Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Chinnamasta | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Chinnamasta Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીછિન્નમસ્તાસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
શ્રીદેવ્યુવાચ ।
દેવદેવ મહાદેવ સર્વશાસ્ત્રવિદાંવર ।
કૃપાં કુરુ જગન્નાથ કથયસ્વ મમ પ્રભો ॥ ૧ ॥

પ્રચણ્ડચણ્ડિકા દેવી સર્વલોકહિતૈષિણી ।
તસ્યાશ્ચ કથિતં સર્વં સ્તવં ચ કવચાદિકમ્ ॥ ૨ ॥

ઇદાનીં છિન્નમસ્તાયા નામ્નાં સાહસ્રકં શુભમ્ ।
ત્વં પ્રકાશય મે દેવ કૃપયા ભક્તવત્સલ ॥ ૩ ॥

શ્રીશિવ ઉવાચ ।
શૃણુ દેવિ પ્રવક્ષ્યામિ ચ્છિન્નાયાઃ સુમનોહરમ્ ।
ગોપનીયં પ્રયત્નેન યદીચ્છેદાત્મનો હિતમ્ ॥ ૪ ॥

ન વક્તવ્યં ચ કુત્રાપિ પ્રાણૈઃ કણ્ઠગતૈરપિ ।
તચ્છૃણુષ્વ મહેશાનિ સર્વં તત્કથયામિ તે ॥ ૫ ॥

વિના પૂજાં વિના ધ્યાનં વિના જાપ્યેન સિદ્ધ્યતિ ।
વિના ધ્યાનં તથા દેવિ વિના ભૂતાદિશોધનમ્ ॥ ૬ ॥

પઠનાદેવ સિદ્ધિઃ સ્યાત્સત્યં સત્યં વરાનને ।
પુરા કૈલાસશિખરે સર્વદેવસભાલયે ॥ ૭ ॥

પરિપપ્રચ્છ કથિતં તથા શૃણુ વરાનને ।
ૐ અસ્ય શ્રીપ્રચણ્ડચણ્ડિકાસહસ્રનામસ્તોત્રસ્ય ભૈરવ ઋષિઃ ,
સમ્રાટ્ છન્દઃ , પ્રચણ્ડચણ્ડિકા દેવતા ,
ધર્માર્થકામમોક્ષાર્થે પાઠે વિનિયોગઃ ॥ ૮ ॥

ૐ પ્રચણ્ડચણ્ડિકા ચણ્ડા ચણ્ડદૈત્યવિનાશિની ।
ચામુણ્ડા ચ સચણ્ડા ચ ચપલા ચારુદેહિની ॥ ૯ ॥

લલજિહ્વા ચલદ્રક્તા ચારુચન્દ્રનિભાનના ।
ચકોરાક્ષી ચણ્ડનાદા ચઞ્ચલા ચ મનોન્મદા ॥ ૧૦ ॥

ચેતના ચિતિસંસ્થા ચ ચિત્કલા જ્ઞાનરૂપિણી ।
મહાભયઙ્કરી દેવી વરદાભયધારિણી ॥ ૧૧ ॥

ભવાઢ્યા ભવરૂપા ચ ભવબન્ધવિમોચિની ।
ભવાની ભુવનેશી ચ ભવસંસારતારિણી ॥ ૧૨ ॥

ભવાબ્ધિર્ભવમોક્ષા ચ ભવબન્ધવિઘાતિની ।
ભાગીરથી ભગસ્થા ચ ભાગ્યભોગપ્રદાયિની ॥ ૧૩ ॥

કમલા કામદા દુર્ગા દુર્ગબન્ધવિમોચિની ।
દુર્દ્દર્શના દુર્ગરૂપા દુર્જ્ઞેયા દુર્ગનાશિની ॥ ૧૪ ॥

દીનદુઃખહરા નિત્યા નિત્યશોકવિનાશિની ।
નિત્યાનન્દમયા દેવી નિત્યં કલ્યાણકારિણી ॥ ૧૫ ॥

સર્વાર્થસાધનકરી સર્વસિદ્ધિસ્વરૂપિણી ।
સર્વક્ષોભણશક્તિશ્ચ સર્વવિદ્રાવિણી પરા ॥ ૧૬ ॥

સર્વરઞ્જનશક્તિશ્ચ સર્વોન્માદસ્વરૂપિણી ।
સર્વદા સિદ્ધિદાત્રી ચ સિદ્ધવિદ્યાસ્વરૂપિણી ॥ ૧૭ ॥

સકલા નિષ્કલા સિદ્ધા કલાતીતા કલામયી ।
કુલજ્ઞા કુલરૂપા ચ ચક્ષુરાનન્દદાયિની ॥ ૧૮ ॥

કુલીના સામરૂપા ચ કામરૂપા મનોહરા ।
કમલસ્થા કઞ્જમુખી કુઞ્જરેશ્વરગામિની ॥ ૧૯ ॥

કુલરૂપા કોટરાક્ષી કમલૈશ્વર્યદાયિની ।
કુન્તી કકુદ્મિની કુલ્લા કુરુકુલ્લા કરાલિકા ॥ ૨૦ ॥

કામેશ્વરી કામમાતા કામતાપવિમોચિની ।
કામરૂપા કામસત્વા કામકૌતુકકારિણી ॥ ૨૧ ॥

કારુણ્યહૃદયા ક્રીંક્રીંમન્ત્રરૂપા ચ કોટરા ।
કૌમોદકી કુમુદિની કૈવલ્યા કુલવાસિની ॥ ૨૨ ॥

કેશવી કેશવારાધ્યા કેશિદૈત્યનિષૂદિની ।
ક્લેશહા ક્લેશરહિતા ક્લેશસઙ્ઘવિનાશિની ॥ ૨૩ ॥

કરાલી ચ કરાલાસ્યા કરાલાસુરનાશિની ।
કરાલચર્માસિધરા કરાલકલનાશિની ॥ ૨૪ ॥

કઙ્કિની કઙ્કનિરતા કપાલવરધારિણી ।
ખડ્ગહસ્તા ત્રિનેત્રા ચ ખણ્ડમુણ્ડાસિધારિણી ॥ ૨૫ ॥

ખલહા ખલહન્ત્રી ચ ક્ષરન્તી ખગતા સદા ।
ગઙ્ગાગૌતમપૂજ્યા ચ ગૌરી ગન્ધર્વવાસિની ॥ ૨૬ ॥

ગન્ધર્વા ગગણારાધ્યા ગણા ગન્ધર્વસેવિતા ।
ગણત્કારગણા દેવી નિર્ગુણા ચ ગુણાત્મિકા ॥ ૨૭ ॥

ગુણતા ગુણદાત્રી ચ ગુણગૌરવદાયિની ।
ગણેશમાતા ગમ્ભીરા ગગણા જ્યોતિકારિણી ॥ ૨૮ ॥

ગૌરાઙ્ગી ચ ગયા ગમ્યા ગૌતમસ્થાનવાસિની ।
ગદાધરપ્રિયા જ્ઞેયા જ્ઞાનગમ્યા ગુહેશ્વરી ॥ ૨૯ ॥

ગાયત્રી ચ ગુણવતી ગુણાતીતા ગુણેશ્વરી ।
ગણેશજનની દેવી ગણેશવરદાયિની ॥ ૩૦ ॥

ગણાધ્યક્ષનુતા નિત્યા ગણાધ્યક્ષપ્રપૂજિતા ।
ગિરીશરમણી દેવી ગિરીશપરિવન્દિતા ॥ ૩૧ ॥

ગતિદા ગતિહા ગીતા ગૌતમી ગુરુસેવિતા ।
ગુરુપૂજ્યા ગુરુયુતા ગુરુસેવનતત્પરા ॥ ૩૨ ॥

ગન્ધદ્વારા ચ ગન્ધાઢ્યા ગન્ધાત્મા ગન્ધકારિણી ।
ગીર્વાણપતિસમ્પૂજ્યા ગીર્વાણપતિતુષ્ટિદા ॥ ૩૩ ॥

ગીર્વાણાધિશરમણી ગીર્વાણાધિશવન્દિતા ।
ગીર્વાણાધિશસંસેવ્યા ગીર્વાણાધિશહર્ષદા ॥ ૩૪ ॥

ગાનશક્તિર્ગાનગમ્યા ગાનશક્તિપ્રદાયિની ।
ગાનવિદ્યા ગાનસિદ્ધા ગાનસન્તુષ્ટમાનસા ॥ ૩૫ ॥

ગાનાતીતા ગાનગીતા ગાનહર્ષપ્રપૂરિતા ।
ગન્ધર્વપતિસંહૃષ્ટા ગન્ધર્વગુણમણ્ડિતા ॥ ૩૬ ॥

ગન્ધર્વગણસંસેવ્યા ગન્ધર્વગણમધ્યગા ।
ગન્ધર્વગણકુશલા ગન્ધર્વગણપૂજિતા ॥ ૩૭ ॥

ગન્ધર્વગણનિરતા ગન્ધર્વગણભૂષિતા ।
ઘર્ઘરા ઘોરરૂપા ચ ઘોરઘુર્ઘુરનાદિની ॥ ૩૮ ॥

ઘર્મબિન્દુસમુદ્ભૂતા ઘર્મબિન્દુસ્વરૂપિણી ।
ઘણ્ટારવા ઘનરવા ઘનરૂપા ઘનોદરી ॥ ૩૯ ॥

ઘોરસત્વા ચ ઘનદા ઘણ્ટાનાદવિનોદની ।
ઘોરચાણ્ડાલિની ઘોરા ઘોરચણ્ડવિનાશિની ॥ ૪૦ ॥

ઘોરદાનવદમની ઘોરદાનવનાશિની ।
ઘોરકર્માદિરહિતા ઘોરકર્મનિષેવિતા ॥ ૪૧ ॥

ઘોરતત્વમયી દેવી ઘોરતત્વવિમોચની ।
ઘોરકર્માદિરહિતા ઘોરકર્માદિપૂરિતા ॥ ૪૨ ॥

ઘોરકર્માદિનિરતા ઘોરકર્મપ્રવર્દ્ધિની ।
ઘોરભૂતપ્રમથિની ઘોરવેતાલનાશિની ॥ ૪૩ ॥

ઘોરદાવાગ્નિદમની ઘોરશત્રુનિષૂદિની ।
ઘોરમન્ત્રયુતા ચૈવ ઘોરમન્ત્રપ્રપૂજિતા ॥ ૪૪ ॥

ઘોરમન્ત્રમનોભિજ્ઞા ઘોરમન્ત્રફલપ્રદા ।
ઘોરમન્ત્રનિધિશ્ચૈવ ઘોરમન્ત્રકૃતાસ્પદા ॥ ૪૫ ॥

ઘોરમન્ત્રેશ્વરી દેવી ઘોરમન્ત્રાર્થમાનસા ।
ઘોરમન્ત્રાર્થતત્વજ્ઞા ઘોરમન્ત્રાર્થપારગા ॥ ૪૬ ॥

ઘોરમન્ત્રાર્થવિભવા ઘોરમન્ત્રાર્થબોધિની ।
ઘોરમન્ત્રાર્થનિચયા ઘોરમન્ત્રાર્થજન્મભૂઃ ॥ ૪૭ ॥

ઘોરમન્ત્રજપરતા ઘોરમન્ત્રજપોદ્યતા ।
ઙકારવર્ણાનિલયા ઙકારાક્ષરમણ્ડિતા ॥ ૪૮ ॥

ઙકારાપરરૂપા ઙકારાક્ષરરૂપિણી ।
ચિત્રરૂપા ચિત્રનાડી ચારુકેશી ચયપ્રભા ॥ ૪૯ ॥

ચઞ્ચલા ચઞ્ચલાકારા ચારુરૂપા ચ ચણ્ડિકા ।
ચતુર્વેદમયી ચણ્ડા ચણ્ડાલગણમણ્ડિતા ॥ ૫૦ ॥

ચાણ્ડાલચ્છેદિની ચણ્ડતપોનિર્મૂલકારિણી ।
ચતુર્ભુજા ચણ્ડરૂપા ચણ્ડમુણ્ડવિનાશિની ॥ ૫૧ ॥

ચન્દ્રિકા ચન્દ્રકીર્તિશ્ચ ચન્દ્રકાન્તિસ્તથૈવ ચ ।
ચન્દ્રાસ્યા ચન્દ્રરૂપા ચ ચન્દ્રમૌલિસ્વરૂપિણી ॥ ૫૨ ॥

ચન્દ્રમૌલિપ્રિયા ચન્દ્રમૌલિસન્તુષ્ટમાનસા ।
ચકોરબન્ધુરમણી ચકોરબન્ધુપૂજિતા ॥ ૫૩ ॥

ચક્રરૂપા ચક્રમયી ચક્રાકારસ્વરૂપિણી ।
ચક્રપાણિપ્રિયા ચક્રપાણિપ્રીતિદાયિની ॥ ૫૪ ॥

ચક્રપાણિરસાભિજ્ઞા ચક્રપાણિવરપ્રદા ।
ચક્રપાણિવરોન્મત્તા ચક્રપાણિસ્વરૂપિણી ॥ ૫૫ ॥

ચક્રપાણિશ્વરી નિત્યં ચક્રપાણિનમસ્કૃતા ।
ચક્રપાણિસમુદ્ભૂતા ચક્રપાણિગુણાસ્પદા ॥ ૫૬ ॥

ચન્દ્રાવલી ચન્દ્રવતી ચન્દ્રકોટિસમપ્રભા ।
ચન્દનાર્ચિતપાદાબ્જા ચન્દનાન્વિતમસ્તકા ॥ ૫૭ ॥

ચારુકીર્તિશ્ચારુનેત્રા ચારુચન્દ્રવિભૂષણા ।
ચારુભૂષા ચારુવેષા ચારુવેષપ્રદાયિની ॥ ૫૮ ॥

ચારુભૂષાભૂષિતાઙ્ગી ચતુર્વક્ત્રવરપ્રદા ।
ચતુર્વક્ત્રસમારાધ્યા ચતુર્વક્ત્રસમાશ્રિતા ॥ ૫૯ ॥

ચતુર્વક્ત્રચતુર્વાહા ચતુર્થી ચ ચતુર્દશી ।
ચિત્રા ચર્મણ્વતી ચૈત્રી ચન્દ્રભાગા ચ ચમ્પકા ॥ ૬૦ ॥

ચતુર્દ્દશયમાકારા ચતુર્દશયમાનુગા ।
ચતુર્દશયમપ્રીતા ચતુર્દશયમપ્રિયા ॥ ૬૧ ॥

છલસ્થા ચ્છિદ્રરૂપા ચ ચ્છદ્મદા ચ્છદ્મરાજિકા ।
છિન્નમસ્તા તથા ચ્છિન્ના ચ્છિન્નમુણ્ડવિધારિણી ॥ ૬૨ ॥

જયદા જયરૂપા ચ જયન્તી જયમોહિની ।
જયા જીવનસંસ્થા ચ જાલન્ધરનિવાસિની ॥ ૬૩ ॥

જ્વાલામુખી જ્વાલદાત્રી જાજ્વલ્યદહનોપમા ।
જગદ્વન્દ્યા જગત્પૂજ્યા જગત્ત્રાણપરાયણા ॥ ૬૪ ॥

જગતી જગતાધારા જન્મમૃત્યુજરાપહા ।
જનની જન્મભૂમિશ્ચજન્મદા જયશાલિની ॥ ૬૫ ॥

જ્વરરોગહરા જ્વાલા જ્વાલામાલાપ્રપૂરિતા ।
જમ્ભારાતીશ્વરી જમ્ભારાતિવૈભવકારિણી ॥ ૬૬ ॥

જમ્ભારાતિસ્તુતા જમ્ભારાતિશત્રુનિષૂદિની ।
જયદુર્ગા જયારાધ્યા જયકાલી જયેશ્વરી ॥ ૬૭ ॥

જયતારા જયાતીતા જયશઙ્કરવલ્લભા ।
જયદા જહ્નુતનયા જલધિત્રાસકારિણી ॥ ૬૮ ॥

જલધિવ્યાધિદમની જલધિજ્વરનાશિની ।
જઙ્ગમેશી જાડ્યહરા જાડ્યસઙ્ઘનિવારિણી ॥ ૬૯ ॥

જાડ્યગ્રસ્તજનાતીતા જાડ્યરોગનિવારિણી ।
જન્મદાત્રી જન્મહર્ત્રી જયઘોષસમન્વિતા ॥ ૭૦ ॥

જપયોગસમાયુક્તા જપયોગવિનોદિની ।
જપયોગપ્રિયા જાપ્યા જપાતીતા જયસ્વના ॥ ૭૧ ॥

જાયાભાવસ્થિતા જાયા જાયાભાવપ્રપૂરણી ।
જપાકુસુમસઙ્કાશા જપાકુસુમપૂજિતા ॥ ૭૨ ॥

જપાકુસુમસમ્પ્રીતા જપાકુસુમમણ્ડિતા ।
જપાકુસુમવદ્ભાસા જપાકુસુમરૂપિણી ॥ ૭૩ ॥

જમદગ્નિસ્વરૂપા ચ જાનકી જનકાત્મજા ।
ઝઞ્ઝાવાતપ્રમુક્તાઙ્ગી ઝોરઝઙ્કારવાસિની ॥ ૭૪ ॥

ઝઙ્કારકારિણી ઝઞ્ઝાવાતરૂપા ચ ઝઙ્કરી ।
ઞકારાણુસ્વરૂપા ચ ટનટઙ્કારનાદિની ॥ ૭૫ ॥

ટઙ્કારી ટકુવાણી ચ ઠકારાક્ષરરૂપિણી ।
ડિણ્ડિમા ચ તથા ડિમ્ભા ડિણ્ડુડિણ્ડિમનાદિની ॥ ૭૬ ॥

ઢક્કામયી ઢિલમયી નૃત્યશબ્દા વિલાસિની ।
ઢક્કા ઢક્કેશ્વરી ઢક્કાશબ્દરૂપા તથૈવ ચ ॥ ૭૭ ॥

ઢક્કાનાદપ્રિયા ઢક્કાનાદસન્તુષ્ટમાનસા ।
ણઙ્કારા ણાક્ષરમયી ણાક્ષરાદિસ્વરૂપિણી ॥ ૭૮ ॥

ત્રિપુરા ત્રિપુરમયી ચૈવ ત્રિશક્તિસ્ત્રિગુણાત્મિકા ।
તામસી ચ ત્રિલોકેશી ત્રિપુરા ચ ત્રયીશ્વરી ॥ ૭૯ ॥

ત્રિવિદ્યા ચ ત્રિરૂપા ચ ત્રિનેત્રા ચ ત્રિરૂપિણી ।
તારિણી તરલા તારા તારકારિપ્રપૂજિતા ॥ ૮૦ ॥

તારકારિસમારાધ્યા તારકારિવરપ્રદા ।
તારકારિપ્રસૂસ્તન્વી તરુણી તરલપ્રભા ॥ ૮૧ ॥

ત્રિરૂપા ચ ત્રિપુરગા ત્રિશૂલવરધારિણી ।
ત્રિશૂલિની તન્ત્રમયી તન્ત્રશાસ્ત્રવિશારદા ॥ ૮૨ ॥

તન્ત્રરૂપા તપોમૂર્તિસ્તન્ત્રમન્ત્રસ્વરૂપિણી ।
તડિત્તડિલ્લતાકારા તત્વજ્ઞાનપ્રદાયિની ॥ ૮૩ ॥

તત્વજ્ઞાનેશ્વરી દેવી તત્વજ્ઞાનપ્રબોધિની ।
ત્રયીમયી ત્રયીસેવ્યા ત્ર્યક્ષરી ત્ર્યક્ષરેશ્વરી ॥ ૮૪ ॥

તાપવિધ્વંસિની તાપસઙ્ઘનિર્મૂલકારિણી ।
ત્રાસકર્ત્રી ત્રાસહર્ત્રી ત્રાસદાત્રી ચ ત્રાસહા ॥ ૮૫ ॥

તિથીશા તિથિરૂપા ચ તિથિસ્થા તિથિપૂજિતા ।
તિલોત્તમા ચ તિલદા તિલપ્રિતા તિલેશ્વરી ॥ ૮૬ ॥

ત્રિગુણા ત્રિગુણાકારા ત્રિપુરી ત્રિપુરાત્મિકા ।
ત્રિકુટા ત્રિકુટાકારા ત્રિકુટાચલમધ્યગા ॥ ૮૭ ॥

ત્રિજટા ચ ત્રિનેત્રા ચ ત્રિનેત્રવરસુન્દરી ।
તૃતીયા ચ ત્રિવર્ષા ચ ત્રિવિધા ત્રિમતેશ્વરી ॥ ૮૮ ॥

ત્રિકોણસ્થા ત્રિકોણેશી ત્રિકોણયન્ત્રમધ્યગા ।
ત્રિસન્ધ્યા ચ ત્રિસન્ધ્યાર્ચ્યા ત્રિપદા ત્રિપદાસ્પદા ॥ ૮૯ ॥

સ્થાનસ્થિતા સ્થલસ્થા ચ ધન્યસ્થલનિવાસિની ।
થકારાક્ષરરૂપા ચ સ્થલરૂપા તથૈવ ચ ॥ ૯૦ ॥

સ્થૂલહસ્તા તથા સ્થૂલા સ્થૈર્યરૂપપ્રકાશિની ।
દુર્ગા દુર્ગાર્તિહન્ત્રી ચ દુર્ગબન્ધવિમોચિની ॥ ૯૧ ॥

દેવી દાનવસંહન્ત્રી દનુજ્યેષ્ઠનિષૂદિની ।
દારાપત્યપ્રદા નિત્યા શઙ્કરાર્દ્ધાઙ્ગધારિણી ॥ ૯૨ ॥

દિવ્યાઙ્ગી દેવમાતા ચ દેવદુષ્ટવિનાશિની ।
દીનદુઃખહરા દીનતાપનિર્મૂલકારિણી ॥ ૯૩ ॥

દીનમાતા દીનસેવ્યા દીનદમ્ભવિનાશિની ।
દનુજધ્વંસિની દેવી દેવકી દેવવલ્લભા ॥ ૯૪ ॥

દાનવારિપ્રિયા દીર્ઘા દાનવારિપ્રપૂજિતા ।
દીર્ઘસ્વરા દીર્ઘતનુર્દ્દીર્ઘદુર્ગતિનાશિની ॥ ૯૫ ॥

દીર્ઘનેત્રા દીર્ઘચક્ષુર્દ્દીર્ઘકેશી દિગમ્બરા ।
દિગમ્બરપ્રિયા દાન્તા દિગમ્બરસ્વરૂપિણી ॥ ૯૬ ॥

દુઃખહીના દુઃખહરા દુઃખસાગરતારિણી ।
દુઃખદારિદ્ર્યશમની દુઃખદારિદ્ર્યકારિણી ॥ ૯૭ ॥

દુઃખદા દુસ્સહા દુષ્ટખણ્ડનૈકસ્વરૂપિણી ।
દેવવામા દેવસેવ્યા દેવશક્તિપ્રદાયિની ॥ ૯૮ ॥

દામિની દામિનીપ્રીતા દામિનીશતસુન્દરી ।
દામિનીશતસંસેવ્યા દામિનીદામભૂષિતા ॥ ૯૯ ॥

દેવતાભાવસન્તુષ્ટા દેવતાશતમધ્યગા ।
દયાર્દ્દરા ચ દયારૂપા દયાદાનપરાયણા ॥ ૧૦૦ ॥

દયાશીલા દયાસારા દયાસાગરસંસ્થિતા ।
દશવિદ્યાત્મિકા દેવી દશવિદ્યાસ્વરૂપિણી ॥ ૧૦૧ ॥

ધરણી ધનદા ધાત્રી ધન્યા ધન્યપરા શિવા ।
ધર્મરૂપા ધનિષ્ઠા ચ ધેયા ચ ધીરગોચરા ॥ ૧૦૨ ॥

ધર્મરાજેશ્વરી ધર્મકર્મરૂપા ધનેશ્વરી ।
ધનુર્વિદ્યા ધનુર્ગમ્યા ધનુર્દ્ધરવરપ્રદા ॥ ૧૦૩ ॥

ધર્મશીલા ધર્મલીલા ધર્મકર્મવિવર્જિતા ।
ધર્મદા ધર્મનિરતા ધર્મપાખણ્ડખણ્ડિની ॥ ૧૦૪ ॥

ધર્મેશી ધર્મરૂપા ચ ધર્મરાજવરપ્રદા ।
ધર્મિણી ધર્મગેહસ્થા ધર્માધર્મસ્વરૂપિણી ॥ ૧૦૫ ॥

ધનદા ધનદપ્રીતા ધનધાન્યસમૃદ્ધિદા ।
ધનધાન્યસમૃદ્ધિસ્થા ધનધાન્યવિનાશિની ॥ ૧૦૬ ॥

ધર્મનિષ્ઠા ધર્મધીરા ધર્મમાર્ગરતા સદા ।
ધર્મબીજકૃતસ્થાના ધર્મબીજસુરક્ષિણી ॥ ૧૦૭ ॥

ધર્મબીજેશ્વરી ધર્મબીજરૂપા ચ ધર્મગા ।
ધર્મબીજસમુદ્ભૂતા ધર્મબીજસમાશ્રિતા ॥ ૧૦૮ ॥

ધરાધરપતિપ્રાણા ધરાધરપતિસ્તુતા ।
ધરાધરેન્દ્રતનુજા ધરાધરેન્દ્રવન્દિતા ॥ ૧૦૯ ॥

ધરાધરેન્દ્રગેહસ્થા ધરાધરેન્દ્રપાલિની ।
ધરાધરેન્દ્રસર્વાર્તિનાશિની ધર્મપાલિની ॥ ૧૧૦ ॥

નવીના નિર્મ્મલા નિત્યા નાગરાજપ્રપૂજિતા ।
નાગેશ્વરી નાગમાતા નાગકન્યા ચ નગ્નિકા ॥ ૧૧૧ ॥

નિર્લેપા નિર્વિકલ્પા ચ નિર્લોમા નિરુપદ્રવા ।
નિરાહારા નિરાકારા નિરઞ્જનસ્વરૂપિણી ॥ ૧૧૨ ॥

નાગિની નાગવિભવા નાગરાજપરિસ્તુતા ।
નાગરાજગુણજ્ઞા ચ નાગરાજસુખપ્રદા ॥ ૧૧૩ ॥

નાગલોકગતા નિત્યં નાગલોકનિવાસિની ।
નાગલોકેશ્વરી નાગભાગિની નાગપૂજિતા ॥ ૧૧૪ ॥

નાગમધ્યસ્થિતા નાગમોહસંક્ષોભદાયિની ।
નૃત્યપ્રિયા નૃત્યવતી નૃત્યગીતપરાયણા ॥ ૧૧૫ ॥

નૃત્યેશ્વરી નર્તકી ચ નૃત્યરૂપા નિરાશ્રયા ।
નારાયણી નરેન્દ્રસ્થા નરમુણ્ડાસ્થિમાલિની ॥ ૧૧૬ ॥

નરમાંસપ્રિયા નિત્યા નરરક્તપ્રિયા સદા ।
નરરાજેશ્વરી નારીરૂપા નારીસ્વરૂપિણી ॥ ૧૧૭ ॥

નારીગણાર્ચિતા નારીમધ્યગા નૂતનામ્બરા ।
નર્મદા ચ નદીરૂપા નદીસઙ્ગમસંસ્થિતા ॥ ૧૧૮ ॥

નર્મદેશ્વરસમ્પ્રીતા નર્મદેશ્વરરૂપિણી ।
પદ્માવતી પદ્મમુખી પદ્મકિઞ્જલ્કવાસિની ॥ ૧૧૯ ॥

પટ્ટવસ્ત્રપરીધાના પદ્મરાગવિભૂષિતા ।
પરમા પ્રીતિદા નિત્યં પ્રેતાસનનિવાસિની ॥ ૧૨૦ ॥

પરિપૂર્ણરસોન્મત્તા પ્રેમવિહ્વલવલ્લભા ।
પવિત્રાસવનિષ્પૂતા પ્રેયસી પરમાત્મિકા ॥ ૧૨૧ ॥

પ્રિયવ્રતપરા નિત્યં પરમપ્રેમદાયિની ।
પુષ્પપ્રિયા પદ્મકોશા પદ્મધર્મનિવાસિની ॥ ૧૨૨ ॥

ફેત્કારિણી તન્ત્રરૂપા ફેરુફેરવનાદિની ।
વંશિની વંશરૂપા ચ બગલા વામરૂપિણી ॥ ૧૨૩ ॥

વાઙ્મયી વસુધા ધૃષ્યા વાગ્ભવાખ્યા વરા નરા ।
બુદ્ધિદા બુદ્ધિરૂપા ચ વિદ્યા વાદસ્વરૂપિણી ॥ ૧૨૪ ॥

બાલા વૃદ્ધમયીરૂપા વાણી વાક્યનિવાસિની ।
વરુણા વાગ્વતી વીરા વીરભૂષણભૂષિતા ॥ ૧૨૫ ॥

વીરભદ્રાર્ચિતપદા વીરભદ્રપ્રસૂરપિ ।
વેદમાર્ગરતા વેદમન્ત્રરૂપા વષટ્ પ્રિયા ॥ ૧૨૬ ॥

વીણાવાદ્યસમાયુક્તા વીણાવાદ્યપરાયણા ।
વીણારવા તથા વીણાશબ્દરૂપા ચ વૈષ્ણવી ॥ ૧૨૭ ॥

વૈષ્ણવાચારનિરતા વૈષ્ણવાચારતત્પરા ।
વિષ્ણુસેવ્યા વિષ્ણુપત્ની વિષ્ણુરૂપા વરાનના ॥ ૧૨૮ ॥

વિશ્વેશ્વરી વિશ્વમાતા વિશ્વનિર્માણકારિણી ।
વિશ્વરૂપા ચ વિશ્વેશી વિશ્વસંહારકારિણી ॥ ૧૨૯ ॥

ભૈરવી ભૈરવારાધ્યા ભૂતભૈરવસેવિતા ।
ભૈરવેશી તથા ભીમા ભૈરવેશ્વરતુષ્ટિદા ॥ ૧૩૦ ॥

ભૈરવાધિશરમણી ભૈરવાધિશપાલિની ।
ભીમેશ્વરી ભીમમાતા ભીમશબ્દપરાયણા ॥ ૧૩૧ ॥

ભીમરૂપા ચ ભીમેશી ભીમા ભીમવરપ્રદા ।
ભીમપૂજિતપાદાબ્જા ભીમભૈરવપાલિની ॥ ૧૩૨ ॥

ભીમાસુરધ્વંસકરી ભીમદુષ્ટવિનાશિની ।
ભુવના ભુવનારાધ્યા ભવાની ભૂતિદા સદા ॥ ૧૩૩ ॥

ભયદા ભયહન્ત્રી ચ અભયા ભયરૂપિણી ।
ભીમનાદા વિહ્વલા ચ ભયભીતિવિનાશિની ॥ ૧૩૪ ॥

મત્તા પ્રમત્તરૂપા ચ મદોન્મત્તસ્વરૂપિણી ।
માન્યા મનોજ્ઞા માના ચ મઙ્ગલા ચ મનોહરા ॥ ૧૩૫ ॥

માનનીયા મહાપૂજ્યા મહામહિષમર્દ્દિની ।
મહિષાસુરહન્ત્રી ચ માતઙ્ગી મયવાસિની ॥ ૧૩૬ ॥

માધ્વી મધુમયી મુદ્રા મુદ્રિકા મન્ત્રરૂપિણી ।
મહાવિશ્વેશ્વરી દૂતી મૌલિચન્દ્રપ્રકાશિની ॥ ૧૩૭ ॥

યશઃસ્વરૂપિણી દેવી યોગમાર્ગપ્રદાયિની ।
યોગિની યોગગમ્યા ચ યામ્યેશી યોગરૂપિણી ॥ ૧૩૮ ॥

યજ્ઞાઙ્ગી ચ યોગમયી જપરૂપા જપાત્મિકા ।
યુગાખ્યા ચ યુગાન્તા ચ યોનિમણ્ડલવાસિની ॥ ૧૩૯ ॥

અયોનિજા યોગનિદ્રા યોગાનન્દપ્રદાયિની ।
રમા રતિપ્રિયા નિત્યં રતિરાગવિવર્દ્ધિની ॥ ૧૪૦ ॥

રમણી રાસસમ્ભૂતા રમ્યા રાસપ્રિયા રસા ।
રણોત્કણ્ઠા રણસ્થા ચ વરા રઙ્ગપ્રદાયિની ॥ ૧૪૧ ॥

રેવતી રણજૈત્રી ચ રસોદ્ભૂતા રણોત્સવા ।
લતા લાવણ્યરૂપા ચ લવણાબ્ધિસ્વરૂપિણી ॥ ૧૪૨ ॥

લવઙ્ગકુસુમારાધ્યા લોલજિહ્વા ચ લેલિહા ।
વશિની વનસંસ્થા ચ વનપુષ્પપ્રિયા વરા ॥ ૧૪૩ ॥

પ્રાણેશ્વરી બુદ્ધિરૂપા બુદ્ધિદાત્રી બુધાત્મિકા ।
શમની શ્વેતવર્ણા ચ શાઙ્કરી શિવભાષિણી ॥ ૧૪૪ ॥

શ્યામ્યરૂપા શક્તિરૂપા શક્તિબિન્દુનિવાસિની ।
સર્વેશ્વરી સર્વદાત્રી સર્વમાતા ચ શર્વરી ॥ ૧૪૫ ॥

શામ્ભવી સિદ્ધિદા સિદ્ધા સુષુમ્ના સુરભાસિની ।
સહસ્રદલમધ્યસ્થા સહસ્રદલવર્ત્તિની ॥ ૧૪૬ ॥

હરપ્રિયા હરધ્યેયા હૂઁકારબીજરૂપિણી ।
લઙ્કેશ્વરી ચ તરલા લોમમાંસપ્રપૂજિતા ॥ ૧૪૭ ॥

ક્ષેમ્યા ક્ષેમકરી ક્ષામા ક્ષીરબિન્દુસ્વરૂપિણી ।
ક્ષિપ્તચિત્તપ્રદા નિત્યં ક્ષૌમવસ્ત્રવિલાસિની ॥ ૧૪૮ ॥

છિન્ના ચ ચ્છિન્નરૂપા ચ ક્ષુધા ક્ષૌત્કારરૂપિણી ।
સર્વવર્ણમયી દેવી સર્વસમ્પત્પ્રદાયિની ॥ ૧૪૯ ॥

સર્વસમ્પત્પ્રદાત્રી ચ સમ્પદાપદ્વિભૂષિતા ।
સત્ત્વરૂપા ચ સર્વાર્થા સર્વદેવપ્રપૂજિતા ॥ ૧૫૦ ॥

સર્વેશ્વરી સર્વમાતા સર્વજ્ઞા સુરસૃત્મિકા ।
સિન્ધુર્મન્દાકિની ગઙ્ગા નદીસાગરરૂપિણી ॥ ૧૫૧ ॥

સુકેશી મુક્તકેશી ચ ડાકિની વરવર્ણિની ।
જ્ઞાનદા જ્ઞાનગગના સોમમણ્ડલવાસિની ॥ ૧૫૨ ॥

આકાશનિલયા નિત્યા પરમાકાશરૂપિણી ।
અન્નપૂર્ણા મહાનિત્યા મહાદેવરસોદ્ભવા ॥ ૧૫૩ ॥

મઙ્ગલા કાલિકા ચણ્ડા ચણ્ડનાદાતિભીષણા ।
ચણ્ડાસુરસ્ય મથિની ચામુણ્ડા ચપલાત્મિકા ॥ ૧૫૪ ॥

ચણ્ડી ચામરકેશી ચ ચલત્કુણ્ડલધારિણી ।
મુણ્ડમાલાધરા નિત્યા ખણ્ડમુણ્ડવિલાસિની ॥ ૧૫૫ ॥

ખડ્ગહસ્તા મુણ્ડહસ્તા વરહસ્તા વરપ્રદા ।
અસિચર્મધરા નિત્યા પાશાઙ્કુશધરા પરા ॥ ૧૫૬ ॥

શૂલહસ્તા શિવહસ્તા ઘણ્ટાનાદવિલાસિની ।
ધનુર્બાણધરાઽઽદિત્યા નાગહસ્તા નગાત્મજા ॥ ૧૫૭ ॥

મહિષાસુરહન્ત્રી ચ રક્તબીજવિનાશિની ।
રક્તરૂપા રક્તગા ચ રક્તહસ્તા ભયપ્રદા ॥ ૧૫૮ ॥

અસિતા ચ ધર્મધરા પાશાઙ્કુશધરા પરા ।
ધનુર્બાણધરા નિત્યા ધૂમ્રલોચનનાશિની ॥ ૧૫૯ ॥

પરસ્થા દેવતામૂર્તિઃ શર્વાણી શારદા પરા ।
નાનાવર્ણવિભૂષાઙ્ગી નાનારાગસમાપિની ॥ ૧૬૦ ॥

પશુવસ્ત્રપરીધાના પુષ્પાયુધધરા પરા ।
મુક્તરઞ્જિતમાલાઢ્યા મુક્તાહારવિલાસિની ॥ ૧૬૧ ॥

સ્વર્ણકુણ્ડલભૂષા ચ સ્વર્ણસિંહાસનસ્થિતા ।
સુન્દરાઙ્ગી સુવર્ણાભા શામ્ભવી શકટાત્મિકા ॥ ૧૬૨ ॥

સર્વલોકેશવિદ્યા ચ મોહસમ્મોહકારિણી ।
શ્રેયસી સૃષ્ટિરૂપા ચ ચ્છિન્નચ્છદ્મમયી ચ્છલા ॥ ૧૬૩ ॥

છિન્નમુણ્ડધરા નિત્યા નિત્યાનન્દવિધાયિની ।
નન્દા પૂર્ણા ચ રિક્તા ચ તિથયઃ પૂર્ણષોડશી ॥ ૧૬૪ ॥

કુહૂઃ સઙ્ક્રાન્તિરૂપા ચ પઞ્ચપર્વવિલાસિની ।
પઞ્ચબાણધરા નિત્યા પઞ્ચમપ્રીતિદા પરા ॥ ૧૬૫ ॥

પઞ્ચપત્રાભિલાષા ચ પઞ્ચામૃતવિલાસિની ।
પઞ્ચાલી પઞ્ચમી દેવી પઞ્ચરક્તપ્રસારિણી ॥ ૧૬૬ ॥

પઞ્ચબાણધરા નિત્યા નિત્યદાત્રી દયાપરા ।
પલલાદિપ્રિયા નિત્યાઽપશુગમ્યા પરેશિતા ॥ ૧૬૭ ॥

પરા પરરહસ્યા ચ પરમપ્રેમવિહ્વલા ।
કુલિના કેશિમાર્ગસ્થા કુલમાર્ગપ્રકાશિની ॥ ૧૬૮ ॥

કુલાકુલસ્વરૂપા ચ કુલાર્ણવમયી કુલા ।
રુક્મા ચ કાલરૂપા ચ કાલકમ્પનકારિણી ॥ ૧૬૯ ॥

વિલાસરૂપિણી ભદ્રા કુલાકુલનમસ્કૃતા ।
કુબેરવિત્તધાત્રી ચ કુમારજનની પરા ॥ ૧૭૦ ॥

કુમારીરૂપસંસ્થા ચ કુમારીપૂજનામ્બિકા ।
કુરઙ્ગનયના દેવી દિનેશાસ્યાઽપરાજિતા ॥ ૧૭૧ ॥

કુણ્ડલીકદલી સેના કુમાર્ગરહિતા વરા ।
અનતરૂપાઽનન્તસ્થા આનન્દસિન્ધુવાસિની ॥ ૧૭૨ ॥

ઇલાસ્વરૂપિણી દેવી ઇઈભેદભયઙ્કરી ।
ઇડા ચ પિઙ્ગલા નાડી ઇકારાક્ષરરૂપિણી ॥ ૧૭૩ ॥

ઉમા ચોત્પત્તિરૂપા ચ ઉચ્ચભાવવિનાશિની ।
ઋગ્વેદા ચ નિરારાધ્યા યજુર્વેદપ્રપૂજિતા ॥ ૧૭૪ ॥

સામવેદેન સઙ્ગીતા અથર્વવેદભાષિણી ।
ઋકારરૂપિણી ઋક્ષા નિરક્ષરસ્વરૂપિણી ॥ ૧૭૫ ॥

અહિદુર્ગાસમાચારા ઇકારાર્ણસ્વરૂપિણી ।
ૐકારા પ્રણવસ્થા ચ ૐકારાદિસ્વરૂપિણી ॥ ૧૭૬ ॥

અનુલોમવિલોમસ્થા થકારવર્ણસમ્ભવા ।
પઞ્ચાશદ્વર્ણબીજાઢ્યા પઞ્ચાશન્મુણ્ડમાલિકા ॥ ૧૭૭ ॥

પ્રત્યેકા દશસંખ્યા ચ ષોડશી ચ્છિન્નમસ્તકા ।
ષડઙ્ગયુવતીપૂજ્યા ષડઙ્ગરૂપવર્જિતા ॥ ૧૭૮ ॥

ષડ્વક્ત્રસંશ્રિતા નિત્યા વિશ્વેશી ખડ્ગદાલયા ।
માલામન્ત્રમયી મન્ત્રજપમાતા મદાલસા ॥ ૧૭૯ ॥

સર્વવિશ્વેશ્વરી શક્તિઃ સર્વાનન્દપ્રદાયિની ।
ઇતિ શ્રીચ્છિન્નમસ્તાયા નામસહસ્રમુત્તમમ્ ॥ ૧૮૦ ॥

પૂજાક્રમેણ કથિતં સાધકાનાં સુખાવહમ્ ।
ગોપનીયં ગોપનીયં ગોપનીયં ન સંશયઃ ॥ ૧૮૧ ॥

અર્દ્ધરાત્રે મુક્તકેશો ભક્તિયુક્તો ભવેન્નરઃ ।
જપિત્વા પૂજયિત્વા ચ પઠેન્નામસહસ્રકમ્ ॥ ૧૮૨ ॥

વિદ્યાસિદ્ધિર્ભવેત્તસ્ય ષણ્માસાભ્યાસયોગતઃ ।
યેન કેન પ્રકારેણ દેવીભક્તિપરો ભવેત્ ॥ ૧૮૩ ॥

અખિલાન્સ્તમ્ભયેલ્લોકાંરાજ્ઞોઽપિ મોહયેત્સદા ।
આકર્ષયેદ્દેવશક્તિં મારયેદ્દેવિ વિદ્વિષમ્ ॥ ૧૮૪ ॥

શત્રવો દાસતાં યાન્તિ યાન્તિ પાપાનિ સંક્ષયમ્ ।
મૃત્યુશ્ચ ક્ષયતાં યાતિ પઠનાદ્ભાષણાત્પ્રિયે ॥ ૧૮૫ ॥

પ્રશસ્તાયાઃ પ્રસાદેન કિં ન સિદ્ધ્યતિ ભૂતલે ।
ઇદં રહસ્યં પરમં પરં સ્વસ્ત્યયનં મહત્ ॥ ૧૮૬ ॥

ધૃત્વા બાહૌ મહાસિદ્ધિઃ પ્રાપ્યતે નાત્ર સંશયઃ ।
અનયા સદૃશી વિદ્યા વિદ્યતે ન મહેશ્વરિ ॥ ૧૮૭ ॥

વારમેકં તુ યોઽધીતે સર્વસિદ્ધીશ્વરો ભવેત્ ।
કુલવારે કુલાષ્ટમ્યાં કુહૂસઙ્ક્રાન્તિપર્વસુ ॥ ૧૮૮ ॥

યશ્ચેમં પઠતે વિદ્યાં તસ્ય સમ્યક્ફલં શૃણુ ।
અષ્ટોત્તરશતં જપ્ત્વા પઠેન્નામસહસ્રકમ્ ॥ ૧૮૯ ॥

ભક્ત્યા સ્તુત્વા મહાદેવિ સર્વપાપાત્પ્રમુચ્યતે ।
સર્વપાપૈર્વિનિર્મુક્તઃ સર્વસિદ્ધીશ્વરો ભવેત્ ॥ ૧૯૦ ॥

અષ્ટમ્યાં વા નિશીથે ચ ચતુષ્પથગતો નરઃ ।
માષભક્તબલિં દત્વા પઠેન્નામસહસ્રકમ્ ॥ ૧૯૧ ॥

સુદર્શવામવેદ્યાં તુ માસત્રયવિધાનતઃ ।
દુર્જયઃ કામરૂપશ્ચ મહાબલપરાક્રમઃ ॥ ૧૯૨ ॥

કુમારીપૂજનં નામ મન્ત્રમાત્રં પઠેન્નરઃ ।
એતન્મન્ત્રસ્ય પઠનાત્સર્વસિદ્ધીશ્વરો ભવેત્ ॥ ૧૯૩ ॥

ઇતિ તે કથિતં દેવિ સર્વસિદ્ધિપરં નરઃ ।
જપ્ત્વા સ્તુત્વા મહાદેવીં સર્વપાપૈઃ પ્રમુચ્યતે ॥ ૧૯૪ ॥

ન પ્રકાશ્યમિદં દેવિ સર્વદેવનમસ્કૃતમ્ ।
ઇદં રહસ્યં પરમં ગોપ્તવ્યં પશુસઙ્કટે ॥ ૧૯૫ ॥

ઇતિ સકલવિભૂતેર્હેતુભૂતં પ્રશસ્તં પઠતિ
ય ઇહ મર્ત્ત્યશ્છિન્નમસ્તાસ્તવં ચ ।
ધનદ ઇવ ધનાઢ્યો માનનીયો નૃપાણાં સ ભવતિ
ચ જનાનામાશ્રયઃ સિદ્ધિવેત્તા ॥ ૧૯૬ ॥

॥ ઇતિ શ્રીવિશ્વસારતન્ત્રે શિવપાર્વતીસંવાદે
શ્રીચ્છિન્નમસ્તાસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Chinnamasta Stotram:

1000 Names Sri Chinnamasta | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Chinnamasta | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top