Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Muthu Kumara Subrahmanya Murti | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Shri Muthukkumarasubrahmanyamurti Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਮੁਤ੍ਤੁਕ੍ਕੁਮਾਰਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਮੂਰ੍ਤਿਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀਵੈਦ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰਮਨ੍ਦਿਰਸ੍ਥਿਤ (ਕੁਮ੍ਭਘੋਣਨਗਰਸ੍ਯ ਨਿਕਟਵਰ੍ਤਿ (ਤਮਿਲ਼੍ ਨਾਡੁ)
ਵੈਤ੍ਤੀਸ਼੍ਵਰਨ੍ ਕੋਵਿਲ੍) ਮੁਤ੍ਤੁਕ੍ਕੁਮਾਰਨ੍ ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਮੂਰ੍ਤਿਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍
Sahasranama is on Lord Subrahmanya at Vaitheeswaran Koil.

॥ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ॥

ਸ਼ਡ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰਂ ਸ਼ਿਖਿਵਾਹਨਂ ਤ੍ਰਿਨਯਨਂ ਵਲ੍ਲੀਸ਼ਸੇਨਾਪਤਿਂ
ਵਜ੍ਰਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਮਸਿਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਮਭਯਂ ਖੇਟਂ ਧਨੁਸ਼੍ਚਕ੍ਰਕਮ੍ ।
ਪਾਸ਼ਂ ਕੁਕ੍ਕੁਟਮਙ੍ਕੁਸ਼ਂ ਚ ਵਰਦਂ ਦੋਰ੍ਭਿਰ੍ਦਧਾਨਂ ਸ਼ਿਵਂ
ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਮੁਪਾਸ੍ਮਹੇ ਪ੍ਰਣਮਤਾਂ ਭੀਤਿਪ੍ਰਣਾਸ਼ੋਦ੍ਯਤਮ੍ ॥

ਗਾਙ੍ਗੇਯਂ ਵਹ੍ਨਿਬੀਜਂ ਸ਼ਰਵਣਜਨਿਤਂ ਜ੍ਞਾਨਸ਼ਕ੍ਤਿਂ ਕੁਮਾਰਂ
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣਂ ਸ੍ਕਨ੍ਦਦੇਵਂ ਗੁਹਮਚਲਭਿਦਂ ਰੌਦ੍ਰਤੇਜਃਸ੍ਵਰੂਪਮ੍ ।
ਸੇਨਾਨ੍ਯਂ ਤਾਰਕਘ੍ਨਂ ਗਜਮੁਖਸਹਿਤਂ ਕਾਰ੍ਤਿਕੇਯਂ ਸ਼ਡਾਸ੍ਯਂ
ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਂ ਮਯੂਰਧ੍ਵਜਸਹਿਤਮਜਂ ਦੇਵਦੇਵਂ ਨਮਾਮਿ ॥

॥ॐ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥

ਅਥ ਸ਼੍ਰੀਮੁਤ੍ਤੁਕ੍ਕੁਮਾਰਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਮੂਰ੍ਤਿਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ।

ਅਨਨ੍ਤਸ਼੍ਚਾਮਲੋऽਨਾਦਿਰਮਰੋऽਨਨ੍ਤਸਦ੍ਗੁਣਃ ।
ਅਚ੍ਯੁਤਸ਼੍ਚਾਨਘੋऽਨਨ੍ਤਸ੍ਵਰੂਪੋ ਨਿਸ਼੍ਕਲਦ੍ਯੁਤਿਃ ॥ ੧ ॥

ਅਨਨ੍ਤਫਲਦੋऽਖਣ੍ਡਰੂਪੋऽਨਨ੍ਤੋਦਰੋऽਤੁਲਃ ।
ਆਨੁਕੂਲ੍ਯੋऽਨਨ੍ਤਸੌਖ੍ਯਃ ਸੁਨ੍ਦਰਸ਼੍ਚਾਮਰਾਧਿਪਃ ॥ ੨ ॥ ੧੦
ਸ਼ਣ੍ਮਾਤਨਨ੍ਦਨਃ ਸ੍ਵਰ੍ਣਭੂਸ਼ਣਃ ਸ਼ਣ੍ਮੁਖੋऽਮਤਃ ।
ਹਰਸੂਨੁਃ ਪਿਤਾ ਚਾਸ਼੍ਟਾਦਸ਼ਾਰ੍ਣਸ਼੍ਚਾਦਿਦੇਸ਼ਿਕਃ ॥ ੩ ॥

ਅਗਜਾਕੁਚਪੀਯੂਸ਼ਭੋਕ੍ਤਾऽऽਖਣ੍ਡਲਾਰ੍ਤਹਤ੍ ।
ਅਨੇਕਾਸੁਰਸਂਹਾਰੀ ਤਾਰਕਬ੍ਰਹ੍ਮਦੇਸ਼ਿਕਃ ॥ ੪ ॥

ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਰੂਪੀ ਚ ਵਿਧੀਨ੍ਦ੍ਰਸੁਰਵਨ੍ਦਿਤਃ ।
ਕੁਮਾਰਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰਸੁਤਃ ਹਾਰਕੇਯੂਰਭੂਸ਼ਿਤਃ ॥ ੫ ॥

ਸ਼ਟ੍ਕਿਰੀਟਧਰੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਆਧਾਰਸ਼੍ਚ ਪਰਾਤ੍ਪਰਃ ।
ਆਦਿਤ੍ਯਸੋਮਭੌਮਾਦਿਗ੍ਰਹਦੋਸ਼ਵਿਭਞ੍ਜਨਃ ॥ ੬ ॥

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਸ਼ਿਵਗਿਰੀਸ਼ਸ਼੍ਚ ਭਕ੍ਤਸਂਸ੍ਤੁਤਵੈਭਵਃ ।
ਅਗਸ੍ਤ੍ਯਮੁਨਿਸਮ੍ਬੋਦ੍ਧਾ ਅਮਰਾਰ੍ਤਿਪ੍ਰਭਞ੍ਜਨਃ ॥ ੭ ॥

ਮੁਕੁਨ੍ਦਭਾਗਿਨੇਯਸ਼੍ਚ ਦ੍ਵਿਸ਼ਣ੍ਣੇਤ੍ਰੋ ਦ੍ਵਿਸ਼ਡ੍ਭੁਜਃ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਕਕੋਟਿਸਦਸ਼ਃ ਸ਼ਚੀਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੮ ॥

ਹਿਮਾਚਲਸੁਤਾਸੂਨੁਃ ਸਰ੍ਵਜੀਵਸੁਖਪ੍ਰਦਃ ।
ਆਤ੍ਮਜ੍ਯੋਤਿਸ਼੍ਸ਼ਕ੍ਤਿਪਾਣਿਰ੍ਭਕ੍ਤਸਂਰਕ੍ਸ਼ਣੋਦ੍ਯਤਃ ॥ ੯ ॥

ਚਾਤੁਰ੍ਵਰ੍ਣ੍ਯੇਸ਼੍ਟਫਲਦਃ ਵਲ੍ਲੀਸ਼ੋ ਦੁਃਖਨਾਸ਼ਕਃ ।
ਸਰ੍ਵਮੋਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦਃ ਪੁਣ੍ਯਦਸ਼੍ਯੋ ਭਕ੍ਤਦਯਾਨਿਧਿਃ ॥ ੧੦ ॥

ਕੋਟਿਕਨ੍ਦਰ੍ਪਲਾਵਣ੍ਯ ਇਚ੍ਛਾਜ੍ਞਾਨਕ੍ਰਿਯਾਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਹਰਿਬ੍ਰਹ੍ਮੇਨ੍ਦ੍ਰਮੌਲ੍ਯਗ੍ਰਛਨ੍ਨਪਾਦਾਮ੍ਬੁਜਦ੍ਵਯਃ ॥ ੧੧ ॥

ਵਲ੍ਲੀਭਾਸ਼ਣਸੁਪ੍ਰੀਤੋ ਦਿਵ੍ਯਾਙ੍ਗਵਨਮਾਲਿਕਃ ।
ਇਸ਼੍ਟਾਰ੍ਥਦਾਯਕੋ ਬਾਲਃ ਬਾਲਚਨ੍ਦ੍ਰਕਲਾਧਰਃ ॥ ੧੨ ॥

ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਹਤ੍ਪਦ੍ਮਨਿਲਯੋ ਦੁਸ਼੍ਟਚੋਰਕੁਲਾਨ੍ਤਕਃ ।
ਕੋਟਿਕੋਟਿਮਹਾਸਿਦ੍ਧਮੁਨਿਵਨ੍ਦਿਤਪਾਦੁਕਃ ॥ ੧੩ ॥ ੭੦
ਈਸ਼ਸ਼੍ਚੇਸ਼ਾਧਿਪਸ਼੍ਚੇਸ਼ਦੇਸ਼ਿਕਸ਼੍ਚੇਸ਼੍ਵਰਾਤ੍ਮਜਃ ।
ਈਸ਼ਾਨਾਦਿਮਧ੍ਯਾਨ੍ਤਬ੍ਰਹ੍ਮਪ੍ਰਣਵਸ਼ਣ੍ਮੁਖਃ ॥ ੧੪ ॥

ਈਸ਼ਾਗ੍ਰੋ ਲਯਭੀਤਿਘ੍ਨਃ ਵਿਘ੍ਨਰਾਜਸਹੋਦਰਃ ।
ਇਨ੍ਦ੍ਰਵਾਰੁਣਕੌਬੇਰਵਿਰਿਞ੍ਚ੍ਯਾਦਿਸੁਖਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੫ ॥

ਈਸ਼ਕੈਲਾਸਨਿਲਯ ਈਸ਼ਸਂਸ੍ਤੁਤਵੈਭਵਃ ।
ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਾਦਿਕੌਦਾਰ੍ਯਸ੍ਸਰ੍ਵਵੇਦਾਗ੍ਰਵਾਸਭੂਃ ॥ ੧੬ ॥

ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਃ ਸਰ੍ਵਸੁਖਦਃ ਕੀਰ੍ਤਿਮਾਨ੍ ਵਿਭੁਃ ।
ਇਨ੍ਦਿਰਾਰਮਣਪ੍ਰੀਤਃ ਮਤ੍ਯੁਭੀਤ੍ਯਾਦਿਨਾਸ਼ਕਃ ॥ ੧੭ ॥

ਸਰ੍ਵਸ਼ਤ੍ਰੁਕੁਲਾਰਣ੍ਯਜ੍ਵਾਲਾਕੁਲਦਵਾਨਲਃ ।
ਅਣਿਮਾਦ੍ਯਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧੀਸ਼ੋ ਵਿਧਿਵਿਸ਼੍ਣ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰਾਧਿਪਃ ॥ ੧੮ ॥

ਸ਼ਡਾਧਾਰਾਮ੍ਬੁਜਗਤਸਰ੍ਵਦੇਵਸ੍ਵਰੂਪਕਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਨੀਪਕੁਸੁਮਪ੍ਰੀਤ ਈਤਿਬਾਧਾਵਿਨਾਸ਼ਕਃ ॥ ੧੯ ॥

ਸਰ੍ਵਪੁਣ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪੀ ਚ ਦਾਤਣਾਂ ਫਲਦਾਯਕਃ ।
ਦੇਵੇਨ੍ਦ੍ਰਕਲ੍ਪਕੋ ਗੌਰੀਸੁਤੋ ਹਤ੍ਕਮਲਾਲਯਃ ॥ ੨੦ ॥

ਤਾਰਕਪ੍ਰਾਣਹਰਣ ਉਗ੍ਰਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾਯੁਧਾਧਿਪਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਨਾਯਕਃ ਕੁਮ੍ਭਸਮ੍ਭੂਤਪ੍ਰਿਯਬੋਧਕਃ ॥ ੨੧ ॥ ੧੦੦
ਚਨ੍ਦ੍ਰਕੋਟਿਪ੍ਰਭੋਲ੍ਲਾਸੀ ਹੁਮ੍ਫਟ੍ਕਾਰੋਤ੍ਸੁਕਸ੍ਤਥਾ ।
ਦੇਵੇਸ਼੍ਵਰੋ ਨਾਗਭੂਸ਼ ਉਦ੍ਯਦ੍ਭਾਸ੍ਕਰਕੁਣ੍ਡਲਃ ॥ ੨੨ ॥

ਉਦ੍ਦਣ੍ਡਧੀਰੋ ਗਮ੍ਭੀਰਃ ਕਪਾਸਾਗਰਲੋਚਨਃ ।
ਏਕਕਾਲੋਦਿਤਾਨੇਕਕੋਟਿਬਾਲਰਵਿਪ੍ਰਭਃ ॥ ੨੩ ॥

ਜਯਨ੍ਤਾਦਿਸੁਰਾਨੇਕਕਾਰਾਗਹਵਿਮੋਚਕਃ ।
ਰੁਦ੍ਰਾਧਿਪ ਉਗ੍ਰਬਾਲੋ ਰਕ੍ਤਾਮ੍ਬੁਜਪਦਦ੍ਵਯਃ ॥ ੨੪ ॥

ਵਿਰਿਞ੍ਚਿਕੇਸ਼ਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿਸਰ੍ਵਦੇਵਾਭਯਪ੍ਰਦਃ ।
ਵਲ੍ਲੀਨ੍ਦ੍ਰਤਨਯਾਦਕ੍ਸ਼ਵਾਮਾਲਙ੍ਕਤਸੁਨ੍ਦਰਃ ॥ ੨੫ ॥

ਨਤਕੁਮ੍ਭੋਦ੍ਭਵਾਨੇਕਭਕ੍ਤਸਙ੍ਘਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰਃ ।
ਸਤ੍ਯਾਚਲਸ੍ਥਿਤਃ ਸ਼ਮ੍ਭੁਵਿਜ੍ਞਾਨਸੁਖਬੋਧਕਃ ॥ ੨੬ ॥

ਗੌਰੀਸ਼ਙ੍ਕਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥੋ ਦੇਵਸਙ੍ਘਾਮਤਪ੍ਰਦਃ ।
ਉਮਾਮਹੇਸ਼ਨਯਨਪਦ੍ਮਾਕਰਰਵਿਪ੍ਰਭਃ ॥ ੨੭ ॥ var ਦਿਵਾਕਰਃ
ਰਣਰਙ੍ਗਰਮਾਪ੍ਰੋਕ੍ਤਜਯਸ਼੍ਰਵਣਕੌਤੁਕਃ ।
ਅਹਙ੍ਕਤਮਨੋਦੂਰੋ ਦੈਤ੍ਯਤੂਲਧਨਞ੍ਜਯਖ੍ ॥ ੨੮ ॥

ਭਕ੍ਤਚਿਤ੍ਤਾਮਤਾਮ੍ਬੋਧਿਃ ਮੌਨਾਨਨ੍ਤਸੁਖਪ੍ਰਦਃ ।
ਅਨੇਕਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਨਿਲਯੋ ਵਾਚਿਕਾਮਤਦਾਯਕਃ ॥ ੨੯ ॥

ਪਰਾਦ੍ਰਿਸ੍ਥੋऽਰ੍ਣਵਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਨਿਲਯੋ ਦੇਵਪੂਜਿਤਃ ।
ਅਨੇਕਸ਼ੈਲਨਿਲਯੋ ਫਲਭੂਧਰਨਾਯਕਃ ॥ ੩੦ ॥

ਸ਼ਿਵਾਚਲਨਿਵਾਸੀ ਚ ਸ਼ਿਵਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਾਧਿਨਾਯਕਃ ।
ਮਾਨਸੀਕਪੁਰਾਧੀਸ਼ਃ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੈਲਾਲਯਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੩੧ ॥

ਮੂਲਾਧਾਰਾਮ੍ਬੁਜਗਤੋ ਸ੍ਵਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨਨਿਕੇਤਨਃ ।
ਮਣੀਪੂਰਕਪਦ੍ਮਸ੍ਥ ਅਨਾਹਤਸੁਮਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੩੨ ॥

ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਿਕਮਲਾਰੂਢ ਆਜ੍ਞਾਚਕ੍ਰਾਨ੍ਤਰਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਪਰਮਾਕਾਸ਼ਰੂਪੀ ਚ ਨਾਦਬ੍ਰਹ੍ਮਮਯਾਕਤਿਃ ॥ ੩੩ ॥

ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਮਹੋਨਾਥਃ ਸਰ੍ਵਲੋਕਾਤ੍ਮਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਮਹਾਵਲ੍ਲੀਪ੍ਰਿਯਸ੍ਸਰ੍ਵਰੂਪੀ ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਤਰਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੩੪ ॥

ਸ਼ਿਵਾਰ੍ਥਃ ਸਰ੍ਵਸਞ੍ਜੀਵੀ ਸਮਸ੍ਤਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਸਰ੍ਵਸਂਰਕ੍ਸ਼ਕਸ੍ਸਰ੍ਵਸਂਹਾਰਕਰਤਾਣ੍ਡਵਃ ॥ ੩੫ ॥

ਚਤੁਰ੍ਮੁਖਸ਼ਿਰੋਦੇਸ਼ਮੁਸ਼੍ਟਿਤਾਡਨਵਿਕ੍ਰਮਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮੋਪਦੇਸ਼੍ਟਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਸੁਰਲੋਕਸੁਖਪ੍ਰਦਃ ॥ ੩੬ ॥

ਯਜ੍ਞਦਿਵ੍ਯਹਵਿਰ੍ਭੋਕ੍ਤਾ ਵਰਦਸ੍ਸਰ੍ਵਪਾਲਕਃ ।
ਦੀਨਸਂਰਕ੍ਸ਼ਕੋऽਵ੍ਯਾਜਕਰੁਣਾਪੂਰਵਾਰਿਧਿਃ ॥ ੩੭ ॥

ਸਰ੍ਵਲਕ੍ਸ਼ਣਸਮ੍ਪਨ੍ਨਸ੍ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਨ੍ਦਾਬ੍ਧਿਸ਼ੀਤਾਂਸ਼ੁਃ ਕਰੁਣਾਪੂਰ੍ਣਲੋਚਨਃ ॥ ੩੮ ॥

ਏਕਾਕ੍ਸ਼ਰਮਯਸ਼੍ਚੈਵ ਏਕਾਕ੍ਸ਼ਰਪਰਾਰ੍ਥਦਃ ।
ਏਕਾਕ੍ਸ਼ਰਪਰਞ੍ਜ੍ਯੋਤਿਰੇਕਾਨ੍ਤਮਤਿਬੋਧਕਃ ॥ ੩੯ ॥

ਏਕਾਰ੍ਥਦਾਯਕਸ਼੍ਚੈਕਪਰਸ਼੍ਚੈਕਾਮ੍ਰਨਾਯਕਃ ।
ਏਕਾਨ੍ਤਮੌਨਫਲਦੋ ਵਲ੍ਲੀਮੋਹਨਤਤ੍ਪਰਃ ॥ ੪੦ ॥ ੧੮੦
ਸਪ੍ਤਰ੍ਸ਼ਿਵਨ੍ਦਿਤਪਦੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਤੀਤੋ ਮੁਨਿਸ੍ਤੁਤਃ ।
ਵਲ੍ਲੀਦਰ੍ਸ਼ਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਭਕ੍ਤਾਭੀਸ਼੍ਟਵਰਪ੍ਰਦਃ ॥ ੪੧ ॥

ਉਮਾਸ਼ਙ੍ਕਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥੋ ਮਹਾਵਸ਼ਭਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਸ੍ਸਰ੍ਵਲੋਕਾਤ੍ਮਾ ਨੀਪਮਾਲ੍ਯਵਿਭੂਸ਼ਿਤਃ ॥ ੪੨ ॥ ੧੯੦
ਕਲ੍ਮਸ਼ਘ੍ਨੋ ਗਿਰਿਸ਼ਯਃ ਪਾਪਘ੍ਨੋ ਦੀਨਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਭਰਣਭੂਸ਼ਾਙ੍ਕੋ ਵਜ੍ਰਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾਦਿਧਾਰਕਃ ॥ ੪੩ ॥

ਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰਸ੍ਥਃ ਪਞ੍ਚਾਸ੍ਯਃ ਕਣ੍ਠੀਰਵਮੁਖਾਨ੍ਤਕਃ ।
ਪਞ੍ਚਭੂਤਾਤ੍ਮਭਤ੍ਪਞ੍ਚਭੂਤੇਸ਼ਃ ਸ਼ਚਿਵਨ੍ਦਿਤਃ ॥ ੪੪ ॥

ਪਞ੍ਚਵਰ੍ਣਃ ਪਞ੍ਚਬਾਣਕਰਃ ਪਞ੍ਚਤਰੁਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਐਙ੍ਕਾਰਰੂਪਃ ਕ੍ਲੀਙ੍ਕਾਰਃ ਸੌਃਕਾਰਕਰੁਣਾਨਿਧਿਃ ॥ ੪੫ ॥

ਅਕਾਰਾਦਿਕ੍ਸ਼ਕਾਰਾਨ੍ਤਮਯਸ਼੍ਚੈਰਾਵਤਾਰ੍ਚਿਤਃ ।
ਐਰਾਵਤਗਜਾਰੂਢਸ੍ਸਰ੍ਵਭਕ੍ਤਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰਃ ॥ ੪੬ ॥

ਐਰਾਵਤਾਤ੍ਮਜਾਵਲ੍ਲੀਨਾਯਿਕਾਪ੍ਰਾਣਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਚਤੁਸ਼੍ਸ਼ਸ਼੍ਟਿਕਲਾਨਾਥੋ ਦ੍ਵਾਤ੍ਰਿਂਸ਼ਲ੍ਲਕ੍ਸ਼ਣੋਜ੍ਜ੍ਵਲਃ ॥ ੪੭ ॥

ਮਦਨਾਤੀਤਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਃ ਪਾਸ਼ਣ੍ਡਜਨਦੂਰਗਃ ।
ਪਞ੍ਚੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਪ੍ਰੇਰਕਸ਼੍ਚ ਪਞ੍ਚਕਤ੍ਯਾਦਿਦਾਯਕਃ ॥ ੪੮ ॥ ੨੨੦
ਪਞ੍ਚਕਤ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰਃ ਪਞ੍ਚਮੂਰ੍ਤਯੇ ਪਞ੍ਚਾਮਤਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਏਕਾਰ੍ਥਸ਼੍ਚੈਵ ਨਿਰ੍ਨਾਸ਼ਃ ਪ੍ਰਣਵਾਰ੍ਥਦ ਏਵ ਚ ॥ ੪੯ ॥

ਸਰ੍ਵਜ੍ਯੋਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਚ ਰਹਃਕੇਲਿਕੁਤੂਹਲਃ ।
ਦਿਵ੍ਯਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਵੇਦਮਯਃ ਵੇਦਮੂਲੋऽਰ੍ਥਸਙ੍ਗ੍ਰਹਃ ॥ ੫੦ ॥

ਏਕਾਨੇਕਸ੍ਵਰੂਪੀ ਚ ਰਵ੍ਯਾਦਿਦ੍ਯੁਤਿਦਾਯਕਃ ।
ਐਰਾਵਤਾਧਿਪਸੁਤਾਨਯਨਾਨਨ੍ਦਸੁਨ੍ਦਰਃ ॥ ੫੧ ॥

ਚਿਦਾਕਾਰਃ ਪਰਞ੍ਜ੍ਯੋਤਿਃ ਲਯੋਤ੍ਪਤ੍ਤਿਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਸਰ੍ਵਸ਼ਤ੍ਰੁਹਰੋ ਮੇਸ਼ਵਰਾਰੂਢੋ ਵਿਨਾਯਕਃ ॥ ੫੨ ॥

ਏਕਾਤਪਤ੍ਰਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਦਾਯਕਃ ਸੁਮੁਖਾਨੁਜਃ ।
ਮਗੀਪਰਸ਼ੁਚਾਪਾਸਿਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾਦ੍ਯਾਯੁਧਭਤ੍ਕਰਃ ॥ ੫੩ ॥

ਸ਼ਰਤ੍ਕਾਲਘਨਾਨੀਕਮਹੋਦਾਰਦ੍ਵਿਸ਼ਟ੍ਕਰਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲੀਵਾਮਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਸ੍ਥੋ ਰਵ੍ਯਾਦਿਗ੍ਰਹਦੋਸ਼ਭਿਦ੍ ॥ ੫੪ ॥

ਪਾਦਕਿਙ੍ਕਿਣਿਕਾਨਾਦਦੈਤ੍ਯਵਿਭ੍ਰਮਦਾਯਕਃ ।
ਓਙ੍ਕਾਰਜ੍ਯੋਤਿਰੋਙ੍ਕਾਰਵਾਚਕਾਤੀਤਵੈਭਵਃ ॥ ੫੫ ॥

ਓਙ੍ਕਾਰਚਿਤ੍ਸਭਾਸਂਸ੍ਥ ਓਙ੍ਕਾਰਾਦ੍ਭੁਤਮਨ੍ਦਿਰਃ ।
ਓਙ੍ਕਾਰਮਨੁਸਨ੍ਦਾਤਾ ਓਙ੍ਕਾਰਗਿਰਿਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੫੬ ॥

ਓਙ੍ਕਾਰਨਾਦਸ਼੍ਰਵਣ ਓਙ੍ਕਾਰਾਤੀਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਓਙ੍ਕਾਰਨਾਦਾਨ੍ਤਗਤਃ ਓਨ੍ਨਿਤ੍ਯਾਦਿਸ਼ਡਕ੍ਸ਼ਰਃ ॥ ੫੭ ॥

ਓਙ੍ਕਾਰਪੀਠਕਾਨ੍ਤਸ੍ਥ ਓਙ੍ਕਾਰਮੁਕੁਟਾਗ੍ਰਗਃ ।
ਓਙ੍ਕਾਰਮੂਲਸਮ੍ਭੂਤ ਓਙ੍ਕਾਰਾਦ੍ਯਨ੍ਤਮਧ੍ਯਗਃ ॥ ੫੮ ॥

ਓਙ੍ਕਾਰਮੂਲਬੀਜਾਰ੍ਥ ਓਙ੍ਕਾਰਪਰਸ਼ਕ੍ਤਿਮਾਨ੍ ।
ਓਙ੍ਕਾਰਬਿਨ੍ਦੁਰੋਙ੍ਕਾਰਚਿਤ੍ਤ ਓਙ੍ਕਾਰਚਿਤ੍ਪੁਰਃ ॥ ੫੯ ॥ ੨੭੦
ਓਙ੍ਕਾਰਫਲਸਤ੍ਸਾਰ ਓਙ੍ਕਾਰਜ੍ਞਾਨਕੋਵਿਦਃ ।
ਓਙ੍ਕਾਰਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦ ਓਙ੍ਕਾਰਪਰਮਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੬੦ ॥

ਓਙ੍ਕਾਰਸਮ੍ਭੂਤਸਪ੍ਤਕੋਟਿਮਨ੍ਤ੍ਰਾਧਿਨਾਯਕਃ ।
ਓਙ੍ਕਾਰਪ੍ਰਣਵਾਕਾਰ ਅਕਾਰਾਦਿਕਲਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੬੧ ॥ ੨੮੦
ਸ਼ਡਕ੍ਸ਼ਰੋ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਰ੍ਣਃ ਪ੍ਰਣਵਾਗ੍ਰਾਰ੍ਣਸਂਯੁਤਃ ।
ਮਹੇਸ਼ਸ੍ਤੁਤਿਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਸ਼ਿਵਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰਾਨ੍ਵਿਤਃ ॥ ੬੨ ॥

ਪਰਾਕ੍ਸ਼ਰਕਲੋਪੇਤੋ ਸ਼ਿਵਬੀਜਕਲਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਔਙ੍ਕਾਰਨਾਦਕਰੁਣ ਔਦਾਸੀਨਜਨਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੬੩ ॥

ਔਦੁਮ੍ਬਰਾਸ਼੍ਵਤ੍ਥਨੀਪਬਿਲ੍ਵਾਦਿਸਮਿਦਾਹੁਤਃ ।
ਦੁਸ਼੍ਟਕ੍ਰੁਦ੍ਧਮਨੋਦੂਰੋ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਸਙ੍ਘਸਮਾਸ਼੍ਰਿਤਃ ॥ ੬੪ ॥

ਅਕਾਰਾਦ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰਪ੍ਰਾਣ ਅਕਾਰਦ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰਾਰ੍ਥਕਃ ।
ਉਦਾਰਸਦ੍ਗੁਣੋਪੇਤੋ ਭਕ੍ਤੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ॥ ੬੫ ॥

ਅਕਾਰਾਦਿਕ੍ਸ਼ਕਾਰਾਨ੍ਤਕਲਾਕਲ੍ਪਿਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਕੁਮ੍ਭਸਮ੍ਭਵਾਦੀਨਾਂ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਨੋਪਦੇਸ਼ਕਤ੍ ॥ ੬੬ ॥

ਸ਼ਡਰ੍ਣਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਮਰਣਭਕ੍ਤਾਭੀਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ।
ਸ੍ਕਨ੍ਦਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਗਾਙ੍ਗੇਯੋ ਕਲਿਕਲ੍ਮਸ਼ਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੬੭ ॥

ਭਕ੍ਤਸਨ੍ਨਿਹਿਤੋऽਕ੍ਸ਼ੋਭ੍ਯੋ ਸ਼ਙ੍ਖਪਾਣਿਮੁਖਸ੍ਤੁਤਃ ।
ਓਂਸ਼੍ਰੀਂਹ੍ਰੀਂਸੌਂਸ਼ਰਵਣਭਵਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਨਨ੍ਦ ਏਵ ਚ ॥ ੬੮ ॥

ਸ਼ਤਲਕ੍ਸ਼ੇਨ੍ਦੁਸਙ੍ਕਾਸ਼ਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਃ ਸ਼ਸ਼ਿਧਰਾਤ੍ਮਜਃ ।
ਸ਼ਤ੍ਰੁਨਾਸ਼ਕਰਸ਼੍ਸ਼ਮ੍ਭੁਃ ਸ਼ਚੀਪਤਿਵਰਪ੍ਰਦਃ ॥ ੬੯ ॥

ਸ਼ਕ੍ਤਿਮਾਨ੍ ਸ਼ਕ੍ਤਿਹਸ੍ਤਸ਼੍ਚ ਸ਼ਾਨ੍ਤਸਰ੍ਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਃ ।
ਸ਼ਰਭਃ ਸ਼ਙ੍ਖਚਕ੍ਰਾਦਿਧਰਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰਬੋਧਕਃ ॥ ੭੦ ॥

ਕਤ੍ਤਿਕਾਤਨਯਃ ਕਸ਼੍ਣੋ ਸ਼ਙ੍ਖਪਦ੍ਮਨਿਧਿਪ੍ਰਦਃ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਿਵਜ੍ਰਾਦਿਸਮ੍ਪਨ੍ਨਦ੍ਵਿਸ਼ਟ੍ਕਰਸਰੋਰੁਹਃ ॥ ੭੧ ॥

ਸ਼ਙ੍ਕੁਕਰ੍ਣਮਹਾਕਰ੍ਣਘਣ੍ਟਾਕਰ੍ਣਾਦਿਵਨ੍ਦਿਤਃ ।
ਮੂਲਾਦਿਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਨ੍ਤਸ੍ਥਪਦ੍ਮਮਧ੍ਯਨਿਕੇਤਨਃ ॥ ੭੨ ॥

ਸਦ੍ਗੁਣਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਸਦਾਨਨ੍ਦਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵਃ ।
ਜ੍ਞਾਨੇਸ਼੍ਵਰਃ ਸਸ਼੍ਟਿਕਰ੍ਤਾ ਸਰ੍ਵਵਸ਼੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ॥ ੭੩ ॥

ਵਿਚਿਤ੍ਰਵੇਸ਼ਃ ਸਮਰਵਿਜਯਾਯੁਧਧਾਰਕਃ ।
ਕ੍ਰੌਞ੍ਚਾਸੁਰਰਿਪੁਃ ਸ਼ਙ੍ਖਪਤਿਃ ਸਰ੍ਵਗਣੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੭੪ ॥

ਣਕਾਰਤੁਰ੍ਯਮਨ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਣੋ ਣਕਾਰਾਰ੍ਣਸ੍ਵਰੂਪਕਃ ।
ਣਕਾਰਮੂਲਮਨ੍ਤ੍ਰਾਗ੍ਰੋ ਣਕਾਰਰਵਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੭੫ ॥

ਣਕਾਰਸ਼ਿਖਰਾਰੂਢੋ ਣਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਮਧ੍ਯਗਃ ।
ਣਦ੍ਵਿਤੀਯੋ ਣਤ੍ਰਿਤੀਯਃ ਣਚਤੁਰ੍ਥੋ ਣਪਞ੍ਚਮਃ ॥ ੭੬ ॥

ਣਸ਼ਸ਼੍ਠਵਰ੍ਣੋ ਣਾਰ੍ਣਾਦਿਮਨ੍ਤ੍ਰਸ਼ਡ੍ਭੇਦਭਾਸੁਰਃ ।
ਣਕਾਰਪੀਠਨਿਲਯੋ ਨਲਿਨੋਦ੍ਭਵਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੭੭ ॥

ਨਾਦਾਨ੍ਤਕੂਟਸ੍ਥਸ਼੍ਚੈਵ ਨਾਰਦਪ੍ਰਿਯ ਏਵ ਚ ।
ਨਾਗਾਸ਼ਨਰਥਾਰੂਢੋ ਨਾਨ੍ਦਾਤ੍ਮਾ ਨਾਗਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੭੮ ॥

ਨਾਗਾਚਲਪਤਿਰ੍ਨਾਗੋ ਨਵਤਤ੍ਤ੍ਵੋ ਨਟਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਨਵਗ੍ਰਹਾਦਿਦੋਸ਼ਘ੍ਨੋ ਣਕਾਰਸ੍ਤਮ੍ਭਨਿਸ਼੍ਕ੍ਰਿਯਃ ॥ ੭੯ ॥

ਣਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ੋ ਣਕਾਰੇਸ਼ਃ ਣਕਾਰਵਸ਼ਵਾਹਨਃ ।
ਤਤ੍ਤ੍ਵਬੋਦ੍ਧਾ ਦੈਵਮਣਿਃ ਧਨਧਾਨ੍ਯਾਦਿਦਾਯਕਃ ॥ ੮੦ ॥

ਵਲ੍ਲੀਪਤਿਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਨ੍ਤਰਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਤੀਤੋ ਹਰਿਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਤਤ੍ਪਰਃ ਕਮਲਾਰੂਢੋ ਸ਼ਡਾਨਨਸਰੋਰੁਹਃ ॥ ੮੧ ॥

ਭਗਵਾਨ੍ ਭਯਹਨ੍ਤਾ ਚ ਭਰ੍ਗੋ ਭਯਵਿਮੋਚਕਃ ।
ਭਾਨੁਕੋਪਾਦਿਦੈਤ੍ਯਘ੍ਨੋ ਭਦ੍ਰੋ ਭਾਗੀਰਥੀਸੁਤਃ ॥ ੮੨ ॥

ਭਵਾਚਲਮਹਾਵਜ੍ਰੋ ਭਵਾਰਣ੍ਯਦਵਾਨਲਃ ।
ਭਵਤਾਪਸੁਧਾਵਸ਼੍ਟਿਰ੍ਭਵਰੋਗਮਹੌਸ਼ਧਃ ॥ ੮੩ ॥

ਭਾਨੁਚਨ੍ਦ੍ਰਾਗ੍ਨਿਨਯਨੋ ਭਾਵਨਾਤੀਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਭਕ੍ਤਚਿਤ੍ਤਾਮ੍ਬੁਜਾਰੂਢੋ ਭਰਤੋਕ੍ਤਕ੍ਰਿਯਾਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੮੪ ॥

ਭਕ੍ਤਦੇਵੋ ਭਯਾਰ੍ਤਿਘ੍ਨੋ ਭਕਾਰੋਚ੍ਚਾਟਨਕ੍ਰਿਯਃ ।
ਭਾਰਤੀਸ਼ਮੁਕੁਨ੍ਦਾਦਿਵਾਙ੍ਮਨੋऽਤੀਤਵੈਭਵਃ ॥ ੮੫ ॥

ਵਿਚਿਤ੍ਰਪਕ੍ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਾਰੂਢੋ ਭੁਜਙ੍ਗੇਸ਼ੋ ਦਯਾਨਿਧਿਃ ।
ਈਸ਼ਫਾਲਾਕ੍ਸ਼ਿਸਮ੍ਭੂਤੋ ਵੀਰਃ ਸ਼ਟ੍ਸਮਯਾਧਿਪਃ ॥ ੮੬ ॥

ਮਹਾਵ੍ਰਤੋ ਮਹਾਦੇਵੋ ਭੂਤੇਸ਼ਃ ਸ਼ਿਵਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਮਹਾਮਾਯੀ ਯਜ੍ਞਭੋਕ੍ਤਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਥੋ ਯਕ੍ਸ਼ਰਾਟ੍ਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੮੭ ॥

ਸਰ੍ਵਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਮਹਾਮਤ੍ਯੁਰੂਪਾਸੁਰਵਿਨਾਸ਼ਕਃ ।
ਰਾਗਾਬ੍ਜਮਾਲਿਕਾਭੂਸ਼ੋ ਰਾਗੀ ਰਾਗਾਮ੍ਬਰਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੮੮ ॥

ਰਾਗਦ੍ਵੇਸ਼ਾਦਿਦੋਸ਼ਘ੍ਨੋ ਰਾਗਰਤ੍ਨਵਿਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਰਾਵਣਸ੍ਤੁਤਿਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਰਤੀਨਾਯਕਵਨ੍ਦਿਤਃ ॥ ੮੯ ॥

ਰਮ੍ਭਾਦਿਨਾਟ੍ਯਸੁਪ੍ਰੀਤੋ ਰਾਜੀਵਦਲਲੋਚਨਃ ।
ਰਵਚਾਪਧਰੋ ਰਕ੍ਸ਼ੋਵਨ੍ਦਤੂਲਹੁਤਾਸ਼ਨਃ ॥ ੯੦ ॥

ਰਵਿਚਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯੋ ਰਥਾਰੋਹਕੁਤੂਹਲਃ ।
ਰਵਕਾਞ੍ਚੀਵਰਧਰੋ ਰਵਯੁਕ੍ਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੯੧ ॥

ਰਵ੍ਯੁਦ੍ਭਵਸਮਾਨੇਕਹਾਰਕੇਯੂਰਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਰਵਿਕੋਟਿਸਮਾਨਾਭੋ ਰਤ੍ਨਹਾਟਕਦਾਯਕਃ ॥ ੯੨ ॥

ਸ਼ਿਖੀਨ੍ਦ੍ਰਸ਼੍ਚੋਰਗਾਕਾਰਃ ਨਿਸ਼ਾਦਿਨਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਰਮਾਵਾਣ੍ਯਾਦਿਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯੋ ਲਕ੍ਸ਼ਵੀਰਭਟਸ੍ਤੁਤਃ ॥ ੯੩ ॥

ਵੀਰਭੂਤਗਣਸ੍ਤੁਤ੍ਯੋ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਸ਼੍ਚਾਰੁਣੋ ਰਵਿਃ ।
ਵਰਦੋ ਵਜ੍ਰਹਸ੍ਤਸ਼੍ਚ ਵਾਮਦੇਵਾਦਿਵਨ੍ਦਿਤਃ ॥ ੯੪ ॥

ਵਲਾਰਿਤਨਯਾਨਾਥੋ ਵਰਦਾਭਯਸਤ੍ਕਰਃ ।
ਵਲ੍ਲੀਸ਼੍ਵਰੀਪਤਿਰ੍ਵਾਗ੍ਮੀ ਵਲ੍ਲੀਕਲ੍ਯਾਣਸੁਨ੍ਦਰਃ ॥ ੯੫ ॥

ਵਲਾਰਿਮੁਖ੍ਯਵਿਬੁਧਵਨ੍ਦਦੁਃਖਵਿਮੋਚਕਃ ।
ਵਾਤਰੋਗਹਰੋ ਵਰ੍ਮਰਹਿਤੋ ਵਾਸਵੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੯੬ ॥

ਵਾਚਕਸ੍ਥੋ ਵਾਸੁਦੇਵਵਨ੍ਦਿਤੋ ਵਕੁਲਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਵਾਸਨਾਙ੍ਕਿਤਤਾਮ੍ਬੂਲਪੂਰਿਤਾਨਨਪਙ੍ਕਜਃ ॥ ੯੭ ॥

ਵਚਨਾਗਮਨਾਤੀਤੋ ਵਾਮਾਙ੍ਗੋ ਵਨ੍ਦਿਮੋਹਨਃ ।
ਵਲ੍ਲੀਮਨੋਹਰਃ ਸਾਧੁਃ ਦੇਵੇਨ੍ਦ੍ਰਪ੍ਰਾਣਦਾਯਕਃ ॥ ੯੮ ॥

ਦਿਗਨ੍ਤਵਲ੍ਲਭਾਨਨ੍ਤਮਦਨੋਜ੍ਜ੍ਵਲਰੂਪਭਤ੍ ।
ਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਾਰ੍ਣਵਪੀਯੂਸ਼ਸ੍ਸਰ੍ਵਾਵਯਵਸੁਨ੍ਦਰਃ ॥ ੯੯ ॥

ਸ਼ਿਸ਼ੁਃ ਕਪਾਲੁਃ ਕਾਦਮ੍ਬਧਰਃ ਕੌਬੇਰਨਾਯਕਃ ।
ਧਰ੍ਮਾਧਾਰਸ੍ਸਰ੍ਵਧਰ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪੋ ਧਰ੍ਮਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਸਰ੍ਵਧਰ੍ਮੇਸ਼੍ਵਰੋ ਬਨ੍ਧੁਸ੍ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣੋऽਨਨ੍ਤਕਲਾਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਅਨਨ੍ਤਵੇਦਸਂਵੇਦ੍ਯਃ ਸ੍ਵਾਮੀ ਕਨਕਸੁਪ੍ਰਭਃ ॥ ੧੦੧ ॥

ਸਰ੍ਵਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਸਰ੍ਵਕਲਾਸ਼੍ਰਵਣਃ ਕਰੁਣਾਲਯਃ ।
ਵਾਸਵਸ੍ਸਰ੍ਵਕਰ੍ਤਾ ਚ ਕਾਮਃ ਕਪਿਲਸਂਸ੍ਤੁਤਃ ॥ ੧੦੨ ॥

ਕਾਮਦਃ ਕਾਲਸਂਹਰ੍ਤਾ ਕਾਲਃ ਕਾਮਾਰਿਸਮ੍ਭਵਃ ।
ਕਾਮਾਯੁਧਃ ਕਾਮਧਰੋ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਃ ਸ਼ਿਖਿਵਾਹਨਃ ॥ ੧੦੩ ॥ ੪੯੦
ਕਪਾਨਿਧਿਃ ਕਪਾਸਿਨ੍ਧੁਃ ਗਿਰਿਰਾਟ੍ ਕਤ੍ਤਿਕਾਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਕੀਰ੍ਤਿਪ੍ਰਦਃ ਕੀਰ੍ਤਿਧਰੋ ਗੀਤਨਾਟ੍ਯਾਦਿਕਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੦੪ ॥

ਨਰ੍ਕ੍ਕੀਰਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਸ੍ਤੀਰ੍ਥੇਸ਼ਃ ਕੁਲਵਿਦ੍ਗੁਹਃ ।
ਕੌਮਾਰਸ੍ਸਰ੍ਵਗੁਪ੍ਤਸ਼੍ਚ ਕ੍ਰੌਞ੍ਚਾਸੁਰਵਿਮਰ੍ਦਨਃ ॥ ੧੦੫ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰਪੁਣ੍ਯਃ ਕੁਲੋਤ੍ਤੁਙ੍ਗ ਅਤਿਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਾਯੁਧੋ ਨਟਃ ।
ਕੂਟਸ੍ਥਃ ਸ਼੍ਰੀਕਰਃ ਕੂਟੇਸ਼ਾਨ੍ਤਕਾਨ੍ਤਕਸਮ੍ਭਵਃ ॥ ੧੦੬ ॥

ਵਲ੍ਲੀਭਾਸ਼ਣਸੁਪ੍ਰੀਤੋ ਗਮ੍ਭੀਰੋ ਭਕ੍ਤਨਾਯਕਃ ।
ਸਰ੍ਵਦੇਵਾਲਯਾਨ੍ਤਸ੍ਥੋ ਨਿਸ਼੍ਸ਼ੋਕੋ ਨਿਰੁਪਦ੍ਰਵਃ ॥ ੧੦੭ ॥ ੫੨੦
ਕੇਦਾਰੋ ਮਦਨਾਧੀਸ਼ੋ ਲਯਘ੍ਨਃ ਸ਼੍ਰਵਣਾਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਪਦ੍ਮਹਸ੍ਤੋ ਦੇਵਨੁਤਃ ਭਕ੍ਤਾਰ੍ਥੋ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਯੁਧਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਕੈਵਲ੍ਯੋ ਰਜਤਾਦ੍ਰੀਸ਼ੋ ਮਹਾਰਾਟ੍ ਗੋਕਰ੍ਣਾਧਿਪਃ ।
ਸ਼ੂਰਮਾਯਾਮ੍ਰਤਰੁਭਿਦ੍ ਖਣ੍ਡਿਤਾਸੁਰਮਣ੍ਡਲਃ ॥ ੧੦੯ ॥

ਜਯਦੁਰ੍ਗਾਤਿਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਸਰ੍ਵਦੇਵਸ੍ਤਵਾਙ੍ਕਿਤਃ ।
ਹਿਤਃ ਕੋਲਾਹਲਸ਼੍ਚਿਤ੍ਰੋ ਨਨ੍ਦਿਤਸ਼੍ਚ ਵਸ਼ਾਪਤਿਃ ॥ ੧੧੦ ॥ ੫੪੦
ਨਿਗਮਾਗ੍ਰ੍ਯੋ ਮਹਾਘੋਰਾਸ੍ਤ੍ਰਨਾਥੋ ਗਵ੍ਯਮੋਦਿਨਿ ।
ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਃ ਸੁਗੁਣਸ਼੍ਚਣ੍ਡੋ ਦਿਵ੍ਯਕੌਸ੍ਤੁਭਸਨ੍ਨਿਭਃ ॥ ੧੧੧ ॥

ਚਣ੍ਡਪ੍ਰਚਣ੍ਡਃ ਸਮਰਵਿਜਯੀ ਨਿਰਹਙ੍ਕਤਿਃ ।
ਸਰ੍ਵਸ੍ਵਾਮੀ ਚਣ੍ਡਹਰ੍ਤਾ ਸ਼ਡ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰਸ਼੍ਸ਼ਾਮ੍ਭਵਃ ਸੁਖੀ ॥ ੧੧੨ ॥

ਸਾਙ੍ਗਃ ਸਾਯੁਜ੍ਯਦਃ ਸਾਰਃ ਸਾਮਃ ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਦਾਯਕਃ ।
ਸਿਦ੍ਧਃ ਸ਼ਿਵਸ਼੍ਚਿਦ੍ਗੁਣਸ਼੍ਚ ਚਿਨ੍ਮਯਸ਼੍ਚਿਤ੍ਸ੍ਵਰੂਪਕਃ ॥ ੧੧੩ ॥

ਸ਼ਙ੍ਗਾਰਰਸਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤਸ੍ਥਃ ਸਾਮਪਾਰਗਃ ।
ਸ਼ਿਵਲੋਕੇਸ਼੍ਵਰਃ ਸਿਦ੍ਧਵਰਃ ਸਿਦ੍ਧਵਰਾਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੧੧੪ ॥

ਸਰ੍ਵਜੀਵਸ੍ਵਰੂਪੀ ਚ ਸ਼੍ਰੀਦਃ ਸ਼੍ਰੀਧਰਵਨ੍ਦਿਤਃ ।
ਸ਼ੁਦ੍ਧਃ ਸ਼ੀਤਃ ਸ੍ਵਯਞ੍ਜ੍ਯੋਤਿਃ ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਃ ਸ਼ੁਭਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੧੫ ॥

ਸ਼੍ਰੁਤਿਜ੍ਞਃ ਸੁਲਭਃ ਸ਼ੂਰਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧਧੀਰਸ਼੍ਚ ਸ਼ੂਰਹਾ ।
ਸ਼ੂਰਾਤ੍ਮਸ਼ੋਧਕਃ ਸ਼ੂਰਸ੍ਮਰ੍ਤਾ ਚ ਵਿਭਵਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੧੬ ॥

ਸਰ੍ਵੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਪ੍ਰਦਃ ਸਰ੍ਵਜਯਦੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸਮ੍ਭਵਃ ।
ਜਯਧੀਰਃ ਸ਼੍ਰੀਕਰਸ਼੍ਚ ਸਿਨ੍ਧੁਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਃ ਸਲਕ੍ਸ਼ਣਃ/ਸੁਲਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੧੧੭ ॥

ਅਭਕ੍ਤਕਾਲੋ ਰਕ੍ਤਾਭਸ਼ੇਖਰੋऽਤੁਲਵਿਕ੍ਰਮਃ ।
ਸ਼ੈਵਾਧਿਪਃ ਸ਼ੈਵਮਣਿਃ ਸ਼ੈਵਧਨ੍ਯਸ਼੍ਸ਼ਿਵਾਤ੍ਪਰਃ ॥ ੧੧੮ ॥

ਚੈਤਨ੍ਯਃ ਕ੍ਰੌਞ੍ਚਭੇਦੀ ਚ ਗਿਰੀਸ਼ੋ ਨਿਗਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਧਿਪਸ੍ਸੁਰੂਪੀ ਚ ਸ੍ਵਰ੍ਗਲੋਕਾਦਿਸੌਖ੍ਯਦਃ ॥ ੧੧੯ ॥

ਸ੍ਵਚ੍ਛਃ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਰ੍ਭੌਮਾਖ੍ਯਸ੍ਸੋਮਧਤ੍ਕੁਕ੍ਕੁਟਧ੍ਵਜਃ ।
ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਹਲ੍ਲਕਸ਼ੈਲਸ੍ਥਃ ਸੋਮਃ ਸ਼ੋਕਭਯਾਪਹਃ ॥ ੧੨੦ ॥

ਹਿਤਃ ਪਸ਼ੁਪਤਿਃ ਸੌਮ੍ਯੋ ਨਤਸੌਭਾਗ੍ਯਦਾਯਕਃ ।
ਸੌਵਰ੍ਣਬੀਜਃ ਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯੋ ਦਣ੍ਡਪਾਣਿਰ੍ਧਨਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੨੧ ॥

ਏਕਦੇਵਃ ਸਰ੍ਵਪਿਤਾ ਧਨਿਕੋ ਦ੍ਰਾਵਿਡਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਚਣ੍ਡਾਰਿਸ੍ਤਾਰਕਃ ਸ੍ਥਾਣੁਃ ਸਰ੍ਵਧਾਨ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ॥ ੧੨੨ ॥

ਮਾਤਭੂਤਸ੍ਤਾਰਕਾਰਿਰ੍ਦਿਵ੍ਯਮਾਲ੍ਯਵਿਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਚਿਤ੍ਸਭੇਸ਼ੋ ਦਿਸ਼ਾਨ੍ਨਾਥਃ ਧਨੁਰ੍ਹਸ੍ਤੋ ਮਹਾਭੁਜਃ ॥ ੧੨੩ ॥ ੬੪੦
ਮਹਾਗੁਣੋ ਮਹਾਸ਼ੌਰ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਨਾਸ਼ਕਃ ।
ਦੀਰ੍ਘੋ ਦਿਗਮ੍ਬਰਸ੍ਤੀਰ੍ਥਃ ਸਰ੍ਵਤੀਰ੍ਥਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੨੪ ॥

ਰੋਗਘ੍ਨੋ ਦੁਸ਼੍ਟਹਰ੍ਤਾ ਚ ਸਰ੍ਵਦੁਸ਼੍ਟਭਯਙ੍ਕਰਃ ।
ਆਤ੍ਮਜ੍ਯੋਤਿਃ ਪਵਿਤ੍ਰਸ਼੍ਚ ਹਦ੍ਗਤਸ਼੍ਚ ਸਹਾਯਕਤ੍ ॥ ੧੨੫ ॥

ਕਾਰਣਸ੍ਥੂਲਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾਨ੍ਤੋऽਮਤਵਰ੍ਸ਼ੀ ਚਿਦਮ੍ਬਰਃ ।
ਪਰਮਾਕਾਸ਼ਰੂਪੀ ਚ ਪ੍ਰਲਯਾਨਲਸਨ੍ਨਿਭਃ ॥ ੧੨੬ ॥

ਦੇਵੋ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਕੈਲਾਸਵਾਸੀ ਵਲ੍ਲੀਕਰਾਞ੍ਚਿਤਃ ।
ਦਢੋ ਦਿਵ੍ਯੋऽਮਤਕਰੋ ਦੇਵੇਸ਼ੋ ਦੈਵਤਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੧੨੭ ॥

ਕਦਮ੍ਬਮਾਲਾਪੀਯੂਸ਼ਾਪ੍ਲੁਤਵਕ੍ਸ਼ਸ੍ਥਲਾਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਦੇਵਸੇਨਾਪਤਿਰ੍ਦੇਵਧਨ੍ਯੋ ਦੇਵਗਿਰਿਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੧੨੮ ॥

ਸਰ੍ਵਜ੍ਞੋ ਦੇਸ਼ਿਕੋ ਧੈਰ੍ਯਃ ਸੁਰਵੈਰਿਕੁਲਾਨ੍ਤਕਃ ।
ਵਟੁਕਾਨਨ੍ਦਨਾਯੋਦ੍ਯਦ੍ਵਾਦ੍ਯਘੋਸ਼ਾਮਿਤਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੨੯ ॥

ਪੁਸ਼੍ਯਰ੍ਕ੍ਸ਼ਃ ਕੁਣ੍ਡਲਧਰੋ ਨਿਤ੍ਯੋ ਦੋਸ਼ਵਿਭਞ੍ਜਨਃ ।
ਪ੍ਰਾਰਬ੍ਧਸਞ੍ਚਿਤਾਗਾਮ੍ਯਪਾਤਕਾਦਿਪ੍ਰਭਞ੍ਜਨਃ ॥ ੧੩੦ ॥

ਮਹਾਜਯੋ ਮਹਾਭੂਤੋ ਵੀਰਬਾਹ੍ਵਾਦਿਵਨ੍ਦਿਤਃ ।
ਚੋਰਾਰਿਃ ਸਤ੍ਤ੍ਵਮਾਰ੍ਗਸ੍ਥਃ ਅਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਮਲਨਾਸ਼ਕਃ ॥ ੧੩੧ ॥

ਸ੍ਤੁਤਿਮਾਲਾਲਙ੍ਕਤਾਢ੍ਯੋ ਨਨ੍ਦੀਕੇਸ਼ੋ ਹਰਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਸਰ੍ਵਸੌਖ੍ਯਪ੍ਰਦਾਤਾ ਚ ਨਵਵੀਰਸਮਾਵਤਃ ॥ ੧੩੨ ॥

ਪਰਮੇਸ਼ੋ ਮਹਾਰੁਦ੍ਰੋ ਮਹਾਵਿਸ਼੍ਣੁਃ ਪ੍ਰਜਾਪਤਿਃ ।
ਵੀਣਾਧਰਮੁਨਿਸ੍ਤੁਤ੍ਯਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਗਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੩੩ ॥

ਨਿਰ੍ਗੁਣਸ਼੍ਚ ਨਿਰਾਲਮ੍ਬੋ ਨਿਰ੍ਮਲੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਨਿਰਾਮਯੋ ਨਿਤ੍ਯਸ਼ੁਦ੍ਧੋ ਨਿਤ੍ਯਮਙ੍ਗਲਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧੩੪ ॥

ਸ਼ਿਖਣ੍ਡੀ ਨੀਪਬਾਹੁਸ਼੍ਚ ਨੀਤਿਰ੍ਨੀਰਾਜਨਦ੍ਯੁਤਿਃ ।
ਨਿਸ਼੍ਕੋਪਸ਼੍ਚ ਮਹੋਦ੍ਯਾਨਃ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮੋ ਮੇਰ੍ਵਾਦਿਮਨ੍ਦਿਰਃ ॥ ੧੩੫ ॥

ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾਤਿਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮੋ ਭਾਲਾਕ੍ਸ਼ੋ ਮਹਾਨ੍ ਸਰ੍ਵੋਪਦੇਸ਼ਕਃ ।
ਸਰ੍ਵਵੇਸ਼ਕਲਾਤੀਤ ਉਪਵੀਤੀ ਸ਼ਤਕ੍ਰਤੁਃ ॥ ੧੩੬ ॥ ੭੨੦
ਵੇਦਾਗਮਪੁਰਾਣਜ੍ਞੋ ਨੂਪੁਰਾਙ੍ਘ੍ਰਿਸਰੋਰੂਹਃ ।
ਹਤ੍ਪੂਰ੍ਣਃ ਪਞ੍ਚਭੂਤਸ੍ਥੋ ਕਪਾਮਾਰ੍ਗੋऽਮ੍ਬੁਜਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੧੩੭ ॥

ਸਨ੍ਨਿਧਿਃ ਪ੍ਰੀਤਚਿਤ੍ਤੋऽਥ ਨਿਸ਼੍ਪ੍ਰੀਤਿਸ਼੍ਚਾਤ੍ਮਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਔਪਮ੍ਯਰਹਿਤਃ ਪ੍ਰੀਤਚਿਤ੍ਤਗੋ ਨੈਮਿਸ਼ਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੧੩੮ ॥

ਨੈਮਿਸ਼ਾਰਣ੍ਯਨਿਵਸਨ੍ਮੁਨੀਨ੍ਦ੍ਰਨਿਕਰਸ੍ਤੁਤਃ ।
ਘਣ੍ਟਾਰਵਪ੍ਰੀਤਮਨਾਃ ਦਯਾਚਿਤ੍ਤੋ ਸਤਾਙ੍ਗਤਿਃ ॥ ੧੩੯ ॥ ੭੪੦
ਸਰ੍ਵਾਪਦਾਨ੍ਨਿਹਨ੍ਤਾ ਚ ਸਦ੍ਯੋऽਭੀਸ਼੍ਟਵਰਪ੍ਰਦਃ ।
ਸਰ੍ਵਜੀਵਾਨ੍ਤਰਜ੍ਯੋਤਿਸ਼੍ਛਨ੍ਦਸ੍ਸਾਰੋ ਮਹੌਸ਼ਧਿਃ ॥ ੧੪੦ ॥

ਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰਪਰਞ੍ਜ੍ਯੋਤਿਃ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਪਞ੍ਚੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਦ੍ਯੁਤਿਃ ।
ਜ੍ਞਾਨਚਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਗਤਜ੍ਯੋਤਿਃ ਸੌਙ੍ਕਾਰਪਰਮਦ੍ਯੁਤਿਃ ॥ ੧੪੧ ॥

ਪਰਸ਼੍ਚ ਫਲਸ਼ੈਲਸ੍ਥਃ ਬਾਲਰੂਪਃ ਪਰਾਙ੍ਗਕਃ ।
ਪਰਮੇਸ਼੍ਠੀ ਪਰਨ੍ਧਾਮ ਪਾਪਨਾਸ਼ੀ ਪਰਾਤ੍ਪਰਃ ॥ ੧੪੨ ॥

ਗੋਕ੍ਸ਼ੀਰਧਵਲਪ੍ਰਖ੍ਯਃ ਪਾਰ੍ਵਤੀਪ੍ਰਿਯਨਨ੍ਦਨਃ ।
ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਕਰੁਣਾਸਿਨ੍ਧੁਰ੍ਯਮਵਕ੍ਸ਼ਕੁਠਾਰਿਕਃ ॥ ੧੪੩ ॥

ਪ੍ਰਭੁਃ ਕਪਰ੍ਦੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਸ਼ਃ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ ਪਿਙ੍ਗਲਪ੍ਰਭਃ ।
ਸ੍ਵਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨਪੁਰਾਧੀਸ਼ਃ ਸਰ੍ਵਵ੍ਯਾਧਿਵਿਨਾਸ਼ਕਃ ॥ ੧੪੪ ॥

ਵੈਭਵਃ ਕਨਕਾਭਾਸਃ ਭੀਸ਼ਣੋ ਨਿਗਮਾਸਨਃ ।
ਭੀਤਿਘ੍ਨਸ੍ਸਰ੍ਵਦੇਵੇਡ੍ਯਃ ਪੁਣ੍ਯਸ੍ਸਤ੍ਤ੍ਵਗੁਣਾਲਯਃ ॥ ੧੪੫ ॥

ਪੁਣ੍ਯਾਧਿਪਃ ਪੁਸ਼੍ਕਰਾਕ੍ਸ਼ਃ ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਪੁਰਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਪੁਰਾਣਃ ਪੁਙ੍ਗਵਃ ਪੂਰ੍ਣਃ ਭੂਧਰੋ ਭੂਤਿਧਾਰਕਃ ॥ ੧੪੬ ॥ ੭੮੦
ਪ੍ਰਾਚੀਨਃ ਪੁਸ਼੍ਪਸਦ੍ਗਨ੍ਧਃ ਰਕ੍ਤਪੁਸ਼੍ਪਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰਃ ।
ਵਦ੍ਧੋ ਮਹਾਮਤਿਕਰਃ ਮਹੋਲ੍ਲਾਸੋ ਮਹਾਗੁਣਃ ॥ ੧੪੭ ॥

ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾਯੀ ਵਸ਼ਾਙ੍ਕਸ੍ਥਃ ਯਜਮਾਨਸ੍ਵਰੂਪਭਤ੍ ।
ਅਭੇਦ੍ਯੋ ਮੌਨਰੂਪੀ ਚ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਨ੍ਦੋ ਮਹੋਦਰਃ ॥ ੧੪੮ ॥

ਭੂਤਪ੍ਰੇਤਪਿਸ਼ਾਚਘ੍ਨਃ ਸ਼ਿਖੀ ਸਾਹਸ੍ਰਨਾਮਕਃ ।
ਕਿਰਾਤਤਨਯਾਪਾਣਿਪਦ੍ਮਗ੍ਰਹਣਲੋਲੁਪਃ ॥ ੧੪੯ ॥

ਨੀਲੋਤ੍ਪਲਧਰੋ ਨਾਗਕਙ੍ਕਣਃ ਸ੍ਵਰ੍ਣਪਙ੍ਕਜਃ ।
ਸੁਵਰ੍ਣਪਙ੍ਕਜਾਰੂਢਃ ਸੁਵਰ੍ਣਮਣਿਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੧੫੦ ॥

ਸੁਵਰ੍ਣਸ਼ੈਲਸ਼ਙ੍ਗਸ੍ਥਃ ਸੁਵਰ੍ਣਾਗਦਸ਼ੋਭਿਤਃ ।
ਕਾਲਜ੍ਞਾਨੀ ਮਹਾਜ੍ਞਾਨੀ ਅਮਰਾਚਲਨਾਯਕਃ ॥ ੧੫੧ ॥

ਲਯਸਮ੍ਭਵਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਃ ਕਮਲੋਦ੍ਭਵਦਣ੍ਡਕਃ ।
ਸਪ੍ਤਾਬ੍ਧਿਸ਼ੋਸ਼ਕਦਸ਼੍ਟਕੁਲਾਚਲਵਿਭੇਦਕਃ ॥ ੧੫੨ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਬੀਜੋ ਵਰਾਬੀਜੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਨਾਯਕਃ ।
ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਲਯੋ ਮਯੂਰਸ੍ਥੋ ਮਯੂਰਾਚਲਨਾਯਕਃ ॥ ੧੫੩ ॥ ੮੨੦
ਮਾਯਾਧਰੋ ਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰੋ ਮਹਾਦੇਵੋ ਮਹਾਬੁਧਃ ।
ਮਾਯਾਪਰੋ ਮਹਾਮਾਯੀ ਮਹਾਸੇਨੋ ਮਹਾਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੧੫੪ ॥

ਅਗ੍ਰਬੁਦ੍ਧਿਰਗ੍ਰਗਣ੍ਯੋ ਮਿਥ੍ਯਾਵਾਦਿਕੁਲਾਨ੍ਤਕਃ ।
ਮੁਕ੍ਤਿਗ੍ਰਹਃ ਕਲ੍ਮਸ਼ਘ੍ਨਃ ਸਰ੍ਵਦੇਵਜਰਾਪਹਃ ॥ ੧੫੫ ॥

ਸਰ੍ਵਦੇਵਾਙ੍ਕੁਰੋ ਮੁਕ੍ਤ ਅਤਿਬਾਲੋ ਮੁਨੀਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਦਿਗਮ੍ਬਰੋ ਭਕ੍ਤਿਨਿਧਿਃ ਸਰ੍ਵਦੇਵਾਗ੍ਰਗਣ੍ਯਕਃ ॥ ੧੫੬ ॥

ਅਚ੍ਯੁਤਃ ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੋ ਮਹਾਵਿਸ਼੍ਣੁਸੁਸਂਸ੍ਤੁਤਃ ।
ਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਕੂਟਸ੍ਥੋ ਮੂਲਭੂਤਸ੍ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤਿਭਤ੍ ॥ ੧੫੭ ॥

ਨਾਮਪਾਰਾਯਣਪਰਭਕ੍ਤਾਭੀਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ।
ਚਿਦ੍ਰੂਪਃ ਸ਼ਟ੍ਕ੍ਰਮਾਨਨ੍ਦੋ ਮਹਾਸਾਰਸ੍ਵਤਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੫੮ ॥

ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਮਯੋ ਗਿਰਿਸ਼ਯਃ ਨਵਦੁਰ੍ਗਾਭਿਵਨ੍ਦਿਤਃ ।
ਮੁਕੁਟਾਙ੍ਗਦਕੇਯੂਰਕਾਞ੍ਚੀਕਿਙ੍ਕਿਣਿਭੂਸ਼ਿਤਃ ॥ ੧੫੯ ॥

ਨਾਰਾਯਣਵਿਰਿਞ੍ਚ੍ਯਾਦਿਦੇਵਾਭੀਤਿਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ।
ਮੇਸ਼ਾਰੂਢਃ ਪਞ੍ਚਵਰ੍ਣਃ ਸਰ੍ਵਵਾਦ੍ਯਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰਃ ॥ ੧੬੦ ॥

ਮੌਨੇਸ਼੍ਵਰੋ ਮੋਕ੍ਸ਼ਨਾਥਃ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਨ੍ਤਃਪੁਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਦੇਵਾਵਤੋ ਦੀਨਬਨ੍ਧੁਰ੍ਵਲ੍ਲੀਲੀਲਾਮਨੋਹਰਃ ॥ ੧੬੧ ॥

ਵਨ੍ਦਾਰੁਮਹਦੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਦਾਯਕੋ ਵਨ੍ਦਨਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਵਕਾਰਾਚ੍ਛਤ੍ਰੁਸਂਹਰ੍ਤਾ ਵਕਾਰਾਚ੍ਛਤ੍ਰੁਪੀਡਕਃ ॥ ੧੬੨ ॥

ਵਕਾਰਾਚ੍ਛਤ੍ਰੁਵਾਕ੍ਸ੍ਤਮ੍ਭੋ ਵਕਾਰਾਤ੍ਕਲਿਨਾਸ਼ਕਃ ।
ਵਕਾਰਾਚ੍ਛਤ੍ਰੁਸਂਹਾਰੀ ਸਕਾਰਾਚ੍ਛਤ੍ਰੁਵਞ੍ਚਕਃ ॥ ੧੬੩ ॥

ਵਕਾਰਾਦ੍ਭੂਤਪੈਸ਼ਾਚਪ੍ਰੇਤਾਦਿਭਯਮੋਚਕਃ ।
ਵਕਾਰਾਦ੍ਗ੍ਰਹਦੋਸ਼ਘ੍ਨੋ ਵਕਾਰਾਚ੍ਚੋਰਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੧੬੪ ॥

ਵਕਾਰਾਤ੍ਸਿਂਹਸਰ੍ਪਾਸ਼੍ਵਵ੍ਯਾਘ੍ਰਾਦਿਭਯਮੋਚਕਃ ।
ਵਕਾਰਾਨ੍ਨਿਨ੍ਦਕਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਨੇਤ੍ਰਵਾਕ੍ਸ੍ਤਮ੍ਭਨੋਦ੍ਯਤਃ ॥ ੧੬੫ ॥

ਵਕਾਰਾਨ੍ਮਤ੍ਯੁਸਂਹਰ੍ਤਾ ਵਕਾਰਕੁਲਿਸ਼ਾਯੁਧਃ ।
ਵਕਾਰਾਰ੍ਣਮਹਾਰੁਦ੍ਰੋ ਵਕਾਰਾਰ੍ਣਮਹਾਸਿਕਃ ॥ ੧੬੬ ॥

ਵਕਾਰਾਦ੍ਵੈਰਿਨਰਰਾਟ੍ਚੋਰਚਿਤ੍ਤਾਦਿਵਿਭ੍ਰਮਃ ।
ਵਚਸ੍ਯੋ ਵਟੁਕੋ ਵਹ੍ਨਿਰ੍ਵਰੁਣੋ ਵਾਚਕੋ ਵਸੁਃ ॥ ੧੬੭ ॥ ੮੯੦
ਵਸ਼੍ਯੋ ਵਸੁਪ੍ਰਦੋ ਦਾਤਾ ਵਾਮਨੋ ਵਚਨਾਤ੍ਪਰਃ ।
ਵਾਗੀਸ਼ੋ ਵਾਮਨਯਨੋ ਵਾਮਃ ਸਾਮਪਰਾਯਣਃ ॥ ੧੬੮ ॥

ਵਾਮਕ੍ਰਮਾਰ੍ਚਨਪ੍ਰੀਤੋ ਵਿਸ਼ਾਖੋ ਵਿਮਲੋ ਵਿਧੁਃ ।
ਵਿਦ੍ਰੁਮਾਭੋ ਧਨੋ ਬੀਜੋऽਨਨ੍ਤਸੌਦਾਮਿਨੀਪ੍ਰਭਃ ॥ ੧੬੯ ॥

ਨਿਰਨ੍ਤਰੋ ਮਨ੍ਦਿਰਸ਼੍ਚ ਨਵਵੀਰਨੁਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਕਃ ।
ਵੀਰੋ ਭੀਮਃ ਕਿਰਾਤਸ਼੍ਚ ਸਦਾਭਕ੍ਤਮਨੋਹਰਃ ॥ ੧੭੦ ॥

ਸਰ੍ਵਾਲਯੋ ਰਥਾਰੂਢ ਅਨਨ੍ਤਪ੍ਰਲਯਾਧਿਪਃ ।
ਨਾਮਰੂਪਗੁਣਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਭੇਦਾਵਸ੍ਥਾਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੧੭੧ ॥

ਸਰ੍ਵਪੁਣ੍ਯਾਧ੍ਵਰਫਲਃ ਸਰ੍ਵਕਰ੍ਮਫਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਗਮਪੁਰਾਣਾਦਿਪਾਠਕਤ੍ਫਲਦਾਯਕਃ ॥ ੧੭੨ ॥

ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਪ੍ਰਦਃ ਸਤ੍ਯੋ ਰਾਜਭੋਗਸੁਖਪ੍ਰਦਃ ।
ਏਕਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ਸਭਾਨਾਥੋ ਨਿਸ਼੍ਕਲੋऽਨਨ੍ਤਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੧੭੩ ॥

ਓਙ੍ਕਾਰਸਿਨ੍ਧੁਨਾਦਾਗ੍ਰਨਟਨਾਨਨ੍ਦਵੈਭਵਃ ।
ਸ਼ਡਕ੍ਸ਼ਰਜਪੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤਪ੍ਰਾਰਬ੍ਧਾਦਿਪ੍ਰਭੇਦਕਃ ॥ ੧੭੪ ॥

ਅਨਨ੍ਤਭੁਵਨਾਧੀਸ਼ ਆਦਿਮਧ੍ਯਾਨ੍ਤਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਣੀਮੁਖਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯਰਕ੍ਸ਼ਕਸ਼੍ਚੇਪ੍ਸਿਤਾਰ੍ਥਦਃ ॥ ੧੭੫ ॥

ਉਦ੍ਯਤ੍ਕੋਟਿਰਵਿਪ੍ਰਖ੍ਯ ਊਰੁਦਣ੍ਡਕਰਦ੍ਵਯਃ ।
ਰੁਦ੍ਰਕੋਟਿਸਮਾਕੀਰ੍ਣਲਤਾਮਣ੍ਡਪਮਧ੍ਯਗਃ ॥ ੧੭੬ ॥

ਏਲਾਦਿਵਾਸਨਾਪ੍ਰੀਤ ਐਰਾਵਤਗਜਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਓਙ੍ਕਾਰਚਿਤ੍ਸਭਾਨਾਥ ਔਦਾਰ੍ਯਗੁਣਦਾਯਕਃ ॥ ੧੭੭ ॥

ਅਮ੍ਬਿਕਾਹਦਯਾਨਨ੍ਦ ਅਚ੍ਯੁਤੇਸ਼ਵਿਧਿਸ੍ਤੁਤਃ ।
ਕਰੁਣਾਰਸਨਿਸ਼੍ਯਨ੍ਦਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਦ੍ਵਾਦਸ਼ੇਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੧੭੮ ॥

ਖਾਦਿਪਧ੍ਵ੍ਯਨ੍ਤਭੂਤਾਤ੍ਮਾ ਗਣ੍ਡਮਣ੍ਡਲਸ਼ੋਭਿਤਃ ।
ਘਟਸਮ੍ਭਵਸੁਪ੍ਰੀਤਃ ਸੁਨ੍ਦਰਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੧੭੯ ॥

ਛਤ੍ਰਵਰ੍ਯਧਰੋ ਜਮ੍ਭਭੇਤ੍ਤਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਟਦਾਯਕਃ ।
ਝਲਜ੍ਝਲਿਤਝਙ੍ਕਾਰਕਾਲੀਕਙ੍ਕਣਭੂਸ਼ਿਤਃ ॥ ੧੮੦ ॥

ਜ੍ਞਾਨਸਾਗਰਪੂਰ੍ਣੇਨ੍ਦੁ ਟਙ੍ਕਸ਼ੂਲਾਦਿਧਾਰਕਃ ।
ਠਕਾਰਮਧ੍ਯਗੋ ਡਮ੍ਭਗਮ੍ਭੀਰਗੁਣਸਮ੍ਭ੍ਰਮਃ ॥ ੧੮੧ ॥ ੯੬੦
ਢਕ੍ਕਾਸ਼ੂਲਧਰਾਨੇਕਵਟੁਕਾਦਿਮਸੇਵਿਤਃ ।
ਣਕਾਰਮੂਲਨਿਲਯਸ੍ਤਾਟਙ੍ਕਾਭਰਣੋਜ੍ਜ੍ਵਲਃ ॥ ੧੮੨ ॥

ਸ੍ਥਾਣੁਰ੍ਦਯਾਲੁਰ੍ਧਨਦੋ ਨਵਵੀਰਾਦਿਸਂਵਤਃ ।
ਪਾਪਾਚਲਮਹਾਵਜ੍ਰੋ ਫਣਿਭੁਗ੍ਵਾਹਨਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੧੮੩ ॥

ਬਲਿਪ੍ਰਿਯੋ ਭਯਾਰ੍ਤਿਘ੍ਨੋ ਵਰਸ਼ਟ੍ਚਕ੍ਰਮਧ੍ਯਗਃ ।
ਯਕ੍ਸ਼ਾਧਿਪੇਸ਼ੋ ਰਾਜੀਵਲੋਚਨੋ ਲਕ੍ਸ਼ਣੋਜ੍ਜ੍ਵਲਃ ॥ ੧੮੪ ॥

ਵਲ੍ਮੀਕੇਸ਼ੋ ਸ਼ਰਵਣਭਵਸ੍ਤਥਾ ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਸੁਨ੍ਦਰਃ ।
ਸਮਸ੍ਤਜਗਦਾਧਾਰੋ ਹਸ੍ਤਦ੍ਵਾਦਸ਼ਪਙ੍ਕਜਃ ॥ ੧੮੫ ॥

ਲਕਾਰਤਤ੍ਤ੍ਵਰੂਪੀ ਚ ਕ੍ਸ਼ਮਾਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਵਾਰਿਧਿਃ ।
ਜ੍ਞਾਨਸ਼ਕ੍ਤਿਧਰਃ ਸ੍ਕਨ੍ਦਃ ਅਗ੍ਨਿਭੂਰ੍ਬਾਹੁਲੇਯਕਃ ॥ ੧੮੬ ॥

ਕੁਮਾਰਃ ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਸ਼੍ਚੈਵ ਕਤ੍ਤਿਕਾਸੁਤ ਏਵ ਚ ।
ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾਯੁਧਧਰਃ ਸ਼ਰਸਮ੍ਭਵਃ ਸ਼ਰਵਣੋਦ੍ਭਵਃ ॥ ੧੮੭ ॥

ਗਾਙ੍ਗੇਯਸ੍ਤਾਰਕਾਰਿਸ਼੍ਚ ਦੇਵਸੇਨਾਪਤਿਰ੍ਗੁਹਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰੀ ਸ਼ਿਵਜ੍ਯੋਤਿਃ ਕ੍ਰੌਞ੍ਚਧਾਰੀ ਸ਼ਿਖਿਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੧੮੮ ॥ ੧੦੦੦
ਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਦੋ ਵਿਜਯਦੋ ਬਲਦਃ ਸਰ੍ਵਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਸ੍ਵਾਸ਼੍ਰਿਤਸ਼੍ਰੀਕਰਃ ਸ੍ਵਰ੍ਣਵਰ੍ਣਾਙ੍ਗਃ ਸੌਖ੍ਯਦਾਯਕਃ ॥ ੧੮੯ ॥

ਭਵਸ੍ਯਦੇਵਸ੍ਯਸੁਤਃ ਸਰ੍ਵਸ੍ਯਦੇਵਸ੍ਯਸੁਤਃ ।
ਈਸ਼ਾਨਸ੍ਯਦੇਵਸ੍ਯਸੁਤਃ ਪਸ਼ੁਪਤੇਰ੍ਦੇਵਸ੍ਯਸੁਤਃ ॥ ੧੯੦ ॥

ਰੁਦ੍ਰਸ੍ਯਦੇਵਸ੍ਯਸੁਤਃ ਉਗ੍ਰਸ੍ਯਦੇਵਸ੍ਯਸੁਤਃ ।
ਭੀਮਸ੍ਯਦੇਵਸ੍ਯਸੁਤਃ ਮਹਤੋਦੇਵਸ੍ਯਸੁਤਃ ॥ ੧੯੧ ॥

ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲੀਦੇਵਸੇਨਸਮੇਤਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ । ੧੦੧੬

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਮੂਰ੍ਤਿਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

॥ ॐ ਨਮੋਭਗਵਤੇਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਾਯ ॥

Also Read 1000 Names of Muthukumara Subrahmanya Murthy:

1000 Names of Sri Muthu Kumara Subrahmanya Murti | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Muthu Kumara Subrahmanya Murti | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top