Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Radha Krishna or Yugala | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Radhakrishna or Yugala Sahasranamastotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીરાધાકૃષ્ણયુગલસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥
સનત્કુમાર ઉવાચ –
કિં ત્વં નારદ જાનાસિ પૂર્વજન્મનિ યત્ત્વયા ।
પ્રાપ્તં ભગવતઃ સાક્ષાચ્છૂલિનો યુગલાત્મકમ્ ॥ ૧ ॥

કૃષ્ણમન્ત્રરહસ્યં ચ સ્મર વિસ્મૃતિમાગતમ્ ।
સૂત ઉવાચ –
ઇત્યુક્તો નારદો વિપ્રાઃ કુમારેણ તુ ધીમતા ॥ ૨ ॥

ધ્યાને વિવેદાશુ ચિરં ચરિતં પૂર્વજન્મનઃ ।
તતશ્ચિરં ધ્યાનપરો નારદો ભગવત્પ્રિયઃ ॥ ૩ ॥

જ્ઞાત્વા સર્વં સુવૃત્તાન્તં સુપ્રસન્નાનનોઽબ્રવીત્ ।
ભગવન્સર્વવૃત્તાન્તઃ પૂર્વકલ્પસમુદ્ભવઃ ॥ ૪ ॥

મમ સ્મૃતિમનુપ્રાપ્તો વિના યુગલલમ્ભનમ્ ॥

તચ્છ્રુત્વા વચનં તસ્ય નારદસ્ય મહાત્મનઃ ॥ ૫ ॥

સનત્કુમારો ભગવાન્ વ્યાજહાર યથાતથમ્ ।
સનત્કુમાર ઉવાચ –
શ‍ૃણુ વિપ્ર પ્રવક્ષ્યામિ યસ્મિઞ્જન્મનિ શૂલિનઃ ॥ ૬ ॥

પ્રાપ્તં કૃષ્ણરહસ્યં વૈ સાવધાનો ભવાધુના ।
અસ્માત્સારસ્વતાત્કલ્પાત્પૂર્વસ્મિન્પઞ્ચવિંશકે ॥ ૭ ॥

કલ્પે ત્વં કાશ્યપો જાતો નારદો નામ નામતઃ ।
તત્રૈકદા ત્વં કૈલાસં પ્રાપ્તઃ કૃષ્ણસ્ય યોગિનઃ ॥ ૮ ॥

સમ્પ્રષ્ટું પરમં તત્ત્વં શિવં કૈલાસવાસિનમ્ ।
ત્વયા પૃષ્ટો મહાદેવો રહસ્યં સ્વપ્રકાશિતમ્ ॥ ૯ ॥

કથયા માસ તત્ત્વેન નિત્યલીલાનુગં હરેઃ ।
તતસ્તદન્તે તુ પુનસ્ત્વયા વિજ્ઞાપિતો હરઃ ॥ ૧૦ ॥

નિત્યાં લીલાં હરેર્દ્રષ્ટું તતઃ પ્રાહ સદાશિવઃ ।
ગોપીજનપદસ્યાન્તે વલ્લભેતિ પદં તતઃ ॥ ૧૧ ॥

ચરણાચ્છરણં પશ્ચાત્પ્રપદ્યે ઇતિ વૈ મનુઃ ।
મન્ત્રસ્યાસ્ય ઋષિઃ પ્રોક્તો સુરભિશ્છન્દ એવ ચ ॥ ૧૨ ॥

ગાયત્રી દેવતા ચાસ્ય બલ્લવીવલ્લભો વિભુઃ ।
પ્રપન્નોઽસ્મીતિ તદ્ભક્તૌ વિનિયોગ ઉદાહૃતઃ ॥ ૧૩ ॥

નાસ્ય સિદ્ધાદિકં વિપ્ર શોધનં ન્યાસકલ્પનમ્ ।
કેવલં ચિન્તનં સદ્યો નિત્યલીલાપ્રકાશકમ્ ॥ ૧૪ ॥

આભ્યન્તરસ્ય ધર્મસ્ય સાધનં વચ્મિ સામ્પ્રતમ્ ॥ ૧૫ ॥

સઙ્ગૃહ્ય મન્ત્રં ગુરુભક્તિયુક્તો
વિચિન્ત્ય સર્વં મનસા તદીહિતમ્ ।
કૃપાં તદીયાં નિજધર્મસંસ્થો
વિભાવયન્નાત્મનિ તોષયેદ્ગુરુમ્ ॥ ૧૬ ॥

સતાં શિક્ષેત વૈ ધર્માન્પ્રપન્નાનાં ભયાપહાન્ ।
ઐહિકામુષ્મિકીચિન્તાવિધુરાન્ સિદ્ધિદાયકાન્ ॥ ૧૭ ॥

સ્વેષ્ટદેવધિયા નિત્યં તોષયેદ્વૈષ્ણવાંસ્તથા ।
ભર્ત્સનાદિકમેતેષાં ન કદાચિદ્વિચિન્તયેત્ ॥ ૧૮ ॥

પૂર્વકર્મવશાદ્ભવ્યમૈહિકં ભોગ્યમેવ ચ ।
આયુષ્યકં તથા કૃષ્ણઃ સ્વયમેવ કરિષ્યતિ ॥ ૧૯ ॥

શ્રીકૃષ્ણં નિત્યલીલાસ્થં ચિન્તયેત્સ્વધિયાનિશમ્ ।
શ્રીમદર્ચાવતારેણ કૃષ્ણં પરિચરેત્સદા ॥ ૨૦ ॥

અનન્યચિન્તનીયોઽસૌ પ્રપન્નૈઃ શરણાર્થિભિઃ ।
સ્થેયં ચ દેહગેહાદાવુદાસીનતયા બુધૈઃ ॥ ૨૧ ॥

ગુરોરવજ્ઞાં સાધૂનાં નિન્દાં ભેદં હરે હરૌ ।
વેદનિન્દાં હરેર્નામબલાત્પાપસમીહનમ્ ॥ ૨૨ ॥

અર્થવાદં હરેર્નામ્નિ પાષણ્ડં નામસઙ્ગ્રહે ।
અલસે નાસ્તિકે ચૈવ હરિનામોપદેશનમ્ ॥ ૨૩ ॥

નામવિસ્મરણં ચાપિ નામ્ન્યનાદરમેવ ચ ।
સન્ત્યજેદ્ દૂરતો વત્સ દોષાનેતાન્સુદારુણાન્ ॥ ૨૪ ॥

પ્રપન્નોઽસ્મીતિ સતતં ચિન્તયેદ્ધૃદ્ગતં હરિમ્ ।
સ એવ પાલનં નિત્યં કરિષ્યતિ મમેતિ ચ ॥ ૨૫ ॥

તવાસ્મિ રાધિકાનાથ કર્મણા મનસા ગિરા ।
કૃષ્ણકાન્તેતિ ચૈવાસ્મિ યુવામેવ ગતિર્મમ ॥ ૨૬ ॥

દાસાઃ સખાયઃ પિતરઃ પ્રેયસ્યશ્ચ હરેરિહ ।
સર્વે નિત્યા મુનિશ્રેષ્ઠ ચિન્તનીયા મહાત્મભિઃ ॥ ૨૭ ॥

ગમનાગમને નિત્યં કરોતિ વનગોષ્ઠયોઃ ।
ગોચારણં વયસ્યૈશ્ચ વિનાસુરવિઘાતનમ્ ॥ ૨૮ ॥

સખાયો દ્વાદશાખ્યાતા હરેઃ શ્રીદામપૂર્વકાઃ ।
રાધિકાયાઃ સુશીલાદ્યાઃ સખ્યો દ્વાત્રિંશદીરિતાઃ ॥ ૨૯ ॥

આત્માનં ચિન્તયેદ્વત્સ તાસાં મધ્યે મનોરમામ્ ।
રૂપયૌવનસમ્પન્નાં કિશોરીં ચ સ્વલઙ્કૃતામ્ ॥ ૩૦ ॥

નાનાશિલ્પકલાભિજ્ઞાં કૃષ્ણભોગાનુરૂપિણીમ્ ।
તત્સેવનસુખાહ્લાદભાવેનાતિસુનિર્વૃતામ્ ॥ ૩૧ ॥

બ્રાહ્મં મુહૂર્તમારભ્ય યાવદર્ધનિશા ભવેત્ ।
તાવત્પરિચરેત્તૌ તુ યથાકાલાનુસેવયા ॥ ૩૨ ॥

સહસ્રં ચ તયોર્નામ્નાં પઠેન્નિત્યં સમાહિતઃ ।
એતત્સાધનમુદ્દિષ્ટં પ્રપન્નાનાં મુનીશ્વર ॥ ૩૩ ॥

નાખ્યેયં કસ્યચિત્તુભ્યં મયા તત્ત્વં પ્રકાશિતમ્ ।
સનત્કુમાર ઉવાચ –
તતસ્ત્વં નારદ પુનઃ પૃષ્ટવાન્વૈ સદાશિવમ્ ॥ ૩૪ ॥

નામ્નાં સહસ્રં તચ્ચાપિ પ્રોક્તવાંસ્તચ્છૃણુષ્વ મે ।
ધ્યાત્વા વૃન્દાવને રમ્યે યમુનાતીરસઙ્ગતમ્ ॥ ૩૫ ॥

કલ્પવૃક્ષં સમાશ્રિત્ય તિષ્ઠન્તં રાધિકાયુતમ્ ।
પઠેન્નામસહસ્રં તુ યુગલાખ્યં મહામુને ॥ ૩૬ ॥

દેવકીનન્દનઃ શૌરિર્વાસુદેવો બલાનુજઃ ।
ગદાગ્રજઃ કંસમોહઃ કંસસેવકમોહનઃ ॥ ૩૭ ॥

ભિન્નાર્ગલો ભિન્નલોહઃ પિતૃબાહ્યાઃ પિતૃસ્તુતઃ ।
માતૃસ્તુતઃ શિવધ્યેયો યમુનાજલભેદનઃ ॥ ૩૮ ॥

વ્રજવાસી વ્રજાનન્દી નન્દબાલો દયાનિધિઃ ।
લીલાબાલઃ પદ્મનેત્રો ગોકુલોત્સવ ઈશ્વરઃ ॥ ૩૯ ॥

ગોપિકાનન્દનઃ કૃષ્ણો ગોપાનન્દઃ સતાં ગતિઃ ।
બકપ્રાણહરો વિષ્ણુર્બકમુક્તિપ્રદો હરિઃ ॥ ૪૦ ॥

બલદોલાશયશયઃ શ્યામલઃ સર્વસુન્દરઃ ।
પદ્મનાભો હૃષીકેશઃ ક્રીડામનુજબાલકઃ ॥ ૪૧ ॥

લીલાવિધ્વસ્તશકટો વેદમન્ત્રાભિષેચિતઃ ।
યશોદાનન્દનઃ કાન્તો મુનિકોટિનિષેવિતઃ ॥ ૪૨ ॥

નિત્યં મધુવનાવાસી વૈકુણ્ઠઃ સમ્ભવઃ ક્રતુઃ ।
રમાપતિર્યદુપતિર્મુરારિર્મધુસૂદનઃ ॥ ૪૩ ॥

માધવો માનહારી ચ શ્રીપતિર્ભૂધરઃ પ્રભુઃ ।
બૃહદ્વનમહાલીલો નન્દસૂનુર્મહાસનઃ ॥ ૪૪ ॥

તૃણાવર્તપ્રાણહારી યશોદાવિસ્મયપ્રદઃ ।
ત્રૈલોક્યવક્ત્રઃ પદ્માક્ષઃ પદ્મહસ્તઃ પ્રિયઙ્કરઃ ॥ ૪૫ ॥

બ્રહ્મણ્યો ધર્મગોપ્તા ચ ભૂપતિઃ શ્રીધરઃ સ્વરાટ્ ।
અજાધ્યક્ષઃ શિવાધ્યક્ષો ધર્માધ્યક્ષો મહેશ્વરઃ ॥ ૪૬ ॥

વેદાન્તવેદ્યો બ્રહ્મસ્થઃ પ્રજાપતિરમોઘદૃક્ ।
ગોપીકરાવલમ્બી ચ ગોપબાલકસુપ્રિયઃ ॥ ૪૭ ॥

બાલાનુયાયી બલવાન્ શ્રીદામપ્રિય આત્મવાન્ ।
ગોપીગૃહાઙ્ગણરતિર્ભદ્રઃ સુશ્લોકમઙ્ગલઃ ॥ ૪૮ ॥

નવનીતહરો બાલો નવનીતપ્રિયાશનઃ ।
બાલવૃન્દી મર્કવૃન્દી ચકિતાક્ષઃ પલાયિતઃ ॥ ૪૯ ॥

યશોદાતર્જિતઃ કમ્પી માયારુદિતશોભનઃ ।
દામોદરોઽપ્રમેયાત્મા દયાલુર્ભક્તવત્સલઃ ॥ ૫૦ ॥

સુબદ્ધોલૂખલે નમ્રશિરા ગોપીકદર્થિતઃ ।
વૃક્ષભઙ્ગી શોકભઙ્ગી ધનદાત્મજમોક્ષણઃ ॥ ૫૧ ॥

દેવર્ષિવચનશ્લાઘી ભક્તવાત્સલ્યસાગરઃ ।
વ્રજકોલાહલકરો વ્રજાનદવિવર્દ્ધનઃ ॥ ૫૨ ॥

ગોપાત્મા પ્રેરકઃ સાક્ષી વૃન્દાવનનિવાસકૃત્ ।
વત્સપાલો વત્સપતિર્ગોપદારકમણ્ડનઃ ॥ ૫૩ ॥

