Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Chinnamasta | Sahasranama Stotram Lyrics in Oriya

Shri Chinnamasta Sahasranama Stotram Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀଛିନ୍ନମସ୍ତାସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।
ଶ୍ରୀଦେଵ୍ୟୁଵାଚ ।
ଦେଵଦେଵ ମହାଦେଵ ସର୍ଵଶାସ୍ତ୍ରଵିଦାଂଵର ।
କୃପାଂ କୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଥୟସ୍ଵ ମମ ପ୍ରଭୋ ॥ ୧ ॥

ପ୍ରଚଣ୍ଡଚଣ୍ଡିକା ଦେଵୀ ସର୍ଵଲୋକହିତୈଷିଣୀ ।
ତସ୍ୟାଶ୍ଚ କଥିତଂ ସର୍ଵଂ ସ୍ତଵଂ ଚ କଵଚାଦିକମ୍ ॥ ୨ ॥

ଇଦାନୀଂ ଛିନ୍ନମସ୍ତାୟା ନାମ୍ନାଂ ସାହସ୍ରକଂ ଶୁଭମ୍ ।
ତ୍ଵଂ ପ୍ରକାଶୟ ମେ ଦେଵ କୃପୟା ଭକ୍ତଵତ୍ସଲ ॥ ୩ ॥

ଶ୍ରୀଶିଵ ଉଵାଚ ।
ଶୃଣୁ ଦେଵି ପ୍ରଵକ୍ଷ୍ୟାମି ଚ୍ଛିନ୍ନାୟାଃ ସୁମନୋହରମ୍ ।
ଗୋପନୀୟଂ ପ୍ରୟତ୍ନେନ ୟଦୀଚ୍ଛେଦାତ୍ମନୋ ହିତମ୍ ॥ ୪ ॥

ନ ଵକ୍ତଵ୍ୟଂ ଚ କୁତ୍ରାପି ପ୍ରାଣୈଃ କଣ୍ଠଗତୈରପି ।
ତଚ୍ଛୃଣୁଷ୍ଵ ମହେଶାନି ସର୍ଵଂ ତତ୍କଥୟାମି ତେ ॥ ୫ ॥

ଵିନା ପୂଜାଂ ଵିନା ଧ୍ୟାନଂ ଵିନା ଜାପ୍ୟେନ ସିଦ୍ଧ୍ୟତି ।
ଵିନା ଧ୍ୟାନଂ ତଥା ଦେଵି ଵିନା ଭୂତାଦିଶୋଧନମ୍ ॥ ୬ ॥

ପଠନାଦେଵ ସିଦ୍ଧିଃ ସ୍ୟାତ୍ସତ୍ୟଂ ସତ୍ୟଂ ଵରାନନେ ।
ପୁରା କୈଲାସଶିଖରେ ସର୍ଵଦେଵସଭାଲୟେ ॥ ୭ ॥

ପରିପପ୍ରଚ୍ଛ କଥିତଂ ତଥା ଶୃଣୁ ଵରାନନେ ।
ଓଂ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀପ୍ରଚଣ୍ଡଚଣ୍ଡିକାସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରସ୍ୟ ଭୈରଵ ଋଷିଃ ,
ସମ୍ରାଟ୍ ଛନ୍ଦଃ , ପ୍ରଚଣ୍ଡଚଣ୍ଡିକା ଦେଵତା ,
ଧର୍ମାର୍ଥକାମମୋକ୍ଷାର୍ଥେ ପାଠେ ଵିନିୟୋଗଃ ॥ ୮ ॥

ଓଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡଚଣ୍ଡିକା ଚଣ୍ଡା ଚଣ୍ଡଦୈତ୍ୟଵିନାଶିନୀ ।
ଚାମୁଣ୍ଡା ଚ ସଚଣ୍ଡା ଚ ଚପଲା ଚାରୁଦେହିନୀ ॥ ୯ ॥

ଲଲଜିହ୍ଵା ଚଲଦ୍ରକ୍ତା ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ରନିଭାନନା ।
ଚକୋରାକ୍ଷୀ ଚଣ୍ଡନାଦା ଚଞ୍ଚଲା ଚ ମନୋନ୍ମଦା ॥ ୧୦ ॥

ଚେତନା ଚିତିସଂସ୍ଥା ଚ ଚିତ୍କଲା ଜ୍ଞାନରୂପିଣୀ ।
ମହାଭୟଙ୍କରୀ ଦେଵୀ ଵରଦାଭୟଧାରିଣୀ ॥ ୧୧ ॥

ଭଵାଢ୍ୟା ଭଵରୂପା ଚ ଭଵବନ୍ଧଵିମୋଚିନୀ ।
ଭଵାନୀ ଭୁଵନେଶୀ ଚ ଭଵସଂସାରତାରିଣୀ ॥ ୧୨ ॥

ଭଵାବ୍ଧିର୍ଭଵମୋକ୍ଷା ଚ ଭଵବନ୍ଧଵିଘାତିନୀ ।
ଭାଗୀରଥୀ ଭଗସ୍ଥା ଚ ଭାଗ୍ୟଭୋଗପ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୧୩ ॥

କମଲା କାମଦା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗବନ୍ଧଵିମୋଚିନୀ ।
ଦୁର୍ଦ୍ଦର୍ଶନା ଦୁର୍ଗରୂପା ଦୁର୍ଜ୍ଞେୟା ଦୁର୍ଗନାଶିନୀ ॥ ୧୪ ॥

ଦୀନଦୁଃଖହରା ନିତ୍ୟା ନିତ୍ୟଶୋକଵିନାଶିନୀ ।
ନିତ୍ୟାନନ୍ଦମୟା ଦେଵୀ ନିତ୍ୟଂ କଲ୍ୟାଣକାରିଣୀ ॥ ୧୫ ॥

ସର୍ଵାର୍ଥସାଧନକରୀ ସର୍ଵସିଦ୍ଧିସ୍ଵରୂପିଣୀ ।
ସର୍ଵକ୍ଷୋଭଣଶକ୍ତିଶ୍ଚ ସର୍ଵଵିଦ୍ରାଵିଣୀ ପରା ॥ ୧୬ ॥

ସର୍ଵରଞ୍ଜନଶକ୍ତିଶ୍ଚ ସର୍ଵୋନ୍ମାଦସ୍ଵରୂପିଣୀ ।
ସର୍ଵଦା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ଚ ସିଦ୍ଧଵିଦ୍ୟାସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୧୭ ॥

ସକଲା ନିଷ୍କଲା ସିଦ୍ଧା କଲାତୀତା କଲାମୟୀ ।
କୁଲଜ୍ଞା କୁଲରୂପା ଚ ଚକ୍ଷୁରାନନ୍ଦଦାୟିନୀ ॥ ୧୮ ॥

କୁଲୀନା ସାମରୂପା ଚ କାମରୂପା ମନୋହରା ।
କମଲସ୍ଥା କଞ୍ଜମୁଖୀ କୁଞ୍ଜରେଶ୍ଵରଗାମିନୀ ॥ ୧୯ ॥

କୁଲରୂପା କୋଟରାକ୍ଷୀ କମଲୈଶ୍ଵର୍ୟଦାୟିନୀ ।
କୁନ୍ତୀ କକୁଦ୍ମିନୀ କୁଲ୍ଲା କୁରୁକୁଲ୍ଲା କରାଲିକା ॥ ୨୦ ॥

କାମେଶ୍ଵରୀ କାମମାତା କାମତାପଵିମୋଚିନୀ ।
କାମରୂପା କାମସତ୍ଵା କାମକୌତୁକକାରିଣୀ ॥ ୨୧ ॥

କାରୁଣ୍ୟହୃଦୟା କ୍ରୀଂକ୍ରୀଂମନ୍ତ୍ରରୂପା ଚ କୋଟରା ।
କୌମୋଦକୀ କୁମୁଦିନୀ କୈଵଲ୍ୟା କୁଲଵାସିନୀ ॥ ୨୨ ॥

କେଶଵୀ କେଶଵାରାଧ୍ୟା କେଶିଦୈତ୍ୟନିଷୂଦିନୀ ।
କ୍ଲେଶହା କ୍ଲେଶରହିତା କ୍ଲେଶସଙ୍ଘଵିନାଶିନୀ ॥ ୨୩ ॥

