Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Ganga | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Gangasahasranama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીગઙ્ગાસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥
અકારાદિક્ષકારાન્ત નામઘટિતં સ્કન્દપુરાણાન્તર્ગતં

અગસ્ત્ય ઉવાચ
વિના સ્નાનેન ગઙ્ગાયાં નૃણાં જન્મ નિરર્થકમ્ ।
ઉપાયાન્તરમસ્ત્યન્યદ્ યેન સ્નાનફલં લભેત્ ॥ ૧ ॥

અશક્તાનાં ચ પઙ્ગૂનામાલસ્યોપહતાત્મનામ્ ।
દૂરદેશાન્તરસ્થાનાં ગઙ્ગાસ્નાનં કથં ભવેત્ ॥ ૨ ॥

દાનં વાથ વ્રતં વાથ મન્ત્રઃ સ્તોત્રં જપોઽથવા ।
તીર્થાન્તરાભિષેકો વા દેવતોપાસનં તુ વા ॥ ૩ ॥

યદ્યસ્તિ કિઞ્ચિત્ ષડ્વક્ત્ર ગઙ્ગાસ્નાનફલપ્રદમ્ ।
વિધાનાન્તરમાત્રેણ તદ્ વદ પ્રણતાય મે ॥ ૪ ॥

ત્વત્તો ન વેદ સ્કન્દાન્યો ગઙ્ગાગર્ભસમુદ્ભવ ।
પરં સ્વર્ગતરઙ્ગિણ્યાં મહિમાનં મહામતે ॥ ૫ ॥

સ્કન્દ ઉવાચ
સન્તિ પુણ્યજલાનીહ સરાંસિ સરિતો મુને ।
સ્થાને સ્થાને ચ તીર્થાનિ જિતાત્માધ્યુષિતાનિ ચ ॥ ૬ ॥

દૃષ્ટપ્રત્યયકારીણિ મહામહિમભાઞ્જ્યપિ ।
પરં સ્વર્ગતરઙ્ગિણ્યાઃ કોટ્યંશોઽપિ ન તત્ર વૈ ॥ ૭ ॥

અનેનૈવાનુમાનેન બુદ્ધ્યસ્વ કલશોદ્ભવ ।
દધ્રે ગઙ્ગોત્તમાઙ્ગેન દેવદેવેન શમ્ભુના ॥ ૮ ॥

સ્નાનકાલેઽન્યતીર્થેષુ જપ્યતે જાહ્નવી જનૈઃ ।
વિના વિષ્ણુપદીં ક્વાન્યત્ સમર્થમઘમોચને ॥ ૯ ॥

ગઙ્ગાસ્નાનફલં બ્રહ્મન્ ગઙ્ગાયામેવ લભ્યતે ।
યથા દ્રાક્ષાફલસ્વાદો દ્રાક્ષાયામેવ નાન્યતઃ ॥ ૧૦ ॥

અસ્ત્યુપાય ઇહ ત્વેકઃ સ્યાદ્ યેનાવિકલં ફલમ્ ।
સ્નાનસ્ય દેવસરિતો મહાગુહ્યતમો મુને ॥ ૧૧ ॥

શિવભક્તાય શાન્તાય વિષ્ણુભક્તિપરાય ચ ।
શ્રદ્ધાલવે ત્વાસ્તિકાય ગર્ભવાસમુમુક્ષવે ॥ ૧૨ ॥

કથનીયં ન ચાન્યસ્ય કસ્યચિત્ કેનચિત્ ક્વચિત્ ।
ઇદં રહસ્યં પરમં મહાપાતકનાશનમ્ ॥ ૧૩ ॥

મહાશ્રેયસ્કરં પુણ્યં મનોરથકરં પરમ્ ।
દ્યુનદીપ્રીતિજનકં શિવસન્તોષસન્તતિઃ ॥ ૧૪ ॥

નામ્નાં સહસ્રં ગઙ્ગાયાઃ સ્તવરાજેષુ શોભનમ્ ।
જપ્યાનાં પરમં જપ્યં વેદોપનિષદાં સમમ્ ॥ ૧૫ ॥

જપનીયં પ્રયત્નેન મૌનિના વાચકં વિના ।
શુચિસ્થાનેષુ શુચિના સુસ્પષ્ટાક્ષરમેવ ચ ॥ ૧૬ ॥

ધ્યાનમ્ –
શૈલેન્દ્રાદવતારિણી નિજજલે મજ્જદ્જનોત્તારિણી
પારાવારવિહારિણી ભવભયશ્રેણી સમુત્સારિણી ।
શેષાહેરનુકારિણી હરશિરોવલ્લીદલાકારિણી
કાશીપ્રાન્તવિહારિણી વિજયતે ગઙ્ગા મનોહારિણી ॥

ૐ નમો ગઙ્ગાદેવ્યૈ ॥

ઓંકારરૂપિણ્યજરાઽતુલાઽનન્તાઽમૃતસ્રવા ।
અત્યુદારાઽભયાઽશોકાઽલકનન્દાઽમૃતાઽમલા ॥ ૧૭ ॥

અનાથવત્સલાઽમોઘાઽપાંયોનિરમૃતપ્રદા ।
અવ્યક્તલક્ષણાઽક્ષોભ્યાઽનવચ્છિન્નાઽપરાઽજિતા ॥ ૧૮ ॥

અનાથનાથાઽભીષ્ટાર્થસિદ્ધિદાઽનઙ્ગવર્ધિની ।
અણિમાદિગુણાઽધારાઽગ્રગણ્યાઽલીકહારિણી ॥ ૧૯ ॥

અચિન્ત્યશક્તિરનઘાઽદ્ભુતરૂપાઽઘહારિણી ।
અદ્રિરાજસુતાઽષ્ટાઙ્ગયોગસિદ્ધિપ્રદાઽચ્યુતા ॥ ૨૦ ॥

અક્ષુણ્ણશક્તિરસુદાઽનન્તતીર્થાઽમૃતોદકા ।
અનન્તમહિમાઽપારાઽનન્તસૌખ્યપ્રદાઽન્નદા ॥ ૨૧ ॥

અશેષદેવતામૂર્તિરઘોરાઽમૃતરૂપિણી ।
અવિદ્યાજાલશમની હ્યપ્રતર્ક્યગતિપ્રદા ॥ ૨૨ ॥

અશેષવિઘ્નસંહર્ત્રી ત્વશેષગુણગુમ્ફિતા ।
અજ્ઞાનતિમિરજ્યોતિરનુગ્રહપરાયણા ॥ ૨૩ ॥

અભિરામાઽનવદ્યાઙ્ગ્યનન્તસારાઽકલઙ્કિની ।
આરોગ્યદાઽઽનન્દવલ્લી ત્વાપન્નાર્તિવિનાશિની ॥ ૨૪ ॥

