Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Ganga | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Gangasahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಗಂಗಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾನ್ತ ನಾಮಘಟಿತಂ ಸ್ಕನ್ದಪುರಾಣಾನ್ತರ್ಗತಂ

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ
ವಿನಾ ಸ್ನಾನೇನ ಗಂಗಾಯಾಂ ನೃಣಾಂ ಜನ್ಮ ನಿರರ್ಥಕಮ್ ।
ಉಪಾಯಾನ್ತರಮಸ್ತ್ಯನ್ಯದ್ ಯೇನ ಸ್ನಾನಫಲಂ ಲಭೇತ್ ॥ 1 ॥

ಅಶಕ್ತಾನಾಂ ಚ ಪಂಗೂನಾಮಾಲಸ್ಯೋಪಹತಾತ್ಮನಾಮ್ ।
ದೂರದೇಶಾನ್ತರಸ್ಥಾನಾಂ ಗಂಗಾಸ್ನಾನಂ ಕಥಂ ಭವೇತ್ ॥ 2 ॥

ದಾನಂ ವಾಥ ವ್ರತಂ ವಾಥ ಮನ್ತ್ರಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಜಪೋಽಥವಾ ।
ತೀರ್ಥಾನ್ತರಾಭಿಷೇಕೋ ವಾ ದೇವತೋಪಾಸನಂ ತು ವಾ ॥ 3 ॥

ಯದ್ಯಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಷಡ್ವಕ್ತ್ರ ಗಂಗಾಸ್ನಾನಫಲಪ್ರದಮ್ ।
ವಿಧಾನಾನ್ತರಮಾತ್ರೇಣ ತದ್ ವದ ಪ್ರಣತಾಯ ಮೇ ॥ 4 ॥

ತ್ವತ್ತೋ ನ ವೇದ ಸ್ಕನ್ದಾನ್ಯೋ ಗಂಗಾಗರ್ಭಸಮುದ್ಭವ ।
ಪರಂ ಸ್ವರ್ಗತರಂಗಿಣ್ಯಾಂ ಮಹಿಮಾನಂ ಮಹಾಮತೇ ॥ 5 ॥

ಸ್ಕನ್ದ ಉವಾಚ
ಸನ್ತಿ ಪುಣ್ಯಜಲಾನೀಹ ಸರಾಂಸಿ ಸರಿತೋ ಮುನೇ ।
ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಾನೇ ಚ ತೀರ್ಥಾನಿ ಜಿತಾತ್ಮಾಧ್ಯುಷಿತಾನಿ ಚ ॥ 6 ॥

ದೃಷ್ಟಪ್ರತ್ಯಯಕಾರೀಣಿ ಮಹಾಮಹಿಮಭಾಂಜ್ಯಪಿ ।
ಪರಂ ಸ್ವರ್ಗತರಂಗಿಣ್ಯಾಃ ಕೋಟ್ಯಂಶೋಽಪಿ ನ ತತ್ರ ವೈ ॥ 7 ॥

ಅನೇನೈವಾನುಮಾನೇನ ಬುದ್ಧ್ಯಸ್ವ ಕಲಶೋದ್ಭವ ।
ದಧ್ರೇ ಗಂಗೋತ್ತಮಾಂಗೇನ ದೇವದೇವೇನ ಶಮ್ಭುನಾ ॥ 8 ॥

ಸ್ನಾನಕಾಲೇಽನ್ಯತೀರ್ಥೇಷು ಜಪ್ಯತೇ ಜಾಹ್ನವೀ ಜನೈಃ ।
ವಿನಾ ವಿಷ್ಣುಪದೀಂ ಕ್ವಾನ್ಯತ್ ಸಮರ್ಥಮಘಮೋಚನೇ ॥ 9 ॥

ಗಂಗಾಸ್ನಾನಫಲಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಗಂಗಾಯಾಮೇವ ಲಭ್ಯತೇ ।
ಯಥಾ ದ್ರಾಕ್ಷಾಫಲಸ್ವಾದೋ ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಾಮೇವ ನಾನ್ಯತಃ ॥ 10 ॥

ಅಸ್ತ್ಯುಪಾಯ ಇಹ ತ್ವೇಕಃ ಸ್ಯಾದ್ ಯೇನಾವಿಕಲಂ ಫಲಮ್ ।
ಸ್ನಾನಸ್ಯ ದೇವಸರಿತೋ ಮಹಾಗುಹ್ಯತಮೋ ಮುನೇ ॥ 11 ॥

ಶಿವಭಕ್ತಾಯ ಶಾನ್ತಾಯ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿಪರಾಯ ಚ ।
ಶ್ರದ್ಧಾಲವೇ ತ್ವಾಸ್ತಿಕಾಯ ಗರ್ಭವಾಸಮುಮುಕ್ಷವೇ ॥ 12 ॥

ಕಥನೀಯಂ ನ ಚಾನ್ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಕೇನಚಿತ್ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ ॥ 13 ॥

ಮಹಾಶ್ರೇಯಸ್ಕರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಮನೋರಥಕರಂ ಪರಮ್ ।
ದ್ಯುನದೀಪ್ರೀತಿಜನಕಂ ಶಿವಸನ್ತೋಷಸನ್ತತಿಃ ॥ 14 ॥

ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಗಂಗಾಯಾಃ ಸ್ತವರಾಜೇಷು ಶೋಭನಮ್ ।
ಜಪ್ಯಾನಾಂ ಪರಮಂ ಜಪ್ಯಂ ವೇದೋಪನಿಷದಾಂ ಸಮಮ್ ॥ 15 ॥

ಜಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಮೌನಿನಾ ವಾಚಕಂ ವಿನಾ ।
ಶುಚಿಸ್ಥಾನೇಷು ಶುಚಿನಾ ಸುಸ್ಪಷ್ಟಾಕ್ಷರಮೇವ ಚ ॥ 16 ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಶೈಲೇನ್ದ್ರಾದವತಾರಿಣೀ ನಿಜಜಲೇ ಮಜ್ಜದ್ಜನೋತ್ತಾರಿಣೀ
ಪಾರಾವಾರವಿಹಾರಿಣೀ ಭವಭಯಶ್ರೇಣೀ ಸಮುತ್ಸಾರಿಣೀ ।
ಶೇಷಾಹೇರನುಕಾರಿಣೀ ಹರಶಿರೋವಲ್ಲೀದಲಾಕಾರಿಣೀ
ಕಾಶೀಪ್ರಾನ್ತವಿಹಾರಿಣೀ ವಿಜಯತೇ ಗಂಗಾ ಮನೋಹಾರಿಣೀ ॥

ಓಂ ನಮೋ ಗಂಗಾದೇವ್ಯೈ ॥

ಓಂಕಾರರೂಪಿಣ್ಯಜರಾಽತುಲಾಽನನ್ತಾಽಮೃತಸ್ರವಾ ।
ಅತ್ಯುದಾರಾಽಭಯಾಽಶೋಕಾಽಲಕನನ್ದಾಽಮೃತಾಽಮಲಾ ॥ 17 ॥

ಅನಾಥವತ್ಸಲಾಽಮೋಘಾಽಪಾಂಯೋನಿರಮೃತಪ್ರದಾ ।
ಅವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣಾಽಕ್ಷೋಭ್ಯಾಽನವಚ್ಛಿನ್ನಾಽಪರಾಽಜಿತಾ ॥ 18 ॥

ಅನಾಥನಾಥಾಽಭೀಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿದಾಽನಂಗವರ್ಧಿನೀ ।
ಅಣಿಮಾದಿಗುಣಾಽಧಾರಾಽಗ್ರಗಣ್ಯಾಽಲೀಕಹಾರಿಣೀ ॥ 19 ॥

ಅಚಿನ್ತ್ಯಶಕ್ತಿರನಘಾಽದ್ಭುತರೂಪಾಽಘಹಾರಿಣೀ ।
ಅದ್ರಿರಾಜಸುತಾಽಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಽಚ್ಯುತಾ ॥ 20 ॥

ಅಕ್ಷುಣ್ಣಶಕ್ತಿರಸುದಾಽನನ್ತತೀರ್ಥಾಽಮೃತೋದಕಾ ।
ಅನನ್ತಮಹಿಮಾಽಪಾರಾಽನನ್ತಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾಽನ್ನದಾ ॥ 21 ॥

ಅಶೇಷದೇವತಾಮೂರ್ತಿರಘೋರಾಽಮೃತರೂಪಿಣೀ ।
ಅವಿದ್ಯಾಜಾಲಶಮನೀ ಹ್ಯಪ್ರತರ್ಕ್ಯಗತಿಪ್ರದಾ ॥ 22 ॥

ಅಶೇಷವಿಘ್ನಸಂಹರ್ತ್ರೀ ತ್ವಶೇಷಗುಣಗುಮ್ಫಿತಾ ।
ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಜ್ಯೋತಿರನುಗ್ರಹಪರಾಯಣಾ ॥ 23 ॥

ಅಭಿರಾಮಾಽನವದ್ಯಾಂಗ್ಯನನ್ತಸಾರಾಽಕಲಂಕಿನೀ ।
ಆರೋಗ್ಯದಾಽಽನನ್ದವಲ್ಲೀ ತ್ವಾಪನ್ನಾರ್ತಿವಿನಾಶಿನೀ ॥ 24 ॥

ಆಶ್ಚರ್ಯಮೂರ್ತಿರಾಯುಷ್ಯಾ ಹ್ಯಾಢ್ಯಾಽಽದ್ಯಾಽಽಪ್ರಾಽಽರ್ಯಸೇವಿತಾ ।
ಆಪ್ಯಾಯಿನ್ಯಾಪ್ತವಿದ್ಯಾಖ್ಯಾ ತ್ವಾನನ್ದಾಽಽಶ್ವಾಸದಾಯಿನೀ ॥ 25 ॥

ಆಲಸ್ಯಘ್ನ್ಯಾಪದಾಂ ಹನ್ತ್ರೀ ಹ್ಯಾನನ್ದಾಮೃತವರ್ಷಿಣೀ ।
ಇರಾವತೀಷ್ಟದಾತ್ರೀಷ್ಟಾ ತ್ವಿಷ್ಟಾಪೂರ್ತಫಲಪ್ರದಾ ॥ 26 ॥

ಇತಿಹಾಸಶ್ರುತೀಡ್ಯಾರ್ಥಾ ತ್ವಿಹಾಮುತ್ರಶುಭಪ್ರದಾ ।
ಇಜ್ಯಾಶೀಲಸಮಿಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ತ್ವಿನ್ದ್ರಾದಿಪರಿವನ್ದಿತಾ ॥ 27 ॥

ಇಲಾಲಂಕಾರಮಾಲೇದ್ಧಾ ತ್ವಿನ್ದಿರಾರಮ್ಯಮನ್ದಿರಾ ।
ಇದಿನ್ದಿರಾದಿಸಂಸೇವ್ಯಾ ತ್ವೀಶ್ವರೀಶ್ವರವಲ್ಲಭಾ ॥ 28 ॥

ಈತಿಭೀತಿಹರೇಡ್ಯಾ ಚ ತ್ವೀಡನೀಯಚರಿತ್ರಭೃತ್ ।
ಉತ್ಕೃಷ್ಟಶಕ್ತಿರುತ್ಕೃಷ್ಟೋಡುಪಮಂಡಲಚಾರಿಣೀ ॥ 29 ॥

ಉದಿತಾಮ್ಬರಮಾರ್ಗೋಸ್ರೋರಗಲೋಕವಿಹಾರಿಣೀ ।
ಉಕ್ಷೋರ್ವರೋತ್ಪಲೋತ್ಕುಮ್ಭಾ ಉಪೇನ್ದ್ರಚರಣದ್ರವಾ ॥ 30 ॥

ಉದನ್ವತ್ಪೂರ್ತಿಹೇತುಶ್ಚೋದಾರೋತ್ಸಾಹಪ್ರವರ್ಧಿನೀ ।
ಉದ್ವೇಗಘ್ನ್ಯುಷ್ಣಶಮನೀ ಹ್ಯುಷ್ಣರಶ್ಮಿಸುತಾಪ್ರಿಯಾ ॥ 31 ॥

ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕಾರಿಣ್ಯುಪರಿಚಾರಿಣೀ ।
ಊರ್ಜಂ ವಹನ್ತ್ಯೂರ್ಜಧರೋರ್ಜಾವತೀ ಚೋರ್ಮಿಮಾಲಿನೀ ॥ 32 ॥

ಊರ್ಧ್ವರೇತಃಪ್ರಿಯೋರ್ಧ್ವಾಧ್ವಾ ಹ್ಯೂರ್ಮಿಲೋರ್ಧ್ವಗತಿಪ್ರದಾ ।
ಋಷಿವೃನ್ದಸ್ತುತರ್ದ್ಧಿಶ್ಚ ಋಣತ್ರಯವಿನಾಶಿನೀ ॥ 33 ॥

ಋತಮ್ಭರರ್ದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ಚ ಋಕ್ಸ್ವರೂಪಾ ಋಜುಪ್ರಿಯಾ ।
ಋಕ್ಷಮಾರ್ಗವಹರ್ಕ್ಷಾರ್ಚಿರೃಜುಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಿನೀ ॥ 34 ॥

ಏಧಿತಾಖಿಲಧರ್ಮಾರ್ಥಾ ತ್ವೇಕೈಕಾಮೃತದಾಯಿನೀ ।
ಏಧನೀಯಸ್ವಭಾವೈಜ್ಯಾ ತ್ವೇಜಿತಾಶೇಷಪಾತಕಾ ॥ 35 ॥

ಐಶ್ವರ್ಯದೈಶ್ವರ್ಯರೂಪಾ ಹ್ಯೈತಿಹ್ಯಂ ಹ್ಯೈನ್ದವೀದ್ಯುತಿಃ ।
ಓಜಸ್ವಿನ್ಯೋಷಧೀಕ್ಷೇತ್ರಮೋಜೋದೌದನದಾಯಿನೀ ॥ 36 ॥

ಓಷ್ಠಾಮೃತೌನ್ನತ್ಯದಾತ್ರೀ ತ್ವೌಷಧಂ ಭವರೋಗಿಣಾಮ್ ।
ಔದಾರ್ಯಚಂಚುರೌಪೇನ್ದ್ರೀ ತ್ವೌಗ್ರೀ ಹ್ಯೌಮೇಯರೂಪಿಣೀ ॥ 37 ॥

ಅಮ್ಬರಾಧ್ವವಹಾಮ್ಬಷ್ಠಾಮ್ಬರಮಾಲಾಮ್ಬುಜೇಕ್ಷಣಾ ।
ಅಮ್ಬಿಕಾಮ್ಬುಮಹಾಯೋನಿರನ್ಧೋದಾನ್ಧಕಹಾರಿಣೀ ॥ 38 ॥

ಅಂಶುಮಾಲಾ ಹ್ಯಂಶುಮತೀ ತ್ವಂಗೀಕೃತಷಡಾನನಾ ।
ಅನ್ಧತಾಮಿಸ್ರಹನ್ತ್ರ್ಯನ್ಧುರಂಜನಾ ಹ್ಯಂಜನಾವತೀ ॥ 39 ॥

ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಣೀ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಮಲೋತ್ಪಲಗನ್ಧಿನೀ ।
ಕುಮುದ್ವತೀ ಕಮಲಿನೀ ಕಾನ್ತಿಃ ಕಲ್ಪಿತದಾಯಿನೀ ॥ 40 ॥

ಕಾಂಚನಾಕ್ಷೀ ಕಾಮಧೇನುಃ ಕೀರ್ತಿಕೃತ್ ಕ್ಲೇಶನಾಶಿನೀ ।
ಕ್ರತುಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಕ್ರತುಫಲಾ ಕರ್ಮಬನ್ಧವಿಭೇದಿನೀ ॥ 41 ॥

ಕಮಲಾಕ್ಷೀ ಕ್ಲಮಹರಾ ಕೃಶಾನುತಪನದ್ಯುತಿಃ ।
ಕರುಣಾರ್ದ್ರಾ ಚ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನೀ ॥ 42 ॥

ಕಾಮರೂಪಾ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಃ ಕಮಲೋತ್ಪಲಮಾಲಿನೀ ।
ಕೂಟಸ್ಥಾ ಕರುಣಾ ಕಾನ್ತಾ ಕೂರ್ಮಯಾನಾ ಕಲಾವತೀ ॥ 43 ॥

ಕಮಲಾ ಕಲ್ಪಲತಿಕಾ ಕಾಲೀ ಕಲುಷವೈರಿಣೀ ।
ಕಮನೀಯಜಲಾ ಕಮ್ರಾ ಕಪರ್ದಿಸುಕಪರ್ದಗಾ ॥ 44 ॥

ಕಾಲಕೂಟಪ್ರಶಮನೀ ಕದಮ್ಬಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ ।
ಕಾಲಿನ್ದೀ ಕೇಲಿಲಲಿತಾ ಕಲಕಲ್ಲೋಲಮಾಲಿಕಾ ॥ 45 ॥

ಕ್ರಾನ್ತಲೋಕತ್ರಯಾ ಕಂಡೂಃ ಕಂಡೂತನಯವತ್ಸಲಾ ।
ಖಡ್ಗಿನೀ ಖಡ್ಗಧಾರಾಭಾ ಖಗಾ ಖಂಡೇನ್ದುಧಾರಿಣೀ ॥ 46 ॥

ಖೇಖೇಲಗಾಮಿನೀ ಖಸ್ಥಾ ಖಂಡೇನ್ದುತಿಲಕಪ್ರಿಯಾ ।
ಖೇಚರೀ ಖೇಚರೀವನ್ದ್ಯಾ ಖ್ಯಾತಿಃ ಖ್ಯಾತಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 47 ॥

ಖಂಡಿತಪ್ರಣತಾಘೌಘಾ ಖಲಬುದ್ಧಿವಿನಾಶಿನೀ ।
ಖಾತೈನಃ ಕನ್ದಸನ್ದೋಹಾ ಖಡ್ಗಖಟ್ವಾಂಗ ಖೇಟಿನೀ ॥ 48 ॥

ಖರಸನ್ತಾಪಶಮನೀ ಖನಿಃ ಪೀಯೂಷಪಾಥಸಾಮ್ ।
ಗಂಗಾ ಗನ್ಧವತೀ ಗೌರೀ ಗನ್ಧರ್ವನಗರಪ್ರಿಯಾ ॥ 49 ॥

ಗಮ್ಭೀರಾಂಗೀ ಗುಣಮಯೀ ಗತಾತಂಕಾ ಗತಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಗಣನಾಥಾಮ್ಬಿಕಾ ಗೀತಾ ಗದ್ಯಪದ್ಯಪರಿಷ್ಟುತಾ ॥ 50 ॥

ಗಾನ್ಧಾರೀ ಗರ್ಭಶಮನೀ ಗತಿಭ್ರಷ್ಟಗತಿಪ್ರದಾ ।
ಗೋಮತೀ ಗುಹ್ಯವಿದ್ಯಾ ಗೌರ್ಗೋಪ್ತ್ರೀ ಗಗನಗಾಮಿನೀ ॥ 51 ॥

ಗೋತ್ರಪ್ರವರ್ಧಿನೀ ಗುಣ್ಯಾ ಗುಣಾತೀತಾ ಗುಣಾಗ್ರಣೀಃ ।
ಗುಹಾಮ್ಬಿಕಾ ಗಿರಿಸುತಾ ಗೋವಿನ್ದಾಂಘ್ರಿಸಮುದ್ಭವಾ ॥ 52 ॥

ಗುಣನೀಯಚರಿತ್ರಾ ಚ ಗಾಯತ್ರೀ ಗಿರಿಶಪ್ರಿಯಾ ।
ಗೂಢರೂಪಾ ಗುಣವತೀ ಗುರ್ವೀ ಗೌರವವರ್ಧಿನೀ ॥ 53 ॥

ಗ್ರಹಪೀಡಾಹರಾ ಗುನ್ದ್ರಾ ಗರಘ್ನೀ ಗಾನವತ್ಸಲಾ ।
ಘರ್ಮಹನ್ತ್ರೀ ಘೃತವತೀ ಘೃತತುಷ್ಟಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 54 ॥

ಘಂಟಾರವಪ್ರಿಯಾ ಘೋರಾಘೌಘವಿಧ್ವಂಸಕಾರಿಣೀ ।
ಘ್ರಾಣತುಷ್ಟಿಕರೀ ಘೋಷಾ ಘನಾನನ್ದಾ ಘನಪ್ರಿಯಾ ॥ 55 ॥

ಘಾತುಕಾ ಘೂರ್ಣಿತಜಲಾ ಘೃಷ್ಟಪಾತಕಸನ್ತತಿಃ ।
ಘಟಕೋಟಿಪ್ರಪೀತಾಪಾ ಘಟಿತಾಶೇಷಮಂಗಲಾ ॥ 56 ॥

ಘೃಣಾವತೀ ಘೃಣಿನಿಧಿರ್ಘಸ್ಮರಾ ಘೂಕನಾದಿನೀ ।
ಘುಸೃಣಾಪಿಂಜರತನುರ್ಘರ್ಘರಾ ಘರ್ಘರಸ್ವನಾ ॥ 57 ॥

ಚನ್ದ್ರಿಕಾ ಚನ್ದ್ರಕಾನ್ತಾಮ್ಬುಶ್ಚಂಚದಾಪಾ ಚಲದ್ಯುತಿಃ ।
ಚಿನ್ಮಯೀ ಚಿತಿರೂಪಾ ಚ ಚನ್ದ್ರಾಯುತಶತಾನನಾ ॥ 58 ॥

ಚಾಮ್ಪೇಯಲೋಚನಾ ಚಾರುಶ್ಚಾರ್ವಂಗೀ ಚಾರುಗಾಮಿನೀ ।
ಚಾರ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರನಿಲಯಾ ಚಿತ್ರಕೃಚ್ಚಿತ್ರರೂಪಿಣೀ ॥ 59 ॥

ಚಮ್ಪೂಶ್ಚನ್ದನಶುಚ್ಯಮ್ಬುಶ್ಚರ್ಚನೀಯಾ ಚಿರಸ್ಥಿರಾ ।
ಚಾರುಚಮ್ಪಕಮಾಲಾಢ್ಯಾ ಚಮಿತಾಶೇಷದುಷ್ಕೃತಾ ॥ 60 ॥

ಚಿದಾಕಾಶವಹಾ ಚಿನ್ತ್ಯಾ ಚಂಚಚ್ಚಾಮರವೀಜಿತಾ ।
ಚೋರಿತಾಶೇಷವೃಜಿನಾ ಚರಿತಾಶೇಷಮಂಡಲಾ ॥ 61 ॥

ಛೇದಿತಾಖಿಲಪಾಪೌಘಾ ಛದ್ಮಘ್ನೀ ಛಲಹಾರಿಣೀ ।
ಛನ್ನತ್ರಿವಿಷ್ಟಪತಲಾ ಛೋಟಿತಾಶೇಷಬನ್ಧನಾ ॥ 62 ॥

ಛುರಿತಾಮೃತಧಾರೌಘಾ ಛಿನ್ನೈನಾಶ್ಛನ್ದಗಾಮಿನೀ ।
ಛತ್ರೀಕೃತಮರಾಲೌಘಾ ಛಟೀಕೃತನಿಜಾಮೃತಾ ॥ 63 ॥

ಜಾಹ್ನವೀ ಜ್ಯಾ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಜಪ್ಯಾ ಜಂಘಾಲವೀಚಿಕಾ ।
ಜಯಾ ಜನಾರ್ದನಪ್ರೀತಾ ಜುಷಣೀಯಾ ಜಗದ್ಧಿತಾ ॥ 64 ॥

ಜೀವನಂ ಜೀವನಪ್ರಾಣಾ ಜಗಜ್ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಜಗನ್ಮಯೀ ।
ಜೀವಜೀವಾತುಲತಿಕಾ ಜನ್ಮಿಜನ್ಮನಿಬರ್ಹಿಣೀ ॥ 65 ॥

ಜಾಡ್ಯವಿಧ್ವಂಸನಕರೀ ಜಗದ್ಯೋನಿರ್ಜಲಾವಿಲಾ ।
ಜಗದಾನನ್ದಜನನೀ ಜಲಜಾ ಜಲಜೇಕ್ಷಣಾ ॥ 66 ॥

ಜನಲೋಚನಪೀಯೂಷಾ ಜಟಾತಟವಿಹಾರಿಣೀ ।
ಜಯನ್ತೀ ಜಂಜಪೂಕಘ್ನೀ ಜನಿತಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಾ ॥ 67 ॥

ಝಲ್ಲರೀವಾದ್ಯಕುಶಲಾ ಝಲಜ್ಝಾಲಜಲಾವೃತಾ ।
ಝಿಂಟೀಶವನ್ದ್ಯಾ ಝಂಕಾರಕಾರಿಣೀ ಝರ್ಝರಾವತೀ ॥ 68 ॥

ಟೀಕಿತಾಶೇಷಪಾತಾಲಾ ಟಂಕಿಕೈನೋಽದ್ರಿಪಾಟನೇ ।
ಟಂಕಾರನೃತ್ಯತ್ಕಲ್ಲೋಲಾ ಟೀಕನೀಯಮಹಾತಟಾ ॥ 69 ॥

ಡಮ್ಬರಪ್ರವಹಾ ಡೀನರಾಜಹಂಸಕುಲಾಕುಲಾ ।
ಡಮಡ್ಡಮರುಹಸ್ತಾ ಚ ಡಾಮರೋಕ್ತಮಹಾಂಡಕಾ ॥ 70 ॥

ಢೌಕಿತಾಶೇಷನಿರ್ವಾಣಾ ಢಕ್ಕಾನಾದಚಲಜ್ಜಲಾ ।
ಢುಂಢಿವಿಘ್ನೇಶಜನನೀ ಢಣಡ್ಢುಣಿತಪಾತಕಾ ॥ 71 ॥

ತರ್ಪಣೀ ತೀರ್ಥತೀರ್ಥಾ ಚ ತ್ರಿಪಥಾ ತ್ರಿದಶೇಶ್ವರೀ ।
ತ್ರಿಲೋಕಗೋಪ್ತ್ರೀ ತೋಯೇಶೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪರಿವನ್ದಿತಾ ॥ 72 ॥

ತಾಪತ್ರಿತಯಸಂಹರ್ತ್ರೀ ತೇಜೋಬಲವಿವರ್ಧಿನೀ ।
ತ್ರಿಲಕ್ಷ್ಯಾ ತಾರಣೀ ತಾರಾ ತಾರಾಪತಿಕರಾರ್ಚಿತಾ ॥ 73 ॥

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪಾವನೀ ಪುಣ್ಯಾ ತುಷ್ಟಿದಾ ತುಷ್ಟಿರೂಪಿಣೀ ।
ತೃಷ್ಣಾಚ್ಛೇತ್ರೀ ತೀರ್ಥಮಾತಾ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪದೋದ್ಭವಾ ॥ 74 ॥

ತಪೋಮಯೀ ತಪೋರೂಪಾ ತಪಃಸ್ತೋಮಫಲಪ್ರದಾ । var ಪದಪ್ರದಾ
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವ್ಯಾಪಿನೀ ತೃಪ್ತಿಸ್ತೃಪ್ತಿಕೃತ್ತತ್ತ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 75 ॥

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸುನ್ದರೀ ತುರ್ಯಾ ತುರ್ಯಾತೀತಫಲಪ್ರದಾ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತ್ರಿಪದೀ ತಥ್ಯಾ ತಿಮಿರಚನ್ದ್ರಿಕಾ ॥ 76 ॥

ತೇಜೋಗರ್ಭಾ ತಪಸ್ಸಾರಾ ತ್ರಿಪುರಾರಿಶಿರೋಗೃಹಾ ।
ತ್ರಯೀಸ್ವರೂಪಿಣೀ ತನ್ವೀ ತಪನಾಂಗಜಭೀತಿನುತ್ ॥ 77 ॥

ತರಿಸ್ತರಣಿಜಾಮಿತ್ರಂ ತರ್ಪಿತಾಶೇಷಪೂರ್ವಜಾ ।
ತುಲಾವಿರಹಿತಾ ತೀವ್ರಪಾಪತೂಲತನೂನಪಾತ್ ॥ 78 ॥

ದಾರಿದ್ರ್ಯದಮನೀ ದಕ್ಷಾ ದುಷ್ಪ್ರೇಕ್ಷಾ ದಿವ್ಯಮಂಡನಾ ।
ದೀಕ್ಷಾವತೀ ದುರಾವಾಪ್ಯಾ ದ್ರಾಕ್ಷಾಮಧುರವಾರಿಭೃತ್ ॥ 79 ॥

ದರ್ಶಿತಾನೇಕಕುತುಕಾ ದುಷ್ಟದುರ್ಜಯದುಃಖಹೃತ್ ।
ದೈನ್ಯಹೃದ್ದುರಿತಘ್ನೀ ಚ ದಾನವಾರಿಪದಾಬ್ಜಜಾ ॥ 80 ॥

ದನ್ದಶೂಕವಿಷಘ್ನೀ ಚ ದಾರಿತಾಘೌಘಸನ್ತತಿಃ ।
ದ್ರುತಾ ದೇವದ್ರುಮಚ್ಛನ್ನಾ ದುರ್ವಾರಾಘವಿಘಾತಿನೀ ॥ 81 ॥

ದಮಗ್ರಾಹ್ಯಾ ದೇವಮಾತಾ ದೇವಲೋಕಪ್ರದರ್ಶಿನೀ ।
ದೇವದೇವಪ್ರಿಯಾ ದೇವೀ ದಿಕ್ಪಾಲಪದದಾಯಿನೀ ॥ 82 ॥

ದೀರ್ಘಾಯುಃ ಕಾರಿಣೀ ದೀರ್ಘಾ ದೋಗ್ಧ್ರೀ ದೂಷಣವರ್ಜಿತಾ ।
ದುಗ್ಧಾಮ್ಬುವಾಹಿನೀ ದೋಹ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾ ದಿವ್ಯಗತಿಪ್ರದಾ ॥ 83 ॥

ದ್ಯುನದೀ ದೀನಶರಣಂ ದೇಹಿದೇಹನಿವಾರಿಣೀ ।
ದ್ರಾಘೀಯಸೀ ದಾಘಹನ್ತ್ರೀ ದಿತಪಾತಕಸನ್ತತಿಃ ॥ 84 ॥

ದೂರದೇಶಾನ್ತರಚರೀ ದುರ್ಗಮಾ ದೇವವಲ್ಲಭಾ ।
ದುರ್ವೃತ್ತಘ್ನೀ ದುರ್ವಿಗಾಹ್ಯಾ ದಯಾಧಾರಾ ದಯಾವತೀ ॥ 85 ॥

ದುರಾಸದಾ ದಾನಶೀಲಾ ದ್ರಾವಿಣೀ ದ್ರುಹಿಣಸ್ತುತಾ ।
ದೈತ್ಯದಾನವಸಂಶುದ್ಧಿಕರ್ತ್ರೀ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಹಾರಿಣೀ ॥ 86 ॥

ದಾನಸಾರಾ ದಯಾಸಾರಾ ದ್ಯಾವಾಭೂಮಿವಿಗಾಹಿನೀ ।
ದೃಷ್ಟಾದೃಷ್ಟಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ದೇವತಾವೃನ್ದವನ್ದಿತಾ ॥ 87 ॥

ದೀರ್ಘವ್ರತಾ ದೀರ್ಘದೃಷ್ಟಿರ್ದೀಪ್ತತೋಯಾ ದುರಾಲಭಾ ।
ದಂಡಯಿತ್ರೀ ದಂಡನೀತಿರ್ದುಷ್ಟದಂಡಧರಾರ್ಚಿತಾ ॥ 88 ॥

ದುರೋದರಘ್ನೀ ದಾವಾರ್ಚಿರ್ದ್ರವದ್ದ್ರವ್ಯೈಕಶೇವಧಿಃ ।
ದೀನಸನ್ತಾಪಶಮನೀ ದಾತ್ರೀ ದವಥುವೈರಿಣೀ ॥ 89 ॥

ದರೀವಿದಾರಣಪರಾ ದಾನ್ತಾ ದಾನ್ತಜನಪ್ರಿಯಾ ।
ದಾರಿತಾದ್ರಿತಟಾ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾರಣ್ಯಪ್ರಚಾರಿಣೀ ॥ 90 ॥

ಧರ್ಮದ್ರವಾ ಧರ್ಮಧುರಾ ಧೇನುರ್ಧೀರಾ ಧೃತಿರ್ಧ್ರುವಾ ।
ಧೇನುದಾನಫಲಸ್ಪರ್ಶಾ ಧರ್ಮಕಾಮಾರ್ಥಮೋಕ್ಷದಾ ॥ 91 ॥

ಧರ್ಮೋರ್ಮಿವಾಹಿನೀ ಧುರ್ಯಾ ಧಾತ್ರೀ ಧಾತ್ರೀವಿಭೂಷಣಮ್ ।
ಧರ್ಮಿಣೀ ಧರ್ಮಶೀಲಾ ಚ ಧನ್ವಿಕೋಟಿಕೃತಾವನಾ ॥ 92 ॥

ಧ್ಯಾತೃಪಾಪಹರಾ ಧ್ಯೇಯಾ ಧಾವನೀ ಧೂತಕಲ್ಮಷಾ ।
ಧರ್ಮಧಾರಾ ಧರ್ಮಸಾರಾ ಧನದಾ ಧನವರ್ಧಿನೀ ॥ 93 ॥

ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗುಣಚ್ಛೇತ್ರೀ ಧತ್ತೂರಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ ।
ಧರ್ಮೇಶೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾ ಧನಧಾನ್ಯಸಮೃದ್ಧಿಕೃತ್ ॥ 94 ॥

ಧರ್ಮಲಭ್ಯಾ ಧರ್ಮಜಲಾ ಧರ್ಮಪ್ರಸವಧರ್ಮಿಣೀ ।
ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಧರಣೀ ಧಾತೃಪೂಜಿತಾ ॥ 95 ॥

ಧೂರ್ಧೂರ್ಜಟಿಜಟಾಸಂಸ್ಥಾ ಧನ್ಯಾ ಧೀರ್ಧಾರಣಾವತೀ ।
ನನ್ದಾ ನಿರ್ವಾಣಜನನೀ ನನ್ದಿನೀ ನುನ್ನಪಾತಕಾ ॥ 96 ॥

ನಿಷಿದ್ಧವಿಘ್ನನಿಚಯಾ ನಿಜಾನನ್ದಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ನಭೋಽಂಗಣಚರೀ ನೂತಿರ್ನಮ್ಯಾ ನಾರಾಯಣೀ ನುತಾ ॥ 97 ॥

ನಿರ್ಮಲಾ ನಿರ್ಮಲಾಖ್ಯಾನಾ ನಾಶಿನೀ ತಾಪಸಮ್ಪದಾಮ್ ।
ನಿಯತಾ ನಿತ್ಯಸುಖದಾ ನಾನಾಶ್ಚರ್ಯಮಹಾನಿಧಿಃ ॥ 98 ॥

ನದೀ ನದಸರೋಮಾತಾ ನಾಯಿಕಾ ನಾಕದೀರ್ಘಿಕಾ ।
ನಷ್ಟೋದ್ಧರಣಧೀರಾ ಚ ನನ್ದನಾ ನನ್ದದಾಯಿನೀ ॥ 99 ॥

ನಿರ್ಣಿಕ್ತಾಶೇಷಭುವನಾ ನಿಃಸಂಗಾ ನಿರುಪದ್ರವಾ ।
ನಿರಾಲಮ್ಬಾ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾ ನಿರ್ಣಾಶಿತಮಹಾಮಲಾ ॥ 100 ॥

ನಿರ್ಮಲಜ್ಞಾನಜನನೀ ನಿಃಶೇಷಪ್ರಾಣಿತಾಪಹೃತ್ ।
ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಾ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ್ಯಾ ನಿರಂಜನಾ ॥ 101 ॥

ನಿಷ್ಠಾವತೀ ನಿರಾತಂಕಾ ನಿರ್ಲೇಪಾ ನಿಶ್ಚಲಾತ್ಮಿಕಾ ।
ನಿರವದ್ಯಾ ನಿರೀಹಾ ಚ ನೀಲಲೋಹಿತಮೂರ್ಧಗಾ ॥ 102 ॥

ನನ್ದಿಭೃಂಗಿಗಣಸ್ತುತ್ಯಾ ನಾಗಾ ನನ್ದಾ ನಗಾತ್ಮಜಾ ।
ನಿಷ್ಪ್ರತ್ಯೂಹಾ ನಾಕನದೀ ನಿರಯಾರ್ಣವದೀರ್ಘನೌಃ ॥ 103 ॥

ಪುಣ್ಯಪ್ರದಾ ಪುಣ್ಯಗರ್ಭಾ ಪುಣ್ಯಾ ಪುಣ್ಯತರಂಗಿಣೀ ।
ಪೃಥುಃ ಪೃಥುಫಲಾ ಪೂರ್ಣಾ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಪ್ರಭಂಜನೀ ॥ 104 ॥

ಪ್ರಾಣದಾ ಪ್ರಾಣಿಜನನೀ ಪ್ರಾಣೇಶೀ ಪ್ರಾಣರೂಪಿಣೀ ।
ಪದ್ಮಾಲಯಾ ಪರಾಶಕ್ತಿಃ ಪುರಜಿತ್ಪರಮಪ್ರಿಯಾ ॥ 105 ॥

ಪರಾ ಪರಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಪಾವನೀ ಚ ಪಯಸ್ವಿನೀ ।
ಪರಾನನ್ದಾ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾರ್ಥಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪಾಲಿನೀ ಪರಾ ॥ 106 ॥ var ಪಾಲನೀ

ಪುರಾಣಪಠಿತಾ ಪ್ರೀತಾ ಪ್ರಣವಾಕ್ಷರರೂಪಿಣೀ ।
ಪಾರ್ವತೀ ಪ್ರೇಮಸಮ್ಪನ್ನಾ ಪಶುಪಾಶವಿಮೋಚನೀ ॥ 107 ॥

ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಪರಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಪರಮಾನನ್ದನಿಷ್ಯನ್ದಾ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 108 ॥ var ನಿಷ್ಪನ್ದಾ

ಪಾನೀಯರೂಪನಿರ್ವಾಣಾ ಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣಾ ।
ಪಾಪೇನ್ಧನದವಜ್ವಾಲಾ ಪಾಪಾರಿಃ ಪಾಪನಾಮನುತ್ ॥ 109 ॥

ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಜನನೀ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಪರಾಪರಾ ।
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಪರವ್ಯೋಮಾಮೃತಸ್ರವಾ ॥ 110 ॥

ಪ್ರಸನ್ನರೂಪಾ ಪ್ರಣಿಧಿಃ ಪೂತಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದೇವತಾ ।
ಪಿನಾಕಿಪರಮಪ್ರೀತಾ ಪರಮೇಷ್ಠಿಕಮಂಡಲುಃ ॥ 111 ॥

ಪದ್ಮನಾಭಪದಾರ್ಘ್ಯೇಣ ಪ್ರಸೂತಾ ಪದ್ಮಮಾಲಿನೀ ।
ಪರರ್ದ್ಧಿದಾ ಪುಷ್ಟಿಕರೀ ಪಥ್ಯಾ ಪೂರ್ತಿಃ ಪ್ರಭಾವತೀ ॥ 112 ॥

ಪುನಾನಾ ಪೀತಗರ್ಭಘ್ನೀ ಪಾಪಪರ್ವತನಾಶಿನೀ ।
ಫಲಿನೀ ಫಲಹಸ್ತಾ ಚ ಫುಲ್ಲಾಮ್ಬುಜವಿಲೋಚನಾ ॥ 113 ॥

ಫಾಲಿತೈನೋಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರಾ ಫಣಿಲೋಕವಿಭೂಷಣಮ್ ।
ಫೇನಚ್ಛಲಪ್ರಣುನ್ನೈನಾಃ ಫುಲ್ಲಕೈರವಗನ್ಧಿನೀ ॥ 114 ॥

ಫೇನಿಲಾಚ್ಛಾಮ್ಬುಧಾರಾಭಾ ಫಡುಚ್ಚಾಟಿತಪಾತಕಾ ।
ಫಾಣಿತಸ್ವಾದುಸಲಿಲಾ ಫಾಂಟಪಥ್ಯಜಲಾವಿಲಾ ॥ 115 ॥

ವಿಶ್ವಮಾತಾ ಚ ವಿಶ್ವೇಶೀ ವಿಶ್ವಾ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಕೃದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠಾ ವಿಮಲೋದಕಾ ॥ 116 ॥

ವಿಭಾವರೀ ಚ ವಿರಜಾ ವಿಕ್ರಾನ್ತಾನೇಕವಿಷ್ಟಪಾ ।
ವಿಶ್ವಮಿತ್ರಂ ವಿಷ್ಣುಪದೀ ವೈಷ್ಣವೀ ವೈಷ್ಣವಪ್ರಿಯಾ ॥ 117 ॥

ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ರಿಯಕರೀ ವಿಭೂತಿರ್ವಿಶ್ವತೋಮುಖೀ ।
ವಿಪಾಶಾ ವೈಬುಧೀ ವೇದ್ಯಾ ವೇದಾಕ್ಷರರಸಸ್ರವಾ ॥ 118 ॥

ವಿದ್ಯಾ ವೇಗವತೀ ವನ್ದ್ಯಾ ಬೃಂಹಣೀ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀ ।
ವರದಾ ವಿಪ್ರಕೃಷ್ಟಾ ಚ ವರಿಷ್ಠಾ ಚ ವಿಶೋಧನೀ ॥ 119 ॥

ವಿದ್ಯಾಧರೀ ವಿಶೋಕಾ ಚ ವಯೋವೃನ್ದನಿಷೇವಿತಾ ।
ಬಹೂದಕಾ ಬಲವತೀ ವ್ಯೋಮಸ್ಥಾ ವಿಬುಧಪ್ರಿಯಾ ॥ 120 ॥

ವಾಣೀ ವೇದವತೀ ವಿತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾತರಂಗಿಣೀ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೋಟಿವ್ಯಾಪ್ತಾಮ್ಬುರ್ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಪಹಾರಿಣೀ ॥ 121 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೇಶವಿಷ್ಣುರೂಪಾ ಚ ಬುದ್ಧಿರ್ವಿಭವವರ್ಧಿನೀ ।
ವಿಲಾಸಿಸುಖದಾ ವಶ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಿನೀ ಚ ವೃಷಾರಣಿಃ ॥ 122 ॥

ವೃಷಾಂಕಮೌಲಿನಿಲಯಾ ವಿಪನ್ನಾರ್ತಿಪ್ರಭಂಜನೀ ।
ವಿನೀತಾ ವಿನತಾ ಬ್ರಧ್ನತನಯಾ ವಿನಯಾನ್ವಿತಾ ॥ 123 ॥

ವಿಪಂಚೀ ವಾದ್ಯಕುಶಲಾ ವೇಣುಶ್ರುತಿವಿಚಕ್ಷಣಾ ।
ವರ್ಚಸ್ಕರೀ ಬಲಕರೀ ಬಲೋನ್ಮೂಲಿತಕಲ್ಮಷಾ ॥ 124 ॥

ವಿಪಾಪ್ಮಾ ವಿಗತಾತಂಕಾ ವಿಕಲ್ಪಪರಿವರ್ಜಿತಾ ।
ವೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರೀ ವೃಷ್ಟಿಜಲಾ ವಿಧಿರ್ವಿಚ್ಛಿನ್ನಬನ್ಧನಾ ॥ 125 ॥

ವ್ರತರೂಪಾ ವಿತ್ತರೂಪಾ ಬಹುವಿಘ್ನವಿನಾಶಕೃತ್ ।
ವಸುಧಾರಾ ವಸುಮತೀ ವಿಚಿತ್ರಾಂಗೀ ವಿಭಾವಸುಃ ॥ 126 ॥

ವಿಜಯಾ ವಿಶ್ವಬೀಜಂ ಚ ವಾಮದೇವೀ ವರಪ್ರದಾ ।
ವೃಷಾಶ್ರಿತಾ ವಿಷಘ್ನೀ ಚ ವಿಜ್ಞಾನೋರ್ಮ್ಯಂಶುಮಾಲಿನೀ ॥ 127 ॥

ಭವ್ಯಾ ಭೋಗವತೀ ಭದ್ರಾ ಭವಾನೀ ಭೂತಭಾವಿನೀ ।
ಭೂತಧಾತ್ರೀ ಭಯಹರಾ ಭಕ್ತದಾರಿದ್ರ್ಯಘಾತಿನೀ ॥ 128 ॥

ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾ ಭೇಶೀ ಭಕ್ತಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾ ।
ಭಾಗೀರಥೀ ಭಾನುಮತೀ ಭಾಗ್ಯಂ ಭೋಗವತೀ ಭೃತಿಃ ॥ 129 ॥

ಭವಪ್ರಿಯಾ ಭವದ್ವೇಷ್ಟ್ರೀ ಭೂತಿದಾ ಭೂತಿಭೂಷಣಾ ।
ಭಾಲಲೋಚನಭಾವಜ್ಞಾ ಭೂತಭವ್ಯಭವತ್ಪ್ರಭುಃ ॥ 130 ॥

ಭ್ರಾನ್ತಿಜ್ಞಾನಪ್ರಶಮನೀ ಭಿನ್ನಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಪಾ ।
ಭೂರಿದಾ ಭಕ್ತಸುಲಭಾ ಭಾಗ್ಯವದ್ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರೀ ॥ 131 ॥

ಭಂಜಿತೋಪಪ್ಲವಕುಲಾ ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯಸುಖಪ್ರದಾ ।
ಭಿಕ್ಷಣೀಯಾ ಭಿಕ್ಷುಮಾತಾ ಭಾವಾ ಭಾವಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 132 ॥

ಮನ್ದಾಕಿನೀ ಮಹಾನನ್ದಾ ಮಾತಾ ಮುಕ್ತಿತರಂಗಿಣೀ ।
ಮಹೋದಯಾ ಮಧುಮತೀ ಮಹಾಪುಣ್ಯಾ ಮುದಾಕರೀ ॥ 133 ॥

ಮುನಿಸ್ತುತಾ ಮೋಹಹನ್ತ್ರೀ ಮಹಾತೀರ್ಥಾ ಮಧುಸ್ರವಾ ।
ಮಾಧವೀ ಮಾನಿನೀ ಮಾನ್ಯಾ ಮನೋರಥಪಥಾತಿಗಾ ॥ 134 ॥

ಮೋಕ್ಷದಾ ಮತಿದಾ ಮುಖ್ಯಾ ಮಹಾಭಾಗ್ಯಜನಾಶ್ರಿತಾ ।
ಮಹಾವೇಗವತೀ ಮೇಧ್ಯಾ ಮಹಾ ಮಹಿಮಭೂಷಣಾ ॥ 135 ॥

ಮಹಾಪ್ರಭಾವಾ ಮಹತೀ ಮೀನಚಂಚಲಲೋಚನಾ ।
ಮಹಾಕಾರುಣ್ಯಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ಮಹರ್ದ್ಧಿಶ್ಚ ಮಹೋತ್ಪಲಾ ॥ 136 ॥

ಮೂರ್ತಿಮನ್ಮುಕ್ತಿರಮಣೀ ಮಣಿಮಾಣಿಕ್ಯಭೂಷಣಾ ।
ಮುಕ್ತಾಕಲಾಪನೇಪಥ್ಯಾ ಮನೋನಯನನನ್ದಿನೀ ॥ 137 ॥

ಮಹಾಪಾತಕರಾಶಿಘ್ನೀ ಮಹಾದೇವಾರ್ಧಹಾರಿಣೀ ।
ಮಹೋರ್ಮಿಮಾಲಿನೀ ಮುಕ್ತಾ ಮಹಾದೇವೀ ಮನೋನ್ಮನೀ ॥ 138 ॥

ಮಹಾಪುಣ್ಯೋದಯಪ್ರಾಪ್ಯಾ ಮಾಯಾತಿಮಿರಚನ್ದ್ರಿಕಾ ।
ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಮೇಧಾ ಮಹೌಷಧಮ್ ॥ 139 ॥

ಮಾಲಾಧರೀ ಮಹೋಪಾಯಾ ಮಹೋರಗವಿಭೂಷಣಾ ।
ಮಹಾಮೋಹಪ್ರಶಮನೀ ಮಹಾಮಂಗಲಮಂಗಲಮ್ ॥ 140 ॥

ಮಾರ್ತಂಡಮಂಡಲಚರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮದೋಜ್ಝಿತಾ ।
ಯಶಸ್ವಿನೀ ಯಶೋದಾ ಚ ಯೋಗ್ಯಾ ಯುಕ್ತಾತ್ಮಸೇವಿತಾ ॥ 141 ॥

ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾ ಯಾಜ್ಯಾ ಯಜ್ಞೇಶಪರಿಪೂರಿತಾ ।
ಯಜ್ಞೇಶೀ ಯಜ್ಞಫಲದಾ ಯಜನೀಯಾ ಯಶಸ್ಕರೀ ॥ 142 ॥

ಯಮಿಸೇವ್ಯಾ ಯೋಗಯೋನಿರ್ಯೋಗಿನೀ ಯುಕ್ತಬುದ್ಧಿದಾ ।
ಯೋಗಜ್ಞಾನಪ್ರದಾ ಯುಕ್ತಾ ಯಮಾದ್ಯಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಯುಕ್ ॥ 143 ॥

ಯನ್ತ್ರಿತಾಘೌಘಸಂಚಾರಾ ಯಮಲೋಕನಿವಾರಿಣೀ ।
ಯಾತಾಯಾತಪ್ರಶಮನೀ ಯಾತನಾನಾಮಕೃನ್ತನೀ ॥ 144 ॥

ಯಾಮಿನೀಶಹಿಮಾಚ್ಛೋದಾ ಯುಗಧರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾ ।
ರೇವತೀ ರತಿಕೃದ್ ರಮ್ಯಾ ರತ್ನಗರ್ಭಾ ರಮಾ ರತಿಃ ॥ 145 ॥

ರತ್ನಾಕರಪ್ರೇಮಪಾತ್ರಂ ರಸಜ್ಞಾ ರಸರೂಪಿಣೀ ।
ರತ್ನಪ್ರಾಸಾದಗರ್ಭಾ ಚ ರಮಣೀಯತರಂಗಿಣೀ ॥ 146 ॥

ರತ್ನಾರ್ಚೀ ರುದ್ರರಮಣೀ ರಾಗದ್ವೇಷವಿನಾಶಿನೀ ।
ರಮಾ ರಾಮಾ ರಮ್ಯರೂಪಾ ರೋಗಿಜೀವಾನುರೂಪಿಣೀ ॥ 147 ॥

ರುಚಿಕೃದ್ ರೋಚನೀ ರಮ್ಯಾ ರುಚಿರಾ ರೋಗಹಾರಿಣೀ ।
ರಾಜಹಂಸಾ ರತ್ನವತೀ ರಾಜತ್ಕಲ್ಲೋಲರಾಜಿಕಾ ॥ 148 ॥

ರಾಮಣೀಯಕರೇಖಾ ಚ ರುಜಾರೀ ರೋಗರೋಷಿಣೀ । var ರೋಗಶೋಷಿಣೀ
ರಾಕಾ ರಂಕಾರ್ತಿಶಮನೀ ರಮ್ಯಾ ರೋಲಮ್ಬರಾವಿಣೀ ॥ 149 ॥

ರಾಗಿಣೀ ರಂಜಿತಶಿವಾ ರೂಪಲಾವಣ್ಯಶೇವಧಿಃ ।
ಲೋಕಪ್ರಸೂರ್ಲೋಕವನ್ದ್ಯಾ ಲೋಲತ್ಕಲ್ಲೋಲಮಾಲಿನೀ ॥ 150 ॥

ಲೀಲಾವತೀ ಲೋಕಭೂಮಿರ್ಲೋಕಲೋಚನಚನ್ದ್ರಿಕಾ ।
ಲೇಖಸ್ರವನ್ತೀ ಲಟಭಾ ಲಘುವೇಗಾ ಲಘುತ್ವಹೃತ್ ॥ 151 ॥

ಲಾಸ್ಯತ್ತರಂಗಹಸ್ತಾ ಚ ಲಲಿತಾ ಲಯಭಂಗಿಗಾ ।
ಲೋಕಬನ್ಧುರ್ಲೋಕಧಾತ್ರೀ ಲೋಕೋತ್ತರಗುಣೋರ್ಜಿತಾ ॥ 152 ॥

ಲೋಕತ್ರಯಹಿತಾ ಲೋಕಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಾ ।
ಲೀಲಾ ಲಕ್ಷಿತನಿರ್ವಾಣಾ ಲಾವಣ್ಯಾಮೃತವರ್ಷಿಣೀ ॥ 153 ॥

ವೈಶ್ವಾನರೀ ವಾಸವೇಡ್ಯಾ ವನ್ಧ್ಯತ್ವಪರಿಹಾರಿಣೀ ।
ವಾಸುದೇವಾಂಘ್ರಿರೇಣುಘ್ನೀ ವಜ್ರಿವಜ್ರನಿವಾರಿಣೀ ॥ 154 ॥

ಶುಭಾವತೀ ಶುಭಫಲಾ ಶಾನ್ತಿಃ ಶನ್ತನುವಲ್ಲಭಾ । var ಶಾನ್ತನು
ಶೂಲಿನೀ ಶೈಶವವಯಾಃ ಶೀತಲಾಮೃತವಾಹಿನೀ ॥ 155 ॥

ಶೋಭಾವತೀ ಶೀಲವತೀ ಶೋಷಿತಾಶೇಷಕಿಲ್ಬಿಷಾ ।
ಶರಣ್ಯಾ ಶಿವದಾ ಶಿಷ್ಟಾ ಶರಜನ್ಮಪ್ರಸೂಃಶಿವಾ ॥ 156 ॥

ಶಕ್ತಿಃ ಶಶಾಂಕವಿಮಲಾ ಶಮನಸ್ವಸೃಸಮ್ಮತಾ ।
ಶಮಾ ಶಮನಮಾರ್ಗಘ್ನೀ ಶಿತಿಕಂಠಮಹಾಪ್ರಿಯಾ ॥ 157 ॥

ಶುಚಿಃ ಶುಚಿಕರೀ ಶೇಷಾ ಶೇಷಶಾಯಿಪದೋದ್ಭವಾ ।
ಶ್ರೀನಿವಾಸಶ್ರುತಿಃ ಶ್ರದ್ಧಾ ಶ್ರೀಮತೀ ಶ್ರೀಃ ಶುಭವ್ರತಾ ॥ 158 ॥

ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾ ಶುಭಾವರ್ತಾ ಶ್ರುತಾನನ್ದಾ ಶ್ರುತಿಸ್ತುತಿಃ ।
ಶಿವೇತರಘ್ನೀ ಶಬರೀ ಶಾಮ್ಬರೀರೂಪಧಾರಿಣೀ ॥ 159 ॥

ಶ್ಮಶಾನಶೋಧನೀ ಶಾನ್ತಾ ಶಶ್ವಚ್ಛತಧೃತಿಸ್ತುತಾ ।
ಶಾಲಿನೀ ಶಾಲಿಶೋಭಾಢ್ಯಾ ಶಿಖಿವಾಹನಗರ್ಭಭೃತ್ ॥ 160 ॥

ಶಂಸನೀಯಚರಿತ್ರಾ ಚ ಶಾತಿತಾಶೇಷಪಾತಕಾ ।
ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಸಮ್ಪನ್ನಾ ಷಡಂಗಶ್ರುತಿರೂಪಿಣೀ ॥ 161 ॥

ಷಂಢತಾಹಾರಿಸಲಿಲಾ ಸ್ತ್ಯಾಯನ್ನದನದೀಶತಾ ।
ಸರಿದ್ವಾರಾ ಚ ಸುರಸಾ ಸುಪ್ರಭಾ ಸುರದೀರ್ಘಿಕಾ ॥ 162 ॥

ಸ್ವಃ ಸಿನ್ಧುಃ ಸರ್ವದುಃಖಘ್ನೀ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿಮಹೌಷಧಮ್ ।
ಸೇವ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸತೀ ಸೂಕ್ತಿಃ ಸ್ಕನ್ದಸೂಶ್ಚ ಸರಸ್ವತೀ ॥ 163 ॥

ಸಮ್ಪತ್ತರಂಗಿಣೀ ಸ್ತುತ್ಯಾ ಸ್ಥಾಣುಮೌಲಿಕೃತಾಲಯಾ ।
ಸ್ಥೈರ್ಯದಾ ಸುಭಗಾ ಸೌಖ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಷು ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ ॥ 164 ॥

ಸ್ವರ್ಗನಿಃಶ್ರೇಣಿಕಾ ಸೂಮಾ ಸ್ವಧಾ ಸ್ವಾಹಾ ಸುಧಾಜಲಾ । var ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ
ಸಮುದ್ರರೂಪಿಣೀ ಸ್ವರ್ಗ್ಯಾ ಸರ್ವಪಾತಕವೈರಿಣೀ ॥ 165 ॥

ಸ್ಮೃತಾಘಹಾರಿಣೀ ಸೀತಾ ಸಂಸಾರಾಬ್ಧಿತರಂಡಿಕಾ ।
ಸೌಭಾಗ್ಯಸುನ್ದರೀ ಸನ್ಧ್ಯಾ ಸರ್ವಸಾರಸಮನ್ವಿತಾ ॥ 166 ॥

ಹರಪ್ರಿಯಾ ಹೃಷೀಕೇಶೀ ಹಂಸರೂಪಾ ಹಿರಣ್ಮಯೀ ।
ಹೃತಾಘಸಂಘಾ ಹಿತಕೃದ್ಧೇಲಾ ಹೇಲಾಘಗರ್ವಹೃತ್ ॥ 167 ॥

ಕ್ಷೇಮದಾ ಕ್ಷಾಲಿತಾಘೌಘಾ ಕ್ಷುದ್ರವಿದ್ರಾವಿಣೀ ಕ್ಷಮಾ ।

ಗಂಗೇತಿ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಗಂಗಾಯಾಃ ಕಲಶೋದ್ಭವ । var ಇತಿ ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಹಿ
ಕೀರ್ತಯಿತ್ವಾ ನರಃ ಸಮ್ಯಗ್ಗಂಗಾಸ್ನಾನಫಲಂ ಲಭೇತ್ ॥ 168 ॥

ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವವಿಘ್ನವಿನಾಶನಮ್ ।
ಸರ್ವಸ್ತೋತ್ರಜಪಾಚ್ಛ್ರೇಷ್ಠಂ ಸರ್ವಪಾವನಪಾವನಮ್ ॥ 169 ॥

ಶ್ರದ್ಧಯಾಭೀಷ್ಟಫಲದಂ ಚತುರ್ವರ್ಗಸಮೃದ್ಧಿಕೃತ್ ।
ಸಕೃಜ್ಜಪಾದವಾಪ್ನೋತಿ ಹ್ಯೇಕಕ್ರತುಫಲಂ ಮುನೇ ॥ 170 ॥

ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಷು ಯಃ ಸ್ನಾತಃ ಸರ್ವಯಜ್ಞೇಷು ದೀಕ್ಷಿತಃ ।
ತಸ್ಯ ಯತ್ಫಲಮುದ್ದಿಷ್ಟಂ ತ್ರಿಕಾಲಪಠನಾಚ್ಚ ತತ್ ॥ 171 ॥

ಸರ್ವವ್ರತೇಷು ಯತ್ಪುಣ್ಯಂ ಸಮ್ಯಕ್ಚೀರ್ಣೇಷು ವಾಡವ ।
ತತ್ಫಲಂ ಸಮವಾಪ್ನೋತಿ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ನಿಯತಃ ಪಠನ್ ॥ 172 ॥

ಸ್ನಾನಕಾಲೇ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಯತ್ರ ಕುತ್ರ ಜಲಾಶಯೇ ।
ತತ್ರ ಸನ್ನಿಹಿತಾ ನೂನಂ ಗಂಗಾ ತ್ರಿಪಥಗಾ ಮುನೇ ॥ 173 ॥

ಶ್ರೇಯೋಽರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಶ್ರೇಯೋ ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧನಮ್ ।
ಕಾಮೀ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೀ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 174 ॥

ವರ್ಷಂ ತ್ರಿಕಾಲಪಠನಾಚ್ಛ್ರದ್ಧಯಾ ಶುಚಿಮಾನಸಃ ।
ಋತುಕಾಲಾಭಿಗಮನಾದಪುತ್ರಃ ಪುತ್ರವಾನ್ ಭವೇತ್ ॥ 175 ॥

ನಾಕಾಲಮರಣಂ ತಸ್ಯ ನಾಗ್ನಿಚೋರಾಹಿಸಾಧ್ವಸಮ್ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಗಂಗಾಯಾ ಯೋ ಜಪೇಚ್ಛ್ರದ್ಧಯಾ ಮುನೇ ॥ 176 ॥

ಗಂಗಾನಾಮಸಹಸ್ರಂ ತು ಜಪ್ತ್ವಾ ಗ್ರಾಮಾನ್ತರಂ ವ್ರಜೇತ್ ।
ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನೋ ಗೇಹಮಾವಿಶೇತ್ ॥ 177 ॥

ತಿಥಿವಾರರ್ಕ್ಷಯೋಗಾನಾಂ ನ ದೋಷಃ ಪ್ರಭವೇತ್ತದಾ ।
ಯದಾ ಜಪ್ತ್ವಾ ವ್ರಜೇದೇತತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಗ್ರಾಮಾನ್ತರಂ ನರಃ ॥ 178 ॥

ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಜನನಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶನಮ್ ।
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಪುಂಸಾಂ ಗಂಗಾನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 179 ॥

ಜನ್ಮಾನ್ತರಸಹಸ್ರೇಷು ಯತ್ಪಾಪಂ ಸಮ್ಯಗರ್ಜಿತಮ್ ।
ಗಂಗಾನಾಮಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಜಪನಾತ್ತತ್ಕ್ಷಯಂ ವ್ರಜೇತ್ ॥ 180 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಘ್ನೋ ಮದ್ಯಪಃ ಸ್ವರ್ಣಸ್ತೇಯೀ ಚ ಗುರುತಲ್ಪಗಃ ।
ತತ್ಸಂಯೋಗೀ ಭ್ರೂಣಹನ್ತಾ ಮಾತೃಹಾ ಪಿತೃಹಾ ಮುನೇ ॥ 181 ॥

ವಿಶ್ವಾಸಘಾತೀ ಗರದಃ ಕೃತಘ್ನೋ ಮಿತ್ರಘಾತಕಃ ।
ಅಗ್ನಿದೋ ಗೋವಧಕರೋ ಗುರುದ್ರವ್ಯಾಪಹಾರಕಃ ॥ 182 ॥

ಮಹಾಪಾತಕಯುಕ್ತೋಽಪಿ ಸಂಯುಕ್ತೋಽಪ್ಯುಪಪಾತಕೈಃ ।
ಮುಚ್ಯತೇ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಜಪ್ತ್ವಾ ಗಂಗಾನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 183 ॥

ಆಧಿವ್ಯಾಧಿಪರಿಕ್ಷಿಪ್ತೋ ಘೋರತಾಪಪರಿಪ್ಲುತಃ ।
ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವದುಃಖೇಭ್ಯಃ ಸ್ತವಸ್ಯಾಸ್ಯಾನುಕೀರ್ತನಾತ್ ॥ 184 ॥

ಸಂವತ್ಸರೇಣ ಯುಕ್ತಾತ್ಮಾ ಪಠನ್ ಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಃ ।
ಅಭೀಪ್ಸಿತಾಂ ಲಭೇತ್ಸಿದ್ಧಿಂ ಸರ್ವೈಃ ಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ॥ 185 ॥

ಸಂಶಯಾವಿಷ್ಟಚಿತ್ತಸ್ಯ ಧರ್ಮವಿದ್ವೇಷಿಣೋಽಪಿ ಚ ।
ದಾಮ್ಭಿಕಸ್ಯಾಪಿ ಹಿಂಸ್ರಸ್ಯ ಚೇತೋ ಧರ್ಮಪರಂ ಭವೇತ್ ॥ 186 ॥

ವರ್ಣಾಶ್ರಮಪಥೀನಸ್ತು ಕಾಮಕ್ರೋಧವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಯತ್ಫಲಂ ಲಭತೇ ಜ್ಞಾನೀ ತದಾಪ್ನೋತ್ಯಸ್ಯ ಕೀರ್ತನಾತ್ ॥ 187 ॥

ಗಾಯತ್ರ್ಯಯುತಜಪ್ಯೇನ ಯತ್ಫಲಂ ಸಮುಪಾರ್ಜಿತಮ್ ।
ಸಕೃತ್ಪಠನತಃ ಸಮ್ಯಕ್ತದಶೇಷಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 188 ॥

ಗಾಂ ದತ್ತ್ವಾ ವೇದವಿದುಷೇ ಯತ್ಫಲಂ ಲಭತೇ ಕೃತೀ ।
ತತ್ಪುಣ್ಯಂ ಸಮ್ಯಗಾಖ್ಯಾತಂ ಸ್ತವರಾಜಸಕೃಜ್ಜಪಾತ್ ॥ 189 ॥

ಗುರುಶುಶ್ರೂಷಣಂ ಕುರ್ವನ್ ಯಾವಜ್ಜೀವಂ ನರೋತ್ತಮಃ ।
ಯತ್ಪುಣ್ಯಮರ್ಜಯೇತ್ತದ್ಭಾಗ್ವರ್ಷಂ ತ್ರಿಷವಣಂ ಜಪನ್ ॥ 190 ॥

ವೇದಪಾರಾಯಣಾತ್ಪುಣ್ಯಂ ಯದತ್ರ ಪರಿಪಠ್ಯತೇ ।
ತತ್ಷಣ್ಮಾಸೇನ ಲಭತೇ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ಪರಿಕೀರ್ತನಾತ್ ॥ 191 ॥

ಗಂಗಾಯಾಃ ಸ್ತವರಾಜಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪರಿಶೀಲನಾತ್ ।
ಶಿವಭಕ್ತಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತೋಽಥವಾ ಭವೇತ್ ॥ 192 ॥

ಯಃ ಕೀರ್ತಯೇದನುದಿನಂ ಗಂಗಾನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ತತ್ಸಮೀಪೇ ಸಹಚರೀ ಗಂಗಾದೇವೀ ಸದಾ ಭವೇತ್ ॥ 193 ॥

ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜ್ಯೋ ಭವತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ।
ಸರ್ವತ್ರ ಸುಖಮಾಪ್ನೋತಿ ಜಾಹ್ನವೀಸ್ತೋತ್ರಪಾಠತಃ ॥ 194 ॥

ಸದಾಚಾರೀ ಸ ವಿಜ್ಞೇಯಃ ಸ ಶುಚಿಸ್ತು ಸದೈವ ಹಿ ।
ಕೃತಸರ್ವಸುರಾರ್ಚಃ ಸ ಕೀರ್ತಯೇದ್ಯ ಇಮಾಂ ಸ್ತುತಿಮ್ ॥ 195 ॥

ತಸ್ಮಿಂಸ್ತೃಪ್ತೇ ಭವೇತ್ ತೃಪ್ತಾ ಜಾಹ್ನವೀ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಗಂಗಾಭಕ್ತಂ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ ॥ 196 ॥

ಸ್ತವರಾಜಮಿಮಂ ಗಾಂಗಂ ಶೃಣುಯಾದ್ಯಶ್ಚ ವೈ ಪಠೇತ್ ।
ಶ್ರಾವಯೇದಥ ತದ್ಭಕ್ತಾನ್ ದಮ್ಭಲೋಭವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 197 ॥

ಮುಚ್ಯತೇ ತ್ರಿವಿಧೈಃ ಪಾಪೈರ್ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯಸಮ್ಭವೈಃ ।
ಕ್ಷಣಾನ್ನಿಷ್ಪಾಪತಾಮೇತಿ ಪಿತೄಣಾಂ ಚ ಪ್ರಿಯೋ ಭವೇತ್ ॥ 198 ॥

ಸರ್ವದೇವಪ್ರಿಯಶ್ಚಾಪಿ ಸರ್ವರ್ಷಿಗಣಸಮ್ಮತಃ ।
ಅನ್ತೇ ವಿಮಾನಮಾರುಹ್ಯಂ ದಿವ್ಯಸ್ತ್ರೀಶತಸಂವೃತಃ ॥ 199 ॥

ದಿವ್ಯಾಭರಣಸಮ್ಪನ್ನೋ ದಿವ್ಯಭೋಗಸಮನ್ವಿತಃ ।
ನನ್ದನಾದಿವನೇ ಸ್ವೈರಂ ದೇವವತ್ಸ ಪ್ರಮೋದತೇ ॥ 200 ॥

ಭುಜ್ಯಮಾನೇಷು ವಿಪ್ರೇಷು ಶ್ರಾದ್ಧಕಾಲೇ ವಿಶೇಷತಃ ।
ಜಪನ್ನಿದಂ ಮಹಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಿತೄಣಾಂ ತೃಪ್ತಿಕಾರಕಮ್ ॥ 201 ॥

ಯಾವನ್ತಿ ತತ್ರ ಸಿಕ್ಥಾನಿ ಯಾವನ್ತೋಽಮ್ಬುಕಣಾಃ ಸ್ಥಿತಾಃ ।
ತಾವನ್ತ್ಯೇವ ಹಿ ವರ್ಷಾಣಿ ಮೋದನ್ತೇ ಸ್ವಪಿತಾಮಹಾಃ ॥ 202 ॥

ಯಥಾ ಪ್ರೀಣನ್ತಿ ಪಿತರೋ ಪ್ರೀಣನ್ತಿ ಗಂಗಾಯಾಂ ಪಿಂಡದಾನತಃ ।
ತಥೈವ ತೃಪ್ನುಯುಃ ಶ್ರಾದ್ಧೇ ಸ್ತವಸ್ಯಾಸ್ಯಾನುಸಂಶ್ರವಾತ್ ॥ 203 ॥

ಏತತ್ಸ್ತೋತ್ರಂ ಗೃಹೇ ಯಸ್ಯ ಲಿಖಿತಂ ಪರಿಪೂಜ್ಯತೇ ।
ತತ್ರ ಪಾಪಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಶುಚಿ ತದ್ಭವನಂ ಸದಾ ॥ 204 ॥

ಅಗಸ್ತೇ ಕಿಂ ಬಹೂಕ್ತೇನ ಶೃಣು ಮೇ ನಿಶ್ಚಿತಂ ವಚಃ ।
ಸಂಶಯೋ ನಾತ್ರ ಕರ್ತವ್ಯಃ ಸನ್ದೇಗ್ಧರಿ ಫಲಂ ನಹಿ ॥ 205 ॥

ಯಾವನ್ತಿ ಮರ್ತ್ಯೇ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ ಮನ್ತ್ರಜಾಲಾನ್ಯನೇಕಶಃ ।
ತಾವನ್ತಿ ಸ್ತವರಾಜಸ್ಯ ಗಾಂಗೇಯಸ್ಯ ಸಮಾನಿ ನ ॥ 206 ॥

ಯಾವಜ್ಜನ್ಮ ಜಪೇದ್ಯಸ್ತು ನಾಮ್ನಾಮೇತತ್ಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಸ ಕೀಕಟೇಷ್ವಪಿ ಮೃತೋ ನ ಪುನರ್ಗರ್ಭಮಾವಿಶೇತ್ ॥ 207 ॥

ನಿತ್ಯಂ ನಿಯಮವಾನೇತದ್ಯೋ ಜಪೇತ್ಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ ।
ಅನ್ಯತ್ರಾಪಿ ವಿಪನ್ನಃ ಸ ಗಂಗಾತೀರೇ ಮೃತೋ ಭವೇತ್ ॥ 208 ॥

ಏತತ್ಸ್ತೋತ್ರವರಂ ರಮ್ಯಂ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಪಿನಾಕಿನಾ ।
ವಿಷ್ಣವೇ ನಿಜಭಕ್ತಾಯ ಮುಕ್ತಿಬೀಜಾಕ್ಷರಾಸ್ಪದಮ್ ॥ 209 ॥

ಗಂಗಾಸ್ನಾನಪ್ರತಿನಿಧಿಃ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತನ್ಮಯೇರಿತಮ್ ।
ಸಿಸ್ನಾಸುರ್ಜಾಹ್ನವೀಂ ತಸ್ಮಾದೇತತ್ಸ್ತೋತ್ರಂ ಜಪೇತ್ಸುಧೀಃ ॥ 210 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕನ್ದಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರ್ಯಾಂ
ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಚತುರ್ಥೈಕಾಶೀಖಂಡೇಪೂರ್ವಾರ್ಧೇ
ಗಂಗಾಸಹಸ್ರನಾಮಕಥನಂ ನಾಮೈಕೋನತ್ರಿಂಶತ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಸಿತಮಕರನಿಷಣ್ಣಾಂ ಶುಭ್ರವರ್ಣಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ
ಕರಧೃತಕಲಶೋದ್ಯತ್ಸೋಪಲಾಭೀತ್ಯಭೀಷ್ಟಾಮ್ ।
ವಿಧಿಹರಿರೂಪಾಂ ಸೇನ್ದುಕೋಟೀರಜೂಟಾಂ
ಕಲಿತಸಿತದುಕೂಲಾಂ ಜಾಹ್ನವೀ ತಾಂ ನಮಾಮಿ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Ganga Devi:

1000 Names of Sri Ganga | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Ganga | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top