1008 - Sahasranamavali Subramanya Stotram

1000 Names of Shri Subrahmanya | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

The sahasranamastotram is practiced in Swamimalai. It is said that the benefits that one would get by visiting Lord Swaminatha in Swamimalai could be attained by reciting the Sahasranama by Markandeya since the name itself is called Swamimalai Sahasranama. From Shri Subrahamnya Stutimanjari published by Shri Mahaperiyaval Trust.

Muruga Sahasranama Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಪ್ರೋಕ್ತಮ್ ॥

ಸ್ವಾಮಿಮಲೈ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿಃ ।
ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ । ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ದೇವತಾ । ಶರಜನ್ಮಾಽಕ್ಷಯ ಇತಿ ಬೀಜಂ,
ಶಕ್ತಿಧರೋಽಕ್ಷಯ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ । ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಇತಿ ಕೀಲಕಮ್ ।
ಕ್ರೌಂಚಭೇದೀತ್ಯರ್ಗಲಮ್ । ಶಿಖಿವಾಹನ ಇತಿ ಕವಚಮ್, ಷಣ್ಮುಖ ಇತಿ ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ನಾಮ ಪಾರಾಯಣೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಕರನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಶಂ ಓಂಕಾರಸ್ವರೂಪಾಯ ಓಜೋಧರಾಯ ಓಜಸ್ವಿನೇ ಸುಹೃದ್ಯಾಯ
ಹೃಷ್ಟಚಿತ್ತಾತ್ಮನೇ ಭಾಸ್ವದ್ರೂಪಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । var ಭಾಸ್ವರೂಪಾಯ
ಓಂ ರಂ ಷಟ್ಕೋಣ ಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ ಷಟ್ಕಿರೀಟಧರಾಯ ಶ್ರೀಮತೇ ಷಡಾಧಾರಾಯ
ಷಡಾನನಾಯ ಲಲಾಟಷಣ್ಣೇತ್ರಾಯ ಅಭಯವರದಹಸ್ತಾಯ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಂ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ಶರಜನ್ಮನೇ ಶುಭಲಕ್ಷಣಾಯ ಶಿಖಿವಾಹನಾಯ
ಷಡಕ್ಷರಾಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥಾಯ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಂ ಕೃಶಾನುಸಮ್ಭವಾಯ ಕವಚಿನೇ ಕುಕ್ಕುಟಧ್ವಜಾಯ
ಶೂರಮರ್ದನಾಯ ಕುಮಾರಾಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ (ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ) ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂ ಕನ್ದರ್ಪಕೋಟಿದಿವ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯ ದ್ವಿಷಡ್ಬಾಹವೇ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷಾಯ
ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರಹಿತಾಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಾಯ ಸರ್ವರೂಪಾತ್ಮನೇ ಖೇಟಧರಾಯ ಖಡ್ಗಿನೇ
ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಾಯ ಬ್ರಹ್ಮೈಕರೂಪಿಣೇ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

ಏವಂ ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ । ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ ।

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಧ್ಯಾಯೇತ್ಷಣ್ಮುಖಮಿನ್ದುಕೋಟಿಸದೃಶಂ ರತ್ನಪ್ರಭಾಶೋಭಿತಂ var ವನ್ದೇ ಷಣ್ಮುಖ
ಬಾಲಾರ್ಕದ್ಯುತಿ ಷಟ್ಕಿರೀಟವಿಲಸತ್ಕೇಯೂರ ಹಾರಾನ್ವಿತಮ್ ।
ಕರ್ಣಾಲಮ್ಬಿತ ಕುಂಡಲ ಪ್ರವಿಲಸದ್ಗಂಡಸ್ಥಲೈಃ ಶೋಭಿತಂ ?? was missing la?
ಕಾಂಚೀ ಕಂಕಣಕಿಂಕಿಣೀರವಯುತಂ ಶೃಂಗಾರಸಾರೋದಯಮ್ ॥
ಷಡ್ವಕ್ತ್ರಂ ಶಿಖಿವಾಹನಂ ತ್ರಿನಯನಂ ಚಿತ್ರಾಮ್ಬರಾಲಂಕೃತಂ
ವಜ್ರಂ ಶಕ್ತಿಮಸಿಂ ತ್ರಿಶೂಲಮಭಯಂ ಖೇಟಂ ಧನುಶ್ಚಕ್ರಕಮ್ ।
ಪಾಶಂ ಕುಕ್ಕುಟಮಂಕುಶಂ ಚ ವರದಂ ದೋರ್ಭಿದೇಧಾನಂ ಸದಾ ?de?
ಧ್ಯಾಯಾಮೀಪ್ಸಿತ ಸಿದ್ಧಿದಂ ಶಿವಸುತಂ ಸ್ಕನ್ದಂ ಸುರಾರಾಧಿತಮ್ ॥
ದ್ವಿಷಡ್ಭುಜಂ ಷಣ್ಮುಖಮಮ್ಬಿಕಾಸುತಂ ಕುಮಾರಮಾದಿತ್ಯ ಸಹಸ್ರತೇಜಸಮ್ ।
ವನ್ದೇ ಮಯೂರಾಸನಮಗ್ನಿಸಮ್ಭವಂ ಸೇನಾನ್ಯಮಧ್ಯಾಹಮಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಯೇ ॥

ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಪೂಜಾ ।

ಅಥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।
ಓಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಃ ಸುರೇಶಾನಃ ಸುರಾರಿಕುಲನಾಶನಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಗುರೂರ್ಗುರುಃ ॥ 1 ॥

ಈಶಾನಗುರುರವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತರೂಪಃ ಸನಾತನಃ ।
ಪ್ರಧಾನಪುರುಷಃ ಕರ್ತಾ ಕರ್ಮ ಕಾರ್ಯಂ ಚ ಕಾರಣಮ್ ॥ 2 ॥

ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ ಚ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಭೋಕ್ತಾ ಭೋಗಶ್ಚ ಕೇವಲಃ ।
ಅನಾದಿನಿಧನಃ ಸಾಕ್ಷೀ ನಿಯನ್ತಾ ನಿಯಮೋ ಯಮಃ ॥ 3 ॥

ವಾಕ್ಪತಿರ್ವಾಕ್ಪ್ರದೋ ವಾಗ್ಮೀ ವಾಚ್ಯೋ ವಾಗ್ವಾಚಕಸ್ತಥಾ ।
ಪಿತಾಮಹಗುರುರ್ಲೋಕಗುರುಸ್ತತ್ವಾರ್ಥಬೋಧಕಃ ॥ 4 ॥

ಪ್ರಣವಾರ್ಥೋಪದೇಷ್ಟಾ ಚಾಪ್ಯಜೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಸನಾತನಃ ।
ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯೋ ವೇದಾತ್ಮಾ ವೇದಾದಿರ್ವೇದಬೋಧಕಃ ॥ 5 ॥

