Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Sahasranamavali / 1000 Names of Shri Subrahmanya | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

1000 Names of Shri Subrahmanya | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Muruga Sahasranamastotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీసుబ్రహ్మణ్యసహస్రనామస్తోత్రమ్ మార్కణ్డేయప్రోక్తమ్ ॥

స్వామిమలై సహస్రనామస్తోత్రమ్

ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః ।
అస్య శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామస్తోత్రమహామన్త్రస్య, మార్కణ్డేయ ఋషిః ।
అనుష్టుప్ఛన్దః । శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యో దేవతా । శరజన్మాఽక్షయ ఇతి బీజం,
శక్తిధరోఽక్షయ ఇతి శక్తిః । కార్తికేయ ఇతి కీలకమ్ ।
క్రౌఞ్చభేదీత్యర్గలమ్ । శిఖివాహన ఇతి కవచమ్, షణ్ముఖ ఇతి ధ్యానమ్ ।
శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే నామ పారాయణే వినియోగః ।

కరన్యాసః
ఓం శం ఓఙ్కారస్వరూపాయ ఓజోధరాయ ఓజస్వినే సుహృద్యాయ
హృష్టచిత్తాత్మనే భాస్వద్రూపాయ అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః । var భాస్వరూపాయ
ఓం రం షట్కోణ మధ్యనిలయాయ షట్కిరీటధరాయ శ్రీమతే షడాధారాయ
షడాననాయ లలాటషణ్ణేత్రాయ అభయవరదహస్తాయ తర్జనీభ్యాం నమః ।
ఓం వం షణ్ముఖాయ శరజన్మనే శుభలక్షణాయ శిఖివాహనాయ
షడక్షరాయ స్వామినాథాయ మధ్యమాభ్యాం నమః ।
ఓం ణం కృశానుసమ్భవాయ కవచినే కుక్కుటధ్వజాయ
శూరమర్దనాయ కుమారాయ సుబ్రహ్మణ్యాయ (సుబ్రహ్మణ్య) అనామికాభ్యాం నమః ।
ఓం భం కన్దర్పకోటిదివ్యవిగ్రహాయ ద్విషడ్బాహవే ద్వాదశాక్షాయ
మూలప్రకృతిరహితాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ।
ఓం వం సచ్చిదానన్దస్వరూపాయ సర్వరూపాత్మనే ఖేటధరాయ ఖడ్గినే
శక్తిహస్తాయ బ్రహ్మైకరూపిణే కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ॥

ఏవం హృదయాదిన్యాసః । ఓం భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బన్ధః ।

ధ్యానమ్ –
ధ్యాయేత్షణ్ముఖమిన్దుకోటిసదృశం రత్నప్రభాశోభితం var వన్దే షణ్ముఖ
బాలార్కద్యుతి షట్కిరీటవిలసత్కేయూర హారాన్వితమ్ ।
కర్ణాలమ్బిత కుణ్డల ప్రవిలసద్గణ్డస్థలైః శోభితం ?? was missing la?
కాఞ్చీ కఙ్కణకిఙ్కిణీరవయుతం శృఙ్గారసారోదయమ్ ॥
షడ్వక్త్రం శిఖివాహనం త్రినయనం చిత్రామ్బరాలఙ్కృతం
వజ్రం శక్తిమసిం త్రిశూలమభయం ఖేటం ధనుశ్చక్రకమ్ ।
పాశం కుక్కుటమఙ్కుశం చ వరదం దోర్భిదేధానం సదా ?de?
ధ్యాయామీప్సిత సిద్ధిదం శివసుతం స్కన్దం సురారాధితమ్ ॥
ద్విషడ్భుజం షణ్ముఖమమ్బికాసుతం కుమారమాదిత్య సహస్రతేజసమ్ ।
వన్దే మయూరాసనమగ్నిసమ్భవం సేనాన్యమధ్యాహమభీష్టసిద్ధయే ॥

లమిత్యాది పఞ్చపూజా ।

అథ స్తోత్రమ్ ।
ఓం సుబ్రహ్మణ్యః సురేశానః సురారికులనాశనః ।
బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మవిద్ బ్రహ్మా బ్రహ్మవిద్యాగురూర్గురుః ॥ ౧ ॥

ఈశానగురురవ్యక్తో వ్యక్తరూపః సనాతనః ।
ప్రధానపురుషః కర్తా కర్మ కార్యం చ కారణమ్ ॥ ౨ ॥

అధిష్ఠానం చ విజ్ఞానం భోక్తా భోగశ్చ కేవలః ।
అనాదినిధనః సాక్షీ నియన్తా నియమో యమః ॥ ౩ ॥

వాక్పతిర్వాక్ప్రదో వాగ్మీ వాచ్యో వాగ్వాచకస్తథా ।
పితామహగురుర్లోకగురుస్తత్వార్థబోధకః ॥ ౪ ॥

ప్రణవార్థోపదేష్టా చాప్యజో బ్రహ్మ సనాతనః ।
వేదాన్తవేద్యో వేదాత్మా వేదాదిర్వేదబోధకః ॥ ౫ ॥

వేదాన్తో వేదగుహ్యశ్చ వేదశాస్త్రార్థబోధకః ।
సర్వవిద్యాత్మకః శాన్తశ్చతుష్షష్టికలాగురుః ॥ ౬ ॥

మన్త్రార్థో మన్త్రమూర్తిశ్చ మన్త్రతన్త్రప్రవర్తకః ।
మన్త్రీ మన్త్రో మన్త్రబీజం మహామన్త్రోపదేశకః ॥ ౭ ॥

మహోత్సాహో మహాశక్తిర్మహాశక్తిధరః ప్రభుః ।
జగత్స్రష్టా జగద్భర్తా జగన్మూర్తిర్జగన్మయః ॥ ౮ ॥

జగదాదిరనాదిశ్చ జగద్బీజం జగద్గురూః ।
జ్యోతిర్మయః ప్రశాన్తాత్మా సచ్చిదానన్దవిగ్రహః ॥ ౯ ॥

సుఖమూర్తిః సుఖకరః సుఖీ సుఖకరాకృతిః ।
జ్ఞాతా జ్ఞేయో జ్ఞానరూపో జ్ఞప్తిర్జ్ఞానబలం బుధః ॥ ౧౦ ॥

విష్ణుర్జిష్ణుర్గ్రసిష్ణుశ్చ ప్రభవిష్ణుః సహిష్ణుకః ।
వర్ధిష్ణుర్భూష్ణురజరస్తితిక్ష్ణుః క్షాన్తిరార్జవమ్ ॥ ౧౧ ॥

ఋజుః సుగమ్యఃసులభో దుర్లభో లాభ ఈప్సితః ।
విజ్ఞో విజ్ఞానభోక్తా చ శివజ్ఞానప్రదాయకః ॥ ౧౨ ॥

మహదాదిరహఙ్కారో భూతాదిర్భూతభావనః ।
భూతభవ్య భవిష్యచ్చ భూత భవ్యభవత్ప్రభుః ॥ ౧౩ ॥

దేవసేనాపతిర్నేతా కుమారో దేవనాయకః ।
తారకారిర్మహావీర్యః సింహవక్త్రశిరోహరః ॥ ౧౪ ॥

అనేకకోటిబ్రహ్మాణ్డ పరిపూర్ణాసురాన్తకః ।
సురానన్దకరః శ్రీమానసురాదిభయఙ్కరః ॥ ౧౫ ॥

అసురాన్తః పురాక్రన్దకరభేరీనినాదనః ।
సురవన్ద్యో జనానన్దకరశిఞ్జన్మణిధ్వనిః ॥ ౧౬ ॥

స్ఫుటాట్టహాససఙ్క్షుభ్యత్తారకాసురమానసః ।
మహాక్రోధో మహోత్సాహో మహాబలపరాక్రమః ॥ ౧౭ ॥

మహాబుద్ధిర్మహాబాహుర్మహామాయో మహాధృతిః ।
రణభీమః శత్రుహరో ధీరోదాత్తగుణోత్తరః ॥ ౧౮ ॥

మహాధనుర్మహాబాణో మహాదేవప్రియాత్మజః ।
మహాఖడ్గో మహాఖేటో మహాసత్వో మహాద్యుతిః ॥ ౧౯ ॥

మహర్ధిశ్చ మహామాయీ మయూరవరవాహనః ।
మయూరబర్హాతపత్రో మయూరనటనప్రియః ॥ ౨౦ ॥

మహానుభావోఽమేయాత్మాఽమేయశ్రీశ్చ మహాప్రభుః ।
సుగుణో దుర్గుణద్వేషీ నిర్గుణో నిర్మలోఽమలః ॥ ౨౧ ॥

సుబలో విమలః కాన్తః కమలాసన పూజితః ।
కాలః కమలపత్రాక్షః కలికల్మషనాశనః ॥ ౨౨ ॥

మహారణో మహాయోద్ధా మహాయుద్ధప్రియోఽభయః ।
మహారథో మహాభాగో భక్తాభీష్టఫలప్రదః ॥ ౨౩ ॥

భక్తప్రియః ప్రియః ప్రేమ ప్రేయాన్ ప్రీతిధరః సఖా ।
గౌరీకరసరోజాగ్ర లాలనీయ ముఖామ్బుజః ॥ ౨౪ ॥

కృత్తికాస్తన్యపానైకవ్యగ్రషడ్వదనామ్బుజః ।
చన్ద్రచూడాఙ్గభూభాగ విహారణవిశారదః ॥ ౨౫ ॥

ఈశాననయనానన్దకన్దలావణ్యనాసికః ।
చన్ద్రచూడకరామ్భోజ పరిమృష్టభుజావలిః ॥ ౨౬ ॥

లమ్బోదర సహక్రీడా లమ్పటః శరసమ్భవః ।
అమరానననాలీక చకోరీపూర్ణ చన్ద్రమాః ॥ ౨౭ ॥

సర్వాఙ్గ సున్దరః శ్రీశః శ్రీకరః శ్రీప్రదః శివః ।
వల్లీసఖో వనచరో వక్తా వాచస్పతిర్వరః ॥ ౨౮ ॥

చన్ద్రచూడో బర్హిపిఞ్ఛ శేఖరో మకుటోజ్జ్వలః ।
గుడాకేశః సువృత్తోరుశిరా మన్దారశేఖరః ॥ ౨౯ ॥

బిమ్బాధరః కున్దదన్తో జపాశోణాగ్రలోచనః ।
షడ్దర్శనీనటీరఙ్గరసనో మధురస్వనః ॥ ౩౦ ॥

మేఘగమ్భీరనిర్ఘోషః ప్రియవాక్ ప్రస్ఫుటాక్షరః ।
స్మితవక్త్రశ్చోత్పలాక్షశ్చారుగమ్భీరవీక్షణః ॥ ౩౧ ॥

కర్ణాన్తదీర్ఘనయనః కర్ణభూషణ భూషితః ।
సుకుణ్డలశ్చారుగణ్డః కమ్బుగ్రీవో మహాహనుః ॥ ౩౨ ॥

పీనాంసో గూఢజత్రుశ్చ పీనవృత్తభుజావలిః ।
రక్తాఙ్గో రత్నకేయూరో రత్నకఙ్కణభూషితః ॥ ౩౩ ॥

జ్యాకిణాఙ్క లసద్వామప్రకోష్ఠవలయోజ్జ్వలః ।
రేఖాఙ్కుశధ్వజచ్ఛత్రపాణిపద్మో మహాయుధః ॥ ౩౪ ॥

సురలోక భయధ్వాన్త బాలారుణకరోదయః ।
అఙ్గులీయకరత్నాంశు ద్విగుణోద్యన్నఖాఙ్కురః ॥ ౩౫ ॥

పీనవక్షా మహాహారో నవరత్నవిభూషణః ।
హిరణ్యగర్భో హేమాఙ్గో హిరణ్యకవచో హరః ॥ ౩౬ ॥

హిరణ్మయ శిరస్త్రాణో హిరణ్యాక్షో హిరణ్యదః ।
హిరణ్యనాభిస్త్రివలీ లలితోదరసున్దరః ॥ ౩౭ ॥

సువర్ణసూత్రవిలసద్విశఙ్కటకటీతటః ।
పీతామ్బరధరో రత్నమేఖలావృత మధ్యకః ॥ ౩౮ ॥

పీవరాలోమవృత్తోద్యత్సుజానుర్గుప్తగుల్ఫకః ।
శఙ్ఖచక్రాబ్జకులిశధ్వజరేఖాఙ్ఘ్రిపఙ్కజః ॥ ౩౯ ॥

నవరత్నోజ్జ్వలత్పాదకటకః పరమాయుధః ।
సురేన్ద్రమకుటప్రోద్యన్మణి రఞ్జితపాదుకః ॥ ౪౦ ॥

పూజ్యాఙ్ఘ్రిశ్చారునఖరో దేవసేవ్యస్వపాదుకః ।
పార్వతీపాణి కమలపరిమృష్టపదామ్బుజః ॥ ౪౧ ॥

మత్తమాతఙ్గ గమనో మాన్యో మాన్యగుణాకరః ।
క్రౌఞ్చ దారణదక్షౌజాః క్షణః క్షణవిభాగకృత్ ॥ ౪౨ ॥