କରାଲୀ ଚ କରାଲାସ୍ୟା କରାଲାସୁରନାଶିନୀ ।
କରାଲଚର୍ମାସିଧରା କରାଲକଲନାଶିନୀ ॥ ୨୪ ॥

କଙ୍କିନୀ କଙ୍କନିରତା କପାଲଵରଧାରିଣୀ ।
ଖଡ୍ଗହସ୍ତା ତ୍ରିନେତ୍ରା ଚ ଖଣ୍ଡମୁଣ୍ଡାସିଧାରିଣୀ ॥ ୨୫ ॥

ଖଲହା ଖଲହନ୍ତ୍ରୀ ଚ କ୍ଷରନ୍ତୀ ଖଗତା ସଦା ।
ଗଙ୍ଗାଗୌତମପୂଜ୍ୟା ଚ ଗୌରୀ ଗନ୍ଧର୍ଵଵାସିନୀ ॥ ୨୬ ॥

ଗନ୍ଧର୍ଵା ଗଗଣାରାଧ୍ୟା ଗଣା ଗନ୍ଧର୍ଵସେଵିତା ।
ଗଣତ୍କାରଗଣା ଦେଵୀ ନିର୍ଗୁଣା ଚ ଗୁଣାତ୍ମିକା ॥ ୨୭ ॥

ଗୁଣତା ଗୁଣଦାତ୍ରୀ ଚ ଗୁଣଗୌରଵଦାୟିନୀ ।
ଗଣେଶମାତା ଗମ୍ଭୀରା ଗଗଣା ଜ୍ୟୋତିକାରିଣୀ ॥ ୨୮ ॥

ଗୌରାଙ୍ଗୀ ଚ ଗୟା ଗମ୍ୟା ଗୌତମସ୍ଥାନଵାସିନୀ ।
ଗଦାଧରପ୍ରିୟା ଜ୍ଞେୟା ଜ୍ଞାନଗମ୍ୟା ଗୁହେଶ୍ଵରୀ ॥ ୨୯ ॥

ଗାୟତ୍ରୀ ଚ ଗୁଣଵତୀ ଗୁଣାତୀତା ଗୁଣେଶ୍ଵରୀ ।
ଗଣେଶଜନନୀ ଦେଵୀ ଗଣେଶଵରଦାୟିନୀ ॥ ୩୦ ॥

ଗଣାଧ୍ୟକ୍ଷନୁତା ନିତ୍ୟା ଗଣାଧ୍ୟକ୍ଷପ୍ରପୂଜିତା ।
ଗିରୀଶରମଣୀ ଦେଵୀ ଗିରୀଶପରିଵନ୍ଦିତା ॥ ୩୧ ॥

ଗତିଦା ଗତିହା ଗୀତା ଗୌତମୀ ଗୁରୁସେଵିତା ।
ଗୁରୁପୂଜ୍ୟା ଗୁରୁୟୁତା ଗୁରୁସେଵନତତ୍ପରା ॥ ୩୨ ॥

ଗନ୍ଧଦ୍ଵାରା ଚ ଗନ୍ଧାଢ୍ୟା ଗନ୍ଧାତ୍ମା ଗନ୍ଧକାରିଣୀ ।
ଗୀର୍ଵାଣପତିସମ୍ପୂଜ୍ୟା ଗୀର୍ଵାଣପତିତୁଷ୍ଟିଦା ॥ ୩୩ ॥

ଗୀର୍ଵାଣାଧିଶରମଣୀ ଗୀର୍ଵାଣାଧିଶଵନ୍ଦିତା ।
ଗୀର୍ଵାଣାଧିଶସଂସେଵ୍ୟା ଗୀର୍ଵାଣାଧିଶହର୍ଷଦା ॥ ୩୪ ॥

ଗାନଶକ୍ତିର୍ଗାନଗମ୍ୟା ଗାନଶକ୍ତିପ୍ରଦାୟିନୀ ।
ଗାନଵିଦ୍ୟା ଗାନସିଦ୍ଧା ଗାନସନ୍ତୁଷ୍ଟମାନସା ॥ ୩୫ ॥

ଗାନାତୀତା ଗାନଗୀତା ଗାନହର୍ଷପ୍ରପୂରିତା ।
ଗନ୍ଧର୍ଵପତିସଂହୃଷ୍ଟା ଗନ୍ଧର୍ଵଗୁଣମଣ୍ଡିତା ॥ ୩୬ ॥

ଗନ୍ଧର୍ଵଗଣସଂସେଵ୍ୟା ଗନ୍ଧର୍ଵଗଣମଧ୍ୟଗା ।
ଗନ୍ଧର୍ଵଗଣକୁଶଲା ଗନ୍ଧର୍ଵଗଣପୂଜିତା ॥ ୩୭ ॥

ଗନ୍ଧର୍ଵଗଣନିରତା ଗନ୍ଧର୍ଵଗଣଭୂଷିତା ।
ଘର୍ଘରା ଘୋରରୂପା ଚ ଘୋରଘୁର୍ଘୁରନାଦିନୀ ॥ ୩୮ ॥

ଘର୍ମବିନ୍ଦୁସମୁଦ୍ଭୂତା ଘର୍ମବିନ୍ଦୁସ୍ଵରୂପିଣୀ ।
ଘଣ୍ଟାରଵା ଘନରଵା ଘନରୂପା ଘନୋଦରୀ ॥ ୩୯ ॥

ଘୋରସତ୍ଵା ଚ ଘନଦା ଘଣ୍ଟାନାଦଵିନୋଦନୀ ।
ଘୋରଚାଣ୍ଡାଲିନୀ ଘୋରା ଘୋରଚଣ୍ଡଵିନାଶିନୀ ॥ ୪୦ ॥

ଘୋରଦାନଵଦମନୀ ଘୋରଦାନଵନାଶିନୀ ।
ଘୋରକର୍ମାଦିରହିତା ଘୋରକର୍ମନିଷେଵିତା ॥ ୪୧ ॥

ଘୋରତତ୍ଵମୟୀ ଦେଵୀ ଘୋରତତ୍ଵଵିମୋଚନୀ ।
ଘୋରକର୍ମାଦିରହିତା ଘୋରକର୍ମାଦିପୂରିତା ॥ ୪୨ ॥

ଘୋରକର୍ମାଦିନିରତା ଘୋରକର୍ମପ୍ରଵର୍ଦ୍ଧିନୀ ।
ଘୋରଭୂତପ୍ରମଥିନୀ ଘୋରଵେତାଲନାଶିନୀ ॥ ୪୩ ॥

ଘୋରଦାଵାଗ୍ନିଦମନୀ ଘୋରଶତ୍ରୁନିଷୂଦିନୀ ।
ଘୋରମନ୍ତ୍ରୟୁତା ଚୈଵ ଘୋରମନ୍ତ୍ରପ୍ରପୂଜିତା ॥ ୪୪ ॥

ଘୋରମନ୍ତ୍ରମନୋଭିଜ୍ଞା ଘୋରମନ୍ତ୍ରଫଲପ୍ରଦା ।
ଘୋରମନ୍ତ୍ରନିଧିଶ୍ଚୈଵ ଘୋରମନ୍ତ୍ରକୃତାସ୍ପଦା ॥ ୪୫ ॥

ଘୋରମନ୍ତ୍ରେଶ୍ଵରୀ ଦେଵୀ ଘୋରମନ୍ତ୍ରାର୍ଥମାନସା ।
ଘୋରମନ୍ତ୍ରାର୍ଥତତ୍ଵଜ୍ଞା ଘୋରମନ୍ତ୍ରାର୍ଥପାରଗା ॥ ୪୬ ॥

ଘୋରମନ୍ତ୍ରାର୍ଥଵିଭଵା ଘୋରମନ୍ତ୍ରାର୍ଥବୋଧିନୀ ।
ଘୋରମନ୍ତ୍ରାର୍ଥନିଚୟା ଘୋରମନ୍ତ୍ରାର୍ଥଜନ୍ମଭୂଃ ॥ ୪୭ ॥

ଘୋରମନ୍ତ୍ରଜପରତା ଘୋରମନ୍ତ୍ରଜପୋଦ୍ୟତା ।
ଙକାରଵର୍ଣାନିଲୟା ଙକାରାକ୍ଷରମଣ୍ଡିତା ॥ ୪୮ ॥

ଙକାରାପରରୂପା ଙକାରାକ୍ଷରରୂପିଣୀ ।
ଚିତ୍ରରୂପା ଚିତ୍ରନାଡୀ ଚାରୁକେଶୀ ଚୟପ୍ରଭା ॥ ୪୯ ॥

ଚଞ୍ଚଲା ଚଞ୍ଚଲାକାରା ଚାରୁରୂପା ଚ ଚଣ୍ଡିକା ।
ଚତୁର୍ଵେଦମୟୀ ଚଣ୍ଡା ଚଣ୍ଡାଲଗଣମଣ୍ଡିତା ॥ ୫୦ ॥

ଚାଣ୍ଡାଲଚ୍ଛେଦିନୀ ଚଣ୍ଡତପୋନିର୍ମୂଲକାରିଣୀ ।
ଚତୁର୍ଭୁଜା ଚଣ୍ଡରୂପା ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡଵିନାଶିନୀ ॥ ୫୧ ॥

ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚନ୍ଦ୍ରକୀର୍ତିଶ୍ଚ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତିସ୍ତଥୈଵ ଚ ।
ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରରୂପା ଚ ଚନ୍ଦ୍ରମୌଲିସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୫୨ ॥

ଚନ୍ଦ୍ରମୌଲିପ୍ରିୟା ଚନ୍ଦ୍ରମୌଲିସନ୍ତୁଷ୍ଟମାନସା ।
ଚକୋରବନ୍ଧୁରମଣୀ ଚକୋରବନ୍ଧୁପୂଜିତା ॥ ୫୩ ॥

ଚକ୍ରରୂପା ଚକ୍ରମୟୀ ଚକ୍ରାକାରସ୍ଵରୂପିଣୀ ।
ଚକ୍ରପାଣିପ୍ରିୟା ଚକ୍ରପାଣିପ୍ରୀତିଦାୟିନୀ ॥ ୫୪ ॥

ଚକ୍ରପାଣିରସାଭିଜ୍ଞା ଚକ୍ରପାଣିଵରପ୍ରଦା ।
ଚକ୍ରପାଣିଵରୋନ୍ମତ୍ତା ଚକ୍ରପାଣିସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୫୫ ॥

ଚକ୍ରପାଣିଶ୍ଵରୀ ନିତ୍ୟଂ ଚକ୍ରପାଣିନମସ୍କୃତା ।
ଚକ୍ରପାଣିସମୁଦ୍ଭୂତା ଚକ୍ରପାଣିଗୁଣାସ୍ପଦା ॥ ୫୬ ॥

ଚନ୍ଦ୍ରାଵଲୀ ଚନ୍ଦ୍ରଵତୀ ଚନ୍ଦ୍ରକୋଟିସମପ୍ରଭା ।
ଚନ୍ଦନାର୍ଚିତପାଦାବ୍ଜା ଚନ୍ଦନାନ୍ଵିତମସ୍ତକା ॥ ୫୭ ॥

ଚାରୁକୀର୍ତିଶ୍ଚାରୁନେତ୍ରା ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ରଵିଭୂଷଣା ।
ଚାରୁଭୂଷା ଚାରୁଵେଷା ଚାରୁଵେଷପ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୫୮ ॥

ଚାରୁଭୂଷାଭୂଷିତାଙ୍ଗୀ ଚତୁର୍ଵକ୍ତ୍ରଵରପ୍ରଦା ।
ଚତୁର୍ଵକ୍ତ୍ରସମାରାଧ୍ୟା ଚତୁର୍ଵକ୍ତ୍ରସମାଶ୍ରିତା ॥ ୫୯ ॥

ଚତୁର୍ଵକ୍ତ୍ରଚତୁର୍ଵାହା ଚତୁର୍ଥୀ ଚ ଚତୁର୍ଦଶୀ ।
ଚିତ୍ରା ଚର୍ମଣ୍ଵତୀ ଚୈତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଚ ଚମ୍ପକା ॥ ୬୦ ॥

ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୟମାକାରା ଚତୁର୍ଦଶୟମାନୁଗା ।
ଚତୁର୍ଦଶୟମପ୍ରୀତା ଚତୁର୍ଦଶୟମପ୍ରିୟା ॥ ୬୧ ॥

ଛଲସ୍ଥା ଚ୍ଛିଦ୍ରରୂପା ଚ ଚ୍ଛଦ୍ମଦା ଚ୍ଛଦ୍ମରାଜିକା ।
ଛିନ୍ନମସ୍ତା ତଥା ଚ୍ଛିନ୍ନା ଚ୍ଛିନ୍ନମୁଣ୍ଡଵିଧାରିଣୀ ॥ ୬୨ ॥

ଜୟଦା ଜୟରୂପା ଚ ଜୟନ୍ତୀ ଜୟମୋହିନୀ ।
ଜୟା ଜୀଵନସଂସ୍ଥା ଚ ଜାଲନ୍ଧରନିଵାସିନୀ ॥ ୬୩ ॥

ଜ୍ଵାଲାମୁଖୀ ଜ୍ଵାଲଦାତ୍ରୀ ଜାଜ୍ଵଲ୍ୟଦହନୋପମା ।
ଜଗଦ୍ଵନ୍ଦ୍ୟା ଜଗତ୍ପୂଜ୍ୟା ଜଗତ୍ତ୍ରାଣପରାୟଣା ॥ ୬୪ ॥

ଜଗତୀ ଜଗତାଧାରା ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁଜରାପହା ।
ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚଜନ୍ମଦା ଜୟଶାଲିନୀ ॥ ୬୫ ॥

ଜ୍ଵରରୋଗହରା ଜ୍ଵାଲା ଜ୍ଵାଲାମାଲାପ୍ରପୂରିତା ।
ଜମ୍ଭାରାତୀଶ୍ଵରୀ ଜମ୍ଭାରାତିଵୈଭଵକାରିଣୀ ॥ ୬୬ ॥

ଜମ୍ଭାରାତିସ୍ତୁତା ଜମ୍ଭାରାତିଶତ୍ରୁନିଷୂଦିନୀ ।
ଜୟଦୁର୍ଗା ଜୟାରାଧ୍ୟା ଜୟକାଲୀ ଜୟେଶ୍ଵରୀ ॥ ୬୭ ॥

ଜୟତାରା ଜୟାତୀତା ଜୟଶଙ୍କରଵଲ୍ଲଭା ।
ଜୟଦା ଜହ୍ନୁତନୟା ଜଲଧିତ୍ରାସକାରିଣୀ ॥ ୬୮ ॥

ଜଲଧିଵ୍ୟାଧିଦମନୀ ଜଲଧିଜ୍ଵରନାଶିନୀ ।
ଜଙ୍ଗମେଶୀ ଜାଡ୍ୟହରା ଜାଡ୍ୟସଙ୍ଘନିଵାରିଣୀ ॥ ୬୯ ॥

ଜାଡ୍ୟଗ୍ରସ୍ତଜନାତୀତା ଜାଡ୍ୟରୋଗନିଵାରିଣୀ ।
ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଜନ୍ମହର୍ତ୍ରୀ ଜୟଘୋଷସମନ୍ଵିତା ॥ ୭୦ ॥

ଜପୟୋଗସମାୟୁକ୍ତା ଜପୟୋଗଵିନୋଦିନୀ ।
ଜପୟୋଗପ୍ରିୟା ଜାପ୍ୟା ଜପାତୀତା ଜୟସ୍ଵନା ॥ ୭୧ ॥

ଜାୟାଭାଵସ୍ଥିତା ଜାୟା ଜାୟାଭାଵପ୍ରପୂରଣୀ ।
ଜପାକୁସୁମସଙ୍କାଶା ଜପାକୁସୁମପୂଜିତା ॥ ୭୨ ॥

ଜପାକୁସୁମସମ୍ପ୍ରୀତା ଜପାକୁସୁମମଣ୍ଡିତା ।
ଜପାକୁସୁମଵଦ୍ଭାସା ଜପାକୁସୁମରୂପିଣୀ ॥ ୭୩ ॥

ଜମଦଗ୍ନିସ୍ଵରୂପା ଚ ଜାନକୀ ଜନକାତ୍ମଜା ।
ଝଞ୍ଝାଵାତପ୍ରମୁକ୍ତାଙ୍ଗୀ ଝୋରଝଙ୍କାରଵାସିନୀ ॥ ୭୪ ॥

ଝଙ୍କାରକାରିଣୀ ଝଞ୍ଝାଵାତରୂପା ଚ ଝଙ୍କରୀ ।
ଞକାରାଣୁସ୍ଵରୂପା ଚ ଟନଟଙ୍କାରନାଦିନୀ ॥ ୭୫ ॥

ଟଙ୍କାରୀ ଟକୁଵାଣୀ ଚ ଠକାରାକ୍ଷରରୂପିଣୀ ।
ଡିଣ୍ଡିମା ଚ ତଥା ଡିମ୍ଭା ଡିଣ୍ଡୁଡିଣ୍ଡିମନାଦିନୀ ॥ ୭୬ ॥

ଢକ୍କାମୟୀ ଢିଲମୟୀ ନୃତ୍ୟଶବ୍ଦା ଵିଲାସିନୀ ।
ଢକ୍କା ଢକ୍କେଶ୍ଵରୀ ଢକ୍କାଶବ୍ଦରୂପା ତଥୈଵ ଚ ॥ ୭୭ ॥

ଢକ୍କାନାଦପ୍ରିୟା ଢକ୍କାନାଦସନ୍ତୁଷ୍ଟମାନସା ।
ଣଙ୍କାରା ଣାକ୍ଷରମୟୀ ଣାକ୍ଷରାଦିସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୭୮ ॥

ତ୍ରିପୁରା ତ୍ରିପୁରମୟୀ ଚୈଵ ତ୍ରିଶକ୍ତିସ୍ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ।
ତାମସୀ ଚ ତ୍ରିଲୋକେଶୀ ତ୍ରିପୁରା ଚ ତ୍ରୟୀଶ୍ଵରୀ ॥ ୭୯ ॥

ତ୍ରିଵିଦ୍ୟା ଚ ତ୍ରିରୂପା ଚ ତ୍ରିନେତ୍ରା ଚ ତ୍ରିରୂପିଣୀ ।
ତାରିଣୀ ତରଲା ତାରା ତାରକାରିପ୍ରପୂଜିତା ॥ ୮୦ ॥

ତାରକାରିସମାରାଧ୍ୟା ତାରକାରିଵରପ୍ରଦା ।
ତାରକାରିପ୍ରସୂସ୍ତନ୍ଵୀ ତରୁଣୀ ତରଲପ୍ରଭା ॥ ୮୧ ॥

ତ୍ରିରୂପା ଚ ତ୍ରିପୁରଗା ତ୍ରିଶୂଲଵରଧାରିଣୀ ।
ତ୍ରିଶୂଲିନୀ ତନ୍ତ୍ରମୟୀ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରଵିଶାରଦା ॥ ୮୨ ॥

ତନ୍ତ୍ରରୂପା ତପୋମୂର୍ତିସ୍ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରସ୍ଵରୂପିଣୀ ।
ତଡିତ୍ତଡିଲ୍ଲତାକାରା ତତ୍ଵଜ୍ଞାନପ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୮୩ ॥

ତତ୍ଵଜ୍ଞାନେଶ୍ଵରୀ ଦେଵୀ ତତ୍ଵଜ୍ଞାନପ୍ରବୋଧିନୀ ।
ତ୍ରୟୀମୟୀ ତ୍ରୟୀସେଵ୍ୟା ତ୍ର୍ୟକ୍ଷରୀ ତ୍ର୍ୟକ୍ଷରେଶ୍ଵରୀ ॥ ୮୪ ॥

ତାପଵିଧ୍ଵଂସିନୀ ତାପସଙ୍ଘନିର୍ମୂଲକାରିଣୀ ।
ତ୍ରାସକର୍ତ୍ରୀ ତ୍ରାସହର୍ତ୍ରୀ ତ୍ରାସଦାତ୍ରୀ ଚ ତ୍ରାସହା ॥ ୮୫ ॥

ତିଥୀଶା ତିଥିରୂପା ଚ ତିଥିସ୍ଥା ତିଥିପୂଜିତା ।
ତିଲୋତ୍ତମା ଚ ତିଲଦା ତିଲପ୍ରିତା ତିଲେଶ୍ଵରୀ ॥ ୮୬ ॥

ତ୍ରିଗୁଣା ତ୍ରିଗୁଣାକାରା ତ୍ରିପୁରୀ ତ୍ରିପୁରାତ୍ମିକା ।
ତ୍ରିକୁଟା ତ୍ରିକୁଟାକାରା ତ୍ରିକୁଟାଚଲମଧ୍ୟଗା ॥ ୮୭ ॥

ତ୍ରିଜଟା ଚ ତ୍ରିନେତ୍ରା ଚ ତ୍ରିନେତ୍ରଵରସୁନ୍ଦରୀ ।
ତୃତୀୟା ଚ ତ୍ରିଵର୍ଷା ଚ ତ୍ରିଵିଧା ତ୍ରିମତେଶ୍ଵରୀ ॥ ୮୮ ॥

ତ୍ରିକୋଣସ୍ଥା ତ୍ରିକୋଣେଶୀ ତ୍ରିକୋଣୟନ୍ତ୍ରମଧ୍ୟଗା ।
ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ଚ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାର୍ଚ୍ୟା ତ୍ରିପଦା ତ୍ରିପଦାସ୍ପଦା ॥ ୮୯ ॥

ସ୍ଥାନସ୍ଥିତା ସ୍ଥଲସ୍ଥା ଚ ଧନ୍ୟସ୍ଥଲନିଵାସିନୀ ।
ଥକାରାକ୍ଷରରୂପା ଚ ସ୍ଥଲରୂପା ତଥୈଵ ଚ ॥ ୯୦ ॥

ସ୍ଥୂଲହସ୍ତା ତଥା ସ୍ଥୂଲା ସ୍ଥୈର୍ୟରୂପପ୍ରକାଶିନୀ ।
ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗାର୍ତିହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ଦୁର୍ଗବନ୍ଧଵିମୋଚିନୀ ॥ ୯୧ ॥

ଦେଵୀ ଦାନଵସଂହନ୍ତ୍ରୀ ଦନୁଜ୍ୟେଷ୍ଠନିଷୂଦିନୀ ।
ଦାରାପତ୍ୟପ୍ରଦା ନିତ୍ୟା ଶଙ୍କରାର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗଧାରିଣୀ ॥ ୯୨ ॥

ଦିଵ୍ୟାଙ୍ଗୀ ଦେଵମାତା ଚ ଦେଵଦୁଷ୍ଟଵିନାଶିନୀ ।
ଦୀନଦୁଃଖହରା ଦୀନତାପନିର୍ମୂଲକାରିଣୀ ॥ ୯୩ ॥

ଦୀନମାତା ଦୀନସେଵ୍ୟା ଦୀନଦମ୍ଭଵିନାଶିନୀ ।
ଦନୁଜଧ୍ଵଂସିନୀ ଦେଵୀ ଦେଵକୀ ଦେଵଵଲ୍ଲଭା ॥ ୯୪ ॥

ଦାନଵାରିପ୍ରିୟା ଦୀର୍ଘା ଦାନଵାରିପ୍ରପୂଜିତା ।
ଦୀର୍ଘସ୍ଵରା ଦୀର୍ଘତନୁର୍ଦ୍ଦୀର୍ଘଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ॥ ୯୫ ॥

ଦୀର୍ଘନେତ୍ରା ଦୀର୍ଘଚକ୍ଷୁର୍ଦ୍ଦୀର୍ଘକେଶୀ ଦିଗମ୍ବରା ।
ଦିଗମ୍ବରପ୍ରିୟା ଦାନ୍ତା ଦିଗମ୍ବରସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୯୬ ॥

ଦୁଃଖହୀନା ଦୁଃଖହରା ଦୁଃଖସାଗରତାରିଣୀ ।
ଦୁଃଖଦାରିଦ୍ର୍ୟଶମନୀ ଦୁଃଖଦାରିଦ୍ର୍ୟକାରିଣୀ ॥ ୯୭ ॥

ଦୁଃଖଦା ଦୁସ୍ସହା ଦୁଷ୍ଟଖଣ୍ଡନୈକସ୍ଵରୂପିଣୀ ।
ଦେଵଵାମା ଦେଵସେଵ୍ୟା ଦେଵଶକ୍ତିପ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୯୮ ॥

ଦାମିନୀ ଦାମିନୀପ୍ରୀତା ଦାମିନୀଶତସୁନ୍ଦରୀ ।
ଦାମିନୀଶତସଂସେଵ୍ୟା ଦାମିନୀଦାମଭୂଷିତା ॥ ୯୯ ॥

ଦେଵତାଭାଵସନ୍ତୁଷ୍ଟା ଦେଵତାଶତମଧ୍ୟଗା ।
ଦୟାର୍ଦ୍ଦରା ଚ ଦୟାରୂପା ଦୟାଦାନପରାୟଣା ॥ ୧୦୦ ॥

ଦୟାଶୀଲା ଦୟାସାରା ଦୟାସାଗରସଂସ୍ଥିତା ।
ଦଶଵିଦ୍ୟାତ୍ମିକା ଦେଵୀ ଦଶଵିଦ୍ୟାସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୧୦୧ ॥

ଧରଣୀ ଧନଦା ଧାତ୍ରୀ ଧନ୍ୟା ଧନ୍ୟପରା ଶିଵା ।
ଧର୍ମରୂପା ଧନିଷ୍ଠା ଚ ଧେୟା ଚ ଧୀରଗୋଚରା ॥ ୧୦୨ ॥

ଧର୍ମରାଜେଶ୍ଵରୀ ଧର୍ମକର୍ମରୂପା ଧନେଶ୍ଵରୀ ।
ଧନୁର୍ଵିଦ୍ୟା ଧନୁର୍ଗମ୍ୟା ଧନୁର୍ଦ୍ଧରଵରପ୍ରଦା ॥ ୧୦୩ ॥

ଧର୍ମଶୀଲା ଧର୍ମଲୀଲା ଧର୍ମକର୍ମଵିଵର୍ଜିତା ।
ଧର୍ମଦା ଧର୍ମନିରତା ଧର୍ମପାଖଣ୍ଡଖଣ୍ଡିନୀ ॥ ୧୦୪ ॥

ଧର୍ମେଶୀ ଧର୍ମରୂପା ଚ ଧର୍ମରାଜଵରପ୍ରଦା ।
ଧର୍ମିଣୀ ଧର୍ମଗେହସ୍ଥା ଧର୍ମାଧର୍ମସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୧୦୫ ॥

ଧନଦା ଧନଦପ୍ରୀତା ଧନଧାନ୍ୟସମୃଦ୍ଧିଦା ।
ଧନଧାନ୍ୟସମୃଦ୍ଧିସ୍ଥା ଧନଧାନ୍ୟଵିନାଶିନୀ ॥ ୧୦୬ ॥

ଧର୍ମନିଷ୍ଠା ଧର୍ମଧୀରା ଧର୍ମମାର୍ଗରତା ସଦା ।
ଧର୍ମବୀଜକୃତସ୍ଥାନା ଧର୍ମବୀଜସୁରକ୍ଷିଣୀ ॥ ୧୦୭ ॥

ଧର୍ମବୀଜେଶ୍ଵରୀ ଧର୍ମବୀଜରୂପା ଚ ଧର୍ମଗା ।
ଧର୍ମବୀଜସମୁଦ୍ଭୂତା ଧର୍ମବୀଜସମାଶ୍ରିତା ॥ ୧୦୮ ॥

ଧରାଧରପତିପ୍ରାଣା ଧରାଧରପତିସ୍ତୁତା ।
ଧରାଧରେନ୍ଦ୍ରତନୁଜା ଧରାଧରେନ୍ଦ୍ରଵନ୍ଦିତା ॥ ୧୦୯ ॥

ଧରାଧରେନ୍ଦ୍ରଗେହସ୍ଥା ଧରାଧରେନ୍ଦ୍ରପାଲିନୀ ।
ଧରାଧରେନ୍ଦ୍ରସର୍ଵାର୍ତିନାଶିନୀ ଧର୍ମପାଲିନୀ ॥ ୧୧୦ ॥

ନଵୀନା ନିର୍ମ୍ମଲା ନିତ୍ୟା ନାଗରାଜପ୍ରପୂଜିତା ।
ନାଗେଶ୍ଵରୀ ନାଗମାତା ନାଗକନ୍ୟା ଚ ନଗ୍ନିକା ॥ ୧୧୧ ॥

ନିର୍ଲେପା ନିର୍ଵିକଲ୍ପା ଚ ନିର୍ଲୋମା ନିରୁପଦ୍ରଵା ।
ନିରାହାରା ନିରାକାରା ନିରଞ୍ଜନସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୧୧୨ ॥

ନାଗିନୀ ନାଗଵିଭଵା ନାଗରାଜପରିସ୍ତୁତା ।
ନାଗରାଜଗୁଣଜ୍ଞା ଚ ନାଗରାଜସୁଖପ୍ରଦା ॥ ୧୧୩ ॥

ନାଗଲୋକଗତା ନିତ୍ୟଂ ନାଗଲୋକନିଵାସିନୀ ।
ନାଗଲୋକେଶ୍ଵରୀ ନାଗଭାଗିନୀ ନାଗପୂଜିତା ॥ ୧୧୪ ॥

ନାଗମଧ୍ୟସ୍ଥିତା ନାଗମୋହସଂକ୍ଷୋଭଦାୟିନୀ ।
ନୃତ୍ୟପ୍ରିୟା ନୃତ୍ୟଵତୀ ନୃତ୍ୟଗୀତପରାୟଣା ॥ ୧୧୫ ॥

ନୃତ୍ୟେଶ୍ଵରୀ ନର୍ତକୀ ଚ ନୃତ୍ୟରୂପା ନିରାଶ୍ରୟା ।
ନାରାୟଣୀ ନରେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥା ନରମୁଣ୍ଡାସ୍ଥିମାଲିନୀ ॥ ୧୧୬ ॥

ନରମାଂସପ୍ରିୟା ନିତ୍ୟା ନରରକ୍ତପ୍ରିୟା ସଦା ।
ନରରାଜେଶ୍ଵରୀ ନାରୀରୂପା ନାରୀସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୧୧୭ ॥

ନାରୀଗଣାର୍ଚିତା ନାରୀମଧ୍ୟଗା ନୂତନାମ୍ବରା ।
ନର୍ମଦା ଚ ନଦୀରୂପା ନଦୀସଙ୍ଗମସଂସ୍ଥିତା ॥ ୧୧୮ ॥

ନର୍ମଦେଶ୍ଵରସମ୍ପ୍ରୀତା ନର୍ମଦେଶ୍ଵରରୂପିଣୀ ।
ପଦ୍ମାଵତୀ ପଦ୍ମମୁଖୀ ପଦ୍ମକିଞ୍ଜଲ୍କଵାସିନୀ ॥ ୧୧୯ ॥

ପଟ୍ଟଵସ୍ତ୍ରପରୀଧାନା ପଦ୍ମରାଗଵିଭୂଷିତା ।
ପରମା ପ୍ରୀତିଦା ନିତ୍ୟଂ ପ୍ରେତାସନନିଵାସିନୀ ॥ ୧୨୦ ॥

ପରିପୂର୍ଣରସୋନ୍ମତ୍ତା ପ୍ରେମଵିହ୍ଵଲଵଲ୍ଲଭା ।
ପଵିତ୍ରାସଵନିଷ୍ପୂତା ପ୍ରେୟସୀ ପରମାତ୍ମିକା ॥ ୧୨୧ ॥

ପ୍ରିୟଵ୍ରତପରା ନିତ୍ୟଂ ପରମପ୍ରେମଦାୟିନୀ ।
ପୁଷ୍ପପ୍ରିୟା ପଦ୍ମକୋଶା ପଦ୍ମଧର୍ମନିଵାସିନୀ ॥ ୧୨୨ ॥

ଫେତ୍କାରିଣୀ ତନ୍ତ୍ରରୂପା ଫେରୁଫେରଵନାଦିନୀ ।
ଵଂଶିନୀ ଵଂଶରୂପା ଚ ବଗଲା ଵାମରୂପିଣୀ ॥ ୧୨୩ ॥

ଵାଙ୍ମୟୀ ଵସୁଧା ଧୃଷ୍ୟା ଵାଗ୍ଭଵାଖ୍ୟା ଵରା ନରା ।
ବୁଦ୍ଧିଦା ବୁଦ୍ଧିରୂପା ଚ ଵିଦ୍ୟା ଵାଦସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୧୨୪ ॥