ವೇದಾನ್ತೋ ವೇದಗುಹ್ಯಶ್ಚ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಬೋಧಕಃ ।
ಸರ್ವವಿದ್ಯಾತ್ಮಕಃ ಶಾನ್ತಶ್ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಕಲಾಗುರುಃ ॥ 6 ॥

ಮನ್ತ್ರಾರ್ಥೋ ಮನ್ತ್ರಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಮನ್ತ್ರತನ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಮನ್ತ್ರೀ ಮನ್ತ್ರೋ ಮನ್ತ್ರಬೀಜಂ ಮಹಾಮನ್ತ್ರೋಪದೇಶಕಃ ॥ 7 ॥

ಮಹೋತ್ಸಾಹೋ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾಶಕ್ತಿಧರಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟಾ ಜಗದ್ಭರ್ತಾ ಜಗನ್ಮೂರ್ತಿರ್ಜಗನ್ಮಯಃ ॥ 8 ॥

ಜಗದಾದಿರನಾದಿಶ್ಚ ಜಗದ್ಬೀಜಂ ಜಗದ್ಗುರೂಃ ।
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಃ ಪ್ರಶಾನ್ತಾತ್ಮಾ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಃ ॥ 9 ॥

ಸುಖಮೂರ್ತಿಃ ಸುಖಕರಃ ಸುಖೀ ಸುಖಕರಾಕೃತಿಃ ।
ಜ್ಞಾತಾ ಜ್ಞೇಯೋ ಜ್ಞಾನರೂಪೋ ಜ್ಞಪ್ತಿರ್ಜ್ಞಾನಬಲಂ ಬುಧಃ ॥ 10 ॥

ವಿಷ್ಣುರ್ಜಿಷ್ಣುರ್ಗ್ರಸಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣುಃ ಸಹಿಷ್ಣುಕಃ ।
ವರ್ಧಿಷ್ಣುರ್ಭೂಷ್ಣುರಜರಸ್ತಿತಿಕ್ಷ್ಣುಃ ಕ್ಷಾನ್ತಿರಾರ್ಜವಮ್ ॥ 11 ॥

ಋಜುಃ ಸುಗಮ್ಯಃಸುಲಭೋ ದುರ್ಲಭೋ ಲಾಭ ಈಪ್ಸಿತಃ ।
ವಿಜ್ಞೋ ವಿಜ್ಞಾನಭೋಕ್ತಾ ಚ ಶಿವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 12 ॥

ಮಹದಾದಿರಹಂಕಾರೋ ಭೂತಾದಿರ್ಭೂತಭಾವನಃ ।
ಭೂತಭವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯಚ್ಚ ಭೂತ ಭವ್ಯಭವತ್ಪ್ರಭುಃ ॥ 13 ॥

ದೇವಸೇನಾಪತಿರ್ನೇತಾ ಕುಮಾರೋ ದೇವನಾಯಕಃ ।
ತಾರಕಾರಿರ್ಮಹಾವೀರ್ಯಃ ಸಿಂಹವಕ್ತ್ರಶಿರೋಹರಃ ॥ 14 ॥

ಅನೇಕಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣಾಸುರಾನ್ತಕಃ ।
ಸುರಾನನ್ದಕರಃ ಶ್ರೀಮಾನಸುರಾದಿಭಯಂಕರಃ ॥ 15 ॥

ಅಸುರಾನ್ತಃ ಪುರಾಕ್ರನ್ದಕರಭೇರೀನಿನಾದನಃ ।
ಸುರವನ್ದ್ಯೋ ಜನಾನನ್ದಕರಶಿಂಜನ್ಮಣಿಧ್ವನಿಃ ॥ 16 ॥

ಸ್ಫುಟಾಟ್ಟಹಾಸಸಂಕ್ಷುಭ್ಯತ್ತಾರಕಾಸುರಮಾನಸಃ ।
ಮಹಾಕ್ರೋಧೋ ಮಹೋತ್ಸಾಹೋ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 17 ॥

ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾಬಾಹುರ್ಮಹಾಮಾಯೋ ಮಹಾಧೃತಿಃ ।
ರಣಭೀಮಃ ಶತ್ರುಹರೋ ಧೀರೋದಾತ್ತಗುಣೋತ್ತರಃ ॥ 18 ॥

ಮಹಾಧನುರ್ಮಹಾಬಾಣೋ ಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯಾತ್ಮಜಃ ।
ಮಹಾಖಡ್ಗೋ ಮಹಾಖೇಟೋ ಮಹಾಸತ್ವೋ ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ ॥ 19 ॥

ಮಹರ್ಧಿಶ್ಚ ಮಹಾಮಾಯೀ ಮಯೂರವರವಾಹನಃ ।
ಮಯೂರಬರ್ಹಾತಪತ್ರೋ ಮಯೂರನಟನಪ್ರಿಯಃ ॥ 20 ॥

ಮಹಾನುಭಾವೋಽಮೇಯಾತ್ಮಾಽಮೇಯಶ್ರೀಶ್ಚ ಮಹಾಪ್ರಭುಃ ।
ಸುಗುಣೋ ದುರ್ಗುಣದ್ವೇಷೀ ನಿರ್ಗುಣೋ ನಿರ್ಮಲೋಽಮಲಃ ॥ 21 ॥

ಸುಬಲೋ ವಿಮಲಃ ಕಾನ್ತಃ ಕಮಲಾಸನ ಪೂಜಿತಃ ।
ಕಾಲಃ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷಃ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶನಃ ॥ 22 ॥

ಮಹಾರಣೋ ಮಹಾಯೋದ್ಧಾ ಮಹಾಯುದ್ಧಪ್ರಿಯೋಽಭಯಃ ।
ಮಹಾರಥೋ ಮಹಾಭಾಗೋ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಃ ॥ 23 ॥

ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಃ ಪ್ರಿಯಃ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಯಾನ್ ಪ್ರೀತಿಧರಃ ಸಖಾ ।
ಗೌರೀಕರಸರೋಜಾಗ್ರ ಲಾಲನೀಯ ಮುಖಾಮ್ಬುಜಃ ॥ 24 ॥

ಕೃತ್ತಿಕಾಸ್ತನ್ಯಪಾನೈಕವ್ಯಗ್ರಷಡ್ವದನಾಮ್ಬುಜಃ ।
ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಂಗಭೂಭಾಗ ವಿಹಾರಣವಿಶಾರದಃ ॥ 25 ॥

ಈಶಾನನಯನಾನನ್ದಕನ್ದಲಾವಣ್ಯನಾಸಿಕಃ ।
ಚನ್ದ್ರಚೂಡಕರಾಮ್ಭೋಜ ಪರಿಮೃಷ್ಟಭುಜಾವಲಿಃ ॥ 26 ॥

ಲಮ್ಬೋದರ ಸಹಕ್ರೀಡಾ ಲಮ್ಪಟಃ ಶರಸಮ್ಭವಃ ।
ಅಮರಾನನನಾಲೀಕ ಚಕೋರೀಪೂರ್ಣ ಚನ್ದ್ರಮಾಃ ॥ 27 ॥

ಸರ್ವಾಂಗ ಸುನ್ದರಃ ಶ್ರೀಶಃ ಶ್ರೀಕರಃ ಶ್ರೀಪ್ರದಃ ಶಿವಃ ।
ವಲ್ಲೀಸಖೋ ವನಚರೋ ವಕ್ತಾ ವಾಚಸ್ಪತಿರ್ವರಃ ॥ 28 ॥

ಚನ್ದ್ರಚೂಡೋ ಬರ್ಹಿಪಿಂಛ ಶೇಖರೋ ಮಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲಃ ।
ಗುಡಾಕೇಶಃ ಸುವೃತ್ತೋರುಶಿರಾ ಮನ್ದಾರಶೇಖರಃ ॥ 29 ॥

ಬಿಮ್ಬಾಧರಃ ಕುನ್ದದನ್ತೋ ಜಪಾಶೋಣಾಗ್ರಲೋಚನಃ ।
ಷಡ್ದರ್ಶನೀನಟೀರಂಗರಸನೋ ಮಧುರಸ್ವನಃ ॥ 30 ॥

ಮೇಘಗಮ್ಭೀರನಿರ್ಘೋಷಃ ಪ್ರಿಯವಾಕ್ ಪ್ರಸ್ಫುಟಾಕ್ಷರಃ ।
ಸ್ಮಿತವಕ್ತ್ರಶ್ಚೋತ್ಪಲಾಕ್ಷಶ್ಚಾರುಗಮ್ಭೀರವೀಕ್ಷಣಃ ॥ 31 ॥

ಕರ್ಣಾನ್ತದೀರ್ಘನಯನಃ ಕರ್ಣಭೂಷಣ ಭೂಷಿತಃ ।
ಸುಕುಂಡಲಶ್ಚಾರುಗಂಡಃ ಕಮ್ಬುಗ್ರೀವೋ ಮಹಾಹನುಃ ॥ 32 ॥

ಪೀನಾಂಸೋ ಗೂಢಜತ್ರುಶ್ಚ ಪೀನವೃತ್ತಭುಜಾವಲಿಃ ।
ರಕ್ತಾಂಗೋ ರತ್ನಕೇಯೂರೋ ರತ್ನಕಂಕಣಭೂಷಿತಃ ॥ 33 ॥

ಜ್ಯಾಕಿಣಾಂಕ ಲಸದ್ವಾಮಪ್ರಕೋಷ್ಠವಲಯೋಜ್ಜ್ವಲಃ ।
ರೇಖಾಂಕುಶಧ್ವಜಚ್ಛತ್ರಪಾಣಿಪದ್ಮೋ ಮಹಾಯುಧಃ ॥ 34 ॥

ಸುರಲೋಕ ಭಯಧ್ವಾನ್ತ ಬಾಲಾರುಣಕರೋದಯಃ ।
ಅಂಗುಲೀಯಕರತ್ನಾಂಶು ದ್ವಿಗುಣೋದ್ಯನ್ನಖಾಂಕುರಃ ॥ 35 ॥

ಪೀನವಕ್ಷಾ ಮಹಾಹಾರೋ ನವರತ್ನವಿಭೂಷಣಃ ।
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೋ ಹೇಮಾಂಗೋ ಹಿರಣ್ಯಕವಚೋ ಹರಃ ॥ 36 ॥

ಹಿರಣ್ಮಯ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣೋ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷೋ ಹಿರಣ್ಯದಃ ।
ಹಿರಣ್ಯನಾಭಿಸ್ತ್ರಿವಲೀ ಲಲಿತೋದರಸುನ್ದರಃ ॥ 37 ॥

ಸುವರ್ಣಸೂತ್ರವಿಲಸದ್ವಿಶಂಕಟಕಟೀತಟಃ ।
ಪೀತಾಮ್ಬರಧರೋ ರತ್ನಮೇಖಲಾವೃತ ಮಧ್ಯಕಃ ॥ 38 ॥

ಪೀವರಾಲೋಮವೃತ್ತೋದ್ಯತ್ಸುಜಾನುರ್ಗುಪ್ತಗುಲ್ಫಕಃ ।
ಶಂಖಚಕ್ರಾಬ್ಜಕುಲಿಶಧ್ವಜರೇಖಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜಃ ॥ 39 ॥

ನವರತ್ನೋಜ್ಜ್ವಲತ್ಪಾದಕಟಕಃ ಪರಮಾಯುಧಃ ।
ಸುರೇನ್ದ್ರಮಕುಟಪ್ರೋದ್ಯನ್ಮಣಿ ರಂಜಿತಪಾದುಕಃ ॥ 40 ॥

ಪೂಜ್ಯಾಂಘ್ರಿಶ್ಚಾರುನಖರೋ ದೇವಸೇವ್ಯಸ್ವಪಾದುಕಃ ।
ಪಾರ್ವತೀಪಾಣಿ ಕಮಲಪರಿಮೃಷ್ಟಪದಾಮ್ಬುಜಃ ॥ 41 ॥

ಮತ್ತಮಾತಂಗ ಗಮನೋ ಮಾನ್ಯೋ ಮಾನ್ಯಗುಣಾಕರಃ ।
ಕ್ರೌಂಚ ದಾರಣದಕ್ಷೌಜಾಃ ಕ್ಷಣಃ ಕ್ಷಣವಿಭಾಗಕೃತ್ ॥ 42 ॥

ಸುಗಮೋ ದುರ್ಗಮೋ ದುರ್ಗೋ ದುರಾರೋಹೋಽರಿದುಃ ಸಹಃ ।
ಸುಭಗಃ ಸುಮುಖಃ ಸೂರ್ಯಃ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಃ ॥ 43 ॥

ಸ್ವಕಿಂಕರೋಪಸಂಸೃಷ್ಟಸೃಷ್ಟಿಸಂರಕ್ಷಿತಾಖಿಲಃ ।
ಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟಾ ಜಗದ್ಭರ್ತಾ ಜಗತ್ಸಂಹಾರಕಾರಕಃ ॥ 44 ॥

ಸ್ಥಾವರೋ ಜಂಗಮೋ ಜೇತಾ ವಿಜಯೋ ವಿಜಯಪ್ರದಃ ।
ಜಯಶೀಲೋ ಜಿತಾರಾತಿರ್ಜಿತಮಾಯೋ ಜಿತಾಸುರಃ ॥ 45 ॥

ಜಿತಕಾಮೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ಜಿತಮೋಹಸ್ಸುಮೋಹನಃ ।
ಕಾಮದಃ ಕಾಮಭೃತ್ಕಾಮೀ ಕಾಮರೂಪಃ ಕೃತಾಗಮಃ ॥ 46 ॥

ಕಾನ್ತಃ ಕಲ್ಯಃ ಕಲಿಧ್ವಂಸೀ ಕಲ್ಹಾರಕುಸುಮಪ್ರಿಯಃ ।
ರಾಮೋ ರಮಯಿತಾ ರಮ್ಯೋ ರಮಣೀಜನವಲ್ಲಭಃ ॥ 47 ॥

ರಸಜ್ಞೋ ರಸಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ರಸೋ ನವರಸಾತ್ಮಕಃ ।
ರಸಾತ್ಮಾ ರಸಿಕಾತ್ಮಾ ಚ ರಾಸಕ್ರೀಡಾಪರೋ ರತಿಃ ॥ 48 ॥

ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶಃ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಃ ।
ಕಲಾಭಿಜ್ಞಃ ಕಲಾರೂಪೀ ಕಲಾಪೀ ಸಕಲಪ್ರಭುಃ ॥ 49 ॥

ಬಿನ್ದುರ್ನಾದಃ ಕಲಾಮೂರ್ತಿಃ ಕಲಾತೀತೋಽಕ್ಷರಾತ್ಮಕಃ ।
ಮಾತ್ರಾಕಾರಃ ಸ್ವರಾಕಾರಃ ಏಕಮಾತ್ರೋ ದ್ವಿಮಾತ್ರಕಃ ॥ 50 ॥

ತ್ರಿಮಾತ್ರಕಶ್ಚತುರ್ಮಾತ್ರೋ ವ್ಯಕ್ತಃ ಸನ್ಧ್ಯಕ್ಷರಾತ್ಮಕಃ ।
ವ್ಯಂಜನಾತ್ಮಾ ವಿಯುಕ್ತಾತ್ಮಾ ಸಂಯುಕ್ತಾತ್ಮಾ ಸ್ವರಾತ್ಮಕಃ ॥ 51 ॥

ವಿಸರ್ಜನೀಯೋಽನುಸ್ವಾರಃ ಸರ್ವವರ್ಣತನುರ್ಮಹಾನ್ ।
ಅಕಾರಾತ್ಮಾಽಪ್ಯುಕಾರಾತ್ಮಾ ಮಕಾರಾತ್ಮಾ ತ್ರಿವರ್ಣಕಃ ॥ 52 ॥

ಓಂಕಾರೋಽಥ ವಷಟ್ಕಾರಃ ಸ್ವಾಹಾಕಾರಃ ಸ್ವಧಾಕೃತಿಃ ।
ಆಹುತಿರ್ಹವನಂ ಹವ್ಯಂ ಹೋತಾಽಧ್ವರ್ಯುರ್ಮಹಾಹವಿಃ ॥ 53 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಗಾತಾ ಸದಸ್ಯಶ್ಚ ಬರ್ಹಿರಿಧ್ಮಂ ಸಮಿಚ್ಚರುಃ ।
ಕವ್ಯಂ ಪಶುಃ ಪುರೋಡಾಶಃ ಆಮಿಕ್ಷಾ ವಾಜವಾಜಿನಮ್ ॥ 54 ॥

ಪವನಃ ಪಾವನಃ ಪೂತಃ ಪವಮಾನಃ ಪರಾಕೃತಿಃ ।
ಪವಿತ್ರಂ ಪರಿಧಿಃ ಪೂರ್ಣಪಾತ್ರಮುದ್ಭೂತಿರಿನ್ಧನಮ್ ॥ 55 ॥

ವಿಶೋಧನಂ ಪಶುಪತಿಃ ಪಶುಪಾಶವಿಮೋಚಕಃ ।
ಪಾಕಯಜ್ಞೋ ಮಹಾಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞಪತಿರ್ಯಜುಃ ॥ 56 ॥

ಯಜ್ಞಾಂಗೋ ಯಜ್ಞಗಮ್ಯಶ್ಚ ಯಜ್ವಾ ಯಜ್ಞಫಲಪ್ರದಃ ।
ಯಜ್ಞಾಂಗಭೂರ್ಯಜ್ಞಪತಿರ್ಯಜ್ಞಶ್ರೀರ್ಯಜ್ಞವಾಹನಃ ॥ 57 ॥

ಯಜ್ಞರಾಡ್ ಯಜ್ಞವಿಧ್ವಂಸೀ ಯಜ್ಞೇಶೋ ಯಜ್ಞರಕ್ಷಕಃ ।
ಸಹಸ್ರಬಾಹುಃ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ॥ 58 ॥

ಸಹಸ್ರವದನೋ ನಿತ್ಯಃ ಸಹಸ್ರಾತ್ಮಾ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರಾಟ್ ।
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷೋ ವಿಶ್ವಶ್ಚ ತೈಜಸಃ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಆತ್ಮವಾನ್ ॥ 59 ॥

ಅಣುರ್ಬೃಹತ್ಕೃಶಃ ಸ್ಥೂಲೋ ದೀರ್ಘೋ ಹ್ರಸ್ವಶ್ಚ ವಾಮನಃ ।
ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರೋಽನನ್ತೋ ವಿಶ್ವರೂಪೋ ನಿರಂಜನಃ ॥ 60 ॥

ಅಮೃತೇಶೋಽಮೃತಾಹಾರೋಽಮೃತದಾತಾಽಮೃತಾಂಗವಾನ್ ।
ಅಹೋರೂಪಸ್ತ್ರಿಯಾಮಾ ಚ ಸನ್ಧ್ಯಾರೂಪೋ ದಿನಾತ್ಮಕಃ ॥ 61 ॥

ಅನಿಮೇಷೋ ನಿಮೇಷಾತ್ಮಾ ಕಲಾ ಕಾಷ್ಠಾ ಕ್ಷಣಾತ್ಮಕಃ ।
ಮುಹೂರ್ತೋ ಘಟಿಕಾರೂಪೋ ಯಾಮೋ ಯಾಮಾತ್ಮಕಸ್ತಥಾ ॥ 62 ॥

ಪೂರ್ವಾಹ್ಣರೂಪೋ ಮಧ್ಯಾಹ್ನರೂಪಃ ಸಾಯಾಹ್ನರೂಪಕಃ ।
ಅಪರಾಹ್ಣೋಽತಿನಿಪುಣಃ ಸವನಾತ್ಮಾ ಪ್ರಜಾಗರಃ ॥ 63 ॥

ವೇದ್ಯೋ ವೇದಯಿತಾ ವೇದೋ ವೇದದೃಷ್ಟೋ ವಿದಾಂ ವರಃ ।
ವಿನಯೋ ನಯನೇತಾ ಚ ವಿದ್ವಜ್ಜನಬಹುಪ್ರಿಯಃ ॥ 64 ॥

ವಿಶ್ವಗೋಪ್ತಾ ವಿಶ್ವಭೋಕ್ತಾ ವಿಶ್ವಕೃದ್ವಿಶ್ವಭೇಷಜಮ್ ।
ವಿಶ್ವಮ್ಭರೋ ವಿಶ್ವಪತಿರ್ವಿಶ್ವರಾಡ್ವಿಶ್ವಮೋಹನಃ ॥ 65 ॥

ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷೀ ವಿಶ್ವಹನ್ತಾ ವೀರೋ ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾಧಿಪಃ ।
ವೀರಬಾಹುರ್ವೀರಹನ್ತಾ ವೀರಾಗ್ರ್ಯೋ ವೀರಸೈನಿಕಃ ॥ 66 ॥

ವೀರವಾದಪ್ರಿಯಃ ಶೂರ ಏಕವೀರಃ ಸುರಾಧಿಪಃ ।
ಶೂರಪದ್ಮಾಸುರದ್ವೇಷೀ ತಾರಕಾಸುರಭಂಜನಃ ॥ 67 ॥

ತಾರಾಧಿಪಸ್ತಾರಹಾರಃ ಶೂರಹನ್ತಾಽಶ್ವವಾಹನಃ ।
ಶರಭಃ ಶರಸಮ್ಭೂತಃ ಶಕ್ತಃ ಶರವಣೇಶಯಃ ॥ 68 ॥

ಶಾಂಕರಿಃ ಶಾಮ್ಭವಃ ಶಮ್ಭುಃ ಸಾಧುಃ ಸಾಧುಜನಪ್ರಿಯಃ ।
ಸಾರಾಂಗಃ ಸಾರಕಃ ಸರ್ವಃ ಶಾರ್ವಃ ಶಾರ್ವಜನಪ್ರಿಯಃ ॥ 69 ॥

ಗಂಗಾಸುತೋಽತಿಗಮ್ಭೀರೋ ಗಮ್ಭೀರಹೃದಯೋಽನಘಃ ।
ಅಮೋಘವಿಕ್ರಮಶ್ಚಕ್ರಶ್ಚಕ್ರಭೂಃ ಶಕ್ರಪೂಜಿತಃ ॥ 70 ॥

ಚಕ್ರಪಾಣಿಶ್ಚಕ್ರಪತಿಶ್ಚಕ್ರವಾಲಾನ್ತಭೂಪತಿಃ ।
ಸಾರ್ವಭೌಮಸ್ಸುರಪತಿಃ ಸರ್ವಲೋಕಾಧಿರಕ್ಷಕಃ ॥ 71 ॥

ಸಾಧುಪಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಃ ಸತ್ಯಸ್ಸತ್ಯವತಾಂ ವರಃ ।
ಸತ್ಯಪ್ರಿಯಃ ಸತ್ಯಗತಿಃ ಸತ್ಯಲೋಕಜನಪ್ರಿಯಃ ॥ 72 ॥

ಭೂತಭವ್ಯ ಭವದ್ರೂಪೋ ಭೂತಭವ್ಯಭವತ್ಪ್ರಭುಃ ।
ಭೂತಾದಿರ್ಭೂತಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ಭೂತವಿಧ್ವಂಸಕಾರಕಃ ॥ 73 ॥

ಭೂತಪ್ರತಿಷ್ಠಾಸಂಕರ್ತಾ ಭೂತಾಧಿಷ್ಠಾನಮವ್ಯಯಃ ।
ಓಜೋನಿಧಿರ್ಗುಣನಿಧಿಸ್ತೇಜೋರಾಶಿರಕಲ್ಮಷಃ ॥ 74 ॥

ಕಲ್ಮಷಘ್ನಃ ಕಲಿಧ್ವಂಸೀ ಕಲೌ ವರದವಿಗ್ರಹಃ ।
ಕಲ್ಯಾಣಮೂರ್ತಿಃ ಕಾಮಾತ್ಮಾ ಕಾಮಕ್ರೋಧವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 75 ॥

ಗೋಪ್ತಾ ಗೋಪಾಯಿತಾ ಗುಪ್ತಿರ್ಗುಣಾತೀತೋ ಗುಣಾಶ್ರಯಃ ।
ಸತ್ವಮೂರ್ತೀ ರಜೋಮೂರ್ತಿಸ್ತಮೋಮೂರ್ತಿಶ್ಚಿದಾತ್ಮಕಃ ॥ 76 ॥

ದೇವಸೇನಾಪತಿರ್ಭೂಮಾ ಮಹಿಮಾ ಮಹಿಮಾಕರಃ ।
ಪ್ರಕಾಶರೂಪಃ ಪಾಪಘ್ನಃ ಪವನಃ ಪಾವನೋಽನಲಃ ॥ 77 ॥

ಕೈಲಾಸನಿಲಯಃ ಕಾನ್ತಃ ಕನಕಾಚಲ ಕಾರ್ಮುಕಃ ।
ನಿರ್ಧೂತೋ ದೇವಭೂತಿಶ್ಚ ವ್ಯಾಕೃತಿಃ ಕ್ರತುರಕ್ಷಕಃ ॥ 78 ॥

ಉಪೇನ್ದ್ರ ಇನ್ದ್ರವನ್ದ್ಯಾಂಘ್ರಿರುರುಜಂಘ ಉರುಕ್ರಮಃ ।
ವಿಕ್ರಾನ್ತೋ ವಿಜಯಕ್ರಾನ್ತೋ ವಿವೇಕವಿನಯಪ್ರದಃ ॥ 79 ॥

ಅವಿನೀತಜನಧ್ವಂಸೀ ಸರ್ವಾವಗುಣವರ್ಜಿತಃ ।
ಕುಲಶೈಲೈಕನಿಲಯೋ ವಲ್ಲೀವಾಂಛಿತವಿಭ್ರಮಃ ॥ 80 ॥

ಶಾಮ್ಭವಃ ಶಮ್ಭುತನಯಃ ಶಂಕರಾಂಗವಿಭೂಷಣಃ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಃ ಸ್ವವಶಃ ಸ್ವಸ್ಥಃ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಃ ಪುರೂದ್ಭವಃ ॥ 81 ॥

ಮನುರ್ಮಾನವಗೋಪ್ತಾ ಚ ಸ್ಥವಿಷ್ಠಃ ಸ್ಥವಿರೋ ಯುವಾ ।
ಬಾಲಃ ಶಿಶುರ್ನಿತ್ಯಯುವಾ ನಿತ್ಯಕೌಮಾರವಾನ್ ಮಹಾನ್ ॥ 82 ॥

