Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Gopala | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Gopala Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீகோ³பாலஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

பார்வத்யுவாச-
கைலாஸஶிக²ரே ரம்யே கௌ³ரீ ப்ருʼச்ச²தி ஶங்கரம் ।
ப்³ரஹ்மாண்டா³கி²லநாத²ஸ்த்வம் ஸ்ருʼஷ்டிஸம்ஹாரகாரக: ॥ 1 ॥

த்வமேவ பூஜ்யஸே லோகைர்ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஸுராதி³பி:⁴ ।
நித்யம் பட²ஸி தே³வேஶ கஸ்ய ஸ்தோத்ரம் மஹேஶ்வர ॥ 2 ॥

ஆஶ்சர்யமித³மாக்²யாநம் ஜாயதே மயி ஶங்கர ।
தத்ப்ராணேஶ மஹாப்ராஜ்ஞ ஸம்ஶயம் சி²ந்தி⁴ மே ப்ரபோ⁴ ॥ 3 ॥

ஶ்ரீமஹாதே³வ உவாச-
த⁴ந்யாஸி க்ருʼதபுண்யாஸி பார்வதி ப்ராணவல்லபே⁴ ।
ரஹஸ்யாதிரஹஸ்யம் ச யத்ப்ருʼச்ச²ஸி வராநநே ॥ 4 ॥

ஸ்த்ரீஸ்வபா⁴வாந்மஹாதே³வி புநஸ்த்வம் பரிப்ருʼச்ச²ஸி ।
கோ³பநீயம் கோ³பநீயம் கோ³பநீயம் ப்ரயத்நத: ॥ 5 ॥

த³த்தே ச ஸித்³தி⁴ஹாநி: ஸ்யாத்தஸ்மாத்³யத்நேந கோ³பயேத் ।
இத³ம் ரஹஸ்யம் பரமம் புருஷார்த²ப்ரதா³யகம் ॥ 6 ॥

த⁴நரத்நௌக⁴மாணிக்யம் துரங்க³ம் ச க³ஜாதி³கம் ।
த³தா³தி ஸ்மரணாதே³வ மஹாமோக்ஷப்ரதா³யகம் ॥ 7 ॥

தத்தேঽஹம் ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி ஶ்ருʼணுஷ்வாவஹிதா ப்ரியே ।
யோঽஸௌ நிரஞ்ஜநோ தே³வ: சித்ஸ்வரூபீ ஜநார்த³ந: ॥ 8 ॥

ஸம்ஸாரஸாக³ரோத்தாரகாரணாய ந்ருʼணாம் ஸதா³ ।
ஶ்ரீரங்கா³தி³கரூபேண த்ரைலோக்யம் வ்யாப்ய திஷ்ட²தி ॥ 9 ॥

ததோ லோகா மஹாமூடா⁴ விஷ்ணுப⁴க்திவிவர்ஜிதா: ।
நிஶ்சயம் நாதி⁴க³ச்ச²ந்தி புநர்நாராயணோ ஹரி: ॥ 10 ॥

நிரஞ்ஜநோ நிராகாரோ ப⁴க்தாநாம் ப்ரீதிகாமத:³ ।
வ்ருʼந்தா³வநவிஹாராய கோ³பாலம் ரூபமுத்³வஹந் ॥ 11 ॥

முரலீவாத³நாதா⁴ரீ ராதா⁴யை ப்ரீதிமாவஹந் ।
அம்ஶாம்ஶேப்⁴ய: ஸமுந்மீல்ய பூர்ணரூபகலாயுத: ॥ 12 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணசந்த்³ரோ ப⁴க³வாந் நந்த³கோ³பவரோத்³யத: ।
த⁴ரணீரூபிணீமாத்ருʼயஶோதா³நந்த³தா³யக: ॥ 13 ॥

த்³வாப்⁴யாம் ப்ரயாசிதோ நாதோ² தே³வக்யாம் வஸுதே³வத: ।
ப்³ரஹ்மணாঽப்⁴யர்தி²தோ தே³வோ தே³வைரபி ஸுரேஶ்வரி ॥ 14 ॥

ஜாதோঽவந்யாம் முகுந்தோ³ঽபி முரலோவேத³ரேசிகா ।
தயா ஸார்த்³த⁴ம் வச: க்ருʼத்வா ததோ ஜாதோ மஹீதலே ॥ 15 ॥

ஸம்ஸாரஸாரஸர்வஸ்வம் ஶ்யாமலம் மஹது³ஜ்ஜ்வலம் ।
ஏதஜ்ஜ்யோதிரஹம் வேத்³யம் சிந்தயாமி ஸநாதநம் ॥ 16 ॥

கௌ³ரதேஜோ விநா யஸ்து ஶ்யாமதேஜஸ்ஸமர்சயேத் ।
ஜபேத்³வா த்⁴யாயதே வாபி ஸ ப⁴வேத் பாதகீ ஶிவே ॥ 17 ॥

ஸ ப்³ரஹ்மஹா ஸுராபீ ச ஸ்வர்ணஸ்தேயீ ச பஞ்சம: ।
ஏதைர்தோ³ஷைர்விலிப்யேத தேஜோபே⁴தா³ந்மஹீஶ்வரி ॥ 18 ॥

தஸ்மாஜ்ஜ்யோதிரபூ⁴த்³ த்³வேதா⁴ ராதா⁴மாத⁴வரூபகம் ।
தஸ்மாதி³த³ம் மஹாதே³வி கோ³பாலேநைவ பா⁴ஷிதம் ॥ 19 ॥

து³ர்வாஸஸோ முநேர்மோஹே கார்திக்யாம் ராஸமண்ட³லே ।
தத: ப்ருʼஷ்டவதீ ராதா⁴ ஸந்தே³ஹபே⁴த³மாத்மந: ॥ 20 ॥

நிரஞ்ஜநாத்ஸமுத்பந்நம் மயாঽதீ⁴தம் ஜக³ந்மயி ।
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணேந தத: ப்ரோக்தம் ராதா⁴யை நாரதா³ய ச ॥ 21 ॥

ததோ நாரத³தஸ்ஸர்வே விரலா வைஷ்ணவா ஜநா: ।
கலௌ ஜாநந்தி தே³வேஶி கோ³பநீயம் ப்ரயத்நத: ॥ 22 ॥

ஶடா²ய க்ருʼபணாயாத² தா³ம்பி⁴காய ஸுரேஶ்வரி ।
ப்³ரஹ்மஹத்யாமவாப்நோதி தஸ்மாத்³யத்நேந கோ³பயேத் ॥ 23 ॥

பாட² கரநே கீ விதி⁴
ௐ அஸ்ய ஶ்ரீகோ³பாலஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீநாரத³ ருʼஷி: ।
அநுஷ்டுப் ச²ந்த:³ । ஶ்ரீகோ³பாலோ தே³வதா । காமோ பீ³ஜம் । மாயா ஶக்தி: ।
சந்த்³ர: கீலகம் ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணசந்த்³ர ப⁴க்திரூபப²லப்ராப்தயே
ஶ்ரீகோ³பாலஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரஜபே விநியோக:³ ।
யா இஸதரஹ கரேம் பாட²
ௐ ஐம் க்லீம் பீ³ஜம் । ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் ஶக்தி: ।
ஶ்ரீவ்ருʼந்தா³வநநிவாஸ: கீலகம் ।
ஶ்ரீராதா⁴ப்ரியபரப்³ரஹ்மேதி மந்த்ர: ।
த⁴ர்மாதி³சதுர்வித⁴புருஷார்த²ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக:³ ॥

அத² கராதி³ந்யாஸ:
ௐ க்லாம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।
ௐ க்லீம் தர்ஜநீப்⁴யாம் நம: ॥

ௐ க்லூம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: ॥

ௐ க்லைம் அநாமிகாப்⁴யாம் நம: ॥

ௐ க்லௌம் கநிஷ்டிகாப்⁴யாம் நம: ॥

ௐ க்ல: கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ॥

அத² ஹ்ருʼத³யாதி³ந்யாஸ:
ௐ க்லாம் ஹ்ருʼத³யாய நம: ।
ௐ க்லீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா ॥

ௐ க்லூம் ஶிகா²யை வஷட் ॥

ௐ க்லைம் கவசாய ஹும் ॥

ௐ க்லௌம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ॥

ௐ க்ல: அஸ்த்ராய ப²ட் ॥

அத² த்⁴யாநம்

கஸ்தூரீதிலகம் லலாடபடலே வக்ஷ:ஸ்த²லே கௌஸ்துப⁴ம்
நாஸாக்³ரேவரமௌக்திகம் கரதலே வேணும் கரே கங்கணம் ॥

ஸர்வாங்கே³ ஹரிசந்த³நம் ஸுலலிதம் கண்டே² ச முக்தாவளிம்
கோ³பஸ்த்ரீபரிவேஷ்டிதோ விஜயதே கோ³பாலசூட³़ாமணி: ॥ 1 ॥

பு²ல்லேந்தீ³வரகாந்திமிந்து³வத³நம் ப³ர்ஹாவதம்ஸப்ரியம்
ஶ்ரீவத்ஸாங்கமுதா³ரகௌஸ்துப⁴த⁴ரம் பீதாம்ப³ரம் ஸுந்த³ரம் ॥

கோ³பீநாம் நயநோத்பலார்சிததநும் கோ³கோ³பஸங்கா⁴வ்ருʼதம்
கோ³விந்த³ம் கலவேணுவாத³நபரம் தி³வ்யாங்க³பூ⁴ஷம் ப⁴ஜே ॥ 2 ॥

ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ர ஆரம்ப⁴-

ௐ க்லீம் தே³வ: காமதே³வ: காமபீ³ஜஶிரோமணி: ।
ஶ்ரீகோ³பாலோ மஹீபாலோ ஸர்வவேதா³ந்தபாரக:³ ॥ 1 ॥ var ஸர்வவேதா³ங்க³பாரக:³
க்ருʼஷ்ண: கமலபத்ராக்ஷ: புண்ட³ரீக: ஸநாதந: । var த⁴ரணீபாலகோத⁴ந்ய:
கோ³பதிர்பூ⁴பதி: ஶாஸ்தா ப்ரஹர்தா விஶ்வதோமுக:² ॥ 2 ॥

ஆதி³கர்தா மஹாகர்தா மஹாகால: ப்ரதாபவாந் ।
ஜக³ஜ்ஜீவோ ஜக³த்³தா⁴தா ஜக³த்³ப⁴ர்தா ஜக³த்³வஸு: ॥ 3 ॥

மத்ஸ்யோ பீ⁴ம: குஹூப⁴ர்தா ஹர்தா வாராஹமூர்திமாந் ।
நாராயணோ ஹ்ருʼஷீகேஶோ கோ³விந்தோ³ க³ருட³த்⁴வஜ: ॥ 4 ॥

கோ³குலேந்த்³ரோ மஹீசந்த்³ர: ஶர்வரீப்ரியகாரக: ।
கமலாமுக²லோலாக்ஷ: புண்ட³ரீக: ஶுபா⁴வஹ: ॥ 5 ॥

து³ர்வாஸா: கபிலோ பௌ⁴ம: ஸிந்து⁴ஸாக³ரஸங்க³ம: ।
கோ³விந்தோ³ கோ³பதிர்கோ³ப: காலிந்தீ³ப்ரேமபூரக: ॥ 6 ॥

கோ³பஸ்வாமீ கோ³குலேந்த்³ரோ கோ³வர்த⁴நவரப்ரத:³ ।
நந்தா³தி³கோ³குலத்ராதா தா³தா தா³ரித்³ர்யப⁴ஞ்ஜந: ॥ 7 ॥

ஸர்வமங்க³ளதா³தா ச ஸர்வகாமப்ரதா³யக: ।
ஆதி³கர்தா மஹீப⁴ர்தா ஸர்வஸாக³ரஸிந்து⁴ஜ: ॥ 8 ॥

க³ஜகா³மீ க³ஜோத்³தா⁴ரீ காமீ காமகலாநிதி:⁴ ।
கலங்கரஹிதஶ்சந்த்³ரோ பி³ம்பா³ஸ்யோ பி³ம்ப³ஸத்தம: ॥ 9 ॥

மாலாகார: க்ருʼபாகார: கோகிலஸ்வரபூ⁴ஷண: ।
ராமோ நீலாம்ப³ரோ தே³வோ ஹலீ து³ர்த³மமர்த³ந: ॥ 10 ॥

ஸஹஸ்ராக்ஷபுரீபே⁴த்தா மஹாமாரீவிநாஶந: ।
ஶிவ: ஶிவதமோ பே⁴த்தா ப³லாராதிப்ரபூஜக: ॥ 11 ॥

குமாரீவரதா³யீ ச வரேண்யோ மீநகேதந: ।
நரோ நாராயணோ தீ⁴ரோ ராதா⁴பதிருதா³ரதீ:⁴ ॥ 12 ॥

ஶ்ரீபதி: ஶ்ரீநிதி:⁴ ஶ்ரீமாந் மாபதி: ப்ரதிராஜஹா ।
வ்ருʼந்தா³பதி: குலக்³ராமீ தா⁴மீ ப்³ரஹ்ம ஸநாதந: ॥ 13 ॥

ரேவதீரமணோ ராம: ப்ரியஶ்சஞ்சலலோசந: ।
ராமாயணஶரீரோঽயம் ராமோ ராம: ஶ்ரிய:பதி: ॥ 14 ॥

ஶர்வர: ஶர்வரீ ஶர்வ: ஸர்வத்ர ஶுப⁴தா³யக: ।
ராதா⁴ராத⁴யிதாராதீ⁴ ராதா⁴சித்தப்ரமோத³க: ॥ 15 ॥

ராதா⁴ரதிஸுகோ²பேத: ராதா⁴மோஹநதத்பர: ।
ராதா⁴வஶீகரோ ராதா⁴ஹ்ருʼத³யாம்போ⁴ஜஷட்பத:³ ॥ 16 ॥

ராதா⁴லிங்க³நஸம்மோஹ: ராதா⁴நர்தநகௌதுக: ।
ராதா⁴ஸஞ்ஜாதஸம்ப்ரீதோ ராதா⁴காம்யப²லப்ரத:³ ॥ 17 ॥

வ்ருʼந்தா³பதி: கோஶநிதி:⁴ கோகஶோகவிநாஶந: ।
சந்த்³ராபதி: சந்த்³ரபதி: சண்ட³கோத³ண்ட³ப⁴ஞ்ஜந: ॥ 18 ॥