આશ્ચર્યમૂર્તિરાયુષ્યા હ્યાઢ્યાઽઽદ્યાઽઽપ્રાઽઽર્યસેવિતા ।
આપ્યાયિન્યાપ્તવિદ્યાખ્યા ત્વાનન્દાઽઽશ્વાસદાયિની ॥ ૨૫ ॥

આલસ્યઘ્ન્યાપદાં હન્ત્રી હ્યાનન્દામૃતવર્ષિણી ।
ઇરાવતીષ્ટદાત્રીષ્ટા ત્વિષ્ટાપૂર્તફલપ્રદા ॥ ૨૬ ॥

ઇતિહાસશ્રુતીડ્યાર્થા ત્વિહામુત્રશુભપ્રદા ।
ઇજ્યાશીલસમિજ્યેષ્ઠા ત્વિન્દ્રાદિપરિવન્દિતા ॥ ૨૭ ॥

ઇલાલઙ્કારમાલેદ્ધા ત્વિન્દિરારમ્યમન્દિરા ।
ઇદિન્દિરાદિસંસેવ્યા ત્વીશ્વરીશ્વરવલ્લભા ॥ ૨૮ ॥

ઈતિભીતિહરેડ્યા ચ ત્વીડનીયચરિત્રભૃત્ ।
ઉત્કૃષ્ટશક્તિરુત્કૃષ્ટોડુપમણ્ડલચારિણી ॥ ૨૯ ॥

ઉદિતામ્બરમાર્ગોસ્રોરગલોકવિહારિણી ।
ઉક્ષોર્વરોત્પલોત્કુમ્ભા ઉપેન્દ્રચરણદ્રવા ॥ ૩૦ ॥

ઉદન્વત્પૂર્તિહેતુશ્ચોદારોત્સાહપ્રવર્ધિની ।
ઉદ્વેગઘ્ન્યુષ્ણશમની હ્યુષ્ણરશ્મિસુતાપ્રિયા ॥ ૩૧ ॥

ઉત્પત્તિસ્થિતિસંહારકારિણ્યુપરિચારિણી ।
ઊર્જં વહન્ત્યૂર્જધરોર્જાવતી ચોર્મિમાલિની ॥ ૩૨ ॥

ઊર્ધ્વરેતઃપ્રિયોર્ધ્વાધ્વા હ્યૂર્મિલોર્ધ્વગતિપ્રદા ।
ઋષિવૃન્દસ્તુતર્દ્ધિશ્ચ ઋણત્રયવિનાશિની ॥ ૩૩ ॥

ઋતમ્ભરર્દ્ધિદાત્રી ચ ઋક્સ્વરૂપા ઋજુપ્રિયા ।
ઋક્ષમાર્ગવહર્ક્ષાર્ચિરૃજુમાર્ગપ્રદર્શિની ॥ ૩૪ ॥

એધિતાખિલધર્માર્થા ત્વેકૈકામૃતદાયિની ।
એધનીયસ્વભાવૈજ્યા ત્વેજિતાશેષપાતકા ॥ ૩૫ ॥

ઐશ્વર્યદૈશ્વર્યરૂપા હ્યૈતિહ્યં હ્યૈન્દવીદ્યુતિઃ ।
ઓજસ્વિન્યોષધીક્ષેત્રમોજોદૌદનદાયિની ॥ ૩૬ ॥

ઓષ્ઠામૃતૌન્નત્યદાત્રી ત્વૌષધં ભવરોગિણામ્ ।
ઔદાર્યચઞ્ચુરૌપેન્દ્રી ત્વૌગ્રી હ્યૌમેયરૂપિણી ॥ ૩૭ ॥

અમ્બરાધ્વવહામ્બષ્ઠામ્બરમાલામ્બુજેક્ષણા ।
અમ્બિકામ્બુમહાયોનિરન્ધોદાન્ધકહારિણી ॥ ૩૮ ॥

અંશુમાલા હ્યંશુમતી ત્વઙ્ગીકૃતષડાનના ।
અન્ધતામિસ્રહન્ત્ર્યન્ધુરઞ્જના હ્યઞ્જનાવતી ॥ ૩૯ ॥

કલ્યાણકારિણી કામ્યા કમલોત્પલગન્ધિની ।
કુમુદ્વતી કમલિની કાન્તિઃ કલ્પિતદાયિની ॥ ૪૦ ॥

કાઞ્ચનાક્ષી કામધેનુઃ કીર્તિકૃત્ ક્લેશનાશિની ।
ક્રતુશ્રેષ્ઠા ક્રતુફલા કર્મબન્ધવિભેદિની ॥ ૪૧ ॥

કમલાક્ષી ક્લમહરા કૃશાનુતપનદ્યુતિઃ ।
કરુણાર્દ્રા ચ કલ્યાણી કલિકલ્મષનાશિની ॥ ૪૨ ॥

કામરૂપા ક્રિયાશક્તિઃ કમલોત્પલમાલિની ।
કૂટસ્થા કરુણા કાન્તા કૂર્મયાના કલાવતી ॥ ૪૩ ॥

કમલા કલ્પલતિકા કાલી કલુષવૈરિણી ।
કમનીયજલા કમ્રા કપર્દિસુકપર્દગા ॥ ૪૪ ॥

કાલકૂટપ્રશમની કદમ્બકુસુમપ્રિયા ।
કાલિન્દી કેલિલલિતા કલકલ્લોલમાલિકા ॥ ૪૫ ॥

ક્રાન્તલોકત્રયા કણ્ડૂઃ કણ્ડૂતનયવત્સલા ।
ખડ્ગિની ખડ્ગધારાભા ખગા ખણ્ડેન્દુધારિણી ॥ ૪૬ ॥

ખેખેલગામિની ખસ્થા ખણ્ડેન્દુતિલકપ્રિયા ।
ખેચરી ખેચરીવન્દ્યા ખ્યાતિઃ ખ્યાતિપ્રદાયિની ॥ ૪૭ ॥

ખણ્ડિતપ્રણતાઘૌઘા ખલબુદ્ધિવિનાશિની ।
ખાતૈનઃ કન્દસન્દોહા ખડ્ગખટ્વાઙ્ગ ખેટિની ॥ ૪૮ ॥

ખરસન્તાપશમની ખનિઃ પીયૂષપાથસામ્ ।
ગઙ્ગા ગન્ધવતી ગૌરી ગન્ધર્વનગરપ્રિયા ॥ ૪૯ ॥

ગમ્ભીરાઙ્ગી ગુણમયી ગતાતઙ્કા ગતિપ્રિયા ।
ગણનાથામ્બિકા ગીતા ગદ્યપદ્યપરિષ્ટુતા ॥ ૫૦ ॥

ગાન્ધારી ગર્ભશમની ગતિભ્રષ્ટગતિપ્રદા ।
ગોમતી ગુહ્યવિદ્યા ગૌર્ગોપ્ત્રી ગગનગામિની ॥ ૫૧ ॥

ગોત્રપ્રવર્ધિની ગુણ્યા ગુણાતીતા ગુણાગ્રણીઃ ।
ગુહામ્બિકા ગિરિસુતા ગોવિન્દાઙ્ઘ્રિસમુદ્ભવા ॥ ૫૨ ॥

ગુણનીયચરિત્રા ચ ગાયત્રી ગિરિશપ્રિયા ।
ગૂઢરૂપા ગુણવતી ગુર્વી ગૌરવવર્ધિની ॥ ૫૩ ॥

ગ્રહપીડાહરા ગુન્દ્રા ગરઘ્ની ગાનવત્સલા ।
ઘર્મહન્ત્રી ઘૃતવતી ઘૃતતુષ્ટિપ્રદાયિની ॥ ૫૪ ॥

ઘણ્ટારવપ્રિયા ઘોરાઘૌઘવિધ્વંસકારિણી ।
ઘ્રાણતુષ્ટિકરી ઘોષા ઘનાનન્દા ઘનપ્રિયા ॥ ૫૫ ॥

ઘાતુકા ઘૂર્ણિતજલા ઘૃષ્ટપાતકસન્તતિઃ ।
ઘટકોટિપ્રપીતાપા ઘટિતાશેષમઙ્ગલા ॥ ૫૬ ॥

ઘૃણાવતી ઘૃણિનિધિર્ઘસ્મરા ઘૂકનાદિની ।
ઘુસૃણાપિઞ્જરતનુર્ઘર્ઘરા ઘર્ઘરસ્વના ॥ ૫૭ ॥

ચન્દ્રિકા ચન્દ્રકાન્તામ્બુશ્ચઞ્ચદાપા ચલદ્યુતિઃ ।
ચિન્મયી ચિતિરૂપા ચ ચન્દ્રાયુતશતાનના ॥ ૫૮ ॥

ચામ્પેયલોચના ચારુશ્ચાર્વઙ્ગી ચારુગામિની ।
ચાર્યા ચારિત્રનિલયા ચિત્રકૃચ્ચિત્રરૂપિણી ॥ ૫૯ ॥

ચમ્પૂશ્ચન્દનશુચ્યમ્બુશ્ચર્ચનીયા ચિરસ્થિરા ।
ચારુચમ્પકમાલાઢ્યા ચમિતાશેષદુષ્કૃતા ॥ ૬૦ ॥

ચિદાકાશવહા ચિન્ત્યા ચઞ્ચચ્ચામરવીજિતા ।
ચોરિતાશેષવૃજિના ચરિતાશેષમણ્ડલા ॥ ૬૧ ॥

છેદિતાખિલપાપૌઘા છદ્મઘ્ની છલહારિણી ।
છન્નત્રિવિષ્ટપતલા છોટિતાશેષબન્ધના ॥ ૬૨ ॥

છુરિતામૃતધારૌઘા છિન્નૈનાશ્છન્દગામિની ।
છત્રીકૃતમરાલૌઘા છટીકૃતનિજામૃતા ॥ ૬૩ ॥

જાહ્નવી જ્યા જગન્માતા જપ્યા જઙ્ઘાલવીચિકા ।
જયા જનાર્દનપ્રીતા જુષણીયા જગદ્ધિતા ॥ ૬૪ ॥

જીવનં જીવનપ્રાણા જગજ્જ્યેષ્ઠા જગન્મયી ।
જીવજીવાતુલતિકા જન્મિજન્મનિબર્હિણી ॥ ૬૫ ॥

જાડ્યવિધ્વંસનકરી જગદ્યોનિર્જલાવિલા ।
જગદાનન્દજનની જલજા જલજેક્ષણા ॥ ૬૬ ॥

જનલોચનપીયૂષા જટાતટવિહારિણી ।
જયન્તી જઞ્જપૂકઘ્ની જનિતજ્ઞાનવિગ્રહા ॥ ૬૭ ॥

ઝલ્લરીવાદ્યકુશલા ઝલજ્ઝાલજલાવૃતા ।
ઝિણ્ટીશવન્દ્યા ઝઙ્કારકારિણી ઝર્ઝરાવતી ॥ ૬૮ ॥

ટીકિતાશેષપાતાલા ટઙ્કિકૈનોઽદ્રિપાટને ।
ટઙ્કારનૃત્યત્કલ્લોલા ટીકનીયમહાતટા ॥ ૬૯ ॥

ડમ્બરપ્રવહા ડીનરાજહંસકુલાકુલા ।
ડમડ્ડમરુહસ્તા ચ ડામરોક્તમહાણ્ડકા ॥ ૭૦ ॥

ઢૌકિતાશેષનિર્વાણા ઢક્કાનાદચલજ્જલા ।
ઢુણ્ઢિવિઘ્નેશજનની ઢણડ્ઢુણિતપાતકા ॥ ૭૧ ॥

તર્પણી તીર્થતીર્થા ચ ત્રિપથા ત્રિદશેશ્વરી ।
ત્રિલોકગોપ્ત્રી તોયેશી ત્રૈલોક્યપરિવન્દિતા ॥ ૭૨ ॥

તાપત્રિતયસંહર્ત્રી તેજોબલવિવર્ધિની ।
ત્રિલક્ષ્યા તારણી તારા તારાપતિકરાર્ચિતા ॥ ૭૩ ॥

ત્રૈલોક્યપાવની પુણ્યા તુષ્ટિદા તુષ્ટિરૂપિણી ।
તૃષ્ણાચ્છેત્રી તીર્થમાતા ત્રિવિક્રમપદોદ્ભવા ॥ ૭૪ ॥

તપોમયી તપોરૂપા તપઃસ્તોમફલપ્રદા । var પદપ્રદા
ત્રૈલોક્યવ્યાપિની તૃપ્તિસ્તૃપ્તિકૃત્તત્ત્વરૂપિણી ॥ ૭૫ ॥

ત્રૈલોક્યસુન્દરી તુર્યા તુર્યાતીતફલપ્રદા ।
ત્રૈલોક્યલક્ષ્મીસ્ત્રિપદી તથ્યા તિમિરચન્દ્રિકા ॥ ૭૬ ॥

તેજોગર્ભા તપસ્સારા ત્રિપુરારિશિરોગૃહા ।
ત્રયીસ્વરૂપિણી તન્વી તપનાઙ્ગજભીતિનુત્ ॥ ૭૭ ॥

તરિસ્તરણિજામિત્રં તર્પિતાશેષપૂર્વજા ।
તુલાવિરહિતા તીવ્રપાપતૂલતનૂનપાત્ ॥ ૭૮ ॥

દારિદ્ર્યદમની દક્ષા દુષ્પ્રેક્ષા દિવ્યમણ્ડના ।
દીક્ષાવતી દુરાવાપ્યા દ્રાક્ષામધુરવારિભૃત્ ॥ ૭૯ ॥

દર્શિતાનેકકુતુકા દુષ્ટદુર્જયદુઃખહૃત્ ।
દૈન્યહૃદ્દુરિતઘ્ની ચ દાનવારિપદાબ્જજા ॥ ૮૦ ॥

દન્દશૂકવિષઘ્ની ચ દારિતાઘૌઘસન્તતિઃ ।
દ્રુતા દેવદ્રુમચ્છન્ના દુર્વારાઘવિઘાતિની ॥ ૮૧ ॥

દમગ્રાહ્યા દેવમાતા દેવલોકપ્રદર્શિની ।
દેવદેવપ્રિયા દેવી દિક્પાલપદદાયિની ॥ ૮૨ ॥

દીર્ઘાયુઃ કારિણી દીર્ઘા દોગ્ધ્રી દૂષણવર્જિતા ।
દુગ્ધામ્બુવાહિની દોહ્યા દિવ્યા દિવ્યગતિપ્રદા ॥ ૮૩ ॥

દ્યુનદી દીનશરણં દેહિદેહનિવારિણી ।
દ્રાઘીયસી દાઘહન્ત્રી દિતપાતકસન્તતિઃ ॥ ૮૪ ॥

દૂરદેશાન્તરચરી દુર્ગમા દેવવલ્લભા ।
દુર્વૃત્તઘ્ની દુર્વિગાહ્યા દયાધારા દયાવતી ॥ ૮૫ ॥

દુરાસદા દાનશીલા દ્રાવિણી દ્રુહિણસ્તુતા ।
દૈત્યદાનવસંશુદ્ધિકર્ત્રી દુર્બુદ્ધિહારિણી ॥ ૮૬ ॥

દાનસારા દયાસારા દ્યાવાભૂમિવિગાહિની ।
દૃષ્ટાદૃષ્ટફલપ્રાપ્તિર્દેવતાવૃન્દવન્દિતા ॥ ૮૭ ॥

દીર્ઘવ્રતા દીર્ઘદૃષ્ટિર્દીપ્તતોયા દુરાલભા ।
દણ્ડયિત્રી દણ્ડનીતિર્દુષ્ટદણ્ડધરાર્ચિતા ॥ ૮૮ ॥

દુરોદરઘ્ની દાવાર્ચિર્દ્રવદ્દ્રવ્યૈકશેવધિઃ ।
દીનસન્તાપશમની દાત્રી દવથુવૈરિણી ॥ ૮૯ ॥

દરીવિદારણપરા દાન્તા દાન્તજનપ્રિયા ।
દારિતાદ્રિતટા દુર્ગા દુર્ગારણ્યપ્રચારિણી ॥ ૯૦ ॥

ધર્મદ્રવા ધર્મધુરા ધેનુર્ધીરા ધૃતિર્ધ્રુવા ।
ધેનુદાનફલસ્પર્શા ધર્મકામાર્થમોક્ષદા ॥ ૯૧ ॥

ધર્મોર્મિવાહિની ધુર્યા ધાત્રી ધાત્રીવિભૂષણમ્ ।
ધર્મિણી ધર્મશીલા ચ ધન્વિકોટિકૃતાવના ॥ ૯૨ ॥

ધ્યાતૃપાપહરા ધ્યેયા ધાવની ધૂતકલ્મષા ।
ધર્મધારા ધર્મસારા ધનદા ધનવર્ધિની ॥ ૯૩ ॥

ધર્માધર્મગુણચ્છેત્રી ધત્તૂરકુસુમપ્રિયા ।
ધર્મેશી ધર્મશાસ્ત્રજ્ઞા ધનધાન્યસમૃદ્ધિકૃત્ ॥ ૯૪ ॥

ધર્મલભ્યા ધર્મજલા ધર્મપ્રસવધર્મિણી ।
ધ્યાનગમ્યસ્વરૂપા ચ ધરણી ધાતૃપૂજિતા ॥ ૯૫ ॥

ધૂર્ધૂર્જટિજટાસંસ્થા ધન્યા ધીર્ધારણાવતી ।
નન્દા નિર્વાણજનની નન્દિની નુન્નપાતકા ॥ ૯૬ ॥

નિષિદ્ધવિઘ્નનિચયા નિજાનન્દપ્રકાશિની ।
નભોઽઙ્ગણચરી નૂતિર્નમ્યા નારાયણી નુતા ॥ ૯૭ ॥

નિર્મલા નિર્મલાખ્યાના નાશિની તાપસમ્પદામ્ ।
નિયતા નિત્યસુખદા નાનાશ્ચર્યમહાનિધિઃ ॥ ૯૮ ॥

નદી નદસરોમાતા નાયિકા નાકદીર્ઘિકા ।
નષ્ટોદ્ધરણધીરા ચ નન્દના નન્દદાયિની ॥ ૯૯ ॥

નિર્ણિક્તાશેષભુવના નિઃસઙ્ગા નિરુપદ્રવા ।
નિરાલમ્બા નિષ્પ્રપઞ્ચા નિર્ણાશિતમહામલા ॥ ૧૦૦ ॥

નિર્મલજ્ઞાનજનની નિઃશેષપ્રાણિતાપહૃત્ ।
નિત્યોત્સવા નિત્યતૃપ્તા નમસ્કાર્યા નિરઞ્જના ॥ ૧૦૧ ॥

નિષ્ઠાવતી નિરાતઙ્કા નિર્લેપા નિશ્ચલાત્મિકા ।
નિરવદ્યા નિરીહા ચ નીલલોહિતમૂર્ધગા ॥ ૧૦૨ ॥

નન્દિભૃઙ્ગિગણસ્તુત્યા નાગા નન્દા નગાત્મજા ।
નિષ્પ્રત્યૂહા નાકનદી નિરયાર્ણવદીર્ઘનૌઃ ॥ ૧૦૩ ॥

પુણ્યપ્રદા પુણ્યગર્ભા પુણ્યા પુણ્યતરઙ્ગિણી ।
પૃથુઃ પૃથુફલા પૂર્ણા પ્રણતાર્તિપ્રભઞ્જની ॥ ૧૦૪ ॥

પ્રાણદા પ્રાણિજનની પ્રાણેશી પ્રાણરૂપિણી ।
પદ્માલયા પરાશક્તિઃ પુરજિત્પરમપ્રિયા ॥ ૧૦૫ ॥

પરા પરફલપ્રાપ્તિઃ પાવની ચ પયસ્વિની ।
પરાનન્દા પ્રકૃષ્ટાર્થા પ્રતિષ્ઠા પાલિની પરા ॥ ૧૦૬ ॥ var પાલની

પુરાણપઠિતા પ્રીતા પ્રણવાક્ષરરૂપિણી ।
પાર્વતી પ્રેમસમ્પન્ના પશુપાશવિમોચની ॥ ૧૦૭ ॥

પરમાત્મસ્વરૂપા ચ પરબ્રહ્મપ્રકાશિની ।
પરમાનન્દનિષ્યન્દા પ્રાયશ્ચિત્તસ્વરૂપિણી ॥ ૧૦૮ ॥ var નિષ્પન્દા

પાનીયરૂપનિર્વાણા પરિત્રાણપરાયણા ।
પાપેન્ધનદવજ્વાલા પાપારિઃ પાપનામનુત્ ॥ ૧૦૯ ॥

પરમૈશ્વર્યજનની પ્રજ્ઞા પ્રાજ્ઞા પરાપરા ।
પ્રત્યક્ષલક્ષ્મીઃ પદ્માક્ષી પરવ્યોમામૃતસ્રવા ॥ ૧૧૦ ॥

પ્રસન્નરૂપા પ્રણિધિઃ પૂતા પ્રત્યક્ષદેવતા ।
પિનાકિપરમપ્રીતા પરમેષ્ઠિકમણ્ડલુઃ ॥ ૧૧૧ ॥

પદ્મનાભપદાર્ઘ્યેણ પ્રસૂતા પદ્મમાલિની ।
પરર્દ્ધિદા પુષ્ટિકરી પથ્યા પૂર્તિઃ પ્રભાવતી ॥ ૧૧૨ ॥

પુનાના પીતગર્ભઘ્ની પાપપર્વતનાશિની ।
ફલિની ફલહસ્તા ચ ફુલ્લામ્બુજવિલોચના ॥ ૧૧૩ ॥

ફાલિતૈનોમહાક્ષેત્રા ફણિલોકવિભૂષણમ્ ।
ફેનચ્છલપ્રણુન્નૈનાઃ ફુલ્લકૈરવગન્ધિની ॥ ૧૧૪ ॥

ફેનિલાચ્છામ્બુધારાભા ફડુચ્ચાટિતપાતકા ।
ફાણિતસ્વાદુસલિલા ફાણ્ટપથ્યજલાવિલા ॥ ૧૧૫ ॥

વિશ્વમાતા ચ વિશ્વેશી વિશ્વા વિશ્વેશ્વરપ્રિયા ।
બ્રહ્મણ્યા બ્રહ્મકૃદ્ બ્રાહ્મી બ્રહ્મિષ્ઠા વિમલોદકા ॥ ૧૧૬ ॥

વિભાવરી ચ વિરજા વિક્રાન્તાનેકવિષ્ટપા ।
વિશ્વમિત્રં વિષ્ણુપદી વૈષ્ણવી વૈષ્ણવપ્રિયા ॥ ૧૧૭ ॥

વિરૂપાક્ષપ્રિયકરી વિભૂતિર્વિશ્વતોમુખી ।
વિપાશા વૈબુધી વેદ્યા વેદાક્ષરરસસ્રવા ॥ ૧૧૮ ॥

વિદ્યા વેગવતી વન્દ્યા બૃંહણી બ્રહ્મવાદિની ।
વરદા વિપ્રકૃષ્ટા ચ વરિષ્ઠા ચ વિશોધની ॥ ૧૧૯ ॥

વિદ્યાધરી વિશોકા ચ વયોવૃન્દનિષેવિતા ।
બહૂદકા બલવતી વ્યોમસ્થા વિબુધપ્રિયા ॥ ૧૨૦ ॥

વાણી વેદવતી વિત્તા બ્રહ્મવિદ્યાતરઙ્ગિણી ।
બ્રહ્માણ્ડકોટિવ્યાપ્તામ્બુર્બ્રહ્મહત્યાપહારિણી ॥ ૧૨૧ ॥

બ્રહ્મેશવિષ્ણુરૂપા ચ બુદ્ધિર્વિભવવર્ધિની ।
વિલાસિસુખદા વશ્યા વ્યાપિની ચ વૃષારણિઃ ॥ ૧૨૨ ॥

વૃષાઙ્કમૌલિનિલયા વિપન્નાર્તિપ્રભઞ્જની ।
વિનીતા વિનતા બ્રધ્નતનયા વિનયાન્વિતા ॥ ૧૨૩ ॥

વિપઞ્ચી વાદ્યકુશલા વેણુશ્રુતિવિચક્ષણા ।
વર્ચસ્કરી બલકરી બલોન્મૂલિતકલ્મષા ॥ ૧૨૪ ॥

વિપાપ્મા વિગતાતઙ્કા વિકલ્પપરિવર્જિતા ।
વૃષ્ટિકર્ત્રી વૃષ્ટિજલા વિધિર્વિચ્છિન્નબન્ધના ॥ ૧૨૫ ॥

વ્રતરૂપા વિત્તરૂપા બહુવિઘ્નવિનાશકૃત્ ।
વસુધારા વસુમતી વિચિત્રાઙ્ગી વિભાવસુઃ ॥ ૧૨૬ ॥

વિજયા વિશ્વબીજં ચ વામદેવી વરપ્રદા ।
વૃષાશ્રિતા વિષઘ્ની ચ વિજ્ઞાનોર્મ્યંશુમાલિની ॥ ૧૨૭ ॥

ભવ્યા ભોગવતી ભદ્રા ભવાની ભૂતભાવિની ।
ભૂતધાત્રી ભયહરા ભક્તદારિદ્ર્યઘાતિની ॥ ૧૨૮ ॥

ભુક્તિમુક્તિપ્રદા ભેશી ભક્તસ્વર્ગાપવર્ગદા ।
ભાગીરથી ભાનુમતી ભાગ્યં ભોગવતી ભૃતિઃ ॥ ૧૨૯ ॥

ભવપ્રિયા ભવદ્વેષ્ટ્રી ભૂતિદા ભૂતિભૂષણા ।
ભાલલોચનભાવજ્ઞા ભૂતભવ્યભવત્પ્રભુઃ ॥ ૧૩૦ ॥

ભ્રાન્તિજ્ઞાનપ્રશમની ભિન્નબ્રહ્માણ્ડમણ્ડપા ।
ભૂરિદા ભક્તસુલભા ભાગ્યવદ્દૃષ્ટિગોચરી ॥ ૧૩૧ ॥

ભઞ્જિતોપપ્લવકુલા ભક્ષ્યભોજ્યસુખપ્રદા ।
ભિક્ષણીયા ભિક્ષુમાતા ભાવા ભાવસ્વરૂપિણી ॥ ૧૩૨ ॥

મન્દાકિની મહાનન્દા માતા મુક્તિતરઙ્ગિણી ।
મહોદયા મધુમતી મહાપુણ્યા મુદાકરી ॥ ૧૩૩ ॥

મુનિસ્તુતા મોહહન્ત્રી મહાતીર્થા મધુસ્રવા ।
માધવી માનિની માન્યા મનોરથપથાતિગા ॥ ૧૩૪ ॥

મોક્ષદા મતિદા મુખ્યા મહાભાગ્યજનાશ્રિતા ।
મહાવેગવતી મેધ્યા મહા મહિમભૂષણા ॥ ૧૩૫ ॥

મહાપ્રભાવા મહતી મીનચઞ્ચલલોચના ।
મહાકારુણ્યસમ્પૂર્ણા મહર્દ્ધિશ્ચ મહોત્પલા ॥ ૧૩૬ ॥

મૂર્તિમન્મુક્તિરમણી મણિમાણિક્યભૂષણા ।
મુક્તાકલાપનેપથ્યા મનોનયનનન્દિની ॥ ૧૩૭ ॥

મહાપાતકરાશિઘ્ની મહાદેવાર્ધહારિણી ।
મહોર્મિમાલિની મુક્તા મહાદેવી મનોન્મની ॥ ૧૩૮ ॥

મહાપુણ્યોદયપ્રાપ્યા માયાતિમિરચન્દ્રિકા ।
મહાવિદ્યા મહામાયા મહામેધા મહૌષધમ્ ॥ ૧૩૯ ॥

માલાધરી મહોપાયા મહોરગવિભૂષણા ।
મહામોહપ્રશમની મહામઙ્ગલમઙ્ગલમ્ ॥ ૧૪૦ ॥

માર્તણ્ડમણ્ડલચરી મહાલક્ષ્મીર્મદોજ્ઝિતા ।
યશસ્વિની યશોદા ચ યોગ્યા યુક્તાત્મસેવિતા ॥ ૧૪૧ ॥

યોગસિદ્ધિપ્રદા યાજ્યા યજ્ઞેશપરિપૂરિતા ।
યજ્ઞેશી યજ્ઞફલદા યજનીયા યશસ્કરી ॥ ૧૪૨ ॥

યમિસેવ્યા યોગયોનિર્યોગિની યુક્તબુદ્ધિદા ।
યોગજ્ઞાનપ્રદા યુક્તા યમાદ્યષ્ટાઙ્ગયોગયુક્ ॥ ૧૪૩ ॥

યન્ત્રિતાઘૌઘસઞ્ચારા યમલોકનિવારિણી ।
યાતાયાતપ્રશમની યાતનાનામકૃન્તની ॥ ૧૪૪ ॥

યામિનીશહિમાચ્છોદા યુગધર્મવિવર્જિતા ।
રેવતી રતિકૃદ્ રમ્યા રત્નગર્ભા રમા રતિઃ ॥ ૧૪૫ ॥

રત્નાકરપ્રેમપાત્રં રસજ્ઞા રસરૂપિણી ।
રત્નપ્રાસાદગર્ભા ચ રમણીયતરઙ્ગિણી ॥ ૧૪૬ ॥

રત્નાર્ચી રુદ્રરમણી રાગદ્વેષવિનાશિની ।
રમા રામા રમ્યરૂપા રોગિજીવાનુરૂપિણી ॥ ૧૪૭ ॥

રુચિકૃદ્ રોચની રમ્યા રુચિરા રોગહારિણી ।
રાજહંસા રત્નવતી રાજત્કલ્લોલરાજિકા ॥ ૧૪૮ ॥

રામણીયકરેખા ચ રુજારી રોગરોષિણી । var રોગશોષિણી
રાકા રઙ્કાર્તિશમની રમ્યા રોલમ્બરાવિણી ॥ ૧૪૯ ॥

રાગિણી રઞ્જિતશિવા રૂપલાવણ્યશેવધિઃ ।
લોકપ્રસૂર્લોકવન્દ્યા લોલત્કલ્લોલમાલિની ॥ ૧૫૦ ॥

લીલાવતી લોકભૂમિર્લોકલોચનચન્દ્રિકા ।
લેખસ્રવન્તી લટભા લઘુવેગા લઘુત્વહૃત્ ॥ ૧૫૧ ॥

લાસ્યત્તરઙ્ગહસ્તા ચ લલિતા લયભઙ્ગિગા ।
લોકબન્ધુર્લોકધાત્રી લોકોત્તરગુણોર્જિતા ॥ ૧૫૨ ॥

લોકત્રયહિતા લોકા લક્ષ્મીર્લક્ષણલક્ષિતા ।
લીલા લક્ષિતનિર્વાણા લાવણ્યામૃતવર્ષિણી ॥ ૧૫૩ ॥

વૈશ્વાનરી વાસવેડ્યા વન્ધ્યત્વપરિહારિણી ।
વાસુદેવાઙ્ઘ્રિરેણુઘ્ની વજ્રિવજ્રનિવારિણી ॥ ૧૫૪ ॥

શુભાવતી શુભફલા શાન્તિઃ શન્તનુવલ્લભા । var શાન્તનુ
શૂલિની શૈશવવયાઃ શીતલામૃતવાહિની ॥ ૧૫૫ ॥

શોભાવતી શીલવતી શોષિતાશેષકિલ્બિષા ।
શરણ્યા શિવદા શિષ્ટા શરજન્મપ્રસૂઃશિવા ॥ ૧૫૬ ॥

શક્તિઃ શશાઙ્કવિમલા શમનસ્વસૃસમ્મતા ।
શમા શમનમાર્ગઘ્ની શિતિકણ્ઠમહાપ્રિયા ॥ ૧૫૭ ॥

શુચિઃ શુચિકરી શેષા શેષશાયિપદોદ્ભવા ।
શ્રીનિવાસશ્રુતિઃ શ્રદ્ધા શ્રીમતી શ્રીઃ શુભવ્રતા ॥ ૧૫૮ ॥

શુદ્ધવિદ્યા શુભાવર્તા શ્રુતાનન્દા શ્રુતિસ્તુતિઃ ।
શિવેતરઘ્ની શબરી શામ્બરીરૂપધારિણી ॥ ૧૫૯ ॥

શ્મશાનશોધની શાન્તા શશ્વચ્છતધૃતિસ્તુતા ।
શાલિની શાલિશોભાઢ્યા શિખિવાહનગર્ભભૃત્ ॥ ૧૬૦ ॥

શંસનીયચરિત્રા ચ શાતિતાશેષપાતકા ।
ષડ્ગુણૈશ્વર્યસમ્પન્ના ષડઙ્ગશ્રુતિરૂપિણી ॥ ૧૬૧ ॥

ષણ્ઢતાહારિસલિલા સ્ત્યાયન્નદનદીશતા ।
સરિદ્વારા ચ સુરસા સુપ્રભા સુરદીર્ઘિકા ॥ ૧૬૨ ॥

સ્વઃ સિન્ધુઃ સર્વદુઃખઘ્ની સર્વવ્યાધિમહૌષધમ્ ।
સેવ્યા સિદ્ધિઃ સતી સૂક્તિઃ સ્કન્દસૂશ્ચ સરસ્વતી ॥ ૧૬૩ ॥

સમ્પત્તરઙ્ગિણી સ્તુત્યા સ્થાણુમૌલિકૃતાલયા ।
સ્થૈર્યદા સુભગા સૌખ્યા સ્ત્રીષુ સૌભાગ્યદાયિની ॥ ૧૬૪ ॥

સ્વર્ગનિઃશ્રેણિકા સૂમા સ્વધા સ્વાહા સુધાજલા । var સૂક્ષ્મા
સમુદ્રરૂપિણી સ્વર્ગ્યા સર્વપાતકવૈરિણી ॥ ૧૬૫ ॥

સ્મૃતાઘહારિણી સીતા સંસારાબ્ધિતરણ્ડિકા ।
સૌભાગ્યસુન્દરી સન્ધ્યા સર્વસારસમન્વિતા ॥ ૧૬૬ ॥

હરપ્રિયા હૃષીકેશી હંસરૂપા હિરણ્મયી ।
હૃતાઘસઙ્ઘા હિતકૃદ્ધેલા હેલાઘગર્વહૃત્ ॥ ૧૬૭ ॥

ક્ષેમદા ક્ષાલિતાઘૌઘા ક્ષુદ્રવિદ્રાવિણી ક્ષમા ।

ગઙ્ગેતિ નામસાહસ્રં ગઙ્ગાયાઃ કલશોદ્ભવ । var ઇતિ નામસહસ્રં હિ
કીર્તયિત્વા નરઃ સમ્યગ્ગઙ્ગાસ્નાનફલં લભેત્ ॥ ૧૬૮ ॥

સર્વપાપપ્રશમનં સર્વવિઘ્નવિનાશનમ્ ।
સર્વસ્તોત્રજપાચ્છ્રેષ્ઠં સર્વપાવનપાવનમ્ ॥ ૧૬૯ ॥

શ્રદ્ધયાભીષ્ટફલદં ચતુર્વર્ગસમૃદ્ધિકૃત્ ।
સકૃજ્જપાદવાપ્નોતિ હ્યેકક્રતુફલં મુને ॥ ૧૭૦ ॥

સર્વતીર્થેષુ યઃ સ્નાતઃ સર્વયજ્ઞેષુ દીક્ષિતઃ ।
તસ્ય યત્ફલમુદ્દિષ્ટં ત્રિકાલપઠનાચ્ચ તત્ ॥ ૧૭૧ ॥

સર્વવ્રતેષુ યત્પુણ્યં સમ્યક્ચીર્ણેષુ વાડવ ।
તત્ફલં સમવાપ્નોતિ ત્રિસન્ધ્યં નિયતઃ પઠન્ ॥ ૧૭૨ ॥

સ્નાનકાલે પઠેદ્યસ્તુ યત્ર કુત્ર જલાશયે ।
તત્ર સન્નિહિતા નૂનં ગઙ્ગા ત્રિપથગા મુને ॥ ૧૭૩ ॥

શ્રેયોઽર્થી લભતે શ્રેયો ધનાર્થી લભતે ધનમ્ ।
કામી કામાનવાપ્નોતિ મોક્ષાર્થી મોક્ષમાપ્નુયાત્ ॥ ૧૭૪ ॥

વર્ષં ત્રિકાલપઠનાચ્છ્રદ્ધયા શુચિમાનસઃ ।
ઋતુકાલાભિગમનાદપુત્રઃ પુત્રવાન્ ભવેત્ ॥ ૧૭૫ ॥

નાકાલમરણં તસ્ય નાગ્નિચોરાહિસાધ્વસમ્ ।
નામ્નાં સહસ્રં ગઙ્ગાયા યો જપેચ્છ્રદ્ધયા મુને ॥ ૧૭૬ ॥

ગઙ્ગાનામસહસ્રં તુ જપ્ત્વા ગ્રામાન્તરં વ્રજેત્ ।
કાર્યસિદ્ધિમવાપ્નોતિ નિર્વિઘ્નો ગેહમાવિશેત્ ॥ ૧૭૭ ॥

તિથિવારર્ક્ષયોગાનાં ન દોષઃ પ્રભવેત્તદા ।
યદા જપ્ત્વા વ્રજેદેતત્ સ્તોત્રં ગ્રામાન્તરં નરઃ ॥ ૧૭૮ ॥

આયુરારોગ્યજનનં સર્વોપદ્રવનાશનમ્ ।
સર્વસિદ્ધિકરં પુંસાં ગઙ્ગાનામસહસ્રકમ્ ॥ ૧૭૯ ॥

જન્માન્તરસહસ્રેષુ યત્પાપં સમ્યગર્જિતમ્ ।
ગઙ્ગાનામસહસ્રસ્ય જપનાત્તત્ક્ષયં વ્રજેત્ ॥ ૧૮૦ ॥

બ્રહ્મઘ્નો મદ્યપઃ સ્વર્ણસ્તેયી ચ ગુરુતલ્પગઃ ।
તત્સંયોગી ભ્રૂણહન્તા માતૃહા પિતૃહા મુને ॥ ૧૮૧ ॥

વિશ્વાસઘાતી ગરદઃ કૃતઘ્નો મિત્રઘાતકઃ ।
અગ્નિદો ગોવધકરો ગુરુદ્રવ્યાપહારકઃ ॥ ૧૮૨ ॥

મહાપાતકયુક્તોઽપિ સંયુક્તોઽપ્યુપપાતકૈઃ ।
મુચ્યતે શ્રદ્ધયા જપ્ત્વા ગઙ્ગાનામસહસ્રકમ્ ॥ ૧૮૩ ॥

આધિવ્યાધિપરિક્ષિપ્તો ઘોરતાપપરિપ્લુતઃ ।
મુચ્યતે સર્વદુઃખેભ્યઃ સ્તવસ્યાસ્યાનુકીર્તનાત્ ॥ ૧૮૪ ॥

સંવત્સરેણ યુક્તાત્મા પઠન્ ભક્તિપરાયણઃ ।
અભીપ્સિતાં લભેત્સિદ્ધિં સર્વૈઃ પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે ॥ ૧૮૫ ॥

સંશયાવિષ્ટચિત્તસ્ય ધર્મવિદ્વેષિણોઽપિ ચ ।
દામ્ભિકસ્યાપિ હિંસ્રસ્ય ચેતો ધર્મપરં ભવેત્ ॥ ૧૮૬ ॥

વર્ણાશ્રમપથીનસ્તુ કામક્રોધવિવર્જિતઃ ।
યત્ફલં લભતે જ્ઞાની તદાપ્નોત્યસ્ય કીર્તનાત્ ॥ ૧૮૭ ॥

ગાયત્ર્યયુતજપ્યેન યત્ફલં સમુપાર્જિતમ્ ।
સકૃત્પઠનતઃ સમ્યક્તદશેષમવાપ્નુયાત્ ॥ ૧૮૮ ॥

ગાં દત્ત્વા વેદવિદુષે યત્ફલં લભતે કૃતી ।
તત્પુણ્યં સમ્યગાખ્યાતં સ્તવરાજસકૃજ્જપાત્ ॥ ૧૮૯ ॥

ગુરુશુશ્રૂષણં કુર્વન્ યાવજ્જીવં નરોત્તમઃ ।
યત્પુણ્યમર્જયેત્તદ્ભાગ્વર્ષં ત્રિષવણં જપન્ ॥ ૧૯૦ ॥

વેદપારાયણાત્પુણ્યં યદત્ર પરિપઠ્યતે ।
તત્ષણ્માસેન લભતે ત્રિસન્ધ્યં પરિકીર્તનાત્ ॥ ૧૯૧ ॥

ગઙ્ગાયાઃ સ્તવરાજસ્ય પ્રત્યહં પરિશીલનાત્ ।
શિવભક્તિમવાપ્નોતિ વિષ્ણુભક્તોઽથવા ભવેત્ ॥ ૧૯૨ ॥

યઃ કીર્તયેદનુદિનં ગઙ્ગાનામસહસ્રકમ્ ।
તત્સમીપે સહચરી ગઙ્ગાદેવી સદા ભવેત્ ॥ ૧૯૩ ॥

સર્વત્ર પૂજ્યો ભવતિ સર્વત્ર વિજયી ભવેત્ ।
સર્વત્ર સુખમાપ્નોતિ જાહ્નવીસ્તોત્રપાઠતઃ ॥ ૧૯૪ ॥

સદાચારી સ વિજ્ઞેયઃ સ શુચિસ્તુ સદૈવ હિ ।
કૃતસર્વસુરાર્ચઃ સ કીર્તયેદ્ય ઇમાં સ્તુતિમ્ ॥ ૧૯૫ ॥

તસ્મિંસ્તૃપ્તે ભવેત્ તૃપ્તા જાહ્નવી નાત્ર સંશયઃ ।
તસ્માત્સર્વપ્રયત્નેન ગઙ્ગાભક્તં સમર્ચયેત્ ॥ ૧૯૬ ॥

સ્તવરાજમિમં ગાઙ્ગં શૃણુયાદ્યશ્ચ વૈ પઠેત્ ।
શ્રાવયેદથ તદ્ભક્તાન્ દમ્ભલોભવિવર્જિતઃ ॥ ૧૯૭ ॥

મુચ્યતે ત્રિવિધૈઃ પાપૈર્મનોવાક્કાયસમ્ભવૈઃ ।
ક્ષણાન્નિષ્પાપતામેતિ પિતૄણાં ચ પ્રિયો ભવેત્ ॥ ૧૯૮ ॥

સર્વદેવપ્રિયશ્ચાપિ સર્વર્ષિગણસમ્મતઃ ।
અન્તે વિમાનમારુહ્યં દિવ્યસ્ત્રીશતસંવૃતઃ ॥ ૧૯૯ ॥

દિવ્યાભરણસમ્પન્નો દિવ્યભોગસમન્વિતઃ ।
નન્દનાદિવને સ્વૈરં દેવવત્સ પ્રમોદતે ॥ ૨૦૦ ॥

ભુજ્યમાનેષુ વિપ્રેષુ શ્રાદ્ધકાલે વિશેષતઃ ।
જપન્નિદં મહાસ્તોત્રં પિતૄણાં તૃપ્તિકારકમ્ ॥ ૨૦૧ ॥

યાવન્તિ તત્ર સિક્થાનિ યાવન્તોઽમ્બુકણાઃ સ્થિતાઃ ।
તાવન્ત્યેવ હિ વર્ષાણિ મોદન્તે સ્વપિતામહાઃ ॥ ૨૦૨ ॥

યથા પ્રીણન્તિ પિતરો પ્રીણન્તિ ગઙ્ગાયાં પિણ્ડદાનતઃ ।
તથૈવ તૃપ્નુયુઃ શ્રાદ્ધે સ્તવસ્યાસ્યાનુસંશ્રવાત્ ॥ ૨૦૩ ॥

એતત્સ્તોત્રં ગૃહે યસ્ય લિખિતં પરિપૂજ્યતે ।
તત્ર પાપભયં નાસ્તિ શુચિ તદ્ભવનં સદા ॥ ૨૦૪ ॥

અગસ્તે કિં બહૂક્તેન શૃણુ મે નિશ્ચિતં વચઃ ।
સંશયો નાત્ર કર્તવ્યઃ સન્દેગ્ધરિ ફલં નહિ ॥ ૨૦૫ ॥

યાવન્તિ મર્ત્યે સ્તોત્રાણિ મન્ત્રજાલાન્યનેકશઃ ।
તાવન્તિ સ્તવરાજસ્ય ગાઙ્ગેયસ્ય સમાનિ ન ॥ ૨૦૬ ॥

યાવજ્જન્મ જપેદ્યસ્તુ નામ્નામેતત્સહસ્રકમ્ ।
સ કીકટેષ્વપિ મૃતો ન પુનર્ગર્ભમાવિશેત્ ॥ ૨૦૭ ॥

નિત્યં નિયમવાનેતદ્યો જપેત્સ્તોત્રમુત્તમમ્ ।
અન્યત્રાપિ વિપન્નઃ સ ગઙ્ગાતીરે મૃતો ભવેત્ ॥ ૨૦૮ ॥

એતત્સ્તોત્રવરં રમ્યં પુરા પ્રોક્તં પિનાકિના ।
વિષ્ણવે નિજભક્તાય મુક્તિબીજાક્ષરાસ્પદમ્ ॥ ૨૦૯ ॥

ગઙ્ગાસ્નાનપ્રતિનિધિઃ સ્તોત્રમેતન્મયેરિતમ્ ।
સિસ્નાસુર્જાહ્નવીં તસ્માદેતત્સ્તોત્રં જપેત્સુધીઃ ॥ ૨૧૦ ॥

॥ ઇતિ શ્રીસ્કન્દપુરાણે એકાશીતિસાહસ્ર્યાં
સંહિતાયાં ચતુર્થૈકાશીખણ્ડેપૂર્વાર્ધે
ગઙ્ગાસહસ્રનામકથનં નામૈકોનત્રિંશત્તમોઽધ્યાયઃ ॥

સિતમકરનિષણ્ણાં શુભ્રવર્ણાં ત્રિનેત્રાં
કરધૃતકલશોદ્યત્સોપલાભીત્યભીષ્ટામ્ ।
વિધિહરિરૂપાં સેન્દુકોટીરજૂટાં
કલિતસિતદુકૂલાં જાહ્નવી તાં નમામિ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Ganga Devi:

1000 Names of Sri Ganga | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Ganga | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top