ಅಗ್ರಾಹ್ಯರೂಪೋ ಗ್ರಾಹ್ಯಶ್ಚ ಸುಗ್ರಹಃ ಸುನ್ದರಾಕೃತಿಃ ।
ಪ್ರಮರ್ದನಃ ಪ್ರಭೂತಶ್ರೀರ್ಲೋಹಿತಾಕ್ಷೋಽರಿಮರ್ದನಃ ॥ 83 ॥

ತ್ರಿಧಾಮಾ ತ್ರಿಕಕುತ್ತ್ರಿಶ್ರೀಃ ತ್ರಿಲೋಕನಿಲಯೋಽಲಯಃ ।
ಶರ್ಮದಃ ಶರ್ಮವಾನ್ ಶರ್ಮ ಶರಣ್ಯಃ ಶರಣಾಲಯಃ ॥ 84 ॥

ಸ್ಥಾಣುಃ ಸ್ಥಿರತರಃ ಸ್ಥೇಯಾನ್ ಸ್ಥಿರಶ್ರೀಃ ಸ್ಥಿರವಿಕ್ರಮಃ ।
ಸ್ಥಿರಪ್ರತಿಜ್ಞಃ ಸ್ಥಿರಧೀರ್ವಿಶ್ವರೇತಾಃ ಪ್ರಜಾಭವಃ ॥ 85 ॥

ಅತ್ಯಯಃ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸರ್ವಯೋಗವಿನಿಃಸೃತಃ ।
ಸರ್ವಯೋಗೇಶ್ವರಃ ಸಿದ್ಧಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವದರ್ಶನಃ ॥ 86 ॥

ವಸುರ್ವಸುಮನಾ ದೇವೋ ವಸುರೇತಾ ವಸುಪ್ರದಃ ।
ಸಮಾತ್ಮಾ ಸಮದರ್ಶೀ ಚ ಸಮದಃ ಸರ್ವದರ್ಶನಃ ॥ 87 ॥

ವೃಷಾಕೃತಿರ್ವೃಷಾರೂಢೋ ವೃಷಕರ್ಮಾ ವೃಷಪ್ರಿಯಃ ।
ಶುಚಿಃ ಶುಚಿಮನಾಃ ಶುದ್ಧಃ ಶುದ್ಧಕೀರ್ತಿಃ ಶುಚಿಶ್ರವಾಃ ॥ 88 ॥

ರೌದ್ರಕರ್ಮಾ ಮಹಾರೌದ್ರೋ ರುದ್ರಾತ್ಮಾ ರುದ್ರಸಮ್ಭವಃ ।
ಅನೇಕಮೂರ್ತಿರ್ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾಽನೇಕಬಾಹುರರಿನ್ದಮಃ ॥ 89 ॥

ವೀರಬಾಹುರ್ವಿಶ್ವಸೇನೋ ವಿನೇಯೋ ವಿನಯಪ್ರದಃ । vinayo??
ಸರ್ವಗಃ ಸರ್ವವಿತ್ಸರ್ವಃ ಸರ್ವವೇದಾನ್ತಗೋಚರಃ ॥ 90 ॥

ಕವಿಃ ಪುರಾಣೋಽನುಶಾಸ್ತಾ ಸ್ಥೂಲಸ್ಥೂಲ ಅಣೋರಣುಃ ।
ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುರ್ವಿಷ್ಣು ವಿನುತಃ ಕೃಷ್ಣಕೇಶಃ ಕಿಶೋರಕಃ ॥ 91 ॥

ಭೋಜನಂ ಭಾಜನಂ ಭೋಕ್ತಾ ವಿಶ್ವಭೋಕ್ತಾ ವಿಶಾಂ ಪತಿಃ ।
ವಿಶ್ವಯೋನಿರ್ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೋ ವಿರಾಗೋ ವೀರಸೇವಿತಃ ॥ 92 ॥

ಪುಣ್ಯಃ ಪುರುಯಶಾಃ ಪೂಜ್ಯಃ ಪೂತಕೀರ್ತಿಃ ಪುನರ್ವಸುಃ ।
ಸುರೇನ್ದ್ರಃ ಸರ್ವಲೋಕೇನ್ದ್ರೋ ಮಹೇನ್ದ್ರೋಪೇನ್ದ್ರವನ್ದಿತಃ ॥ 93 ॥

ವಿಶ್ವವೇದ್ಯೋ ವಿಶ್ವಪತಿರ್ವಿಶ್ವಭೃದ್ವಿಶ್ವಭೇಷಜಮ್ ।
ಮಧುರ್ಮಧುರಸಂಗೀತೋ ಮಾಧವಃ ಶುಚಿರೂಷ್ಮಲಃ ॥ 94 ॥

ಶುಕ್ರಃ ಶುಭ್ರಗುಣಃ ಶುಕ್ಲಃ ಶೋಕಹನ್ತಾ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಃ ।
ಮಹೇಷ್ವಾಸೋ ವಿಷ್ಣುಪತಿಃ ಮಹೀಹನ್ತಾ ಮಹೀಪತಿಃ ॥ 95 ॥

ಮರೀಚಿರ್ಮದನೋ ಮಾನೀ ಮಾತಂಗಗತಿರದ್ಭುತಃ ।
ಹಂಸಃ ಸುಪೂರ್ಣಃ ಸುಮನಾಃ ಭುಜಂಗೇಶಭುಜಾವಲಿಃ ॥ 96 ॥

ಪದ್ಮನಾಭಃ ಪಶುಪತಿಃ ಪಾರಜ್ಞೋ ವೇದಪಾರಗಃ ।
ಪಂಡಿತಃ ಪರಘಾತೀ ಚ ಸನ್ಧಾತಾ ಸನ್ಧಿಮಾನ್ ಸಮಃ ॥ 97 ॥

ದುರ್ಮರ್ಷಣೋ ದುಷ್ಟಶಾಸ್ತಾ ದುರ್ಧರ್ಷೋ ಯುದ್ಧಧರ್ಷಣಃ ।
ವಿಖ್ಯಾತಾತ್ಮಾ ವಿಧೇಯಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಪ್ರಖ್ಯಾತವಿಕ್ರಮಃ ॥ 98 ॥

ಸನ್ಮಾರ್ಗದೇಶಿಕೋ ಮಾರ್ಗರಕ್ಷಕೋ ಮಾರ್ಗದಾಯಕಃ ।
ಅನಿರುದ್ಧೋಽನಿರುದ್ಧಶ್ರೀರಾದಿತ್ಯೋ ದೈತ್ಯಮರ್ದನಃ ॥ 99 ॥

ಅನಿಮೇಷೋಽನಿಮೇಷಾರ್ಚ್ಯಸ್ತ್ರಿಜಗದ್ಗ್ರಾಮಣೀರ್ಗುಣೀ ।
ಸಮ್ಪೃಕ್ತಃ ಸಮ್ಪ್ರವೃತ್ತಾತ್ಮಾ ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮಾಽಽತ್ಮವಿತ್ತಮಃ ॥ 100 ॥

ಅರ್ಚಿಷ್ಮಾನರ್ಚನಪ್ರೀತಃ ಪಾಶಭೃತ್ಪಾವಕೋ ಮರುತ್ ।
ಸೋಮಃ ಸೌಮ್ಯಃ ಸೋಮಸುತಃ ಸೋಮಸುತ್ಸೋಮಭೂಷಣಃ ॥ 101 ॥

ಸರ್ವಸಾಮಪ್ರಿಯಃ ಸರ್ವಸಮಃ ಸರ್ವಂಸಹೋ ವಸುಃ ।
ಉಮಾಸೂನುರುಮಾಭಕ್ತ ಉತ್ಫುಲ್ಲಮುಖಪಂಕಜಃ ॥ 102 ॥

ಅಮೃತ್ಯುರಮರಾರಾತಿಮೃತ್ಯುರ್ಮೃತ್ಯುಂಜಯೋಽಜಿತಃ ।
ಮನ್ದಾರಕುಸುಮಾಪೀಡೋ ಮದನಾನ್ತಕವಲ್ಲಭಃ ॥ 103 ॥

ಮಾಲ್ಯವನ್ಮದನಾಕಾರೋ ಮಾಲತೀಕುಸುಮಪ್ರಿಯಃ ।
ಸುಪ್ರಸಾದಃ ಸುರಾರಾಧ್ಯಃ ಸುಮುಖಃ ಸುಮಹಾಯಶಾಃ ॥ 104 ॥

ವೃಷಪರ್ವಾ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೋ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನೋ ವೃಷೋದರಃ ।
ಮುಕ್ತೋ ಮುಕ್ತಗತಿರ್ಮೋಕ್ಷೋ ಮುಕುನ್ದೋ ಮುದ್ಗಲೀ ಮುನಿಃ ॥ 105 ॥

ಶ್ರುತವಾನ್ ಸುಶ್ರುತಃ ಶ್ರೋತಾ ಶ್ರುತಿಗಮ್ಯಃ ಶ್ರುತಿಸ್ತುತಃ ।
ವರ್ಧಮಾನೋ ವನರತಿರ್ವಾನಪ್ರಸ್ಥನಿಷೇವಿತಃ ॥ 106 ॥

ವಾಗ್ಮೀ ವರೋ ವಾವದೂಕೋ ವಸುದೇವವರಪ್ರದಃ ।
ಮಹೇಶ್ವರೋ ಮಯೂರಸ್ಥಃ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಸ್ತ್ರಿಶೂಲಧೃತ್ ॥ 107 ॥

ಓಜಸ್ತೇಜಶ್ಚ ತೇಜಸ್ವೀ ಪ್ರತಾಪಃ ಸುಪ್ರತಾಪವಾನ್ ।
ಋದ್ಧಿಃ ಸಮೃದ್ಧಿಃ ಸಂಸಿದ್ಧಿಃ ಸುಸಿದ್ಧಿಃ ಸಿದ್ಧಸೇವಿತಃ ॥ 108 ॥

ಅಮೃತಾಶೋಽಮೃತವಪುರಮೃತೋಽಮೃತದಾಯಕಃ ।
ಚನ್ದ್ರಮಾಶ್ಚನ್ದ್ರವದನಶ್ಚನ್ದ್ರದೃಕ್ ಚನ್ದ್ರಶೀತಲಃ ॥ 109 ॥

ಮತಿಮಾನ್ನೀತಿಮಾನ್ನೀತಿಃ ಕೀರ್ತಿಮಾನ್ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನಃ ।
ಔಷಧಂ ಚೌಷಧೀನಾಥಃ ಪ್ರದೀಪೋ ಭವಮೋಚನಃ ॥ 110 ॥

ಭಾಸ್ಕರೋ ಭಾಸ್ಕರತನುರ್ಭಾನುರ್ಭಯವಿನಾಶನಃ ।
ಚತುರ್ಯುಗವ್ಯವಸ್ಥಾತಾ ಯುಗಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 111 ॥

ಅಯುಜೋ ಮಿಥುನಂ ಯೋಗೋ ಯೋಗಜ್ಞೋ ಯೋಗಪಾರಗಃ ।
ಮಹಾಶನೋ ಮಹಾಭೂತೋ ಮಹಾಪುರುಷವಿಕ್ರಮಃ ॥ 112 ॥

ಯುಗಾನ್ತಕೃದ್ಯುಗಾವರ್ತೋ ದೃಶ್ಯಾದೃಶ್ಯಸ್ವರೂಪಕಃ ।
ಸಹಸ್ರಜಿನ್ಮಹಾಮೂರ್ತಿಃ ಸಹಸ್ರಾಯುಧಪಂಡಿತಃ ॥ 113 ॥

ಅನನ್ತಾಸುರಸಂಹರ್ತಾ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಃ ಸುಖಾಕರಃ ।
ಅಕ್ರೋಧನಃ ಕ್ರೋಧಹನ್ತಾ ಶತ್ರುಕ್ರೋಧವಿಮರ್ದನಃ ॥ 114 ॥

ವಿಶ್ವಮುರ್ತಿರ್ವಿಶ್ವಬಾಹುರ್ವಿಶ್ವದೃಗ್ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖಃ ।
ವಿಶ್ವೇಶೋ ವಿಶ್ವಸಂಸೇವ್ಯೋ ದ್ಯಾವಾಭೂಮಿವಿವರ್ಧನಃ ॥ 115 ॥

ಅಪಾನ್ನಿಧಿರಕರ್ತಾಽನ್ನಮನ್ನದಾತಾಽನ್ನದಾರುಣಃ ।
ಅಮ್ಭೋಜಮೌಲಿರುಜ್ಜೀವಃ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಾಣಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 116 ॥

ಸ್ಕನ್ದಃ ಸ್ಕನ್ದಧರೋ ಧುರ್ಯೋ ಧಾರ್ಯೋ ಧೃತಿರನಾತುರಃ ।
ಆತುರೌಷಧಿರವ್ಯಗ್ರೋ ವೈದ್ಯನಾಥೋಽಗದಂಕರಃ ॥ 117 ॥

ದೇವದೇವೋ ಬೃಹದ್ಭಾನುಃ ಸ್ವರ್ಭಾನುಃ ಪದ್ಮವಲ್ಲಭಃ ।
ಅಕುಲಃ ಕುಲನೇತಾ ಚ ಕುಲಸ್ರಷ್ಟಾ ಕುಲೇಶ್ವರಃ ।118 ॥
ನಿಧಿರ್ನಿಧಿಪ್ರಿಯಃ ಶಂಖಪದ್ಮಾದಿನಿಧಿಸೇವಿತಃ ।
ಶತಾನನ್ದಃ ಶತಾವರ್ತಃ ಶತಮೂರ್ತಿಃ ಶತಾಯುಧಃ ॥ 119 ॥

ಪದ್ಮಾಸನಃ ಪದ್ಮನೇತ್ರಃ ಪದ್ಮಾಂಘ್ರಿಃ ಪದ್ಮಪಾಣಿಕಃ ।
ಈಶಃ ಕಾರಣಕಾರ್ಯಾತ್ಮಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಮಾ ಸ್ಥೂಲಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ॥ 120 ॥

ಅಶರೀರೀ ತ್ರಿಶರೀರೀ ಶರೀರತ್ರಯನಾಯಕಃ ।
ಜಾಗ್ರತ್ಪ್ರಪಂಚಾಧಿಪತಿಃ ಸ್ವಪ್ನಲೋಕಾಭಿಮಾನವಾನ್ ॥ 121 ॥

ಸುಷುಪ್ತ್ಯವಸ್ಥಾಭಿಮಾನೀ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷೀ ತುರೀಯಗಃ ।
ಸ್ವಾಪನಃ ಸ್ವವಶೋ ವ್ಯಾಪೀ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿರ್ವಿರೋಚನಃ ॥ 122 ॥

ವೀರಸೇನೋ ವೀರವೇಷೋ ವೀರಾಯುಧಸಮಾವೃತಃ ।
ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಣ್ಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ ಶುಭಲಕ್ಷಣಃ ॥ 123 ॥

ಸಮಯಜ್ಞಃ ಸುಸಮಯ ಸಮಾಧಿಜನವಲ್ಲಭಃ ।
ಅತುಲೋಽತುಲ್ಯಮಹಿಮಾ ಶರಭೋಪಮವಿಕ್ರಮಃ ॥ 124 ॥

ಅಹೇತುರ್ಹೇತುಮಾನ್ಹೇತುಃ ಹೇತುಹೇತುಮದಾಶ್ರಯಃ ।
ವಿಕ್ಷರೋ ರೋಹಿತೋ ರಕ್ತೋ ವಿರಕ್ತೋ ವಿಜನಪ್ರಿಯಃ ॥ 125 ॥

ಮಹೀಧರೋ ಮಾತರಿಶ್ವಾ ಮಾಂಗಲ್ಯಮಕರಾಲಯಃ ।
ಮಧ್ಯಮಾನ್ತಾದಿರಕ್ಷೋಭ್ಯೋ ರಕ್ಷೋವಿಕ್ಷೋಭಕಾರಕಃ ॥ 126 ॥

ಗುಹೋ ಗುಹಾಶಯೋ ಗೋಪ್ತಾ ಗುಹ್ಯೋ ಗುಣಮಹಾರ್ಣವಃ ।
ನಿರುದ್ಯೋಗೋ ಮಹೋದ್ಯೋಗೀ ನಿರ್ನಿರೋಧೋ ನಿರಂಕುಶಃ ॥ 127 ॥

ಮಹಾವೇಗೋ ಮಹಾಪ್ರಾಣೋ ಮಹೇಶ್ವರಮನೋಹರಃ ।
ಅಮೃತಾಶೋಽಮಿತಾಹಾರೋ ಮಿತಭಾಷ್ಯಮಿತಾರ್ಥವಾಕ್ ॥ 128 ॥

ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಃ ಕ್ಷೋಭಕೃತ್ಕ್ಷೇಮಃ ಕ್ಷೇಮವಾನ್ ಕ್ಷೇಮವರ್ಧನಃ ।
ಋದ್ಧ ಋದ್ಧಿಪ್ರದೋ ಮತ್ತೋ ಮತ್ತಕೇಕಿನಿಷೂದನಃ ॥ 129 ॥

ಧರ್ಮೋ ಧರ್ಮವಿದಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ವೈಕುಂಠೋ ವಾಸವಪ್ರಿಯಃ ।
ಪರಧೀರೋಽಪರಾಕ್ರಾನ್ತ ಪರಿತುಷ್ಟಃ ಪರಾಸುಹೃತ್ ॥ 130 ॥

ರಾಮೋ ರಾಮನುತೋ ರಮ್ಯೋ ರಮಾಪತಿನುತೋ ಹಿತಃ ।
ವಿರಾಮೋ ವಿನತೋ ವಿದ್ವಾನ್ ವೀರಭದ್ರೋ ವಿಧಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 131 ॥

ವಿನಯೋ ವಿನಯಪ್ರೀತೋ ವಿಮತೋರುಮದಾಪಹಃ ।
ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸರ್ವದೈತ್ಯಭಯಂಕರಃ ॥ 132 ॥

ಶತ್ರುಘ್ನಃಶತ್ರುವಿನತಃ ಶತ್ರುಸಂಘಪ್ರಧರ್ಷಕಃ ।
ಸುದರ್ಶನ ಋತುಪತಿರ್ವಸನ್ತೋ ಮಾಧವೋ ಮಧುಃ ॥ 133 ॥

ವಸನ್ತಕೇಲಿನಿರತೋ ವನಕೇಲಿವಿಶಾರದಃ ।
ಪುಷ್ಪಧೂಲೀಪರಿವೃತೋ ನವಪಲ್ಲವಶೇಖರಃ ॥ 134 ॥

ಜಲಕೇಲಿಪರೋ ಜನ್ಯೋ ಜಹ್ನುಕನ್ಯೋಪಲಾಲಿತಃ ।
ಗಾಂಗೇಯೋ ಗೀತಕುಶಲೋ ಗಂಗಾಪೂರವಿಹಾರವಾನ್ ॥ 135 ॥

ಗಂಗಾಧರೋ ಗಣಪತಿರ್ಗಣನಾಥಸಮಾವೃತಃ ।
ವಿಶ್ರಾಮೋ ವಿಶ್ರಮಯುತೋ ವಿಶ್ವಭುಗ್ವಿಶ್ವದಕ್ಷಿಣಃ ॥ 136 ॥

ವಿಸ್ತಾರೋ ವಿಗ್ರಹೋ ವ್ಯಾಸೋ ವಿಶ್ವರಕ್ಷಣ ತತ್ಪರಃ ।
ವಿನತಾನನ್ದ ಕಾರೀ ಚ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಾಣನನ್ದನಃ ॥
ವಿಶಾಖಃ ಷಣ್ಮುಖಃ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಃ ಕಾಮಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 137 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

। ಓಂ ಶರವಣಭವ ಓಂ ।

Also Read:

1000 Names of Shri Subrahmanya | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil