Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Muthu Kumara Subrahmanya Murti | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Muthukkumarasubrahmanyamurti Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಮುತ್ತುಕ್ಕುಮಾರಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮೂರ್ತಿಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀವೈದ್ಯೇಶ್ವರಮನ್ದಿರಸ್ಥಿತ (ಕುಮ್ಭಘೋಣನಗರಸ್ಯ ನಿಕಟವರ್ತಿ (ತಮಿಳ್ ನಾಡು)
ವೈತ್ತೀಶ್ವರನ್ ಕೋವಿಲ್) ಮುತ್ತುಕ್ಕುಮಾರನ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮೂರ್ತಿಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್
Sahasranama is on Lord Subrahmanya at Vaitheeswaran Koil.

॥ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಷಡ್ವಕ್ತ್ರಂ ಶಿಖಿವಾಹನಂ ತ್ರಿನಯನಂ ವಲ್ಲೀಶಸೇನಾಪತಿಂ
ವಜ್ರಂ ಶಕ್ತಿಮಸಿಂ ತ್ರಿಶೂಲಮಭಯಂ ಖೇಟಂ ಧನುಶ್ಚಕ್ರಕಮ್ ।
ಪಾಶಂ ಕುಕ್ಕುಟಮಂಕುಶಂ ಚ ವರದಂ ದೋರ್ಭಿರ್ದಧಾನಂ ಶಿವಂ
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಪ್ರಣಮತಾಂ ಭೀತಿಪ್ರಣಾಶೋದ್ಯತಮ್ ॥

ಗಾಂಗೇಯಂ ವಹ್ನಿಬೀಜಂ ಶರವಣಜನಿತಂ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಂ ಕುಮಾರಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಸ್ಕನ್ದದೇವಂ ಗುಹಮಚಲಭಿದಂ ರೌದ್ರತೇಜಃಸ್ವರೂಪಮ್ ।
ಸೇನಾನ್ಯಂ ತಾರಕಘ್ನಂ ಗಜಮುಖಸಹಿತಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಂ ಷಡಾಸ್ಯಂ
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಮಯೂರಧ್ವಜಸಹಿತಮಜಂ ದೇವದೇವಂ ನಮಾಮಿ ॥

॥ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥

ಅಥ ಶ್ರೀಮುತ್ತುಕ್ಕುಮಾರಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮೂರ್ತಿಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

ಅನನ್ತಶ್ಚಾಮಲೋಽನಾದಿರಮರೋಽನನ್ತಸದ್ಗುಣಃ ।
ಅಚ್ಯುತಶ್ಚಾನಘೋಽನನ್ತಸ್ವರೂಪೋ ನಿಷ್ಕಲದ್ಯುತಿಃ ॥ 1 ॥

ಅನನ್ತಫಲದೋಽಖಂಡರೂಪೋಽನನ್ತೋದರೋಽತುಲಃ ।
ಆನುಕೂಲ್ಯೋಽನನ್ತಸೌಖ್ಯಃ ಸುನ್ದರಶ್ಚಾಮರಾಧಿಪಃ ॥ 2 ॥ 10
ಷಣ್ಮಾತೃನನ್ದನಃ ಸ್ವರ್ಣಭೂಷಣಃ ಷಣ್ಮುಖೋಽಮೃತಃ ।
ಹರಸೂನುಃ ಪಿತಾ ಚಾಷ್ಟಾದಶಾರ್ಣಶ್ಚಾದಿದೇಶಿಕಃ ॥ 3 ॥

ಅಗಜಾಕುಚಪೀಯೂಷಭೋಕ್ತಾಽಽಖಂಡಲಾರ್ತಹೃತ್ ।
ಅನೇಕಾಸುರಸಂಹಾರೀ ತಾರಕಬ್ರಹ್ಮದೇಶಿಕಃ ॥ 4 ॥

ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದರೂಪೀ ಚ ವಿಧೀನ್ದ್ರಸುರವನ್ದಿತಃ ।
ಕುಮಾರಃ ಶಂಕರಸುತಃ ಹಾರಕೇಯೂರಭೂಷಿತಃ ॥ 5 ॥

ಷಟ್ಕಿರೀಟಧರೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಆಧಾರಶ್ಚ ಪರಾತ್ಪರಃ ।
ಆದಿತ್ಯಸೋಮಭೌಮಾದಿಗ್ರಹದೋಷವಿಭಂಜನಃ ॥ 6 ॥

ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶಿವಗಿರೀಶಶ್ಚ ಭಕ್ತಸಂಸ್ತುತವೈಭವಃ ।
ಅಗಸ್ತ್ಯಮುನಿಸಮ್ಬೋದ್ಧಾ ಅಮರಾರ್ತಿಪ್ರಭಂಜನಃ ॥ 7 ॥

ಮುಕುನ್ದಭಾಗಿನೇಯಶ್ಚ ದ್ವಿಷಣ್ಣೇತ್ರೋ ದ್ವಿಷಡ್ಭುಜಃ ।
ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕಕೋಟಿಸದೃಶಃ ಶಚೀಮಾಂಗಲ್ಯರಕ್ಷಕಃ ॥ 8 ॥

ಹಿಮಾಚಲಸುತಾಸೂನುಃ ಸರ್ವಜೀವಸುಖಪ್ರದಃ ।
ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಶ್ಶಕ್ತಿಪಾಣಿರ್ಭಕ್ತಸಂರಕ್ಷಣೋದ್ಯತಃ ॥ 9 ॥

ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯೇಷ್ಟಫಲದಃ ವಲ್ಲೀಶೋ ದುಃಖನಾಶಕಃ ।
ಸರ್ವಮೋಕ್ಷಪ್ರದಃ ಪುಣ್ಯದೃಶ್ಯೋ ಭಕ್ತದಯಾನಿಧಿಃ ॥ 10 ॥

ಕೋಟಿಕನ್ದರ್ಪಲಾವಣ್ಯ ಇಚ್ಛಾಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯಾನ್ವಿತಃ ।
ಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರಮೌಲ್ಯಗ್ರಛನ್ನಪಾದಾಮ್ಬುಜದ್ವಯಃ ॥ 11 ॥

ವಲ್ಲೀಭಾಷಣಸುಪ್ರೀತೋ ದಿವ್ಯಾಂಗವನಮಾಲಿಕಃ ।
ಇಷ್ಟಾರ್ಥದಾಯಕೋ ಬಾಲಃ ಬಾಲಚನ್ದ್ರಕಲಾಧರಃ ॥ 12 ॥

ಶಿಷ್ಟಹೃತ್ಪದ್ಮನಿಲಯೋ ದುಷ್ಟಚೋರಕುಲಾನ್ತಕಃ ।
ಕೋಟಿಕೋಟಿಮಹಾಸಿದ್ಧಮುನಿವನ್ದಿತಪಾದುಕಃ ॥ 13 ॥ 70
ಈಶಶ್ಚೇಶಾಧಿಪಶ್ಚೇಶದೇಶಿಕಶ್ಚೇಶ್ವರಾತ್ಮಜಃ ।
ಈಶಾನಾದಿಮಧ್ಯಾನ್ತಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಣವಷಣ್ಮುಖಃ ॥ 14 ॥

ಈಶಾಗ್ರೋ ಲಯಭೀತಿಘ್ನಃ ವಿಘ್ನರಾಜಸಹೋದರಃ ।
ಇನ್ದ್ರವಾರುಣಕೌಬೇರವಿರಿಂಚ್ಯಾದಿಸುಖಪ್ರದಃ ॥ 15 ॥

ಈಶಕೈಲಾಸನಿಲಯ ಈಶಸಂಸ್ತುತವೈಭವಃ ।
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾದಿಕೌದಾರ್ಯಸ್ಸರ್ವವೇದಾಗ್ರವಾಸಭೂಃ ॥ 16 ॥

ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಃ ಸರ್ವಸುಖದಃ ಕೀರ್ತಿಮಾನ್ ವಿಭುಃ ।
ಇನ್ದಿರಾರಮಣಪ್ರೀತಃ ಮೃತ್ಯುಭೀತ್ಯಾದಿನಾಶಕಃ ॥ 17 ॥

ಸರ್ವಶತ್ರುಕುಲಾರಣ್ಯಜ್ವಾಲಾಕುಲದವಾನಲಃ ।
ಅಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಟಸಿದ್ಧೀಶೋ ವಿಧಿವಿಷ್ಣ್ವೀಶ್ವರಾಧಿಪಃ ॥ 18 ॥

ಷಡಾಧಾರಾಮ್ಬುಜಗತಸರ್ವದೇವಸ್ವರೂಪಕಃ ।
ಶ್ರೀನೀಪಕುಸುಮಪ್ರೀತ ಈತಿಬಾಧಾವಿನಾಶಕಃ ॥ 19 ॥

ಸರ್ವಪುಣ್ಯಸ್ವರೂಪೀ ಚ ದಾತೄಣಾಂ ಫಲದಾಯಕಃ ।
ದೇವೇನ್ದ್ರಕಲ್ಪಕೋ ಗೌರೀಸುತೋ ಹೃತ್ಕಮಲಾಲಯಃ ॥ 20 ॥

ತಾರಕಪ್ರಾಣಹರಣ ಉಗ್ರಶಕ್ತ್ಯಾಯುಧಾಧಿಪಃ ।
ಸರ್ವಾತ್ಮನಾಯಕಃ ಕುಮ್ಭಸಮ್ಭೂತಪ್ರಿಯಬೋಧಕಃ ॥ 21 ॥ 100
ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿಪ್ರಭೋಲ್ಲಾಸೀ ಹುಮ್ಫಟ್ಕಾರೋತ್ಸುಕಸ್ತಥಾ ।
ದೇವೇಶ್ವರೋ ನಾಗಭೂಷ ಉದ್ಯದ್ಭಾಸ್ಕರಕುಂಡಲಃ ॥ 22 ॥

ಉದ್ದಂಡಧೀರೋ ಗಮ್ಭೀರಃ ಕೃಪಾಸಾಗರಲೋಚನಃ ।
ಏಕಕಾಲೋದಿತಾನೇಕಕೋಟಿಬಾಲರವಿಪ್ರಭಃ ॥ 23 ॥

ಜಯನ್ತಾದಿಸುರಾನೇಕಕಾರಾಗೃಹವಿಮೋಚಕಃ ।
ರುದ್ರಾಧಿಪ ಉಗ್ರಬಾಲೋ ರಕ್ತಾಮ್ಬುಜಪದದ್ವಯಃ ॥ 24 ॥

ವಿರಿಂಚಿಕೇಶವೇನ್ದ್ರಾದಿಸರ್ವದೇವಾಭಯಪ್ರದಃ ।
ವಲ್ಲೀನ್ದ್ರತನಯಾದಕ್ಷವಾಮಾಲಂಕೃತಸುನ್ದರಃ ॥ 25 ॥

ನತಕುಮ್ಭೋದ್ಭವಾನೇಕಭಕ್ತಸಂಘಪ್ರಿಯಂಕರಃ ।
ಸತ್ಯಾಚಲಸ್ಥಿತಃ ಶಮ್ಭುವಿಜ್ಞಾನಸುಖಬೋಧಕಃ ॥ 26 ॥

ಗೌರೀಶಂಕರಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ದೇವಸಂಘಾಮೃತಪ್ರದಃ ।
ಉಮಾಮಹೇಶನಯನಪದ್ಮಾಕರರವಿಪ್ರಭಃ ॥ 27 ॥ var ದಿವಾಕರಃ
ರಣರಂಗರಮಾಪ್ರೋಕ್ತಜಯಶ್ರವಣಕೌತುಕಃ ।
ಅಹಂಕೃತಮನೋದೂರೋ ದೈತ್ಯತೂಲಧನಂಜಯಖ್ ॥ 28 ॥

ಭಕ್ತಚಿತ್ತಾಮೃತಾಮ್ಬೋಧಿಃ ಮೌನಾನನ್ತಸುಖಪ್ರದಃ ।
ಅನೇಕಕ್ಷೇತ್ರನಿಲಯೋ ವಾಚಿಕಾಮೃತದಾಯಕಃ ॥ 29 ॥

ಪರಾದ್ರಿಸ್ಥೋಽರ್ಣವಕ್ಷೇತ್ರನಿಲಯೋ ದೇವಪೂಜಿತಃ ।
ಅನೇಕಶೈಲನಿಲಯೋ ಫಲಭೂಧರನಾಯಕಃ ॥ 30 ॥

ಶಿವಾಚಲನಿವಾಸೀ ಚ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿನಾಯಕಃ ।
ಮಾನಸೀಕಪುರಾಧೀಶಃ ಶ್ರೀಶೈಲಾಲಯಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ 31 ॥

ಮೂಲಾಧಾರಾಮ್ಬುಜಗತೋ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನನಿಕೇತನಃ ।
ಮಣೀಪೂರಕಪದ್ಮಸ್ಥ ಅನಾಹತಸುಮಸ್ಥಿತಃ ॥ 32 ॥

ವಿಶುದ್ಧಿಕಮಲಾರೂಢ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರಾನ್ತರಸ್ಥಿತಃ ।
ಪರಮಾಕಾಶರೂಪೀ ಚ ನಾದಬ್ರಹ್ಮಮಯಾಕೃತಿಃ ॥ 33 ॥

ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹೋನಾಥಃ ಸರ್ವಲೋಕಾತ್ಮವಿಗ್ರಹಃ ।
ಮಹಾವಲ್ಲೀಪ್ರಿಯಸ್ಸರ್ವರೂಪೀ ಸರ್ವಾನ್ತರಸ್ಥಿತಃ ॥ 34 ॥

ಶಿವಾರ್ಥಃ ಸರ್ವಸಂಜೀವೀ ಸಮಸ್ತಭುವನೇಶ್ವರಃ ।
ಸರ್ವಸಂರಕ್ಷಕಸ್ಸರ್ವಸಂಹಾರಕರತಾಂಡವಃ ॥ 35 ॥

ಚತುರ್ಮುಖಶಿರೋದೇಶಮುಷ್ಟಿತಾಡನವಿಕ್ರಮಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಷ್ಟಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸುರಲೋಕಸುಖಪ್ರದಃ ॥ 36 ॥

ಯಜ್ಞದಿವ್ಯಹವಿರ್ಭೋಕ್ತಾ ವರದಸ್ಸರ್ವಪಾಲಕಃ ।
ದೀನಸಂರಕ್ಷಕೋಽವ್ಯಾಜಕರುಣಾಪೂರವಾರಿಧಿಃ ॥ 37 ॥

ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಸಮ್ಪನ್ನಸ್ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಾಬ್ಧಿಶೀತಾಂಶುಃ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣಲೋಚನಃ ॥ 38 ॥

ಏಕಾಕ್ಷರಮಯಶ್ಚೈವ ಏಕಾಕ್ಷರಪರಾರ್ಥದಃ ।
ಏಕಾಕ್ಷರಪರಂಜ್ಯೋತಿರೇಕಾನ್ತಮತಿಬೋಧಕಃ ॥ 39 ॥

ಏಕಾರ್ಥದಾಯಕಶ್ಚೈಕಪರಶ್ಚೈಕಾಮ್ರನಾಯಕಃ ।
ಏಕಾನ್ತಮೌನಫಲದೋ ವಲ್ಲೀಮೋಹನತತ್ಪರಃ ॥ 40 ॥ 180
ಸಪ್ತರ್ಷಿವನ್ದಿತಪದೋ ಬ್ರಹ್ಮಾತೀತೋ ಮುನಿಸ್ತುತಃ ।
ವಲ್ಲೀದರ್ಶನಸನ್ತುಷ್ಟೋ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟವರಪ್ರದಃ ॥ 41 ॥

ಉಮಾಶಂಕರಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ಮಹಾವೃಷಭಸಂಸ್ಥಿತಃ ।
ಸಮ್ಪೂರ್ಣಸ್ಸರ್ವಲೋಕಾತ್ಮಾ ನೀಪಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಿತಃ ॥ 42 ॥ 190
ಕಲ್ಮಷಘ್ನೋ ಗಿರಿಶಯಃ ಪಾಪಘ್ನೋ ದೀನರಕ್ಷಕಃ ।
ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಾಂಕೋ ವಜ್ರಶಕ್ತ್ಯಾದಿಧಾರಕಃ ॥ 43 ॥

ಪಂಚಾಕ್ಷರಸ್ಥಃ ಪಂಚಾಸ್ಯಃ ಕಂಠೀರವಮುಖಾನ್ತಕಃ ।
ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಭೃತ್ಪಂಚಭೂತೇಶಃ ಶಚಿವನ್ದಿತಃ ॥ 44 ॥

ಪಂಚವರ್ಣಃ ಪಂಚಬಾಣಕರಃ ಪಂಚತರುಪ್ರಭುಃ ।
ಐಂಕಾರರೂಪಃ ಕ್ಲೀಂಕಾರಃ ಸೌಃಕಾರಕರುಣಾನಿಧಿಃ ॥ 45 ॥

ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾನ್ತಮಯಶ್ಚೈರಾವತಾರ್ಚಿತಃ ।
ಐರಾವತಗಜಾರೂಢಸ್ಸರ್ವಭಕ್ತಪ್ರಿಯಂಕರಃ ॥ 46 ॥

ಐರಾವತಾತ್ಮಜಾವಲ್ಲೀನಾಯಿಕಾಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಃ ।
ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಕಲಾನಾಥೋ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶಲ್ಲಕ್ಷಣೋಜ್ಜ್ವಲಃ ॥ 47 ॥

ಮದನಾತೀತಸೌನ್ದರ್ಯಃ ಪಾಷಂಡಜನದೂರಗಃ ।
ಪಂಚೇನ್ದ್ರಿಯಪ್ರೇರಕಶ್ಚ ಪಂಚಕೃತ್ಯಾದಿದಾಯಕಃ ॥ 48 ॥ 220
ಪಂಚಕೃತ್ಯೇಶ್ವರಃ ಪಂಚಮೂರ್ತಯೇ ಪಂಚಾಮೃತಪ್ರಿಯಃ ।
ಏಕಾರ್ಥಶ್ಚೈವ ನಿರ್ನಾಶಃ ಪ್ರಣವಾರ್ಥದ ಏವ ಚ ॥ 49 ॥

ಸರ್ವಜ್ಯೋತಿಪ್ರಕಾಶೀ ಚ ರಹಃಕೇಲಿಕುತೂಹಲಃ ।
ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿರ್ವೇದಮಯಃ ವೇದಮೂಲೋಽರ್ಥಸಂಗ್ರಹಃ ॥ 50 ॥

ಏಕಾನೇಕಸ್ವರೂಪೀ ಚ ರವ್ಯಾದಿದ್ಯುತಿದಾಯಕಃ ।
ಐರಾವತಾಧಿಪಸುತಾನಯನಾನನ್ದಸುನ್ದರಃ ॥ 51 ॥

ಚಿದಾಕಾರಃ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಲಯೋತ್ಪತ್ತಿವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಸರ್ವಶತ್ರುಹರೋ ಮೇಷವರಾರೂಢೋ ವಿನಾಯಕಃ ॥ 52 ॥

ಏಕಾತಪತ್ರಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಕಃ ಸುಮುಖಾನುಜಃ ।
ಮೃಗೀಪರಶುಚಾಪಾಸಿಶಕ್ತ್ಯಾದ್ಯಾಯುಧಭೃತ್ಕರಃ ॥ 53 ॥

ಶರತ್ಕಾಲಘನಾನೀಕಮಹೋದಾರದ್ವಿಷಟ್ಕರಃ ।
ಶ್ರೀವಲ್ಲೀವಾಮಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥೋ ರವ್ಯಾದಿಗ್ರಹದೋಷಭಿದ್ ॥ 54 ॥

ಪಾದಕಿಂಕಿಣಿಕಾನಾದದೈತ್ಯವಿಭ್ರಮದಾಯಕಃ ।
ಓಂಕಾರಜ್ಯೋತಿರೋಂಕಾರವಾಚಕಾತೀತವೈಭವಃ ॥ 55 ॥

ಓಂಕಾರಚಿತ್ಸಭಾಸಂಸ್ಥ ಓಂಕಾರಾದ್ಭುತಮನ್ದಿರಃ ।
ಓಂಕಾರಮನುಸನ್ದಾತಾ ಓಂಕಾರಗಿರಿಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ 56 ॥

ಓಂಕಾರನಾದಶ್ರವಣ ಓಂಕಾರಾತೀತವಿಗ್ರಹಃ ।
ಓಂಕಾರನಾದಾನ್ತಗತಃ ಓನ್ನಿತ್ಯಾದಿಷಡಕ್ಷರಃ ॥ 57 ॥

ಓಂಕಾರಪೀಠಕಾನ್ತಸ್ಥ ಓಂಕಾರಮುಕುಟಾಗ್ರಗಃ ।
ಓಂಕಾರಮೂಲಸಮ್ಭೂತ ಓಂಕಾರಾದ್ಯನ್ತಮಧ್ಯಗಃ ॥ 58 ॥

ಓಂಕಾರಮೂಲಬೀಜಾರ್ಥ ಓಂಕಾರಪರಶಕ್ತಿಮಾನ್ ।
ಓಂಕಾರಬಿನ್ದುರೋಂಕಾರಚಿತ್ತ ಓಂಕಾರಚಿತ್ಪುರಃ ॥ 59 ॥ 270
ಓಂಕಾರಫಲಸತ್ಸಾರ ಓಂಕಾರಜ್ಞಾನಕೋವಿದಃ ।
ಓಂಕಾರಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದ ಓಂಕಾರಪರಮಾತ್ಮಕಃ ॥ 60 ॥

ಓಂಕಾರಸಮ್ಭೂತಸಪ್ತಕೋಟಿಮನ್ತ್ರಾಧಿನಾಯಕಃ ।
ಓಂಕಾರಪ್ರಣವಾಕಾರ ಅಕಾರಾದಿಕಲಾತ್ಮಕಃ ॥ 61 ॥ 280
ಷಡಕ್ಷರೋ ದ್ವಾದಶಾರ್ಣಃ ಪ್ರಣವಾಗ್ರಾರ್ಣಸಂಯುತಃ ।
ಮಹೇಶಸ್ತುತಿಸನ್ತುಷ್ಟೋ ಶಿವಶಕ್ತ್ಯಕ್ಷರಾನ್ವಿತಃ ॥ 62 ॥

ಪರಾಕ್ಷರಕಲೋಪೇತೋ ಶಿವಬೀಜಕಲಾಶ್ರಯಃ ।
ಔಂಕಾರನಾದಕರುಣ ಔದಾಸೀನಜನಾನ್ತಕಃ ॥ 63 ॥

ಔದುಮ್ಬರಾಶ್ವತ್ಥನೀಪಬಿಲ್ವಾದಿಸಮಿದಾಹುತಃ ।
ದುಷ್ಟಕ್ರುದ್ಧಮನೋದೂರೋ ಶಿಷ್ಟಸಂಘಸಮಾಶ್ರಿತಃ ॥ 64 ॥

ಅಕಾರಾದ್ಯಕ್ಷರಪ್ರಾಣ ಅಕಾರದ್ಯಕ್ಷರಾರ್ಥಕಃ ।
ಉದಾರಸದ್ಗುಣೋಪೇತೋ ಭಕ್ತೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 65 ॥

ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾನ್ತಕಲಾಕಲ್ಪಿತವಿಗ್ರಹಃ ।
ಶ್ರೀಕುಮ್ಭಸಮ್ಭವಾದೀನಾಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಕೃತ್ ॥ 66 ॥

ಷಡರ್ಣಮನ್ತ್ರಸ್ಮರಣಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಸ್ಕನ್ದಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಗಾಂಗೇಯೋ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶನಃ ॥ 67 ॥

ಭಕ್ತಸನ್ನಿಹಿತೋಽಕ್ಷೋಭ್ಯೋ ಶಂಖಪಾಣಿಮುಖಸ್ತುತಃ ।
ಓಂಶ್ರೀಂಹ್ರೀಂಸೌಂಶರವಣಭವಃ ಶಂಕರಾನನ್ದ ಏವ ಚ ॥ 68 ॥

ಶತಲಕ್ಷೇನ್ದುಸಂಕಾಶಃ ಶಾನ್ತಃ ಶಶಿಧರಾತ್ಮಜಃ ।
ಶತ್ರುನಾಶಕರಶ್ಶಮ್ಭುಃ ಶಚೀಪತಿವರಪ್ರದಃ ॥ 69 ॥

ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಶ್ಚ ಶಾನ್ತಸರ್ವಪ್ರಕಾಶಕಃ ।
ಶರಭಃ ಶಂಖಚಕ್ರಾದಿಧರಃ ಶಂಕರಬೋಧಕಃ ॥ 70 ॥

ಕೃತ್ತಿಕಾತನಯಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಶಂಖಪದ್ಮನಿಧಿಪ್ರದಃ ।
ಶಕ್ತಿವಜ್ರಾದಿಸಮ್ಪನ್ನದ್ವಿಷಟ್ಕರಸರೋರುಹಃ ॥ 71 ॥

ಶಂಕುಕರ್ಣಮಹಾಕರ್ಣಘಂಟಾಕರ್ಣಾದಿವನ್ದಿತಃ ।
ಮೂಲಾದಿದ್ವಾದಶಾನ್ತಸ್ಥಪದ್ಮಮಧ್ಯನಿಕೇತನಃ ॥ 72 ॥

ಸದ್ಗುಣಃ ಶಂಕರಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಸದಾನನ್ದಃ ಸದಾಶಿವಃ ।
ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಃ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಸರ್ವವಶ್ಯಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 73 ॥

ವಿಚಿತ್ರವೇಷಃ ಸಮರವಿಜಯಾಯುಧಧಾರಕಃ ।
ಕ್ರೌಂಚಾಸುರರಿಪುಃ ಶಂಖಪತಿಃ ಸರ್ವಗಣೇಶ್ವರಃ ॥ 74 ॥

ಣಕಾರತುರ್ಯಮನ್ತ್ರಾರ್ಣೋ ಣಕಾರಾರ್ಣಸ್ವರೂಪಕಃ ।
ಣಕಾರಮೂಲಮನ್ತ್ರಾಗ್ರೋ ಣಕಾರರವಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ 75 ॥

ಣಕಾರಶಿಖರಾರೂಢೋ ಣಕಾರಾಕ್ಷರಮಧ್ಯಗಃ ।
ಣದ್ವಿತೀಯೋ ಣತ್ರಿತೀಯಃ ಣಚತುರ್ಥೋ ಣಪಂಚಮಃ ॥ 76 ॥

ಣಷಷ್ಠವರ್ಣೋ ಣಾರ್ಣಾದಿಮನ್ತ್ರಷಡ್ಭೇದಭಾಸುರಃ ।
ಣಕಾರಪೀಠನಿಲಯೋ ನಲಿನೋದ್ಭವಶಿಕ್ಷಕಃ ॥ 77 ॥

ನಾದಾನ್ತಕೂಟಸ್ಥಶ್ಚೈವ ನಾರದಪ್ರಿಯ ಏವ ಚ ।
ನಾಗಾಶನರಥಾರೂಢೋ ನಾನ್ದಾತ್ಮಾ ನಾಗಭೂಷಣಃ ॥ 78 ॥

ನಾಗಾಚಲಪತಿರ್ನಾಗೋ ನವತತ್ತ್ವೋ ನಟಪ್ರಿಯಃ ।
ನವಗ್ರಹಾದಿದೋಷಘ್ನೋ ಣಕಾರಸ್ತಮ್ಭನಿಷ್ಕ್ರಿಯಃ ॥ 79 ॥

ಣಕಾರಾಕ್ಷೋ ಣಕಾರೇಶಃ ಣಕಾರವೃಷವಾಹನಃ ।
ತತ್ತ್ವಬೋದ್ಧಾ ದೈವಮಣಿಃ ಧನಧಾನ್ಯಾದಿದಾಯಕಃ ॥ 80 ॥

ವಲ್ಲೀಪತಿಃ ಶುದ್ಧಾನ್ತರಸ್ತತ್ತ್ವಾತೀತೋ ಹರಿಪ್ರಿಯಃ ।
ತತ್ಪರಃ ಕಮಲಾರೂಢೋ ಷಡಾನನಸರೋರುಹಃ ॥ 81 ॥

ಭಗವಾನ್ ಭಯಹನ್ತಾ ಚ ಭರ್ಗೋ ಭಯವಿಮೋಚಕಃ ।
ಭಾನುಕೋಪಾದಿದೈತ್ಯಘ್ನೋ ಭದ್ರೋ ಭಾಗೀರಥೀಸುತಃ ॥ 82 ॥

ಭವಾಚಲಮಹಾವಜ್ರೋ ಭವಾರಣ್ಯದವಾನಲಃ ।
ಭವತಾಪಸುಧಾವೃಷ್ಟಿರ್ಭವರೋಗಮಹೌಷಧಃ ॥ 83 ॥

ಭಾನುಚನ್ದ್ರಾಗ್ನಿನಯನೋ ಭಾವನಾತೀತವಿಗ್ರಹಃ ।
ಭಕ್ತಚಿತ್ತಾಮ್ಬುಜಾರೂಢೋ ಭರತೋಕ್ತಕ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯಃ ॥ 84 ॥

ಭಕ್ತದೇವೋ ಭಯಾರ್ತಿಘ್ನೋ ಭಕಾರೋಚ್ಚಾಟನಕ್ರಿಯಃ ।
ಭಾರತೀಶಮುಕುನ್ದಾದಿವಾಙ್ಮನೋಽತೀತವೈಭವಃ ॥ 85 ॥

ವಿಚಿತ್ರಪಕ್ಷಾಶ್ವಾರೂಢೋ ಭುಜಂಗೇಶೋ ದಯಾನಿಧಿಃ ।
ಈಶಫಾಲಾಕ್ಷಿಸಮ್ಭೂತೋ ವೀರಃ ಷಟ್ಸಮಯಾಧಿಪಃ ॥ 86 ॥

ಮಹಾವ್ರತೋ ಮಹಾದೇವೋ ಭೂತೇಶಃ ಶಿವವಲ್ಲಭಃ ।
ಮಹಾಮಾಯೀ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತಾ ಮನ್ತ್ರಸ್ಥೋ ಯಕ್ಷರಾಟ್ಪ್ರಿಯಃ ॥ 87 ॥

ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಮಹಾಮೃತ್ಯುರೂಪಾಸುರವಿನಾಶಕಃ ।
ರಾಗಾಬ್ಜಮಾಲಿಕಾಭೂಷೋ ರಾಗೀ ರಾಗಾಮ್ಬರಪ್ರಿಯಃ ॥ 88 ॥

ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿದೋಷಘ್ನೋ ರಾಗರತ್ನವಿಭೂಷಣಃ ।
ರಾವಣಸ್ತುತಿಸನ್ತುಷ್ಟೋ ರತೀನಾಯಕವನ್ದಿತಃ ॥ 89 ॥

ರಮ್ಭಾದಿನಾಟ್ಯಸುಪ್ರೀತೋ ರಾಜೀವದಲಲೋಚನಃ ।
ರವಚಾಪಧರೋ ರಕ್ಷೋವೃನ್ದತೂಲಹುತಾಶನಃ ॥ 90 ॥

ರವಿಚನ್ದ್ರಾದಿಸಮ್ಪೂಜ್ಯೋ ರಥಾರೋಹಕುತೂಹಲಃ ।
ರವಕಾಂಚೀವರಧರೋ ರವಯುಕ್ತಾಂಘ್ರಿಭೂಷಣಃ ॥ 91 ॥

ರವ್ಯುದ್ಭವಸಮಾನೇಕಹಾರಕೇಯೂರಭೂಷಿತಃ ।
ರವಿಕೋಟಿಸಮಾನಾಭೋ ರತ್ನಹಾಟಕದಾಯಕಃ ॥ 92 ॥

ಶಿಖೀನ್ದ್ರಶ್ಚೋರಗಾಕಾರಃ ನಿಶಾದಿನವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ರಮಾವಾಣ್ಯಾದಿಸಮ್ಪೂಜ್ಯೋ ಲಕ್ಷವೀರಭಟಸ್ತುತಃ ॥ 93 ॥

ವೀರಭೂತಗಣಸ್ತುತ್ಯೋ ಶ್ರೀರಾಮಶ್ಚಾರುಣೋ ರವಿಃ ।
ವರದೋ ವಜ್ರಹಸ್ತಶ್ಚ ವಾಮದೇವಾದಿವನ್ದಿತಃ ॥ 94 ॥

ವಲಾರಿತನಯಾನಾಥೋ ವರದಾಭಯಸತ್ಕರಃ ।
ವಲ್ಲೀಶ್ವರೀಪತಿರ್ವಾಗ್ಮೀ ವಲ್ಲೀಕಲ್ಯಾಣಸುನ್ದರಃ ॥ 95 ॥

ವಲಾರಿಮುಖ್ಯವಿಬುಧವೃನ್ದದುಃಖವಿಮೋಚಕಃ ।
ವಾತರೋಗಹರೋ ವರ್ಮರಹಿತೋ ವಾಸವೇಶ್ವರಃ ॥ 96 ॥

ವಾಚಕಸ್ಥೋ ವಾಸುದೇವವನ್ದಿತೋ ವಕುಲಪ್ರಿಯಃ ।
ವಾಸನಾಂಕಿತತಾಮ್ಬೂಲಪೂರಿತಾನನಪಂಕಜಃ ॥ 97 ॥

ವಚನಾಗಮನಾತೀತೋ ವಾಮಾಂಗೋ ವನ್ದಿಮೋಹನಃ ।
ವಲ್ಲೀಮನೋಹರಃ ಸಾಧುಃ ದೇವೇನ್ದ್ರಪ್ರಾಣದಾಯಕಃ ॥ 98 ॥

ದಿಗನ್ತವಲ್ಲಭಾನನ್ತಮದನೋಜ್ಜ್ವಲರೂಪಭೃತ್ ।
ಸೌನ್ದರ್ಯಾರ್ಣವಪೀಯೂಷಸ್ಸರ್ವಾವಯವಸುನ್ದರಃ ॥ 99 ॥

ಶಿಶುಃ ಕೃಪಾಲುಃ ಕಾದಮ್ಬಧರಃ ಕೌಬೇರನಾಯಕಃ ।
ಧರ್ಮಾಧಾರಸ್ಸರ್ವಧರ್ಮಸ್ವರೂಪೋ ಧರ್ಮರಕ್ಷಕಃ ॥ 100 ॥

ಸರ್ವಧರ್ಮೇಶ್ವರೋ ಬನ್ಧುಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣೋಽನನ್ತಕಲಾನ್ವಿತಃ ।
ಅನನ್ತವೇದಸಂವೇದ್ಯಃ ಸ್ವಾಮೀ ಕನಕಸುಪ್ರಭಃ ॥ 101 ॥

ಸರ್ವಸಾಕ್ಷೀ ಸರ್ವಕಲಾಶ್ರವಣಃ ಕರುಣಾಲಯಃ ।
ವಾಸವಸ್ಸರ್ವಕರ್ತಾ ಚ ಕಾಮಃ ಕಪಿಲಸಂಸ್ತುತಃ ॥ 102 ॥

ಕಾಮದಃ ಕಾಲಸಂಹರ್ತಾ ಕಾಲಃ ಕಾಮಾರಿಸಮ್ಭವಃ ।
ಕಾಮಾಯುಧಃ ಕಾಮಧರೋ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಃ ಶಿಖಿವಾಹನಃ ॥ 103 ॥ 490
ಕೃಪಾನಿಧಿಃ ಕೃಪಾಸಿನ್ಧುಃ ಗಿರಿರಾಟ್ ಕೃತ್ತಿಕಾಪ್ರಿಯಃ ।
ಕೀರ್ತಿಪ್ರದಃ ಕೀರ್ತಿಧರೋ ಗೀತನಾಟ್ಯಾದಿಕಪ್ರಿಯಃ ॥ 104 ॥

ನರ್ಕ್ಕೀರಸ್ತೋತ್ರಸನ್ತುಷ್ಟಸ್ತೀರ್ಥೇಶಃ ಕುಲವಿದ್ಗುಹಃ ।
ಕೌಮಾರಸ್ಸರ್ವಗುಪ್ತಶ್ಚ ಕ್ರೌಂಚಾಸುರವಿಮರ್ದನಃ ॥ 105 ॥

ಇನ್ದ್ರಪುಣ್ಯಃ ಕುಲೋತ್ತುಂಗ ಅತಿತೀಕ್ಷ್ಣಾಯುಧೋ ನಟಃ ।
ಕೂಟಸ್ಥಃ ಶ್ರೀಕರಃ ಕೂಟೇಶಾನ್ತಕಾನ್ತಕಸಮ್ಭವಃ ॥ 106 ॥

ವಲ್ಲೀಭಾಷಣಸುಪ್ರೀತೋ ಗಮ್ಭೀರೋ ಭಕ್ತನಾಯಕಃ ।
ಸರ್ವದೇವಾಲಯಾನ್ತಸ್ಥೋ ನಿಶ್ಶೋಕೋ ನಿರುಪದ್ರವಃ ॥ 107 ॥ 520
ಕೇದಾರೋ ಮದನಾಧೀಶೋ ಲಯಘ್ನಃ ಶ್ರವಣಾನ್ವಿತಃ ।
ಪದ್ಮಹಸ್ತೋ ದೇವನುತಃ ಭಕ್ತಾರ್ಥೋ ದ್ವಾದಶಾಯುಧಃ ॥ 108 ॥

ಕೈವಲ್ಯೋ ರಜತಾದ್ರೀಶೋ ಮಹಾರಾಟ್ ಗೋಕರ್ಣಾಧಿಪಃ ।
ಶೂರಮಾಯಾಮ್ರತರುಭಿದ್ ಖಂಡಿತಾಸುರಮಂಡಲಃ ॥ 109 ॥

ಜಯದುರ್ಗಾತಿಸನ್ತುಷ್ಟೋ ಸರ್ವದೇವಸ್ತವಾಂಕಿತಃ ।
ಹಿತಃ ಕೋಲಾಹಲಶ್ಚಿತ್ರೋ ನನ್ದಿತಶ್ಚ ವೃಷಾಪತಿಃ ॥ 110 ॥ 540
ನಿಗಮಾಗ್ರ್ಯೋ ಮಹಾಘೋರಾಸ್ತ್ರನಾಥೋ ಗವ್ಯಮೋದಿನಿ ।
ಸರ್ವೇಶಃ ಸುಗುಣಶ್ಚಂಡೋ ದಿವ್ಯಕೌಸ್ತುಭಸನ್ನಿಭಃ ॥ 111 ॥

ಚಂಡಪ್ರಚಂಡಃ ಸಮರವಿಜಯೀ ನಿರಹಂಕೃತಿಃ ।
ಸರ್ವಸ್ವಾಮೀ ಚಂಡಹರ್ತಾ ಷಡ್ವಕ್ತ್ರಶ್ಶಾಮ್ಭವಃ ಸುಖೀ ॥ 112 ॥

ಸಾಂಗಃ ಸಾಯುಜ್ಯದಃ ಸಾರಃ ಸಾಮಃ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಕಃ ।
ಸಿದ್ಧಃ ಶಿವಶ್ಚಿದ್ಗುಣಶ್ಚ ಚಿನ್ಮಯಶ್ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಕಃ ॥ 113 ॥

ಶೃಂಗಾರರಸಸಮ್ಪೂರ್ಣಶ್ಚಿತ್ತಸ್ಥಃ ಸಾಮಪಾರಗಃ ।
ಶಿವಲೋಕೇಶ್ವರಃ ಸಿದ್ಧವರಃ ಸಿದ್ಧವರಾರ್ಚಿತಃ ॥ 114 ॥

ಸರ್ವಜೀವಸ್ವರೂಪೀ ಚ ಶ್ರೀದಃ ಶ್ರೀಧರವನ್ದಿತಃ ।
ಶುದ್ಧಃ ಶೀತಃ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಃ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಃ ಶುಭಪ್ರದಃ ॥ 115 ॥

ಶ್ರುತಿಜ್ಞಃ ಸುಲಭಃ ಶೂರಃ ಶುದ್ಧಧೀರಶ್ಚ ಶೂರಹಾ ।
ಶೂರಾತ್ಮಶೋಧಕಃ ಶೂರಸ್ಮರ್ತಾ ಚ ವಿಭವಪ್ರದಃ ॥ 116 ॥

ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಃ ಸರ್ವಜಯದೋ ಬ್ರಹ್ಮಸಮ್ಭವಃ ।
ಜಯಧೀರಃ ಶ್ರೀಕರಶ್ಚ ಸಿನ್ಧುಕ್ಷೇತ್ರಃ ಸಲಕ್ಷಣಃ/ಸುಲಕ್ಷಣಃ ॥ 117 ॥

ಅಭಕ್ತಕಾಲೋ ರಕ್ತಾಭಶೇಖರೋಽತುಲವಿಕ್ರಮಃ ।
ಶೈವಾಧಿಪಃ ಶೈವಮಣಿಃ ಶೈವಧನ್ಯಶ್ಶಿವಾತ್ಪರಃ ॥ 118 ॥

ಚೈತನ್ಯಃ ಕ್ರೌಂಚಭೇದೀ ಚ ಗಿರೀಶೋ ನಿಗಮೇಶ್ವರಃ ।
ಸ್ವರ್ಗಾಧಿಪಸ್ಸುರೂಪೀ ಚ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಾದಿಸೌಖ್ಯದಃ ॥ 119 ॥

ಸ್ವಚ್ಛಃ ಸ್ವಯಮ್ಭೂರ್ಭೌಮಾಖ್ಯಸ್ಸೋಮಧೃತ್ಕುಕ್ಕುಟಧ್ವಜಃ ।
ಜ್ಯೋತಿರ್ಹಲ್ಲಕಶೈಲಸ್ಥಃ ಸೋಮಃ ಶೋಕಭಯಾಪಹಃ ॥ 120 ॥

ಹಿತಃ ಪಶುಪತಿಃ ಸೌಮ್ಯೋ ನತಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಃ ।
ಸೌವರ್ಣಬೀಜಃ ಸೌನ್ದರ್ಯೋ ದಂಡಪಾಣಿರ್ಧನಪ್ರದಃ ॥ 121 ॥

ಏಕದೇವಃ ಸರ್ವಪಿತಾ ಧನಿಕೋ ದ್ರಾವಿಡಪ್ರಿಯಃ ।
ಚಂಡಾರಿಸ್ತಾರಕಃ ಸ್ಥಾಣುಃ ಸರ್ವಧಾನ್ಯಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 122 ॥

ಮಾತೃಭೂತಸ್ತಾರಕಾರಿರ್ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಿತಃ ।
ಚಿತ್ಸಭೇಶೋ ದಿಶಾನ್ನಾಥಃ ಧನುರ್ಹಸ್ತೋ ಮಹಾಭುಜಃ ॥ 123 ॥ 640
ಮಹಾಗುಣೋ ಮಹಾಶೌರ್ಯಃ ಸರ್ವದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಕಃ ।
ದೀರ್ಘೋ ದಿಗಮ್ಬರಸ್ತೀರ್ಥಃ ಸರ್ವತೀರ್ಥಫಲಪ್ರದಃ ॥ 124 ॥

ರೋಗಘ್ನೋ ದುಷ್ಟಹರ್ತಾ ಚ ಸರ್ವದುಷ್ಟಭಯಂಕರಃ ।
ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಃ ಪವಿತ್ರಶ್ಚ ಹೃದ್ಗತಶ್ಚ ಸಹಾಯಕೃತ್ ॥ 125 ॥

ಕಾರಣಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಾನ್ತೋಽಮೃತವರ್ಷೀ ಚಿದಮ್ಬರಃ ।
ಪರಮಾಕಾಶರೂಪೀ ಚ ಪ್ರಲಯಾನಲಸನ್ನಿಭಃ ॥ 126 ॥

ದೇವೋ ದಕ್ಷಿಣಕೈಲಾಸವಾಸೀ ವಲ್ಲೀಕರಾಂಚಿತಃ ।
ದೃಢೋ ದಿವ್ಯೋಽಮೃತಕರೋ ದೇವೇಶೋ ದೈವತಪ್ರಭುಃ ॥ 127 ॥

ಕದಮ್ಬಮಾಲಾಪೀಯೂಷಾಪ್ಲುತವಕ್ಷಸ್ಥಲಾನ್ವಿತಃ ।
ದೇವಸೇನಾಪತಿರ್ದೇವಧನ್ಯೋ ದೇವಗಿರಿಸ್ಥಿತಃ ॥ 128 ॥

ಸರ್ವಜ್ಞೋ ದೇಶಿಕೋ ಧೈರ್ಯಃ ಸುರವೈರಿಕುಲಾನ್ತಕಃ ।
ವಟುಕಾನನ್ದನಾಯೋದ್ಯದ್ವಾದ್ಯಘೋಷಾಮಿತಪ್ರಿಯಃ ॥ 129 ॥

ಪುಷ್ಯರ್ಕ್ಷಃ ಕುಂಡಲಧರೋ ನಿತ್ಯೋ ದೋಷವಿಭಂಜನಃ ।
ಪ್ರಾರಬ್ಧಸಂಚಿತಾಗಾಮ್ಯಪಾತಕಾದಿಪ್ರಭಂಜನಃ ॥ 130 ॥

ಮಹಾಜಯೋ ಮಹಾಭೂತೋ ವೀರಬಾಹ್ವಾದಿವನ್ದಿತಃ ।
ಚೋರಾರಿಃ ಸತ್ತ್ವಮಾರ್ಗಸ್ಥಃ ಅಲಕ್ಷ್ಮೀಮಲನಾಶಕಃ ॥ 131 ॥

ಸ್ತುತಿಮಾಲಾಲಂಕೃತಾಢ್ಯೋ ನನ್ದೀಕೇಶೋ ಹರಪ್ರಿಯಃ ।
ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾತಾ ಚ ನವವೀರಸಮಾವೃತಃ ॥ 132 ॥

ಪರಮೇಶೋ ಮಹಾರುದ್ರೋ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ।
ವೀಣಾಧರಮುನಿಸ್ತುತ್ಯಶ್ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಃ ॥ 133 ॥

ನಿರ್ಗುಣಶ್ಚ ನಿರಾಲಮ್ಬೋ ನಿರ್ಮಲೋ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಃ ।
ನಿರಾಮಯೋ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧೋ ನಿತ್ಯಮಂಗಲವಿಗ್ರಹಃ ॥ 134 ॥

ಶಿಖಂಡೀ ನೀಪಬಾಹುಶ್ಚ ನೀತಿರ್ನೀರಾಜನದ್ಯುತಿಃ ।
ನಿಷ್ಕೋಪಶ್ಚ ಮಹೋದ್ಯಾನಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮೋ ಮೇರ್ವಾದಿಮನ್ದಿರಃ ॥ 135 ॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿಸೂಕ್ಷ್ಮೋ ಭಾಲಾಕ್ಷೋ ಮಹಾನ್ ಸರ್ವೋಪದೇಶಕಃ ।
ಸರ್ವವೇಷಕಲಾತೀತ ಉಪವೀತೀ ಶತಕ್ರತುಃ ॥ 136 ॥ 720
ವೇದಾಗಮಪುರಾಣಜ್ಞೋ ನೂಪುರಾಂಘ್ರಿಸರೋರೂಹಃ ।
ಹೃತ್ಪೂರ್ಣಃ ಪಂಚಭೂತಸ್ಥೋ ಕೃಪಾಮಾರ್ಗೋಽಮ್ಬುಜಾಶ್ರಯಃ ॥ 137 ॥

ಸನ್ನಿಧಿಃ ಪ್ರೀತಚಿತ್ತೋಽಥ ನಿಷ್ಪ್ರೀತಿಶ್ಚಾತ್ಮಸಂಸ್ಥಿತಃ ।
ಔಪಮ್ಯರಹಿತಃ ಪ್ರೀತಚಿತ್ತಗೋ ನೈಮಿಶಾಶ್ರಯಃ ॥ 138 ॥

ನೈಮಿಶಾರಣ್ಯನಿವಸನ್ಮುನೀನ್ದ್ರನಿಕರಸ್ತುತಃ ।
ಘಂಟಾರವಪ್ರೀತಮನಾಃ ದಯಾಚಿತ್ತೋ ಸತಾಂಗತಿಃ ॥ 139 ॥ 740
ಸರ್ವಾಪದಾನ್ನಿಹನ್ತಾ ಚ ಸದ್ಯೋಽಭೀಷ್ಟವರಪ್ರದಃ ।
ಸರ್ವಜೀವಾನ್ತರಜ್ಯೋತಿಶ್ಛನ್ದಸ್ಸಾರೋ ಮಹೌಷಧಿಃ ॥ 140 ॥

ಪಂಚಾಕ್ಷರಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಪಂಚೇನ್ದ್ರಿಯದ್ಯುತಿಃ ।
ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುರ್ಗತಜ್ಯೋತಿಃ ಸೌಂಕಾರಪರಮದ್ಯುತಿಃ ॥ 141 ॥

ಪರಶ್ಚ ಫಲಶೈಲಸ್ಥಃ ಬಾಲರೂಪಃ ಪರಾಂಗಕಃ ।
ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಪರನ್ಧಾಮ ಪಾಪನಾಶೀ ಪರಾತ್ಪರಃ ॥ 142 ॥

ಗೋಕ್ಷೀರಧವಲಪ್ರಖ್ಯಃ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಿಯನನ್ದನಃ ।
ಕಟಾಕ್ಷಕರುಣಾಸಿನ್ಧುರ್ಯಮವೃಕ್ಷಕುಠಾರಿಕಃ ॥ 143 ॥

ಪ್ರಭುಃ ಕಪರ್ದೀ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಃ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ಪಿಂಗಲಪ್ರಭಃ ।
ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಪುರಾಧೀಶಃ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶಕಃ ॥ 144 ॥

ವೈಭವಃ ಕನಕಾಭಾಸಃ ಭೀಷಣೋ ನಿಗಮಾಸನಃ ।
ಭೀತಿಘ್ನಸ್ಸರ್ವದೇವೇಡ್ಯಃ ಪುಣ್ಯಸ್ಸತ್ತ್ವಗುಣಾಲಯಃ ॥ 145 ॥

ಪುಣ್ಯಾಧಿಪಃ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಃ ಪುಂಡರೀಕಪುರಾಶ್ರಯಃ ।
ಪುರಾಣಃ ಪುಂಗವಃ ಪೂರ್ಣಃ ಭೂಧರೋ ಭೂತಿಧಾರಕಃ ॥ 146 ॥ 780
ಪ್ರಾಚೀನಃ ಪುಷ್ಪಸದ್ಗನ್ಧಃ ರಕ್ತಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಂಕರಃ ।
ವೃದ್ಧೋ ಮಹಾಮತಿಕರಃ ಮಹೋಲ್ಲಾಸೋ ಮಹಾಗುಣಃ ॥ 147 ॥

ಮೋಕ್ಷದಾಯೀ ವೃಷಾಂಕಸ್ಥಃ ಯಜಮಾನಸ್ವರೂಪಭೃತ್ ।
ಅಭೇದ್ಯೋ ಮೌನರೂಪೀ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದೋ ಮಹೋದರಃ ॥ 148 ॥

ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಘ್ನಃ ಶಿಖೀ ಸಾಹಸ್ರನಾಮಕಃ ।
ಕಿರಾತತನಯಾಪಾಣಿಪದ್ಮಗ್ರಹಣಲೋಲುಪಃ ॥ 149 ॥

ನೀಲೋತ್ಪಲಧರೋ ನಾಗಕಂಕಣಃ ಸ್ವರ್ಣಪಂಕಜಃ ।
ಸುವರ್ಣಪಂಕಜಾರೂಢಃ ಸುವರ್ಣಮಣಿಭೂಷಣಃ ॥ 150 ॥

ಸುವರ್ಣಶೈಲಶೃಂಗಸ್ಥಃ ಸುವರ್ಣಾಗದಶೋಭಿತಃ ।
ಕಾಲಜ್ಞಾನೀ ಮಹಾಜ್ಞಾನೀ ಅಮರಾಚಲನಾಯಕಃ ॥ 151 ॥

ಲಯಸಮ್ಭವನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಕಮಲೋದ್ಭವದಂಡಕಃ ।
ಸಪ್ತಾಬ್ಧಿಶೋಷಕೃದಷ್ಟಕುಲಾಚಲವಿಭೇದಕಃ ॥ 152 ॥

ಮನ್ತ್ರಬೀಜೋ ವರಾಬೀಜೋ ಮನ್ತ್ರಾತ್ಮಾ ಮನ್ತ್ರನಾಯಕಃ ।
ಮನ್ತ್ರಾಲಯೋ ಮಯೂರಸ್ಥೋ ಮಯೂರಾಚಲನಾಯಕಃ ॥ 153 ॥ 820
ಮಾಯಾಧರೋ ಮಹಾಮನ್ತ್ರೋ ಮಹಾದೇವೋ ಮಹಾಬುಧಃ ।
ಮಾಯಾಪರೋ ಮಹಾಮಾಯೀ ಮಹಾಸೇನೋ ಮಹಾಪ್ರಭುಃ ॥ 154 ॥

ಅಗ್ರಬುದ್ಧಿರಗ್ರಗಣ್ಯೋ ಮಿಥ್ಯಾವಾದಿಕುಲಾನ್ತಕಃ ।
ಮುಕ್ತಿಗ್ರಹಃ ಕಲ್ಮಷಘ್ನಃ ಸರ್ವದೇವಜರಾಪಹಃ ॥ 155 ॥

ಸರ್ವದೇವಾಂಕುರೋ ಮುಕ್ತ ಅತಿಬಾಲೋ ಮುನೀಶ್ವರಃ ।
ದಿಗಮ್ಬರೋ ಭಕ್ತಿನಿಧಿಃ ಸರ್ವದೇವಾಗ್ರಗಣ್ಯಕಃ ॥ 156 ॥

ಅಚ್ಯುತಃ ಸರ್ವಸಮ್ಪೂರ್ಣೋ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಸುಸಂಸ್ತುತಃ ।
ಮೂರ್ತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೂಟಸ್ಥೋ ಮೂಲಭೂತಸ್ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಭೃತ್ ॥ 157 ॥

ನಾಮಪಾರಾಯಣಪರಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಚಿದ್ರೂಪಃ ಷಟ್ಕ್ರಮಾನನ್ದೋ ಮಹಾಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಃ ॥ 158 ॥

ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯೋ ಗಿರಿಶಯಃ ನವದುರ್ಗಾಭಿವನ್ದಿತಃ ।
ಮುಕುಟಾಂಗದಕೇಯೂರಕಾಂಚೀಕಿಂಕಿಣಿಭೂಷಿತಃ ॥ 159 ॥

ನಾರಾಯಣವಿರಿಂಚ್ಯಾದಿದೇವಾಭೀತಿಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಮೇಷಾರೂಢಃ ಪಂಚವರ್ಣಃ ಸರ್ವವಾದ್ಯಪ್ರಿಯಂಕರಃ ॥ 160 ॥

ಮೌನೇಶ್ವರೋ ಮೋಕ್ಷನಾಥಃ ದ್ವಾದಶಾನ್ತಃಪುರೇಶ್ವರಃ ।
ದೇವಾವೃತೋ ದೀನಬನ್ಧುರ್ವಲ್ಲೀಲೀಲಾಮನೋಹರಃ ॥ 161 ॥

ವನ್ದಾರುಮಹದೈಶ್ವರ್ಯದಾಯಕೋ ವನ್ದನಪ್ರಿಯಃ ।
ವಕಾರಾಚ್ಛತ್ರುಸಂಹರ್ತಾ ವಕಾರಾಚ್ಛತ್ರುಪೀಡಕಃ ॥ 162 ॥

ವಕಾರಾಚ್ಛತ್ರುವಾಕ್ಸ್ತಮ್ಭೋ ವಕಾರಾತ್ಕಲಿನಾಶಕಃ ।
ವಕಾರಾಚ್ಛತ್ರುಸಂಹಾರೀ ಸಕಾರಾಚ್ಛತ್ರುವಂಚಕಃ ॥ 163 ॥

ವಕಾರಾದ್ಭೂತಪೈಶಾಚಪ್ರೇತಾದಿಭಯಮೋಚಕಃ ।
ವಕಾರಾದ್ಗ್ರಹದೋಷಘ್ನೋ ವಕಾರಾಚ್ಚೋರನಾಶನಃ ॥ 164 ॥

ವಕಾರಾತ್ಸಿಂಹಸರ್ಪಾಶ್ವವ್ಯಾಘ್ರಾದಿಭಯಮೋಚಕಃ ।
ವಕಾರಾನ್ನಿನ್ದಕಶ್ರೋತ್ರನೇತ್ರವಾಕ್ಸ್ತಮ್ಭನೋದ್ಯತಃ ॥ 165 ॥

ವಕಾರಾನ್ಮೃತ್ಯುಸಂಹರ್ತಾ ವಕಾರಕುಲಿಶಾಯುಧಃ ।
ವಕಾರಾರ್ಣಮಹಾರುದ್ರೋ ವಕಾರಾರ್ಣಮಹಾಸಿಕಃ ॥ 166 ॥

ವಕಾರಾದ್ವೈರಿನರರಾಟ್ಚೋರಚಿತ್ತಾದಿವಿಭ್ರಮಃ ।
ವಚಸ್ಯೋ ವಟುಕೋ ವಹ್ನಿರ್ವರುಣೋ ವಾಚಕೋ ವಸುಃ ॥ 167 ॥ 890
ವಶ್ಯೋ ವಸುಪ್ರದೋ ದಾತಾ ವಾಮನೋ ವಚನಾತ್ಪರಃ ।
ವಾಗೀಶೋ ವಾಮನಯನೋ ವಾಮಃ ಸಾಮಪರಾಯಣಃ ॥ 168 ॥

ವಾಮಕ್ರಮಾರ್ಚನಪ್ರೀತೋ ವಿಶಾಖೋ ವಿಮಲೋ ವಿಧುಃ ।
ವಿದ್ರುಮಾಭೋ ಧನೋ ಬೀಜೋಽನನ್ತಸೌದಾಮಿನೀಪ್ರಭಃ ॥ 169 ॥

ನಿರನ್ತರೋ ಮನ್ದಿರಶ್ಚ ನವವೀರನುತಾಂಘ್ರಿಕಃ ।
ವೀರೋ ಭೀಮಃ ಕಿರಾತಶ್ಚ ಸದಾಭಕ್ತಮನೋಹರಃ ॥ 170 ॥

ಸರ್ವಾಲಯೋ ರಥಾರೂಢ ಅನನ್ತಪ್ರಲಯಾಧಿಪಃ ।
ನಾಮರೂಪಗುಣಕ್ಷೇತ್ರಭೇದಾವಸ್ಥಾವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 171 ॥

ಸರ್ವಪುಣ್ಯಾಧ್ವರಫಲಃ ಸರ್ವಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಃ ।
ಸರ್ವಾಗಮಪುರಾಣಾದಿಪಾಠಕೃತ್ಫಲದಾಯಕಃ ॥ 172 ॥

ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಃ ಸತ್ಯೋ ರಾಜಭೋಗಸುಖಪ್ರದಃ ।
ಏಕಃ ಪ್ರಭುಃ ಸಭಾನಾಥೋ ನಿಷ್ಕಲೋಽನನ್ತವಲ್ಲಭಃ ॥ 173 ॥

ಓಂಕಾರಸಿನ್ಧುನಾದಾಗ್ರನಟನಾನನ್ದವೈಭವಃ ।
ಷಡಕ್ಷರಜಪೋದ್ಯುಕ್ತಪ್ರಾರಬ್ಧಾದಿಪ್ರಭೇದಕಃ ॥ 174 ॥

ಅನನ್ತಭುವನಾಧೀಶ ಆದಿಮಧ್ಯಾನ್ತವರ್ಜಿತಃ ।
ಇನ್ದ್ರಾಣೀಮುಖಮಾಂಗಲ್ಯರಕ್ಷಕಶ್ಚೇಪ್ಸಿತಾರ್ಥದಃ ॥ 175 ॥

ಉದ್ಯತ್ಕೋಟಿರವಿಪ್ರಖ್ಯ ಊರುದಂಡಕರದ್ವಯಃ ।
ರುದ್ರಕೋಟಿಸಮಾಕೀರ್ಣಲತಾಮಂಡಪಮಧ್ಯಗಃ ॥ 176 ॥

ಏಲಾದಿವಾಸನಾಪ್ರೀತ ಐರಾವತಗಜಸ್ಥಿತಃ ।
ಓಂಕಾರಚಿತ್ಸಭಾನಾಥ ಔದಾರ್ಯಗುಣದಾಯಕಃ ॥ 177 ॥

ಅಮ್ಬಿಕಾಹೃದಯಾನನ್ದ ಅಚ್ಯುತೇಶವಿಧಿಸ್ತುತಃ ।
ಕರುಣಾರಸನಿಷ್ಯನ್ದಸಮ್ಪೂರ್ಣದ್ವಾದಶೇಕ್ಷಣಃ ॥ 178 ॥

ಖಾದಿಪೃಧ್ವ್ಯನ್ತಭೂತಾತ್ಮಾ ಗಂಡಮಂಡಲಶೋಭಿತಃ ।
ಘಟಸಮ್ಭವಸುಪ್ರೀತಃ ಸುನ್ದರಶ್ಚನ್ದ್ರಭೂಷಣಃ ॥ 179 ॥

ಛತ್ರವರ್ಯಧರೋ ಜಮ್ಭಭೇತ್ತೃಸರ್ವೇಷ್ಟದಾಯಕಃ ।
ಝಲಜ್ಝಲಿತಝಂಕಾರಕಾಲೀಕಂಕಣಭೂಷಿತಃ ॥ 180 ॥

ಜ್ಞಾನಸಾಗರಪೂರ್ಣೇನ್ದು ಟಂಕಶೂಲಾದಿಧಾರಕಃ ।
ಠಕಾರಮಧ್ಯಗೋ ಡಮ್ಭಗಮ್ಭೀರಗುಣಸಮ್ಭ್ರಮಃ ॥ 181 ॥ 960
ಢಕ್ಕಾಶೂಲಧರಾನೇಕವಟುಕಾದಿಮಸೇವಿತಃ ।
ಣಕಾರಮೂಲನಿಲಯಸ್ತಾಟಂಕಾಭರಣೋಜ್ಜ್ವಲಃ ॥ 182 ॥

ಸ್ಥಾಣುರ್ದಯಾಲುರ್ಧನದೋ ನವವೀರಾದಿಸಂವೃತಃ ।
ಪಾಪಾಚಲಮಹಾವಜ್ರೋ ಫಣಿಭುಗ್ವಾಹನಸ್ಥಿತಃ ॥ 183 ॥

ಬಲಿಪ್ರಿಯೋ ಭಯಾರ್ತಿಘ್ನೋ ವರಷಟ್ಚಕ್ರಮಧ್ಯಗಃ ।
ಯಕ್ಷಾಧಿಪೇಶೋ ರಾಜೀವಲೋಚನೋ ಲಕ್ಷಣೋಜ್ಜ್ವಲಃ ॥ 184 ॥

ವಲ್ಮೀಕೇಶೋ ಶರವಣಭವಸ್ತಥಾ ಷಣ್ಮುಖಸುನ್ದರಃ ।
ಸಮಸ್ತಜಗದಾಧಾರೋ ಹಸ್ತದ್ವಾದಶಪಂಕಜಃ ॥ 185 ॥

ಲಕಾರತತ್ತ್ವರೂಪೀ ಚ ಕ್ಷಮಾಸಮ್ಪೂರ್ಣವಾರಿಧಿಃ ।
ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಧರಃ ಸ್ಕನ್ದಃ ಅಗ್ನಿಭೂರ್ಬಾಹುಲೇಯಕಃ ॥ 186 ॥

ಕುಮಾರಃ ಷಣ್ಮುಖಶ್ಚೈವ ಕೃತ್ತಿಕಾಸುತ ಏವ ಚ ।
ಶಕ್ತ್ಯಾಯುಧಧರಃ ಶರಸಮ್ಭವಃ ಶರವಣೋದ್ಭವಃ ॥ 187 ॥

ಗಾಂಗೇಯಸ್ತಾರಕಾರಿಶ್ಚ ದೇವಸೇನಾಪತಿರ್ಗುಹಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಶಿವಜ್ಯೋತಿಃ ಕ್ರೌಂಚಧಾರೀ ಶಿಖಿಸ್ಥಿತಃ ॥ 188 ॥ 1000
ವಿದ್ಯಾಪ್ರದೋ ವಿಜಯದೋ ಬಲದಃ ಸರ್ವರಕ್ಷಕಃ ।
ಸ್ವಾಶ್ರಿತಶ್ರೀಕರಃ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಾಂಗಃ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕಃ ॥ 189 ॥

ಭವಸ್ಯದೇವಸ್ಯಸುತಃ ಸರ್ವಸ್ಯದೇವಸ್ಯಸುತಃ ।
ಈಶಾನಸ್ಯದೇವಸ್ಯಸುತಃ ಪಶುಪತೇರ್ದೇವಸ್ಯಸುತಃ ॥ 190 ॥

ರುದ್ರಸ್ಯದೇವಸ್ಯಸುತಃ ಉಗ್ರಸ್ಯದೇವಸ್ಯಸುತಃ ।
ಭೀಮಸ್ಯದೇವಸ್ಯಸುತಃ ಮಹತೋದೇವಸ್ಯಸುತಃ ॥ 191 ॥

ಶ್ರೀವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಸಮೇತಶ್ರೀಕುಮಾರಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । 1016

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಕುಮಾರಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮೂರ್ತಿಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

॥ ಓಂ ನಮೋಭಗವತೇಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ॥

Also Read 1000 Names of Muthukumara Subrahmanya Murthy:

1000 Names of Sri Muthu Kumara Subrahmanya Murti | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Muthu Kumara Subrahmanya Murti | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top