Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Gopala | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Gopala Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીગોપાલસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

પાર્વત્યુવાચ-
કૈલાસશિખરે રમ્યે ગૌરી પૃચ્છતિ શઙ્કરમ્ ।
બ્રહ્માણ્ડાખિલનાથસ્ત્વં સૃષ્ટિસંહારકારકઃ ॥ ૧ ॥

ત્વમેવ પૂજ્યસે લોકૈર્બ્રહ્મવિષ્ણુસુરાદિભિઃ ।
નિત્યં પઠસિ દેવેશ કસ્ય સ્તોત્રં મહેશ્વર ॥ ૨ ॥

આશ્ચર્યમિદમાખ્યાનં જાયતે મયિ શઙ્કર ।
તત્પ્રાણેશ મહાપ્રાજ્ઞ સંશયં છિન્ધિ મે પ્રભો ॥ ૩ ॥

શ્રીમહાદેવ ઉવાચ-
ધન્યાસિ કૃતપુણ્યાસિ પાર્વતિ પ્રાણવલ્લભે ।
રહસ્યાતિરહસ્યં ચ યત્પૃચ્છસિ વરાનને ॥ ૪ ॥

સ્ત્રીસ્વભાવાન્મહાદેવિ પુનસ્ત્વં પરિપૃચ્છસિ ।
ગોપનીયં ગોપનીયં ગોપનીયં પ્રયત્નતઃ ॥ ૫ ॥

દત્તે ચ સિદ્ધિહાનિઃ સ્યાત્તસ્માદ્યત્નેન ગોપયેત્ ।
ઇદં રહસ્યં પરમં પુરુષાર્થપ્રદાયકમ્ ॥ ૬ ॥

ધનરત્નૌઘમાણિક્યં તુરઙ્ગં ચ ગજાદિકમ્ ।
દદાતિ સ્મરણાદેવ મહામોક્ષપ્રદાયકમ્ ॥ ૭ ॥

તત્તેઽહં સમ્પ્રવક્ષ્યામિ શૃણુષ્વાવહિતા પ્રિયે ।
યોઽસૌ નિરઞ્જનો દેવઃ ચિત્સ્વરૂપી જનાર્દનઃ ॥ ૮ ॥

સંસારસાગરોત્તારકારણાય નૃણામ્ સદા ।
શ્રીરઙ્ગાદિકરૂપેણ ત્રૈલોક્યં વ્યાપ્ય તિષ્ઠતિ ॥ ૯ ॥

તતો લોકા મહામૂઢા વિષ્ણુભક્તિવિવર્જિતાઃ ।
નિશ્ચયં નાધિગચ્છન્તિ પુનર્નારાયણો હરિઃ ॥ ૧૦ ॥

નિરઞ્જનો નિરાકારો ભક્તાનાં પ્રીતિકામદઃ ।
વૃન્દાવનવિહારાય ગોપાલં રૂપમુદ્વહન્ ॥ ૧૧ ॥

મુરલીવાદનાધારી રાધાયૈ પ્રીતિમાવહન્ ।
અંશાંશેભ્યઃ સમુન્મીલ્ય પૂર્ણરૂપકલાયુતઃ ॥ ૧૨ ॥

શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રો ભગવાન્ નન્દગોપવરોદ્યતઃ ।
ધરણીરૂપિણીમાતૃયશોદાનન્દદાયકઃ ॥ ૧૩ ॥

દ્વાભ્યાં પ્રયાચિતો નાથો દેવક્યાં વસુદેવતઃ ।
બ્રહ્મણાઽભ્યર્થિતો દેવો દેવૈરપિ સુરેશ્વરિ ॥ ૧૪ ॥

જાતોઽવન્યાં મુકુન્દોઽપિ મુરલોવેદરેચિકા ।
તયા સાર્દ્ધં વચઃ કૃત્વા તતો જાતો મહીતલે ॥ ૧૫ ॥

સંસારસારસર્વસ્વં શ્યામલં મહદુજ્જ્વલમ્ ।
એતજ્જ્યોતિરહં વેદ્યં ચિન્તયામિ સનાતનમ્ ॥ ૧૬ ॥

ગૌરતેજો વિના યસ્તુ શ્યામતેજસ્સમર્ચયેત્ ।
જપેદ્વા ધ્યાયતે વાપિ સ ભવેત્ પાતકી શિવે ॥ ૧૭ ॥

સ બ્રહ્મહા સુરાપી ચ સ્વર્ણસ્તેયી ચ પઞ્ચમઃ ।
એતૈર્દોષૈર્વિલિપ્યેત તેજોભેદાન્મહીશ્વરિ ॥ ૧૮ ॥

તસ્માજ્જ્યોતિરભૂદ્ દ્વેધા રાધામાધવરૂપકમ્ ।
તસ્માદિદં મહાદેવિ ગોપાલેનૈવ ભાષિતમ્ ॥ ૧૯ ॥

દુર્વાસસો મુનેર્મોહે કાર્તિક્યાં રાસમણ્ડલે ।
તતઃ પૃષ્ટવતી રાધા સન્દેહભેદમાત્મનઃ ॥ ૨૦ ॥

નિરઞ્જનાત્સમુત્પન્નં મયાઽધીતં જગન્મયિ ।
શ્રીકૃષ્ણેન તતઃ પ્રોક્તં રાધાયૈ નારદાય ચ ॥ ૨૧ ॥

તતો નારદતસ્સર્વે વિરલા વૈષ્ણવા જનાઃ ।
કલૌ જાનન્તિ દેવેશિ ગોપનીયં પ્રયત્નતઃ ॥ ૨૨ ॥

શઠાય કૃપણાયાથ દામ્ભિકાય સુરેશ્વરિ ।
બ્રહ્મહત્યામવાપ્નોતિ તસ્માદ્યત્નેન ગોપયેત્ ॥ ૨૩ ॥

પાઠ કરને કી વિધિ
ૐ અસ્ય શ્રીગોપાલસહસ્રનામસ્તોત્રમહામન્ત્રસ્ય શ્રીનારદ ઋષિઃ ।
અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ । શ્રીગોપાલો દેવતા । કામો બીજમ્ । માયા શક્તિઃ ।
ચન્દ્રઃ કીલકમ્ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર ભક્તિરૂપફલપ્રાપ્તયે
શ્રીગોપાલસહસ્રનામસ્તોત્રજપે વિનિયોગઃ ।
યા ઇસતરહ કરેં પાઠ
ૐ ઐં ક્લીં બીજમ્ । શ્રીં હ્રીં શક્તિઃ ।
શ્રીવૃન્દાવનનિવાસઃ કીલકમ્ ।
શ્રીરાધાપ્રિયપરબ્રહ્મેતિ મન્ત્રઃ ।
ધર્માદિચતુર્વિધપુરુષાર્થસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥

અથ કરાદિન્યાસઃ
ૐ ક્લાં અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
ૐ ક્લીં તર્જનીભ્યાં નમઃ ॥

ૐ ક્લૂં મધ્યમાભ્યાં નમઃ ॥

ૐ ક્લૈં અનામિકાભ્યાં નમઃ ॥

ૐ ક્લૌં કનિષ્ટિકાભ્યાં નમઃ ॥

ૐ ક્લઃ કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ॥

અથ હૃદયાદિન્યાસઃ
ૐ ક્લાં હૃદયાય નમઃ ।
ૐ ક્લીં શિરસે સ્વાહા ॥

ૐ ક્લૂં શિખાયૈ વષટ્ ॥

ૐ ક્લૈં કવચાય હું ॥

ૐ ક્લૌં નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ॥

ૐ ક્લઃ અસ્ત્રાય ફટ્ ॥

અથ ધ્યાનમ્

કસ્તૂરીતિલકં લલાટપટલે વક્ષઃસ્થલે કૌસ્તુભં
નાસાગ્રેવરમૌક્તિકં કરતલે વેણું કરે કઙ્કણમ્ ॥

સર્વાઙ્ગે હરિચન્દનં સુલલિતં કણ્ઠે ચ મુક્તાવલિમ્
ગોપસ્ત્રીપરિવેષ્ટિતો વિજયતે ગોપાલચૂડ़ામણિઃ ॥ ૧ ॥

ફુલ્લેન્દીવરકાન્તિમિન્દુવદનં બર્હાવતંસપ્રિયં
શ્રીવત્સાઙ્કમુદારકૌસ્તુભધરં પીતામ્બરં સુન્દરમ્ ॥

ગોપીનાં નયનોત્પલાર્ચિતતનું ગોગોપસઙ્ઘાવૃતં
ગોવિન્દં કલવેણુવાદનપરં દિવ્યાઙ્ગભૂષં ભજે ॥ ૨ ॥

સહસ્રનામ સ્તોત્ર આરમ્ભ-

ૐ ક્લીં દેવઃ કામદેવઃ કામબીજશિરોમણિઃ ।
શ્રીગોપાલો મહીપાલો સર્વવેદાન્તપારગઃ ॥ ૧ ॥ var સર્વવેદાઙ્ગપારગઃ
કૃષ્ણઃ કમલપત્રાક્ષઃ પુણ્ડરીકઃ સનાતનઃ । var ધરણીપાલકોધન્યઃ
ગોપતિર્ભૂપતિઃ શાસ્તા પ્રહર્તા વિશ્વતોમુખઃ ॥ ૨ ॥

આદિકર્તા મહાકર્તા મહાકાલઃ પ્રતાપવાન્ ।
જગજ્જીવો જગદ્ધાતા જગદ્ભર્તા જગદ્વસુઃ ॥ ૩ ॥

મત્સ્યો ભીમઃ કુહૂભર્તા હર્તા વારાહમૂર્તિમાન્ ।
નારાયણો હૃષીકેશો ગોવિન્દો ગરુડધ્વજઃ ॥ ૪ ॥

ગોકુલેન્દ્રો મહીચન્દ્રઃ શર્વરીપ્રિયકારકઃ ।
કમલામુખલોલાક્ષઃ પુણ્ડરીકઃ શુભાવહઃ ॥ ૫ ॥

દુર્વાસાઃ કપિલો ભૌમઃ સિન્ધુસાગરસઙ્ગમઃ ।
ગોવિન્દો ગોપતિર્ગોપઃ કાલિન્દીપ્રેમપૂરકઃ ॥ ૬ ॥

ગોપસ્વામી ગોકુલેન્દ્રો ગોવર્ધનવરપ્રદઃ ।
નન્દાદિગોકુલત્રાતા દાતા દારિદ્ર્યભઞ્જનઃ ॥ ૭ ॥

સર્વમઙ્ગલદાતા ચ સર્વકામપ્રદાયકઃ ।
આદિકર્તા મહીભર્તા સર્વસાગરસિન્ધુજઃ ॥ ૮ ॥

ગજગામી ગજોદ્ધારી કામી કામકલાનિધિઃ ।
કલઙ્કરહિતશ્ચન્દ્રો બિમ્બાસ્યો બિમ્બસત્તમઃ ॥ ૯ ॥

માલાકારઃ કૃપાકારઃ કોકિલસ્વરભૂષણઃ ।
રામો નીલામ્બરો દેવો હલી દુર્દમમર્દનઃ ॥ ૧૦ ॥

સહસ્રાક્ષપુરીભેત્તા મહામારીવિનાશનઃ ।
શિવઃ શિવતમો ભેત્તા બલારાતિપ્રપૂજકઃ ॥ ૧૧ ॥

કુમારીવરદાયી ચ વરેણ્યો મીનકેતનઃ ।
નરો નારાયણો ધીરો રાધાપતિરુદારધીઃ ॥ ૧૨ ॥

શ્રીપતિઃ શ્રીનિધિઃ શ્રીમાન્ માપતિઃ પ્રતિરાજહા ।
વૃન્દાપતિઃ કુલગ્રામી ધામી બ્રહ્મ સનાતનઃ ॥ ૧૩ ॥

રેવતીરમણો રામઃ પ્રિયશ્ચઞ્ચલલોચનઃ ।
રામાયણશરીરોઽયં રામો રામઃ શ્રિયઃપતિઃ ॥ ૧૪ ॥

શર્વરઃ શર્વરી શર્વઃ સર્વત્ર શુભદાયકઃ ।
રાધારાધયિતારાધી રાધાચિત્તપ્રમોદકઃ ॥ ૧૫ ॥

રાધારતિસુખોપેતઃ રાધામોહનતત્પરઃ ।
રાધાવશીકરો રાધાહૃદયામ્ભોજષટ્પદઃ ॥ ૧૬ ॥

રાધાલિઙ્ગનસમ્મોહઃ રાધાનર્તનકૌતુકઃ ।
રાધાસઞ્જાતસમ્પ્રીતો રાધાકામ્યફલપ્રદઃ ॥ ૧૭ ॥

વૃન્દાપતિઃ કોશનિધિઃ કોકશોકવિનાશનઃ ।
ચન્દ્રાપતિઃ ચન્દ્રપતિઃ ચણ્ડકોદણ્ડભઞ્જનઃ ॥ ૧૮ ॥