ବାଲା ଵୃଦ୍ଧମୟୀରୂପା ଵାଣୀ ଵାକ୍ୟନିଵାସିନୀ ।
ଵରୁଣା ଵାଗ୍ଵତୀ ଵୀରା ଵୀରଭୂଷଣଭୂଷିତା ॥ ୧୨୫ ॥

ଵୀରଭଦ୍ରାର୍ଚିତପଦା ଵୀରଭଦ୍ରପ୍ରସୂରପି ।
ଵେଦମାର୍ଗରତା ଵେଦମନ୍ତ୍ରରୂପା ଵଷଟ୍ ପ୍ରିୟା ॥ ୧୨୬ ॥

ଵୀଣାଵାଦ୍ୟସମାୟୁକ୍ତା ଵୀଣାଵାଦ୍ୟପରାୟଣା ।
ଵୀଣାରଵା ତଥା ଵୀଣାଶବ୍ଦରୂପା ଚ ଵୈଷ୍ଣଵୀ ॥ ୧୨୭ ॥

ଵୈଷ୍ଣଵାଚାରନିରତା ଵୈଷ୍ଣଵାଚାରତତ୍ପରା ।
ଵିଷ୍ଣୁସେଵ୍ୟା ଵିଷ୍ଣୁପତ୍ନୀ ଵିଷ୍ଣୁରୂପା ଵରାନନା ॥ ୧୨୮ ॥

ଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରୀ ଵିଶ୍ଵମାତା ଵିଶ୍ଵନିର୍ମାଣକାରିଣୀ ।
ଵିଶ୍ଵରୂପା ଚ ଵିଶ୍ଵେଶୀ ଵିଶ୍ଵସଂହାରକାରିଣୀ ॥ ୧୨୯ ॥

ଭୈରଵୀ ଭୈରଵାରାଧ୍ୟା ଭୂତଭୈରଵସେଵିତା ।
ଭୈରଵେଶୀ ତଥା ଭୀମା ଭୈରଵେଶ୍ଵରତୁଷ୍ଟିଦା ॥ ୧୩୦ ॥

ଭୈରଵାଧିଶରମଣୀ ଭୈରଵାଧିଶପାଲିନୀ ।
ଭୀମେଶ୍ଵରୀ ଭୀମମାତା ଭୀମଶବ୍ଦପରାୟଣା ॥ ୧୩୧ ॥

ଭୀମରୂପା ଚ ଭୀମେଶୀ ଭୀମା ଭୀମଵରପ୍ରଦା ।
ଭୀମପୂଜିତପାଦାବ୍ଜା ଭୀମଭୈରଵପାଲିନୀ ॥ ୧୩୨ ॥

ଭୀମାସୁରଧ୍ଵଂସକରୀ ଭୀମଦୁଷ୍ଟଵିନାଶିନୀ ।
ଭୁଵନା ଭୁଵନାରାଧ୍ୟା ଭଵାନୀ ଭୂତିଦା ସଦା ॥ ୧୩୩ ॥

ଭୟଦା ଭୟହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ଅଭୟା ଭୟରୂପିଣୀ ।
ଭୀମନାଦା ଵିହ୍ଵଲା ଚ ଭୟଭୀତିଵିନାଶିନୀ ॥ ୧୩୪ ॥

ମତ୍ତା ପ୍ରମତ୍ତରୂପା ଚ ମଦୋନ୍ମତ୍ତସ୍ଵରୂପିଣୀ ।
ମାନ୍ୟା ମନୋଜ୍ଞା ମାନା ଚ ମଙ୍ଗଲା ଚ ମନୋହରା ॥ ୧୩୫ ॥

ମାନନୀୟା ମହାପୂଜ୍ୟା ମହାମହିଷମର୍ଦ୍ଦିନୀ ।
ମହିଷାସୁରହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ମାତଙ୍ଗୀ ମୟଵାସିନୀ ॥ ୧୩୬ ॥

ମାଧ୍ଵୀ ମଧୁମୟୀ ମୁଦ୍ରା ମୁଦ୍ରିକା ମନ୍ତ୍ରରୂପିଣୀ ।
ମହାଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରୀ ଦୂତୀ ମୌଲିଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶିନୀ ॥ ୧୩୭ ॥

ୟଶଃସ୍ଵରୂପିଣୀ ଦେଵୀ ୟୋଗମାର୍ଗପ୍ରଦାୟିନୀ ।
ୟୋଗିନୀ ୟୋଗଗମ୍ୟା ଚ ୟାମ୍ୟେଶୀ ୟୋଗରୂପିଣୀ ॥ ୧୩୮ ॥

ୟଜ୍ଞାଙ୍ଗୀ ଚ ୟୋଗମୟୀ ଜପରୂପା ଜପାତ୍ମିକା ।
ୟୁଗାଖ୍ୟା ଚ ୟୁଗାନ୍ତା ଚ ୟୋନିମଣ୍ଡଲଵାସିନୀ ॥ ୧୩୯ ॥

ଅୟୋନିଜା ୟୋଗନିଦ୍ରା ୟୋଗାନନ୍ଦପ୍ରଦାୟିନୀ ।
ରମା ରତିପ୍ରିୟା ନିତ୍ୟଂ ରତିରାଗଵିଵର୍ଦ୍ଧିନୀ ॥ ୧୪୦ ॥

ରମଣୀ ରାସସମ୍ଭୂତା ରମ୍ୟା ରାସପ୍ରିୟା ରସା ।
ରଣୋତ୍କଣ୍ଠା ରଣସ୍ଥା ଚ ଵରା ରଙ୍ଗପ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୧୪୧ ॥

ରେଵତୀ ରଣଜୈତ୍ରୀ ଚ ରସୋଦ୍ଭୂତା ରଣୋତ୍ସଵା ।
ଲତା ଲାଵଣ୍ୟରୂପା ଚ ଲଵଣାବ୍ଧିସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୧୪୨ ॥

ଲଵଙ୍ଗକୁସୁମାରାଧ୍ୟା ଲୋଲଜିହ୍ଵା ଚ ଲେଲିହା ।
ଵଶିନୀ ଵନସଂସ୍ଥା ଚ ଵନପୁଷ୍ପପ୍ରିୟା ଵରା ॥ ୧୪୩ ॥

ପ୍ରାଣେଶ୍ଵରୀ ବୁଦ୍ଧିରୂପା ବୁଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ବୁଧାତ୍ମିକା ।
ଶମନୀ ଶ୍ଵେତଵର୍ଣା ଚ ଶାଙ୍କରୀ ଶିଵଭାଷିଣୀ ॥ ୧୪୪ ॥

ଶ୍ୟାମ୍ୟରୂପା ଶକ୍ତିରୂପା ଶକ୍ତିବିନ୍ଦୁନିଵାସିନୀ ।
ସର୍ଵେଶ୍ଵରୀ ସର୍ଵଦାତ୍ରୀ ସର୍ଵମାତା ଚ ଶର୍ଵରୀ ॥ ୧୪୫ ॥

ଶାମ୍ଭଵୀ ସିଦ୍ଧିଦା ସିଦ୍ଧା ସୁଷୁମ୍ନା ସୁରଭାସିନୀ ।
ସହସ୍ରଦଲମଧ୍ୟସ୍ଥା ସହସ୍ରଦଲଵର୍ତ୍ତିନୀ ॥ ୧୪୬ ॥

ହରପ୍ରିୟା ହରଧ୍ୟେୟା ହୂଁକାରବୀଜରୂପିଣୀ ।
ଲଙ୍କେଶ୍ଵରୀ ଚ ତରଲା ଲୋମମାଂସପ୍ରପୂଜିତା ॥ ୧୪୭ ॥

କ୍ଷେମ୍ୟା କ୍ଷେମକରୀ କ୍ଷାମା କ୍ଷୀରବିନ୍ଦୁସ୍ଵରୂପିଣୀ ।
କ୍ଷିପ୍ତଚିତ୍ତପ୍ରଦା ନିତ୍ୟଂ କ୍ଷୌମଵସ୍ତ୍ରଵିଲାସିନୀ ॥ ୧୪୮ ॥

ଛିନ୍ନା ଚ ଚ୍ଛିନ୍ନରୂପା ଚ କ୍ଷୁଧା କ୍ଷୌତ୍କାରରୂପିଣୀ ।
ସର୍ଵଵର୍ଣମୟୀ ଦେଵୀ ସର୍ଵସମ୍ପତ୍ପ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୧୪୯ ॥

