Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Chinnamasta | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Chinnamasta Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீசி²ந்நமஸ்தாஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।
ஶ்ரீதே³வ்யுவாச ।
தே³வதே³வ மஹாதே³வ ஸர்வஶாஸ்த்ரவிதா³ம்வர ।
க்ருʼபாம் குரு ஜக³ந்நாத² கத²யஸ்வ மம ப்ரபோ⁴ ॥ 1 ॥

ப்ரசண்ட³சண்டி³கா தே³வீ ஸர்வலோகஹிதைஷிணீ ।
தஸ்யாஶ்ச கதி²தம் ஸர்வம் ஸ்தவம் ச கவசாதி³கம் ॥ 2 ॥

இதா³நீம் சி²ந்நமஸ்தாயா நாம்நாம் ஸாஹஸ்ரகம் ஶுப⁴ம் ।
த்வம் ப்ரகாஶய மே தே³வ க்ருʼபயா ப⁴க்தவத்ஸல ॥ 3 ॥

ஶ்ரீஶிவ உவாச ।
ஶ்ருʼணு தே³வி ப்ரவக்ஷ்யாமி ச்சி²ந்நாயா: ஸுமநோஹரம் ।
கோ³பநீயம் ப்ரயத்நேந யதீ³ச்சே²தா³த்மநோ ஹிதம் ॥ 4 ॥

ந வக்தவ்யம் ச குத்ராபி ப்ராணை: கண்ட²க³தைரபி ।
தச்ச்²ருʼணுஷ்வ மஹேஶாநி ஸர்வம் தத்கத²யாமி தே ॥ 5 ॥

விநா பூஜாம் விநா த்⁴யாநம் விநா ஜாப்யேந ஸித்³த்⁴யதி ।
விநா த்⁴யாநம் ததா² தே³வி விநா பூ⁴தாதி³ஶோத⁴நம் ॥ 6 ॥

பட²நாதே³வ ஸித்³தி:⁴ ஸ்யாத்ஸத்யம் ஸத்யம் வராநநே ।
புரா கைலாஸஶிக²ரே ஸர்வதே³வஸபா⁴லயே ॥ 7 ॥

பரிபப்ரச்ச² கதி²தம் ததா² ஶ்ருʼணு வராநநே ।
ௐ அஸ்ய ஶ்ரீப்ரசண்ட³சண்டி³காஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரஸ்ய பை⁴ரவ ருʼஷி: ,
ஸம்ராட் ச²ந்த:³ , ப்ரசண்ட³சண்டி³கா தே³வதா ,
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷார்தே² பாடே² விநியோக:³ ॥ 8 ॥

ௐ ப்ரசண்ட³சண்டி³கா சண்டா³ சண்ட³தை³த்யவிநாஶிநீ ।
சாமுண்டா³ ச ஸசண்டா³ ச சபலா சாருதே³ஹிநீ ॥ 9 ॥

லலஜிஹ்வா சலத்³ரக்தா சாருசந்த்³ரநிபா⁴நநா ।
சகோராக்ஷீ சண்ட³நாதா³ சஞ்சலா ச மநோந்மதா³ ॥ 10 ॥

சேதநா சிதிஸம்ஸ்தா² ச சித்கலா ஜ்ஞாநரூபிணீ ।
மஹாப⁴யங்கரீ தே³வீ வரதா³ப⁴யதா⁴ரிணீ ॥ 11 ॥

ப⁴வாட்⁴யா ப⁴வரூபா ச ப⁴வப³ந்த⁴விமோசிநீ ।
ப⁴வாநீ பு⁴வநேஶீ ச ப⁴வஸம்ஸாரதாரிணீ ॥ 12 ॥

ப⁴வாப்³தி⁴ர்ப⁴வமோக்ஷா ச ப⁴வப³ந்த⁴விகா⁴திநீ ।
பா⁴கீ³ரதீ² ப⁴க³ஸ்தா² ச பா⁴க்³யபோ⁴க³ப்ரதா³யிநீ ॥ 13 ॥

கமலா காமதா³ து³ர்கா³ து³ர்க³ப³ந்த⁴விமோசிநீ ।
து³ர்த்³த³ர்ஶநா து³ர்க³ரூபா து³ர்ஜ்ஞேயா து³ர்க³நாஶிநீ ॥ 14 ॥

தீ³நது:³க²ஹரா நித்யா நித்யஶோகவிநாஶிநீ ।
நித்யாநந்த³மயா தே³வீ நித்யம் கல்யாணகாரிணீ ॥ 15 ॥

ஸர்வார்த²ஸாத⁴நகரீ ஸர்வஸித்³தி⁴ஸ்வரூபிணீ ।
ஸர்வக்ஷோப⁴ணஶக்திஶ்ச ஸர்வவித்³ராவிணீ பரா ॥ 16 ॥

ஸர்வரஞ்ஜநஶக்திஶ்ச ஸர்வோந்மாத³ஸ்வரூபிணீ ।
ஸர்வதா³ ஸித்³தி⁴தா³த்ரீ ச ஸித்³த⁴வித்³யாஸ்வரூபிணீ ॥ 17 ॥

ஸகலா நிஷ்கலா ஸித்³தா⁴ கலாதீதா கலாமயீ ।
குலஜ்ஞா குலரூபா ச சக்ஷுராநந்த³தா³யிநீ ॥ 18 ॥

குலீநா ஸாமரூபா ச காமரூபா மநோஹரா ।
கமலஸ்தா² கஞ்ஜமுகீ² குஞ்ஜரேஶ்வரகா³மிநீ ॥ 19 ॥

குலரூபா கோடராக்ஷீ கமலைஶ்வர்யதா³யிநீ ।
குந்தீ ககுத்³மிநீ குல்லா குருகுல்லா கராலிகா ॥ 20 ॥

காமேஶ்வரீ காமமாதா காமதாபவிமோசிநீ ।
காமரூபா காமஸத்வா காமகௌதுககாரிணீ ॥ 21 ॥

காருண்யஹ்ருʼத³யா க்ரீங்க்ரீம்மந்த்ரரூபா ச கோடரா ।
கௌமோத³கீ குமுதி³நீ கைவல்யா குலவாஸிநீ ॥ 22 ॥

கேஶவீ கேஶவாராத்⁴யா கேஶிதை³த்யநிஷூதி³நீ ।
க்லேஶஹா க்லேஶரஹிதா க்லேஶஸங்க⁴விநாஶிநீ ॥ 23 ॥

கராலீ ச கராலாஸ்யா கராலாஸுரநாஶிநீ ।
கராலசர்மாஸித⁴ரா கராலகலநாஶிநீ ॥ 24 ॥

கங்கிநீ கங்கநிரதா கபாலவரதா⁴ரிணீ ।
க²ட்³க³ஹஸ்தா த்ரிநேத்ரா ச க²ண்ட³முண்டா³ஸிதா⁴ரிணீ ॥ 25 ॥

க²லஹா க²லஹந்த்ரீ ச க்ஷரந்தீ க²க³தா ஸதா³ ।
க³ங்கா³கௌ³தமபூஜ்யா ச கௌ³ரீ க³ந்த⁴ர்வவாஸிநீ ॥ 26 ॥

க³ந்த⁴ர்வா க³க³ணாராத்⁴யா க³ணா க³ந்த⁴ர்வஸேவிதா ।
க³ணத்காரக³ணா தே³வீ நிர்கு³ணா ச கு³ணாத்மிகா ॥ 27 ॥

கு³ணதா கு³ணதா³த்ரீ ச கு³ணகௌ³ரவதா³யிநீ ।
க³ணேஶமாதா க³ம்பீ⁴ரா க³க³ணா ஜ்யோதிகாரிணீ ॥ 28 ॥

கௌ³ராங்கீ³ ச க³யா க³ம்யா கௌ³தமஸ்தா²நவாஸிநீ ।
க³தா³த⁴ரப்ரியா ஜ்ஞேயா ஜ்ஞாநக³ம்யா கு³ஹேஶ்வரீ ॥ 29 ॥

கா³யத்ரீ ச கு³ணவதீ கு³ணாதீதா கு³ணேஶ்வரீ ।
க³ணேஶஜநநீ தே³வீ க³ணேஶவரதா³யிநீ ॥ 30 ॥

க³ணாத்⁴யக்ஷநுதா நித்யா க³ணாத்⁴யக்ஷப்ரபூஜிதா ।
கி³ரீஶரமணீ தே³வீ கி³ரீஶபரிவந்தி³தா ॥ 31 ॥

க³திதா³ க³திஹா கீ³தா கௌ³தமீ கு³ருஸேவிதா ।
கு³ருபூஜ்யா கு³ருயுதா கு³ருஸேவநதத்பரா ॥ 32 ॥

க³ந்த⁴த்³வாரா ச க³ந்தா⁴ட்⁴யா க³ந்தா⁴த்மா க³ந்த⁴காரிணீ ।
கீ³ர்வாணபதிஸம்பூஜ்யா கீ³ர்வாணபதிதுஷ்டிதா³ ॥ 33 ॥

கீ³ர்வாணாதி⁴ஶரமணீ கீ³ர்வாணாதி⁴ஶவந்தி³தா ।
கீ³ர்வாணாதி⁴ஶஸம்ஸேவ்யா கீ³ர்வாணாதி⁴ஶஹர்ஷதா³ ॥ 34 ॥

கா³நஶக்திர்கா³நக³ம்யா கா³நஶக்திப்ரதா³யிநீ ।
கா³நவித்³யா கா³நஸித்³தா⁴ கா³நஸந்துஷ்டமாநஸா ॥ 35 ॥

கா³நாதீதா கா³நகீ³தா கா³நஹர்ஷப்ரபூரிதா ।
க³ந்த⁴ர்வபதிஸம்ஹ்ருʼஷ்டா க³ந்த⁴ர்வகு³ணமண்டி³தா ॥ 36 ॥

க³ந்த⁴ர்வக³ணஸம்ஸேவ்யா க³ந்த⁴ர்வக³ணமத்⁴யகா³ ।
க³ந்த⁴ர்வக³ணகுஶலா க³ந்த⁴ர்வக³ணபூஜிதா ॥ 37 ॥

க³ந்த⁴ர்வக³ணநிரதா க³ந்த⁴ர்வக³ணபூ⁴ஷிதா ।
க⁴ர்க⁴ரா கோ⁴ரரூபா ச கோ⁴ரகு⁴ர்கு⁴ரநாதி³நீ ॥ 38 ॥

க⁴ர்மபி³ந்து³ஸமுத்³பூ⁴தா க⁴ர்மபி³ந்து³ஸ்வரூபிணீ ।
க⁴ண்டாரவா க⁴நரவா க⁴நரூபா க⁴நோத³ரீ ॥ 39 ॥

கோ⁴ரஸத்வா ச க⁴நதா³ க⁴ண்டாநாத³விநோத³நீ ।
கோ⁴ரசாண்டா³லிநீ கோ⁴ரா கோ⁴ரசண்ட³விநாஶிநீ ॥ 40 ॥

கோ⁴ரதா³நவத³மநீ கோ⁴ரதா³நவநாஶிநீ ।
கோ⁴ரகர்மாதி³ரஹிதா கோ⁴ரகர்மநிஷேவிதா ॥ 41 ॥

கோ⁴ரதத்வமயீ தே³வீ கோ⁴ரதத்வவிமோசநீ ।
கோ⁴ரகர்மாதி³ரஹிதா கோ⁴ரகர்மாதி³பூரிதா ॥ 42 ॥

கோ⁴ரகர்மாதி³நிரதா கோ⁴ரகர்மப்ரவர்த்³தி⁴நீ ।
கோ⁴ரபூ⁴தப்ரமதி²நீ கோ⁴ரவேதாலநாஶிநீ ॥ 43 ॥

கோ⁴ரதா³வாக்³நித³மநீ கோ⁴ரஶத்ருநிஷூதி³நீ ।
கோ⁴ரமந்த்ரயுதா சைவ கோ⁴ரமந்த்ரப்ரபூஜிதா ॥ 44 ॥

கோ⁴ரமந்த்ரமநோபி⁴ஜ்ஞா கோ⁴ரமந்த்ரப²லப்ரதா³ ।
கோ⁴ரமந்த்ரநிதி⁴ஶ்சைவ கோ⁴ரமந்த்ரக்ருʼதாஸ்பதா³ ॥ 45 ॥

கோ⁴ரமந்த்ரேஶ்வரீ தே³வீ கோ⁴ரமந்த்ரார்த²மாநஸா ।
கோ⁴ரமந்த்ரார்த²தத்வஜ்ஞா கோ⁴ரமந்த்ரார்த²பாரகா³ ॥ 46 ॥

கோ⁴ரமந்த்ரார்த²விப⁴வா கோ⁴ரமந்த்ரார்த²போ³தி⁴நீ ।
கோ⁴ரமந்த்ரார்த²நிசயா கோ⁴ரமந்த்ரார்த²ஜந்மபூ:⁴ ॥ 47 ॥

கோ⁴ரமந்த்ரஜபரதா கோ⁴ரமந்த்ரஜபோத்³யதா ।
ஙகாரவர்ணாநிலயா ஙகாராக்ஷரமண்டி³தா ॥ 48 ॥

ஙகாராபரரூபா ஙகாராக்ஷரரூபிணீ ।
சித்ரரூபா சித்ரநாடீ³ சாருகேஶீ சயப்ரபா⁴ ॥ 49 ॥

சஞ்சலா சஞ்சலாகாரா சாருரூபா ச சண்டி³கா ।
சதுர்வேத³மயீ சண்டா³ சண்டா³லக³ணமண்டி³தா ॥ 50 ॥

சாண்டா³லச்சே²தி³நீ சண்ட³தபோநிர்மூலகாரிணீ ।
சதுர்பு⁴ஜா சண்ட³ரூபா சண்ட³முண்ட³விநாஶிநீ ॥ 51 ॥

சந்த்³ரிகா சந்த்³ரகீர்திஶ்ச சந்த்³ரகாந்திஸ்ததை²வ ச ।
சந்த்³ராஸ்யா சந்த்³ரரூபா ச சந்த்³ரமௌலிஸ்வரூபிணீ ॥ 52 ॥

சந்த்³ரமௌலிப்ரியா சந்த்³ரமௌலிஸந்துஷ்டமாநஸா ।
சகோரப³ந்து⁴ரமணீ சகோரப³ந்து⁴பூஜிதா ॥ 53 ॥

சக்ரரூபா சக்ரமயீ சக்ராகாரஸ்வரூபிணீ ।
சக்ரபாணிப்ரியா சக்ரபாணிப்ரீதிதா³யிநீ ॥ 54 ॥

சக்ரபாணிரஸாபி⁴ஜ்ஞா சக்ரபாணிவரப்ரதா³ ।
சக்ரபாணிவரோந்மத்தா சக்ரபாணிஸ்வரூபிணீ ॥ 55 ॥

சக்ரபாணிஶ்வரீ நித்யம் சக்ரபாணிநமஸ்க்ருʼதா ।
சக்ரபாணிஸமுத்³பூ⁴தா சக்ரபாணிகு³ணாஸ்பதா³ ॥ 56 ॥

சந்த்³ராவலீ சந்த்³ரவதீ சந்த்³ரகோடிஸமப்ரபா⁴ ।
சந்த³நார்சிதபாதா³ப்³ஜா சந்த³நாந்விதமஸ்தகா ॥ 57 ॥

சாருகீர்திஶ்சாருநேத்ரா சாருசந்த்³ரவிபூ⁴ஷணா ।
சாருபூ⁴ஷா சாருவேஷா சாருவேஷப்ரதா³யிநீ ॥ 58 ॥

சாருபூ⁴ஷாபூ⁴ஷிதாங்கீ³ சதுர்வக்த்ரவரப்ரதா³ ।
சதுர்வக்த்ரஸமாராத்⁴யா சதுர்வக்த்ரஸமாஶ்ரிதா ॥ 59 ॥

சதுர்வக்த்ரசதுர்வாஹா சதுர்தீ² ச சதுர்த³ஶீ ।
சித்ரா சர்மண்வதீ சைத்ரீ சந்த்³ரபா⁴கா³ ச சம்பகா ॥ 60 ॥

சதுர்த்³த³ஶயமாகாரா சதுர்த³ஶயமாநுகா³ ।
சதுர்த³ஶயமப்ரீதா சதுர்த³ஶயமப்ரியா ॥ 61 ॥

ச²லஸ்தா² ச்சி²த்³ரரூபா ச ச்ச²த்³மதா³ ச்ச²த்³மராஜிகா ।
சி²ந்நமஸ்தா ததா² ச்சி²ந்நா ச்சி²ந்நமுண்ட³விதா⁴ரிணீ ॥ 62 ॥

ஜயதா³ ஜயரூபா ச ஜயந்தீ ஜயமோஹிநீ ।
ஜயா ஜீவநஸம்ஸ்தா² ச ஜாலந்த⁴ரநிவாஸிநீ ॥ 63 ॥

ஜ்வாலாமுகீ² ஜ்வாலதா³த்ரீ ஜாஜ்வல்யத³ஹநோபமா ।
ஜக³த்³வந்த்³யா ஜக³த்பூஜ்யா ஜக³த்த்ராணபராயணா ॥ 64 ॥

ஜக³தீ ஜக³தாதா⁴ரா ஜந்மம்ருʼத்யுஜராபஹா ।
ஜநநீ ஜந்மபூ⁴மிஶ்சஜந்மதா³ ஜயஶாலிநீ ॥ 65 ॥

ஜ்வரரோக³ஹரா ஜ்வாலா ஜ்வாலாமாலாப்ரபூரிதா ।
ஜம்பா⁴ராதீஶ்வரீ ஜம்பா⁴ராதிவைப⁴வகாரிணீ ॥ 66 ॥

ஜம்பா⁴ராதிஸ்துதா ஜம்பா⁴ராதிஶத்ருநிஷூதி³நீ ।
ஜயது³ர்கா³ ஜயாராத்⁴யா ஜயகாலீ ஜயேஶ்வரீ ॥ 67 ॥

ஜயதாரா ஜயாதீதா ஜயஶங்கரவல்லபா⁴ ।
ஜயதா³ ஜஹ்நுதநயா ஜலதி⁴த்ராஸகாரிணீ ॥ 68 ॥

ஜலதி⁴வ்யாதி⁴த³மநீ ஜலதி⁴ஜ்வரநாஶிநீ ।
ஜங்க³மேஶீ ஜாட்³யஹரா ஜாட்³யஸங்க⁴நிவாரிணீ ॥ 69 ॥

ஜாட்³யக்³ரஸ்தஜநாதீதா ஜாட்³யரோக³நிவாரிணீ ।
ஜந்மதா³த்ரீ ஜந்மஹர்த்ரீ ஜயகோ⁴ஷஸமந்விதா ॥ 70 ॥

ஜபயோக³ஸமாயுக்தா ஜபயோக³விநோதி³நீ ।
ஜபயோக³ப்ரியா ஜாப்யா ஜபாதீதா ஜயஸ்வநா ॥ 71 ॥

ஜாயாபா⁴வஸ்தி²தா ஜாயா ஜாயாபா⁴வப்ரபூரணீ ।
ஜபாகுஸுமஸங்காஶா ஜபாகுஸுமபூஜிதா ॥ 72 ॥

ஜபாகுஸுமஸம்ப்ரீதா ஜபாகுஸுமமண்டி³தா ।
ஜபாகுஸுமவத்³பா⁴ஸா ஜபாகுஸுமரூபிணீ ॥ 73 ॥

ஜமத³க்³நிஸ்வரூபா ச ஜாநகீ ஜநகாத்மஜா ।
ஜ²ஞ்ஜா²வாதப்ரமுக்தாங்கீ³ ஜோ²ரஜ²ங்காரவாஸிநீ ॥ 74 ॥

