Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Muthu Kumara Subrahmanya Murti | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Muthukkumarasubrahmanyamurti Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీముత్తుక్కుమారసుబ్రహ్మణ్యమూర్తిసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

శ్రీవైద్యేశ్వరమన్దిరస్థిత (కుమ్భఘోణనగరస్య నికటవర్తి (తమిళ్ నాడు)
వైత్తీశ్వరన్ కోవిల్) ముత్తుక్కుమారన్ సుబ్రహ్మణ్యమూర్తిసహస్రనామస్తోత్రమ్
Sahasranama is on Lord Subrahmanya at Vaitheeswaran Koil.

॥ధ్యానమ్ ॥

షడ్వక్త్రం శిఖివాహనం త్రినయనం వల్లీశసేనాపతిం
వజ్రం శక్తిమసిం త్రిశూలమభయం ఖేటం ధనుశ్చక్రకమ్ ।
పాశం కుక్కుటమఙ్కుశం చ వరదం దోర్భిర్దధానం శివం
సుబ్రహ్మణ్యముపాస్మహే ప్రణమతాం భీతిప్రణాశోద్యతమ్ ॥

గాఙ్గేయం వహ్నిబీజం శరవణజనితం జ్ఞానశక్తిం కుమారం
బ్రహ్మాణం స్కన్దదేవం గుహమచలభిదం రౌద్రతేజఃస్వరూపమ్ ।
సేనాన్యం తారకఘ్నం గజముఖసహితం కార్తికేయం షడాస్యం
సుబ్రహ్మణ్యం మయూరధ్వజసహితమజం దేవదేవం నమామి ॥

॥ఓం శ్రీగణేశాయ నమః ॥

అథ శ్రీముత్తుక్కుమారసుబ్రహ్మణ్యమూర్తిసహస్రనామస్తోత్రమ్ ।

అనన్తశ్చామలోఽనాదిరమరోఽనన్తసద్గుణః ।
అచ్యుతశ్చానఘోఽనన్తస్వరూపో నిష్కలద్యుతిః ॥ ౧ ॥

అనన్తఫలదోఽఖణ్డరూపోఽనన్తోదరోఽతులః ।
ఆనుకూల్యోఽనన్తసౌఖ్యః సున్దరశ్చామరాధిపః ॥ ౨ ॥ ౧౦
షణ్మాతృనన్దనః స్వర్ణభూషణః షణ్ముఖోఽమృతః ।
హరసూనుః పితా చాష్టాదశార్ణశ్చాదిదేశికః ॥ ౩ ॥

అగజాకుచపీయూషభోక్తాఽఽఖణ్డలార్తహృత్ ।
అనేకాసురసంహారీ తారకబ్రహ్మదేశికః ॥ ౪ ॥

సచ్చిదానన్దరూపీ చ విధీన్ద్రసురవన్దితః ।
కుమారః శఙ్కరసుతః హారకేయూరభూషితః ॥ ౫ ॥

షట్కిరీటధరో బ్రహ్మా ఆధారశ్చ పరాత్పరః ।
ఆదిత్యసోమభౌమాదిగ్రహదోషవిభఞ్జనః ॥ ౬ ॥

శ్రీమాన్ శివగిరీశశ్చ భక్తసంస్తుతవైభవః ।
అగస్త్యమునిసమ్బోద్ధా అమరార్తిప్రభఞ్జనః ॥ ౭ ॥

ముకున్దభాగినేయశ్చ ద్విషణ్ణేత్రో ద్విషడ్భుజః ।
చన్ద్రార్కకోటిసదృశః శచీమాఙ్గల్యరక్షకః ॥ ౮ ॥

హిమాచలసుతాసూనుః సర్వజీవసుఖప్రదః ।
ఆత్మజ్యోతిశ్శక్తిపాణిర్భక్తసంరక్షణోద్యతః ॥ ౯ ॥

చాతుర్వర్ణ్యేష్టఫలదః వల్లీశో దుఃఖనాశకః ।
సర్వమోక్షప్రదః పుణ్యదృశ్యో భక్తదయానిధిః ॥ ౧౦ ॥

కోటికన్దర్పలావణ్య ఇచ్ఛాజ్ఞానక్రియాన్వితః ।
హరిబ్రహ్మేన్ద్రమౌల్యగ్రఛన్నపాదామ్బుజద్వయః ॥ ౧౧ ॥

వల్లీభాషణసుప్రీతో దివ్యాఙ్గవనమాలికః ।
ఇష్టార్థదాయకో బాలః బాలచన్ద్రకలాధరః ॥ ౧౨ ॥

శిష్టహృత్పద్మనిలయో దుష్టచోరకులాన్తకః ।
కోటికోటిమహాసిద్ధమునివన్దితపాదుకః ॥ ౧౩ ॥ ౭౦
ఈశశ్చేశాధిపశ్చేశదేశికశ్చేశ్వరాత్మజః ।
ఈశానాదిమధ్యాన్తబ్రహ్మప్రణవషణ్ముఖః ॥ ౧౪ ॥

ఈశాగ్రో లయభీతిఘ్నః విఘ్నరాజసహోదరః ।
ఇన్ద్రవారుణకౌబేరవిరిఞ్చ్యాదిసుఖప్రదః ॥ ౧౫ ॥

ఈశకైలాసనిలయ ఈశసంస్తుతవైభవః ।
కల్పవృక్షాదికౌదార్యస్సర్వవేదాగ్రవాసభూః ॥ ౧౬ ॥

సర్వసిద్ధిప్రదః సర్వసుఖదః కీర్తిమాన్ విభుః ।
ఇన్దిరారమణప్రీతః మృత్యుభీత్యాదినాశకః ॥ ౧౭ ॥

సర్వశత్రుకులారణ్యజ్వాలాకులదవానలః ।
అణిమాద్యష్టసిద్ధీశో విధివిష్ణ్వీశ్వరాధిపః ॥ ౧౮ ॥

షడాధారామ్బుజగతసర్వదేవస్వరూపకః ।
శ్రీనీపకుసుమప్రీత ఈతిబాధావినాశకః ॥ ౧౯ ॥

సర్వపుణ్యస్వరూపీ చ దాతౄణాం ఫలదాయకః ।
దేవేన్ద్రకల్పకో గౌరీసుతో హృత్కమలాలయః ॥ ౨౦ ॥

తారకప్రాణహరణ ఉగ్రశక్త్యాయుధాధిపః ।
సర్వాత్మనాయకః కుమ్భసమ్భూతప్రియబోధకః ॥ ౨౧ ॥ ౧౦౦
చన్ద్రకోటిప్రభోల్లాసీ హుమ్ఫట్కారోత్సుకస్తథా ।
దేవేశ్వరో నాగభూష ఉద్యద్భాస్కరకుణ్డలః ॥ ౨౨ ॥

ఉద్దణ్డధీరో గమ్భీరః కృపాసాగరలోచనః ।
ఏకకాలోదితానేకకోటిబాలరవిప్రభః ॥ ౨౩ ॥

జయన్తాదిసురానేకకారాగృహవిమోచకః ।
రుద్రాధిప ఉగ్రబాలో రక్తామ్బుజపదద్వయః ॥ ౨౪ ॥

విరిఞ్చికేశవేన్ద్రాదిసర్వదేవాభయప్రదః ।
వల్లీన్ద్రతనయాదక్షవామాలఙ్కృతసున్దరః ॥ ౨౫ ॥

నతకుమ్భోద్భవానేకభక్తసఙ్ఘప్రియఙ్కరః ।
సత్యాచలస్థితః శమ్భువిజ్ఞానసుఖబోధకః ॥ ౨౬ ॥

గౌరీశఙ్కరమధ్యస్థో దేవసఙ్ఘామృతప్రదః ।
ఉమామహేశనయనపద్మాకరరవిప్రభః ॥ ౨౭ ॥ var దివాకరః
రణరఙ్గరమాప్రోక్తజయశ్రవణకౌతుకః ।
అహఙ్కృతమనోదూరో దైత్యతూలధనఞ్జయఖ్ ॥ ౨౮ ॥

భక్తచిత్తామృతామ్బోధిః మౌనానన్తసుఖప్రదః ।
అనేకక్షేత్రనిలయో వాచికామృతదాయకః ॥ ౨౯ ॥

పరాద్రిస్థోఽర్ణవక్షేత్రనిలయో దేవపూజితః ।
అనేకశైలనిలయో ఫలభూధరనాయకః ॥ ౩౦ ॥

శివాచలనివాసీ చ శివక్షేత్రాధినాయకః ।
మానసీకపురాధీశః శ్రీశైలాలయసంస్థితః ॥ ౩౧ ॥

మూలాధారామ్బుజగతో స్వాధిష్ఠాననికేతనః ।
మణీపూరకపద్మస్థ అనాహతసుమస్థితః ॥ ౩౨ ॥

విశుద్ధికమలారూఢ ఆజ్ఞాచక్రాన్తరస్థితః ।
పరమాకాశరూపీ చ నాదబ్రహ్మమయాకృతిః ॥ ౩౩ ॥

మహాశక్తిర్మహోనాథః సర్వలోకాత్మవిగ్రహః ।
మహావల్లీప్రియస్సర్వరూపీ సర్వాన్తరస్థితః ॥ ౩౪ ॥

శివార్థః సర్వసఞ్జీవీ సమస్తభువనేశ్వరః ।
సర్వసంరక్షకస్సర్వసంహారకరతాణ్డవః ॥ ౩౫ ॥

చతుర్ముఖశిరోదేశముష్టితాడనవిక్రమః ।
బ్రహ్మోపదేష్టా బ్రహ్మాదిసురలోకసుఖప్రదః ॥ ౩౬ ॥

యజ్ఞదివ్యహవిర్భోక్తా వరదస్సర్వపాలకః ।
దీనసంరక్షకోఽవ్యాజకరుణాపూరవారిధిః ॥ ౩౭ ॥

సర్వలక్షణసమ్పన్నస్సచ్చిదానన్దవిగ్రహః ।
బ్రహ్మానన్దాబ్ధిశీతాంశుః కరుణాపూర్ణలోచనః ॥ ౩౮ ॥

ఏకాక్షరమయశ్చైవ ఏకాక్షరపరార్థదః ।
ఏకాక్షరపరఞ్జ్యోతిరేకాన్తమతిబోధకః ॥ ౩౯ ॥

ఏకార్థదాయకశ్చైకపరశ్చైకామ్రనాయకః ।
ఏకాన్తమౌనఫలదో వల్లీమోహనతత్పరః ॥ ౪౦ ॥ ౧౮౦
సప్తర్షివన్దితపదో బ్రహ్మాతీతో మునిస్తుతః ।
వల్లీదర్శనసన్తుష్టో భక్తాభీష్టవరప్రదః ॥ ౪౧ ॥

ఉమాశఙ్కరమధ్యస్థో మహావృషభసంస్థితః ।
సమ్పూర్ణస్సర్వలోకాత్మా నీపమాల్యవిభూషితః ॥ ౪౨ ॥ ౧౯౦
కల్మషఘ్నో గిరిశయః పాపఘ్నో దీనరక్షకః ।
సర్వాభరణభూషాఙ్కో వజ్రశక్త్యాదిధారకః ॥ ౪౩ ॥

పఞ్చాక్షరస్థః పఞ్చాస్యః కణ్ఠీరవముఖాన్తకః ।
పఞ్చభూతాత్మభృత్పఞ్చభూతేశః శచివన్దితః ॥ ౪౪ ॥

పఞ్చవర్ణః పఞ్చబాణకరః పఞ్చతరుప్రభుః ।
ఐఙ్కారరూపః క్లీఙ్కారః సౌఃకారకరుణానిధిః ॥ ౪౫ ॥

అకారాదిక్షకారాన్తమయశ్చైరావతార్చితః ।
ఐరావతగజారూఢస్సర్వభక్తప్రియఙ్కరః ॥ ౪౬ ॥

ఐరావతాత్మజావల్లీనాయికాప్రాణవల్లభః ।
చతుష్షష్టికలానాథో ద్వాత్రింశల్లక్షణోజ్జ్వలః ॥ ౪౭ ॥

మదనాతీతసౌన్దర్యః పాషణ్డజనదూరగః ।
పఞ్చేన్ద్రియప్రేరకశ్చ పఞ్చకృత్యాదిదాయకః ॥ ౪౮ ॥ ౨౨౦
పఞ్చకృత్యేశ్వరః పఞ్చమూర్తయే పఞ్చామృతప్రియః ।
ఏకార్థశ్చైవ నిర్నాశః ప్రణవార్థద ఏవ చ ॥ ౪౯ ॥

సర్వజ్యోతిప్రకాశీ చ రహఃకేలికుతూహలః ।
దివ్యజ్యోతిర్వేదమయః వేదమూలోఽర్థసఙ్గ్రహః ॥ ౫౦ ॥

ఏకానేకస్వరూపీ చ రవ్యాదిద్యుతిదాయకః ।
ఐరావతాధిపసుతానయనానన్దసున్దరః ॥ ౫౧ ॥

చిదాకారః పరఞ్జ్యోతిః లయోత్పత్తివివర్జితః ।
సర్వశత్రుహరో మేషవరారూఢో వినాయకః ॥ ౫౨ ॥

ఏకాతపత్రసామ్రాజ్యదాయకః సుముఖానుజః ।
మృగీపరశుచాపాసిశక్త్యాద్యాయుధభృత్కరః ॥ ౫౩ ॥

శరత్కాలఘనానీకమహోదారద్విషట్కరః ।
శ్రీవల్లీవామపార్శ్వస్థో రవ్యాదిగ్రహదోషభిద్ ॥ ౫౪ ॥

పాదకిఙ్కిణికానాదదైత్యవిభ్రమదాయకః ।
ఓఙ్కారజ్యోతిరోఙ్కారవాచకాతీతవైభవః ॥ ౫౫ ॥

ఓఙ్కారచిత్సభాసంస్థ ఓఙ్కారాద్భుతమన్దిరః ।
ఓఙ్కారమనుసన్దాతా ఓఙ్కారగిరిసంస్థితః ॥ ౫౬ ॥

ఓఙ్కారనాదశ్రవణ ఓఙ్కారాతీతవిగ్రహః ।
ఓఙ్కారనాదాన్తగతః ఓన్నిత్యాదిషడక్షరః ॥ ౫౭ ॥

ఓఙ్కారపీఠకాన్తస్థ ఓఙ్కారముకుటాగ్రగః ।
ఓఙ్కారమూలసమ్భూత ఓఙ్కారాద్యన్తమధ్యగః ॥ ౫౮ ॥

ఓఙ్కారమూలబీజార్థ ఓఙ్కారపరశక్తిమాన్ ।
ఓఙ్కారబిన్దురోఙ్కారచిత్త ఓఙ్కారచిత్పురః ॥ ౫౯ ॥ ౨౭౦
ఓఙ్కారఫలసత్సార ఓఙ్కారజ్ఞానకోవిదః ।
ఓఙ్కారసచ్చిదానన్ద ఓఙ్కారపరమాత్మకః ॥ ౬౦ ॥

ఓఙ్కారసమ్భూతసప్తకోటిమన్త్రాధినాయకః ।
ఓఙ్కారప్రణవాకార అకారాదికలాత్మకః ॥ ౬౧ ॥ ౨౮౦
షడక్షరో ద్వాదశార్ణః ప్రణవాగ్రార్ణసంయుతః ।
మహేశస్తుతిసన్తుష్టో శివశక్త్యక్షరాన్వితః ॥ ౬౨ ॥

పరాక్షరకలోపేతో శివబీజకలాశ్రయః ।
ఔఙ్కారనాదకరుణ ఔదాసీనజనాన్తకః ॥ ౬౩ ॥

ఔదుమ్బరాశ్వత్థనీపబిల్వాదిసమిదాహుతః ।
దుష్టక్రుద్ధమనోదూరో శిష్టసఙ్ఘసమాశ్రితః ॥ ౬౪ ॥

అకారాద్యక్షరప్రాణ అకారద్యక్షరార్థకః ।
ఉదారసద్గుణోపేతో భక్తైశ్వర్యప్రదాయకః ॥ ౬౫ ॥

అకారాదిక్షకారాన్తకలాకల్పితవిగ్రహః ।
శ్రీకుమ్భసమ్భవాదీనాం సర్వజ్ఞానోపదేశకృత్ ॥ ౬౬ ॥

షడర్ణమన్త్రస్మరణభక్తాభీష్టప్రదాయకః ।
స్కన్దమూర్తిశ్చ గాఙ్గేయో కలికల్మషనాశనః ॥ ౬౭ ॥

భక్తసన్నిహితోఽక్షోభ్యో శఙ్ఖపాణిముఖస్తుతః ।
ఓంశ్రీంహ్రీంసౌంశరవణభవః శఙ్కరానన్ద ఏవ చ ॥ ౬౮ ॥

శతలక్షేన్దుసఙ్కాశః శాన్తః శశిధరాత్మజః ।
శత్రునాశకరశ్శమ్భుః శచీపతివరప్రదః ॥ ౬౯ ॥

శక్తిమాన్ శక్తిహస్తశ్చ శాన్తసర్వప్రకాశకః ।
శరభః శఙ్ఖచక్రాదిధరః శఙ్కరబోధకః ॥ ౭౦ ॥

కృత్తికాతనయః కృష్ణో శఙ్ఖపద్మనిధిప్రదః ।
శక్తివజ్రాదిసమ్పన్నద్విషట్కరసరోరుహః ॥ ౭౧ ॥

శఙ్కుకర్ణమహాకర్ణఘణ్టాకర్ణాదివన్దితః ।
మూలాదిద్వాదశాన్తస్థపద్మమధ్యనికేతనః ॥ ౭౨ ॥

సద్గుణః శఙ్కరః సాక్షీ సదానన్దః సదాశివః ।
జ్ఞానేశ్వరః సృష్టికర్తా సర్వవశ్యప్రదాయకః ॥ ౭౩ ॥

విచిత్రవేషః సమరవిజయాయుధధారకః ।
క్రౌఞ్చాసురరిపుః శఙ్ఖపతిః సర్వగణేశ్వరః ॥ ౭౪ ॥

ణకారతుర్యమన్త్రార్ణో ణకారార్ణస్వరూపకః ।
ణకారమూలమన్త్రాగ్రో ణకారరవసంస్థితః ॥ ౭౫ ॥

ణకారశిఖరారూఢో ణకారాక్షరమధ్యగః ।
ణద్వితీయో ణత్రితీయః ణచతుర్థో ణపఞ్చమః ॥ ౭౬ ॥

ణషష్ఠవర్ణో ణార్ణాదిమన్త్రషడ్భేదభాసురః ।
ణకారపీఠనిలయో నలినోద్భవశిక్షకః ॥ ౭౭ ॥

నాదాన్తకూటస్థశ్చైవ నారదప్రియ ఏవ చ ।
నాగాశనరథారూఢో నాన్దాత్మా నాగభూషణః ॥ ౭౮ ॥

నాగాచలపతిర్నాగో నవతత్త్వో నటప్రియః ।
నవగ్రహాదిదోషఘ్నో ణకారస్తమ్భనిష్క్రియః ॥ ౭౯ ॥

ణకారాక్షో ణకారేశః ణకారవృషవాహనః ।
తత్త్వబోద్ధా దైవమణిః ధనధాన్యాదిదాయకః ॥ ౮౦ ॥

వల్లీపతిః శుద్ధాన్తరస్తత్త్వాతీతో హరిప్రియః ।
తత్పరః కమలారూఢో షడాననసరోరుహః ॥ ౮౧ ॥

భగవాన్ భయహన్తా చ భర్గో భయవిమోచకః ।
భానుకోపాదిదైత్యఘ్నో భద్రో భాగీరథీసుతః ॥ ౮౨ ॥

భవాచలమహావజ్రో భవారణ్యదవానలః ।
భవతాపసుధావృష్టిర్భవరోగమహౌషధః ॥ ౮౩ ॥

భానుచన్ద్రాగ్నినయనో భావనాతీతవిగ్రహః ।
భక్తచిత్తామ్బుజారూఢో భరతోక్తక్రియాప్రియః ॥ ౮౪ ॥

భక్తదేవో భయార్తిఘ్నో భకారోచ్చాటనక్రియః ।
భారతీశముకున్దాదివాఙ్మనోఽతీతవైభవః ॥ ౮౫ ॥

విచిత్రపక్షాశ్వారూఢో భుజఙ్గేశో దయానిధిః ।
ఈశఫాలాక్షిసమ్భూతో వీరః షట్సమయాధిపః ॥ ౮౬ ॥

మహావ్రతో మహాదేవో భూతేశః శివవల్లభః ।
మహామాయీ యజ్ఞభోక్తా మన్త్రస్థో యక్షరాట్ప్రియః ॥ ౮౭ ॥

సర్వశ్రేష్ఠో మహామృత్యురూపాసురవినాశకః ।
రాగాబ్జమాలికాభూషో రాగీ రాగామ్బరప్రియః ॥ ౮౮ ॥

రాగద్వేషాదిదోషఘ్నో రాగరత్నవిభూషణః ।
రావణస్తుతిసన్తుష్టో రతీనాయకవన్దితః ॥ ౮౯ ॥

రమ్భాదినాట్యసుప్రీతో రాజీవదలలోచనః ।
రవచాపధరో రక్షోవృన్దతూలహుతాశనః ॥ ౯౦ ॥

రవిచన్ద్రాదిసమ్పూజ్యో రథారోహకుతూహలః ।
రవకాఞ్చీవరధరో రవయుక్తాఙ్ఘ్రిభూషణః ॥ ౯౧ ॥

రవ్యుద్భవసమానేకహారకేయూరభూషితః ।
రవికోటిసమానాభో రత్నహాటకదాయకః ॥ ౯౨ ॥

శిఖీన్ద్రశ్చోరగాకారః నిశాదినవివర్జితః ।
రమావాణ్యాదిసమ్పూజ్యో లక్షవీరభటస్తుతః ॥ ౯౩ ॥

వీరభూతగణస్తుత్యో శ్రీరామశ్చారుణో రవిః ।
వరదో వజ్రహస్తశ్చ వామదేవాదివన్దితః ॥ ౯౪ ॥

వలారితనయానాథో వరదాభయసత్కరః ।
వల్లీశ్వరీపతిర్వాగ్మీ వల్లీకల్యాణసున్దరః ॥ ౯౫ ॥

వలారిముఖ్యవిబుధవృన్దదుఃఖవిమోచకః ।
వాతరోగహరో వర్మరహితో వాసవేశ్వరః ॥ ౯౬ ॥

వాచకస్థో వాసుదేవవన్దితో వకులప్రియః ।
వాసనాఙ్కితతామ్బూలపూరితాననపఙ్కజః ॥ ౯౭ ॥

వచనాగమనాతీతో వామాఙ్గో వన్దిమోహనః ।
వల్లీమనోహరః సాధుః దేవేన్ద్రప్రాణదాయకః ॥ ౯౮ ॥

దిగన్తవల్లభానన్తమదనోజ్జ్వలరూపభృత్ ।
సౌన్దర్యార్ణవపీయూషస్సర్వావయవసున్దరః ॥ ౯౯ ॥

శిశుః కృపాలుః కాదమ్బధరః కౌబేరనాయకః ।
ధర్మాధారస్సర్వధర్మస్వరూపో ధర్మరక్షకః ॥ ౧౦౦ ॥

సర్వధర్మేశ్వరో బన్ధుస్తీక్ష్ణోఽనన్తకలాన్వితః ।
అనన్తవేదసంవేద్యః స్వామీ కనకసుప్రభః ॥ ౧౦౧ ॥

సర్వసాక్షీ సర్వకలాశ్రవణః కరుణాలయః ।
వాసవస్సర్వకర్తా చ కామః కపిలసంస్తుతః ॥ ౧౦౨ ॥

కామదః కాలసంహర్తా కాలః కామారిసమ్భవః ।
కామాయుధః కామధరో శ్రీకృష్ణః శిఖివాహనః ॥ ౧౦౩ ॥ ౪౯౦
కృపానిధిః కృపాసిన్ధుః గిరిరాట్ కృత్తికాప్రియః ।
కీర్తిప్రదః కీర్తిధరో గీతనాట్యాదికప్రియః ॥ ౧౦౪ ॥

నర్క్కీరస్తోత్రసన్తుష్టస్తీర్థేశః కులవిద్గుహః ।
కౌమారస్సర్వగుప్తశ్చ క్రౌఞ్చాసురవిమర్దనః ॥ ౧౦౫ ॥

ఇన్ద్రపుణ్యః కులోత్తుఙ్గ అతితీక్ష్ణాయుధో నటః ।
కూటస్థః శ్రీకరః కూటేశాన్తకాన్తకసమ్భవః ॥ ౧౦౬ ॥

వల్లీభాషణసుప్రీతో గమ్భీరో భక్తనాయకః ।
సర్వదేవాలయాన్తస్థో నిశ్శోకో నిరుపద్రవః ॥ ౧౦౭ ॥ ౫౨౦
కేదారో మదనాధీశో లయఘ్నః శ్రవణాన్వితః ।
పద్మహస్తో దేవనుతః భక్తార్థో ద్వాదశాయుధః ॥ ౧౦౮ ॥

కైవల్యో రజతాద్రీశో మహారాట్ గోకర్ణాధిపః ।
శూరమాయామ్రతరుభిద్ ఖణ్డితాసురమణ్డలః ॥ ౧౦౯ ॥

జయదుర్గాతిసన్తుష్టో సర్వదేవస్తవాఙ్కితః ।
హితః కోలాహలశ్చిత్రో నన్దితశ్చ వృషాపతిః ॥ ౧౧౦ ॥ ౫౪౦
నిగమాగ్ర్యో మహాఘోరాస్త్రనాథో గవ్యమోదిని ।
సర్వేశః సుగుణశ్చణ్డో దివ్యకౌస్తుభసన్నిభః ॥ ౧౧౧ ॥

చణ్డప్రచణ్డః సమరవిజయీ నిరహఙ్కృతిః ।
సర్వస్వామీ చణ్డహర్తా షడ్వక్త్రశ్శామ్భవః సుఖీ ॥ ౧౧౨ ॥

సాఙ్గః సాయుజ్యదః సారః సామః సామ్రాజ్యదాయకః ।
సిద్ధః శివశ్చిద్గుణశ్చ చిన్మయశ్చిత్స్వరూపకః ॥ ౧౧౩ ॥

శృఙ్గారరససమ్పూర్ణశ్చిత్తస్థః సామపారగః ।
శివలోకేశ్వరః సిద్ధవరః సిద్ధవరార్చితః ॥ ౧౧౪ ॥

సర్వజీవస్వరూపీ చ శ్రీదః శ్రీధరవన్దితః ।
శుద్ధః శీతః స్వయఞ్జ్యోతిః సుబ్రహ్మణ్యః శుభప్రదః ॥ ౧౧౫ ॥

శ్రుతిజ్ఞః సులభః శూరః శుద్ధధీరశ్చ శూరహా ।
శూరాత్మశోధకః శూరస్మర్తా చ విభవప్రదః ॥ ౧౧౬ ॥

సర్వైశ్వర్యప్రదః సర్వజయదో బ్రహ్మసమ్భవః ।
జయధీరః శ్రీకరశ్చ సిన్ధుక్షేత్రః సలక్షణః/సులక్షణః ॥ ౧౧౭ ॥

అభక్తకాలో రక్తాభశేఖరోఽతులవిక్రమః ।
శైవాధిపః శైవమణిః శైవధన్యశ్శివాత్పరః ॥ ౧౧౮ ॥

చైతన్యః క్రౌఞ్చభేదీ చ గిరీశో నిగమేశ్వరః ।
స్వర్గాధిపస్సురూపీ చ స్వర్గలోకాదిసౌఖ్యదః ॥ ౧౧౯ ॥

స్వచ్ఛః స్వయమ్భూర్భౌమాఖ్యస్సోమధృత్కుక్కుటధ్వజః ।
జ్యోతిర్హల్లకశైలస్థః సోమః శోకభయాపహః ॥ ౧౨౦ ॥

హితః పశుపతిః సౌమ్యో నతసౌభాగ్యదాయకః ।
సౌవర్ణబీజః సౌన్దర్యో దణ్డపాణిర్ధనప్రదః ॥ ౧౨౧ ॥

ఏకదేవః సర్వపితా ధనికో ద్రావిడప్రియః ।
చణ్డారిస్తారకః స్థాణుః సర్వధాన్యప్రదాయకః ॥ ౧౨౨ ॥

మాతృభూతస్తారకారిర్దివ్యమాల్యవిభూషితః ।
చిత్సభేశో దిశాన్నాథః ధనుర్హస్తో మహాభుజః ॥ ౧౨౩ ॥ ౬౪౦
మహాగుణో మహాశౌర్యః సర్వదారిద్ర్యనాశకః ।
దీర్ఘో దిగమ్బరస్తీర్థః సర్వతీర్థఫలప్రదః ॥ ౧౨౪ ॥

రోగఘ్నో దుష్టహర్తా చ సర్వదుష్టభయఙ్కరః ।
ఆత్మజ్యోతిః పవిత్రశ్చ హృద్గతశ్చ సహాయకృత్ ॥ ౧౨౫ ॥

కారణస్థూలసూక్ష్మాన్తోఽమృతవర్షీ చిదమ్బరః ।
పరమాకాశరూపీ చ ప్రలయానలసన్నిభః ॥ ౧౨౬ ॥

దేవో దక్షిణకైలాసవాసీ వల్లీకరాఞ్చితః ।
దృఢో దివ్యోఽమృతకరో దేవేశో దైవతప్రభుః ॥ ౧౨౭ ॥

కదమ్బమాలాపీయూషాప్లుతవక్షస్థలాన్వితః ।
దేవసేనాపతిర్దేవధన్యో దేవగిరిస్థితః ॥ ౧౨౮ ॥

సర్వజ్ఞో దేశికో ధైర్యః సురవైరికులాన్తకః ।
వటుకానన్దనాయోద్యద్వాద్యఘోషామితప్రియః ॥ ౧౨౯ ॥

పుష్యర్క్షః కుణ్డలధరో నిత్యో దోషవిభఞ్జనః ।
ప్రారబ్ధసఞ్చితాగామ్యపాతకాదిప్రభఞ్జనః ॥ ౧౩౦ ॥

మహాజయో మహాభూతో వీరబాహ్వాదివన్దితః ।
చోరారిః సత్త్వమార్గస్థః అలక్ష్మీమలనాశకః ॥ ౧౩౧ ॥

స్తుతిమాలాలఙ్కృతాఢ్యో నన్దీకేశో హరప్రియః ।
సర్వసౌఖ్యప్రదాతా చ నవవీరసమావృతః ॥ ౧౩౨ ॥

పరమేశో మహారుద్రో మహావిష్ణుః ప్రజాపతిః ।
వీణాధరమునిస్తుత్యశ్చతుర్వర్గఫలప్రదః ॥ ౧౩౩ ॥

నిర్గుణశ్చ నిరాలమ్బో నిర్మలో విష్ణువల్లభః ।
నిరామయో నిత్యశుద్ధో నిత్యమఙ్గలవిగ్రహః ॥ ౧౩౪ ॥

శిఖణ్డీ నీపబాహుశ్చ నీతిర్నీరాజనద్యుతిః ।
నిష్కోపశ్చ మహోద్యానః సూక్ష్మో మేర్వాదిమన్దిరః ॥ ౧౩౫ ॥

సూక్ష్మాతిసూక్ష్మో భాలాక్షో మహాన్ సర్వోపదేశకః ।
సర్వవేషకలాతీత ఉపవీతీ శతక్రతుః ॥ ౧౩౬ ॥ ౭౨౦
వేదాగమపురాణజ్ఞో నూపురాఙ్ఘ్రిసరోరూహః ।
హృత్పూర్ణః పఞ్చభూతస్థో కృపామార్గోఽమ్బుజాశ్రయః ॥ ౧౩౭ ॥

సన్నిధిః ప్రీతచిత్తోఽథ నిష్ప్రీతిశ్చాత్మసంస్థితః ।
ఔపమ్యరహితః ప్రీతచిత్తగో నైమిశాశ్రయః ॥ ౧౩౮ ॥

నైమిశారణ్యనివసన్మునీన్ద్రనికరస్తుతః ।
ఘణ్టారవప్రీతమనాః దయాచిత్తో సతాఙ్గతిః ॥ ౧౩౯ ॥ ౭౪౦
సర్వాపదాన్నిహన్తా చ సద్యోఽభీష్టవరప్రదః ।
సర్వజీవాన్తరజ్యోతిశ్ఛన్దస్సారో మహౌషధిః ॥ ౧౪౦ ॥

పఞ్చాక్షరపరఞ్జ్యోతిః సూక్ష్మపఞ్చేన్ద్రియద్యుతిః ।
జ్ఞానచక్షుర్గతజ్యోతిః సౌఙ్కారపరమద్యుతిః ॥ ౧౪౧ ॥

పరశ్చ ఫలశైలస్థః బాలరూపః పరాఙ్గకః ।
పరమేష్ఠీ పరన్ధామ పాపనాశీ పరాత్పరః ॥ ౧౪౨ ॥

గోక్షీరధవలప్రఖ్యః పార్వతీప్రియనన్దనః ।
కటాక్షకరుణాసిన్ధుర్యమవృక్షకుఠారికః ॥ ౧౪౩ ॥

ప్రభుః కపర్దీ బ్రహ్మేశః బ్రహ్మవిద్ పిఙ్గలప్రభః ।
స్వాధిష్ఠానపురాధీశః సర్వవ్యాధివినాశకః ॥ ౧౪౪ ॥

వైభవః కనకాభాసః భీషణో నిగమాసనః ।
భీతిఘ్నస్సర్వదేవేడ్యః పుణ్యస్సత్త్వగుణాలయః ॥ ౧౪౫ ॥

పుణ్యాధిపః పుష్కరాక్షః పుణ్డరీకపురాశ్రయః ।
పురాణః పుఙ్గవః పూర్ణః భూధరో భూతిధారకః ॥ ౧౪౬ ॥ ౭౮౦
ప్రాచీనః పుష్పసద్గన్ధః రక్తపుష్పప్రియఙ్కరః ।
వృద్ధో మహామతికరః మహోల్లాసో మహాగుణః ॥ ౧౪౭ ॥

మోక్షదాయీ వృషాఙ్కస్థః యజమానస్వరూపభృత్ ।
అభేద్యో మౌనరూపీ చ బ్రహ్మానన్దో మహోదరః ॥ ౧౪౮ ॥

భూతప్రేతపిశాచఘ్నః శిఖీ సాహస్రనామకః ।
కిరాతతనయాపాణిపద్మగ్రహణలోలుపః ॥ ౧౪౯ ॥

నీలోత్పలధరో నాగకఙ్కణః స్వర్ణపఙ్కజః ।
సువర్ణపఙ్కజారూఢః సువర్ణమణిభూషణః ॥ ౧౫౦ ॥

సువర్ణశైలశృఙ్గస్థః సువర్ణాగదశోభితః ।
కాలజ్ఞానీ మహాజ్ఞానీ అమరాచలనాయకః ॥ ౧౫౧ ॥

లయసమ్భవనిర్ముక్తః కమలోద్భవదణ్డకః ।
సప్తాబ్ధిశోషకృదష్టకులాచలవిభేదకః ॥ ౧౫౨ ॥

మన్త్రబీజో వరాబీజో మన్త్రాత్మా మన్త్రనాయకః ।
మన్త్రాలయో మయూరస్థో మయూరాచలనాయకః ॥ ౧౫౩ ॥ ౮౨౦
మాయాధరో మహామన్త్రో మహాదేవో మహాబుధః ।
మాయాపరో మహామాయీ మహాసేనో మహాప్రభుః ॥ ౧౫౪ ॥

అగ్రబుద్ధిరగ్రగణ్యో మిథ్యావాదికులాన్తకః ।
ముక్తిగ్రహః కల్మషఘ్నః సర్వదేవజరాపహః ॥ ౧౫౫ ॥

సర్వదేవాఙ్కురో ముక్త అతిబాలో మునీశ్వరః ।
దిగమ్బరో భక్తినిధిః సర్వదేవాగ్రగణ్యకః ॥ ౧౫౬ ॥

అచ్యుతః సర్వసమ్పూర్ణో మహావిష్ణుసుసంస్తుతః ।
మూర్తిర్బ్రహ్మాణ్డకూటస్థో మూలభూతస్త్రిమూర్తిభృత్ ॥ ౧౫౭ ॥

నామపారాయణపరభక్తాభీష్టప్రదాయకః ।
చిద్రూపః షట్క్రమానన్దో మహాసారస్వతప్రదః ॥ ౧౫౮ ॥

జ్యోతిర్మయో గిరిశయః నవదుర్గాభివన్దితః ।
ముకుటాఙ్గదకేయూరకాఞ్చీకిఙ్కిణిభూషితః ॥ ౧౫౯ ॥

నారాయణవిరిఞ్చ్యాదిదేవాభీతిప్రదాయకః ।
మేషారూఢః పఞ్చవర్ణః సర్వవాద్యప్రియఙ్కరః ॥ ౧౬౦ ॥

మౌనేశ్వరో మోక్షనాథః ద్వాదశాన్తఃపురేశ్వరః ।
దేవావృతో దీనబన్ధుర్వల్లీలీలామనోహరః ॥ ౧౬౧ ॥

వన్దారుమహదైశ్వర్యదాయకో వన్దనప్రియః ।
వకారాచ్ఛత్రుసంహర్తా వకారాచ్ఛత్రుపీడకః ॥ ౧౬౨ ॥

వకారాచ్ఛత్రువాక్స్తమ్భో వకారాత్కలినాశకః ।
వకారాచ్ఛత్రుసంహారీ సకారాచ్ఛత్రువఞ్చకః ॥ ౧౬౩ ॥

వకారాద్భూతపైశాచప్రేతాదిభయమోచకః ।
వకారాద్గ్రహదోషఘ్నో వకారాచ్చోరనాశనః ॥ ౧౬౪ ॥

వకారాత్సింహసర్పాశ్వవ్యాఘ్రాదిభయమోచకః ।
వకారాన్నిన్దకశ్రోత్రనేత్రవాక్స్తమ్భనోద్యతః ॥ ౧౬౫ ॥

వకారాన్మృత్యుసంహర్తా వకారకులిశాయుధః ।
వకారార్ణమహారుద్రో వకారార్ణమహాసికః ॥ ౧౬౬ ॥

వకారాద్వైరినరరాట్చోరచిత్తాదివిభ్రమః ।
వచస్యో వటుకో వహ్నిర్వరుణో వాచకో వసుః ॥ ౧౬౭ ॥ ౮౯౦
వశ్యో వసుప్రదో దాతా వామనో వచనాత్పరః ।
వాగీశో వామనయనో వామః సామపరాయణః ॥ ౧౬౮ ॥

వామక్రమార్చనప్రీతో విశాఖో విమలో విధుః ।
విద్రుమాభో ధనో బీజోఽనన్తసౌదామినీప్రభః ॥ ౧౬౯ ॥

నిరన్తరో మన్దిరశ్చ నవవీరనుతాఙ్ఘ్రికః ।
వీరో భీమః కిరాతశ్చ సదాభక్తమనోహరః ॥ ౧౭౦ ॥

సర్వాలయో రథారూఢ అనన్తప్రలయాధిపః ।
నామరూపగుణక్షేత్రభేదావస్థావివర్జితః ॥ ౧౭౧ ॥

సర్వపుణ్యాధ్వరఫలః సర్వకర్మఫలప్రదః ।
సర్వాగమపురాణాదిపాఠకృత్ఫలదాయకః ॥ ౧౭౨ ॥

సర్వసమ్పత్ప్రదః సత్యో రాజభోగసుఖప్రదః ।
ఏకః ప్రభుః సభానాథో నిష్కలోఽనన్తవల్లభః ॥ ౧౭౩ ॥

ఓఙ్కారసిన్ధునాదాగ్రనటనానన్దవైభవః ।
షడక్షరజపోద్యుక్తప్రారబ్ధాదిప్రభేదకః ॥ ౧౭౪ ॥

అనన్తభువనాధీశ ఆదిమధ్యాన్తవర్జితః ।
ఇన్ద్రాణీముఖమాఙ్గల్యరక్షకశ్చేప్సితార్థదః ॥ ౧౭౫ ॥

ఉద్యత్కోటిరవిప్రఖ్య ఊరుదణ్డకరద్వయః ।
రుద్రకోటిసమాకీర్ణలతామణ్డపమధ్యగః ॥ ౧౭౬ ॥

ఏలాదివాసనాప్రీత ఐరావతగజస్థితః ।
ఓఙ్కారచిత్సభానాథ ఔదార్యగుణదాయకః ॥ ౧౭౭ ॥

అమ్బికాహృదయానన్ద అచ్యుతేశవిధిస్తుతః ।
కరుణారసనిష్యన్దసమ్పూర్ణద్వాదశేక్షణః ॥ ౧౭౮ ॥

ఖాదిపృధ్వ్యన్తభూతాత్మా గణ్డమణ్డలశోభితః ।
ఘటసమ్భవసుప్రీతః సున్దరశ్చన్ద్రభూషణః ॥ ౧౭౯ ॥

ఛత్రవర్యధరో జమ్భభేత్తృసర్వేష్టదాయకః ।
ఝలజ్ఝలితఝఙ్కారకాలీకఙ్కణభూషితః ॥ ౧౮౦ ॥

జ్ఞానసాగరపూర్ణేన్దు టఙ్కశూలాదిధారకః ।
ఠకారమధ్యగో డమ్భగమ్భీరగుణసమ్భ్రమః ॥ ౧౮౧ ॥ ౯౬౦
ఢక్కాశూలధరానేకవటుకాదిమసేవితః ।
ణకారమూలనిలయస్తాటఙ్కాభరణోజ్జ్వలః ॥ ౧౮౨ ॥

స్థాణుర్దయాలుర్ధనదో నవవీరాదిసంవృతః ।
పాపాచలమహావజ్రో ఫణిభుగ్వాహనస్థితః ॥ ౧౮౩ ॥

బలిప్రియో భయార్తిఘ్నో వరషట్చక్రమధ్యగః ।
యక్షాధిపేశో రాజీవలోచనో లక్షణోజ్జ్వలః ॥ ౧౮౪ ॥

వల్మీకేశో శరవణభవస్తథా షణ్ముఖసున్దరః ।
సమస్తజగదాధారో హస్తద్వాదశపఙ్కజః ॥ ౧౮౫ ॥

లకారతత్త్వరూపీ చ క్షమాసమ్పూర్ణవారిధిః ।
జ్ఞానశక్తిధరః స్కన్దః అగ్నిభూర్బాహులేయకః ॥ ౧౮౬ ॥

కుమారః షణ్ముఖశ్చైవ కృత్తికాసుత ఏవ చ ।
శక్త్యాయుధధరః శరసమ్భవః శరవణోద్భవః ॥ ౧౮౭ ॥

గాఙ్గేయస్తారకారిశ్చ దేవసేనాపతిర్గుహః ।
బ్రహ్మచారీ శివజ్యోతిః క్రౌఞ్చధారీ శిఖిస్థితః ॥ ౧౮౮ ॥ ౧౦౦౦
విద్యాప్రదో విజయదో బలదః సర్వరక్షకః ।
స్వాశ్రితశ్రీకరః స్వర్ణవర్ణాఙ్గః సౌఖ్యదాయకః ॥ ౧౮౯ ॥

భవస్యదేవస్యసుతః సర్వస్యదేవస్యసుతః ।
ఈశానస్యదేవస్యసుతః పశుపతేర్దేవస్యసుతః ॥ ౧౯౦ ॥

రుద్రస్యదేవస్యసుతః ఉగ్రస్యదేవస్యసుతః ।
భీమస్యదేవస్యసుతః మహతోదేవస్యసుతః ॥ ౧౯౧ ॥

శ్రీవల్లీదేవసేనసమేతశ్రీకుమారసుబ్రహ్మణ్యమూర్తయే నమః । ౧౦౧౬

॥ ఇతి శ్రీకుమారసుబ్రహ్మణ్యమూర్తిసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

॥ ఓం నమోభగవతేసుబ్రహ్మణ్యాయ ॥

Also Read 1000 Names of Muthukumara Subrahmanya Murthy:

1000 Names of Sri Muthu Kumara Subrahmanya Murti | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Muthu Kumara Subrahmanya Murti | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top