Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Muthu Kumara Subrahmanya Murti | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Shri Muthukkumarasubrahmanyamurti Sahasranama Stotram Lyrics in English:

॥ srimuttukkumarasubrahmanyamurtisahasranamastotram ॥

srivaidyesvaramandirasthita (kumbhaghonanagarasya nikatavarti (tamil nadu)
vaittisvaran kovil) muttukkumaran subrahmanyamurtisahasranamastotram
Sahasranama is on Lord Subrahmanya at Vaitheeswaran Koil.

॥dhyanam ॥

sadvaktram sikhivahanam trinayanam vallisasenapatim
vajram saktimasim trisulamabhayam khetam dhanuscakrakam ।
pasam kukkutamankusam ca varadam dorbhirdadhanam sivam
subrahmanyamupasmahe pranamatam bhitipranasodyatam ॥

gangeyam vahnibijam saravanajanitam jnanasaktim kumaram
brahmanam skandadevam guhamacalabhidam raudratejahsvarupam ।
senanyam tarakaghnam gajamukhasahitam kartikeyam sadasyam
subrahmanyam mayuradhvajasahitamajam devadevam namami ॥

॥Om sriganesaya namah ॥

atha srimuttukkumarasubrahmanyamurtisahasranamastotram ।

anantascamalo’nadiramaro’nantasadgunah ।
acyutascanagho’nantasvarupo niskaladyutih ॥ 1 ॥

anantaphalado’khandarupo’nantodaro’tulah ।
anukulyo’nantasaukhyah sundarascamaradhipah ॥ 2 ॥ 10
sanmatrnandanah svarnabhusanah sanmukho’mrtah ।
harasunuh pita castadasarnascadidesikah ॥ 3 ॥

agajakucapiyusabhokta”khandalartahrt ।
anekasurasamhari tarakabrahmadesikah ॥ 4 ॥

saccidanandarupi ca vidhindrasuravanditah ।
kumarah sankarasutah harakeyurabhusitah ॥ 5 ॥

satkiritadharo brahma adharasca paratparah ।
adityasomabhaumadigrahadosavibhanjanah ॥ 6 ॥

sriman sivagirisasca bhaktasamstutavaibhavah ।
agastyamunisamboddha amarartiprabhanjanah ॥ 7 ॥

mukundabhagineyasca dvisannetro dvisadbhujah ।
candrarkakotisadrsah sacimangalyaraksakah ॥ 8 ॥

himacalasutasunuh sarvajivasukhapradah ।
atmajyotissaktipanirbhaktasamraksanodyatah ॥ 9 ॥

caturvarnyestaphaladah valliso duhkhanasakah ।
sarvamoksapradah punyadrsyo bhaktadayanidhih ॥ 10 ॥

kotikandarpalavanya icchajnanakriyanvitah ।
haribrahmendramaulyagrachannapadambujadvayah ॥ 11 ॥

vallibhasanasuprito divyangavanamalikah ।
istarthadayako balah balacandrakaladharah ॥ 12 ॥

sistahrtpadmanilayo dustacorakulantakah ।
kotikotimahasiddhamunivanditapadukah ॥ 13 ॥ 70
isascesadhipascesadesikascesvaratmajah ।
isanadimadhyantabrahmapranavasanmukhah ॥ 14 ॥

isagro layabhitighnah vighnarajasahodarah ।
indravarunakauberavirincyadisukhapradah ॥ 15 ॥

isakailasanilaya isasamstutavaibhavah ।
kalpavrksadikaudaryassarvavedagravasabhuh ॥ 16 ॥

sarvasiddhipradah sarvasukhadah kirtiman vibhuh ।
indiraramanapritah mrtyubhityadinasakah ॥ 17 ॥

sarvasatrukularanyajvalakuladavanalah ।
animadyastasiddhiso vidhivisnvisvaradhipah ॥ 18 ॥

sadadharambujagatasarvadevasvarupakah ।
srinipakusumaprita itibadhavinasakah ॥ 19 ॥

sarvapunyasvarupi ca datṝnam phaladayakah ।
devendrakalpako gaurisuto hrtkamalalayah ॥ 20 ॥