બાલક્રીડો બાલરતિર્બાલકઃ કનકાઙ્ગદી ।
પીતામ્બરો હેમમાલી મણિમુક્તાવિભૂષણઃ ॥ ૫૪ ॥

કિઙ્કિણીકટકી સૂત્રી નૂપુરી મુદ્રિકાન્વિતઃ ।
વત્સાસુરપતિધ્વંસી બકાસુરવિનાશનઃ ॥ ૫૫ ॥

અઘાસુરવિનાશી ચ વિનિદ્રીકૃતબાલકઃ ।
આદ્ય આત્મપ્રદઃ સઙ્ગી યમુનાતીરભોજનઃ ॥ ૫૬ ॥

ગોપાલમણ્ડલીમધ્યઃ સર્વગોપાલભૂષણઃ ।
કૃતહસ્તતલગ્રાસો વ્યઞ્જનાશ્રિતશાખિકઃ ॥ ૫૭ ॥

કૃતબાહુશ‍ૃઙ્ગયષ્ટિર્ગુઞ્જાલઙ્કૃતકણ્ઠકઃ ।
મયૂરપિચ્છમુકુટો વનમાલાવિભૂષિતઃ ॥ ૫૮ ॥

ગૈરિકાચિત્રિતવપુર્નવમેઘવપુઃ સ્મરઃ ।
કોટિકન્દર્પલાવણ્યો લસન્મકરકુણ્ડલઃ ॥ ૫૯ ॥

આજાનુબાહુર્ભગવાન્નિદ્રારહિતલોચનઃ ।
કોટિસાગરગામ્ભીર્યઃ કાલકાલઃ સદાશિવઃ ॥ ૬૦ ॥

વિરઞ્ચિમોહનવપુર્ગોપવત્સવપુર્દ્ધરઃ ।
બ્રહ્માણ્ડકોટિજનકો બ્રહ્મમોહવિનાશકઃ ॥ ૬૧ ॥

બ્રહ્મા બ્રહ્મેડિતઃ સ્વામી શક્રદર્પાદિનાશનઃ ।
ગિરિપૂજોપદેષ્ટા ચ ધૃતગોવર્દ્ધનાચલઃ ॥ ૬૨ ॥

પુરન્દરેડિતઃ પૂજ્યઃ કામધેનુપ્રપૂજિતઃ ।
સર્વતીર્થાભિષિક્તશ્ચ ગોવિન્દો ગોપરક્ષકઃ ॥ ૬૩ ॥

કાલિયાર્તિકરઃ ક્રૂરો નાગપત્નીડિતો વિરાટ્ ।
ધેનુકારિઃ પ્રલમ્બારિર્વૃષાસુરવિમર્દનઃ ॥ ૬૪ ॥

માયાસુરાત્મજધ્વંસી કેશિકણ્ઠવિદારકઃ ।
ગોપગોપ્તા ધેનુગોપ્તા દાવાગ્નિપરિશોષકઃ ॥ ૬૫ ॥

ગોપકન્યાવસ્ત્રહારી ગોપકન્યાવરપ્રદઃ ।
યજ્ઞપત્ન્યન્નભોજી ચ મુનિમાનાપહારકઃ ॥ ૬૬ ॥

જલેશમાનમથનો નન્દગોપાલજીવનઃ ।
ગન્ધર્વશાપમોક્તા ચ શઙ્ખચૂડશિરો હરઃ ॥ ૬૭ ॥

વંશી વટી વેણુવાદી ગોપીચિન્તાપહારકઃ ।
સર્વગોપ્તા સમાહ્વાનઃ સર્વગોપીમનોરથઃ ॥ ૬૮ ॥

વ્યઙ્ગધર્મપ્રવક્તા ચ ગોપીમણ્ડલમોહનઃ ।
રાસક્રીડારસાસ્વાદી રસિકો રાધિકાધવઃ ॥ ૬૯ ॥

કિશોરીપ્રાણનાથશ્ચ વૃષભાનસુતાપ્રિયઃ ।
સર્વગોપીજનાનન્દી ગોપીજનવિમોહનઃ ॥ ૭૦ ॥

ગોપિકાગીતચરિતો ગોપીનર્તનલાલસઃ ।
ગોપીસ્કન્ધાશ્રિતકરો ગોપિકાચુમ્બનપ્રિયઃ ॥ ૭૧ ॥

ગોપિકામાર્જિતમુખો ગોપીવ્યજનવીજિતઃ ।
ગોપિકાકેશસંસ્કારી ગોપિકાપુષ્પસંસ્તરઃ ॥ ૭૨ ॥

ગોપિકાહૃદયાલમ્બી ગોપીવહનતત્પરઃ ।
ગોપિકામદહારી ચ ગોપિકાપરમાર્જિતઃ ॥ ૭૩ ॥

ગોપિકાકૃતસંનીલો ગોપિકાસંસ્મૃતપ્રિયઃ ।
ગોપિકાવન્દિતપદો ગોપિકાવશવર્તનઃ ॥ ૭૪ ॥

રાધાપરાજિતઃ શ્રીમાન્નિકુઞ્જેસુવિહારવાન્ ।
કુઞ્જપ્રિયઃ કુઞ્જવાસી વૃન્દાવનવિકાસનઃ ॥ ૭૫ ॥

યમુનાજલસિક્તાઙ્ગો યમુનાસૌખ્યદાયકઃ ।
શશિસંસ્તમ્ભનઃ શૂરઃ કામી કામવિજોહનઃ ॥ ૭૬ ॥

કામાદ્યાઃ કામનાથશ્ચ કામમાનસભેદનઃ ।
કામદઃ કામરૂપશ્ચ કામિની કામસઞ્ચયઃ ॥ ૭૭ ॥

નિત્યક્રીડો મહાલીલઃ સર્વઃ સર્વગતસ્તથા ।
પરમાત્મા પરાધીશઃ સર્વકારણકારણઃ (orમ્) ॥ ૭૮ ॥

ગૃહીતનારદવચા હ્યક્રૂરપરિચિન્તિતઃ ।
અક્રૂરવન્દિતપદો ગોપિકાતોષકારકઃ ॥ ૭૯ ॥

અક્રૂરવાક્યસઙ્ગ્રાહી મથુરાવાસકારણઃ (orમ્)।
અક્રૂરતાપશમનો રજકાયુઃપ્રણાશનઃ ॥ ૮૦ ॥

મથુરાનન્દદાયી ચ કંસવસ્ત્રવિલુણ્ઠનઃ ।
કંસવસ્ત્રપરીધાનો ગોપવસ્ત્રપ્રદાયકઃ ॥ ૮૧ ॥

સુદામગૃહગામી ચ સુદામપરિપૂજિતઃ ।
તન્તુવાયકસમ્પ્રીતઃ કુબ્જાચન્દનલેપનઃ ॥ ૮૨ ॥

કુબ્જારૂપપ્રદો વિજ્ઞો મુકુન્દો વિષ્ટરશ્રવાઃ ।
સર્વજ્ઞો મથુરાલોકી સર્વલોકાભિનન્દનઃ ॥ ૮૩ ॥

કૃપાકટાક્ષદર્શી ચ દૈત્યારિર્દેવપાલકઃ ।
સર્વદુઃખપ્રશમનો ધનુર્ભઙ્ગી મહોત્સવઃ ॥ ૮૪ ॥

કુવલયાપીડહન્તા દન્તસ્કન્ધબલાગ્રણીઃ ।
કલ્પરૂપધરો ધીરો દિવ્યવસ્ત્રાનુલેપનઃ ॥ ૮૫ ॥

મલ્લરૂપો મહાકાલઃ કામરૂપી બલાન્વિતઃ ।
કંસત્રાસકરો ભીમો મુષ્ટિકાન્તશ્ચ કંસહા ॥ ૮૬ ॥

ચાણૂરઘ્નો ભયહરઃ શલારિસ્તોશલાન્તકઃ ।
વૈકુણ્ઠવાસી કંસારિઃ સર્વદુષ્ટનિષૂદનઃ ॥ ૮૭ ॥

દેવદુન્દુભિનિર્ઘોષી પિતૃશોકનિવારણઃ ।
યાદવેન્દ્રઃ સતાંનાથો યાદવારિપ્રમર્દ્દનઃ ॥ ૮૮ ॥

શૌરિશોકવિનાશી ચ દેવકીતાપનાશનઃ ।
ઉગ્રસેનપરિત્રાતા ઉગ્રસેનાભિપૂજિતઃ ॥ ૮૯ ॥

ઉગ્રસેનાભિષેકી ચ ઉગ્રસેનદયાપરઃ ।
સર્વસાત્વતસાક્ષી ચ યદૂનામભિનન્દનઃ ॥ ૯૦ ॥

સર્વમાથુરસંસેવ્યઃ કરુણો ભક્તબાન્ધવઃ ।
સર્વગોપાલધનદો ગોપીગોપાલલાલસઃ ॥ ૯૧ ॥

શૌરિદત્તોપવીતી ચ ઉગ્રસેનદયાકરઃ ।
ગુરુભક્તો બ્રહ્મચારી નિગમાધ્યયને રતઃ ॥ ૯૨ ॥

સઙ્કર્ષણસહાધ્યાયી સુદામસુહૃદેવ ચ ।
વિદ્યાનિધિઃ કલાકોશો મૃતપુત્રપ્રદસ્તથા ॥ ૯૩ ॥

ચક્રી પાઞ્ચજની ચૈવ સર્વનારકિમોચનઃ ।
યમાર્ચિતઃ પરો દેવો નામોચ્ચારવશોઽચ્યુતઃ ॥ ૯૪ ॥

કુબ્જાવિલાસી સુભગો દીનબન્ધુરનૂપમઃ ।
અક્રૂરગૃહગોપ્તા ચ પ્રતિજ્ઞાપાલકઃ શુભઃ ॥ ૯૫ ॥

જરાસન્ધજયી વિદ્વાન્ યવનાન્તો દ્વિજાશ્રયઃ ।
મુચુકુન્દપ્રિયકરો જરાસન્ધપલાયિતઃ ॥ ૯૬ ॥

દ્વારકાજનકો ગૂઢો બ્રહ્મણ્યઃ સત્યસઙ્ગરઃ ।
લીલાધરઃ પ્રિયકરો વિશ્વકર્મા યશઃપ્રદઃ ॥ ૯૭ ॥

રુક્મિણીપ્રિયસન્દેશો રુક્મશોકવિવર્દ્ધનઃ ।
ચૈદ્યશોકાલયઃ શ્રેષ્ઠો દુષ્ટરાજન્યનાશનઃ ॥ ૯૮ ॥

રુક્મિવૈરૂપ્યકરણો રુક્મિણીવચને રતઃ ।
બલભદ્રવચોગ્રાહી મુક્તરુક્મી જનાર્દનઃ ॥ ૯૯ ॥

રુક્મિણીપ્રાણનાથશ્ચ સત્યભામાપતિઃ સ્વયમ્ ।
ભક્તપક્ષી ભક્તિવશ્યો હ્યક્રૂરમણિદાયકઃ ॥ ૧૦૦ ॥

શતધન્વાપ્રાણહારી ઋક્ષરાજસુતાપ્રિયઃ ।
સત્રાજિત્તનયાકાન્તો મિત્રવિન્દાપહારકઃ ॥ ૧૦૧।
સત્યાપતિર્લક્ષ્મણાજિત્પૂજ્યો ભદ્રાપ્રિયઙ્કરઃ ।
નરકાસુરઘાતી ચ લીલાકન્યાહરો જયી ॥ ૧૦૨ ॥

મુરારિર્મદનેશોઽપિ ધરિત્રીદુઃખનાશનઃ ।
વૈનતેયી સ્વર્ગગામી અદિત્ય કુણ્ડલપ્રદઃ ॥ ૧૦૩ ॥

ઇન્દ્રાર્ચિતો રમાકાન્તો વજ્રિભાર્યાપ્રપૂજિતઃ ।
પારિજાતાપહારી ચ શક્રમાનાપહારકઃ ॥ ૧૦૪ ॥

પ્રદ્યુમ્નજનકઃ સામ્બતાતો બહુસુતો વિધુઃ ।
ગર્ગાચાર્યઃ સત્યગતિર્ધર્માધારો ધરાધરઃ ॥ ૧૦૫ ॥

દ્વારકામણ્ડનઃ શ્લોક્યઃ સુશ્લોકો નિગમાલયઃ ।
પૌણ્ડ્રકપ્રાણહારી ચ કાશીરાજશિરોહરઃ ॥ ૧૦૬ ॥

અવૈષ્ણવવિપ્રદાહી સુદક્ષિણભયાવહઃ ।
જરાસન્ધવિદારી ચ ધર્મનન્દનયજ્ઞકૃત્ ॥ ૧૦૭ ॥

શિશુપાલશિરશ્છેદી દન્તવક્ત્રવિનાશનઃ ।
વિદૂરથાન્તકઃ શ્રીશઃ શ્રીદો દ્વિવિદનાશનઃ ॥ ૧૦૮ ॥

