Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Chinnamasta | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Chinnamasta Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಛಿನ್ನಮಸ್ತಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ ।
ದೇವದೇವ ಮಹಾದೇವ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿದಾಂವರ ।
ಕೃಪಾಂ ಕುರು ಜಗನ್ನಾಥ ಕಥಯಸ್ವ ಮಮ ಪ್ರಭೋ ॥ 1 ॥

ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತೈಷಿಣೀ ।
ತಸ್ಯಾಶ್ಚ ಕಥಿತಂ ಸರ್ವಂ ಸ್ತವಂ ಚ ಕವಚಾದಿಕಮ್ ॥ 2 ॥

ಇದಾನೀಂ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾಯಾ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಾಹಸ್ರಕಂ ಶುಭಮ್ ।
ತ್ವಂ ಪ್ರಕಾಶಯ ಮೇ ದೇವ ಕೃಪಯಾ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ॥ 3 ॥

ಶ್ರೀಶಿವ ಉವಾಚ ।
ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಚ್ಛಿನ್ನಾಯಾಃ ಸುಮನೋಹರಮ್ ।
ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಯದೀಚ್ಛೇದಾತ್ಮನೋ ಹಿತಮ್ ॥ 4 ॥

ನ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಚ ಕುತ್ರಾಪಿ ಪ್ರಾಣೈಃ ಕಂಠಗತೈರಪಿ ।
ತಚ್ಛೃಣುಷ್ವ ಮಹೇಶಾನಿ ಸರ್ವಂ ತತ್ಕಥಯಾಮಿ ತೇ ॥ 5 ॥

ವಿನಾ ಪೂಜಾಂ ವಿನಾ ಧ್ಯಾನಂ ವಿನಾ ಜಾಪ್ಯೇನ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ।
ವಿನಾ ಧ್ಯಾನಂ ತಥಾ ದೇವಿ ವಿನಾ ಭೂತಾದಿಶೋಧನಮ್ ॥ 6 ॥

ಪಠನಾದೇವ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾತ್ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವರಾನನೇ ।
ಪುರಾ ಕೈಲಾಸಶಿಖರೇ ಸರ್ವದೇವಸಭಾಲಯೇ ॥ 7 ॥

ಪರಿಪಪ್ರಚ್ಛ ಕಥಿತಂ ತಥಾ ಶೃಣು ವರಾನನೇ ।
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಭೈರವ ಋಷಿಃ ,
ಸಮ್ರಾಟ್ ಛನ್ದಃ , ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾ ದೇವತಾ ,
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೇ ಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥ 8 ॥

ಓಂ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾ ಚಂಡಾ ಚಂಡದೈತ್ಯವಿನಾಶಿನೀ ।
ಚಾಮುಂಡಾ ಚ ಸಚಂಡಾ ಚ ಚಪಲಾ ಚಾರುದೇಹಿನೀ ॥ 9 ॥

ಲಲಜಿಹ್ವಾ ಚಲದ್ರಕ್ತಾ ಚಾರುಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಾ ।
ಚಕೋರಾಕ್ಷೀ ಚಂಡನಾದಾ ಚಂಚಲಾ ಚ ಮನೋನ್ಮದಾ ॥ 10 ॥

ಚೇತನಾ ಚಿತಿಸಂಸ್ಥಾ ಚ ಚಿತ್ಕಲಾ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೀ ।
ಮಹಾಭಯಂಕರೀ ದೇವೀ ವರದಾಭಯಧಾರಿಣೀ ॥ 11 ॥

ಭವಾಢ್ಯಾ ಭವರೂಪಾ ಚ ಭವಬನ್ಧವಿಮೋಚಿನೀ ।
ಭವಾನೀ ಭುವನೇಶೀ ಚ ಭವಸಂಸಾರತಾರಿಣೀ ॥ 12 ॥

ಭವಾಬ್ಧಿರ್ಭವಮೋಕ್ಷಾ ಚ ಭವಬನ್ಧವಿಘಾತಿನೀ ।
ಭಾಗೀರಥೀ ಭಗಸ್ಥಾ ಚ ಭಾಗ್ಯಭೋಗಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 13 ॥

ಕಮಲಾ ಕಾಮದಾ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಬನ್ಧವಿಮೋಚಿನೀ ।
ದುರ್ದ್ದರ್ಶನಾ ದುರ್ಗರೂಪಾ ದುರ್ಜ್ಞೇಯಾ ದುರ್ಗನಾಶಿನೀ ॥ 14 ॥

ದೀನದುಃಖಹರಾ ನಿತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಶೋಕವಿನಾಶಿನೀ ।
ನಿತ್ಯಾನನ್ದಮಯಾ ದೇವೀ ನಿತ್ಯಂ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಣೀ ॥ 15 ॥

ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧನಕರೀ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಸರ್ವಕ್ಷೋಭಣಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಸರ್ವವಿದ್ರಾವಿಣೀ ಪರಾ ॥ 16 ॥

ಸರ್ವರಂಜನಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಸರ್ವೋನ್ಮಾದಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಸರ್ವದಾ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ಚ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 17 ॥

ಸಕಲಾ ನಿಷ್ಕಲಾ ಸಿದ್ಧಾ ಕಲಾತೀತಾ ಕಲಾಮಯೀ ।
ಕುಲಜ್ಞಾ ಕುಲರೂಪಾ ಚ ಚಕ್ಷುರಾನನ್ದದಾಯಿನೀ ॥ 18 ॥

ಕುಲೀನಾ ಸಾಮರೂಪಾ ಚ ಕಾಮರೂಪಾ ಮನೋಹರಾ ।
ಕಮಲಸ್ಥಾ ಕಂಜಮುಖೀ ಕುಂಜರೇಶ್ವರಗಾಮಿನೀ ॥ 19 ॥

ಕುಲರೂಪಾ ಕೋಟರಾಕ್ಷೀ ಕಮಲೈಶ್ವರ್ಯದಾಯಿನೀ ।
ಕುನ್ತೀ ಕಕುದ್ಮಿನೀ ಕುಲ್ಲಾ ಕುರುಕುಲ್ಲಾ ಕರಾಲಿಕಾ ॥ 20 ॥

ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಕಾಮಮಾತಾ ಕಾಮತಾಪವಿಮೋಚಿನೀ ।
ಕಾಮರೂಪಾ ಕಾಮಸತ್ವಾ ಕಾಮಕೌತುಕಕಾರಿಣೀ ॥ 21 ॥

ಕಾರುಣ್ಯಹೃದಯಾ ಕ್ರೀಂಕ್ರೀಂಮನ್ತ್ರರೂಪಾ ಚ ಕೋಟರಾ ।
ಕೌಮೋದಕೀ ಕುಮುದಿನೀ ಕೈವಲ್ಯಾ ಕುಲವಾಸಿನೀ ॥ 22 ॥

ಕೇಶವೀ ಕೇಶವಾರಾಧ್ಯಾ ಕೇಶಿದೈತ್ಯನಿಷೂದಿನೀ ।
ಕ್ಲೇಶಹಾ ಕ್ಲೇಶರಹಿತಾ ಕ್ಲೇಶಸಂಘವಿನಾಶಿನೀ ॥ 23 ॥

ಕರಾಲೀ ಚ ಕರಾಲಾಸ್ಯಾ ಕರಾಲಾಸುರನಾಶಿನೀ ।
ಕರಾಲಚರ್ಮಾಸಿಧರಾ ಕರಾಲಕಲನಾಶಿನೀ ॥ 24 ॥

ಕಂಕಿನೀ ಕಂಕನಿರತಾ ಕಪಾಲವರಧಾರಿಣೀ ।
ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾ ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ಚ ಖಂಡಮುಂಡಾಸಿಧಾರಿಣೀ ॥ 25 ॥

ಖಲಹಾ ಖಲಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಕ್ಷರನ್ತೀ ಖಗತಾ ಸದಾ ।
ಗಂಗಾಗೌತಮಪೂಜ್ಯಾ ಚ ಗೌರೀ ಗನ್ಧರ್ವವಾಸಿನೀ ॥ 26 ॥

ಗನ್ಧರ್ವಾ ಗಗಣಾರಾಧ್ಯಾ ಗಣಾ ಗನ್ಧರ್ವಸೇವಿತಾ ।
ಗಣತ್ಕಾರಗಣಾ ದೇವೀ ನಿರ್ಗುಣಾ ಚ ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 27 ॥

ಗುಣತಾ ಗುಣದಾತ್ರೀ ಚ ಗುಣಗೌರವದಾಯಿನೀ ।
ಗಣೇಶಮಾತಾ ಗಮ್ಭೀರಾ ಗಗಣಾ ಜ್ಯೋತಿಕಾರಿಣೀ ॥ 28 ॥

ಗೌರಾಂಗೀ ಚ ಗಯಾ ಗಮ್ಯಾ ಗೌತಮಸ್ಥಾನವಾಸಿನೀ ।
ಗದಾಧರಪ್ರಿಯಾ ಜ್ಞೇಯಾ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾ ಗುಹೇಶ್ವರೀ ॥ 29 ॥

ಗಾಯತ್ರೀ ಚ ಗುಣವತೀ ಗುಣಾತೀತಾ ಗುಣೇಶ್ವರೀ ।
ಗಣೇಶಜನನೀ ದೇವೀ ಗಣೇಶವರದಾಯಿನೀ ॥ 30 ॥

ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷನುತಾ ನಿತ್ಯಾ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಪ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ಗಿರೀಶರಮಣೀ ದೇವೀ ಗಿರೀಶಪರಿವನ್ದಿತಾ ॥ 31 ॥

ಗತಿದಾ ಗತಿಹಾ ಗೀತಾ ಗೌತಮೀ ಗುರುಸೇವಿತಾ ।
ಗುರುಪೂಜ್ಯಾ ಗುರುಯುತಾ ಗುರುಸೇವನತತ್ಪರಾ ॥ 32 ॥

ಗನ್ಧದ್ವಾರಾ ಚ ಗನ್ಧಾಢ್ಯಾ ಗನ್ಧಾತ್ಮಾ ಗನ್ಧಕಾರಿಣೀ ।
ಗೀರ್ವಾಣಪತಿಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ಗೀರ್ವಾಣಪತಿತುಷ್ಟಿದಾ ॥ 33 ॥

ಗೀರ್ವಾಣಾಧಿಶರಮಣೀ ಗೀರ್ವಾಣಾಧಿಶವನ್ದಿತಾ ।
ಗೀರ್ವಾಣಾಧಿಶಸಂಸೇವ್ಯಾ ಗೀರ್ವಾಣಾಧಿಶಹರ್ಷದಾ ॥ 34 ॥

ಗಾನಶಕ್ತಿರ್ಗಾನಗಮ್ಯಾ ಗಾನಶಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಗಾನವಿದ್ಯಾ ಗಾನಸಿದ್ಧಾ ಗಾನಸನ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಾ ॥ 35 ॥

ಗಾನಾತೀತಾ ಗಾನಗೀತಾ ಗಾನಹರ್ಷಪ್ರಪೂರಿತಾ ।
ಗನ್ಧರ್ವಪತಿಸಂಹೃಷ್ಟಾ ಗನ್ಧರ್ವಗುಣಮಂಡಿತಾ ॥ 36 ॥

ಗನ್ಧರ್ವಗಣಸಂಸೇವ್ಯಾ ಗನ್ಧರ್ವಗಣಮಧ್ಯಗಾ ।
ಗನ್ಧರ್ವಗಣಕುಶಲಾ ಗನ್ಧರ್ವಗಣಪೂಜಿತಾ ॥ 37 ॥

ಗನ್ಧರ್ವಗಣನಿರತಾ ಗನ್ಧರ್ವಗಣಭೂಷಿತಾ ।
ಘರ್ಘರಾ ಘೋರರೂಪಾ ಚ ಘೋರಘುರ್ಘುರನಾದಿನೀ ॥ 38 ॥

ಘರ್ಮಬಿನ್ದುಸಮುದ್ಭೂತಾ ಘರ್ಮಬಿನ್ದುಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಘಂಟಾರವಾ ಘನರವಾ ಘನರೂಪಾ ಘನೋದರೀ ॥ 39 ॥

ಘೋರಸತ್ವಾ ಚ ಘನದಾ ಘಂಟಾನಾದವಿನೋದನೀ ।
ಘೋರಚಾಂಡಾಲಿನೀ ಘೋರಾ ಘೋರಚಂಡವಿನಾಶಿನೀ ॥ 40 ॥

ಘೋರದಾನವದಮನೀ ಘೋರದಾನವನಾಶಿನೀ ।
ಘೋರಕರ್ಮಾದಿರಹಿತಾ ಘೋರಕರ್ಮನಿಷೇವಿತಾ ॥ 41 ॥

ಘೋರತತ್ವಮಯೀ ದೇವೀ ಘೋರತತ್ವವಿಮೋಚನೀ ।
ಘೋರಕರ್ಮಾದಿರಹಿತಾ ಘೋರಕರ್ಮಾದಿಪೂರಿತಾ ॥ 42 ॥

ಘೋರಕರ್ಮಾದಿನಿರತಾ ಘೋರಕರ್ಮಪ್ರವರ್ದ್ಧಿನೀ ।
ಘೋರಭೂತಪ್ರಮಥಿನೀ ಘೋರವೇತಾಲನಾಶಿನೀ ॥ 43 ॥

ಘೋರದಾವಾಗ್ನಿದಮನೀ ಘೋರಶತ್ರುನಿಷೂದಿನೀ ।
ಘೋರಮನ್ತ್ರಯುತಾ ಚೈವ ಘೋರಮನ್ತ್ರಪ್ರಪೂಜಿತಾ ॥ 44 ॥

ಘೋರಮನ್ತ್ರಮನೋಭಿಜ್ಞಾ ಘೋರಮನ್ತ್ರಫಲಪ್ರದಾ ।
ಘೋರಮನ್ತ್ರನಿಧಿಶ್ಚೈವ ಘೋರಮನ್ತ್ರಕೃತಾಸ್ಪದಾ ॥ 45 ॥

ಘೋರಮನ್ತ್ರೇಶ್ವರೀ ದೇವೀ ಘೋರಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಮಾನಸಾ ।
ಘೋರಮನ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ವಜ್ಞಾ ಘೋರಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಪಾರಗಾ ॥ 46 ॥

ಘೋರಮನ್ತ್ರಾರ್ಥವಿಭವಾ ಘೋರಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಬೋಧಿನೀ ।
ಘೋರಮನ್ತ್ರಾರ್ಥನಿಚಯಾ ಘೋರಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಜನ್ಮಭೂಃ ॥ 47 ॥

ಘೋರಮನ್ತ್ರಜಪರತಾ ಘೋರಮನ್ತ್ರಜಪೋದ್ಯತಾ ।
ಙಕಾರವರ್ಣಾನಿಲಯಾ ಙಕಾರಾಕ್ಷರಮಂಡಿತಾ ॥ 48 ॥

ಙಕಾರಾಪರರೂಪಾ ಙಕಾರಾಕ್ಷರರೂಪಿಣೀ ।
ಚಿತ್ರರೂಪಾ ಚಿತ್ರನಾಡೀ ಚಾರುಕೇಶೀ ಚಯಪ್ರಭಾ ॥ 49 ॥

ಚಂಚಲಾ ಚಂಚಲಾಕಾರಾ ಚಾರುರೂಪಾ ಚ ಚಂಡಿಕಾ ।
ಚತುರ್ವೇದಮಯೀ ಚಂಡಾ ಚಂಡಾಲಗಣಮಂಡಿತಾ ॥ 50 ॥

ಚಾಂಡಾಲಚ್ಛೇದಿನೀ ಚಂಡತಪೋನಿರ್ಮೂಲಕಾರಿಣೀ ।
ಚತುರ್ಭುಜಾ ಚಂಡರೂಪಾ ಚಂಡಮುಂಡವಿನಾಶಿನೀ ॥ 51 ॥

ಚನ್ದ್ರಿಕಾ ಚನ್ದ್ರಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ಚನ್ದ್ರಕಾನ್ತಿಸ್ತಥೈವ ಚ ।
ಚನ್ದ್ರಾಸ್ಯಾ ಚನ್ದ್ರರೂಪಾ ಚ ಚನ್ದ್ರಮೌಲಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 52 ॥

ಚನ್ದ್ರಮೌಲಿಪ್ರಿಯಾ ಚನ್ದ್ರಮೌಲಿಸನ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಾ ।
ಚಕೋರಬನ್ಧುರಮಣೀ ಚಕೋರಬನ್ಧುಪೂಜಿತಾ ॥ 53 ॥

ಚಕ್ರರೂಪಾ ಚಕ್ರಮಯೀ ಚಕ್ರಾಕಾರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಚಕ್ರಪಾಣಿಪ್ರಿಯಾ ಚಕ್ರಪಾಣಿಪ್ರೀತಿದಾಯಿನೀ ॥ 54 ॥

ಚಕ್ರಪಾಣಿರಸಾಭಿಜ್ಞಾ ಚಕ್ರಪಾಣಿವರಪ್ರದಾ ।
ಚಕ್ರಪಾಣಿವರೋನ್ಮತ್ತಾ ಚಕ್ರಪಾಣಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 55 ॥

ಚಕ್ರಪಾಣಿಶ್ವರೀ ನಿತ್ಯಂ ಚಕ್ರಪಾಣಿನಮಸ್ಕೃತಾ ।
ಚಕ್ರಪಾಣಿಸಮುದ್ಭೂತಾ ಚಕ್ರಪಾಣಿಗುಣಾಸ್ಪದಾ ॥ 56 ॥

ಚನ್ದ್ರಾವಲೀ ಚನ್ದ್ರವತೀ ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಾ ।
ಚನ್ದನಾರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜಾ ಚನ್ದನಾನ್ವಿತಮಸ್ತಕಾ ॥ 57 ॥

ಚಾರುಕೀರ್ತಿಶ್ಚಾರುನೇತ್ರಾ ಚಾರುಚನ್ದ್ರವಿಭೂಷಣಾ ।
ಚಾರುಭೂಷಾ ಚಾರುವೇಷಾ ಚಾರುವೇಷಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 58 ॥

ಚಾರುಭೂಷಾಭೂಷಿತಾಂಗೀ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರವರಪ್ರದಾ ।
ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಸಮಾಶ್ರಿತಾ ॥ 59 ॥

ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಚತುರ್ವಾಹಾ ಚತುರ್ಥೀ ಚ ಚತುರ್ದಶೀ ।
ಚಿತ್ರಾ ಚರ್ಮಣ್ವತೀ ಚೈತ್ರೀ ಚನ್ದ್ರಭಾಗಾ ಚ ಚಮ್ಪಕಾ ॥ 60 ॥

ಚತುರ್ದ್ದಶಯಮಾಕಾರಾ ಚತುರ್ದಶಯಮಾನುಗಾ ।
ಚತುರ್ದಶಯಮಪ್ರೀತಾ ಚತುರ್ದಶಯಮಪ್ರಿಯಾ ॥ 61 ॥

ಛಲಸ್ಥಾ ಚ್ಛಿದ್ರರೂಪಾ ಚ ಚ್ಛದ್ಮದಾ ಚ್ಛದ್ಮರಾಜಿಕಾ ।
ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ತಥಾ ಚ್ಛಿನ್ನಾ ಚ್ಛಿನ್ನಮುಂಡವಿಧಾರಿಣೀ ॥ 62 ॥

ಜಯದಾ ಜಯರೂಪಾ ಚ ಜಯನ್ತೀ ಜಯಮೋಹಿನೀ ।
ಜಯಾ ಜೀವನಸಂಸ್ಥಾ ಚ ಜಾಲನ್ಧರನಿವಾಸಿನೀ ॥ 63 ॥

ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀ ಜ್ವಾಲದಾತ್ರೀ ಜಾಜ್ವಲ್ಯದಹನೋಪಮಾ ।
ಜಗದ್ವನ್ದ್ಯಾ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಾ ಜಗತ್ತ್ರಾಣಪರಾಯಣಾ ॥ 64 ॥

ಜಗತೀ ಜಗತಾಧಾರಾ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾಪಹಾ ।
ಜನನೀ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚಜನ್ಮದಾ ಜಯಶಾಲಿನೀ ॥ 65 ॥

ಜ್ವರರೋಗಹರಾ ಜ್ವಾಲಾ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾಪ್ರಪೂರಿತಾ ।
ಜಮ್ಭಾರಾತೀಶ್ವರೀ ಜಮ್ಭಾರಾತಿವೈಭವಕಾರಿಣೀ ॥ 66 ॥

ಜಮ್ಭಾರಾತಿಸ್ತುತಾ ಜಮ್ಭಾರಾತಿಶತ್ರುನಿಷೂದಿನೀ ।
ಜಯದುರ್ಗಾ ಜಯಾರಾಧ್ಯಾ ಜಯಕಾಲೀ ಜಯೇಶ್ವರೀ ॥ 67 ॥

ಜಯತಾರಾ ಜಯಾತೀತಾ ಜಯಶಂಕರವಲ್ಲಭಾ ।
ಜಯದಾ ಜಹ್ನುತನಯಾ ಜಲಧಿತ್ರಾಸಕಾರಿಣೀ ॥ 68 ॥

ಜಲಧಿವ್ಯಾಧಿದಮನೀ ಜಲಧಿಜ್ವರನಾಶಿನೀ ।
ಜಂಗಮೇಶೀ ಜಾಡ್ಯಹರಾ ಜಾಡ್ಯಸಂಘನಿವಾರಿಣೀ ॥ 69 ॥

ಜಾಡ್ಯಗ್ರಸ್ತಜನಾತೀತಾ ಜಾಡ್ಯರೋಗನಿವಾರಿಣೀ ।
ಜನ್ಮದಾತ್ರೀ ಜನ್ಮಹರ್ತ್ರೀ ಜಯಘೋಷಸಮನ್ವಿತಾ ॥ 70 ॥

ಜಪಯೋಗಸಮಾಯುಕ್ತಾ ಜಪಯೋಗವಿನೋದಿನೀ ।
ಜಪಯೋಗಪ್ರಿಯಾ ಜಾಪ್ಯಾ ಜಪಾತೀತಾ ಜಯಸ್ವನಾ ॥ 71 ॥

ಜಾಯಾಭಾವಸ್ಥಿತಾ ಜಾಯಾ ಜಾಯಾಭಾವಪ್ರಪೂರಣೀ ।
ಜಪಾಕುಸುಮಸಂಕಾಶಾ ಜಪಾಕುಸುಮಪೂಜಿತಾ ॥ 72 ॥

ಜಪಾಕುಸುಮಸಮ್ಪ್ರೀತಾ ಜಪಾಕುಸುಮಮಂಡಿತಾ ।
ಜಪಾಕುಸುಮವದ್ಭಾಸಾ ಜಪಾಕುಸುಮರೂಪಿಣೀ ॥ 73 ॥

ಜಮದಗ್ನಿಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಜಾನಕೀ ಜನಕಾತ್ಮಜಾ ।
ಝಂಝಾವಾತಪ್ರಮುಕ್ತಾಂಗೀ ಝೋರಝಂಕಾರವಾಸಿನೀ ॥ 74 ॥

ಝಂಕಾರಕಾರಿಣೀ ಝಂಝಾವಾತರೂಪಾ ಚ ಝಂಕರೀ ।
ಞಕಾರಾಣುಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಟನಟಂಕಾರನಾದಿನೀ ॥ 75 ॥

ಟಂಕಾರೀ ಟಕುವಾಣೀ ಚ ಠಕಾರಾಕ್ಷರರೂಪಿಣೀ ।
ಡಿಂಡಿಮಾ ಚ ತಥಾ ಡಿಮ್ಭಾ ಡಿಂಡುಡಿಂಡಿಮನಾದಿನೀ ॥ 76 ॥

ಢಕ್ಕಾಮಯೀ ಢಿಲಮಯೀ ನೃತ್ಯಶಬ್ದಾ ವಿಲಾಸಿನೀ ।
ಢಕ್ಕಾ ಢಕ್ಕೇಶ್ವರೀ ಢಕ್ಕಾಶಬ್ದರೂಪಾ ತಥೈವ ಚ ॥ 77 ॥

ಢಕ್ಕಾನಾದಪ್ರಿಯಾ ಢಕ್ಕಾನಾದಸನ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಾ ।
ಣಂಕಾರಾ ಣಾಕ್ಷರಮಯೀ ಣಾಕ್ಷರಾದಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 78 ॥

ತ್ರಿಪುರಾ ತ್ರಿಪುರಮಯೀ ಚೈವ ತ್ರಿಶಕ್ತಿಸ್ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ ।
ತಾಮಸೀ ಚ ತ್ರಿಲೋಕೇಶೀ ತ್ರಿಪುರಾ ಚ ತ್ರಯೀಶ್ವರೀ ॥ 79 ॥

ತ್ರಿವಿದ್ಯಾ ಚ ತ್ರಿರೂಪಾ ಚ ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ಚ ತ್ರಿರೂಪಿಣೀ ।
ತಾರಿಣೀ ತರಲಾ ತಾರಾ ತಾರಕಾರಿಪ್ರಪೂಜಿತಾ ॥ 80 ॥

ತಾರಕಾರಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ತಾರಕಾರಿವರಪ್ರದಾ ।
ತಾರಕಾರಿಪ್ರಸೂಸ್ತನ್ವೀ ತರುಣೀ ತರಲಪ್ರಭಾ ॥ 81 ॥

ತ್ರಿರೂಪಾ ಚ ತ್ರಿಪುರಗಾ ತ್ರಿಶೂಲವರಧಾರಿಣೀ ।
ತ್ರಿಶೂಲಿನೀ ತನ್ತ್ರಮಯೀ ತನ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾ ॥ 82 ॥

ತನ್ತ್ರರೂಪಾ ತಪೋಮೂರ್ತಿಸ್ತನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ತಡಿತ್ತಡಿಲ್ಲತಾಕಾರಾ ತತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 83 ॥

ತತ್ವಜ್ಞಾನೇಶ್ವರೀ ದೇವೀ ತತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರಬೋಧಿನೀ ।
ತ್ರಯೀಮಯೀ ತ್ರಯೀಸೇವ್ಯಾ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೀ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೇಶ್ವರೀ ॥ 84 ॥

ತಾಪವಿಧ್ವಂಸಿನೀ ತಾಪಸಂಘನಿರ್ಮೂಲಕಾರಿಣೀ ।
ತ್ರಾಸಕರ್ತ್ರೀ ತ್ರಾಸಹರ್ತ್ರೀ ತ್ರಾಸದಾತ್ರೀ ಚ ತ್ರಾಸಹಾ ॥ 85 ॥

ತಿಥೀಶಾ ತಿಥಿರೂಪಾ ಚ ತಿಥಿಸ್ಥಾ ತಿಥಿಪೂಜಿತಾ ।
ತಿಲೋತ್ತಮಾ ಚ ತಿಲದಾ ತಿಲಪ್ರಿತಾ ತಿಲೇಶ್ವರೀ ॥ 86 ॥

ತ್ರಿಗುಣಾ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಾ ತ್ರಿಪುರೀ ತ್ರಿಪುರಾತ್ಮಿಕಾ ।
ತ್ರಿಕುಟಾ ತ್ರಿಕುಟಾಕಾರಾ ತ್ರಿಕುಟಾಚಲಮಧ್ಯಗಾ ॥ 87 ॥

ತ್ರಿಜಟಾ ಚ ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ಚ ತ್ರಿನೇತ್ರವರಸುನ್ದರೀ ।
ತೃತೀಯಾ ಚ ತ್ರಿವರ್ಷಾ ಚ ತ್ರಿವಿಧಾ ತ್ರಿಮತೇಶ್ವರೀ ॥ 88 ॥

ತ್ರಿಕೋಣಸ್ಥಾ ತ್ರಿಕೋಣೇಶೀ ತ್ರಿಕೋಣಯನ್ತ್ರಮಧ್ಯಗಾ ।
ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾ ಚ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾರ್ಚ್ಯಾ ತ್ರಿಪದಾ ತ್ರಿಪದಾಸ್ಪದಾ ॥ 89 ॥

ಸ್ಥಾನಸ್ಥಿತಾ ಸ್ಥಲಸ್ಥಾ ಚ ಧನ್ಯಸ್ಥಲನಿವಾಸಿನೀ ।
ಥಕಾರಾಕ್ಷರರೂಪಾ ಚ ಸ್ಥಲರೂಪಾ ತಥೈವ ಚ ॥ 90 ॥

ಸ್ಥೂಲಹಸ್ತಾ ತಥಾ ಸ್ಥೂಲಾ ಸ್ಥೈರ್ಯರೂಪಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾರ್ತಿಹನ್ತ್ರೀ ಚ ದುರ್ಗಬನ್ಧವಿಮೋಚಿನೀ ॥ 91 ॥

ದೇವೀ ದಾನವಸಂಹನ್ತ್ರೀ ದನುಜ್ಯೇಷ್ಠನಿಷೂದಿನೀ ।
ದಾರಾಪತ್ಯಪ್ರದಾ ನಿತ್ಯಾ ಶಂಕರಾರ್ದ್ಧಾಂಗಧಾರಿಣೀ ॥ 92 ॥

ದಿವ್ಯಾಂಗೀ ದೇವಮಾತಾ ಚ ದೇವದುಷ್ಟವಿನಾಶಿನೀ ।
ದೀನದುಃಖಹರಾ ದೀನತಾಪನಿರ್ಮೂಲಕಾರಿಣೀ ॥ 93 ॥

ದೀನಮಾತಾ ದೀನಸೇವ್ಯಾ ದೀನದಮ್ಭವಿನಾಶಿನೀ ।
ದನುಜಧ್ವಂಸಿನೀ ದೇವೀ ದೇವಕೀ ದೇವವಲ್ಲಭಾ ॥ 94 ॥

ದಾನವಾರಿಪ್ರಿಯಾ ದೀರ್ಘಾ ದಾನವಾರಿಪ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ದೀರ್ಘಸ್ವರಾ ದೀರ್ಘತನುರ್ದ್ದೀರ್ಘದುರ್ಗತಿನಾಶಿನೀ ॥ 95 ॥

ದೀರ್ಘನೇತ್ರಾ ದೀರ್ಘಚಕ್ಷುರ್ದ್ದೀರ್ಘಕೇಶೀ ದಿಗಮ್ಬರಾ ।
ದಿಗಮ್ಬರಪ್ರಿಯಾ ದಾನ್ತಾ ದಿಗಮ್ಬರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 96 ॥

ದುಃಖಹೀನಾ ದುಃಖಹರಾ ದುಃಖಸಾಗರತಾರಿಣೀ ।
ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನೀ ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯಕಾರಿಣೀ ॥ 97 ॥

ದುಃಖದಾ ದುಸ್ಸಹಾ ದುಷ್ಟಖಂಡನೈಕಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ದೇವವಾಮಾ ದೇವಸೇವ್ಯಾ ದೇವಶಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 98 ॥

ದಾಮಿನೀ ದಾಮಿನೀಪ್ರೀತಾ ದಾಮಿನೀಶತಸುನ್ದರೀ ।
ದಾಮಿನೀಶತಸಂಸೇವ್ಯಾ ದಾಮಿನೀದಾಮಭೂಷಿತಾ ॥ 99 ॥

ದೇವತಾಭಾವಸನ್ತುಷ್ಟಾ ದೇವತಾಶತಮಧ್ಯಗಾ ।
ದಯಾರ್ದ್ದರಾ ಚ ದಯಾರೂಪಾ ದಯಾದಾನಪರಾಯಣಾ ॥ 100 ॥

ದಯಾಶೀಲಾ ದಯಾಸಾರಾ ದಯಾಸಾಗರಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ದಶವಿದ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ ದೇವೀ ದಶವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 101 ॥

ಧರಣೀ ಧನದಾ ಧಾತ್ರೀ ಧನ್ಯಾ ಧನ್ಯಪರಾ ಶಿವಾ ।
ಧರ್ಮರೂಪಾ ಧನಿಷ್ಠಾ ಚ ಧೇಯಾ ಚ ಧೀರಗೋಚರಾ ॥ 102 ॥

ಧರ್ಮರಾಜೇಶ್ವರೀ ಧರ್ಮಕರ್ಮರೂಪಾ ಧನೇಶ್ವರೀ ।
ಧನುರ್ವಿದ್ಯಾ ಧನುರ್ಗಮ್ಯಾ ಧನುರ್ದ್ಧರವರಪ್ರದಾ ॥ 103 ॥

ಧರ್ಮಶೀಲಾ ಧರ್ಮಲೀಲಾ ಧರ್ಮಕರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾ ।
ಧರ್ಮದಾ ಧರ್ಮನಿರತಾ ಧರ್ಮಪಾಖಂಡಖಂಡಿನೀ ॥ 104 ॥

ಧರ್ಮೇಶೀ ಧರ್ಮರೂಪಾ ಚ ಧರ್ಮರಾಜವರಪ್ರದಾ ।
ಧರ್ಮಿಣೀ ಧರ್ಮಗೇಹಸ್ಥಾ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 105 ॥

ಧನದಾ ಧನದಪ್ರೀತಾ ಧನಧಾನ್ಯಸಮೃದ್ಧಿದಾ ।
ಧನಧಾನ್ಯಸಮೃದ್ಧಿಸ್ಥಾ ಧನಧಾನ್ಯವಿನಾಶಿನೀ ॥ 106 ॥

ಧರ್ಮನಿಷ್ಠಾ ಧರ್ಮಧೀರಾ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗರತಾ ಸದಾ ।
ಧರ್ಮಬೀಜಕೃತಸ್ಥಾನಾ ಧರ್ಮಬೀಜಸುರಕ್ಷಿಣೀ ॥ 107 ॥

ಧರ್ಮಬೀಜೇಶ್ವರೀ ಧರ್ಮಬೀಜರೂಪಾ ಚ ಧರ್ಮಗಾ ।
ಧರ್ಮಬೀಜಸಮುದ್ಭೂತಾ ಧರ್ಮಬೀಜಸಮಾಶ್ರಿತಾ ॥ 108 ॥

ಧರಾಧರಪತಿಪ್ರಾಣಾ ಧರಾಧರಪತಿಸ್ತುತಾ ।
ಧರಾಧರೇನ್ದ್ರತನುಜಾ ಧರಾಧರೇನ್ದ್ರವನ್ದಿತಾ ॥ 109 ॥

ಧರಾಧರೇನ್ದ್ರಗೇಹಸ್ಥಾ ಧರಾಧರೇನ್ದ್ರಪಾಲಿನೀ ।
ಧರಾಧರೇನ್ದ್ರಸರ್ವಾರ್ತಿನಾಶಿನೀ ಧರ್ಮಪಾಲಿನೀ ॥ 110 ॥

ನವೀನಾ ನಿರ್ಮ್ಮಲಾ ನಿತ್ಯಾ ನಾಗರಾಜಪ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ನಾಗೇಶ್ವರೀ ನಾಗಮಾತಾ ನಾಗಕನ್ಯಾ ಚ ನಗ್ನಿಕಾ ॥ 111 ॥

ನಿರ್ಲೇಪಾ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾ ಚ ನಿರ್ಲೋಮಾ ನಿರುಪದ್ರವಾ ।
ನಿರಾಹಾರಾ ನಿರಾಕಾರಾ ನಿರಂಜನಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 112 ॥

ನಾಗಿನೀ ನಾಗವಿಭವಾ ನಾಗರಾಜಪರಿಸ್ತುತಾ ।
ನಾಗರಾಜಗುಣಜ್ಞಾ ಚ ನಾಗರಾಜಸುಖಪ್ರದಾ ॥ 113 ॥

ನಾಗಲೋಕಗತಾ ನಿತ್ಯಂ ನಾಗಲೋಕನಿವಾಸಿನೀ ।
ನಾಗಲೋಕೇಶ್ವರೀ ನಾಗಭಾಗಿನೀ ನಾಗಪೂಜಿತಾ ॥ 114 ॥

ನಾಗಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಾ ನಾಗಮೋಹಸಂಕ್ಷೋಭದಾಯಿನೀ ।
ನೃತ್ಯಪ್ರಿಯಾ ನೃತ್ಯವತೀ ನೃತ್ಯಗೀತಪರಾಯಣಾ ॥ 115 ॥

ನೃತ್ಯೇಶ್ವರೀ ನರ್ತಕೀ ಚ ನೃತ್ಯರೂಪಾ ನಿರಾಶ್ರಯಾ ।
ನಾರಾಯಣೀ ನರೇನ್ದ್ರಸ್ಥಾ ನರಮುಂಡಾಸ್ಥಿಮಾಲಿನೀ ॥ 116 ॥

ನರಮಾಂಸಪ್ರಿಯಾ ನಿತ್ಯಾ ನರರಕ್ತಪ್ರಿಯಾ ಸದಾ ।
ನರರಾಜೇಶ್ವರೀ ನಾರೀರೂಪಾ ನಾರೀಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 117 ॥

ನಾರೀಗಣಾರ್ಚಿತಾ ನಾರೀಮಧ್ಯಗಾ ನೂತನಾಮ್ಬರಾ ।
ನರ್ಮದಾ ಚ ನದೀರೂಪಾ ನದೀಸಂಗಮಸಂಸ್ಥಿತಾ ॥ 118 ॥

ನರ್ಮದೇಶ್ವರಸಮ್ಪ್ರೀತಾ ನರ್ಮದೇಶ್ವರರೂಪಿಣೀ ।
ಪದ್ಮಾವತೀ ಪದ್ಮಮುಖೀ ಪದ್ಮಕಿಂಜಲ್ಕವಾಸಿನೀ ॥ 119 ॥

ಪಟ್ಟವಸ್ತ್ರಪರೀಧಾನಾ ಪದ್ಮರಾಗವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಪರಮಾ ಪ್ರೀತಿದಾ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರೇತಾಸನನಿವಾಸಿನೀ ॥ 120 ॥

ಪರಿಪೂರ್ಣರಸೋನ್ಮತ್ತಾ ಪ್ರೇಮವಿಹ್ವಲವಲ್ಲಭಾ ।
ಪವಿತ್ರಾಸವನಿಷ್ಪೂತಾ ಪ್ರೇಯಸೀ ಪರಮಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 121 ॥

ಪ್ರಿಯವ್ರತಪರಾ ನಿತ್ಯಂ ಪರಮಪ್ರೇಮದಾಯಿನೀ ।
ಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾ ಪದ್ಮಕೋಶಾ ಪದ್ಮಧರ್ಮನಿವಾಸಿನೀ ॥ 122 ॥