tarakapranaharana ugrasaktyayudhadhipah ।
sarvatmanayakah kumbhasambhutapriyabodhakah ॥ 21 ॥ 100
candrakotiprabhollasi humphatkarotsukastatha ।
devesvaro nagabhusa udyadbhaskarakundalah ॥ 22 ॥

uddandadhiro gambhirah krpasagaralocanah ।
ekakaloditanekakotibalaraviprabhah ॥ 23 ॥

jayantadisuranekakaragrhavimocakah ।
rudradhipa ugrabalo raktambujapadadvayah ॥ 24 ॥

virincikesavendradisarvadevabhayapradah ।
vallindratanayadaksavamalankrtasundarah ॥ 25 ॥

natakumbhodbhavanekabhaktasanghapriyankarah ।
satyacalasthitah sambhuvijnanasukhabodhakah ॥ 26 ॥

gaurisankaramadhyastho devasanghamrtapradah ।
umamahesanayanapadmakararaviprabhah ॥ 27 ॥ var divakarah
ranarangaramaproktajayasravanakautukah ।
ahankrtamanoduro daityatuladhananjayakh ॥ 28 ॥

bhaktacittamrtambodhih maunanantasukhapradah ।
anekaksetranilayo vacikamrtadayakah ॥ 29 ॥

paradristho’rnavaksetranilayo devapujitah ।
anekasailanilayo phalabhudharanayakah ॥ 30 ॥

sivacalanivasi ca sivaksetradhinayakah ।
manasikapuradhisah srisailalayasamsthitah ॥ 31 ॥

muladharambujagato svadhisthananiketanah ।
manipurakapadmastha anahatasumasthitah ॥ 32 ॥

visuddhikamalarudha ajnacakrantarasthitah ।
paramakasarupi ca nadabrahmamayakrtih ॥ 33 ॥

mahasaktirmahonathah sarvalokatmavigrahah ।
mahavallipriyassarvarupi sarvantarasthitah ॥ 34 ॥

sivarthah sarvasanjivi samastabhuvanesvarah ।
sarvasamraksakassarvasamharakaratandavah ॥ 35 ॥

caturmukhasirodesamustitadanavikramah ।
brahmopadesta brahmadisuralokasukhapradah ॥ 36 ॥

yajnadivyahavirbhokta varadassarvapalakah ।
dinasamraksako’vyajakarunapuravaridhih ॥ 37 ॥

sarvalaksanasampannassaccidanandavigrahah ।
brahmanandabdhisitamsuh karunapurnalocanah ॥ 38 ॥

ekaksaramayascaiva ekaksarapararthadah ।
ekaksaraparanjyotirekantamatibodhakah ॥ 39 ॥

ekarthadayakascaikaparascaikamranayakah ।
ekantamaunaphalado vallimohanatatparah ॥ 40 ॥ 180
saptarsivanditapado brahmatito munistutah ।
vallidarsanasantusto bhaktabhistavarapradah ॥ 41 ॥

umasankaramadhyastho mahavrsabhasamsthitah ।
sampurnassarvalokatma nipamalyavibhusitah ॥ 42 ॥ 190
kalmasaghno girisayah papaghno dinaraksakah ।
sarvabharanabhusanko vajrasaktyadidharakah ॥ 43 ॥

pancaksarasthah pancasyah kanthiravamukhantakah ।
pancabhutatmabhrtpancabhutesah sacivanditah ॥ 44 ॥

pancavarnah pancabanakarah pancataruprabhuh ।
ainkararupah klinkarah sauhkarakarunanidhih ॥ 45 ॥

akaradiksakarantamayascairavatarcitah ।
airavatagajarudhassarvabhaktapriyankarah ॥ 46 ॥

airavatatmajavallinayikapranavallabhah ।
catussastikalanatho dvatrimsallaksanojjvalah ॥ 47 ॥

madanatitasaundaryah pasandajanaduragah ।
pancendriyaprerakasca pancakrtyadidayakah ॥ 48 ॥ 220
pancakrtyesvarah pancamurtaye pancamrtapriyah ।
ekarthascaiva nirnasah pranavarthada eva ca ॥ 49 ॥

sarvajyotiprakasi ca rahahkelikutuhalah ।
divyajyotirvedamayah vedamulo’rthasangrahah ॥ 50 ॥

ekanekasvarupi ca ravyadidyutidayakah ।
airavatadhipasutanayananandasundarah ॥ 51 ॥

cidakarah paranjyotih layotpattivivarjitah ।
sarvasatruharo mesavararudho vinayakah ॥ 52 ॥

ekatapatrasamrajyadayakah sumukhanujah ।
mrgiparasucapasisaktyadyayudhabhrtkarah ॥ 53 ॥

saratkalaghananikamahodaradvisatkarah ।
srivallivamaparsvastho ravyadigrahadosabhid ॥ 54 ॥

padakinkinikanadadaityavibhramadayakah ।
onkarajyotironkaravacakatitavaibhavah ॥ 55 ॥

onkaracitsabhasamstha onkaradbhutamandirah ।
onkaramanusandata onkaragirisamsthitah ॥ 56 ॥

onkaranadasravana onkaratitavigrahah ।
onkaranadantagatah onnityadisadaksarah ॥ 57 ॥

onkarapithakantastha onkaramukutagragah ।
onkaramulasambhuta onkaradyantamadhyagah ॥ 58 ॥

onkaramulabijartha onkaraparasaktiman ।
onkarabinduronkaracitta onkaracitpurah ॥ 59 ॥ 270
onkaraphalasatsara onkarajnanakovidah ।
onkarasaccidananda onkaraparamatmakah ॥ 60 ॥

onkarasambhutasaptakotimantradhinayakah ।
onkarapranavakara akaradikalatmakah ॥ 61 ॥ 280
sadaksaro dvadasarnah pranavagrarnasamyutah ।
mahesastutisantusto sivasaktyaksaranvitah ॥ 62 ॥

paraksarakalopeto sivabijakalasrayah ।
aunkaranadakaruna audasinajanantakah ॥ 63 ॥

audumbarasvatthanipabilvadisamidahutah ।
dustakruddhamanoduro sistasanghasamasritah ॥ 64 ॥

akaradyaksaraprana akaradyaksararthakah ।
udarasadgunopeto bhaktaisvaryapradayakah ॥ 65 ॥

akaradiksakarantakalakalpitavigrahah ।
srikumbhasambhavadinam sarvajnanopadesakrt ॥ 66 ॥

sadarnamantrasmaranabhaktabhistapradayakah ।
skandamurtisca gangeyo kalikalmasanasanah ॥ 67 ॥

bhaktasannihito’ksobhyo sankhapanimukhastutah ।
omsrimhrimsaumsaravanabhavah sankarananda eva ca ॥ 68 ॥

satalaksendusankasah santah sasidharatmajah ।
satrunasakarassambhuh sacipativarapradah ॥ 69 ॥

saktiman saktihastasca santasarvaprakasakah ।
sarabhah sankhacakradidharah sankarabodhakah ॥ 70 ॥

krttikatanayah krsno sankhapadmanidhipradah ।
saktivajradisampannadvisatkarasaroruhah ॥ 71 ॥

sankukarnamahakarnaghantakarnadivanditah ।
muladidvadasantasthapadmamadhyaniketanah ॥ 72 ॥

sadgunah sankarah saksi sadanandah sadasivah ।
jnanesvarah srstikarta sarvavasyapradayakah ॥ 73 ॥

vicitravesah samaravijayayudhadharakah ।
krauncasuraripuh sankhapatih sarvaganesvarah ॥ 74 ॥

nakaraturyamantrarno nakararnasvarupakah ।
nakaramulamantragro nakararavasamsthitah ॥ 75 ॥

nakarasikhararudho nakaraksaramadhyagah ।
nadvitiyo natritiyah nacaturtho napancamah ॥ 76 ॥

nasasthavarno narnadimantrasadbhedabhasurah ।
nakarapithanilayo nalinodbhavasiksakah ॥ 77 ॥

nadantakutasthascaiva naradapriya eva ca ।
nagasanaratharudho nandatma nagabhusanah ॥ 78 ॥

nagacalapatirnago navatattvo natapriyah ।
navagrahadidosaghno nakarastambhaniskriyah ॥ 79 ॥

nakarakso nakaresah nakaravrsavahanah ।
tattvaboddha daivamanih dhanadhanyadidayakah ॥ 80 ॥

vallipatih suddhantarastattvatito haripriyah ।
tatparah kamalarudho sadananasaroruhah ॥ 81 ॥

bhagavan bhayahanta ca bhargo bhayavimocakah ।
bhanukopadidaityaghno bhadro bhagirathisutah ॥ 82 ॥

bhavacalamahavajro bhavaranyadavanalah ।
bhavatapasudhavrstirbhavarogamahausadhah ॥ 83 ॥

bhanucandragninayano bhavanatitavigrahah ।
bhaktacittambujarudho bharatoktakriyapriyah ॥ 84 ॥

bhaktadevo bhayartighno bhakaroccatanakriyah ।
bharatisamukundadivanmano’titavaibhavah ॥ 85 ॥

vicitrapaksasvarudho bhujangeso dayanidhih ।
isaphalaksisambhuto virah satsamayadhipah ॥ 86 ॥

mahavrato mahadevo bhutesah sivavallabhah ।
mahamayi yajnabhokta mantrastho yaksaratpriyah ॥ 87 ॥

sarvasrestho mahamrtyurupasuravinasakah ।
ragabjamalikabhuso ragi ragambarapriyah ॥ 88 ॥

ragadvesadidosaghno ragaratnavibhusanah ।
ravanastutisantusto ratinayakavanditah ॥ 89 ॥

rambhadinatyasuprito rajivadalalocanah ।
ravacapadharo raksovrndatulahutasanah ॥ 90 ॥

ravicandradisampujyo ratharohakutuhalah ।
ravakancivaradharo ravayuktanghribhusanah ॥ 91 ॥

ravyudbhavasamanekaharakeyurabhusitah ।
ravikotisamanabho ratnahatakadayakah ॥ 92 ॥

sikhindrascoragakarah nisadinavivarjitah ।
ramavanyadisampujyo laksavirabhatastutah ॥ 93 ॥

virabhutaganastutyo sriramascaruno ravih ।
varado vajrahastasca vamadevadivanditah ॥ 94 ॥

valaritanayanatho varadabhayasatkarah ।
vallisvaripatirvagmi vallikalyanasundarah ॥ 95 ॥

valarimukhyavibudhavrndaduhkhavimocakah ।
vatarogaharo varmarahito vasavesvarah ॥ 96 ॥

vacakastho vasudevavandito vakulapriyah ।
vasanankitatambulapuritananapankajah ॥ 97 ॥

vacanagamanatito vamango vandimohanah ।
vallimanoharah sadhuh devendrapranadayakah ॥ 98 ॥

digantavallabhanantamadanojjvalarupabhrt ।
saundaryarnavapiyusassarvavayavasundarah ॥ 99 ॥

sisuh krpaluh kadambadharah kauberanayakah ।
dharmadharassarvadharmasvarupo dharmaraksakah ॥ 100 ॥

sarvadharmesvaro bandhustiksno’nantakalanvitah ।
anantavedasamvedyah svami kanakasuprabhah ॥ 101 ॥

sarvasaksi sarvakalasravanah karunalayah ।
vasavassarvakarta ca kamah kapilasamstutah ॥ 102 ॥

kamadah kalasamharta kalah kamarisambhavah ।
kamayudhah kamadharo srikrsnah sikhivahanah ॥ 103 ॥ 490
krpanidhih krpasindhuh girirat krttikapriyah ।
kirtipradah kirtidharo gitanatyadikapriyah ॥ 104 ॥

narkkirastotrasantustastirthesah kulavidguhah ।
kaumarassarvaguptasca krauncasuravimardanah ॥ 105 ॥

indrapunyah kulottunga atitiksnayudho natah ।
kutasthah srikarah kutesantakantakasambhavah ॥ 106 ॥

vallibhasanasuprito gambhiro bhaktanayakah ।
sarvadevalayantastho nissoko nirupadravah ॥ 107 ॥ 520
kedaro madanadhiso layaghnah sravananvitah ।
padmahasto devanutah bhaktartho dvadasayudhah ॥ 108 ॥

kaivalyo rajatadriso maharat gokarnadhipah ।
suramayamratarubhid khanditasuramandalah ॥ 109 ॥

jayadurgatisantusto sarvadevastavankitah ।
hitah kolahalascitro nanditasca vrsapatih ॥ 110 ॥ 540
nigamagryo mahaghorastranatho gavyamodini ।
sarvesah sugunascando divyakaustubhasannibhah ॥ 111 ॥

candapracandah samaravijayi nirahankrtih ।
sarvasvami candaharta sadvaktrassambhavah sukhi ॥ 112 ॥

sangah sayujyadah sarah samah samrajyadayakah ।
siddhah sivascidgunasca cinmayascitsvarupakah ॥ 113 ॥

srngararasasampurnascittasthah samaparagah ।
sivalokesvarah siddhavarah siddhavararcitah ॥ 114 ॥

sarvajivasvarupi ca sridah sridharavanditah ।
suddhah sitah svayanjyotih subrahmanyah subhapradah ॥ 115 ॥

srutijnah sulabhah surah suddhadhirasca suraha ।
suratmasodhakah surasmarta ca vibhavapradah ॥ 116 ॥

sarvaisvaryapradah sarvajayado brahmasambhavah ।
jayadhirah srikarasca sindhuksetrah salaksanah/sulaksanah ॥ 117 ॥

abhaktakalo raktabhasekharo’tulavikramah ।
saivadhipah saivamanih saivadhanyassivatparah ॥ 118 ॥

caitanyah krauncabhedi ca giriso nigamesvarah ।
svargadhipassurupi ca svargalokadisaukhyadah ॥ 119 ॥

svacchah svayambhurbhaumakhyassomadhrtkukkutadhvajah ।
jyotirhallakasailasthah somah sokabhayapahah ॥ 120 ॥

hitah pasupatih saumyo natasaubhagyadayakah ।
sauvarnabijah saundaryo dandapanirdhanapradah ॥ 121 ॥

ekadevah sarvapita dhaniko dravidapriyah ।
candaristarakah sthanuh sarvadhanyapradayakah ॥ 122 ॥

matrbhutastarakarirdivyamalyavibhusitah ।
citsabheso disannathah dhanurhasto mahabhujah ॥ 123 ॥ 640
mahaguno mahasauryah sarvadaridryanasakah ।
dirgho digambarastirthah sarvatirthaphalapradah ॥ 124 ॥

rogaghno dustaharta ca sarvadustabhayankarah ।
atmajyotih pavitrasca hrdgatasca sahayakrt ॥ 125 ॥

karanasthulasuksmanto’mrtavarsi cidambarah ।
paramakasarupi ca pralayanalasannibhah ॥ 126 ॥

devo daksinakailasavasi vallikarancitah ।
drdho divyo’mrtakaro deveso daivataprabhuh ॥ 127 ॥

kadambamalapiyusaplutavaksasthalanvitah ।
devasenapatirdevadhanyo devagiristhitah ॥ 128 ॥

sarvajno desiko dhairyah suravairikulantakah ।
vatukanandanayodyadvadyaghosamitapriyah ॥ 129 ॥

pusyarksah kundaladharo nityo dosavibhanjanah ।
prarabdhasancitagamyapatakadiprabhanjanah ॥ 130 ॥

mahajayo mahabhuto virabahvadivanditah ।
corarih sattvamargasthah alaksmimalanasakah ॥ 131 ॥

stutimalalankrtadhyo nandikeso harapriyah ।
sarvasaukhyapradata ca navavirasamavrtah ॥ 132 ॥

parameso maharudro mahavisnuh prajapatih ।
vinadharamunistutyascaturvargaphalapradah ॥ 133 ॥

nirgunasca niralambo nirmalo visnuvallabhah ।
niramayo nityasuddho nityamangalavigrahah ॥ 134 ॥

sikhandi nipabahusca nitirnirajanadyutih ।
niskopasca mahodyanah suksmo mervadimandirah ॥ 135 ॥

suksmatisuksmo bhalakso mahan sarvopadesakah ।
sarvavesakalatita upaviti satakratuh ॥ 136 ॥ 720
vedagamapuranajno nupuranghrisaroruhah ।
hrtpurnah pancabhutastho krpamargo’mbujasrayah ॥ 137 ॥

sannidhih pritacitto’tha nispritiscatmasamsthitah ।
aupamyarahitah pritacittago naimisasrayah ॥ 138 ॥

naimisaranyanivasanmunindranikarastutah ।
ghantaravapritamanah dayacitto satangatih ॥ 139 ॥ 740
sarvapadannihanta ca sadyo’bhistavarapradah ।
sarvajivantarajyotischandassaro mahausadhih ॥ 140 ॥

pancaksaraparanjyotih suksmapancendriyadyutih ।
jnanacaksurgatajyotih saunkaraparamadyutih ॥ 141 ॥

parasca phalasailasthah balarupah parangakah ।
paramesthi parandhama papanasi paratparah ॥ 142 ॥

goksiradhavalaprakhyah parvatipriyanandanah ।
kataksakarunasindhuryamavrksakutharikah ॥ 143 ॥

prabhuh kapardi brahmesah brahmavid pingalaprabhah ।
svadhisthanapuradhisah sarvavyadhivinasakah ॥ 144 ॥

vaibhavah kanakabhasah bhisano nigamasanah ।
bhitighnassarvadevedyah punyassattvagunalayah ॥ 145 ॥

punyadhipah puskaraksah pundarikapurasrayah ।
puranah pungavah purnah bhudharo bhutidharakah ॥ 146 ॥ 780
pracinah puspasadgandhah raktapuspapriyankarah ।
vrddho mahamatikarah mahollaso mahagunah ॥ 147 ॥

moksadayi vrsankasthah yajamanasvarupabhrt ।
abhedyo maunarupi ca brahmanando mahodarah ॥ 148 ॥

bhutapretapisacaghnah sikhi sahasranamakah ।
kiratatanayapanipadmagrahanalolupah ॥ 149 ॥

nilotpaladharo nagakankanah svarnapankajah ।
suvarnapankajarudhah suvarnamanibhusanah ॥ 150 ॥

suvarnasailasrngasthah suvarnagadasobhitah ।
kalajnani mahajnani amaracalanayakah ॥ 151 ॥

layasambhavanirmuktah kamalodbhavadandakah ।
saptabdhisosakrdastakulacalavibhedakah ॥ 152 ॥

mantrabijo varabijo mantratma mantranayakah ।
mantralayo mayurastho mayuracalanayakah ॥ 153 ॥ 820
mayadharo mahamantro mahadevo mahabudhah ।
mayaparo mahamayi mahaseno mahaprabhuh ॥ 154 ॥

agrabuddhiragraganyo mithyavadikulantakah ।
muktigrahah kalmasaghnah sarvadevajarapahah ॥ 155 ॥

sarvadevankuro mukta atibalo munisvarah ।
digambaro bhaktinidhih sarvadevagraganyakah ॥ 156 ॥

acyutah sarvasampurno mahavisnususamstutah ।
murtirbrahmandakutastho mulabhutastrimurtibhrt ॥ 157 ॥

namaparayanaparabhaktabhistapradayakah ।
cidrupah satkramanando mahasarasvatapradah ॥ 158 ॥

jyotirmayo girisayah navadurgabhivanditah ।
mukutangadakeyurakancikinkinibhusitah ॥ 159 ॥

narayanavirincyadidevabhitipradayakah ।
mesarudhah pancavarnah sarvavadyapriyankarah ॥ 160 ॥

maunesvaro moksanathah dvadasantahpuresvarah ।
devavrto dinabandhurvallililamanoharah ॥ 161 ॥

vandarumahadaisvaryadayako vandanapriyah ।
vakaracchatrusamharta vakaracchatrupidakah ॥ 162 ॥

vakaracchatruvakstambho vakaratkalinasakah ।
vakaracchatrusamhari sakaracchatruvancakah ॥ 163 ॥

vakaradbhutapaisacapretadibhayamocakah ।
vakaradgrahadosaghno vakaraccoranasanah ॥ 164 ॥

vakaratsimhasarpasvavyaghradibhayamocakah ।
vakarannindakasrotranetravakstambhanodyatah ॥ 165 ॥

vakaranmrtyusamharta vakarakulisayudhah ।
vakararnamaharudro vakararnamahasikah ॥ 166 ॥

vakaradvairinararatcoracittadivibhramah ।
vacasyo vatuko vahnirvaruno vacako vasuh ॥ 167 ॥ 890
vasyo vasuprado data vamano vacanatparah ।
vagiso vamanayano vamah samaparayanah ॥ 168 ॥

vamakramarcanaprito visakho vimalo vidhuh ।
vidrumabho dhano bijo’nantasaudaminiprabhah ॥ 169 ॥

nirantaro mandirasca navaviranutanghrikah ।
viro bhimah kiratasca sadabhaktamanoharah ॥ 170 ॥

sarvalayo ratharudha anantapralayadhipah ।
namarupagunaksetrabhedavasthavivarjitah ॥ 171 ॥

sarvapunyadhvaraphalah sarvakarmaphalapradah ।
sarvagamapuranadipathakrtphaladayakah ॥ 172 ॥

sarvasampatpradah satyo rajabhogasukhapradah ।
ekah prabhuh sabhanatho niskalo’nantavallabhah ॥ 173 ॥

onkarasindhunadagranatananandavaibhavah ।
sadaksarajapodyuktaprarabdhadiprabhedakah ॥ 174 ॥

anantabhuvanadhisa adimadhyantavarjitah ।
indranimukhamangalyaraksakascepsitarthadah ॥ 175 ॥

udyatkotiraviprakhya urudandakaradvayah ।
rudrakotisamakirnalatamandapamadhyagah ॥ 176 ॥

eladivasanaprita airavatagajasthitah ।
onkaracitsabhanatha audaryagunadayakah ॥ 177 ॥

ambikahrdayananda acyutesavidhistutah ।
karunarasanisyandasampurnadvadaseksanah ॥ 178 ॥

khadiprdhvyantabhutatma gandamandalasobhitah ।
ghatasambhavasupritah sundarascandrabhusanah ॥ 179 ॥

chatravaryadharo jambhabhettrsarvestadayakah ।
jhalajjhalitajhankarakalikankanabhusitah ॥ 180 ॥

jnanasagarapurnendu tankasuladidharakah ।
thakaramadhyago dambhagambhiragunasambhramah ॥ 181 ॥ 960
dhakkasuladharanekavatukadimasevitah ।
nakaramulanilayastatankabharanojjvalah ॥ 182 ॥

sthanurdayalurdhanado navaviradisamvrtah ।
papacalamahavajro phanibhugvahanasthitah ॥ 183 ॥

balipriyo bhayartighno varasatcakramadhyagah ।
yaksadhipeso rajivalocano laksanojjvalah ॥ 184 ॥

valmikeso saravanabhavastatha sanmukhasundarah ।
samastajagadadharo hastadvadasapankajah ॥ 185 ॥

lakaratattvarupi ca ksamasampurnavaridhih ।
jnanasaktidharah skandah agnibhurbahuleyakah ॥ 186 ॥

kumarah sanmukhascaiva krttikasuta eva ca ।
saktyayudhadharah sarasambhavah saravanodbhavah ॥ 187 ॥

gangeyastarakarisca devasenapatirguhah ।
brahmacari sivajyotih krauncadhari sikhisthitah ॥ 188 ॥ 1000
vidyaprado vijayado baladah sarvaraksakah ।
svasritasrikarah svarnavarnangah saukhyadayakah ॥ 189 ॥

bhavasyadevasyasutah sarvasyadevasyasutah ।
isanasyadevasyasutah pasupaterdevasyasutah ॥ 190 ॥

rudrasyadevasyasutah ugrasyadevasyasutah ।
bhimasyadevasyasutah mahatodevasyasutah ॥ 191 ॥

srivallidevasenasametasrikumarasubrahmanyamurtaye namah । 1016

॥ iti srikumarasubrahmanyamurtisahasranamastotram sampurnam ॥

॥ Om namobhagavatesubrahmanyaya ॥

Also Read 1000 Names of Muthukumara Subrahmanya Murthy:

1000 Names of Sri Muthu Kumara Subrahmanya Murti | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Muthu Kumara Subrahmanya Murti | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top