રુક્મિણીમાનહારી ચ રુક્મિણીમાનવર્દ્ધનઃ ।
દેવર્ષિશાપહર્તા ચ દ્રૌપદીવાક્યપાલકઃ ॥ ૧૦૯ ॥

દુર્વાસોભયહારી ચ પાઞ્ચાલીસ્મરણાગતઃ ।
પાર્થદૂતઃ પાર્થમન્ત્રી પાર્થદુઃખૌઘનાશનઃ ॥ ૧૧૦ ॥

પાર્થમાનાપહારી ચ પાર્થજીવનદાયકઃ ।
પાઞ્ચાલીવસ્ત્રદાતા ચ વિશ્વપાલકપાલકઃ ॥ ૧૧૧ ॥

શ્વેતાશ્વસારથિઃ સત્યઃ સત્યસાધ્યો ભયાપહઃ ।
સત્યસન્ધઃ સત્યરતિઃ સત્યપ્રિય ઉદારધીઃ ॥ ૧૧૨ ॥

મહાસેનજયી ચૈવ શિવસૈન્યવિનાશનઃ ।
બાણાસુરભુજચ્છેત્તા બાણબાહુવરપ્રદઃ ॥ ૧૧૩ ॥

તાર્ક્ષ્યમાનાપહારી ચ તાર્ક્ષ્યતેજોવિવર્દ્ધનઃ ।
રામસ્વરૂપધારી ચ સત્યભામામુદાવહઃ ॥ ૧૧૪ ॥

રત્નાકરજલક્રીડો વ્રજલીલાપ્રદર્શકઃ ।
સ્વપ્રતિજ્ઞાપરિધ્વંસી ભીષ્માજ્ઞાપરિપાલકઃ ॥ ૧૧૫ ॥

વીરાયુધહરઃ કાલઃ કાલિકેશો મહાબલઃ ।
વર્વરીષશિરોહારી વર્વરીષશિરઃપ્રદઃ ॥ ૧૧૬ ॥

ધર્મપુત્રજયી શૂરદુર્યોધનમદાન્તકઃ ।
ગોપિકાપ્રીતિનિર્બન્ધનિત્યક્રીડો વ્રજેશ્વરઃ ॥ ૧૧૭ ॥

રાધાકુણ્ડરતિર્ધન્યઃ સદાન્દોલસમાશ્રિતઃ ।
સદામધુવનાનન્દી સદાવૃન્દાવનપ્રિયઃ ॥ ૧૧૮ ॥

અશોકવનસન્નદ્ધઃ સદાતિલકસઙ્ગતઃ ।
સદાગોવર્દ્ધનરતિઃ સદા ગોકુલવલ્લભઃ ॥ ૧૧૯ ॥

ભાણ્ડીરવટસંવાસી નિત્યં વંશીવટસ્થિતઃ ।
નન્દગ્રામકૃતાવાસો વૃષભાનુગ્રહપ્રિયઃ ॥ ૧૨૦ ॥

ગૃહીતકામિનીરૂપો નિત્યં રાસવિલાસકૃત્ ।
વલ્લવીજનસઙ્ગોપ્તા વલ્લવીજનવલ્લભઃ ॥ ૧૨૧ ॥

દેવશર્મકૃપાકર્તા કલ્પપાદપસંસ્થિતઃ ।
શિલાનુગન્ધનિલયઃ પાદચારી ઘનચ્છવિઃ ॥ ૧૨૨ ॥

અતસીકુસુમપ્રખ્યઃ સદા લક્ષ્મીકૃપાકરઃ ।
ત્રિપુરારિપ્રિયકરો હ્યુગ્રધન્વાપરાજિતઃ ॥ ૧૨૩ ॥

ષડ્ધુરધ્વંસકર્તા ચ નિકુમ્ભપ્રાણહારકઃ ।
વજ્રનાભપુરધ્વંસી પૌણ્ડ્રકપ્રાણહારકઃ ॥ ૧૨૪ ॥

બહુલાશ્વપ્રીતિકર્તા દ્વિજવર્યપ્રિયઙ્કરઃ ।
શિવસઙ્કટહારી ચ વૃકાસુરવિનાશનઃ ॥ ૧૨૫ ॥

ભૃગુસત્કારકારી ચ શિવસાત્ત્વિકતાપ્રદઃ ।
ગોકર્ણપૂજકઃ સામ્બકુષ્ઠવિધ્વંસકારણઃ ॥ ૧૨૬ ॥

વેદસ્તુતો વેદવેત્તા યદુવંશવિવર્દ્ધનઃ ।
યદુવંશવિનાશી ચ ઉદ્ધવોદ્ધારકારકઃ ॥ ૧૨૭ ॥

(ઇતિ કૃષ્ણનામાવલિઃ-૫૦૦ અથ રાધાનામાવલિઃ-૫૦૦)

રાધા ચ રાધિકા ચૈવ આનન્દા વૃષભાનુજા ।
વૃન્દાવનેશ્વરી પુણ્યા કૃષ્ણમાનસહારિણી ॥ ૧૨૮ ॥

પ્રગલ્ભા ચતુરા કામા કામિની હરિમોહિની ।
લલિતા મધુરા માધ્વી કિશોરી કનકપ્રભા ॥ ૧૨૯ ॥

જિતચન્દ્રા જિતમૃગા જિતસિંહા જિતદ્વિપા ।
જિતરમ્ભા જિતપિકા ગોવિન્દહૃદયોદ્ભવા ॥ ૧૩૦ ॥

જિતબિમ્બા જિતશુકા જિતપદ્મા કુમારિકા ।
શ્રીકૃષ્ણાકર્ષણા દેવી નિત્યં યુગ્મસ્વરૂપિણી ॥ ૧૩૧ ॥

નિત્યં વિહારિણી કાન્તા રસિકા કૃષ્ણવલ્લભા ।
આમોદિની મોદવતી નન્દનન્દનભૂષિતા ॥ ૧૩૨ ॥

દિવ્યામ્બરા દિવ્યહારા મુક્તામણિવિભૂષિતા ।
કુઞ્જપ્રિયા કુઞ્જવાસા કુઞ્જનાયકનાયિકા ॥ ૧૩૩ ॥

ચારુરૂપા ચારુવક્ત્રા ચારુહેમાઙ્ગદા શુભા ।
શ્રીકૃષ્ણવેણુસઙ્ગીતા મુરલીહારિણી શિવા ॥ ૧૩૪ ॥

ભદ્રા ભગવતી શાન્તા કુમુદા સુન્દરી પ્રિયા ।
કૃષ્ણક્રીડા કૃષ્ણરતિઃ શ્રીકૃષ્ણસહચારિણી ॥ ૧૩૫ ॥

વંશીવટપ્રિયસ્થાના યુગ્માયુગ્મસ્વરૂપિણી ।
ભાણ્ડીરવાસિની શુભ્રા ગોપીનાથપ્રિયા સખી ॥ ૧૩૬ ॥

શ્રુતિનિઃશ્વસિતા દિવ્યા ગોવિન્દરસદાયિની ।
શ્રીકૃષ્ણપ્રાર્થનીશાના મહાનન્દપ્રદાયિની ॥ ૧૩૭ ॥

વૈકુણ્ઠજનસંસેવ્યા કોટિલક્ષ્મીસુખાવહા ।
કોટિકન્દર્પલાવણ્યા રતિકોટિરતિપ્રદા ॥ ૧૩૮ ॥

ભક્તિગ્રાહ્યા ભક્તિરૂપા લાવણ્યસરસી ઉમા ।
બ્રહ્મરુદ્રાદિસંરાધ્યા નિત્યં કૌતૂહલાન્વિતા ॥ ૧૩૯ ॥

નિત્યલીલા નિત્યકામા નિત્યશ‍ૃઙ્ગારભૂષિતા ।
નિત્યવૃન્દાવનરસા નન્દનન્દનસંયુતા ॥ ૧૪૦ ॥

ગોપિકામણ્ડલીયુક્તા નિત્યં ગોપાલસઙ્ગતા ।
ગોરસક્ષેપણી શૂરા સાનન્દાનન્દદાયિની ॥ ૧૪૧ ॥

મહાલીલા પ્રકૃષ્ટા ચ નાગરી નગચારિણી ।
નિત્યમાઘૂર્ણિતા પૂર્ણા કસ્તૂરીતિલકાન્વિતા ॥ ૧૪૨ ॥

પદ્મા શ્યામા મૃગાક્ષી ચ સિદ્ધિરૂપા રસાવહા ।
કોટિચન્દ્રાનના ગૌરી કોટિકોકિલસુસ્વરા ॥ ૧૪૩ ॥

શીલસૌન્દર્યનિલયા નન્દનન્દનલાલિતા ।
અશોકવનસંવાસા ભાણ્ડીરવનસઙ્ગતા ॥ ૧૪૪ ॥

કલ્પદ્રુમતલાવિષ્ટા કૃષ્ણા વિશ્વા હરિપ્રિયા ।
અજાગમ્યા ભવાગમ્યા ગોવર્દ્ધનકૃતાલયા ॥ ૧૪૫ ॥

યમુનાતીરનિલયા શશ્વદ્ગોવિન્દજલ્પિની ।
શશ્વન્માનવતી સ્નિગ્ધા શ્રીકૃષ્ણપરિવન્દિતા ॥ ૧૪૬ ॥

કૃષ્ણસ્તુતા કૃષ્ણવૃતા શ્રીકૃષ્ણહૃદયાલયા ।
દેવદ્રુમફલા સેવ્યા વૃન્દાવનરસાલયા ॥ ૧૪૭ ॥

કોટિતીર્થમયી સત્યા કોટિતીર્થફલપ્રદા ।
કોટિયોગસુદુષ્પ્રાપ્યા કોટિયજ્ઞદુરાશ્રયા ॥ ૧૪૮ ॥

મનસા શશિલેખા ચ શ્રીકોટિસુભગાઽનઘા ।
કોટિમુક્તસુખા સૌમ્યા લક્ષ્મીકોટિવિલાસિની ॥ ૧૪૯ ॥

તિલોત્તમા ત્રિકાલસ્થા ત્રિકાલજ્ઞાપ્યધીશ્વરી ।
ત્રિવેદજ્ઞા ત્રિલોકજ્ઞા તુરીયાન્તનિવાસિની ॥ ૧૫૦ ॥

દુર્ગારાધ્યા રમારાધ્યા વિશ્વારાધ્યા ચિદાત્મિકા ।
દેવારાધ્યા પરારાધ્યા બ્રહ્મારાધ્યા પરાત્મિકા ॥ ૧૫૧ ॥

શિવારાધ્યા પ્રેમસાધ્યા ભક્તારાધ્યા રસાત્મિકા ।
કૃષ્ણપ્રાણાર્પિણી ભામા શુદ્ધપ્રેમવિલાસિની ॥ ૧૫૨ ॥

કૃષ્ણારાધ્યા ભક્તિસાધ્યા ભક્તવૃન્દનિષેવિતા ।
વિશ્વાધારા કૃપાધારા જીવધારાતિનાયિકા ॥ ૧૫૩ ॥

શુદ્ધપ્રેમમયી લજ્જા નિત્યસિદ્ધા શિરોમણિઃ ।
દિવ્યરૂપા દિવ્યભોગા દિવ્યવેષા મુદાન્વિતા ॥ ૧૫૪ ॥

દિવ્યાઙ્ગનાવૃન્દસારા નિત્યનૂતનયૌવના ।
પરબ્રહ્માવૃતા ધ્યેયા મહારૂપા મહોજ્જ્વલા ॥ ૧૫૫ ॥

કોટિસૂર્યપ્રભા કોટિચન્દ્રબિમ્બાધિકચ્છવિઃ ।
કોમલામૃતવાગાદ્યા વેદાદ્યા વેદદુર્લભા ॥ ૧૫૬ ॥

કૃષ્ણાસક્તા કૃષ્ણભક્તા ચન્દ્રાવલિનિષેવિતા ।
કલાષોડશસમ્પૂર્ણા કૃષ્ણદેહાર્દ્ધધારિણી ॥ ૧૫૭ ॥

કૃષ્ણબુદ્ધિઃ કૃષ્ણસારા કૃષ્ણરૂપવિહારિણી ।
કૃષ્ણકાન્તા કૃષ્ણધના કૃષ્ણમોહનકારિણી ॥ ૧૫૮ ॥

કૃષ્ણદૃષ્ટિઃ કૃષ્ણગોત્રી કૃષ્ણદેવી કુલોદ્વહા ।
સર્વભૂતસ્થિતાવાત્મા સર્વલોકનમસ્કૃતા ॥ ૧૫૯ ॥

કૃષ્ણદાત્રી પ્રેમધાત્રી સ્વર્ણગાત્રી મનોરમા ।
નગધાત્રી યશોદાત્રી મહાદેવી શુભઙ્કરી ॥ ૧૬૦ ॥

શ્રીશેષદેવજનની અવતારગણપ્રસૂઃ ।
ઉત્પલાઙ્કારવિન્દાઙ્કા પ્રસાદાઙ્કા દ્વિતીયકા ॥ ૧૬૧ ॥

રથાઙ્કા કુઞ્જરાઙ્કા ચ કુણ્ડલાઙ્કપદસ્થિતા ।
છત્રાઙ્કા વિદ્યુદઙ્કા ચ પુષ્પમાલાઙ્કિતાપિ ચ ॥ ૧૬૨ ॥

દણ્ડાઙ્કા મુકુટાઙ્કા ચ પૂર્ણચન્દ્રા શુકાઙ્કિતા ।
કૃષ્ણાન્નાહારપાકા ચ વૃન્દાકુઞ્જવિહારિણી ॥ ૧૬૩ ॥

કૃષ્ણપ્રબોધનકરી કૃષ્ણશેષાન્નભોજિની ।
પદ્મકેસરમધ્યસ્થા સઙ્ગીતાગમવેદિની ॥ ૧૬૪ ॥

કોટિકલ્પાન્તભ્રૂભઙ્ગા અપ્રાપ્તપ્રલયાચ્યુતા ।
સર્વસત્ત્વનિધિઃ પદ્મશઙ્ખાદિનિધિસેવિતા ॥ ૧૬૫ ॥

અણિમાદિગુણૈશ્વર્યા દેવવૃન્દવિમોહિની ।
સર્વાનન્દપ્રદા સર્વા સુવર્ણલતિકાકૃતિઃ ॥ ૧૬૬ ॥

કૃષ્ણાભિસારસઙ્કેતા માલિની નૃત્યપણ્ડિતા ।
ગોપીસિન્ધુસકાશાહ્વા ગોપમણ્ડપશોભિની ॥ ૧૬૭ ॥

શ્રીકૃષ્ણપ્રીતિદા ભીતા પ્રત્યઙ્ગપુલકાઞ્ચિતા ।
શ્રીકૃષ્ણાલિઙ્ગનરતા ગોવિન્દવિરહાક્ષમા ॥ ૧૬૮ ॥

અનન્તગુણસમ્પન્ના કૃષ્ણકીર્તનલાલસા ।
બીજત્રયમયી મૂર્તિઃ કૃષ્ણાનુગ્રહવાઞ્છિતા ॥ ૧૬૯ ॥

વિમલાદિનિષેવ્યા ચ લલિતાદ્યર્ચિતા સતી ।
પદ્મવૃન્દસ્થિતા હૃષ્ટા ત્રિપુરાપરિસેવિતા ॥ ૧૭૦ ॥

વૃન્તાવત્યર્ચિતા શ્રદ્ધા દુર્જ્ઞેયા ભક્તવલ્લભા ।
દુર્લભા સાન્દ્રસૌખ્યાત્મા શ્રેયોહેતુઃ સુભોગદા ॥ ૧૭૧ ॥

સારઙ્ગા શારદા બોધા સદ્વૃન્દાવનચારિણી ।
બ્રહ્માનન્દા ચિદાનન્દા ધ્યાનાનન્દાર્દ્ધમાત્રિકા ॥ ૧૭૨ ॥

ગન્ધર્વા સુરતજ્ઞા ચ ગોવિન્દપ્રાણસઙ્ગમા ।
કૃષ્ણાઙ્ગભૂષણા રત્નભૂષણા સ્વર્ણભૂષિતા ॥ ૧૭૩ ॥

શ્રીકૃષ્ણહૃદયાવાસમુક્તાકનકનાલિ(orસિ)કા ।
સદ્રત્નકઙ્કણયુતા શ્રીમન્નીલગિરિસ્થિતા ॥ ૧૭૪ ॥

સ્વર્ણનૂપુરસમ્પન્ના સ્વર્ણકિઙ્કિણિમણ્ડિતા ।
અશોષરાસકુતુકા રમ્ભોરૂસ્તનુમધ્યમા ॥ ૧૭૫ ॥

પરાકૃતિઃ પરાનન્દા પરસ્વર્ગવિહારિણી ।
પ્રસૂનકબરી ચિત્રા મહાસિન્દૂરસુન્દરી ॥ ૧૭૬ ॥

કૈશોરવયસા બાલા પ્રમદાકુલશેખરા ।
કૃષ્ણાધરસુધાસ્વાદા શ્યામપ્રેમવિનોદિની ॥ ૧૭૭ ॥

શિખિપિચ્છલસચ્ચૂડા સ્વર્ણચમ્પકભૂષિતા ।
કુઙ્કુમાલક્તકસ્તૂરીમણ્ડિતા ચાપરાજિતા ॥ ૧૭૮ ॥

હેમહારાન્વિતા પુષ્પાહારાઢ્યા રસવત્યપિ ।
માધુર્ય્યમધુરા પદ્મા પદ્મહસ્તા સુવિશ્રુતા ॥ ૧૭૯ ॥

ભ્રૂભઙ્ગાભઙ્ગકોદણ્ડકટાક્ષશરસન્ધિની ।
શેષદેવા શિરસ્થા ચ નિત્યસ્થલવિહારિણી ॥ ૧૮૦ ॥

કારુણ્યજલમધ્યસ્થા નિત્યમત્તાધિરોહિણી ।
અષ્ટભાષવતી ચાષ્ટનાયિકા લક્ષણાન્વિતા ॥ ૧૮૧ ॥

સુનીતિજ્ઞા શ્રુતિજ્ઞા ચ સર્વજ્ઞા દુઃખહારિણી ।
રજોગુણેશ્વરી ચૈવ શરચ્ચન્દ્રનિભાનના ॥ ૧૮૨ ॥

કેતકીકુસુમાભાસા સદા સિન્ધુવનસ્થિતા ।
હેમપુષ્પાધિકકરા પઞ્ચશક્તિમયી હિતા ॥ ૧૮૩ ॥

સ્તનકુમ્ભી નરાઢ્યા ચ ક્ષીણાપુણ્યા યશસ્વિની ।
વૈરાજસૂયજનની શ્રીશા ભુવનમોહિની ॥ ૧૮૪ ॥

મહાશોભા મહામાયા મહાકાન્તિર્મહાસ્મૃતિઃ ।
મહામોહા મહાવિદ્યા મહાકીર્તિર્મહારતિઃ ॥ ૧૮૫ ॥

મહાધૈર્યા મહાવીર્યા મહાશક્તિર્મહાદ્યુતિઃ ।
મહાગૌરી મહાસમ્પન્મહાભોગવિલાસિની ॥ ૧૮૬ ॥

સમયા ભક્તિદાશોકા વાત્સલ્યરસદાયિની ।
સુહૃદ્ભક્તિપ્રદા સ્વચ્છા માધુર્યરસવર્ષિણી ॥ ૧૮૭ ॥

ભાવભક્તિપ્રદા શુદ્ધપ્રેમભક્તિવિધાયિની ।
ગોપરામાભિરામા ચ ક્રીડારામા પરેશ્વરી ॥ ૧૮૮ ॥

નિત્યરામા ચાત્મરામા કૃષ્ણરામા રમેશ્વરી ।
એકાનેકજગદ્વ્યાપ્તા વિશ્વલીલાપ્રકાશિની ॥ ૧૮૯ ॥

સરસ્વતીશા દુર્ગેશા જગદીશા જગદ્વિધિઃ ।
વિષ્ણુવંશનિવાસા ચ વિષ્ણુવંશસમુદ્ભવા ॥ ૧૯૦ ॥

વિષ્ણુવંશસ્તુતા કર્ત્રી વિષ્ણુવંશાવની સદા ।
આરામસ્થા વનસ્થા ચ સૂર્ય્યપુત્ર્યવગાહિની ॥ ૧૯૧ ॥

પ્રીતિસ્થા નિત્યયન્ત્રસ્થા ગોલોકસ્થા વિભૂતિદા ।
સ્વાનુભૂતિસ્થિતા વ્યક્તા સર્વલોકનિવાસિની ॥ ૧૯૨ ॥

અમૃતા હ્યદ્ભુતા શ્રીમન્નારાયણસમીડિતા ।
અક્ષરાપિ ચ કૂટસ્થા મહાપુરુષસમ્ભવા ॥ ૧૯૩ ॥

ઔદાર્યભાવસાધ્યા ચ સ્થૂલસૂક્ષ્માતિરૂપિણી ।
શિરીષપુષ્પમૃદુલા ગાઙ્ગેયમુકુરપ્રભા ॥ ૧૯૪ ॥

નીલોત્પલજિતાક્ષી ચ સદ્રત્નકવરાન્વિતા ।
પ્રેમપર્યઙ્કનિલયા તેજોમણ્ડલમધ્યગા ॥ ૧૯૫ ॥

કૃષ્ણાઙ્ગગોપનાઽભેદા લીલાવરણનાયિકા ।
સુધાસિન્ધુસમુલ્લાસામૃતાસ્યન્દવિધાયિની ॥ ૧૯૬ ॥

કૃષ્ણચિત્તા રાસચિત્તા પ્રેમચિત્તા હરિપ્રિયા ।
અચિન્તનગુણગ્રામા કૃષ્ણલીલા મલાપહા ॥ ૧૯૭ ॥

રાસસિન્ધુશશાઙ્કા ચ રાસમણ્ડલમણ્ડિની ।
નતવ્રતા સિંહરીચ્છા સુમૂર્તિઃ સુરવન્દિતા ॥ ૧૯૮ ॥

ગોપીચૂડામણિર્ગોપી ગણેડ્યા વિરજાધિકા ।
ગોપપ્રેષ્ઠા ગોપકન્યા ગોપનારી સુગોપિકા ॥ ૧૯૯ ॥

ગોપધામા સુદામામ્બા ગોપાલી ગોપમોહિની ।
ગોપભૂષા કૃષ્ણભૂષા શ્રીવૃન્દાવનચન્દ્રિકા ॥ ૨૦૦ ॥

વીણાદિઘોષનિરતા રાસોત્સવવિકાસિની ।
કૃષ્ણચેષ્ટા પરિજ્ઞાતા કોટિકન્દર્પમોહિની ॥ ૨૦૧ ॥

શ્રીકૃષ્ણગુણનાગાઢ્યા દેવસુન્દરિમોહિની ।
કૃષ્ણચન્દ્રમનોજ્ઞા ચ કૃષ્ણદેવસહોદરી ॥ ૨૦૨ ॥

કૃષ્ણાભિલાષિણી કૃષ્ણપ્રેમાનુગ્રહવાઞ્છિતા ।
ક્ષેમા ચ મધુરાલાપા ભ્રુવોમાયા સુભદ્રિકા ॥ ૨૦૩ ॥

પ્રકૃતિઃ પરમાનન્દા નીપદ્રુમતલસ્થિતા ।
કૃપાકટાક્ષા બિમ્બોષ્ઠી રમ્ભા ચારુનિતમ્બિની ॥ ૨૦૪ ॥

સ્મરકેલિનિધાના ચ ગણ્ડતાટઙ્કમણ્ડિતા ।
હેમાદ્રિકાન્તિરુચિરા પ્રેમાદ્યા મદમન્થરા ॥ ૨૦૫ ॥

કૃષ્ણચિન્તા પ્રેમચિન્તા રતિચિન્તા ચ કૃષ્ણદા ।
રાસચિન્તા ભાવચિન્તા શુદ્ધચિન્તા મહારસા ॥ ૨૦૬ ॥

કૃષ્ણાદૃષ્ટિત્રુટિયુગા દૃષ્ટિપક્ષ્મિવિનિન્દિની ।
કન્દર્પજનની મુખ્યા વૈકુણ્ઠગતિદાયિની ॥ ૨૦૭ ॥

રાસભાવા પ્રિયાશ્લિષ્ટા પ્રેષ્ઠા પ્રથમનાયિકા ।
શુદ્ધા સુધાદેહિની ચ શ્રીરામા રસમઞ્જરી ॥ ૨૦૮ ॥

સુપ્રભાવા શુભાચારા સ્વર્ણદી નર્મદામ્બિકા ।
ગોમતી ચન્દ્રભાગેડ્યા સરયૂસ્તામ્રપર્ણિસૂઃ ॥ ૨૦૯ ॥

નિષ્કલઙ્કચરિત્રા ચ નિર્ગુણા ચ નિરઞ્જના ।
એતન્નામસહસ્રં તુ યુગ્મરૂપસ્ય નારદ ॥ ૨૧૦ ॥

પઠનીયં પ્રયત્નેન વૃન્દાવનરસાવહે ।
મહાપાપપ્રશમનં વન્ધ્યાત્વવિનિવર્તકમ્ ॥ ૨૧૧ ॥

દારિદ્ર્યશમનં રોગનાશનં કામદં મહત્ ।
પાપાપહં વૈરિહરં રાધામાધવભક્તિદમ્ ॥ ૨૧૨ ॥

નમસ્તસ્મૈ ભગવતે કૃષ્ણાયાકુણ્ઠમેધસે ।
રાધાસઙ્ગસુધાસિન્ધૌ નમો નિત્યવિહારિણે ॥ ૨૧૩ ॥

રાધાદેવી જગત્કર્ત્રી જગત્પાલનતત્પરા ।
જગલ્લયવિધાત્રી ચ સર્વેશી સર્વસૂતિકા ॥ ૨૧૪ ॥

તસ્યા નામસહસ્રં વૈ મયા પ્રોક્તં મુનીશ્વર ।
ભુક્તિમુક્તિપ્રદં દિવ્યં કિં ભૂયઃ શ્રોતુમિચ્છસિ ॥ ૨૧૫ ॥

॥ ઇતિ શ્રીબૃહન્નારદીયપુરાણે પૂર્વભાગે બૃહદુપાખ્યાને
તૃતીયપાદે રાધાકૃષ્ણસહસ્રનામકથનં નામ
દ્વ્યશીતિતમોઽધ્યાયઃ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Radha Krishna or Yugala Stotram:

1000 Names of Sri Radha Krishna or Yugala | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top