Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Shri Subrahmanya | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

The sahasranamastotram is practiced in Swamimalai. It is said that the benefits that one would get by visiting Lord Swaminatha in Swamimalai could be attained by reciting the Sahasranama by Markandeya since the name itself is called Swamimalai Sahasranama. From Shri Subrahamnya Stutimanjari published by Shri Mahaperiyaval Trust.

Muruga Sahasranama Stotram in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ਮਾਰ੍ਕਣ੍ਡੇਯਪ੍ਰੋਕ੍ਤਮ੍ ॥

ਸ੍ਵਾਮਿਮਲੈ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍

ॐ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ, ਮਾਰ੍ਕਣ੍ਡੇਯ ऋਸ਼ਿਃ ।
ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ਛਨ੍ਦਃ । ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯੋ ਦੇਵਤਾ । ਸ਼ਰਜਨ੍ਮਾऽਕ੍ਸ਼ਯ ਇਤਿ ਬੀਜਂ,
ਸ਼ਕ੍ਤਿਧਰੋऽਕ੍ਸ਼ਯ ਇਤਿ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ । ਕਾਰ੍ਤਿਕੇਯ ਇਤਿ ਕੀਲਕਮ੍ ।
ਕ੍ਰੌਞ੍ਚਭੇਦੀਤ੍ਯਰ੍ਗਲਮ੍ । ਸ਼ਿਖਿਵਾਹਨ ਇਤਿ ਕਵਚਮ੍, ਸ਼ਣ੍ਮੁਖ ਇਤਿ ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਨਾਮ ਪਾਰਾਯਣੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।

ਕਰਨ੍ਯਾਸਃ
ॐ ਸ਼ਂ ਓਙ੍ਕਾਰਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਓਜੋਧਰਾਯ ਓਜਸ੍ਵਿਨੇ ਸੁਹਦ੍ਯਾਯ
ਹਸ਼੍ਟਚਿਤ੍ਤਾਤ੍ਮਨੇ ਭਾਸ੍ਵਦ੍ਰੂਪਾਯ ਅਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ । var ਭਾਸ੍ਵਰੂਪਾਯ
ॐ ਰਂ ਸ਼ਟ੍ਕੋਣ ਮਧ੍ਯਨਿਲਯਾਯ ਸ਼ਟ੍ਕਿਰੀਟਧਰਾਯ ਸ਼੍ਰੀਮਤੇ ਸ਼ਡਾਧਾਰਾਯ
ਸ਼ਡਾਨਨਾਯ ਲਲਾਟਸ਼ਣ੍ਣੇਤ੍ਰਾਯ ਅਭਯਵਰਦਹਸ੍ਤਾਯ ਤਰ੍ਜਨੀਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਂ ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਾਯ ਸ਼ਰਜਨ੍ਮਨੇ ਸ਼ੁਭਲਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਸ਼ਿਖਿਵਾਹਨਾਯ
ਸ਼ਡਕ੍ਸ਼ਰਾਯ ਸ੍ਵਾਮਿਨਾਥਾਯ ਮਧ੍ਯਮਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਣਂ ਕਸ਼ਾਨੁਸਮ੍ਭਵਾਯ ਕਵਚਿਨੇ ਕੁਕ੍ਕੁਟਧ੍ਵਜਾਯ
ਸ਼ੂਰਮਰ੍ਦਨਾਯ ਕੁਮਾਰਾਯ ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਾਯ (ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯ) ਅਨਾਮਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਂ ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਕੋਟਿਦਿਵ੍ਯਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਦ੍ਵਿਸ਼ਡ੍ਬਾਹਵੇ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਾਯ
ਮੂਲਪ੍ਰਕਤਿਰਹਿਤਾਯ ਕਨਿਸ਼੍ਠਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਂ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਸਰ੍ਵਰੂਪਾਤ੍ਮਨੇ ਖੇਟਧਰਾਯ ਖਡ੍ਗਿਨੇ
ਸ਼ਕ੍ਤਿਹਸ੍ਤਾਯ ਬ੍ਰਹ੍ਮੈਕਰੂਪਿਣੇ ਕਰਤਲਕਰਪਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ॥

ਏਵਂ ਹਦਯਾਦਿਨ੍ਯਾਸਃ । ॐ ਭੂਰ੍ਭੁਵਸ੍ਸੁਵਰੋਮਿਤਿ ਦਿਗ੍ਬਨ੍ਧਃ ।

ਧ੍ਯਾਨਮ੍ –
ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਮਿਨ੍ਦੁਕੋਟਿਸਦਸ਼ਂ ਰਤ੍ਨਪ੍ਰਭਾਸ਼ੋਭਿਤਂ var ਵਨ੍ਦੇ ਸ਼ਣ੍ਮੁਖ
ਬਾਲਾਰ੍ਕਦ੍ਯੁਤਿ ਸ਼ਟ੍ਕਿਰੀਟਵਿਲਸਤ੍ਕੇਯੂਰ ਹਾਰਾਨ੍ਵਿਤਮ੍ ।
ਕਰ੍ਣਾਲਮ੍ਬਿਤ ਕੁਣ੍ਡਲ ਪ੍ਰਵਿਲਸਦ੍ਗਣ੍ਡਸ੍ਥਲੈਃ ਸ਼ੋਭਿਤਂ ?? was missing la?
ਕਾਞ੍ਚੀ ਕਙ੍ਕਣਕਿਙ੍ਕਿਣੀਰਵਯੁਤਂ ਸ਼ਙ੍ਗਾਰਸਾਰੋਦਯਮ੍ ॥
ਸ਼ਡ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰਂ ਸ਼ਿਖਿਵਾਹਨਂ ਤ੍ਰਿਨਯਨਂ ਚਿਤ੍ਰਾਮ੍ਬਰਾਲਙ੍ਕਤਂ
ਵਜ੍ਰਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਮਸਿਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਮਭਯਂ ਖੇਟਂ ਧਨੁਸ਼੍ਚਕ੍ਰਕਮ੍ ।
ਪਾਸ਼ਂ ਕੁਕ੍ਕੁਟਮਙ੍ਕੁਸ਼ਂ ਚ ਵਰਦਂ ਦੋਰ੍ਭਿਦੇਧਾਨਂ ਸਦਾ ?de?
ਧ੍ਯਾਯਾਮੀਪ੍ਸਿਤ ਸਿਦ੍ਧਿਦਂ ਸ਼ਿਵਸੁਤਂ ਸ੍ਕਨ੍ਦਂ ਸੁਰਾਰਾਧਿਤਮ੍ ॥
ਦ੍ਵਿਸ਼ਡ੍ਭੁਜਂ ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਮਮ੍ਬਿਕਾਸੁਤਂ ਕੁਮਾਰਮਾਦਿਤ੍ਯ ਸਹਸ੍ਰਤੇਜਸਮ੍ ।
ਵਨ੍ਦੇ ਮਯੂਰਾਸਨਮਗ੍ਨਿਸਮ੍ਭਵਂ ਸੇਨਾਨ੍ਯਮਧ੍ਯਾਹਮਭੀਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਯੇ ॥

ਲਮਿਤ੍ਯਾਦਿ ਪਞ੍ਚਪੂਜਾ ।

ਅਥ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ।
ॐ ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਃ ਸੁਰੇਸ਼ਾਨਃ ਸੁਰਾਰਿਕੁਲਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾਗੁਰੂਰ੍ਗੁਰੁਃ ॥ ੧ ॥

ਈਸ਼ਾਨਗੁਰੁਰਵ੍ਯਕ੍ਤੋ ਵ੍ਯਕ੍ਤਰੂਪਃ ਸਨਾਤਨਃ ।
ਪ੍ਰਧਾਨਪੁਰੁਸ਼ਃ ਕਰ੍ਤਾ ਕਰ੍ਮ ਕਾਰ੍ਯਂ ਚ ਕਾਰਣਮ੍ ॥ ੨ ॥

ਅਧਿਸ਼੍ਠਾਨਂ ਚ ਵਿਜ੍ਞਾਨਂ ਭੋਕ੍ਤਾ ਭੋਗਸ਼੍ਚ ਕੇਵਲਃ ।
ਅਨਾਦਿਨਿਧਨਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਨਿਯਨ੍ਤਾ ਨਿਯਮੋ ਯਮਃ ॥ ੩ ॥

ਵਾਕ੍ਪਤਿਰ੍ਵਾਕ੍ਪ੍ਰਦੋ ਵਾਗ੍ਮੀ ਵਾਚ੍ਯੋ ਵਾਗ੍ਵਾਚਕਸ੍ਤਥਾ ।
ਪਿਤਾਮਹਗੁਰੁਰ੍ਲੋਕਗੁਰੁਸ੍ਤਤ੍ਵਾਰ੍ਥਬੋਧਕਃ ॥ ੪ ॥

ਪ੍ਰਣਵਾਰ੍ਥੋਪਦੇਸ਼੍ਟਾ ਚਾਪ੍ਯਜੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਸਨਾਤਨਃ ।
ਵੇਦਾਨ੍ਤਵੇਦ੍ਯੋ ਵੇਦਾਤ੍ਮਾ ਵੇਦਾਦਿਰ੍ਵੇਦਬੋਧਕਃ ॥ ੫ ॥

ਵੇਦਾਨ੍ਤੋ ਵੇਦਗੁਹ੍ਯਸ਼੍ਚ ਵੇਦਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਬੋਧਕਃ ।
ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਤ੍ਮਕਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਸ਼੍ਚਤੁਸ਼੍ਸ਼ਸ਼੍ਟਿਕਲਾਗੁਰੁਃ ॥ ੬ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਮਨ੍ਤ੍ਰਤਨ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਮਨ੍ਤ੍ਰੀ ਮਨ੍ਤ੍ਰੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਬੀਜਂ ਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰੋਪਦੇਸ਼ਕਃ ॥ ੭ ॥

ਮਹੋਤ੍ਸਾਹੋ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਧਰਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਜਗਤ੍ਸ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਜਗਦ੍ਭਰ੍ਤਾ ਜਗਨ੍ਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਜਗਨ੍ਮਯਃ ॥ ੮ ॥

ਜਗਦਾਦਿਰਨਾਦਿਸ਼੍ਚ ਜਗਦ੍ਬੀਜਂ ਜਗਦ੍ਗੁਰੂਃ ।
ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਮਯਃ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੯ ॥

ਸੁਖਮੂਰ੍ਤਿਃ ਸੁਖਕਰਃ ਸੁਖੀ ਸੁਖਕਰਾਕਤਿਃ ।
ਜ੍ਞਾਤਾ ਜ੍ਞੇਯੋ ਜ੍ਞਾਨਰੂਪੋ ਜ੍ਞਪ੍ਤਿਰ੍ਜ੍ਞਾਨਬਲਂ ਬੁਧਃ ॥ ੧੦ ॥

ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਜਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਗ੍ਰਸਿਸ਼੍ਣੁਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਭਵਿਸ਼੍ਣੁਃ ਸਹਿਸ਼੍ਣੁਕਃ ।
ਵਰ੍ਧਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਭੂਸ਼੍ਣੁਰਜਰਸ੍ਤਿਤਿਕ੍ਸ਼੍ਣੁਃ ਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਰਾਰ੍ਜਵਮ੍ ॥ ੧੧ ॥

ऋਜੁਃ ਸੁਗਮ੍ਯਃਸੁਲਭੋ ਦੁਰ੍ਲਭੋ ਲਾਭ ਈਪ੍ਸਿਤਃ ।
ਵਿਜ੍ਞੋ ਵਿਜ੍ਞਾਨਭੋਕ੍ਤਾ ਚ ਸ਼ਿਵਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ॥ ੧੨ ॥

ਮਹਦਾਦਿਰਹਙ੍ਕਾਰੋ ਭੂਤਾਦਿਰ੍ਭੂਤਭਾਵਨਃ ।
ਭੂਤਭਵ੍ਯ ਭਵਿਸ਼੍ਯਚ੍ਚ ਭੂਤ ਭਵ੍ਯਭਵਤ੍ਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੧੩ ॥

ਦੇਵਸੇਨਾਪਤਿਰ੍ਨੇਤਾ ਕੁਮਾਰੋ ਦੇਵਨਾਯਕਃ ।
ਤਾਰਕਾਰਿਰ੍ਮਹਾਵੀਰ੍ਯਃ ਸਿਂਹਵਕ੍ਤ੍ਰਸ਼ਿਰੋਹਰਃ ॥ ੧੪ ॥

ਅਨੇਕਕੋਟਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡ ਪਰਿਪੂਰ੍ਣਾਸੁਰਾਨ੍ਤਕਃ ।
ਸੁਰਾਨਨ੍ਦਕਰਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨਸੁਰਾਦਿਭਯਙ੍ਕਰਃ ॥ ੧੫ ॥

ਅਸੁਰਾਨ੍ਤਃ ਪੁਰਾਕ੍ਰਨ੍ਦਕਰਭੇਰੀਨਿਨਾਦਨਃ ।
ਸੁਰਵਨ੍ਦ੍ਯੋ ਜਨਾਨਨ੍ਦਕਰਸ਼ਿਞ੍ਜਨ੍ਮਣਿਧ੍ਵਨਿਃ ॥ ੧੬ ॥

ਸ੍ਫੁਟਾਟ੍ਟਹਾਸਸਙ੍ਕ੍ਸ਼ੁਭ੍ਯਤ੍ਤਾਰਕਾਸੁਰਮਾਨਸਃ ।
ਮਹਾਕ੍ਰੋਧੋ ਮਹੋਤ੍ਸਾਹੋ ਮਹਾਬਲਪਰਾਕ੍ਰਮਃ ॥ ੧੭ ॥

ਮਹਾਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਮਹਾਬਾਹੁਰ੍ਮਹਾਮਾਯੋ ਮਹਾਧਤਿਃ ।
ਰਣਭੀਮਃ ਸ਼ਤ੍ਰੁਹਰੋ ਧੀਰੋਦਾਤ੍ਤਗੁਣੋਤ੍ਤਰਃ ॥ ੧੮ ॥

ਮਹਾਧਨੁਰ੍ਮਹਾਬਾਣੋ ਮਹਾਦੇਵਪ੍ਰਿਯਾਤ੍ਮਜਃ ।
ਮਹਾਖਡ੍ਗੋ ਮਹਾਖੇਟੋ ਮਹਾਸਤ੍ਵੋ ਮਹਾਦ੍ਯੁਤਿਃ ॥ ੧੯ ॥

ਮਹਰ੍ਧਿਸ਼੍ਚ ਮਹਾਮਾਯੀ ਮਯੂਰਵਰਵਾਹਨਃ ।
ਮਯੂਰਬਰ੍ਹਾਤਪਤ੍ਰੋ ਮਯੂਰਨਟਨਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੨੦ ॥

ਮਹਾਨੁਭਾਵੋऽਮੇਯਾਤ੍ਮਾऽਮੇਯਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਚ ਮਹਾਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਸੁਗੁਣੋ ਦੁਰ੍ਗੁਣਦ੍ਵੇਸ਼ੀ ਨਿਰ੍ਗੁਣੋ ਨਿਰ੍ਮਲੋऽਮਲਃ ॥ ੨੧ ॥

ਸੁਬਲੋ ਵਿਮਲਃ ਕਾਨ੍ਤਃ ਕਮਲਾਸਨ ਪੂਜਿਤਃ ।
ਕਾਲਃ ਕਮਲਪਤ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਃ ਕਲਿਕਲ੍ਮਸ਼ਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੨੨ ॥

ਮਹਾਰਣੋ ਮਹਾਯੋਦ੍ਧਾ ਮਹਾਯੁਦ੍ਧਪ੍ਰਿਯੋऽਭਯਃ ।
ਮਹਾਰਥੋ ਮਹਾਭਾਗੋ ਭਕ੍ਤਾਭੀਸ਼੍ਟਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੨੩ ॥