సుగమో దుర్గమో దుర్గో దురారోహోఽరిదుః సహః ।
సుభగః సుముఖః సూర్యః సూర్యమణ్డలమధ్యగః ॥ ౪౩ ॥

స్వకిఙ్కరోపసంసృష్టసృష్టిసంరక్షితాఖిలః ।
జగత్స్రష్టా జగద్భర్తా జగత్సంహారకారకః ॥ ౪౪ ॥

స్థావరో జఙ్గమో జేతా విజయో విజయప్రదః ।
జయశీలో జితారాతిర్జితమాయో జితాసురః ॥ ౪౫ ॥

జితకామో జితక్రోధో జితమోహస్సుమోహనః ।
కామదః కామభృత్కామీ కామరూపః కృతాగమః ॥ ౪౬ ॥

కాన్తః కల్యః కలిధ్వంసీ కల్హారకుసుమప్రియః ।
రామో రమయితా రమ్యో రమణీజనవల్లభః ॥ ౪౭ ॥

రసజ్ఞో రసమూర్తిశ్చ రసో నవరసాత్మకః ।
రసాత్మా రసికాత్మా చ రాసక్రీడాపరో రతిః ॥ ౪౮ ॥

సూర్యకోటిప్రతీకాశః సోమసూర్యాగ్నిలోచనః ।
కలాభిజ్ఞః కలారూపీ కలాపీ సకలప్రభుః ॥ ౪౯ ॥

బిన్దుర్నాదః కలామూర్తిః కలాతీతోఽక్షరాత్మకః ।
మాత్రాకారః స్వరాకారః ఏకమాత్రో ద్విమాత్రకః ॥ ౫౦ ॥

త్రిమాత్రకశ్చతుర్మాత్రో వ్యక్తః సన్ధ్యక్షరాత్మకః ।
వ్యఞ్జనాత్మా వియుక్తాత్మా సంయుక్తాత్మా స్వరాత్మకః ॥ ౫౧ ॥

విసర్జనీయోఽనుస్వారః సర్వవర్ణతనుర్మహాన్ ।
అకారాత్మాఽప్యుకారాత్మా మకారాత్మా త్రివర్ణకః ॥ ౫౨ ॥

ఓఙ్కారోఽథ వషట్కారః స్వాహాకారః స్వధాకృతిః ।
ఆహుతిర్హవనం హవ్యం హోతాఽధ్వర్యుర్మహాహవిః ॥ ౫౩ ॥

బ్రహ్మోద్గాతా సదస్యశ్చ బర్హిరిధ్మం సమిచ్చరుః ।
కవ్యం పశుః పురోడాశః ఆమిక్షా వాజవాజినమ్ ॥ ౫౪ ॥

పవనః పావనః పూతః పవమానః పరాకృతిః ।
పవిత్రం పరిధిః పూర్ణపాత్రముద్భూతిరిన్ధనమ్ ॥ ౫౫ ॥

విశోధనం పశుపతిః పశుపాశవిమోచకః ।
పాకయజ్ఞో మహాయజ్ఞో యజ్ఞో యజ్ఞపతిర్యజుః ॥ ౫౬ ॥

యజ్ఞాఙ్గో యజ్ఞగమ్యశ్చ యజ్వా యజ్ఞఫలప్రదః ।
యజ్ఞాఙ్గభూర్యజ్ఞపతిర్యజ్ఞశ్రీర్యజ్ఞవాహనః ॥ ౫౭ ॥

యజ్ఞరాడ్ యజ్ఞవిధ్వంసీ యజ్ఞేశో యజ్ఞరక్షకః ।
సహస్రబాహుః సర్వాత్మా సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ ॥ ౫౮ ॥

సహస్రవదనో నిత్యః సహస్రాత్మా విరాట్ స్వరాట్ ।
సహస్రశీర్షో విశ్వశ్చ తైజసః ప్రాజ్ఞ ఆత్మవాన్ ॥ ౫౯ ॥

అణుర్బృహత్కృశః స్థూలో దీర్ఘో హ్రస్వశ్చ వామనః ।
సూక్ష్మః సూక్ష్మతరోఽనన్తో విశ్వరూపో నిరఞ్జనః ॥ ౬౦ ॥

అమృతేశోఽమృతాహారోఽమృతదాతాఽమృతాఙ్గవాన్ ।
అహోరూపస్త్రియామా చ సన్ధ్యారూపో దినాత్మకః ॥ ౬౧ ॥

అనిమేషో నిమేషాత్మా కలా కాష్ఠా క్షణాత్మకః ।
ముహూర్తో ఘటికారూపో యామో యామాత్మకస్తథా ॥ ౬౨ ॥

పూర్వాహ్ణరూపో మధ్యాహ్నరూపః సాయాహ్నరూపకః ।
అపరాహ్ణోఽతినిపుణః సవనాత్మా ప్రజాగరః ॥ ౬౩ ॥

వేద్యో వేదయితా వేదో వేదదృష్టో విదాం వరః ।
వినయో నయనేతా చ విద్వజ్జనబహుప్రియః ॥ ౬౪ ॥

విశ్వగోప్తా విశ్వభోక్తా విశ్వకృద్విశ్వభేషజమ్ ।
విశ్వమ్భరో విశ్వపతిర్విశ్వరాడ్విశ్వమోహనః ॥ ౬౫ ॥

విశ్వసాక్షీ విశ్వహన్తా వీరో విశ్వమ్భరాధిపః ।
వీరబాహుర్వీరహన్తా వీరాగ్ర్యో వీరసైనికః ॥ ౬౬ ॥

వీరవాదప్రియః శూర ఏకవీరః సురాధిపః ।
శూరపద్మాసురద్వేషీ తారకాసురభఞ్జనః ॥ ౬౭ ॥

తారాధిపస్తారహారః శూరహన్తాఽశ్వవాహనః ।
శరభః శరసమ్భూతః శక్తః శరవణేశయః ॥ ౬౮ ॥

శాఙ్కరిః శామ్భవః శమ్భుః సాధుః సాధుజనప్రియః ।
సారాఙ్గః సారకః సర్వః శార్వః శార్వజనప్రియః ॥ ౬౯ ॥

గఙ్గాసుతోఽతిగమ్భీరో గమ్భీరహృదయోఽనఘః ।
అమోఘవిక్రమశ్చక్రశ్చక్రభూః శక్రపూజితః ॥ ౭౦ ॥

చక్రపాణిశ్చక్రపతిశ్చక్రవాలాన్తభూపతిః ।
సార్వభౌమస్సురపతిః సర్వలోకాధిరక్షకః ॥ ౭౧ ॥

సాధుపః సత్యసఙ్కల్పః సత్యస్సత్యవతాం వరః ।
సత్యప్రియః సత్యగతిః సత్యలోకజనప్రియః ॥ ౭౨ ॥

భూతభవ్య భవద్రూపో భూతభవ్యభవత్ప్రభుః ।
భూతాదిర్భూతమధ్యస్థో భూతవిధ్వంసకారకః ॥ ౭౩ ॥

భూతప్రతిష్ఠాసఙ్కర్తా భూతాధిష్ఠానమవ్యయః ।
ఓజోనిధిర్గుణనిధిస్తేజోరాశిరకల్మషః ॥ ౭౪ ॥

కల్మషఘ్నః కలిధ్వంసీ కలౌ వరదవిగ్రహః ।
కల్యాణమూర్తిః కామాత్మా కామక్రోధవివర్జితః ॥ ౭౫ ॥

గోప్తా గోపాయితా గుప్తిర్గుణాతీతో గుణాశ్రయః ।
సత్వమూర్తీ రజోమూర్తిస్తమోమూర్తిశ్చిదాత్మకః ॥ ౭౬ ॥

దేవసేనాపతిర్భూమా మహిమా మహిమాకరః ।
ప్రకాశరూపః పాపఘ్నః పవనః పావనోఽనలః ॥ ౭౭ ॥

కైలాసనిలయః కాన్తః కనకాచల కార్ముకః ।
నిర్ధూతో దేవభూతిశ్చ వ్యాకృతిః క్రతురక్షకః ॥ ౭౮ ॥

ఉపేన్ద్ర ఇన్ద్రవన్ద్యాఙ్ఘ్రిరురుజఙ్ఘ ఉరుక్రమః ।
విక్రాన్తో విజయక్రాన్తో వివేకవినయప్రదః ॥ ౭౯ ॥

అవినీతజనధ్వంసీ సర్వావగుణవర్జితః ।
కులశైలైకనిలయో వల్లీవాఞ్ఛితవిభ్రమః ॥ ౮౦ ॥

శామ్భవః శమ్భుతనయః శఙ్కరాఙ్గవిభూషణః ।
స్వయమ్భూః స్వవశః స్వస్థః పుష్కరాక్షః పురూద్భవః ॥ ౮౧ ॥

మనుర్మానవగోప్తా చ స్థవిష్ఠః స్థవిరో యువా ।
బాలః శిశుర్నిత్యయువా నిత్యకౌమారవాన్ మహాన్ ॥ ౮౨ ॥

అగ్రాహ్యరూపో గ్రాహ్యశ్చ సుగ్రహః సున్దరాకృతిః ।
ప్రమర్దనః ప్రభూతశ్రీర్లోహితాక్షోఽరిమర్దనః ॥ ౮౩ ॥

త్రిధామా త్రికకుత్త్రిశ్రీః త్రిలోకనిలయోఽలయః ।
శర్మదః శర్మవాన్ శర్మ శరణ్యః శరణాలయః ॥ ౮౪ ॥

స్థాణుః స్థిరతరః స్థేయాన్ స్థిరశ్రీః స్థిరవిక్రమః ।
స్థిరప్రతిజ్ఞః స్థిరధీర్విశ్వరేతాః ప్రజాభవః ॥ ౮౫ ॥

అత్యయః ప్రత్యయః శ్రేష్ఠః సర్వయోగవినిఃసృతః ।
సర్వయోగేశ్వరః సిద్ధః సర్వజ్ఞః సర్వదర్శనః ॥ ౮౬ ॥

వసుర్వసుమనా దేవో వసురేతా వసుప్రదః ।
సమాత్మా సమదర్శీ చ సమదః సర్వదర్శనః ॥ ౮౭ ॥

వృషాకృతిర్వృషారూఢో వృషకర్మా వృషప్రియః ।
శుచిః శుచిమనాః శుద్ధః శుద్ధకీర్తిః శుచిశ్రవాః ॥ ౮౮ ॥

రౌద్రకర్మా మహారౌద్రో రుద్రాత్మా రుద్రసమ్భవః ।
అనేకమూర్తిర్విశ్వాత్మాఽనేకబాహురరిన్దమః ॥ ౮౯ ॥

వీరబాహుర్విశ్వసేనో వినేయో వినయప్రదః । vinayo??
సర్వగః సర్వవిత్సర్వః సర్వవేదాన్తగోచరః ॥ ౯౦ ॥

కవిః పురాణోఽనుశాస్తా స్థూలస్థూల అణోరణుః ।
భ్రాజిష్ణుర్విష్ణు వినుతః కృష్ణకేశః కిశోరకః ॥ ౯౧ ॥

భోజనం భాజనం భోక్తా విశ్వభోక్తా విశాం పతిః ।
విశ్వయోనిర్విశాలాక్షో విరాగో వీరసేవితః ॥ ౯౨ ॥

పుణ్యః పురుయశాః పూజ్యః పూతకీర్తిః పునర్వసుః ।
సురేన్ద్రః సర్వలోకేన్ద్రో మహేన్ద్రోపేన్ద్రవన్దితః ॥ ౯౩ ॥

విశ్వవేద్యో విశ్వపతిర్విశ్వభృద్విశ్వభేషజమ్ ।
మధుర్మధురసఙ్గీతో మాధవః శుచిరూష్మలః ॥ ౯౪ ॥

శుక్రః శుభ్రగుణః శుక్లః శోకహన్తా శుచిస్మితః ।
మహేష్వాసో విష్ణుపతిః మహీహన్తా మహీపతిః ॥ ౯౫ ॥

మరీచిర్మదనో మానీ మాతఙ్గగతిరద్భుతః ।
హంసః సుపూర్ణః సుమనాః భుజఙ్గేశభుజావలిః ॥ ౯౬ ॥

పద్మనాభః పశుపతిః పారజ్ఞో వేదపారగః ।
పణ్డితః పరఘాతీ చ సన్ధాతా సన్ధిమాన్ సమః ॥ ౯౭ ॥

దుర్మర్షణో దుష్టశాస్తా దుర్ధర్షో యుద్ధధర్షణః ।
విఖ్యాతాత్మా విధేయాత్మా విశ్వప్రఖ్యాతవిక్రమః ॥ ౯౮ ॥

సన్మార్గదేశికో మార్గరక్షకో మార్గదాయకః ।
అనిరుద్ధోఽనిరుద్ధశ్రీరాదిత్యో దైత్యమర్దనః ॥ ౯౯ ॥

అనిమేషోఽనిమేషార్చ్యస్త్రిజగద్గ్రామణీర్గుణీ ।
సమ్పృక్తః సమ్ప్రవృత్తాత్మా నివృత్తాత్మాఽఽత్మవిత్తమః ॥ ౧౦౦ ॥

అర్చిష్మానర్చనప్రీతః పాశభృత్పావకో మరుత్ ।
సోమః సౌమ్యః సోమసుతః సోమసుత్సోమభూషణః ॥ ౧౦౧ ॥

సర్వసామప్రియః సర్వసమః సర్వంసహో వసుః ।
ఉమాసూనురుమాభక్త ఉత్ఫుల్లముఖపఙ్కజః ॥ ౧౦౨ ॥

అమృత్యురమరారాతిమృత్యుర్మృత్యుఞ్జయోఽజితః ।
మన్దారకుసుమాపీడో మదనాన్తకవల్లభః ॥ ౧౦౩ ॥

మాల్యవన్మదనాకారో మాలతీకుసుమప్రియః ।
సుప్రసాదః సురారాధ్యః సుముఖః సుమహాయశాః ॥ ౧౦౪ ॥

వృషపర్వా విరూపాక్షో విష్వక్సేనో వృషోదరః ।
ముక్తో ముక్తగతిర్మోక్షో ముకున్దో ముద్గలీ మునిః ॥ ౧౦౫ ॥

శ్రుతవాన్ సుశ్రుతః శ్రోతా శ్రుతిగమ్యః శ్రుతిస్తుతః ।
వర్ధమానో వనరతిర్వానప్రస్థనిషేవితః ॥ ౧౦౬ ॥

వాగ్మీ వరో వావదూకో వసుదేవవరప్రదః ।
మహేశ్వరో మయూరస్థః శక్తిహస్తస్త్రిశూలధృత్ ॥ ౧౦౭ ॥

ఓజస్తేజశ్చ తేజస్వీ ప్రతాపః సుప్రతాపవాన్ ।
ఋద్ధిః సమృద్ధిః సంసిద్ధిః సుసిద్ధిః సిద్ధసేవితః ॥ ౧౦౮ ॥

అమృతాశోఽమృతవపురమృతోఽమృతదాయకః ।
చన్ద్రమాశ్చన్ద్రవదనశ్చన్ద్రదృక్ చన్ద్రశీతలః ॥ ౧౦౯ ॥

మతిమాన్నీతిమాన్నీతిః కీర్తిమాన్కీర్తివర్ధనః ।
ఔషధం చౌషధీనాథః ప్రదీపో భవమోచనః ॥ ౧౧౦ ॥

భాస్కరో భాస్కరతనుర్భానుర్భయవినాశనః ।
చతుర్యుగవ్యవస్థాతా యుగధర్మప్రవర్తకః ॥ ౧౧౧ ॥

అయుజో మిథునం యోగో యోగజ్ఞో యోగపారగః ।
మహాశనో మహాభూతో మహాపురుషవిక్రమః ॥ ౧౧౨ ॥

యుగాన్తకృద్యుగావర్తో దృశ్యాదృశ్యస్వరూపకః ।
సహస్రజిన్మహామూర్తిః సహస్రాయుధపణ్డితః ॥ ౧౧౩ ॥

అనన్తాసురసంహర్తా సుప్రతిష్ఠః సుఖాకరః ।
అక్రోధనః క్రోధహన్తా శత్రుక్రోధవిమర్దనః ॥ ౧౧౪ ॥

విశ్వముర్తిర్విశ్వబాహుర్విశ్వదృగ్విశ్వతో ముఖః ।
విశ్వేశో విశ్వసంసేవ్యో ద్యావాభూమివివర్ధనః ॥ ౧౧౫ ॥

అపాన్నిధిరకర్తాఽన్నమన్నదాతాఽన్నదారుణః ।
అమ్భోజమౌలిరుజ్జీవః ప్రాణః ప్రాణప్రదాయకః ॥ ౧౧౬ ॥

స్కన్దః స్కన్దధరో ధుర్యో ధార్యో ధృతిరనాతురః ।
ఆతురౌషధిరవ్యగ్రో వైద్యనాథోఽగదఙ్కరః ॥ ౧౧౭ ॥

దేవదేవో బృహద్భానుః స్వర్భానుః పద్మవల్లభః ।
అకులః కులనేతా చ కులస్రష్టా కులేశ్వరః ।౧౧౮ ॥
నిధిర్నిధిప్రియః శఙ్ఖపద్మాదినిధిసేవితః ।
శతానన్దః శతావర్తః శతమూర్తిః శతాయుధః ॥ ౧౧౯ ॥

పద్మాసనః పద్మనేత్రః పద్మాఙ్ఘ్రిః పద్మపాణికః ।
ఈశః కారణకార్యాత్మా సూక్ష్మాత్మా స్థూలమూర్తిమాన్ ॥ ౧౨౦ ॥

అశరీరీ త్రిశరీరీ శరీరత్రయనాయకః ।
జాగ్రత్ప్రపఞ్చాధిపతిః స్వప్నలోకాభిమానవాన్ ॥ ౧౨౧ ॥

సుషుప్త్యవస్థాభిమానీ సర్వసాక్షీ తురీయగః ।
స్వాపనః స్వవశో వ్యాపీ విశ్వమూర్తిర్విరోచనః ॥ ౧౨౨ ॥

వీరసేనో వీరవేషో వీరాయుధసమావృతః ।
సర్వలక్షణలక్షణ్యో లక్ష్మీవాన్ శుభలక్షణః ॥ ౧౨౩ ॥

సమయజ్ఞః సుసమయ సమాధిజనవల్లభః ।
అతులోఽతుల్యమహిమా శరభోపమవిక్రమః ॥ ౧౨౪ ॥

అహేతుర్హేతుమాన్హేతుః హేతుహేతుమదాశ్రయః ।
విక్షరో రోహితో రక్తో విరక్తో విజనప్రియః ॥ ౧౨౫ ॥

మహీధరో మాతరిశ్వా మాఙ్గల్యమకరాలయః ।
మధ్యమాన్తాదిరక్షోభ్యో రక్షోవిక్షోభకారకః ॥ ౧౨౬ ॥

గుహో గుహాశయో గోప్తా గుహ్యో గుణమహార్ణవః ।
నిరుద్యోగో మహోద్యోగీ నిర్నిరోధో నిరఙ్కుశః ॥ ౧౨౭ ॥

మహావేగో మహాప్రాణో మహేశ్వరమనోహరః ।
అమృతాశోఽమితాహారో మితభాష్యమితార్థవాక్ ॥ ౧౨౮ ॥

అక్షోభ్యః క్షోభకృత్క్షేమః క్షేమవాన్ క్షేమవర్ధనః ।
ఋద్ధ ఋద్ధిప్రదో మత్తో మత్తకేకినిషూదనః ॥ ౧౨౯ ॥

ధర్మో ధర్మవిదాం శ్రేష్ఠో వైకుణ్ఠో వాసవప్రియః ।
పరధీరోఽపరాక్రాన్త పరితుష్టః పరాసుహృత్ ॥ ౧౩౦ ॥

రామో రామనుతో రమ్యో రమాపతినుతో హితః ।
విరామో వినతో విద్వాన్ వీరభద్రో విధిప్రియః ॥ ౧౩౧ ॥

వినయో వినయప్రీతో విమతోరుమదాపహః ।
సర్వశక్తిమతాం శ్రేష్ఠః సర్వదైత్యభయఙ్కరః ॥ ౧౩౨ ॥

శత్రుఘ్నఃశత్రువినతః శత్రుసఙ్ఘప్రధర్షకః ।
సుదర్శన ఋతుపతిర్వసన్తో మాధవో మధుః ॥ ౧౩౩ ॥

వసన్తకేలినిరతో వనకేలివిశారదః ।
పుష్పధూలీపరివృతో నవపల్లవశేఖరః ॥ ౧౩౪ ॥

జలకేలిపరో జన్యో జహ్నుకన్యోపలాలితః ।
గాఙ్గేయో గీతకుశలో గఙ్గాపూరవిహారవాన్ ॥ ౧౩౫ ॥

గఙ్గాధరో గణపతిర్గణనాథసమావృతః ।
విశ్రామో విశ్రమయుతో విశ్వభుగ్విశ్వదక్షిణః ॥ ౧౩౬ ॥

విస్తారో విగ్రహో వ్యాసో విశ్వరక్షణ తత్పరః ।
వినతానన్ద కారీ చ పార్వతీప్రాణనన్దనః ॥
విశాఖః షణ్ముఖః కార్తికేయః కామప్రదాయకః ॥ ౧౩౭ ॥

ఇతి శ్రీసుబ్రహ్మణ్యసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।

। ఓం శరవణభవ ఓం ।

Also Read 1000 Names of Karthigeya :

1000 Names of Shri Subrahmanya | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil

The sahasranamastotram is practiced in Swamimalai. It is said that the benefits that one would get by visiting Lord Swaminatha in Swamimalai could be attained by reciting the Sahasranama by Markandeya since the name itself is called as Swamimalai Sahasranama. From Shri Subrahamnya Stutimanjari published by Shri Mahaperiyaval Trust.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *