Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Gopala | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Gopala Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీగోపాలసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

పార్వత్యువాచ-
కైలాసశిఖరే రమ్యే గౌరీ పృచ్ఛతి శఙ్కరమ్ ।
బ్రహ్మాణ్డాఖిలనాథస్త్వం సృష్టిసంహారకారకః ॥ ౧ ॥

త్వమేవ పూజ్యసే లోకైర్బ్రహ్మవిష్ణుసురాదిభిః ।
నిత్యం పఠసి దేవేశ కస్య స్తోత్రం మహేశ్వర ॥ ౨ ॥

ఆశ్చర్యమిదమాఖ్యానం జాయతే మయి శఙ్కర ।
తత్ప్రాణేశ మహాప్రాజ్ఞ సంశయం ఛిన్ధి మే ప్రభో ॥ ౩ ॥

శ్రీమహాదేవ ఉవాచ-
ధన్యాసి కృతపుణ్యాసి పార్వతి ప్రాణవల్లభే ।
రహస్యాతిరహస్యం చ యత్పృచ్ఛసి వరాననే ॥ ౪ ॥

స్త్రీస్వభావాన్మహాదేవి పునస్త్వం పరిపృచ్ఛసి ।
గోపనీయం గోపనీయం గోపనీయం ప్రయత్నతః ॥ ౫ ॥

దత్తే చ సిద్ధిహానిః స్యాత్తస్మాద్యత్నేన గోపయేత్ ।
ఇదం రహస్యం పరమం పురుషార్థప్రదాయకమ్ ॥ ౬ ॥

ధనరత్నౌఘమాణిక్యం తురఙ్గం చ గజాదికమ్ ।
దదాతి స్మరణాదేవ మహామోక్షప్రదాయకమ్ ॥ ౭ ॥

తత్తేఽహం సమ్ప్రవక్ష్యామి శృణుష్వావహితా ప్రియే ।
యోఽసౌ నిరఞ్జనో దేవః చిత్స్వరూపీ జనార్దనః ॥ ౮ ॥

సంసారసాగరోత్తారకారణాయ నృణామ్ సదా ।
శ్రీరఙ్గాదికరూపేణ త్రైలోక్యం వ్యాప్య తిష్ఠతి ॥ ౯ ॥

తతో లోకా మహామూఢా విష్ణుభక్తివివర్జితాః ।
నిశ్చయం నాధిగచ్ఛన్తి పునర్నారాయణో హరిః ॥ ౧౦ ॥

నిరఞ్జనో నిరాకారో భక్తానాం ప్రీతికామదః ।
వృన్దావనవిహారాయ గోపాలం రూపముద్వహన్ ॥ ౧౧ ॥

మురలీవాదనాధారీ రాధాయై ప్రీతిమావహన్ ।
అంశాంశేభ్యః సమున్మీల్య పూర్ణరూపకలాయుతః ॥ ౧౨ ॥

శ్రీకృష్ణచన్ద్రో భగవాన్ నన్దగోపవరోద్యతః ।
ధరణీరూపిణీమాతృయశోదానన్దదాయకః ॥ ౧౩ ॥

ద్వాభ్యాం ప్రయాచితో నాథో దేవక్యాం వసుదేవతః ।
బ్రహ్మణాఽభ్యర్థితో దేవో దేవైరపి సురేశ్వరి ॥ ౧౪ ॥

జాతోఽవన్యాం ముకున్దోఽపి మురలోవేదరేచికా ।
తయా సార్ద్ధం వచః కృత్వా తతో జాతో మహీతలే ॥ ౧౫ ॥

సంసారసారసర్వస్వం శ్యామలం మహదుజ్జ్వలమ్ ।
ఏతజ్జ్యోతిరహం వేద్యం చిన్తయామి సనాతనమ్ ॥ ౧౬ ॥

గౌరతేజో వినా యస్తు శ్యామతేజస్సమర్చయేత్ ।
జపేద్వా ధ్యాయతే వాపి స భవేత్ పాతకీ శివే ॥ ౧౭ ॥

స బ్రహ్మహా సురాపీ చ స్వర్ణస్తేయీ చ పఞ్చమః ।
ఏతైర్దోషైర్విలిప్యేత తేజోభేదాన్మహీశ్వరి ॥ ౧౮ ॥

తస్మాజ్జ్యోతిరభూద్ ద్వేధా రాధామాధవరూపకమ్ ।
తస్మాదిదం మహాదేవి గోపాలేనైవ భాషితమ్ ॥ ౧౯ ॥

దుర్వాససో మునేర్మోహే కార్తిక్యాం రాసమణ్డలే ।
తతః పృష్టవతీ రాధా సన్దేహభేదమాత్మనః ॥ ౨౦ ॥

నిరఞ్జనాత్సముత్పన్నం మయాఽధీతం జగన్మయి ।
శ్రీకృష్ణేన తతః ప్రోక్తం రాధాయై నారదాయ చ ॥ ౨౧ ॥

తతో నారదతస్సర్వే విరలా వైష్ణవా జనాః ।
కలౌ జానన్తి దేవేశి గోపనీయం ప్రయత్నతః ॥ ౨౨ ॥

శఠాయ కృపణాయాథ దామ్భికాయ సురేశ్వరి ।
బ్రహ్మహత్యామవాప్నోతి తస్మాద్యత్నేన గోపయేత్ ॥ ౨౩ ॥

పాఠ కరనే కీ విధి
ఓం అస్య శ్రీగోపాలసహస్రనామస్తోత్రమహామన్త్రస్య శ్రీనారద ఋషిః ।
అనుష్టుప్ ఛన్దః । శ్రీగోపాలో దేవతా । కామో బీజమ్ । మాయా శక్తిః ।
చన్ద్రః కీలకమ్ శ్రీకృష్ణచన్ద్ర భక్తిరూపఫలప్రాప్తయే
శ్రీగోపాలసహస్రనామస్తోత్రజపే వినియోగః ।
యా ఇసతరహ కరేం పాఠ
ఓం ఐం క్లీం బీజమ్ । శ్రీం హ్రీం శక్తిః ।
శ్రీవృన్దావననివాసః కీలకమ్ ।
శ్రీరాధాప్రియపరబ్రహ్మేతి మన్త్రః ।
ధర్మాదిచతుర్విధపురుషార్థసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ॥

అథ కరాదిన్యాసః
ఓం క్లాం అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః ।
ఓం క్లీం తర్జనీభ్యాం నమః ॥

ఓం క్లూం మధ్యమాభ్యాం నమః ॥

ఓం క్లైం అనామికాభ్యాం నమః ॥

ఓం క్లౌం కనిష్టికాభ్యాం నమః ॥

ఓం క్లః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ॥

అథ హృదయాదిన్యాసః
ఓం క్లాం హృదయాయ నమః ।
ఓం క్లీం శిరసే స్వాహా ॥

ఓం క్లూం శిఖాయై వషట్ ॥

ఓం క్లైం కవచాయ హుం ॥

ఓం క్లౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ॥

ఓం క్లః అస్త్రాయ ఫట్ ॥

అథ ధ్యానమ్

కస్తూరీతిలకం లలాటపటలే వక్షఃస్థలే కౌస్తుభం
నాసాగ్రేవరమౌక్తికం కరతలే వేణుం కరే కఙ్కణమ్ ॥

సర్వాఙ్గే హరిచన్దనం సులలితం కణ్ఠే చ ముక్తావలిమ్
గోపస్త్రీపరివేష్టితో విజయతే గోపాలచూడ़ామణిః ॥ ౧ ॥

ఫుల్లేన్దీవరకాన్తిమిన్దువదనం బర్హావతంసప్రియం
శ్రీవత్సాఙ్కముదారకౌస్తుభధరం పీతామ్బరం సున్దరమ్ ॥

గోపీనాం నయనోత్పలార్చితతనుం గోగోపసఙ్ఘావృతం
గోవిన్దం కలవేణువాదనపరం దివ్యాఙ్గభూషం భజే ॥ ౨ ॥

సహస్రనామ స్తోత్ర ఆరమ్భ-

ఓం క్లీం దేవః కామదేవః కామబీజశిరోమణిః ।
శ్రీగోపాలో మహీపాలో సర్వవేదాన్తపారగః ॥ ౧ ॥ var సర్వవేదాఙ్గపారగః
కృష్ణః కమలపత్రాక్షః పుణ్డరీకః సనాతనః । var ధరణీపాలకోధన్యః
గోపతిర్భూపతిః శాస్తా ప్రహర్తా విశ్వతోముఖః ॥ ౨ ॥

ఆదికర్తా మహాకర్తా మహాకాలః ప్రతాపవాన్ ।
జగజ్జీవో జగద్ధాతా జగద్భర్తా జగద్వసుః ॥ ౩ ॥

మత్స్యో భీమః కుహూభర్తా హర్తా వారాహమూర్తిమాన్ ।
నారాయణో హృషీకేశో గోవిన్దో గరుడధ్వజః ॥ ౪ ॥

గోకులేన్ద్రో మహీచన్ద్రః శర్వరీప్రియకారకః ।
కమలాముఖలోలాక్షః పుణ్డరీకః శుభావహః ॥ ౫ ॥

దుర్వాసాః కపిలో భౌమః సిన్ధుసాగరసఙ్గమః ।
గోవిన్దో గోపతిర్గోపః కాలిన్దీప్రేమపూరకః ॥ ౬ ॥

గోపస్వామీ గోకులేన్ద్రో గోవర్ధనవరప్రదః ।
నన్దాదిగోకులత్రాతా దాతా దారిద్ర్యభఞ్జనః ॥ ౭ ॥

సర్వమఙ్గలదాతా చ సర్వకామప్రదాయకః ।
ఆదికర్తా మహీభర్తా సర్వసాగరసిన్ధుజః ॥ ౮ ॥

గజగామీ గజోద్ధారీ కామీ కామకలానిధిః ।
కలఙ్కరహితశ్చన్ద్రో బిమ్బాస్యో బిమ్బసత్తమః ॥ ౯ ॥

మాలాకారః కృపాకారః కోకిలస్వరభూషణః ।
రామో నీలామ్బరో దేవో హలీ దుర్దమమర్దనః ॥ ౧౦ ॥

సహస్రాక్షపురీభేత్తా మహామారీవినాశనః ।
శివః శివతమో భేత్తా బలారాతిప్రపూజకః ॥ ౧౧ ॥

కుమారీవరదాయీ చ వరేణ్యో మీనకేతనః ।
నరో నారాయణో ధీరో రాధాపతిరుదారధీః ॥ ౧౨ ॥

శ్రీపతిః శ్రీనిధిః శ్రీమాన్ మాపతిః ప్రతిరాజహా ।
వృన్దాపతిః కులగ్రామీ ధామీ బ్రహ్మ సనాతనః ॥ ౧౩ ॥

రేవతీరమణో రామః ప్రియశ్చఞ్చలలోచనః ।
రామాయణశరీరోఽయం రామో రామః శ్రియఃపతిః ॥ ౧౪ ॥

శర్వరః శర్వరీ శర్వః సర్వత్ర శుభదాయకః ।
రాధారాధయితారాధీ రాధాచిత్తప్రమోదకః ॥ ౧౫ ॥

రాధారతిసుఖోపేతః రాధామోహనతత్పరః ।
రాధావశీకరో రాధాహృదయామ్భోజషట్పదః ॥ ౧౬ ॥

రాధాలిఙ్గనసమ్మోహః రాధానర్తనకౌతుకః ।
రాధాసఞ్జాతసమ్ప్రీతో రాధాకామ్యఫలప్రదః ॥ ౧౭ ॥

వృన్దాపతిః కోశనిధిః కోకశోకవినాశనః ।
చన్ద్రాపతిః చన్ద్రపతిః చణ్డకోదణ్డభఞ్జనః ॥ ౧౮ ॥

రామో దాశరథీ రామః భృగువంశసముద్భవః ।
ఆత్మారామో జితక్రోధో మోహో మోహాన్ధభఞ్జనః ॥ ౧౯ ॥

వృషభానుభవో భావః కాశ్యపిః కరుణానిధిః ।
కోలాహలో హలీ హాలీ హేలీ హలధరప్రియః ॥ ౨౦ ॥

రాధాముఖాబ్జమార్తాణ్డః భాస్కరో రవిజా విధుః ।
విధిర్విధాతా వరుణో వారుణో వారుణీప్రియః ॥ ౨౧ ॥

రోహిణీహృదయానన్దో వసుదేవాత్మజో బలీ ।
నీలామ్బరో రౌహిణేయో జరాసన్ధవధోఽమలః ॥ ౨౨ ॥

నాగో నవామ్భో విరుదో వీరహా వరదో బలీ ।
గోపథో విజయీ విద్వాన్ శిపివిష్టః సనాతనః ॥ ౨౩ ॥

పరశురామవచోగ్రాహీ వరగ్రాహీ శృగాలహా ।
దమఘోషోపదేష్టా చ రథగ్రాహీ సుదర్శనః ॥ ౨౪ ॥

వీరపత్నీయశస్త్రాతా జరావ్యాధివిఘాతకః ।
ద్వారకావాసతత్త్వజ్ఞః హుతాశనవరప్రదః ॥ ౨౫ ॥

యమునావేగసంహారీ నీలామ్బరధరః ప్రభుః ।
విభుః శరాసనో ధన్వీ గణేశో గణనాయకః ॥ ౨౬ ॥

లక్ష్మణో లక్షణో లక్ష్యో రక్షోవంశవినాశనః ।
వామనో వామనీభూతోఽవామనో వామనారుహః ॥ ౨౭ ॥

యశోదానన్దనః కర్త్తా యమలార్జునముక్తిదః ।
ఉలూఖలీ మహామానీ దామబద్ధాహ్వయీ శమీ ॥ ౨౮ ॥

భక్తానుకారీ భగవాన్ కేశవో బలధారకః ।
కేశిహా మధుహా మోహీ వృషాసురవిఘాతకః ॥ ౨౯ ॥

అఘాసురవినాశీ చ పూతనామోక్షదాయకః ।
కుబ్జావినోదీ భగవాన్ కంసమృత్యుర్మహామఖీ ॥ ౩౦।
అశ్వమేధో వాజపేయో గోమేధో నరమేధవాన్ ।
కన్దర్పకోటిలావణ్యశ్చన్ద్రకోటిసుశీతలః ॥ ౩౧ ॥

రవికోటిప్రతీకాశో వాయుకోటిమహాబలః ।
బ్రహ్మా బ్రహ్మాణ్డకర్తా చ కమలావాఞ్ఛితప్రదః ॥ ౩౨ ॥

కమలా కమలాక్షశ్చ కమలాముఖలోలుపః ।
కమలావ్రతధారీ చ కమలాభః పురన్దరః ॥ ౩౩ ॥

సౌభాగ్యాధికచిత్తోఽయం మహామాయీ మదోత్కటః ।
తారకారిః సురత్రాతా మారీచక్షోభకారకః ॥ ౩౪ ॥

విశ్వామిత్రప్రియో దాన్తో రామో రాజీవలోచనః ।
లఙ్కాధిపకులధ్వంసీ విభీషణవరప్రదః ॥ ౩౫ ॥

సీతానన్దకరో రామో వీరో వారిధిబన్ధనః ।
ఖరదూషణసంహారీ సాకేతపురవాసవాన్ ॥ ౩౬ ॥

చన్ద్రావలీపతిః కూలః కేశికంసవధోఽమలః ।
మాధవో మధుహా మాధ్వీ మాధ్వీకో మాధవో విధుః ॥ ౩౭ ॥

ముఞ్జాటవీగాహమానః ధేనుకారిర్ధరాత్మజః ।
వంశీవటవిహారీ చ గోవర్ధనవనాశ్రయః ॥ ౩౮ ॥

తథా తాలవనోద్దేశీ భాణ్డీరవనశఙ్ఖహా ।
తృణావర్తకృపాకారీ వృషభానుసుతాపతిః ॥ ౩౯ ॥

రాధాప్రాణసమో రాధావదనాబ్జమధువ్రతః ।
గోపీరఞ్జనదైవజ్ఞః లీలాకమలపూజితః ॥ ౪౦ ॥

క్రీడాకమలసన్దోహః గోపికాప్రీతిరఞ్జనః ।
రఞ్జకో రఞ్జనో రఙ్గో రఙ్గీ రఙ్గమహీరుహః ॥ ౪౧ ॥

కామః కామారిభక్తోఽయం పురాణపురుషః కవిః ।
నారదో దేవలో భీమో బాలో బాలముఖామ్బుజః ॥ ౪౨ ॥

అమ్బుజో బ్రహ్మసాక్షీ చ యోగీ దత్తవరో మునిః ।
ఋషభః పర్వతో గ్రామో నదీపవనవల్లభః ॥ ౪౩ ॥

పద్మనాభః సురజ్యేష్ఠీ బ్రహ్మా రుద్రోఽహిభూషితః ।
గణానాం త్రాణకర్తా చ గణేశో గ్రహిలో గ్రహీ ॥ ౪౪ ॥

గణాశ్రయో గణాధ్యక్షః క్రోడీకృతజగత్త్రయః ।
యాదవేన్ద్రో ద్వారకేన్ద్రో మథురావల్లభో ధురీ ॥ ౪౫ ॥

భ్రమరః కున్తలీ కున్తీసుతరక్షో మహామఖీ ।
యమునావరదాతా చ కాశ్యపస్య వరప్రదః ॥ ౪౬ ॥

శఙ్ఖచూడవధోద్దామో గోపీరక్షణతత్పరః ।
పాఞ్చజన్యకరో రామీ త్రిరామీ వనజో జయః ॥ ౪౭ ॥

ఫాల్గునః ఫాల్గునసఖో విరాధవధకారకః ।
రుక్మిణీప్రాణనాథశ్చ సత్యభామాప్రియఙ్కరః ॥ ౪౮ ॥

కల్పవృక్షో మహావృక్షః దానవృక్షో మహాఫలః ।
అఙ్కుశో భూసురో భావో భ్రామకో భామకో హరిః ॥ ౪౯ ॥

సరలః శాశ్వతో వీరో యదువంశీ శివాత్మకః ।
ప్రద్యుమ్నో బలకర్తా చ ప్రహర్తా దైత్యహా ప్రభుః ॥ ౫౦ ॥

మహాధనీ మహావీరో వనమాలావిభూషణః ।
తులసీదామశోభాఢ్యో జాలన్ధరవినాశనః ॥ ౫౧ ॥

శూరః సూర్యో మృతణ్డశ్చ భాస్కరో విశ్వపూజితః ।
రవిస్తమోహా వహ్నిశ్చ బాడవో వడవానలః ॥ ౫౨ ॥

దైత్యదర్పవినాశీ చ గరుడో గరుడాగ్రజః ।
గోపీనాథో మహానాథో వృన్దానాథోఽవిరోధకః ॥ ౫౩ ॥

ప్రపఞ్చీ పఞ్చరూపశ్చ లతాగుల్మశ్చ గోపతిః ।
గఙ్గా చ యమునారూపో గోదా వేత్రవతీ తథా ॥ ౫౪ ॥

కావేరీ నర్మదా తాప్తీ గణ్డకీ సరయూస్తథా ।
రాజసస్తామసస్సత్త్వీ సర్వాఙ్గీ సర్వలోచనః ॥ ౫౫ ॥

సుధామయోఽమృతమయో యోగినీవల్లభః శివః ।
బుద్ధో బుద్ధిమతాం శ్రేష్ఠో విష్ణుర్జిష్ణుః శచీపతిః ॥ ౫౬ ॥

వంశీ వంశధరో లోకః విలోకో మోహనాశనః ।
రవరావో రవో రావో బలో బాలబలాహకః ॥ ౫౭ ॥

శివో రుద్రో నలో నీలో లాఙ్గలీ లాఙ్గలాశ్రయః ।
పారదః పావనో హంసో హంసారూఢో జగత్పతిః ॥ ౫౮ ॥

మోహినీమోహనో మాయీ మహామాయో మహామఖీ ।
వృషో వృషాకపిః కాలః కాలీదమనకారకః ॥ ౫౯ ॥

కుబ్జాభాగ్యప్రదో వీరః రజకక్షయకారకః ।
కోమలో వారుణో రాజా జలజో జలధారకః ॥ ౬౦ ॥

హారకః సర్వపాపఘ్నః పరమేష్ఠీ పితామహః ।
ఖడ్గధారీ కృపాకారీ రాధారమణసున్దరః ॥ ౬౧ ॥

ద్వాదశారణ్యసమ్భోగీ శేషనాగఫణాలయః ।
కామః శ్యామః సుఖశ్రీదః శ్రీపతిః శ్రీనిధిః కృతీ ॥ ౬౨ ॥

హరిర్నారాయణో నారో నరోత్తమ ఇషుప్రియః ।
గోపాలీచిత్తహర్తా చ కర్త్తా సంసారతారకః ॥ ౬౩ ॥

ఆదిదేవో మహాదేవో గౌరీగురురనాశ్రయః ।
సాధుర్మధుర్విధుర్ధాతా త్రాతాఽక్రూరపరాయణః ॥ ౬౪ ॥

రోలమ్బీ చ హయగ్రీవో వానరారిర్వనాశ్రయః ।
వనం వనీ వనాధ్యక్షః మహావన్ద్యో మహామునిః ॥ ౬౫ ॥

స్యామన్తకమణిప్రాజ్ఞో విజ్ఞో విఘ్నవిఘాతకః ।
గోవర్ద్ధనో వర్ద్ధనీయః వర్ద్ధనో వర్ద్ధనప్రియః ॥ ౬౬ ॥

వర్ద్ధన్యో వర్ద్ధనో వర్ద్ధీ వార్ద్ధిష్ణుః సుముఖప్రియః ।
వర్ద్ధితో వృద్ధకో వృద్ధో వృన్దారకజనప్రియః ॥ ౬౭ ॥

గోపాలరమణీభర్తా సామ్బకుష్ఠవినాశకః ।
రుక్మిణీహరణః ప్రేమప్రేమీ చన్ద్రావలీపతిః ॥ ౬౮ ॥

శ్రీకర్తా విశ్వభర్తా చ నరో నారాయణో బలీ ।
గణో గణపతిశ్చైవ దత్తాత్రేయో మహామునిః ॥ ౬౯ ॥

వ్యాసో నారాయణో దివ్యో భవ్యో భావుకధారకః ।
శ్వఃశ్రేయసం శివం భద్రం భావుకం భావికం శుభమ్ ॥ ౭౦ ॥

శుభాత్మకః శుభః శాస్తా ప్రశాస్తా మేఘానాదహా ।
బ్రహ్మణ్యదేవో దీనానాముద్ధారకరణక్షమః ॥ ౭౧ ॥

కృష్ణః కమలపత్రాక్షః కృష్ణః కమలలోచనః ।
కృష్ణః కామీ సదా కృష్ణః సమస్తప్రియకారకః ॥ ౭౨ ॥

నన్దో నన్దీ మహానన్దీ మాదీ మాదనకః కిలీ ।
మిలీ హిలీ గిలీ గోలీ గోలో గోలాలయో గులీ ॥ ౭౩ ॥

గుగ్గులీ మారకీ శాఖీ వటః పిప్పలకః కృతీ ।
మ్లేచ్ఛహా కాలహర్త్తా చ యశోదాయశ ఏవ చ ॥ ౭౪ ॥

అచ్యుతః కేశవో విష్ణుః హరిః సత్యో జనార్దనః ।
హంసో నారాయణో లీలో నీలో భక్తిపరాయణః ॥ ౭౫ ॥

జానకీవల్లభో రామః విరామో విఘ్ననాశనః ।
సహభానుర్మహాభానుః వీరబాహుర్మహోదధిః ॥ ౭౬ ॥

సముద్రోఽబ్ధిరకూపారః పారావారః సరిత్పతిః ।
గోకులానన్దకారీ చ ప్రతిజ్ఞాపరిపాలకః ॥ ౭౭ ॥

సదారామః కృపారామః మహారామో ధనుర్ధరః ।
పర్వతః పర్వతాకారో గయో గేయో ద్విజప్రియః ॥ ౭౮ ॥

కమ్బలాశ్వతరో రామో రామాయణప్రవర్తకః ।
ద్యౌర్దివో దివసో దివ్యో భవ్యో భావి భయాపహః ॥ ౭౯ ॥

పార్వతీభాగ్యసహితో భర్తా లక్ష్మీవిలాసవాన్ ।
విలాసీ సాహసీ సర్వీ గర్వీ గర్వితలోచనః ॥ ౮౦ ॥

మురారిర్లోకధర్మజ్ఞః జీవనో జీవనాన్తకః ।
యమో యమాదియమనో యామీ యామవిధాయకః ॥ ౮౧ ॥

వసులీ పాంసులీ పాంసుః పాణ్డురర్జునవల్లభః ।
లలితా చన్ద్రికామాలీ మాలీ మాలామ్బుజాశ్రయః ॥ ౮౨ ॥

అమ్బుజాక్షో మహాయజ్ఞః దక్షః చిన్తామణిః ప్రభుః ।
మణిర్దినమణిశ్చైవ కేదారో బదరీశ్రయః ॥ ౮౩ ॥

బదరీవనసమ్ప్రీతః వ్యాసః సత్యవతీసుతః ।
అమరారినిహన్తా చ సుధాసిన్ధువిధూదయః ॥ ౮౪ ॥

చన్ద్రో రవిః శివః శూలీ చక్రీ చైవ గదాధరః ।
శ్రీకర్తా శ్రీపతిః శ్రీదః శ్రీదేవో దేవకీసుతః ॥ ౮౫ ॥

శ్రీపతిః పుణ్డరీకాక్షః పద్మనాభో జగత్పతిః ।
వాసుదేవోఽప్రమేయాత్మా కేశవో గరుడధ్వజః ॥ ౮౬ ॥

నారాయణః పరం ధామ దేవదేవో మహేశ్వరః ।
చక్రపాణిః కలాపూర్ణో వేదవేద్యో దయానిధిః ॥ ౮౭ ॥

భగవాన్ సర్వభూతేశో గోపాలః సర్వపాలకః ।
అనన్తో నిర్గుణో నిత్యో నిర్వికల్పో నిరఞ్జనః ॥ ౮౮ ॥

నిరాధారో నిరాకారః నిరాభాసో నిరాశ్రయః ।
పురుషః ప్రణవాతీతో ముకున్దః పరమేశ్వరః ॥ ౮౯ ॥

క్షణావనిః సార్వభౌమో వైకుణ్ఠో భక్తవత్సలః ।
విష్ణుర్దామోదరః కృష్ణో మాధవో మథురాపతిః ॥ ౯౦ ॥

దేవకీగర్భసమ్భూతో యశోదావత్సలో హరిః ।
శివః సఙ్కర్షణః శమ్భుర్భూతనాథో దివస్పతిః ॥ ౯౧ ॥

అవ్యయః సర్వధర్మజ్ఞః నిర్మలో నిరుపద్రవః ।
నిర్వాణనాయకో నిత్యో నీలజీమూతసన్నిభః ॥ ౯౨ ॥

కలాక్షయశ్చ సర్వజ్ఞః కమలారూపతత్పరః ।
హృషీకేశః పీతవాసా వసుదేవప్రియాత్మజః ॥ ౯౩ ॥

నన్దగోపకుమారార్యః నవనీతాశనో విభుః ।
పురాణపురుషః శ్రేష్ఠః శఙ్ఖపాణిః సువిక్రమః ॥ ౯౪ ॥

అనిరుద్ధశ్చక్రరథః శార్ఙ్గపాణిశ్చతుర్భుజః ।
గదాధరః సురార్తిఘ్నో గోవిన్దో నన్దకాయుధః ॥ ౯౫ ॥

వృన్దావనచరః శౌరిర్వేణువాద్యవిశారదః ।
తృణావర్తాన్తకో భీమసాహసీ బహువిక్రమః ॥ ౯౬ ॥

శకటాసురసంహారీ బకాసురవినాశనః ।
ధేనుకాసురసంహారీ పూతనారిర్నృకేసరీ ॥ ౯౭ ॥

పితామహో గురుస్సాక్షాత్ ప్రత్యగాత్మా సదాశివః ।
అప్రమేయః ప్రభుః ప్రాజ్ఞోఽప్రతర్క్యః స్వప్నవర్ద్ధనః ॥ ౯౮ ॥

ధన్యో మాన్యో భవో భావో ధీరః శాన్తో జగద్గురుః ।
అన్తర్యామీశ్వరో దివ్యో దైవజ్ఞో దేవసంస్తుతః ॥ ౯౯ ॥

క్షీరాబ్ధిశయనో ధాతా లక్ష్మీవాంల్లక్ష్మణాగ్రజః ।
ధాత్రీపతిరమేయాత్మా చన్ద్రశేఖరపూజితః ॥ ౧౦౦ ॥

లోకసాక్షీ జగచ్చక్షుః పుణ్యచారిత్రకీర్తనః ।
కోటిమన్మథసౌన్దర్యః జగన్మోహనవిగ్రహః ॥ ౧౦౧ ॥

మన్దస్మితాననో గోపో గోపికాపరివేష్టితః ।
ఫుల్లారవిన్దనయనః చాణూరాన్ధ్రనిషూదనః ॥ ౧౦౨ ॥

ఇన్దీవరదలశ్యామో బర్హిబర్హావతంసకః ।
మురలీనినదాహ్లాదః దివ్యమాల్యామ్బరావృతః ॥ ౧౦౩ ॥

సుకపోలయుగః సుభ్రూయుగలః సులలాటకః ।
కమ్బుగ్రీవో విశాలాక్షో లక్ష్మీవాఞ్ఛుభలక్షణః ॥ ౧౦౪ ॥

పీనవక్షాశ్చతుర్బాహుశ్చతుర్మూర్తిస్త్రివిక్రమః ।
కలఙ్కరహితః శుద్ధః దుష్టశత్రునిబర్హణః ॥ ౧౦౫ ॥

కిరీటకుణ్డలధరః కటకాఙ్గదమణ్డితః ।
ముద్రికాభరణోపేతః కటిసూత్రవిరాజితః ॥ ౧౦౬ ॥

మఞ్జీరరఞ్జితపదః సర్వాభరణభూషితః ।
విన్యస్తపాదయుగలో దివ్యమఙ్గలవిగ్రహః ॥ ౧౦౭ ॥

గోపికానయనానన్దః పూర్ణచన్ద్రనిభాననః ।
సమస్తజగదానన్దః సున్దరో లోకనన్దనః ॥ ౧౦౮ ॥

యమునాతీరసఞ్చారీ రాధామన్మథవైభవః ।
గోపనారీప్రియో దాన్తో గోపీవస్త్రాపహారకః ॥ ౧౦౯ ॥

శృఙ్గారమూర్తిః శ్రీధామా తారకో మూలకారణమ్ ।
సృష్టిసంరక్షణోపాయః క్రూరాసురవిభఞ్జనః ॥ ౧౧౦ ॥

నరకాసురసంహారీ మురారిరరిమర్దనః ।
ఆదితేయప్రియో దైత్యభీకరో యదుశేఖరః ॥ ౧౧౧ ॥

జరాసన్ధకులధ్వంసీ కంసారాతిః సువిక్రమః ।
పుణ్యశ్లోకః కీర్తనీయః యాదవేన్ద్రో జగన్నుతః ॥ ౧౧౨ ॥

రుక్మిణీరమణః సత్యభామాజామ్బవతీప్రియః ।
మిత్రవిన్దానాగ్నజితీలక్ష్మణాసముపాసితః ॥ ౧౧౩ ॥

సుధాకరకులే జాతోఽనన్తప్రబలవిక్రమః ।
సర్వసౌభాగ్యసమ్పన్నో ద్వారకాపత్తనే స్థితః ॥ ౧౧౪ ॥

భద్రాసూర్యసుతానాథో లీలామానుషవిగ్రహః ।
సహస్రషోడశస్త్రీశో భోగమోక్షైకదాయకః ॥ ౧౧౫ ॥

వేదాన్తవేద్యః సంవేద్యో వైద్యో బ్రహ్మాణ్డనాయకః ।
గోవర్ద్ధనధరో నాథః సర్వజీవదయాపరః ॥ ౧౧౬ ॥

మూర్తిమాన్ సర్వభూతాత్మా ఆర్తత్రాణపరాయణః ।
సర్వజ్ఞః సర్వసులభః సర్వశాస్త్రవిశారదః ॥ ౧౧౭ ॥

షడ్గుణైశ్వర్యసమ్పన్నః పూర్ణకామో ధురన్ధరః ।
మహానుభావః కైవల్యదాయకో లోకనాయకః ॥ ౧౧౮ ॥

ఆదిమధ్యాన్తరహితః శుద్ధసాత్త్వికవిగ్రహః ।
అసమానః సమస్తాత్మా శరణాగతవత్సలః ॥ ౧౧౯ ॥

ఉత్పత్తిస్థితిసంహారకారణం సర్వకారణమ్ ।
గమ్భీరః సర్వభావజ్ఞః సచ్చిదానన్దవిగ్రహః ॥ ౧౨౦ ॥

విష్వక్సేనః సత్యసన్ధః సత్యవాక్ సత్యవిక్రమః ।
సత్యవ్రతః సత్యరతః సర్వధర్మపరాయణః ॥ ౧౨౧ ॥

ఆపన్నార్తిప్రశమనః ద్రౌపదీమానరక్షకః ।
కన్దర్పజనకః ప్రాజ్ఞో జగన్నాటకవైభవః ॥ ౧౨౨ ॥

భక్తివశ్యో గుణాతీతః సర్వైశ్వర్యప్రదాయకః ।
దమఘోషసుతద్వేషీ బాణబాహువిఖణ్డనః ॥ ౧౨౩ ॥

భీష్మభక్తిప్రదో దివ్యః కౌరవాన్వయనాశనః ।
కౌన్తేయప్రియబన్ధుశ్చ పార్థస్యన్దనసారథిః ॥ ౧౨౪ ॥

నారసింహో మహావీరః స్తమ్భజాతో మహాబలః ।
ప్రహ్లాదవరదః సత్యో దేవపూజ్యోఽభయఙ్కరః ॥ ౧౨౫ ॥

ఉపేన్ద్ర ఇన్ద్రావరజో వామనో బలిబన్ధనః ।
గజేన్ద్రవరదః స్వామీ సర్వదేవనమస్కృతః ॥ ౧౨౬ ॥

శేషపర్యఙ్కశయనః వైనతేయరథో జయీ ।
అవ్యాహతబలైశ్వర్యసమ్పన్నః పూర్ణమానసః ॥ ౧౨౭ ॥

యోగేశ్వరేశ్వరః సాక్షీ క్షేత్రజ్ఞో జ్ఞానదాయకః ।
యోగిహృత్పఙ్కజావాసో యోగమాయాసమన్వితః ॥ ౧౨౮ ॥

నాదబిన్దుకలాతీతశ్చతుర్వర్గఫలప్రదః ।
సుషుమ్నామార్గసఞ్చారీ దేహస్యాన్తరసంస్థితః ॥ ౧౨౯ ॥

దేహేన్ద్రియమనఃప్రాణసాక్షీ చేతఃప్రసాదకః ।
సూక్ష్మః సర్వగతో దేహీ జ్ఞానదర్పణగోచరః ॥ ౧౩౦ ॥

తత్త్వత్రయాత్మకోఽవ్యక్తః కుణ్డలీ సముపాశ్రితః ।
బ్రహ్మణ్యః సర్వధర్మజ్ఞః శాన్తో దాన్తో గతక్లమః ॥ ౧౩౧ ॥

శ్రీనివాసః సదానన్దః విశ్వమూర్తిర్మహాప్రభుః ।
సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ ॥ ౧౩౨ ॥

సమస్తభువనాధారః సమస్తప్రాణరక్షకః ।
సమస్తసర్వభావజ్ఞో గోపికాప్రాణవల్లభః ॥ ౧౩౩ ॥

నిత్యోత్సవో నిత్యసౌఖ్యో నిత్యశ్రీర్నిత్యమఙ్గలః ।
వ్యూహార్చితో జగన్నాథః శ్రీవైకుణ్ఠపురాధిపః ॥ ౧౩౪ ॥

పూర్ణానన్దఘనీభూతః గోపవేషధరో హరిః ।
కలాపకుసుమశ్యామః కోమలః శాన్తవిగ్రహః ॥ ౧౩౫ ॥

గోపాఙ్గనావృతోఽనన్తో వృన్దావనసమాశ్రయః ।
వేణువాదరతః శ్రేష్ఠో దేవానాం హితకారకః ॥ ౧౩౬ ॥

బాలక్రీడాసమాసక్తో నవనీతస్య తస్కరః ।
గోపాలకామినీజారశ్చౌరజారశిఖామణిః ॥ ౧౩౭ ॥

పరఞ్జ్యోతిః పరాకాశః పరావాసః పరిస్ఫుటః ।
అష్టాదశాక్షరో మన్త్రో వ్యాపకో లోకపావనః ॥ ౧౩౮ ॥

సప్తకోటిమహామన్త్రశేఖరో దేవశేఖరః ।
విజ్ఞానజ్ఞానసన్ధానస్తేజోరాశిర్జగత్పతిః ॥ ౧౩౯ ॥

భక్తలోకప్రసన్నాత్మా భక్తమన్దారవిగ్రహః ।
భక్తదారిద్ర్యదమనో భక్తానాం ప్రీతిదాయకః ॥ ౧౪౦ ॥

భక్తాధీనమనాః పూజ్యః భక్తలోకశివఙ్కరః ।
భక్తాభీష్టప్రదః సర్వభక్తాఘౌఘనికృన్తనః ॥ ౧౪౧ ॥

అపారకరుణాసిన్ధుర్భగవాన్ భక్తతత్పరః ॥ ౧౪౨ ॥

॥ ఇతి గోపాల సహస్రనామస్తోత్రమ్ సమ్పూర్ణమ్ ॥

ఫలశ్రుతిః

( ॥ గోపాలసహస్రనామ మాహాత్మ్యమ్ ॥)
స్మరణాత్ పాపరాశీనాం ఖణ్డనం మృత్యునాశనమ్ ॥ ౧ ॥

వైష్ణవానాం ప్రియకరం మహారోగనివారణమ్ ।
బ్రహ్మహత్యాసురాపానం పరస్త్రీగమనం తథా ॥ ౨ ॥

పరద్రవ్యాపహరణం పరద్వేషసమన్వితమ్ ।
మానసం వాచికం కాయం యత్పాపం పాపసమ్భవమ్ ॥ ౩ ॥

సహస్రనామపఠనాత్ సర్వం నశ్యతి తత్క్షణాత్ ।
మహాదారిద్ర్యయుక్తో యో వైష్ణవో విష్ణుభక్తిమాన్ ॥ ౪ ॥

కార్తిక్యాం సమ్పఠేద్రాత్రౌ శతమష్టోత్తరం క్రమాత్ ।
పీతామ్బరధరో ధీమాన్ సుగన్ధైః పుష్పచన్దనైః ॥ ౫ ॥

పుస్తకం పూజయిత్వా తు నైవేద్యాదిభిరేవ చ ।
రాధాధ్యానాఙ్కితో ధీరో వనమాలావిభూషితః ॥ ౬ ॥

శతమష్టోత్తరం దేవి పఠేన్నామసహస్రకమ్ ।
చైత్రశుక్లే చ కృష్ణే చ కుహూసఙ్క్రాన్తివాసరే ॥ ౭ ॥

పఠితవ్యం ప్రయత్నేన త్రైలోక్యం మోహయేత్ క్షణాత్ ।
తులసీమాలయా యుక్తో వైష్ణవో భక్తితత్పరః ॥ ౮ ॥

రవివారే చ శుక్రే చ ద్వాదశ్యాం శ్రాద్ధవాసరే ।
బ్రాహ్మణం పూజయిత్వా చ భోజయిత్వా విధానతః ॥ ౯ ॥

పఠేన్నామసహస్రం చ తతః సిద్ధిః ప్రజాయతే ।
మహానిశాయాం సతతం వైష్ణవో యః పఠేత్ సదా ॥ ౧౦ ॥

దేశాన్తరగతా లక్ష్మీః సమాయాతి న సంశయః ।
త్రైలోక్యే చ మహాదేవి సున్దర్యః కామమోహితాః ॥ ౧౧ ॥

ముగ్ధాః స్వయం సమాయాన్తి వైష్ణవం చ భజన్తి తాః ।
రోగీ రోగాత్ ప్రముచ్యేత బద్ధో ముచ్యేత బన్ధనాత్ ॥ ౧౨ ॥

గుర్విణీ జనయేత్పుత్రం కన్యా విన్దతి సత్పతిమ్ । var గర్భిణీ
రాజానో వశ్యతాం యాన్తి కిం పునః క్షుద్రమానవాః ॥ ౧౩ ॥

సహస్రనామశ్రవణాత్ పఠనాత్ పూజనాత్ ప్రియే ।
ధారణాత్ సర్వమాప్నోతి వైష్ణవో నాత్ర సంశయః ॥ ౧౪ ॥

వంశీవటే చాన్యవటే తథా పిప్పలకేఽథ వా ।
కదమ్బపాదపతలే గోపాలమూర్తిసంనిధౌ ॥ ౧౫।
యః పఠేద్వైష్ణవో నిత్యం స యాతి హరిమన్దిరమ్ ।
కృష్ణేనోక్తం రాధికాయై మయా ప్రోక్తం తథా శివే ॥ ౧౬ ॥

నారదాయ మయా ప్రోక్తం నారదేన ప్రకాశితమ్ ।
మయా తుభ్యం వరారోహే ప్రోక్తమేతత్సుదుర్లభమ్ ॥ ౧౭ ॥

గోపనీయం ప్రయత్నేన న ప్రకాశ్యం కథంచన ।
శఠాయ పాపినే చైవ లమ్పటాయ విశేషతః ॥ ౧౮ ॥

న దాతవ్యం న దాతవ్యం న దాతవ్యం కదాచన ।
దేయం శిష్యాయ శాన్తాయ విష్ణుభక్తిరతాయ చ ॥ ౧౯ ॥

గోదానబ్రహ్మయజ్ఞాదేర్వాజపేయశతస్య చ ।
అశ్వమేధసహస్రస్య ఫలం పాఠే భవేత్ ధ్రువమ్ ॥ ౨౦ ॥

మోహనం స్తమ్భనం చైవ మారణోచ్చాటనాదికమ్ ।
యద్యద్వాఞ్ఛతి చిత్తేన తత్తత్ప్రాప్నోతి వైష్ణవః ॥ ౨౧ ॥

ఏకాదశ్యాం నరః స్నాత్వా సుగన్ధిద్రవ్యతైలకైః ।
ఆహారం బ్రాహ్మణే దత్త్వా దక్షిణాం స్వర్ణభూషణమ్ ॥ ౨౨ ॥

తత ఆరమ్భకర్తాస్య సర్వం ప్రాప్నోతి మానవః ।
శతావృత్తం సహస్రం చ యః పఠేద్వైష్ణవో జనః ॥ ౨౩ ॥

శ్రీవృన్దావనచన్ద్రస్య ప్రసాదాత్సర్వమాప్నుయాత్ ।
యద్గృహే పుస్తకం దేవి పూజితం చైవ తిష్ఠతి ॥ ౨౪ ॥

న మారీ న చ దుర్భిక్షం నోపసర్గభయం క్వచిత్ ।
సర్పాద్యా భూతయక్షాద్యా నశ్యన్తే నాత్ర సంశయః ॥ ౨౫ ॥

శ్రీగోపాలో మహాదేవి వసేత్తస్య గృహే సదా ।
గృహే యత్ర సహస్రం చ నామ్నాం తిష్ఠతి పూజితమ్ ॥ ౨౬ ॥

॥ ఓం తత్సదితి శ్రీసమ్మోహనతన్త్రే పార్వతీశ్వరసంవాదే
గోపాలసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

శ్రీరాధారమణః కృష్ణః గుణరత్నైస్సుగుమ్ఫితామ్ ।
స్వీకృత్యేమాం మితాం మాలాం స నో విష్ణుః ప్రసీదతు ॥

Addendum for prayers

శ్రీ గోపాలసహస్రనామ శాపవిమోచనమహామన్త్రమ్

ఓం అస్య శ్రీగోపాలసహస్రనామ శాపవిమోచనమహామన్త్రస్య వామదేవఋషిః ।
శ్రీగోపాలో దేవతా పఙ్క్తిః ఛన్దః ।
శ్రీ సదాశివవాక్య శాపవిమోచనార్థం జపే వినియోగః ।
ఋష్యాదిన్యాసః
వామదేవ ఋషయే నమః శిరసి ।
గోపాల దేవతాయై నమః హృదయే ।
పఙ్క్తి ఛన్దసే నమః ముఖే ।
సదాశివవాక్య శాపవిముక్త్యర్థం నమః సర్వాఙ్గే ॥

అథ కరాదిన్యాసః
ఓం ఐం అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః ॥

ఓం క్లీం తర్జనీభ్యాం నమః ॥

ఓం హ్రీం మధ్యమాభ్యాం నమః ॥

ఓం శ్రీం అనామికాభ్యాం నమః ॥

ఓం వామదేవాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ॥

ఓం నమః స్వాహా కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ॥

అథ హృదయాదిన్యాసః
ఓం ఐం హృదయాయ నమః ॥

ఓం క్లీం శిరసి స్వాహా ॥

ఓం హ్రీం శిఖాయై వషట్ ॥

ఓం శ్రీం కవచాయ హుమ్ ॥

ఓం వామదేవాయ నేత్రస్త్రయాయ వౌషట్ ॥

ఓం నమః స్వాహా అస్త్రాయ ఫట్ ॥

అథ ధ్యానమ్
ఓం ధ్యాయేద్దేవం గుణాతీతం పీతకౌశేయవాససమ్ ।
ప్రసన్నం చారువదనం చ నిర్గుణం శ్రీపతిం ప్రభుమ్ ॥

మన్త్రః
ఓం ఐం క్లీం హ్రీం శ్రీం వామదేవాయ నమః (స్వాహా)।

Also Read 1000 Names of Sri Krishna:

1000 Names of Sri Gopala | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Gopala | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top