ಫೇತ್ಕಾರಿಣೀ ತನ್ತ್ರರೂಪಾ ಫೇರುಫೇರವನಾದಿನೀ ।
ವಂಶಿನೀ ವಂಶರೂಪಾ ಚ ಬಗಲಾ ವಾಮರೂಪಿಣೀ ॥ 123 ॥

ವಾಙ್ಮಯೀ ವಸುಧಾ ಧೃಷ್ಯಾ ವಾಗ್ಭವಾಖ್ಯಾ ವರಾ ನರಾ ।
ಬುದ್ಧಿದಾ ಬುದ್ಧಿರೂಪಾ ಚ ವಿದ್ಯಾ ವಾದಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 124 ॥

ಬಾಲಾ ವೃದ್ಧಮಯೀರೂಪಾ ವಾಣೀ ವಾಕ್ಯನಿವಾಸಿನೀ ।
ವರುಣಾ ವಾಗ್ವತೀ ವೀರಾ ವೀರಭೂಷಣಭೂಷಿತಾ ॥ 125 ॥

ವೀರಭದ್ರಾರ್ಚಿತಪದಾ ವೀರಭದ್ರಪ್ರಸೂರಪಿ ।
ವೇದಮಾರ್ಗರತಾ ವೇದಮನ್ತ್ರರೂಪಾ ವಷಟ್ ಪ್ರಿಯಾ ॥ 126 ॥

ವೀಣಾವಾದ್ಯಸಮಾಯುಕ್ತಾ ವೀಣಾವಾದ್ಯಪರಾಯಣಾ ।
ವೀಣಾರವಾ ತಥಾ ವೀಣಾಶಬ್ದರೂಪಾ ಚ ವೈಷ್ಣವೀ ॥ 127 ॥

ವೈಷ್ಣವಾಚಾರನಿರತಾ ವೈಷ್ಣವಾಚಾರತತ್ಪರಾ ।
ವಿಷ್ಣುಸೇವ್ಯಾ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾ ವರಾನನಾ ॥ 128 ॥

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ವಿಶ್ವಮಾತಾ ವಿಶ್ವನಿರ್ಮಾಣಕಾರಿಣೀ ।
ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಚ ವಿಶ್ವೇಶೀ ವಿಶ್ವಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ ॥ 129 ॥

ಭೈರವೀ ಭೈರವಾರಾಧ್ಯಾ ಭೂತಭೈರವಸೇವಿತಾ ।
ಭೈರವೇಶೀ ತಥಾ ಭೀಮಾ ಭೈರವೇಶ್ವರತುಷ್ಟಿದಾ ॥ 130 ॥

ಭೈರವಾಧಿಶರಮಣೀ ಭೈರವಾಧಿಶಪಾಲಿನೀ ।
ಭೀಮೇಶ್ವರೀ ಭೀಮಮಾತಾ ಭೀಮಶಬ್ದಪರಾಯಣಾ ॥ 131 ॥

ಭೀಮರೂಪಾ ಚ ಭೀಮೇಶೀ ಭೀಮಾ ಭೀಮವರಪ್ರದಾ ।
ಭೀಮಪೂಜಿತಪಾದಾಬ್ಜಾ ಭೀಮಭೈರವಪಾಲಿನೀ ॥ 132 ॥

ಭೀಮಾಸುರಧ್ವಂಸಕರೀ ಭೀಮದುಷ್ಟವಿನಾಶಿನೀ ।
ಭುವನಾ ಭುವನಾರಾಧ್ಯಾ ಭವಾನೀ ಭೂತಿದಾ ಸದಾ ॥ 133 ॥

ಭಯದಾ ಭಯಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಅಭಯಾ ಭಯರೂಪಿಣೀ ।
ಭೀಮನಾದಾ ವಿಹ್ವಲಾ ಚ ಭಯಭೀತಿವಿನಾಶಿನೀ ॥ 134 ॥

ಮತ್ತಾ ಪ್ರಮತ್ತರೂಪಾ ಚ ಮದೋನ್ಮತ್ತಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಮಾನ್ಯಾ ಮನೋಜ್ಞಾ ಮಾನಾ ಚ ಮಂಗಲಾ ಚ ಮನೋಹರಾ ॥ 135 ॥

ಮಾನನೀಯಾ ಮಹಾಪೂಜ್ಯಾ ಮಹಾಮಹಿಷಮರ್ದ್ದಿನೀ ।
ಮಹಿಷಾಸುರಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಮಾತಂಗೀ ಮಯವಾಸಿನೀ ॥ 136 ॥

ಮಾಧ್ವೀ ಮಧುಮಯೀ ಮುದ್ರಾ ಮುದ್ರಿಕಾ ಮನ್ತ್ರರೂಪಿಣೀ ।
ಮಹಾವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ದೂತೀ ಮೌಲಿಚನ್ದ್ರಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ 137 ॥

ಯಶಃಸ್ವರೂಪಿಣೀ ದೇವೀ ಯೋಗಮಾರ್ಗಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗಗಮ್ಯಾ ಚ ಯಾಮ್ಯೇಶೀ ಯೋಗರೂಪಿಣೀ ॥ 138 ॥

ಯಜ್ಞಾಂಗೀ ಚ ಯೋಗಮಯೀ ಜಪರೂಪಾ ಜಪಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಯುಗಾಖ್ಯಾ ಚ ಯುಗಾನ್ತಾ ಚ ಯೋನಿಮಂಡಲವಾಸಿನೀ ॥ 139 ॥

ಅಯೋನಿಜಾ ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಯೋಗಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ರಮಾ ರತಿಪ್ರಿಯಾ ನಿತ್ಯಂ ರತಿರಾಗವಿವರ್ದ್ಧಿನೀ ॥ 140 ॥

ರಮಣೀ ರಾಸಸಮ್ಭೂತಾ ರಮ್ಯಾ ರಾಸಪ್ರಿಯಾ ರಸಾ ।
ರಣೋತ್ಕಂಠಾ ರಣಸ್ಥಾ ಚ ವರಾ ರಂಗಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 141 ॥

ರೇವತೀ ರಣಜೈತ್ರೀ ಚ ರಸೋದ್ಭೂತಾ ರಣೋತ್ಸವಾ ।
ಲತಾ ಲಾವಣ್ಯರೂಪಾ ಚ ಲವಣಾಬ್ಧಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 142 ॥

ಲವಂಗಕುಸುಮಾರಾಧ್ಯಾ ಲೋಲಜಿಹ್ವಾ ಚ ಲೇಲಿಹಾ ।
ವಶಿನೀ ವನಸಂಸ್ಥಾ ಚ ವನಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾ ವರಾ ॥ 143 ॥

ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರೀ ಬುದ್ಧಿರೂಪಾ ಬುದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ಬುಧಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಶಮನೀ ಶ್ವೇತವರ್ಣಾ ಚ ಶಾಂಕರೀ ಶಿವಭಾಷಿಣೀ ॥ 144 ॥

ಶ್ಯಾಮ್ಯರೂಪಾ ಶಕ್ತಿರೂಪಾ ಶಕ್ತಿಬಿನ್ದುನಿವಾಸಿನೀ ।
ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಸರ್ವದಾತ್ರೀ ಸರ್ವಮಾತಾ ಚ ಶರ್ವರೀ ॥ 145 ॥

ಶಾಮ್ಭವೀ ಸಿದ್ಧಿದಾ ಸಿದ್ಧಾ ಸುಷುಮ್ನಾ ಸುರಭಾಸಿನೀ ।
ಸಹಸ್ರದಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಸಹಸ್ರದಲವರ್ತ್ತಿನೀ ॥ 146 ॥

ಹರಪ್ರಿಯಾ ಹರಧ್ಯೇಯಾ ಹೂँಕಾರಬೀಜರೂಪಿಣೀ ।
ಲಂಕೇಶ್ವರೀ ಚ ತರಲಾ ಲೋಮಮಾಂಸಪ್ರಪೂಜಿತಾ ॥ 147 ॥

ಕ್ಷೇಮ್ಯಾ ಕ್ಷೇಮಕರೀ ಕ್ಷಾಮಾ ಕ್ಷೀರಬಿನ್ದುಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಕ್ಷಿಪ್ತಚಿತ್ತಪ್ರದಾ ನಿತ್ಯಂ ಕ್ಷೌಮವಸ್ತ್ರವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 148 ॥

ಛಿನ್ನಾ ಚ ಚ್ಛಿನ್ನರೂಪಾ ಚ ಕ್ಷುಧಾ ಕ್ಷೌತ್ಕಾರರೂಪಿಣೀ ।
ಸರ್ವವರ್ಣಮಯೀ ದೇವೀ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 149 ॥

ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾತ್ರೀ ಚ ಸಮ್ಪದಾಪದ್ವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಸತ್ತ್ವರೂಪಾ ಚ ಸರ್ವಾರ್ಥಾ ಸರ್ವದೇವಪ್ರಪೂಜಿತಾ ॥ 150 ॥

ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಸರ್ವಮಾತಾ ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸುರಸೃತ್ಮಿಕಾ ।
ಸಿನ್ಧುರ್ಮನ್ದಾಕಿನೀ ಗಂಗಾ ನದೀಸಾಗರರೂಪಿಣೀ ॥ 151 ॥

ಸುಕೇಶೀ ಮುಕ್ತಕೇಶೀ ಚ ಡಾಕಿನೀ ವರವರ್ಣಿನೀ ।
ಜ್ಞಾನದಾ ಜ್ಞಾನಗಗನಾ ಸೋಮಮಂಡಲವಾಸಿನೀ ॥ 152 ॥

ಆಕಾಶನಿಲಯಾ ನಿತ್ಯಾ ಪರಮಾಕಾಶರೂಪಿಣೀ ।
ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಮಹಾನಿತ್ಯಾ ಮಹಾದೇವರಸೋದ್ಭವಾ ॥ 153 ॥

ಮಂಗಲಾ ಕಾಲಿಕಾ ಚಂಡಾ ಚಂಡನಾದಾತಿಭೀಷಣಾ ।
ಚಂಡಾಸುರಸ್ಯ ಮಥಿನೀ ಚಾಮುಂಡಾ ಚಪಲಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 154 ॥

ಚಂಡೀ ಚಾಮರಕೇಶೀ ಚ ಚಲತ್ಕುಂಡಲಧಾರಿಣೀ ।
ಮುಂಡಮಾಲಾಧರಾ ನಿತ್ಯಾ ಖಂಡಮುಂಡವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 155 ॥

ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾ ಮುಂಡಹಸ್ತಾ ವರಹಸ್ತಾ ವರಪ್ರದಾ ।
ಅಸಿಚರ್ಮಧರಾ ನಿತ್ಯಾ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಾ ಪರಾ ॥ 156 ॥

ಶೂಲಹಸ್ತಾ ಶಿವಹಸ್ತಾ ಘಂಟಾನಾದವಿಲಾಸಿನೀ ।
ಧನುರ್ಬಾಣಧರಾಽಽದಿತ್ಯಾ ನಾಗಹಸ್ತಾ ನಗಾತ್ಮಜಾ ॥ 157 ॥

ಮಹಿಷಾಸುರಹನ್ತ್ರೀ ಚ ರಕ್ತಬೀಜವಿನಾಶಿನೀ ।
ರಕ್ತರೂಪಾ ರಕ್ತಗಾ ಚ ರಕ್ತಹಸ್ತಾ ಭಯಪ್ರದಾ ॥ 158 ॥

ಅಸಿತಾ ಚ ಧರ್ಮಧರಾ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಾ ಪರಾ ।
ಧನುರ್ಬಾಣಧರಾ ನಿತ್ಯಾ ಧೂಮ್ರಲೋಚನನಾಶಿನೀ ॥ 159 ॥

ಪರಸ್ಥಾ ದೇವತಾಮೂರ್ತಿಃ ಶರ್ವಾಣೀ ಶಾರದಾ ಪರಾ ।
ನಾನಾವರ್ಣವಿಭೂಷಾಂಗೀ ನಾನಾರಾಗಸಮಾಪಿನೀ ॥ 160 ॥

ಪಶುವಸ್ತ್ರಪರೀಧಾನಾ ಪುಷ್ಪಾಯುಧಧರಾ ಪರಾ ।
ಮುಕ್ತರಂಜಿತಮಾಲಾಢ್ಯಾ ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 161 ॥

ಸ್ವರ್ಣಕುಂಡಲಭೂಷಾ ಚ ಸ್ವರ್ಣಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಿತಾ ।
ಸುನ್ದರಾಂಗೀ ಸುವರ್ಣಾಭಾ ಶಾಮ್ಭವೀ ಶಕಟಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 162 ॥

ಸರ್ವಲೋಕೇಶವಿದ್ಯಾ ಚ ಮೋಹಸಮ್ಮೋಹಕಾರಿಣೀ ।
ಶ್ರೇಯಸೀ ಸೃಷ್ಟಿರೂಪಾ ಚ ಚ್ಛಿನ್ನಚ್ಛದ್ಮಮಯೀ ಚ್ಛಲಾ ॥ 163 ॥

ಛಿನ್ನಮುಂಡಧರಾ ನಿತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾನನ್ದವಿಧಾಯಿನೀ ।
ನನ್ದಾ ಪೂರ್ಣಾ ಚ ರಿಕ್ತಾ ಚ ತಿಥಯಃ ಪೂರ್ಣಷೋಡಶೀ ॥ 164 ॥

ಕುಹೂಃ ಸಂಕ್ರಾನ್ತಿರೂಪಾ ಚ ಪಂಚಪರ್ವವಿಲಾಸಿನೀ ।
ಪಂಚಬಾಣಧರಾ ನಿತ್ಯಾ ಪಂಚಮಪ್ರೀತಿದಾ ಪರಾ ॥ 165 ॥

ಪಂಚಪತ್ರಾಭಿಲಾಷಾ ಚ ಪಂಚಾಮೃತವಿಲಾಸಿನೀ ।
ಪಂಚಾಲೀ ಪಂಚಮೀ ದೇವೀ ಪಂಚರಕ್ತಪ್ರಸಾರಿಣೀ ॥ 166 ॥

ಪಂಚಬಾಣಧರಾ ನಿತ್ಯಾ ನಿತ್ಯದಾತ್ರೀ ದಯಾಪರಾ ।
ಪಲಲಾದಿಪ್ರಿಯಾ ನಿತ್ಯಾಽಪಶುಗಮ್ಯಾ ಪರೇಶಿತಾ ॥ 167 ॥

ಪರಾ ಪರರಹಸ್ಯಾ ಚ ಪರಮಪ್ರೇಮವಿಹ್ವಲಾ ।
ಕುಲಿನಾ ಕೇಶಿಮಾರ್ಗಸ್ಥಾ ಕುಲಮಾರ್ಗಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ 168 ॥

ಕುಲಾಕುಲಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಕುಲಾರ್ಣವಮಯೀ ಕುಲಾ ।
ರುಕ್ಮಾ ಚ ಕಾಲರೂಪಾ ಚ ಕಾಲಕಮ್ಪನಕಾರಿಣೀ ॥ 169 ॥

ವಿಲಾಸರೂಪಿಣೀ ಭದ್ರಾ ಕುಲಾಕುಲನಮಸ್ಕೃತಾ ।
ಕುಬೇರವಿತ್ತಧಾತ್ರೀ ಚ ಕುಮಾರಜನನೀ ಪರಾ ॥ 170 ॥

ಕುಮಾರೀರೂಪಸಂಸ್ಥಾ ಚ ಕುಮಾರೀಪೂಜನಾಮ್ಬಿಕಾ ।
ಕುರಂಗನಯನಾ ದೇವೀ ದಿನೇಶಾಸ್ಯಾಽಪರಾಜಿತಾ ॥ 171 ॥

ಕುಂಡಲೀಕದಲೀ ಸೇನಾ ಕುಮಾರ್ಗರಹಿತಾ ವರಾ ।
ಅನತರೂಪಾಽನನ್ತಸ್ಥಾ ಆನನ್ದಸಿನ್ಧುವಾಸಿನೀ ॥ 172 ॥

ಇಲಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ ದೇವೀ ಇಈಭೇದಭಯಂಕರೀ ।
ಇಡಾ ಚ ಪಿಂಗಲಾ ನಾಡೀ ಇಕಾರಾಕ್ಷರರೂಪಿಣೀ ॥ 173 ॥

ಉಮಾ ಚೋತ್ಪತ್ತಿರೂಪಾ ಚ ಉಚ್ಚಭಾವವಿನಾಶಿನೀ ।
ಋಗ್ವೇದಾ ಚ ನಿರಾರಾಧ್ಯಾ ಯಜುರ್ವೇದಪ್ರಪೂಜಿತಾ ॥ 174 ॥

ಸಾಮವೇದೇನ ಸಂಗೀತಾ ಅಥರ್ವವೇದಭಾಷಿಣೀ ।
ಋಕಾರರೂಪಿಣೀ ಋಕ್ಷಾ ನಿರಕ್ಷರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 175 ॥

ಅಹಿದುರ್ಗಾಸಮಾಚಾರಾ ಇಕಾರಾರ್ಣಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಓಂಕಾರಾ ಪ್ರಣವಸ್ಥಾ ಚ ಓಂಕಾರಾದಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 176 ॥

ಅನುಲೋಮವಿಲೋಮಸ್ಥಾ ಥಕಾರವರ್ಣಸಮ್ಭವಾ ।
ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣಬೀಜಾಢ್ಯಾ ಪಂಚಾಶನ್ಮುಂಡಮಾಲಿಕಾ ॥ 177 ॥

ಪ್ರತ್ಯೇಕಾ ದಶಸಂಖ್ಯಾ ಚ ಷೋಡಶೀ ಚ್ಛಿನ್ನಮಸ್ತಕಾ ।
ಷಡಂಗಯುವತೀಪೂಜ್ಯಾ ಷಡಂಗರೂಪವರ್ಜಿತಾ ॥ 178 ॥

ಷಡ್ವಕ್ತ್ರಸಂಶ್ರಿತಾ ನಿತ್ಯಾ ವಿಶ್ವೇಶೀ ಖಡ್ಗದಾಲಯಾ ।
ಮಾಲಾಮನ್ತ್ರಮಯೀ ಮನ್ತ್ರಜಪಮಾತಾ ಮದಾಲಸಾ ॥ 179 ॥

ಸರ್ವವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ಶಕ್ತಿಃ ಸರ್ವಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಇತಿ ಶ್ರೀಚ್ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾಯಾ ನಾಮಸಹಸ್ರಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 180 ॥

ಪೂಜಾಕ್ರಮೇಣ ಕಥಿತಂ ಸಾಧಕಾನಾಂ ಸುಖಾವಹಮ್ ।
ಗೋಪನೀಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 181 ॥

ಅರ್ದ್ಧರಾತ್ರೇ ಮುಕ್ತಕೇಶೋ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತೋ ಭವೇನ್ನರಃ ।
ಜಪಿತ್ವಾ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಚ ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 182 ॥

ವಿದ್ಯಾಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ಷಣ್ಮಾಸಾಭ್ಯಾಸಯೋಗತಃ ।
ಯೇನ ಕೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ದೇವೀಭಕ್ತಿಪರೋ ಭವೇತ್ ॥ 183 ॥

ಅಖಿಲಾನ್ಸ್ತಮ್ಭಯೇಲ್ಲೋಕಾಂರಾಜ್ಞೋಽಪಿ ಮೋಹಯೇತ್ಸದಾ ।
ಆಕರ್ಷಯೇದ್ದೇವಶಕ್ತಿಂ ಮಾರಯೇದ್ದೇವಿ ವಿದ್ವಿಷಮ್ ॥ 184 ॥

ಶತ್ರವೋ ದಾಸತಾಂ ಯಾನ್ತಿ ಯಾನ್ತಿ ಪಾಪಾನಿ ಸಂಕ್ಷಯಮ್ ।
ಮೃತ್ಯುಶ್ಚ ಕ್ಷಯತಾಂ ಯಾತಿ ಪಠನಾದ್ಭಾಷಣಾತ್ಪ್ರಿಯೇ ॥ 185 ॥

ಪ್ರಶಸ್ತಾಯಾಃ ಪ್ರಸಾದೇನ ಕಿಂ ನ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಭೂತಲೇ ।
ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಂ ಪರಂ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಯನಂ ಮಹತ್ ॥ 186 ॥

ಧೃತ್ವಾ ಬಾಹೌ ಮಹಾಸಿದ್ಧಿಃ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ಅನಯಾ ಸದೃಶೀ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯತೇ ನ ಮಹೇಶ್ವರಿ ॥ 187 ॥

ವಾರಮೇಕಂ ತು ಯೋಽಧೀತೇ ಸರ್ವಸಿದ್ಧೀಶ್ವರೋ ಭವೇತ್ ।
ಕುಲವಾರೇ ಕುಲಾಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಕುಹೂಸಂಕ್ರಾನ್ತಿಪರ್ವಸು ॥ 188 ॥

ಯಶ್ಚೇಮಂ ಪಠತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ತಸ್ಯ ಸಮ್ಯಕ್ಫಲಂ ಶೃಣು ।
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 189 ॥

ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ತುತ್ವಾ ಮಹಾದೇವಿ ಸರ್ವಪಾಪಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ।
ಸರ್ವಪಾಪೈರ್ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧೀಶ್ವರೋ ಭವೇತ್ ॥ 190 ॥

ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ವಾ ನಿಶೀಥೇ ಚ ಚತುಷ್ಪಥಗತೋ ನರಃ ।
ಮಾಷಭಕ್ತಬಲಿಂ ದತ್ವಾ ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 191 ॥

ಸುದರ್ಶವಾಮವೇದ್ಯಾಂ ತು ಮಾಸತ್ರಯವಿಧಾನತಃ ।
ದುರ್ಜಯಃ ಕಾಮರೂಪಶ್ಚ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 192 ॥

ಕುಮಾರೀಪೂಜನಂ ನಾಮ ಮನ್ತ್ರಮಾತ್ರಂ ಪಠೇನ್ನರಃ ।
ಏತನ್ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಪಠನಾತ್ಸರ್ವಸಿದ್ಧೀಶ್ವರೋ ಭವೇತ್ ॥ 193 ॥

ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ದೇವಿ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪರಂ ನರಃ ।
ಜಪ್ತ್ವಾ ಸ್ತುತ್ವಾ ಮಹಾದೇವೀಂ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ॥ 194 ॥

ನ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಮಿದಂ ದೇವಿ ಸರ್ವದೇವನಮಸ್ಕೃತಮ್ ।
ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಂ ಗೋಪ್ತವ್ಯಂ ಪಶುಸಂಕಟೇ ॥ 195 ॥

ಇತಿ ಸಕಲವಿಭೂತೇರ್ಹೇತುಭೂತಂ ಪ್ರಶಸ್ತಂ ಪಠತಿ
ಯ ಇಹ ಮರ್ತ್ತ್ಯಶ್ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾಸ್ತವಂ ಚ ।
ಧನದ ಇವ ಧನಾಢ್ಯೋ ಮಾನನೀಯೋ ನೃಪಾಣಾಂ ಸ ಭವತಿ
ಚ ಜನಾನಾಮಾಶ್ರಯಃ ಸಿದ್ಧಿವೇತ್ತಾ ॥ 196 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಶ್ವಸಾರತನ್ತ್ರೇ ಶಿವಪಾರ್ವತೀಸಂವಾದೇ
ಶ್ರೀಚ್ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Chinnamasta Stotram:

1000 Names Sri Chinnamasta | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Chinnamasta | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top