Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Shri Subrahmanya | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

The sahasranamastotram is practiced in Swamimalai. It is said that the benefits that one would get by visiting Lord Swaminatha in Swamimalai could be attained by reciting the Sahasranama by Markandeya since the name itself is called Swamimalai Sahasranama. From Shri Subrahamnya Stutimanjari published by Shri Mahaperiyaval Trust.

Muruga Sahasranama Stotram in Malayalam:

॥ ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യസഹസ്രനാമസ്തോത്രം മാര്‍കണ്ഡേയപ്രോക്തം ॥

സ്വാമിമലൈ സഹസ്രനാമസ്തോത്രം

ഓം ശ്രീ ഗണേശായ നമഃ ।
അസ്യ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സഹസ്രനാമസ്തോത്രമഹാമന്ത്രസ്യ, മാര്‍കണ്ഡേയ ഋഷിഃ ।
അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ । ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യോ ദേവതാ । ശരജന്‍മാഽക്ഷയ ഇതി ബീജം,
ശക്തിധരോഽക്ഷയ ഇതി ശക്തിഃ । കാര്‍തികേയ ഇതി കീലകം ।
ക്രൌഞ്ചഭേദീത്യര്‍ഗലം । ശിഖിവാഹന ഇതി കവചം, ഷണ്‍മുഖ ഇതി ധ്യാനം ।
ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ പ്രസാദ സിദ്ധ്യര്‍ഥേ നാമ പാരായണേ വിനിയോഗഃ ।

കരന്യാസഃ
ഓം ശം ഓങ്കാരസ്വരൂപായ ഓജോധരായ ഓജസ്വിനേ സുഹൃദ്യായ
ഹൃഷ്ടചിത്താത്മനേ ഭാസ്വദ്രൂപായ അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ । var ഭാസ്വരൂപായ
ഓം രം ഷട്കോണ മധ്യനിലയായ ഷട്കിരീടധരായ ശ്രീമതേ ഷഡാധാരായ
ഷഡാനനായ ലലാടഷണ്ണേത്രായ അഭയവരദഹസ്തായ തര്‍ജനീഭ്യാം നമഃ ।
ഓം വം ഷണ്‍മുഖായ ശരജന്‍മനേ ശുഭലക്ഷണായ ശിഖിവാഹനായ
ഷഡക്ഷരായ സ്വാമിനാഥായ മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ണം കൃശാനുസംഭവായ കവചിനേ കുക്കുടധ്വജായ
ശൂരമര്‍ദനായ കുമാരായ സുബ്രഹ്മണ്യായ (സുബ്രഹ്മണ്യ) അനാമികാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ഭം കന്ദര്‍പകോടിദിവ്യവിഗ്രഹായ ദ്വിഷഡ്ബാഹവേ ദ്വാദശാക്ഷായ
മൂലപ്രകൃതിരഹിതായ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം വം സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപായ സര്‍വരൂപാത്മനേ ഖേടധരായ ഖഡ്ഗിനേ
ശക്തിഹസ്തായ ബ്രഹ്മൈകരൂപിണേ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ॥

ഏവം ഹൃദയാദിന്യാസഃ । ഓം ഭൂര്‍ഭുവസ്സുവരോമിതി ദിഗ്ബന്ധഃ ।

ധ്യാനം –
ധ്യായേത്ഷണ്‍മുഖമിന്ദുകോടിസദൃശം രത്നപ്രഭാശോഭിതം var വന്ദേ ഷണ്‍മുഖ
ബാലാര്‍കദ്യുതി ഷട്കിരീടവിലസത്കേയൂര ഹാരാന്വിതം ।
കര്‍ണാലംബിത കുണ്ഡല പ്രവിലസദ്ഗണ്ഡസ്ഥലൈഃ ശോഭിതം ?? was missing la?
കാഞ്ചീ കങ്കണകിങ്കിണീരവയുതം ശൃങ്ഗാരസാരോദയം ॥
ഷഡ്വക്ത്രം ശിഖിവാഹനം ത്രിനയനം ചിത്രാംബരാലങ്കൃതം
വജ്രം ശക്തിമസിം ത്രിശൂലമഭയം ഖേടം ധനുശ്ചക്രകം ।
പാശം കുക്കുടമങ്കുശം ച വരദം ദോര്‍ഭിദേധാനം സദാ ?de?
ധ്യായാമീപ്സിത സിദ്ധിദം ശിവസുതം സ്കന്ദം സുരാരാധിതം ॥
ദ്വിഷഡ്ഭുജം ഷണ്‍മുഖമംബികാസുതം കുമാരമാദിത്യ സഹസ്രതേജസം ।
വന്ദേ മയൂരാസനമഗ്നിസംഭവം സേനാന്യമധ്യാഹമഭീഷ്ടസിദ്ധയേ ॥

ലമിത്യാദി പഞ്ചപൂജാ ।

അഥ സ്തോത്രം ।
ഓം സുബ്രഹ്മണ്യഃ സുരേശാനഃ സുരാരികുലനാശനഃ ।
ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മാ ബ്രഹ്മവിദ്യാഗുരൂര്‍ഗുരുഃ ॥ 1 ॥

ഈശാനഗുരുരവ്യക്തോ വ്യക്തരൂപഃ സനാതനഃ ।
പ്രധാനപുരുഷഃ കര്‍താ കര്‍മ കാര്യം ച കാരണം ॥ 2 ॥