ਭਕ੍ਤਪ੍ਰਿਯਃ ਪ੍ਰਿਯਃ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਯਾਨ੍ ਪ੍ਰੀਤਿਧਰਃ ਸਖਾ ।
ਗੌਰੀਕਰਸਰੋਜਾਗ੍ਰ ਲਾਲਨੀਯ ਮੁਖਾਮ੍ਬੁਜਃ ॥ ੨੪ ॥

ਕਤ੍ਤਿਕਾਸ੍ਤਨ੍ਯਪਾਨੈਕਵ੍ਯਗ੍ਰਸ਼ਡ੍ਵਦਨਾਮ੍ਬੁਜਃ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਚੂਡਾਙ੍ਗਭੂਭਾਗ ਵਿਹਾਰਣਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ॥ ੨੫ ॥

ਈਸ਼ਾਨਨਯਨਾਨਨ੍ਦਕਨ੍ਦਲਾਵਣ੍ਯਨਾਸਿਕਃ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਚੂਡਕਰਾਮ੍ਭੋਜ ਪਰਿਮਸ਼੍ਟਭੁਜਾਵਲਿਃ ॥ ੨੬ ॥

ਲਮ੍ਬੋਦਰ ਸਹਕ੍ਰੀਡਾ ਲਮ੍ਪਟਃ ਸ਼ਰਸਮ੍ਭਵਃ ।
ਅਮਰਾਨਨਨਾਲੀਕ ਚਕੋਰੀਪੂਰ੍ਣ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਾਃ ॥ ੨੭ ॥

ਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗ ਸੁਨ੍ਦਰਃ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਃ ਸ਼੍ਰੀਕਰਃ ਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰਦਃ ਸ਼ਿਵਃ ।
ਵਲ੍ਲੀਸਖੋ ਵਨਚਰੋ ਵਕ੍ਤਾ ਵਾਚਸ੍ਪਤਿਰ੍ਵਰਃ ॥ ੨੮ ॥

ਚਨ੍ਦ੍ਰਚੂਡੋ ਬਰ੍ਹਿਪਿਞ੍ਛ ਸ਼ੇਖਰੋ ਮਕੁਟੋਜ੍ਜ੍ਵਲਃ ।
ਗੁਡਾਕੇਸ਼ਃ ਸੁਵਤ੍ਤੋਰੁਸ਼ਿਰਾ ਮਨ੍ਦਾਰਸ਼ੇਖਰਃ ॥ ੨੯ ॥

ਬਿਮ੍ਬਾਧਰਃ ਕੁਨ੍ਦਦਨ੍ਤੋ ਜਪਾਸ਼ੋਣਾਗ੍ਰਲੋਚਨਃ ।
ਸ਼ਡ੍ਦਰ੍ਸ਼ਨੀਨਟੀਰਙ੍ਗਰਸਨੋ ਮਧੁਰਸ੍ਵਨਃ ॥ ੩੦ ॥

ਮੇਘਗਮ੍ਭੀਰਨਿਰ੍ਘੋਸ਼ਃ ਪ੍ਰਿਯਵਾਕ੍ ਪ੍ਰਸ੍ਫੁਟਾਕ੍ਸ਼ਰਃ ।
ਸ੍ਮਿਤਵਕ੍ਤ੍ਰਸ਼੍ਚੋਤ੍ਪਲਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਚਾਰੁਗਮ੍ਭੀਰਵੀਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੩੧ ॥

ਕਰ੍ਣਾਨ੍ਤਦੀਰ੍ਘਨਯਨਃ ਕਰ੍ਣਭੂਸ਼ਣ ਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਸੁਕੁਣ੍ਡਲਸ਼੍ਚਾਰੁਗਣ੍ਡਃ ਕਮ੍ਬੁਗ੍ਰੀਵੋ ਮਹਾਹਨੁਃ ॥ ੩੨ ॥

ਪੀਨਾਂਸੋ ਗੂਢਜਤ੍ਰੁਸ਼੍ਚ ਪੀਨਵਤ੍ਤਭੁਜਾਵਲਿਃ ।
ਰਕ੍ਤਾਙ੍ਗੋ ਰਤ੍ਨਕੇਯੂਰੋ ਰਤ੍ਨਕਙ੍ਕਣਭੂਸ਼ਿਤਃ ॥ ੩੩ ॥

ਜ੍ਯਾਕਿਣਾਙ੍ਕ ਲਸਦ੍ਵਾਮਪ੍ਰਕੋਸ਼੍ਠਵਲਯੋਜ੍ਜ੍ਵਲਃ ।
ਰੇਖਾਙ੍ਕੁਸ਼ਧ੍ਵਜਚ੍ਛਤ੍ਰਪਾਣਿਪਦ੍ਮੋ ਮਹਾਯੁਧਃ ॥ ੩੪ ॥

ਸੁਰਲੋਕ ਭਯਧ੍ਵਾਨ੍ਤ ਬਾਲਾਰੁਣਕਰੋਦਯਃ ।
ਅਙ੍ਗੁਲੀਯਕਰਤ੍ਨਾਂਸ਼ੁ ਦ੍ਵਿਗੁਣੋਦ੍ਯਨ੍ਨਖਾਙ੍ਕੁਰਃ ॥ ੩੫ ॥

ਪੀਨਵਕ੍ਸ਼ਾ ਮਹਾਹਾਰੋ ਨਵਰਤ੍ਨਵਿਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਹਿਰਣ੍ਯਗਰ੍ਭੋ ਹੇਮਾਙ੍ਗੋ ਹਿਰਣ੍ਯਕਵਚੋ ਹਰਃ ॥ ੩੬ ॥

ਹਿਰਣ੍ਮਯ ਸ਼ਿਰਸ੍ਤ੍ਰਾਣੋ ਹਿਰਣ੍ਯਾਕ੍ਸ਼ੋ ਹਿਰਣ੍ਯਦਃ ।
ਹਿਰਣ੍ਯਨਾਭਿਸ੍ਤ੍ਰਿਵਲੀ ਲਲਿਤੋਦਰਸੁਨ੍ਦਰਃ ॥ ੩੭ ॥

ਸੁਵਰ੍ਣਸੂਤ੍ਰਵਿਲਸਦ੍ਵਿਸ਼ਙ੍ਕਟਕਟੀਤਟਃ ।
ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਧਰੋ ਰਤ੍ਨਮੇਖਲਾਵਤ ਮਧ੍ਯਕਃ ॥ ੩੮ ॥

ਪੀਵਰਾਲੋਮਵਤ੍ਤੋਦ੍ਯਤ੍ਸੁਜਾਨੁਰ੍ਗੁਪ੍ਤਗੁਲ੍ਫਕਃ ।
ਸ਼ਙ੍ਖਚਕ੍ਰਾਬ੍ਜਕੁਲਿਸ਼ਧ੍ਵਜਰੇਖਾਙ੍ਘ੍ਰਿਪਙ੍ਕਜਃ ॥ ੩੯ ॥

ਨਵਰਤ੍ਨੋਜ੍ਜ੍ਵਲਤ੍ਪਾਦਕਟਕਃ ਪਰਮਾਯੁਧਃ ।
ਸੁਰੇਨ੍ਦ੍ਰਮਕੁਟਪ੍ਰੋਦ੍ਯਨ੍ਮਣਿ ਰਞ੍ਜਿਤਪਾਦੁਕਃ ॥ ੪੦ ॥

ਪੂਜ੍ਯਾਙ੍ਘ੍ਰਿਸ਼੍ਚਾਰੁਨਖਰੋ ਦੇਵਸੇਵ੍ਯਸ੍ਵਪਾਦੁਕਃ ।
ਪਾਰ੍ਵਤੀਪਾਣਿ ਕਮਲਪਰਿਮਸ਼੍ਟਪਦਾਮ੍ਬੁਜਃ ॥ ੪੧ ॥

ਮਤ੍ਤਮਾਤਙ੍ਗ ਗਮਨੋ ਮਾਨ੍ਯੋ ਮਾਨ੍ਯਗੁਣਾਕਰਃ ।
ਕ੍ਰੌਞ੍ਚ ਦਾਰਣਦਕ੍ਸ਼ੌਜਾਃ ਕ੍ਸ਼ਣਃ ਕ੍ਸ਼ਣਵਿਭਾਗਕਤ੍ ॥ ੪੨ ॥

