Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Shri Subrahmanya | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

The sahasranamastotram is practiced in Swamimalai. It is said that the benefits that one would get by visiting Lord Swaminatha in Swamimalai could be attained by reciting the Sahasranama by Markandeya since the name itself is called Swamimalai Sahasranama. From Shri Subrahamnya Stutimanjari published by Shri Mahaperiyaval Trust.

Muruga Sahasranama Stotram in Tamil:

॥ ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் மார்கண்டே³யப்ரோக்தம் ॥

ஸ்வாமிமலை ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம்

ௐ ஶ்ரீ க³ணேஶாய நம: ।
அஸ்ய ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய, மார்கண்டே³ய ருʼஷி: ।
அநுஷ்டுப்ச²ந்த:³ । ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்யோ தே³வதா । ஶரஜந்மாঽக்ஷய இதி பீ³ஜம்,
ஶக்தித⁴ரோঽக்ஷய இதி ஶக்தி: । கார்திகேய இதி கீலகம் ।
க்ரௌஞ்சபே⁴தீ³த்யர்க³லம் । ஶிகி²வாஹந இதி கவசம், ஷண்முக² இதி த்⁴யாநம் ।
ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய ப்ரஸாத³ ஸித்³த்⁴யர்தே² நாம பாராயணே விநியோக:³ ।

கரந்யாஸ:
ௐ ஶம் ஓங்காரஸ்வரூபாய ஓஜோத⁴ராய ஓஜஸ்விநே ஸுஹ்ருʼத்³யாய
ஹ்ருʼஷ்டசித்தாத்மநே பா⁴ஸ்வத்³ரூபாய அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: । var பா⁴ஸ்வரூபாய
ௐ ரம் ஷட்கோண மத்⁴யநிலயாய ஷட்கிரீடத⁴ராய ஶ்ரீமதே ஷடா³தா⁴ராய
ஷடா³நநாய லலாடஷண்ணேத்ராய அப⁴யவரத³ஹஸ்தாய தர்ஜநீப்⁴யாம் நம: ।
ௐ வம் ஷண்முகா²ய ஶரஜந்மநே ஶுப⁴லக்ஷணாய ஶிகி²வாஹநாய
ஷட³க்ஷராய ஸ்வாமிநாதா²ய மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: ।
ௐ ணம் க்ருʼஶாநுஸம்ப⁴வாய கவசிநே குக்குடத்⁴வஜாய
ஶூரமர்த³நாய குமாராய ஸுப்³ரஹ்மண்யாய (ஸுப்³ரஹ்மண்ய) அநாமிகாப்⁴யாம் நம: ।
ௐ ப⁴ம் கந்த³ர்பகோடிதி³வ்யவிக்³ரஹாய த்³விஷட்³பா³ஹவே த்³வாத³ஶாக்ஷாய
மூலப்ரக்ருʼதிரஹிதாய கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம: ।
ௐ வம் ஸச்சிதா³நந்த³ஸ்வரூபாய ஸர்வரூபாத்மநே கே²டத⁴ராய க²ட்³கி³நே
ஶக்திஹஸ்தாய ப்³ரஹ்மைகரூபிணே கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ॥

ஏவம் ஹ்ருʼத³யாதி³ந்யாஸ: । ௐ பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த:⁴ ।

த்⁴யாநம் –
த்⁴யாயேத்ஷண்முக²மிந்து³கோடிஸத்³ருʼஶம் ரத்நப்ரபா⁴ஶோபி⁴தம் var வந்தே³ ஷண்முக²
பா³லார்கத்³யுதி ஷட்கிரீடவிலஸத்கேயூர ஹாராந்விதம் ।
கர்ணாலம்பி³த குண்ட³ல ப்ரவிலஸத்³க³ண்ட³ஸ்த²லை: ஶோபி⁴தம் ?? was missing la?
காஞ்சீ கங்கணகிங்கிணீரவயுதம் ஶ்ருʼங்கா³ரஸாரோத³யம் ॥
ஷட்³வக்த்ரம் ஶிகி²வாஹநம் த்ரிநயநம் சித்ராம்ப³ராலங்க்ருʼதம்
வஜ்ரம் ஶக்திமஸிம் த்ரிஶூலமப⁴யம் கே²டம் த⁴நுஶ்சக்ரகம் ।
பாஶம் குக்குடமங்குஶம் ச வரத³ம் தோ³ர்பி⁴தே³தா⁴நம் ஸதா³ ?de?
த்⁴யாயாமீப்ஸித ஸித்³தி⁴த³ம் ஶிவஸுதம் ஸ்கந்த³ம் ஸுராராதி⁴தம் ॥
த்³விஷட்³பு⁴ஜம் ஷண்முக²மம்பி³காஸுதம் குமாரமாதி³த்ய ஸஹஸ்ரதேஜஸம் ।
வந்தே³ மயூராஸநமக்³நிஸம்ப⁴வம் ஸேநாந்யமத்⁴யாஹமபீ⁴ஷ்டஸித்³த⁴யே ॥

லமித்யாதி³ பஞ்சபூஜா ।

அத² ஸ்தோத்ரம் ।
ௐ ஸுப்³ரஹ்மண்ய: ஸுரேஶாந: ஸுராரிகுலநாஶந: ।
ப்³ரஹ்மண்யோ ப்³ரஹ்மவித்³ ப்³ரஹ்மா ப்³ரஹ்மவித்³யாகு³ரூர்கு³ரு: ॥ 1 ॥

ஈஶாநகு³ருரவ்யக்தோ வ்யக்தரூப: ஸநாதந: ।
ப்ரதா⁴நபுருஷ: கர்தா கர்ம கார்யம் ச காரணம் ॥ 2 ॥

அதி⁴ஷ்டா²நம் ச விஜ்ஞாநம் போ⁴க்தா போ⁴க³ஶ்ச கேவல: ।
அநாதி³நித⁴ந: ஸாக்ஷீ நியந்தா நியமோ யம: ॥ 3 ॥

வாக்பதிர்வாக்ப்ரதோ³ வாக்³மீ வாச்யோ வாக்³வாசகஸ்ததா² ।
பிதாமஹகு³ருர்லோககு³ருஸ்தத்வார்த²போ³த⁴க: ॥ 4 ॥

ப்ரணவார்தோ²பதே³ஷ்டா சாப்யஜோ ப்³ரஹ்ம ஸநாதந: ।
வேதா³ந்தவேத்³யோ வேதா³த்மா வேதா³தி³ர்வேத³போ³த⁴க: ॥ 5 ॥

வேதா³ந்தோ வேத³கு³ஹ்யஶ்ச வேத³ஶாஸ்த்ரார்த²போ³த⁴க: ।
ஸர்வவித்³யாத்மக: ஶாந்தஶ்சதுஷ்ஷஷ்டிகலாகு³ரு: ॥ 6 ॥

மந்த்ரார்தோ² மந்த்ரமூர்திஶ்ச மந்த்ரதந்த்ரப்ரவர்தக: ।
மந்த்ரீ மந்த்ரோ மந்த்ரபீ³ஜம் மஹாமந்த்ரோபதே³ஶக: ॥ 7 ॥

மஹோத்ஸாஹோ மஹாஶக்திர்மஹாஶக்தித⁴ர: ப்ரபு:⁴ ।
ஜக³த்ஸ்ரஷ்டா ஜக³த்³ப⁴ர்தா ஜக³ந்மூர்திர்ஜக³ந்மய: ॥ 8 ॥

ஜக³தா³தி³ரநாதி³ஶ்ச ஜக³த்³பீ³ஜம் ஜக³த்³கு³ரூ: ।
ஜ்யோதிர்மய: ப்ரஶாந்தாத்மா ஸச்சிதா³நந்த³விக்³ரஹ: ॥ 9 ॥

ஸுக²மூர்தி: ஸுக²கர: ஸுகீ² ஸுக²கராக்ருʼதி: ।
ஜ்ஞாதா ஜ்ஞேயோ ஜ்ஞாநரூபோ ஜ்ஞப்திர்ஜ்ஞாநப³லம் பு³த:⁴ ॥ 10 ॥

விஷ்ணுர்ஜிஷ்ணுர்க்³ரஸிஷ்ணுஶ்ச ப்ரப⁴விஷ்ணு: ஸஹிஷ்ணுக: ।
வர்தி⁴ஷ்ணுர்பூ⁴ஷ்ணுரஜரஸ்திதிக்ஷ்ணு: க்ஷாந்திரார்ஜவம் ॥ 11 ॥

ருʼஜு: ஸுக³ம்ய:ஸுலபோ⁴ து³ர்லபோ⁴ லாப⁴ ஈப்ஸித: ।
விஜ்ஞோ விஜ்ஞாநபோ⁴க்தா ச ஶிவஜ்ஞாநப்ரதா³யக: ॥ 12 ॥

மஹதா³தி³ரஹங்காரோ பூ⁴தாதி³ர்பூ⁴தபா⁴வந: ।
பூ⁴தப⁴வ்ய ப⁴விஷ்யச்ச பூ⁴த ப⁴வ்யப⁴வத்ப்ரபு:⁴ ॥ 13 ॥

தே³வஸேநாபதிர்நேதா குமாரோ தே³வநாயக: ।
தாரகாரிர்மஹாவீர்ய: ஸிம்ஹவக்த்ரஶிரோஹர: ॥ 14 ॥

அநேககோடிப்³ரஹ்மாண்ட³ பரிபூர்ணாஸுராந்தக: ।
ஸுராநந்த³கர: ஶ்ரீமாநஸுராதி³ப⁴யங்கர: ॥ 15 ॥

அஸுராந்த: புராக்ரந்த³கரபே⁴ரீநிநாத³ந: ।
ஸுரவந்த்³யோ ஜநாநந்த³கரஶிஞ்ஜந்மணித்⁴வநி: ॥ 16 ॥

ஸ்பு²டாட்டஹாஸஸங்க்ஷுப்⁴யத்தாரகாஸுரமாநஸ: ।
மஹாக்ரோதோ⁴ மஹோத்ஸாஹோ மஹாப³லபராக்ரம: ॥ 17 ॥

மஹாபு³த்³தி⁴ர்மஹாபா³ஹுர்மஹாமாயோ மஹாத்⁴ருʼதி: ।
ரணபீ⁴ம: ஶத்ருஹரோ தீ⁴ரோதா³த்தகு³ணோத்தர: ॥ 18 ॥

மஹாத⁴நுர்மஹாபா³ணோ மஹாதே³வப்ரியாத்மஜ: ।
மஹாக²ட்³கோ³ மஹாகே²டோ மஹாஸத்வோ மஹாத்³யுதி: ॥ 19 ॥

மஹர்தி⁴ஶ்ச மஹாமாயீ மயூரவரவாஹந: ।
மயூரப³ர்ஹாதபத்ரோ மயூரநடநப்ரிய: ॥ 20 ॥

மஹாநுபா⁴வோঽமேயாத்மாঽமேயஶ்ரீஶ்ச மஹாப்ரபு:⁴ ।
ஸுகு³ணோ து³ர்கு³ணத்³வேஷீ நிர்கு³ணோ நிர்மலோঽமல: ॥ 21 ॥

ஸுப³லோ விமல: காந்த: கமலாஸந பூஜித: ।
கால: கமலபத்ராக்ஷ: கலிகல்மஷநாஶந: ॥ 22 ॥

மஹாரணோ மஹாயோத்³தா⁴ மஹாயுத்³த⁴ப்ரியோঽப⁴ய: ।
மஹாரதோ² மஹாபா⁴கோ³ ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரத:³ ॥ 23 ॥

ப⁴க்தப்ரிய: ப்ரிய: ப்ரேம ப்ரேயாந் ப்ரீதித⁴ர: ஸகா² ।
கௌ³ரீகரஸரோஜாக்³ர லாலநீய முகா²ம்பு³ஜ: ॥ 24 ॥

க்ருʼத்திகாஸ்தந்யபாநைகவ்யக்³ரஷட்³வத³நாம்பு³ஜ: ।
சந்த்³ரசூடா³ங்க³பூ⁴பா⁴க³ விஹாரணவிஶாரத:³ ॥ 25 ॥

ஈஶாநநயநாநந்த³கந்த³லாவண்யநாஸிக: ।
சந்த்³ரசூட³கராம்போ⁴ஜ பரிம்ருʼஷ்டபு⁴ஜாவலி: ॥ 26 ॥

லம்போ³த³ர ஸஹக்ரீடா³ லம்பட: ஶரஸம்ப⁴வ: ।
அமராநநநாலீக சகோரீபூர்ண சந்த்³ரமா: ॥ 27 ॥

ஸர்வாங்க³ ஸுந்த³ர: ஶ்ரீஶ: ஶ்ரீகர: ஶ்ரீப்ரத:³ ஶிவ: ।
வல்லீஸகோ² வநசரோ வக்தா வாசஸ்பதிர்வர: ॥ 28 ॥

சந்த்³ரசூடோ³ ப³ர்ஹிபிஞ்ச² ஶேக²ரோ மகுடோஜ்ஜ்வல: ।
கு³டா³கேஶ: ஸுவ்ருʼத்தோருஶிரா மந்தா³ரஶேக²ர: ॥ 29 ॥

பி³ம்பா³த⁴ர: குந்த³த³ந்தோ ஜபாஶோணாக்³ரலோசந: ।
ஷட்³த³ர்ஶநீநடீரங்க³ரஸநோ மது⁴ரஸ்வந: ॥ 30 ॥

மேக⁴க³ம்பீ⁴ரநிர்கோ⁴ஷ: ப்ரியவாக் ப்ரஸ்பு²டாக்ஷர: ।
ஸ்மிதவக்த்ரஶ்சோத்பலாக்ஷஶ்சாருக³ம்பீ⁴ரவீக்ஷண: ॥ 31 ॥

கர்ணாந்ததீ³ர்க⁴நயந: கர்ணபூ⁴ஷண பூ⁴ஷித: ।
ஸுகுண்ட³லஶ்சாருக³ண்ட:³ கம்பு³க்³ரீவோ மஹாஹநு: ॥ 32 ॥

பீநாம்ஸோ கூ³ட⁴ஜத்ருஶ்ச பீநவ்ருʼத்தபு⁴ஜாவலி: ।
ரக்தாங்கோ³ ரத்நகேயூரோ ரத்நகங்கணபூ⁴ஷித: ॥ 33 ॥

ஜ்யாகிணாங்க லஸத்³வாமப்ரகோஷ்ட²வலயோஜ்ஜ்வல: ।
ரேகா²ங்குஶத்⁴வஜச்ச²த்ரபாணிபத்³மோ மஹாயுத:⁴ ॥ 34 ॥

ஸுரலோக ப⁴யத்⁴வாந்த பா³லாருணகரோத³ய: ।
அங்கு³லீயகரத்நாம்ஶு த்³விகு³ணோத்³யந்நகா²ங்குர: ॥ 35 ॥

பீநவக்ஷா மஹாஹாரோ நவரத்நவிபூ⁴ஷண: ।
ஹிரண்யக³ர்போ⁴ ஹேமாங்கோ³ ஹிரண்யகவசோ ஹர: ॥ 36 ॥

ஹிரண்மய ஶிரஸ்த்ராணோ ஹிரண்யாக்ஷோ ஹிரண்யத:³ ।
ஹிரண்யநாபி⁴ஸ்த்ரிவலீ லலிதோத³ரஸுந்த³ர: ॥ 37 ॥

ஸுவர்ணஸூத்ரவிலஸத்³விஶங்கடகடீதட: ।
பீதாம்ப³ரத⁴ரோ ரத்நமேக²லாவ்ருʼத மத்⁴யக: ॥ 38 ॥

பீவராலோமவ்ருʼத்தோத்³யத்ஸுஜாநுர்கு³ப்தகு³ல்ப²க: ।
ஶங்க²சக்ராப்³ஜகுலிஶத்⁴வஜரேகா²ங்க்⁴ரிபங்கஜ: ॥ 39 ॥

நவரத்நோஜ்ஜ்வலத்பாத³கடக: பரமாயுத:⁴ ।
ஸுரேந்த்³ரமகுடப்ரோத்³யந்மணி ரஞ்ஜிதபாது³க: ॥ 40 ॥

பூஜ்யாங்க்⁴ரிஶ்சாருநக²ரோ தே³வஸேவ்யஸ்வபாது³க: ।
பார்வதீபாணி கமலபரிம்ருʼஷ்டபதா³ம்பு³ஜ: ॥ 41 ॥

மத்தமாதங்க³ க³மநோ மாந்யோ மாந்யகு³ணாகர: ।
க்ரௌஞ்ச தா³ரணத³க்ஷௌஜா: க்ஷண: க்ஷணவிபா⁴க³க்ருʼத் ॥ 42 ॥

ஸுக³மோ து³ர்க³மோ து³ர்கோ³ து³ராரோஹோঽரிது:³ ஸஹ: ।
ஸுப⁴க:³ ஸுமுக:² ஸூர்ய: ஸூர்யமண்ட³லமத்⁴யக:³ ॥ 43 ॥

ஸ்வகிங்கரோபஸம்ஸ்ருʼஷ்டஸ்ருʼஷ்டிஸம்ரக்ஷிதாகி²ல: ।
ஜக³த்ஸ்ரஷ்டா ஜக³த்³ப⁴ர்தா ஜக³த்ஸம்ஹாரகாரக: ॥ 44 ॥

ஸ்தா²வரோ ஜங்க³மோ ஜேதா விஜயோ விஜயப்ரத:³ ।
ஜயஶீலோ ஜிதாராதிர்ஜிதமாயோ ஜிதாஸுர: ॥ 45 ॥

ஜிதகாமோ ஜிதக்ரோதோ⁴ ஜிதமோஹஸ்ஸுமோஹந: ।
காமத:³ காமப்⁴ருʼத்காமீ காமரூப: க்ருʼதாக³ம: ॥ 46 ॥

காந்த: கல்ய: கலித்⁴வம்ஸீ கல்ஹாரகுஸுமப்ரிய: ।
ராமோ ரமயிதா ரம்யோ ரமணீஜநவல்லப:⁴ ॥ 47 ॥

ரஸஜ்ஞோ ரஸமூர்திஶ்ச ரஸோ நவரஸாத்மக: ।
ரஸாத்மா ரஸிகாத்மா ச ராஸக்ரீடா³பரோ ரதி: ॥ 48 ॥

ஸூர்யகோடிப்ரதீகாஶ: ஸோமஸூர்யாக்³நிலோசந: ।
கலாபி⁴ஜ்ஞ: கலாரூபீ கலாபீ ஸகலப்ரபு:⁴ ॥ 49 ॥

பி³ந்து³ர்நாத:³ கலாமூர்தி: கலாதீதோঽக்ஷராத்மக: ।
மாத்ராகார: ஸ்வராகார: ஏகமாத்ரோ த்³விமாத்ரக: ॥ 50 ॥

த்ரிமாத்ரகஶ்சதுர்மாத்ரோ வ்யக்த: ஸந்த்⁴யக்ஷராத்மக: ।
வ்யஞ்ஜநாத்மா வியுக்தாத்மா ஸம்யுக்தாத்மா ஸ்வராத்மக: ॥ 51 ॥

விஸர்ஜநீயோঽநுஸ்வார: ஸர்வவர்ணதநுர்மஹாந் ।
அகாராத்மாঽப்யுகாராத்மா மகாராத்மா த்ரிவர்ணக: ॥ 52 ॥

ஓங்காரோঽத² வஷட்கார: ஸ்வாஹாகார: ஸ்வதா⁴க்ருʼதி: ।
ஆஹுதிர்ஹவநம் ஹவ்யம் ஹோதாঽத்⁴வர்யுர்மஹாஹவி: ॥ 53 ॥

ப்³ரஹ்மோத்³கா³தா ஸத³ஸ்யஶ்ச ப³ர்ஹிரித்⁴மம் ஸமிச்சரு: ।
கவ்யம் பஶு: புரோடா³ஶ: ஆமிக்ஷா வாஜவாஜிநம் ॥ 54 ॥

பவந: பாவந: பூத: பவமாந: பராக்ருʼதி: ।
பவித்ரம் பரிதி:⁴ பூர்ணபாத்ரமுத்³பூ⁴திரிந்த⁴நம் ॥ 55 ॥

விஶோத⁴நம் பஶுபதி: பஶுபாஶவிமோசக: ।
பாகயஜ்ஞோ மஹாயஜ்ஞோ யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர்யஜு: ॥ 56 ॥

யஜ்ஞாங்கோ³ யஜ்ஞக³ம்யஶ்ச யஜ்வா யஜ்ஞப²லப்ரத:³ ।
யஜ்ஞாங்க³பூ⁴ர்யஜ்ஞபதிர்யஜ்ஞஶ்ரீர்யஜ்ஞவாஹந: ॥ 57 ॥

யஜ்ஞராட்³ யஜ்ஞவித்⁴வம்ஸீ யஜ்ஞேஶோ யஜ்ஞரக்ஷக: ।
ஸஹஸ்ரபா³ஹு: ஸர்வாத்மா ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஸஹஸ்ரபாத் ॥ 58 ॥

ஸஹஸ்ரவத³நோ நித்ய: ஸஹஸ்ராத்மா விராட் ஸ்வராட் ।
ஸஹஸ்ரஶீர்ஷோ விஶ்வஶ்ச தைஜஸ: ப்ராஜ்ஞ ஆத்மவாந் ॥ 59 ॥

அணுர்ப்³ருʼஹத்க்ருʼஶ: ஸ்தூ²லோ தீ³ர்கோ⁴ ஹ்ரஸ்வஶ்ச வாமந: ।
ஸூக்ஷ்ம: ஸூக்ஷ்மதரோঽநந்தோ விஶ்வரூபோ நிரஞ்ஜந: ॥ 60 ॥

அம்ருʼதேஶோঽம்ருʼதாஹாரோঽம்ருʼததா³தாঽம்ருʼதாங்க³வாந் ।
அஹோரூபஸ்த்ரியாமா ச ஸந்த்⁴யாரூபோ தி³நாத்மக: ॥ 61 ॥

அநிமேஷோ நிமேஷாத்மா கலா காஷ்டா² க்ஷணாத்மக: ।
முஹூர்தோ க⁴டிகாரூபோ யாமோ யாமாத்மகஸ்ததா² ॥ 62 ॥

பூர்வாஹ்ணரூபோ மத்⁴யாஹ்நரூப: ஸாயாஹ்நரூபக: ।
அபராஹ்ணோঽதிநிபுண: ஸவநாத்மா ப்ரஜாக³ர: ॥ 63 ॥

வேத்³யோ வேத³யிதா வேதோ³ வேத³த்³ருʼஷ்டோ விதா³ம் வர: ।
விநயோ நயநேதா ச வித்³வஜ்ஜநப³ஹுப்ரிய: ॥ 64 ॥

விஶ்வகோ³ப்தா விஶ்வபோ⁴க்தா விஶ்வக்ருʼத்³விஶ்வபே⁴ஷஜம் ।
விஶ்வம்ப⁴ரோ விஶ்வபதிர்விஶ்வராட்³விஶ்வமோஹந: ॥ 65 ॥

விஶ்வஸாக்ஷீ விஶ்வஹந்தா வீரோ விஶ்வம்ப⁴ராதி⁴ப: ।
வீரபா³ஹுர்வீரஹந்தா வீராக்³ர்யோ வீரஸைநிக: ॥ 66 ॥

வீரவாத³ப்ரிய: ஶூர ஏகவீர: ஸுராதி⁴ப: ।
ஶூரபத்³மாஸுரத்³வேஷீ தாரகாஸுரப⁴ஞ்ஜந: ॥ 67 ॥

தாராதி⁴பஸ்தாரஹார: ஶூரஹந்தாঽஶ்வவாஹந: ।
ஶரப:⁴ ஶரஸம்பூ⁴த: ஶக்த: ஶரவணேஶய: ॥ 68 ॥

ஶாங்கரி: ஶாம்ப⁴வ: ஶம்பு:⁴ ஸாது:⁴ ஸாது⁴ஜநப்ரிய: ।
ஸாராங்க:³ ஸாரக: ஸர்வ: ஶார்வ: ஶார்வஜநப்ரிய: ॥ 69 ॥

க³ங்கா³ஸுதோঽதிக³ம்பீ⁴ரோ க³ம்பீ⁴ரஹ்ருʼத³யோঽநக:⁴ ।
அமோக⁴விக்ரமஶ்சக்ரஶ்சக்ரபூ:⁴ ஶக்ரபூஜித: ॥ 70 ॥

சக்ரபாணிஶ்சக்ரபதிஶ்சக்ரவாலாந்தபூ⁴பதி: ।
ஸார்வபௌ⁴மஸ்ஸுரபதி: ஸர்வலோகாதி⁴ரக்ஷக: ॥ 71 ॥

ஸாது⁴ப: ஸத்யஸங்கல்ப: ஸத்யஸ்ஸத்யவதாம் வர: ।
ஸத்யப்ரிய: ஸத்யக³தி: ஸத்யலோகஜநப்ரிய: ॥ 72 ॥

பூ⁴தப⁴வ்ய ப⁴வத்³ரூபோ பூ⁴தப⁴வ்யப⁴வத்ப்ரபு:⁴ ।
பூ⁴தாதி³ர்பூ⁴தமத்⁴யஸ்தோ² பூ⁴தவித்⁴வம்ஸகாரக: ॥ 73 ॥

பூ⁴தப்ரதிஷ்டா²ஸங்கர்தா பூ⁴தாதி⁴ஷ்டா²நமவ்யய: ।
ஓஜோநிதி⁴ர்கு³ணநிதி⁴ஸ்தேஜோராஶிரகல்மஷ: ॥ 74 ॥

கல்மஷக்⁴ந: கலித்⁴வம்ஸீ கலௌ வரத³விக்³ரஹ: ।
கல்யாணமூர்தி: காமாத்மா காமக்ரோத⁴விவர்ஜித: ॥ 75 ॥

கோ³ப்தா கோ³பாயிதா கு³ப்திர்கு³ணாதீதோ கு³ணாஶ்ரய: ।
ஸத்வமூர்தீ ரஜோமூர்திஸ்தமோமூர்திஶ்சிதா³த்மக: ॥ 76 ॥

தே³வஸேநாபதிர்பூ⁴மா மஹிமா மஹிமாகர: ।
ப்ரகாஶரூப: பாபக்⁴ந: பவந: பாவநோঽநல: ॥ 77 ॥

கைலாஸநிலய: காந்த: கநகாசல கார்முக: ।
நிர்தூ⁴தோ தே³வபூ⁴திஶ்ச வ்யாக்ருʼதி: க்ரதுரக்ஷக: ॥ 78 ॥

உபேந்த்³ர இந்த்³ரவந்த்³யாங்க்⁴ரிருருஜங்க⁴ உருக்ரம: ।
விக்ராந்தோ விஜயக்ராந்தோ விவேகவிநயப்ரத:³ ॥ 79 ॥

அவிநீதஜநத்⁴வம்ஸீ ஸர்வாவகு³ணவர்ஜித: ।
குலஶைலைகநிலயோ வல்லீவாஞ்சி²தவிப்⁴ரம: ॥ 80 ॥

ஶாம்ப⁴வ: ஶம்பு⁴தநய: ஶங்கராங்க³விபூ⁴ஷண: ।
ஸ்வயம்பூ:⁴ ஸ்வவஶ: ஸ்வஸ்த:² புஷ்கராக்ஷ: புரூத்³ப⁴வ: ॥ 81 ॥

மநுர்மாநவகோ³ப்தா ச ஸ்த²விஷ்ட:² ஸ்த²விரோ யுவா ।
பா³ல: ஶிஶுர்நித்யயுவா நித்யகௌமாரவாந் மஹாந் ॥ 82 ॥

அக்³ராஹ்யரூபோ க்³ராஹ்யஶ்ச ஸுக்³ரஹ: ஸுந்த³ராக்ருʼதி: ।
ப்ரமர்த³ந: ப்ரபூ⁴தஶ்ரீர்லோஹிதாக்ஷோঽரிமர்த³ந: ॥ 83 ॥

த்ரிதா⁴மா த்ரிககுத்த்ரிஶ்ரீ: த்ரிலோகநிலயோঽலய: ।
ஶர்மத:³ ஶர்மவாந் ஶர்ம ஶரண்ய: ஶரணாலய: ॥ 84 ॥

ஸ்தா²ணு: ஸ்தி²ரதர: ஸ்தே²யாந் ஸ்தி²ரஶ்ரீ: ஸ்தி²ரவிக்ரம: ।
ஸ்தி²ரப்ரதிஜ்ஞ: ஸ்தி²ரதீ⁴ர்விஶ்வரேதா: ப்ரஜாப⁴வ: ॥ 85 ॥

அத்யய: ப்ரத்யய: ஶ்ரேஷ்ட:² ஸர்வயோக³விநி:ஸ்ருʼத: ।
ஸர்வயோகே³ஶ்வர: ஸித்³த:⁴ ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வத³ர்ஶந: ॥ 86 ॥

வஸுர்வஸுமநா தே³வோ வஸுரேதா வஸுப்ரத:³ ।
ஸமாத்மா ஸமத³ர்ஶீ ச ஸமத:³ ஸர்வத³ர்ஶந: ॥ 87 ॥

வ்ருʼஷாக்ருʼதிர்வ்ருʼஷாரூடோ⁴ வ்ருʼஷகர்மா வ்ருʼஷப்ரிய: ।
ஶுசி: ஶுசிமநா: ஶுத்³த:⁴ ஶுத்³த⁴கீர்தி: ஶுசிஶ்ரவா: ॥ 88 ॥

ரௌத்³ரகர்மா மஹாரௌத்³ரோ ருத்³ராத்மா ருத்³ரஸம்ப⁴வ: ।
அநேகமூர்திர்விஶ்வாத்மாঽநேகபா³ஹுரரிந்த³ம: ॥ 89 ॥

வீரபா³ஹுர்விஶ்வஸேநோ விநேயோ விநயப்ரத:³ । vinayo??
ஸர்வக:³ ஸர்வவித்ஸர்வ: ஸர்வவேதா³ந்தகோ³சர: ॥ 90 ॥

கவி: புராணோঽநுஶாஸ்தா ஸ்தூ²லஸ்தூ²ல அணோரணு: ।
ப்⁴ராஜிஷ்ணுர்விஷ்ணு விநுத: க்ருʼஷ்ணகேஶ: கிஶோரக: ॥ 91 ॥

போ⁴ஜநம் பா⁴ஜநம் போ⁴க்தா விஶ்வபோ⁴க்தா விஶாம் பதி: ।
விஶ்வயோநிர்விஶாலாக்ஷோ விராகோ³ வீரஸேவித: ॥ 92 ॥

புண்ய: புருயஶா: பூஜ்ய: பூதகீர்தி: புநர்வஸு: ।
ஸுரேந்த்³ர: ஸர்வலோகேந்த்³ரோ மஹேந்த்³ரோபேந்த்³ரவந்தி³த: ॥ 93 ॥

விஶ்வவேத்³யோ விஶ்வபதிர்விஶ்வப்⁴ருʼத்³விஶ்வபே⁴ஷஜம் ।
மது⁴ர்மது⁴ரஸங்கீ³தோ மாத⁴வ: ஶுசிரூஷ்மல: ॥ 94 ॥

ஶுக்ர: ஶுப்⁴ரகு³ண: ஶுக்ல: ஶோகஹந்தா ஶுசிஸ்மித: ।
மஹேஷ்வாஸோ விஷ்ணுபதி: மஹீஹந்தா மஹீபதி: ॥ 95 ॥

மரீசிர்மத³நோ மாநீ மாதங்க³க³திரத்³பு⁴த: ।
ஹம்ஸ: ஸுபூர்ண: ஸுமநா: பு⁴ஜங்கே³ஶபு⁴ஜாவலி: ॥ 96 ॥

பத்³மநாப:⁴ பஶுபதி: பாரஜ்ஞோ வேத³பாரக:³ ।
பண்டி³த: பரகா⁴தீ ச ஸந்தா⁴தா ஸந்தி⁴மாந் ஸம: ॥ 97 ॥

து³ர்மர்ஷணோ து³ஷ்டஶாஸ்தா து³ர்த⁴ர்ஷோ யுத்³த⁴த⁴ர்ஷண: ।
விக்²யாதாத்மா விதே⁴யாத்மா விஶ்வப்ரக்²யாதவிக்ரம: ॥ 98 ॥

ஸந்மார்க³தே³ஶிகோ மார்க³ரக்ஷகோ மார்க³தா³யக: ।
அநிருத்³தோ⁴ঽநிருத்³த⁴ஶ்ரீராதி³த்யோ தை³த்யமர்த³ந: ॥ 99 ॥

அநிமேஷோঽநிமேஷார்ச்யஸ்த்ரிஜக³த்³க்³ராமணீர்கு³ணீ ।
ஸம்ப்ருʼக்த: ஸம்ப்ரவ்ருʼத்தாத்மா நிவ்ருʼத்தாத்மாঽঽத்மவித்தம: ॥ 100 ॥

அர்சிஷ்மாநர்சநப்ரீத: பாஶப்⁴ருʼத்பாவகோ மருத் ।
ஸோம: ஸௌம்ய: ஸோமஸுத: ஸோமஸுத்ஸோமபூ⁴ஷண: ॥ 101 ॥

ஸர்வஸாமப்ரிய: ஸர்வஸம: ஸர்வம்ஸஹோ வஸு: ।
உமாஸூநுருமாப⁴க்த உத்பு²ல்லமுக²பங்கஜ: ॥ 102 ॥

அம்ருʼத்யுரமராராதிம்ருʼத்யுர்ம்ருʼத்யுஞ்ஜயோঽஜித: ।
மந்தா³ரகுஸுமாபீடோ³ மத³நாந்தகவல்லப:⁴ ॥ 103 ॥

மால்யவந்மத³நாகாரோ மாலதீகுஸுமப்ரிய: ।
ஸுப்ரஸாத:³ ஸுராராத்⁴ய: ஸுமுக:² ஸுமஹாயஶா: ॥ 104 ॥

வ்ருʼஷபர்வா விரூபாக்ஷோ விஷ்வக்ஸேநோ வ்ருʼஷோத³ர: ।
முக்தோ முக்தக³திர்மோக்ஷோ முகுந்தோ³ முத்³க³லீ முநி: ॥ 105 ॥

ஶ்ருதவாந் ஸுஶ்ருத: ஶ்ரோதா ஶ்ருதிக³ம்ய: ஶ்ருதிஸ்துத: ।
வர்த⁴மாநோ வநரதிர்வாநப்ரஸ்த²நிஷேவித: ॥ 106 ॥

வாக்³மீ வரோ வாவதூ³கோ வஸுதே³வவரப்ரத:³ ।
மஹேஶ்வரோ மயூரஸ்த:² ஶக்திஹஸ்தஸ்த்ரிஶூலத்⁴ருʼத் ॥ 107 ॥

ஓஜஸ்தேஜஶ்ச தேஜஸ்வீ ப்ரதாப: ஸுப்ரதாபவாந் ।
ருʼத்³தி:⁴ ஸம்ருʼத்³தி:⁴ ஸம்ஸித்³தி:⁴ ஸுஸித்³தி:⁴ ஸித்³த⁴ஸேவித: ॥ 108 ॥

அம்ருʼதாஶோঽம்ருʼதவபுரம்ருʼதோঽம்ருʼததா³யக: ।
சந்த்³ரமாஶ்சந்த்³ரவத³நஶ்சந்த்³ரத்³ருʼக் சந்த்³ரஶீதல: ॥ 109 ॥

மதிமாந்நீதிமாந்நீதி: கீர்திமாந்கீர்திவர்த⁴ந: ।
ஔஷத⁴ம் சௌஷதீ⁴நாத:² ப்ரதீ³போ ப⁴வமோசந: ॥ 110 ॥

பா⁴ஸ்கரோ பா⁴ஸ்கரதநுர்பா⁴நுர்ப⁴யவிநாஶந: ।
சதுர்யுக³வ்யவஸ்தா²தா யுக³த⁴ர்மப்ரவர்தக: ॥ 111 ॥

அயுஜோ மிது²நம் யோகோ³ யோக³ஜ்ஞோ யோக³பாரக:³ ।
மஹாஶநோ மஹாபூ⁴தோ மஹாபுருஷவிக்ரம: ॥ 112 ॥

யுகா³ந்தக்ருʼத்³யுகா³வர்தோ த்³ருʼஶ்யாத்³ருʼஶ்யஸ்வரூபக: ।
ஸஹஸ்ரஜிந்மஹாமூர்தி: ஸஹஸ்ராயுத⁴பண்டி³த: ॥ 113 ॥

அநந்தாஸுரஸம்ஹர்தா ஸுப்ரதிஷ்ட:² ஸுகா²கர: ।
அக்ரோத⁴ந: க்ரோத⁴ஹந்தா ஶத்ருக்ரோத⁴விமர்த³ந: ॥ 114 ॥

விஶ்வமுர்திர்விஶ்வபா³ஹுர்விஶ்வத்³ருʼக்³விஶ்வதோ முக:² ।
விஶ்வேஶோ விஶ்வஸம்ஸேவ்யோ த்³யாவாபூ⁴மிவிவர்த⁴ந: ॥ 115 ॥

அபாந்நிதி⁴ரகர்தாঽந்நமந்நதா³தாঽந்நதா³ருண: ।
அம்போ⁴ஜமௌலிருஜ்ஜீவ: ப்ராண: ப்ராணப்ரதா³யக: ॥ 116 ॥

ஸ்கந்த:³ ஸ்கந்த³த⁴ரோ து⁴ர்யோ தா⁴ர்யோ த்⁴ருʼதிரநாதுர: ।
ஆதுரௌஷதி⁴ரவ்யக்³ரோ வைத்³யநாதோ²ঽக³த³ங்கர: ॥ 117 ॥

தே³வதே³வோ ப்³ருʼஹத்³பா⁴நு: ஸ்வர்பா⁴நு: பத்³மவல்லப:⁴ ।
அகுல: குலநேதா ச குலஸ்ரஷ்டா குலேஶ்வர: ।118 ॥
நிதி⁴ர்நிதி⁴ப்ரிய: ஶங்க²பத்³மாதி³நிதி⁴ஸேவித: ।
ஶதாநந்த:³ ஶதாவர்த: ஶதமூர்தி: ஶதாயுத:⁴ ॥ 119 ॥

பத்³மாஸந: பத்³மநேத்ர: பத்³மாங்க்⁴ரி: பத்³மபாணிக: ।
ஈஶ: காரணகார்யாத்மா ஸூக்ஷ்மாத்மா ஸ்தூ²லமூர்திமாந் ॥ 120 ॥

அஶரீரீ த்ரிஶரீரீ ஶரீரத்ரயநாயக: ।
ஜாக்³ரத்ப்ரபஞ்சாதி⁴பதி: ஸ்வப்நலோகாபி⁴மாநவாந் ॥ 121 ॥

ஸுஷுப்த்யவஸ்தா²பி⁴மாநீ ஸர்வஸாக்ஷீ துரீயக:³ ।
ஸ்வாபந: ஸ்வவஶோ வ்யாபீ விஶ்வமூர்திர்விரோசந: ॥ 122 ॥

வீரஸேநோ வீரவேஷோ வீராயுத⁴ஸமாவ்ருʼத: ।
ஸர்வலக்ஷணலக்ஷண்யோ லக்ஷ்மீவாந் ஶுப⁴லக்ஷண: ॥ 123 ॥

ஸமயஜ்ஞ: ஸுஸமய ஸமாதி⁴ஜநவல்லப:⁴ ।
அதுலோঽதுல்யமஹிமா ஶரபோ⁴பமவிக்ரம: ॥ 124 ॥

அஹேதுர்ஹேதுமாந்ஹேது: ஹேதுஹேதுமதா³ஶ்ரய: ।
விக்ஷரோ ரோஹிதோ ரக்தோ விரக்தோ விஜநப்ரிய: ॥ 125 ॥

மஹீத⁴ரோ மாதரிஶ்வா மாங்க³ல்யமகராலய: ।
மத்⁴யமாந்தாதி³ரக்ஷோப்⁴யோ ரக்ஷோவிக்ஷோப⁴காரக: ॥ 126 ॥

கு³ஹோ கு³ஹாஶயோ கோ³ப்தா கு³ஹ்யோ கு³ணமஹார்ணவ: ।
நிருத்³யோகோ³ மஹோத்³யோகீ³ நிர்நிரோதோ⁴ நிரங்குஶ: ॥ 127 ॥

மஹாவேகோ³ மஹாப்ராணோ மஹேஶ்வரமநோஹர: ।
அம்ருʼதாஶோঽமிதாஹாரோ மிதபா⁴ஷ்யமிதார்த²வாக் ॥ 128 ॥

அக்ஷோப்⁴ய: க்ஷோப⁴க்ருʼத்க்ஷேம: க்ஷேமவாந் க்ஷேமவர்த⁴ந: ।
ருʼத்³த⁴ ருʼத்³தி⁴ப்ரதோ³ மத்தோ மத்தகேகிநிஷூத³ந: ॥ 129 ॥

த⁴ர்மோ த⁴ர்மவிதா³ம் ஶ்ரேஷ்டோ² வைகுண்டோ² வாஸவப்ரிய: ।
பரதீ⁴ரோঽபராக்ராந்த பரிதுஷ்ட: பராஸுஹ்ருʼத் ॥ 130 ॥

ராமோ ராமநுதோ ரம்யோ ரமாபதிநுதோ ஹித: ।
விராமோ விநதோ வித்³வாந் வீரப⁴த்³ரோ விதி⁴ப்ரிய: ॥ 131 ॥

விநயோ விநயப்ரீதோ விமதோருமதா³பஹ: ।
ஸர்வஶக்திமதாம் ஶ்ரேஷ்ட:² ஸர்வதை³த்யப⁴யங்கர: ॥ 132 ॥

ஶத்ருக்⁴ந:ஶத்ருவிநத: ஶத்ருஸங்க⁴ப்ரத⁴ர்ஷக: ।
ஸுத³ர்ஶந ருʼதுபதிர்வஸந்தோ மாத⁴வோ மது:⁴ ॥ 133 ॥

வஸந்தகேலிநிரதோ வநகேலிவிஶாரத:³ ।
புஷ்பதூ⁴லீபரிவ்ருʼதோ நவபல்லவஶேக²ர: ॥ 134 ॥

ஜலகேலிபரோ ஜந்யோ ஜஹ்நுகந்யோபலாலித: ।
கா³ங்கே³யோ கீ³தகுஶலோ க³ங்கா³பூரவிஹாரவாந் ॥ 135 ॥

க³ங்கா³த⁴ரோ க³ணபதிர்க³ணநாத²ஸமாவ்ருʼத: ।
விஶ்ராமோ விஶ்ரமயுதோ விஶ்வபு⁴க்³விஶ்வத³க்ஷிண: ॥ 136 ॥

விஸ்தாரோ விக்³ரஹோ வ்யாஸோ விஶ்வரக்ஷண தத்பர: ।
விநதாநந்த³ காரீ ச பார்வதீப்ராணநந்த³ந: ॥
விஶாக:² ஷண்முக:² கார்திகேய: காமப்ரதா³யக: ॥ 137 ॥

இதி ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।

। ௐ ஶரவணப⁴வ ௐ ।

Also Read:

1000 Names of Shri Subrahmanya /Muruga/Karthigeya | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Shri Subrahmanya | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top