അധിഷ്ഠാനം ച വിജ്ഞാനം ഭോക്താ ഭോഗശ്ച കേവലഃ ।
അനാദിനിധനഃ സാക്ഷീ നിയന്താ നിയമോ യമഃ ॥ 3 ॥

വാക്പതിര്‍വാക്പ്രദോ വാഗ്മീ വാച്യോ വാഗ്വാചകസ്തഥാ ।
പിതാമഹഗുരുര്ലോകഗുരുസ്തത്വാര്‍ഥബോധകഃ ॥ 4 ॥

പ്രണവാര്‍ഥോപദേഷ്ടാ ചാപ്യജോ ബ്രഹ്മ സനാതനഃ ।
വേദാന്തവേദ്യോ വേദാത്മാ വേദാദിര്‍വേദബോധകഃ ॥ 5 ॥

വേദാന്തോ വേദഗുഹ്യശ്ച വേദശാസ്ത്രാര്‍ഥബോധകഃ ।
സര്‍വവിദ്യാത്മകഃ ശാന്തശ്ചതുഷ്ഷഷ്ടികലാഗുരുഃ ॥ 6 ॥

മന്ത്രാര്‍ഥോ മന്ത്രമൂര്‍തിശ്ച മന്ത്രതന്ത്രപ്രവര്‍തകഃ ।
മന്ത്രീ മന്ത്രോ മന്ത്രബീജം മഹാമന്ത്രോപദേശകഃ ॥ 7 ॥

മഹോത്സാഹോ മഹാശക്തിര്‍മഹാശക്തിധരഃ പ്രഭുഃ ।
ജഗത്സ്രഷ്ടാ ജഗദ്ഭര്‍താ ജഗന്‍മൂര്‍തിര്‍ജഗന്‍മയഃ ॥ 8 ॥

ജഗദാദിരനാദിശ്ച ജഗദ്ബീജം ജഗദ്ഗുരൂഃ ।
ജ്യോതിര്‍മയഃ പ്രശാന്താത്മാ സച്ചിദാനന്ദവിഗ്രഹഃ ॥ 9 ॥

സുഖമൂര്‍തിഃ സുഖകരഃ സുഖീ സുഖകരാകൃതിഃ ।
ജ്ഞാതാ ജ്ഞേയോ ജ്ഞാനരൂപോ ജ്ഞപ്തിര്‍ജ്ഞാനബലം ബുധഃ ॥ 10 ॥

വിഷ്ണുര്‍ജിഷ്ണുര്‍ഗ്രസിഷ്ണുശ്ച പ്രഭവിഷ്ണുഃ സഹിഷ്ണുകഃ ।
വര്‍ധിഷ്ണുര്‍ഭൂഷ്ണുരജരസ്തിതിക്ഷ്ണുഃ ക്ഷാന്തിരാര്‍ജവം ॥ 11 ॥

ഋജുഃ സുഗംയഃസുലഭോ ദുര്ലഭോ ലാഭ ഈപ്സിതഃ ।
വിജ്ഞോ വിജ്ഞാനഭോക്താ ച ശിവജ്ഞാനപ്രദായകഃ ॥ 12 ॥

മഹദാദിരഹങ്കാരോ ഭൂതാദിര്‍ഭൂതഭാവനഃ ।
ഭൂതഭവ്യ ഭവിഷ്യച്ച ഭൂത ഭവ്യഭവത്പ്രഭുഃ ॥ 13 ॥

ദേവസേനാപതിര്‍നേതാ കുമാരോ ദേവനായകഃ ।
താരകാരിര്‍മഹാവീര്യഃ സിംഹവക്ത്രശിരോഹരഃ ॥ 14 ॥

അനേകകോടിബ്രഹ്മാണ്ഡ പരിപൂര്‍ണാസുരാന്തകഃ ।
സുരാനന്ദകരഃ ശ്രീമാനസുരാദിഭയങ്കരഃ ॥ 15 ॥

അസുരാന്തഃ പുരാക്രന്ദകരഭേരീനിനാദനഃ ।
സുരവന്ദ്യോ ജനാനന്ദകരശിഞ്ജന്‍മണിധ്വനിഃ ॥ 16 ॥

സ്ഫുടാട്ടഹാസസങ്ക്ഷുഭ്യത്താരകാസുരമാനസഃ ।
മഹാക്രോധോ മഹോത്സാഹോ മഹാബലപരാക്രമഃ ॥ 17 ॥

മഹാബുദ്ധിര്‍മഹാബാഹുര്‍മഹാമായോ മഹാധൃതിഃ ।
രണഭീമഃ ശത്രുഹരോ ധീരോദാത്തഗുണോത്തരഃ ॥ 18 ॥

മഹാധനുര്‍മഹാബാണോ മഹാദേവപ്രിയാത്മജഃ ।
മഹാഖഡ്ഗോ മഹാഖേടോ മഹാസത്വോ മഹാദ്യുതിഃ ॥ 19 ॥

മഹര്‍ധിശ്ച മഹാമായീ മയൂരവരവാഹനഃ ।
മയൂരബര്‍ഹാതപത്രോ മയൂരനടനപ്രിയഃ ॥ 20 ॥

മഹാനുഭാവോഽമേയാത്മാഽമേയശ്രീശ്ച മഹാപ്രഭുഃ ।
സുഗുണോ ദുര്‍ഗുണദ്വേഷീ നിര്‍ഗുണോ നിര്‍മലോഽമലഃ ॥ 21 ॥

സുബലോ വിമലഃ കാന്തഃ കമലാസന പൂജിതഃ ।
കാലഃ കമലപത്രാക്ഷഃ കലികല്‍മഷനാശനഃ ॥ 22 ॥

മഹാരണോ മഹായോദ്ധാ മഹായുദ്ധപ്രിയോഽഭയഃ ।
മഹാരഥോ മഹാഭാഗോ ഭക്താഭീഷ്ടഫലപ്രദഃ ॥ 23 ॥

ഭക്തപ്രിയഃ പ്രിയഃ പ്രേമ പ്രേയാന്‍ പ്രീതിധരഃ സഖാ ।
ഗൌരീകരസരോജാഗ്ര ലാലനീയ മുഖാംബുജഃ ॥ 24 ॥

കൃത്തികാസ്തന്യപാനൈകവ്യഗ്രഷഡ്വദനാംബുജഃ ।
ചന്ദ്രചൂഡാങ്ഗഭൂഭാഗ വിഹാരണവിശാരദഃ ॥ 25 ॥

ഈശാനനയനാനന്ദകന്ദലാവണ്യനാസികഃ ।
ചന്ദ്രചൂഡകരാംഭോജ പരിമൃഷ്ടഭുജാവലിഃ ॥ 26 ॥

ലംബോദര സഹക്രീഡാ ലമ്പടഃ ശരസംഭവഃ ।
അമരാനനനാലീക ചകോരീപൂര്‍ണ ചന്ദ്രമാഃ ॥ 27 ॥

സര്‍വാങ്ഗ സുന്ദരഃ ശ്രീശഃ ശ്രീകരഃ ശ്രീപ്രദഃ ശിവഃ ।
വല്ലീസഖോ വനചരോ വക്താ വാചസ്പതിര്‍വരഃ ॥ 28 ॥

ചന്ദ്രചൂഡോ ബര്‍ഹിപിഞ്ഛ ശേഖരോ മകുടോജ്ജ്വലഃ ।
ഗുഡാകേശഃ സുവൃത്തോരുശിരാ മന്ദാരശേഖരഃ ॥ 29 ॥

ബിംബാധരഃ കുന്ദദന്തോ ജപാശോണാഗ്രലോചനഃ ।
ഷഡ്ദര്‍ശനീനടീരങ്ഗരസനോ മധുരസ്വനഃ ॥ 30 ॥

മേഘഗംഭീരനിര്‍ഘോഷഃ പ്രിയവാക് പ്രസ്ഫുടാക്ഷരഃ ।
സ്മിതവക്ത്രശ്ചോത്പലാക്ഷശ്ചാരുഗംഭീരവീക്ഷണഃ ॥ 31 ॥

കര്‍ണാന്തദീര്‍ഘനയനഃ കര്‍ണഭൂഷണ ഭൂഷിതഃ ।
സുകുണ്ഡലശ്ചാരുഗണ്ഡഃ കംബുഗ്രീവോ മഹാഹനുഃ ॥ 32 ॥

പീനാംസോ ഗൂഢജത്രുശ്ച പീനവൃത്തഭുജാവലിഃ ।
രക്താങ്ഗോ രത്നകേയൂരോ രത്നകങ്കണഭൂഷിതഃ ॥ 33 ॥

ജ്യാകിണാങ്ക ലസദ്വാമപ്രകോഷ്ഠവലയോജ്ജ്വലഃ ।
രേഖാങ്കുശധ്വജച്ഛത്രപാണിപദ്മോ മഹായുധഃ ॥ 34 ॥

സുരലോക ഭയധ്വാന്ത ബാലാരുണകരോദയഃ ।
അങ്ഗുലീയകരത്നാംശു ദ്വിഗുണോദ്യന്നഖാങ്കുരഃ ॥ 35 ॥

പീനവക്ഷാ മഹാഹാരോ നവരത്നവിഭൂഷണഃ ।
ഹിരണ്യഗര്‍ഭോ ഹേമാങ്ഗോ ഹിരണ്യകവചോ ഹരഃ ॥ 36 ॥

ഹിരണ്‍മയ ശിരസ്ത്രാണോ ഹിരണ്യാക്ഷോ ഹിരണ്യദഃ ।
ഹിരണ്യനാഭിസ്ത്രിവലീ ലലിതോദരസുന്ദരഃ ॥ 37 ॥

സുവര്‍ണസൂത്രവിലസദ്വിശങ്കടകടീതടഃ ।
പീതാംബരധരോ രത്നമേഖലാവൃത മധ്യകഃ ॥ 38 ॥

പീവരാലോമവൃത്തോദ്യത്സുജാനുര്‍ഗുപ്തഗുല്‍ഫകഃ ।
ശങ്ഖചക്രാബ്ജകുലിശധ്വജരേഖാങ്ഘ്രിപങ്കജഃ ॥ 39 ॥

നവരത്നോജ്ജ്വലത്പാദകടകഃ പരമായുധഃ ।
സുരേന്ദ്രമകുടപ്രോദ്യന്‍മണി രഞ്ജിതപാദുകഃ ॥ 40 ॥

പൂജ്യാങ്ഘ്രിശ്ചാരുനഖരോ ദേവസേവ്യസ്വപാദുകഃ ।
പാര്‍വതീപാണി കമലപരിമൃഷ്ടപദാംബുജഃ ॥ 41 ॥

മത്തമാതങ്ഗ ഗമനോ മാന്യോ മാന്യഗുണാകരഃ ।
ക്രൌഞ്ച ദാരണദക്ഷൌജാഃ ക്ഷണഃ ക്ഷണവിഭാഗകൃത് ॥ 42 ॥

സുഗമോ ദുര്‍ഗമോ ദുര്‍ഗോ ദുരാരോഹോഽരിദുഃ സഹഃ ।
സുഭഗഃ സുമുഖഃ സൂര്യഃ സൂര്യമണ്ഡലമധ്യഗഃ ॥ 43 ॥

സ്വകിങ്കരോപസംസൃഷ്ടസൃഷ്ടിസംരക്ഷിതാഖിലഃ ।
ജഗത്സ്രഷ്ടാ ജഗദ്ഭര്‍താ ജഗത്സംഹാരകാരകഃ ॥ 44 ॥

സ്ഥാവരോ ജങ്ഗമോ ജേതാ വിജയോ വിജയപ്രദഃ ।
ജയശീലോ ജിതാരാതിര്‍ജിതമായോ ജിതാസുരഃ ॥ 45 ॥

ജിതകാമോ ജിതക്രോധോ ജിതമോഹസ്സുമോഹനഃ ।
കാമദഃ കാമഭൃത്കാമീ കാമരൂപഃ കൃതാഗമഃ ॥ 46 ॥

കാന്തഃ കല്യഃ കലിധ്വംസീ കല്‍ഹാരകുസുമപ്രിയഃ ।
രാമോ രമയിതാ രംയോ രമണീജനവല്ലഭഃ ॥ 47 ॥

രസജ്ഞോ രസമൂര്‍തിശ്ച രസോ നവരസാത്മകഃ ।
രസാത്മാ രസികാത്മാ ച രാസക്രീഡാപരോ രതിഃ ॥ 48 ॥

സൂര്യകോടിപ്രതീകാശഃ സോമസൂര്യാഗ്നിലോചനഃ ।
കലാഭിജ്ഞഃ കലാരൂപീ കലാപീ സകലപ്രഭുഃ ॥ 49 ॥

ബിന്ദുര്‍നാദഃ കലാമൂര്‍തിഃ കലാതീതോഽക്ഷരാത്മകഃ ।
മാത്രാകാരഃ സ്വരാകാരഃ ഏകമാത്രോ ദ്വിമാത്രകഃ ॥ 50 ॥

ത്രിമാത്രകശ്ചതുര്‍മാത്രോ വ്യക്തഃ സന്ധ്യക്ഷരാത്മകഃ ।
വ്യഞ്ജനാത്മാ വിയുക്താത്മാ സംയുക്താത്മാ സ്വരാത്മകഃ ॥ 51 ॥

വിസര്‍ജനീയോഽനുസ്വാരഃ സര്‍വവര്‍ണതനുര്‍മഹാന്‍ ।
അകാരാത്മാഽപ്യുകാരാത്മാ മകാരാത്മാ ത്രിവര്‍ണകഃ ॥ 52 ॥

ഓങ്കാരോഽഥ വഷട്കാരഃ സ്വാഹാകാരഃ സ്വധാകൃതിഃ ।
ആഹുതിര്‍ഹവനം ഹവ്യം ഹോതാഽധ്വര്യുര്‍മഹാഹവിഃ ॥ 53 ॥

ബ്രഹ്മോദ്ഗാതാ സദസ്യശ്ച ബര്‍ഹിരിധ്മം സമിച്ചരുഃ ।
കവ്യം പശുഃ പുരോഡാശഃ ആമിക്ഷാ വാജവാജിനം ॥ 54 ॥

പവനഃ പാവനഃ പൂതഃ പവമാനഃ പരാകൃതിഃ ।
പവിത്രം പരിധിഃ പൂര്‍ണപാത്രമുദ്ഭൂതിരിന്ധനം ॥ 55 ॥

വിശോധനം പശുപതിഃ പശുപാശവിമോചകഃ ।
പാകയജ്ഞോ മഹായജ്ഞോ യജ്ഞോ യജ്ഞപതിര്യജുഃ ॥ 56 ॥

യജ്ഞാങ്ഗോ യജ്ഞഗംയശ്ച യജ്വാ യജ്ഞഫലപ്രദഃ ।
യജ്ഞാങ്ഗഭൂര്യജ്ഞപതിര്യജ്ഞശ്രീര്യജ്ഞവാഹനഃ ॥ 57 ॥

യജ്ഞരാഡ് യജ്ഞവിധ്വംസീ യജ്ഞേശോ യജ്ഞരക്ഷകഃ ।
സഹസ്രബാഹുഃ സര്‍വാത്മാ സഹസ്രാക്ഷഃ സഹസ്രപാത് ॥ 58 ॥

സഹസ്രവദനോ നിത്യഃ സഹസ്രാത്മാ വിരാട് സ്വരാട് ।
സഹസ്രശീര്‍ഷോ വിശ്വശ്ച തൈജസഃ പ്രാജ്ഞ ആത്മവാന്‍ ॥ 59 ॥

അണുര്‍ബൃഹത്കൃശഃ സ്ഥൂലോ ദീര്‍ഘോ ഹ്രസ്വശ്ച വാമനഃ ।
സൂക്ഷ്മഃ സൂക്ഷ്മതരോഽനന്തോ വിശ്വരൂപോ നിരഞ്ജനഃ ॥ 60 ॥

അമൃതേശോഽമൃതാഹാരോഽമൃതദാതാഽമൃതാങ്ഗവാന്‍ ।
അഹോരൂപസ്ത്രിയാമാ ച സന്ധ്യാരൂപോ ദിനാത്മകഃ ॥ 61 ॥

അനിമേഷോ നിമേഷാത്മാ കലാ കാഷ്ഠാ ക്ഷണാത്മകഃ ।
മുഹൂര്‍തോ ഘടികാരൂപോ യാമോ യാമാത്മകസ്തഥാ ॥ 62 ॥

പൂര്‍വാഹ്ണരൂപോ മധ്യാഹ്നരൂപഃ സായാഹ്നരൂപകഃ ।
അപരാഹ്ണോഽതിനിപുണഃ സവനാത്മാ പ്രജാഗരഃ ॥ 63 ॥

വേദ്യോ വേദയിതാ വേദോ വേദദൃഷ്ടോ വിദാം വരഃ ।
വിനയോ നയനേതാ ച വിദ്വജ്ജനബഹുപ്രിയഃ ॥ 64 ॥

വിശ്വഗോപ്താ വിശ്വഭോക്താ വിശ്വകൃദ്വിശ്വഭേഷജം ।
വിശ്വംഭരോ വിശ്വപതിര്‍വിശ്വരാഡ്വിശ്വമോഹനഃ ॥ 65 ॥

വിശ്വസാക്ഷീ വിശ്വഹന്താ വീരോ വിശ്വംഭരാധിപഃ ।
വീരബാഹുര്‍വീരഹന്താ വീരാഗ്ര്യോ വീരസൈനികഃ ॥ 66 ॥

വീരവാദപ്രിയഃ ശൂര ഏകവീരഃ സുരാധിപഃ ।
ശൂരപദ്മാസുരദ്വേഷീ താരകാസുരഭഞ്ജനഃ ॥ 67 ॥

താരാധിപസ്താരഹാരഃ ശൂരഹന്താഽശ്വവാഹനഃ ।
ശരഭഃ ശരസംഭൂതഃ ശക്തഃ ശരവണേശയഃ ॥ 68 ॥

ശാങ്കരിഃ ശാംഭവഃ ശംഭുഃ സാധുഃ സാധുജനപ്രിയഃ ।
സാരാങ്ഗഃ സാരകഃ സര്‍വഃ ശാര്‍വഃ ശാര്‍വജനപ്രിയഃ ॥ 69 ॥

ഗങ്ഗാസുതോഽതിഗംഭീരോ ഗംഭീരഹൃദയോഽനഘഃ ।
അമോഘവിക്രമശ്ചക്രശ്ചക്രഭൂഃ ശക്രപൂജിതഃ ॥ 70 ॥

ചക്രപാണിശ്ചക്രപതിശ്ചക്രവാലാന്തഭൂപതിഃ ।
സാര്‍വഭൌമസ്സുരപതിഃ സര്‍വലോകാധിരക്ഷകഃ ॥ 71 ॥

സാധുപഃ സത്യസങ്കല്‍പഃ സത്യസ്സത്യവതാം വരഃ ।
സത്യപ്രിയഃ സത്യഗതിഃ സത്യലോകജനപ്രിയഃ ॥ 72 ॥

ഭൂതഭവ്യ ഭവദ്രൂപോ ഭൂതഭവ്യഭവത്പ്രഭുഃ ।
ഭൂതാദിര്‍ഭൂതമധ്യസ്ഥോ ഭൂതവിധ്വംസകാരകഃ ॥ 73 ॥

ഭൂതപ്രതിഷ്ഠാസങ്കര്‍താ ഭൂതാധിഷ്ഠാനമവ്യയഃ ।
ഓജോനിധിര്‍ഗുണനിധിസ്തേജോരാശിരകല്‍മഷഃ ॥ 74 ॥

കല്‍മഷഘ്നഃ കലിധ്വംസീ കലൌ വരദവിഗ്രഹഃ ।
കല്യാണമൂര്‍തിഃ കാമാത്മാ കാമക്രോധവിവര്‍ജിതഃ ॥ 75 ॥

ഗോപ്താ ഗോപായിതാ ഗുപ്തിര്‍ഗുണാതീതോ ഗുണാശ്രയഃ ।
സത്വമൂര്‍തീ രജോമൂര്‍തിസ്തമോമൂര്‍തിശ്ചിദാത്മകഃ ॥ 76 ॥

ദേവസേനാപതിര്‍ഭൂമാ മഹിമാ മഹിമാകരഃ ।
പ്രകാശരൂപഃ പാപഘ്നഃ പവനഃ പാവനോഽനലഃ ॥ 77 ॥

കൈലാസനിലയഃ കാന്തഃ കനകാചല കാര്‍മുകഃ ।
നിര്‍ധൂതോ ദേവഭൂതിശ്ച വ്യാകൃതിഃ ക്രതുരക്ഷകഃ ॥ 78 ॥

ഉപേന്ദ്ര ഇന്ദ്രവന്ദ്യാങ്ഘ്രിരുരുജങ്ഘ ഉരുക്രമഃ ।
വിക്രാന്തോ വിജയക്രാന്തോ വിവേകവിനയപ്രദഃ ॥ 79 ॥

അവിനീതജനധ്വംസീ സര്‍വാവഗുണവര്‍ജിതഃ ।
കുലശൈലൈകനിലയോ വല്ലീവാഞ്ഛിതവിഭ്രമഃ ॥ 80 ॥

ശാംഭവഃ ശംഭുതനയഃ ശങ്കരാങ്ഗവിഭൂഷണഃ ।
സ്വയംഭൂഃ സ്വവശഃ സ്വസ്ഥഃ പുഷ്കരാക്ഷഃ പുരൂദ്ഭവഃ ॥ 81 ॥

മനുര്‍മാനവഗോപ്താ ച സ്ഥവിഷ്ഠഃ സ്ഥവിരോ യുവാ ।
ബാലഃ ശിശുര്‍നിത്യയുവാ നിത്യകൌമാരവാന്‍ മഹാന്‍ ॥ 82 ॥

അഗ്രാഹ്യരൂപോ ഗ്രാഹ്യശ്ച സുഗ്രഹഃ സുന്ദരാകൃതിഃ ।
പ്രമര്‍ദനഃ പ്രഭൂതശ്രീര്ലോഹിതാക്ഷോഽരിമര്‍ദനഃ ॥ 83 ॥

ത്രിധാമാ ത്രികകുത്ത്രിശ്രീഃ ത്രിലോകനിലയോഽലയഃ ।
ശര്‍മദഃ ശര്‍മവാന്‍ ശര്‍മ ശരണ്യഃ ശരണാലയഃ ॥ 84 ॥

സ്ഥാണുഃ സ്ഥിരതരഃ സ്ഥേയാന്‍ സ്ഥിരശ്രീഃ സ്ഥിരവിക്രമഃ ।
സ്ഥിരപ്രതിജ്ഞഃ സ്ഥിരധീര്‍വിശ്വരേതാഃ പ്രജാഭവഃ ॥ 85 ॥

അത്യയഃ പ്രത്യയഃ ശ്രേഷ്ഠഃ സര്‍വയോഗവിനിഃസൃതഃ ।
സര്‍വയോഗേശ്വരഃ സിദ്ധഃ സര്‍വജ്ഞഃ സര്‍വദര്‍ശനഃ ॥ 86 ॥

വസുര്‍വസുമനാ ദേവോ വസുരേതാ വസുപ്രദഃ ।
സമാത്മാ സമദര്‍ശീ ച സമദഃ സര്‍വദര്‍ശനഃ ॥ 87 ॥

വൃഷാകൃതിര്‍വൃഷാരൂഢോ വൃഷകര്‍മാ വൃഷപ്രിയഃ ।
ശുചിഃ ശുചിമനാഃ ശുദ്ധഃ ശുദ്ധകീര്‍തിഃ ശുചിശ്രവാഃ ॥ 88 ॥

രൌദ്രകര്‍മാ മഹാരൌദ്രോ രുദ്രാത്മാ രുദ്രസംഭവഃ ।
അനേകമൂര്‍തിര്‍വിശ്വാത്മാഽനേകബാഹുരരിന്ദമഃ ॥ 89 ॥

വീരബാഹുര്‍വിശ്വസേനോ വിനേയോ വിനയപ്രദഃ । vinayo??
സര്‍വഗഃ സര്‍വവിത്സര്‍വഃ സര്‍വവേദാന്തഗോചരഃ ॥ 90 ॥

കവിഃ പുരാണോഽനുശാസ്താ സ്ഥൂലസ്ഥൂല അണോരണുഃ ।
ഭ്രാജിഷ്ണുര്‍വിഷ്ണു വിനുതഃ കൃഷ്ണകേശഃ കിശോരകഃ ॥ 91 ॥

ഭോജനം ഭാജനം ഭോക്താ വിശ്വഭോക്താ വിശാം പതിഃ ।
വിശ്വയോനിര്‍വിശാലാക്ഷോ വിരാഗോ വീരസേവിതഃ ॥ 92 ॥

പുണ്യഃ പുരുയശാഃ പൂജ്യഃ പൂതകീര്‍തിഃ പുനര്‍വസുഃ ।
സുരേന്ദ്രഃ സര്‍വലോകേന്ദ്രോ മഹേന്ദ്രോപേന്ദ്രവന്ദിതഃ ॥ 93 ॥

വിശ്വവേദ്യോ വിശ്വപതിര്‍വിശ്വഭൃദ്വിശ്വഭേഷജം ।
മധുര്‍മധുരസങ്ഗീതോ മാധവഃ ശുചിരൂഷ്മലഃ ॥ 94 ॥

ശുക്രഃ ശുഭ്രഗുണഃ ശുക്ലഃ ശോകഹന്താ ശുചിസ്മിതഃ ।
മഹേഷ്വാസോ വിഷ്ണുപതിഃ മഹീഹന്താ മഹീപതിഃ ॥ 95 ॥

മരീചിര്‍മദനോ മാനീ മാതങ്ഗഗതിരദ്ഭുതഃ ।
ഹംസഃ സുപൂര്‍ണഃ സുമനാഃ ഭുജങ്ഗേശഭുജാവലിഃ ॥ 96 ॥

പദ്മനാഭഃ പശുപതിഃ പാരജ്ഞോ വേദപാരഗഃ ।
പണ്ഡിതഃ പരഘാതീ ച സന്ധാതാ സന്ധിമാന്‍ സമഃ ॥ 97 ॥

ദുര്‍മര്‍ഷണോ ദുഷ്ടശാസ്താ ദുര്‍ധര്‍ഷോ യുദ്ധധര്‍ഷണഃ ।
വിഖ്യാതാത്മാ വിധേയാത്മാ വിശ്വപ്രഖ്യാതവിക്രമഃ ॥ 98 ॥

സന്‍മാര്‍ഗദേശികോ മാര്‍ഗരക്ഷകോ മാര്‍ഗദായകഃ ।
അനിരുദ്ധോഽനിരുദ്ധശ്രീരാദിത്യോ ദൈത്യമര്‍ദനഃ ॥ 99 ॥

അനിമേഷോഽനിമേഷാര്‍ച്യസ്ത്രിജഗദ്ഗ്രാമണീര്‍ഗുണീ ।
സമ്പൃക്തഃ സമ്പ്രവൃത്താത്മാ നിവൃത്താത്മാഽഽത്മവിത്തമഃ ॥ 100 ॥

അര്‍ചിഷ്മാനര്‍ചനപ്രീതഃ പാശഭൃത്പാവകോ മരുത് ।
സോമഃ സൌംയഃ സോമസുതഃ സോമസുത്സോമഭൂഷണഃ ॥ 101 ॥

സര്‍വസാമപ്രിയഃ സര്‍വസമഃ സര്‍വംസഹോ വസുഃ ।
ഉമാസൂനുരുമാഭക്ത ഉത്ഫുല്ലമുഖപങ്കജഃ ॥ 102 ॥

അമൃത്യുരമരാരാതിമൃത്യുര്‍മൃത്യുഞ്ജയോഽജിതഃ ।
മന്ദാരകുസുമാപീഡോ മദനാന്തകവല്ലഭഃ ॥ 103 ॥

മാല്യവന്‍മദനാകാരോ മാലതീകുസുമപ്രിയഃ ।
സുപ്രസാദഃ സുരാരാധ്യഃ സുമുഖഃ സുമഹായശാഃ ॥ 104 ॥

വൃഷപര്‍വാ വിരൂപാക്ഷോ വിഷ്വക്സേനോ വൃഷോദരഃ ।
മുക്തോ മുക്തഗതിര്‍മോക്ഷോ മുകുന്ദോ മുദ്ഗലീ മുനിഃ ॥ 105 ॥

ശ്രുതവാന്‍ സുശ്രുതഃ ശ്രോതാ ശ്രുതിഗംയഃ ശ്രുതിസ്തുതഃ ।
വര്‍ധമാനോ വനരതിര്‍വാനപ്രസ്ഥനിഷേവിതഃ ॥ 106 ॥

വാഗ്മീ വരോ വാവദൂകോ വസുദേവവരപ്രദഃ ।
മഹേശ്വരോ മയൂരസ്ഥഃ ശക്തിഹസ്തസ്ത്രിശൂലധൃത് ॥ 107 ॥

ഓജസ്തേജശ്ച തേജസ്വീ പ്രതാപഃ സുപ്രതാപവാന്‍ ।
ഋദ്ധിഃ സമൃദ്ധിഃ സംസിദ്ധിഃ സുസിദ്ധിഃ സിദ്ധസേവിതഃ ॥ 108 ॥

അമൃതാശോഽമൃതവപുരമൃതോഽമൃതദായകഃ ।
ചന്ദ്രമാശ്ചന്ദ്രവദനശ്ചന്ദ്രദൃക് ചന്ദ്രശീതലഃ ॥ 109 ॥

മതിമാന്നീതിമാന്നീതിഃ കീര്‍തിമാന്‍കീര്‍തിവര്‍ധനഃ ।
ഔഷധം ചൌഷധീനാഥഃ പ്രദീപോ ഭവമോചനഃ ॥ 110 ॥

ഭാസ്കരോ ഭാസ്കരതനുര്‍ഭാനുര്‍ഭയവിനാശനഃ ।
ചതുര്യുഗവ്യവസ്ഥാതാ യുഗധര്‍മപ്രവര്‍തകഃ ॥ 111 ॥

അയുജോ മിഥുനം യോഗോ യോഗജ്ഞോ യോഗപാരഗഃ ।
മഹാശനോ മഹാഭൂതോ മഹാപുരുഷവിക്രമഃ ॥ 112 ॥

യുഗാന്തകൃദ്യുഗാവര്‍തോ ദൃശ്യാദൃശ്യസ്വരൂപകഃ ।
സഹസ്രജിന്‍മഹാമൂര്‍തിഃ സഹസ്രായുധപണ്ഡിതഃ ॥ 113 ॥

അനന്താസുരസംഹര്‍താ സുപ്രതിഷ്ഠഃ സുഖാകരഃ ।
അക്രോധനഃ ക്രോധഹന്താ ശത്രുക്രോധവിമര്‍ദനഃ ॥ 114 ॥

വിശ്വമുര്‍തിര്‍വിശ്വബാഹുര്‍വിശ്വദൃഗ്വിശ്വതോ മുഖഃ ।
വിശ്വേശോ വിശ്വസംസേവ്യോ ദ്യാവാഭൂമിവിവര്‍ധനഃ ॥ 115 ॥

അപാന്നിധിരകര്‍താഽന്നമന്നദാതാഽന്നദാരുണഃ ।
അംഭോജമൌലിരുജ്ജീവഃ പ്രാണഃ പ്രാണപ്രദായകഃ ॥ 116 ॥

സ്കന്ദഃ സ്കന്ദധരോ ധുര്യോ ധാര്യോ ധൃതിരനാതുരഃ ।
ആതുരൌഷധിരവ്യഗ്രോ വൈദ്യനാഥോഽഗദങ്കരഃ ॥ 117 ॥

ദേവദേവോ ബൃഹദ്ഭാനുഃ സ്വര്‍ഭാനുഃ പദ്മവല്ലഭഃ ।
അകുലഃ കുലനേതാ ച കുലസ്രഷ്ടാ കുലേശ്വരഃ ।118 ॥
നിധിര്‍നിധിപ്രിയഃ ശങ്ഖപദ്മാദിനിധിസേവിതഃ ।
ശതാനന്ദഃ ശതാവര്‍തഃ ശതമൂര്‍തിഃ ശതായുധഃ ॥ 119 ॥

പദ്മാസനഃ പദ്മനേത്രഃ പദ്മാങ്ഘ്രിഃ പദ്മപാണികഃ ।
ഈശഃ കാരണകാര്യാത്മാ സൂക്ഷ്മാത്മാ സ്ഥൂലമൂര്‍തിമാന്‍ ॥ 120 ॥

അശരീരീ ത്രിശരീരീ ശരീരത്രയനായകഃ ।
ജാഗ്രത്പ്രപഞ്ചാധിപതിഃ സ്വപ്നലോകാഭിമാനവാന്‍ ॥ 121 ॥

സുഷുപ്ത്യവസ്ഥാഭിമാനീ സര്‍വസാക്ഷീ തുരീയഗഃ ।
സ്വാപനഃ സ്വവശോ വ്യാപീ വിശ്വമൂര്‍തിര്‍വിരോചനഃ ॥ 122 ॥

വീരസേനോ വീരവേഷോ വീരായുധസമാവൃതഃ ।
സര്‍വലക്ഷണലക്ഷണ്യോ ലക്ഷ്മീവാന്‍ ശുഭലക്ഷണഃ ॥ 123 ॥

സമയജ്ഞഃ സുസമയ സമാധിജനവല്ലഭഃ ।
അതുലോഽതുല്യമഹിമാ ശരഭോപമവിക്രമഃ ॥ 124 ॥

അഹേതുര്‍ഹേതുമാന്‍ഹേതുഃ ഹേതുഹേതുമദാശ്രയഃ ।
വിക്ഷരോ രോഹിതോ രക്തോ വിരക്തോ വിജനപ്രിയഃ ॥ 125 ॥

മഹീധരോ മാതരിശ്വാ മാങ്ഗല്യമകരാലയഃ ।
മധ്യമാന്താദിരക്ഷോഭ്യോ രക്ഷോവിക്ഷോഭകാരകഃ ॥ 126 ॥

ഗുഹോ ഗുഹാശയോ ഗോപ്താ ഗുഹ്യോ ഗുണമഹാര്‍ണവഃ ।
നിരുദ്യോഗോ മഹോദ്യോഗീ നിര്‍നിരോധോ നിരങ്കുശഃ ॥ 127 ॥

മഹാവേഗോ മഹാപ്രാണോ മഹേശ്വരമനോഹരഃ ।
അമൃതാശോഽമിതാഹാരോ മിതഭാഷ്യമിതാര്‍ഥവാക് ॥ 128 ॥

അക്ഷോഭ്യഃ ക്ഷോഭകൃത്ക്ഷേമഃ ക്ഷേമവാന്‍ ക്ഷേമവര്‍ധനഃ ।
ഋദ്ധ ഋദ്ധിപ്രദോ മത്തോ മത്തകേകിനിഷൂദനഃ ॥ 129 ॥

ധര്‍മോ ധര്‍മവിദാം ശ്രേഷ്ഠോ വൈകുണ്ഠോ വാസവപ്രിയഃ ।
പരധീരോഽപരാക്രാന്ത പരിതുഷ്ടഃ പരാസുഹൃത് ॥ 130 ॥

രാമോ രാമനുതോ രംയോ രമാപതിനുതോ ഹിതഃ ।
വിരാമോ വിനതോ വിദ്വാന്‍ വീരഭദ്രോ വിധിപ്രിയഃ ॥ 131 ॥

വിനയോ വിനയപ്രീതോ വിമതോരുമദാപഹഃ ।
സര്‍വശക്തിമതാം ശ്രേഷ്ഠഃ സര്‍വദൈത്യഭയങ്കരഃ ॥ 132 ॥

ശത്രുഘ്നഃശത്രുവിനതഃ ശത്രുസങ്ഘപ്രധര്‍ഷകഃ ।
സുദര്‍ശന ഋതുപതിര്‍വസന്തോ മാധവോ മധുഃ ॥ 133 ॥

വസന്തകേലിനിരതോ വനകേലിവിശാരദഃ ।
പുഷ്പധൂലീപരിവൃതോ നവപല്ലവശേഖരഃ ॥ 134 ॥

ജലകേലിപരോ ജന്യോ ജഹ്നുകന്യോപലാലിതഃ ।
ഗാങ്ഗേയോ ഗീതകുശലോ ഗങ്ഗാപൂരവിഹാരവാന്‍ ॥ 135 ॥

ഗങ്ഗാധരോ ഗണപതിര്‍ഗണനാഥസമാവൃതഃ ।
വിശ്രാമോ വിശ്രമയുതോ വിശ്വഭുഗ്വിശ്വദക്ഷിണഃ ॥ 136 ॥

വിസ്താരോ വിഗ്രഹോ വ്യാസോ വിശ്വരക്ഷണ തത്പരഃ ।
വിനതാനന്ദ കാരീ ച പാര്‍വതീപ്രാണനന്ദനഃ ॥
വിശാഖഃ ഷണ്‍മുഖഃ കാര്‍തികേയഃ കാമപ്രദായകഃ ॥ 137 ॥

ഇതി ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ।

। ഓം ശരവണഭവ ഓം ।

Also Read :

1000 Names of Shri Subrahmanya /Muruga/Karthigeya | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

 

1000 Names of Shri Subrahmanya | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top