ਸੁਗਮੋ ਦੁਰ੍ਗਮੋ ਦੁਰ੍ਗੋ ਦੁਰਾਰੋਹੋऽਰਿਦੁਃ ਸਹਃ ।
ਸੁਭਗਃ ਸੁਮੁਖਃ ਸੂਰ੍ਯਃ ਸੂਰ੍ਯਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਗਃ ॥ ੪੩ ॥

ਸ੍ਵਕਿਙ੍ਕਰੋਪਸਂਸਸ਼੍ਟਸਸ਼੍ਟਿਸਂਰਕ੍ਸ਼ਿਤਾਖਿਲਃ ।
ਜਗਤ੍ਸ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਜਗਦ੍ਭਰ੍ਤਾ ਜਗਤ੍ਸਂਹਾਰਕਾਰਕਃ ॥ ੪੪ ॥

ਸ੍ਥਾਵਰੋ ਜਙ੍ਗਮੋ ਜੇਤਾ ਵਿਜਯੋ ਵਿਜਯਪ੍ਰਦਃ ।
ਜਯਸ਼ੀਲੋ ਜਿਤਾਰਾਤਿਰ੍ਜਿਤਮਾਯੋ ਜਿਤਾਸੁਰਃ ॥ ੪੫ ॥

ਜਿਤਕਾਮੋ ਜਿਤਕ੍ਰੋਧੋ ਜਿਤਮੋਹਸ੍ਸੁਮੋਹਨਃ ।
ਕਾਮਦਃ ਕਾਮਭਤ੍ਕਾਮੀ ਕਾਮਰੂਪਃ ਕਤਾਗਮਃ ॥ ੪੬ ॥

ਕਾਨ੍ਤਃ ਕਲ੍ਯਃ ਕਲਿਧ੍ਵਂਸੀ ਕਲ੍ਹਾਰਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਰਾਮੋ ਰਮਯਿਤਾ ਰਮ੍ਯੋ ਰਮਣੀਜਨਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੪੭ ॥

ਰਸਜ੍ਞੋ ਰਸਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਰਸੋ ਨਵਰਸਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਰਸਾਤ੍ਮਾ ਰਸਿਕਾਤ੍ਮਾ ਚ ਰਾਸਕ੍ਰੀਡਾਪਰੋ ਰਤਿਃ ॥ ੪੮ ॥

ਸੂਰ੍ਯਕੋਟਿਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ਃ ਸੋਮਸੂਰ੍ਯਾਗ੍ਨਿਲੋਚਨਃ ।
ਕਲਾਭਿਜ੍ਞਃ ਕਲਾਰੂਪੀ ਕਲਾਪੀ ਸਕਲਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੪੯ ॥

ਬਿਨ੍ਦੁਰ੍ਨਾਦਃ ਕਲਾਮੂਰ੍ਤਿਃ ਕਲਾਤੀਤੋऽਕ੍ਸ਼ਰਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਮਾਤ੍ਰਾਕਾਰਃ ਸ੍ਵਰਾਕਾਰਃ ਏਕਮਾਤ੍ਰੋ ਦ੍ਵਿਮਾਤ੍ਰਕਃ ॥ ੫੦ ॥

ਤ੍ਰਿਮਾਤ੍ਰਕਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਮਾਤ੍ਰੋ ਵ੍ਯਕ੍ਤਃ ਸਨ੍ਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਵ੍ਯਞ੍ਜਨਾਤ੍ਮਾ ਵਿਯੁਕ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਸਂਯੁਕ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਸ੍ਵਰਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੫੧ ॥

ਵਿਸਰ੍ਜਨੀਯੋऽਨੁਸ੍ਵਾਰਃ ਸਰ੍ਵਵਰ੍ਣਤਨੁਰ੍ਮਹਾਨ੍ ।
ਅਕਾਰਾਤ੍ਮਾऽਪ੍ਯੁਕਾਰਾਤ੍ਮਾ ਮਕਾਰਾਤ੍ਮਾ ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਣਕਃ ॥ ੫੨ ॥

ਓਙ੍ਕਾਰੋऽਥ ਵਸ਼ਟ੍ਕਾਰਃ ਸ੍ਵਾਹਾਕਾਰਃ ਸ੍ਵਧਾਕਤਿਃ ।
ਆਹੁਤਿਰ੍ਹਵਨਂ ਹਵ੍ਯਂ ਹੋਤਾऽਧ੍ਵਰ੍ਯੁਰ੍ਮਹਾਹਵਿਃ ॥ ੫੩ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮੋਦ੍ਗਾਤਾ ਸਦਸ੍ਯਸ਼੍ਚ ਬਰ੍ਹਿਰਿਧ੍ਮਂ ਸਮਿਚ੍ਚਰੁਃ ।
ਕਵ੍ਯਂ ਪਸ਼ੁਃ ਪੁਰੋਡਾਸ਼ਃ ਆਮਿਕ੍ਸ਼ਾ ਵਾਜਵਾਜਿਨਮ੍ ॥ ੫੪ ॥

ਪਵਨਃ ਪਾਵਨਃ ਪੂਤਃ ਪਵਮਾਨਃ ਪਰਾਕਤਿਃ ।
ਪਵਿਤ੍ਰਂ ਪਰਿਧਿਃ ਪੂਰ੍ਣਪਾਤ੍ਰਮੁਦ੍ਭੂਤਿਰਿਨ੍ਧਨਮ੍ ॥ ੫੫ ॥

ਵਿਸ਼ੋਧਨਂ ਪਸ਼ੁਪਤਿਃ ਪਸ਼ੁਪਾਸ਼ਵਿਮੋਚਕਃ ।
ਪਾਕਯਜ੍ਞੋ ਮਹਾਯਜ੍ਞੋ ਯਜ੍ਞੋ ਯਜ੍ਞਪਤਿਰ੍ਯਜੁਃ ॥ ੫੬ ॥

ਯਜ੍ਞਾਙ੍ਗੋ ਯਜ੍ਞਗਮ੍ਯਸ਼੍ਚ ਯਜ੍ਵਾ ਯਜ੍ਞਫਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਯਜ੍ਞਾਙ੍ਗਭੂਰ੍ਯਜ੍ਞਪਤਿਰ੍ਯਜ੍ਞਸ਼੍ਰੀਰ੍ਯਜ੍ਞਵਾਹਨਃ ॥ ੫੭ ॥

ਯਜ੍ਞਰਾਡ੍ ਯਜ੍ਞਵਿਧ੍ਵਂਸੀ ਯਜ੍ਞੇਸ਼ੋ ਯਜ੍ਞਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਬਾਹੁਃ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਃ ਸਹਸ੍ਰਪਾਤ੍ ॥ ੫੮ ॥

ਸਹਸ੍ਰਵਦਨੋ ਨਿਤ੍ਯਃ ਸਹਸ੍ਰਾਤ੍ਮਾ ਵਿਰਾਟ੍ ਸ੍ਵਰਾਟ੍ ।
ਸਹਸ੍ਰਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਵਸ਼੍ਚ ਤੈਜਸਃ ਪ੍ਰਾਜ੍ਞ ਆਤ੍ਮਵਾਨ੍ ॥ ੫੯ ॥

ਅਣੁਰ੍ਬਹਤ੍ਕਸ਼ਃ ਸ੍ਥੂਲੋ ਦੀਰ੍ਘੋ ਹ੍ਰਸ੍ਵਸ਼੍ਚ ਵਾਮਨਃ ।
ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਃ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਤਰੋऽਨਨ੍ਤੋ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪੋ ਨਿਰਞ੍ਜਨਃ ॥ ੬੦ ॥

ਅਮਤੇਸ਼ੋऽਮਤਾਹਾਰੋऽਮਤਦਾਤਾऽਮਤਾਙ੍ਗਵਾਨ੍ ।
ਅਹੋਰੂਪਸ੍ਤ੍ਰਿਯਾਮਾ ਚ ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਰੂਪੋ ਦਿਨਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੬੧ ॥

ਅਨਿਮੇਸ਼ੋ ਨਿਮੇਸ਼ਾਤ੍ਮਾ ਕਲਾ ਕਾਸ਼੍ਠਾ ਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਮੁਹੂਰ੍ਤੋ ਘਟਿਕਾਰੂਪੋ ਯਾਮੋ ਯਾਮਾਤ੍ਮਕਸ੍ਤਥਾ ॥ ੬੨ ॥

ਪੂਰ੍ਵਾਹ੍ਣਰੂਪੋ ਮਧ੍ਯਾਹ੍ਨਰੂਪਃ ਸਾਯਾਹ੍ਨਰੂਪਕਃ ।
ਅਪਰਾਹ੍ਣੋऽਤਿਨਿਪੁਣਃ ਸਵਨਾਤ੍ਮਾ ਪ੍ਰਜਾਗਰਃ ॥ ੬੩ ॥

ਵੇਦ੍ਯੋ ਵੇਦਯਿਤਾ ਵੇਦੋ ਵੇਦਦਸ਼੍ਟੋ ਵਿਦਾਂ ਵਰਃ ।
ਵਿਨਯੋ ਨਯਨੇਤਾ ਚ ਵਿਦ੍ਵਜ੍ਜਨਬਹੁਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੬੪ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਗੋਪ੍ਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਭੋਕ੍ਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਕਦ੍ਵਿਸ਼੍ਵਭੇਸ਼ਜਮ੍ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਮ੍ਭਰੋ ਵਿਸ਼੍ਵਪਤਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਰਾਡ੍ਵਿਸ਼੍ਵਮੋਹਨਃ ॥ ੬੫ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਵਿਸ਼੍ਵਹਨ੍ਤਾ ਵੀਰੋ ਵਿਸ਼੍ਵਮ੍ਭਰਾਧਿਪਃ ।
ਵੀਰਬਾਹੁਰ੍ਵੀਰਹਨ੍ਤਾ ਵੀਰਾਗ੍ਰ੍ਯੋ ਵੀਰਸੈਨਿਕਃ ॥ ੬੬ ॥

ਵੀਰਵਾਦਪ੍ਰਿਯਃ ਸ਼ੂਰ ਏਕਵੀਰਃ ਸੁਰਾਧਿਪਃ ।
ਸ਼ੂਰਪਦ੍ਮਾਸੁਰਦ੍ਵੇਸ਼ੀ ਤਾਰਕਾਸੁਰਭਞ੍ਜਨਃ ॥ ੬੭ ॥

ਤਾਰਾਧਿਪਸ੍ਤਾਰਹਾਰਃ ਸ਼ੂਰਹਨ੍ਤਾऽਸ਼੍ਵਵਾਹਨਃ ।
ਸ਼ਰਭਃ ਸ਼ਰਸਮ੍ਭੂਤਃ ਸ਼ਕ੍ਤਃ ਸ਼ਰਵਣੇਸ਼ਯਃ ॥ ੬੮ ॥

ਸ਼ਾਙ੍ਕਰਿਃ ਸ਼ਾਮ੍ਭਵਃ ਸ਼ਮ੍ਭੁਃ ਸਾਧੁਃ ਸਾਧੁਜਨਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਸਾਰਾਙ੍ਗਃ ਸਾਰਕਃ ਸਰ੍ਵਃ ਸ਼ਾਰ੍ਵਃ ਸ਼ਾਰ੍ਵਜਨਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੬੯ ॥

ਗਙ੍ਗਾਸੁਤੋऽਤਿਗਮ੍ਭੀਰੋ ਗਮ੍ਭੀਰਹਦਯੋऽਨਘਃ ।
ਅਮੋਘਵਿਕ੍ਰਮਸ਼੍ਚਕ੍ਰਸ਼੍ਚਕ੍ਰਭੂਃ ਸ਼ਕ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ॥ ੭੦ ॥

ਚਕ੍ਰਪਾਣਿਸ਼੍ਚਕ੍ਰਪਤਿਸ਼੍ਚਕ੍ਰਵਾਲਾਨ੍ਤਭੂਪਤਿਃ ।
ਸਾਰ੍ਵਭੌਮਸ੍ਸੁਰਪਤਿਃ ਸਰ੍ਵਲੋਕਾਧਿਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੭੧ ॥

ਸਾਧੁਪਃ ਸਤ੍ਯਸਙ੍ਕਲ੍ਪਃ ਸਤ੍ਯਸ੍ਸਤ੍ਯਵਤਾਂ ਵਰਃ ।
ਸਤ੍ਯਪ੍ਰਿਯਃ ਸਤ੍ਯਗਤਿਃ ਸਤ੍ਯਲੋਕਜਨਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੭੨ ॥

ਭੂਤਭਵ੍ਯ ਭਵਦ੍ਰੂਪੋ ਭੂਤਭਵ੍ਯਭਵਤ੍ਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਭੂਤਾਦਿਰ੍ਭੂਤਮਧ੍ਯਸ੍ਥੋ ਭੂਤਵਿਧ੍ਵਂਸਕਾਰਕਃ ॥ ੭੩ ॥

ਭੂਤਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਸਙ੍ਕਰ੍ਤਾ ਭੂਤਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨਮਵ੍ਯਯਃ ।
ਓਜੋਨਿਧਿਰ੍ਗੁਣਨਿਧਿਸ੍ਤੇਜੋਰਾਸ਼ਿਰਕਲ੍ਮਸ਼ਃ ॥ ੭੪ ॥

ਕਲ੍ਮਸ਼ਘ੍ਨਃ ਕਲਿਧ੍ਵਂਸੀ ਕਲੌ ਵਰਦਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਕਲ੍ਯਾਣਮੂਰ੍ਤਿਃ ਕਾਮਾਤ੍ਮਾ ਕਾਮਕ੍ਰੋਧਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੭੫ ॥

ਗੋਪ੍ਤਾ ਗੋਪਾਯਿਤਾ ਗੁਪ੍ਤਿਰ੍ਗੁਣਾਤੀਤੋ ਗੁਣਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਸਤ੍ਵਮੂਰ੍ਤੀ ਰਜੋਮੂਰ੍ਤਿਸ੍ਤਮੋਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚਿਦਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੭੬ ॥

ਦੇਵਸੇਨਾਪਤਿਰ੍ਭੂਮਾ ਮਹਿਮਾ ਮਹਿਮਾਕਰਃ ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਰੂਪਃ ਪਾਪਘ੍ਨਃ ਪਵਨਃ ਪਾਵਨੋऽਨਲਃ ॥ ੭੭ ॥

ਕੈਲਾਸਨਿਲਯਃ ਕਾਨ੍ਤਃ ਕਨਕਾਚਲ ਕਾਰ੍ਮੁਕਃ ।
ਨਿਰ੍ਧੂਤੋ ਦੇਵਭੂਤਿਸ਼੍ਚ ਵ੍ਯਾਕਤਿਃ ਕ੍ਰਤੁਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੭੮ ॥

ਉਪੇਨ੍ਦ੍ਰ ਇਨ੍ਦ੍ਰਵਨ੍ਦ੍ਯਾਙ੍ਘ੍ਰਿਰੁਰੁਜਙ੍ਘ ਉਰੁਕ੍ਰਮਃ ।
ਵਿਕ੍ਰਾਨ੍ਤੋ ਵਿਜਯਕ੍ਰਾਨ੍ਤੋ ਵਿਵੇਕਵਿਨਯਪ੍ਰਦਃ ॥ ੭੯ ॥

ਅਵਿਨੀਤਜਨਧ੍ਵਂਸੀ ਸਰ੍ਵਾਵਗੁਣਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਕੁਲਸ਼ੈਲੈਕਨਿਲਯੋ ਵਲ੍ਲੀਵਾਞ੍ਛਿਤਵਿਭ੍ਰਮਃ ॥ ੮੦ ॥

ਸ਼ਾਮ੍ਭਵਃ ਸ਼ਮ੍ਭੁਤਨਯਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਙ੍ਗਵਿਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਃ ਸ੍ਵਵਸ਼ਃ ਸ੍ਵਸ੍ਥਃ ਪੁਸ਼੍ਕਰਾਕ੍ਸ਼ਃ ਪੁਰੂਦ੍ਭਵਃ ॥ ੮੧ ॥

