Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Muthu Kumara Subrahmanya Murti | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Muthukkumarasubrahmanyamurti Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીમુત્તુક્કુમારસુબ્રહ્મણ્યમૂર્તિસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

શ્રીવૈદ્યેશ્વરમન્દિરસ્થિત (કુમ્ભઘોણનગરસ્ય નિકટવર્તિ (તમિળ્ નાડુ)
વૈત્તીશ્વરન્ કોવિલ્) મુત્તુક્કુમારન્ સુબ્રહ્મણ્યમૂર્તિસહસ્રનામસ્તોત્રમ્
Sahasranama is on Lord Subrahmanya at Vaitheeswaran Koil.

॥ધ્યાનમ્ ॥

ષડ્વક્ત્રં શિખિવાહનં ત્રિનયનં વલ્લીશસેનાપતિં
વજ્રં શક્તિમસિં ત્રિશૂલમભયં ખેટં ધનુશ્ચક્રકમ્ ।
પાશં કુક્કુટમઙ્કુશં ચ વરદં દોર્ભિર્દધાનં શિવં
સુબ્રહ્મણ્યમુપાસ્મહે પ્રણમતાં ભીતિપ્રણાશોદ્યતમ્ ॥

ગાઙ્ગેયં વહ્નિબીજં શરવણજનિતં જ્ઞાનશક્તિં કુમારં
બ્રહ્માણં સ્કન્દદેવં ગુહમચલભિદં રૌદ્રતેજઃસ્વરૂપમ્ ।
સેનાન્યં તારકઘ્નં ગજમુખસહિતં કાર્તિકેયં ષડાસ્યં
સુબ્રહ્મણ્યં મયૂરધ્વજસહિતમજં દેવદેવં નમામિ ॥

॥ૐ શ્રીગણેશાય નમઃ ॥

અથ શ્રીમુત્તુક્કુમારસુબ્રહ્મણ્યમૂર્તિસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ।

અનન્તશ્ચામલોઽનાદિરમરોઽનન્તસદ્ગુણઃ ।
અચ્યુતશ્ચાનઘોઽનન્તસ્વરૂપો નિષ્કલદ્યુતિઃ ॥ ૧ ॥

અનન્તફલદોઽખણ્ડરૂપોઽનન્તોદરોઽતુલઃ ।
આનુકૂલ્યોઽનન્તસૌખ્યઃ સુન્દરશ્ચામરાધિપઃ ॥ ૨ ॥ ૧૦
ષણ્માતૃનન્દનઃ સ્વર્ણભૂષણઃ ષણ્મુખોઽમૃતઃ ।
હરસૂનુઃ પિતા ચાષ્ટાદશાર્ણશ્ચાદિદેશિકઃ ॥ ૩ ॥

અગજાકુચપીયૂષભોક્તાઽઽખણ્ડલાર્તહૃત્ ।
અનેકાસુરસંહારી તારકબ્રહ્મદેશિકઃ ॥ ૪ ॥

સચ્ચિદાનન્દરૂપી ચ વિધીન્દ્રસુરવન્દિતઃ ।
કુમારઃ શઙ્કરસુતઃ હારકેયૂરભૂષિતઃ ॥ ૫ ॥

ષટ્કિરીટધરો બ્રહ્મા આધારશ્ચ પરાત્પરઃ ।
આદિત્યસોમભૌમાદિગ્રહદોષવિભઞ્જનઃ ॥ ૬ ॥

શ્રીમાન્ શિવગિરીશશ્ચ ભક્તસંસ્તુતવૈભવઃ ।
અગસ્ત્યમુનિસમ્બોદ્ધા અમરાર્તિપ્રભઞ્જનઃ ॥ ૭ ॥

મુકુન્દભાગિનેયશ્ચ દ્વિષણ્ણેત્રો દ્વિષડ્ભુજઃ ।
ચન્દ્રાર્કકોટિસદૃશઃ શચીમાઙ્ગલ્યરક્ષકઃ ॥ ૮ ॥

હિમાચલસુતાસૂનુઃ સર્વજીવસુખપ્રદઃ ।
આત્મજ્યોતિશ્શક્તિપાણિર્ભક્તસંરક્ષણોદ્યતઃ ॥ ૯ ॥

ચાતુર્વર્ણ્યેષ્ટફલદઃ વલ્લીશો દુઃખનાશકઃ ।
સર્વમોક્ષપ્રદઃ પુણ્યદૃશ્યો ભક્તદયાનિધિઃ ॥ ૧૦ ॥

કોટિકન્દર્પલાવણ્ય ઇચ્છાજ્ઞાનક્રિયાન્વિતઃ ।
હરિબ્રહ્મેન્દ્રમૌલ્યગ્રછન્નપાદામ્બુજદ્વયઃ ॥ ૧૧ ॥

વલ્લીભાષણસુપ્રીતો દિવ્યાઙ્ગવનમાલિકઃ ।
ઇષ્ટાર્થદાયકો બાલઃ બાલચન્દ્રકલાધરઃ ॥ ૧૨ ॥

શિષ્ટહૃત્પદ્મનિલયો દુષ્ટચોરકુલાન્તકઃ ।
કોટિકોટિમહાસિદ્ધમુનિવન્દિતપાદુકઃ ॥ ૧૩ ॥ ૭૦
ઈશશ્ચેશાધિપશ્ચેશદેશિકશ્ચેશ્વરાત્મજઃ ।
ઈશાનાદિમધ્યાન્તબ્રહ્મપ્રણવષણ્મુખઃ ॥ ૧૪ ॥

ઈશાગ્રો લયભીતિઘ્નઃ વિઘ્નરાજસહોદરઃ ।
ઇન્દ્રવારુણકૌબેરવિરિઞ્ચ્યાદિસુખપ્રદઃ ॥ ૧૫ ॥

ઈશકૈલાસનિલય ઈશસંસ્તુતવૈભવઃ ।
કલ્પવૃક્ષાદિકૌદાર્યસ્સર્વવેદાગ્રવાસભૂઃ ॥ ૧૬ ॥

સર્વસિદ્ધિપ્રદઃ સર્વસુખદઃ કીર્તિમાન્ વિભુઃ ।
ઇન્દિરારમણપ્રીતઃ મૃત્યુભીત્યાદિનાશકઃ ॥ ૧૭ ॥

સર્વશત્રુકુલારણ્યજ્વાલાકુલદવાનલઃ ।
અણિમાદ્યષ્ટસિદ્ધીશો વિધિવિષ્ણ્વીશ્વરાધિપઃ ॥ ૧૮ ॥

ષડાધારામ્બુજગતસર્વદેવસ્વરૂપકઃ ।
શ્રીનીપકુસુમપ્રીત ઈતિબાધાવિનાશકઃ ॥ ૧૯ ॥

સર્વપુણ્યસ્વરૂપી ચ દાતૄણાં ફલદાયકઃ ।
દેવેન્દ્રકલ્પકો ગૌરીસુતો હૃત્કમલાલયઃ ॥ ૨૦ ॥

તારકપ્રાણહરણ ઉગ્રશક્ત્યાયુધાધિપઃ ।
સર્વાત્મનાયકઃ કુમ્ભસમ્ભૂતપ્રિયબોધકઃ ॥ ૨૧ ॥ ૧૦૦
ચન્દ્રકોટિપ્રભોલ્લાસી હુમ્ફટ્કારોત્સુકસ્તથા ।
દેવેશ્વરો નાગભૂષ ઉદ્યદ્ભાસ્કરકુણ્ડલઃ ॥ ૨૨ ॥

ઉદ્દણ્ડધીરો ગમ્ભીરઃ કૃપાસાગરલોચનઃ ।
એકકાલોદિતાનેકકોટિબાલરવિપ્રભઃ ॥ ૨૩ ॥

જયન્તાદિસુરાનેકકારાગૃહવિમોચકઃ ।
રુદ્રાધિપ ઉગ્રબાલો રક્તામ્બુજપદદ્વયઃ ॥ ૨૪ ॥

વિરિઞ્ચિકેશવેન્દ્રાદિસર્વદેવાભયપ્રદઃ ।
વલ્લીન્દ્રતનયાદક્ષવામાલઙ્કૃતસુન્દરઃ ॥ ૨૫ ॥

નતકુમ્ભોદ્ભવાનેકભક્તસઙ્ઘપ્રિયઙ્કરઃ ।
સત્યાચલસ્થિતઃ શમ્ભુવિજ્ઞાનસુખબોધકઃ ॥ ૨૬ ॥

ગૌરીશઙ્કરમધ્યસ્થો દેવસઙ્ઘામૃતપ્રદઃ ।
ઉમામહેશનયનપદ્માકરરવિપ્રભઃ ॥ ૨૭ ॥ var દિવાકરઃ
રણરઙ્ગરમાપ્રોક્તજયશ્રવણકૌતુકઃ ।
અહઙ્કૃતમનોદૂરો દૈત્યતૂલધનઞ્જયખ્ ॥ ૨૮ ॥

ભક્તચિત્તામૃતામ્બોધિઃ મૌનાનન્તસુખપ્રદઃ ।
અનેકક્ષેત્રનિલયો વાચિકામૃતદાયકઃ ॥ ૨૯ ॥

પરાદ્રિસ્થોઽર્ણવક્ષેત્રનિલયો દેવપૂજિતઃ ।
અનેકશૈલનિલયો ફલભૂધરનાયકઃ ॥ ૩૦ ॥

શિવાચલનિવાસી ચ શિવક્ષેત્રાધિનાયકઃ ।
માનસીકપુરાધીશઃ શ્રીશૈલાલયસંસ્થિતઃ ॥ ૩૧ ॥

મૂલાધારામ્બુજગતો સ્વાધિષ્ઠાનનિકેતનઃ ।
મણીપૂરકપદ્મસ્થ અનાહતસુમસ્થિતઃ ॥ ૩૨ ॥

વિશુદ્ધિકમલારૂઢ આજ્ઞાચક્રાન્તરસ્થિતઃ ।
પરમાકાશરૂપી ચ નાદબ્રહ્મમયાકૃતિઃ ॥ ૩૩ ॥

મહાશક્તિર્મહોનાથઃ સર્વલોકાત્મવિગ્રહઃ ।
મહાવલ્લીપ્રિયસ્સર્વરૂપી સર્વાન્તરસ્થિતઃ ॥ ૩૪ ॥

શિવાર્થઃ સર્વસઞ્જીવી સમસ્તભુવનેશ્વરઃ ।
સર્વસંરક્ષકસ્સર્વસંહારકરતાણ્ડવઃ ॥ ૩૫ ॥

ચતુર્મુખશિરોદેશમુષ્ટિતાડનવિક્રમઃ ।
બ્રહ્મોપદેષ્ટા બ્રહ્માદિસુરલોકસુખપ્રદઃ ॥ ૩૬ ॥

યજ્ઞદિવ્યહવિર્ભોક્તા વરદસ્સર્વપાલકઃ ।
દીનસંરક્ષકોઽવ્યાજકરુણાપૂરવારિધિઃ ॥ ૩૭ ॥

સર્વલક્ષણસમ્પન્નસ્સચ્ચિદાનન્દવિગ્રહઃ ।
બ્રહ્માનન્દાબ્ધિશીતાંશુઃ કરુણાપૂર્ણલોચનઃ ॥ ૩૮ ॥

એકાક્ષરમયશ્ચૈવ એકાક્ષરપરાર્થદઃ ।
એકાક્ષરપરઞ્જ્યોતિરેકાન્તમતિબોધકઃ ॥ ૩૯ ॥

એકાર્થદાયકશ્ચૈકપરશ્ચૈકામ્રનાયકઃ ।
એકાન્તમૌનફલદો વલ્લીમોહનતત્પરઃ ॥ ૪૦ ॥ ૧૮૦
સપ્તર્ષિવન્દિતપદો બ્રહ્માતીતો મુનિસ્તુતઃ ।
વલ્લીદર્શનસન્તુષ્ટો ભક્તાભીષ્ટવરપ્રદઃ ॥ ૪૧ ॥

ઉમાશઙ્કરમધ્યસ્થો મહાવૃષભસંસ્થિતઃ ।
સમ્પૂર્ણસ્સર્વલોકાત્મા નીપમાલ્યવિભૂષિતઃ ॥ ૪૨ ॥ ૧૯૦
કલ્મષઘ્નો ગિરિશયઃ પાપઘ્નો દીનરક્ષકઃ ।
સર્વાભરણભૂષાઙ્કો વજ્રશક્ત્યાદિધારકઃ ॥ ૪૩ ॥

પઞ્ચાક્ષરસ્થઃ પઞ્ચાસ્યઃ કણ્ઠીરવમુખાન્તકઃ ।
પઞ્ચભૂતાત્મભૃત્પઞ્ચભૂતેશઃ શચિવન્દિતઃ ॥ ૪૪ ॥

પઞ્ચવર્ણઃ પઞ્ચબાણકરઃ પઞ્ચતરુપ્રભુઃ ।
ઐઙ્કારરૂપઃ ક્લીઙ્કારઃ સૌઃકારકરુણાનિધિઃ ॥ ૪૫ ॥

અકારાદિક્ષકારાન્તમયશ્ચૈરાવતાર્ચિતઃ ।
ઐરાવતગજારૂઢસ્સર્વભક્તપ્રિયઙ્કરઃ ॥ ૪૬ ॥

ઐરાવતાત્મજાવલ્લીનાયિકાપ્રાણવલ્લભઃ ।
ચતુષ્ષષ્ટિકલાનાથો દ્વાત્રિંશલ્લક્ષણોજ્જ્વલઃ ॥ ૪૭ ॥

મદનાતીતસૌન્દર્યઃ પાષણ્ડજનદૂરગઃ ।
પઞ્ચેન્દ્રિયપ્રેરકશ્ચ પઞ્ચકૃત્યાદિદાયકઃ ॥ ૪૮ ॥ ૨૨૦
પઞ્ચકૃત્યેશ્વરઃ પઞ્ચમૂર્તયે પઞ્ચામૃતપ્રિયઃ ।
એકાર્થશ્ચૈવ નિર્નાશઃ પ્રણવાર્થદ એવ ચ ॥ ૪૯ ॥

સર્વજ્યોતિપ્રકાશી ચ રહઃકેલિકુતૂહલઃ ।
દિવ્યજ્યોતિર્વેદમયઃ વેદમૂલોઽર્થસઙ્ગ્રહઃ ॥ ૫૦ ॥

એકાનેકસ્વરૂપી ચ રવ્યાદિદ્યુતિદાયકઃ ।
ઐરાવતાધિપસુતાનયનાનન્દસુન્દરઃ ॥ ૫૧ ॥

ચિદાકારઃ પરઞ્જ્યોતિઃ લયોત્પત્તિવિવર્જિતઃ ।
સર્વશત્રુહરો મેષવરારૂઢો વિનાયકઃ ॥ ૫૨ ॥

એકાતપત્રસામ્રાજ્યદાયકઃ સુમુખાનુજઃ ।
મૃગીપરશુચાપાસિશક્ત્યાદ્યાયુધભૃત્કરઃ ॥ ૫૩ ॥

શરત્કાલઘનાનીકમહોદારદ્વિષટ્કરઃ ।
શ્રીવલ્લીવામપાર્શ્વસ્થો રવ્યાદિગ્રહદોષભિદ્ ॥ ૫૪ ॥

પાદકિઙ્કિણિકાનાદદૈત્યવિભ્રમદાયકઃ ।
ઓઙ્કારજ્યોતિરોઙ્કારવાચકાતીતવૈભવઃ ॥ ૫૫ ॥

ઓઙ્કારચિત્સભાસંસ્થ ઓઙ્કારાદ્ભુતમન્દિરઃ ।
ઓઙ્કારમનુસન્દાતા ઓઙ્કારગિરિસંસ્થિતઃ ॥ ૫૬ ॥

ઓઙ્કારનાદશ્રવણ ઓઙ્કારાતીતવિગ્રહઃ ।
ઓઙ્કારનાદાન્તગતઃ ઓન્નિત્યાદિષડક્ષરઃ ॥ ૫૭ ॥

ઓઙ્કારપીઠકાન્તસ્થ ઓઙ્કારમુકુટાગ્રગઃ ।
ઓઙ્કારમૂલસમ્ભૂત ઓઙ્કારાદ્યન્તમધ્યગઃ ॥ ૫૮ ॥

ઓઙ્કારમૂલબીજાર્થ ઓઙ્કારપરશક્તિમાન્ ।
ઓઙ્કારબિન્દુરોઙ્કારચિત્ત ઓઙ્કારચિત્પુરઃ ॥ ૫૯ ॥ ૨૭૦
ઓઙ્કારફલસત્સાર ઓઙ્કારજ્ઞાનકોવિદઃ ।
ઓઙ્કારસચ્ચિદાનન્દ ઓઙ્કારપરમાત્મકઃ ॥ ૬૦ ॥

ઓઙ્કારસમ્ભૂતસપ્તકોટિમન્ત્રાધિનાયકઃ ।
ઓઙ્કારપ્રણવાકાર અકારાદિકલાત્મકઃ ॥ ૬૧ ॥ ૨૮૦
ષડક્ષરો દ્વાદશાર્ણઃ પ્રણવાગ્રાર્ણસંયુતઃ ।
મહેશસ્તુતિસન્તુષ્ટો શિવશક્ત્યક્ષરાન્વિતઃ ॥ ૬૨ ॥

પરાક્ષરકલોપેતો શિવબીજકલાશ્રયઃ ।
ઔઙ્કારનાદકરુણ ઔદાસીનજનાન્તકઃ ॥ ૬૩ ॥

ઔદુમ્બરાશ્વત્થનીપબિલ્વાદિસમિદાહુતઃ ।
દુષ્ટક્રુદ્ધમનોદૂરો શિષ્ટસઙ્ઘસમાશ્રિતઃ ॥ ૬૪ ॥

અકારાદ્યક્ષરપ્રાણ અકારદ્યક્ષરાર્થકઃ ।
ઉદારસદ્ગુણોપેતો ભક્તૈશ્વર્યપ્રદાયકઃ ॥ ૬૫ ॥

અકારાદિક્ષકારાન્તકલાકલ્પિતવિગ્રહઃ ।
શ્રીકુમ્ભસમ્ભવાદીનાં સર્વજ્ઞાનોપદેશકૃત્ ॥ ૬૬ ॥

ષડર્ણમન્ત્રસ્મરણભક્તાભીષ્ટપ્રદાયકઃ ।
સ્કન્દમૂર્તિશ્ચ ગાઙ્ગેયો કલિકલ્મષનાશનઃ ॥ ૬૭ ॥

ભક્તસન્નિહિતોઽક્ષોભ્યો શઙ્ખપાણિમુખસ્તુતઃ ।
ઓંશ્રીંહ્રીંસૌંશરવણભવઃ શઙ્કરાનન્દ એવ ચ ॥ ૬૮ ॥

શતલક્ષેન્દુસઙ્કાશઃ શાન્તઃ શશિધરાત્મજઃ ।
શત્રુનાશકરશ્શમ્ભુઃ શચીપતિવરપ્રદઃ ॥ ૬૯ ॥

શક્તિમાન્ શક્તિહસ્તશ્ચ શાન્તસર્વપ્રકાશકઃ ।
શરભઃ શઙ્ખચક્રાદિધરઃ શઙ્કરબોધકઃ ॥ ૭૦ ॥

કૃત્તિકાતનયઃ કૃષ્ણો શઙ્ખપદ્મનિધિપ્રદઃ ।
શક્તિવજ્રાદિસમ્પન્નદ્વિષટ્કરસરોરુહઃ ॥ ૭૧ ॥

શઙ્કુકર્ણમહાકર્ણઘણ્ટાકર્ણાદિવન્દિતઃ ।
મૂલાદિદ્વાદશાન્તસ્થપદ્મમધ્યનિકેતનઃ ॥ ૭૨ ॥

સદ્ગુણઃ શઙ્કરઃ સાક્ષી સદાનન્દઃ સદાશિવઃ ।
જ્ઞાનેશ્વરઃ સૃષ્ટિકર્તા સર્વવશ્યપ્રદાયકઃ ॥ ૭૩ ॥

વિચિત્રવેષઃ સમરવિજયાયુધધારકઃ ।
ક્રૌઞ્ચાસુરરિપુઃ શઙ્ખપતિઃ સર્વગણેશ્વરઃ ॥ ૭૪ ॥

ણકારતુર્યમન્ત્રાર્ણો ણકારાર્ણસ્વરૂપકઃ ।
ણકારમૂલમન્ત્રાગ્રો ણકારરવસંસ્થિતઃ ॥ ૭૫ ॥

ણકારશિખરારૂઢો ણકારાક્ષરમધ્યગઃ ।
ણદ્વિતીયો ણત્રિતીયઃ ણચતુર્થો ણપઞ્ચમઃ ॥ ૭૬ ॥

ણષષ્ઠવર્ણો ણાર્ણાદિમન્ત્રષડ્ભેદભાસુરઃ ।
ણકારપીઠનિલયો નલિનોદ્ભવશિક્ષકઃ ॥ ૭૭ ॥

નાદાન્તકૂટસ્થશ્ચૈવ નારદપ્રિય એવ ચ ।
નાગાશનરથારૂઢો નાન્દાત્મા નાગભૂષણઃ ॥ ૭૮ ॥

નાગાચલપતિર્નાગો નવતત્ત્વો નટપ્રિયઃ ।
નવગ્રહાદિદોષઘ્નો ણકારસ્તમ્ભનિષ્ક્રિયઃ ॥ ૭૯ ॥

ણકારાક્ષો ણકારેશઃ ણકારવૃષવાહનઃ ।
તત્ત્વબોદ્ધા દૈવમણિઃ ધનધાન્યાદિદાયકઃ ॥ ૮૦ ॥

વલ્લીપતિઃ શુદ્ધાન્તરસ્તત્ત્વાતીતો હરિપ્રિયઃ ।
તત્પરઃ કમલારૂઢો ષડાનનસરોરુહઃ ॥ ૮૧ ॥

ભગવાન્ ભયહન્તા ચ ભર્ગો ભયવિમોચકઃ ।
ભાનુકોપાદિદૈત્યઘ્નો ભદ્રો ભાગીરથીસુતઃ ॥ ૮૨ ॥

ભવાચલમહાવજ્રો ભવારણ્યદવાનલઃ ।
ભવતાપસુધાવૃષ્ટિર્ભવરોગમહૌષધઃ ॥ ૮૩ ॥

ભાનુચન્દ્રાગ્નિનયનો ભાવનાતીતવિગ્રહઃ ।
ભક્તચિત્તામ્બુજારૂઢો ભરતોક્તક્રિયાપ્રિયઃ ॥ ૮૪ ॥

ભક્તદેવો ભયાર્તિઘ્નો ભકારોચ્ચાટનક્રિયઃ ।
ભારતીશમુકુન્દાદિવાઙ્મનોઽતીતવૈભવઃ ॥ ૮૫ ॥

વિચિત્રપક્ષાશ્વારૂઢો ભુજઙ્ગેશો દયાનિધિઃ ।
ઈશફાલાક્ષિસમ્ભૂતો વીરઃ ષટ્સમયાધિપઃ ॥ ૮૬ ॥

મહાવ્રતો મહાદેવો ભૂતેશઃ શિવવલ્લભઃ ।
મહામાયી યજ્ઞભોક્તા મન્ત્રસ્થો યક્ષરાટ્પ્રિયઃ ॥ ૮૭ ॥

સર્વશ્રેષ્ઠો મહામૃત્યુરૂપાસુરવિનાશકઃ ।
રાગાબ્જમાલિકાભૂષો રાગી રાગામ્બરપ્રિયઃ ॥ ૮૮ ॥

રાગદ્વેષાદિદોષઘ્નો રાગરત્નવિભૂષણઃ ।
રાવણસ્તુતિસન્તુષ્ટો રતીનાયકવન્દિતઃ ॥ ૮૯ ॥

રમ્ભાદિનાટ્યસુપ્રીતો રાજીવદલલોચનઃ ।
રવચાપધરો રક્ષોવૃન્દતૂલહુતાશનઃ ॥ ૯૦ ॥

રવિચન્દ્રાદિસમ્પૂજ્યો રથારોહકુતૂહલઃ ।
રવકાઞ્ચીવરધરો રવયુક્તાઙ્ઘ્રિભૂષણઃ ॥ ૯૧ ॥

રવ્યુદ્ભવસમાનેકહારકેયૂરભૂષિતઃ ।
રવિકોટિસમાનાભો રત્નહાટકદાયકઃ ॥ ૯૨ ॥

શિખીન્દ્રશ્ચોરગાકારઃ નિશાદિનવિવર્જિતઃ ।
રમાવાણ્યાદિસમ્પૂજ્યો લક્ષવીરભટસ્તુતઃ ॥ ૯૩ ॥

વીરભૂતગણસ્તુત્યો શ્રીરામશ્ચારુણો રવિઃ ।
વરદો વજ્રહસ્તશ્ચ વામદેવાદિવન્દિતઃ ॥ ૯૪ ॥

વલારિતનયાનાથો વરદાભયસત્કરઃ ।
વલ્લીશ્વરીપતિર્વાગ્મી વલ્લીકલ્યાણસુન્દરઃ ॥ ૯૫ ॥

વલારિમુખ્યવિબુધવૃન્દદુઃખવિમોચકઃ ।
વાતરોગહરો વર્મરહિતો વાસવેશ્વરઃ ॥ ૯૬ ॥

વાચકસ્થો વાસુદેવવન્દિતો વકુલપ્રિયઃ ।
વાસનાઙ્કિતતામ્બૂલપૂરિતાનનપઙ્કજઃ ॥ ૯૭ ॥

વચનાગમનાતીતો વામાઙ્ગો વન્દિમોહનઃ ।
વલ્લીમનોહરઃ સાધુઃ દેવેન્દ્રપ્રાણદાયકઃ ॥ ૯૮ ॥

દિગન્તવલ્લભાનન્તમદનોજ્જ્વલરૂપભૃત્ ।
સૌન્દર્યાર્ણવપીયૂષસ્સર્વાવયવસુન્દરઃ ॥ ૯૯ ॥

શિશુઃ કૃપાલુઃ કાદમ્બધરઃ કૌબેરનાયકઃ ।
ધર્માધારસ્સર્વધર્મસ્વરૂપો ધર્મરક્ષકઃ ॥ ૧૦૦ ॥

સર્વધર્મેશ્વરો બન્ધુસ્તીક્ષ્ણોઽનન્તકલાન્વિતઃ ।
અનન્તવેદસંવેદ્યઃ સ્વામી કનકસુપ્રભઃ ॥ ૧૦૧ ॥

સર્વસાક્ષી સર્વકલાશ્રવણઃ કરુણાલયઃ ।
વાસવસ્સર્વકર્તા ચ કામઃ કપિલસંસ્તુતઃ ॥ ૧૦૨ ॥

કામદઃ કાલસંહર્તા કાલઃ કામારિસમ્ભવઃ ।
કામાયુધઃ કામધરો શ્રીકૃષ્ણઃ શિખિવાહનઃ ॥ ૧૦૩ ॥ ૪૯૦
કૃપાનિધિઃ કૃપાસિન્ધુઃ ગિરિરાટ્ કૃત્તિકાપ્રિયઃ ।
કીર્તિપ્રદઃ કીર્તિધરો ગીતનાટ્યાદિકપ્રિયઃ ॥ ૧૦૪ ॥

નર્ક્કીરસ્તોત્રસન્તુષ્ટસ્તીર્થેશઃ કુલવિદ્ગુહઃ ।
કૌમારસ્સર્વગુપ્તશ્ચ ક્રૌઞ્ચાસુરવિમર્દનઃ ॥ ૧૦૫ ॥

ઇન્દ્રપુણ્યઃ કુલોત્તુઙ્ગ અતિતીક્ષ્ણાયુધો નટઃ ।
કૂટસ્થઃ શ્રીકરઃ કૂટેશાન્તકાન્તકસમ્ભવઃ ॥ ૧૦૬ ॥

વલ્લીભાષણસુપ્રીતો ગમ્ભીરો ભક્તનાયકઃ ।
સર્વદેવાલયાન્તસ્થો નિશ્શોકો નિરુપદ્રવઃ ॥ ૧૦૭ ॥ ૫૨૦
કેદારો મદનાધીશો લયઘ્નઃ શ્રવણાન્વિતઃ ।
પદ્મહસ્તો દેવનુતઃ ભક્તાર્થો દ્વાદશાયુધઃ ॥ ૧૦૮ ॥

કૈવલ્યો રજતાદ્રીશો મહારાટ્ ગોકર્ણાધિપઃ ।
શૂરમાયામ્રતરુભિદ્ ખણ્ડિતાસુરમણ્ડલઃ ॥ ૧૦૯ ॥

જયદુર્ગાતિસન્તુષ્ટો સર્વદેવસ્તવાઙ્કિતઃ ।
હિતઃ કોલાહલશ્ચિત્રો નન્દિતશ્ચ વૃષાપતિઃ ॥ ૧૧૦ ॥ ૫૪૦
નિગમાગ્ર્યો મહાઘોરાસ્ત્રનાથો ગવ્યમોદિનિ ।
સર્વેશઃ સુગુણશ્ચણ્ડો દિવ્યકૌસ્તુભસન્નિભઃ ॥ ૧૧૧ ॥

ચણ્ડપ્રચણ્ડઃ સમરવિજયી નિરહઙ્કૃતિઃ ।
સર્વસ્વામી ચણ્ડહર્તા ષડ્વક્ત્રશ્શામ્ભવઃ સુખી ॥ ૧૧૨ ॥

સાઙ્ગઃ સાયુજ્યદઃ સારઃ સામઃ સામ્રાજ્યદાયકઃ ।
સિદ્ધઃ શિવશ્ચિદ્ગુણશ્ચ ચિન્મયશ્ચિત્સ્વરૂપકઃ ॥ ૧૧૩ ॥

શૃઙ્ગારરસસમ્પૂર્ણશ્ચિત્તસ્થઃ સામપારગઃ ।
શિવલોકેશ્વરઃ સિદ્ધવરઃ સિદ્ધવરાર્ચિતઃ ॥ ૧૧૪ ॥

સર્વજીવસ્વરૂપી ચ શ્રીદઃ શ્રીધરવન્દિતઃ ।
શુદ્ધઃ શીતઃ સ્વયઞ્જ્યોતિઃ સુબ્રહ્મણ્યઃ શુભપ્રદઃ ॥ ૧૧૫ ॥

શ્રુતિજ્ઞઃ સુલભઃ શૂરઃ શુદ્ધધીરશ્ચ શૂરહા ।
શૂરાત્મશોધકઃ શૂરસ્મર્તા ચ વિભવપ્રદઃ ॥ ૧૧૬ ॥

સર્વૈશ્વર્યપ્રદઃ સર્વજયદો બ્રહ્મસમ્ભવઃ ।
જયધીરઃ શ્રીકરશ્ચ સિન્ધુક્ષેત્રઃ સલક્ષણઃ/સુલક્ષણઃ ॥ ૧૧૭ ॥

અભક્તકાલો રક્તાભશેખરોઽતુલવિક્રમઃ ।
શૈવાધિપઃ શૈવમણિઃ શૈવધન્યશ્શિવાત્પરઃ ॥ ૧૧૮ ॥

ચૈતન્યઃ ક્રૌઞ્ચભેદી ચ ગિરીશો નિગમેશ્વરઃ ।
સ્વર્ગાધિપસ્સુરૂપી ચ સ્વર્ગલોકાદિસૌખ્યદઃ ॥ ૧૧૯ ॥

સ્વચ્છઃ સ્વયમ્ભૂર્ભૌમાખ્યસ્સોમધૃત્કુક્કુટધ્વજઃ ।
જ્યોતિર્હલ્લકશૈલસ્થઃ સોમઃ શોકભયાપહઃ ॥ ૧૨૦ ॥

હિતઃ પશુપતિઃ સૌમ્યો નતસૌભાગ્યદાયકઃ ।
સૌવર્ણબીજઃ સૌન્દર્યો દણ્ડપાણિર્ધનપ્રદઃ ॥ ૧૨૧ ॥

એકદેવઃ સર્વપિતા ધનિકો દ્રાવિડપ્રિયઃ ।
ચણ્ડારિસ્તારકઃ સ્થાણુઃ સર્વધાન્યપ્રદાયકઃ ॥ ૧૨૨ ॥

માતૃભૂતસ્તારકારિર્દિવ્યમાલ્યવિભૂષિતઃ ।
ચિત્સભેશો દિશાન્નાથઃ ધનુર્હસ્તો મહાભુજઃ ॥ ૧૨૩ ॥ ૬૪૦
મહાગુણો મહાશૌર્યઃ સર્વદારિદ્ર્યનાશકઃ ।
દીર્ઘો દિગમ્બરસ્તીર્થઃ સર્વતીર્થફલપ્રદઃ ॥ ૧૨૪ ॥

રોગઘ્નો દુષ્ટહર્તા ચ સર્વદુષ્ટભયઙ્કરઃ ।
આત્મજ્યોતિઃ પવિત્રશ્ચ હૃદ્ગતશ્ચ સહાયકૃત્ ॥ ૧૨૫ ॥

કારણસ્થૂલસૂક્ષ્માન્તોઽમૃતવર્ષી ચિદમ્બરઃ ।
પરમાકાશરૂપી ચ પ્રલયાનલસન્નિભઃ ॥ ૧૨૬ ॥

દેવો દક્ષિણકૈલાસવાસી વલ્લીકરાઞ્ચિતઃ ।
દૃઢો દિવ્યોઽમૃતકરો દેવેશો દૈવતપ્રભુઃ ॥ ૧૨૭ ॥

કદમ્બમાલાપીયૂષાપ્લુતવક્ષસ્થલાન્વિતઃ ।
દેવસેનાપતિર્દેવધન્યો દેવગિરિસ્થિતઃ ॥ ૧૨૮ ॥

સર્વજ્ઞો દેશિકો ધૈર્યઃ સુરવૈરિકુલાન્તકઃ ।
વટુકાનન્દનાયોદ્યદ્વાદ્યઘોષામિતપ્રિયઃ ॥ ૧૨૯ ॥

પુષ્યર્ક્ષઃ કુણ્ડલધરો નિત્યો દોષવિભઞ્જનઃ ।
પ્રારબ્ધસઞ્ચિતાગામ્યપાતકાદિપ્રભઞ્જનઃ ॥ ૧૩૦ ॥

મહાજયો મહાભૂતો વીરબાહ્વાદિવન્દિતઃ ।
ચોરારિઃ સત્ત્વમાર્ગસ્થઃ અલક્ષ્મીમલનાશકઃ ॥ ૧૩૧ ॥

સ્તુતિમાલાલઙ્કૃતાઢ્યો નન્દીકેશો હરપ્રિયઃ ।
સર્વસૌખ્યપ્રદાતા ચ નવવીરસમાવૃતઃ ॥ ૧૩૨ ॥

પરમેશો મહારુદ્રો મહાવિષ્ણુઃ પ્રજાપતિઃ ।
વીણાધરમુનિસ્તુત્યશ્ચતુર્વર્ગફલપ્રદઃ ॥ ૧૩૩ ॥

નિર્ગુણશ્ચ નિરાલમ્બો નિર્મલો વિષ્ણુવલ્લભઃ ।
નિરામયો નિત્યશુદ્ધો નિત્યમઙ્ગલવિગ્રહઃ ॥ ૧૩૪ ॥

શિખણ્ડી નીપબાહુશ્ચ નીતિર્નીરાજનદ્યુતિઃ ।
નિષ્કોપશ્ચ મહોદ્યાનઃ સૂક્ષ્મો મેર્વાદિમન્દિરઃ ॥ ૧૩૫ ॥

સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મો ભાલાક્ષો મહાન્ સર્વોપદેશકઃ ।
સર્વવેષકલાતીત ઉપવીતી શતક્રતુઃ ॥ ૧૩૬ ॥ ૭૨૦
વેદાગમપુરાણજ્ઞો નૂપુરાઙ્ઘ્રિસરોરૂહઃ ।
હૃત્પૂર્ણઃ પઞ્ચભૂતસ્થો કૃપામાર્ગોઽમ્બુજાશ્રયઃ ॥ ૧૩૭ ॥

સન્નિધિઃ પ્રીતચિત્તોઽથ નિષ્પ્રીતિશ્ચાત્મસંસ્થિતઃ ।
ઔપમ્યરહિતઃ પ્રીતચિત્તગો નૈમિશાશ્રયઃ ॥ ૧૩૮ ॥

નૈમિશારણ્યનિવસન્મુનીન્દ્રનિકરસ્તુતઃ ।
ઘણ્ટારવપ્રીતમનાઃ દયાચિત્તો સતાઙ્ગતિઃ ॥ ૧૩૯ ॥ ૭૪૦
સર્વાપદાન્નિહન્તા ચ સદ્યોઽભીષ્ટવરપ્રદઃ ।
સર્વજીવાન્તરજ્યોતિશ્છન્દસ્સારો મહૌષધિઃ ॥ ૧૪૦ ॥

પઞ્ચાક્ષરપરઞ્જ્યોતિઃ સૂક્ષ્મપઞ્ચેન્દ્રિયદ્યુતિઃ ।
જ્ઞાનચક્ષુર્ગતજ્યોતિઃ સૌઙ્કારપરમદ્યુતિઃ ॥ ૧૪૧ ॥

પરશ્ચ ફલશૈલસ્થઃ બાલરૂપઃ પરાઙ્ગકઃ ।
પરમેષ્ઠી પરન્ધામ પાપનાશી પરાત્પરઃ ॥ ૧૪૨ ॥

ગોક્ષીરધવલપ્રખ્યઃ પાર્વતીપ્રિયનન્દનઃ ।
કટાક્ષકરુણાસિન્ધુર્યમવૃક્ષકુઠારિકઃ ॥ ૧૪૩ ॥

પ્રભુઃ કપર્દી બ્રહ્મેશઃ બ્રહ્મવિદ્ પિઙ્ગલપ્રભઃ ।
સ્વાધિષ્ઠાનપુરાધીશઃ સર્વવ્યાધિવિનાશકઃ ॥ ૧૪૪ ॥

વૈભવઃ કનકાભાસઃ ભીષણો નિગમાસનઃ ।
ભીતિઘ્નસ્સર્વદેવેડ્યઃ પુણ્યસ્સત્ત્વગુણાલયઃ ॥ ૧૪૫ ॥

પુણ્યાધિપઃ પુષ્કરાક્ષઃ પુણ્ડરીકપુરાશ્રયઃ ।
પુરાણઃ પુઙ્ગવઃ પૂર્ણઃ ભૂધરો ભૂતિધારકઃ ॥ ૧૪૬ ॥ ૭૮૦
પ્રાચીનઃ પુષ્પસદ્ગન્ધઃ રક્તપુષ્પપ્રિયઙ્કરઃ ।
વૃદ્ધો મહામતિકરઃ મહોલ્લાસો મહાગુણઃ ॥ ૧૪૭ ॥

મોક્ષદાયી વૃષાઙ્કસ્થઃ યજમાનસ્વરૂપભૃત્ ।
અભેદ્યો મૌનરૂપી ચ બ્રહ્માનન્દો મહોદરઃ ॥ ૧૪૮ ॥

ભૂતપ્રેતપિશાચઘ્નઃ શિખી સાહસ્રનામકઃ ।
કિરાતતનયાપાણિપદ્મગ્રહણલોલુપઃ ॥ ૧૪૯ ॥

નીલોત્પલધરો નાગકઙ્કણઃ સ્વર્ણપઙ્કજઃ ।
સુવર્ણપઙ્કજારૂઢઃ સુવર્ણમણિભૂષણઃ ॥ ૧૫૦ ॥

સુવર્ણશૈલશૃઙ્ગસ્થઃ સુવર્ણાગદશોભિતઃ ।
કાલજ્ઞાની મહાજ્ઞાની અમરાચલનાયકઃ ॥ ૧૫૧ ॥

લયસમ્ભવનિર્મુક્તઃ કમલોદ્ભવદણ્ડકઃ ।
સપ્તાબ્ધિશોષકૃદષ્ટકુલાચલવિભેદકઃ ॥ ૧૫૨ ॥

મન્ત્રબીજો વરાબીજો મન્ત્રાત્મા મન્ત્રનાયકઃ ।
મન્ત્રાલયો મયૂરસ્થો મયૂરાચલનાયકઃ ॥ ૧૫૩ ॥ ૮૨૦
માયાધરો મહામન્ત્રો મહાદેવો મહાબુધઃ ।
માયાપરો મહામાયી મહાસેનો મહાપ્રભુઃ ॥ ૧૫૪ ॥

અગ્રબુદ્ધિરગ્રગણ્યો મિથ્યાવાદિકુલાન્તકઃ ।
મુક્તિગ્રહઃ કલ્મષઘ્નઃ સર્વદેવજરાપહઃ ॥ ૧૫૫ ॥

સર્વદેવાઙ્કુરો મુક્ત અતિબાલો મુનીશ્વરઃ ।
દિગમ્બરો ભક્તિનિધિઃ સર્વદેવાગ્રગણ્યકઃ ॥ ૧૫૬ ॥

અચ્યુતઃ સર્વસમ્પૂર્ણો મહાવિષ્ણુસુસંસ્તુતઃ ।
મૂર્તિર્બ્રહ્માણ્ડકૂટસ્થો મૂલભૂતસ્ત્રિમૂર્તિભૃત્ ॥ ૧૫૭ ॥

નામપારાયણપરભક્તાભીષ્ટપ્રદાયકઃ ।
ચિદ્રૂપઃ ષટ્ક્રમાનન્દો મહાસારસ્વતપ્રદઃ ॥ ૧૫૮ ॥

જ્યોતિર્મયો ગિરિશયઃ નવદુર્ગાભિવન્દિતઃ ।
મુકુટાઙ્ગદકેયૂરકાઞ્ચીકિઙ્કિણિભૂષિતઃ ॥ ૧૫૯ ॥

નારાયણવિરિઞ્ચ્યાદિદેવાભીતિપ્રદાયકઃ ।
મેષારૂઢઃ પઞ્ચવર્ણઃ સર્વવાદ્યપ્રિયઙ્કરઃ ॥ ૧૬૦ ॥

મૌનેશ્વરો મોક્ષનાથઃ દ્વાદશાન્તઃપુરેશ્વરઃ ।
દેવાવૃતો દીનબન્ધુર્વલ્લીલીલામનોહરઃ ॥ ૧૬૧ ॥

વન્દારુમહદૈશ્વર્યદાયકો વન્દનપ્રિયઃ ।
વકારાચ્છત્રુસંહર્તા વકારાચ્છત્રુપીડકઃ ॥ ૧૬૨ ॥

વકારાચ્છત્રુવાક્સ્તમ્ભો વકારાત્કલિનાશકઃ ।
વકારાચ્છત્રુસંહારી સકારાચ્છત્રુવઞ્ચકઃ ॥ ૧૬૩ ॥

વકારાદ્ભૂતપૈશાચપ્રેતાદિભયમોચકઃ ।
વકારાદ્ગ્રહદોષઘ્નો વકારાચ્ચોરનાશનઃ ॥ ૧૬૪ ॥

વકારાત્સિંહસર્પાશ્વવ્યાઘ્રાદિભયમોચકઃ ।
વકારાન્નિન્દકશ્રોત્રનેત્રવાક્સ્તમ્ભનોદ્યતઃ ॥ ૧૬૫ ॥

વકારાન્મૃત્યુસંહર્તા વકારકુલિશાયુધઃ ।
વકારાર્ણમહારુદ્રો વકારાર્ણમહાસિકઃ ॥ ૧૬૬ ॥

વકારાદ્વૈરિનરરાટ્ચોરચિત્તાદિવિભ્રમઃ ।
વચસ્યો વટુકો વહ્નિર્વરુણો વાચકો વસુઃ ॥ ૧૬૭ ॥ ૮૯૦
વશ્યો વસુપ્રદો દાતા વામનો વચનાત્પરઃ ।
વાગીશો વામનયનો વામઃ સામપરાયણઃ ॥ ૧૬૮ ॥

વામક્રમાર્ચનપ્રીતો વિશાખો વિમલો વિધુઃ ।
વિદ્રુમાભો ધનો બીજોઽનન્તસૌદામિનીપ્રભઃ ॥ ૧૬૯ ॥

નિરન્તરો મન્દિરશ્ચ નવવીરનુતાઙ્ઘ્રિકઃ ।
વીરો ભીમઃ કિરાતશ્ચ સદાભક્તમનોહરઃ ॥ ૧૭૦ ॥

સર્વાલયો રથારૂઢ અનન્તપ્રલયાધિપઃ ।
નામરૂપગુણક્ષેત્રભેદાવસ્થાવિવર્જિતઃ ॥ ૧૭૧ ॥

સર્વપુણ્યાધ્વરફલઃ સર્વકર્મફલપ્રદઃ ।
સર્વાગમપુરાણાદિપાઠકૃત્ફલદાયકઃ ॥ ૧૭૨ ॥

સર્વસમ્પત્પ્રદઃ સત્યો રાજભોગસુખપ્રદઃ ।
એકઃ પ્રભુઃ સભાનાથો નિષ્કલોઽનન્તવલ્લભઃ ॥ ૧૭૩ ॥

ઓઙ્કારસિન્ધુનાદાગ્રનટનાનન્દવૈભવઃ ।
ષડક્ષરજપોદ્યુક્તપ્રારબ્ધાદિપ્રભેદકઃ ॥ ૧૭૪ ॥

અનન્તભુવનાધીશ આદિમધ્યાન્તવર્જિતઃ ।
ઇન્દ્રાણીમુખમાઙ્ગલ્યરક્ષકશ્ચેપ્સિતાર્થદઃ ॥ ૧૭૫ ॥

ઉદ્યત્કોટિરવિપ્રખ્ય ઊરુદણ્ડકરદ્વયઃ ।
રુદ્રકોટિસમાકીર્ણલતામણ્ડપમધ્યગઃ ॥ ૧૭૬ ॥

એલાદિવાસનાપ્રીત ઐરાવતગજસ્થિતઃ ।
ઓઙ્કારચિત્સભાનાથ ઔદાર્યગુણદાયકઃ ॥ ૧૭૭ ॥

અમ્બિકાહૃદયાનન્દ અચ્યુતેશવિધિસ્તુતઃ ।
કરુણારસનિષ્યન્દસમ્પૂર્ણદ્વાદશેક્ષણઃ ॥ ૧૭૮ ॥

ખાદિપૃધ્વ્યન્તભૂતાત્મા ગણ્ડમણ્ડલશોભિતઃ ।
ઘટસમ્ભવસુપ્રીતઃ સુન્દરશ્ચન્દ્રભૂષણઃ ॥ ૧૭૯ ॥

છત્રવર્યધરો જમ્ભભેત્તૃસર્વેષ્ટદાયકઃ ।
ઝલજ્ઝલિતઝઙ્કારકાલીકઙ્કણભૂષિતઃ ॥ ૧૮૦ ॥

જ્ઞાનસાગરપૂર્ણેન્દુ ટઙ્કશૂલાદિધારકઃ ।
ઠકારમધ્યગો ડમ્ભગમ્ભીરગુણસમ્ભ્રમઃ ॥ ૧૮૧ ॥ ૯૬૦
ઢક્કાશૂલધરાનેકવટુકાદિમસેવિતઃ ।
ણકારમૂલનિલયસ્તાટઙ્કાભરણોજ્જ્વલઃ ॥ ૧૮૨ ॥

સ્થાણુર્દયાલુર્ધનદો નવવીરાદિસંવૃતઃ ।
પાપાચલમહાવજ્રો ફણિભુગ્વાહનસ્થિતઃ ॥ ૧૮૩ ॥

બલિપ્રિયો ભયાર્તિઘ્નો વરષટ્ચક્રમધ્યગઃ ।
યક્ષાધિપેશો રાજીવલોચનો લક્ષણોજ્જ્વલઃ ॥ ૧૮૪ ॥

વલ્મીકેશો શરવણભવસ્તથા ષણ્મુખસુન્દરઃ ।
સમસ્તજગદાધારો હસ્તદ્વાદશપઙ્કજઃ ॥ ૧૮૫ ॥

લકારતત્ત્વરૂપી ચ ક્ષમાસમ્પૂર્ણવારિધિઃ ।
જ્ઞાનશક્તિધરઃ સ્કન્દઃ અગ્નિભૂર્બાહુલેયકઃ ॥ ૧૮૬ ॥

કુમારઃ ષણ્મુખશ્ચૈવ કૃત્તિકાસુત એવ ચ ।
શક્ત્યાયુધધરઃ શરસમ્ભવઃ શરવણોદ્ભવઃ ॥ ૧૮૭ ॥

ગાઙ્ગેયસ્તારકારિશ્ચ દેવસેનાપતિર્ગુહઃ ।
બ્રહ્મચારી શિવજ્યોતિઃ ક્રૌઞ્ચધારી શિખિસ્થિતઃ ॥ ૧૮૮ ॥ ૧૦૦૦
વિદ્યાપ્રદો વિજયદો બલદઃ સર્વરક્ષકઃ ।
સ્વાશ્રિતશ્રીકરઃ સ્વર્ણવર્ણાઙ્ગઃ સૌખ્યદાયકઃ ॥ ૧૮૯ ॥

ભવસ્યદેવસ્યસુતઃ સર્વસ્યદેવસ્યસુતઃ ।
ઈશાનસ્યદેવસ્યસુતઃ પશુપતેર્દેવસ્યસુતઃ ॥ ૧૯૦ ॥

રુદ્રસ્યદેવસ્યસુતઃ ઉગ્રસ્યદેવસ્યસુતઃ ।
ભીમસ્યદેવસ્યસુતઃ મહતોદેવસ્યસુતઃ ॥ ૧૯૧ ॥

શ્રીવલ્લીદેવસેનસમેતશ્રીકુમારસુબ્રહ્મણ્યમૂર્તયે નમઃ । ૧૦૧૬

॥ ઇતિ શ્રીકુમારસુબ્રહ્મણ્યમૂર્તિસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

॥ ૐ નમોભગવતેસુબ્રહ્મણ્યાય ॥

Also Read 1000 Names of Muthukumara Subrahmanya Murthy:

1000 Names of Sri Muthu Kumara Subrahmanya Murti | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Muthu Kumara Subrahmanya Murti | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top