Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Chinnamasta | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Chinnamasta Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീഛിന്നമസ്താസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।
ശ്രീദേവ്യുവാച ।
ദേവദേവ മഹാദേവ സര്‍വശാസ്ത്രവിദാംവര ।
കൃപാം കുരു ജഗന്നാഥ കഥയസ്വ മമ പ്രഭോ ॥ 1 ॥

പ്രചണ്ഡചണ്ഡികാ ദേവീ സര്‍വലോകഹിതൈഷിണീ ।
തസ്യാശ്ച കഥിതം സര്‍വം സ്തവം ച കവചാദികം ॥ 2 ॥

ഇദാനീം ഛിന്നമസ്തായാ നാംനാം സാഹസ്രകം ശുഭം ।
ത്വം പ്രകാശയ മേ ദേവ കൃപയാ ഭക്തവത്സല ॥ 3 ॥

ശ്രീശിവ ഉവാച ।
ശൃണു ദേവി പ്രവക്ഷ്യാമി ച്ഛിന്നായാഃ സുമനോഹരം ।
ഗോപനീയം പ്രയത്നേന യദീച്ഛേദാത്മനോ ഹിതം ॥ 4 ॥

ന വക്തവ്യം ച കുത്രാപി പ്രാണൈഃ കണ്ഠഗതൈരപി ।
തച്ഛൃണുഷ്വ മഹേശാനി സര്‍വം തത്കഥയാമി തേ ॥ 5 ॥

വിനാ പൂജാം വിനാ ധ്യാനം വിനാ ജാപ്യേന സിദ്ധ്യതി ।
വിനാ ധ്യാനം തഥാ ദേവി വിനാ ഭൂതാദിശോധനം ॥ 6 ॥

പഠനാദേവ സിദ്ധിഃ സ്യാത്സത്യം സത്യം വരാനനേ ।
പുരാ കൈലാസശിഖരേ സര്‍വദേവസഭാലയേ ॥ 7 ॥

പരിപപ്രച്ഛ കഥിതം തഥാ ശൃണു വരാനനേ ।
ഓം അസ്യ ശ്രീപ്രചണ്ഡചണ്ഡികാസഹസ്രനാമസ്തോത്രസ്യ ഭൈരവ ഋഷിഃ ,
സംരാട് ഛന്ദഃ , പ്രചണ്ഡചണ്ഡികാ ദേവതാ ,
ധര്‍മാര്‍ഥകാമമോക്ഷാര്‍ഥേ പാഠേ വിനിയോഗഃ ॥ 8 ॥

ഓം പ്രചണ്ഡചണ്ഡികാ ചണ്ഡാ ചണ്ഡദൈത്യവിനാശിനീ ।
ചാമുണ്ഡാ ച സചണ്ഡാ ച ചപലാ ചാരുദേഹിനീ ॥ 9 ॥

ലലജിഹ്വാ ചലദ്രക്താ ചാരുചന്ദ്രനിഭാനനാ ।
ചകോരാക്ഷീ ചണ്ഡനാദാ ചഞ്ചലാ ച മനോന്‍മദാ ॥ 10 ॥

ചേതനാ ചിതിസംസ്ഥാ ച ചിത്കലാ ജ്ഞാനരൂപിണീ ।
മഹാഭയങ്കരീ ദേവീ വരദാഭയധാരിണീ ॥ 11 ॥

ഭവാഢ്യാ ഭവരൂപാ ച ഭവബന്ധവിമോചിനീ ।
ഭവാനീ ഭുവനേശീ ച ഭവസംസാരതാരിണീ ॥ 12 ॥

ഭവാബ്ധിര്‍ഭവമോക്ഷാ ച ഭവബന്ധവിഘാതിനീ ।
ഭാഗീരഥീ ഭഗസ്ഥാ ച ഭാഗ്യഭോഗപ്രദായിനീ ॥ 13 ॥

കമലാ കാമദാ ദുര്‍ഗാ ദുര്‍ഗബന്ധവിമോചിനീ ।
ദുര്‍ദ്ദര്‍ശനാ ദുര്‍ഗരൂപാ ദുര്‍ജ്ഞേയാ ദുര്‍ഗനാശിനീ ॥ 14 ॥

ദീനദുഃഖഹരാ നിത്യാ നിത്യശോകവിനാശിനീ ।
നിത്യാനന്ദമയാ ദേവീ നിത്യം കല്യാണകാരിണീ ॥ 15 ॥

സര്‍വാര്‍ഥസാധനകരീ സര്‍വസിദ്ധിസ്വരൂപിണീ ।
സര്‍വക്ഷോഭണശക്തിശ്ച സര്‍വവിദ്രാവിണീ പരാ ॥ 16 ॥

സര്‍വരഞ്ജനശക്തിശ്ച സര്‍വോന്‍മാദസ്വരൂപിണീ ।
സര്‍വദാ സിദ്ധിദാത്രീ ച സിദ്ധവിദ്യാസ്വരൂപിണീ ॥ 17 ॥

സകലാ നിഷ്കലാ സിദ്ധാ കലാതീതാ കലാമയീ ।
കുലജ്ഞാ കുലരൂപാ ച ചക്ഷുരാനന്ദദായിനീ ॥ 18 ॥

കുലീനാ സാമരൂപാ ച കാമരൂപാ മനോഹരാ ।
കമലസ്ഥാ കഞ്ജമുഖീ കുഞ്ജരേശ്വരഗാമിനീ ॥ 19 ॥

കുലരൂപാ കോടരാക്ഷീ കമലൈശ്വര്യദായിനീ ।
കുന്തീ കകുദ്മിനീ കുല്ലാ കുരുകുല്ലാ കരാലികാ ॥ 20 ॥

കാമേശ്വരീ കാമമാതാ കാമതാപവിമോചിനീ ।
കാമരൂപാ കാമസത്വാ കാമകൌതുകകാരിണീ ॥ 21 ॥

കാരുണ്യഹൃദയാ ക്രീംക്രീമ്മന്ത്രരൂപാ ച കോടരാ ।
കൌമോദകീ കുമുദിനീ കൈവല്യാ കുലവാസിനീ ॥ 22 ॥

കേശവീ കേശവാരാധ്യാ കേശിദൈത്യനിഷൂദിനീ ।
ക്ലേശഹാ ക്ലേശരഹിതാ ക്ലേശസങ്ഘവിനാശിനീ ॥ 23 ॥

കരാലീ ച കരാലാസ്യാ കരാലാസുരനാശിനീ ।
കരാലചര്‍മാസിധരാ കരാലകലനാശിനീ ॥ 24 ॥

കങ്കിനീ കങ്കനിരതാ കപാലവരധാരിണീ ।
ഖഡ്ഗഹസ്താ ത്രിനേത്രാ ച ഖണ്ഡമുണ്ഡാസിധാരിണീ ॥ 25 ॥

ഖലഹാ ഖലഹന്ത്രീ ച ക്ഷരന്തീ ഖഗതാ സദാ ।
ഗങ്ഗാഗൌതമപൂജ്യാ ച ഗൌരീ ഗന്ധര്‍വവാസിനീ ॥ 26 ॥

ഗന്ധര്‍വാ ഗഗണാരാധ്യാ ഗണാ ഗന്ധര്‍വസേവിതാ ।
ഗണത്കാരഗണാ ദേവീ നിര്‍ഗുണാ ച ഗുണാത്മികാ ॥ 27 ॥

ഗുണതാ ഗുണദാത്രീ ച ഗുണഗൌരവദായിനീ ।
ഗണേശമാതാ ഗംഭീരാ ഗഗണാ ജ്യോതികാരിണീ ॥ 28 ॥

ഗൌരാങ്ഗീ ച ഗയാ ഗംയാ ഗൌതമസ്ഥാനവാസിനീ ।
ഗദാധരപ്രിയാ ജ്ഞേയാ ജ്ഞാനഗംയാ ഗുഹേശ്വരീ ॥ 29 ॥

ഗായത്രീ ച ഗുണവതീ ഗുണാതീതാ ഗുണേശ്വരീ ।
ഗണേശജനനീ ദേവീ ഗണേശവരദായിനീ ॥ 30 ॥

ഗണാധ്യക്ഷനുതാ നിത്യാ ഗണാധ്യക്ഷപ്രപൂജിതാ ।
ഗിരീശരമണീ ദേവീ ഗിരീശപരിവന്ദിതാ ॥ 31 ॥

ഗതിദാ ഗതിഹാ ഗീതാ ഗൌതമീ ഗുരുസേവിതാ ।
ഗുരുപൂജ്യാ ഗുരുയുതാ ഗുരുസേവനതത്പരാ ॥ 32 ॥

ഗന്ധദ്വാരാ ച ഗന്ധാഢ്യാ ഗന്ധാത്മാ ഗന്ധകാരിണീ ।
ഗീര്‍വാണപതിസമ്പൂജ്യാ ഗീര്‍വാണപതിതുഷ്ടിദാ ॥ 33 ॥

ഗീര്‍വാണാധിശരമണീ ഗീര്‍വാണാധിശവന്ദിതാ ।
ഗീര്‍വാണാധിശസംസേവ്യാ ഗീര്‍വാണാധിശഹര്‍ഷദാ ॥ 34 ॥

ഗാനശക്തിര്‍ഗാനഗംയാ ഗാനശക്തിപ്രദായിനീ ।
ഗാനവിദ്യാ ഗാനസിദ്ധാ ഗാനസന്തുഷ്ടമാനസാ ॥ 35 ॥

ഗാനാതീതാ ഗാനഗീതാ ഗാനഹര്‍ഷപ്രപൂരിതാ ।
ഗന്ധര്‍വപതിസംഹൃഷ്ടാ ഗന്ധര്‍വഗുണമണ്ഡിതാ ॥ 36 ॥

ഗന്ധര്‍വഗണസംസേവ്യാ ഗന്ധര്‍വഗണമധ്യഗാ ।
ഗന്ധര്‍വഗണകുശലാ ഗന്ധര്‍വഗണപൂജിതാ ॥ 37 ॥

ഗന്ധര്‍വഗണനിരതാ ഗന്ധര്‍വഗണഭൂഷിതാ ।
ഘര്‍ഘരാ ഘോരരൂപാ ച ഘോരഘുര്‍ഘുരനാദിനീ ॥ 38 ॥

ഘര്‍മബിന്ദുസമുദ്ഭൂതാ ഘര്‍മബിന്ദുസ്വരൂപിണീ ।
ഘണ്ടാരവാ ഘനരവാ ഘനരൂപാ ഘനോദരീ ॥ 39 ॥

ഘോരസത്വാ ച ഘനദാ ഘണ്ടാനാദവിനോദനീ ।
ഘോരചാണ്ഡാലിനീ ഘോരാ ഘോരചണ്ഡവിനാശിനീ ॥ 40 ॥

ഘോരദാനവദമനീ ഘോരദാനവനാശിനീ ।
ഘോരകര്‍മാദിരഹിതാ ഘോരകര്‍മനിഷേവിതാ ॥ 41 ॥

ഘോരതത്വമയീ ദേവീ ഘോരതത്വവിമോചനീ ।
ഘോരകര്‍മാദിരഹിതാ ഘോരകര്‍മാദിപൂരിതാ ॥ 42 ॥

ഘോരകര്‍മാദിനിരതാ ഘോരകര്‍മപ്രവര്‍ദ്ധിനീ ।
ഘോരഭൂതപ്രമഥിനീ ഘോരവേതാലനാശിനീ ॥ 43 ॥

ഘോരദാവാഗ്നിദമനീ ഘോരശത്രുനിഷൂദിനീ ।
ഘോരമന്ത്രയുതാ ചൈവ ഘോരമന്ത്രപ്രപൂജിതാ ॥ 44 ॥

ഘോരമന്ത്രമനോഭിജ്ഞാ ഘോരമന്ത്രഫലപ്രദാ ।
ഘോരമന്ത്രനിധിശ്ചൈവ ഘോരമന്ത്രകൃതാസ്പദാ ॥ 45 ॥

ഘോരമന്ത്രേശ്വരീ ദേവീ ഘോരമന്ത്രാര്‍ഥമാനസാ ।
ഘോരമന്ത്രാര്‍ഥതത്വജ്ഞാ ഘോരമന്ത്രാര്‍ഥപാരഗാ ॥ 46 ॥

ഘോരമന്ത്രാര്‍ഥവിഭവാ ഘോരമന്ത്രാര്‍ഥബോധിനീ ।
ഘോരമന്ത്രാര്‍ഥനിചയാ ഘോരമന്ത്രാര്‍ഥജന്‍മഭൂഃ ॥ 47 ॥

ഘോരമന്ത്രജപരതാ ഘോരമന്ത്രജപോദ്യതാ ।
ങകാരവര്‍ണാനിലയാ ങകാരാക്ഷരമണ്ഡിതാ ॥ 48 ॥

ങകാരാപരരൂപാ ങകാരാക്ഷരരൂപിണീ ।
ചിത്രരൂപാ ചിത്രനാഡീ ചാരുകേശീ ചയപ്രഭാ ॥ 49 ॥

ചഞ്ചലാ ചഞ്ചലാകാരാ ചാരുരൂപാ ച ചണ്ഡികാ ।
ചതുര്‍വേദമയീ ചണ്ഡാ ചണ്ഡാലഗണമണ്ഡിതാ ॥ 50 ॥

ചാണ്ഡാലച്ഛേദിനീ ചണ്ഡതപോനിര്‍മൂലകാരിണീ ।
ചതുര്‍ഭുജാ ചണ്ഡരൂപാ ചണ്ഡമുണ്ഡവിനാശിനീ ॥ 51 ॥

ചന്ദ്രികാ ചന്ദ്രകീര്‍തിശ്ച ചന്ദ്രകാന്തിസ്തഥൈവ ച ।
ചന്ദ്രാസ്യാ ചന്ദ്രരൂപാ ച ചന്ദ്രമൌലിസ്വരൂപിണീ ॥ 52 ॥

ചന്ദ്രമൌലിപ്രിയാ ചന്ദ്രമൌലിസന്തുഷ്ടമാനസാ ।
ചകോരബന്ധുരമണീ ചകോരബന്ധുപൂജിതാ ॥ 53 ॥

ചക്രരൂപാ ചക്രമയീ ചക്രാകാരസ്വരൂപിണീ ।
ചക്രപാണിപ്രിയാ ചക്രപാണിപ്രീതിദായിനീ ॥ 54 ॥

ചക്രപാണിരസാഭിജ്ഞാ ചക്രപാണിവരപ്രദാ ।
ചക്രപാണിവരോന്‍മത്താ ചക്രപാണിസ്വരൂപിണീ ॥ 55 ॥

ചക്രപാണിശ്വരീ നിത്യം ചക്രപാണിനമസ്കൃതാ ।
ചക്രപാണിസമുദ്ഭൂതാ ചക്രപാണിഗുണാസ്പദാ ॥ 56 ॥

ചന്ദ്രാവലീ ചന്ദ്രവതീ ചന്ദ്രകോടിസമപ്രഭാ ।
ചന്ദനാര്‍ചിതപാദാബ്ജാ ചന്ദനാന്വിതമസ്തകാ ॥ 57 ॥

ചാരുകീര്‍തിശ്ചാരുനേത്രാ ചാരുചന്ദ്രവിഭൂഷണാ ।
ചാരുഭൂഷാ ചാരുവേഷാ ചാരുവേഷപ്രദായിനീ ॥ 58 ॥

ചാരുഭൂഷാഭൂഷിതാങ്ഗീ ചതുര്‍വക്ത്രവരപ്രദാ ।
ചതുര്‍വക്ത്രസമാരാധ്യാ ചതുര്‍വക്ത്രസമാശ്രിതാ ॥ 59 ॥

ചതുര്‍വക്ത്രചതുര്‍വാഹാ ചതുര്‍ഥീ ച ചതുര്‍ദശീ ।
ചിത്രാ ചര്‍മണ്വതീ ചൈത്രീ ചന്ദ്രഭാഗാ ച ചമ്പകാ ॥ 60 ॥

ചതുര്‍ദ്ദശയമാകാരാ ചതുര്‍ദശയമാനുഗാ ।
ചതുര്‍ദശയമപ്രീതാ ചതുര്‍ദശയമപ്രിയാ ॥ 61 ॥

ഛലസ്ഥാ ച്ഛിദ്രരൂപാ ച ച്ഛദ്മദാ ച്ഛദ്മരാജികാ ।
ഛിന്നമസ്താ തഥാ ച്ഛിന്നാ ച്ഛിന്നമുണ്ഡവിധാരിണീ ॥ 62 ॥

ജയദാ ജയരൂപാ ച ജയന്തീ ജയമോഹിനീ ।
ജയാ ജീവനസംസ്ഥാ ച ജാലന്ധരനിവാസിനീ ॥ 63 ॥

ജ്വാലാമുഖീ ജ്വാലദാത്രീ ജാജ്വല്യദഹനോപമാ ।
ജഗദ്വന്ദ്യാ ജഗത്പൂജ്യാ ജഗത്ത്രാണപരായണാ ॥ 64 ॥

ജഗതീ ജഗതാധാരാ ജന്‍മമൃത്യുജരാപഹാ ।
ജനനീ ജന്‍മഭൂമിശ്ചജന്‍മദാ ജയശാലിനീ ॥ 65 ॥

ജ്വരരോഗഹരാ ജ്വാലാ ജ്വാലാമാലാപ്രപൂരിതാ ।
ജംഭാരാതീശ്വരീ ജംഭാരാതിവൈഭവകാരിണീ ॥ 66 ॥

ജംഭാരാതിസ്തുതാ ജംഭാരാതിശത്രുനിഷൂദിനീ ।
ജയദുര്‍ഗാ ജയാരാധ്യാ ജയകാലീ ജയേശ്വരീ ॥ 67 ॥

ജയതാരാ ജയാതീതാ ജയശങ്കരവല്ലഭാ ।
ജയദാ ജഹ്നുതനയാ ജലധിത്രാസകാരിണീ ॥ 68 ॥

ജലധിവ്യാധിദമനീ ജലധിജ്വരനാശിനീ ।
ജങ്ഗമേശീ ജാഡ്യഹരാ ജാഡ്യസങ്ഘനിവാരിണീ ॥ 69 ॥

ജാഡ്യഗ്രസ്തജനാതീതാ ജാഡ്യരോഗനിവാരിണീ ।
ജന്‍മദാത്രീ ജന്‍മഹര്‍ത്രീ ജയഘോഷസമന്വിതാ ॥ 70 ॥

ജപയോഗസമായുക്താ ജപയോഗവിനോദിനീ ।
ജപയോഗപ്രിയാ ജാപ്യാ ജപാതീതാ ജയസ്വനാ ॥ 71 ॥

ജായാഭാവസ്ഥിതാ ജായാ ജായാഭാവപ്രപൂരണീ ।
ജപാകുസുമസങ്കാശാ ജപാകുസുമപൂജിതാ ॥ 72 ॥

ജപാകുസുമസമ്പ്രീതാ ജപാകുസുമമണ്ഡിതാ ।
ജപാകുസുമവദ്ഭാസാ ജപാകുസുമരൂപിണീ ॥ 73 ॥

ജമദഗ്നിസ്വരൂപാ ച ജാനകീ ജനകാത്മജാ ।
ഝഞ്ഝാവാതപ്രമുക്താങ്ഗീ ഝോരഝങ്കാരവാസിനീ ॥ 74 ॥

ഝങ്കാരകാരിണീ ഝഞ്ഝാവാതരൂപാ ച ഝങ്കരീ ।
ഞകാരാണുസ്വരൂപാ ച ടനടങ്കാരനാദിനീ ॥ 75 ॥

ടങ്കാരീ ടകുവാണീ ച ഠകാരാക്ഷരരൂപിണീ ।
ഡിണ്ഡിമാ ച തഥാ ഡിംഭാ ഡിണ്ഡുഡിണ്ഡിമനാദിനീ ॥ 76 ॥

ഢക്കാമയീ ഢിലമയീ നൃത്യശബ്ദാ വിലാസിനീ ।
ഢക്കാ ഢക്കേശ്വരീ ഢക്കാശബ്ദരൂപാ തഥൈവ ച ॥ 77 ॥

ഢക്കാനാദപ്രിയാ ഢക്കാനാദസന്തുഷ്ടമാനസാ ।
ണങ്കാരാ ണാക്ഷരമയീ ണാക്ഷരാദിസ്വരൂപിണീ ॥ 78 ॥

ത്രിപുരാ ത്രിപുരമയീ ചൈവ ത്രിശക്തിസ്ത്രിഗുണാത്മികാ ।
താമസീ ച ത്രിലോകേശീ ത്രിപുരാ ച ത്രയീശ്വരീ ॥ 79 ॥

ത്രിവിദ്യാ ച ത്രിരൂപാ ച ത്രിനേത്രാ ച ത്രിരൂപിണീ ।
താരിണീ തരലാ താരാ താരകാരിപ്രപൂജിതാ ॥ 80 ॥

താരകാരിസമാരാധ്യാ താരകാരിവരപ്രദാ ।
താരകാരിപ്രസൂസ്തന്വീ തരുണീ തരലപ്രഭാ ॥ 81 ॥

ത്രിരൂപാ ച ത്രിപുരഗാ ത്രിശൂലവരധാരിണീ ।
ത്രിശൂലിനീ തന്ത്രമയീ തന്ത്രശാസ്ത്രവിശാരദാ ॥ 82 ॥

തന്ത്രരൂപാ തപോമൂര്‍തിസ്തന്ത്രമന്ത്രസ്വരൂപിണീ ।
തഡിത്തഡില്ലതാകാരാ തത്വജ്ഞാനപ്രദായിനീ ॥ 83 ॥

തത്വജ്ഞാനേശ്വരീ ദേവീ തത്വജ്ഞാനപ്രബോധിനീ ।
ത്രയീമയീ ത്രയീസേവ്യാ ത്ര്യക്ഷരീ ത്ര്യക്ഷരേശ്വരീ ॥ 84 ॥

താപവിധ്വംസിനീ താപസങ്ഘനിര്‍മൂലകാരിണീ ।
ത്രാസകര്‍ത്രീ ത്രാസഹര്‍ത്രീ ത്രാസദാത്രീ ച ത്രാസഹാ ॥ 85 ॥

തിഥീശാ തിഥിരൂപാ ച തിഥിസ്ഥാ തിഥിപൂജിതാ ।
തിലോത്തമാ ച തിലദാ തിലപ്രിതാ തിലേശ്വരീ ॥ 86 ॥

ത്രിഗുണാ ത്രിഗുണാകാരാ ത്രിപുരീ ത്രിപുരാത്മികാ ।
ത്രികുടാ ത്രികുടാകാരാ ത്രികുടാചലമധ്യഗാ ॥ 87 ॥

ത്രിജടാ ച ത്രിനേത്രാ ച ത്രിനേത്രവരസുന്ദരീ ।
തൃതീയാ ച ത്രിവര്‍ഷാ ച ത്രിവിധാ ത്രിമതേശ്വരീ ॥ 88 ॥

ത്രികോണസ്ഥാ ത്രികോണേശീ ത്രികോണയന്ത്രമധ്യഗാ ।
ത്രിസന്ധ്യാ ച ത്രിസന്ധ്യാര്‍ച്യാ ത്രിപദാ ത്രിപദാസ്പദാ ॥ 89 ॥

സ്ഥാനസ്ഥിതാ സ്ഥലസ്ഥാ ച ധന്യസ്ഥലനിവാസിനീ ।
ഥകാരാക്ഷരരൂപാ ച സ്ഥലരൂപാ തഥൈവ ച ॥ 90 ॥

സ്ഥൂലഹസ്താ തഥാ സ്ഥൂലാ സ്ഥൈര്യരൂപപ്രകാശിനീ ।
ദുര്‍ഗാ ദുര്‍ഗാര്‍തിഹന്ത്രീ ച ദുര്‍ഗബന്ധവിമോചിനീ ॥ 91 ॥

ദേവീ ദാനവസംഹന്ത്രീ ദനുജ്യേഷ്ഠനിഷൂദിനീ ।
ദാരാപത്യപ്രദാ നിത്യാ ശങ്കരാര്‍ദ്ധാങ്ഗധാരിണീ ॥ 92 ॥

ദിവ്യാങ്ഗീ ദേവമാതാ ച ദേവദുഷ്ടവിനാശിനീ ।
ദീനദുഃഖഹരാ ദീനതാപനിര്‍മൂലകാരിണീ ॥ 93 ॥

ദീനമാതാ ദീനസേവ്യാ ദീനദംഭവിനാശിനീ ।
ദനുജധ്വംസിനീ ദേവീ ദേവകീ ദേവവല്ലഭാ ॥ 94 ॥

ദാനവാരിപ്രിയാ ദീര്‍ഘാ ദാനവാരിപ്രപൂജിതാ ।
ദീര്‍ഘസ്വരാ ദീര്‍ഘതനുര്‍ദ്ദീര്‍ഘദുര്‍ഗതിനാശിനീ ॥ 95 ॥

ദീര്‍ഘനേത്രാ ദീര്‍ഘചക്ഷുര്‍ദ്ദീര്‍ഘകേശീ ദിഗംബരാ ।
ദിഗംബരപ്രിയാ ദാന്താ ദിഗംബരസ്വരൂപിണീ ॥ 96 ॥

ദുഃഖഹീനാ ദുഃഖഹരാ ദുഃഖസാഗരതാരിണീ ।
ദുഃഖദാരിദ്ര്യശമനീ ദുഃഖദാരിദ്ര്യകാരിണീ ॥ 97 ॥

ദുഃഖദാ ദുസ്സഹാ ദുഷ്ടഖണ്ഡനൈകസ്വരൂപിണീ ।
ദേവവാമാ ദേവസേവ്യാ ദേവശക്തിപ്രദായിനീ ॥ 98 ॥

ദാമിനീ ദാമിനീപ്രീതാ ദാമിനീശതസുന്ദരീ ।
ദാമിനീശതസംസേവ്യാ ദാമിനീദാമഭൂഷിതാ ॥ 99 ॥

ദേവതാഭാവസന്തുഷ്ടാ ദേവതാശതമധ്യഗാ ।
ദയാര്‍ദ്ദരാ ച ദയാരൂപാ ദയാദാനപരായണാ ॥ 100 ॥

ദയാശീലാ ദയാസാരാ ദയാസാഗരസംസ്ഥിതാ ।
ദശവിദ്യാത്മികാ ദേവീ ദശവിദ്യാസ്വരൂപിണീ ॥ 101 ॥

ധരണീ ധനദാ ധാത്രീ ധന്യാ ധന്യപരാ ശിവാ ।
ധര്‍മരൂപാ ധനിഷ്ഠാ ച ധേയാ ച ധീരഗോചരാ ॥ 102 ॥

ധര്‍മരാജേശ്വരീ ധര്‍മകര്‍മരൂപാ ധനേശ്വരീ ।
ധനുര്‍വിദ്യാ ധനുര്‍ഗംയാ ധനുര്‍ദ്ധരവരപ്രദാ ॥ 103 ॥

ധര്‍മശീലാ ധര്‍മലീലാ ധര്‍മകര്‍മവിവര്‍ജിതാ ।
ധര്‍മദാ ധര്‍മനിരതാ ധര്‍മപാഖണ്ഡഖണ്ഡിനീ ॥ 104 ॥

ധര്‍മേശീ ധര്‍മരൂപാ ച ധര്‍മരാജവരപ്രദാ ।
ധര്‍മിണീ ധര്‍മഗേഹസ്ഥാ ധര്‍മാധര്‍മസ്വരൂപിണീ ॥ 105 ॥

ധനദാ ധനദപ്രീതാ ധനധാന്യസമൃദ്ധിദാ ।
ധനധാന്യസമൃദ്ധിസ്ഥാ ധനധാന്യവിനാശിനീ ॥ 106 ॥

ധര്‍മനിഷ്ഠാ ധര്‍മധീരാ ധര്‍മമാര്‍ഗരതാ സദാ ।
ധര്‍മബീജകൃതസ്ഥാനാ ധര്‍മബീജസുരക്ഷിണീ ॥ 107 ॥

ധര്‍മബീജേശ്വരീ ധര്‍മബീജരൂപാ ച ധര്‍മഗാ ।
ധര്‍മബീജസമുദ്ഭൂതാ ധര്‍മബീജസമാശ്രിതാ ॥ 108 ॥

ധരാധരപതിപ്രാണാ ധരാധരപതിസ്തുതാ ।
ധരാധരേന്ദ്രതനുജാ ധരാധരേന്ദ്രവന്ദിതാ ॥ 109 ॥

ധരാധരേന്ദ്രഗേഹസ്ഥാ ധരാധരേന്ദ്രപാലിനീ ।
ധരാധരേന്ദ്രസര്‍വാര്‍തിനാശിനീ ധര്‍മപാലിനീ ॥ 110 ॥

നവീനാ നിര്‍മ്മലാ നിത്യാ നാഗരാജപ്രപൂജിതാ ।
നാഗേശ്വരീ നാഗമാതാ നാഗകന്യാ ച നഗ്നികാ ॥ 111 ॥

നിര്ലേപാ നിര്‍വികല്‍പാ ച നിര്ലോമാ നിരുപദ്രവാ ।
നിരാഹാരാ നിരാകാരാ നിരഞ്ജനസ്വരൂപിണീ ॥ 112 ॥

നാഗിനീ നാഗവിഭവാ നാഗരാജപരിസ്തുതാ ।
നാഗരാജഗുണജ്ഞാ ച നാഗരാജസുഖപ്രദാ ॥ 113 ॥

നാഗലോകഗതാ നിത്യം നാഗലോകനിവാസിനീ ।
നാഗലോകേശ്വരീ നാഗഭാഗിനീ നാഗപൂജിതാ ॥ 114 ॥

നാഗമധ്യസ്ഥിതാ നാഗമോഹസംക്ഷോഭദായിനീ ।
നൃത്യപ്രിയാ നൃത്യവതീ നൃത്യഗീതപരായണാ ॥ 115 ॥

നൃത്യേശ്വരീ നര്‍തകീ ച നൃത്യരൂപാ നിരാശ്രയാ ।
നാരായണീ നരേന്ദ്രസ്ഥാ നരമുണ്ഡാസ്ഥിമാലിനീ ॥ 116 ॥

നരമാംസപ്രിയാ നിത്യാ നരരക്തപ്രിയാ സദാ ।
നരരാജേശ്വരീ നാരീരൂപാ നാരീസ്വരൂപിണീ ॥ 117 ॥

നാരീഗണാര്‍ചിതാ നാരീമധ്യഗാ നൂതനാംബരാ ।
നര്‍മദാ ച നദീരൂപാ നദീസങ്ഗമസംസ്ഥിതാ ॥ 118 ॥

നര്‍മദേശ്വരസമ്പ്രീതാ നര്‍മദേശ്വരരൂപിണീ ।
പദ്മാവതീ പദ്മമുഖീ പദ്മകിഞ്ജല്‍കവാസിനീ ॥ 119 ॥

പട്ടവസ്ത്രപരീധാനാ പദ്മരാഗവിഭൂഷിതാ ।
പരമാ പ്രീതിദാ നിത്യം പ്രേതാസനനിവാസിനീ ॥ 120 ॥

പരിപൂര്‍ണരസോന്‍മത്താ പ്രേമവിഹ്വലവല്ലഭാ ।
പവിത്രാസവനിഷ്പൂതാ പ്രേയസീ പരമാത്മികാ ॥ 121 ॥

പ്രിയവ്രതപരാ നിത്യം പരമപ്രേമദായിനീ ।
പുഷ്പപ്രിയാ പദ്മകോശാ പദ്മധര്‍മനിവാസിനീ ॥ 122 ॥

ഫേത്കാരിണീ തന്ത്രരൂപാ ഫേരുഫേരവനാദിനീ ।
വംശിനീ വംശരൂപാ ച ബഗലാ വാമരൂപിണീ ॥ 123 ॥

വാങ്മയീ വസുധാ ധൃഷ്യാ വാഗ്ഭവാഖ്യാ വരാ നരാ ।
ബുദ്ധിദാ ബുദ്ധിരൂപാ ച വിദ്യാ വാദസ്വരൂപിണീ ॥ 124 ॥

ബാലാ വൃദ്ധമയീരൂപാ വാണീ വാക്യനിവാസിനീ ।
വരുണാ വാഗ്വതീ വീരാ വീരഭൂഷണഭൂഷിതാ ॥ 125 ॥

വീരഭദ്രാര്‍ചിതപദാ വീരഭദ്രപ്രസൂരപി ।
വേദമാര്‍ഗരതാ വേദമന്ത്രരൂപാ വഷട് പ്രിയാ ॥ 126 ॥

വീണാവാദ്യസമായുക്താ വീണാവാദ്യപരായണാ ।
വീണാരവാ തഥാ വീണാശബ്ദരൂപാ ച വൈഷ്ണവീ ॥ 127 ॥

വൈഷ്ണവാചാരനിരതാ വൈഷ്ണവാചാരതത്പരാ ।
വിഷ്ണുസേവ്യാ വിഷ്ണുപത്നീ വിഷ്ണുരൂപാ വരാനനാ ॥ 128 ॥

വിശ്വേശ്വരീ വിശ്വമാതാ വിശ്വനിര്‍മാണകാരിണീ ।
വിശ്വരൂപാ ച വിശ്വേശീ വിശ്വസംഹാരകാരിണീ ॥ 129 ॥

ഭൈരവീ ഭൈരവാരാധ്യാ ഭൂതഭൈരവസേവിതാ ।
ഭൈരവേശീ തഥാ ഭീമാ ഭൈരവേശ്വരതുഷ്ടിദാ ॥ 130 ॥

ഭൈരവാധിശരമണീ ഭൈരവാധിശപാലിനീ ।
ഭീമേശ്വരീ ഭീമമാതാ ഭീമശബ്ദപരായണാ ॥ 131 ॥

ഭീമരൂപാ ച ഭീമേശീ ഭീമാ ഭീമവരപ്രദാ ।
ഭീമപൂജിതപാദാബ്ജാ ഭീമഭൈരവപാലിനീ ॥ 132 ॥

ഭീമാസുരധ്വംസകരീ ഭീമദുഷ്ടവിനാശിനീ ।
ഭുവനാ ഭുവനാരാധ്യാ ഭവാനീ ഭൂതിദാ സദാ ॥ 133 ॥

ഭയദാ ഭയഹന്ത്രീ ച അഭയാ ഭയരൂപിണീ ।
ഭീമനാദാ വിഹ്വലാ ച ഭയഭീതിവിനാശിനീ ॥ 134 ॥

മത്താ പ്രമത്തരൂപാ ച മദോന്‍മത്തസ്വരൂപിണീ ।
മാന്യാ മനോജ്ഞാ മാനാ ച മങ്ഗലാ ച മനോഹരാ ॥ 135 ॥

മാനനീയാ മഹാപൂജ്യാ മഹാമഹിഷമര്‍ദ്ദിനീ ।
മഹിഷാസുരഹന്ത്രീ ച മാതങ്ഗീ മയവാസിനീ ॥ 136 ॥

മാധ്വീ മധുമയീ മുദ്രാ മുദ്രികാ മന്ത്രരൂപിണീ ।
മഹാവിശ്വേശ്വരീ ദൂതീ മൌലിചന്ദ്രപ്രകാശിനീ ॥ 137 ॥

യശഃസ്വരൂപിണീ ദേവീ യോഗമാര്‍ഗപ്രദായിനീ ।
യോഗിനീ യോഗഗംയാ ച യാംയേശീ യോഗരൂപിണീ ॥ 138 ॥

യജ്ഞാങ്ഗീ ച യോഗമയീ ജപരൂപാ ജപാത്മികാ ।
യുഗാഖ്യാ ച യുഗാന്താ ച യോനിമണ്ഡലവാസിനീ ॥ 139 ॥

അയോനിജാ യോഗനിദ്രാ യോഗാനന്ദപ്രദായിനീ ।
രമാ രതിപ്രിയാ നിത്യം രതിരാഗവിവര്‍ദ്ധിനീ ॥ 140 ॥

രമണീ രാസസംഭൂതാ രംയാ രാസപ്രിയാ രസാ ।
രണോത്കണ്ഠാ രണസ്ഥാ ച വരാ രങ്ഗപ്രദായിനീ ॥ 141 ॥

രേവതീ രണജൈത്രീ ച രസോദ്ഭൂതാ രണോത്സവാ ।
ലതാ ലാവണ്യരൂപാ ച ലവണാബ്ധിസ്വരൂപിണീ ॥ 142 ॥

ലവങ്ഗകുസുമാരാധ്യാ ലോലജിഹ്വാ ച ലേലിഹാ ।
വശിനീ വനസംസ്ഥാ ച വനപുഷ്പപ്രിയാ വരാ ॥ 143 ॥

പ്രാണേശ്വരീ ബുദ്ധിരൂപാ ബുദ്ധിദാത്രീ ബുധാത്മികാ ।
ശമനീ ശ്വേതവര്‍ണാ ച ശാങ്കരീ ശിവഭാഷിണീ ॥ 144 ॥

ശ്യാംയരൂപാ ശക്തിരൂപാ ശക്തിബിന്ദുനിവാസിനീ ।
സര്‍വേശ്വരീ സര്‍വദാത്രീ സര്‍വമാതാ ച ശര്‍വരീ ॥ 145 ॥

ശാംഭവീ സിദ്ധിദാ സിദ്ധാ സുഷുംനാ സുരഭാസിനീ ।
സഹസ്രദലമധ്യസ്ഥാ സഹസ്രദലവര്‍ത്തിനീ ॥ 146 ॥

ഹരപ്രിയാ ഹരധ്യേയാ ഹൂँകാരബീജരൂപിണീ ।
ലങ്കേശ്വരീ ച തരലാ ലോമമാംസപ്രപൂജിതാ ॥ 147 ॥

ക്ഷേംയാ ക്ഷേമകരീ ക്ഷാമാ ക്ഷീരബിന്ദുസ്വരൂപിണീ ।
ക്ഷിപ്തചിത്തപ്രദാ നിത്യം ക്ഷൌമവസ്ത്രവിലാസിനീ ॥ 148 ॥

ഛിന്നാ ച ച്ഛിന്നരൂപാ ച ക്ഷുധാ ക്ഷൌത്കാരരൂപിണീ ।
സര്‍വവര്‍ണമയീ ദേവീ സര്‍വസമ്പത്പ്രദായിനീ ॥ 149 ॥

സര്‍വസമ്പത്പ്രദാത്രീ ച സമ്പദാപദ്വിഭൂഷിതാ ।
സത്ത്വരൂപാ ച സര്‍വാര്‍ഥാ സര്‍വദേവപ്രപൂജിതാ ॥ 150 ॥

സര്‍വേശ്വരീ സര്‍വമാതാ സര്‍വജ്ഞാ സുരസൃത്മികാ ।
സിന്ധുര്‍മന്ദാകിനീ ഗങ്ഗാ നദീസാഗരരൂപിണീ ॥ 151 ॥

സുകേശീ മുക്തകേശീ ച ഡാകിനീ വരവര്‍ണിനീ ।
ജ്ഞാനദാ ജ്ഞാനഗഗനാ സോമമണ്ഡലവാസിനീ ॥ 152 ॥

ആകാശനിലയാ നിത്യാ പരമാകാശരൂപിണീ ।
അന്നപൂര്‍ണാ മഹാനിത്യാ മഹാദേവരസോദ്ഭവാ ॥ 153 ॥

മങ്ഗലാ കാലികാ ചണ്ഡാ ചണ്ഡനാദാതിഭീഷണാ ।
ചണ്ഡാസുരസ്യ മഥിനീ ചാമുണ്ഡാ ചപലാത്മികാ ॥ 154 ॥

ചണ്ഡീ ചാമരകേശീ ച ചലത്കുണ്ഡലധാരിണീ ।
മുണ്ഡമാലാധരാ നിത്യാ ഖണ്ഡമുണ്ഡവിലാസിനീ ॥ 155 ॥

ഖഡ്ഗഹസ്താ മുണ്ഡഹസ്താ വരഹസ്താ വരപ്രദാ ।
അസിചര്‍മധരാ നിത്യാ പാശാങ്കുശധരാ പരാ ॥ 156 ॥

ശൂലഹസ്താ ശിവഹസ്താ ഘണ്ടാനാദവിലാസിനീ ।
ധനുര്‍ബാണധരാഽഽദിത്യാ നാഗഹസ്താ നഗാത്മജാ ॥ 157 ॥

മഹിഷാസുരഹന്ത്രീ ച രക്തബീജവിനാശിനീ ।
രക്തരൂപാ രക്തഗാ ച രക്തഹസ്താ ഭയപ്രദാ ॥ 158 ॥

അസിതാ ച ധര്‍മധരാ പാശാങ്കുശധരാ പരാ ।
ധനുര്‍ബാണധരാ നിത്യാ ധൂംരലോചനനാശിനീ ॥ 159 ॥

പരസ്ഥാ ദേവതാമൂര്‍തിഃ ശര്‍വാണീ ശാരദാ പരാ ।
നാനാവര്‍ണവിഭൂഷാങ്ഗീ നാനാരാഗസമാപിനീ ॥ 160 ॥

പശുവസ്ത്രപരീധാനാ പുഷ്പായുധധരാ പരാ ।
മുക്തരഞ്ജിതമാലാഢ്യാ മുക്താഹാരവിലാസിനീ ॥ 161 ॥

സ്വര്‍ണകുണ്ഡലഭൂഷാ ച സ്വര്‍ണസിംഹാസനസ്ഥിതാ ।
സുന്ദരാങ്ഗീ സുവര്‍ണാഭാ ശാംഭവീ ശകടാത്മികാ ॥ 162 ॥

സര്‍വലോകേശവിദ്യാ ച മോഹസമ്മോഹകാരിണീ ।
ശ്രേയസീ സൃഷ്ടിരൂപാ ച ച്ഛിന്നച്ഛദ്മമയീ ച്ഛലാ ॥ 163 ॥

ഛിന്നമുണ്ഡധരാ നിത്യാ നിത്യാനന്ദവിധായിനീ ।
നന്ദാ പൂര്‍ണാ ച രിക്താ ച തിഥയഃ പൂര്‍ണഷോഡശീ ॥ 164 ॥

കുഹൂഃ സങ്ക്രാന്തിരൂപാ ച പഞ്ചപര്‍വവിലാസിനീ ।
പഞ്ചബാണധരാ നിത്യാ പഞ്ചമപ്രീതിദാ പരാ ॥ 165 ॥

പഞ്ചപത്രാഭിലാഷാ ച പഞ്ചാമൃതവിലാസിനീ ।
പഞ്ചാലീ പഞ്ചമീ ദേവീ പഞ്ചരക്തപ്രസാരിണീ ॥ 166 ॥

പഞ്ചബാണധരാ നിത്യാ നിത്യദാത്രീ ദയാപരാ ।
പലലാദിപ്രിയാ നിത്യാഽപശുഗംയാ പരേശിതാ ॥ 167 ॥

പരാ പരരഹസ്യാ ച പരമപ്രേമവിഹ്വലാ ।
കുലിനാ കേശിമാര്‍ഗസ്ഥാ കുലമാര്‍ഗപ്രകാശിനീ ॥ 168 ॥

കുലാകുലസ്വരൂപാ ച കുലാര്‍ണവമയീ കുലാ ।
രുക്മാ ച കാലരൂപാ ച കാലകമ്പനകാരിണീ ॥ 169 ॥

വിലാസരൂപിണീ ഭദ്രാ കുലാകുലനമസ്കൃതാ ।
കുബേരവിത്തധാത്രീ ച കുമാരജനനീ പരാ ॥ 170 ॥

കുമാരീരൂപസംസ്ഥാ ച കുമാരീപൂജനാംബികാ ।
കുരങ്ഗനയനാ ദേവീ ദിനേശാസ്യാഽപരാജിതാ ॥ 171 ॥

കുണ്ഡലീകദലീ സേനാ കുമാര്‍ഗരഹിതാ വരാ ।
അനതരൂപാഽനന്തസ്ഥാ ആനന്ദസിന്ധുവാസിനീ ॥ 172 ॥

ഇലാസ്വരൂപിണീ ദേവീ ഇഈഭേദഭയങ്കരീ ।
ഇഡാ ച പിങ്ഗലാ നാഡീ ഇകാരാക്ഷരരൂപിണീ ॥ 173 ॥

ഉമാ ചോത്പത്തിരൂപാ ച ഉച്ചഭാവവിനാശിനീ ।
ഋഗ്വേദാ ച നിരാരാധ്യാ യജുര്‍വേദപ്രപൂജിതാ ॥ 174 ॥

സാമവേദേന സങ്ഗീതാ അഥര്‍വവേദഭാഷിണീ ।
ഋകാരരൂപിണീ ഋക്ഷാ നിരക്ഷരസ്വരൂപിണീ ॥ 175 ॥

അഹിദുര്‍ഗാസമാചാരാ ഇകാരാര്‍ണസ്വരൂപിണീ ।
ഓംകാരാ പ്രണവസ്ഥാ ച ഓംകാരാദിസ്വരൂപിണീ ॥ 176 ॥

അനുലോമവിലോമസ്ഥാ ഥകാരവര്‍ണസംഭവാ ।
പഞ്ചാശദ്വര്‍ണബീജാഢ്യാ പഞ്ചാശന്‍മുണ്ഡമാലികാ ॥ 177 ॥

പ്രത്യേകാ ദശസംഖ്യാ ച ഷോഡശീ ച്ഛിന്നമസ്തകാ ।
ഷഡങ്ഗയുവതീപൂജ്യാ ഷഡങ്ഗരൂപവര്‍ജിതാ ॥ 178 ॥

ഷഡ്വക്ത്രസംശ്രിതാ നിത്യാ വിശ്വേശീ ഖഡ്ഗദാലയാ ।
മാലാമന്ത്രമയീ മന്ത്രജപമാതാ മദാലസാ ॥ 179 ॥

സര്‍വവിശ്വേശ്വരീ ശക്തിഃ സര്‍വാനന്ദപ്രദായിനീ ।
ഇതി ശ്രീച്ഛിന്നമസ്തായാ നാമസഹസ്രമുത്തമം ॥ 180 ॥

പൂജാക്രമേണ കഥിതം സാധകാനാം സുഖാവഹം ।
ഗോപനീയം ഗോപനീയം ഗോപനീയം ന സംശയഃ ॥ 181 ॥

അര്‍ദ്ധരാത്രേ മുക്തകേശോ ഭക്തിയുക്തോ ഭവേന്നരഃ ।
ജപിത്വാ പൂജയിത്വാ ച പഠേന്നാമസഹസ്രകം ॥ 182 ॥

വിദ്യാസിദ്ധിര്‍ഭവേത്തസ്യ ഷണ്‍മാസാഭ്യാസയോഗതഃ ।
യേന കേന പ്രകാരേണ ദേവീഭക്തിപരോ ഭവേത് ॥ 183 ॥

അഖിലാന്‍സ്തംഭയേല്ലോകാംരാജ്ഞോഽപി മോഹയേത്സദാ ।
ആകര്‍ഷയേദ്ദേവശക്തിം മാരയേദ്ദേവി വിദ്വിഷം ॥ 184 ॥

ശത്രവോ ദാസതാം യാന്തി യാന്തി പാപാനി സംക്ഷയം ।
മൃത്യുശ്ച ക്ഷയതാം യാതി പഠനാദ്ഭാഷണാത്പ്രിയേ ॥ 185 ॥

പ്രശസ്തായാഃ പ്രസാദേന കിം ന സിദ്ധ്യതി ഭൂതലേ ।
ഇദം രഹസ്യം പരമം പരം സ്വസ്ത്യയനം മഹത് ॥ 186 ॥

ധൃത്വാ ബാഹൌ മഹാസിദ്ധിഃ പ്രാപ്യതേ നാത്ര സംശയഃ ।
അനയാ സദൃശീ വിദ്യാ വിദ്യതേ ന മഹേശ്വരി ॥ 187 ॥

വാരമേകം തു യോഽധീതേ സര്‍വസിദ്ധീശ്വരോ ഭവേത് ।
കുലവാരേ കുലാഷ്ടംയാം കുഹൂസങ്ക്രാന്തിപര്‍വസു ॥ 188 ॥

യശ്ചേമം പഠതേ വിദ്യാം തസ്യ സംയക്ഫലം ശൃണു ।
അഷ്ടോത്തരശതം ജപ്ത്വാ പഠേന്നാമസഹസ്രകം ॥ 189 ॥

ഭക്ത്യാ സ്തുത്വാ മഹാദേവി സര്‍വപാപാത്പ്രമുച്യതേ ।
സര്‍വപാപൈര്‍വിനിര്‍മുക്തഃ സര്‍വസിദ്ധീശ്വരോ ഭവേത് ॥ 190 ॥

അഷ്ടംയാം വാ നിശീഥേ ച ചതുഷ്പഥഗതോ നരഃ ।
മാഷഭക്തബലിം ദത്വാ പഠേന്നാമസഹസ്രകം ॥ 191 ॥

സുദര്‍ശവാമവേദ്യാം തു മാസത്രയവിധാനതഃ ।
ദുര്‍ജയഃ കാമരൂപശ്ച മഹാബലപരാക്രമഃ ॥ 192 ॥

കുമാരീപൂജനം നാമ മന്ത്രമാത്രം പഠേന്നരഃ ।
ഏതന്‍മന്ത്രസ്യ പഠനാത്സര്‍വസിദ്ധീശ്വരോ ഭവേത് ॥ 193 ॥

ഇതി തേ കഥിതം ദേവി സര്‍വസിദ്ധിപരം നരഃ ।
ജപ്ത്വാ സ്തുത്വാ മഹാദേവീം സര്‍വപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ ॥ 194 ॥

ന പ്രകാശ്യമിദം ദേവി സര്‍വദേവനമസ്കൃതം ।
ഇദം രഹസ്യം പരമം ഗോപ്തവ്യം പശുസങ്കടേ ॥ 195 ॥

ഇതി സകലവിഭൂതേര്‍ഹേതുഭൂതം പ്രശസ്തം പഠതി
യ ഇഹ മര്‍ത്ത്യശ്ഛിന്നമസ്താസ്തവം ച ।
ധനദ ഇവ ധനാഢ്യോ മാനനീയോ നൃപാണാം സ ഭവതി
ച ജനാനാമാശ്രയഃ സിദ്ധിവേത്താ ॥ 196 ॥

॥ ഇതി ശ്രീവിശ്വസാരതന്ത്രേ ശിവപാര്‍വതീസംവാദേ
ശ്രീച്ഛിന്നമസ്താസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read 1000 Names of Sri Chinnamasta Stotram:

1000 Names Sri Chinnamasta | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Chinnamasta | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top