ସର୍ଵସମ୍ପତ୍ପ୍ରଦାତ୍ରୀ ଚ ସମ୍ପଦାପଦ୍ଵିଭୂଷିତା ।
ସତ୍ତ୍ଵରୂପା ଚ ସର୍ଵାର୍ଥା ସର୍ଵଦେଵପ୍ରପୂଜିତା ॥ ୧୫୦ ॥

ସର୍ଵେଶ୍ଵରୀ ସର୍ଵମାତା ସର୍ଵଜ୍ଞା ସୁରସୃତ୍ମିକା ।
ସିନ୍ଧୁର୍ମନ୍ଦାକିନୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀସାଗରରୂପିଣୀ ॥ ୧୫୧ ॥

ସୁକେଶୀ ମୁକ୍ତକେଶୀ ଚ ଡାକିନୀ ଵରଵର୍ଣିନୀ ।
ଜ୍ଞାନଦା ଜ୍ଞାନଗଗନା ସୋମମଣ୍ଡଲଵାସିନୀ ॥ ୧୫୨ ॥

ଆକାଶନିଲୟା ନିତ୍ୟା ପରମାକାଶରୂପିଣୀ ।
ଅନ୍ନପୂର୍ଣା ମହାନିତ୍ୟା ମହାଦେଵରସୋଦ୍ଭଵା ॥ ୧୫୩ ॥

ମଙ୍ଗଲା କାଲିକା ଚଣ୍ଡା ଚଣ୍ଡନାଦାତିଭୀଷଣା ।
ଚଣ୍ଡାସୁରସ୍ୟ ମଥିନୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ଚପଲାତ୍ମିକା ॥ ୧୫୪ ॥

ଚଣ୍ଡୀ ଚାମରକେଶୀ ଚ ଚଲତ୍କୁଣ୍ଡଲଧାରିଣୀ ।
ମୁଣ୍ଡମାଲାଧରା ନିତ୍ୟା ଖଣ୍ଡମୁଣ୍ଡଵିଲାସିନୀ ॥ ୧୫୫ ॥

ଖଡ୍ଗହସ୍ତା ମୁଣ୍ଡହସ୍ତା ଵରହସ୍ତା ଵରପ୍ରଦା ।
ଅସିଚର୍ମଧରା ନିତ୍ୟା ପାଶାଙ୍କୁଶଧରା ପରା ॥ ୧୫୬ ॥

ଶୂଲହସ୍ତା ଶିଵହସ୍ତା ଘଣ୍ଟାନାଦଵିଲାସିନୀ ।
ଧନୁର୍ବାଣଧରାଽଽଦିତ୍ୟା ନାଗହସ୍ତା ନଗାତ୍ମଜା ॥ ୧୫୭ ॥

ମହିଷାସୁରହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ରକ୍ତବୀଜଵିନାଶିନୀ ।
ରକ୍ତରୂପା ରକ୍ତଗା ଚ ରକ୍ତହସ୍ତା ଭୟପ୍ରଦା ॥ ୧୫୮ ॥

ଅସିତା ଚ ଧର୍ମଧରା ପାଶାଙ୍କୁଶଧରା ପରା ।
ଧନୁର୍ବାଣଧରା ନିତ୍ୟା ଧୂମ୍ରଲୋଚନନାଶିନୀ ॥ ୧୫୯ ॥

ପରସ୍ଥା ଦେଵତାମୂର୍ତିଃ ଶର୍ଵାଣୀ ଶାରଦା ପରା ।
ନାନାଵର୍ଣଵିଭୂଷାଙ୍ଗୀ ନାନାରାଗସମାପିନୀ ॥ ୧୬୦ ॥

ପଶୁଵସ୍ତ୍ରପରୀଧାନା ପୁଷ୍ପାୟୁଧଧରା ପରା ।
ମୁକ୍ତରଞ୍ଜିତମାଲାଢ୍ୟା ମୁକ୍ତାହାରଵିଲାସିନୀ ॥ ୧୬୧ ॥

ସ୍ଵର୍ଣକୁଣ୍ଡଲଭୂଷା ଚ ସ୍ଵର୍ଣସିଂହାସନସ୍ଥିତା ।
ସୁନ୍ଦରାଙ୍ଗୀ ସୁଵର୍ଣାଭା ଶାମ୍ଭଵୀ ଶକଟାତ୍ମିକା ॥ ୧୬୨ ॥

ସର୍ଵଲୋକେଶଵିଦ୍ୟା ଚ ମୋହସମ୍ମୋହକାରିଣୀ ।
ଶ୍ରେୟସୀ ସୃଷ୍ଟିରୂପା ଚ ଚ୍ଛିନ୍ନଚ୍ଛଦ୍ମମୟୀ ଚ୍ଛଲା ॥ ୧୬୩ ॥

ଛିନ୍ନମୁଣ୍ଡଧରା ନିତ୍ୟା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଵିଧାୟିନୀ ।
ନନ୍ଦା ପୂର୍ଣା ଚ ରିକ୍ତା ଚ ତିଥୟଃ ପୂର୍ଣଷୋଡଶୀ ॥ ୧୬୪ ॥

କୁହୂଃ ସଙ୍କ୍ରାନ୍ତିରୂପା ଚ ପଞ୍ଚପର୍ଵଵିଲାସିନୀ ।
ପଞ୍ଚବାଣଧରା ନିତ୍ୟା ପଞ୍ଚମପ୍ରୀତିଦା ପରା ॥ ୧୬୫ ॥

ପଞ୍ଚପତ୍ରାଭିଲାଷା ଚ ପଞ୍ଚାମୃତଵିଲାସିନୀ ।
ପଞ୍ଚାଲୀ ପଞ୍ଚମୀ ଦେଵୀ ପଞ୍ଚରକ୍ତପ୍ରସାରିଣୀ ॥ ୧୬୬ ॥

ପଞ୍ଚବାଣଧରା ନିତ୍ୟା ନିତ୍ୟଦାତ୍ରୀ ଦୟାପରା ।
ପଲଲାଦିପ୍ରିୟା ନିତ୍ୟାଽପଶୁଗମ୍ୟା ପରେଶିତା ॥ ୧୬୭ ॥

ପରା ପରରହସ୍ୟା ଚ ପରମପ୍ରେମଵିହ୍ଵଲା ।
କୁଲିନା କେଶିମାର୍ଗସ୍ଥା କୁଲମାର୍ଗପ୍ରକାଶିନୀ ॥ ୧୬୮ ॥

କୁଲାକୁଲସ୍ଵରୂପା ଚ କୁଲାର୍ଣଵମୟୀ କୁଲା ।
ରୁକ୍ମା ଚ କାଲରୂପା ଚ କାଲକମ୍ପନକାରିଣୀ ॥ ୧୬୯ ॥

ଵିଲାସରୂପିଣୀ ଭଦ୍ରା କୁଲାକୁଲନମସ୍କୃତା ।
କୁବେରଵିତ୍ତଧାତ୍ରୀ ଚ କୁମାରଜନନୀ ପରା ॥ ୧୭୦ ॥

କୁମାରୀରୂପସଂସ୍ଥା ଚ କୁମାରୀପୂଜନାମ୍ବିକା ।
କୁରଙ୍ଗନୟନା ଦେଵୀ ଦିନେଶାସ୍ୟାଽପରାଜିତା ॥ ୧୭୧ ॥

କୁଣ୍ଡଲୀକଦଲୀ ସେନା କୁମାର୍ଗରହିତା ଵରା ।
ଅନତରୂପାଽନନ୍ତସ୍ଥା ଆନନ୍ଦସିନ୍ଧୁଵାସିନୀ ॥ ୧୭୨ ॥

ଇଲାସ୍ଵରୂପିଣୀ ଦେଵୀ ଇଈଭେଦଭୟଙ୍କରୀ ।
ଇଡା ଚ ପିଙ୍ଗଲା ନାଡୀ ଇକାରାକ୍ଷରରୂପିଣୀ ॥ ୧୭୩ ॥

ଉମା ଚୋତ୍ପତ୍ତିରୂପା ଚ ଉଚ୍ଚଭାଵଵିନାଶିନୀ ।
ଋଗ୍ଵେଦା ଚ ନିରାରାଧ୍ୟା ୟଜୁର୍ଵେଦପ୍ରପୂଜିତା ॥ ୧୭୪ ॥

ସାମଵେଦେନ ସଙ୍ଗୀତା ଅଥର୍ଵଵେଦଭାଷିଣୀ ।
ଋକାରରୂପିଣୀ ଋକ୍ଷା ନିରକ୍ଷରସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୧୭୫ ॥