રામો દાશરથી રામઃ ભૃગુવંશસમુદ્ભવઃ ।
આત્મારામો જિતક્રોધો મોહો મોહાન્ધભઞ્જનઃ ॥ ૧૯ ॥

વૃષભાનુભવો ભાવઃ કાશ્યપિઃ કરુણાનિધિઃ ।
કોલાહલો હલી હાલી હેલી હલધરપ્રિયઃ ॥ ૨૦ ॥

રાધામુખાબ્જમાર્તાણ્ડઃ ભાસ્કરો રવિજા વિધુઃ ।
વિધિર્વિધાતા વરુણો વારુણો વારુણીપ્રિયઃ ॥ ૨૧ ॥

રોહિણીહૃદયાનન્દો વસુદેવાત્મજો બલી ।
નીલામ્બરો રૌહિણેયો જરાસન્ધવધોઽમલઃ ॥ ૨૨ ॥

નાગો નવામ્ભો વિરુદો વીરહા વરદો બલી ।
ગોપથો વિજયી વિદ્વાન્ શિપિવિષ્ટઃ સનાતનઃ ॥ ૨૩ ॥

પરશુરામવચોગ્રાહી વરગ્રાહી શૃગાલહા ।
દમઘોષોપદેષ્ટા ચ રથગ્રાહી સુદર્શનઃ ॥ ૨૪ ॥

વીરપત્નીયશસ્ત્રાતા જરાવ્યાધિવિઘાતકઃ ।
દ્વારકાવાસતત્ત્વજ્ઞઃ હુતાશનવરપ્રદઃ ॥ ૨૫ ॥

યમુનાવેગસંહારી નીલામ્બરધરઃ પ્રભુઃ ।
વિભુઃ શરાસનો ધન્વી ગણેશો ગણનાયકઃ ॥ ૨૬ ॥

લક્ષ્મણો લક્ષણો લક્ષ્યો રક્ષોવંશવિનાશનઃ ।
વામનો વામનીભૂતોઽવામનો વામનારુહઃ ॥ ૨૭ ॥

યશોદાનન્દનઃ કર્ત્તા યમલાર્જુનમુક્તિદઃ ।
ઉલૂખલી મહામાની દામબદ્ધાહ્વયી શમી ॥ ૨૮ ॥

ભક્તાનુકારી ભગવાન્ કેશવો બલધારકઃ ।
કેશિહા મધુહા મોહી વૃષાસુરવિઘાતકઃ ॥ ૨૯ ॥

અઘાસુરવિનાશી ચ પૂતનામોક્ષદાયકઃ ।
કુબ્જાવિનોદી ભગવાન્ કંસમૃત્યુર્મહામખી ॥ ૩૦।
અશ્વમેધો વાજપેયો ગોમેધો નરમેધવાન્ ।
કન્દર્પકોટિલાવણ્યશ્ચન્દ્રકોટિસુશીતલઃ ॥ ૩૧ ॥

રવિકોટિપ્રતીકાશો વાયુકોટિમહાબલઃ ।
બ્રહ્મા બ્રહ્માણ્ડકર્તા ચ કમલાવાઞ્છિતપ્રદઃ ॥ ૩૨ ॥

કમલા કમલાક્ષશ્ચ કમલામુખલોલુપઃ ।
કમલાવ્રતધારી ચ કમલાભઃ પુરન્દરઃ ॥ ૩૩ ॥

સૌભાગ્યાધિકચિત્તોઽયં મહામાયી મદોત્કટઃ ।
તારકારિઃ સુરત્રાતા મારીચક્ષોભકારકઃ ॥ ૩૪ ॥

વિશ્વામિત્રપ્રિયો દાન્તો રામો રાજીવલોચનઃ ।
લઙ્કાધિપકુલધ્વંસી વિભીષણવરપ્રદઃ ॥ ૩૫ ॥

સીતાનન્દકરો રામો વીરો વારિધિબન્ધનઃ ।
ખરદૂષણસંહારી સાકેતપુરવાસવાન્ ॥ ૩૬ ॥

ચન્દ્રાવલીપતિઃ કૂલઃ કેશિકંસવધોઽમલઃ ।
માધવો મધુહા માધ્વી માધ્વીકો માધવો વિધુઃ ॥ ૩૭ ॥

મુઞ્જાટવીગાહમાનઃ ધેનુકારિર્ધરાત્મજઃ ।
વંશીવટવિહારી ચ ગોવર્ધનવનાશ્રયઃ ॥ ૩૮ ॥

તથા તાલવનોદ્દેશી ભાણ્ડીરવનશઙ્ખહા ।
તૃણાવર્તકૃપાકારી વૃષભાનુસુતાપતિઃ ॥ ૩૯ ॥

રાધાપ્રાણસમો રાધાવદનાબ્જમધુવ્રતઃ ।
ગોપીરઞ્જનદૈવજ્ઞઃ લીલાકમલપૂજિતઃ ॥ ૪૦ ॥

ક્રીડાકમલસન્દોહઃ ગોપિકાપ્રીતિરઞ્જનઃ ।
રઞ્જકો રઞ્જનો રઙ્ગો રઙ્ગી રઙ્ગમહીરુહઃ ॥ ૪૧ ॥

કામઃ કામારિભક્તોઽયં પુરાણપુરુષઃ કવિઃ ।
નારદો દેવલો ભીમો બાલો બાલમુખામ્બુજઃ ॥ ૪૨ ॥

અમ્બુજો બ્રહ્મસાક્ષી ચ યોગી દત્તવરો મુનિઃ ।
ઋષભઃ પર્વતો ગ્રામો નદીપવનવલ્લભઃ ॥ ૪૩ ॥

પદ્મનાભઃ સુરજ્યેષ્ઠી બ્રહ્મા રુદ્રોઽહિભૂષિતઃ ।
ગણાનાં ત્રાણકર્તા ચ ગણેશો ગ્રહિલો ગ્રહી ॥ ૪૪ ॥

ગણાશ્રયો ગણાધ્યક્ષઃ ક્રોડીકૃતજગત્ત્રયઃ ।
યાદવેન્દ્રો દ્વારકેન્દ્રો મથુરાવલ્લભો ધુરી ॥ ૪૫ ॥

ભ્રમરઃ કુન્તલી કુન્તીસુતરક્ષો મહામખી ।
યમુનાવરદાતા ચ કાશ્યપસ્ય વરપ્રદઃ ॥ ૪૬ ॥

શઙ્ખચૂડવધોદ્દામો ગોપીરક્ષણતત્પરઃ ।
પાઞ્ચજન્યકરો રામી ત્રિરામી વનજો જયઃ ॥ ૪૭ ॥

ફાલ્ગુનઃ ફાલ્ગુનસખો વિરાધવધકારકઃ ।
રુક્મિણીપ્રાણનાથશ્ચ સત્યભામાપ્રિયઙ્કરઃ ॥ ૪૮ ॥

કલ્પવૃક્ષો મહાવૃક્ષઃ દાનવૃક્ષો મહાફલઃ ।
અઙ્કુશો ભૂસુરો ભાવો ભ્રામકો ભામકો હરિઃ ॥ ૪૯ ॥

સરલઃ શાશ્વતો વીરો યદુવંશી શિવાત્મકઃ ।
પ્રદ્યુમ્નો બલકર્તા ચ પ્રહર્તા દૈત્યહા પ્રભુઃ ॥ ૫૦ ॥

મહાધની મહાવીરો વનમાલાવિભૂષણઃ ।
તુલસીદામશોભાઢ્યો જાલન્ધરવિનાશનઃ ॥ ૫૧ ॥

શૂરઃ સૂર્યો મૃતણ્ડશ્ચ ભાસ્કરો વિશ્વપૂજિતઃ ।
રવિસ્તમોહા વહ્નિશ્ચ બાડવો વડવાનલઃ ॥ ૫૨ ॥

દૈત્યદર્પવિનાશી ચ ગરુડો ગરુડાગ્રજઃ ।
ગોપીનાથો મહાનાથો વૃન્દાનાથોઽવિરોધકઃ ॥ ૫૩ ॥

પ્રપઞ્ચી પઞ્ચરૂપશ્ચ લતાગુલ્મશ્ચ ગોપતિઃ ।
ગઙ્ગા ચ યમુનારૂપો ગોદા વેત્રવતી તથા ॥ ૫૪ ॥

કાવેરી નર્મદા તાપ્તી ગણ્ડકી સરયૂસ્તથા ।
રાજસસ્તામસસ્સત્ત્વી સર્વાઙ્ગી સર્વલોચનઃ ॥ ૫૫ ॥

સુધામયોઽમૃતમયો યોગિનીવલ્લભઃ શિવઃ ।
બુદ્ધો બુદ્ધિમતાં શ્રેષ્ઠો વિષ્ણુર્જિષ્ણુઃ શચીપતિઃ ॥ ૫૬ ॥

વંશી વંશધરો લોકઃ વિલોકો મોહનાશનઃ ।
રવરાવો રવો રાવો બલો બાલબલાહકઃ ॥ ૫૭ ॥

શિવો રુદ્રો નલો નીલો લાઙ્ગલી લાઙ્ગલાશ્રયઃ ।
પારદઃ પાવનો હંસો હંસારૂઢો જગત્પતિઃ ॥ ૫૮ ॥

મોહિનીમોહનો માયી મહામાયો મહામખી ।
વૃષો વૃષાકપિઃ કાલઃ કાલીદમનકારકઃ ॥ ૫૯ ॥

કુબ્જાભાગ્યપ્રદો વીરઃ રજકક્ષયકારકઃ ।
કોમલો વારુણો રાજા જલજો જલધારકઃ ॥ ૬૦ ॥

હારકઃ સર્વપાપઘ્નઃ પરમેષ્ઠી પિતામહઃ ।
ખડ્ગધારી કૃપાકારી રાધારમણસુન્દરઃ ॥ ૬૧ ॥

દ્વાદશારણ્યસમ્ભોગી શેષનાગફણાલયઃ ।
કામઃ શ્યામઃ સુખશ્રીદઃ શ્રીપતિઃ શ્રીનિધિઃ કૃતી ॥ ૬૨ ॥

હરિર્નારાયણો નારો નરોત્તમ ઇષુપ્રિયઃ ।
ગોપાલીચિત્તહર્તા ચ કર્ત્તા સંસારતારકઃ ॥ ૬૩ ॥

આદિદેવો મહાદેવો ગૌરીગુરુરનાશ્રયઃ ।
સાધુર્મધુર્વિધુર્ધાતા ત્રાતાઽક્રૂરપરાયણઃ ॥ ૬૪ ॥

રોલમ્બી ચ હયગ્રીવો વાનરારિર્વનાશ્રયઃ ।
વનં વની વનાધ્યક્ષઃ મહાવન્દ્યો મહામુનિઃ ॥ ૬૫ ॥

સ્યામન્તકમણિપ્રાજ્ઞો વિજ્ઞો વિઘ્નવિઘાતકઃ ।
ગોવર્દ્ધનો વર્દ્ધનીયઃ વર્દ્ધનો વર્દ્ધનપ્રિયઃ ॥ ૬૬ ॥

વર્દ્ધન્યો વર્દ્ધનો વર્દ્ધી વાર્દ્ધિષ્ણુઃ સુમુખપ્રિયઃ ।
વર્દ્ધિતો વૃદ્ધકો વૃદ્ધો વૃન્દારકજનપ્રિયઃ ॥ ૬૭ ॥

ગોપાલરમણીભર્તા સામ્બકુષ્ઠવિનાશકઃ ।
રુક્મિણીહરણઃ પ્રેમપ્રેમી ચન્દ્રાવલીપતિઃ ॥ ૬૮ ॥

શ્રીકર્તા વિશ્વભર્તા ચ નરો નારાયણો બલી ।
ગણો ગણપતિશ્ચૈવ દત્તાત્રેયો મહામુનિઃ ॥ ૬૯ ॥

વ્યાસો નારાયણો દિવ્યો ભવ્યો ભાવુકધારકઃ ।
શ્વઃશ્રેયસં શિવં ભદ્રં ભાવુકં ભાવિકં શુભમ્ ॥ ૭૦ ॥

શુભાત્મકઃ શુભઃ શાસ્તા પ્રશાસ્તા મેઘાનાદહા ।
બ્રહ્મણ્યદેવો દીનાનામુદ્ધારકરણક્ષમઃ ॥ ૭૧ ॥

કૃષ્ણઃ કમલપત્રાક્ષઃ કૃષ્ણઃ કમલલોચનઃ ।
કૃષ્ણઃ કામી સદા કૃષ્ણઃ સમસ્તપ્રિયકારકઃ ॥ ૭૨ ॥

નન્દો નન્દી મહાનન્દી માદી માદનકઃ કિલી ।
મિલી હિલી ગિલી ગોલી ગોલો ગોલાલયો ગુલી ॥ ૭૩ ॥

ગુગ્ગુલી મારકી શાખી વટઃ પિપ્પલકઃ કૃતી ।
મ્લેચ્છહા કાલહર્ત્તા ચ યશોદાયશ એવ ચ ॥ ૭૪ ॥

અચ્યુતઃ કેશવો વિષ્ણુઃ હરિઃ સત્યો જનાર્દનઃ ।
હંસો નારાયણો લીલો નીલો ભક્તિપરાયણઃ ॥ ૭૫ ॥

જાનકીવલ્લભો રામઃ વિરામો વિઘ્નનાશનઃ ।
સહભાનુર્મહાભાનુઃ વીરબાહુર્મહોદધિઃ ॥ ૭૬ ॥

સમુદ્રોઽબ્ધિરકૂપારઃ પારાવારઃ સરિત્પતિઃ ।
ગોકુલાનન્દકારી ચ પ્રતિજ્ઞાપરિપાલકઃ ॥ ૭૭ ॥

સદારામઃ કૃપારામઃ મહારામો ધનુર્ધરઃ ।
પર્વતઃ પર્વતાકારો ગયો ગેયો દ્વિજપ્રિયઃ ॥ ૭૮ ॥

કમ્બલાશ્વતરો રામો રામાયણપ્રવર્તકઃ ।
દ્યૌર્દિવો દિવસો દિવ્યો ભવ્યો ભાવિ ભયાપહઃ ॥ ૭૯ ॥

પાર્વતીભાગ્યસહિતો ભર્તા લક્ષ્મીવિલાસવાન્ ।
વિલાસી સાહસી સર્વી ગર્વી ગર્વિતલોચનઃ ॥ ૮૦ ॥

મુરારિર્લોકધર્મજ્ઞઃ જીવનો જીવનાન્તકઃ ।
યમો યમાદિયમનો યામી યામવિધાયકઃ ॥ ૮૧ ॥

વસુલી પાંસુલી પાંસુઃ પાણ્ડુરર્જુનવલ્લભઃ ।
લલિતા ચન્દ્રિકામાલી માલી માલામ્બુજાશ્રયઃ ॥ ૮૨ ॥

અમ્બુજાક્ષો મહાયજ્ઞઃ દક્ષઃ ચિન્તામણિઃ પ્રભુઃ ।
મણિર્દિનમણિશ્ચૈવ કેદારો બદરીશ્રયઃ ॥ ૮૩ ॥

બદરીવનસમ્પ્રીતઃ વ્યાસઃ સત્યવતીસુતઃ ।
અમરારિનિહન્તા ચ સુધાસિન્ધુવિધૂદયઃ ॥ ૮૪ ॥

ચન્દ્રો રવિઃ શિવઃ શૂલી ચક્રી ચૈવ ગદાધરઃ ।
શ્રીકર્તા શ્રીપતિઃ શ્રીદઃ શ્રીદેવો દેવકીસુતઃ ॥ ૮૫ ॥

શ્રીપતિઃ પુણ્ડરીકાક્ષઃ પદ્મનાભો જગત્પતિઃ ।
વાસુદેવોઽપ્રમેયાત્મા કેશવો ગરુડધ્વજઃ ॥ ૮૬ ॥

નારાયણઃ પરં ધામ દેવદેવો મહેશ્વરઃ ।
ચક્રપાણિઃ કલાપૂર્ણો વેદવેદ્યો દયાનિધિઃ ॥ ૮૭ ॥

ભગવાન્ સર્વભૂતેશો ગોપાલઃ સર્વપાલકઃ ।
અનન્તો નિર્ગુણો નિત્યો નિર્વિકલ્પો નિરઞ્જનઃ ॥ ૮૮ ॥

નિરાધારો નિરાકારઃ નિરાભાસો નિરાશ્રયઃ ।
પુરુષઃ પ્રણવાતીતો મુકુન્દઃ પરમેશ્વરઃ ॥ ૮૯ ॥

ક્ષણાવનિઃ સાર્વભૌમો વૈકુણ્ઠો ભક્તવત્સલઃ ।
વિષ્ણુર્દામોદરઃ કૃષ્ણો માધવો મથુરાપતિઃ ॥ ૯૦ ॥

દેવકીગર્ભસમ્ભૂતો યશોદાવત્સલો હરિઃ ।
શિવઃ સઙ્કર્ષણઃ શમ્ભુર્ભૂતનાથો દિવસ્પતિઃ ॥ ૯૧ ॥

અવ્યયઃ સર્વધર્મજ્ઞઃ નિર્મલો નિરુપદ્રવઃ ।
નિર્વાણનાયકો નિત્યો નીલજીમૂતસન્નિભઃ ॥ ૯૨ ॥

કલાક્ષયશ્ચ સર્વજ્ઞઃ કમલારૂપતત્પરઃ ।
હૃષીકેશઃ પીતવાસા વસુદેવપ્રિયાત્મજઃ ॥ ૯૩ ॥

નન્દગોપકુમારાર્યઃ નવનીતાશનો વિભુઃ ।
પુરાણપુરુષઃ શ્રેષ્ઠઃ શઙ્ખપાણિઃ સુવિક્રમઃ ॥ ૯૪ ॥

અનિરુદ્ધશ્ચક્રરથઃ શાર્ઙ્ગપાણિશ્ચતુર્ભુજઃ ।
ગદાધરઃ સુરાર્તિઘ્નો ગોવિન્દો નન્દકાયુધઃ ॥ ૯૫ ॥

વૃન્દાવનચરઃ શૌરિર્વેણુવાદ્યવિશારદઃ ।
તૃણાવર્તાન્તકો ભીમસાહસી બહુવિક્રમઃ ॥ ૯૬ ॥

શકટાસુરસંહારી બકાસુરવિનાશનઃ ।
ધેનુકાસુરસંહારી પૂતનારિર્નૃકેસરી ॥ ૯૭ ॥

પિતામહો ગુરુસ્સાક્ષાત્ પ્રત્યગાત્મા સદાશિવઃ ।
અપ્રમેયઃ પ્રભુઃ પ્રાજ્ઞોઽપ્રતર્ક્યઃ સ્વપ્નવર્દ્ધનઃ ॥ ૯૮ ॥

ધન્યો માન્યો ભવો ભાવો ધીરઃ શાન્તો જગદ્ગુરુઃ ।
અન્તર્યામીશ્વરો દિવ્યો દૈવજ્ઞો દેવસંસ્તુતઃ ॥ ૯૯ ॥

ક્ષીરાબ્ધિશયનો ધાતા લક્ષ્મીવાંલ્લક્ષ્મણાગ્રજઃ ।
ધાત્રીપતિરમેયાત્મા ચન્દ્રશેખરપૂજિતઃ ॥ ૧૦૦ ॥

લોકસાક્ષી જગચ્ચક્ષુઃ પુણ્યચારિત્રકીર્તનઃ ।
કોટિમન્મથસૌન્દર્યઃ જગન્મોહનવિગ્રહઃ ॥ ૧૦૧ ॥

મન્દસ્મિતાનનો ગોપો ગોપિકાપરિવેષ્ટિતઃ ।
ફુલ્લારવિન્દનયનઃ ચાણૂરાન્ધ્રનિષૂદનઃ ॥ ૧૦૨ ॥

ઇન્દીવરદલશ્યામો બર્હિબર્હાવતંસકઃ ।
મુરલીનિનદાહ્લાદઃ દિવ્યમાલ્યામ્બરાવૃતઃ ॥ ૧૦૩ ॥

સુકપોલયુગઃ સુભ્રૂયુગલઃ સુલલાટકઃ ।
કમ્બુગ્રીવો વિશાલાક્ષો લક્ષ્મીવાઞ્છુભલક્ષણઃ ॥ ૧૦૪ ॥

પીનવક્ષાશ્ચતુર્બાહુશ્ચતુર્મૂર્તિસ્ત્રિવિક્રમઃ ।
કલઙ્કરહિતઃ શુદ્ધઃ દુષ્ટશત્રુનિબર્હણઃ ॥ ૧૦૫ ॥

કિરીટકુણ્ડલધરઃ કટકાઙ્ગદમણ્ડિતઃ ।
મુદ્રિકાભરણોપેતઃ કટિસૂત્રવિરાજિતઃ ॥ ૧૦૬ ॥

મઞ્જીરરઞ્જિતપદઃ સર્વાભરણભૂષિતઃ ।
વિન્યસ્તપાદયુગલો દિવ્યમઙ્ગલવિગ્રહઃ ॥ ૧૦૭ ॥

ગોપિકાનયનાનન્દઃ પૂર્ણચન્દ્રનિભાનનઃ ।
સમસ્તજગદાનન્દઃ સુન્દરો લોકનન્દનઃ ॥ ૧૦૮ ॥

યમુનાતીરસઞ્ચારી રાધામન્મથવૈભવઃ ।
ગોપનારીપ્રિયો દાન્તો ગોપીવસ્ત્રાપહારકઃ ॥ ૧૦૯ ॥

શૃઙ્ગારમૂર્તિઃ શ્રીધામા તારકો મૂલકારણમ્ ।
સૃષ્ટિસંરક્ષણોપાયઃ ક્રૂરાસુરવિભઞ્જનઃ ॥ ૧૧૦ ॥

નરકાસુરસંહારી મુરારિરરિમર્દનઃ ।
આદિતેયપ્રિયો દૈત્યભીકરો યદુશેખરઃ ॥ ૧૧૧ ॥

જરાસન્ધકુલધ્વંસી કંસારાતિઃ સુવિક્રમઃ ।
પુણ્યશ્લોકઃ કીર્તનીયઃ યાદવેન્દ્રો જગન્નુતઃ ॥ ૧૧૨ ॥

રુક્મિણીરમણઃ સત્યભામાજામ્બવતીપ્રિયઃ ।
મિત્રવિન્દાનાગ્નજિતીલક્ષ્મણાસમુપાસિતઃ ॥ ૧૧૩ ॥

સુધાકરકુલે જાતોઽનન્તપ્રબલવિક્રમઃ ।
સર્વસૌભાગ્યસમ્પન્નો દ્વારકાપત્તને સ્થિતઃ ॥ ૧૧૪ ॥

ભદ્રાસૂર્યસુતાનાથો લીલામાનુષવિગ્રહઃ ।
સહસ્રષોડશસ્ત્રીશો ભોગમોક્ષૈકદાયકઃ ॥ ૧૧૫ ॥

વેદાન્તવેદ્યઃ સંવેદ્યો વૈદ્યો બ્રહ્માણ્ડનાયકઃ ।
ગોવર્દ્ધનધરો નાથઃ સર્વજીવદયાપરઃ ॥ ૧૧૬ ॥

મૂર્તિમાન્ સર્વભૂતાત્મા આર્તત્રાણપરાયણઃ ।
સર્વજ્ઞઃ સર્વસુલભઃ સર્વશાસ્ત્રવિશારદઃ ॥ ૧૧૭ ॥

ષડ્ગુણૈશ્વર્યસમ્પન્નઃ પૂર્ણકામો ધુરન્ધરઃ ।
મહાનુભાવઃ કૈવલ્યદાયકો લોકનાયકઃ ॥ ૧૧૮ ॥

આદિમધ્યાન્તરહિતઃ શુદ્ધસાત્ત્વિકવિગ્રહઃ ।
અસમાનઃ સમસ્તાત્મા શરણાગતવત્સલઃ ॥ ૧૧૯ ॥

ઉત્પત્તિસ્થિતિસંહારકારણં સર્વકારણમ્ ।
ગમ્ભીરઃ સર્વભાવજ્ઞઃ સચ્ચિદાનન્દવિગ્રહઃ ॥ ૧૨૦ ॥

વિષ્વક્સેનઃ સત્યસન્ધઃ સત્યવાક્ સત્યવિક્રમઃ ।
સત્યવ્રતઃ સત્યરતઃ સર્વધર્મપરાયણઃ ॥ ૧૨૧ ॥

આપન્નાર્તિપ્રશમનઃ દ્રૌપદીમાનરક્ષકઃ ।
કન્દર્પજનકઃ પ્રાજ્ઞો જગન્નાટકવૈભવઃ ॥ ૧૨૨ ॥

ભક્તિવશ્યો ગુણાતીતઃ સર્વૈશ્વર્યપ્રદાયકઃ ।
દમઘોષસુતદ્વેષી બાણબાહુવિખણ્ડનઃ ॥ ૧૨૩ ॥

ભીષ્મભક્તિપ્રદો દિવ્યઃ કૌરવાન્વયનાશનઃ ।
કૌન્તેયપ્રિયબન્ધુશ્ચ પાર્થસ્યન્દનસારથિઃ ॥ ૧૨૪ ॥

નારસિંહો મહાવીરઃ સ્તમ્ભજાતો મહાબલઃ ।
પ્રહ્લાદવરદઃ સત્યો દેવપૂજ્યોઽભયઙ્કરઃ ॥ ૧૨૫ ॥

ઉપેન્દ્ર ઇન્દ્રાવરજો વામનો બલિબન્ધનઃ ।
ગજેન્દ્રવરદઃ સ્વામી સર્વદેવનમસ્કૃતઃ ॥ ૧૨૬ ॥

શેષપર્યઙ્કશયનઃ વૈનતેયરથો જયી ।
અવ્યાહતબલૈશ્વર્યસમ્પન્નઃ પૂર્ણમાનસઃ ॥ ૧૨૭ ॥

યોગેશ્વરેશ્વરઃ સાક્ષી ક્ષેત્રજ્ઞો જ્ઞાનદાયકઃ ।
યોગિહૃત્પઙ્કજાવાસો યોગમાયાસમન્વિતઃ ॥ ૧૨૮ ॥

નાદબિન્દુકલાતીતશ્ચતુર્વર્ગફલપ્રદઃ ।
સુષુમ્નામાર્ગસઞ્ચારી દેહસ્યાન્તરસંસ્થિતઃ ॥ ૧૨૯ ॥

દેહેન્દ્રિયમનઃપ્રાણસાક્ષી ચેતઃપ્રસાદકઃ ।
સૂક્ષ્મઃ સર્વગતો દેહી જ્ઞાનદર્પણગોચરઃ ॥ ૧૩૦ ॥

તત્ત્વત્રયાત્મકોઽવ્યક્તઃ કુણ્ડલી સમુપાશ્રિતઃ ।
બ્રહ્મણ્યઃ સર્વધર્મજ્ઞઃ શાન્તો દાન્તો ગતક્લમઃ ॥ ૧૩૧ ॥

શ્રીનિવાસઃ સદાનન્દઃ વિશ્વમૂર્તિર્મહાપ્રભુઃ ।
સહસ્રશીર્ષા પુરુષઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત્ ॥ ૧૩૨ ॥

સમસ્તભુવનાધારઃ સમસ્તપ્રાણરક્ષકઃ ।
સમસ્તસર્વભાવજ્ઞો ગોપિકાપ્રાણવલ્લભઃ ॥ ૧૩૩ ॥

નિત્યોત્સવો નિત્યસૌખ્યો નિત્યશ્રીર્નિત્યમઙ્ગલઃ ।
વ્યૂહાર્ચિતો જગન્નાથઃ શ્રીવૈકુણ્ઠપુરાધિપઃ ॥ ૧૩૪ ॥

પૂર્ણાનન્દઘનીભૂતઃ ગોપવેષધરો હરિઃ ।
કલાપકુસુમશ્યામઃ કોમલઃ શાન્તવિગ્રહઃ ॥ ૧૩૫ ॥

ગોપાઙ્ગનાવૃતોઽનન્તો વૃન્દાવનસમાશ્રયઃ ।
વેણુવાદરતઃ શ્રેષ્ઠો દેવાનાં હિતકારકઃ ॥ ૧૩૬ ॥

બાલક્રીડાસમાસક્તો નવનીતસ્ય તસ્કરઃ ।
ગોપાલકામિનીજારશ્ચૌરજારશિખામણિઃ ॥ ૧૩૭ ॥

પરઞ્જ્યોતિઃ પરાકાશઃ પરાવાસઃ પરિસ્ફુટઃ ।
અષ્ટાદશાક્ષરો મન્ત્રો વ્યાપકો લોકપાવનઃ ॥ ૧૩૮ ॥

સપ્તકોટિમહામન્ત્રશેખરો દેવશેખરઃ ।
વિજ્ઞાનજ્ઞાનસન્ધાનસ્તેજોરાશિર્જગત્પતિઃ ॥ ૧૩૯ ॥

ભક્તલોકપ્રસન્નાત્મા ભક્તમન્દારવિગ્રહઃ ।
ભક્તદારિદ્ર્યદમનો ભક્તાનાં પ્રીતિદાયકઃ ॥ ૧૪૦ ॥

ભક્તાધીનમનાઃ પૂજ્યઃ ભક્તલોકશિવઙ્કરઃ ।
ભક્તાભીષ્ટપ્રદઃ સર્વભક્તાઘૌઘનિકૃન્તનઃ ॥ ૧૪૧ ॥

અપારકરુણાસિન્ધુર્ભગવાન્ ભક્તતત્પરઃ ॥ ૧૪૨ ॥

॥ ઇતિ ગોપાલ સહસ્રનામસ્તોત્રમ્ સમ્પૂર્ણમ્ ॥

ફલશ્રુતિઃ

( ॥ ગોપાલસહસ્રનામ માહાત્મ્યમ્ ॥)
સ્મરણાત્ પાપરાશીનાં ખણ્ડનં મૃત્યુનાશનમ્ ॥ ૧ ॥

વૈષ્ણવાનાં પ્રિયકરં મહારોગનિવારણમ્ ।
બ્રહ્મહત્યાસુરાપાનં પરસ્ત્રીગમનં તથા ॥ ૨ ॥

પરદ્રવ્યાપહરણં પરદ્વેષસમન્વિતમ્ ।
માનસં વાચિકં કાયં યત્પાપં પાપસમ્ભવમ્ ॥ ૩ ॥

સહસ્રનામપઠનાત્ સર્વં નશ્યતિ તત્ક્ષણાત્ ।
મહાદારિદ્ર્યયુક્તો યો વૈષ્ણવો વિષ્ણુભક્તિમાન્ ॥ ૪ ॥

કાર્તિક્યાં સમ્પઠેદ્રાત્રૌ શતમષ્ટોત્તરં ક્રમાત્ ।
પીતામ્બરધરો ધીમાન્ સુગન્ધૈઃ પુષ્પચન્દનૈઃ ॥ ૫ ॥

પુસ્તકં પૂજયિત્વા તુ નૈવેદ્યાદિભિરેવ ચ ।
રાધાધ્યાનાઙ્કિતો ધીરો વનમાલાવિભૂષિતઃ ॥ ૬ ॥

શતમષ્ટોત્તરં દેવિ પઠેન્નામસહસ્રકમ્ ।
ચૈત્રશુક્લે ચ કૃષ્ણે ચ કુહૂસઙ્ક્રાન્તિવાસરે ॥ ૭ ॥

પઠિતવ્યં પ્રયત્નેન ત્રૈલોક્યં મોહયેત્ ક્ષણાત્ ।
તુલસીમાલયા યુક્તો વૈષ્ણવો ભક્તિતત્પરઃ ॥ ૮ ॥

રવિવારે ચ શુક્રે ચ દ્વાદશ્યાં શ્રાદ્ધવાસરે ।
બ્રાહ્મણં પૂજયિત્વા ચ ભોજયિત્વા વિધાનતઃ ॥ ૯ ॥

પઠેન્નામસહસ્રં ચ તતઃ સિદ્ધિઃ પ્રજાયતે ।
મહાનિશાયાં સતતં વૈષ્ણવો યઃ પઠેત્ સદા ॥ ૧૦ ॥

દેશાન્તરગતા લક્ષ્મીઃ સમાયાતિ ન સંશયઃ ।
ત્રૈલોક્યે ચ મહાદેવિ સુન્દર્યઃ કામમોહિતાઃ ॥ ૧૧ ॥

મુગ્ધાઃ સ્વયં સમાયાન્તિ વૈષ્ણવં ચ ભજન્તિ તાઃ ।
રોગી રોગાત્ પ્રમુચ્યેત બદ્ધો મુચ્યેત બન્ધનાત્ ॥ ૧૨ ॥

ગુર્વિણી જનયેત્પુત્રં કન્યા વિન્દતિ સત્પતિમ્ । var ગર્ભિણી
રાજાનો વશ્યતાં યાન્તિ કિં પુનઃ ક્ષુદ્રમાનવાઃ ॥ ૧૩ ॥

સહસ્રનામશ્રવણાત્ પઠનાત્ પૂજનાત્ પ્રિયે ।
ધારણાત્ સર્વમાપ્નોતિ વૈષ્ણવો નાત્ર સંશયઃ ॥ ૧૪ ॥

વંશીવટે ચાન્યવટે તથા પિપ્પલકેઽથ વા ।
કદમ્બપાદપતલે ગોપાલમૂર્તિસંનિધૌ ॥ ૧૫।
યઃ પઠેદ્વૈષ્ણવો નિત્યં સ યાતિ હરિમન્દિરમ્ ।
કૃષ્ણેનોક્તં રાધિકાયૈ મયા પ્રોક્તં તથા શિવે ॥ ૧૬ ॥

નારદાય મયા પ્રોક્તં નારદેન પ્રકાશિતમ્ ।
મયા તુભ્યં વરારોહે પ્રોક્તમેતત્સુદુર્લભમ્ ॥ ૧૭ ॥

ગોપનીયં પ્રયત્નેન ન પ્રકાશ્યં કથંચન ।
શઠાય પાપિને ચૈવ લમ્પટાય વિશેષતઃ ॥ ૧૮ ॥

ન દાતવ્યં ન દાતવ્યં ન દાતવ્યં કદાચન ।
દેયં શિષ્યાય શાન્તાય વિષ્ણુભક્તિરતાય ચ ॥ ૧૯ ॥

ગોદાનબ્રહ્મયજ્ઞાદેર્વાજપેયશતસ્ય ચ ।
અશ્વમેધસહસ્રસ્ય ફલં પાઠે ભવેત્ ધ્રુવમ્ ॥ ૨૦ ॥

મોહનં સ્તમ્ભનં ચૈવ મારણોચ્ચાટનાદિકમ્ ।
યદ્યદ્વાઞ્છતિ ચિત્તેન તત્તત્પ્રાપ્નોતિ વૈષ્ણવઃ ॥ ૨૧ ॥

એકાદશ્યાં નરઃ સ્નાત્વા સુગન્ધિદ્રવ્યતૈલકૈઃ ।
આહારં બ્રાહ્મણે દત્ત્વા દક્ષિણાં સ્વર્ણભૂષણમ્ ॥ ૨૨ ॥

તત આરમ્ભકર્તાસ્ય સર્વં પ્રાપ્નોતિ માનવઃ ।
શતાવૃત્તં સહસ્રં ચ યઃ પઠેદ્વૈષ્ણવો જનઃ ॥ ૨૩ ॥

શ્રીવૃન્દાવનચન્દ્રસ્ય પ્રસાદાત્સર્વમાપ્નુયાત્ ।
યદ્ગૃહે પુસ્તકં દેવિ પૂજિતં ચૈવ તિષ્ઠતિ ॥ ૨૪ ॥

ન મારી ન ચ દુર્ભિક્ષં નોપસર્ગભયં ક્વચિત્ ।
સર્પાદ્યા ભૂતયક્ષાદ્યા નશ્યન્તે નાત્ર સંશયઃ ॥ ૨૫ ॥

શ્રીગોપાલો મહાદેવિ વસેત્તસ્ય ગૃહે સદા ।
ગૃહે યત્ર સહસ્રં ચ નામ્નાં તિષ્ઠતિ પૂજિતમ્ ॥ ૨૬ ॥

॥ ૐ તત્સદિતિ શ્રીસમ્મોહનતન્ત્રે પાર્વતીશ્વરસંવાદે
ગોપાલસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

શ્રીરાધારમણઃ કૃષ્ણઃ ગુણરત્નૈસ્સુગુમ્ફિતામ્ ।
સ્વીકૃત્યેમાં મિતાં માલાં સ નો વિષ્ણુઃ પ્રસીદતુ ॥

Addendum for prayers

શ્રી ગોપાલસહસ્રનામ શાપવિમોચનમહામન્ત્રમ્

ૐ અસ્ય શ્રીગોપાલસહસ્રનામ શાપવિમોચનમહામન્ત્રસ્ય વામદેવઋષિઃ ।
શ્રીગોપાલો દેવતા પઙ્ક્તિઃ છન્દઃ ।
શ્રી સદાશિવવાક્ય શાપવિમોચનાર્થં જપે વિનિયોગઃ ।
ઋષ્યાદિન્યાસઃ
વામદેવ ઋષયે નમઃ શિરસિ ।
ગોપાલ દેવતાયૈ નમઃ હૃદયે ।
પઙ્ક્તિ છન્દસે નમઃ મુખે ।
સદાશિવવાક્ય શાપવિમુક્ત્યર્થં નમઃ સર્વાઙ્ગે ॥

અથ કરાદિન્યાસઃ
ૐ ઐં અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ॥

ૐ ક્લીં તર્જનીભ્યાં નમઃ ॥

ૐ હ્રીં મધ્યમાભ્યાં નમઃ ॥

ૐ શ્રીં અનામિકાભ્યાં નમઃ ॥

ૐ વામદેવાય કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ॥

ૐ નમઃ સ્વાહા કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ॥

અથ હૃદયાદિન્યાસઃ
ૐ ઐં હૃદયાય નમઃ ॥

ૐ ક્લીં શિરસિ સ્વાહા ॥

ૐ હ્રીં શિખાયૈ વષટ્ ॥

ૐ શ્રીં કવચાય હુમ્ ॥

ૐ વામદેવાય નેત્રસ્ત્રયાય વૌષટ્ ॥

ૐ નમઃ સ્વાહા અસ્ત્રાય ફટ્ ॥

અથ ધ્યાનમ્
ૐ ધ્યાયેદ્દેવં ગુણાતીતં પીતકૌશેયવાસસમ્ ।
પ્રસન્નં ચારુવદનં ચ નિર્ગુણં શ્રીપતિં પ્રભુમ્ ॥

મન્ત્રઃ
ૐ ઐં ક્લીં હ્રીં શ્રીં વામદેવાય નમઃ (સ્વાહા)।

Also Read 1000 Names of Sri Krishna:

1000 Names of Sri Gopala | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Gopala | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top