Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Chinnamasta | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Shri Chinnamasta Sahasranama Stotram Lyrics in English:

॥ srichinnamastasahasranamastotram ॥

sriganesaya namah ।
sridevyuvaca ।
devadeva mahadeva sarvasastravidamvara ।
krpam kuru jagannatha kathayasva mama prabho ॥ 1 ॥

pracandacandika devi sarvalokahitaisini ।
tasyasca kathitam sarvam stavam ca kavacadikam ॥ 2 ॥

idanim chinnamastaya namnam sahasrakam subham ।
tvam prakasaya me deva krpaya bhaktavatsala ॥ 3 ॥

srisiva uvaca ।
srnu devi pravaksyami cchinnayah sumanoharam ।
gopaniyam prayatnena yadicchedatmano hitam ॥ 4 ॥

na vaktavyam ca kutrapi pranaih kanthagatairapi ।
tacchrnusva mahesani sarvam tatkathayami te ॥ 5 ॥

vina pujam vina dhyanam vina japyena siddhyati ।
vina dhyanam tatha devi vina bhutadisodhanam ॥ 6 ॥

pathanadeva siddhih syatsatyam satyam varanane ।
pura kailasasikhare sarvadevasabhalaye ॥ 7 ॥

paripapraccha kathitam tatha srnu varanane ।
Om asya sripracandacandikasahasranamastotrasya bhairava rsih ,
samrat chandah , pracandacandika devata ,
dharmarthakamamoksarthe pathe viniyogah ॥ 8 ॥

Om pracandacandika canda candadaityavinasini ।
camunda ca sacanda ca capala carudehini ॥ 9 ॥

lalajihva caladrakta carucandranibhanana ।
cakoraksi candanada cancala ca manonmada ॥ 10 ॥

cetana citisamstha ca citkala jnanarupini ।
mahabhayaṅkari devi varadabhayadharini ॥ 11 ॥

bhavadhya bhavarupa ca bhavabandhavimocini ।
bhavani bhuvanesi ca bhavasamsaratarini ॥ 12 ॥

bhavabdhirbhavamoksa ca bhavabandhavighatini ।
bhagirathi bhagastha ca bhagyabhogapradayini ॥ 13 ॥

kamala kamada durga durgabandhavimocini ।
durddarsana durgarupa durjneya durganasini ॥ 14 ॥

dinaduhkhahara nitya nityasokavinasini ।
nityanandamaya devi nityam kalyanakarini ॥ 15 ॥

sarvarthasadhanakari sarvasiddhisvarupini ।
sarvaksobhanasaktisca sarvavidravini para ॥ 16 ॥

sarvaranjanasaktisca sarvonmadasvarupini ।
sarvada siddhidatri ca siddhavidyasvarupini ॥ 17 ॥

sakala niskala siddha kalatita kalamayi ।
kulajna kularupa ca caksuranandadayini ॥ 18 ॥

kulina samarupa ca kamarupa manohara ।
kamalastha kanjamukhi kunjaresvaragamini ॥ 19 ॥

kularupa kotaraksi kamalaisvaryadayini ।
kunti kakudmini kulla kurukulla karalika ॥ 20 ॥

kamesvari kamamata kamatapavimocini ।
kamarupa kamasatva kamakautukakarini ॥ 21 ॥

karunyahrdaya krimkrimmantrarupa ca kotara ।
kaumodaki kumudini kaivalya kulavasini ॥ 22 ॥

kesavi kesavaradhya kesidaityanisudini ।
klesaha klesarahita klesasaṅghavinasini ॥ 23 ॥

karali ca karalasya karalasuranasini ।
karalacarmasidhara karalakalanasini ॥ 24 ॥

kaṅkini kaṅkanirata kapalavaradharini ।
khadgahasta trinetra ca khandamundasidharini ॥ 25 ॥

khalaha khalahantri ca ksaranti khagata sada ।
gaṅgagautamapujya ca gauri gandharvavasini ॥ 26 ॥

gandharva gaganaradhya gana gandharvasevita ।
ganatkaragana devi nirguna ca gunatmika ॥ 27 ॥

gunata gunadatri ca gunagauravadayini ।
ganesamata gambhira gagana jyotikarini ॥ 28 ॥

gauraṅgi ca gaya gamya gautamasthanavasini ।
gadadharapriya jneya jnanagamya guhesvari ॥ 29 ॥

gayatri ca gunavati gunatita gunesvari ।
ganesajanani devi ganesavaradayini ॥ 30 ॥

ganadhyaksanuta nitya ganadhyaksaprapujita ।
girisaramani devi girisaparivandita ॥ 31 ॥

gatida gatiha gita gautami gurusevita ।
gurupujya guruyuta gurusevanatatpara ॥ 32 ॥

gandhadvara ca gandhadhya gandhatma gandhakarini ।
girvanapatisampujya girvanapatitustida ॥ 33 ॥

girvanadhisaramani girvanadhisavandita ।
girvanadhisasamsevya girvanadhisaharsada ॥ 34 ॥

ganasaktirganagamya ganasaktipradayini ।
ganavidya ganasiddha ganasantustamanasa ॥ 35 ॥

ganatita ganagita ganaharsaprapurita ।
gandharvapatisamhrsta gandharvagunamandita ॥ 36 ॥

gandharvaganasamsevya gandharvaganamadhyaga ।
gandharvaganakusala gandharvaganapujita ॥ 37 ॥

gandharvagananirata gandharvaganabhusita ।
gharghara ghorarupa ca ghoraghurghuranadini ॥ 38 ॥

gharmabindusamudbhuta gharmabindusvarupini ।
ghantarava ghanarava ghanarupa ghanodari ॥ 39 ॥

ghorasatva ca ghanada ghantanadavinodani ।
ghoracandalini ghora ghoracandavinasini ॥ 40 ॥

ghoradanavadamani ghoradanavanasini ।
ghorakarmadirahita ghorakarmanisevita ॥ 41 ॥

ghoratatvamayi devi ghoratatvavimocani ।
ghorakarmadirahita ghorakarmadipurita ॥ 42 ॥

ghorakarmadinirata ghorakarmapravarddhini ।
ghorabhutapramathini ghoravetalanasini ॥ 43 ॥

ghoradavagnidamani ghorasatrunisudini ।
ghoramantrayuta caiva ghoramantraprapujita ॥ 44 ॥

ghoramantramanobhijna ghoramantraphalaprada ।
ghoramantranidhiscaiva ghoramantrakrtaspada ॥ 45 ॥

ghoramantresvari devi ghoramantrarthamanasa ।
ghoramantrarthatatvajna ghoramantrarthaparaga ॥ 46 ॥

ghoramantrarthavibhava ghoramantrarthabodhini ।
ghoramantrarthanicaya ghoramantrarthajanmabhuh ॥ 47 ॥

ghoramantrajaparata ghoramantrajapodyata ।
ṅakaravarnanilaya ṅakaraksaramandita ॥ 48 ॥

ṅakarapararupa ṅakaraksararupini ।
citrarupa citranadi carukesi cayaprabha ॥ 49 ॥

cancala cancalakara carurupa ca candika ।
caturvedamayi canda candalaganamandita ॥ 50 ॥

candalacchedini candataponirmulakarini ।
caturbhuja candarupa candamundavinasini ॥ 51 ॥

candrika candrakirtisca candrakantistathaiva ca ।
candrasya candrarupa ca candramaulisvarupini ॥ 52 ॥

candramaulipriya candramaulisantustamanasa ।
cakorabandhuramani cakorabandhupujita ॥ 53 ॥

cakrarupa cakramayi cakrakarasvarupini ।
cakrapanipriya cakrapanipritidayini ॥ 54 ॥

cakrapanirasabhijna cakrapanivaraprada ।
cakrapanivaronmatta cakrapanisvarupini ॥ 55 ॥

cakrapanisvari nityam cakrapaninamaskrta ।
cakrapanisamudbhuta cakrapanigunaspada ॥ 56 ॥

candravali candravati candrakotisamaprabha ।
candanarcitapadabja candananvitamastaka ॥ 57 ॥

carukirtiscarunetra carucandravibhusana ।
carubhusa caruvesa caruvesapradayini ॥ 58 ॥

carubhusabhusitaṅgi caturvaktravaraprada ।
caturvaktrasamaradhya caturvaktrasamasrita ॥ 59 ॥

caturvaktracaturvaha caturthi ca caturdasi ।
citra carmanvati caitri candrabhaga ca campaka ॥ 60 ॥

caturddasayamakara caturdasayamanuga ।
caturdasayamaprita caturdasayamapriya ॥ 61 ॥

chalastha cchidrarupa ca cchadmada cchadmarajika ।
chinnamasta tatha cchinna cchinnamundavidharini ॥ 62 ॥

jayada jayarupa ca jayanti jayamohini ।
jaya jivanasamstha ca jalandharanivasini ॥ 63 ॥

jvalamukhi jvaladatri jajvalyadahanopama ।
jagadvandya jagatpujya jagattranaparayana ॥ 64 ॥

jagati jagatadhara janmamrtyujarapaha ।
janani janmabhumiscajanmada jayasalini ॥ 65 ॥

jvararogahara jvala jvalamalaprapurita ।
jambharatisvari jambharativaibhavakarini ॥ 66 ॥

jambharatistuta jambharatisatrunisudini ।
jayadurga jayaradhya jayakali jayesvari ॥ 67 ॥

jayatara jayatita jayasaṅkaravallabha ।
jayada jahnutanaya jaladhitrasakarini ॥ 68 ॥

jaladhivyadhidamani jaladhijvaranasini ।
jaṅgamesi jadyahara jadyasaṅghanivarini ॥ 69 ॥

jadyagrastajanatita jadyaroganivarini ।
janmadatri janmahartri jayaghosasamanvita ॥ 70 ॥

japayogasamayukta japayogavinodini ।
japayogapriya japya japatita jayasvana ॥ 71 ॥

jayabhavasthita jaya jayabhavaprapurani ।
japakusumasaṅkasa japakusumapujita ॥ 72 ॥

japakusumasamprita japakusumamandita ।
japakusumavadbhasa japakusumarupini ॥ 73 ॥

jamadagnisvarupa ca janaki janakatmaja ।
jhanjhavatapramuktaṅgi jhorajhaṅkaravasini ॥ 74 ॥

jhaṅkarakarini jhanjhavatarupa ca jhaṅkari ।
nakaranusvarupa ca tanataṅkaranadini ॥ 75 ॥

taṅkari takuvani ca thakaraksararupini ।
dindima ca tatha dimbha dindudindimanadini ॥ 76 ॥

dhakkamayi dhilamayi nrtyasabda vilasini ।
dhakka dhakkesvari dhakkasabdarupa tathaiva ca ॥ 77 ॥

dhakkanadapriya dhakkanadasantustamanasa ।
naṅkara naksaramayi naksaradisvarupini ॥ 78 ॥

tripura tripuramayi caiva trisaktistrigunatmika ।
tamasi ca trilokesi tripura ca trayisvari ॥ 79 ॥

trividya ca trirupa ca trinetra ca trirupini ।
tarini tarala tara tarakariprapujita ॥ 80 ॥

tarakarisamaradhya tarakarivaraprada ।
tarakariprasustanvi taruni taralaprabha ॥ 81 ॥

trirupa ca tripuraga trisulavaradharini ।
trisulini tantramayi tantrasastravisarada ॥ 82 ॥

tantrarupa tapomurtistantramantrasvarupini ।
tadittadillatakara tatvajnanapradayini ॥ 83 ॥

tatvajnanesvari devi tatvajnanaprabodhini ।
trayimayi trayisevya tryaksari tryaksaresvari ॥ 84 ॥

tapavidhvamsini tapasaṅghanirmulakarini ।
trasakartri trasahartri trasadatri ca trasaha ॥ 85 ॥

tithisa tithirupa ca tithistha tithipujita ।
tilottama ca tilada tilaprita tilesvari ॥ 86 ॥

triguna trigunakara tripuri tripuratmika ।
trikuta trikutakara trikutacalamadhyaga ॥ 87 ॥

trijata ca trinetra ca trinetravarasundari ।
trtiya ca trivarsa ca trividha trimatesvari ॥ 88 ॥

trikonastha trikonesi trikonayantramadhyaga ।
trisandhya ca trisandhyarcya tripada tripadaspada ॥ 89 ॥

sthanasthita sthalastha ca dhanyasthalanivasini ।
thakaraksararupa ca sthalarupa tathaiva ca ॥ 90 ॥

sthulahasta tatha sthula sthairyarupaprakasini ।
durga durgartihantri ca durgabandhavimocini ॥ 91 ॥

devi danavasamhantri danujyesthanisudini ।
darapatyaprada nitya saṅkararddhaṅgadharini ॥ 92 ॥

divyaṅgi devamata ca devadustavinasini ।
dinaduhkhahara dinatapanirmulakarini ॥ 93 ॥

dinamata dinasevya dinadambhavinasini ।
danujadhvamsini devi devaki devavallabha ॥ 94 ॥

danavaripriya dirgha danavariprapujita ।
dirghasvara dirghatanurddirghadurgatinasini ॥ 95 ॥

dirghanetra dirghacaksurddirghakesi digambara ।
digambarapriya danta digambarasvarupini ॥ 96 ॥

duhkhahina duhkhahara duhkhasagaratarini ।
duhkhadaridryasamani duhkhadaridryakarini ॥ 97 ॥

duhkhada dussaha dustakhandanaikasvarupini ।
devavama devasevya devasaktipradayini ॥ 98 ॥

damini daminiprita daminisatasundari ।
daminisatasamsevya daminidamabhusita ॥ 99 ॥

devatabhavasantusta devatasatamadhyaga ।
dayarddara ca dayarupa dayadanaparayana ॥ 100 ॥

dayasila dayasara dayasagarasamsthita ।
dasavidyatmika devi dasavidyasvarupini ॥ 101 ॥

dharani dhanada dhatri dhanya dhanyapara siva ।
dharmarupa dhanistha ca dheya ca dhiragocara ॥ 102 ॥

dharmarajesvari dharmakarmarupa dhanesvari ।
dhanurvidya dhanurgamya dhanurddharavaraprada ॥ 103 ॥

dharmasila dharmalila dharmakarmavivarjita ।
dharmada dharmanirata dharmapakhandakhandini ॥ 104 ॥

dharmesi dharmarupa ca dharmarajavaraprada ।
dharmini dharmagehastha dharmadharmasvarupini ॥ 105 ॥

dhanada dhanadaprita dhanadhanyasamrddhida ।
dhanadhanyasamrddhistha dhanadhanyavinasini ॥ 106 ॥

dharmanistha dharmadhira dharmamargarata sada ।
dharmabijakrtasthana dharmabijasuraksini ॥ 107 ॥

dharmabijesvari dharmabijarupa ca dharmaga ।
dharmabijasamudbhuta dharmabijasamasrita ॥ 108 ॥

dharadharapatiprana dharadharapatistuta ।
dharadharendratanuja dharadharendravandita ॥ 109 ॥

dharadharendragehastha dharadharendrapalini ।
dharadharendrasarvartinasini dharmapalini ॥ 110 ॥

navina nirmmala nitya nagarajaprapujita ।
nagesvari nagamata nagakanya ca nagnika ॥ 111 ॥

nirlepa nirvikalpa ca nirloma nirupadrava ।
nirahara nirakara niranjanasvarupini ॥ 112 ॥

nagini nagavibhava nagarajaparistuta ।
nagarajagunajna ca nagarajasukhaprada ॥ 113 ॥

nagalokagata nityam nagalokanivasini ।
nagalokesvari nagabhagini nagapujita ॥ 114 ॥

nagamadhyasthita nagamohasamksobhadayini ।
nrtyapriya nrtyavati nrtyagitaparayana ॥ 115 ॥

nrtyesvari nartaki ca nrtyarupa nirasraya ।
narayani narendrastha naramundasthimalini ॥ 116 ॥

naramamsapriya nitya nararaktapriya sada ।
nararajesvari narirupa narisvarupini ॥ 117 ॥

nariganarcita narimadhyaga nutanambara ।
narmada ca nadirupa nadisaṅgamasamsthita ॥ 118 ॥

narmadesvarasamprita narmadesvararupini ।
padmavati padmamukhi padmakinjalkavasini ॥ 119 ॥

pattavastraparidhana padmaragavibhusita ।
parama pritida nityam pretasananivasini ॥ 120 ॥

paripurnarasonmatta premavihvalavallabha ।
pavitrasavanisputa preyasi paramatmika ॥ 121 ॥

priyavratapara nityam paramapremadayini ।
puspapriya padmakosa padmadharmanivasini ॥ 122 ॥

phetkarini tantrarupa pherupheravanadini ।
vamsini vamsarupa ca bagala vamarupini ॥ 123 ॥

vaṅmayi vasudha dhrsya vagbhavakhya vara nara ।
buddhida buddhirupa ca vidya vadasvarupini ॥ 124 ॥

bala vrddhamayirupa vani vakyanivasini ।
varuna vagvati vira virabhusanabhusita ॥ 125 ॥

virabhadrarcitapada virabhadraprasurapi ।
vedamargarata vedamantrarupa vasat priya ॥ 126 ॥

vinavadyasamayukta vinavadyaparayana ।
vinarava tatha vinasabdarupa ca vaisnavi ॥ 127 ॥

vaisnavacaranirata vaisnavacaratatpara ।
visnusevya visnupatni visnurupa varanana ॥ 128 ॥

visvesvari visvamata visvanirmanakarini ।
visvarupa ca visvesi visvasamharakarini ॥ 129 ॥

bhairavi bhairavaradhya bhutabhairavasevita ।
bhairavesi tatha bhima bhairavesvaratustida ॥ 130 ॥

bhairavadhisaramani bhairavadhisapalini ।
bhimesvari bhimamata bhimasabdaparayana ॥ 131 ॥

bhimarupa ca bhimesi bhima bhimavaraprada ।
bhimapujitapadabja bhimabhairavapalini ॥ 132 ॥

bhimasuradhvamsakari bhimadustavinasini ।
bhuvana bhuvanaradhya bhavani bhutida sada ॥ 133 ॥

bhayada bhayahantri ca abhaya bhayarupini ।
bhimanada vihvala ca bhayabhitivinasini ॥ 134 ॥

matta pramattarupa ca madonmattasvarupini ।
manya manojna mana ca maṅgala ca manohara ॥ 135 ॥

mananiya mahapujya mahamahisamarddini ।
mahisasurahantri ca mataṅgi mayavasini ॥ 136 ॥

madhvi madhumayi mudra mudrika mantrarupini ।
mahavisvesvari duti maulicandraprakasini ॥ 137 ॥

yasahsvarupini devi yogamargapradayini ।
yogini yogagamya ca yamyesi yogarupini ॥ 138 ॥

yajnaṅgi ca yogamayi japarupa japatmika ।
yugakhya ca yuganta ca yonimandalavasini ॥ 139 ॥

ayonija yoganidra yoganandapradayini ।
rama ratipriya nityam ratiragavivarddhini ॥ 140 ॥

ramani rasasambhuta ramya rasapriya rasa ।
ranotkantha ranastha ca vara raṅgapradayini ॥ 141 ॥

revati ranajaitri ca rasodbhuta ranotsava ।
lata lavanyarupa ca lavanabdhisvarupini ॥ 142 ॥

lavaṅgakusumaradhya lolajihva ca leliha ।
vasini vanasamstha ca vanapuspapriya vara ॥ 143 ॥

pranesvari buddhirupa buddhidatri budhatmika ।
samani svetavarna ca saṅkari sivabhasini ॥ 144 ॥

syamyarupa saktirupa saktibindunivasini ।
sarvesvari sarvadatri sarvamata ca sarvari ॥ 145 ॥

sambhavi siddhida siddha susumna surabhasini ।
sahasradalamadhyastha sahasradalavarttini ॥ 146 ॥

harapriya haradhyeya hu~karabijarupini ।
laṅkesvari ca tarala lomamamsaprapujita ॥ 147 ॥

ksemya ksemakari ksama ksirabindusvarupini ।
ksiptacittaprada nityam ksaumavastravilasini ॥ 148 ॥

chinna ca cchinnarupa ca ksudha ksautkararupini ।
sarvavarnamayi devi sarvasampatpradayini ॥ 149 ॥

sarvasampatpradatri ca sampadapadvibhusita ।
sattvarupa ca sarvartha sarvadevaprapujita ॥ 150 ॥

sarvesvari sarvamata sarvajna surasrtmika ।
sindhurmandakini gaṅga nadisagararupini ॥ 151 ॥

sukesi muktakesi ca dakini varavarnini ।
jnanada jnanagagana somamandalavasini ॥ 152 ॥

akasanilaya nitya paramakasarupini ।
annapurna mahanitya mahadevarasodbhava ॥ 153 ॥

maṅgala kalika canda candanadatibhisana ।
candasurasya mathini camunda capalatmika ॥ 154 ॥

candi camarakesi ca calatkundaladharini ।
mundamaladhara nitya khandamundavilasini ॥ 155 ॥

khadgahasta mundahasta varahasta varaprada ।
asicarmadhara nitya pasaṅkusadhara para ॥ 156 ॥

sulahasta sivahasta ghantanadavilasini ।
dhanurbanadhara”ditya nagahasta nagatmaja ॥ 157 ॥

mahisasurahantri ca raktabijavinasini ।
raktarupa raktaga ca raktahasta bhayaprada ॥ 158 ॥

asita ca dharmadhara pasaṅkusadhara para ।
dhanurbanadhara nitya dhumralocananasini ॥ 159 ॥

parastha devatamurtih sarvani sarada para ।
nanavarnavibhusaṅgi nanaragasamapini ॥ 160 ॥

pasuvastraparidhana puspayudhadhara para ।
muktaranjitamaladhya muktaharavilasini ॥ 161 ॥

svarnakundalabhusa ca svarnasimhasanasthita ।
sundaraṅgi suvarnabha sambhavi sakatatmika ॥ 162 ॥

sarvalokesavidya ca mohasammohakarini ।
sreyasi srstirupa ca cchinnacchadmamayi cchala ॥ 163 ॥

chinnamundadhara nitya nityanandavidhayini ।
nanda purna ca rikta ca tithayah purnasodasi ॥ 164 ॥

kuhuh saṅkrantirupa ca pancaparvavilasini ।
pancabanadhara nitya pancamapritida para ॥ 165 ॥

pancapatrabhilasa ca pancamrtavilasini ।
pancali pancami devi pancaraktaprasarini ॥ 166 ॥

pancabanadhara nitya nityadatri dayapara ।
palaladipriya nitya’pasugamya paresita ॥ 167 ॥

para pararahasya ca paramapremavihvala ।
kulina kesimargastha kulamargaprakasini ॥ 168 ॥

kulakulasvarupa ca kularnavamayi kula ।
rukma ca kalarupa ca kalakampanakarini ॥ 169 ॥

vilasarupini bhadra kulakulanamaskrta ।
kuberavittadhatri ca kumarajanani para ॥ 170 ॥

kumarirupasamstha ca kumaripujanambika ।
kuraṅganayana devi dinesasya’parajita ॥ 171 ॥

kundalikadali sena kumargarahita vara ।
anatarupa’nantastha anandasindhuvasini ॥ 172 ॥

ilasvarupini devi iibhedabhayaṅkari ।
ida ca piṅgala nadi ikaraksararupini ॥ 173 ॥

uma cotpattirupa ca uccabhavavinasini ।
rgveda ca niraradhya yajurvedaprapujita ॥ 174 ॥

samavedena saṅgita atharvavedabhasini ।
rkararupini rksa niraksarasvarupini ॥ 175 ॥

ahidurgasamacara ikararnasvarupini ।
Omkara pranavastha ca Omkaradisvarupini ॥ 176 ॥

anulomavilomastha thakaravarnasambhava ।
pancasadvarnabijadhya pancasanmundamalika ॥ 177 ॥

pratyeka dasasamkhya ca sodasi cchinnamastaka ।
sadaṅgayuvatipujya sadaṅgarupavarjita ॥ 178 ॥

sadvaktrasamsrita nitya visvesi khadgadalaya ।
malamantramayi mantrajapamata madalasa ॥ 179 ॥

sarvavisvesvari saktih sarvanandapradayini ।
iti sricchinnamastaya namasahasramuttamam ॥ 180 ॥

pujakramena kathitam sadhakanam sukhavaham ।
gopaniyam gopaniyam gopaniyam na samsayah ॥ 181 ॥

arddharatre muktakeso bhaktiyukto bhavennarah ।
japitva pujayitva ca pathennamasahasrakam ॥ 182 ॥

vidyasiddhirbhavettasya sanmasabhyasayogatah ।
yena kena prakarena devibhaktiparo bhavet ॥ 183 ॥

akhilanstambhayellokamrajno’pi mohayetsada ।
akarsayeddevasaktim marayeddevi vidvisam ॥ 184 ॥

satravo dasatam yanti yanti papani samksayam ।
mrtyusca ksayatam yati pathanadbhasanatpriye ॥ 185 ॥

prasastayah prasadena kim na siddhyati bhutale ।
idam rahasyam paramam param svastyayanam mahat ॥ 186 ॥

dhrtva bahau mahasiddhih prapyate natra samsayah ।
anaya sadrsi vidya vidyate na mahesvari ॥ 187 ॥

varamekam tu yo’dhite sarvasiddhisvaro bhavet ।
kulavare kulastamyam kuhusaṅkrantiparvasu ॥ 188 ॥

yascemam pathate vidyam tasya samyakphalam srnu ।
astottarasatam japtva pathennamasahasrakam ॥ 189 ॥

bhaktya stutva mahadevi sarvapapatpramucyate ।
sarvapapairvinirmuktah sarvasiddhisvaro bhavet ॥ 190 ॥

astamyam va nisithe ca catuspathagato narah ।
masabhaktabalim datva pathennamasahasrakam ॥ 191 ॥

sudarsavamavedyam tu masatrayavidhanatah ।
durjayah kamarupasca mahabalaparakramah ॥ 192 ॥

kumaripujanam nama mantramatram pathennarah ।
etanmantrasya pathanatsarvasiddhisvaro bhavet ॥ 193 ॥

iti te kathitam devi sarvasiddhiparam narah ।
japtva stutva mahadevim sarvapapaih pramucyate ॥ 194 ॥

na prakasyamidam devi sarvadevanamaskrtam ।
idam rahasyam paramam goptavyam pasusaṅkate ॥ 195 ॥

iti sakalavibhuterhetubhutam prasastam pathati
ya iha marttyaschinnamastastavam ca ।
dhanada iva dhanadhyo mananiyo nrpanam sa bhavati
ca jananamasrayah siddhivetta ॥ 196 ॥

॥ iti srivisvasaratantre sivaparvatisamvade
sricchinnamastasahasranamastotram sampurnam ॥

Also Read 1000 Names of Sri Chinnamasta Stotram:

1000 Names Sri Chinnamasta | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Chinnamasta | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top