ଅହିଦୁର୍ଗାସମାଚାରା ଇକାରାର୍ଣସ୍ଵରୂପିଣୀ ।
ଓଂକାରା ପ୍ରଣଵସ୍ଥା ଚ ଓଂକାରାଦିସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୧୭୬ ॥

ଅନୁଲୋମଵିଲୋମସ୍ଥା ଥକାରଵର୍ଣସମ୍ଭଵା ।
ପଞ୍ଚାଶଦ୍ଵର୍ଣବୀଜାଢ୍ୟା ପଞ୍ଚାଶନ୍ମୁଣ୍ଡମାଲିକା ॥ ୧୭୭ ॥

ପ୍ରତ୍ୟେକା ଦଶସଂଖ୍ୟା ଚ ଷୋଡଶୀ ଚ୍ଛିନ୍ନମସ୍ତକା ।
ଷଡଙ୍ଗୟୁଵତୀପୂଜ୍ୟା ଷଡଙ୍ଗରୂପଵର୍ଜିତା ॥ ୧୭୮ ॥

ଷଡ୍ଵକ୍ତ୍ରସଂଶ୍ରିତା ନିତ୍ୟା ଵିଶ୍ଵେଶୀ ଖଡ୍ଗଦାଲୟା ।
ମାଲାମନ୍ତ୍ରମୟୀ ମନ୍ତ୍ରଜପମାତା ମଦାଲସା ॥ ୧୭୯ ॥

ସର୍ଵଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରୀ ଶକ୍ତିଃ ସର୍ଵାନନ୍ଦପ୍ରଦାୟିନୀ ।
ଇତି ଶ୍ରୀଚ୍ଛିନ୍ନମସ୍ତାୟା ନାମସହସ୍ରମୁତ୍ତମମ୍ ॥ ୧୮୦ ॥

ପୂଜାକ୍ରମେଣ କଥିତଂ ସାଧକାନାଂ ସୁଖାଵହମ୍ ।
ଗୋପନୀୟଂ ଗୋପନୀୟଂ ଗୋପନୀୟଂ ନ ସଂଶୟଃ ॥ ୧୮୧ ॥

ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରେ ମୁକ୍ତକେଶୋ ଭକ୍ତିୟୁକ୍ତୋ ଭଵେନ୍ନରଃ ।
ଜପିତ୍ଵା ପୂଜୟିତ୍ଵା ଚ ପଠେନ୍ନାମସହସ୍ରକମ୍ ॥ ୧୮୨ ॥

ଵିଦ୍ୟାସିଦ୍ଧିର୍ଭଵେତ୍ତସ୍ୟ ଷଣ୍ମାସାଭ୍ୟାସୟୋଗତଃ ।
ୟେନ କେନ ପ୍ରକାରେଣ ଦେଵୀଭକ୍ତିପରୋ ଭଵେତ୍ ॥ ୧୮୩ ॥

ଅଖିଲାନ୍ସ୍ତମ୍ଭୟେଲ୍ଲୋକାଂରାଜ୍ଞୋଽପି ମୋହୟେତ୍ସଦା ।
ଆକର୍ଷୟେଦ୍ଦେଵଶକ୍ତିଂ ମାରୟେଦ୍ଦେଵି ଵିଦ୍ଵିଷମ୍ ॥ ୧୮୪ ॥

ଶତ୍ରଵୋ ଦାସତାଂ ୟାନ୍ତି ୟାନ୍ତି ପାପାନି ସଂକ୍ଷୟମ୍ ।
ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚ କ୍ଷୟତାଂ ୟାତି ପଠନାଦ୍ଭାଷଣାତ୍ପ୍ରିୟେ ॥ ୧୮୫ ॥

ପ୍ରଶସ୍ତାୟାଃ ପ୍ରସାଦେନ କିଂ ନ ସିଦ୍ଧ୍ୟତି ଭୂତଲେ ।
ଇଦଂ ରହସ୍ୟଂ ପରମଂ ପରଂ ସ୍ଵସ୍ତ୍ୟୟନଂ ମହତ୍ ॥ ୧୮୬ ॥

ଧୃତ୍ଵା ବାହୌ ମହାସିଦ୍ଧିଃ ପ୍ରାପ୍ୟତେ ନାତ୍ର ସଂଶୟଃ ।
ଅନୟା ସଦୃଶୀ ଵିଦ୍ୟା ଵିଦ୍ୟତେ ନ ମହେଶ୍ଵରି ॥ ୧୮୭ ॥

ଵାରମେକଂ ତୁ ୟୋଽଧୀତେ ସର୍ଵସିଦ୍ଧୀଶ୍ଵରୋ ଭଵେତ୍ ।
କୁଲଵାରେ କୁଲାଷ୍ଟମ୍ୟାଂ କୁହୂସଙ୍କ୍ରାନ୍ତିପର୍ଵସୁ ॥ ୧୮୮ ॥

ୟଶ୍ଚେମଂ ପଠତେ ଵିଦ୍ୟାଂ ତସ୍ୟ ସମ୍ୟକ୍ଫଲଂ ଶୃଣୁ ।
ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତଂ ଜପ୍ତ୍ଵା ପଠେନ୍ନାମସହସ୍ରକମ୍ ॥ ୧୮୯ ॥

ଭକ୍ତ୍ୟା ସ୍ତୁତ୍ଵା ମହାଦେଵି ସର୍ଵପାପାତ୍ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ ।
ସର୍ଵପାପୈର୍ଵିନିର୍ମୁକ୍ତଃ ସର୍ଵସିଦ୍ଧୀଶ୍ଵରୋ ଭଵେତ୍ ॥ ୧୯୦ ॥

ଅଷ୍ଟମ୍ୟାଂ ଵା ନିଶୀଥେ ଚ ଚତୁଷ୍ପଥଗତୋ ନରଃ ।
ମାଷଭକ୍ତବଲିଂ ଦତ୍ଵା ପଠେନ୍ନାମସହସ୍ରକମ୍ ॥ ୧୯୧ ॥

ସୁଦର୍ଶଵାମଵେଦ୍ୟାଂ ତୁ ମାସତ୍ରୟଵିଧାନତଃ ।
ଦୁର୍ଜୟଃ କାମରୂପଶ୍ଚ ମହାବଲପରାକ୍ରମଃ ॥ ୧୯୨ ॥

କୁମାରୀପୂଜନଂ ନାମ ମନ୍ତ୍ରମାତ୍ରଂ ପଠେନ୍ନରଃ ।
ଏତନ୍ମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ପଠନାତ୍ସର୍ଵସିଦ୍ଧୀଶ୍ଵରୋ ଭଵେତ୍ ॥ ୧୯୩ ॥

ଇତି ତେ କଥିତଂ ଦେଵି ସର୍ଵସିଦ୍ଧିପରଂ ନରଃ ।
ଜପ୍ତ୍ଵା ସ୍ତୁତ୍ଵା ମହାଦେଵୀଂ ସର୍ଵପାପୈଃ ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ ॥ ୧୯୪ ॥

ନ ପ୍ରକାଶ୍ୟମିଦଂ ଦେଵି ସର୍ଵଦେଵନମସ୍କୃତମ୍ ।
ଇଦଂ ରହସ୍ୟଂ ପରମଂ ଗୋପ୍ତଵ୍ୟଂ ପଶୁସଙ୍କଟେ ॥ ୧୯୫ ॥

ଇତି ସକଲଵିଭୂତେର୍ହେତୁଭୂତଂ ପ୍ରଶସ୍ତଂ ପଠତି
ୟ ଇହ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଶ୍ଛିନ୍ନମସ୍ତାସ୍ତଵଂ ଚ ।
ଧନଦ ଇଵ ଧନାଢ୍ୟୋ ମାନନୀୟୋ ନୃପାଣାଂ ସ ଭଵତି
ଚ ଜନାନାମାଶ୍ରୟଃ ସିଦ୍ଧିଵେତ୍ତା ॥ ୧୯୬ ॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀଵିଶ୍ଵସାରତନ୍ତ୍ରେ ଶିଵପାର୍ଵତୀସଂଵାଦେ
ଶ୍ରୀଚ୍ଛିନ୍ନମସ୍ତାସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Chinnamasta Stotram:

1000 Names Sri Chinnamasta | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top