತ್ವಶಾಪಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯತಿಭಿಕ್ಷಾಭಾವವಾಚಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮಶಾನೀಕೃತತದ್ಗೃಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಪಾದಾಗಮಕಾಂಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತದ್ದೇಶಕೃತವಾಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸುರಾಲಯೇಶಾನಸನ್ದರ್ಶನಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗಾಗಮಾಭಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಶಲಪ್ರಶ್ನಚೋದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾಂಘ್ರಿಬೋಧಿತಸ್ವೀಯಸರ್ವವೃತ್ತಾನ್ತಸಂಶ್ರವಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ವಮಾತುಲಸನ್ದಗ್ಧತಟ್ಟೀಕೋಟ್ಯನುಶೋಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಟೀಕಾಲೋಪಾತಿನಿರ್ವಿಣ್ಣಪದ್ಮಪಾದಾನುನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಮಾನ್ದ್ಯಕರಾತ್ಯುಗ್ರಗರದಾನೋಕ್ತಿಸಂಶ್ರವಿಣೇ ನಮಃ ॥ 980 ॥

ಓಂ ನಿಜಪಾದಾಭಿಪತಿತಪದ್ಮಪಾದಾನುಕಮ್ಪನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ವಸಂಶೃತಟೀಕಾಸ್ಥಪಂಚಪಾದ್ಯನುಚಿನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಪಾದೀಯಗತಾಶೇಷವಿಷಯಪ್ರತಿಪಾದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಟೀಕಾಲೇಖನಸನ್ತುಷ್ಟಪದ್ಮಪಾದಾತಿಪೂಜಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಸ್ಮಿತಸ್ವೀಯಶಿಷೌಘಸಮಭಿಷ್ಟುತವೈಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಟಕಾಪಾಯದುಃಖಾರ್ತಕೇರಳೇಶಸಮಾಧಿಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಥೋಕ್ತನಾಟಕಾಖ್ಯಾನವಿಸ್ಮಾಪಿತನರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧನ್ವರಾಜಸಚ್ಛಿಷ್ಯಸಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಯೋಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಸೇತುಕೃತಸ್ನಾನಾಯ ನಮಃ ॥ 990 ॥

ಓಂ ಶಾಕ್ತೌಘವಿಜಯೋತ್ಸಾಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಂಚೀವಿದರ್ಭಕರ್ಣಾತದೇಶಸಂಚಾರನಿರ್ವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಪಾಲಿಕೌಘವಿಜಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲಕಂಠಜಯೋಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಪ್ತಾಭಿಚಾರಾಭಿಜ್ಞಪದ್ಮಾಂಘ್ರಿಕೃತಸೌಖ್ಯಭಾಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌಡಪಾದಾರ್ಯಸನ್ದರ್ಶನಾನನ್ದಾಬ್ಧಿನಿಮಗ್ನಧಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಶ್ಮೀರದೇಶವಿಲಸಚ್ಛಾರದಾಪೀಥದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣದ್ವಾರಸಂವಿಷ್ಟವಾದಿವ್ರಾತಜಯೋಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಯಪ್ರಾಪ್ತಸರ್ವಜ್ಞಪೀಠಾರೋಹಣಕೌತುಕಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವತಾಕೃತಸತ್ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಸಂಛನ್ನಮೂರ್ತಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈಲಾಸಶೈಲಗಮನಪರಮಾನನ್ದನಿರ್ಭರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿರಚಿತಾಹ್ವಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗಕೃತಾನತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋಕ್ಷಾರೋಹಣೋದ್ಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಜಾರ್ಪಿತಹಸ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಭಿಲಾಷಕರಣನಿರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವೃತಾನ್ತರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೈಲಾಸಶೈಲಗಮನಪರಮಾನನ್ದನಿರ್ಭರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುಪರಪ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ॥ ಓಂ ॥ ॥ 1008 ॥

ಅನ್ತರ್ಧ್ವಾನ್ತನಿವಾರಣೈಕತರಣಿಸ್ತಾಪತ್ರಯೋಗ್ರಾನಲ
ಜ್ವಾಲಾತ್ತ್ಯನ್ತಿಕಶಾಮನೈಕಜಲದೋ ದುಃಖಾಮ್ಬುಧೇರ್ಬಾಡವಃ ।
ಪ್ರಜ್ಞಾನನ್ದಸುಧಾಮ್ಬುದೇರುದಯಭಾಗ್ರಾಕಾಸುಧಾದೀಧಿತಿಃ
ನಿತ್ಯಂ ಶಂಕರದೇಶಿಕೇನ್ದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಹೃದ್ವ್ಯೋಮ್ನಿ ವಿದ್ಯೋತತಾಮ್ ॥

ಭಕ್ತಜನಹೃತ್ತಿಮಿರಕರ್ತನವಿಕರ್ತನಾನ್
ದ್ವನ್ದ್ವಮುಖದುಃಖವಿಷಸರ್ಪಗರುಡೋತ್ತಮಾನ್ ।
ಜನ್ಮಮೃತಿದುರ್ಗತಿಮಹಾರ್ಣವಘಟೋದ್ಭವಾನ್
ಶಂಕರಗುರೂತ್ತಮಪದಾನ್ ನಮತ ಸತ್ತಮಾನ್ ॥

ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ಪರಾಭಟ್ಟಾರಿಕಾ ಸಮೇತಾಯ
ಶ್ರೀ ಚನ್ದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।

Also Read 1000 Names of Shrimat Shankaracharya Stotram:

Shri Shankaracharya Ashtottarasahasranamavalih Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment