Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Ganga | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Shri Gangasahasranama Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਗਙ੍ਗਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥
ਅਕਾਰਾਦਿਕ੍ਸ਼ਕਾਰਾਨ੍ਤ ਨਾਮਘਟਿਤਂ ਸ੍ਕਨ੍ਦਪੁਰਾਣਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਂ

ਅਗਸ੍ਤ੍ਯ ਉਵਾਚ
ਵਿਨਾ ਸ੍ਨਾਨੇਨ ਗਙ੍ਗਾਯਾਂ ਨਣਾਂ ਜਨ੍ਮ ਨਿਰਰ੍ਥਕਮ੍ ।
ਉਪਾਯਾਨ੍ਤਰਮਸ੍ਤ੍ਯਨ੍ਯਦ੍ ਯੇਨ ਸ੍ਨਾਨਫਲਂ ਲਭੇਤ੍ ॥ ੧ ॥

ਅਸ਼ਕ੍ਤਾਨਾਂ ਚ ਪਙ੍ਗੂਨਾਮਾਲਸ੍ਯੋਪਹਤਾਤ੍ਮਨਾਮ੍ ।
ਦੂਰਦੇਸ਼ਾਨ੍ਤਰਸ੍ਥਾਨਾਂ ਗਙ੍ਗਾਸ੍ਨਾਨਂ ਕਥਂ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੨ ॥

ਦਾਨਂ ਵਾਥ ਵ੍ਰਤਂ ਵਾਥ ਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਜਪੋऽਥਵਾ ।
ਤੀਰ੍ਥਾਨ੍ਤਰਾਭਿਸ਼ੇਕੋ ਵਾ ਦੇਵਤੋਪਾਸਨਂ ਤੁ ਵਾ ॥ ੩ ॥

ਯਦ੍ਯਸ੍ਤਿ ਕਿਞ੍ਚਿਤ੍ ਸ਼ਡ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰ ਗਙ੍ਗਾਸ੍ਨਾਨਫਲਪ੍ਰਦਮ੍ ।
ਵਿਧਾਨਾਨ੍ਤਰਮਾਤ੍ਰੇਣ ਤਦ੍ ਵਦ ਪ੍ਰਣਤਾਯ ਮੇ ॥ ੪ ॥

ਤ੍ਵਤ੍ਤੋ ਨ ਵੇਦ ਸ੍ਕਨ੍ਦਾਨ੍ਯੋ ਗਙ੍ਗਾਗਰ੍ਭਸਮੁਦ੍ਭਵ ।
ਪਰਂ ਸ੍ਵਰ੍ਗਤਰਙ੍ਗਿਣ੍ਯਾਂ ਮਹਿਮਾਨਂ ਮਹਾਮਤੇ ॥ ੫ ॥

ਸ੍ਕਨ੍ਦ ਉਵਾਚ
ਸਨ੍ਤਿ ਪੁਣ੍ਯਜਲਾਨੀਹ ਸਰਾਂਸਿ ਸਰਿਤੋ ਮੁਨੇ ।
ਸ੍ਥਾਨੇ ਸ੍ਥਾਨੇ ਚ ਤੀਰ੍ਥਾਨਿ ਜਿਤਾਤ੍ਮਾਧ੍ਯੁਸ਼ਿਤਾਨਿ ਚ ॥ ੬ ॥

ਦਸ਼੍ਟਪ੍ਰਤ੍ਯਯਕਾਰੀਣਿ ਮਹਾਮਹਿਮਭਾਞ੍ਜ੍ਯਪਿ ।
ਪਰਂ ਸ੍ਵਰ੍ਗਤਰਙ੍ਗਿਣ੍ਯਾਃ ਕੋਟ੍ਯਂਸ਼ੋऽਪਿ ਨ ਤਤ੍ਰ ਵੈ ॥ ੭ ॥

ਅਨੇਨੈਵਾਨੁਮਾਨੇਨ ਬੁਦ੍ਧ੍ਯਸ੍ਵ ਕਲਸ਼ੋਦ੍ਭਵ ।
ਦਧ੍ਰੇ ਗਙ੍ਗੋਤ੍ਤਮਾਙ੍ਗੇਨ ਦੇਵਦੇਵੇਨ ਸ਼ਮ੍ਭੁਨਾ ॥ ੮ ॥

ਸ੍ਨਾਨਕਾਲੇऽਨ੍ਯਤੀਰ੍ਥੇਸ਼ੁ ਜਪ੍ਯਤੇ ਜਾਹ੍ਨਵੀ ਜਨੈਃ ।
ਵਿਨਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਪਦੀਂ ਕ੍ਵਾਨ੍ਯਤ੍ ਸਮਰ੍ਥਮਘਮੋਚਨੇ ॥ ੯ ॥

ਗਙ੍ਗਾਸ੍ਨਾਨਫਲਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨ੍ ਗਙ੍ਗਾਯਾਮੇਵ ਲਭ੍ਯਤੇ ।
ਯਥਾ ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਫਲਸ੍ਵਾਦੋ ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਯਾਮੇਵ ਨਾਨ੍ਯਤਃ ॥ ੧੦ ॥

ਅਸ੍ਤ੍ਯੁਪਾਯ ਇਹ ਤ੍ਵੇਕਃ ਸ੍ਯਾਦ੍ ਯੇਨਾਵਿਕਲਂ ਫਲਮ੍ ।
ਸ੍ਨਾਨਸ੍ਯ ਦੇਵਸਰਿਤੋ ਮਹਾਗੁਹ੍ਯਤਮੋ ਮੁਨੇ ॥ ੧੧ ॥

ਸ਼ਿਵਭਕ੍ਤਾਯ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯ ਵਿਸ਼੍ਣੁਭਕ੍ਤਿਪਰਾਯ ਚ ।
ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾਲਵੇ ਤ੍ਵਾਸ੍ਤਿਕਾਯ ਗਰ੍ਭਵਾਸਮੁਮੁਕ੍ਸ਼ਵੇ ॥ ੧੨ ॥

ਕਥਨੀਯਂ ਨ ਚਾਨ੍ਯਸ੍ਯ ਕਸ੍ਯਚਿਤ੍ ਕੇਨਚਿਤ੍ ਕ੍ਵਚਿਤ੍ ।
ਇਦਂ ਰਹਸ੍ਯਂ ਪਰਮਂ ਮਹਾਪਾਤਕਨਾਸ਼ਨਮ੍ ॥ ੧੩ ॥

ਮਹਾਸ਼੍ਰੇਯਸ੍ਕਰਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਮਨੋਰਥਕਰਂ ਪਰਮ੍ ।
ਦ੍ਯੁਨਦੀਪ੍ਰੀਤਿਜਨਕਂ ਸ਼ਿਵਸਨ੍ਤੋਸ਼ਸਨ੍ਤਤਿਃ ॥ ੧੪ ॥

ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਗਙ੍ਗਾਯਾਃ ਸ੍ਤਵਰਾਜੇਸ਼ੁ ਸ਼ੋਭਨਮ੍ ।
ਜਪ੍ਯਾਨਾਂ ਪਰਮਂ ਜਪ੍ਯਂ ਵੇਦੋਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਸਮਮ੍ ॥ ੧੫ ॥

ਜਪਨੀਯਂ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇਨ ਮੌਨਿਨਾ ਵਾਚਕਂ ਵਿਨਾ ।
ਸ਼ੁਚਿਸ੍ਥਾਨੇਸ਼ੁ ਸ਼ੁਚਿਨਾ ਸੁਸ੍ਪਸ਼੍ਟਾਕ੍ਸ਼ਰਮੇਵ ਚ ॥ ੧੬ ॥

ਧ੍ਯਾਨਮ੍ –
ਸ਼ੈਲੇਨ੍ਦ੍ਰਾਦਵਤਾਰਿਣੀ ਨਿਜਜਲੇ ਮਜ੍ਜਦ੍ਜਨੋਤ੍ਤਾਰਿਣੀ
ਪਾਰਾਵਾਰਵਿਹਾਰਿਣੀ ਭਵਭਯਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਮੁਤ੍ਸਾਰਿਣੀ ।
ਸ਼ੇਸ਼ਾਹੇਰਨੁਕਾਰਿਣੀ ਹਰਸ਼ਿਰੋਵਲ੍ਲੀਦਲਾਕਾਰਿਣੀ
ਕਾਸ਼ੀਪ੍ਰਾਨ੍ਤਵਿਹਾਰਿਣੀ ਵਿਜਯਤੇ ਗਙ੍ਗਾ ਮਨੋਹਾਰਿਣੀ ॥

ॐ ਨਮੋ ਗਙ੍ਗਾਦੇਵ੍ਯੈ ॥

ਓਂਕਾਰਰੂਪਿਣ੍ਯਜਰਾऽਤੁਲਾऽਨਨ੍ਤਾऽਮਤਸ੍ਰਵਾ ।
ਅਤ੍ਯੁਦਾਰਾऽਭਯਾऽਸ਼ੋਕਾऽਲਕਨਨ੍ਦਾऽਮਤਾऽਮਲਾ ॥ ੧੭ ॥

ਅਨਾਥਵਤ੍ਸਲਾऽਮੋਘਾऽਪਾਂਯੋਨਿਰਮਤਪ੍ਰਦਾ ।
ਅਵ੍ਯਕ੍ਤਲਕ੍ਸ਼ਣਾऽਕ੍ਸ਼ੋਭ੍ਯਾऽਨਵਚ੍ਛਿਨ੍ਨਾऽਪਰਾऽਜਿਤਾ ॥ ੧੮ ॥

ਅਨਾਥਨਾਥਾऽਭੀਸ਼੍ਟਾਰ੍ਥਸਿਦ੍ਧਿਦਾऽਨਙ੍ਗਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਅਣਿਮਾਦਿਗੁਣਾऽਧਾਰਾऽਗ੍ਰਗਣ੍ਯਾऽਲੀਕਹਾਰਿਣੀ ॥ ੧੯ ॥

ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯਸ਼ਕ੍ਤਿਰਨਘਾऽਦ੍ਭੁਤਰੂਪਾऽਘਹਾਰਿਣੀ ।
ਅਦ੍ਰਿਰਾਜਸੁਤਾऽਸ਼੍ਟਾਙ੍ਗਯੋਗਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾऽਚ੍ਯੁਤਾ ॥ ੨੦ ॥

ਅਕ੍ਸ਼ੁਣ੍ਣਸ਼ਕ੍ਤਿਰਸੁਦਾऽਨਨ੍ਤਤੀਰ੍ਥਾऽਮਤੋਦਕਾ ।
ਅਨਨ੍ਤਮਹਿਮਾऽਪਾਰਾऽਨਨ੍ਤਸੌਖ੍ਯਪ੍ਰਦਾऽਨ੍ਨਦਾ ॥ ੨੧ ॥

ਅਸ਼ੇਸ਼ਦੇਵਤਾਮੂਰ੍ਤਿਰਘੋਰਾऽਮਤਰੂਪਿਣੀ ।
ਅਵਿਦ੍ਯਾਜਾਲਸ਼ਮਨੀ ਹ੍ਯਪ੍ਰਤਰ੍ਕ੍ਯਗਤਿਪ੍ਰਦਾ ॥ ੨੨ ॥

ਅਸ਼ੇਸ਼ਵਿਘ੍ਨਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੀ ਤ੍ਵਸ਼ੇਸ਼ਗੁਣਗੁਮ੍ਫਿਤਾ ।
ਅਜ੍ਞਾਨਤਿਮਿਰਜ੍ਯੋਤਿਰਨੁਗ੍ਰਹਪਰਾਯਣਾ ॥ ੨੩ ॥

ਅਭਿਰਾਮਾऽਨਵਦ੍ਯਾਙ੍ਗ੍ਯਨਨ੍ਤਸਾਰਾऽਕਲਙ੍ਕਿਨੀ ।
ਆਰੋਗ੍ਯਦਾऽऽਨਨ੍ਦਵਲ੍ਲੀ ਤ੍ਵਾਪਨ੍ਨਾਰ੍ਤਿਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੨੪ ॥

ਆਸ਼੍ਚਰ੍ਯਮੂਰ੍ਤਿਰਾਯੁਸ਼੍ਯਾ ਹ੍ਯਾਢ੍ਯਾऽऽਦ੍ਯਾऽऽਪ੍ਰਾऽऽਰ੍ਯਸੇਵਿਤਾ ।
ਆਪ੍ਯਾਯਿਨ੍ਯਾਪ੍ਤਵਿਦ੍ਯਾਖ੍ਯਾ ਤ੍ਵਾਨਨ੍ਦਾऽऽਸ਼੍ਵਾਸਦਾਯਿਨੀ ॥ ੨੫ ॥

ਆਲਸ੍ਯਘ੍ਨ੍ਯਾਪਦਾਂ ਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਹ੍ਯਾਨਨ੍ਦਾਮਤਵਰ੍ਸ਼ਿਣੀ ।
ਇਰਾਵਤੀਸ਼੍ਟਦਾਤ੍ਰੀਸ਼੍ਟਾ ਤ੍ਵਿਸ਼੍ਟਾਪੂਰ੍ਤਫਲਪ੍ਰਦਾ ॥ ੨੬ ॥

ਇਤਿਹਾਸਸ਼੍ਰੁਤੀਡ੍ਯਾਰ੍ਥਾ ਤ੍ਵਿਹਾਮੁਤ੍ਰਸ਼ੁਭਪ੍ਰਦਾ ।
ਇਜ੍ਯਾਸ਼ੀਲਸਮਿਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾ ਤ੍ਵਿਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿਪਰਿਵਨ੍ਦਿਤਾ ॥ ੨੭ ॥

ਇਲਾਲਙ੍ਕਾਰਮਾਲੇਦ੍ਧਾ ਤ੍ਵਿਨ੍ਦਿਰਾਰਮ੍ਯਮਨ੍ਦਿਰਾ ।
ਇਦਿਨ੍ਦਿਰਾਦਿਸਂਸੇਵ੍ਯਾ ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰੀਸ਼੍ਵਰਵਲ੍ਲਭਾ ॥ ੨੮ ॥

ਈਤਿਭੀਤਿਹਰੇਡ੍ਯਾ ਚ ਤ੍ਵੀਡਨੀਯਚਰਿਤ੍ਰਭਤ੍ ।
ਉਤ੍ਕਸ਼੍ਟਸ਼ਕ੍ਤਿਰੁਤ੍ਕਸ਼੍ਟੋਡੁਪਮਣ੍ਡਲਚਾਰਿਣੀ ॥ ੨੯ ॥

ਉਦਿਤਾਮ੍ਬਰਮਾਰ੍ਗੋਸ੍ਰੋਰਗਲੋਕਵਿਹਾਰਿਣੀ ।
ਉਕ੍ਸ਼ੋਰ੍ਵਰੋਤ੍ਪਲੋਤ੍ਕੁਮ੍ਭਾ ਉਪੇਨ੍ਦ੍ਰਚਰਣਦ੍ਰਵਾ ॥ ੩੦ ॥

ਉਦਨ੍ਵਤ੍ਪੂਰ੍ਤਿਹੇਤੁਸ਼੍ਚੋਦਾਰੋਤ੍ਸਾਹਪ੍ਰਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਉਦ੍ਵੇਗਘ੍ਨ੍ਯੁਸ਼੍ਣਸ਼ਮਨੀ ਹ੍ਯੁਸ਼੍ਣਰਸ਼੍ਮਿਸੁਤਾਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੩੧ ॥

ਉਤ੍ਪਤ੍ਤਿਸ੍ਥਿਤਿਸਂਹਾਰਕਾਰਿਣ੍ਯੁਪਰਿਚਾਰਿਣੀ ।
ਊਰ੍ਜਂ ਵਹਨ੍ਤ੍ਯੂਰ੍ਜਧਰੋਰ੍ਜਾਵਤੀ ਚੋਰ੍ਮਿਮਾਲਿਨੀ ॥ ੩੨ ॥

ਊਰ੍ਧ੍ਵਰੇਤਃਪ੍ਰਿਯੋਰ੍ਧ੍ਵਾਧ੍ਵਾ ਹ੍ਯੂਰ੍ਮਿਲੋਰ੍ਧ੍ਵਗਤਿਪ੍ਰਦਾ ।
ऋਸ਼ਿਵਨ੍ਦਸ੍ਤੁਤਰ੍ਦ੍ਧਿਸ਼੍ਚ ऋਣਤ੍ਰਯਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੩੩ ॥

ऋਤਮ੍ਭਰਰ੍ਦ੍ਧਿਦਾਤ੍ਰੀ ਚ ऋਕ੍ਸ੍ਵਰੂਪਾ ऋਜੁਪ੍ਰਿਯਾ ।
ऋਕ੍ਸ਼ਮਾਰ੍ਗਵਹਰ੍ਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਚਿਰਜੁਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਿਨੀ ॥ ੩੪ ॥

ਏਧਿਤਾਖਿਲਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਾ ਤ੍ਵੇਕੈਕਾਮਤਦਾਯਿਨੀ ।
ਏਧਨੀਯਸ੍ਵਭਾਵੈਜ੍ਯਾ ਤ੍ਵੇਜਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਪਾਤਕਾ ॥ ੩੫ ॥

ਐਸ਼੍ਵਰ੍ਯਦੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਰੂਪਾ ਹ੍ਯੈਤਿਹ੍ਯਂ ਹ੍ਯੈਨ੍ਦਵੀਦ੍ਯੁਤਿਃ ।
ਓਜਸ੍ਵਿਨ੍ਯੋਸ਼ਧੀਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਮੋਜੋਦੌਦਨਦਾਯਿਨੀ ॥ ੩੬ ॥

ਓਸ਼੍ਠਾਮਤੌਨ੍ਨਤ੍ਯਦਾਤ੍ਰੀ ਤ੍ਵੌਸ਼ਧਂ ਭਵਰੋਗਿਣਾਮ੍ ।
ਔਦਾਰ੍ਯਚਞ੍ਚੁਰੌਪੇਨ੍ਦ੍ਰੀ ਤ੍ਵੌਗ੍ਰੀ ਹ੍ਯੌਮੇਯਰੂਪਿਣੀ ॥ ੩੭ ॥

ਅਮ੍ਬਰਾਧ੍ਵਵਹਾਮ੍ਬਸ਼੍ਠਾਮ੍ਬਰਮਾਲਾਮ੍ਬੁਜੇਕ੍ਸ਼ਣਾ ।
ਅਮ੍ਬਿਕਾਮ੍ਬੁਮਹਾਯੋਨਿਰਨ੍ਧੋਦਾਨ੍ਧਕਹਾਰਿਣੀ ॥ ੩੮ ॥

ਅਂਸ਼ੁਮਾਲਾ ਹ੍ਯਂਸ਼ੁਮਤੀ ਤ੍ਵਙ੍ਗੀਕਤਸ਼ਡਾਨਨਾ ।
ਅਨ੍ਧਤਾਮਿਸ੍ਰਹਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯਨ੍ਧੁਰਞ੍ਜਨਾ ਹ੍ਯਞ੍ਜਨਾਵਤੀ ॥ ੩੯ ॥

ਕਲ੍ਯਾਣਕਾਰਿਣੀ ਕਾਮ੍ਯਾ ਕਮਲੋਤ੍ਪਲਗਨ੍ਧਿਨੀ ।
ਕੁਮੁਦ੍ਵਤੀ ਕਮਲਿਨੀ ਕਾਨ੍ਤਿਃ ਕਲ੍ਪਿਤਦਾਯਿਨੀ ॥ ੪੦ ॥

ਕਾਞ੍ਚਨਾਕ੍ਸ਼ੀ ਕਾਮਧੇਨੁਃ ਕੀਰ੍ਤਿਕਤ੍ ਕ੍ਲੇਸ਼ਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਕ੍ਰਤੁਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾ ਕ੍ਰਤੁਫਲਾ ਕਰ੍ਮਬਨ੍ਧਵਿਭੇਦਿਨੀ ॥ ੪੧ ॥

ਕਮਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਕ੍ਲਮਹਰਾ ਕਸ਼ਾਨੁਤਪਨਦ੍ਯੁਤਿਃ ।
ਕਰੁਣਾਰ੍ਦ੍ਰਾ ਚ ਕਲ੍ਯਾਣੀ ਕਲਿਕਲ੍ਮਸ਼ਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੪੨ ॥

ਕਾਮਰੂਪਾ ਕ੍ਰਿਯਾਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਕਮਲੋਤ੍ਪਲਮਾਲਿਨੀ ।
ਕੂਟਸ੍ਥਾ ਕਰੁਣਾ ਕਾਨ੍ਤਾ ਕੂਰ੍ਮਯਾਨਾ ਕਲਾਵਤੀ ॥ ੪੩ ॥

ਕਮਲਾ ਕਲ੍ਪਲਤਿਕਾ ਕਾਲੀ ਕਲੁਸ਼ਵੈਰਿਣੀ ।
ਕਮਨੀਯਜਲਾ ਕਮ੍ਰਾ ਕਪਰ੍ਦਿਸੁਕਪਰ੍ਦਗਾ ॥ ੪੪ ॥

ਕਾਲਕੂਟਪ੍ਰਸ਼ਮਨੀ ਕਦਮ੍ਬਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਕਾਲਿਨ੍ਦੀ ਕੇਲਿਲਲਿਤਾ ਕਲਕਲ੍ਲੋਲਮਾਲਿਕਾ ॥ ੪੫ ॥

ਕ੍ਰਾਨ੍ਤਲੋਕਤ੍ਰਯਾ ਕਣ੍ਡੂਃ ਕਣ੍ਡੂਤਨਯਵਤ੍ਸਲਾ ।
ਖਡ੍ਗਿਨੀ ਖਡ੍ਗਧਾਰਾਭਾ ਖਗਾ ਖਣ੍ਡੇਨ੍ਦੁਧਾਰਿਣੀ ॥ ੪੬ ॥

ਖੇਖੇਲਗਾਮਿਨੀ ਖਸ੍ਥਾ ਖਣ੍ਡੇਨ੍ਦੁਤਿਲਕਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਖੇਚਰੀ ਖੇਚਰੀਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਖ੍ਯਾਤਿਃ ਖ੍ਯਾਤਿਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੪੭ ॥

ਖਣ੍ਡਿਤਪ੍ਰਣਤਾਘੌਘਾ ਖਲਬੁਦ੍ਧਿਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਖਾਤੈਨਃ ਕਨ੍ਦਸਨ੍ਦੋਹਾ ਖਡ੍ਗਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗ ਖੇਟਿਨੀ ॥ ੪੮ ॥

ਖਰਸਨ੍ਤਾਪਸ਼ਮਨੀ ਖਨਿਃ ਪੀਯੂਸ਼ਪਾਥਸਾਮ੍ ।
ਗਙ੍ਗਾ ਗਨ੍ਧਵਤੀ ਗੌਰੀ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਨਗਰਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੪੯ ॥

ਗਮ੍ਭੀਰਾਙ੍ਗੀ ਗੁਣਮਯੀ ਗਤਾਤਙ੍ਕਾ ਗਤਿਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਗਣਨਾਥਾਮ੍ਬਿਕਾ ਗੀਤਾ ਗਦ੍ਯਪਦ੍ਯਪਰਿਸ਼੍ਟੁਤਾ ॥ ੫੦ ॥

ਗਾਨ੍ਧਾਰੀ ਗਰ੍ਭਸ਼ਮਨੀ ਗਤਿਭ੍ਰਸ਼੍ਟਗਤਿਪ੍ਰਦਾ ।
ਗੋਮਤੀ ਗੁਹ੍ਯਵਿਦ੍ਯਾ ਗੌਰ੍ਗੋਪ੍ਤ੍ਰੀ ਗਗਨਗਾਮਿਨੀ ॥ ੫੧ ॥

ਗੋਤ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਧਿਨੀ ਗੁਣ੍ਯਾ ਗੁਣਾਤੀਤਾ ਗੁਣਾਗ੍ਰਣੀਃ ।
ਗੁਹਾਮ੍ਬਿਕਾ ਗਿਰਿਸੁਤਾ ਗੋਵਿਨ੍ਦਾਙ੍ਘ੍ਰਿਸਮੁਦ੍ਭਵਾ ॥ ੫੨ ॥

ਗੁਣਨੀਯਚਰਿਤ੍ਰਾ ਚ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਗਿਰਿਸ਼ਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਗੂਢਰੂਪਾ ਗੁਣਵਤੀ ਗੁਰ੍ਵੀ ਗੌਰਵਵਰ੍ਧਿਨੀ ॥ ੫੩ ॥

ਗ੍ਰਹਪੀਡਾਹਰਾ ਗੁਨ੍ਦ੍ਰਾ ਗਰਘ੍ਨੀ ਗਾਨਵਤ੍ਸਲਾ ।
ਘਰ੍ਮਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਘਤਵਤੀ ਘਤਤੁਸ਼੍ਟਿਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੫੪ ॥

ਘਣ੍ਟਾਰਵਪ੍ਰਿਯਾ ਘੋਰਾਘੌਘਵਿਧ੍ਵਂਸਕਾਰਿਣੀ ।
ਘ੍ਰਾਣਤੁਸ਼੍ਟਿਕਰੀ ਘੋਸ਼ਾ ਘਨਾਨਨ੍ਦਾ ਘਨਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੫੫ ॥

ਘਾਤੁਕਾ ਘੂਰ੍ਣਿਤਜਲਾ ਘਸ਼੍ਟਪਾਤਕਸਨ੍ਤਤਿਃ ।
ਘਟਕੋਟਿਪ੍ਰਪੀਤਾਪਾ ਘਟਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਮਙ੍ਗਲਾ ॥ ੫੬ ॥

ਘਣਾਵਤੀ ਘਣਿਨਿਧਿਰ੍ਘਸ੍ਮਰਾ ਘੂਕਨਾਦਿਨੀ ।
ਘੁਸਣਾਪਿਞ੍ਜਰਤਨੁਰ੍ਘਰ੍ਘਰਾ ਘਰ੍ਘਰਸ੍ਵਨਾ ॥ ੫੭ ॥

ਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਾਨ੍ਤਾਮ੍ਬੁਸ਼੍ਚਞ੍ਚਦਾਪਾ ਚਲਦ੍ਯੁਤਿਃ ।
ਚਿਨ੍ਮਯੀ ਚਿਤਿਰੂਪਾ ਚ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਯੁਤਸ਼ਤਾਨਨਾ ॥ ੫੮ ॥

ਚਾਮ੍ਪੇਯਲੋਚਨਾ ਚਾਰੁਸ਼੍ਚਾਰ੍ਵਙ੍ਗੀ ਚਾਰੁਗਾਮਿਨੀ ।
ਚਾਰ੍ਯਾ ਚਾਰਿਤ੍ਰਨਿਲਯਾ ਚਿਤ੍ਰਕਚ੍ਚਿਤ੍ਰਰੂਪਿਣੀ ॥ ੫੯ ॥

ਚਮ੍ਪੂਸ਼੍ਚਨ੍ਦਨਸ਼ੁਚ੍ਯਮ੍ਬੁਸ਼੍ਚਰ੍ਚਨੀਯਾ ਚਿਰਸ੍ਥਿਰਾ ।
ਚਾਰੁਚਮ੍ਪਕਮਾਲਾਢ੍ਯਾ ਚਮਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਦੁਸ਼੍ਕਤਾ ॥ ੬੦ ॥

ਚਿਦਾਕਾਸ਼ਵਹਾ ਚਿਨ੍ਤ੍ਯਾ ਚਞ੍ਚਚ੍ਚਾਮਰਵੀਜਿਤਾ ।
ਚੋਰਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਵਜਿਨਾ ਚਰਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਮਣ੍ਡਲਾ ॥ ੬੧ ॥

ਛੇਦਿਤਾਖਿਲਪਾਪੌਘਾ ਛਦ੍ਮਘ੍ਨੀ ਛਲਹਾਰਿਣੀ ।
ਛਨ੍ਨਤ੍ਰਿਵਿਸ਼੍ਟਪਤਲਾ ਛੋਟਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਬਨ੍ਧਨਾ ॥ ੬੨ ॥

ਛੁਰਿਤਾਮਤਧਾਰੌਘਾ ਛਿਨ੍ਨੈਨਾਸ਼੍ਛਨ੍ਦਗਾਮਿਨੀ ।
ਛਤ੍ਰੀਕਤਮਰਾਲੌਘਾ ਛਟੀਕਤਨਿਜਾਮਤਾ ॥ ੬੩ ॥

ਜਾਹ੍ਨਵੀ ਜ੍ਯਾ ਜਗਨ੍ਮਾਤਾ ਜਪ੍ਯਾ ਜਙ੍ਘਾਲਵੀਚਿਕਾ ।
ਜਯਾ ਜਨਾਰ੍ਦਨਪ੍ਰੀਤਾ ਜੁਸ਼ਣੀਯਾ ਜਗਦ੍ਧਿਤਾ ॥ ੬੪ ॥

ਜੀਵਨਂ ਜੀਵਨਪ੍ਰਾਣਾ ਜਗਜ੍ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾ ਜਗਨ੍ਮਯੀ ।
ਜੀਵਜੀਵਾਤੁਲਤਿਕਾ ਜਨ੍ਮਿਜਨ੍ਮਨਿਬਰ੍ਹਿਣੀ ॥ ੬੫ ॥

ਜਾਡ੍ਯਵਿਧ੍ਵਂਸਨਕਰੀ ਜਗਦ੍ਯੋਨਿਰ੍ਜਲਾਵਿਲਾ ।
ਜਗਦਾਨਨ੍ਦਜਨਨੀ ਜਲਜਾ ਜਲਜੇਕ੍ਸ਼ਣਾ ॥ ੬੬ ॥

ਜਨਲੋਚਨਪੀਯੂਸ਼ਾ ਜਟਾਤਟਵਿਹਾਰਿਣੀ ।
ਜਯਨ੍ਤੀ ਜਞ੍ਜਪੂਕਘ੍ਨੀ ਜਨਿਤਜ੍ਞਾਨਵਿਗ੍ਰਹਾ ॥ ੬੭ ॥

ਝਲ੍ਲਰੀਵਾਦ੍ਯਕੁਸ਼ਲਾ ਝਲਜ੍ਝਾਲਜਲਾਵਤਾ ।
ਝਿਣ੍ਟੀਸ਼ਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਝਙ੍ਕਾਰਕਾਰਿਣੀ ਝਰ੍ਝਰਾਵਤੀ ॥ ੬੮ ॥

ਟੀਕਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਪਾਤਾਲਾ ਟਙ੍ਕਿਕੈਨੋऽਦ੍ਰਿਪਾਟਨੇ ।
ਟਙ੍ਕਾਰਨਤ੍ਯਤ੍ਕਲ੍ਲੋਲਾ ਟੀਕਨੀਯਮਹਾਤਟਾ ॥ ੬੯ ॥

ਡਮ੍ਬਰਪ੍ਰਵਹਾ ਡੀਨਰਾਜਹਂਸਕੁਲਾਕੁਲਾ ।
ਡਮਡ੍ਡਮਰੁਹਸ੍ਤਾ ਚ ਡਾਮਰੋਕ੍ਤਮਹਾਣ੍ਡਕਾ ॥ ੭੦ ॥

ਢੌਕਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਨਿਰ੍ਵਾਣਾ ਢਕ੍ਕਾਨਾਦਚਲਜ੍ਜਲਾ ।
ਢੁਣ੍ਢਿਵਿਘ੍ਨੇਸ਼ਜਨਨੀ ਢਣਡ੍ਢੁਣਿਤਪਾਤਕਾ ॥ ੭੧ ॥

ਤਰ੍ਪਣੀ ਤੀਰ੍ਥਤੀਰ੍ਥਾ ਚ ਤ੍ਰਿਪਥਾ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਤ੍ਰਿਲੋਕਗੋਪ੍ਤ੍ਰੀ ਤੋਯੇਸ਼ੀ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਪਰਿਵਨ੍ਦਿਤਾ ॥ ੭੨ ॥

ਤਾਪਤ੍ਰਿਤਯਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੀ ਤੇਜੋਬਲਵਿਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਤ੍ਰਿਲਕ੍ਸ਼੍ਯਾ ਤਾਰਣੀ ਤਾਰਾ ਤਾਰਾਪਤਿਕਰਾਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੭੩ ॥

ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਪਾਵਨੀ ਪੁਣ੍ਯਾ ਤੁਸ਼੍ਟਿਦਾ ਤੁਸ਼੍ਟਿਰੂਪਿਣੀ ।
ਤਸ਼੍ਣਾਚ੍ਛੇਤ੍ਰੀ ਤੀਰ੍ਥਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮਪਦੋਦ੍ਭਵਾ ॥ ੭੪ ॥

ਤਪੋਮਯੀ ਤਪੋਰੂਪਾ ਤਪਃਸ੍ਤੋਮਫਲਪ੍ਰਦਾ । var ਪਦਪ੍ਰਦਾ
ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਵ੍ਯਾਪਿਨੀ ਤਪ੍ਤਿਸ੍ਤਪ੍ਤਿਕਤ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੭੫ ॥

ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਸੁਨ੍ਦਰੀ ਤੁਰ੍ਯਾ ਤੁਰ੍ਯਾਤੀਤਫਲਪ੍ਰਦਾ ।
ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸ੍ਤ੍ਰਿਪਦੀ ਤਥ੍ਯਾ ਤਿਮਿਰਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾ ॥ ੭੬ ॥

ਤੇਜੋਗਰ੍ਭਾ ਤਪਸ੍ਸਾਰਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਰਿਸ਼ਿਰੋਗਹਾ ।
ਤ੍ਰਯੀਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ਤਨ੍ਵੀ ਤਪਨਾਙ੍ਗਜਭੀਤਿਨੁਤ੍ ॥ ੭੭ ॥

ਤਰਿਸ੍ਤਰਣਿਜਾਮਿਤ੍ਰਂ ਤਰ੍ਪਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਪੂਰ੍ਵਜਾ ।
ਤੁਲਾਵਿਰਹਿਤਾ ਤੀਵ੍ਰਪਾਪਤੂਲਤਨੂਨਪਾਤ੍ ॥ ੭੮ ॥

ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਦਮਨੀ ਦਕ੍ਸ਼ਾ ਦੁਸ਼੍ਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼ਾ ਦਿਵ੍ਯਮਣ੍ਡਨਾ ।
ਦੀਕ੍ਸ਼ਾਵਤੀ ਦੁਰਾਵਾਪ੍ਯਾ ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਮਧੁਰਵਾਰਿਭਤ੍ ॥ ੭੯ ॥

ਦਰ੍ਸ਼ਿਤਾਨੇਕਕੁਤੁਕਾ ਦੁਸ਼੍ਟਦੁਰ੍ਜਯਦੁਃਖਹਤ੍ ।
ਦੈਨ੍ਯਹਦ੍ਦੁਰਿਤਘ੍ਨੀ ਚ ਦਾਨਵਾਰਿਪਦਾਬ੍ਜਜਾ ॥ ੮੦ ॥

ਦਨ੍ਦਸ਼ੂਕਵਿਸ਼ਘ੍ਨੀ ਚ ਦਾਰਿਤਾਘੌਘਸਨ੍ਤਤਿਃ ।
ਦ੍ਰੁਤਾ ਦੇਵਦ੍ਰੁਮਚ੍ਛਨ੍ਨਾ ਦੁਰ੍ਵਾਰਾਘਵਿਘਾਤਿਨੀ ॥ ੮੧ ॥

ਦਮਗ੍ਰਾਹ੍ਯਾ ਦੇਵਮਾਤਾ ਦੇਵਲੋਕਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਿਨੀ ।
ਦੇਵਦੇਵਪ੍ਰਿਯਾ ਦੇਵੀ ਦਿਕ੍ਪਾਲਪਦਦਾਯਿਨੀ ॥ ੮੨ ॥

ਦੀਰ੍ਘਾਯੁਃ ਕਾਰਿਣੀ ਦੀਰ੍ਘਾ ਦੋਗ੍ਧ੍ਰੀ ਦੂਸ਼ਣਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਦੁਗ੍ਧਾਮ੍ਬੁਵਾਹਿਨੀ ਦੋਹ੍ਯਾ ਦਿਵ੍ਯਾ ਦਿਵ੍ਯਗਤਿਪ੍ਰਦਾ ॥ ੮੩ ॥

ਦ੍ਯੁਨਦੀ ਦੀਨਸ਼ਰਣਂ ਦੇਹਿਦੇਹਨਿਵਾਰਿਣੀ ।
ਦ੍ਰਾਘੀਯਸੀ ਦਾਘਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਦਿਤਪਾਤਕਸਨ੍ਤਤਿਃ ॥ ੮੪ ॥

ਦੂਰਦੇਸ਼ਾਨ੍ਤਰਚਰੀ ਦੁਰ੍ਗਮਾ ਦੇਵਵਲ੍ਲਭਾ ।
ਦੁਰ੍ਵਤ੍ਤਘ੍ਨੀ ਦੁਰ੍ਵਿਗਾਹ੍ਯਾ ਦਯਾਧਾਰਾ ਦਯਾਵਤੀ ॥ ੮੫ ॥

ਦੁਰਾਸਦਾ ਦਾਨਸ਼ੀਲਾ ਦ੍ਰਾਵਿਣੀ ਦ੍ਰੁਹਿਣਸ੍ਤੁਤਾ ।
ਦੈਤ੍ਯਦਾਨਵਸਂਸ਼ੁਦ੍ਧਿਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਬੁਦ੍ਧਿਹਾਰਿਣੀ ॥ ੮੬ ॥

ਦਾਨਸਾਰਾ ਦਯਾਸਾਰਾ ਦ੍ਯਾਵਾਭੂਮਿਵਿਗਾਹਿਨੀ ।
ਦਸ਼੍ਟਾਦਸ਼੍ਟਫਲਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿਰ੍ਦੇਵਤਾਵਨ੍ਦਵਨ੍ਦਿਤਾ ॥ ੮੭ ॥

ਦੀਰ੍ਘਵ੍ਰਤਾ ਦੀਰ੍ਘਦਸ਼੍ਟਿਰ੍ਦੀਪ੍ਤਤੋਯਾ ਦੁਰਾਲਭਾ ।
ਦਣ੍ਡਯਿਤ੍ਰੀ ਦਣ੍ਡਨੀਤਿਰ੍ਦੁਸ਼੍ਟਦਣ੍ਡਧਰਾਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੮੮ ॥

ਦੁਰੋਦਰਘ੍ਨੀ ਦਾਵਾਰ੍ਚਿਰ੍ਦ੍ਰਵਦ੍ਦ੍ਰਵ੍ਯੈਕਸ਼ੇਵਧਿਃ ।
ਦੀਨਸਨ੍ਤਾਪਸ਼ਮਨੀ ਦਾਤ੍ਰੀ ਦਵਥੁਵੈਰਿਣੀ ॥ ੮੯ ॥

ਦਰੀਵਿਦਾਰਣਪਰਾ ਦਾਨ੍ਤਾ ਦਾਨ੍ਤਜਨਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਦਾਰਿਤਾਦ੍ਰਿਤਟਾ ਦੁਰ੍ਗਾ ਦੁਰ੍ਗਾਰਣ੍ਯਪ੍ਰਚਾਰਿਣੀ ॥ ੯੦ ॥

ਧਰ੍ਮਦ੍ਰਵਾ ਧਰ੍ਮਧੁਰਾ ਧੇਨੁਰ੍ਧੀਰਾ ਧਤਿਰ੍ਧ੍ਰੁਵਾ ।
ਧੇਨੁਦਾਨਫਲਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਾ ਧਰ੍ਮਕਾਮਾਰ੍ਥਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾ ॥ ੯੧ ॥

ਧਰ੍ਮੋਰ੍ਮਿਵਾਹਿਨੀ ਧੁਰ੍ਯਾ ਧਾਤ੍ਰੀ ਧਾਤ੍ਰੀਵਿਭੂਸ਼ਣਮ੍ ।
ਧਰ੍ਮਿਣੀ ਧਰ੍ਮਸ਼ੀਲਾ ਚ ਧਨ੍ਵਿਕੋਟਿਕਤਾਵਨਾ ॥ ੯੨ ॥

ਧ੍ਯਾਤਪਾਪਹਰਾ ਧ੍ਯੇਯਾ ਧਾਵਨੀ ਧੂਤਕਲ੍ਮਸ਼ਾ ।
ਧਰ੍ਮਧਾਰਾ ਧਰ੍ਮਸਾਰਾ ਧਨਦਾ ਧਨਵਰ੍ਧਿਨੀ ॥ ੯੩ ॥

ਧਰ੍ਮਾਧਰ੍ਮਗੁਣਚ੍ਛੇਤ੍ਰੀ ਧਤ੍ਤੂਰਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਧਰ੍ਮੇਸ਼ੀ ਧਰ੍ਮਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਜ੍ਞਾ ਧਨਧਾਨ੍ਯਸਮਦ੍ਧਿਕਤ੍ ॥ ੯੪ ॥

ਧਰ੍ਮਲਭ੍ਯਾ ਧਰ੍ਮਜਲਾ ਧਰ੍ਮਪ੍ਰਸਵਧਰ੍ਮਿਣੀ ।
ਧ੍ਯਾਨਗਮ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਧਰਣੀ ਧਾਤਪੂਜਿਤਾ ॥ ੯੫ ॥

ਧੂਰ੍ਧੂਰ੍ਜਟਿਜਟਾਸਂਸ੍ਥਾ ਧਨ੍ਯਾ ਧੀਰ੍ਧਾਰਣਾਵਤੀ ।
ਨਨ੍ਦਾ ਨਿਰ੍ਵਾਣਜਨਨੀ ਨਨ੍ਦਿਨੀ ਨੁਨ੍ਨਪਾਤਕਾ ॥ ੯੬ ॥

ਨਿਸ਼ਿਦ੍ਧਵਿਘ੍ਨਨਿਚਯਾ ਨਿਜਾਨਨ੍ਦਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਨਭੋऽਙ੍ਗਣਚਰੀ ਨੂਤਿਰ੍ਨਮ੍ਯਾ ਨਾਰਾਯਣੀ ਨੁਤਾ ॥ ੯੭ ॥

ਨਿਰ੍ਮਲਾ ਨਿਰ੍ਮਲਾਖ੍ਯਾਨਾ ਨਾਸ਼ਿਨੀ ਤਾਪਸਮ੍ਪਦਾਮ੍ ।
ਨਿਯਤਾ ਨਿਤ੍ਯਸੁਖਦਾ ਨਾਨਾਸ਼੍ਚਰ੍ਯਮਹਾਨਿਧਿਃ ॥ ੯੮ ॥

ਨਦੀ ਨਦਸਰੋਮਾਤਾ ਨਾਯਿਕਾ ਨਾਕਦੀਰ੍ਘਿਕਾ ।
ਨਸ਼੍ਟੋਦ੍ਧਰਣਧੀਰਾ ਚ ਨਨ੍ਦਨਾ ਨਨ੍ਦਦਾਯਿਨੀ ॥ ੯੯ ॥

ਨਿਰ੍ਣਿਕ੍ਤਾਸ਼ੇਸ਼ਭੁਵਨਾ ਨਿਃਸਙ੍ਗਾ ਨਿਰੁਪਦ੍ਰਵਾ ।
ਨਿਰਾਲਮ੍ਬਾ ਨਿਸ਼੍ਪ੍ਰਪਞ੍ਚਾ ਨਿਰ੍ਣਾਸ਼ਿਤਮਹਾਮਲਾ ॥ ੧੦੦ ॥

ਨਿਰ੍ਮਲਜ੍ਞਾਨਜਨਨੀ ਨਿਃਸ਼ੇਸ਼ਪ੍ਰਾਣਿਤਾਪਹਤ੍ ।
ਨਿਤ੍ਯੋਤ੍ਸਵਾ ਨਿਤ੍ਯਤਪ੍ਤਾ ਨਮਸ੍ਕਾਰ੍ਯਾ ਨਿਰਞ੍ਜਨਾ ॥ ੧੦੧ ॥

ਨਿਸ਼੍ਠਾਵਤੀ ਨਿਰਾਤਙ੍ਕਾ ਨਿਰ੍ਲੇਪਾ ਨਿਸ਼੍ਚਲਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਨਿਰਵਦ੍ਯਾ ਨਿਰੀਹਾ ਚ ਨੀਲਲੋਹਿਤਮੂਰ੍ਧਗਾ ॥ ੧੦੨ ॥

ਨਨ੍ਦਿਭਙ੍ਗਿਗਣਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾ ਨਾਗਾ ਨਨ੍ਦਾ ਨਗਾਤ੍ਮਜਾ ।
ਨਿਸ਼੍ਪ੍ਰਤ੍ਯੂਹਾ ਨਾਕਨਦੀ ਨਿਰਯਾਰ੍ਣਵਦੀਰ੍ਘਨੌਃ ॥ ੧੦੩ ॥

ਪੁਣ੍ਯਪ੍ਰਦਾ ਪੁਣ੍ਯਗਰ੍ਭਾ ਪੁਣ੍ਯਾ ਪੁਣ੍ਯਤਰਙ੍ਗਿਣੀ ।
ਪਥੁਃ ਪਥੁਫਲਾ ਪੂਰ੍ਣਾ ਪ੍ਰਣਤਾਰ੍ਤਿਪ੍ਰਭਞ੍ਜਨੀ ॥ ੧੦੪ ॥

ਪ੍ਰਾਣਦਾ ਪ੍ਰਾਣਿਜਨਨੀ ਪ੍ਰਾਣੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਣਰੂਪਿਣੀ ।
ਪਦ੍ਮਾਲਯਾ ਪਰਾਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਪੁਰਜਿਤ੍ਪਰਮਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੦੫ ॥

ਪਰਾ ਪਰਫਲਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿਃ ਪਾਵਨੀ ਚ ਪਯਸ੍ਵਿਨੀ ।
ਪਰਾਨਨ੍ਦਾ ਪ੍ਰਕਸ਼੍ਟਾਰ੍ਥਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾ ਪਾਲਿਨੀ ਪਰਾ ॥ ੧੦੬ ॥ var ਪਾਲਨੀ

ਪੁਰਾਣਪਠਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਾ ਪ੍ਰਣਵਾਕ੍ਸ਼ਰਰੂਪਿਣੀ ।
ਪਾਰ੍ਵਤੀ ਪ੍ਰੇਮਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾ ਪਸ਼ੁਪਾਸ਼ਵਿਮੋਚਨੀ ॥ ੧੦੭ ॥

ਪਰਮਾਤ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਨਿਸ਼੍ਯਨ੍ਦਾ ਪ੍ਰਾਯਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੦੮ ॥ var ਨਿਸ਼੍ਪਨ੍ਦਾ

ਪਾਨੀਯਰੂਪਨਿਰ੍ਵਾਣਾ ਪਰਿਤ੍ਰਾਣਪਰਾਯਣਾ ।
ਪਾਪੇਨ੍ਧਨਦਵਜ੍ਵਾਲਾ ਪਾਪਾਰਿਃ ਪਾਪਨਾਮਨੁਤ੍ ॥ ੧੦੯ ॥

ਪਰਮੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਜਨਨੀ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾ ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਾ ਪਰਾਪਰਾ ।
ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਪਦ੍ਮਾਕ੍ਸ਼ੀ ਪਰਵ੍ਯੋਮਾਮਤਸ੍ਰਵਾ ॥ ੧੧੦ ॥

ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਰੂਪਾ ਪ੍ਰਣਿਧਿਃ ਪੂਤਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਦੇਵਤਾ ।
ਪਿਨਾਕਿਪਰਮਪ੍ਰੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਠਿਕਮਣ੍ਡਲੁਃ ॥ ੧੧੧ ॥

ਪਦ੍ਮਨਾਭਪਦਾਰ੍ਘ੍ਯੇਣ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਪਦ੍ਮਮਾਲਿਨੀ ।
ਪਰਰ੍ਦ੍ਧਿਦਾ ਪੁਸ਼੍ਟਿਕਰੀ ਪਥ੍ਯਾ ਪੂਰ੍ਤਿਃ ਪ੍ਰਭਾਵਤੀ ॥ ੧੧੨ ॥

ਪੁਨਾਨਾ ਪੀਤਗਰ੍ਭਘ੍ਨੀ ਪਾਪਪਰ੍ਵਤਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਫਲਿਨੀ ਫਲਹਸ੍ਤਾ ਚ ਫੁਲ੍ਲਾਮ੍ਬੁਜਵਿਲੋਚਨਾ ॥ ੧੧੩ ॥

ਫਾਲਿਤੈਨੋਮਹਾਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਾ ਫਣਿਲੋਕਵਿਭੂਸ਼ਣਮ੍ ।
ਫੇਨਚ੍ਛਲਪ੍ਰਣੁਨ੍ਨੈਨਾਃ ਫੁਲ੍ਲਕੈਰਵਗਨ੍ਧਿਨੀ ॥ ੧੧੪ ॥

ਫੇਨਿਲਾਚ੍ਛਾਮ੍ਬੁਧਾਰਾਭਾ ਫਡੁਚ੍ਚਾਟਿਤਪਾਤਕਾ ।
ਫਾਣਿਤਸ੍ਵਾਦੁਸਲਿਲਾ ਫਾਣ੍ਟਪਥ੍ਯਜਲਾਵਿਲਾ ॥ ੧੧੫ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਮਾਤਾ ਚ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ੀ ਵਿਸ਼੍ਵਾ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਕਦ੍ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਿਸ਼੍ਠਾ ਵਿਮਲੋਦਕਾ ॥ ੧੧੬ ॥

ਵਿਭਾਵਰੀ ਚ ਵਿਰਜਾ ਵਿਕ੍ਰਾਨ੍ਤਾਨੇਕਵਿਸ਼੍ਟਪਾ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਮਿਤ੍ਰਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਪਦੀ ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ ਵੈਸ਼੍ਣਵਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੧੭ ॥

ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਿਯਕਰੀ ਵਿਭੂਤਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਤੋਮੁਖੀ ।
ਵਿਪਾਸ਼ਾ ਵੈਬੁਧੀ ਵੇਦ੍ਯਾ ਵੇਦਾਕ੍ਸ਼ਰਰਸਸ੍ਰਵਾ ॥ ੧੧੮ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾ ਵੇਗਵਤੀ ਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਬਂਹਣੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਾਦਿਨੀ ।
ਵਰਦਾ ਵਿਪ੍ਰਕਸ਼੍ਟਾ ਚ ਵਰਿਸ਼੍ਠਾ ਚ ਵਿਸ਼ੋਧਨੀ ॥ ੧੧੯ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਧਰੀ ਵਿਸ਼ੋਕਾ ਚ ਵਯੋਵਨ੍ਦਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾ ।
ਬਹੂਦਕਾ ਬਲਵਤੀ ਵ੍ਯੋਮਸ੍ਥਾ ਵਿਬੁਧਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੨੦ ॥

ਵਾਣੀ ਵੇਦਵਤੀ ਵਿਤ੍ਤਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾਤਰਙ੍ਗਿਣੀ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਕੋਟਿਵ੍ਯਾਪ੍ਤਾਮ੍ਬੁਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਹਤ੍ਯਾਪਹਾਰਿਣੀ ॥ ੧੨੧ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਸ਼ਵਿਸ਼੍ਣੁਰੂਪਾ ਚ ਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਵਿਭਵਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਵਿਲਾਸਿਸੁਖਦਾ ਵਸ਼੍ਯਾ ਵ੍ਯਾਪਿਨੀ ਚ ਵਸ਼ਾਰਣਿਃ ॥ ੧੨੨ ॥

ਵਸ਼ਾਙ੍ਕਮੌਲਿਨਿਲਯਾ ਵਿਪਨ੍ਨਾਰ੍ਤਿਪ੍ਰਭਞ੍ਜਨੀ ।
ਵਿਨੀਤਾ ਵਿਨਤਾ ਬ੍ਰਧ੍ਨਤਨਯਾ ਵਿਨਯਾਨ੍ਵਿਤਾ ॥ ੧੨੩ ॥

ਵਿਪਞ੍ਚੀ ਵਾਦ੍ਯਕੁਸ਼ਲਾ ਵੇਣੁਸ਼੍ਰੁਤਿਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਾ ।
ਵਰ੍ਚਸ੍ਕਰੀ ਬਲਕਰੀ ਬਲੋਨ੍ਮੂਲਿਤਕਲ੍ਮਸ਼ਾ ॥ ੧੨੪ ॥

ਵਿਪਾਪ੍ਮਾ ਵਿਗਤਾਤਙ੍ਕਾ ਵਿਕਲ੍ਪਪਰਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਵਸ਼੍ਟਿਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਵਸ਼੍ਟਿਜਲਾ ਵਿਧਿਰ੍ਵਿਚ੍ਛਿਨ੍ਨਬਨ੍ਧਨਾ ॥ ੧੨੫ ॥

ਵ੍ਰਤਰੂਪਾ ਵਿਤ੍ਤਰੂਪਾ ਬਹੁਵਿਘ੍ਨਵਿਨਾਸ਼ਕਤ੍ ।
ਵਸੁਧਾਰਾ ਵਸੁਮਤੀ ਵਿਚਿਤ੍ਰਾਙ੍ਗੀ ਵਿਭਾਵਸੁਃ ॥ ੧੨੬ ॥

ਵਿਜਯਾ ਵਿਸ਼੍ਵਬੀਜਂ ਚ ਵਾਮਦੇਵੀ ਵਰਪ੍ਰਦਾ ।
ਵਸ਼ਾਸ਼੍ਰਿਤਾ ਵਿਸ਼ਘ੍ਨੀ ਚ ਵਿਜ੍ਞਾਨੋਰ੍ਮ੍ਯਂਸ਼ੁਮਾਲਿਨੀ ॥ ੧੨੭ ॥

ਭਵ੍ਯਾ ਭੋਗਵਤੀ ਭਦ੍ਰਾ ਭਵਾਨੀ ਭੂਤਭਾਵਿਨੀ ।
ਭੂਤਧਾਤ੍ਰੀ ਭਯਹਰਾ ਭਕ੍ਤਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਘਾਤਿਨੀ ॥ ੧੨੮ ॥

ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾ ਭੇਸ਼ੀ ਭਕ੍ਤਸ੍ਵਰ੍ਗਾਪਵਰ੍ਗਦਾ ।
ਭਾਗੀਰਥੀ ਭਾਨੁਮਤੀ ਭਾਗ੍ਯਂ ਭੋਗਵਤੀ ਭਤਿਃ ॥ ੧੨੯ ॥

ਭਵਪ੍ਰਿਯਾ ਭਵਦ੍ਵੇਸ਼੍ਟ੍ਰੀ ਭੂਤਿਦਾ ਭੂਤਿਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਭਾਲਲੋਚਨਭਾਵਜ੍ਞਾ ਭੂਤਭਵ੍ਯਭਵਤ੍ਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੧੩੦ ॥

ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਿਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਸ਼ਮਨੀ ਭਿਨ੍ਨਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਮਣ੍ਡਪਾ ।
ਭੂਰਿਦਾ ਭਕ੍ਤਸੁਲਭਾ ਭਾਗ੍ਯਵਦ੍ਦਸ਼੍ਟਿਗੋਚਰੀ ॥ ੧੩੧ ॥

ਭਞ੍ਜਿਤੋਪਪ੍ਲਵਕੁਲਾ ਭਕ੍ਸ਼੍ਯਭੋਜ੍ਯਸੁਖਪ੍ਰਦਾ ।
ਭਿਕ੍ਸ਼ਣੀਯਾ ਭਿਕ੍ਸ਼ੁਮਾਤਾ ਭਾਵਾ ਭਾਵਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੩੨ ॥

ਮਨ੍ਦਾਕਿਨੀ ਮਹਾਨਨ੍ਦਾ ਮਾਤਾ ਮੁਕ੍ਤਿਤਰਙ੍ਗਿਣੀ ।
ਮਹੋਦਯਾ ਮਧੁਮਤੀ ਮਹਾਪੁਣ੍ਯਾ ਮੁਦਾਕਰੀ ॥ ੧੩੩ ॥

ਮੁਨਿਸ੍ਤੁਤਾ ਮੋਹਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਮਹਾਤੀਰ੍ਥਾ ਮਧੁਸ੍ਰਵਾ ।
ਮਾਧਵੀ ਮਾਨਿਨੀ ਮਾਨ੍ਯਾ ਮਨੋਰਥਪਥਾਤਿਗਾ ॥ ੧੩੪ ॥

ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾ ਮਤਿਦਾ ਮੁਖ੍ਯਾ ਮਹਾਭਾਗ੍ਯਜਨਾਸ਼੍ਰਿਤਾ ।
ਮਹਾਵੇਗਵਤੀ ਮੇਧ੍ਯਾ ਮਹਾ ਮਹਿਮਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੧੩੫ ॥

ਮਹਾਪ੍ਰਭਾਵਾ ਮਹਤੀ ਮੀਨਚਞ੍ਚਲਲੋਚਨਾ ।
ਮਹਾਕਾਰੁਣ੍ਯਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾ ਮਹਰ੍ਦ੍ਧਿਸ਼੍ਚ ਮਹੋਤ੍ਪਲਾ ॥ ੧੩੬ ॥

ਮੂਰ੍ਤਿਮਨ੍ਮੁਕ੍ਤਿਰਮਣੀ ਮਣਿਮਾਣਿਕ੍ਯਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਮੁਕ੍ਤਾਕਲਾਪਨੇਪਥ੍ਯਾ ਮਨੋਨਯਨਨਨ੍ਦਿਨੀ ॥ ੧੩੭ ॥

ਮਹਾਪਾਤਕਰਾਸ਼ਿਘ੍ਨੀ ਮਹਾਦੇਵਾਰ੍ਧਹਾਰਿਣੀ ।
ਮਹੋਰ੍ਮਿਮਾਲਿਨੀ ਮੁਕ੍ਤਾ ਮਹਾਦੇਵੀ ਮਨੋਨ੍ਮਨੀ ॥ ੧੩੮ ॥

ਮਹਾਪੁਣ੍ਯੋਦਯਪ੍ਰਾਪ੍ਯਾ ਮਾਯਾਤਿਮਿਰਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾ ।
ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾ ਮਹਾਮਾਯਾ ਮਹਾਮੇਧਾ ਮਹੌਸ਼ਧਮ੍ ॥ ੧੩੯ ॥

ਮਾਲਾਧਰੀ ਮਹੋਪਾਯਾ ਮਹੋਰਗਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਮਹਾਮੋਹਪ੍ਰਸ਼ਮਨੀ ਮਹਾਮਙ੍ਗਲਮਙ੍ਗਲਮ੍ ॥ ੧੪੦ ॥

ਮਾਰ੍ਤਣ੍ਡਮਣ੍ਡਲਚਰੀ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਮਦੋਜ੍ਝਿਤਾ ।
ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨੀ ਯਸ਼ੋਦਾ ਚ ਯੋਗ੍ਯਾ ਯੁਕ੍ਤਾਤ੍ਮਸੇਵਿਤਾ ॥ ੧੪੧ ॥

ਯੋਗਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾ ਯਾਜ੍ਯਾ ਯਜ੍ਞੇਸ਼ਪਰਿਪੂਰਿਤਾ ।
ਯਜ੍ਞੇਸ਼ੀ ਯਜ੍ਞਫਲਦਾ ਯਜਨੀਯਾ ਯਸ਼ਸ੍ਕਰੀ ॥ ੧੪੨ ॥

ਯਮਿਸੇਵ੍ਯਾ ਯੋਗਯੋਨਿਰ੍ਯੋਗਿਨੀ ਯੁਕ੍ਤਬੁਦ੍ਧਿਦਾ ।
ਯੋਗਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਦਾ ਯੁਕ੍ਤਾ ਯਮਾਦ੍ਯਸ਼੍ਟਾਙ੍ਗਯੋਗਯੁਕ੍ ॥ ੧੪੩ ॥

ਯਨ੍ਤ੍ਰਿਤਾਘੌਘਸਞ੍ਚਾਰਾ ਯਮਲੋਕਨਿਵਾਰਿਣੀ ।
ਯਾਤਾਯਾਤਪ੍ਰਸ਼ਮਨੀ ਯਾਤਨਾਨਾਮਕਨ੍ਤਨੀ ॥ ੧੪੪ ॥

ਯਾਮਿਨੀਸ਼ਹਿਮਾਚ੍ਛੋਦਾ ਯੁਗਧਰ੍ਮਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਰੇਵਤੀ ਰਤਿਕਦ੍ ਰਮ੍ਯਾ ਰਤ੍ਨਗਰ੍ਭਾ ਰਮਾ ਰਤਿਃ ॥ ੧੪੫ ॥

ਰਤ੍ਨਾਕਰਪ੍ਰੇਮਪਾਤ੍ਰਂ ਰਸਜ੍ਞਾ ਰਸਰੂਪਿਣੀ ।
ਰਤ੍ਨਪ੍ਰਾਸਾਦਗਰ੍ਭਾ ਚ ਰਮਣੀਯਤਰਙ੍ਗਿਣੀ ॥ ੧੪੬ ॥

ਰਤ੍ਨਾਰ੍ਚੀ ਰੁਦ੍ਰਰਮਣੀ ਰਾਗਦ੍ਵੇਸ਼ਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਰਮਾ ਰਾਮਾ ਰਮ੍ਯਰੂਪਾ ਰੋਗਿਜੀਵਾਨੁਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੪੭ ॥

ਰੁਚਿਕਦ੍ ਰੋਚਨੀ ਰਮ੍ਯਾ ਰੁਚਿਰਾ ਰੋਗਹਾਰਿਣੀ ।
ਰਾਜਹਂਸਾ ਰਤ੍ਨਵਤੀ ਰਾਜਤ੍ਕਲ੍ਲੋਲਰਾਜਿਕਾ ॥ ੧੪੮ ॥

ਰਾਮਣੀਯਕਰੇਖਾ ਚ ਰੁਜਾਰੀ ਰੋਗਰੋਸ਼ਿਣੀ । var ਰੋਗਸ਼ੋਸ਼ਿਣੀ
ਰਾਕਾ ਰਙ੍ਕਾਰ੍ਤਿਸ਼ਮਨੀ ਰਮ੍ਯਾ ਰੋਲਮ੍ਬਰਾਵਿਣੀ ॥ ੧੪੯ ॥

ਰਾਗਿਣੀ ਰਞ੍ਜਿਤਸ਼ਿਵਾ ਰੂਪਲਾਵਣ੍ਯਸ਼ੇਵਧਿਃ ।
ਲੋਕਪ੍ਰਸੂਰ੍ਲੋਕਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਲੋਲਤ੍ਕਲ੍ਲੋਲਮਾਲਿਨੀ ॥ ੧੫੦ ॥

ਲੀਲਾਵਤੀ ਲੋਕਭੂਮਿਰ੍ਲੋਕਲੋਚਨਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾ ।
ਲੇਖਸ੍ਰਵਨ੍ਤੀ ਲਟਭਾ ਲਘੁਵੇਗਾ ਲਘੁਤ੍ਵਹਤ੍ ॥ ੧੫੧ ॥

ਲਾਸ੍ਯਤ੍ਤਰਙ੍ਗਹਸ੍ਤਾ ਚ ਲਲਿਤਾ ਲਯਭਙ੍ਗਿਗਾ ।
ਲੋਕਬਨ੍ਧੁਰ੍ਲੋਕਧਾਤ੍ਰੀ ਲੋਕੋਤ੍ਤਰਗੁਣੋਰ੍ਜਿਤਾ ॥ ੧੫੨ ॥

ਲੋਕਤ੍ਰਯਹਿਤਾ ਲੋਕਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਲਕ੍ਸ਼ਣਲਕ੍ਸ਼ਿਤਾ ।
ਲੀਲਾ ਲਕ੍ਸ਼ਿਤਨਿਰ੍ਵਾਣਾ ਲਾਵਣ੍ਯਾਮਤਵਰ੍ਸ਼ਿਣੀ ॥ ੧੫੩ ॥

ਵੈਸ਼੍ਵਾਨਰੀ ਵਾਸਵੇਡ੍ਯਾ ਵਨ੍ਧ੍ਯਤ੍ਵਪਰਿਹਾਰਿਣੀ ।
ਵਾਸੁਦੇਵਾਙ੍ਘ੍ਰਿਰੇਣੁਘ੍ਨੀ ਵਜ੍ਰਿਵਜ੍ਰਨਿਵਾਰਿਣੀ ॥ ੧੫੪ ॥

ਸ਼ੁਭਾਵਤੀ ਸ਼ੁਭਫਲਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ ਸ਼ਨ੍ਤਨੁਵਲ੍ਲਭਾ । var ਸ਼ਾਨ੍ਤਨੁ
ਸ਼ੂਲਿਨੀ ਸ਼ੈਸ਼ਵਵਯਾਃ ਸ਼ੀਤਲਾਮਤਵਾਹਿਨੀ ॥ ੧੫੫ ॥

ਸ਼ੋਭਾਵਤੀ ਸ਼ੀਲਵਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਕਿਲ੍ਬਿਸ਼ਾ ।
ਸ਼ਰਣ੍ਯਾ ਸ਼ਿਵਦਾ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾ ਸ਼ਰਜਨ੍ਮਪ੍ਰਸੂਃਸ਼ਿਵਾ ॥ ੧੫੬ ॥

ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਵਿਮਲਾ ਸ਼ਮਨਸ੍ਵਸਸਮ੍ਮਤਾ ।
ਸ਼ਮਾ ਸ਼ਮਨਮਾਰ੍ਗਘ੍ਨੀ ਸ਼ਿਤਿਕਣ੍ਠਮਹਾਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੫੭ ॥

ਸ਼ੁਚਿਃ ਸ਼ੁਚਿਕਰੀ ਸ਼ੇਸ਼ਾ ਸ਼ੇਸ਼ਸ਼ਾਯਿਪਦੋਦ੍ਭਵਾ ।
ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਸ਼੍ਰੁਤਿਃ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼੍ਰੀਃ ਸ਼ੁਭਵ੍ਰਤਾ ॥ ੧੫੮ ॥

ਸ਼ੁਦ੍ਧਵਿਦ੍ਯਾ ਸ਼ੁਭਾਵਰ੍ਤਾ ਸ਼੍ਰੁਤਾਨਨ੍ਦਾ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ੍ਤੁਤਿਃ ।
ਸ਼ਿਵੇਤਰਘ੍ਨੀ ਸ਼ਬਰੀ ਸ਼ਾਮ੍ਬਰੀਰੂਪਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧੫੯ ॥

ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ਼ੋਧਨੀ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾ ਸ਼ਸ਼੍ਵਚ੍ਛਤਧਤਿਸ੍ਤੁਤਾ ।
ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸ਼ਾਲਿਸ਼ੋਭਾਢ੍ਯਾ ਸ਼ਿਖਿਵਾਹਨਗਰ੍ਭਭਤ੍ ॥ ੧੬੦ ॥

ਸ਼ਂਸਨੀਯਚਰਿਤ੍ਰਾ ਚ ਸ਼ਾਤਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਪਾਤਕਾ ।
ਸ਼ਡ੍ਗੁਣੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾ ਸ਼ਡਙ੍ਗਸ਼੍ਰੁਤਿਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੬੧ ॥

ਸ਼ਣ੍ਢਤਾਹਾਰਿਸਲਿਲਾ ਸ੍ਤ੍ਯਾਯਨ੍ਨਦਨਦੀਸ਼ਤਾ ।
ਸਰਿਦ੍ਵਾਰਾ ਚ ਸੁਰਸਾ ਸੁਪ੍ਰਭਾ ਸੁਰਦੀਰ੍ਘਿਕਾ ॥ ੧੬੨ ॥

ਸ੍ਵਃ ਸਿਨ੍ਧੁਃ ਸਰ੍ਵਦੁਃਖਘ੍ਨੀ ਸਰ੍ਵਵ੍ਯਾਧਿਮਹੌਸ਼ਧਮ੍ ।
ਸੇਵ੍ਯਾ ਸਿਦ੍ਧਿਃ ਸਤੀ ਸੂਕ੍ਤਿਃ ਸ੍ਕਨ੍ਦਸੂਸ਼੍ਚ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ॥ ੧੬੩ ॥

ਸਮ੍ਪਤ੍ਤਰਙ੍ਗਿਣੀ ਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾ ਸ੍ਥਾਣੁਮੌਲਿਕਤਾਲਯਾ ।
ਸ੍ਥੈਰ੍ਯਦਾ ਸੁਭਗਾ ਸੌਖ੍ਯਾ ਸ੍ਤ੍ਰੀਸ਼ੁ ਸੌਭਾਗ੍ਯਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੬੪ ॥

ਸ੍ਵਰ੍ਗਨਿਃਸ਼੍ਰੇਣਿਕਾ ਸੂਮਾ ਸ੍ਵਧਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ਸੁਧਾਜਲਾ । var ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾ
ਸਮੁਦ੍ਰਰੂਪਿਣੀ ਸ੍ਵਰ੍ਗ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਪਾਤਕਵੈਰਿਣੀ ॥ ੧੬੫ ॥

ਸ੍ਮਤਾਘਹਾਰਿਣੀ ਸੀਤਾ ਸਂਸਾਰਾਬ੍ਧਿਤਰਣ੍ਡਿਕਾ ।
ਸੌਭਾਗ੍ਯਸੁਨ੍ਦਰੀ ਸਨ੍ਧ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਸਾਰਸਮਨ੍ਵਿਤਾ ॥ ੧੬੬ ॥

ਹਰਪ੍ਰਿਯਾ ਹਸ਼ੀਕੇਸ਼ੀ ਹਂਸਰੂਪਾ ਹਿਰਣ੍ਮਯੀ ।
ਹਤਾਘਸਙ੍ਘਾ ਹਿਤਕਦ੍ਧੇਲਾ ਹੇਲਾਘਗਰ੍ਵਹਤ੍ ॥ ੧੬੭ ॥

ਕ੍ਸ਼ੇਮਦਾ ਕ੍ਸ਼ਾਲਿਤਾਘੌਘਾ ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਵਿਦ੍ਰਾਵਿਣੀ ਕ੍ਸ਼ਮਾ ।

ਗਙ੍ਗੇਤਿ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਂ ਗਙ੍ਗਾਯਾਃ ਕਲਸ਼ੋਦ੍ਭਵ । var ਇਤਿ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਂ ਹਿ
ਕੀਰ੍ਤਯਿਤ੍ਵਾ ਨਰਃ ਸਮ੍ਯਗ੍ਗਙ੍ਗਾਸ੍ਨਾਨਫਲਂ ਲਭੇਤ੍ ॥ ੧੬੮ ॥

ਸਰ੍ਵਪਾਪਪ੍ਰਸ਼ਮਨਂ ਸਰ੍ਵਵਿਘ੍ਨਵਿਨਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਸ੍ਤੋਤ੍ਰਜਪਾਚ੍ਛ੍ਰੇਸ਼੍ਠਂ ਸਰ੍ਵਪਾਵਨਪਾਵਨਮ੍ ॥ ੧੬੯ ॥

ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਯਾਭੀਸ਼੍ਟਫਲਦਂ ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਗਸਮਦ੍ਧਿਕਤ੍ ।
ਸਕਜ੍ਜਪਾਦਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਹ੍ਯੇਕਕ੍ਰਤੁਫਲਂ ਮੁਨੇ ॥ ੧੭੦ ॥

ਸਰ੍ਵਤੀਰ੍ਥੇਸ਼ੁ ਯਃ ਸ੍ਨਾਤਃ ਸਰ੍ਵਯਜ੍ਞੇਸ਼ੁ ਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਃ ।
ਤਸ੍ਯ ਯਤ੍ਫਲਮੁਦ੍ਦਿਸ਼੍ਟਂ ਤ੍ਰਿਕਾਲਪਠਨਾਚ੍ਚ ਤਤ੍ ॥ ੧੭੧ ॥

ਸਰ੍ਵਵ੍ਰਤੇਸ਼ੁ ਯਤ੍ਪੁਣ੍ਯਂ ਸਮ੍ਯਕ੍ਚੀਰ੍ਣੇਸ਼ੁ ਵਾਡਵ ।
ਤਤ੍ਫਲਂ ਸਮਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਤ੍ਰਿਸਨ੍ਧ੍ਯਂ ਨਿਯਤਃ ਪਠਨ੍ ॥ ੧੭੨ ॥

ਸ੍ਨਾਨਕਾਲੇ ਪਠੇਦ੍ਯਸ੍ਤੁ ਯਤ੍ਰ ਕੁਤ੍ਰ ਜਲਾਸ਼ਯੇ ।
ਤਤ੍ਰ ਸਨ੍ਨਿਹਿਤਾ ਨੂਨਂ ਗਙ੍ਗਾ ਤ੍ਰਿਪਥਗਾ ਮੁਨੇ ॥ ੧੭੩ ॥

ਸ਼੍ਰੇਯੋऽਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਸ਼੍ਰੇਯੋ ਧਨਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਧਨਮ੍ ।
ਕਾਮੀ ਕਾਮਾਨਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਮੋਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥੀ ਮੋਕ੍ਸ਼ਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੧੭੪ ॥

ਵਰ੍ਸ਼ਂ ਤ੍ਰਿਕਾਲਪਠਨਾਚ੍ਛ੍ਰਦ੍ਧਯਾ ਸ਼ੁਚਿਮਾਨਸਃ ।
ऋਤੁਕਾਲਾਭਿਗਮਨਾਦਪੁਤ੍ਰਃ ਪੁਤ੍ਰਵਾਨ੍ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੭੫ ॥

ਨਾਕਾਲਮਰਣਂ ਤਸ੍ਯ ਨਾਗ੍ਨਿਚੋਰਾਹਿਸਾਧ੍ਵਸਮ੍ ।
ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਗਙ੍ਗਾਯਾ ਯੋ ਜਪੇਚ੍ਛ੍ਰਦ੍ਧਯਾ ਮੁਨੇ ॥ ੧੭੬ ॥

ਗਙ੍ਗਾਨਾਮਸਹਸ੍ਰਂ ਤੁ ਜਪ੍ਤ੍ਵਾ ਗ੍ਰਾਮਾਨ੍ਤਰਂ ਵ੍ਰਜੇਤ੍ ।
ਕਾਰ੍ਯਸਿਦ੍ਧਿਮਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਨਿਰ੍ਵਿਘ੍ਨੋ ਗੇਹਮਾਵਿਸ਼ੇਤ੍ ॥ ੧੭੭ ॥

ਤਿਥਿਵਾਰਰ੍ਕ੍ਸ਼ਯੋਗਾਨਾਂ ਨ ਦੋਸ਼ਃ ਪ੍ਰਭਵੇਤ੍ਤਦਾ ।
ਯਦਾ ਜਪ੍ਤ੍ਵਾ ਵ੍ਰਜੇਦੇਤਤ੍ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਗ੍ਰਾਮਾਨ੍ਤਰਂ ਨਰਃ ॥ ੧੭੮ ॥

ਆਯੁਰਾਰੋਗ੍ਯਜਨਨਂ ਸਰ੍ਵੋਪਦ੍ਰਵਨਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਕਰਂ ਪੁਂਸਾਂ ਗਙ੍ਗਾਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੧੭੯ ॥

ਜਨ੍ਮਾਨ੍ਤਰਸਹਸ੍ਰੇਸ਼ੁ ਯਤ੍ਪਾਪਂ ਸਮ੍ਯਗਰ੍ਜਿਤਮ੍ ।
ਗਙ੍ਗਾਨਾਮਸਹਸ੍ਰਸ੍ਯ ਜਪਨਾਤ੍ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਯਂ ਵ੍ਰਜੇਤ੍ ॥ ੧੮੦ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਘ੍ਨੋ ਮਦ੍ਯਪਃ ਸ੍ਵਰ੍ਣਸ੍ਤੇਯੀ ਚ ਗੁਰੁਤਲ੍ਪਗਃ ।
ਤਤ੍ਸਂਯੋਗੀ ਭ੍ਰੂਣਹਨ੍ਤਾ ਮਾਤਹਾ ਪਿਤਹਾ ਮੁਨੇ ॥ ੧੮੧ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਘਾਤੀ ਗਰਦਃ ਕਤਘ੍ਨੋ ਮਿਤ੍ਰਘਾਤਕਃ ।
ਅਗ੍ਨਿਦੋ ਗੋਵਧਕਰੋ ਗੁਰੁਦ੍ਰਵ੍ਯਾਪਹਾਰਕਃ ॥ ੧੮੨ ॥

ਮਹਾਪਾਤਕਯੁਕ੍ਤੋऽਪਿ ਸਂਯੁਕ੍ਤੋऽਪ੍ਯੁਪਪਾਤਕੈਃ ।
ਮੁਚ੍ਯਤੇ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਯਾ ਜਪ੍ਤ੍ਵਾ ਗਙ੍ਗਾਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੧੮੩ ॥

ਆਧਿਵ੍ਯਾਧਿਪਰਿਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤੋ ਘੋਰਤਾਪਪਰਿਪ੍ਲੁਤਃ ।
ਮੁਚ੍ਯਤੇ ਸਰ੍ਵਦੁਃਖੇਭ੍ਯਃ ਸ੍ਤਵਸ੍ਯਾਸ੍ਯਾਨੁਕੀਰ੍ਤਨਾਤ੍ ॥ ੧੮੪ ॥

ਸਂਵਤ੍ਸਰੇਣ ਯੁਕ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਪਠਨ੍ ਭਕ੍ਤਿਪਰਾਯਣਃ ।
ਅਭੀਪ੍ਸਿਤਾਂ ਲਭੇਤ੍ਸਿਦ੍ਧਿਂ ਸਰ੍ਵੈਃ ਪਾਪੈਃ ਪ੍ਰਮੁਚ੍ਯਤੇ ॥ ੧੮੫ ॥

ਸਂਸ਼ਯਾਵਿਸ਼੍ਟਚਿਤ੍ਤਸ੍ਯ ਧਰ੍ਮਵਿਦ੍ਵੇਸ਼ਿਣੋऽਪਿ ਚ ।
ਦਾਮ੍ਭਿਕਸ੍ਯਾਪਿ ਹਿਂਸ੍ਰਸ੍ਯ ਚੇਤੋ ਧਰ੍ਮਪਰਂ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੮੬ ॥

ਵਰ੍ਣਾਸ਼੍ਰਮਪਥੀਨਸ੍ਤੁ ਕਾਮਕ੍ਰੋਧਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਯਤ੍ਫਲਂ ਲਭਤੇ ਜ੍ਞਾਨੀ ਤਦਾਪ੍ਨੋਤ੍ਯਸ੍ਯ ਕੀਰ੍ਤਨਾਤ੍ ॥ ੧੮੭ ॥

ਗਾਯਤ੍ਰ੍ਯਯੁਤਜਪ੍ਯੇਨ ਯਤ੍ਫਲਂ ਸਮੁਪਾਰ੍ਜਿਤਮ੍ ।
ਸਕਤ੍ਪਠਨਤਃ ਸਮ੍ਯਕ੍ਤਦਸ਼ੇਸ਼ਮਵਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੧੮੮ ॥

ਗਾਂ ਦਤ੍ਤ੍ਵਾ ਵੇਦਵਿਦੁਸ਼ੇ ਯਤ੍ਫਲਂ ਲਭਤੇ ਕਤੀ ।
ਤਤ੍ਪੁਣ੍ਯਂ ਸਮ੍ਯਗਾਖ੍ਯਾਤਂ ਸ੍ਤਵਰਾਜਸਕਜ੍ਜਪਾਤ੍ ॥ ੧੮੯ ॥

ਗੁਰੁਸ਼ੁਸ਼੍ਰੂਸ਼ਣਂ ਕੁਰ੍ਵਨ੍ ਯਾਵਜ੍ਜੀਵਂ ਨਰੋਤ੍ਤਮਃ ।
ਯਤ੍ਪੁਣ੍ਯਮਰ੍ਜਯੇਤ੍ਤਦ੍ਭਾਗ੍ਵਰ੍ਸ਼ਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਵਣਂ ਜਪਨ੍ ॥ ੧੯੦ ॥

ਵੇਦਪਾਰਾਯਣਾਤ੍ਪੁਣ੍ਯਂ ਯਦਤ੍ਰ ਪਰਿਪਠ੍ਯਤੇ ।
ਤਤ੍ਸ਼ਣ੍ਮਾਸੇਨ ਲਭਤੇ ਤ੍ਰਿਸਨ੍ਧ੍ਯਂ ਪਰਿਕੀਰ੍ਤਨਾਤ੍ ॥ ੧੯੧ ॥

ਗਙ੍ਗਾਯਾਃ ਸ੍ਤਵਰਾਜਸ੍ਯ ਪ੍ਰਤ੍ਯਹਂ ਪਰਿਸ਼ੀਲਨਾਤ੍ ।
ਸ਼ਿਵਭਕ੍ਤਿਮਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਵਿਸ਼੍ਣੁਭਕ੍ਤੋऽਥਵਾ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੯੨ ॥

ਯਃ ਕੀਰ੍ਤਯੇਦਨੁਦਿਨਂ ਗਙ੍ਗਾਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਤਤ੍ਸਮੀਪੇ ਸਹਚਰੀ ਗਙ੍ਗਾਦੇਵੀ ਸਦਾ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੯੩ ॥

ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਪੂਜ੍ਯੋ ਭਵਤਿ ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਵਿਜਯੀ ਭਵੇਤ੍ ।
ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਸੁਖਮਾਪ੍ਨੋਤਿ ਜਾਹ੍ਨਵੀਸ੍ਤੋਤ੍ਰਪਾਠਤਃ ॥ ੧੯੪ ॥

ਸਦਾਚਾਰੀ ਸ ਵਿਜ੍ਞੇਯਃ ਸ ਸ਼ੁਚਿਸ੍ਤੁ ਸਦੈਵ ਹਿ ।
ਕਤਸਰ੍ਵਸੁਰਾਰ੍ਚਃ ਸ ਕੀਰ੍ਤਯੇਦ੍ਯ ਇਮਾਂ ਸ੍ਤੁਤਿਮ੍ ॥ ੧੯੫ ॥

ਤਸ੍ਮਿਂਸ੍ਤਪ੍ਤੇ ਭਵੇਤ੍ ਤਪ੍ਤਾ ਜਾਹ੍ਨਵੀ ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ ।
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇਨ ਗਙ੍ਗਾਭਕ੍ਤਂ ਸਮਰ੍ਚਯੇਤ੍ ॥ ੧੯੬ ॥

ਸ੍ਤਵਰਾਜਮਿਮਂ ਗਾਙ੍ਗਂ ਸ਼ਣੁਯਾਦ੍ਯਸ਼੍ਚ ਵੈ ਪਠੇਤ੍ ।
ਸ਼੍ਰਾਵਯੇਦਥ ਤਦ੍ਭਕ੍ਤਾਨ੍ ਦਮ੍ਭਲੋਭਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੧੯੭ ॥

ਮੁਚ੍ਯਤੇ ਤ੍ਰਿਵਿਧੈਃ ਪਾਪੈਰ੍ਮਨੋਵਾਕ੍ਕਾਯਸਮ੍ਭਵੈਃ ।
ਕ੍ਸ਼ਣਾਨ੍ਨਿਸ਼੍ਪਾਪਤਾਮੇਤਿ ਪਿਤਣਾਂ ਚ ਪ੍ਰਿਯੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੯੮ ॥

ਸਰ੍ਵਦੇਵਪ੍ਰਿਯਸ਼੍ਚਾਪਿ ਸਰ੍ਵਰ੍ਸ਼ਿਗਣਸਮ੍ਮਤਃ ।
ਅਨ੍ਤੇ ਵਿਮਾਨਮਾਰੁਹ੍ਯਂ ਦਿਵ੍ਯਸ੍ਤ੍ਰੀਸ਼ਤਸਂਵਤਃ ॥ ੧੯੯ ॥

ਦਿਵ੍ਯਾਭਰਣਸਮ੍ਪਨ੍ਨੋ ਦਿਵ੍ਯਭੋਗਸਮਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਨਨ੍ਦਨਾਦਿਵਨੇ ਸ੍ਵੈਰਂ ਦੇਵਵਤ੍ਸ ਪ੍ਰਮੋਦਤੇ ॥ ੨੦੦ ॥

ਭੁਜ੍ਯਮਾਨੇਸ਼ੁ ਵਿਪ੍ਰੇਸ਼ੁ ਸ਼੍ਰਾਦ੍ਧਕਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ।
ਜਪਨ੍ਨਿਦਂ ਮਹਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਪਿਤਣਾਂ ਤਪ੍ਤਿਕਾਰਕਮ੍ ॥ ੨੦੧ ॥

ਯਾਵਨ੍ਤਿ ਤਤ੍ਰ ਸਿਕ੍ਥਾਨਿ ਯਾਵਨ੍ਤੋऽਮ੍ਬੁਕਣਾਃ ਸ੍ਥਿਤਾਃ ।
ਤਾਵਨ੍ਤ੍ਯੇਵ ਹਿ ਵਰ੍ਸ਼ਾਣਿ ਮੋਦਨ੍ਤੇ ਸ੍ਵਪਿਤਾਮਹਾਃ ॥ ੨੦੨ ॥

ਯਥਾ ਪ੍ਰੀਣਨ੍ਤਿ ਪਿਤਰੋ ਪ੍ਰੀਣਨ੍ਤਿ ਗਙ੍ਗਾਯਾਂ ਪਿਣ੍ਡਦਾਨਤਃ ।
ਤਥੈਵ ਤਪ੍ਨੁਯੁਃ ਸ਼੍ਰਾਦ੍ਧੇ ਸ੍ਤਵਸ੍ਯਾਸ੍ਯਾਨੁਸਂਸ਼੍ਰਵਾਤ੍ ॥ ੨੦੩ ॥

ਏਤਤ੍ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਗਹੇ ਯਸ੍ਯ ਲਿਖਿਤਂ ਪਰਿਪੂਜ੍ਯਤੇ ।
ਤਤ੍ਰ ਪਾਪਭਯਂ ਨਾਸ੍ਤਿ ਸ਼ੁਚਿ ਤਦ੍ਭਵਨਂ ਸਦਾ ॥ ੨੦੪ ॥

ਅਗਸ੍ਤੇ ਕਿਂ ਬਹੂਕ੍ਤੇਨ ਸ਼ਣੁ ਮੇ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤਂ ਵਚਃ ।
ਸਂਸ਼ਯੋ ਨਾਤ੍ਰ ਕਰ੍ਤਵ੍ਯਃ ਸਨ੍ਦੇਗ੍ਧਰਿ ਫਲਂ ਨਹਿ ॥ ੨੦੫ ॥

ਯਾਵਨ੍ਤਿ ਮਰ੍ਤ੍ਯੇ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਾਣਿ ਮਨ੍ਤ੍ਰਜਾਲਾਨ੍ਯਨੇਕਸ਼ਃ ।
ਤਾਵਨ੍ਤਿ ਸ੍ਤਵਰਾਜਸ੍ਯ ਗਾਙ੍ਗੇਯਸ੍ਯ ਸਮਾਨਿ ਨ ॥ ੨੦੬ ॥

ਯਾਵਜ੍ਜਨ੍ਮ ਜਪੇਦ੍ਯਸ੍ਤੁ ਨਾਮ੍ਨਾਮੇਤਤ੍ਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਸ ਕੀਕਟੇਸ਼੍ਵਪਿ ਮਤੋ ਨ ਪੁਨਰ੍ਗਰ੍ਭਮਾਵਿਸ਼ੇਤ੍ ॥ ੨੦੭ ॥

ਨਿਤ੍ਯਂ ਨਿਯਮਵਾਨੇਤਦ੍ਯੋ ਜਪੇਤ੍ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਅਨ੍ਯਤ੍ਰਾਪਿ ਵਿਪਨ੍ਨਃ ਸ ਗਙ੍ਗਾਤੀਰੇ ਮਤੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੨੦੮ ॥

ਏਤਤ੍ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਵਰਂ ਰਮ੍ਯਂ ਪੁਰਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਪਿਨਾਕਿਨਾ ।
ਵਿਸ਼੍ਣਵੇ ਨਿਜਭਕ੍ਤਾਯ ਮੁਕ੍ਤਿਬੀਜਾਕ੍ਸ਼ਰਾਸ੍ਪਦਮ੍ ॥ ੨੦੯ ॥

ਗਙ੍ਗਾਸ੍ਨਾਨਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿਃ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੇਤਨ੍ਮਯੇਰਿਤਮ੍ ।
ਸਿਸ੍ਨਾਸੁਰ੍ਜਾਹ੍ਨਵੀਂ ਤਸ੍ਮਾਦੇਤਤ੍ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਜਪੇਤ੍ਸੁਧੀਃ ॥ ੨੧੦ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਸ੍ਕਨ੍ਦਪੁਰਾਣੇ ਏਕਾਸ਼ੀਤਿਸਾਹਸ੍ਰ੍ਯਾਂ
ਸਂਹਿਤਾਯਾਂ ਚਤੁਰ੍ਥੈਕਾਸ਼ੀਖਣ੍ਡੇਪੂਰ੍ਵਾਰ੍ਧੇ
ਗਙ੍ਗਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਕਥਨਂ ਨਾਮੈਕੋਨਤ੍ਰਿਂਸ਼ਤ੍ਤਮੋऽਧ੍ਯਾਯਃ ॥

ਸਿਤਮਕਰਨਿਸ਼ਣ੍ਣਾਂ ਸ਼ੁਭ੍ਰਵਰ੍ਣਾਂ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਾਂ
ਕਰਧਤਕਲਸ਼ੋਦ੍ਯਤ੍ਸੋਪਲਾਭੀਤ੍ਯਭੀਸ਼੍ਟਾਮ੍ ।
ਵਿਧਿਹਰਿਰੂਪਾਂ ਸੇਨ੍ਦੁਕੋਟੀਰਜੂਟਾਂ
ਕਲਿਤਸਿਤਦੁਕੂਲਾਂ ਜਾਹ੍ਨਵੀ ਤਾਂ ਨਮਾਮਿ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Ganga Devi:

1000 Names of Sri Ganga | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Ganga | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top