Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Chinnamasta | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Chinnamasta Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీఛిన్నమస్తాసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

శ్రీగణేశాయ నమః ।
శ్రీదేవ్యువాచ ।
దేవదేవ మహాదేవ సర్వశాస్త్రవిదాంవర ।
కృపాం కురు జగన్నాథ కథయస్వ మమ ప్రభో ॥ ౧ ॥

ప్రచణ్డచణ్డికా దేవీ సర్వలోకహితైషిణీ ।
తస్యాశ్చ కథితం సర్వం స్తవం చ కవచాదికమ్ ॥ ౨ ॥

ఇదానీం ఛిన్నమస్తాయా నామ్నాం సాహస్రకం శుభమ్ ।
త్వం ప్రకాశయ మే దేవ కృపయా భక్తవత్సల ॥ ౩ ॥

శ్రీశివ ఉవాచ ।
శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి చ్ఛిన్నాయాః సుమనోహరమ్ ।
గోపనీయం ప్రయత్నేన యదీచ్ఛేదాత్మనో హితమ్ ॥ ౪ ॥

న వక్తవ్యం చ కుత్రాపి ప్రాణైః కణ్ఠగతైరపి ।
తచ్ఛృణుష్వ మహేశాని సర్వం తత్కథయామి తే ॥ ౫ ॥

వినా పూజాం వినా ధ్యానం వినా జాప్యేన సిద్ధ్యతి ।
వినా ధ్యానం తథా దేవి వినా భూతాదిశోధనమ్ ॥ ౬ ॥

పఠనాదేవ సిద్ధిః స్యాత్సత్యం సత్యం వరాననే ।
పురా కైలాసశిఖరే సర్వదేవసభాలయే ॥ ౭ ॥

పరిపప్రచ్ఛ కథితం తథా శృణు వరాననే ।
ఓం అస్య శ్రీప్రచణ్డచణ్డికాసహస్రనామస్తోత్రస్య భైరవ ఋషిః ,
సమ్రాట్ ఛన్దః , ప్రచణ్డచణ్డికా దేవతా ,
ధర్మార్థకామమోక్షార్థే పాఠే వినియోగః ॥ ౮ ॥

ఓం ప్రచణ్డచణ్డికా చణ్డా చణ్డదైత్యవినాశినీ ।
చాముణ్డా చ సచణ్డా చ చపలా చారుదేహినీ ॥ ౯ ॥

లలజిహ్వా చలద్రక్తా చారుచన్ద్రనిభాననా ।
చకోరాక్షీ చణ్డనాదా చఞ్చలా చ మనోన్మదా ॥ ౧౦ ॥

చేతనా చితిసంస్థా చ చిత్కలా జ్ఞానరూపిణీ ।
మహాభయఙ్కరీ దేవీ వరదాభయధారిణీ ॥ ౧౧ ॥

భవాఢ్యా భవరూపా చ భవబన్ధవిమోచినీ ।
భవానీ భువనేశీ చ భవసంసారతారిణీ ॥ ౧౨ ॥

భవాబ్ధిర్భవమోక్షా చ భవబన్ధవిఘాతినీ ।
భాగీరథీ భగస్థా చ భాగ్యభోగప్రదాయినీ ॥ ౧౩ ॥

కమలా కామదా దుర్గా దుర్గబన్ధవిమోచినీ ।
దుర్ద్దర్శనా దుర్గరూపా దుర్జ్ఞేయా దుర్గనాశినీ ॥ ౧౪ ॥

దీనదుఃఖహరా నిత్యా నిత్యశోకవినాశినీ ।
నిత్యానన్దమయా దేవీ నిత్యం కల్యాణకారిణీ ॥ ౧౫ ॥

సర్వార్థసాధనకరీ సర్వసిద్ధిస్వరూపిణీ ।
సర్వక్షోభణశక్తిశ్చ సర్వవిద్రావిణీ పరా ॥ ౧౬ ॥

సర్వరఞ్జనశక్తిశ్చ సర్వోన్మాదస్వరూపిణీ ।
సర్వదా సిద్ధిదాత్రీ చ సిద్ధవిద్యాస్వరూపిణీ ॥ ౧౭ ॥

సకలా నిష్కలా సిద్ధా కలాతీతా కలామయీ ।
కులజ్ఞా కులరూపా చ చక్షురానన్దదాయినీ ॥ ౧౮ ॥

కులీనా సామరూపా చ కామరూపా మనోహరా ।
కమలస్థా కఞ్జముఖీ కుఞ్జరేశ్వరగామినీ ॥ ౧౯ ॥

కులరూపా కోటరాక్షీ కమలైశ్వర్యదాయినీ ।
కున్తీ కకుద్మినీ కుల్లా కురుకుల్లా కరాలికా ॥ ౨౦ ॥

కామేశ్వరీ కామమాతా కామతాపవిమోచినీ ।
కామరూపా కామసత్వా కామకౌతుకకారిణీ ॥ ౨౧ ॥

కారుణ్యహృదయా క్రీంక్రీంమన్త్రరూపా చ కోటరా ।
కౌమోదకీ కుముదినీ కైవల్యా కులవాసినీ ॥ ౨౨ ॥

కేశవీ కేశవారాధ్యా కేశిదైత్యనిషూదినీ ।
క్లేశహా క్లేశరహితా క్లేశసఙ్ఘవినాశినీ ॥ ౨౩ ॥

కరాలీ చ కరాలాస్యా కరాలాసురనాశినీ ।
కరాలచర్మాసిధరా కరాలకలనాశినీ ॥ ౨౪ ॥

కఙ్కినీ కఙ్కనిరతా కపాలవరధారిణీ ।
ఖడ్గహస్తా త్రినేత్రా చ ఖణ్డముణ్డాసిధారిణీ ॥ ౨౫ ॥

ఖలహా ఖలహన్త్రీ చ క్షరన్తీ ఖగతా సదా ।
గఙ్గాగౌతమపూజ్యా చ గౌరీ గన్ధర్వవాసినీ ॥ ౨౬ ॥

గన్ధర్వా గగణారాధ్యా గణా గన్ధర్వసేవితా ।
గణత్కారగణా దేవీ నిర్గుణా చ గుణాత్మికా ॥ ౨౭ ॥

గుణతా గుణదాత్రీ చ గుణగౌరవదాయినీ ।
గణేశమాతా గమ్భీరా గగణా జ్యోతికారిణీ ॥ ౨౮ ॥

గౌరాఙ్గీ చ గయా గమ్యా గౌతమస్థానవాసినీ ।
గదాధరప్రియా జ్ఞేయా జ్ఞానగమ్యా గుహేశ్వరీ ॥ ౨౯ ॥

గాయత్రీ చ గుణవతీ గుణాతీతా గుణేశ్వరీ ।
గణేశజననీ దేవీ గణేశవరదాయినీ ॥ ౩౦ ॥

గణాధ్యక్షనుతా నిత్యా గణాధ్యక్షప్రపూజితా ।
గిరీశరమణీ దేవీ గిరీశపరివన్దితా ॥ ౩౧ ॥

గతిదా గతిహా గీతా గౌతమీ గురుసేవితా ।
గురుపూజ్యా గురుయుతా గురుసేవనతత్పరా ॥ ౩౨ ॥

గన్ధద్వారా చ గన్ధాఢ్యా గన్ధాత్మా గన్ధకారిణీ ।
గీర్వాణపతిసమ్పూజ్యా గీర్వాణపతితుష్టిదా ॥ ౩౩ ॥

గీర్వాణాధిశరమణీ గీర్వాణాధిశవన్దితా ।
గీర్వాణాధిశసంసేవ్యా గీర్వాణాధిశహర్షదా ॥ ౩౪ ॥

గానశక్తిర్గానగమ్యా గానశక్తిప్రదాయినీ ।
గానవిద్యా గానసిద్ధా గానసన్తుష్టమానసా ॥ ౩౫ ॥

గానాతీతా గానగీతా గానహర్షప్రపూరితా ।
గన్ధర్వపతిసంహృష్టా గన్ధర్వగుణమణ్డితా ॥ ౩౬ ॥

గన్ధర్వగణసంసేవ్యా గన్ధర్వగణమధ్యగా ।
గన్ధర్వగణకుశలా గన్ధర్వగణపూజితా ॥ ౩౭ ॥

గన్ధర్వగణనిరతా గన్ధర్వగణభూషితా ।
ఘర్ఘరా ఘోరరూపా చ ఘోరఘుర్ఘురనాదినీ ॥ ౩౮ ॥

ఘర్మబిన్దుసముద్భూతా ఘర్మబిన్దుస్వరూపిణీ ।
ఘణ్టారవా ఘనరవా ఘనరూపా ఘనోదరీ ॥ ౩౯ ॥

ఘోరసత్వా చ ఘనదా ఘణ్టానాదవినోదనీ ।
ఘోరచాణ్డాలినీ ఘోరా ఘోరచణ్డవినాశినీ ॥ ౪౦ ॥

ఘోరదానవదమనీ ఘోరదానవనాశినీ ।
ఘోరకర్మాదిరహితా ఘోరకర్మనిషేవితా ॥ ౪౧ ॥

ఘోరతత్వమయీ దేవీ ఘోరతత్వవిమోచనీ ।
ఘోరకర్మాదిరహితా ఘోరకర్మాదిపూరితా ॥ ౪౨ ॥

ఘోరకర్మాదినిరతా ఘోరకర్మప్రవర్ద్ధినీ ।
ఘోరభూతప్రమథినీ ఘోరవేతాలనాశినీ ॥ ౪౩ ॥

ఘోరదావాగ్నిదమనీ ఘోరశత్రునిషూదినీ ।
ఘోరమన్త్రయుతా చైవ ఘోరమన్త్రప్రపూజితా ॥ ౪౪ ॥

ఘోరమన్త్రమనోభిజ్ఞా ఘోరమన్త్రఫలప్రదా ।
ఘోరమన్త్రనిధిశ్చైవ ఘోరమన్త్రకృతాస్పదా ॥ ౪౫ ॥

ఘోరమన్త్రేశ్వరీ దేవీ ఘోరమన్త్రార్థమానసా ।
ఘోరమన్త్రార్థతత్వజ్ఞా ఘోరమన్త్రార్థపారగా ॥ ౪౬ ॥

ఘోరమన్త్రార్థవిభవా ఘోరమన్త్రార్థబోధినీ ।
ఘోరమన్త్రార్థనిచయా ఘోరమన్త్రార్థజన్మభూః ॥ ౪౭ ॥

ఘోరమన్త్రజపరతా ఘోరమన్త్రజపోద్యతా ।
ఙకారవర్ణానిలయా ఙకారాక్షరమణ్డితా ॥ ౪౮ ॥

ఙకారాపరరూపా ఙకారాక్షరరూపిణీ ।
చిత్రరూపా చిత్రనాడీ చారుకేశీ చయప్రభా ॥ ౪౯ ॥

చఞ్చలా చఞ్చలాకారా చారురూపా చ చణ్డికా ।
చతుర్వేదమయీ చణ్డా చణ్డాలగణమణ్డితా ॥ ౫౦ ॥

చాణ్డాలచ్ఛేదినీ చణ్డతపోనిర్మూలకారిణీ ।
చతుర్భుజా చణ్డరూపా చణ్డముణ్డవినాశినీ ॥ ౫౧ ॥

చన్ద్రికా చన్ద్రకీర్తిశ్చ చన్ద్రకాన్తిస్తథైవ చ ।
చన్ద్రాస్యా చన్ద్రరూపా చ చన్ద్రమౌలిస్వరూపిణీ ॥ ౫౨ ॥

చన్ద్రమౌలిప్రియా చన్ద్రమౌలిసన్తుష్టమానసా ।
చకోరబన్ధురమణీ చకోరబన్ధుపూజితా ॥ ౫౩ ॥

చక్రరూపా చక్రమయీ చక్రాకారస్వరూపిణీ ।
చక్రపాణిప్రియా చక్రపాణిప్రీతిదాయినీ ॥ ౫౪ ॥

చక్రపాణిరసాభిజ్ఞా చక్రపాణివరప్రదా ।
చక్రపాణివరోన్మత్తా చక్రపాణిస్వరూపిణీ ॥ ౫౫ ॥

చక్రపాణిశ్వరీ నిత్యం చక్రపాణినమస్కృతా ।
చక్రపాణిసముద్భూతా చక్రపాణిగుణాస్పదా ॥ ౫౬ ॥

చన్ద్రావలీ చన్ద్రవతీ చన్ద్రకోటిసమప్రభా ।
చన్దనార్చితపాదాబ్జా చన్దనాన్వితమస్తకా ॥ ౫౭ ॥

చారుకీర్తిశ్చారునేత్రా చారుచన్ద్రవిభూషణా ।
చారుభూషా చారువేషా చారువేషప్రదాయినీ ॥ ౫౮ ॥

చారుభూషాభూషితాఙ్గీ చతుర్వక్త్రవరప్రదా ।
చతుర్వక్త్రసమారాధ్యా చతుర్వక్త్రసమాశ్రితా ॥ ౫౯ ॥

చతుర్వక్త్రచతుర్వాహా చతుర్థీ చ చతుర్దశీ ।
చిత్రా చర్మణ్వతీ చైత్రీ చన్ద్రభాగా చ చమ్పకా ॥ ౬౦ ॥

చతుర్ద్దశయమాకారా చతుర్దశయమానుగా ।
చతుర్దశయమప్రీతా చతుర్దశయమప్రియా ॥ ౬౧ ॥

ఛలస్థా చ్ఛిద్రరూపా చ చ్ఛద్మదా చ్ఛద్మరాజికా ।
ఛిన్నమస్తా తథా చ్ఛిన్నా చ్ఛిన్నముణ్డవిధారిణీ ॥ ౬౨ ॥

జయదా జయరూపా చ జయన్తీ జయమోహినీ ।
జయా జీవనసంస్థా చ జాలన్ధరనివాసినీ ॥ ౬౩ ॥

జ్వాలాముఖీ జ్వాలదాత్రీ జాజ్వల్యదహనోపమా ।
జగద్వన్ద్యా జగత్పూజ్యా జగత్త్రాణపరాయణా ॥ ౬౪ ॥

జగతీ జగతాధారా జన్మమృత్యుజరాపహా ।
జననీ జన్మభూమిశ్చజన్మదా జయశాలినీ ॥ ౬౫ ॥

జ్వరరోగహరా జ్వాలా జ్వాలామాలాప్రపూరితా ।
జమ్భారాతీశ్వరీ జమ్భారాతివైభవకారిణీ ॥ ౬౬ ॥

జమ్భారాతిస్తుతా జమ్భారాతిశత్రునిషూదినీ ।
జయదుర్గా జయారాధ్యా జయకాలీ జయేశ్వరీ ॥ ౬౭ ॥

జయతారా జయాతీతా జయశఙ్కరవల్లభా ।
జయదా జహ్నుతనయా జలధిత్రాసకారిణీ ॥ ౬౮ ॥

జలధివ్యాధిదమనీ జలధిజ్వరనాశినీ ।
జఙ్గమేశీ జాడ్యహరా జాడ్యసఙ్ఘనివారిణీ ॥ ౬౯ ॥

జాడ్యగ్రస్తజనాతీతా జాడ్యరోగనివారిణీ ।
జన్మదాత్రీ జన్మహర్త్రీ జయఘోషసమన్వితా ॥ ౭౦ ॥

జపయోగసమాయుక్తా జపయోగవినోదినీ ।
జపయోగప్రియా జాప్యా జపాతీతా జయస్వనా ॥ ౭౧ ॥

జాయాభావస్థితా జాయా జాయాభావప్రపూరణీ ।
జపాకుసుమసఙ్కాశా జపాకుసుమపూజితా ॥ ౭౨ ॥

జపాకుసుమసమ్ప్రీతా జపాకుసుమమణ్డితా ।
జపాకుసుమవద్భాసా జపాకుసుమరూపిణీ ॥ ౭౩ ॥

జమదగ్నిస్వరూపా చ జానకీ జనకాత్మజా ।
ఝఞ్ఝావాతప్రముక్తాఙ్గీ ఝోరఝఙ్కారవాసినీ ॥ ౭౪ ॥

ఝఙ్కారకారిణీ ఝఞ్ఝావాతరూపా చ ఝఙ్కరీ ।
ఞకారాణుస్వరూపా చ టనటఙ్కారనాదినీ ॥ ౭౫ ॥

టఙ్కారీ టకువాణీ చ ఠకారాక్షరరూపిణీ ।
డిణ్డిమా చ తథా డిమ్భా డిణ్డుడిణ్డిమనాదినీ ॥ ౭౬ ॥

ఢక్కామయీ ఢిలమయీ నృత్యశబ్దా విలాసినీ ।
ఢక్కా ఢక్కేశ్వరీ ఢక్కాశబ్దరూపా తథైవ చ ॥ ౭౭ ॥

ఢక్కానాదప్రియా ఢక్కానాదసన్తుష్టమానసా ।
ణఙ్కారా ణాక్షరమయీ ణాక్షరాదిస్వరూపిణీ ॥ ౭౮ ॥

త్రిపురా త్రిపురమయీ చైవ త్రిశక్తిస్త్రిగుణాత్మికా ।
తామసీ చ త్రిలోకేశీ త్రిపురా చ త్రయీశ్వరీ ॥ ౭౯ ॥

త్రివిద్యా చ త్రిరూపా చ త్రినేత్రా చ త్రిరూపిణీ ।
తారిణీ తరలా తారా తారకారిప్రపూజితా ॥ ౮౦ ॥

తారకారిసమారాధ్యా తారకారివరప్రదా ।
తారకారిప్రసూస్తన్వీ తరుణీ తరలప్రభా ॥ ౮౧ ॥

త్రిరూపా చ త్రిపురగా త్రిశూలవరధారిణీ ।
త్రిశూలినీ తన్త్రమయీ తన్త్రశాస్త్రవిశారదా ॥ ౮౨ ॥

తన్త్రరూపా తపోమూర్తిస్తన్త్రమన్త్రస్వరూపిణీ ।
తడిత్తడిల్లతాకారా తత్వజ్ఞానప్రదాయినీ ॥ ౮౩ ॥

తత్వజ్ఞానేశ్వరీ దేవీ తత్వజ్ఞానప్రబోధినీ ।
త్రయీమయీ త్రయీసేవ్యా త్ర్యక్షరీ త్ర్యక్షరేశ్వరీ ॥ ౮౪ ॥

తాపవిధ్వంసినీ తాపసఙ్ఘనిర్మూలకారిణీ ।
త్రాసకర్త్రీ త్రాసహర్త్రీ త్రాసదాత్రీ చ త్రాసహా ॥ ౮౫ ॥

తిథీశా తిథిరూపా చ తిథిస్థా తిథిపూజితా ।
తిలోత్తమా చ తిలదా తిలప్రితా తిలేశ్వరీ ॥ ౮౬ ॥

త్రిగుణా త్రిగుణాకారా త్రిపురీ త్రిపురాత్మికా ।
త్రికుటా త్రికుటాకారా త్రికుటాచలమధ్యగా ॥ ౮౭ ॥

త్రిజటా చ త్రినేత్రా చ త్రినేత్రవరసున్దరీ ।
తృతీయా చ త్రివర్షా చ త్రివిధా త్రిమతేశ్వరీ ॥ ౮౮ ॥

త్రికోణస్థా త్రికోణేశీ త్రికోణయన్త్రమధ్యగా ।
త్రిసన్ధ్యా చ త్రిసన్ధ్యార్చ్యా త్రిపదా త్రిపదాస్పదా ॥ ౮౯ ॥

స్థానస్థితా స్థలస్థా చ ధన్యస్థలనివాసినీ ।
థకారాక్షరరూపా చ స్థలరూపా తథైవ చ ॥ ౯౦ ॥

స్థూలహస్తా తథా స్థూలా స్థైర్యరూపప్రకాశినీ ।
దుర్గా దుర్గార్తిహన్త్రీ చ దుర్గబన్ధవిమోచినీ ॥ ౯౧ ॥

దేవీ దానవసంహన్త్రీ దనుజ్యేష్ఠనిషూదినీ ।
దారాపత్యప్రదా నిత్యా శఙ్కరార్ద్ధాఙ్గధారిణీ ॥ ౯౨ ॥

దివ్యాఙ్గీ దేవమాతా చ దేవదుష్టవినాశినీ ।
దీనదుఃఖహరా దీనతాపనిర్మూలకారిణీ ॥ ౯౩ ॥

దీనమాతా దీనసేవ్యా దీనదమ్భవినాశినీ ।
దనుజధ్వంసినీ దేవీ దేవకీ దేవవల్లభా ॥ ౯౪ ॥

దానవారిప్రియా దీర్ఘా దానవారిప్రపూజితా ।
దీర్ఘస్వరా దీర్ఘతనుర్ద్దీర్ఘదుర్గతినాశినీ ॥ ౯౫ ॥

దీర్ఘనేత్రా దీర్ఘచక్షుర్ద్దీర్ఘకేశీ దిగమ్బరా ।
దిగమ్బరప్రియా దాన్తా దిగమ్బరస్వరూపిణీ ॥ ౯౬ ॥

దుఃఖహీనా దుఃఖహరా దుఃఖసాగరతారిణీ ।
దుఃఖదారిద్ర్యశమనీ దుఃఖదారిద్ర్యకారిణీ ॥ ౯౭ ॥

దుఃఖదా దుస్సహా దుష్టఖణ్డనైకస్వరూపిణీ ।
దేవవామా దేవసేవ్యా దేవశక్తిప్రదాయినీ ॥ ౯౮ ॥

దామినీ దామినీప్రీతా దామినీశతసున్దరీ ।
దామినీశతసంసేవ్యా దామినీదామభూషితా ॥ ౯౯ ॥

దేవతాభావసన్తుష్టా దేవతాశతమధ్యగా ।
దయార్ద్దరా చ దయారూపా దయాదానపరాయణా ॥ ౧౦౦ ॥

దయాశీలా దయాసారా దయాసాగరసంస్థితా ।
దశవిద్యాత్మికా దేవీ దశవిద్యాస్వరూపిణీ ॥ ౧౦౧ ॥

ధరణీ ధనదా ధాత్రీ ధన్యా ధన్యపరా శివా ।
ధర్మరూపా ధనిష్ఠా చ ధేయా చ ధీరగోచరా ॥ ౧౦౨ ॥

ధర్మరాజేశ్వరీ ధర్మకర్మరూపా ధనేశ్వరీ ।
ధనుర్విద్యా ధనుర్గమ్యా ధనుర్ద్ధరవరప్రదా ॥ ౧౦౩ ॥

ధర్మశీలా ధర్మలీలా ధర్మకర్మవివర్జితా ।
ధర్మదా ధర్మనిరతా ధర్మపాఖణ్డఖణ్డినీ ॥ ౧౦౪ ॥

ధర్మేశీ ధర్మరూపా చ ధర్మరాజవరప్రదా ।
ధర్మిణీ ధర్మగేహస్థా ధర్మాధర్మస్వరూపిణీ ॥ ౧౦౫ ॥

ధనదా ధనదప్రీతా ధనధాన్యసమృద్ధిదా ।
ధనధాన్యసమృద్ధిస్థా ధనధాన్యవినాశినీ ॥ ౧౦౬ ॥

ధర్మనిష్ఠా ధర్మధీరా ధర్మమార్గరతా సదా ।
ధర్మబీజకృతస్థానా ధర్మబీజసురక్షిణీ ॥ ౧౦౭ ॥

ధర్మబీజేశ్వరీ ధర్మబీజరూపా చ ధర్మగా ।
ధర్మబీజసముద్భూతా ధర్మబీజసమాశ్రితా ॥ ౧౦౮ ॥

ధరాధరపతిప్రాణా ధరాధరపతిస్తుతా ।
ధరాధరేన్ద్రతనుజా ధరాధరేన్ద్రవన్దితా ॥ ౧౦౯ ॥

ధరాధరేన్ద్రగేహస్థా ధరాధరేన్ద్రపాలినీ ।
ధరాధరేన్ద్రసర్వార్తినాశినీ ధర్మపాలినీ ॥ ౧౧౦ ॥

నవీనా నిర్మ్మలా నిత్యా నాగరాజప్రపూజితా ।
నాగేశ్వరీ నాగమాతా నాగకన్యా చ నగ్నికా ॥ ౧౧౧ ॥

నిర్లేపా నిర్వికల్పా చ నిర్లోమా నిరుపద్రవా ।
నిరాహారా నిరాకారా నిరఞ్జనస్వరూపిణీ ॥ ౧౧౨ ॥

నాగినీ నాగవిభవా నాగరాజపరిస్తుతా ।
నాగరాజగుణజ్ఞా చ నాగరాజసుఖప్రదా ॥ ౧౧౩ ॥

నాగలోకగతా నిత్యం నాగలోకనివాసినీ ।
నాగలోకేశ్వరీ నాగభాగినీ నాగపూజితా ॥ ౧౧౪ ॥

నాగమధ్యస్థితా నాగమోహసంక్షోభదాయినీ ।
నృత్యప్రియా నృత్యవతీ నృత్యగీతపరాయణా ॥ ౧౧౫ ॥

నృత్యేశ్వరీ నర్తకీ చ నృత్యరూపా నిరాశ్రయా ।
నారాయణీ నరేన్ద్రస్థా నరముణ్డాస్థిమాలినీ ॥ ౧౧౬ ॥

నరమాంసప్రియా నిత్యా నరరక్తప్రియా సదా ।
నరరాజేశ్వరీ నారీరూపా నారీస్వరూపిణీ ॥ ౧౧౭ ॥

నారీగణార్చితా నారీమధ్యగా నూతనామ్బరా ।
నర్మదా చ నదీరూపా నదీసఙ్గమసంస్థితా ॥ ౧౧౮ ॥

నర్మదేశ్వరసమ్ప్రీతా నర్మదేశ్వరరూపిణీ ।
పద్మావతీ పద్మముఖీ పద్మకిఞ్జల్కవాసినీ ॥ ౧౧౯ ॥

పట్టవస్త్రపరీధానా పద్మరాగవిభూషితా ।
పరమా ప్రీతిదా నిత్యం ప్రేతాసననివాసినీ ॥ ౧౨౦ ॥

పరిపూర్ణరసోన్మత్తా ప్రేమవిహ్వలవల్లభా ।
పవిత్రాసవనిష్పూతా ప్రేయసీ పరమాత్మికా ॥ ౧౨౧ ॥

ప్రియవ్రతపరా నిత్యం పరమప్రేమదాయినీ ।
పుష్పప్రియా పద్మకోశా పద్మధర్మనివాసినీ ॥ ౧౨౨ ॥

ఫేత్కారిణీ తన్త్రరూపా ఫేరుఫేరవనాదినీ ।
వంశినీ వంశరూపా చ బగలా వామరూపిణీ ॥ ౧౨౩ ॥

వాఙ్మయీ వసుధా ధృష్యా వాగ్భవాఖ్యా వరా నరా ।
బుద్ధిదా బుద్ధిరూపా చ విద్యా వాదస్వరూపిణీ ॥ ౧౨౪ ॥

బాలా వృద్ధమయీరూపా వాణీ వాక్యనివాసినీ ।
వరుణా వాగ్వతీ వీరా వీరభూషణభూషితా ॥ ౧౨౫ ॥

వీరభద్రార్చితపదా వీరభద్రప్రసూరపి ।
వేదమార్గరతా వేదమన్త్రరూపా వషట్ ప్రియా ॥ ౧౨౬ ॥

వీణావాద్యసమాయుక్తా వీణావాద్యపరాయణా ।
వీణారవా తథా వీణాశబ్దరూపా చ వైష్ణవీ ॥ ౧౨౭ ॥

వైష్ణవాచారనిరతా వైష్ణవాచారతత్పరా ।
విష్ణుసేవ్యా విష్ణుపత్నీ విష్ణురూపా వరాననా ॥ ౧౨౮ ॥

విశ్వేశ్వరీ విశ్వమాతా విశ్వనిర్మాణకారిణీ ।
విశ్వరూపా చ విశ్వేశీ విశ్వసంహారకారిణీ ॥ ౧౨౯ ॥

భైరవీ భైరవారాధ్యా భూతభైరవసేవితా ।
భైరవేశీ తథా భీమా భైరవేశ్వరతుష్టిదా ॥ ౧౩౦ ॥

భైరవాధిశరమణీ భైరవాధిశపాలినీ ।
భీమేశ్వరీ భీమమాతా భీమశబ్దపరాయణా ॥ ౧౩౧ ॥

భీమరూపా చ భీమేశీ భీమా భీమవరప్రదా ।
భీమపూజితపాదాబ్జా భీమభైరవపాలినీ ॥ ౧౩౨ ॥

భీమాసురధ్వంసకరీ భీమదుష్టవినాశినీ ।
భువనా భువనారాధ్యా భవానీ భూతిదా సదా ॥ ౧౩౩ ॥

భయదా భయహన్త్రీ చ అభయా భయరూపిణీ ।
భీమనాదా విహ్వలా చ భయభీతివినాశినీ ॥ ౧౩౪ ॥

మత్తా ప్రమత్తరూపా చ మదోన్మత్తస్వరూపిణీ ।
మాన్యా మనోజ్ఞా మానా చ మఙ్గలా చ మనోహరా ॥ ౧౩౫ ॥

మాననీయా మహాపూజ్యా మహామహిషమర్ద్దినీ ।
మహిషాసురహన్త్రీ చ మాతఙ్గీ మయవాసినీ ॥ ౧౩౬ ॥

మాధ్వీ మధుమయీ ముద్రా ముద్రికా మన్త్రరూపిణీ ।
మహావిశ్వేశ్వరీ దూతీ మౌలిచన్ద్రప్రకాశినీ ॥ ౧౩౭ ॥

యశఃస్వరూపిణీ దేవీ యోగమార్గప్రదాయినీ ।
యోగినీ యోగగమ్యా చ యామ్యేశీ యోగరూపిణీ ॥ ౧౩౮ ॥

యజ్ఞాఙ్గీ చ యోగమయీ జపరూపా జపాత్మికా ।
యుగాఖ్యా చ యుగాన్తా చ యోనిమణ్డలవాసినీ ॥ ౧౩౯ ॥

అయోనిజా యోగనిద్రా యోగానన్దప్రదాయినీ ।
రమా రతిప్రియా నిత్యం రతిరాగవివర్ద్ధినీ ॥ ౧౪౦ ॥

రమణీ రాససమ్భూతా రమ్యా రాసప్రియా రసా ।
రణోత్కణ్ఠా రణస్థా చ వరా రఙ్గప్రదాయినీ ॥ ౧౪౧ ॥

రేవతీ రణజైత్రీ చ రసోద్భూతా రణోత్సవా ।
లతా లావణ్యరూపా చ లవణాబ్ధిస్వరూపిణీ ॥ ౧౪౨ ॥

లవఙ్గకుసుమారాధ్యా లోలజిహ్వా చ లేలిహా ।
వశినీ వనసంస్థా చ వనపుష్పప్రియా వరా ॥ ౧౪౩ ॥

ప్రాణేశ్వరీ బుద్ధిరూపా బుద్ధిదాత్రీ బుధాత్మికా ।
శమనీ శ్వేతవర్ణా చ శాఙ్కరీ శివభాషిణీ ॥ ౧౪౪ ॥

శ్యామ్యరూపా శక్తిరూపా శక్తిబిన్దునివాసినీ ।
సర్వేశ్వరీ సర్వదాత్రీ సర్వమాతా చ శర్వరీ ॥ ౧౪౫ ॥

శామ్భవీ సిద్ధిదా సిద్ధా సుషుమ్నా సురభాసినీ ।
సహస్రదలమధ్యస్థా సహస్రదలవర్త్తినీ ॥ ౧౪౬ ॥

హరప్రియా హరధ్యేయా హూఁకారబీజరూపిణీ ।
లఙ్కేశ్వరీ చ తరలా లోమమాంసప్రపూజితా ॥ ౧౪౭ ॥

క్షేమ్యా క్షేమకరీ క్షామా క్షీరబిన్దుస్వరూపిణీ ।
క్షిప్తచిత్తప్రదా నిత్యం క్షౌమవస్త్రవిలాసినీ ॥ ౧౪౮ ॥

ఛిన్నా చ చ్ఛిన్నరూపా చ క్షుధా క్షౌత్కారరూపిణీ ।
సర్వవర్ణమయీ దేవీ సర్వసమ్పత్ప్రదాయినీ ॥ ౧౪౯ ॥

సర్వసమ్పత్ప్రదాత్రీ చ సమ్పదాపద్విభూషితా ।
సత్త్వరూపా చ సర్వార్థా సర్వదేవప్రపూజితా ॥ ౧౫౦ ॥

సర్వేశ్వరీ సర్వమాతా సర్వజ్ఞా సురసృత్మికా ।
సిన్ధుర్మన్దాకినీ గఙ్గా నదీసాగరరూపిణీ ॥ ౧౫౧ ॥

సుకేశీ ముక్తకేశీ చ డాకినీ వరవర్ణినీ ।
జ్ఞానదా జ్ఞానగగనా సోమమణ్డలవాసినీ ॥ ౧౫౨ ॥

ఆకాశనిలయా నిత్యా పరమాకాశరూపిణీ ।
అన్నపూర్ణా మహానిత్యా మహాదేవరసోద్భవా ॥ ౧౫౩ ॥

మఙ్గలా కాలికా చణ్డా చణ్డనాదాతిభీషణా ।
చణ్డాసురస్య మథినీ చాముణ్డా చపలాత్మికా ॥ ౧౫౪ ॥

చణ్డీ చామరకేశీ చ చలత్కుణ్డలధారిణీ ।
ముణ్డమాలాధరా నిత్యా ఖణ్డముణ్డవిలాసినీ ॥ ౧౫౫ ॥

ఖడ్గహస్తా ముణ్డహస్తా వరహస్తా వరప్రదా ।
అసిచర్మధరా నిత్యా పాశాఙ్కుశధరా పరా ॥ ౧౫౬ ॥

శూలహస్తా శివహస్తా ఘణ్టానాదవిలాసినీ ।
ధనుర్బాణధరాఽఽదిత్యా నాగహస్తా నగాత్మజా ॥ ౧౫౭ ॥

మహిషాసురహన్త్రీ చ రక్తబీజవినాశినీ ।
రక్తరూపా రక్తగా చ రక్తహస్తా భయప్రదా ॥ ౧౫౮ ॥

అసితా చ ధర్మధరా పాశాఙ్కుశధరా పరా ।
ధనుర్బాణధరా నిత్యా ధూమ్రలోచననాశినీ ॥ ౧౫౯ ॥

పరస్థా దేవతామూర్తిః శర్వాణీ శారదా పరా ।
నానావర్ణవిభూషాఙ్గీ నానారాగసమాపినీ ॥ ౧౬౦ ॥

పశువస్త్రపరీధానా పుష్పాయుధధరా పరా ।
ముక్తరఞ్జితమాలాఢ్యా ముక్తాహారవిలాసినీ ॥ ౧౬౧ ॥

స్వర్ణకుణ్డలభూషా చ స్వర్ణసింహాసనస్థితా ।
సున్దరాఙ్గీ సువర్ణాభా శామ్భవీ శకటాత్మికా ॥ ౧౬౨ ॥

సర్వలోకేశవిద్యా చ మోహసమ్మోహకారిణీ ।
శ్రేయసీ సృష్టిరూపా చ చ్ఛిన్నచ్ఛద్మమయీ చ్ఛలా ॥ ౧౬౩ ॥

ఛిన్నముణ్డధరా నిత్యా నిత్యానన్దవిధాయినీ ।
నన్దా పూర్ణా చ రిక్తా చ తిథయః పూర్ణషోడశీ ॥ ౧౬౪ ॥

కుహూః సఙ్క్రాన్తిరూపా చ పఞ్చపర్వవిలాసినీ ।
పఞ్చబాణధరా నిత్యా పఞ్చమప్రీతిదా పరా ॥ ౧౬౫ ॥

పఞ్చపత్రాభిలాషా చ పఞ్చామృతవిలాసినీ ।
పఞ్చాలీ పఞ్చమీ దేవీ పఞ్చరక్తప్రసారిణీ ॥ ౧౬౬ ॥

పఞ్చబాణధరా నిత్యా నిత్యదాత్రీ దయాపరా ।
పలలాదిప్రియా నిత్యాఽపశుగమ్యా పరేశితా ॥ ౧౬౭ ॥

పరా పరరహస్యా చ పరమప్రేమవిహ్వలా ।
కులినా కేశిమార్గస్థా కులమార్గప్రకాశినీ ॥ ౧౬౮ ॥

కులాకులస్వరూపా చ కులార్ణవమయీ కులా ।
రుక్మా చ కాలరూపా చ కాలకమ్పనకారిణీ ॥ ౧౬౯ ॥

విలాసరూపిణీ భద్రా కులాకులనమస్కృతా ।
కుబేరవిత్తధాత్రీ చ కుమారజననీ పరా ॥ ౧౭౦ ॥

కుమారీరూపసంస్థా చ కుమారీపూజనామ్బికా ।
కురఙ్గనయనా దేవీ దినేశాస్యాఽపరాజితా ॥ ౧౭౧ ॥

కుణ్డలీకదలీ సేనా కుమార్గరహితా వరా ।
అనతరూపాఽనన్తస్థా ఆనన్దసిన్ధువాసినీ ॥ ౧౭౨ ॥

ఇలాస్వరూపిణీ దేవీ ఇఈభేదభయఙ్కరీ ।
ఇడా చ పిఙ్గలా నాడీ ఇకారాక్షరరూపిణీ ॥ ౧౭౩ ॥

ఉమా చోత్పత్తిరూపా చ ఉచ్చభావవినాశినీ ।
ఋగ్వేదా చ నిరారాధ్యా యజుర్వేదప్రపూజితా ॥ ౧౭౪ ॥

సామవేదేన సఙ్గీతా అథర్వవేదభాషిణీ ।
ఋకారరూపిణీ ఋక్షా నిరక్షరస్వరూపిణీ ॥ ౧౭౫ ॥

అహిదుర్గాసమాచారా ఇకారార్ణస్వరూపిణీ ।
ఓంకారా ప్రణవస్థా చ ఓంకారాదిస్వరూపిణీ ॥ ౧౭౬ ॥

అనులోమవిలోమస్థా థకారవర్ణసమ్భవా ।
పఞ్చాశద్వర్ణబీజాఢ్యా పఞ్చాశన్ముణ్డమాలికా ॥ ౧౭౭ ॥

ప్రత్యేకా దశసంఖ్యా చ షోడశీ చ్ఛిన్నమస్తకా ।
షడఙ్గయువతీపూజ్యా షడఙ్గరూపవర్జితా ॥ ౧౭౮ ॥

షడ్వక్త్రసంశ్రితా నిత్యా విశ్వేశీ ఖడ్గదాలయా ।
మాలామన్త్రమయీ మన్త్రజపమాతా మదాలసా ॥ ౧౭౯ ॥

సర్వవిశ్వేశ్వరీ శక్తిః సర్వానన్దప్రదాయినీ ।
ఇతి శ్రీచ్ఛిన్నమస్తాయా నామసహస్రముత్తమమ్ ॥ ౧౮౦ ॥

పూజాక్రమేణ కథితం సాధకానాం సుఖావహమ్ ।
గోపనీయం గోపనీయం గోపనీయం న సంశయః ॥ ౧౮౧ ॥

అర్ద్ధరాత్రే ముక్తకేశో భక్తియుక్తో భవేన్నరః ।
జపిత్వా పూజయిత్వా చ పఠేన్నామసహస్రకమ్ ॥ ౧౮౨ ॥

విద్యాసిద్ధిర్భవేత్తస్య షణ్మాసాభ్యాసయోగతః ।
యేన కేన ప్రకారేణ దేవీభక్తిపరో భవేత్ ॥ ౧౮౩ ॥

అఖిలాన్స్తమ్భయేల్లోకాంరాజ్ఞోఽపి మోహయేత్సదా ।
ఆకర్షయేద్దేవశక్తిం మారయేద్దేవి విద్విషమ్ ॥ ౧౮౪ ॥

శత్రవో దాసతాం యాన్తి యాన్తి పాపాని సంక్షయమ్ ।
మృత్యుశ్చ క్షయతాం యాతి పఠనాద్భాషణాత్ప్రియే ॥ ౧౮౫ ॥

ప్రశస్తాయాః ప్రసాదేన కిం న సిద్ధ్యతి భూతలే ।
ఇదం రహస్యం పరమం పరం స్వస్త్యయనం మహత్ ॥ ౧౮౬ ॥

ధృత్వా బాహౌ మహాసిద్ధిః ప్రాప్యతే నాత్ర సంశయః ।
అనయా సదృశీ విద్యా విద్యతే న మహేశ్వరి ॥ ౧౮౭ ॥

వారమేకం తు యోఽధీతే సర్వసిద్ధీశ్వరో భవేత్ ।
కులవారే కులాష్టమ్యాం కుహూసఙ్క్రాన్తిపర్వసు ॥ ౧౮౮ ॥

యశ్చేమం పఠతే విద్యాం తస్య సమ్యక్ఫలం శృణు ।
అష్టోత్తరశతం జప్త్వా పఠేన్నామసహస్రకమ్ ॥ ౧౮౯ ॥

భక్త్యా స్తుత్వా మహాదేవి సర్వపాపాత్ప్రముచ్యతే ।
సర్వపాపైర్వినిర్ముక్తః సర్వసిద్ధీశ్వరో భవేత్ ॥ ౧౯౦ ॥

అష్టమ్యాం వా నిశీథే చ చతుష్పథగతో నరః ।
మాషభక్తబలిం దత్వా పఠేన్నామసహస్రకమ్ ॥ ౧౯౧ ॥

సుదర్శవామవేద్యాం తు మాసత్రయవిధానతః ।
దుర్జయః కామరూపశ్చ మహాబలపరాక్రమః ॥ ౧౯౨ ॥

కుమారీపూజనం నామ మన్త్రమాత్రం పఠేన్నరః ।
ఏతన్మన్త్రస్య పఠనాత్సర్వసిద్ధీశ్వరో భవేత్ ॥ ౧౯౩ ॥

ఇతి తే కథితం దేవి సర్వసిద్ధిపరం నరః ।
జప్త్వా స్తుత్వా మహాదేవీం సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే ॥ ౧౯౪ ॥

న ప్రకాశ్యమిదం దేవి సర్వదేవనమస్కృతమ్ ।
ఇదం రహస్యం పరమం గోప్తవ్యం పశుసఙ్కటే ॥ ౧౯౫ ॥

ఇతి సకలవిభూతేర్హేతుభూతం ప్రశస్తం పఠతి
య ఇహ మర్త్త్యశ్ఛిన్నమస్తాస్తవం చ ।
ధనద ఇవ ధనాఢ్యో మాననీయో నృపాణాం స భవతి
చ జనానామాశ్రయః సిద్ధివేత్తా ॥ ౧౯౬ ॥

॥ ఇతి శ్రీవిశ్వసారతన్త్రే శివపార్వతీసంవాదే
శ్రీచ్ఛిన్నమస్తాసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Chinnamasta Stotram:

1000 Names Sri Chinnamasta | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Chinnamasta | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top