1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Ganga | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Gangasahasranama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീഗങ്ഗാസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥
അകാരാദിക്ഷകാരാന്ത നാമഘടിതം സ്കന്ദപുരാണാന്തര്‍ഗതം

അഗസ്ത്യ ഉവാച
വിനാ സ്നാനേന ഗങ്ഗായാം നൃണാം ജന്‍മ നിരര്‍ഥകം ।
ഉപായാന്തരമസ്ത്യന്യദ് യേന സ്നാനഫലം ലഭേത് ॥ 1 ॥

അശക്താനാം ച പങ്ഗൂനാമാലസ്യോപഹതാത്മനാം ।
ദൂരദേശാന്തരസ്ഥാനാം ഗങ്ഗാസ്നാനം കഥം ഭവേത് ॥ 2 ॥

ദാനം വാഥ വ്രതം വാഥ മന്ത്രഃ സ്തോത്രം ജപോഽഥവാ ।
തീര്‍ഥാന്തരാഭിഷേകോ വാ ദേവതോപാസനം തു വാ ॥ 3 ॥

യദ്യസ്തി കിഞ്ചിത് ഷഡ്വക്ത്ര ഗങ്ഗാസ്നാനഫലപ്രദം ।
വിധാനാന്തരമാത്രേണ തദ് വദ പ്രണതായ മേ ॥ 4 ॥

ത്വത്തോ ന വേദ സ്കന്ദാന്യോ ഗങ്ഗാഗര്‍ഭസമുദ്ഭവ ।
പരം സ്വര്‍ഗതരങ്ഗിണ്യാം മഹിമാനം മഹാമതേ ॥ 5 ॥

സ്കന്ദ ഉവാച
സന്തി പുണ്യജലാനീഹ സരാംസി സരിതോ മുനേ ।
സ്ഥാനേ സ്ഥാനേ ച തീര്‍ഥാനി ജിതാത്മാധ്യുഷിതാനി ച ॥ 6 ॥

ദൃഷ്ടപ്രത്യയകാരീണി മഹാമഹിമഭാഞ്ജ്യപി ।
പരം സ്വര്‍ഗതരങ്ഗിണ്യാഃ കോട്യംശോഽപി ന തത്ര വൈ ॥ 7 ॥

അനേനൈവാനുമാനേന ബുദ്ധ്യസ്വ കലശോദ്ഭവ ।
ദധ്രേ ഗങ്ഗോത്തമാങ്ഗേന ദേവദേവേന ശംഭുനാ ॥ 8 ॥

സ്നാനകാലേഽന്യതീര്‍ഥേഷു ജപ്യതേ ജാഹ്നവീ ജനൈഃ ।
വിനാ വിഷ്ണുപദീം ക്വാന്യത് സമര്‍ഥമഘമോചനേ ॥ 9 ॥

ഗങ്ഗാസ്നാനഫലം ബ്രഹ്മന്‍ ഗങ്ഗായാമേവ ലഭ്യതേ ।
യഥാ ദ്രാക്ഷാഫലസ്വാദോ ദ്രാക്ഷായാമേവ നാന്യതഃ ॥ 10 ॥

അസ്ത്യുപായ ഇഹ ത്വേകഃ സ്യാദ് യേനാവികലം ഫലം ।
സ്നാനസ്യ ദേവസരിതോ മഹാഗുഹ്യതമോ മുനേ ॥ 11 ॥

ശിവഭക്തായ ശാന്തായ വിഷ്ണുഭക്തിപരായ ച ।
ശ്രദ്ധാലവേ ത്വാസ്തികായ ഗര്‍ഭവാസമുമുക്ഷവേ ॥ 12 ॥

കഥനീയം ന ചാന്യസ്യ കസ്യചിത് കേനചിത് ക്വചിത് ।
ഇദം രഹസ്യം പരമം മഹാപാതകനാശനം ॥ 13 ॥

മഹാശ്രേയസ്കരം പുണ്യം മനോരഥകരം പരം ।
ദ്യുനദീപ്രീതിജനകം ശിവസന്തോഷസന്തതിഃ ॥ 14 ॥

നാംനാം സഹസ്രം ഗങ്ഗായാഃ സ്തവരാജേഷു ശോഭനം ।
ജപ്യാനാം പരമം ജപ്യം വേദോപനിഷദാം സമം ॥ 15 ॥

ജപനീയം പ്രയത്നേന മൌനിനാ വാചകം വിനാ ।
ശുചിസ്ഥാനേഷു ശുചിനാ സുസ്പഷ്ടാക്ഷരമേവ ച ॥ 16 ॥

ധ്യാനം –
ശൈലേന്ദ്രാദവതാരിണീ നിജജലേ മജ്ജദ്ജനോത്താരിണീ
പാരാവാരവിഹാരിണീ ഭവഭയശ്രേണീ സമുത്സാരിണീ ।
ശേഷാഹേരനുകാരിണീ ഹരശിരോവല്ലീദലാകാരിണീ
കാശീപ്രാന്തവിഹാരിണീ വിജയതേ ഗങ്ഗാ മനോഹാരിണീ ॥

ഓം നമോ ഗങ്ഗാദേവ്യൈ ॥

ഓംകാരരൂപിണ്യജരാഽതുലാഽനന്താഽമൃതസ്രവാ ।
അത്യുദാരാഽഭയാഽശോകാഽലകനന്ദാഽമൃതാഽമലാ ॥ 17 ॥

അനാഥവത്സലാഽമോഘാഽപാംയോനിരമൃതപ്രദാ ।
അവ്യക്തലക്ഷണാഽക്ഷോഭ്യാഽനവച്ഛിന്നാഽപരാഽജിതാ ॥ 18 ॥

അനാഥനാഥാഽഭീഷ്ടാര്‍ഥസിദ്ധിദാഽനങ്ഗവര്‍ധിനീ ।
അണിമാദിഗുണാഽധാരാഽഗ്രഗണ്യാഽലീകഹാരിണീ ॥ 19 ॥

അചിന്ത്യശക്തിരനഘാഽദ്ഭുതരൂപാഽഘഹാരിണീ ।
അദ്രിരാജസുതാഽഷ്ടാങ്ഗയോഗസിദ്ധിപ്രദാഽച്യുതാ ॥ 20 ॥

അക്ഷുണ്ണശക്തിരസുദാഽനന്തതീര്‍ഥാഽമൃതോദകാ ।
അനന്തമഹിമാഽപാരാഽനന്തസൌഖ്യപ്രദാഽന്നദാ ॥ 21 ॥

അശേഷദേവതാമൂര്‍തിരഘോരാഽമൃതരൂപിണീ ।
അവിദ്യാജാലശമനീ ഹ്യപ്രതര്‍ക്യഗതിപ്രദാ ॥ 22 ॥

അശേഷവിഘ്നസംഹര്‍ത്രീ ത്വശേഷഗുണഗുംഫിതാ ।
അജ്ഞാനതിമിരജ്യോതിരനുഗ്രഹപരായണാ ॥ 23 ॥

അഭിരാമാഽനവദ്യാങ്ഗ്യനന്തസാരാഽകലങ്കിനീ ।
ആരോഗ്യദാഽഽനന്ദവല്ലീ ത്വാപന്നാര്‍തിവിനാശിനീ ॥ 24 ॥

ആശ്ചര്യമൂര്‍തിരായുഷ്യാ ഹ്യാഢ്യാഽഽദ്യാഽഽപ്രാഽഽര്യസേവിതാ ।
ആപ്യായിന്യാപ്തവിദ്യാഖ്യാ ത്വാനന്ദാഽഽശ്വാസദായിനീ ॥ 25 ॥

ആലസ്യഘ്ന്യാപദാം ഹന്ത്രീ ഹ്യാനന്ദാമൃതവര്‍ഷിണീ ।
ഇരാവതീഷ്ടദാത്രീഷ്ടാ ത്വിഷ്ടാപൂര്‍തഫലപ്രദാ ॥ 26 ॥

ഇതിഹാസശ്രുതീഡ്യാര്‍ഥാ ത്വിഹാമുത്രശുഭപ്രദാ ।
ഇജ്യാശീലസമിജ്യേഷ്ഠാ ത്വിന്ദ്രാദിപരിവന്ദിതാ ॥ 27 ॥

ഇലാലങ്കാരമാലേദ്ധാ ത്വിന്ദിരാരംയമന്ദിരാ ।
ഇദിന്ദിരാദിസംസേവ്യാ ത്വീശ്വരീശ്വരവല്ലഭാ ॥ 28 ॥

ഈതിഭീതിഹരേഡ്യാ ച ത്വീഡനീയചരിത്രഭൃത് ।
ഉത്കൃഷ്ടശക്തിരുത്കൃഷ്ടോഡുപമണ്ഡലചാരിണീ ॥ 29 ॥

ഉദിതാംബരമാര്‍ഗോസ്രോരഗലോകവിഹാരിണീ ।
ഉക്ഷോര്‍വരോത്പലോത്കുംഭാ ഉപേന്ദ്രചരണദ്രവാ ॥ 30 ॥

ഉദന്വത്പൂര്‍തിഹേതുശ്ചോദാരോത്സാഹപ്രവര്‍ധിനീ ।
ഉദ്വേഗഘ്ന്യുഷ്ണശമനീ ഹ്യുഷ്ണരശ്മിസുതാപ്രിയാ ॥ 31 ॥

ഉത്പത്തിസ്ഥിതിസംഹാരകാരിണ്യുപരിചാരിണീ ।
ഊര്‍ജം വഹന്ത്യൂര്‍ജധരോര്‍ജാവതീ ചോര്‍മിമാലിനീ ॥ 32 ॥

ഊര്‍ധ്വരേതഃപ്രിയോര്‍ധ്വാധ്വാ ഹ്യൂര്‍മിലോര്‍ധ്വഗതിപ്രദാ ।
ഋഷിവൃന്ദസ്തുതര്‍ദ്ധിശ്ച ഋണത്രയവിനാശിനീ ॥ 33 ॥

ഋതംഭരര്‍ദ്ധിദാത്രീ ച ഋക്സ്വരൂപാ ഋജുപ്രിയാ ।
ഋക്ഷമാര്‍ഗവഹര്‍ക്ഷാര്‍ചിരൃജുമാര്‍ഗപ്രദര്‍ശിനീ ॥ 34 ॥

ഏധിതാഖിലധര്‍മാര്‍ഥാ ത്വേകൈകാമൃതദായിനീ ।
ഏധനീയസ്വഭാവൈജ്യാ ത്വേജിതാശേഷപാതകാ ॥ 35 ॥

ഐശ്വര്യദൈശ്വര്യരൂപാ ഹ്യൈതിഹ്യം ഹ്യൈന്ദവീദ്യുതിഃ ।
ഓജസ്വിന്യോഷധീക്ഷേത്രമോജോദൌദനദായിനീ ॥ 36 ॥

ഓഷ്ഠാമൃതൌന്നത്യദാത്രീ ത്വൌഷധം ഭവരോഗിണാം ।
ഔദാര്യചഞ്ചുരൌപേന്ദ്രീ ത്വൌഗ്രീ ഹ്യൌമേയരൂപിണീ ॥ 37 ॥

അംബരാധ്വവഹാംബഷ്ഠാംബരമാലാംബുജേക്ഷണാ ।
അംബികാംബുമഹായോനിരന്ധോദാന്ധകഹാരിണീ ॥ 38 ॥

അംശുമാലാ ഹ്യംശുമതീ ത്വങ്ഗീകൃതഷഡാനനാ ।
അന്ധതാമിസ്രഹന്ത്ര്യന്ധുരഞ്ജനാ ഹ്യഞ്ജനാവതീ ॥ 39 ॥

കല്യാണകാരിണീ കാംയാ കമലോത്പലഗന്ധിനീ ।
കുമുദ്വതീ കമലിനീ കാന്തിഃ കല്‍പിതദായിനീ ॥ 40 ॥

കാഞ്ചനാക്ഷീ കാമധേനുഃ കീര്‍തികൃത് ക്ലേശനാശിനീ ।
ക്രതുശ്രേഷ്ഠാ ക്രതുഫലാ കര്‍മബന്ധവിഭേദിനീ ॥ 41 ॥

കമലാക്ഷീ ക്ലമഹരാ കൃശാനുതപനദ്യുതിഃ ।
കരുണാര്‍ദ്രാ ച കല്യാണീ കലികല്‍മഷനാശിനീ ॥ 42 ॥

കാമരൂപാ ക്രിയാശക്തിഃ കമലോത്പലമാലിനീ ।
കൂടസ്ഥാ കരുണാ കാന്താ കൂര്‍മയാനാ കലാവതീ ॥ 43 ॥

കമലാ കല്‍പലതികാ കാലീ കലുഷവൈരിണീ ।
കമനീയജലാ കംരാ കപര്‍ദിസുകപര്‍ദഗാ ॥ 44 ॥

കാലകൂടപ്രശമനീ കദംബകുസുമപ്രിയാ ।
കാലിന്ദീ കേലിലലിതാ കലകല്ലോലമാലികാ ॥ 45 ॥

ക്രാന്തലോകത്രയാ കണ്ഡൂഃ കണ്ഡൂതനയവത്സലാ ।
ഖഡ്ഗിനീ ഖഡ്ഗധാരാഭാ ഖഗാ ഖണ്ഡേന്ദുധാരിണീ ॥ 46 ॥

ഖേഖേലഗാമിനീ ഖസ്ഥാ ഖണ്ഡേന്ദുതിലകപ്രിയാ ।
ഖേചരീ ഖേചരീവന്ദ്യാ ഖ്യാതിഃ ഖ്യാതിപ്രദായിനീ ॥ 47 ॥

ഖണ്ഡിതപ്രണതാഘൌഘാ ഖലബുദ്ധിവിനാശിനീ ।
ഖാതൈനഃ കന്ദസന്ദോഹാ ഖഡ്ഗഖട്വാങ്ഗ ഖേടിനീ ॥ 48 ॥

ഖരസന്താപശമനീ ഖനിഃ പീയൂഷപാഥസാം ।
ഗങ്ഗാ ഗന്ധവതീ ഗൌരീ ഗന്ധര്‍വനഗരപ്രിയാ ॥ 49 ॥

ഗംഭീരാങ്ഗീ ഗുണമയീ ഗതാതങ്കാ ഗതിപ്രിയാ ।
ഗണനാഥാംബികാ ഗീതാ ഗദ്യപദ്യപരിഷ്ടുതാ ॥ 50 ॥

ഗാന്ധാരീ ഗര്‍ഭശമനീ ഗതിഭ്രഷ്ടഗതിപ്രദാ ।
ഗോമതീ ഗുഹ്യവിദ്യാ ഗൌര്‍ഗോപ്ത്രീ ഗഗനഗാമിനീ ॥ 51 ॥

ഗോത്രപ്രവര്‍ധിനീ ഗുണ്യാ ഗുണാതീതാ ഗുണാഗ്രണീഃ ।
ഗുഹാംബികാ ഗിരിസുതാ ഗോവിന്ദാങ്ഘ്രിസമുദ്ഭവാ ॥ 52 ॥

ഗുണനീയചരിത്രാ ച ഗായത്രീ ഗിരിശപ്രിയാ ।
ഗൂഢരൂപാ ഗുണവതീ ഗുര്‍വീ ഗൌരവവര്‍ധിനീ ॥ 53 ॥

ഗ്രഹപീഡാഹരാ ഗുന്ദ്രാ ഗരഘ്നീ ഗാനവത്സലാ ।
ഘര്‍മഹന്ത്രീ ഘൃതവതീ ഘൃതതുഷ്ടിപ്രദായിനീ ॥ 54 ॥

ഘണ്ടാരവപ്രിയാ ഘോരാഘൌഘവിധ്വംസകാരിണീ ।
ഘ്രാണതുഷ്ടികരീ ഘോഷാ ഘനാനന്ദാ ഘനപ്രിയാ ॥ 55 ॥

ഘാതുകാ ഘൂര്‍ണിതജലാ ഘൃഷ്ടപാതകസന്തതിഃ ।
ഘടകോടിപ്രപീതാപാ ഘടിതാശേഷമങ്ഗലാ ॥ 56 ॥

ഘൃണാവതീ ഘൃണിനിധിര്‍ഘസ്മരാ ഘൂകനാദിനീ ।
ഘുസൃണാപിഞ്ജരതനുര്‍ഘര്‍ഘരാ ഘര്‍ഘരസ്വനാ ॥ 57 ॥

ചന്ദ്രികാ ചന്ദ്രകാന്താംബുശ്ചഞ്ചദാപാ ചലദ്യുതിഃ ।
ചിന്‍മയീ ചിതിരൂപാ ച ചന്ദ്രായുതശതാനനാ ॥ 58 ॥

ചാമ്പേയലോചനാ ചാരുശ്ചാര്‍വങ്ഗീ ചാരുഗാമിനീ ।
ചാര്യാ ചാരിത്രനിലയാ ചിത്രകൃച്ചിത്രരൂപിണീ ॥ 59 ॥

ചമ്പൂശ്ചന്ദനശുച്യംബുശ്ചര്‍ചനീയാ ചിരസ്ഥിരാ ।
ചാരുചമ്പകമാലാഢ്യാ ചമിതാശേഷദുഷ്കൃതാ ॥ 60 ॥

ചിദാകാശവഹാ ചിന്ത്യാ ചഞ്ചച്ചാമരവീജിതാ ।
ചോരിതാശേഷവൃജിനാ ചരിതാശേഷമണ്ഡലാ ॥ 61 ॥

ഛേദിതാഖിലപാപൌഘാ ഛദ്മഘ്നീ ഛലഹാരിണീ ।
ഛന്നത്രിവിഷ്ടപതലാ ഛോടിതാശേഷബന്ധനാ ॥ 62 ॥

ഛുരിതാമൃതധാരൌഘാ ഛിന്നൈനാശ്ഛന്ദഗാമിനീ ।
ഛത്രീകൃതമരാലൌഘാ ഛടീകൃതനിജാമൃതാ ॥ 63 ॥

ജാഹ്നവീ ജ്യാ ജഗന്‍മാതാ ജപ്യാ ജങ്ഘാലവീചികാ ।
ജയാ ജനാര്‍ദനപ്രീതാ ജുഷണീയാ ജഗദ്ധിതാ ॥ 64 ॥

ജീവനം ജീവനപ്രാണാ ജഗജ്ജ്യേഷ്ഠാ ജഗന്‍മയീ ।
ജീവജീവാതുലതികാ ജന്‍മിജന്‍മനിബര്‍ഹിണീ ॥ 65 ॥

ജാഡ്യവിധ്വംസനകരീ ജഗദ്യോനിര്‍ജലാവിലാ ।
ജഗദാനന്ദജനനീ ജലജാ ജലജേക്ഷണാ ॥ 66 ॥

ജനലോചനപീയൂഷാ ജടാതടവിഹാരിണീ ।
ജയന്തീ ജഞ്ജപൂകഘ്നീ ജനിതജ്ഞാനവിഗ്രഹാ ॥ 67 ॥

ഝല്ലരീവാദ്യകുശലാ ഝലജ്ഝാലജലാവൃതാ ।
ഝിണ്ടീശവന്ദ്യാ ഝങ്കാരകാരിണീ ഝര്‍ഝരാവതീ ॥ 68 ॥

ടീകിതാശേഷപാതാലാ ടങ്കികൈനോഽദ്രിപാടനേ ।
ടങ്കാരനൃത്യത്കല്ലോലാ ടീകനീയമഹാതടാ ॥ 69 ॥

ഡംബരപ്രവഹാ ഡീനരാജഹംസകുലാകുലാ ।
ഡമഡ്ഡമരുഹസ്താ ച ഡാമരോക്തമഹാണ്ഡകാ ॥ 70 ॥

ഢൌകിതാശേഷനിര്‍വാണാ ഢക്കാനാദചലജ്ജലാ ।
ഢുണ്ഢിവിഘ്നേശജനനീ ഢണഡ്ഢുണിതപാതകാ ॥ 71 ॥

തര്‍പണീ തീര്‍ഥതീര്‍ഥാ ച ത്രിപഥാ ത്രിദശേശ്വരീ ।
ത്രിലോകഗോപ്ത്രീ തോയേശീ ത്രൈലോക്യപരിവന്ദിതാ ॥ 72 ॥

താപത്രിതയസംഹര്‍ത്രീ തേജോബലവിവര്‍ധിനീ ।
ത്രിലക്ഷ്യാ താരണീ താരാ താരാപതികരാര്‍ചിതാ ॥ 73 ॥

ത്രൈലോക്യപാവനീ പുണ്യാ തുഷ്ടിദാ തുഷ്ടിരൂപിണീ ।
തൃഷ്ണാച്ഛേത്രീ തീര്‍ഥമാതാ ത്രിവിക്രമപദോദ്ഭവാ ॥ 74 ॥

തപോമയീ തപോരൂപാ തപഃസ്തോമഫലപ്രദാ । var പദപ്രദാ
ത്രൈലോക്യവ്യാപിനീ തൃപ്തിസ്തൃപ്തികൃത്തത്ത്വരൂപിണീ ॥ 75 ॥

ത്രൈലോക്യസുന്ദരീ തുര്യാ തുര്യാതീതഫലപ്രദാ ।
ത്രൈലോക്യലക്ഷ്മീസ്ത്രിപദീ തഥ്യാ തിമിരചന്ദ്രികാ ॥ 76 ॥

തേജോഗര്‍ഭാ തപസ്സാരാ ത്രിപുരാരിശിരോഗൃഹാ ।
ത്രയീസ്വരൂപിണീ തന്വീ തപനാങ്ഗജഭീതിനുത് ॥ 77 ॥

തരിസ്തരണിജാമിത്രം തര്‍പിതാശേഷപൂര്‍വജാ ।
തുലാവിരഹിതാ തീവ്രപാപതൂലതനൂനപാത് ॥ 78 ॥

ദാരിദ്ര്യദമനീ ദക്ഷാ ദുഷ്പ്രേക്ഷാ ദിവ്യമണ്ഡനാ ।
ദീക്ഷാവതീ ദുരാവാപ്യാ ദ്രാക്ഷാമധുരവാരിഭൃത് ॥ 79 ॥

ദര്‍ശിതാനേകകുതുകാ ദുഷ്ടദുര്‍ജയദുഃഖഹൃത് ।
ദൈന്യഹൃദ്ദുരിതഘ്നീ ച ദാനവാരിപദാബ്ജജാ ॥ 80 ॥

ദന്ദശൂകവിഷഘ്നീ ച ദാരിതാഘൌഘസന്തതിഃ ।
ദ്രുതാ ദേവദ്രുമച്ഛന്നാ ദുര്‍വാരാഘവിഘാതിനീ ॥ 81 ॥

ദമഗ്രാഹ്യാ ദേവമാതാ ദേവലോകപ്രദര്‍ശിനീ ।
ദേവദേവപ്രിയാ ദേവീ ദിക്പാലപദദായിനീ ॥ 82 ॥

ദീര്‍ഘായുഃ കാരിണീ ദീര്‍ഘാ ദോഗ്ധ്രീ ദൂഷണവര്‍ജിതാ ।
ദുഗ്ധാംബുവാഹിനീ ദോഹ്യാ ദിവ്യാ ദിവ്യഗതിപ്രദാ ॥ 83 ॥

ദ്യുനദീ ദീനശരണം ദേഹിദേഹനിവാരിണീ ।
ദ്രാഘീയസീ ദാഘഹന്ത്രീ ദിതപാതകസന്തതിഃ ॥ 84 ॥

ദൂരദേശാന്തരചരീ ദുര്‍ഗമാ ദേവവല്ലഭാ ।
ദുര്‍വൃത്തഘ്നീ ദുര്‍വിഗാഹ്യാ ദയാധാരാ ദയാവതീ ॥ 85 ॥

ദുരാസദാ ദാനശീലാ ദ്രാവിണീ ദ്രുഹിണസ്തുതാ ।
ദൈത്യദാനവസംശുദ്ധികര്‍ത്രീ ദുര്‍ബുദ്ധിഹാരിണീ ॥ 86 ॥

ദാനസാരാ ദയാസാരാ ദ്യാവാഭൂമിവിഗാഹിനീ ।
ദൃഷ്ടാദൃഷ്ടഫലപ്രാപ്തിര്‍ദേവതാവൃന്ദവന്ദിതാ ॥ 87 ॥

ദീര്‍ഘവ്രതാ ദീര്‍ഘദൃഷ്ടിര്‍ദീപ്തതോയാ ദുരാലഭാ ।
ദണ്ഡയിത്രീ ദണ്ഡനീതിര്‍ദുഷ്ടദണ്ഡധരാര്‍ചിതാ ॥ 88 ॥

ദുരോദരഘ്നീ ദാവാര്‍ചിര്‍ദ്രവദ്ദ്രവ്യൈകശേവധിഃ ।
ദീനസന്താപശമനീ ദാത്രീ ദവഥുവൈരിണീ ॥ 89 ॥

ദരീവിദാരണപരാ ദാന്താ ദാന്തജനപ്രിയാ ।
ദാരിതാദ്രിതടാ ദുര്‍ഗാ ദുര്‍ഗാരണ്യപ്രചാരിണീ ॥ 90 ॥

ധര്‍മദ്രവാ ധര്‍മധുരാ ധേനുര്‍ധീരാ ധൃതിര്‍ധ്രുവാ ।
ധേനുദാനഫലസ്പര്‍ശാ ധര്‍മകാമാര്‍ഥമോക്ഷദാ ॥ 91 ॥

ധര്‍മോര്‍മിവാഹിനീ ധുര്യാ ധാത്രീ ധാത്രീവിഭൂഷണം ।
ധര്‍മിണീ ധര്‍മശീലാ ച ധന്വികോടികൃതാവനാ ॥ 92 ॥

ധ്യാതൃപാപഹരാ ധ്യേയാ ധാവനീ ധൂതകല്‍മഷാ ।
ധര്‍മധാരാ ധര്‍മസാരാ ധനദാ ധനവര്‍ധിനീ ॥ 93 ॥

ധര്‍മാധര്‍മഗുണച്ഛേത്രീ ധത്തൂരകുസുമപ്രിയാ ।
ധര്‍മേശീ ധര്‍മശാസ്ത്രജ്ഞാ ധനധാന്യസമൃദ്ധികൃത് ॥ 94 ॥

ധര്‍മലഭ്യാ ധര്‍മജലാ ധര്‍മപ്രസവധര്‍മിണീ ।
ധ്യാനഗംയസ്വരൂപാ ച ധരണീ ധാതൃപൂജിതാ ॥ 95 ॥

ധൂര്‍ധൂര്‍ജടിജടാസംസ്ഥാ ധന്യാ ധീര്‍ധാരണാവതീ ।
നന്ദാ നിര്‍വാണജനനീ നന്ദിനീ നുന്നപാതകാ ॥ 96 ॥

നിഷിദ്ധവിഘ്നനിചയാ നിജാനന്ദപ്രകാശിനീ ।
നഭോഽങ്ഗണചരീ നൂതിര്‍നംയാ നാരായണീ നുതാ ॥ 97 ॥

നിര്‍മലാ നിര്‍മലാഖ്യാനാ നാശിനീ താപസമ്പദാം ।
നിയതാ നിത്യസുഖദാ നാനാശ്ചര്യമഹാനിധിഃ ॥ 98 ॥

നദീ നദസരോമാതാ നായികാ നാകദീര്‍ഘികാ ।
നഷ്ടോദ്ധരണധീരാ ച നന്ദനാ നന്ദദായിനീ ॥ 99 ॥

നിര്‍ണിക്താശേഷഭുവനാ നിഃസങ്ഗാ നിരുപദ്രവാ ।
നിരാലംബാ നിഷ്പ്രപഞ്ചാ നിര്‍ണാശിതമഹാമലാ ॥ 100 ॥

നിര്‍മലജ്ഞാനജനനീ നിഃശേഷപ്രാണിതാപഹൃത് ।
നിത്യോത്സവാ നിത്യതൃപ്താ നമസ്കാര്യാ നിരഞ്ജനാ ॥ 101 ॥

നിഷ്ഠാവതീ നിരാതങ്കാ നിര്ലേപാ നിശ്ചലാത്മികാ ।
നിരവദ്യാ നിരീഹാ ച നീലലോഹിതമൂര്‍ധഗാ ॥ 102 ॥

നന്ദിഭൃങ്ഗിഗണസ്തുത്യാ നാഗാ നന്ദാ നഗാത്മജാ ।
നിഷ്പ്രത്യൂഹാ നാകനദീ നിരയാര്‍ണവദീര്‍ഘനൌഃ ॥ 103 ॥

പുണ്യപ്രദാ പുണ്യഗര്‍ഭാ പുണ്യാ പുണ്യതരങ്ഗിണീ ।
പൃഥുഃ പൃഥുഫലാ പൂര്‍ണാ പ്രണതാര്‍തിപ്രഭഞ്ജനീ ॥ 104 ॥

പ്രാണദാ പ്രാണിജനനീ പ്രാണേശീ പ്രാണരൂപിണീ ।
പദ്മാലയാ പരാശക്തിഃ പുരജിത്പരമപ്രിയാ ॥ 105 ॥

പരാ പരഫലപ്രാപ്തിഃ പാവനീ ച പയസ്വിനീ ।
പരാനന്ദാ പ്രകൃഷ്ടാര്‍ഥാ പ്രതിഷ്ഠാ പാലിനീ പരാ ॥ 106 ॥ var പാലനീ

പുരാണപഠിതാ പ്രീതാ പ്രണവാക്ഷരരൂപിണീ ।
പാര്‍വതീ പ്രേമസമ്പന്നാ പശുപാശവിമോചനീ ॥ 107 ॥

പരമാത്മസ്വരൂപാ ച പരബ്രഹ്മപ്രകാശിനീ ।
പരമാനന്ദനിഷ്യന്ദാ പ്രായശ്ചിത്തസ്വരൂപിണീ ॥ 108 ॥ var നിഷ്പന്ദാ

പാനീയരൂപനിര്‍വാണാ പരിത്രാണപരായണാ ।
പാപേന്ധനദവജ്വാലാ പാപാരിഃ പാപനാമനുത് ॥ 109 ॥

പരമൈശ്വര്യജനനീ പ്രജ്ഞാ പ്രാജ്ഞാ പരാപരാ ।
പ്രത്യക്ഷലക്ഷ്മീഃ പദ്മാക്ഷീ പരവ്യോമാമൃതസ്രവാ ॥ 110 ॥

പ്രസന്നരൂപാ പ്രണിധിഃ പൂതാ പ്രത്യക്ഷദേവതാ ।
പിനാകിപരമപ്രീതാ പരമേഷ്ഠികമണ്ഡലുഃ ॥ 111 ॥

പദ്മനാഭപദാര്‍ഘ്യേണ പ്രസൂതാ പദ്മമാലിനീ ।
പരര്‍ദ്ധിദാ പുഷ്ടികരീ പഥ്യാ പൂര്‍തിഃ പ്രഭാവതീ ॥ 112 ॥

പുനാനാ പീതഗര്‍ഭഘ്നീ പാപപര്‍വതനാശിനീ ।
ഫലിനീ ഫലഹസ്താ ച ഫുല്ലാംബുജവിലോചനാ ॥ 113 ॥

ഫാലിതൈനോമഹാക്ഷേത്രാ ഫണിലോകവിഭൂഷണം ।
ഫേനച്ഛലപ്രണുന്നൈനാഃ ഫുല്ലകൈരവഗന്ധിനീ ॥ 114 ॥

ഫേനിലാച്ഛാംബുധാരാഭാ ഫഡുച്ചാടിതപാതകാ ।
ഫാണിതസ്വാദുസലിലാ ഫാണ്ടപഥ്യജലാവിലാ ॥ 115 ॥

വിശ്വമാതാ ച വിശ്വേശീ വിശ്വാ വിശ്വേശ്വരപ്രിയാ ।
ബ്രഹ്മണ്യാ ബ്രഹ്മകൃദ് ബ്രാഹ്മീ ബ്രഹ്മിഷ്ഠാ വിമലോദകാ ॥ 116 ॥

വിഭാവരീ ച വിരജാ വിക്രാന്താനേകവിഷ്ടപാ ।
വിശ്വമിത്രം വിഷ്ണുപദീ വൈഷ്ണവീ വൈഷ്ണവപ്രിയാ ॥ 117 ॥

വിരൂപാക്ഷപ്രിയകരീ വിഭൂതിര്‍വിശ്വതോമുഖീ ।
വിപാശാ വൈബുധീ വേദ്യാ വേദാക്ഷരരസസ്രവാ ॥ 118 ॥

വിദ്യാ വേഗവതീ വന്ദ്യാ ബൃംഹണീ ബ്രഹ്മവാദിനീ ।
വരദാ വിപ്രകൃഷ്ടാ ച വരിഷ്ഠാ ച വിശോധനീ ॥ 119 ॥

വിദ്യാധരീ വിശോകാ ച വയോവൃന്ദനിഷേവിതാ ।
ബഹൂദകാ ബലവതീ വ്യോമസ്ഥാ വിബുധപ്രിയാ ॥ 120 ॥

വാണീ വേദവതീ വിത്താ ബ്രഹ്മവിദ്യാതരങ്ഗിണീ ।
ബ്രഹ്മാണ്ഡകോടിവ്യാപ്താംബുര്‍ബ്രഹ്മഹത്യാപഹാരിണീ ॥ 121 ॥

ബ്രഹ്മേശവിഷ്ണുരൂപാ ച ബുദ്ധിര്‍വിഭവവര്‍ധിനീ ।
വിലാസിസുഖദാ വശ്യാ വ്യാപിനീ ച വൃഷാരണിഃ ॥ 122 ॥

വൃഷാങ്കമൌലിനിലയാ വിപന്നാര്‍തിപ്രഭഞ്ജനീ ।
വിനീതാ വിനതാ ബ്രധ്നതനയാ വിനയാന്വിതാ ॥ 123 ॥

വിപഞ്ചീ വാദ്യകുശലാ വേണുശ്രുതിവിചക്ഷണാ ।
വര്‍ചസ്കരീ ബലകരീ ബലോന്‍മൂലിതകല്‍മഷാ ॥ 124 ॥

വിപാപ്മാ വിഗതാതങ്കാ വികല്‍പപരിവര്‍ജിതാ ।
വൃഷ്ടികര്‍ത്രീ വൃഷ്ടിജലാ വിധിര്‍വിച്ഛിന്നബന്ധനാ ॥ 125 ॥

വ്രതരൂപാ വിത്തരൂപാ ബഹുവിഘ്നവിനാശകൃത് ।
വസുധാരാ വസുമതീ വിചിത്രാങ്ഗീ വിഭാവസുഃ ॥ 126 ॥

വിജയാ വിശ്വബീജം ച വാമദേവീ വരപ്രദാ ।
വൃഷാശ്രിതാ വിഷഘ്നീ ച വിജ്ഞാനോര്‍ംയംശുമാലിനീ ॥ 127 ॥

ഭവ്യാ ഭോഗവതീ ഭദ്രാ ഭവാനീ ഭൂതഭാവിനീ ।
ഭൂതധാത്രീ ഭയഹരാ ഭക്തദാരിദ്ര്യഘാതിനീ ॥ 128 ॥

ഭുക്തിമുക്തിപ്രദാ ഭേശീ ഭക്തസ്വര്‍ഗാപവര്‍ഗദാ ।
ഭാഗീരഥീ ഭാനുമതീ ഭാഗ്യം ഭോഗവതീ ഭൃതിഃ ॥ 129 ॥

ഭവപ്രിയാ ഭവദ്വേഷ്ട്രീ ഭൂതിദാ ഭൂതിഭൂഷണാ ।
ഭാലലോചനഭാവജ്ഞാ ഭൂതഭവ്യഭവത്പ്രഭുഃ ॥ 130 ॥

ഭ്രാന്തിജ്ഞാനപ്രശമനീ ഭിന്നബ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡപാ ।
ഭൂരിദാ ഭക്തസുലഭാ ഭാഗ്യവദ്ദൃഷ്ടിഗോചരീ ॥ 131 ॥

ഭഞ്ജിതോപപ്ലവകുലാ ഭക്ഷ്യഭോജ്യസുഖപ്രദാ ।
ഭിക്ഷണീയാ ഭിക്ഷുമാതാ ഭാവാ ഭാവസ്വരൂപിണീ ॥ 132 ॥

മന്ദാകിനീ മഹാനന്ദാ മാതാ മുക്തിതരങ്ഗിണീ ।
മഹോദയാ മധുമതീ മഹാപുണ്യാ മുദാകരീ ॥ 133 ॥

മുനിസ്തുതാ മോഹഹന്ത്രീ മഹാതീര്‍ഥാ മധുസ്രവാ ।
മാധവീ മാനിനീ മാന്യാ മനോരഥപഥാതിഗാ ॥ 134 ॥

മോക്ഷദാ മതിദാ മുഖ്യാ മഹാഭാഗ്യജനാശ്രിതാ ।
മഹാവേഗവതീ മേധ്യാ മഹാ മഹിമഭൂഷണാ ॥ 135 ॥

മഹാപ്രഭാവാ മഹതീ മീനചഞ്ചലലോചനാ ।
മഹാകാരുണ്യസമ്പൂര്‍ണാ മഹര്‍ദ്ധിശ്ച മഹോത്പലാ ॥ 136 ॥

മൂര്‍തിമന്‍മുക്തിരമണീ മണിമാണിക്യഭൂഷണാ ।
മുക്താകലാപനേപഥ്യാ മനോനയനനന്ദിനീ ॥ 137 ॥

മഹാപാതകരാശിഘ്നീ മഹാദേവാര്‍ധഹാരിണീ ।
മഹോര്‍മിമാലിനീ മുക്താ മഹാദേവീ മനോന്‍മനീ ॥ 138 ॥

മഹാപുണ്യോദയപ്രാപ്യാ മായാതിമിരചന്ദ്രികാ ।
മഹാവിദ്യാ മഹാമായാ മഹാമേധാ മഹൌഷധം ॥ 139 ॥

മാലാധരീ മഹോപായാ മഹോരഗവിഭൂഷണാ ।
മഹാമോഹപ്രശമനീ മഹാമങ്ഗലമങ്ഗലം ॥ 140 ॥

മാര്‍തണ്ഡമണ്ഡലചരീ മഹാലക്ഷ്മീര്‍മദോജ്ഝിതാ ।
യശസ്വിനീ യശോദാ ച യോഗ്യാ യുക്താത്മസേവിതാ ॥ 141 ॥

യോഗസിദ്ധിപ്രദാ യാജ്യാ യജ്ഞേശപരിപൂരിതാ ।
യജ്ഞേശീ യജ്ഞഫലദാ യജനീയാ യശസ്കരീ ॥ 142 ॥

യമിസേവ്യാ യോഗയോനിര്യോഗിനീ യുക്തബുദ്ധിദാ ।
യോഗജ്ഞാനപ്രദാ യുക്താ യമാദ്യഷ്ടാങ്ഗയോഗയുക് ॥ 143 ॥

യന്ത്രിതാഘൌഘസഞ്ചാരാ യമലോകനിവാരിണീ ।
യാതായാതപ്രശമനീ യാതനാനാമകൃന്തനീ ॥ 144 ॥

യാമിനീശഹിമാച്ഛോദാ യുഗധര്‍മവിവര്‍ജിതാ ।
രേവതീ രതികൃദ് രംയാ രത്നഗര്‍ഭാ രമാ രതിഃ ॥ 145 ॥

രത്നാകരപ്രേമപാത്രം രസജ്ഞാ രസരൂപിണീ ।
രത്നപ്രാസാദഗര്‍ഭാ ച രമണീയതരങ്ഗിണീ ॥ 146 ॥

രത്നാര്‍ചീ രുദ്രരമണീ രാഗദ്വേഷവിനാശിനീ ।
രമാ രാമാ രംയരൂപാ രോഗിജീവാനുരൂപിണീ ॥ 147 ॥

രുചികൃദ് രോചനീ രംയാ രുചിരാ രോഗഹാരിണീ ।
രാജഹംസാ രത്നവതീ രാജത്കല്ലോലരാജികാ ॥ 148 ॥

രാമണീയകരേഖാ ച രുജാരീ രോഗരോഷിണീ । var രോഗശോഷിണീ
രാകാ രങ്കാര്‍തിശമനീ രംയാ രോലംബരാവിണീ ॥ 149 ॥

രാഗിണീ രഞ്ജിതശിവാ രൂപലാവണ്യശേവധിഃ ।
ലോകപ്രസൂര്ലോകവന്ദ്യാ ലോലത്കല്ലോലമാലിനീ ॥ 150 ॥

ലീലാവതീ ലോകഭൂമിര്ലോകലോചനചന്ദ്രികാ ।
ലേഖസ്രവന്തീ ലടഭാ ലഘുവേഗാ ലഘുത്വഹൃത് ॥ 151 ॥

ലാസ്യത്തരങ്ഗഹസ്താ ച ലലിതാ ലയഭങ്ഗിഗാ ।
ലോകബന്ധുര്ലോകധാത്രീ ലോകോത്തരഗുണോര്‍ജിതാ ॥ 152 ॥

ലോകത്രയഹിതാ ലോകാ ലക്ഷ്മീര്ലക്ഷണലക്ഷിതാ ।
ലീലാ ലക്ഷിതനിര്‍വാണാ ലാവണ്യാമൃതവര്‍ഷിണീ ॥ 153 ॥

വൈശ്വാനരീ വാസവേഡ്യാ വന്ധ്യത്വപരിഹാരിണീ ।
വാസുദേവാങ്ഘ്രിരേണുഘ്നീ വജ്രിവജ്രനിവാരിണീ ॥ 154 ॥

ശുഭാവതീ ശുഭഫലാ ശാന്തിഃ ശന്തനുവല്ലഭാ । var ശാന്തനു
ശൂലിനീ ശൈശവവയാഃ ശീതലാമൃതവാഹിനീ ॥ 155 ॥

ശോഭാവതീ ശീലവതീ ശോഷിതാശേഷകില്‍ബിഷാ ।
ശരണ്യാ ശിവദാ ശിഷ്ടാ ശരജന്‍മപ്രസൂഃശിവാ ॥ 156 ॥

ശക്തിഃ ശശാങ്കവിമലാ ശമനസ്വസൃസമ്മതാ ।
ശമാ ശമനമാര്‍ഗഘ്നീ ശിതികണ്ഠമഹാപ്രിയാ ॥ 157 ॥

ശുചിഃ ശുചികരീ ശേഷാ ശേഷശായിപദോദ്ഭവാ ।
ശ്രീനിവാസശ്രുതിഃ ശ്രദ്ധാ ശ്രീമതീ ശ്രീഃ ശുഭവ്രതാ ॥ 158 ॥

ശുദ്ധവിദ്യാ ശുഭാവര്‍താ ശ്രുതാനന്ദാ ശ്രുതിസ്തുതിഃ ।
ശിവേതരഘ്നീ ശബരീ ശാംബരീരൂപധാരിണീ ॥ 159 ॥

ശ്മശാനശോധനീ ശാന്താ ശശ്വച്ഛതധൃതിസ്തുതാ ।
ശാലിനീ ശാലിശോഭാഢ്യാ ശിഖിവാഹനഗര്‍ഭഭൃത് ॥ 160 ॥

ശംസനീയചരിത്രാ ച ശാതിതാശേഷപാതകാ ।
ഷഡ്ഗുണൈശ്വര്യസമ്പന്നാ ഷഡങ്ഗശ്രുതിരൂപിണീ ॥ 161 ॥

ഷണ്ഢതാഹാരിസലിലാ സ്ത്യായന്നദനദീശതാ ।
സരിദ്വാരാ ച സുരസാ സുപ്രഭാ സുരദീര്‍ഘികാ ॥ 162 ॥

സ്വഃ സിന്ധുഃ സര്‍വദുഃഖഘ്നീ സര്‍വവ്യാധിമഹൌഷധം ।
സേവ്യാ സിദ്ധിഃ സതീ സൂക്തിഃ സ്കന്ദസൂശ്ച സരസ്വതീ ॥ 163 ॥

സമ്പത്തരങ്ഗിണീ സ്തുത്യാ സ്ഥാണുമൌലികൃതാലയാ ।
സ്ഥൈര്യദാ സുഭഗാ സൌഖ്യാ സ്ത്രീഷു സൌഭാഗ്യദായിനീ ॥ 164 ॥

സ്വര്‍ഗനിഃശ്രേണികാ സൂമാ സ്വധാ സ്വാഹാ സുധാജലാ । var സൂക്ഷ്മാ
സമുദ്രരൂപിണീ സ്വര്‍ഗ്യാ സര്‍വപാതകവൈരിണീ ॥ 165 ॥

സ്മൃതാഘഹാരിണീ സീതാ സംസാരാബ്ധിതരണ്ഡികാ ।
സൌഭാഗ്യസുന്ദരീ സന്ധ്യാ സര്‍വസാരസമന്വിതാ ॥ 166 ॥

ഹരപ്രിയാ ഹൃഷീകേശീ ഹംസരൂപാ ഹിരണ്‍മയീ ।
ഹൃതാഘസങ്ഘാ ഹിതകൃദ്ധേലാ ഹേലാഘഗര്‍വഹൃത് ॥ 167 ॥

ക്ഷേമദാ ക്ഷാലിതാഘൌഘാ ക്ഷുദ്രവിദ്രാവിണീ ക്ഷമാ ।

ഗങ്ഗേതി നാമസാഹസ്രം ഗങ്ഗായാഃ കലശോദ്ഭവ । var ഇതി നാമസഹസ്രം ഹി
കീര്‍തയിത്വാ നരഃ സംയഗ്ഗങ്ഗാസ്നാനഫലം ലഭേത് ॥ 168 ॥

സര്‍വപാപപ്രശമനം സര്‍വവിഘ്നവിനാശനം ।
സര്‍വസ്തോത്രജപാച്ഛ്രേഷ്ഠം സര്‍വപാവനപാവനം ॥ 169 ॥

ശ്രദ്ധയാഭീഷ്ടഫലദം ചതുര്‍വര്‍ഗസമൃദ്ധികൃത് ।
സകൃജ്ജപാദവാപ്നോതി ഹ്യേകക്രതുഫലം മുനേ ॥ 170 ॥

സര്‍വതീര്‍ഥേഷു യഃ സ്നാതഃ സര്‍വയജ്ഞേഷു ദീക്ഷിതഃ ।
തസ്യ യത്ഫലമുദ്ദിഷ്ടം ത്രികാലപഠനാച്ച തത് ॥ 171 ॥

സര്‍വവ്രതേഷു യത്പുണ്യം സംയക്ചീര്‍ണേഷു വാഡവ ।
തത്ഫലം സമവാപ്നോതി ത്രിസന്ധ്യം നിയതഃ പഠന്‍ ॥ 172 ॥

സ്നാനകാലേ പഠേദ്യസ്തു യത്ര കുത്ര ജലാശയേ ।
തത്ര സന്നിഹിതാ നൂനം ഗങ്ഗാ ത്രിപഥഗാ മുനേ ॥ 173 ॥

ശ്രേയോഽര്‍ഥീ ലഭതേ ശ്രേയോ ധനാര്‍ഥീ ലഭതേ ധനം ।
കാമീ കാമാനവാപ്നോതി മോക്ഷാര്‍ഥീ മോക്ഷമാപ്നുയാത് ॥ 174 ॥

വര്‍ഷം ത്രികാലപഠനാച്ഛ്രദ്ധയാ ശുചിമാനസഃ ।
ഋതുകാലാഭിഗമനാദപുത്രഃ പുത്രവാന്‍ ഭവേത് ॥ 175 ॥

നാകാലമരണം തസ്യ നാഗ്നിചോരാഹിസാധ്വസം ।
നാംനാം സഹസ്രം ഗങ്ഗായാ യോ ജപേച്ഛ്രദ്ധയാ മുനേ ॥ 176 ॥

ഗങ്ഗാനാമസഹസ്രം തു ജപ്ത്വാ ഗ്രാമാന്തരം വ്രജേത് ।
കാര്യസിദ്ധിമവാപ്നോതി നിര്‍വിഘ്നോ ഗേഹമാവിശേത് ॥ 177 ॥

തിഥിവാരര്‍ക്ഷയോഗാനാം ന ദോഷഃ പ്രഭവേത്തദാ ।
യദാ ജപ്ത്വാ വ്രജേദേതത് സ്തോത്രം ഗ്രാമാന്തരം നരഃ ॥ 178 ॥

ആയുരാരോഗ്യജനനം സര്‍വോപദ്രവനാശനം ।
സര്‍വസിദ്ധികരം പുംസാം ഗങ്ഗാനാമസഹസ്രകം ॥ 179 ॥

ജന്‍മാന്തരസഹസ്രേഷു യത്പാപം സംയഗര്‍ജിതം ।
ഗങ്ഗാനാമസഹസ്രസ്യ ജപനാത്തത്ക്ഷയം വ്രജേത് ॥ 180 ॥

ബ്രഹ്മഘ്നോ മദ്യപഃ സ്വര്‍ണസ്തേയീ ച ഗുരുതല്‍പഗഃ ।
തത്സംയോഗീ ഭ്രൂണഹന്താ മാതൃഹാ പിതൃഹാ മുനേ ॥ 181 ॥

വിശ്വാസഘാതീ ഗരദഃ കൃതഘ്നോ മിത്രഘാതകഃ ।
അഗ്നിദോ ഗോവധകരോ ഗുരുദ്രവ്യാപഹാരകഃ ॥ 182 ॥

മഹാപാതകയുക്തോഽപി സംയുക്തോഽപ്യുപപാതകൈഃ ।
മുച്യതേ ശ്രദ്ധയാ ജപ്ത്വാ ഗങ്ഗാനാമസഹസ്രകം ॥ 183 ॥

ആധിവ്യാധിപരിക്ഷിപ്തോ ഘോരതാപപരിപ്ലുതഃ ।
മുച്യതേ സര്‍വദുഃഖേഭ്യഃ സ്തവസ്യാസ്യാനുകീര്‍തനാത് ॥ 184 ॥

സംവത്സരേണ യുക്താത്മാ പഠന്‍ ഭക്തിപരായണഃ ।
അഭീപ്സിതാം ലഭേത്സിദ്ധിം സര്‍വൈഃ പാപൈഃ പ്രമുച്യതേ ॥ 185 ॥

സംശയാവിഷ്ടചിത്തസ്യ ധര്‍മവിദ്വേഷിണോഽപി ച ।
ദാംഭികസ്യാപി ഹിംസ്രസ്യ ചേതോ ധര്‍മപരം ഭവേത് ॥ 186 ॥

വര്‍ണാശ്രമപഥീനസ്തു കാമക്രോധവിവര്‍ജിതഃ ।
യത്ഫലം ലഭതേ ജ്ഞാനീ തദാപ്നോത്യസ്യ കീര്‍തനാത് ॥ 187 ॥

ഗായത്ര്യയുതജപ്യേന യത്ഫലം സമുപാര്‍ജിതം ।
സകൃത്പഠനതഃ സംയക്തദശേഷമവാപ്നുയാത് ॥ 188 ॥

ഗാം ദത്ത്വാ വേദവിദുഷേ യത്ഫലം ലഭതേ കൃതീ ।
തത്പുണ്യം സംയഗാഖ്യാതം സ്തവരാജസകൃജ്ജപാത് ॥ 189 ॥

ഗുരുശുശ്രൂഷണം കുര്‍വന്‍ യാവജ്ജീവം നരോത്തമഃ ।
യത്പുണ്യമര്‍ജയേത്തദ്ഭാഗ്വര്‍ഷം ത്രിഷവണം ജപന്‍ ॥ 190 ॥

വേദപാരായണാത്പുണ്യം യദത്ര പരിപഠ്യതേ ।
തത്ഷണ്‍മാസേന ലഭതേ ത്രിസന്ധ്യം പരികീര്‍തനാത് ॥ 191 ॥

ഗങ്ഗായാഃ സ്തവരാജസ്യ പ്രത്യഹം പരിശീലനാത് ।
ശിവഭക്തിമവാപ്നോതി വിഷ്ണുഭക്തോഽഥവാ ഭവേത് ॥ 192 ॥

യഃ കീര്‍തയേദനുദിനം ഗങ്ഗാനാമസഹസ്രകം ।
തത്സമീപേ സഹചരീ ഗങ്ഗാദേവീ സദാ ഭവേത് ॥ 193 ॥

സര്‍വത്ര പൂജ്യോ ഭവതി സര്‍വത്ര വിജയീ ഭവേത് ।
സര്‍വത്ര സുഖമാപ്നോതി ജാഹ്നവീസ്തോത്രപാഠതഃ ॥ 194 ॥

സദാചാരീ സ വിജ്ഞേയഃ സ ശുചിസ്തു സദൈവ ഹി ।
കൃതസര്‍വസുരാര്‍ചഃ സ കീര്‍തയേദ്യ ഇമാം സ്തുതിം ॥ 195 ॥

തസ്മിംസ്തൃപ്തേ ഭവേത് തൃപ്താ ജാഹ്നവീ നാത്ര സംശയഃ ।
തസ്മാത്സര്‍വപ്രയത്നേന ഗങ്ഗാഭക്തം സമര്‍ചയേത് ॥ 196 ॥

സ്തവരാജമിമം ഗാങ്ഗം ശൃണുയാദ്യശ്ച വൈ പഠേത് ।
ശ്രാവയേദഥ തദ്ഭക്താന്‍ ദംഭലോഭവിവര്‍ജിതഃ ॥ 197 ॥

മുച്യതേ ത്രിവിധൈഃ പാപൈര്‍മനോവാക്കായസംഭവൈഃ ।
ക്ഷണാന്നിഷ്പാപതാമേതി പിതൄണാം ച പ്രിയോ ഭവേത് ॥ 198 ॥

സര്‍വദേവപ്രിയശ്ചാപി സര്‍വര്‍ഷിഗണസമ്മതഃ ।
അന്തേ വിമാനമാരുഹ്യം ദിവ്യസ്ത്രീശതസംവൃതഃ ॥ 199 ॥

ദിവ്യാഭരണസമ്പന്നോ ദിവ്യഭോഗസമന്വിതഃ ।
നന്ദനാദിവനേ സ്വൈരം ദേവവത്സ പ്രമോദതേ ॥ 200 ॥

ഭുജ്യമാനേഷു വിപ്രേഷു ശ്രാദ്ധകാലേ വിശേഷതഃ ।
ജപന്നിദം മഹാസ്തോത്രം പിതൄണാം തൃപ്തികാരകം ॥ 201 ॥

യാവന്തി തത്ര സിക്ഥാനി യാവന്തോഽംബുകണാഃ സ്ഥിതാഃ ।
താവന്ത്യേവ ഹി വര്‍ഷാണി മോദന്തേ സ്വപിതാമഹാഃ ॥ 202 ॥

യഥാ പ്രീണന്തി പിതരോ പ്രീണന്തി ഗങ്ഗായാം പിണ്ഡദാനതഃ ।
തഥൈവ തൃപ്നുയുഃ ശ്രാദ്ധേ സ്തവസ്യാസ്യാനുസംശ്രവാത് ॥ 203 ॥

ഏതത്സ്തോത്രം ഗൃഹേ യസ്യ ലിഖിതം പരിപൂജ്യതേ ।
തത്ര പാപഭയം നാസ്തി ശുചി തദ്ഭവനം സദാ ॥ 204 ॥

അഗസ്തേ കിം ബഹൂക്തേന ശൃണു മേ നിശ്ചിതം വചഃ ।
സംശയോ നാത്ര കര്‍തവ്യഃ സന്ദേഗ്ധരി ഫലം നഹി ॥ 205 ॥

യാവന്തി മര്‍ത്യേ സ്തോത്രാണി മന്ത്രജാലാന്യനേകശഃ ।
താവന്തി സ്തവരാജസ്യ ഗാങ്ഗേയസ്യ സമാനി ന ॥ 206 ॥

യാവജ്ജന്‍മ ജപേദ്യസ്തു നാംനാമേതത്സഹസ്രകം ।
സ കീകടേഷ്വപി മൃതോ ന പുനര്‍ഗര്‍ഭമാവിശേത് ॥ 207 ॥

നിത്യം നിയമവാനേതദ്യോ ജപേത്സ്തോത്രമുത്തമം ।
അന്യത്രാപി വിപന്നഃ സ ഗങ്ഗാതീരേ മൃതോ ഭവേത് ॥ 208 ॥

ഏതത്സ്തോത്രവരം രംയം പുരാ പ്രോക്തം പിനാകിനാ ।
വിഷ്ണവേ നിജഭക്തായ മുക്തിബീജാക്ഷരാസ്പദം ॥ 209 ॥

ഗങ്ഗാസ്നാനപ്രതിനിധിഃ സ്തോത്രമേതന്‍മയേരിതം ।
സിസ്നാസുര്‍ജാഹ്നവീം തസ്മാദേതത്സ്തോത്രം ജപേത്സുധീഃ ॥ 210 ॥

॥ ഇതി ശ്രീസ്കന്ദപുരാണേ ഏകാശീതിസാഹസ്ര്യാം
സംഹിതായാം ചതുര്‍ഥൈകാശീഖണ്ഡേപൂര്‍വാര്‍ധേ
ഗങ്ഗാസഹസ്രനാമകഥനം നാമൈകോനത്രിംശത്തമോഽധ്യായഃ ॥

സിതമകരനിഷണ്ണാം ശുഭ്രവര്‍ണാം ത്രിനേത്രാം
കരധൃതകലശോദ്യത്സോപലാഭീത്യഭീഷ്ടാം ।
വിധിഹരിരൂപാം സേന്ദുകോടീരജൂടാം
കലിതസിതദുകൂലാം ജാഹ്നവീ താം നമാമി ॥

Also Read 1000 Names of Sri Ganga Devi:

1000 Names of Sri Ganga | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment