Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Muthu Kumara Subrahmanya Murti | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Muthukkumarasubrahmanyamurti Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീമുത്തുക്കുമാരസുബ്രഹ്മണ്യമൂര്‍തിസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

ശ്രീവൈദ്യേശ്വരമന്ദിരസ്ഥിത (കുംഭഘോണനഗരസ്യ നികടവര്‍തി (തമിള്‍ നാഡു)
വൈത്തീശ്വരന്‍ കോവില്‍) മുത്തുക്കുമാരന്‍ സുബ്രഹ്മണ്യമൂര്‍തിസഹസ്രനാമസ്തോത്രം
Sahasranama is on Lord Subrahmanya at Vaitheeswaran Koil.

॥ധ്യാനം ॥

ഷഡ്വക്ത്രം ശിഖിവാഹനം ത്രിനയനം വല്ലീശസേനാപതിം
വജ്രം ശക്തിമസിം ത്രിശൂലമഭയം ഖേടം ധനുശ്ചക്രകം ।
പാശം കുക്കുടമങ്കുശം ച വരദം ദോര്‍ഭിര്‍ദധാനം ശിവം
സുബ്രഹ്മണ്യമുപാസ്മഹേ പ്രണമതാം ഭീതിപ്രണാശോദ്യതം ॥

ഗാങ്ഗേയം വഹ്നിബീജം ശരവണജനിതം ജ്ഞാനശക്തിം കുമാരം
ബ്രഹ്മാണം സ്കന്ദദേവം ഗുഹമചലഭിദം രൌദ്രതേജഃസ്വരൂപം ।
സേനാന്യം താരകഘ്നം ഗജമുഖസഹിതം കാര്‍തികേയം ഷഡാസ്യം
സുബ്രഹ്മണ്യം മയൂരധ്വജസഹിതമജം ദേവദേവം നമാമി ॥

॥ഓം ശ്രീഗണേശായ നമഃ ॥

അഥ ശ്രീമുത്തുക്കുമാരസുബ്രഹ്മണ്യമൂര്‍തിസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ।

അനന്തശ്ചാമലോഽനാദിരമരോഽനന്തസദ്ഗുണഃ ।
അച്യുതശ്ചാനഘോഽനന്തസ്വരൂപോ നിഷ്കലദ്യുതിഃ ॥ 1 ॥

അനന്തഫലദോഽഖണ്ഡരൂപോഽനന്തോദരോഽതുലഃ ।
ആനുകൂല്യോഽനന്തസൌഖ്യഃ സുന്ദരശ്ചാമരാധിപഃ ॥ 2 ॥ 10
ഷണ്‍മാതൃനന്ദനഃ സ്വര്‍ണഭൂഷണഃ ഷണ്‍മുഖോഽമൃതഃ ।
ഹരസൂനുഃ പിതാ ചാഷ്ടാദശാര്‍ണശ്ചാദിദേശികഃ ॥ 3 ॥

അഗജാകുചപീയൂഷഭോക്താഽഽഖണ്ഡലാര്‍തഹൃത് ।
അനേകാസുരസംഹാരീ താരകബ്രഹ്മദേശികഃ ॥ 4 ॥

സച്ചിദാനന്ദരൂപീ ച വിധീന്ദ്രസുരവന്ദിതഃ ।
കുമാരഃ ശങ്കരസുതഃ ഹാരകേയൂരഭൂഷിതഃ ॥ 5 ॥

ഷട്കിരീടധരോ ബ്രഹ്മാ ആധാരശ്ച പരാത്പരഃ ।
ആദിത്യസോമഭൌമാദിഗ്രഹദോഷവിഭഞ്ജനഃ ॥ 6 ॥

ശ്രീമാന്‍ ശിവഗിരീശശ്ച ഭക്തസംസ്തുതവൈഭവഃ ।
അഗസ്ത്യമുനിസംബോദ്ധാ അമരാര്‍തിപ്രഭഞ്ജനഃ ॥ 7 ॥

മുകുന്ദഭാഗിനേയശ്ച ദ്വിഷണ്ണേത്രോ ദ്വിഷഡ്ഭുജഃ ।
ചന്ദ്രാര്‍കകോടിസദൃശഃ ശചീമാങ്ഗല്യരക്ഷകഃ ॥ 8 ॥

ഹിമാചലസുതാസൂനുഃ സര്‍വജീവസുഖപ്രദഃ ।
ആത്മജ്യോതിശ്ശക്തിപാണിര്‍ഭക്തസംരക്ഷണോദ്യതഃ ॥ 9 ॥

ചാതുര്‍വര്‍ണ്യേഷ്ടഫലദഃ വല്ലീശോ ദുഃഖനാശകഃ ।
സര്‍വമോക്ഷപ്രദഃ പുണ്യദൃശ്യോ ഭക്തദയാനിധിഃ ॥ 10 ॥

കോടികന്ദര്‍പലാവണ്യ ഇച്ഛാജ്ഞാനക്രിയാന്വിതഃ ।
ഹരിബ്രഹ്മേന്ദ്രമൌല്യഗ്രഛന്നപാദാംബുജദ്വയഃ ॥ 11 ॥

വല്ലീഭാഷണസുപ്രീതോ ദിവ്യാങ്ഗവനമാലികഃ ।
ഇഷ്ടാര്‍ഥദായകോ ബാലഃ ബാലചന്ദ്രകലാധരഃ ॥ 12 ॥

ശിഷ്ടഹൃത്പദ്മനിലയോ ദുഷ്ടചോരകുലാന്തകഃ ।
കോടികോടിമഹാസിദ്ധമുനിവന്ദിതപാദുകഃ ॥ 13 ॥ 70
ഈശശ്ചേശാധിപശ്ചേശദേശികശ്ചേശ്വരാത്മജഃ ।
ഈശാനാദിമധ്യാന്തബ്രഹ്മപ്രണവഷണ്‍മുഖഃ ॥ 14 ॥

ഈശാഗ്രോ ലയഭീതിഘ്നഃ വിഘ്നരാജസഹോദരഃ ।
ഇന്ദ്രവാരുണകൌബേരവിരിഞ്ച്യാദിസുഖപ്രദഃ ॥ 15 ॥

ഈശകൈലാസനിലയ ഈശസംസ്തുതവൈഭവഃ ।
കല്‍പവൃക്ഷാദികൌദാര്യസ്സര്‍വവേദാഗ്രവാസഭൂഃ ॥ 16 ॥

സര്‍വസിദ്ധിപ്രദഃ സര്‍വസുഖദഃ കീര്‍തിമാന്‍ വിഭുഃ ।
ഇന്ദിരാരമണപ്രീതഃ മൃത്യുഭീത്യാദിനാശകഃ ॥ 17 ॥

സര്‍വശത്രുകുലാരണ്യജ്വാലാകുലദവാനലഃ ।
അണിമാദ്യഷ്ടസിദ്ധീശോ വിധിവിഷ്ണ്വീശ്വരാധിപഃ ॥ 18 ॥

ഷഡാധാരാംബുജഗതസര്‍വദേവസ്വരൂപകഃ ।
ശ്രീനീപകുസുമപ്രീത ഈതിബാധാവിനാശകഃ ॥ 19 ॥

സര്‍വപുണ്യസ്വരൂപീ ച ദാതൄണാം ഫലദായകഃ ।
ദേവേന്ദ്രകല്‍പകോ ഗൌരീസുതോ ഹൃത്കമലാലയഃ ॥ 20 ॥

താരകപ്രാണഹരണ ഉഗ്രശക്ത്യായുധാധിപഃ ।
സര്‍വാത്മനായകഃ കുംഭസംഭൂതപ്രിയബോധകഃ ॥ 21 ॥ 100
ചന്ദ്രകോടിപ്രഭോല്ലാസീ ഹുംഫട്കാരോത്സുകസ്തഥാ ।
ദേവേശ്വരോ നാഗഭൂഷ ഉദ്യദ്ഭാസ്കരകുണ്ഡലഃ ॥ 22 ॥

ഉദ്ദണ്ഡധീരോ ഗംഭീരഃ കൃപാസാഗരലോചനഃ ।
ഏകകാലോദിതാനേകകോടിബാലരവിപ്രഭഃ ॥ 23 ॥

ജയന്താദിസുരാനേകകാരാഗൃഹവിമോചകഃ ।
രുദ്രാധിപ ഉഗ്രബാലോ രക്താംബുജപദദ്വയഃ ॥ 24 ॥

വിരിഞ്ചികേശവേന്ദ്രാദിസര്‍വദേവാഭയപ്രദഃ ।
വല്ലീന്ദ്രതനയാദക്ഷവാമാലങ്കൃതസുന്ദരഃ ॥ 25 ॥

നതകുംഭോദ്ഭവാനേകഭക്തസങ്ഘപ്രിയങ്കരഃ ।
സത്യാചലസ്ഥിതഃ ശംഭുവിജ്ഞാനസുഖബോധകഃ ॥ 26 ॥

ഗൌരീശങ്കരമധ്യസ്ഥോ ദേവസങ്ഘാമൃതപ്രദഃ ।
ഉമാമഹേശനയനപദ്മാകരരവിപ്രഭഃ ॥ 27 ॥ var ദിവാകരഃ
രണരങ്ഗരമാപ്രോക്തജയശ്രവണകൌതുകഃ ।
അഹങ്കൃതമനോദൂരോ ദൈത്യതൂലധനഞ്ജയഖ് ॥ 28 ॥

ഭക്തചിത്താമൃതാംബോധിഃ മൌനാനന്തസുഖപ്രദഃ ।
അനേകക്ഷേത്രനിലയോ വാചികാമൃതദായകഃ ॥ 29 ॥

പരാദ്രിസ്ഥോഽര്‍ണവക്ഷേത്രനിലയോ ദേവപൂജിതഃ ।
അനേകശൈലനിലയോ ഫലഭൂധരനായകഃ ॥ 30 ॥

ശിവാചലനിവാസീ ച ശിവക്ഷേത്രാധിനായകഃ ।
മാനസീകപുരാധീശഃ ശ്രീശൈലാലയസംസ്ഥിതഃ ॥ 31 ॥

മൂലാധാരാംബുജഗതോ സ്വാധിഷ്ഠാനനികേതനഃ ।
മണീപൂരകപദ്മസ്ഥ അനാഹതസുമസ്ഥിതഃ ॥ 32 ॥

വിശുദ്ധികമലാരൂഢ ആജ്ഞാചക്രാന്തരസ്ഥിതഃ ।
പരമാകാശരൂപീ ച നാദബ്രഹ്മമയാകൃതിഃ ॥ 33 ॥

മഹാശക്തിര്‍മഹോനാഥഃ സര്‍വലോകാത്മവിഗ്രഹഃ ।
മഹാവല്ലീപ്രിയസ്സര്‍വരൂപീ സര്‍വാന്തരസ്ഥിതഃ ॥ 34 ॥

ശിവാര്‍ഥഃ സര്‍വസഞ്ജീവീ സമസ്തഭുവനേശ്വരഃ ।
സര്‍വസംരക്ഷകസ്സര്‍വസംഹാരകരതാണ്ഡവഃ ॥ 35 ॥

ചതുര്‍മുഖശിരോദേശമുഷ്ടിതാഡനവിക്രമഃ ।
ബ്രഹ്മോപദേഷ്ടാ ബ്രഹ്മാദിസുരലോകസുഖപ്രദഃ ॥ 36 ॥

യജ്ഞദിവ്യഹവിര്‍ഭോക്താ വരദസ്സര്‍വപാലകഃ ।
ദീനസംരക്ഷകോഽവ്യാജകരുണാപൂരവാരിധിഃ ॥ 37 ॥

സര്‍വലക്ഷണസമ്പന്നസ്സച്ചിദാനന്ദവിഗ്രഹഃ ।
ബ്രഹ്മാനന്ദാബ്ധിശീതാംശുഃ കരുണാപൂര്‍ണലോചനഃ ॥ 38 ॥

ഏകാക്ഷരമയശ്ചൈവ ഏകാക്ഷരപരാര്‍ഥദഃ ।
ഏകാക്ഷരപരഞ്ജ്യോതിരേകാന്തമതിബോധകഃ ॥ 39 ॥

ഏകാര്‍ഥദായകശ്ചൈകപരശ്ചൈകാംരനായകഃ ।
ഏകാന്തമൌനഫലദോ വല്ലീമോഹനതത്പരഃ ॥ 40 ॥ 180
സപ്തര്‍ഷിവന്ദിതപദോ ബ്രഹ്മാതീതോ മുനിസ്തുതഃ ।
വല്ലീദര്‍ശനസന്തുഷ്ടോ ഭക്താഭീഷ്ടവരപ്രദഃ ॥ 41 ॥

ഉമാശങ്കരമധ്യസ്ഥോ മഹാവൃഷഭസംസ്ഥിതഃ ।
സമ്പൂര്‍ണസ്സര്‍വലോകാത്മാ നീപമാല്യവിഭൂഷിതഃ ॥ 42 ॥ 190
കല്‍മഷഘ്നോ ഗിരിശയഃ പാപഘ്നോ ദീനരക്ഷകഃ ।
സര്‍വാഭരണഭൂഷാങ്കോ വജ്രശക്ത്യാദിധാരകഃ ॥ 43 ॥

പഞ്ചാക്ഷരസ്ഥഃ പഞ്ചാസ്യഃ കണ്ഠീരവമുഖാന്തകഃ ।
പഞ്ചഭൂതാത്മഭൃത്പഞ്ചഭൂതേശഃ ശചിവന്ദിതഃ ॥ 44 ॥

പഞ്ചവര്‍ണഃ പഞ്ചബാണകരഃ പഞ്ചതരുപ്രഭുഃ ।
ഐങ്കാരരൂപഃ ക്ലീങ്കാരഃ സൌഃകാരകരുണാനിധിഃ ॥ 45 ॥

അകാരാദിക്ഷകാരാന്തമയശ്ചൈരാവതാര്‍ചിതഃ ।
ഐരാവതഗജാരൂഢസ്സര്‍വഭക്തപ്രിയങ്കരഃ ॥ 46 ॥

ഐരാവതാത്മജാവല്ലീനായികാപ്രാണവല്ലഭഃ ।
ചതുഷ്ഷഷ്ടികലാനാഥോ ദ്വാത്രിംശല്ലക്ഷണോജ്ജ്വലഃ ॥ 47 ॥

മദനാതീതസൌന്ദര്യഃ പാഷണ്ഡജനദൂരഗഃ ।
പഞ്ചേന്ദ്രിയപ്രേരകശ്ച പഞ്ചകൃത്യാദിദായകഃ ॥ 48 ॥ 220
പഞ്ചകൃത്യേശ്വരഃ പഞ്ചമൂര്‍തയേ പഞ്ചാമൃതപ്രിയഃ ।
ഏകാര്‍ഥശ്ചൈവ നിര്‍നാശഃ പ്രണവാര്‍ഥദ ഏവ ച ॥ 49 ॥

സര്‍വജ്യോതിപ്രകാശീ ച രഹഃകേലികുതൂഹലഃ ।
ദിവ്യജ്യോതിര്‍വേദമയഃ വേദമൂലോഽര്‍ഥസങ്ഗ്രഹഃ ॥ 50 ॥

ഏകാനേകസ്വരൂപീ ച രവ്യാദിദ്യുതിദായകഃ ।
ഐരാവതാധിപസുതാനയനാനന്ദസുന്ദരഃ ॥ 51 ॥

ചിദാകാരഃ പരഞ്ജ്യോതിഃ ലയോത്പത്തിവിവര്‍ജിതഃ ।
സര്‍വശത്രുഹരോ മേഷവരാരൂഢോ വിനായകഃ ॥ 52 ॥

ഏകാതപത്രസാംരാജ്യദായകഃ സുമുഖാനുജഃ ।
മൃഗീപരശുചാപാസിശക്ത്യാദ്യായുധഭൃത്കരഃ ॥ 53 ॥

ശരത്കാലഘനാനീകമഹോദാരദ്വിഷട്കരഃ ।
ശ്രീവല്ലീവാമപാര്‍ശ്വസ്ഥോ രവ്യാദിഗ്രഹദോഷഭിദ് ॥ 54 ॥

പാദകിങ്കിണികാനാദദൈത്യവിഭ്രമദായകഃ ।
ഓങ്കാരജ്യോതിരോങ്കാരവാചകാതീതവൈഭവഃ ॥ 55 ॥

ഓങ്കാരചിത്സഭാസംസ്ഥ ഓങ്കാരാദ്ഭുതമന്ദിരഃ ।
ഓങ്കാരമനുസന്ദാതാ ഓങ്കാരഗിരിസംസ്ഥിതഃ ॥ 56 ॥

ഓങ്കാരനാദശ്രവണ ഓങ്കാരാതീതവിഗ്രഹഃ ।
ഓങ്കാരനാദാന്തഗതഃ ഓന്നിത്യാദിഷഡക്ഷരഃ ॥ 57 ॥

ഓങ്കാരപീഠകാന്തസ്ഥ ഓങ്കാരമുകുടാഗ്രഗഃ ।
ഓങ്കാരമൂലസംഭൂത ഓങ്കാരാദ്യന്തമധ്യഗഃ ॥ 58 ॥

ഓങ്കാരമൂലബീജാര്‍ഥ ഓങ്കാരപരശക്തിമാന്‍ ।
ഓങ്കാരബിന്ദുരോങ്കാരചിത്ത ഓങ്കാരചിത്പുരഃ ॥ 59 ॥ 270
ഓങ്കാരഫലസത്സാര ഓങ്കാരജ്ഞാനകോവിദഃ ।
ഓങ്കാരസച്ചിദാനന്ദ ഓങ്കാരപരമാത്മകഃ ॥ 60 ॥

ഓങ്കാരസംഭൂതസപ്തകോടിമന്ത്രാധിനായകഃ ।
ഓങ്കാരപ്രണവാകാര അകാരാദികലാത്മകഃ ॥ 61 ॥ 280
ഷഡക്ഷരോ ദ്വാദശാര്‍ണഃ പ്രണവാഗ്രാര്‍ണസംയുതഃ ।
മഹേശസ്തുതിസന്തുഷ്ടോ ശിവശക്ത്യക്ഷരാന്വിതഃ ॥ 62 ॥

പരാക്ഷരകലോപേതോ ശിവബീജകലാശ്രയഃ ।
ഔങ്കാരനാദകരുണ ഔദാസീനജനാന്തകഃ ॥ 63 ॥

ഔദുംബരാശ്വത്ഥനീപബില്വാദിസമിദാഹുതഃ ।
ദുഷ്ടക്രുദ്ധമനോദൂരോ ശിഷ്ടസങ്ഘസമാശ്രിതഃ ॥ 64 ॥

അകാരാദ്യക്ഷരപ്രാണ അകാരദ്യക്ഷരാര്‍ഥകഃ ।
ഉദാരസദ്ഗുണോപേതോ ഭക്തൈശ്വര്യപ്രദായകഃ ॥ 65 ॥

അകാരാദിക്ഷകാരാന്തകലാകല്‍പിതവിഗ്രഹഃ ।
ശ്രീകുംഭസംഭവാദീനാം സര്‍വജ്ഞാനോപദേശകൃത് ॥ 66 ॥

ഷഡര്‍ണമന്ത്രസ്മരണഭക്താഭീഷ്ടപ്രദായകഃ ।
സ്കന്ദമൂര്‍തിശ്ച ഗാങ്ഗേയോ കലികല്‍മഷനാശനഃ ॥ 67 ॥

ഭക്തസന്നിഹിതോഽക്ഷോഭ്യോ ശങ്ഖപാണിമുഖസ്തുതഃ ।
ഓംശ്രീംഹ്രീംസൌംശരവണഭവഃ ശങ്കരാനന്ദ ഏവ ച ॥ 68 ॥

ശതലക്ഷേന്ദുസങ്കാശഃ ശാന്തഃ ശശിധരാത്മജഃ ।
ശത്രുനാശകരശ്ശംഭുഃ ശചീപതിവരപ്രദഃ ॥ 69 ॥

ശക്തിമാന്‍ ശക്തിഹസ്തശ്ച ശാന്തസര്‍വപ്രകാശകഃ ।
ശരഭഃ ശങ്ഖചക്രാദിധരഃ ശങ്കരബോധകഃ ॥ 70 ॥

കൃത്തികാതനയഃ കൃഷ്ണോ ശങ്ഖപദ്മനിധിപ്രദഃ ।
ശക്തിവജ്രാദിസമ്പന്നദ്വിഷട്കരസരോരുഹഃ ॥ 71 ॥

ശങ്കുകര്‍ണമഹാകര്‍ണഘണ്ടാകര്‍ണാദിവന്ദിതഃ ।
മൂലാദിദ്വാദശാന്തസ്ഥപദ്മമധ്യനികേതനഃ ॥ 72 ॥

സദ്ഗുണഃ ശങ്കരഃ സാക്ഷീ സദാനന്ദഃ സദാശിവഃ ।
ജ്ഞാനേശ്വരഃ സൃഷ്ടികര്‍താ സര്‍വവശ്യപ്രദായകഃ ॥ 73 ॥

വിചിത്രവേഷഃ സമരവിജയായുധധാരകഃ ।
ക്രൌഞ്ചാസുരരിപുഃ ശങ്ഖപതിഃ സര്‍വഗണേശ്വരഃ ॥ 74 ॥

ണകാരതുര്യമന്ത്രാര്‍ണോ ണകാരാര്‍ണസ്വരൂപകഃ ।
ണകാരമൂലമന്ത്രാഗ്രോ ണകാരരവസംസ്ഥിതഃ ॥ 75 ॥

ണകാരശിഖരാരൂഢോ ണകാരാക്ഷരമധ്യഗഃ ।
ണദ്വിതീയോ ണത്രിതീയഃ ണചതുര്‍ഥോ ണപഞ്ചമഃ ॥ 76 ॥

ണഷഷ്ഠവര്‍ണോ ണാര്‍ണാദിമന്ത്രഷഡ്ഭേദഭാസുരഃ ।
ണകാരപീഠനിലയോ നലിനോദ്ഭവശിക്ഷകഃ ॥ 77 ॥

നാദാന്തകൂടസ്ഥശ്ചൈവ നാരദപ്രിയ ഏവ ച ।
നാഗാശനരഥാരൂഢോ നാന്ദാത്മാ നാഗഭൂഷണഃ ॥ 78 ॥

നാഗാചലപതിര്‍നാഗോ നവതത്ത്വോ നടപ്രിയഃ ।
നവഗ്രഹാദിദോഷഘ്നോ ണകാരസ്തംഭനിഷ്ക്രിയഃ ॥ 79 ॥

ണകാരാക്ഷോ ണകാരേശഃ ണകാരവൃഷവാഹനഃ ।
തത്ത്വബോദ്ധാ ദൈവമണിഃ ധനധാന്യാദിദായകഃ ॥ 80 ॥

വല്ലീപതിഃ ശുദ്ധാന്തരസ്തത്ത്വാതീതോ ഹരിപ്രിയഃ ।
തത്പരഃ കമലാരൂഢോ ഷഡാനനസരോരുഹഃ ॥ 81 ॥

ഭഗവാന്‍ ഭയഹന്താ ച ഭര്‍ഗോ ഭയവിമോചകഃ ।
ഭാനുകോപാദിദൈത്യഘ്നോ ഭദ്രോ ഭാഗീരഥീസുതഃ ॥ 82 ॥

ഭവാചലമഹാവജ്രോ ഭവാരണ്യദവാനലഃ ।
ഭവതാപസുധാവൃഷ്ടിര്‍ഭവരോഗമഹൌഷധഃ ॥ 83 ॥

ഭാനുചന്ദ്രാഗ്നിനയനോ ഭാവനാതീതവിഗ്രഹഃ ।
ഭക്തചിത്താംബുജാരൂഢോ ഭരതോക്തക്രിയാപ്രിയഃ ॥ 84 ॥

ഭക്തദേവോ ഭയാര്‍തിഘ്നോ ഭകാരോച്ചാടനക്രിയഃ ।
ഭാരതീശമുകുന്ദാദിവാങ്മനോഽതീതവൈഭവഃ ॥ 85 ॥

വിചിത്രപക്ഷാശ്വാരൂഢോ ഭുജങ്ഗേശോ ദയാനിധിഃ ।
ഈശഫാലാക്ഷിസംഭൂതോ വീരഃ ഷട്സമയാധിപഃ ॥ 86 ॥

മഹാവ്രതോ മഹാദേവോ ഭൂതേശഃ ശിവവല്ലഭഃ ।
മഹാമായീ യജ്ഞഭോക്താ മന്ത്രസ്ഥോ യക്ഷരാട്പ്രിയഃ ॥ 87 ॥

സര്‍വശ്രേഷ്ഠോ മഹാമൃത്യുരൂപാസുരവിനാശകഃ ।
രാഗാബ്ജമാലികാഭൂഷോ രാഗീ രാഗാംബരപ്രിയഃ ॥ 88 ॥

രാഗദ്വേഷാദിദോഷഘ്നോ രാഗരത്നവിഭൂഷണഃ ।
രാവണസ്തുതിസന്തുഷ്ടോ രതീനായകവന്ദിതഃ ॥ 89 ॥

രംഭാദിനാട്യസുപ്രീതോ രാജീവദലലോചനഃ ।
രവചാപധരോ രക്ഷോവൃന്ദതൂലഹുതാശനഃ ॥ 90 ॥

രവിചന്ദ്രാദിസമ്പൂജ്യോ രഥാരോഹകുതൂഹലഃ ।
രവകാഞ്ചീവരധരോ രവയുക്താങ്ഘ്രിഭൂഷണഃ ॥ 91 ॥

രവ്യുദ്ഭവസമാനേകഹാരകേയൂരഭൂഷിതഃ ।
രവികോടിസമാനാഭോ രത്നഹാടകദായകഃ ॥ 92 ॥

ശിഖീന്ദ്രശ്ചോരഗാകാരഃ നിശാദിനവിവര്‍ജിതഃ ।
രമാവാണ്യാദിസമ്പൂജ്യോ ലക്ഷവീരഭടസ്തുതഃ ॥ 93 ॥

വീരഭൂതഗണസ്തുത്യോ ശ്രീരാമശ്ചാരുണോ രവിഃ ।
വരദോ വജ്രഹസ്തശ്ച വാമദേവാദിവന്ദിതഃ ॥ 94 ॥

വലാരിതനയാനാഥോ വരദാഭയസത്കരഃ ।
വല്ലീശ്വരീപതിര്‍വാഗ്മീ വല്ലീകല്യാണസുന്ദരഃ ॥ 95 ॥

വലാരിമുഖ്യവിബുധവൃന്ദദുഃഖവിമോചകഃ ।
വാതരോഗഹരോ വര്‍മരഹിതോ വാസവേശ്വരഃ ॥ 96 ॥

വാചകസ്ഥോ വാസുദേവവന്ദിതോ വകുലപ്രിയഃ ।
വാസനാങ്കിതതാംബൂലപൂരിതാനനപങ്കജഃ ॥ 97 ॥

വചനാഗമനാതീതോ വാമാങ്ഗോ വന്ദിമോഹനഃ ।
വല്ലീമനോഹരഃ സാധുഃ ദേവേന്ദ്രപ്രാണദായകഃ ॥ 98 ॥

ദിഗന്തവല്ലഭാനന്തമദനോജ്ജ്വലരൂപഭൃത് ।
സൌന്ദര്യാര്‍ണവപീയൂഷസ്സര്‍വാവയവസുന്ദരഃ ॥ 99 ॥

ശിശുഃ കൃപാലുഃ കാദംബധരഃ കൌബേരനായകഃ ।
ധര്‍മാധാരസ്സര്‍വധര്‍മസ്വരൂപോ ധര്‍മരക്ഷകഃ ॥ 100 ॥

സര്‍വധര്‍മേശ്വരോ ബന്ധുസ്തീക്ഷ്ണോഽനന്തകലാന്വിതഃ ।
അനന്തവേദസംവേദ്യഃ സ്വാമീ കനകസുപ്രഭഃ ॥ 101 ॥

സര്‍വസാക്ഷീ സര്‍വകലാശ്രവണഃ കരുണാലയഃ ।
വാസവസ്സര്‍വകര്‍താ ച കാമഃ കപിലസംസ്തുതഃ ॥ 102 ॥

കാമദഃ കാലസംഹര്‍താ കാലഃ കാമാരിസംഭവഃ ।
കാമായുധഃ കാമധരോ ശ്രീകൃഷ്ണഃ ശിഖിവാഹനഃ ॥ 103 ॥ 490
കൃപാനിധിഃ കൃപാസിന്ധുഃ ഗിരിരാട് കൃത്തികാപ്രിയഃ ।
കീര്‍തിപ്രദഃ കീര്‍തിധരോ ഗീതനാട്യാദികപ്രിയഃ ॥ 104 ॥

നര്‍ക്കീരസ്തോത്രസന്തുഷ്ടസ്തീര്‍ഥേശഃ കുലവിദ്ഗുഹഃ ।
കൌമാരസ്സര്‍വഗുപ്തശ്ച ക്രൌഞ്ചാസുരവിമര്‍ദനഃ ॥ 105 ॥

ഇന്ദ്രപുണ്യഃ കുലോത്തുങ്ഗ അതിതീക്ഷ്ണായുധോ നടഃ ।
കൂടസ്ഥഃ ശ്രീകരഃ കൂടേശാന്തകാന്തകസംഭവഃ ॥ 106 ॥

വല്ലീഭാഷണസുപ്രീതോ ഗംഭീരോ ഭക്തനായകഃ ।
സര്‍വദേവാലയാന്തസ്ഥോ നിശ്ശോകോ നിരുപദ്രവഃ ॥ 107 ॥ 520
കേദാരോ മദനാധീശോ ലയഘ്നഃ ശ്രവണാന്വിതഃ ।
പദ്മഹസ്തോ ദേവനുതഃ ഭക്താര്‍ഥോ ദ്വാദശായുധഃ ॥ 108 ॥

കൈവല്യോ രജതാദ്രീശോ മഹാരാട് ഗോകര്‍ണാധിപഃ ।
ശൂരമായാംരതരുഭിദ് ഖണ്ഡിതാസുരമണ്ഡലഃ ॥ 109 ॥

ജയദുര്‍ഗാതിസന്തുഷ്ടോ സര്‍വദേവസ്തവാങ്കിതഃ ।
ഹിതഃ കോലാഹലശ്ചിത്രോ നന്ദിതശ്ച വൃഷാപതിഃ ॥ 110 ॥ 540
നിഗമാഗ്ര്യോ മഹാഘോരാസ്ത്രനാഥോ ഗവ്യമോദിനി ।
സര്‍വേശഃ സുഗുണശ്ചണ്ഡോ ദിവ്യകൌസ്തുഭസന്നിഭഃ ॥ 111 ॥

ചണ്ഡപ്രചണ്ഡഃ സമരവിജയീ നിരഹങ്കൃതിഃ ।
സര്‍വസ്വാമീ ചണ്ഡഹര്‍താ ഷഡ്വക്ത്രശ്ശാംഭവഃ സുഖീ ॥ 112 ॥

സാങ്ഗഃ സായുജ്യദഃ സാരഃ സാമഃ സാംരാജ്യദായകഃ ।
സിദ്ധഃ ശിവശ്ചിദ്ഗുണശ്ച ചിന്‍മയശ്ചിത്സ്വരൂപകഃ ॥ 113 ॥

ശൃങ്ഗാരരസസമ്പൂര്‍ണശ്ചിത്തസ്ഥഃ സാമപാരഗഃ ।
ശിവലോകേശ്വരഃ സിദ്ധവരഃ സിദ്ധവരാര്‍ചിതഃ ॥ 114 ॥

സര്‍വജീവസ്വരൂപീ ച ശ്രീദഃ ശ്രീധരവന്ദിതഃ ।
ശുദ്ധഃ ശീതഃ സ്വയഞ്ജ്യോതിഃ സുബ്രഹ്മണ്യഃ ശുഭപ്രദഃ ॥ 115 ॥

ശ്രുതിജ്ഞഃ സുലഭഃ ശൂരഃ ശുദ്ധധീരശ്ച ശൂരഹാ ।
ശൂരാത്മശോധകഃ ശൂരസ്മര്‍താ ച വിഭവപ്രദഃ ॥ 116 ॥

സര്‍വൈശ്വര്യപ്രദഃ സര്‍വജയദോ ബ്രഹ്മസംഭവഃ ।
ജയധീരഃ ശ്രീകരശ്ച സിന്ധുക്ഷേത്രഃ സലക്ഷണഃ/സുലക്ഷണഃ ॥ 117 ॥

അഭക്തകാലോ രക്താഭശേഖരോഽതുലവിക്രമഃ ।
ശൈവാധിപഃ ശൈവമണിഃ ശൈവധന്യശ്ശിവാത്പരഃ ॥ 118 ॥

ചൈതന്യഃ ക്രൌഞ്ചഭേദീ ച ഗിരീശോ നിഗമേശ്വരഃ ।
സ്വര്‍ഗാധിപസ്സുരൂപീ ച സ്വര്‍ഗലോകാദിസൌഖ്യദഃ ॥ 119 ॥

സ്വച്ഛഃ സ്വയംഭൂര്‍ഭൌമാഖ്യസ്സോമധൃത്കുക്കുടധ്വജഃ ।
ജ്യോതിര്‍ഹല്ലകശൈലസ്ഥഃ സോമഃ ശോകഭയാപഹഃ ॥ 120 ॥

ഹിതഃ പശുപതിഃ സൌംയോ നതസൌഭാഗ്യദായകഃ ।
സൌവര്‍ണബീജഃ സൌന്ദര്യോ ദണ്ഡപാണിര്‍ധനപ്രദഃ ॥ 121 ॥

ഏകദേവഃ സര്‍വപിതാ ധനികോ ദ്രാവിഡപ്രിയഃ ।
ചണ്ഡാരിസ്താരകഃ സ്ഥാണുഃ സര്‍വധാന്യപ്രദായകഃ ॥ 122 ॥

മാതൃഭൂതസ്താരകാരിര്‍ദിവ്യമാല്യവിഭൂഷിതഃ ।
ചിത്സഭേശോ ദിശാന്നാഥഃ ധനുര്‍ഹസ്തോ മഹാഭുജഃ ॥ 123 ॥ 640
മഹാഗുണോ മഹാശൌര്യഃ സര്‍വദാരിദ്ര്യനാശകഃ ।
ദീര്‍ഘോ ദിഗംബരസ്തീര്‍ഥഃ സര്‍വതീര്‍ഥഫലപ്രദഃ ॥ 124 ॥

രോഗഘ്നോ ദുഷ്ടഹര്‍താ ച സര്‍വദുഷ്ടഭയങ്കരഃ ।
ആത്മജ്യോതിഃ പവിത്രശ്ച ഹൃദ്ഗതശ്ച സഹായകൃത് ॥ 125 ॥

കാരണസ്ഥൂലസൂക്ഷ്മാന്തോഽമൃതവര്‍ഷീ ചിദംബരഃ ।
പരമാകാശരൂപീ ച പ്രലയാനലസന്നിഭഃ ॥ 126 ॥

ദേവോ ദക്ഷിണകൈലാസവാസീ വല്ലീകരാഞ്ചിതഃ ।
ദൃഢോ ദിവ്യോഽമൃതകരോ ദേവേശോ ദൈവതപ്രഭുഃ ॥ 127 ॥

കദംബമാലാപീയൂഷാപ്ലുതവക്ഷസ്ഥലാന്വിതഃ ।
ദേവസേനാപതിര്‍ദേവധന്യോ ദേവഗിരിസ്ഥിതഃ ॥ 128 ॥

സര്‍വജ്ഞോ ദേശികോ ധൈര്യഃ സുരവൈരികുലാന്തകഃ ।
വടുകാനന്ദനായോദ്യദ്വാദ്യഘോഷാമിതപ്രിയഃ ॥ 129 ॥

പുഷ്യര്‍ക്ഷഃ കുണ്ഡലധരോ നിത്യോ ദോഷവിഭഞ്ജനഃ ।
പ്രാരബ്ധസഞ്ചിതാഗാംയപാതകാദിപ്രഭഞ്ജനഃ ॥ 130 ॥

മഹാജയോ മഹാഭൂതോ വീരബാഹ്വാദിവന്ദിതഃ ।
ചോരാരിഃ സത്ത്വമാര്‍ഗസ്ഥഃ അലക്ഷ്മീമലനാശകഃ ॥ 131 ॥

സ്തുതിമാലാലങ്കൃതാഢ്യോ നന്ദീകേശോ ഹരപ്രിയഃ ।
സര്‍വസൌഖ്യപ്രദാതാ ച നവവീരസമാവൃതഃ ॥ 132 ॥

പരമേശോ മഹാരുദ്രോ മഹാവിഷ്ണുഃ പ്രജാപതിഃ ।
വീണാധരമുനിസ്തുത്യശ്ചതുര്‍വര്‍ഗഫലപ്രദഃ ॥ 133 ॥

നിര്‍ഗുണശ്ച നിരാലംബോ നിര്‍മലോ വിഷ്ണുവല്ലഭഃ ।
നിരാമയോ നിത്യശുദ്ധോ നിത്യമങ്ഗലവിഗ്രഹഃ ॥ 134 ॥

ശിഖണ്ഡീ നീപബാഹുശ്ച നീതിര്‍നീരാജനദ്യുതിഃ ।
നിഷ്കോപശ്ച മഹോദ്യാനഃ സൂക്ഷ്മോ മേര്‍വാദിമന്ദിരഃ ॥ 135 ॥

സൂക്ഷ്മാതിസൂക്ഷ്മോ ഭാലാക്ഷോ മഹാന്‍ സര്‍വോപദേശകഃ ।
സര്‍വവേഷകലാതീത ഉപവീതീ ശതക്രതുഃ ॥ 136 ॥ 720
വേദാഗമപുരാണജ്ഞോ നൂപുരാങ്ഘ്രിസരോരൂഹഃ ।
ഹൃത്പൂര്‍ണഃ പഞ്ചഭൂതസ്ഥോ കൃപാമാര്‍ഗോഽംബുജാശ്രയഃ ॥ 137 ॥

സന്നിധിഃ പ്രീതചിത്തോഽഥ നിഷ്പ്രീതിശ്ചാത്മസംസ്ഥിതഃ ।
ഔപംയരഹിതഃ പ്രീതചിത്തഗോ നൈമിശാശ്രയഃ ॥ 138 ॥

നൈമിശാരണ്യനിവസന്‍മുനീന്ദ്രനികരസ്തുതഃ ।
ഘണ്ടാരവപ്രീതമനാഃ ദയാചിത്തോ സതാങ്ഗതിഃ ॥ 139 ॥ 740
സര്‍വാപദാന്നിഹന്താ ച സദ്യോഽഭീഷ്ടവരപ്രദഃ ।
സര്‍വജീവാന്തരജ്യോതിശ്ഛന്ദസ്സാരോ മഹൌഷധിഃ ॥ 140 ॥

പഞ്ചാക്ഷരപരഞ്ജ്യോതിഃ സൂക്ഷ്മപഞ്ചേന്ദ്രിയദ്യുതിഃ ।
ജ്ഞാനചക്ഷുര്‍ഗതജ്യോതിഃ സൌങ്കാരപരമദ്യുതിഃ ॥ 141 ॥

പരശ്ച ഫലശൈലസ്ഥഃ ബാലരൂപഃ പരാങ്ഗകഃ ।
പരമേഷ്ഠീ പരന്ധാമ പാപനാശീ പരാത്പരഃ ॥ 142 ॥

ഗോക്ഷീരധവലപ്രഖ്യഃ പാര്‍വതീപ്രിയനന്ദനഃ ।
കടാക്ഷകരുണാസിന്ധുര്യമവൃക്ഷകുഠാരികഃ ॥ 143 ॥

പ്രഭുഃ കപര്‍ദീ ബ്രഹ്മേശഃ ബ്രഹ്മവിദ് പിങ്ഗലപ്രഭഃ ।
സ്വാധിഷ്ഠാനപുരാധീശഃ സര്‍വവ്യാധിവിനാശകഃ ॥ 144 ॥

വൈഭവഃ കനകാഭാസഃ ഭീഷണോ നിഗമാസനഃ ।
ഭീതിഘ്നസ്സര്‍വദേവേഡ്യഃ പുണ്യസ്സത്ത്വഗുണാലയഃ ॥ 145 ॥

പുണ്യാധിപഃ പുഷ്കരാക്ഷഃ പുണ്ഡരീകപുരാശ്രയഃ ।
പുരാണഃ പുങ്ഗവഃ പൂര്‍ണഃ ഭൂധരോ ഭൂതിധാരകഃ ॥ 146 ॥ 780
പ്രാചീനഃ പുഷ്പസദ്ഗന്ധഃ രക്തപുഷ്പപ്രിയങ്കരഃ ।
വൃദ്ധോ മഹാമതികരഃ മഹോല്ലാസോ മഹാഗുണഃ ॥ 147 ॥

മോക്ഷദായീ വൃഷാങ്കസ്ഥഃ യജമാനസ്വരൂപഭൃത് ।
അഭേദ്യോ മൌനരൂപീ ച ബ്രഹ്മാനന്ദോ മഹോദരഃ ॥ 148 ॥

ഭൂതപ്രേതപിശാചഘ്നഃ ശിഖീ സാഹസ്രനാമകഃ ।
കിരാതതനയാപാണിപദ്മഗ്രഹണലോലുപഃ ॥ 149 ॥

നീലോത്പലധരോ നാഗകങ്കണഃ സ്വര്‍ണപങ്കജഃ ।
സുവര്‍ണപങ്കജാരൂഢഃ സുവര്‍ണമണിഭൂഷണഃ ॥ 150 ॥

സുവര്‍ണശൈലശൃങ്ഗസ്ഥഃ സുവര്‍ണാഗദശോഭിതഃ ।
കാലജ്ഞാനീ മഹാജ്ഞാനീ അമരാചലനായകഃ ॥ 151 ॥

ലയസംഭവനിര്‍മുക്തഃ കമലോദ്ഭവദണ്ഡകഃ ।
സപ്താബ്ധിശോഷകൃദഷ്ടകുലാചലവിഭേദകഃ ॥ 152 ॥

മന്ത്രബീജോ വരാബീജോ മന്ത്രാത്മാ മന്ത്രനായകഃ ।
മന്ത്രാലയോ മയൂരസ്ഥോ മയൂരാചലനായകഃ ॥ 153 ॥ 820
മായാധരോ മഹാമന്ത്രോ മഹാദേവോ മഹാബുധഃ ।
മായാപരോ മഹാമായീ മഹാസേനോ മഹാപ്രഭുഃ ॥ 154 ॥

അഗ്രബുദ്ധിരഗ്രഗണ്യോ മിഥ്യാവാദികുലാന്തകഃ ।
മുക്തിഗ്രഹഃ കല്‍മഷഘ്നഃ സര്‍വദേവജരാപഹഃ ॥ 155 ॥

സര്‍വദേവാങ്കുരോ മുക്ത അതിബാലോ മുനീശ്വരഃ ।
ദിഗംബരോ ഭക്തിനിധിഃ സര്‍വദേവാഗ്രഗണ്യകഃ ॥ 156 ॥

അച്യുതഃ സര്‍വസമ്പൂര്‍ണോ മഹാവിഷ്ണുസുസംസ്തുതഃ ।
മൂര്‍തിര്‍ബ്രഹ്മാണ്ഡകൂടസ്ഥോ മൂലഭൂതസ്ത്രിമൂര്‍തിഭൃത് ॥ 157 ॥

നാമപാരായണപരഭക്താഭീഷ്ടപ്രദായകഃ ।
ചിദ്രൂപഃ ഷട്ക്രമാനന്ദോ മഹാസാരസ്വതപ്രദഃ ॥ 158 ॥

ജ്യോതിര്‍മയോ ഗിരിശയഃ നവദുര്‍ഗാഭിവന്ദിതഃ ।
മുകുടാങ്ഗദകേയൂരകാഞ്ചീകിങ്കിണിഭൂഷിതഃ ॥ 159 ॥

നാരായണവിരിഞ്ച്യാദിദേവാഭീതിപ്രദായകഃ ।
മേഷാരൂഢഃ പഞ്ചവര്‍ണഃ സര്‍വവാദ്യപ്രിയങ്കരഃ ॥ 160 ॥

മൌനേശ്വരോ മോക്ഷനാഥഃ ദ്വാദശാന്തഃപുരേശ്വരഃ ।
ദേവാവൃതോ ദീനബന്ധുര്‍വല്ലീലീലാമനോഹരഃ ॥ 161 ॥

വന്ദാരുമഹദൈശ്വര്യദായകോ വന്ദനപ്രിയഃ ।
വകാരാച്ഛത്രുസംഹര്‍താ വകാരാച്ഛത്രുപീഡകഃ ॥ 162 ॥

വകാരാച്ഛത്രുവാക്സ്തംഭോ വകാരാത്കലിനാശകഃ ।
വകാരാച്ഛത്രുസംഹാരീ സകാരാച്ഛത്രുവഞ്ചകഃ ॥ 163 ॥

വകാരാദ്ഭൂതപൈശാചപ്രേതാദിഭയമോചകഃ ।
വകാരാദ്ഗ്രഹദോഷഘ്നോ വകാരാച്ചോരനാശനഃ ॥ 164 ॥

വകാരാത്സിംഹസര്‍പാശ്വവ്യാഘ്രാദിഭയമോചകഃ ।
വകാരാന്നിന്ദകശ്രോത്രനേത്രവാക്സ്തംഭനോദ്യതഃ ॥ 165 ॥

വകാരാന്‍മൃത്യുസംഹര്‍താ വകാരകുലിശായുധഃ ।
വകാരാര്‍ണമഹാരുദ്രോ വകാരാര്‍ണമഹാസികഃ ॥ 166 ॥

വകാരാദ്വൈരിനരരാട്ചോരചിത്താദിവിഭ്രമഃ ।
വചസ്യോ വടുകോ വഹ്നിര്‍വരുണോ വാചകോ വസുഃ ॥ 167 ॥ 890
വശ്യോ വസുപ്രദോ ദാതാ വാമനോ വചനാത്പരഃ ।
വാഗീശോ വാമനയനോ വാമഃ സാമപരായണഃ ॥ 168 ॥

വാമക്രമാര്‍ചനപ്രീതോ വിശാഖോ വിമലോ വിധുഃ ।
വിദ്രുമാഭോ ധനോ ബീജോഽനന്തസൌദാമിനീപ്രഭഃ ॥ 169 ॥

നിരന്തരോ മന്ദിരശ്ച നവവീരനുതാങ്ഘ്രികഃ ।
വീരോ ഭീമഃ കിരാതശ്ച സദാഭക്തമനോഹരഃ ॥ 170 ॥

സര്‍വാലയോ രഥാരൂഢ അനന്തപ്രലയാധിപഃ ।
നാമരൂപഗുണക്ഷേത്രഭേദാവസ്ഥാവിവര്‍ജിതഃ ॥ 171 ॥

സര്‍വപുണ്യാധ്വരഫലഃ സര്‍വകര്‍മഫലപ്രദഃ ।
സര്‍വാഗമപുരാണാദിപാഠകൃത്ഫലദായകഃ ॥ 172 ॥

സര്‍വസമ്പത്പ്രദഃ സത്യോ രാജഭോഗസുഖപ്രദഃ ।
ഏകഃ പ്രഭുഃ സഭാനാഥോ നിഷ്കലോഽനന്തവല്ലഭഃ ॥ 173 ॥

ഓങ്കാരസിന്ധുനാദാഗ്രനടനാനന്ദവൈഭവഃ ।
ഷഡക്ഷരജപോദ്യുക്തപ്രാരബ്ധാദിപ്രഭേദകഃ ॥ 174 ॥

അനന്തഭുവനാധീശ ആദിമധ്യാന്തവര്‍ജിതഃ ।
ഇന്ദ്രാണീമുഖമാങ്ഗല്യരക്ഷകശ്ചേപ്സിതാര്‍ഥദഃ ॥ 175 ॥

ഉദ്യത്കോടിരവിപ്രഖ്യ ഊരുദണ്ഡകരദ്വയഃ ।
രുദ്രകോടിസമാകീര്‍ണലതാമണ്ഡപമധ്യഗഃ ॥ 176 ॥

ഏലാദിവാസനാപ്രീത ഐരാവതഗജസ്ഥിതഃ ।
ഓങ്കാരചിത്സഭാനാഥ ഔദാര്യഗുണദായകഃ ॥ 177 ॥

അംബികാഹൃദയാനന്ദ അച്യുതേശവിധിസ്തുതഃ ।
കരുണാരസനിഷ്യന്ദസമ്പൂര്‍ണദ്വാദശേക്ഷണഃ ॥ 178 ॥

ഖാദിപൃധ്വ്യന്തഭൂതാത്മാ ഗണ്ഡമണ്ഡലശോഭിതഃ ।
ഘടസംഭവസുപ്രീതഃ സുന്ദരശ്ചന്ദ്രഭൂഷണഃ ॥ 179 ॥

ഛത്രവര്യധരോ ജംഭഭേത്തൃസര്‍വേഷ്ടദായകഃ ।
ഝലജ്ഝലിതഝങ്കാരകാലീകങ്കണഭൂഷിതഃ ॥ 180 ॥

ജ്ഞാനസാഗരപൂര്‍ണേന്ദു ടങ്കശൂലാദിധാരകഃ ।
ഠകാരമധ്യഗോ ഡംഭഗംഭീരഗുണസംഭ്രമഃ ॥ 181 ॥ 960
ഢക്കാശൂലധരാനേകവടുകാദിമസേവിതഃ ।
ണകാരമൂലനിലയസ്താടങ്കാഭരണോജ്ജ്വലഃ ॥ 182 ॥

സ്ഥാണുര്‍ദയാലുര്‍ധനദോ നവവീരാദിസംവൃതഃ ।
പാപാചലമഹാവജ്രോ ഫണിഭുഗ്വാഹനസ്ഥിതഃ ॥ 183 ॥

ബലിപ്രിയോ ഭയാര്‍തിഘ്നോ വരഷട്ചക്രമധ്യഗഃ ।
യക്ഷാധിപേശോ രാജീവലോചനോ ലക്ഷണോജ്ജ്വലഃ ॥ 184 ॥

വല്‍മീകേശോ ശരവണഭവസ്തഥാ ഷണ്‍മുഖസുന്ദരഃ ।
സമസ്തജഗദാധാരോ ഹസ്തദ്വാദശപങ്കജഃ ॥ 185 ॥

ലകാരതത്ത്വരൂപീ ച ക്ഷമാസമ്പൂര്‍ണവാരിധിഃ ।
ജ്ഞാനശക്തിധരഃ സ്കന്ദഃ അഗ്നിഭൂര്‍ബാഹുലേയകഃ ॥ 186 ॥

കുമാരഃ ഷണ്‍മുഖശ്ചൈവ കൃത്തികാസുത ഏവ ച ।
ശക്ത്യായുധധരഃ ശരസംഭവഃ ശരവണോദ്ഭവഃ ॥ 187 ॥

ഗാങ്ഗേയസ്താരകാരിശ്ച ദേവസേനാപതിര്‍ഗുഹഃ ।
ബ്രഹ്മചാരീ ശിവജ്യോതിഃ ക്രൌഞ്ചധാരീ ശിഖിസ്ഥിതഃ ॥ 188 ॥ 1000
വിദ്യാപ്രദോ വിജയദോ ബലദഃ സര്‍വരക്ഷകഃ ।
സ്വാശ്രിതശ്രീകരഃ സ്വര്‍ണവര്‍ണാങ്ഗഃ സൌഖ്യദായകഃ ॥ 189 ॥

ഭവസ്യദേവസ്യസുതഃ സര്‍വസ്യദേവസ്യസുതഃ ।
ഈശാനസ്യദേവസ്യസുതഃ പശുപതേര്‍ദേവസ്യസുതഃ ॥ 190 ॥

രുദ്രസ്യദേവസ്യസുതഃ ഉഗ്രസ്യദേവസ്യസുതഃ ।
ഭീമസ്യദേവസ്യസുതഃ മഹതോദേവസ്യസുതഃ ॥ 191 ॥

ശ്രീവല്ലീദേവസേനസമേതശ്രീകുമാരസുബ്രഹ്മണ്യമൂര്‍തയേ നമഃ । 1016

॥ ഇതി ശ്രീകുമാരസുബ്രഹ്മണ്യമൂര്‍തിസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

॥ ഓം നമോഭഗവതേസുബ്രഹ്മണ്യായ ॥

Also Read 1000 Names of Muthukumara Subrahmanya Murthy:

1000 Names of Sri Muthu Kumara Subrahmanya Murti | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Muthu Kumara Subrahmanya Murti | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top