Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Gopala | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Gopala Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ-
ಕೈಲಾಸಶಿಖರೇ ರಮ್ಯೇ ಗೌರೀ ಪೃಚ್ಛತಿ ಶಂಕರಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಖಿಲನಾಥಸ್ತ್ವಂ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಕಾರಕಃ ॥ 1 ॥

ತ್ವಮೇವ ಪೂಜ್ಯಸೇ ಲೋಕೈರ್ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಸುರಾದಿಭಿಃ ।
ನಿತ್ಯಂ ಪಠಸಿ ದೇವೇಶ ಕಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹೇಶ್ವರ ॥ 2 ॥

ಆಶ್ಚರ್ಯಮಿದಮಾಖ್ಯಾನಂ ಜಾಯತೇ ಮಯಿ ಶಂಕರ ।
ತತ್ಪ್ರಾಣೇಶ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞ ಸಂಶಯಂ ಛಿನ್ಧಿ ಮೇ ಪ್ರಭೋ ॥ 3 ॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ-
ಧನ್ಯಾಸಿ ಕೃತಪುಣ್ಯಾಸಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೇ ।
ರಹಸ್ಯಾತಿರಹಸ್ಯಂ ಚ ಯತ್ಪೃಚ್ಛಸಿ ವರಾನನೇ ॥ 4 ॥

ಸ್ತ್ರೀಸ್ವಭಾವಾನ್ಮಹಾದೇವಿ ಪುನಸ್ತ್ವಂ ಪರಿಪೃಚ್ಛಸಿ ।
ಗೋಪನೀಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ॥ 5 ॥

ದತ್ತೇ ಚ ಸಿದ್ಧಿಹಾನಿಃ ಸ್ಯಾತ್ತಸ್ಮಾದ್ಯತ್ನೇನ ಗೋಪಯೇತ್ ।
ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಂ ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಮ್ ॥ 6 ॥

ಧನರತ್ನೌಘಮಾಣಿಕ್ಯಂ ತುರಂಗಂ ಚ ಗಜಾದಿಕಮ್ ।
ದದಾತಿ ಸ್ಮರಣಾದೇವ ಮಹಾಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಕಮ್ ॥ 7 ॥

ತತ್ತೇಽಹಂ ಸಮ್ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೃಣುಷ್ವಾವಹಿತಾ ಪ್ರಿಯೇ ।
ಯೋಽಸೌ ನಿರಂಜನೋ ದೇವಃ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪೀ ಜನಾರ್ದನಃ ॥ 8 ॥

ಸಂಸಾರಸಾಗರೋತ್ತಾರಕಾರಣಾಯ ನೃಣಾಮ್ ಸದಾ ।
ಶ್ರೀರಂಗಾದಿಕರೂಪೇಣ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ ॥ 9 ॥

ತತೋ ಲೋಕಾ ಮಹಾಮೂಢಾ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿವಿವರ್ಜಿತಾಃ ।
ನಿಶ್ಚಯಂ ನಾಧಿಗಚ್ಛನ್ತಿ ಪುನರ್ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಃ ॥ 10 ॥

ನಿರಂಜನೋ ನಿರಾಕಾರೋ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಪ್ರೀತಿಕಾಮದಃ ।
ವೃನ್ದಾವನವಿಹಾರಾಯ ಗೋಪಾಲಂ ರೂಪಮುದ್ವಹನ್ ॥ 11 ॥

ಮುರಲೀವಾದನಾಧಾರೀ ರಾಧಾಯೈ ಪ್ರೀತಿಮಾವಹನ್ ।
ಅಂಶಾಂಶೇಭ್ಯಃ ಸಮುನ್ಮೀಲ್ಯ ಪೂರ್ಣರೂಪಕಲಾಯುತಃ ॥ 12 ॥

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚನ್ದ್ರೋ ಭಗವಾನ್ ನನ್ದಗೋಪವರೋದ್ಯತಃ ।
ಧರಣೀರೂಪಿಣೀಮಾತೃಯಶೋದಾನನ್ದದಾಯಕಃ ॥ 13 ॥

ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಯಾಚಿತೋ ನಾಥೋ ದೇವಕ್ಯಾಂ ವಸುದೇವತಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣಾಽಭ್ಯರ್ಥಿತೋ ದೇವೋ ದೇವೈರಪಿ ಸುರೇಶ್ವರಿ ॥ 14 ॥

ಜಾತೋಽವನ್ಯಾಂ ಮುಕುನ್ದೋಽಪಿ ಮುರಲೋವೇದರೇಚಿಕಾ ।
ತಯಾ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ವಚಃ ಕೃತ್ವಾ ತತೋ ಜಾತೋ ಮಹೀತಲೇ ॥ 15 ॥

ಸಂಸಾರಸಾರಸರ್ವಸ್ವಂ ಶ್ಯಾಮಲಂ ಮಹದುಜ್ಜ್ವಲಮ್ ।
ಏತಜ್ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವೇದ್ಯಂ ಚಿನ್ತಯಾಮಿ ಸನಾತನಮ್ ॥ 16 ॥

ಗೌರತೇಜೋ ವಿನಾ ಯಸ್ತು ಶ್ಯಾಮತೇಜಸ್ಸಮರ್ಚಯೇತ್ ।
ಜಪೇದ್ವಾ ಧ್ಯಾಯತೇ ವಾಪಿ ಸ ಭವೇತ್ ಪಾತಕೀ ಶಿವೇ ॥ 17 ॥

ಸ ಬ್ರಹ್ಮಹಾ ಸುರಾಪೀ ಚ ಸ್ವರ್ಣಸ್ತೇಯೀ ಚ ಪಂಚಮಃ ।
ಏತೈರ್ದೋಷೈರ್ವಿಲಿಪ್ಯೇತ ತೇಜೋಭೇದಾನ್ಮಹೀಶ್ವರಿ ॥ 18 ॥

ತಸ್ಮಾಜ್ಜ್ಯೋತಿರಭೂದ್ ದ್ವೇಧಾ ರಾಧಾಮಾಧವರೂಪಕಮ್ ।
ತಸ್ಮಾದಿದಂ ಮಹಾದೇವಿ ಗೋಪಾಲೇನೈವ ಭಾಷಿತಮ್ ॥ 19 ॥

ದುರ್ವಾಸಸೋ ಮುನೇರ್ಮೋಹೇ ಕಾರ್ತಿಕ್ಯಾಂ ರಾಸಮಂಡಲೇ ।
ತತಃ ಪೃಷ್ಟವತೀ ರಾಧಾ ಸನ್ದೇಹಭೇದಮಾತ್ಮನಃ ॥ 20 ॥

ನಿರಂಜನಾತ್ಸಮುತ್ಪನ್ನಂ ಮಯಾಽಧೀತಂ ಜಗನ್ಮಯಿ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೇನ ತತಃ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ರಾಧಾಯೈ ನಾರದಾಯ ಚ ॥ 21 ॥

ತತೋ ನಾರದತಸ್ಸರ್ವೇ ವಿರಲಾ ವೈಷ್ಣವಾ ಜನಾಃ ।
ಕಲೌ ಜಾನನ್ತಿ ದೇವೇಶಿ ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ॥ 22 ॥

ಶಠಾಯ ಕೃಪಣಾಯಾಥ ದಾಮ್ಭಿಕಾಯ ಸುರೇಶ್ವರಿ ।
ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಮವಾಪ್ನೋತಿ ತಸ್ಮಾದ್ಯತ್ನೇನ ಗೋಪಯೇತ್ ॥ 23 ॥

ಪಾಠ ಕರನೇ ಕೀ ವಿಧಿ
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀನಾರದ ಋಷಿಃ ।
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ । ಶ್ರೀಗೋಪಾಲೋ ದೇವತಾ । ಕಾಮೋ ಬೀಜಮ್ । ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿಃ ।
ಚನ್ದ್ರಃ ಕೀಲಕಮ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚನ್ದ್ರ ಭಕ್ತಿರೂಪಫಲಪ್ರಾಪ್ತಯೇ
ಶ್ರೀಗೋಪಾಲಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಯಾ ಇಸತರಹ ಕರೇಂ ಪಾಠ
ಓಂ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಬೀಜಮ್ । ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ ।
ಶ್ರೀವೃನ್ದಾವನನಿವಾಸಃ ಕೀಲಕಮ್ ।
ಶ್ರೀರಾಧಾಪ್ರಿಯಪರಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಮನ್ತ್ರಃ ।
ಧರ್ಮಾದಿಚತುರ್ವಿಧಪುರುಷಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಅಥ ಕರಾದಿನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಕ್ಲಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

ಓಂ ಕ್ಲೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

ಓಂ ಕ್ಲೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

ಓಂ ಕ್ಲೌಂ ಕನಿಷ್ಟಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

ಓಂ ಕ್ಲಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

ಅಥ ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಕ್ಲಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ॥

ಓಂ ಕ್ಲೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ॥

ಓಂ ಕ್ಲೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಂ ॥

ಓಂ ಕ್ಲೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ॥

ಓಂ ಕ್ಲಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ॥

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್

ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಂ ಲಲಾಟಪಟಲೇ ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲೇ ಕೌಸ್ತುಭಂ
ನಾಸಾಗ್ರೇವರಮೌಕ್ತಿಕಂ ಕರತಲೇ ವೇಣುಂ ಕರೇ ಕಂಕಣಮ್ ॥

ಸರ್ವಾಂಗೇ ಹರಿಚನ್ದನಂ ಸುಲಲಿತಂ ಕಂಠೇ ಚ ಮುಕ್ತಾವಲಿಮ್
ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಪರಿವೇಷ್ಟಿತೋ ವಿಜಯತೇ ಗೋಪಾಲಚೂಡ़ಾಮಣಿಃ ॥ 1 ॥

ಫುಲ್ಲೇನ್ದೀವರಕಾನ್ತಿಮಿನ್ದುವದನಂ ಬರ್ಹಾವತಂಸಪ್ರಿಯಂ
ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಮುದಾರಕೌಸ್ತುಭಧರಂ ಪೀತಾಮ್ಬರಂ ಸುನ್ದರಮ್ ॥

ಗೋಪೀನಾಂ ನಯನೋತ್ಪಲಾರ್ಚಿತತನುಂ ಗೋಗೋಪಸಂಘಾವೃತಂ
ಗೋವಿನ್ದಂ ಕಲವೇಣುವಾದನಪರಂ ದಿವ್ಯಾಂಗಭೂಷಂ ಭಜೇ ॥ 2 ॥

ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಆರಮ್ಭ-

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ದೇವಃ ಕಾಮದೇವಃ ಕಾಮಬೀಜಶಿರೋಮಣಿಃ ।
ಶ್ರೀಗೋಪಾಲೋ ಮಹೀಪಾಲೋ ಸರ್ವವೇದಾನ್ತಪಾರಗಃ ॥ 1 ॥ var ಸರ್ವವೇದಾಂಗಪಾರಗಃ
ಕೃಷ್ಣಃ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷಃ ಪುಂಡರೀಕಃ ಸನಾತನಃ । var ಧರಣೀಪಾಲಕೋಧನ್ಯಃ
ಗೋಪತಿರ್ಭೂಪತಿಃ ಶಾಸ್ತಾ ಪ್ರಹರ್ತಾ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಃ ॥ 2 ॥

ಆದಿಕರ್ತಾ ಮಹಾಕರ್ತಾ ಮಹಾಕಾಲಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ।
ಜಗಜ್ಜೀವೋ ಜಗದ್ಧಾತಾ ಜಗದ್ಭರ್ತಾ ಜಗದ್ವಸುಃ ॥ 3 ॥

ಮತ್ಸ್ಯೋ ಭೀಮಃ ಕುಹೂಭರ್ತಾ ಹರ್ತಾ ವಾರಾಹಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ।
ನಾರಾಯಣೋ ಹೃಷೀಕೇಶೋ ಗೋವಿನ್ದೋ ಗರುಡಧ್ವಜಃ ॥ 4 ॥

ಗೋಕುಲೇನ್ದ್ರೋ ಮಹೀಚನ್ದ್ರಃ ಶರ್ವರೀಪ್ರಿಯಕಾರಕಃ ।
ಕಮಲಾಮುಖಲೋಲಾಕ್ಷಃ ಪುಂಡರೀಕಃ ಶುಭಾವಹಃ ॥ 5 ॥

ದುರ್ವಾಸಾಃ ಕಪಿಲೋ ಭೌಮಃ ಸಿನ್ಧುಸಾಗರಸಂಗಮಃ ।
ಗೋವಿನ್ದೋ ಗೋಪತಿರ್ಗೋಪಃ ಕಾಲಿನ್ದೀಪ್ರೇಮಪೂರಕಃ ॥ 6 ॥

ಗೋಪಸ್ವಾಮೀ ಗೋಕುಲೇನ್ದ್ರೋ ಗೋವರ್ಧನವರಪ್ರದಃ ।
ನನ್ದಾದಿಗೋಕುಲತ್ರಾತಾ ದಾತಾ ದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜನಃ ॥ 7 ॥

ಸರ್ವಮಂಗಲದಾತಾ ಚ ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಆದಿಕರ್ತಾ ಮಹೀಭರ್ತಾ ಸರ್ವಸಾಗರಸಿನ್ಧುಜಃ ॥ 8 ॥

ಗಜಗಾಮೀ ಗಜೋದ್ಧಾರೀ ಕಾಮೀ ಕಾಮಕಲಾನಿಧಿಃ ।
ಕಲಂಕರಹಿತಶ್ಚನ್ದ್ರೋ ಬಿಮ್ಬಾಸ್ಯೋ ಬಿಮ್ಬಸತ್ತಮಃ ॥ 9 ॥

ಮಾಲಾಕಾರಃ ಕೃಪಾಕಾರಃ ಕೋಕಿಲಸ್ವರಭೂಷಣಃ ।
ರಾಮೋ ನೀಲಾಮ್ಬರೋ ದೇವೋ ಹಲೀ ದುರ್ದಮಮರ್ದನಃ ॥ 10 ॥

ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಪುರೀಭೇತ್ತಾ ಮಹಾಮಾರೀವಿನಾಶನಃ ।
ಶಿವಃ ಶಿವತಮೋ ಭೇತ್ತಾ ಬಲಾರಾತಿಪ್ರಪೂಜಕಃ ॥ 11 ॥

ಕುಮಾರೀವರದಾಯೀ ಚ ವರೇಣ್ಯೋ ಮೀನಕೇತನಃ ।
ನರೋ ನಾರಾಯಣೋ ಧೀರೋ ರಾಧಾಪತಿರುದಾರಧೀಃ ॥ 12 ॥

ಶ್ರೀಪತಿಃ ಶ್ರೀನಿಧಿಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಾಪತಿಃ ಪ್ರತಿರಾಜಹಾ ।
ವೃನ್ದಾಪತಿಃ ಕುಲಗ್ರಾಮೀ ಧಾಮೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಸನಾತನಃ ॥ 13 ॥

ರೇವತೀರಮಣೋ ರಾಮಃ ಪ್ರಿಯಶ್ಚಂಚಲಲೋಚನಃ ।
ರಾಮಾಯಣಶರೀರೋಽಯಂ ರಾಮೋ ರಾಮಃ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಃ ॥ 14 ॥

ಶರ್ವರಃ ಶರ್ವರೀ ಶರ್ವಃ ಸರ್ವತ್ರ ಶುಭದಾಯಕಃ ।
ರಾಧಾರಾಧಯಿತಾರಾಧೀ ರಾಧಾಚಿತ್ತಪ್ರಮೋದಕಃ ॥ 15 ॥

ರಾಧಾರತಿಸುಖೋಪೇತಃ ರಾಧಾಮೋಹನತತ್ಪರಃ ।
ರಾಧಾವಶೀಕರೋ ರಾಧಾಹೃದಯಾಮ್ಭೋಜಷಟ್ಪದಃ ॥ 16 ॥

ರಾಧಾಲಿಂಗನಸಮ್ಮೋಹಃ ರಾಧಾನರ್ತನಕೌತುಕಃ ।
ರಾಧಾಸಂಜಾತಸಮ್ಪ್ರೀತೋ ರಾಧಾಕಾಮ್ಯಫಲಪ್ರದಃ ॥ 17 ॥

ವೃನ್ದಾಪತಿಃ ಕೋಶನಿಧಿಃ ಕೋಕಶೋಕವಿನಾಶನಃ ।
ಚನ್ದ್ರಾಪತಿಃ ಚನ್ದ್ರಪತಿಃ ಚಂಡಕೋದಂಡಭಂಜನಃ ॥ 18 ॥

ರಾಮೋ ದಾಶರಥೀ ರಾಮಃ ಭೃಗುವಂಶಸಮುದ್ಭವಃ ।
ಆತ್ಮಾರಾಮೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ಮೋಹೋ ಮೋಹಾನ್ಧಭಂಜನಃ ॥ 19 ॥

ವೃಷಭಾನುಭವೋ ಭಾವಃ ಕಾಶ್ಯಪಿಃ ಕರುಣಾನಿಧಿಃ ।
ಕೋಲಾಹಲೋ ಹಲೀ ಹಾಲೀ ಹೇಲೀ ಹಲಧರಪ್ರಿಯಃ ॥ 20 ॥

ರಾಧಾಮುಖಾಬ್ಜಮಾರ್ತಾಂಡಃ ಭಾಸ್ಕರೋ ರವಿಜಾ ವಿಧುಃ ।
ವಿಧಿರ್ವಿಧಾತಾ ವರುಣೋ ವಾರುಣೋ ವಾರುಣೀಪ್ರಿಯಃ ॥ 21 ॥

ರೋಹಿಣೀಹೃದಯಾನನ್ದೋ ವಸುದೇವಾತ್ಮಜೋ ಬಲೀ ।
ನೀಲಾಮ್ಬರೋ ರೌಹಿಣೇಯೋ ಜರಾಸನ್ಧವಧೋಽಮಲಃ ॥ 22 ॥

ನಾಗೋ ನವಾಮ್ಭೋ ವಿರುದೋ ವೀರಹಾ ವರದೋ ಬಲೀ ।
ಗೋಪಥೋ ವಿಜಯೀ ವಿದ್ವಾನ್ ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಃ ಸನಾತನಃ ॥ 23 ॥

ಪರಶುರಾಮವಚೋಗ್ರಾಹೀ ವರಗ್ರಾಹೀ ಶೃಗಾಲಹಾ ।
ದಮಘೋಷೋಪದೇಷ್ಟಾ ಚ ರಥಗ್ರಾಹೀ ಸುದರ್ಶನಃ ॥ 24 ॥

ವೀರಪತ್ನೀಯಶಸ್ತ್ರಾತಾ ಜರಾವ್ಯಾಧಿವಿಘಾತಕಃ ।
ದ್ವಾರಕಾವಾಸತತ್ತ್ವಜ್ಞಃ ಹುತಾಶನವರಪ್ರದಃ ॥ 25 ॥

ಯಮುನಾವೇಗಸಂಹಾರೀ ನೀಲಾಮ್ಬರಧರಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ವಿಭುಃ ಶರಾಸನೋ ಧನ್ವೀ ಗಣೇಶೋ ಗಣನಾಯಕಃ ॥ 26 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ಲಕ್ಷಣೋ ಲಕ್ಷ್ಯೋ ರಕ್ಷೋವಂಶವಿನಾಶನಃ ।
ವಾಮನೋ ವಾಮನೀಭೂತೋಽವಾಮನೋ ವಾಮನಾರುಹಃ ॥ 27 ॥

ಯಶೋದಾನನ್ದನಃ ಕರ್ತ್ತಾ ಯಮಲಾರ್ಜುನಮುಕ್ತಿದಃ ।
ಉಲೂಖಲೀ ಮಹಾಮಾನೀ ದಾಮಬದ್ಧಾಹ್ವಯೀ ಶಮೀ ॥ 28 ॥

ಭಕ್ತಾನುಕಾರೀ ಭಗವಾನ್ ಕೇಶವೋ ಬಲಧಾರಕಃ ।
ಕೇಶಿಹಾ ಮಧುಹಾ ಮೋಹೀ ವೃಷಾಸುರವಿಘಾತಕಃ ॥ 29 ॥

ಅಘಾಸುರವಿನಾಶೀ ಚ ಪೂತನಾಮೋಕ್ಷದಾಯಕಃ ।
ಕುಬ್ಜಾವಿನೋದೀ ಭಗವಾನ್ ಕಂಸಮೃತ್ಯುರ್ಮಹಾಮಖೀ ॥ 30।
ಅಶ್ವಮೇಧೋ ವಾಜಪೇಯೋ ಗೋಮೇಧೋ ನರಮೇಧವಾನ್ ।
ಕನ್ದರ್ಪಕೋಟಿಲಾವಣ್ಯಶ್ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿಸುಶೀತಲಃ ॥ 31 ॥

ರವಿಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶೋ ವಾಯುಕೋಟಿಮಹಾಬಲಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕರ್ತಾ ಚ ಕಮಲಾವಾಂಛಿತಪ್ರದಃ ॥ 32 ॥

ಕಮಲಾ ಕಮಲಾಕ್ಷಶ್ಚ ಕಮಲಾಮುಖಲೋಲುಪಃ ।
ಕಮಲಾವ್ರತಧಾರೀ ಚ ಕಮಲಾಭಃ ಪುರನ್ದರಃ ॥ 33 ॥

ಸೌಭಾಗ್ಯಾಧಿಕಚಿತ್ತೋಽಯಂ ಮಹಾಮಾಯೀ ಮದೋತ್ಕಟಃ ।
ತಾರಕಾರಿಃ ಸುರತ್ರಾತಾ ಮಾರೀಚಕ್ಷೋಭಕಾರಕಃ ॥ 34 ॥

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯೋ ದಾನ್ತೋ ರಾಮೋ ರಾಜೀವಲೋಚನಃ ।
ಲಂಕಾಧಿಪಕುಲಧ್ವಂಸೀ ವಿಭೀಷಣವರಪ್ರದಃ ॥ 35 ॥

ಸೀತಾನನ್ದಕರೋ ರಾಮೋ ವೀರೋ ವಾರಿಧಿಬನ್ಧನಃ ।
ಖರದೂಷಣಸಂಹಾರೀ ಸಾಕೇತಪುರವಾಸವಾನ್ ॥ 36 ॥

ಚನ್ದ್ರಾವಲೀಪತಿಃ ಕೂಲಃ ಕೇಶಿಕಂಸವಧೋಽಮಲಃ ।
ಮಾಧವೋ ಮಧುಹಾ ಮಾಧ್ವೀ ಮಾಧ್ವೀಕೋ ಮಾಧವೋ ವಿಧುಃ ॥ 37 ॥

ಮುಂಜಾಟವೀಗಾಹಮಾನಃ ಧೇನುಕಾರಿರ್ಧರಾತ್ಮಜಃ ।
ವಂಶೀವಟವಿಹಾರೀ ಚ ಗೋವರ್ಧನವನಾಶ್ರಯಃ ॥ 38 ॥

ತಥಾ ತಾಲವನೋದ್ದೇಶೀ ಭಾಂಡೀರವನಶಂಖಹಾ ।
ತೃಣಾವರ್ತಕೃಪಾಕಾರೀ ವೃಷಭಾನುಸುತಾಪತಿಃ ॥ 39 ॥

ರಾಧಾಪ್ರಾಣಸಮೋ ರಾಧಾವದನಾಬ್ಜಮಧುವ್ರತಃ ।
ಗೋಪೀರಂಜನದೈವಜ್ಞಃ ಲೀಲಾಕಮಲಪೂಜಿತಃ ॥ 40 ॥

ಕ್ರೀಡಾಕಮಲಸನ್ದೋಹಃ ಗೋಪಿಕಾಪ್ರೀತಿರಂಜನಃ ।
ರಂಜಕೋ ರಂಜನೋ ರಂಗೋ ರಂಗೀ ರಂಗಮಹೀರುಹಃ ॥ 41 ॥

ಕಾಮಃ ಕಾಮಾರಿಭಕ್ತೋಽಯಂ ಪುರಾಣಪುರುಷಃ ಕವಿಃ ।
ನಾರದೋ ದೇವಲೋ ಭೀಮೋ ಬಾಲೋ ಬಾಲಮುಖಾಮ್ಬುಜಃ ॥ 42 ॥

ಅಮ್ಬುಜೋ ಬ್ರಹ್ಮಸಾಕ್ಷೀ ಚ ಯೋಗೀ ದತ್ತವರೋ ಮುನಿಃ ।
ಋಷಭಃ ಪರ್ವತೋ ಗ್ರಾಮೋ ನದೀಪವನವಲ್ಲಭಃ ॥ 43 ॥

ಪದ್ಮನಾಭಃ ಸುರಜ್ಯೇಷ್ಠೀ ಬ್ರಹ್ಮಾ ರುದ್ರೋಽಹಿಭೂಷಿತಃ ।
ಗಣಾನಾಂ ತ್ರಾಣಕರ್ತಾ ಚ ಗಣೇಶೋ ಗ್ರಹಿಲೋ ಗ್ರಹೀ ॥ 44 ॥

ಗಣಾಶ್ರಯೋ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಕ್ರೋಡೀಕೃತಜಗತ್ತ್ರಯಃ ।
ಯಾದವೇನ್ದ್ರೋ ದ್ವಾರಕೇನ್ದ್ರೋ ಮಥುರಾವಲ್ಲಭೋ ಧುರೀ ॥ 45 ॥

ಭ್ರಮರಃ ಕುನ್ತಲೀ ಕುನ್ತೀಸುತರಕ್ಷೋ ಮಹಾಮಖೀ ।
ಯಮುನಾವರದಾತಾ ಚ ಕಾಶ್ಯಪಸ್ಯ ವರಪ್ರದಃ ॥ 46 ॥

ಶಂಖಚೂಡವಧೋದ್ದಾಮೋ ಗೋಪೀರಕ್ಷಣತತ್ಪರಃ ।
ಪಾಂಚಜನ್ಯಕರೋ ರಾಮೀ ತ್ರಿರಾಮೀ ವನಜೋ ಜಯಃ ॥ 47 ॥

ಫಾಲ್ಗುನಃ ಫಾಲ್ಗುನಸಖೋ ವಿರಾಧವಧಕಾರಕಃ ।
ರುಕ್ಮಿಣೀಪ್ರಾಣನಾಥಶ್ಚ ಸತ್ಯಭಾಮಾಪ್ರಿಯಂಕರಃ ॥ 48 ॥

ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷೋ ಮಹಾವೃಕ್ಷಃ ದಾನವೃಕ್ಷೋ ಮಹಾಫಲಃ ।
ಅಂಕುಶೋ ಭೂಸುರೋ ಭಾವೋ ಭ್ರಾಮಕೋ ಭಾಮಕೋ ಹರಿಃ ॥ 49 ॥

ಸರಲಃ ಶಾಶ್ವತೋ ವೀರೋ ಯದುವಂಶೀ ಶಿವಾತ್ಮಕಃ ।
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೋ ಬಲಕರ್ತಾ ಚ ಪ್ರಹರ್ತಾ ದೈತ್ಯಹಾ ಪ್ರಭುಃ ॥ 50 ॥

ಮಹಾಧನೀ ಮಹಾವೀರೋ ವನಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಃ ।
ತುಲಸೀದಾಮಶೋಭಾಢ್ಯೋ ಜಾಲನ್ಧರವಿನಾಶನಃ ॥ 51 ॥

ಶೂರಃ ಸೂರ್ಯೋ ಮೃತಂಡಶ್ಚ ಭಾಸ್ಕರೋ ವಿಶ್ವಪೂಜಿತಃ ।
ರವಿಸ್ತಮೋಹಾ ವಹ್ನಿಶ್ಚ ಬಾಡವೋ ವಡವಾನಲಃ ॥ 52 ॥

ದೈತ್ಯದರ್ಪವಿನಾಶೀ ಚ ಗರುಡೋ ಗರುಡಾಗ್ರಜಃ ।
ಗೋಪೀನಾಥೋ ಮಹಾನಾಥೋ ವೃನ್ದಾನಾಥೋಽವಿರೋಧಕಃ ॥ 53 ॥

ಪ್ರಪಂಚೀ ಪಂಚರೂಪಶ್ಚ ಲತಾಗುಲ್ಮಶ್ಚ ಗೋಪತಿಃ ।
ಗಂಗಾ ಚ ಯಮುನಾರೂಪೋ ಗೋದಾ ವೇತ್ರವತೀ ತಥಾ ॥ 54 ॥

ಕಾವೇರೀ ನರ್ಮದಾ ತಾಪ್ತೀ ಗಂಡಕೀ ಸರಯೂಸ್ತಥಾ ।
ರಾಜಸಸ್ತಾಮಸಸ್ಸತ್ತ್ವೀ ಸರ್ವಾಂಗೀ ಸರ್ವಲೋಚನಃ ॥ 55 ॥

ಸುಧಾಮಯೋಽಮೃತಮಯೋ ಯೋಗಿನೀವಲ್ಲಭಃ ಶಿವಃ ।
ಬುದ್ಧೋ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ವಿಷ್ಣುರ್ಜಿಷ್ಣುಃ ಶಚೀಪತಿಃ ॥ 56 ॥

ವಂಶೀ ವಂಶಧರೋ ಲೋಕಃ ವಿಲೋಕೋ ಮೋಹನಾಶನಃ ।
ರವರಾವೋ ರವೋ ರಾವೋ ಬಲೋ ಬಾಲಬಲಾಹಕಃ ॥ 57 ॥

ಶಿವೋ ರುದ್ರೋ ನಲೋ ನೀಲೋ ಲಾಂಗಲೀ ಲಾಂಗಲಾಶ್ರಯಃ ।
ಪಾರದಃ ಪಾವನೋ ಹಂಸೋ ಹಂಸಾರೂಢೋ ಜಗತ್ಪತಿಃ ॥ 58 ॥

ಮೋಹಿನೀಮೋಹನೋ ಮಾಯೀ ಮಹಾಮಾಯೋ ಮಹಾಮಖೀ ।
ವೃಷೋ ವೃಷಾಕಪಿಃ ಕಾಲಃ ಕಾಲೀದಮನಕಾರಕಃ ॥ 59 ॥

ಕುಬ್ಜಾಭಾಗ್ಯಪ್ರದೋ ವೀರಃ ರಜಕಕ್ಷಯಕಾರಕಃ ।
ಕೋಮಲೋ ವಾರುಣೋ ರಾಜಾ ಜಲಜೋ ಜಲಧಾರಕಃ ॥ 60 ॥

ಹಾರಕಃ ಸರ್ವಪಾಪಘ್ನಃ ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಪಿತಾಮಹಃ ।
ಖಡ್ಗಧಾರೀ ಕೃಪಾಕಾರೀ ರಾಧಾರಮಣಸುನ್ದರಃ ॥ 61 ॥

ದ್ವಾದಶಾರಣ್ಯಸಮ್ಭೋಗೀ ಶೇಷನಾಗಫಣಾಲಯಃ ।
ಕಾಮಃ ಶ್ಯಾಮಃ ಸುಖಶ್ರೀದಃ ಶ್ರೀಪತಿಃ ಶ್ರೀನಿಧಿಃ ಕೃತೀ ॥ 62 ॥

ಹರಿರ್ನಾರಾಯಣೋ ನಾರೋ ನರೋತ್ತಮ ಇಷುಪ್ರಿಯಃ ।
ಗೋಪಾಲೀಚಿತ್ತಹರ್ತಾ ಚ ಕರ್ತ್ತಾ ಸಂಸಾರತಾರಕಃ ॥ 63 ॥

ಆದಿದೇವೋ ಮಹಾದೇವೋ ಗೌರೀಗುರುರನಾಶ್ರಯಃ ।
ಸಾಧುರ್ಮಧುರ್ವಿಧುರ್ಧಾತಾ ತ್ರಾತಾಽಕ್ರೂರಪರಾಯಣಃ ॥ 64 ॥

ರೋಲಮ್ಬೀ ಚ ಹಯಗ್ರೀವೋ ವಾನರಾರಿರ್ವನಾಶ್ರಯಃ ।
ವನಂ ವನೀ ವನಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಮಹಾವನ್ದ್ಯೋ ಮಹಾಮುನಿಃ ॥ 65 ॥

ಸ್ಯಾಮನ್ತಕಮಣಿಪ್ರಾಜ್ಞೋ ವಿಜ್ಞೋ ವಿಘ್ನವಿಘಾತಕಃ ।
ಗೋವರ್ದ್ಧನೋ ವರ್ದ್ಧನೀಯಃ ವರ್ದ್ಧನೋ ವರ್ದ್ಧನಪ್ರಿಯಃ ॥ 66 ॥

ವರ್ದ್ಧನ್ಯೋ ವರ್ದ್ಧನೋ ವರ್ದ್ಧೀ ವಾರ್ದ್ಧಿಷ್ಣುಃ ಸುಮುಖಪ್ರಿಯಃ ।
ವರ್ದ್ಧಿತೋ ವೃದ್ಧಕೋ ವೃದ್ಧೋ ವೃನ್ದಾರಕಜನಪ್ರಿಯಃ ॥ 67 ॥

ಗೋಪಾಲರಮಣೀಭರ್ತಾ ಸಾಮ್ಬಕುಷ್ಠವಿನಾಶಕಃ ।
ರುಕ್ಮಿಣೀಹರಣಃ ಪ್ರೇಮಪ್ರೇಮೀ ಚನ್ದ್ರಾವಲೀಪತಿಃ ॥ 68 ॥

ಶ್ರೀಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವಭರ್ತಾ ಚ ನರೋ ನಾರಾಯಣೋ ಬಲೀ ।
ಗಣೋ ಗಣಪತಿಶ್ಚೈವ ದತ್ತಾತ್ರೇಯೋ ಮಹಾಮುನಿಃ ॥ 69 ॥

ವ್ಯಾಸೋ ನಾರಾಯಣೋ ದಿವ್ಯೋ ಭವ್ಯೋ ಭಾವುಕಧಾರಕಃ ।
ಶ್ವಃಶ್ರೇಯಸಂ ಶಿವಂ ಭದ್ರಂ ಭಾವುಕಂ ಭಾವಿಕಂ ಶುಭಮ್ ॥ 70 ॥

ಶುಭಾತ್ಮಕಃ ಶುಭಃ ಶಾಸ್ತಾ ಪ್ರಶಾಸ್ತಾ ಮೇಘಾನಾದಹಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವೋ ದೀನಾನಾಮುದ್ಧಾರಕರಣಕ್ಷಮಃ ॥ 71 ॥

ಕೃಷ್ಣಃ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಕಮಲಲೋಚನಃ ।
ಕೃಷ್ಣಃ ಕಾಮೀ ಸದಾ ಕೃಷ್ಣಃ ಸಮಸ್ತಪ್ರಿಯಕಾರಕಃ ॥ 72 ॥

ನನ್ದೋ ನನ್ದೀ ಮಹಾನನ್ದೀ ಮಾದೀ ಮಾದನಕಃ ಕಿಲೀ ।
ಮಿಲೀ ಹಿಲೀ ಗಿಲೀ ಗೋಲೀ ಗೋಲೋ ಗೋಲಾಲಯೋ ಗುಲೀ ॥ 73 ॥

ಗುಗ್ಗುಲೀ ಮಾರಕೀ ಶಾಖೀ ವಟಃ ಪಿಪ್ಪಲಕಃ ಕೃತೀ ।
ಮ್ಲೇಚ್ಛಹಾ ಕಾಲಹರ್ತ್ತಾ ಚ ಯಶೋದಾಯಶ ಏವ ಚ ॥ 74 ॥

ಅಚ್ಯುತಃ ಕೇಶವೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಹರಿಃ ಸತ್ಯೋ ಜನಾರ್ದನಃ ।
ಹಂಸೋ ನಾರಾಯಣೋ ಲೀಲೋ ನೀಲೋ ಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಃ ॥ 75 ॥

ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭೋ ರಾಮಃ ವಿರಾಮೋ ವಿಘ್ನನಾಶನಃ ।
ಸಹಭಾನುರ್ಮಹಾಭಾನುಃ ವೀರಬಾಹುರ್ಮಹೋದಧಿಃ ॥ 76 ॥

ಸಮುದ್ರೋಽಬ್ಧಿರಕೂಪಾರಃ ಪಾರಾವಾರಃ ಸರಿತ್ಪತಿಃ ।
ಗೋಕುಲಾನನ್ದಕಾರೀ ಚ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪರಿಪಾಲಕಃ ॥ 77 ॥

ಸದಾರಾಮಃ ಕೃಪಾರಾಮಃ ಮಹಾರಾಮೋ ಧನುರ್ಧರಃ ।
ಪರ್ವತಃ ಪರ್ವತಾಕಾರೋ ಗಯೋ ಗೇಯೋ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಃ ॥ 78 ॥

ಕಮ್ಬಲಾಶ್ವತರೋ ರಾಮೋ ರಾಮಾಯಣಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ದ್ಯೌರ್ದಿವೋ ದಿವಸೋ ದಿವ್ಯೋ ಭವ್ಯೋ ಭಾವಿ ಭಯಾಪಹಃ ॥ 79 ॥

ಪಾರ್ವತೀಭಾಗ್ಯಸಹಿತೋ ಭರ್ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಲಾಸವಾನ್ ।
ವಿಲಾಸೀ ಸಾಹಸೀ ಸರ್ವೀ ಗರ್ವೀ ಗರ್ವಿತಲೋಚನಃ ॥ 80 ॥

ಮುರಾರಿರ್ಲೋಕಧರ್ಮಜ್ಞಃ ಜೀವನೋ ಜೀವನಾನ್ತಕಃ ।
ಯಮೋ ಯಮಾದಿಯಮನೋ ಯಾಮೀ ಯಾಮವಿಧಾಯಕಃ ॥ 81 ॥

ವಸುಲೀ ಪಾಂಸುಲೀ ಪಾಂಸುಃ ಪಾಂಡುರರ್ಜುನವಲ್ಲಭಃ ।
ಲಲಿತಾ ಚನ್ದ್ರಿಕಾಮಾಲೀ ಮಾಲೀ ಮಾಲಾಮ್ಬುಜಾಶ್ರಯಃ ॥ 82 ॥

ಅಮ್ಬುಜಾಕ್ಷೋ ಮಹಾಯಜ್ಞಃ ದಕ್ಷಃ ಚಿನ್ತಾಮಣಿಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ಮಣಿರ್ದಿನಮಣಿಶ್ಚೈವ ಕೇದಾರೋ ಬದರೀಶ್ರಯಃ ॥ 83 ॥

ಬದರೀವನಸಮ್ಪ್ರೀತಃ ವ್ಯಾಸಃ ಸತ್ಯವತೀಸುತಃ ।
ಅಮರಾರಿನಿಹನ್ತಾ ಚ ಸುಧಾಸಿನ್ಧುವಿಧೂದಯಃ ॥ 84 ॥

ಚನ್ದ್ರೋ ರವಿಃ ಶಿವಃ ಶೂಲೀ ಚಕ್ರೀ ಚೈವ ಗದಾಧರಃ ।
ಶ್ರೀಕರ್ತಾ ಶ್ರೀಪತಿಃ ಶ್ರೀದಃ ಶ್ರೀದೇವೋ ದೇವಕೀಸುತಃ ॥ 85 ॥

ಶ್ರೀಪತಿಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಪದ್ಮನಾಭೋ ಜಗತ್ಪತಿಃ ।
ವಾಸುದೇವೋಽಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾ ಕೇಶವೋ ಗರುಡಧ್ವಜಃ ॥ 86 ॥

ನಾರಾಯಣಃ ಪರಂ ಧಾಮ ದೇವದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಚಕ್ರಪಾಣಿಃ ಕಲಾಪೂರ್ಣೋ ವೇದವೇದ್ಯೋ ದಯಾನಿಧಿಃ ॥ 87 ॥

ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಭೂತೇಶೋ ಗೋಪಾಲಃ ಸರ್ವಪಾಲಕಃ ।
ಅನನ್ತೋ ನಿರ್ಗುಣೋ ನಿತ್ಯೋ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ನಿರಂಜನಃ ॥ 88 ॥

ನಿರಾಧಾರೋ ನಿರಾಕಾರಃ ನಿರಾಭಾಸೋ ನಿರಾಶ್ರಯಃ ।
ಪುರುಷಃ ಪ್ರಣವಾತೀತೋ ಮುಕುನ್ದಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ॥ 89 ॥

ಕ್ಷಣಾವನಿಃ ಸಾರ್ವಭೌಮೋ ವೈಕುಂಠೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ।
ವಿಷ್ಣುರ್ದಾಮೋದರಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಮಾಧವೋ ಮಥುರಾಪತಿಃ ॥ 90 ॥

ದೇವಕೀಗರ್ಭಸಮ್ಭೂತೋ ಯಶೋದಾವತ್ಸಲೋ ಹರಿಃ ।
ಶಿವಃ ಸಂಕರ್ಷಣಃ ಶಮ್ಭುರ್ಭೂತನಾಥೋ ದಿವಸ್ಪತಿಃ ॥ 91 ॥

ಅವ್ಯಯಃ ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞಃ ನಿರ್ಮಲೋ ನಿರುಪದ್ರವಃ ।
ನಿರ್ವಾಣನಾಯಕೋ ನಿತ್ಯೋ ನೀಲಜೀಮೂತಸನ್ನಿಭಃ ॥ 92 ॥

ಕಲಾಕ್ಷಯಶ್ಚ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಕಮಲಾರೂಪತತ್ಪರಃ ।
ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಪೀತವಾಸಾ ವಸುದೇವಪ್ರಿಯಾತ್ಮಜಃ ॥ 93 ॥

ನನ್ದಗೋಪಕುಮಾರಾರ್ಯಃ ನವನೀತಾಶನೋ ವಿಭುಃ ।
ಪುರಾಣಪುರುಷಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಶಂಖಪಾಣಿಃ ಸುವಿಕ್ರಮಃ ॥ 94 ॥

ಅನಿರುದ್ಧಶ್ಚಕ್ರರಥಃ ಶಾರ್ಂಗಪಾಣಿಶ್ಚತುರ್ಭುಜಃ ।
ಗದಾಧರಃ ಸುರಾರ್ತಿಘ್ನೋ ಗೋವಿನ್ದೋ ನನ್ದಕಾಯುಧಃ ॥ 95 ॥

ವೃನ್ದಾವನಚರಃ ಶೌರಿರ್ವೇಣುವಾದ್ಯವಿಶಾರದಃ ।
ತೃಣಾವರ್ತಾನ್ತಕೋ ಭೀಮಸಾಹಸೀ ಬಹುವಿಕ್ರಮಃ ॥ 96 ॥

ಶಕಟಾಸುರಸಂಹಾರೀ ಬಕಾಸುರವಿನಾಶನಃ ।
ಧೇನುಕಾಸುರಸಂಹಾರೀ ಪೂತನಾರಿರ್ನೃಕೇಸರೀ ॥ 97 ॥

ಪಿತಾಮಹೋ ಗುರುಸ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾ ಸದಾಶಿವಃ ।
ಅಪ್ರಮೇಯಃ ಪ್ರಭುಃ ಪ್ರಾಜ್ಞೋಽಪ್ರತರ್ಕ್ಯಃ ಸ್ವಪ್ನವರ್ದ್ಧನಃ ॥ 98 ॥

ಧನ್ಯೋ ಮಾನ್ಯೋ ಭವೋ ಭಾವೋ ಧೀರಃ ಶಾನ್ತೋ ಜಗದ್ಗುರುಃ ।
ಅನ್ತರ್ಯಾಮೀಶ್ವರೋ ದಿವ್ಯೋ ದೈವಜ್ಞೋ ದೇವಸಂಸ್ತುತಃ ॥ 99 ॥

ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಯನೋ ಧಾತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾಂಲ್ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜಃ ।
ಧಾತ್ರೀಪತಿರಮೇಯಾತ್ಮಾ ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಪೂಜಿತಃ ॥ 100 ॥

ಲೋಕಸಾಕ್ಷೀ ಜಗಚ್ಚಕ್ಷುಃ ಪುಣ್ಯಚಾರಿತ್ರಕೀರ್ತನಃ ।
ಕೋಟಿಮನ್ಮಥಸೌನ್ದರ್ಯಃ ಜಗನ್ಮೋಹನವಿಗ್ರಹಃ ॥ 101 ॥

ಮನ್ದಸ್ಮಿತಾನನೋ ಗೋಪೋ ಗೋಪಿಕಾಪರಿವೇಷ್ಟಿತಃ ।
ಫುಲ್ಲಾರವಿನ್ದನಯನಃ ಚಾಣೂರಾನ್ಧ್ರನಿಷೂದನಃ ॥ 102 ॥

ಇನ್ದೀವರದಲಶ್ಯಾಮೋ ಬರ್ಹಿಬರ್ಹಾವತಂಸಕಃ ।
ಮುರಲೀನಿನದಾಹ್ಲಾದಃ ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯಾಮ್ಬರಾವೃತಃ ॥ 103 ॥

ಸುಕಪೋಲಯುಗಃ ಸುಭ್ರೂಯುಗಲಃ ಸುಲಲಾಟಕಃ ।
ಕಮ್ಬುಗ್ರೀವೋ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾಂಛುಭಲಕ್ಷಣಃ ॥ 104 ॥

ಪೀನವಕ್ಷಾಶ್ಚತುರ್ಬಾಹುಶ್ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ ।
ಕಲಂಕರಹಿತಃ ಶುದ್ಧಃ ದುಷ್ಟಶತ್ರುನಿಬರ್ಹಣಃ ॥ 105 ॥

ಕಿರೀಟಕುಂಡಲಧರಃ ಕಟಕಾಂಗದಮಂಡಿತಃ ।
ಮುದ್ರಿಕಾಭರಣೋಪೇತಃ ಕಟಿಸೂತ್ರವಿರಾಜಿತಃ ॥ 106 ॥

ಮಂಜೀರರಂಜಿತಪದಃ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಃ ।
ವಿನ್ಯಸ್ತಪಾದಯುಗಲೋ ದಿವ್ಯಮಂಗಲವಿಗ್ರಹಃ ॥ 107 ॥

ಗೋಪಿಕಾನಯನಾನನ್ದಃ ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಃ ।
ಸಮಸ್ತಜಗದಾನನ್ದಃ ಸುನ್ದರೋ ಲೋಕನನ್ದನಃ ॥ 108 ॥

ಯಮುನಾತೀರಸಂಚಾರೀ ರಾಧಾಮನ್ಮಥವೈಭವಃ ।
ಗೋಪನಾರೀಪ್ರಿಯೋ ದಾನ್ತೋ ಗೋಪೀವಸ್ತ್ರಾಪಹಾರಕಃ ॥ 109 ॥

ಶೃಂಗಾರಮೂರ್ತಿಃ ಶ್ರೀಧಾಮಾ ತಾರಕೋ ಮೂಲಕಾರಣಮ್ ।
ಸೃಷ್ಟಿಸಂರಕ್ಷಣೋಪಾಯಃ ಕ್ರೂರಾಸುರವಿಭಂಜನಃ ॥ 110 ॥

ನರಕಾಸುರಸಂಹಾರೀ ಮುರಾರಿರರಿಮರ್ದನಃ ।
ಆದಿತೇಯಪ್ರಿಯೋ ದೈತ್ಯಭೀಕರೋ ಯದುಶೇಖರಃ ॥ 111 ॥

ಜರಾಸನ್ಧಕುಲಧ್ವಂಸೀ ಕಂಸಾರಾತಿಃ ಸುವಿಕ್ರಮಃ ।
ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಃ ಕೀರ್ತನೀಯಃ ಯಾದವೇನ್ದ್ರೋ ಜಗನ್ನುತಃ ॥ 112 ॥

ರುಕ್ಮಿಣೀರಮಣಃ ಸತ್ಯಭಾಮಾಜಾಮ್ಬವತೀಪ್ರಿಯಃ ।
ಮಿತ್ರವಿನ್ದಾನಾಗ್ನಜಿತೀಲಕ್ಷ್ಮಣಾಸಮುಪಾಸಿತಃ ॥ 113 ॥

ಸುಧಾಕರಕುಲೇ ಜಾತೋಽನನ್ತಪ್ರಬಲವಿಕ್ರಮಃ ।
ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯಸಮ್ಪನ್ನೋ ದ್ವಾರಕಾಪತ್ತನೇ ಸ್ಥಿತಃ ॥ 114 ॥

ಭದ್ರಾಸೂರ್ಯಸುತಾನಾಥೋ ಲೀಲಾಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಃ ।
ಸಹಸ್ರಷೋಡಶಸ್ತ್ರೀಶೋ ಭೋಗಮೋಕ್ಷೈಕದಾಯಕಃ ॥ 115 ॥

ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಃ ಸಂವೇದ್ಯೋ ವೈದ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಃ ।
ಗೋವರ್ದ್ಧನಧರೋ ನಾಥಃ ಸರ್ವಜೀವದಯಾಪರಃ ॥ 116 ॥

ಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಾ ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಸುಲಭಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಃ ॥ 117 ॥

ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಸಮ್ಪನ್ನಃ ಪೂರ್ಣಕಾಮೋ ಧುರನ್ಧರಃ ।
ಮಹಾನುಭಾವಃ ಕೈವಲ್ಯದಾಯಕೋ ಲೋಕನಾಯಕಃ ॥ 118 ॥

ಆದಿಮಧ್ಯಾನ್ತರಹಿತಃ ಶುದ್ಧಸಾತ್ತ್ವಿಕವಿಗ್ರಹಃ ।
ಅಸಮಾನಃ ಸಮಸ್ತಾತ್ಮಾ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ ॥ 119 ॥

ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕಾರಣಂ ಸರ್ವಕಾರಣಮ್ ।
ಗಮ್ಭೀರಃ ಸರ್ವಭಾವಜ್ಞಃ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಃ ॥ 120 ॥

ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಃ ಸತ್ಯಸನ್ಧಃ ಸತ್ಯವಾಕ್ ಸತ್ಯವಿಕ್ರಮಃ ।
ಸತ್ಯವ್ರತಃ ಸತ್ಯರತಃ ಸರ್ವಧರ್ಮಪರಾಯಣಃ ॥ 121 ॥

ಆಪನ್ನಾರ್ತಿಪ್ರಶಮನಃ ದ್ರೌಪದೀಮಾನರಕ್ಷಕಃ ।
ಕನ್ದರ್ಪಜನಕಃ ಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಜಗನ್ನಾಟಕವೈಭವಃ ॥ 122 ॥

ಭಕ್ತಿವಶ್ಯೋ ಗುಣಾತೀತಃ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ದಮಘೋಷಸುತದ್ವೇಷೀ ಬಾಣಬಾಹುವಿಖಂಡನಃ ॥ 123 ॥

ಭೀಷ್ಮಭಕ್ತಿಪ್ರದೋ ದಿವ್ಯಃ ಕೌರವಾನ್ವಯನಾಶನಃ ।
ಕೌನ್ತೇಯಪ್ರಿಯಬನ್ಧುಶ್ಚ ಪಾರ್ಥಸ್ಯನ್ದನಸಾರಥಿಃ ॥ 124 ॥

ನಾರಸಿಂಹೋ ಮಹಾವೀರಃ ಸ್ತಮ್ಭಜಾತೋ ಮಹಾಬಲಃ ।
ಪ್ರಹ್ಲಾದವರದಃ ಸತ್ಯೋ ದೇವಪೂಜ್ಯೋಽಭಯಂಕರಃ ॥ 125 ॥

ಉಪೇನ್ದ್ರ ಇನ್ದ್ರಾವರಜೋ ವಾಮನೋ ಬಲಿಬನ್ಧನಃ ।
ಗಜೇನ್ದ್ರವರದಃ ಸ್ವಾಮೀ ಸರ್ವದೇವನಮಸ್ಕೃತಃ ॥ 126 ॥

ಶೇಷಪರ್ಯಂಕಶಯನಃ ವೈನತೇಯರಥೋ ಜಯೀ ।
ಅವ್ಯಾಹತಬಲೈಶ್ವರ್ಯಸಮ್ಪನ್ನಃ ಪೂರ್ಣಮಾನಸಃ ॥ 127 ॥

ಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೋ ಜ್ಞಾನದಾಯಕಃ ।
ಯೋಗಿಹೃತ್ಪಂಕಜಾವಾಸೋ ಯೋಗಮಾಯಾಸಮನ್ವಿತಃ ॥ 128 ॥

ನಾದಬಿನ್ದುಕಲಾತೀತಶ್ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಃ ।
ಸುಷುಮ್ನಾಮಾರ್ಗಸಂಚಾರೀ ದೇಹಸ್ಯಾನ್ತರಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ 129 ॥

ದೇಹೇನ್ದ್ರಿಯಮನಃಪ್ರಾಣಸಾಕ್ಷೀ ಚೇತಃಪ್ರಸಾದಕಃ ।
ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಸರ್ವಗತೋ ದೇಹೀ ಜ್ಞಾನದರ್ಪಣಗೋಚರಃ ॥ 130 ॥

ತತ್ತ್ವತ್ರಯಾತ್ಮಕೋಽವ್ಯಕ್ತಃ ಕುಂಡಲೀ ಸಮುಪಾಶ್ರಿತಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಃ ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞಃ ಶಾನ್ತೋ ದಾನ್ತೋ ಗತಕ್ಲಮಃ ॥ 131 ॥

ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ ಸದಾನನ್ದಃ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾಪ್ರಭುಃ ।
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ॥ 132 ॥

ಸಮಸ್ತಭುವನಾಧಾರಃ ಸಮಸ್ತಪ್ರಾಣರಕ್ಷಕಃ ।
ಸಮಸ್ತಸರ್ವಭಾವಜ್ಞೋ ಗೋಪಿಕಾಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಃ ॥ 133 ॥

ನಿತ್ಯೋತ್ಸವೋ ನಿತ್ಯಸೌಖ್ಯೋ ನಿತ್ಯಶ್ರೀರ್ನಿತ್ಯಮಂಗಲಃ ।
ವ್ಯೂಹಾರ್ಚಿತೋ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಪುರಾಧಿಪಃ ॥ 134 ॥

ಪೂರ್ಣಾನನ್ದಘನೀಭೂತಃ ಗೋಪವೇಷಧರೋ ಹರಿಃ ।
ಕಲಾಪಕುಸುಮಶ್ಯಾಮಃ ಕೋಮಲಃ ಶಾನ್ತವಿಗ್ರಹಃ ॥ 135 ॥

ಗೋಪಾಂಗನಾವೃತೋಽನನ್ತೋ ವೃನ್ದಾವನಸಮಾಶ್ರಯಃ ।
ವೇಣುವಾದರತಃ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ದೇವಾನಾಂ ಹಿತಕಾರಕಃ ॥ 136 ॥

ಬಾಲಕ್ರೀಡಾಸಮಾಸಕ್ತೋ ನವನೀತಸ್ಯ ತಸ್ಕರಃ ।
ಗೋಪಾಲಕಾಮಿನೀಜಾರಶ್ಚೌರಜಾರಶಿಖಾಮಣಿಃ ॥ 137 ॥

ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಾಕಾಶಃ ಪರಾವಾಸಃ ಪರಿಸ್ಫುಟಃ ।
ಅಷ್ಟಾದಶಾಕ್ಷರೋ ಮನ್ತ್ರೋ ವ್ಯಾಪಕೋ ಲೋಕಪಾವನಃ ॥ 138 ॥

ಸಪ್ತಕೋಟಿಮಹಾಮನ್ತ್ರಶೇಖರೋ ದೇವಶೇಖರಃ ।
ವಿಜ್ಞಾನಜ್ಞಾನಸನ್ಧಾನಸ್ತೇಜೋರಾಶಿರ್ಜಗತ್ಪತಿಃ ॥ 139 ॥

ಭಕ್ತಲೋಕಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಭಕ್ತಮನ್ದಾರವಿಗ್ರಹಃ ।
ಭಕ್ತದಾರಿದ್ರ್ಯದಮನೋ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಪ್ರೀತಿದಾಯಕಃ ॥ 140 ॥

ಭಕ್ತಾಧೀನಮನಾಃ ಪೂಜ್ಯಃ ಭಕ್ತಲೋಕಶಿವಂಕರಃ ।
ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಃ ಸರ್ವಭಕ್ತಾಘೌಘನಿಕೃನ್ತನಃ ॥ 141 ॥

ಅಪಾರಕರುಣಾಸಿನ್ಧುರ್ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತತತ್ಪರಃ ॥ 142 ॥

॥ ಇತಿ ಗೋಪಾಲ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

ಫಲಶ್ರುತಿಃ

( ॥ ಗೋಪಾಲಸಹಸ್ರನಾಮ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮ್ ॥)
ಸ್ಮರಣಾತ್ ಪಾಪರಾಶೀನಾಂ ಖಂಡನಂ ಮೃತ್ಯುನಾಶನಮ್ ॥ 1 ॥

ವೈಷ್ಣವಾನಾಂ ಪ್ರಿಯಕರಂ ಮಹಾರೋಗನಿವಾರಣಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಸುರಾಪಾನಂ ಪರಸ್ತ್ರೀಗಮನಂ ತಥಾ ॥ 2 ॥

ಪರದ್ರವ್ಯಾಪಹರಣಂ ಪರದ್ವೇಷಸಮನ್ವಿತಮ್ ।
ಮಾನಸಂ ವಾಚಿಕಂ ಕಾಯಂ ಯತ್ಪಾಪಂ ಪಾಪಸಮ್ಭವಮ್ ॥ 3 ॥

ಸಹಸ್ರನಾಮಪಠನಾತ್ ಸರ್ವಂ ನಶ್ಯತಿ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ।
ಮಹಾದಾರಿದ್ರ್ಯಯುಕ್ತೋ ಯೋ ವೈಷ್ಣವೋ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿಮಾನ್ ॥ 4 ॥

ಕಾರ್ತಿಕ್ಯಾಂ ಸಮ್ಪಠೇದ್ರಾತ್ರೌ ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಕ್ರಮಾತ್ ।
ಪೀತಾಮ್ಬರಧರೋ ಧೀಮಾನ್ ಸುಗನ್ಧೈಃ ಪುಷ್ಪಚನ್ದನೈಃ ॥ 5 ॥

ಪುಸ್ತಕಂ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ತು ನೈವೇದ್ಯಾದಿಭಿರೇವ ಚ ।
ರಾಧಾಧ್ಯಾನಾಂಕಿತೋ ಧೀರೋ ವನಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಃ ॥ 6 ॥

ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ದೇವಿ ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಚೈತ್ರಶುಕ್ಲೇ ಚ ಕೃಷ್ಣೇ ಚ ಕುಹೂಸಂಕ್ರಾನ್ತಿವಾಸರೇ ॥ 7 ॥

ಪಠಿತವ್ಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಮೋಹಯೇತ್ ಕ್ಷಣಾತ್ ।
ತುಲಸೀಮಾಲಯಾ ಯುಕ್ತೋ ವೈಷ್ಣವೋ ಭಕ್ತಿತತ್ಪರಃ ॥ 8 ॥

ರವಿವಾರೇ ಚ ಶುಕ್ರೇ ಚ ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ಶ್ರಾದ್ಧವಾಸರೇ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಚ ಭೋಜಯಿತ್ವಾ ವಿಧಾನತಃ ॥ 9 ॥

ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಚ ತತಃ ಸಿದ್ಧಿಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ ।
ಮಹಾನಿಶಾಯಾಂ ಸತತಂ ವೈಷ್ಣವೋ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸದಾ ॥ 10 ॥

ದೇಶಾನ್ತರಗತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸಮಾಯಾತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ಚ ಮಹಾದೇವಿ ಸುನ್ದರ್ಯಃ ಕಾಮಮೋಹಿತಾಃ ॥ 11 ॥

ಮುಗ್ಧಾಃ ಸ್ವಯಂ ಸಮಾಯಾನ್ತಿ ವೈಷ್ಣವಂ ಚ ಭಜನ್ತಿ ತಾಃ ।
ರೋಗೀ ರೋಗಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯೇತ ಬದ್ಧೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಬನ್ಧನಾತ್ ॥ 12 ॥

ಗುರ್ವಿಣೀ ಜನಯೇತ್ಪುತ್ರಂ ಕನ್ಯಾ ವಿನ್ದತಿ ಸತ್ಪತಿಮ್ । var ಗರ್ಭಿಣೀ
ರಾಜಾನೋ ವಶ್ಯತಾಂ ಯಾನ್ತಿ ಕಿಂ ಪುನಃ ಕ್ಷುದ್ರಮಾನವಾಃ ॥ 13 ॥

ಸಹಸ್ರನಾಮಶ್ರವಣಾತ್ ಪಠನಾತ್ ಪೂಜನಾತ್ ಪ್ರಿಯೇ ।
ಧಾರಣಾತ್ ಸರ್ವಮಾಪ್ನೋತಿ ವೈಷ್ಣವೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 14 ॥

ವಂಶೀವಟೇ ಚಾನ್ಯವಟೇ ತಥಾ ಪಿಪ್ಪಲಕೇಽಥ ವಾ ।
ಕದಮ್ಬಪಾದಪತಲೇ ಗೋಪಾಲಮೂರ್ತಿಸಂನಿಧೌ ॥ 15।
ಯಃ ಪಠೇದ್ವೈಷ್ಣವೋ ನಿತ್ಯಂ ಸ ಯಾತಿ ಹರಿಮನ್ದಿರಮ್ ।
ಕೃಷ್ಣೇನೋಕ್ತಂ ರಾಧಿಕಾಯೈ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ತಥಾ ಶಿವೇ ॥ 16 ॥

ನಾರದಾಯ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ನಾರದೇನ ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ ।
ಮಯಾ ತುಭ್ಯಂ ವರಾರೋಹೇ ಪ್ರೋಕ್ತಮೇತತ್ಸುದುರ್ಲಭಮ್ ॥ 17 ॥

ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ನ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಂ ಕಥಂಚನ ।
ಶಠಾಯ ಪಾಪಿನೇ ಚೈವ ಲಮ್ಪಟಾಯ ವಿಶೇಷತಃ ॥ 18 ॥

ನ ದಾತವ್ಯಂ ನ ದಾತವ್ಯಂ ನ ದಾತವ್ಯಂ ಕದಾಚನ ।
ದೇಯಂ ಶಿಷ್ಯಾಯ ಶಾನ್ತಾಯ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿರತಾಯ ಚ ॥ 19 ॥

ಗೋದಾನಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಾದೇರ್ವಾಜಪೇಯಶತಸ್ಯ ಚ ।
ಅಶ್ವಮೇಧಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಫಲಂ ಪಾಠೇ ಭವೇತ್ ಧ್ರುವಮ್ ॥ 20 ॥

ಮೋಹನಂ ಸ್ತಮ್ಭನಂ ಚೈವ ಮಾರಣೋಚ್ಚಾಟನಾದಿಕಮ್ ।
ಯದ್ಯದ್ವಾಂಛತಿ ಚಿತ್ತೇನ ತತ್ತತ್ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ವೈಷ್ಣವಃ ॥ 21 ॥

ಏಕಾದಶ್ಯಾಂ ನರಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಸುಗನ್ಧಿದ್ರವ್ಯತೈಲಕೈಃ ।
ಆಹಾರಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ದತ್ತ್ವಾ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ಸ್ವರ್ಣಭೂಷಣಮ್ ॥ 22 ॥

ತತ ಆರಮ್ಭಕರ್ತಾಸ್ಯ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಮಾನವಃ ।
ಶತಾವೃತ್ತಂ ಸಹಸ್ರಂ ಚ ಯಃ ಪಠೇದ್ವೈಷ್ಣವೋ ಜನಃ ॥ 23 ॥

ಶ್ರೀವೃನ್ದಾವನಚನ್ದ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾತ್ಸರ್ವಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಯದ್ಗೃಹೇ ಪುಸ್ತಕಂ ದೇವಿ ಪೂಜಿತಂ ಚೈವ ತಿಷ್ಠತಿ ॥ 24 ॥

ನ ಮಾರೀ ನ ಚ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ನೋಪಸರ್ಗಭಯಂ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಸರ್ಪಾದ್ಯಾ ಭೂತಯಕ್ಷಾದ್ಯಾ ನಶ್ಯನ್ತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 25 ॥

ಶ್ರೀಗೋಪಾಲೋ ಮಹಾದೇವಿ ವಸೇತ್ತಸ್ಯ ಗೃಹೇ ಸದಾ ।
ಗೃಹೇ ಯತ್ರ ಸಹಸ್ರಂ ಚ ನಾಮ್ನಾಂ ತಿಷ್ಠತಿ ಪೂಜಿತಮ್ ॥ 26 ॥

॥ ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ಶ್ರೀಸಮ್ಮೋಹನತನ್ತ್ರೇ ಪಾರ್ವತೀಶ್ವರಸಂವಾದೇ
ಗೋಪಾಲಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

ಶ್ರೀರಾಧಾರಮಣಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಗುಣರತ್ನೈಸ್ಸುಗುಮ್ಫಿತಾಮ್ ।
ಸ್ವೀಕೃತ್ಯೇಮಾಂ ಮಿತಾಂ ಮಾಲಾಂ ಸ ನೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಸೀದತು ॥

Addendum for prayers

ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಸಹಸ್ರನಾಮ ಶಾಪವಿಮೋಚನಮಹಾಮನ್ತ್ರಮ್

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲಸಹಸ್ರನಾಮ ಶಾಪವಿಮೋಚನಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ವಾಮದೇವಋಷಿಃ ।
ಶ್ರೀಗೋಪಾಲೋ ದೇವತಾ ಪಂಕ್ತಿಃ ಛನ್ದಃ ।
ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವವಾಕ್ಯ ಶಾಪವಿಮೋಚನಾರ್ಥಂ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಋಷ್ಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ
ವಾಮದೇವ ಋಷಯೇ ನಮಃ ಶಿರಸಿ ।
ಗೋಪಾಲ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಹೃದಯೇ ।
ಪಂಕ್ತಿ ಛನ್ದಸೇ ನಮಃ ಮುಖೇ ।
ಸದಾಶಿವವಾಕ್ಯ ಶಾಪವಿಮುಕ್ತ್ಯರ್ಥಂ ನಮಃ ಸರ್ವಾಂಗೇ ॥

ಅಥ ಕರಾದಿನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಐಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

ಓಂ ವಾಮದೇವಾಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

ಓಂ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

ಅಥ ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಐಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ॥

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಶಿರಸಿ ಸ್ವಾಹಾ ॥

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ॥

ಓಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನೇತ್ರಸ್ತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ॥

ಓಂ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ॥

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್
ಓಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ದೇವಂ ಗುಣಾತೀತಂ ಪೀತಕೌಶೇಯವಾಸಸಮ್ ।
ಪ್ರಸನ್ನಂ ಚಾರುವದನಂ ಚ ನಿರ್ಗುಣಂ ಶ್ರೀಪತಿಂ ಪ್ರಭುಮ್ ॥

ಮನ್ತ್ರಃ
ಓಂ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ (ಸ್ವಾಹಾ)।

Also Read 1000 Names of Sri Krishna:

1000 Names of Sri Gopala | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Gopala | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top