ஜ²ங்காரகாரிணீ ஜ²ஞ்ஜா²வாதரூபா ச ஜ²ங்கரீ ।
ஞகாராணுஸ்வரூபா ச டநடங்காரநாதி³நீ ॥ 75 ॥

டங்காரீ டகுவாணீ ச ட²காராக்ஷரரூபிணீ ।
டி³ண்டி³மா ச ததா² டி³ம்பா⁴ டி³ண்டு³டி³ண்டி³மநாதி³நீ ॥ 76 ॥

ட⁴க்காமயீ டி⁴லமயீ ந்ருʼத்யஶப்³தா³ விலாஸிநீ ।
ட⁴க்கா ட⁴க்கேஶ்வரீ ட⁴க்காஶப்³த³ரூபா ததை²வ ச ॥ 77 ॥

ட⁴க்காநாத³ப்ரியா ட⁴க்காநாத³ஸந்துஷ்டமாநஸா ।
ணங்காரா ணாக்ஷரமயீ ணாக்ஷராதி³ஸ்வரூபிணீ ॥ 78 ॥

த்ரிபுரா த்ரிபுரமயீ சைவ த்ரிஶக்திஸ்த்ரிகு³ணாத்மிகா ।
தாமஸீ ச த்ரிலோகேஶீ த்ரிபுரா ச த்ரயீஶ்வரீ ॥ 79 ॥

த்ரிவித்³யா ச த்ரிரூபா ச த்ரிநேத்ரா ச த்ரிரூபிணீ ।
தாரிணீ தரலா தாரா தாரகாரிப்ரபூஜிதா ॥ 80 ॥

தாரகாரிஸமாராத்⁴யா தாரகாரிவரப்ரதா³ ।
தாரகாரிப்ரஸூஸ்தந்வீ தருணீ தரலப்ரபா⁴ ॥ 81 ॥

த்ரிரூபா ச த்ரிபுரகா³ த்ரிஶூலவரதா⁴ரிணீ ।
த்ரிஶூலிநீ தந்த்ரமயீ தந்த்ரஶாஸ்த்ரவிஶாரதா³ ॥ 82 ॥

தந்த்ரரூபா தபோமூர்திஸ்தந்த்ரமந்த்ரஸ்வரூபிணீ ।
தடி³த்தடி³ல்லதாகாரா தத்வஜ்ஞாநப்ரதா³யிநீ ॥ 83 ॥

தத்வஜ்ஞாநேஶ்வரீ தே³வீ தத்வஜ்ஞாநப்ரபோ³தி⁴நீ ।
த்ரயீமயீ த்ரயீஸேவ்யா த்ர்யக்ஷரீ த்ர்யக்ஷரேஶ்வரீ ॥ 84 ॥

தாபவித்⁴வம்ஸிநீ தாபஸங்க⁴நிர்மூலகாரிணீ ।
த்ராஸகர்த்ரீ த்ராஸஹர்த்ரீ த்ராஸதா³த்ரீ ச த்ராஸஹா ॥ 85 ॥

திதீ²ஶா திதி²ரூபா ச திதி²ஸ்தா² திதி²பூஜிதா ।
திலோத்தமா ச திலதா³ திலப்ரிதா திலேஶ்வரீ ॥ 86 ॥

த்ரிகு³ணா த்ரிகு³ணாகாரா த்ரிபுரீ த்ரிபுராத்மிகா ।
த்ரிகுடா த்ரிகுடாகாரா த்ரிகுடாசலமத்⁴யகா³ ॥ 87 ॥

த்ரிஜடா ச த்ரிநேத்ரா ச த்ரிநேத்ரவரஸுந்த³ரீ ।
த்ருʼதீயா ச த்ரிவர்ஷா ச த்ரிவிதா⁴ த்ரிமதேஶ்வரீ ॥ 88 ॥

த்ரிகோணஸ்தா² த்ரிகோணேஶீ த்ரிகோணயந்த்ரமத்⁴யகா³ ।
த்ரிஸந்த்⁴யா ச த்ரிஸந்த்⁴யார்ச்யா த்ரிபதா³ த்ரிபதா³ஸ்பதா³ ॥ 89 ॥

ஸ்தா²நஸ்தி²தா ஸ்த²லஸ்தா² ச த⁴ந்யஸ்த²லநிவாஸிநீ ।
த²காராக்ஷரரூபா ச ஸ்த²லரூபா ததை²வ ச ॥ 90 ॥

ஸ்தூ²லஹஸ்தா ததா² ஸ்தூ²லா ஸ்தை²ர்யரூபப்ரகாஶிநீ ।
து³ர்கா³ து³ர்கா³ர்திஹந்த்ரீ ச து³ர்க³ப³ந்த⁴விமோசிநீ ॥ 91 ॥

தே³வீ தா³நவஸம்ஹந்த்ரீ த³நுஜ்யேஷ்ட²நிஷூதி³நீ ।
தா³ராபத்யப்ரதா³ நித்யா ஶங்கரார்த்³தா⁴ங்க³தா⁴ரிணீ ॥ 92 ॥

தி³வ்யாங்கீ³ தே³வமாதா ச தே³வது³ஷ்டவிநாஶிநீ ।
தீ³நது:³க²ஹரா தீ³நதாபநிர்மூலகாரிணீ ॥ 93 ॥

தீ³நமாதா தீ³நஸேவ்யா தீ³நத³ம்ப⁴விநாஶிநீ ।
த³நுஜத்⁴வம்ஸிநீ தே³வீ தே³வகீ தே³வவல்லபா⁴ ॥ 94 ॥

தா³நவாரிப்ரியா தீ³ர்கா⁴ தா³நவாரிப்ரபூஜிதா ।
தீ³ர்க⁴ஸ்வரா தீ³ர்க⁴தநுர்த்³தீ³ர்க⁴து³ர்க³திநாஶிநீ ॥ 95 ॥

தீ³ர்க⁴நேத்ரா தீ³ர்க⁴சக்ஷுர்த்³தீ³ர்க⁴கேஶீ தி³க³ம்ப³ரா ।
தி³க³ம்ப³ரப்ரியா தா³ந்தா தி³க³ம்ப³ரஸ்வரூபிணீ ॥ 96 ॥

து:³க²ஹீநா து:³க²ஹரா து:³க²ஸாக³ரதாரிணீ ।
து:³க²தா³ரித்³ர்யஶமநீ து:³க²தா³ரித்³ர்யகாரிணீ ॥ 97 ॥

து:³க²தா³ து³ஸ்ஸஹா து³ஷ்டக²ண்ட³நைகஸ்வரூபிணீ ।
தே³வவாமா தே³வஸேவ்யா தே³வஶக்திப்ரதா³யிநீ ॥ 98 ॥

தா³மிநீ தா³மிநீப்ரீதா தா³மிநீஶதஸுந்த³ரீ ।
தா³மிநீஶதஸம்ஸேவ்யா தா³மிநீதா³மபூ⁴ஷிதா ॥ 99 ॥

தே³வதாபா⁴வஸந்துஷ்டா தே³வதாஶதமத்⁴யகா³ ।
த³யார்த்³த³ரா ச த³யாரூபா த³யாதா³நபராயணா ॥ 100 ॥

த³யாஶீலா த³யாஸாரா த³யாஸாக³ரஸம்ஸ்தி²தா ।
த³ஶவித்³யாத்மிகா தே³வீ த³ஶவித்³யாஸ்வரூபிணீ ॥ 101 ॥

த⁴ரணீ த⁴நதா³ தா⁴த்ரீ த⁴ந்யா த⁴ந்யபரா ஶிவா ।
த⁴ர்மரூபா த⁴நிஷ்டா² ச தே⁴யா ச தீ⁴ரகோ³சரா ॥ 102 ॥

த⁴ர்மராஜேஶ்வரீ த⁴ர்மகர்மரூபா த⁴நேஶ்வரீ ।
த⁴நுர்வித்³யா த⁴நுர்க³ம்யா த⁴நுர்த்³த⁴ரவரப்ரதா³ ॥ 103 ॥

த⁴ர்மஶீலா த⁴ர்மலீலா த⁴ர்மகர்மவிவர்ஜிதா ।
த⁴ர்மதா³ த⁴ர்மநிரதா த⁴ர்மபாக²ண்ட³க²ண்டி³நீ ॥ 104 ॥

த⁴ர்மேஶீ த⁴ர்மரூபா ச த⁴ர்மராஜவரப்ரதா³ ।
த⁴ர்மிணீ த⁴ர்மகே³ஹஸ்தா² த⁴ர்மாத⁴ர்மஸ்வரூபிணீ ॥ 105 ॥

த⁴நதா³ த⁴நத³ப்ரீதா த⁴நதா⁴ந்யஸம்ருʼத்³தி⁴தா³ ।
த⁴நதா⁴ந்யஸம்ருʼத்³தி⁴ஸ்தா² த⁴நதா⁴ந்யவிநாஶிநீ ॥ 106 ॥

த⁴ர்மநிஷ்டா² த⁴ர்மதீ⁴ரா த⁴ர்மமார்க³ரதா ஸதா³ ।
த⁴ர்மபீ³ஜக்ருʼதஸ்தா²நா த⁴ர்மபீ³ஜஸுரக்ஷிணீ ॥ 107 ॥

த⁴ர்மபீ³ஜேஶ்வரீ த⁴ர்மபீ³ஜரூபா ச த⁴ர்மகா³ ।
த⁴ர்மபீ³ஜஸமுத்³பூ⁴தா த⁴ர்மபீ³ஜஸமாஶ்ரிதா ॥ 108 ॥

த⁴ராத⁴ரபதிப்ராணா த⁴ராத⁴ரபதிஸ்துதா ।
த⁴ராத⁴ரேந்த்³ரதநுஜா த⁴ராத⁴ரேந்த்³ரவந்தி³தா ॥ 109 ॥

த⁴ராத⁴ரேந்த்³ரகே³ஹஸ்தா² த⁴ராத⁴ரேந்த்³ரபாலிநீ ।
த⁴ராத⁴ரேந்த்³ரஸர்வார்திநாஶிநீ த⁴ர்மபாலிநீ ॥ 110 ॥

நவீநா நிர்ம்மலா நித்யா நாக³ராஜப்ரபூஜிதா ।
நாகே³ஶ்வரீ நாக³மாதா நாக³கந்யா ச நக்³நிகா ॥ 111 ॥

நிர்லேபா நிர்விகல்பா ச நிர்லோமா நிருபத்³ரவா ।
நிராஹாரா நிராகாரா நிரஞ்ஜநஸ்வரூபிணீ ॥ 112 ॥

நாகி³நீ நாக³விப⁴வா நாக³ராஜபரிஸ்துதா ।
நாக³ராஜகு³ணஜ்ஞா ச நாக³ராஜஸுக²ப்ரதா³ ॥ 113 ॥

நாக³லோகக³தா நித்யம் நாக³லோகநிவாஸிநீ ।
நாக³லோகேஶ்வரீ நாக³பா⁴கி³நீ நாக³பூஜிதா ॥ 114 ॥

நாக³மத்⁴யஸ்தி²தா நாக³மோஹஸங்க்ஷோப⁴தா³யிநீ ।
ந்ருʼத்யப்ரியா ந்ருʼத்யவதீ ந்ருʼத்யகீ³தபராயணா ॥ 115 ॥

ந்ருʼத்யேஶ்வரீ நர்தகீ ச ந்ருʼத்யரூபா நிராஶ்ரயா ।
நாராயணீ நரேந்த்³ரஸ்தா² நரமுண்டா³ஸ்தி²மாலிநீ ॥ 116 ॥

நரமாம்ஸப்ரியா நித்யா நரரக்தப்ரியா ஸதா³ ।
நரராஜேஶ்வரீ நாரீரூபா நாரீஸ்வரூபிணீ ॥ 117 ॥

நாரீக³ணார்சிதா நாரீமத்⁴யகா³ நூதநாம்ப³ரா ।
நர்மதா³ ச நதீ³ரூபா நதீ³ஸங்க³மஸம்ஸ்தி²தா ॥ 118 ॥

நர்மதே³ஶ்வரஸம்ப்ரீதா நர்மதே³ஶ்வரரூபிணீ ।
பத்³மாவதீ பத்³மமுகீ² பத்³மகிஞ்ஜல்கவாஸிநீ ॥ 119 ॥

பட்டவஸ்த்ரபரீதா⁴நா பத்³மராக³விபூ⁴ஷிதா ।
பரமா ப்ரீதிதா³ நித்யம் ப்ரேதாஸநநிவாஸிநீ ॥ 120 ॥

பரிபூர்ணரஸோந்மத்தா ப்ரேமவிஹ்வலவல்லபா⁴ ।
பவித்ராஸவநிஷ்பூதா ப்ரேயஸீ பரமாத்மிகா ॥ 121 ॥

ப்ரியவ்ரதபரா நித்யம் பரமப்ரேமதா³யிநீ ।
புஷ்பப்ரியா பத்³மகோஶா பத்³மத⁴ர்மநிவாஸிநீ ॥ 122 ॥

பே²த்காரிணீ தந்த்ரரூபா பே²ருபே²ரவநாதி³நீ ।
வம்ஶிநீ வம்ஶரூபா ச ப³க³லா வாமரூபிணீ ॥ 123 ॥

வாங்மயீ வஸுதா⁴ த்⁴ருʼஷ்யா வாக்³ப⁴வாக்²யா வரா நரா ।
பு³த்³தி⁴தா³ பு³த்³தி⁴ரூபா ச வித்³யா வாத³ஸ்வரூபிணீ ॥ 124 ॥

பா³லா வ்ருʼத்³த⁴மயீரூபா வாணீ வாக்யநிவாஸிநீ ।
வருணா வாக்³வதீ வீரா வீரபூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதா ॥ 125 ॥

வீரப⁴த்³ரார்சிதபதா³ வீரப⁴த்³ரப்ரஸூரபி ।
வேத³மார்க³ரதா வேத³மந்த்ரரூபா வஷட் ப்ரியா ॥ 126 ॥

வீணாவாத்³யஸமாயுக்தா வீணாவாத்³யபராயணா ।
வீணாரவா ததா² வீணாஶப்³த³ரூபா ச வைஷ்ணவீ ॥ 127 ॥

வைஷ்ணவாசாரநிரதா வைஷ்ணவாசாரதத்பரா ।
விஷ்ணுஸேவ்யா விஷ்ணுபத்நீ விஷ்ணுரூபா வராநநா ॥ 128 ॥

விஶ்வேஶ்வரீ விஶ்வமாதா விஶ்வநிர்மாணகாரிணீ ।
விஶ்வரூபா ச விஶ்வேஶீ விஶ்வஸம்ஹாரகாரிணீ ॥ 129 ॥

பை⁴ரவீ பை⁴ரவாராத்⁴யா பூ⁴தபை⁴ரவஸேவிதா ।
பை⁴ரவேஶீ ததா² பீ⁴மா பை⁴ரவேஶ்வரதுஷ்டிதா³ ॥ 130 ॥

பை⁴ரவாதி⁴ஶரமணீ பை⁴ரவாதி⁴ஶபாலிநீ ।
பீ⁴மேஶ்வரீ பீ⁴மமாதா பீ⁴மஶப்³த³பராயணா ॥ 131 ॥

பீ⁴மரூபா ச பீ⁴மேஶீ பீ⁴மா பீ⁴மவரப்ரதா³ ।
பீ⁴மபூஜிதபாதா³ப்³ஜா பீ⁴மபை⁴ரவபாலிநீ ॥ 132 ॥

பீ⁴மாஸுரத்⁴வம்ஸகரீ பீ⁴மது³ஷ்டவிநாஶிநீ ।
பு⁴வநா பு⁴வநாராத்⁴யா ப⁴வாநீ பூ⁴திதா³ ஸதா³ ॥ 133 ॥

ப⁴யதா³ ப⁴யஹந்த்ரீ ச அப⁴யா ப⁴யரூபிணீ ।
பீ⁴மநாதா³ விஹ்வலா ச ப⁴யபீ⁴திவிநாஶிநீ ॥ 134 ॥

மத்தா ப்ரமத்தரூபா ச மதோ³ந்மத்தஸ்வரூபிணீ ।
மாந்யா மநோஜ்ஞா மாநா ச மங்க³ளா ச மநோஹரா ॥ 135 ॥

மாநநீயா மஹாபூஜ்யா மஹாமஹிஷமர்த்³தி³நீ ।
மஹிஷாஸுரஹந்த்ரீ ச மாதங்கீ³ மயவாஸிநீ ॥ 136 ॥

மாத்⁴வீ மது⁴மயீ முத்³ரா முத்³ரிகா மந்த்ரரூபிணீ ।
மஹாவிஶ்வேஶ்வரீ தூ³தீ மௌலிசந்த்³ரப்ரகாஶிநீ ॥ 137 ॥

யஶ:ஸ்வரூபிணீ தே³வீ யோக³மார்க³ப்ரதா³யிநீ ।
யோகி³நீ யோக³க³ம்யா ச யாம்யேஶீ யோக³ரூபிணீ ॥ 138 ॥

யஜ்ஞாங்கீ³ ச யோக³மயீ ஜபரூபா ஜபாத்மிகா ।
யுகா³க்²யா ச யுகா³ந்தா ச யோநிமண்ட³லவாஸிநீ ॥ 139 ॥

அயோநிஜா யோக³நித்³ரா யோகா³நந்த³ப்ரதா³யிநீ ।
ரமா ரதிப்ரியா நித்யம் ரதிராக³விவர்த்³தி⁴நீ ॥ 140 ॥

ரமணீ ராஸஸம்பூ⁴தா ரம்யா ராஸப்ரியா ரஸா ।
ரணோத்கண்டா² ரணஸ்தா² ச வரா ரங்க³ப்ரதா³யிநீ ॥ 141 ॥

ரேவதீ ரணஜைத்ரீ ச ரஸோத்³பூ⁴தா ரணோத்ஸவா ।
லதா லாவண்யரூபா ச லவணாப்³தி⁴ஸ்வரூபிணீ ॥ 142 ॥

லவங்க³குஸுமாராத்⁴யா லோலஜிஹ்வா ச லேலிஹா ।
வஶிநீ வநஸம்ஸ்தா² ச வநபுஷ்பப்ரியா வரா ॥ 143 ॥

ப்ராணேஶ்வரீ பு³த்³தி⁴ரூபா பு³த்³தி⁴தா³த்ரீ பு³தா⁴த்மிகா ।
ஶமநீ ஶ்வேதவர்ணா ச ஶாங்கரீ ஶிவபா⁴ஷிணீ ॥ 144 ॥

ஶ்யாம்யரூபா ஶக்திரூபா ஶக்திபி³ந்து³நிவாஸிநீ ।
ஸர்வேஶ்வரீ ஸர்வதா³த்ரீ ஸர்வமாதா ச ஶர்வரீ ॥ 145 ॥

ஶாம்ப⁴வீ ஸித்³தி⁴தா³ ஸித்³தா⁴ ஸுஷும்நா ஸுரபா⁴ஸிநீ ।
ஸஹஸ்ரத³லமத்⁴யஸ்தா² ஸஹஸ்ரத³லவர்த்திநீ ॥ 146 ॥

ஹரப்ரியா ஹரத்⁴யேயா ஹூँகாரபீ³ஜரூபிணீ ।
லங்கேஶ்வரீ ச தரலா லோமமாம்ஸப்ரபூஜிதா ॥ 147 ॥

க்ஷேம்யா க்ஷேமகரீ க்ஷாமா க்ஷீரபி³ந்து³ஸ்வரூபிணீ ।
க்ஷிப்தசித்தப்ரதா³ நித்யம் க்ஷௌமவஸ்த்ரவிலாஸிநீ ॥ 148 ॥

சி²ந்நா ச ச்சி²ந்நரூபா ச க்ஷுதா⁴ க்ஷௌத்காரரூபிணீ ।
ஸர்வவர்ணமயீ தே³வீ ஸர்வஸம்பத்ப்ரதா³யிநீ ॥ 149 ॥

ஸர்வஸம்பத்ப்ரதா³த்ரீ ச ஸம்பதா³பத்³விபூ⁴ஷிதா ।
ஸத்த்வரூபா ச ஸர்வார்தா² ஸர்வதே³வப்ரபூஜிதா ॥ 150 ॥

ஸர்வேஶ்வரீ ஸர்வமாதா ஸர்வஜ்ஞா ஸுரஸ்ருʼத்மிகா ।
ஸிந்து⁴ர்மந்தா³கிநீ க³ங்கா³ நதீ³ஸாக³ரரூபிணீ ॥ 151 ॥

ஸுகேஶீ முக்தகேஶீ ச டா³கிநீ வரவர்ணிநீ ।
ஜ்ஞாநதா³ ஜ்ஞாநக³க³நா ஸோமமண்ட³லவாஸிநீ ॥ 152 ॥

ஆகாஶநிலயா நித்யா பரமாகாஶரூபிணீ ।
அந்நபூர்ணா மஹாநித்யா மஹாதே³வரஸோத்³ப⁴வா ॥ 153 ॥

மங்க³ளா காலிகா சண்டா³ சண்ட³நாதா³திபீ⁴ஷணா ।
சண்டா³ஸுரஸ்ய மதி²நீ சாமுண்டா³ சபலாத்மிகா ॥ 154 ॥

சண்டீ³ சாமரகேஶீ ச சலத்குண்ட³லதா⁴ரிணீ ।
முண்ட³மாலாத⁴ரா நித்யா க²ண்ட³முண்ட³விலாஸிநீ ॥ 155 ॥

க²ட்³க³ஹஸ்தா முண்ட³ஹஸ்தா வரஹஸ்தா வரப்ரதா³ ।
அஸிசர்மத⁴ரா நித்யா பாஶாங்குஶத⁴ரா பரா ॥ 156 ॥

ஶூலஹஸ்தா ஶிவஹஸ்தா க⁴ண்டாநாத³விலாஸிநீ ।
த⁴நுர்பா³ணத⁴ராঽঽதி³த்யா நாக³ஹஸ்தா நகா³த்மஜா ॥ 157 ॥

மஹிஷாஸுரஹந்த்ரீ ச ரக்தபீ³ஜவிநாஶிநீ ।
ரக்தரூபா ரக்தகா³ ச ரக்தஹஸ்தா ப⁴யப்ரதா³ ॥ 158 ॥

அஸிதா ச த⁴ர்மத⁴ரா பாஶாங்குஶத⁴ரா பரா ।
த⁴நுர்பா³ணத⁴ரா நித்யா தூ⁴ம்ரலோசநநாஶிநீ ॥ 159 ॥

பரஸ்தா² தே³வதாமூர்தி: ஶர்வாணீ ஶாரதா³ பரா ।
நாநாவர்ணவிபூ⁴ஷாங்கீ³ நாநாராக³ஸமாபிநீ ॥ 160 ॥

பஶுவஸ்த்ரபரீதா⁴நா புஷ்பாயுத⁴த⁴ரா பரா ।
முக்தரஞ்ஜிதமாலாட்⁴யா முக்தாஹாரவிலாஸிநீ ॥ 161 ॥

ஸ்வர்ணகுண்ட³லபூ⁴ஷா ச ஸ்வர்ணஸிம்ஹாஸநஸ்தி²தா ।
ஸுந்த³ராங்கீ³ ஸுவர்ணாபா⁴ ஶாம்ப⁴வீ ஶகடாத்மிகா ॥ 162 ॥

ஸர்வலோகேஶவித்³யா ச மோஹஸம்மோஹகாரிணீ ।
ஶ்ரேயஸீ ஸ்ருʼஷ்டிரூபா ச ச்சி²ந்நச்ச²த்³மமயீ ச்ச²லா ॥ 163 ॥

சி²ந்நமுண்ட³த⁴ரா நித்யா நித்யாநந்த³விதா⁴யிநீ ।
நந்தா³ பூர்ணா ச ரிக்தா ச தித²ய: பூர்ணஷோட³ஶீ ॥ 164 ॥

குஹூ: ஸங்க்ராந்திரூபா ச பஞ்சபர்வவிலாஸிநீ ।
பஞ்சபா³ணத⁴ரா நித்யா பஞ்சமப்ரீதிதா³ பரா ॥ 165 ॥

பஞ்சபத்ராபி⁴லாஷா ச பஞ்சாம்ருʼதவிலாஸிநீ ।
பஞ்சாலீ பஞ்சமீ தே³வீ பஞ்சரக்தப்ரஸாரிணீ ॥ 166 ॥

பஞ்சபா³ணத⁴ரா நித்யா நித்யதா³த்ரீ த³யாபரா ।
பலலாதி³ப்ரியா நித்யாঽபஶுக³ம்யா பரேஶிதா ॥ 167 ॥

பரா பரரஹஸ்யா ச பரமப்ரேமவிஹ்வலா ।
குலிநா கேஶிமார்க³ஸ்தா² குலமார்க³ப்ரகாஶிநீ ॥ 168 ॥

குலாகுலஸ்வரூபா ச குலார்ணவமயீ குலா ।
ருக்மா ச காலரூபா ச காலகம்பநகாரிணீ ॥ 169 ॥

விலாஸரூபிணீ ப⁴த்³ரா குலாகுலநமஸ்க்ருʼதா ।
குபே³ரவித்ததா⁴த்ரீ ச குமாரஜநநீ பரா ॥ 170 ॥

குமாரீரூபஸம்ஸ்தா² ச குமாரீபூஜநாம்பி³கா ।
குரங்க³நயநா தே³வீ தி³நேஶாஸ்யாঽபராஜிதா ॥ 171 ॥

குண்ட³லீகத³லீ ஸேநா குமார்க³ரஹிதா வரா ।
அநதரூபாঽநந்தஸ்தா² ஆநந்த³ஸிந்து⁴வாஸிநீ ॥ 172 ॥

இலாஸ்வரூபிணீ தே³வீ இஈபே⁴த³ப⁴யங்கரீ ।
இடா³ ச பிங்க³லா நாடீ³ இகாராக்ஷரரூபிணீ ॥ 173 ॥

உமா சோத்பத்திரூபா ச உச்சபா⁴வவிநாஶிநீ ।
ருʼக்³வேதா³ ச நிராராத்⁴யா யஜுர்வேத³ப்ரபூஜிதா ॥ 174 ॥

ஸாமவேதே³ந ஸங்கீ³தா அத²ர்வவேத³பா⁴ஷிணீ ।
ருʼகாரரூபிணீ ருʼக்ஷா நிரக்ஷரஸ்வரூபிணீ ॥ 175 ॥

அஹிது³ர்கா³ஸமாசாரா இகாரார்ணஸ்வரூபிணீ ।
ௐகாரா ப்ரணவஸ்தா² ச ௐகாராதி³ஸ்வரூபிணீ ॥ 176 ॥

அநுலோமவிலோமஸ்தா² த²காரவர்ணஸம்ப⁴வா ।
பஞ்சாஶத்³வர்ணபீ³ஜாட்⁴யா பஞ்சாஶந்முண்ட³மாலிகா ॥ 177 ॥

ப்ரத்யேகா த³ஶஸங்க்²யா ச ஷோட³ஶீ ச்சி²ந்நமஸ்தகா ।
ஷட³ங்க³யுவதீபூஜ்யா ஷட³ங்க³ரூபவர்ஜிதா ॥ 178 ॥

ஷட்³வக்த்ரஸம்ஶ்ரிதா நித்யா விஶ்வேஶீ க²ட்³க³தா³லயா ।
மாலாமந்த்ரமயீ மந்த்ரஜபமாதா மதா³லஸா ॥ 179 ॥

ஸர்வவிஶ்வேஶ்வரீ ஶக்தி: ஸர்வாநந்த³ப்ரதா³யிநீ ।
இதி ஶ்ரீச்சி²ந்நமஸ்தாயா நாமஸஹஸ்ரமுத்தமம் ॥ 180 ॥

பூஜாக்ரமேண கதி²தம் ஸாத⁴காநாம் ஸுகா²வஹம் ।
கோ³பநீயம் கோ³பநீயம் கோ³பநீயம் ந ஸம்ஶய: ॥ 181 ॥

அர்த்³த⁴ராத்ரே முக்தகேஶோ ப⁴க்தியுக்தோ ப⁴வேந்நர: ।
ஜபித்வா பூஜயித்வா ச படே²ந்நாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 182 ॥

வித்³யாஸித்³தி⁴ர்ப⁴வேத்தஸ்ய ஷண்மாஸாப்⁴யாஸயோக³த: ।
யேந கேந ப்ரகாரேண தே³வீப⁴க்திபரோ ப⁴வேத் ॥ 183 ॥

அகி²லாந்ஸ்தம்ப⁴யேல்லோகாம்ராஜ்ஞோঽபி மோஹயேத்ஸதா³ ।
ஆகர்ஷயேத்³தே³வஶக்திம் மாரயேத்³தே³வி வித்³விஷம் ॥ 184 ॥

ஶத்ரவோ தா³ஸதாம் யாந்தி யாந்தி பாபாநி ஸங்க்ஷயம் ।
ம்ருʼத்யுஶ்ச க்ஷயதாம் யாதி பட²நாத்³பா⁴ஷணாத்ப்ரியே ॥ 185 ॥

ப்ரஶஸ்தாயா: ப்ரஸாதே³ந கிம் ந ஸித்³த்⁴யதி பூ⁴தலே ।
இத³ம் ரஹஸ்யம் பரமம் பரம் ஸ்வஸ்த்யயநம் மஹத் ॥ 186 ॥

த்⁴ருʼத்வா பா³ஹௌ மஹாஸித்³தி:⁴ ப்ராப்யதே நாத்ர ஸம்ஶய: ।
அநயா ஸத்³ருʼஶீ வித்³யா வித்³யதே ந மஹேஶ்வரி ॥ 187 ॥

வாரமேகம் து யோঽதீ⁴தே ஸர்வஸித்³தீ⁴ஶ்வரோ ப⁴வேத் ।
குலவாரே குலாஷ்டம்யாம் குஹூஸங்க்ராந்திபர்வஸு ॥ 188 ॥

யஶ்சேமம் பட²தே வித்³யாம் தஸ்ய ஸம்யக்ப²லம் ஶ்ருʼணு ।
அஷ்டோத்தரஶதம் ஜப்த்வா படே²ந்நாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 189 ॥

ப⁴க்த்யா ஸ்துத்வா மஹாதே³வி ஸர்வபாபாத்ப்ரமுச்யதே ।
ஸர்வபாபைர்விநிர்முக்த: ஸர்வஸித்³தீ⁴ஶ்வரோ ப⁴வேத் ॥ 190 ॥

அஷ்டம்யாம் வா நிஶீதே² ச சதுஷ்பத²க³தோ நர: ।
மாஷப⁴க்தப³லிம் த³த்வா படே²ந்நாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 191 ॥

ஸுத³ர்ஶவாமவேத்³யாம் து மாஸத்ரயவிதா⁴நத: ।
து³ர்ஜய: காமரூபஶ்ச மஹாப³லபராக்ரம: ॥ 192 ॥

குமாரீபூஜநம் நாம மந்த்ரமாத்ரம் படே²ந்நர: ।
ஏதந்மந்த்ரஸ்ய பட²நாத்ஸர்வஸித்³தீ⁴ஶ்வரோ ப⁴வேத் ॥ 193 ॥

இதி தே கதி²தம் தே³வி ஸர்வஸித்³தி⁴பரம் நர: ।
ஜப்த்வா ஸ்துத்வா மஹாதே³வீம் ஸர்வபாபை: ப்ரமுச்யதே ॥ 194 ॥

ந ப்ரகாஶ்யமித³ம் தே³வி ஸர்வதே³வநமஸ்க்ருʼதம் ।
இத³ம் ரஹஸ்யம் பரமம் கோ³ப்தவ்யம் பஶுஸங்கடே ॥ 195 ॥

இதி ஸகலவிபூ⁴தேர்ஹேதுபூ⁴தம் ப்ரஶஸ்தம் பட²தி
ய இஹ மர்த்த்யஶ்சி²ந்நமஸ்தாஸ்தவம் ச ।
த⁴நத³ இவ த⁴நாட்⁴யோ மாநநீயோ ந்ருʼபாணாம் ஸ ப⁴வதி
ச ஜநாநாமாஶ்ரய: ஸித்³தி⁴வேத்தா ॥ 196 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவிஶ்வஸாரதந்த்ரே ஶிவபார்வதீஸம்வாதே³
ஶ்ரீச்சி²ந்நமஸ்தாஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read 1000 Names of Sri Chinnamasta Stotram:

1000 Names Sri Chinnamasta | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Chinnamasta | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top