Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Gopala | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Gopala Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീഗോപാലസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

പാര്‍വത്യുവാച-
കൈലാസശിഖരേ രംയേ ഗൌരീ പൃച്ഛതി ശങ്കരം ।
ബ്രഹ്മാണ്ഡാഖിലനാഥസ്ത്വം സൃഷ്ടിസംഹാരകാരകഃ ॥ 1 ॥

ത്വമേവ പൂജ്യസേ ലോകൈര്‍ബ്രഹ്മവിഷ്ണുസുരാദിഭിഃ ।
നിത്യം പഠസി ദേവേശ കസ്യ സ്തോത്രം മഹേശ്വര ॥ 2 ॥

ആശ്ചര്യമിദമാഖ്യാനം ജായതേ മയി ശങ്കര ।
തത്പ്രാണേശ മഹാപ്രാജ്ഞ സംശയം ഛിന്ധി മേ പ്രഭോ ॥ 3 ॥

ശ്രീമഹാദേവ ഉവാച-
ധന്യാസി കൃതപുണ്യാസി പാര്‍വതി പ്രാണവല്ലഭേ ।
രഹസ്യാതിരഹസ്യം ച യത്പൃച്ഛസി വരാനനേ ॥ 4 ॥

സ്ത്രീസ്വഭാവാന്‍മഹാദേവി പുനസ്ത്വം പരിപൃച്ഛസി ।
ഗോപനീയം ഗോപനീയം ഗോപനീയം പ്രയത്നതഃ ॥ 5 ॥

ദത്തേ ച സിദ്ധിഹാനിഃ സ്യാത്തസ്മാദ്യത്നേന ഗോപയേത് ।
ഇദം രഹസ്യം പരമം പുരുഷാര്‍ഥപ്രദായകം ॥ 6 ॥

ധനരത്നൌഘമാണിക്യം തുരങ്ഗം ച ഗജാദികം ।
ദദാതി സ്മരണാദേവ മഹാമോക്ഷപ്രദായകം ॥ 7 ॥

തത്തേഽഹം സമ്പ്രവക്ഷ്യാമി ശൃണുഷ്വാവഹിതാ പ്രിയേ ।
യോഽസൌ നിരഞ്ജനോ ദേവഃ ചിത്സ്വരൂപീ ജനാര്‍ദനഃ ॥ 8 ॥

സംസാരസാഗരോത്താരകാരണായ നൃണാം സദാ ।
ശ്രീരങ്ഗാദികരൂപേണ ത്രൈലോക്യം വ്യാപ്യ തിഷ്ഠതി ॥ 9 ॥

തതോ ലോകാ മഹാമൂഢാ വിഷ്ണുഭക്തിവിവര്‍ജിതാഃ ।
നിശ്ചയം നാധിഗച്ഛന്തി പുനര്‍നാരായണോ ഹരിഃ ॥ 10 ॥

നിരഞ്ജനോ നിരാകാരോ ഭക്താനാം പ്രീതികാമദഃ ।
വൃന്ദാവനവിഹാരായ ഗോപാലം രൂപമുദ്വഹന്‍ ॥ 11 ॥

മുരലീവാദനാധാരീ രാധായൈ പ്രീതിമാവഹന്‍ ।
അംശാംശേഭ്യഃ സമുന്‍മീല്യ പൂര്‍ണരൂപകലായുതഃ ॥ 12 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണചന്ദ്രോ ഭഗവാന്‍ നന്ദഗോപവരോദ്യതഃ ।
ധരണീരൂപിണീമാതൃയശോദാനന്ദദായകഃ ॥ 13 ॥

ദ്വാഭ്യാം പ്രയാചിതോ നാഥോ ദേവക്യാം വസുദേവതഃ ।
ബ്രഹ്മണാഽഭ്യര്‍ഥിതോ ദേവോ ദേവൈരപി സുരേശ്വരി ॥ 14 ॥

ജാതോഽവന്യാം മുകുന്ദോഽപി മുരലോവേദരേചികാ ।
തയാ സാര്‍ദ്ധം വചഃ കൃത്വാ തതോ ജാതോ മഹീതലേ ॥ 15 ॥

സംസാരസാരസര്‍വസ്വം ശ്യാമലം മഹദുജ്ജ്വലം ।
ഏതജ്ജ്യോതിരഹം വേദ്യം ചിന്തയാമി സനാതനം ॥ 16 ॥

ഗൌരതേജോ വിനാ യസ്തു ശ്യാമതേജസ്സമര്‍ചയേത് ।
ജപേദ്വാ ധ്യായതേ വാപി സ ഭവേത് പാതകീ ശിവേ ॥ 17 ॥

സ ബ്രഹ്മഹാ സുരാപീ ച സ്വര്‍ണസ്തേയീ ച പഞ്ചമഃ ।
ഏതൈര്‍ദോഷൈര്‍വിലിപ്യേത തേജോഭേദാന്‍മഹീശ്വരി ॥ 18 ॥

തസ്മാജ്ജ്യോതിരഭൂദ് ദ്വേധാ രാധാമാധവരൂപകം ।
തസ്മാദിദം മഹാദേവി ഗോപാലേനൈവ ഭാഷിതം ॥ 19 ॥

ദുര്‍വാസസോ മുനേര്‍മോഹേ കാര്‍തിക്യാം രാസമണ്ഡലേ ।
തതഃ പൃഷ്ടവതീ രാധാ സന്ദേഹഭേദമാത്മനഃ ॥ 20 ॥

നിരഞ്ജനാത്സമുത്പന്നം മയാഽധീതം ജഗന്‍മയി ।
ശ്രീകൃഷ്ണേന തതഃ പ്രോക്തം രാധായൈ നാരദായ ച ॥ 21 ॥

തതോ നാരദതസ്സര്‍വേ വിരലാ വൈഷ്ണവാ ജനാഃ ।
കലൌ ജാനന്തി ദേവേശി ഗോപനീയം പ്രയത്നതഃ ॥ 22 ॥

ശഠായ കൃപണായാഥ ദാംഭികായ സുരേശ്വരി ।
ബ്രഹ്മഹത്യാമവാപ്നോതി തസ്മാദ്യത്നേന ഗോപയേത് ॥ 23 ॥

പാഠ കരനേ കീ വിധി
ഓം അസ്യ ശ്രീഗോപാലസഹസ്രനാമസ്തോത്രമഹാമന്ത്രസ്യ ശ്രീനാരദ ഋഷിഃ ।
അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ । ശ്രീഗോപാലോ ദേവതാ । കാമോ ബീജം । മായാ ശക്തിഃ ।
ചന്ദ്രഃ കീലകം ശ്രീകൃഷ്ണചന്ദ്ര ഭക്തിരൂപഫലപ്രാപ്തയേ
ശ്രീഗോപാലസഹസ്രനാമസ്തോത്രജപേ വിനിയോഗഃ ।
യാ ഇസതരഹ കരേം പാഠ
ഓം ഐം ക്ലീം ബീജം । ശ്രീം ഹ്രീം ശക്തിഃ ।
ശ്രീവൃന്ദാവനനിവാസഃ കീലകം ।
ശ്രീരാധാപ്രിയപരബ്രഹ്മേതി മന്ത്രഃ ।
ധര്‍മാദിചതുര്‍വിധപുരുഷാര്‍ഥസിദ്ധ്യര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥

അഥ കരാദിന്യാസഃ
ഓം ക്ലാം അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ക്ലീം തര്‍ജനീഭ്യാം നമഃ ॥

ഓം ക്ലൂം മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ॥

ഓം ക്ലൈം അനാമികാഭ്യാം നമഃ ॥

ഓം ക്ലൌം കനിഷ്ടികാഭ്യാം നമഃ ॥

ഓം ക്ലഃ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ॥

അഥ ഹൃദയാദിന്യാസഃ
ഓം ക്ലാം ഹൃദയായ നമഃ ।
ഓം ക്ലീം ശിരസേ സ്വാഹാ ॥

ഓം ക്ലൂം ശിഖായൈ വഷട് ॥

ഓം ക്ലൈം കവചായ ഹും ॥

ഓം ക്ലൌം നേത്രത്രയായ വൌഷട് ॥

ഓം ക്ലഃ അസ്ത്രായ ഫട് ॥

അഥ ധ്യാനം

കസ്തൂരീതിലകം ലലാടപടലേ വക്ഷഃസ്ഥലേ കൌസ്തുഭം
നാസാഗ്രേവരമൌക്തികം കരതലേ വേണും കരേ കങ്കണം ॥

സര്‍വാങ്ഗേ ഹരിചന്ദനം സുലലിതം കണ്ഠേ ച മുക്താവലിം
ഗോപസ്ത്രീപരിവേഷ്ടിതോ വിജയതേ ഗോപാലചൂഡ़ാമണിഃ ॥ 1 ॥

ഫുല്ലേന്ദീവരകാന്തിമിന്ദുവദനം ബര്‍ഹാവതംസപ്രിയം
ശ്രീവത്സാങ്കമുദാരകൌസ്തുഭധരം പീതാംബരം സുന്ദരം ॥

ഗോപീനാം നയനോത്പലാര്‍ചിതതനും ഗോഗോപസങ്ഘാവൃതം
ഗോവിന്ദം കലവേണുവാദനപരം ദിവ്യാങ്ഗഭൂഷം ഭജേ ॥ 2 ॥

സഹസ്രനാമ സ്തോത്ര ആരംഭ-

ഓം ക്ലീം ദേവഃ കാമദേവഃ കാമബീജശിരോമണിഃ ।
ശ്രീഗോപാലോ മഹീപാലോ സര്‍വവേദാന്തപാരഗഃ ॥ 1 ॥ var സര്‍വവേദാങ്ഗപാരഗഃ
കൃഷ്ണഃ കമലപത്രാക്ഷഃ പുണ്ഡരീകഃ സനാതനഃ । var ധരണീപാലകോധന്യഃ
ഗോപതിര്‍ഭൂപതിഃ ശാസ്താ പ്രഹര്‍താ വിശ്വതോമുഖഃ ॥ 2 ॥

ആദികര്‍താ മഹാകര്‍താ മഹാകാലഃ പ്രതാപവാന്‍ ।
ജഗജ്ജീവോ ജഗദ്ധാതാ ജഗദ്ഭര്‍താ ജഗദ്വസുഃ ॥ 3 ॥

മത്സ്യോ ഭീമഃ കുഹൂഭര്‍താ ഹര്‍താ വാരാഹമൂര്‍തിമാന്‍ ।
നാരായണോ ഹൃഷീകേശോ ഗോവിന്ദോ ഗരുഡധ്വജഃ ॥ 4 ॥

ഗോകുലേന്ദ്രോ മഹീചന്ദ്രഃ ശര്‍വരീപ്രിയകാരകഃ ।
കമലാമുഖലോലാക്ഷഃ പുണ്ഡരീകഃ ശുഭാവഹഃ ॥ 5 ॥

ദുര്‍വാസാഃ കപിലോ ഭൌമഃ സിന്ധുസാഗരസങ്ഗമഃ ।
ഗോവിന്ദോ ഗോപതിര്‍ഗോപഃ കാലിന്ദീപ്രേമപൂരകഃ ॥ 6 ॥

ഗോപസ്വാമീ ഗോകുലേന്ദ്രോ ഗോവര്‍ധനവരപ്രദഃ ।
നന്ദാദിഗോകുലത്രാതാ ദാതാ ദാരിദ്ര്യഭഞ്ജനഃ ॥ 7 ॥

സര്‍വമങ്ഗലദാതാ ച സര്‍വകാമപ്രദായകഃ ।
ആദികര്‍താ മഹീഭര്‍താ സര്‍വസാഗരസിന്ധുജഃ ॥ 8 ॥

ഗജഗാമീ ഗജോദ്ധാരീ കാമീ കാമകലാനിധിഃ ।
കലങ്കരഹിതശ്ചന്ദ്രോ ബിംബാസ്യോ ബിംബസത്തമഃ ॥ 9 ॥

മാലാകാരഃ കൃപാകാരഃ കോകിലസ്വരഭൂഷണഃ ।
രാമോ നീലാംബരോ ദേവോ ഹലീ ദുര്‍ദമമര്‍ദനഃ ॥ 10 ॥

സഹസ്രാക്ഷപുരീഭേത്താ മഹാമാരീവിനാശനഃ ।
ശിവഃ ശിവതമോ ഭേത്താ ബലാരാതിപ്രപൂജകഃ ॥ 11 ॥

കുമാരീവരദായീ ച വരേണ്യോ മീനകേതനഃ ।
നരോ നാരായണോ ധീരോ രാധാപതിരുദാരധീഃ ॥ 12 ॥

ശ്രീപതിഃ ശ്രീനിധിഃ ശ്രീമാന്‍ മാപതിഃ പ്രതിരാജഹാ ।
വൃന്ദാപതിഃ കുലഗ്രാമീ ധാമീ ബ്രഹ്മ സനാതനഃ ॥ 13 ॥

രേവതീരമണോ രാമഃ പ്രിയശ്ചഞ്ചലലോചനഃ ।
രാമായണശരീരോഽയം രാമോ രാമഃ ശ്രിയഃപതിഃ ॥ 14 ॥

ശര്‍വരഃ ശര്‍വരീ ശര്‍വഃ സര്‍വത്ര ശുഭദായകഃ ।
രാധാരാധയിതാരാധീ രാധാചിത്തപ്രമോദകഃ ॥ 15 ॥

രാധാരതിസുഖോപേതഃ രാധാമോഹനതത്പരഃ ।
രാധാവശീകരോ രാധാഹൃദയാംഭോജഷട്പദഃ ॥ 16 ॥

രാധാലിങ്ഗനസമ്മോഹഃ രാധാനര്‍തനകൌതുകഃ ।
രാധാസഞ്ജാതസമ്പ്രീതോ രാധാകാംയഫലപ്രദഃ ॥ 17 ॥

വൃന്ദാപതിഃ കോശനിധിഃ കോകശോകവിനാശനഃ ।
ചന്ദ്രാപതിഃ ചന്ദ്രപതിഃ ചണ്ഡകോദണ്ഡഭഞ്ജനഃ ॥ 18 ॥

രാമോ ദാശരഥീ രാമഃ ഭൃഗുവംശസമുദ്ഭവഃ ।
ആത്മാരാമോ ജിതക്രോധോ മോഹോ മോഹാന്ധഭഞ്ജനഃ ॥ 19 ॥

വൃഷഭാനുഭവോ ഭാവഃ കാശ്യപിഃ കരുണാനിധിഃ ।
കോലാഹലോ ഹലീ ഹാലീ ഹേലീ ഹലധരപ്രിയഃ ॥ 20 ॥

രാധാമുഖാബ്ജമാര്‍താണ്ഡഃ ഭാസ്കരോ രവിജാ വിധുഃ ।
വിധിര്‍വിധാതാ വരുണോ വാരുണോ വാരുണീപ്രിയഃ ॥ 21 ॥

രോഹിണീഹൃദയാനന്ദോ വസുദേവാത്മജോ ബലീ ।
നീലാംബരോ രൌഹിണേയോ ജരാസന്ധവധോഽമലഃ ॥ 22 ॥

നാഗോ നവാംഭോ വിരുദോ വീരഹാ വരദോ ബലീ ।
ഗോപഥോ വിജയീ വിദ്വാന്‍ ശിപിവിഷ്ടഃ സനാതനഃ ॥ 23 ॥

പരശുരാമവചോഗ്രാഹീ വരഗ്രാഹീ ശൃഗാലഹാ ।
ദമഘോഷോപദേഷ്ടാ ച രഥഗ്രാഹീ സുദര്‍ശനഃ ॥ 24 ॥

വീരപത്നീയശസ്ത്രാതാ ജരാവ്യാധിവിഘാതകഃ ।
ദ്വാരകാവാസതത്ത്വജ്ഞഃ ഹുതാശനവരപ്രദഃ ॥ 25 ॥

യമുനാവേഗസംഹാരീ നീലാംബരധരഃ പ്രഭുഃ ।
വിഭുഃ ശരാസനോ ധന്വീ ഗണേശോ ഗണനായകഃ ॥ 26 ॥

ലക്ഷ്മണോ ലക്ഷണോ ലക്ഷ്യോ രക്ഷോവംശവിനാശനഃ ।
വാമനോ വാമനീഭൂതോഽവാമനോ വാമനാരുഹഃ ॥ 27 ॥

യശോദാനന്ദനഃ കര്‍ത്താ യമലാര്‍ജുനമുക്തിദഃ ।
ഉലൂഖലീ മഹാമാനീ ദാമബദ്ധാഹ്വയീ ശമീ ॥ 28 ॥

ഭക്താനുകാരീ ഭഗവാന്‍ കേശവോ ബലധാരകഃ ।
കേശിഹാ മധുഹാ മോഹീ വൃഷാസുരവിഘാതകഃ ॥ 29 ॥

അഘാസുരവിനാശീ ച പൂതനാമോക്ഷദായകഃ ।
കുബ്ജാവിനോദീ ഭഗവാന്‍ കംസമൃത്യുര്‍മഹാമഖീ ॥ 30।
അശ്വമേധോ വാജപേയോ ഗോമേധോ നരമേധവാന്‍ ।
കന്ദര്‍പകോടിലാവണ്യശ്ചന്ദ്രകോടിസുശീതലഃ ॥ 31 ॥

രവികോടിപ്രതീകാശോ വായുകോടിമഹാബലഃ ।
ബ്രഹ്മാ ബ്രഹ്മാണ്ഡകര്‍താ ച കമലാവാഞ്ഛിതപ്രദഃ ॥ 32 ॥

കമലാ കമലാക്ഷശ്ച കമലാമുഖലോലുപഃ ।
കമലാവ്രതധാരീ ച കമലാഭഃ പുരന്ദരഃ ॥ 33 ॥

സൌഭാഗ്യാധികചിത്തോഽയം മഹാമായീ മദോത്കടഃ ।
താരകാരിഃ സുരത്രാതാ മാരീചക്ഷോഭകാരകഃ ॥ 34 ॥

വിശ്വാമിത്രപ്രിയോ ദാന്തോ രാമോ രാജീവലോചനഃ ।
ലങ്കാധിപകുലധ്വംസീ വിഭീഷണവരപ്രദഃ ॥ 35 ॥

സീതാനന്ദകരോ രാമോ വീരോ വാരിധിബന്ധനഃ ।
ഖരദൂഷണസംഹാരീ സാകേതപുരവാസവാന്‍ ॥ 36 ॥

ചന്ദ്രാവലീപതിഃ കൂലഃ കേശികംസവധോഽമലഃ ।
മാധവോ മധുഹാ മാധ്വീ മാധ്വീകോ മാധവോ വിധുഃ ॥ 37 ॥

മുഞ്ജാടവീഗാഹമാനഃ ധേനുകാരിര്‍ധരാത്മജഃ ।
വംശീവടവിഹാരീ ച ഗോവര്‍ധനവനാശ്രയഃ ॥ 38 ॥

തഥാ താലവനോദ്ദേശീ ഭാണ്ഡീരവനശങ്ഖഹാ ।
തൃണാവര്‍തകൃപാകാരീ വൃഷഭാനുസുതാപതിഃ ॥ 39 ॥

രാധാപ്രാണസമോ രാധാവദനാബ്ജമധുവ്രതഃ ।
ഗോപീരഞ്ജനദൈവജ്ഞഃ ലീലാകമലപൂജിതഃ ॥ 40 ॥

ക്രീഡാകമലസന്ദോഹഃ ഗോപികാപ്രീതിരഞ്ജനഃ ।
രഞ്ജകോ രഞ്ജനോ രങ്ഗോ രങ്ഗീ രങ്ഗമഹീരുഹഃ ॥ 41 ॥

കാമഃ കാമാരിഭക്തോഽയം പുരാണപുരുഷഃ കവിഃ ।
നാരദോ ദേവലോ ഭീമോ ബാലോ ബാലമുഖാംബുജഃ ॥ 42 ॥

അംബുജോ ബ്രഹ്മസാക്ഷീ ച യോഗീ ദത്തവരോ മുനിഃ ।
ഋഷഭഃ പര്‍വതോ ഗ്രാമോ നദീപവനവല്ലഭഃ ॥ 43 ॥

പദ്മനാഭഃ സുരജ്യേഷ്ഠീ ബ്രഹ്മാ രുദ്രോഽഹിഭൂഷിതഃ ।
ഗണാനാം ത്രാണകര്‍താ ച ഗണേശോ ഗ്രഹിലോ ഗ്രഹീ ॥ 44 ॥

ഗണാശ്രയോ ഗണാധ്യക്ഷഃ ക്രോഡീകൃതജഗത്ത്രയഃ ।
യാദവേന്ദ്രോ ദ്വാരകേന്ദ്രോ മഥുരാവല്ലഭോ ധുരീ ॥ 45 ॥

ഭ്രമരഃ കുന്തലീ കുന്തീസുതരക്ഷോ മഹാമഖീ ।
യമുനാവരദാതാ ച കാശ്യപസ്യ വരപ്രദഃ ॥ 46 ॥

ശങ്ഖചൂഡവധോദ്ദാമോ ഗോപീരക്ഷണതത്പരഃ ।
പാഞ്ചജന്യകരോ രാമീ ത്രിരാമീ വനജോ ജയഃ ॥ 47 ॥

ഫാല്‍ഗുനഃ ഫാല്‍ഗുനസഖോ വിരാധവധകാരകഃ ।
രുക്മിണീപ്രാണനാഥശ്ച സത്യഭാമാപ്രിയങ്കരഃ ॥ 48 ॥

കല്‍പവൃക്ഷോ മഹാവൃക്ഷഃ ദാനവൃക്ഷോ മഹാഫലഃ ।
അങ്കുശോ ഭൂസുരോ ഭാവോ ഭ്രാമകോ ഭാമകോ ഹരിഃ ॥ 49 ॥

സരലഃ ശാശ്വതോ വീരോ യദുവംശീ ശിവാത്മകഃ ।
പ്രദ്യുംനോ ബലകര്‍താ ച പ്രഹര്‍താ ദൈത്യഹാ പ്രഭുഃ ॥ 50 ॥

മഹാധനീ മഹാവീരോ വനമാലാവിഭൂഷണഃ ।
തുലസീദാമശോഭാഢ്യോ ജാലന്ധരവിനാശനഃ ॥ 51 ॥

ശൂരഃ സൂര്യോ മൃതണ്ഡശ്ച ഭാസ്കരോ വിശ്വപൂജിതഃ ।
രവിസ്തമോഹാ വഹ്നിശ്ച ബാഡവോ വഡവാനലഃ ॥ 52 ॥

ദൈത്യദര്‍പവിനാശീ ച ഗരുഡോ ഗരുഡാഗ്രജഃ ।
ഗോപീനാഥോ മഹാനാഥോ വൃന്ദാനാഥോഽവിരോധകഃ ॥ 53 ॥

പ്രപഞ്ചീ പഞ്ചരൂപശ്ച ലതാഗുല്‍മശ്ച ഗോപതിഃ ।
ഗങ്ഗാ ച യമുനാരൂപോ ഗോദാ വേത്രവതീ തഥാ ॥ 54 ॥

കാവേരീ നര്‍മദാ താപ്തീ ഗണ്ഡകീ സരയൂസ്തഥാ ।
രാജസസ്താമസസ്സത്ത്വീ സര്‍വാങ്ഗീ സര്‍വലോചനഃ ॥ 55 ॥

സുധാമയോഽമൃതമയോ യോഗിനീവല്ലഭഃ ശിവഃ ।
ബുദ്ധോ ബുദ്ധിമതാം ശ്രേഷ്ഠോ വിഷ്ണുര്‍ജിഷ്ണുഃ ശചീപതിഃ ॥ 56 ॥

വംശീ വംശധരോ ലോകഃ വിലോകോ മോഹനാശനഃ ।
രവരാവോ രവോ രാവോ ബലോ ബാലബലാഹകഃ ॥ 57 ॥

ശിവോ രുദ്രോ നലോ നീലോ ലാങ്ഗലീ ലാങ്ഗലാശ്രയഃ ।
പാരദഃ പാവനോ ഹംസോ ഹംസാരൂഢോ ജഗത്പതിഃ ॥ 58 ॥

മോഹിനീമോഹനോ മായീ മഹാമായോ മഹാമഖീ ।
വൃഷോ വൃഷാകപിഃ കാലഃ കാലീദമനകാരകഃ ॥ 59 ॥

കുബ്ജാഭാഗ്യപ്രദോ വീരഃ രജകക്ഷയകാരകഃ ।
കോമലോ വാരുണോ രാജാ ജലജോ ജലധാരകഃ ॥ 60 ॥

ഹാരകഃ സര്‍വപാപഘ്നഃ പരമേഷ്ഠീ പിതാമഹഃ ।
ഖഡ്ഗധാരീ കൃപാകാരീ രാധാരമണസുന്ദരഃ ॥ 61 ॥

ദ്വാദശാരണ്യസംഭോഗീ ശേഷനാഗഫണാലയഃ ।
കാമഃ ശ്യാമഃ സുഖശ്രീദഃ ശ്രീപതിഃ ശ്രീനിധിഃ കൃതീ ॥ 62 ॥

ഹരിര്‍നാരായണോ നാരോ നരോത്തമ ഇഷുപ്രിയഃ ।
ഗോപാലീചിത്തഹര്‍താ ച കര്‍ത്താ സംസാരതാരകഃ ॥ 63 ॥

ആദിദേവോ മഹാദേവോ ഗൌരീഗുരുരനാശ്രയഃ ।
സാധുര്‍മധുര്‍വിധുര്‍ധാതാ ത്രാതാഽക്രൂരപരായണഃ ॥ 64 ॥

രോലംബീ ച ഹയഗ്രീവോ വാനരാരിര്‍വനാശ്രയഃ ।
വനം വനീ വനാധ്യക്ഷഃ മഹാവന്ദ്യോ മഹാമുനിഃ ॥ 65 ॥

സ്യാമന്തകമണിപ്രാജ്ഞോ വിജ്ഞോ വിഘ്നവിഘാതകഃ ।
ഗോവര്‍ദ്ധനോ വര്‍ദ്ധനീയഃ വര്‍ദ്ധനോ വര്‍ദ്ധനപ്രിയഃ ॥ 66 ॥

വര്‍ദ്ധന്യോ വര്‍ദ്ധനോ വര്‍ദ്ധീ വാര്‍ദ്ധിഷ്ണുഃ സുമുഖപ്രിയഃ ।
വര്‍ദ്ധിതോ വൃദ്ധകോ വൃദ്ധോ വൃന്ദാരകജനപ്രിയഃ ॥ 67 ॥

ഗോപാലരമണീഭര്‍താ സാംബകുഷ്ഠവിനാശകഃ ।
രുക്മിണീഹരണഃ പ്രേമപ്രേമീ ചന്ദ്രാവലീപതിഃ ॥ 68 ॥

ശ്രീകര്‍താ വിശ്വഭര്‍താ ച നരോ നാരായണോ ബലീ ।
ഗണോ ഗണപതിശ്ചൈവ ദത്താത്രേയോ മഹാമുനിഃ ॥ 69 ॥

വ്യാസോ നാരായണോ ദിവ്യോ ഭവ്യോ ഭാവുകധാരകഃ ।
ശ്വഃശ്രേയസം ശിവം ഭദ്രം ഭാവുകം ഭാവികം ശുഭം ॥ 70 ॥

ശുഭാത്മകഃ ശുഭഃ ശാസ്താ പ്രശാസ്താ മേഘാനാദഹാ ।
ബ്രഹ്മണ്യദേവോ ദീനാനാമുദ്ധാരകരണക്ഷമഃ ॥ 71 ॥

കൃഷ്ണഃ കമലപത്രാക്ഷഃ കൃഷ്ണഃ കമലലോചനഃ ।
കൃഷ്ണഃ കാമീ സദാ കൃഷ്ണഃ സമസ്തപ്രിയകാരകഃ ॥ 72 ॥

നന്ദോ നന്ദീ മഹാനന്ദീ മാദീ മാദനകഃ കിലീ ।
മിലീ ഹിലീ ഗിലീ ഗോലീ ഗോലോ ഗോലാലയോ ഗുലീ ॥ 73 ॥

ഗുഗ്ഗുലീ മാരകീ ശാഖീ വടഃ പിപ്പലകഃ കൃതീ ।
ംലേച്ഛഹാ കാലഹര്‍ത്താ ച യശോദായശ ഏവ ച ॥ 74 ॥

അച്യുതഃ കേശവോ വിഷ്ണുഃ ഹരിഃ സത്യോ ജനാര്‍ദനഃ ।
ഹംസോ നാരായണോ ലീലോ നീലോ ഭക്തിപരായണഃ ॥ 75 ॥

ജാനകീവല്ലഭോ രാമഃ വിരാമോ വിഘ്നനാശനഃ ।
സഹഭാനുര്‍മഹാഭാനുഃ വീരബാഹുര്‍മഹോദധിഃ ॥ 76 ॥

സമുദ്രോഽബ്ധിരകൂപാരഃ പാരാവാരഃ സരിത്പതിഃ ।
ഗോകുലാനന്ദകാരീ ച പ്രതിജ്ഞാപരിപാലകഃ ॥ 77 ॥

സദാരാമഃ കൃപാരാമഃ മഹാരാമോ ധനുര്‍ധരഃ ।
പര്‍വതഃ പര്‍വതാകാരോ ഗയോ ഗേയോ ദ്വിജപ്രിയഃ ॥ 78 ॥

കംബലാശ്വതരോ രാമോ രാമായണപ്രവര്‍തകഃ ।
ദ്യൌര്‍ദിവോ ദിവസോ ദിവ്യോ ഭവ്യോ ഭാവി ഭയാപഹഃ ॥ 79 ॥

പാര്‍വതീഭാഗ്യസഹിതോ ഭര്‍താ ലക്ഷ്മീവിലാസവാന്‍ ।
വിലാസീ സാഹസീ സര്‍വീ ഗര്‍വീ ഗര്‍വിതലോചനഃ ॥ 80 ॥

മുരാരിര്ലോകധര്‍മജ്ഞഃ ജീവനോ ജീവനാന്തകഃ ।
യമോ യമാദിയമനോ യാമീ യാമവിധായകഃ ॥ 81 ॥

വസുലീ പാംസുലീ പാംസുഃ പാണ്ഡുരര്‍ജുനവല്ലഭഃ ।
ലലിതാ ചന്ദ്രികാമാലീ മാലീ മാലാംബുജാശ്രയഃ ॥ 82 ॥

അംബുജാക്ഷോ മഹായജ്ഞഃ ദക്ഷഃ ചിന്താമണിഃ പ്രഭുഃ ।
മണിര്‍ദിനമണിശ്ചൈവ കേദാരോ ബദരീശ്രയഃ ॥ 83 ॥

ബദരീവനസമ്പ്രീതഃ വ്യാസഃ സത്യവതീസുതഃ ।
അമരാരിനിഹന്താ ച സുധാസിന്ധുവിധൂദയഃ ॥ 84 ॥

ചന്ദ്രോ രവിഃ ശിവഃ ശൂലീ ചക്രീ ചൈവ ഗദാധരഃ ।
ശ്രീകര്‍താ ശ്രീപതിഃ ശ്രീദഃ ശ്രീദേവോ ദേവകീസുതഃ ॥ 85 ॥

ശ്രീപതിഃ പുണ്ഡരീകാക്ഷഃ പദ്മനാഭോ ജഗത്പതിഃ ।
വാസുദേവോഽപ്രമേയാത്മാ കേശവോ ഗരുഡധ്വജഃ ॥ 86 ॥

നാരായണഃ പരം ധാമ ദേവദേവോ മഹേശ്വരഃ ।
ചക്രപാണിഃ കലാപൂര്‍ണോ വേദവേദ്യോ ദയാനിധിഃ ॥ 87 ॥

ഭഗവാന്‍ സര്‍വഭൂതേശോ ഗോപാലഃ സര്‍വപാലകഃ ।
അനന്തോ നിര്‍ഗുണോ നിത്യോ നിര്‍വികല്‍പോ നിരഞ്ജനഃ ॥ 88 ॥

നിരാധാരോ നിരാകാരഃ നിരാഭാസോ നിരാശ്രയഃ ।
പുരുഷഃ പ്രണവാതീതോ മുകുന്ദഃ പരമേശ്വരഃ ॥ 89 ॥

ക്ഷണാവനിഃ സാര്‍വഭൌമോ വൈകുണ്ഠോ ഭക്തവത്സലഃ ।
വിഷ്ണുര്‍ദാമോദരഃ കൃഷ്ണോ മാധവോ മഥുരാപതിഃ ॥ 90 ॥

ദേവകീഗര്‍ഭസംഭൂതോ യശോദാവത്സലോ ഹരിഃ ।
ശിവഃ സങ്കര്‍ഷണഃ ശംഭുര്‍ഭൂതനാഥോ ദിവസ്പതിഃ ॥ 91 ॥

അവ്യയഃ സര്‍വധര്‍മജ്ഞഃ നിര്‍മലോ നിരുപദ്രവഃ ।
നിര്‍വാണനായകോ നിത്യോ നീലജീമൂതസന്നിഭഃ ॥ 92 ॥

കലാക്ഷയശ്ച സര്‍വജ്ഞഃ കമലാരൂപതത്പരഃ ।
ഹൃഷീകേശഃ പീതവാസാ വസുദേവപ്രിയാത്മജഃ ॥ 93 ॥

നന്ദഗോപകുമാരാര്യഃ നവനീതാശനോ വിഭുഃ ।
പുരാണപുരുഷഃ ശ്രേഷ്ഠഃ ശങ്ഖപാണിഃ സുവിക്രമഃ ॥ 94 ॥

അനിരുദ്ധശ്ചക്രരഥഃ ശാര്‍ങ്ഗപാണിശ്ചതുര്‍ഭുജഃ ।
ഗദാധരഃ സുരാര്‍തിഘ്നോ ഗോവിന്ദോ നന്ദകായുധഃ ॥ 95 ॥

വൃന്ദാവനചരഃ ശൌരിര്‍വേണുവാദ്യവിശാരദഃ ।
തൃണാവര്‍താന്തകോ ഭീമസാഹസീ ബഹുവിക്രമഃ ॥ 96 ॥

ശകടാസുരസംഹാരീ ബകാസുരവിനാശനഃ ।
ധേനുകാസുരസംഹാരീ പൂതനാരിര്‍നൃകേസരീ ॥ 97 ॥

പിതാമഹോ ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പ്രത്യഗാത്മാ സദാശിവഃ ।
അപ്രമേയഃ പ്രഭുഃ പ്രാജ്ഞോഽപ്രതര്‍ക്യഃ സ്വപ്നവര്‍ദ്ധനഃ ॥ 98 ॥

ധന്യോ മാന്യോ ഭവോ ഭാവോ ധീരഃ ശാന്തോ ജഗദ്ഗുരുഃ ।
അന്തര്യാമീശ്വരോ ദിവ്യോ ദൈവജ്ഞോ ദേവസംസ്തുതഃ ॥ 99 ॥

ക്ഷീരാബ്ധിശയനോ ധാതാ ലക്ഷ്മീവാംല്ലക്ഷ്മണാഗ്രജഃ ।
ധാത്രീപതിരമേയാത്മാ ചന്ദ്രശേഖരപൂജിതഃ ॥ 100 ॥

ലോകസാക്ഷീ ജഗച്ചക്ഷുഃ പുണ്യചാരിത്രകീര്‍തനഃ ।
കോടിമന്‍മഥസൌന്ദര്യഃ ജഗന്‍മോഹനവിഗ്രഹഃ ॥ 101 ॥

മന്ദസ്മിതാനനോ ഗോപോ ഗോപികാപരിവേഷ്ടിതഃ ।
ഫുല്ലാരവിന്ദനയനഃ ചാണൂരാന്ധ്രനിഷൂദനഃ ॥ 102 ॥

ഇന്ദീവരദലശ്യാമോ ബര്‍ഹിബര്‍ഹാവതംസകഃ ।
മുരലീനിനദാഹ്ലാദഃ ദിവ്യമാല്യാംബരാവൃതഃ ॥ 103 ॥

സുകപോലയുഗഃ സുഭ്രൂയുഗലഃ സുലലാടകഃ ।
കംബുഗ്രീവോ വിശാലാക്ഷോ ലക്ഷ്മീവാഞ്ഛുഭലക്ഷണഃ ॥ 104 ॥

പീനവക്ഷാശ്ചതുര്‍ബാഹുശ്ചതുര്‍മൂര്‍തിസ്ത്രിവിക്രമഃ ।
കലങ്കരഹിതഃ ശുദ്ധഃ ദുഷ്ടശത്രുനിബര്‍ഹണഃ ॥ 105 ॥

കിരീടകുണ്ഡലധരഃ കടകാങ്ഗദമണ്ഡിതഃ ।
മുദ്രികാഭരണോപേതഃ കടിസൂത്രവിരാജിതഃ ॥ 106 ॥

മഞ്ജീരരഞ്ജിതപദഃ സര്‍വാഭരണഭൂഷിതഃ ।
വിന്യസ്തപാദയുഗലോ ദിവ്യമങ്ഗലവിഗ്രഹഃ ॥ 107 ॥

ഗോപികാനയനാനന്ദഃ പൂര്‍ണചന്ദ്രനിഭാനനഃ ।
സമസ്തജഗദാനന്ദഃ സുന്ദരോ ലോകനന്ദനഃ ॥ 108 ॥

യമുനാതീരസഞ്ചാരീ രാധാമന്‍മഥവൈഭവഃ ।
ഗോപനാരീപ്രിയോ ദാന്തോ ഗോപീവസ്ത്രാപഹാരകഃ ॥ 109 ॥

ശൃങ്ഗാരമൂര്‍തിഃ ശ്രീധാമാ താരകോ മൂലകാരണം ।
സൃഷ്ടിസംരക്ഷണോപായഃ ക്രൂരാസുരവിഭഞ്ജനഃ ॥ 110 ॥

നരകാസുരസംഹാരീ മുരാരിരരിമര്‍ദനഃ ।
ആദിതേയപ്രിയോ ദൈത്യഭീകരോ യദുശേഖരഃ ॥ 111 ॥

ജരാസന്ധകുലധ്വംസീ കംസാരാതിഃ സുവിക്രമഃ ।
പുണ്യശ്ലോകഃ കീര്‍തനീയഃ യാദവേന്ദ്രോ ജഗന്നുതഃ ॥ 112 ॥

രുക്മിണീരമണഃ സത്യഭാമാജാംബവതീപ്രിയഃ ।
മിത്രവിന്ദാനാഗ്നജിതീലക്ഷ്മണാസമുപാസിതഃ ॥ 113 ॥

സുധാകരകുലേ ജാതോഽനന്തപ്രബലവിക്രമഃ ।
സര്‍വസൌഭാഗ്യസമ്പന്നോ ദ്വാരകാപത്തനേ സ്ഥിതഃ ॥ 114 ॥

ഭദ്രാസൂര്യസുതാനാഥോ ലീലാമാനുഷവിഗ്രഹഃ ।
സഹസ്രഷോഡശസ്ത്രീശോ ഭോഗമോക്ഷൈകദായകഃ ॥ 115 ॥

വേദാന്തവേദ്യഃ സംവേദ്യോ വൈദ്യോ ബ്രഹ്മാണ്ഡനായകഃ ।
ഗോവര്‍ദ്ധനധരോ നാഥഃ സര്‍വജീവദയാപരഃ ॥ 116 ॥

മൂര്‍തിമാന്‍ സര്‍വഭൂതാത്മാ ആര്‍തത്രാണപരായണഃ ।
സര്‍വജ്ഞഃ സര്‍വസുലഭഃ സര്‍വശാസ്ത്രവിശാരദഃ ॥ 117 ॥

ഷഡ്ഗുണൈശ്വര്യസമ്പന്നഃ പൂര്‍ണകാമോ ധുരന്ധരഃ ।
മഹാനുഭാവഃ കൈവല്യദായകോ ലോകനായകഃ ॥ 118 ॥

ആദിമധ്യാന്തരഹിതഃ ശുദ്ധസാത്ത്വികവിഗ്രഹഃ ।
അസമാനഃ സമസ്താത്മാ ശരണാഗതവത്സലഃ ॥ 119 ॥

ഉത്പത്തിസ്ഥിതിസംഹാരകാരണം സര്‍വകാരണം ।
ഗംഭീരഃ സര്‍വഭാവജ്ഞഃ സച്ചിദാനന്ദവിഗ്രഹഃ ॥ 120 ॥

വിഷ്വക്സേനഃ സത്യസന്ധഃ സത്യവാക് സത്യവിക്രമഃ ।
സത്യവ്രതഃ സത്യരതഃ സര്‍വധര്‍മപരായണഃ ॥ 121 ॥

ആപന്നാര്‍തിപ്രശമനഃ ദ്രൌപദീമാനരക്ഷകഃ ।
കന്ദര്‍പജനകഃ പ്രാജ്ഞോ ജഗന്നാടകവൈഭവഃ ॥ 122 ॥

ഭക്തിവശ്യോ ഗുണാതീതഃ സര്‍വൈശ്വര്യപ്രദായകഃ ।
ദമഘോഷസുതദ്വേഷീ ബാണബാഹുവിഖണ്ഡനഃ ॥ 123 ॥

ഭീഷ്മഭക്തിപ്രദോ ദിവ്യഃ കൌരവാന്വയനാശനഃ ।
കൌന്തേയപ്രിയബന്ധുശ്ച പാര്‍ഥസ്യന്ദനസാരഥിഃ ॥ 124 ॥

നാരസിംഹോ മഹാവീരഃ സ്തംഭജാതോ മഹാബലഃ ।
പ്രഹ്ലാദവരദഃ സത്യോ ദേവപൂജ്യോഽഭയങ്കരഃ ॥ 125 ॥

ഉപേന്ദ്ര ഇന്ദ്രാവരജോ വാമനോ ബലിബന്ധനഃ ।
ഗജേന്ദ്രവരദഃ സ്വാമീ സര്‍വദേവനമസ്കൃതഃ ॥ 126 ॥

ശേഷപര്യങ്കശയനഃ വൈനതേയരഥോ ജയീ ।
അവ്യാഹതബലൈശ്വര്യസമ്പന്നഃ പൂര്‍ണമാനസഃ ॥ 127 ॥

യോഗേശ്വരേശ്വരഃ സാക്ഷീ ക്ഷേത്രജ്ഞോ ജ്ഞാനദായകഃ ।
യോഗിഹൃത്പങ്കജാവാസോ യോഗമായാസമന്വിതഃ ॥ 128 ॥

നാദബിന്ദുകലാതീതശ്ചതുര്‍വര്‍ഗഫലപ്രദഃ ।
സുഷുംനാമാര്‍ഗസഞ്ചാരീ ദേഹസ്യാന്തരസംസ്ഥിതഃ ॥ 129 ॥

ദേഹേന്ദ്രിയമനഃപ്രാണസാക്ഷീ ചേതഃപ്രസാദകഃ ।
സൂക്ഷ്മഃ സര്‍വഗതോ ദേഹീ ജ്ഞാനദര്‍പണഗോചരഃ ॥ 130 ॥

തത്ത്വത്രയാത്മകോഽവ്യക്തഃ കുണ്ഡലീ സമുപാശ്രിതഃ ।
ബ്രഹ്മണ്യഃ സര്‍വധര്‍മജ്ഞഃ ശാന്തോ ദാന്തോ ഗതക്ലമഃ ॥ 131 ॥

ശ്രീനിവാസഃ സദാനന്ദഃ വിശ്വമൂര്‍തിര്‍മഹാപ്രഭുഃ ।
സഹസ്രശീര്‍ഷാ പുരുഷഃ സഹസ്രാക്ഷഃ സഹസ്രപാത് ॥ 132 ॥

സമസ്തഭുവനാധാരഃ സമസ്തപ്രാണരക്ഷകഃ ।
സമസ്തസര്‍വഭാവജ്ഞോ ഗോപികാപ്രാണവല്ലഭഃ ॥ 133 ॥

നിത്യോത്സവോ നിത്യസൌഖ്യോ നിത്യശ്രീര്‍നിത്യമങ്ഗലഃ ।
വ്യൂഹാര്‍ചിതോ ജഗന്നാഥഃ ശ്രീവൈകുണ്ഠപുരാധിപഃ ॥ 134 ॥

പൂര്‍ണാനന്ദഘനീഭൂതഃ ഗോപവേഷധരോ ഹരിഃ ।
കലാപകുസുമശ്യാമഃ കോമലഃ ശാന്തവിഗ്രഹഃ ॥ 135 ॥

ഗോപാങ്ഗനാവൃതോഽനന്തോ വൃന്ദാവനസമാശ്രയഃ ।
വേണുവാദരതഃ ശ്രേഷ്ഠോ ദേവാനാം ഹിതകാരകഃ ॥ 136 ॥

ബാലക്രീഡാസമാസക്തോ നവനീതസ്യ തസ്കരഃ ।
ഗോപാലകാമിനീജാരശ്ചൌരജാരശിഖാമണിഃ ॥ 137 ॥

പരഞ്ജ്യോതിഃ പരാകാശഃ പരാവാസഃ പരിസ്ഫുടഃ ।
അഷ്ടാദശാക്ഷരോ മന്ത്രോ വ്യാപകോ ലോകപാവനഃ ॥ 138 ॥

സപ്തകോടിമഹാമന്ത്രശേഖരോ ദേവശേഖരഃ ।
വിജ്ഞാനജ്ഞാനസന്ധാനസ്തേജോരാശിര്‍ജഗത്പതിഃ ॥ 139 ॥

ഭക്തലോകപ്രസന്നാത്മാ ഭക്തമന്ദാരവിഗ്രഹഃ ।
ഭക്തദാരിദ്ര്യദമനോ ഭക്താനാം പ്രീതിദായകഃ ॥ 140 ॥

ഭക്താധീനമനാഃ പൂജ്യഃ ഭക്തലോകശിവങ്കരഃ ।
ഭക്താഭീഷ്ടപ്രദഃ സര്‍വഭക്താഘൌഘനികൃന്തനഃ ॥ 141 ॥

അപാരകരുണാസിന്ധുര്‍ഭഗവാന്‍ ഭക്തതത്പരഃ ॥ 142 ॥

॥ ഇതി ഗോപാല സഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

ഫലശ്രുതിഃ

( ॥ ഗോപാലസഹസ്രനാമ മാഹാത്മ്യം ॥)
സ്മരണാത് പാപരാശീനാം ഖണ്ഡനം മൃത്യുനാശനം ॥ 1 ॥

വൈഷ്ണവാനാം പ്രിയകരം മഹാരോഗനിവാരണം ।
ബ്രഹ്മഹത്യാസുരാപാനം പരസ്ത്രീഗമനം തഥാ ॥ 2 ॥

പരദ്രവ്യാപഹരണം പരദ്വേഷസമന്വിതം ।
മാനസം വാചികം കായം യത്പാപം പാപസംഭവം ॥ 3 ॥

സഹസ്രനാമപഠനാത് സര്‍വം നശ്യതി തത്ക്ഷണാത് ।
മഹാദാരിദ്ര്യയുക്തോ യോ വൈഷ്ണവോ വിഷ്ണുഭക്തിമാന്‍ ॥ 4 ॥

കാര്‍തിക്യാം സമ്പഠേദ്രാത്രൌ ശതമഷ്ടോത്തരം ക്രമാത് ।
പീതാംബരധരോ ധീമാന്‍ സുഗന്ധൈഃ പുഷ്പചന്ദനൈഃ ॥ 5 ॥

പുസ്തകം പൂജയിത്വാ തു നൈവേദ്യാദിഭിരേവ ച ।
രാധാധ്യാനാങ്കിതോ ധീരോ വനമാലാവിഭൂഷിതഃ ॥ 6 ॥

ശതമഷ്ടോത്തരം ദേവി പഠേന്നാമസഹസ്രകം ।
ചൈത്രശുക്ലേ ച കൃഷ്ണേ ച കുഹൂസങ്ക്രാന്തിവാസരേ ॥ 7 ॥

പഠിതവ്യം പ്രയത്നേന ത്രൈലോക്യം മോഹയേത് ക്ഷണാത് ।
തുലസീമാലയാ യുക്തോ വൈഷ്ണവോ ഭക്തിതത്പരഃ ॥ 8 ॥

രവിവാരേ ച ശുക്രേ ച ദ്വാദശ്യാം ശ്രാദ്ധവാസരേ ।
ബ്രാഹ്മണം പൂജയിത്വാ ച ഭോജയിത്വാ വിധാനതഃ ॥ 9 ॥

പഠേന്നാമസഹസ്രം ച തതഃ സിദ്ധിഃ പ്രജായതേ ।
മഹാനിശായാം സതതം വൈഷ്ണവോ യഃ പഠേത് സദാ ॥ 10 ॥

ദേശാന്തരഗതാ ലക്ഷ്മീഃ സമായാതി ന സംശയഃ ।
ത്രൈലോക്യേ ച മഹാദേവി സുന്ദര്യഃ കാമമോഹിതാഃ ॥ 11 ॥

മുഗ്ധാഃ സ്വയം സമായാന്തി വൈഷ്ണവം ച ഭജന്തി താഃ ।
രോഗീ രോഗാത് പ്രമുച്യേത ബദ്ധോ മുച്യേത ബന്ധനാത് ॥ 12 ॥

ഗുര്‍വിണീ ജനയേത്പുത്രം കന്യാ വിന്ദതി സത്പതിം । var ഗര്‍ഭിണീ
രാജാനോ വശ്യതാം യാന്തി കിം പുനഃ ക്ഷുദ്രമാനവാഃ ॥ 13 ॥

സഹസ്രനാമശ്രവണാത് പഠനാത് പൂജനാത് പ്രിയേ ।
ധാരണാത് സര്‍വമാപ്നോതി വൈഷ്ണവോ നാത്ര സംശയഃ ॥ 14 ॥

വംശീവടേ ചാന്യവടേ തഥാ പിപ്പലകേഽഥ വാ ।
കദംബപാദപതലേ ഗോപാലമൂര്‍തിസംനിധൌ ॥ 15।
യഃ പഠേദ്വൈഷ്ണവോ നിത്യം സ യാതി ഹരിമന്ദിരം ।
കൃഷ്ണേനോക്തം രാധികായൈ മയാ പ്രോക്തം തഥാ ശിവേ ॥ 16 ॥

നാരദായ മയാ പ്രോക്തം നാരദേന പ്രകാശിതം ।
മയാ തുഭ്യം വരാരോഹേ പ്രോക്തമേതത്സുദുര്ലഭം ॥ 17 ॥

ഗോപനീയം പ്രയത്നേന ന പ്രകാശ്യം കഥംചന ।
ശഠായ പാപിനേ ചൈവ ലമ്പടായ വിശേഷതഃ ॥ 18 ॥

ന ദാതവ്യം ന ദാതവ്യം ന ദാതവ്യം കദാചന ।
ദേയം ശിഷ്യായ ശാന്തായ വിഷ്ണുഭക്തിരതായ ച ॥ 19 ॥

ഗോദാനബ്രഹ്മയജ്ഞാദേര്‍വാജപേയശതസ്യ ച ।
അശ്വമേധസഹസ്രസ്യ ഫലം പാഠേ ഭവേത് ധ്രുവം ॥ 20 ॥

മോഹനം സ്തംഭനം ചൈവ മാരണോച്ചാടനാദികം ।
യദ്യദ്വാഞ്ഛതി ചിത്തേന തത്തത്പ്രാപ്നോതി വൈഷ്ണവഃ ॥ 21 ॥

ഏകാദശ്യാം നരഃ സ്നാത്വാ സുഗന്ധിദ്രവ്യതൈലകൈഃ ।
ആഹാരം ബ്രാഹ്മണേ ദത്ത്വാ ദക്ഷിണാം സ്വര്‍ണഭൂഷണം ॥ 22 ॥

തത ആരംഭകര്‍താസ്യ സര്‍വം പ്രാപ്നോതി മാനവഃ ।
ശതാവൃത്തം സഹസ്രം ച യഃ പഠേദ്വൈഷ്ണവോ ജനഃ ॥ 23 ॥

ശ്രീവൃന്ദാവനചന്ദ്രസ്യ പ്രസാദാത്സര്‍വമാപ്നുയാത് ।
യദ്ഗൃഹേ പുസ്തകം ദേവി പൂജിതം ചൈവ തിഷ്ഠതി ॥ 24 ॥

ന മാരീ ന ച ദുര്‍ഭിക്ഷം നോപസര്‍ഗഭയം ക്വചിത് ।
സര്‍പാദ്യാ ഭൂതയക്ഷാദ്യാ നശ്യന്തേ നാത്ര സംശയഃ ॥ 25 ॥

ശ്രീഗോപാലോ മഹാദേവി വസേത്തസ്യ ഗൃഹേ സദാ ।
ഗൃഹേ യത്ര സഹസ്രം ച നാംനാം തിഷ്ഠതി പൂജിതം ॥ 26 ॥

॥ ഓം തത്സദിതി ശ്രീസമ്മോഹനതന്ത്രേ പാര്‍വതീശ്വരസംവാദേ
ഗോപാലസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

ശ്രീരാധാരമണഃ കൃഷ്ണഃ ഗുണരത്നൈസ്സുഗുംഫിതാം ।
സ്വീകൃത്യേമാം മിതാം മാലാം സ നോ വിഷ്ണുഃ പ്രസീദതു ॥

Addendum for prayers

ശ്രീ ഗോപാലസഹസ്രനാമ ശാപവിമോചനമഹാമന്ത്രം

ഓം അസ്യ ശ്രീഗോപാലസഹസ്രനാമ ശാപവിമോചനമഹാമന്ത്രസ്യ വാമദേവഋഷിഃ ।
ശ്രീഗോപാലോ ദേവതാ പങ്ക്തിഃ ഛന്ദഃ ।
ശ്രീ സദാശിവവാക്യ ശാപവിമോചനാര്‍ഥം ജപേ വിനിയോഗഃ ।
ഋഷ്യാദിന്യാസഃ
വാമദേവ ഋഷയേ നമഃ ശിരസി ।
ഗോപാല ദേവതായൈ നമഃ ഹൃദയേ ।
പങ്ക്തി ഛന്ദസേ നമഃ മുഖേ ।
സദാശിവവാക്യ ശാപവിമുക്ത്യര്‍ഥം നമഃ സര്‍വാങ്ഗേ ॥

അഥ കരാദിന്യാസഃ
ഓം ഐം അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ॥

ഓം ക്ലീം തര്‍ജനീഭ്യാം നമഃ ॥

ഓം ഹ്രീം മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ॥

ഓം ശ്രീം അനാമികാഭ്യാം നമഃ ॥

ഓം വാമദേവായ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ ॥

ഓം നമഃ സ്വാഹാ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ॥

അഥ ഹൃദയാദിന്യാസഃ
ഓം ഐം ഹൃദയായ നമഃ ॥

ഓം ക്ലീം ശിരസി സ്വാഹാ ॥

ഓം ഹ്രീം ശിഖായൈ വഷട് ॥

ഓം ശ്രീം കവചായ ഹും ॥

ഓം വാമദേവായ നേത്രസ്ത്രയായ വൌഷട് ॥

ഓം നമഃ സ്വാഹാ അസ്ത്രായ ഫട് ॥

അഥ ധ്യാനം
ഓം ധ്യായേദ്ദേവം ഗുണാതീതം പീതകൌശേയവാസസം ।
പ്രസന്നം ചാരുവദനം ച നിര്‍ഗുണം ശ്രീപതിം പ്രഭും ॥

മന്ത്രഃ
ഓം ഐം ക്ലീം ഹ്രീം ശ്രീം വാമദേവായ നമഃ (സ്വാഹാ)।

Also Read 1000 Names of Sri Krishna:

1000 Names of Sri Gopala | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Gopala | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top