ਮਨੁਰ੍ਮਾਨਵਗੋਪ੍ਤਾ ਚ ਸ੍ਥਵਿਸ਼੍ਠਃ ਸ੍ਥਵਿਰੋ ਯੁਵਾ ।
ਬਾਲਃ ਸ਼ਿਸ਼ੁਰ੍ਨਿਤ੍ਯਯੁਵਾ ਨਿਤ੍ਯਕੌਮਾਰਵਾਨ੍ ਮਹਾਨ੍ ॥ ੮੨ ॥

ਅਗ੍ਰਾਹ੍ਯਰੂਪੋ ਗ੍ਰਾਹ੍ਯਸ਼੍ਚ ਸੁਗ੍ਰਹਃ ਸੁਨ੍ਦਰਾਕਤਿਃ ।
ਪ੍ਰਮਰ੍ਦਨਃ ਪ੍ਰਭੂਤਸ਼੍ਰੀਰ੍ਲੋਹਿਤਾਕ੍ਸ਼ੋऽਰਿਮਰ੍ਦਨਃ ॥ ੮੩ ॥

ਤ੍ਰਿਧਾਮਾ ਤ੍ਰਿਕਕੁਤ੍ਤ੍ਰਿਸ਼੍ਰੀਃ ਤ੍ਰਿਲੋਕਨਿਲਯੋऽਲਯਃ ।
ਸ਼ਰ੍ਮਦਃ ਸ਼ਰ੍ਮਵਾਨ੍ ਸ਼ਰ੍ਮ ਸ਼ਰਣ੍ਯਃ ਸ਼ਰਣਾਲਯਃ ॥ ੮੪ ॥

ਸ੍ਥਾਣੁਃ ਸ੍ਥਿਰਤਰਃ ਸ੍ਥੇਯਾਨ੍ ਸ੍ਥਿਰਸ਼੍ਰੀਃ ਸ੍ਥਿਰਵਿਕ੍ਰਮਃ ।
ਸ੍ਥਿਰਪ੍ਰਤਿਜ੍ਞਃ ਸ੍ਥਿਰਧੀਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਰੇਤਾਃ ਪ੍ਰਜਾਭਵਃ ॥ ੮੫ ॥

ਅਤ੍ਯਯਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਃ ਸਰ੍ਵਯੋਗਵਿਨਿਃਸਤਃ ।
ਸਰ੍ਵਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰਃ ਸਿਦ੍ਧਃ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਃ ਸਰ੍ਵਦਰ੍ਸ਼ਨਃ ॥ ੮੬ ॥

ਵਸੁਰ੍ਵਸੁਮਨਾ ਦੇਵੋ ਵਸੁਰੇਤਾ ਵਸੁਪ੍ਰਦਃ ।
ਸਮਾਤ੍ਮਾ ਸਮਦਰ੍ਸ਼ੀ ਚ ਸਮਦਃ ਸਰ੍ਵਦਰ੍ਸ਼ਨਃ ॥ ੮੭ ॥

ਵਸ਼ਾਕਤਿਰ੍ਵਸ਼ਾਰੂਢੋ ਵਸ਼ਕਰ੍ਮਾ ਵਸ਼ਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਸ਼ੁਚਿਃ ਸ਼ੁਚਿਮਨਾਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧਕੀਰ੍ਤਿਃ ਸ਼ੁਚਿਸ਼੍ਰਵਾਃ ॥ ੮੮ ॥

ਰੌਦ੍ਰਕਰ੍ਮਾ ਮਹਾਰੌਦ੍ਰੋ ਰੁਦ੍ਰਾਤ੍ਮਾ ਰੁਦ੍ਰਸਮ੍ਭਵਃ ।
ਅਨੇਕਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਾਤ੍ਮਾऽਨੇਕਬਾਹੁਰਰਿਨ੍ਦਮਃ ॥ ੮੯ ॥

ਵੀਰਬਾਹੁਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਸੇਨੋ ਵਿਨੇਯੋ ਵਿਨਯਪ੍ਰਦਃ । vinayo??
ਸਰ੍ਵਗਃ ਸਰ੍ਵਵਿਤ੍ਸਰ੍ਵਃ ਸਰ੍ਵਵੇਦਾਨ੍ਤਗੋਚਰਃ ॥ ੯੦ ॥

ਕਵਿਃ ਪੁਰਾਣੋऽਨੁਸ਼ਾਸ੍ਤਾ ਸ੍ਥੂਲਸ੍ਥੂਲ ਅਣੋਰਣੁਃ ।
ਭ੍ਰਾਜਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਵਿਸ਼੍ਣੁ ਵਿਨੁਤਃ ਕਸ਼੍ਣਕੇਸ਼ਃ ਕਿਸ਼ੋਰਕਃ ॥ ੯੧ ॥

ਭੋਜਨਂ ਭਾਜਨਂ ਭੋਕ੍ਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਭੋਕ੍ਤਾ ਵਿਸ਼ਾਂ ਪਤਿਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਯੋਨਿਰ੍ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਰਾਗੋ ਵੀਰਸੇਵਿਤਃ ॥ ੯੨ ॥

ਪੁਣ੍ਯਃ ਪੁਰੁਯਸ਼ਾਃ ਪੂਜ੍ਯਃ ਪੂਤਕੀਰ੍ਤਿਃ ਪੁਨਰ੍ਵਸੁਃ ।
ਸੁਰੇਨ੍ਦ੍ਰਃ ਸਰ੍ਵਲੋਕੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰੋਪੇਨ੍ਦ੍ਰਵਨ੍ਦਿਤਃ ॥ ੯੩ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਵੇਦ੍ਯੋ ਵਿਸ਼੍ਵਪਤਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਭਦ੍ਵਿਸ਼੍ਵਭੇਸ਼ਜਮ੍ ।
ਮਧੁਰ੍ਮਧੁਰਸਙ੍ਗੀਤੋ ਮਾਧਵਃ ਸ਼ੁਚਿਰੂਸ਼੍ਮਲਃ ॥ ੯੪ ॥

ਸ਼ੁਕ੍ਰਃ ਸ਼ੁਭ੍ਰਗੁਣਃ ਸ਼ੁਕ੍ਲਃ ਸ਼ੋਕਹਨ੍ਤਾ ਸ਼ੁਚਿਸ੍ਮਿਤਃ ।
ਮਹੇਸ਼੍ਵਾਸੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਪਤਿਃ ਮਹੀਹਨ੍ਤਾ ਮਹੀਪਤਿਃ ॥ ੯੫ ॥

ਮਰੀਚਿਰ੍ਮਦਨੋ ਮਾਨੀ ਮਾਤਙ੍ਗਗਤਿਰਦ੍ਭੁਤਃ ।
ਹਂਸਃ ਸੁਪੂਰ੍ਣਃ ਸੁਮਨਾਃ ਭੁਜਙ੍ਗੇਸ਼ਭੁਜਾਵਲਿਃ ॥ ੯੬ ॥

ਪਦ੍ਮਨਾਭਃ ਪਸ਼ੁਪਤਿਃ ਪਾਰਜ੍ਞੋ ਵੇਦਪਾਰਗਃ ।
ਪਣ੍ਡਿਤਃ ਪਰਘਾਤੀ ਚ ਸਨ੍ਧਾਤਾ ਸਨ੍ਧਿਮਾਨ੍ ਸਮਃ ॥ ੯੭ ॥

ਦੁਰ੍ਮਰ੍ਸ਼ਣੋ ਦੁਸ਼੍ਟਸ਼ਾਸ੍ਤਾ ਦੁਰ੍ਧਰ੍ਸ਼ੋ ਯੁਦ੍ਧਧਰ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਵਿਖ੍ਯਾਤਾਤ੍ਮਾ ਵਿਧੇਯਾਤ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਵਪ੍ਰਖ੍ਯਾਤਵਿਕ੍ਰਮਃ ॥ ੯੮ ॥

ਸਨ੍ਮਾਰ੍ਗਦੇਸ਼ਿਕੋ ਮਾਰ੍ਗਰਕ੍ਸ਼ਕੋ ਮਾਰ੍ਗਦਾਯਕਃ ।
ਅਨਿਰੁਦ੍ਧੋऽਨਿਰੁਦ੍ਧਸ਼੍ਰੀਰਾਦਿਤ੍ਯੋ ਦੈਤ੍ਯਮਰ੍ਦਨਃ ॥ ੯੯ ॥

ਅਨਿਮੇਸ਼ੋऽਨਿਮੇਸ਼ਾਰ੍ਚ੍ਯਸ੍ਤ੍ਰਿਜਗਦ੍ਗ੍ਰਾਮਣੀਰ੍ਗੁਣੀ ।
ਸਮ੍ਪਕ੍ਤਃ ਸਮ੍ਪ੍ਰਵਤ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਨਿਵਤ੍ਤਾਤ੍ਮਾऽऽਤ੍ਮਵਿਤ੍ਤਮਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਅਰ੍ਚਿਸ਼੍ਮਾਨਰ੍ਚਨਪ੍ਰੀਤਃ ਪਾਸ਼ਭਤ੍ਪਾਵਕੋ ਮਰੁਤ੍ ।
ਸੋਮਃ ਸੌਮ੍ਯਃ ਸੋਮਸੁਤਃ ਸੋਮਸੁਤ੍ਸੋਮਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੧੦੧ ॥

ਸਰ੍ਵਸਾਮਪ੍ਰਿਯਃ ਸਰ੍ਵਸਮਃ ਸਰ੍ਵਂਸਹੋ ਵਸੁਃ ।
ਉਮਾਸੂਨੁਰੁਮਾਭਕ੍ਤ ਉਤ੍ਫੁਲ੍ਲਮੁਖਪਙ੍ਕਜਃ ॥ ੧੦੨ ॥

ਅਮਤ੍ਯੁਰਮਰਾਰਾਤਿਮਤ੍ਯੁਰ੍ਮਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯੋऽਜਿਤਃ ।
ਮਨ੍ਦਾਰਕੁਸੁਮਾਪੀਡੋ ਮਦਨਾਨ੍ਤਕਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੧੦੩ ॥

ਮਾਲ੍ਯਵਨ੍ਮਦਨਾਕਾਰੋ ਮਾਲਤੀਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਸੁਪ੍ਰਸਾਦਃ ਸੁਰਾਰਾਧ੍ਯਃ ਸੁਮੁਖਃ ਸੁਮਹਾਯਸ਼ਾਃ ॥ ੧੦੪ ॥

ਵਸ਼ਪਰ੍ਵਾ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਵਕ੍ਸੇਨੋ ਵਸ਼ੋਦਰਃ ।
ਮੁਕ੍ਤੋ ਮੁਕ੍ਤਗਤਿਰ੍ਮੋਕ੍ਸ਼ੋ ਮੁਕੁਨ੍ਦੋ ਮੁਦ੍ਗਲੀ ਮੁਨਿਃ ॥ ੧੦੫ ॥

ਸ਼੍ਰੁਤਵਾਨ੍ ਸੁਸ਼੍ਰੁਤਃ ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਸ਼੍ਰੁਤਿਗਮ੍ਯਃ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ੍ਤੁਤਃ ।
ਵਰ੍ਧਮਾਨੋ ਵਨਰਤਿਰ੍ਵਾਨਪ੍ਰਸ੍ਥਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ ॥ ੧੦੬ ॥

ਵਾਗ੍ਮੀ ਵਰੋ ਵਾਵਦੂਕੋ ਵਸੁਦੇਵਵਰਪ੍ਰਦਃ ।
ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੋ ਮਯੂਰਸ੍ਥਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਹਸ੍ਤਸ੍ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਧਤ੍ ॥ ੧੦੭ ॥

ਓਜਸ੍ਤੇਜਸ਼੍ਚ ਤੇਜਸ੍ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪਃ ਸੁਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ੍ ।
ऋਦ੍ਧਿਃ ਸਮਦ੍ਧਿਃ ਸਂਸਿਦ੍ਧਿਃ ਸੁਸਿਦ੍ਧਿਃ ਸਿਦ੍ਧਸੇਵਿਤਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਅਮਤਾਸ਼ੋऽਮਤਵਪੁਰਮਤੋऽਮਤਦਾਯਕਃ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਾਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਵਦਨਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਦਕ੍ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੀਤਲਃ ॥ ੧੦੯ ॥

ਮਤਿਮਾਨ੍ਨੀਤਿਮਾਨ੍ਨੀਤਿਃ ਕੀਰ੍ਤਿਮਾਨ੍ਕੀਰ੍ਤਿਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਔਸ਼ਧਂ ਚੌਸ਼ਧੀਨਾਥਃ ਪ੍ਰਦੀਪੋ ਭਵਮੋਚਨਃ ॥ ੧੧੦ ॥

ਭਾਸ੍ਕਰੋ ਭਾਸ੍ਕਰਤਨੁਰ੍ਭਾਨੁਰ੍ਭਯਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਚਤੁਰ੍ਯੁਗਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਤਾ ਯੁਗਧਰ੍ਮਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ॥ ੧੧੧ ॥

ਅਯੁਜੋ ਮਿਥੁਨਂ ਯੋਗੋ ਯੋਗਜ੍ਞੋ ਯੋਗਪਾਰਗਃ ।
ਮਹਾਸ਼ਨੋ ਮਹਾਭੂਤੋ ਮਹਾਪੁਰੁਸ਼ਵਿਕ੍ਰਮਃ ॥ ੧੧੨ ॥

ਯੁਗਾਨ੍ਤਕਦ੍ਯੁਗਾਵਰ੍ਤੋ ਦਸ਼੍ਯਾਦਸ਼੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਕਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਜਿਨ੍ਮਹਾਮੂਰ੍ਤਿਃ ਸਹਸ੍ਰਾਯੁਧਪਣ੍ਡਿਤਃ ॥ ੧੧੩ ॥

ਅਨਨ੍ਤਾਸੁਰਸਂਹਰ੍ਤਾ ਸੁਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਃ ਸੁਖਾਕਰਃ ।
ਅਕ੍ਰੋਧਨਃ ਕ੍ਰੋਧਹਨ੍ਤਾ ਸ਼ਤ੍ਰੁਕ੍ਰੋਧਵਿਮਰ੍ਦਨਃ ॥ ੧੧੪ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਮੁਰ੍ਤਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਬਾਹੁਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਦਗ੍ਵਿਸ਼੍ਵਤੋ ਮੁਖਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਵਸਂਸੇਵ੍ਯੋ ਦ੍ਯਾਵਾਭੂਮਿਵਿਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੧੧੫ ॥

ਅਪਾਨ੍ਨਿਧਿਰਕਰ੍ਤਾऽਨ੍ਨਮਨ੍ਨਦਾਤਾऽਨ੍ਨਦਾਰੁਣਃ ।
ਅਮ੍ਭੋਜਮੌਲਿਰੁਜ੍ਜੀਵਃ ਪ੍ਰਾਣਃ ਪ੍ਰਾਣਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ॥ ੧੧੬ ॥

ਸ੍ਕਨ੍ਦਃ ਸ੍ਕਨ੍ਦਧਰੋ ਧੁਰ੍ਯੋ ਧਾਰ੍ਯੋ ਧਤਿਰਨਾਤੁਰਃ ।
ਆਤੁਰੌਸ਼ਧਿਰਵ੍ਯਗ੍ਰੋ ਵੈਦ੍ਯਨਾਥੋऽਗਦਙ੍ਕਰਃ ॥ ੧੧੭ ॥

ਦੇਵਦੇਵੋ ਬਹਦ੍ਭਾਨੁਃ ਸ੍ਵਰ੍ਭਾਨੁਃ ਪਦ੍ਮਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਅਕੁਲਃ ਕੁਲਨੇਤਾ ਚ ਕੁਲਸ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਕੁਲੇਸ਼੍ਵਰਃ ।੧੧੮ ॥
ਨਿਧਿਰ੍ਨਿਧਿਪ੍ਰਿਯਃ ਸ਼ਙ੍ਖਪਦ੍ਮਾਦਿਨਿਧਿਸੇਵਿਤਃ ।
ਸ਼ਤਾਨਨ੍ਦਃ ਸ਼ਤਾਵਰ੍ਤਃ ਸ਼ਤਮੂਰ੍ਤਿਃ ਸ਼ਤਾਯੁਧਃ ॥ ੧੧੯ ॥

ਪਦ੍ਮਾਸਨਃ ਪਦ੍ਮਨੇਤ੍ਰਃ ਪਦ੍ਮਾਙ੍ਘ੍ਰਿਃ ਪਦ੍ਮਪਾਣਿਕਃ ।
ਈਸ਼ਃ ਕਾਰਣਕਾਰ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਸ੍ਥੂਲਮੂਰ੍ਤਿਮਾਨ੍ ॥ ੧੨੦ ॥

ਅਸ਼ਰੀਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਰੀਰੀ ਸ਼ਰੀਰਤ੍ਰਯਨਾਯਕਃ ।
ਜਾਗ੍ਰਤ੍ਪ੍ਰਪਞ੍ਚਾਧਿਪਤਿਃ ਸ੍ਵਪ੍ਨਲੋਕਾਭਿਮਾਨਵਾਨ੍ ॥ ੧੨੧ ॥

ਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤ੍ਯਵਸ੍ਥਾਭਿਮਾਨੀ ਸਰ੍ਵਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਤੁਰੀਯਗਃ ।
ਸ੍ਵਾਪਨਃ ਸ੍ਵਵਸ਼ੋ ਵ੍ਯਾਪੀ ਵਿਸ਼੍ਵਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਵਿਰੋਚਨਃ ॥ ੧੨੨ ॥

ਵੀਰਸੇਨੋ ਵੀਰਵੇਸ਼ੋ ਵੀਰਾਯੁਧਸਮਾਵਤਃ ।
ਸਰ੍ਵਲਕ੍ਸ਼ਣਲਕ੍ਸ਼ਣ੍ਯੋ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਵਾਨ੍ ਸ਼ੁਭਲਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੧੨੩ ॥

ਸਮਯਜ੍ਞਃ ਸੁਸਮਯ ਸਮਾਧਿਜਨਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਅਤੁਲੋऽਤੁਲ੍ਯਮਹਿਮਾ ਸ਼ਰਭੋਪਮਵਿਕ੍ਰਮਃ ॥ ੧੨੪ ॥

ਅਹੇਤੁਰ੍ਹੇਤੁਮਾਨ੍ਹੇਤੁਃ ਹੇਤੁਹੇਤੁਮਦਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਵਿਕ੍ਸ਼ਰੋ ਰੋਹਿਤੋ ਰਕ੍ਤੋ ਵਿਰਕ੍ਤੋ ਵਿਜਨਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੨੫ ॥

ਮਹੀਧਰੋ ਮਾਤਰਿਸ਼੍ਵਾ ਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯਮਕਰਾਲਯਃ ।
ਮਧ੍ਯਮਾਨ੍ਤਾਦਿਰਕ੍ਸ਼ੋਭ੍ਯੋ ਰਕ੍ਸ਼ੋਵਿਕ੍ਸ਼ੋਭਕਾਰਕਃ ॥ ੧੨੬ ॥

ਗੁਹੋ ਗੁਹਾਸ਼ਯੋ ਗੋਪ੍ਤਾ ਗੁਹ੍ਯੋ ਗੁਣਮਹਾਰ੍ਣਵਃ ।
ਨਿਰੁਦ੍ਯੋਗੋ ਮਹੋਦ੍ਯੋਗੀ ਨਿਰ੍ਨਿਰੋਧੋ ਨਿਰਙ੍ਕੁਸ਼ਃ ॥ ੧੨੭ ॥

ਮਹਾਵੇਗੋ ਮਹਾਪ੍ਰਾਣੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਮਨੋਹਰਃ ।
ਅਮਤਾਸ਼ੋऽਮਿਤਾਹਾਰੋ ਮਿਤਭਾਸ਼੍ਯਮਿਤਾਰ੍ਥਵਾਕ੍ ॥ ੧੨੮ ॥

ਅਕ੍ਸ਼ੋਭ੍ਯਃ ਕ੍ਸ਼ੋਭਕਤ੍ਕ੍ਸ਼ੇਮਃ ਕ੍ਸ਼ੇਮਵਾਨ੍ ਕ੍ਸ਼ੇਮਵਰ੍ਧਨਃ ।
ऋਦ੍ਧ ऋਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦੋ ਮਤ੍ਤੋ ਮਤ੍ਤਕੇਕਿਨਿਸ਼ੂਦਨਃ ॥ ੧੨੯ ॥

ਧਰ੍ਮੋ ਧਰ੍ਮਵਿਦਾਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਵੈਕੁਣ੍ਠੋ ਵਾਸਵਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਪਰਧੀਰੋऽਪਰਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤ ਪਰਿਤੁਸ਼੍ਟਃ ਪਰਾਸੁਹਤ੍ ॥ ੧੩੦ ॥

ਰਾਮੋ ਰਾਮਨੁਤੋ ਰਮ੍ਯੋ ਰਮਾਪਤਿਨੁਤੋ ਹਿਤਃ ।
ਵਿਰਾਮੋ ਵਿਨਤੋ ਵਿਦ੍ਵਾਨ੍ ਵੀਰਭਦ੍ਰੋ ਵਿਧਿਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੩੧ ॥

ਵਿਨਯੋ ਵਿਨਯਪ੍ਰੀਤੋ ਵਿਮਤੋਰੁਮਦਾਪਹਃ ।
ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਮਤਾਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਃ ਸਰ੍ਵਦੈਤ੍ਯਭਯਙ੍ਕਰਃ ॥ ੧੩੨ ॥

ਸ਼ਤ੍ਰੁਘ੍ਨਃਸ਼ਤ੍ਰੁਵਿਨਤਃ ਸ਼ਤ੍ਰੁਸਙ੍ਘਪ੍ਰਧਰ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਸੁਦਰ੍ਸ਼ਨ ऋਤੁਪਤਿਰ੍ਵਸਨ੍ਤੋ ਮਾਧਵੋ ਮਧੁਃ ॥ ੧੩੩ ॥

ਵਸਨ੍ਤਕੇਲਿਨਿਰਤੋ ਵਨਕੇਲਿਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ।
ਪੁਸ਼੍ਪਧੂਲੀਪਰਿਵਤੋ ਨਵਪਲ੍ਲਵਸ਼ੇਖਰਃ ॥ ੧੩੪ ॥

ਜਲਕੇਲਿਪਰੋ ਜਨ੍ਯੋ ਜਹ੍ਨੁਕਨ੍ਯੋਪਲਾਲਿਤਃ ।
ਗਾਙ੍ਗੇਯੋ ਗੀਤਕੁਸ਼ਲੋ ਗਙ੍ਗਾਪੂਰਵਿਹਾਰਵਾਨ੍ ॥ ੧੩੫ ॥

ਗਙ੍ਗਾਧਰੋ ਗਣਪਤਿਰ੍ਗਣਨਾਥਸਮਾਵਤਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਰਾਮੋ ਵਿਸ਼੍ਰਮਯੁਤੋ ਵਿਸ਼੍ਵਭੁਗ੍ਵਿਸ਼੍ਵਦਕ੍ਸ਼ਿਣਃ ॥ ੧੩੬ ॥

ਵਿਸ੍ਤਾਰੋ ਵਿਗ੍ਰਹੋ ਵ੍ਯਾਸੋ ਵਿਸ਼੍ਵਰਕ੍ਸ਼ਣ ਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਵਿਨਤਾਨਨ੍ਦ ਕਾਰੀ ਚ ਪਾਰ੍ਵਤੀਪ੍ਰਾਣਨਨ੍ਦਨਃ ॥
ਵਿਸ਼ਾਖਃ ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਃ ਕਾਰ੍ਤਿਕੇਯਃ ਕਾਮਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ॥ ੧੩੭ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

। ॐ ਸ਼ਰਵਣਭਵ ॐ ।

Also Read:

1000 Names of Shri Subrahmanya /Muruga/Karthigeya | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

 

1000 Names of Shri Subrahmanya | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top