ராமோ தா³ஶரதீ² ராம: ப்⁴ருʼகு³வம்ஶஸமுத்³ப⁴வ: ।
ஆத்மாராமோ ஜிதக்ரோதோ⁴ மோஹோ மோஹாந்த⁴ப⁴ஞ்ஜந: ॥ 19 ॥

வ்ருʼஷபா⁴நுப⁴வோ பா⁴வ: காஶ்யபி: கருணாநிதி:⁴ ।
கோலாஹலோ ஹலீ ஹாலீ ஹேலீ ஹலத⁴ரப்ரிய: ॥ 20 ॥

ராதா⁴முகா²ப்³ஜமார்தாண்ட:³ பா⁴ஸ்கரோ ரவிஜா விது:⁴ ।
விதி⁴ர்விதா⁴தா வருணோ வாருணோ வாருணீப்ரிய: ॥ 21 ॥

ரோஹிணீஹ்ருʼத³யாநந்தோ³ வஸுதே³வாத்மஜோ ப³லீ ।
நீலாம்ப³ரோ ரௌஹிணேயோ ஜராஸந்த⁴வதோ⁴ঽமல: ॥ 22 ॥

நாகோ³ நவாம்போ⁴ விருதோ³ வீரஹா வரதோ³ ப³லீ ।
கோ³பதோ² விஜயீ வித்³வாந் ஶிபிவிஷ்ட: ஸநாதந: ॥ 23 ॥

பரஶுராமவசோக்³ராஹீ வரக்³ராஹீ ஶ்ருʼகா³லஹா ।
த³மகோ⁴ஷோபதே³ஷ்டா ச ரத²க்³ராஹீ ஸுத³ர்ஶந: ॥ 24 ॥

வீரபத்நீயஶஸ்த்ராதா ஜராவ்யாதி⁴விகா⁴தக: ।
த்³வாரகாவாஸதத்த்வஜ்ஞ: ஹுதாஶநவரப்ரத:³ ॥ 25 ॥

யமுநாவேக³ஸம்ஹாரீ நீலாம்ப³ரத⁴ர: ப்ரபு:⁴ ।
விபு:⁴ ஶராஸநோ த⁴ந்வீ க³ணேஶோ க³ணநாயக: ॥ 26 ॥

லக்ஷ்மணோ லக்ஷணோ லக்ஷ்யோ ரக்ஷோவம்ஶவிநாஶந: ।
வாமநோ வாமநீபூ⁴தோঽவாமநோ வாமநாருஹ: ॥ 27 ॥

யஶோதா³நந்த³ந: கர்த்தா யமலார்ஜுநமுக்தித:³ ।
உலூக²லீ மஹாமாநீ தா³மப³த்³தா⁴ஹ்வயீ ஶமீ ॥ 28 ॥

ப⁴க்தாநுகாரீ ப⁴க³வாந் கேஶவோ ப³லதா⁴ரக: ।
கேஶிஹா மது⁴ஹா மோஹீ வ்ருʼஷாஸுரவிகா⁴தக: ॥ 29 ॥

அகா⁴ஸுரவிநாஶீ ச பூதநாமோக்ஷதா³யக: ।
குப்³ஜாவிநோதீ³ ப⁴க³வாந் கம்ஸம்ருʼத்யுர்மஹாமகீ² ॥ 30।
அஶ்வமேதோ⁴ வாஜபேயோ கோ³மேதோ⁴ நரமேத⁴வாந் ।
கந்த³ர்பகோடிலாவண்யஶ்சந்த்³ரகோடிஸுஶீதல: ॥ 31 ॥

ரவிகோடிப்ரதீகாஶோ வாயுகோடிமஹாப³ல: ।
ப்³ரஹ்மா ப்³ரஹ்மாண்ட³கர்தா ச கமலாவாஞ்சி²தப்ரத:³ ॥ 32 ॥

கமலா கமலாக்ஷஶ்ச கமலாமுக²லோலுப: ।
கமலாவ்ரததா⁴ரீ ச கமலாப:⁴ புரந்த³ர: ॥ 33 ॥

ஸௌபா⁴க்³யாதி⁴கசித்தோঽயம் மஹாமாயீ மதோ³த்கட: ।
தாரகாரி: ஸுரத்ராதா மாரீசக்ஷோப⁴காரக: ॥ 34 ॥

விஶ்வாமித்ரப்ரியோ தா³ந்தோ ராமோ ராஜீவலோசந: ।
லங்காதி⁴பகுலத்⁴வம்ஸீ விபீ⁴ஷணவரப்ரத:³ ॥ 35 ॥

ஸீதாநந்த³கரோ ராமோ வீரோ வாரிதி⁴ப³ந்த⁴ந: ।
க²ரதூ³ஷணஸம்ஹாரீ ஸாகேதபுரவாஸவாந் ॥ 36 ॥

சந்த்³ராவலீபதி: கூல: கேஶிகம்ஸவதோ⁴ঽமல: ।
மாத⁴வோ மது⁴ஹா மாத்⁴வீ மாத்⁴வீகோ மாத⁴வோ விது:⁴ ॥ 37 ॥

முஞ்ஜாடவீகா³ஹமாந: தே⁴நுகாரிர்த⁴ராத்மஜ: ।
வம்ஶீவடவிஹாரீ ச கோ³வர்த⁴நவநாஶ்ரய: ॥ 38 ॥

ததா² தாலவநோத்³தே³ஶீ பா⁴ண்டீ³ரவநஶங்க²ஹா ।
த்ருʼணாவர்தக்ருʼபாகாரீ வ்ருʼஷபா⁴நுஸுதாபதி: ॥ 39 ॥

ராதா⁴ப்ராணஸமோ ராதா⁴வத³நாப்³ஜமது⁴வ்ரத: ।
கோ³பீரஞ்ஜநதை³வஜ்ஞ: லீலாகமலபூஜித: ॥ 40 ॥

க்ரீடா³கமலஸந்தோ³ஹ: கோ³பிகாப்ரீதிரஞ்ஜந: ।
ரஞ்ஜகோ ரஞ்ஜநோ ரங்கோ³ ரங்கீ³ ரங்க³மஹீருஹ: ॥ 41 ॥

காம: காமாரிப⁴க்தோঽயம் புராணபுருஷ: கவி: ।
நாரதோ³ தே³வலோ பீ⁴மோ பா³லோ பா³லமுகா²ம்பு³ஜ: ॥ 42 ॥

அம்பு³ஜோ ப்³ரஹ்மஸாக்ஷீ ச யோகீ³ த³த்தவரோ முநி: ।
ருʼஷப:⁴ பர்வதோ க்³ராமோ நதீ³பவநவல்லப:⁴ ॥ 43 ॥

பத்³மநாப:⁴ ஸுரஜ்யேஷ்டீ² ப்³ரஹ்மா ருத்³ரோঽஹிபூ⁴ஷித: ।
க³ணாநாம் த்ராணகர்தா ச க³ணேஶோ க்³ரஹிலோ க்³ரஹீ ॥ 44 ॥

க³ணாஶ்ரயோ க³ணாத்⁴யக்ஷ: க்ரோடீ³க்ருʼதஜக³த்த்ரய: ।
யாத³வேந்த்³ரோ த்³வாரகேந்த்³ரோ மது²ராவல்லபோ⁴ து⁴ரீ ॥ 45 ॥

ப்⁴ரமர: குந்தலீ குந்தீஸுதரக்ஷோ மஹாமகீ² ।
யமுநாவரதா³தா ச காஶ்யபஸ்ய வரப்ரத:³ ॥ 46 ॥

ஶங்க²சூட³வதோ⁴த்³தா³மோ கோ³பீரக்ஷணதத்பர: ।
பாஞ்சஜந்யகரோ ராமீ த்ரிராமீ வநஜோ ஜய: ॥ 47 ॥

பா²ல்கு³ந: பா²ல்கு³நஸகோ² விராத⁴வத⁴காரக: ।
ருக்மிணீப்ராணநாத²ஶ்ச ஸத்யபா⁴மாப்ரியங்கர: ॥ 48 ॥

கல்பவ்ருʼக்ஷோ மஹாவ்ருʼக்ஷ: தா³நவ்ருʼக்ஷோ மஹாப²ல: ।
அங்குஶோ பூ⁴ஸுரோ பா⁴வோ ப்⁴ராமகோ பா⁴மகோ ஹரி: ॥ 49 ॥

ஸரல: ஶாஶ்வதோ வீரோ யது³வம்ஶீ ஶிவாத்மக: ।
ப்ரத்³யும்நோ ப³லகர்தா ச ப்ரஹர்தா தை³த்யஹா ப்ரபு:⁴ ॥ 50 ॥

மஹாத⁴நீ மஹாவீரோ வநமாலாவிபூ⁴ஷண: ।
துளஸீதா³மஶோபா⁴ட்⁴யோ ஜாலந்த⁴ரவிநாஶந: ॥ 51 ॥

ஶூர: ஸூர்யோ ம்ருʼதண்ட³ஶ்ச பா⁴ஸ்கரோ விஶ்வபூஜித: ।
ரவிஸ்தமோஹா வஹ்நிஶ்ச பா³ட³வோ வட³வாநல: ॥ 52 ॥

தை³த்யத³ர்பவிநாஶீ ச க³ருடோ³ க³ருடா³க்³ரஜ: ।
கோ³பீநாதோ² மஹாநாதோ² வ்ருʼந்தா³நாதோ²ঽவிரோத⁴க: ॥ 53 ॥

ப்ரபஞ்சீ பஞ்சரூபஶ்ச லதாகு³ல்மஶ்ச கோ³பதி: ।
க³ங்கா³ ச யமுநாரூபோ கோ³தா³ வேத்ரவதீ ததா² ॥ 54 ॥

காவேரீ நர்மதா³ தாப்தீ க³ண்ட³கீ ஸரயூஸ்ததா² ।
ராஜஸஸ்தாமஸஸ்ஸத்த்வீ ஸர்வாங்கீ³ ஸர்வலோசந: ॥ 55 ॥

ஸுதா⁴மயோঽம்ருʼதமயோ யோகி³நீவல்லப:⁴ ஶிவ: ।
பு³த்³தோ⁴ பு³த்³தி⁴மதாம் ஶ்ரேஷ்டோ² விஷ்ணுர்ஜிஷ்ணு: ஶசீபதி: ॥ 56 ॥

வம்ஶீ வம்ஶத⁴ரோ லோக: விலோகோ மோஹநாஶந: ।
ரவராவோ ரவோ ராவோ ப³லோ பா³லப³லாஹக: ॥ 57 ॥

ஶிவோ ருத்³ரோ நலோ நீலோ லாங்க³லீ லாங்க³லாஶ்ரய: ।
பாரத:³ பாவநோ ஹம்ஸோ ஹம்ஸாரூடோ⁴ ஜக³த்பதி: ॥ 58 ॥

மோஹிநீமோஹநோ மாயீ மஹாமாயோ மஹாமகீ² ।
வ்ருʼஷோ வ்ருʼஷாகபி: கால: காலீத³மநகாரக: ॥ 59 ॥

குப்³ஜாபா⁴க்³யப்ரதோ³ வீர: ரஜகக்ஷயகாரக: ।
கோமலோ வாருணோ ராஜா ஜலஜோ ஜலதா⁴ரக: ॥ 60 ॥

ஹாரக: ஸர்வபாபக்⁴ந: பரமேஷ்டீ² பிதாமஹ: ।
க²ட்³க³தா⁴ரீ க்ருʼபாகாரீ ராதா⁴ரமணஸுந்த³ர: ॥ 61 ॥

த்³வாத³ஶாரண்யஸம்போ⁴கீ³ ஶேஷநாக³ப²ணாலய: ।
காம: ஶ்யாம: ஸுக²ஶ்ரீத:³ ஶ்ரீபதி: ஶ்ரீநிதி:⁴ க்ருʼதீ ॥ 62 ॥

ஹரிர்நாராயணோ நாரோ நரோத்தம இஷுப்ரிய: ।
கோ³பாலீசித்தஹர்தா ச கர்த்தா ஸம்ஸாரதாரக: ॥ 63 ॥

ஆதி³தே³வோ மஹாதே³வோ கௌ³ரீகு³ருரநாஶ்ரய: ।
ஸாது⁴ர்மது⁴ர்விது⁴ர்தா⁴தா த்ராதாঽக்ரூரபராயண: ॥ 64 ॥

ரோலம்பீ³ ச ஹயக்³ரீவோ வாநராரிர்வநாஶ்ரய: ।
வநம் வநீ வநாத்⁴யக்ஷ: மஹாவந்த்³யோ மஹாமுநி: ॥ 65 ॥

ஸ்யாமந்தகமணிப்ராஜ்ஞோ விஜ்ஞோ விக்⁴நவிகா⁴தக: ।
கோ³வர்த்³த⁴நோ வர்த்³த⁴நீய: வர்த்³த⁴நோ வர்த்³த⁴நப்ரிய: ॥ 66 ॥

வர்த்³த⁴ந்யோ வர்த்³த⁴நோ வர்த்³தீ⁴ வார்த்³தி⁴ஷ்ணு: ஸுமுக²ப்ரிய: ।
வர்த்³தி⁴தோ வ்ருʼத்³த⁴கோ வ்ருʼத்³தோ⁴ வ்ருʼந்தா³ரகஜநப்ரிய: ॥ 67 ॥

கோ³பாலரமணீப⁴ர்தா ஸாம்ப³குஷ்ட²விநாஶக: ।
ருக்மிணீஹரண: ப்ரேமப்ரேமீ சந்த்³ராவலீபதி: ॥ 68 ॥

ஶ்ரீகர்தா விஶ்வப⁴ர்தா ச நரோ நாராயணோ ப³லீ ।
க³ணோ க³ணபதிஶ்சைவ த³த்தாத்ரேயோ மஹாமுநி: ॥ 69 ॥

வ்யாஸோ நாராயணோ தி³வ்யோ ப⁴வ்யோ பா⁴வுகதா⁴ரக: ।
ஶ்வ:ஶ்ரேயஸம் ஶிவம் ப⁴த்³ரம் பா⁴வுகம் பா⁴விகம் ஶுப⁴ம் ॥ 70 ॥

ஶுபா⁴த்மக: ஶுப:⁴ ஶாஸ்தா ப்ரஶாஸ்தா மேகா⁴நாத³ஹா ।
ப்³ரஹ்மண்யதே³வோ தீ³நாநாமுத்³தா⁴ரகரணக்ஷம: ॥ 71 ॥

க்ருʼஷ்ண: கமலபத்ராக்ஷ: க்ருʼஷ்ண: கமலலோசந: ।
க்ருʼஷ்ண: காமீ ஸதா³ க்ருʼஷ்ண: ஸமஸ்தப்ரியகாரக: ॥ 72 ॥

நந்தோ³ நந்தீ³ மஹாநந்தீ³ மாதீ³ மாத³நக: கிலீ ।
மிலீ ஹிலீ கி³லீ கோ³லீ கோ³லோ கோ³லாலயோ கு³லீ ॥ 73 ॥

கு³க்³கு³லீ மாரகீ ஶாகீ² வட: பிப்பலக: க்ருʼதீ ।
ம்லேச்ச²ஹா காலஹர்த்தா ச யஶோதா³யஶ ஏவ ச ॥ 74 ॥

அச்யுத: கேஶவோ விஷ்ணு: ஹரி: ஸத்யோ ஜநார்த³ந: ।
ஹம்ஸோ நாராயணோ லீலோ நீலோ ப⁴க்திபராயண: ॥ 75 ॥

ஜாநகீவல்லபோ⁴ ராம: விராமோ விக்⁴நநாஶந: ।
ஸஹபா⁴நுர்மஹாபா⁴நு: வீரபா³ஹுர்மஹோத³தி:⁴ ॥ 76 ॥

ஸமுத்³ரோঽப்³தி⁴ரகூபார: பாராவார: ஸரித்பதி: ।
கோ³குலாநந்த³காரீ ச ப்ரதிஜ்ஞாபரிபாலக: ॥ 77 ॥

ஸதா³ராம: க்ருʼபாராம: மஹாராமோ த⁴நுர்த⁴ர: ।
பர்வத: பர்வதாகாரோ க³யோ கே³யோ த்³விஜப்ரிய: ॥ 78 ॥

கம்ப³லாஶ்வதரோ ராமோ ராமாயணப்ரவர்தக: ।
த்³யௌர்தி³வோ தி³வஸோ தி³வ்யோ ப⁴வ்யோ பா⁴வி ப⁴யாபஹ: ॥ 79 ॥

பார்வதீபா⁴க்³யஸஹிதோ ப⁴ர்தா லக்ஷ்மீவிலாஸவாந் ।
விலாஸீ ஸாஹஸீ ஸர்வீ க³ர்வீ க³ர்விதலோசந: ॥ 80 ॥

முராரிர்லோகத⁴ர்மஜ்ஞ: ஜீவநோ ஜீவநாந்தக: ।
யமோ யமாதி³யமநோ யாமீ யாமவிதா⁴யக: ॥ 81 ॥

வஸுலீ பாம்ஸுலீ பாம்ஸு: பாண்டு³ரர்ஜுநவல்லப:⁴ ।
லலிதா சந்த்³ரிகாமாலீ மாலீ மாலாம்பு³ஜாஶ்ரய: ॥ 82 ॥

அம்பு³ஜாக்ஷோ மஹாயஜ்ஞ: த³க்ஷ: சிந்தாமணி: ப்ரபு:⁴ ।
மணிர்தி³நமணிஶ்சைவ கேதா³ரோ ப³த³ரீஶ்ரய: ॥ 83 ॥

ப³த³ரீவநஸம்ப்ரீத: வ்யாஸ: ஸத்யவதீஸுத: ।
அமராரிநிஹந்தா ச ஸுதா⁴ஸிந்து⁴விதூ⁴த³ய: ॥ 84 ॥

சந்த்³ரோ ரவி: ஶிவ: ஶூலீ சக்ரீ சைவ க³தா³த⁴ர: ।
ஶ்ரீகர்தா ஶ்ரீபதி: ஶ்ரீத:³ ஶ்ரீதே³வோ தே³வகீஸுத: ॥ 85 ॥

ஶ்ரீபதி: புண்ட³ரீகாக்ஷ: பத்³மநாபோ⁴ ஜக³த்பதி: ।
வாஸுதே³வோঽப்ரமேயாத்மா கேஶவோ க³ருட³த்⁴வஜ: ॥ 86 ॥

நாராயண: பரம் தா⁴ம தே³வதே³வோ மஹேஶ்வர: ।
சக்ரபாணி: கலாபூர்ணோ வேத³வேத்³யோ த³யாநிதி:⁴ ॥ 87 ॥

ப⁴க³வாந் ஸர்வபூ⁴தேஶோ கோ³பால: ஸர்வபாலக: ।
அநந்தோ நிர்கு³ணோ நித்யோ நிர்விகல்போ நிரஞ்ஜந: ॥ 88 ॥

நிராதா⁴ரோ நிராகார: நிராபா⁴ஸோ நிராஶ்ரய: ।
புருஷ: ப்ரணவாதீதோ முகுந்த:³ பரமேஶ்வர: ॥ 89 ॥

க்ஷணாவநி: ஸார்வபௌ⁴மோ வைகுண்டோ² ப⁴க்தவத்ஸல: ।
விஷ்ணுர்தா³மோத³ர: க்ருʼஷ்ணோ மாத⁴வோ மது²ராபதி: ॥ 90 ॥

தே³வகீக³ர்ப⁴ஸம்பூ⁴தோ யஶோதா³வத்ஸலோ ஹரி: ।
ஶிவ: ஸங்கர்ஷண: ஶம்பு⁴ர்பூ⁴தநாதோ² தி³வஸ்பதி: ॥ 91 ॥

அவ்யய: ஸர்வத⁴ர்மஜ்ஞ: நிர்மலோ நிருபத்³ரவ: ।
நிர்வாணநாயகோ நித்யோ நீலஜீமூதஸந்நிப:⁴ ॥ 92 ॥

கலாக்ஷயஶ்ச ஸர்வஜ்ஞ: கமலாரூபதத்பர: ।
ஹ்ருʼஷீகேஶ: பீதவாஸா வஸுதே³வப்ரியாத்மஜ: ॥ 93 ॥

நந்த³கோ³பகுமாரார்ய: நவநீதாஶநோ விபு:⁴ ।
புராணபுருஷ: ஶ்ரேஷ்ட:² ஶங்க²பாணி: ஸுவிக்ரம: ॥ 94 ॥

அநிருத்³த⁴ஶ்சக்ரரத:² ஶார்ங்க³பாணிஶ்சதுர்பு⁴ஜ: ।
க³தா³த⁴ர: ஸுரார்திக்⁴நோ கோ³விந்தோ³ நந்த³காயுத:⁴ ॥ 95 ॥

வ்ருʼந்தா³வநசர: ஶௌரிர்வேணுவாத்³யவிஶாரத:³ ।
த்ருʼணாவர்தாந்தகோ பீ⁴மஸாஹஸீ ப³ஹுவிக்ரம: ॥ 96 ॥

ஶகடாஸுரஸம்ஹாரீ ப³காஸுரவிநாஶந: ।
தே⁴நுகாஸுரஸம்ஹாரீ பூதநாரிர்ந்ருʼகேஸரீ ॥ 97 ॥

பிதாமஹோ கு³ருஸ்ஸாக்ஷாத் ப்ரத்யகா³த்மா ஸதா³ஶிவ: ।
அப்ரமேய: ப்ரபு:⁴ ப்ராஜ்ஞோঽப்ரதர்க்ய: ஸ்வப்நவர்த்³த⁴ந: ॥ 98 ॥

த⁴ந்யோ மாந்யோ ப⁴வோ பா⁴வோ தீ⁴ர: ஶாந்தோ ஜக³த்³கு³ரு: ।
அந்தர்யாமீஶ்வரோ தி³வ்யோ தை³வஜ்ஞோ தே³வஸம்ஸ்துத: ॥ 99 ॥

க்ஷீராப்³தி⁴ஶயநோ தா⁴தா லக்ஷ்மீவாம்ல்லக்ஷ்மணாக்³ரஜ: ।
தா⁴த்ரீபதிரமேயாத்மா சந்த்³ரஶேக²ரபூஜித: ॥ 100 ॥

லோகஸாக்ஷீ ஜக³ச்சக்ஷு: புண்யசாரித்ரகீர்தந: ।
கோடிமந்மத²ஸௌந்த³ர்ய: ஜக³ந்மோஹநவிக்³ரஹ: ॥ 101 ॥

மந்த³ஸ்மிதாநநோ கோ³போ கோ³பிகாபரிவேஷ்டித: ।
பு²ல்லாரவிந்த³நயந: சாணூராந்த்⁴ரநிஷூத³ந: ॥ 102 ॥

இந்தீ³வரத³லஶ்யாமோ ப³ர்ஹிப³ர்ஹாவதம்ஸக: ।
முரலீநிநதா³ஹ்லாத:³ தி³வ்யமால்யாம்ப³ராவ்ருʼத: ॥ 103 ॥

ஸுகபோலயுக:³ ஸுப்⁴ரூயுக³ள: ஸுலலாடக: ।
கம்பு³க்³ரீவோ விஶாலாக்ஷோ லக்ஷ்மீவாஞ்சு²ப⁴லக்ஷண: ॥ 104 ॥

பீநவக்ஷாஶ்சதுர்பா³ஹுஶ்சதுர்மூர்திஸ்த்ரிவிக்ரம: ।
கலங்கரஹித: ஶுத்³த:⁴ து³ஷ்டஶத்ருநிப³ர்ஹண: ॥ 105 ॥

கிரீடகுண்ட³லத⁴ர: கடகாங்க³த³மண்டி³த: ।
முத்³ரிகாப⁴ரணோபேத: கடிஸூத்ரவிராஜித: ॥ 106 ॥

மஞ்ஜீரரஞ்ஜிதபத:³ ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷித: ।
விந்யஸ்தபாத³யுக³ளோ தி³வ்யமங்க³ளவிக்³ரஹ: ॥ 107 ॥

கோ³பிகாநயநாநந்த:³ பூர்ணசந்த்³ரநிபா⁴நந: ।
ஸமஸ்தஜக³தா³நந்த:³ ஸுந்த³ரோ லோகநந்த³ந: ॥ 108 ॥

யமுநாதீரஸஞ்சாரீ ராதா⁴மந்மத²வைப⁴வ: ।
கோ³பநாரீப்ரியோ தா³ந்தோ கோ³பீவஸ்த்ராபஹாரக: ॥ 109 ॥

ஶ்ருʼங்கா³ரமூர்தி: ஶ்ரீதா⁴மா தாரகோ மூலகாரணம் ।
ஸ்ருʼஷ்டிஸம்ரக்ஷணோபாய: க்ரூராஸுரவிப⁴ஞ்ஜந: ॥ 110 ॥

நரகாஸுரஸம்ஹாரீ முராரிரரிமர்த³ந: ।
ஆதி³தேயப்ரியோ தை³த்யபீ⁴கரோ யது³ஶேக²ர: ॥ 111 ॥

ஜராஸந்த⁴குலத்⁴வம்ஸீ கம்ஸாராதி: ஸுவிக்ரம: ।
புண்யஶ்லோக: கீர்தநீய: யாத³வேந்த்³ரோ ஜக³ந்நுத: ॥ 112 ॥

ருக்மிணீரமண: ஸத்யபா⁴மாஜாம்ப³வதீப்ரிய: ।
மித்ரவிந்தா³நாக்³நஜிதீலக்ஷ்மணாஸமுபாஸித: ॥ 113 ॥

ஸுதா⁴கரகுலே ஜாதோঽநந்தப்ரப³லவிக்ரம: ।
ஸர்வஸௌபா⁴க்³யஸம்பந்நோ த்³வாரகாபத்தநே ஸ்தி²த: ॥ 114 ॥

ப⁴த்³ராஸூர்யஸுதாநாதோ² லீலாமாநுஷவிக்³ரஹ: ।
ஸஹஸ்ரஷோட³ஶஸ்த்ரீஶோ போ⁴க³மோக்ஷைகதா³யக: ॥ 115 ॥

வேதா³ந்தவேத்³ய: ஸம்வேத்³யோ வைத்³யோ ப்³ரஹ்மாண்ட³நாயக: ।
கோ³வர்த்³த⁴நத⁴ரோ நாத:² ஸர்வஜீவத³யாபர: ॥ 116 ॥

மூர்திமாந் ஸர்வபூ⁴தாத்மா ஆர்தத்ராணபராயண: ।
ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வஸுலப:⁴ ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரத:³ ॥ 117 ॥

ஷட்³கு³ணைஶ்வர்யஸம்பந்ந: பூர்ணகாமோ து⁴ரந்த⁴ர: ।
மஹாநுபா⁴வ: கைவல்யதா³யகோ லோகநாயக: ॥ 118 ॥

ஆதி³மத்⁴யாந்தரஹித: ஶுத்³த⁴ஸாத்த்விகவிக்³ரஹ: ।
அஸமாந: ஸமஸ்தாத்மா ஶரணாக³தவத்ஸல: ॥ 119 ॥

உத்பத்திஸ்தி²திஸம்ஹாரகாரணம் ஸர்வகாரணம் ।
க³ம்பீ⁴ர: ஸர்வபா⁴வஜ்ஞ: ஸச்சிதா³நந்த³விக்³ரஹ: ॥ 120 ॥

விஷ்வக்ஸேந: ஸத்யஸந்த:⁴ ஸத்யவாக் ஸத்யவிக்ரம: ।
ஸத்யவ்ரத: ஸத்யரத: ஸர்வத⁴ர்மபராயண: ॥ 121 ॥

ஆபந்நார்திப்ரஶமந: த்³ரௌபதீ³மாநரக்ஷக: ।
கந்த³ர்பஜநக: ப்ராஜ்ஞோ ஜக³ந்நாடகவைப⁴வ: ॥ 122 ॥

ப⁴க்திவஶ்யோ கு³ணாதீத: ஸர்வைஶ்வர்யப்ரதா³யக: ।
த³மகோ⁴ஷஸுதத்³வேஷீ பா³ணபா³ஹுவிக²ண்ட³ந: ॥ 123 ॥

பீ⁴ஷ்மப⁴க்திப்ரதோ³ தி³வ்ய: கௌரவாந்வயநாஶந: ।
கௌந்தேயப்ரியப³ந்து⁴ஶ்ச பார்த²ஸ்யந்த³நஸாரதி:² ॥ 124 ॥

நாரஸிம்ஹோ மஹாவீர: ஸ்தம்ப⁴ஜாதோ மஹாப³ல: ।
ப்ரஹ்லாத³வரத:³ ஸத்யோ தே³வபூஜ்யோঽப⁴யங்கர: ॥ 125 ॥

உபேந்த்³ர இந்த்³ராவரஜோ வாமநோ ப³லிப³ந்த⁴ந: ।
க³ஜேந்த்³ரவரத:³ ஸ்வாமீ ஸர்வதே³வநமஸ்க்ருʼத: ॥ 126 ॥

ஶேஷபர்யங்கஶயந: வைநதேயரதோ² ஜயீ ।
அவ்யாஹதப³லைஶ்வர்யஸம்பந்ந: பூர்ணமாநஸ: ॥ 127 ॥

யோகே³ஶ்வரேஶ்வர: ஸாக்ஷீ க்ஷேத்ரஜ்ஞோ ஜ்ஞாநதா³யக: ।
யோகி³ஹ்ருʼத்பங்கஜாவாஸோ யோக³மாயாஸமந்வித: ॥ 128 ॥

நாத³பி³ந்து³கலாதீதஶ்சதுர்வர்க³ப²லப்ரத:³ ।
ஸுஷும்நாமார்க³ஸஞ்சாரீ தே³ஹஸ்யாந்தரஸம்ஸ்தி²த: ॥ 129 ॥

தே³ஹேந்த்³ரியமந:ப்ராணஸாக்ஷீ சேத:ப்ரஸாத³க: ।
ஸூக்ஷ்ம: ஸர்வக³தோ தே³ஹீ ஜ்ஞாநத³ர்பணகோ³சர: ॥ 130 ॥

தத்த்வத்ரயாத்மகோঽவ்யக்த: குண்ட³லீ ஸமுபாஶ்ரித: ।
ப்³ரஹ்மண்ய: ஸர்வத⁴ர்மஜ்ஞ: ஶாந்தோ தா³ந்தோ க³தக்லம: ॥ 131 ॥

ஶ்ரீநிவாஸ: ஸதா³நந்த:³ விஶ்வமூர்திர்மஹாப்ரபு:⁴ ।
ஸஹஸ்ரஶீர்ஷா புருஷ: ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஸஹஸ்ரபாத் ॥ 132 ॥

ஸமஸ்தபு⁴வநாதா⁴ர: ஸமஸ்தப்ராணரக்ஷக: ।
ஸமஸ்தஸர்வபா⁴வஜ்ஞோ கோ³பிகாப்ராணவல்லப:⁴ ॥ 133 ॥

நித்யோத்ஸவோ நித்யஸௌக்²யோ நித்யஶ்ரீர்நித்யமங்க³ள: ।
வ்யூஹார்சிதோ ஜக³ந்நாத:² ஶ்ரீவைகுண்ட²புராதி⁴ப: ॥ 134 ॥

பூர்ணாநந்த³க⁴நீபூ⁴த: கோ³பவேஷத⁴ரோ ஹரி: ।
கலாபகுஸுமஶ்யாம: கோமல: ஶாந்தவிக்³ரஹ: ॥ 135 ॥

கோ³பாங்க³நாவ்ருʼதோঽநந்தோ வ்ருʼந்தா³வநஸமாஶ்ரய: ।
வேணுவாத³ரத: ஶ்ரேஷ்டோ² தே³வாநாம் ஹிதகாரக: ॥ 136 ॥

பா³லக்ரீடா³ஸமாஸக்தோ நவநீதஸ்ய தஸ்கர: ।
கோ³பாலகாமிநீஜாரஶ்சௌரஜாரஶிகா²மணி: ॥ 137 ॥

பரஞ்ஜ்யோதி: பராகாஶ: பராவாஸ: பரிஸ்பு²ட: ।
அஷ்டாத³ஶாக்ஷரோ மந்த்ரோ வ்யாபகோ லோகபாவந: ॥ 138 ॥

ஸப்தகோடிமஹாமந்த்ரஶேக²ரோ தே³வஶேக²ர: ।
விஜ்ஞாநஜ்ஞாநஸந்தா⁴நஸ்தேஜோராஶிர்ஜக³த்பதி: ॥ 139 ॥

ப⁴க்தலோகப்ரஸந்நாத்மா ப⁴க்தமந்தா³ரவிக்³ரஹ: ।
ப⁴க்ததா³ரித்³ர்யத³மநோ ப⁴க்தாநாம் ப்ரீதிதா³யக: ॥ 140 ॥

ப⁴க்தாதீ⁴நமநா: பூஜ்ய: ப⁴க்தலோகஶிவங்கர: ।
ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப்ரத:³ ஸர்வப⁴க்தாகௌ⁴க⁴நிக்ருʼந்தந: ॥ 141 ॥

அபாரகருணாஸிந்து⁴ர்ப⁴க³வாந் ப⁴க்ததத்பர: ॥ 142 ॥

॥ இதி கோ³பால ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

ப²லஶ்ருதி:

( ॥ கோ³பாலஸஹஸ்ரநாம மாஹாத்ம்யம் ॥)
ஸ்மரணாத் பாபராஶீநாம் க²ண்ட³நம் ம்ருʼத்யுநாஶநம் ॥ 1 ॥

வைஷ்ணவாநாம் ப்ரியகரம் மஹாரோக³நிவாரணம் ।
ப்³ரஹ்மஹத்யாஸுராபாநம் பரஸ்த்ரீக³மநம் ததா² ॥ 2 ॥

பரத்³ரவ்யாபஹரணம் பரத்³வேஷஸமந்விதம் ।
மாநஸம் வாசிகம் காயம் யத்பாபம் பாபஸம்ப⁴வம் ॥ 3 ॥

ஸஹஸ்ரநாமபட²நாத் ஸர்வம் நஶ்யதி தத்க்ஷணாத் ।
மஹாதா³ரித்³ர்யயுக்தோ யோ வைஷ்ணவோ விஷ்ணுப⁴க்திமாந் ॥ 4 ॥

கார்திக்யாம் ஸம்படே²த்³ராத்ரௌ ஶதமஷ்டோத்தரம் க்ரமாத் ।
பீதாம்ப³ரத⁴ரோ தீ⁴மாந் ஸுக³ந்தை:⁴ புஷ்பசந்த³நை: ॥ 5 ॥

புஸ்தகம் பூஜயித்வா து நைவேத்³யாதி³பி⁴ரேவ ச ।
ராதா⁴த்⁴யாநாங்கிதோ தீ⁴ரோ வநமாலாவிபூ⁴ஷித: ॥ 6 ॥

ஶதமஷ்டோத்தரம் தே³வி படே²ந்நாமஸஹஸ்ரகம் ।
சைத்ரஶுக்லே ச க்ருʼஷ்ணே ச குஹூஸங்க்ராந்திவாஸரே ॥ 7 ॥

படி²தவ்யம் ப்ரயத்நேந த்ரைலோக்யம் மோஹயேத் க்ஷணாத் ।
துளஸீமாலயா யுக்தோ வைஷ்ணவோ ப⁴க்திதத்பர: ॥ 8 ॥

ரவிவாரே ச ஶுக்ரே ச த்³வாத³ஶ்யாம் ஶ்ராத்³த⁴வாஸரே ।
ப்³ராஹ்மணம் பூஜயித்வா ச போ⁴ஜயித்வா விதா⁴நத: ॥ 9 ॥

படே²ந்நாமஸஹஸ்ரம் ச தத: ஸித்³தி:⁴ ப்ரஜாயதே ।
மஹாநிஶாயாம் ஸததம் வைஷ்ணவோ ய: படே²த் ஸதா³ ॥ 10 ॥

தே³ஶாந்தரக³தா லக்ஷ்மீ: ஸமாயாதி ந ஸம்ஶய: ।
த்ரைலோக்யே ச மஹாதே³வி ஸுந்த³ர்ய: காமமோஹிதா: ॥ 11 ॥

முக்³தா:⁴ ஸ்வயம் ஸமாயாந்தி வைஷ்ணவம் ச ப⁴ஜந்தி தா: ।
ரோகீ³ ரோகா³த் ப்ரமுச்யேத ப³த்³தோ⁴ முச்யேத ப³ந்த⁴நாத் ॥ 12 ॥

கு³ர்விணீ ஜநயேத்புத்ரம் கந்யா விந்த³தி ஸத்பதிம் । var க³ர்பி⁴ணீ
ராஜாநோ வஶ்யதாம் யாந்தி கிம் புந: க்ஷுத்³ரமாநவா: ॥ 13 ॥

ஸஹஸ்ரநாமஶ்ரவணாத் பட²நாத் பூஜநாத் ப்ரியே ।
தா⁴ரணாத் ஸர்வமாப்நோதி வைஷ்ணவோ நாத்ர ஸம்ஶய: ॥ 14 ॥

வம்ஶீவடே சாந்யவடே ததா² பிப்பலகேঽத² வா ।
கத³ம்ப³பாத³பதலே கோ³பாலமூர்திஸம்நிதௌ⁴ ॥ 15।
ய: படே²த்³வைஷ்ணவோ நித்யம் ஸ யாதி ஹரிமந்தி³ரம் ।
க்ருʼஷ்ணேநோக்தம் ராதி⁴காயை மயா ப்ரோக்தம் ததா² ஶிவே ॥ 16 ॥

நாரதா³ய மயா ப்ரோக்தம் நாரதே³ந ப்ரகாஶிதம் ।
மயா துப்⁴யம் வராரோஹே ப்ரோக்தமேதத்ஸுது³ர்லப⁴ம் ॥ 17 ॥

கோ³பநீயம் ப்ரயத்நேந ந ப்ரகாஶ்யம் கத²ஞ்சந ।
ஶடா²ய பாபிநே சைவ லம்படாய விஶேஷத: ॥ 18 ॥

ந தா³தவ்யம் ந தா³தவ்யம் ந தா³தவ்யம் கதா³சந ।
தே³யம் ஶிஷ்யாய ஶாந்தாய விஷ்ணுப⁴க்திரதாய ச ॥ 19 ॥

கோ³தா³நப்³ரஹ்மயஜ்ஞாதே³ர்வாஜபேயஶதஸ்ய ச ।
அஶ்வமேத⁴ஸஹஸ்ரஸ்ய ப²லம் பாடே² ப⁴வேத் த்⁴ருவம் ॥ 20 ॥

மோஹநம் ஸ்தம்ப⁴நம் சைவ மாரணோச்சாடநாதி³கம் ।
யத்³யத்³வாஞ்ச²தி சித்தேந தத்தத்ப்ராப்நோதி வைஷ்ணவ: ॥ 21 ॥

ஏகாத³ஶ்யாம் நர: ஸ்நாத்வா ஸுக³ந்தி⁴த்³ரவ்யதைலகை: ।
ஆஹாரம் ப்³ராஹ்மணே த³த்த்வா த³க்ஷிணாம் ஸ்வர்ணபூ⁴ஷணம் ॥ 22 ॥

தத ஆரம்ப⁴கர்தாஸ்ய ஸர்வம் ப்ராப்நோதி மாநவ: ।
ஶதாவ்ருʼத்தம் ஸஹஸ்ரம் ச ய: படே²த்³வைஷ்ணவோ ஜந: ॥ 23 ॥

ஶ்ரீவ்ருʼந்தா³வநசந்த்³ரஸ்ய ப்ரஸாதா³த்ஸர்வமாப்நுயாத் ।
யத்³க்³ருʼஹே புஸ்தகம் தே³வி பூஜிதம் சைவ திஷ்ட²தி ॥ 24 ॥

ந மாரீ ந ச து³ர்பி⁴க்ஷம் நோபஸர்க³ப⁴யம் க்வசித் ।
ஸர்பாத்³யா பூ⁴தயக்ஷாத்³யா நஶ்யந்தே நாத்ர ஸம்ஶய: ॥ 25 ॥

ஶ்ரீகோ³பாலோ மஹாதே³வி வஸேத்தஸ்ய க்³ருʼஹே ஸதா³ ।
க்³ருʼஹே யத்ர ஸஹஸ்ரம் ச நாம்நாம் திஷ்ட²தி பூஜிதம் ॥ 26 ॥

॥ ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீஸம்மோஹநதந்த்ரே பார்வதீஶ்வரஸம்வாதே³
கோ³பாலஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

ஶ்ரீராதா⁴ரமண: க்ருʼஷ்ண: கு³ணரத்நைஸ்ஸுகு³ம்பி²தாம் ।
ஸ்வீக்ருʼத்யேமாம் மிதாம் மாலாம் ஸ நோ விஷ்ணு: ப்ரஸீத³து ॥

Addendum for prayers

ஶ்ரீ கோ³பாலஸஹஸ்ரநாம ஶாபவிமோசநமஹாமந்த்ரம்

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீகோ³பாலஸஹஸ்ரநாம ஶாபவிமோசநமஹாமந்த்ரஸ்ய வாமதே³வருʼஷி: ।
ஶ்ரீகோ³பாலோ தே³வதா பங்க்தி: ச²ந்த:³ ।
ஶ்ரீ ஸதா³ஶிவவாக்ய ஶாபவிமோசநார்த²ம் ஜபே விநியோக:³ ।
ருʼஷ்யாதி³ந்யாஸ:
வாமதே³வ ருʼஷயே நம: ஶிரஸி ।
கோ³பால தே³வதாயை நம: ஹ்ருʼத³யே ।
பங்க்தி ச²ந்த³ஸே நம: முகே² ।
ஸதா³ஶிவவாக்ய ஶாபவிமுக்த்யர்த²ம் நம: ஸர்வாங்கே³ ॥

அத² கராதி³ந்யாஸ:
ௐ ஐம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ॥

ௐ க்லீம் தர்ஜநீப்⁴யாம் நம: ॥

ௐ ஹ்ரீம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: ॥

ௐ ஶ்ரீம் அநாமிகாப்⁴யாம் நம: ॥

ௐ வாமதே³வாய கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம: ॥

ௐ நம: ஸ்வாஹா கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ॥

அத² ஹ்ருʼத³யாதி³ந்யாஸ:
ௐ ஐம் ஹ்ருʼத³யாய நம: ॥

ௐ க்லீம் ஶிரஸி ஸ்வாஹா ॥

ௐ ஹ்ரீம் ஶிகா²யை வஷட் ॥

ௐ ஶ்ரீம் கவசாய ஹும் ॥

ௐ வாமதே³வாய நேத்ரஸ்த்ரயாய வௌஷட் ॥

ௐ நம: ஸ்வாஹா அஸ்த்ராய ப²ட் ॥

அத² த்⁴யாநம்
ௐ த்⁴யாயேத்³தே³வம் கு³ணாதீதம் பீதகௌஶேயவாஸஸம் ।
ப்ரஸந்நம் சாருவத³நம் ச நிர்கு³ணம் ஶ்ரீபதிம் ப்ரபு⁴ம் ॥

மந்த்ர:
ௐ ஐம் க்லீம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் வாமதே³வாய நம: (ஸ்வாஹா)।

Also Read 1000 Names of Sri Krishna:

1000 Names of Sri Gopala | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Gopala | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top