Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Radha Krishna or Yugala | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Radhakrishna or Yugala Sahasranamastotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീരാധാകൃഷ്ണയുഗലസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥
സനത്കുമാര ഉവാച –
കിം ത്വം നാരദ ജാനാസി പൂര്‍വജന്‍മനി യത്ത്വയാ ।
പ്രാപ്തം ഭഗവതഃ സാക്ഷാച്ഛൂലിനോ യുഗലാത്മകം ॥ 1 ॥

കൃഷ്ണമന്ത്രരഹസ്യം ച സ്മര വിസ്മൃതിമാഗതം ।
സൂത ഉവാച –
ഇത്യുക്തോ നാരദോ വിപ്രാഃ കുമാരേണ തു ധീമതാ ॥ 2 ॥

ധ്യാനേ വിവേദാശു ചിരം ചരിതം പൂര്‍വജന്‍മനഃ ।
തതശ്ചിരം ധ്യാനപരോ നാരദോ ഭഗവത്പ്രിയഃ ॥ 3 ॥

ജ്ഞാത്വാ സര്‍വം സുവൃത്താന്തം സുപ്രസന്നാനനോഽബ്രവീത് ।
ഭഗവന്‍സര്‍വവൃത്താന്തഃ പൂര്‍വകല്‍പസമുദ്ഭവഃ ॥ 4 ॥

മമ സ്മൃതിമനുപ്രാപ്തോ വിനാ യുഗലലംഭനം ॥

തച്ഛ്രുത്വാ വചനം തസ്യ നാരദസ്യ മഹാത്മനഃ ॥ 5 ॥

സനത്കുമാരോ ഭഗവാന്‍ വ്യാജഹാര യഥാതഥം ।
സനത്കുമാര ഉവാച –
ശ‍ൃണു വിപ്ര പ്രവക്ഷ്യാമി യസ്മിഞ്ജന്‍മനി ശൂലിനഃ ॥ 6 ॥

പ്രാപ്തം കൃഷ്ണരഹസ്യം വൈ സാവധാനോ ഭവാധുനാ ।
അസ്മാത്സാരസ്വതാത്കല്‍പാത്പൂര്‍വസ്മിന്‍പഞ്ചവിംശകേ ॥ 7 ॥

കല്‍പേ ത്വം കാശ്യപോ ജാതോ നാരദോ നാമ നാമതഃ ।
തത്രൈകദാ ത്വം കൈലാസം പ്രാപ്തഃ കൃഷ്ണസ്യ യോഗിനഃ ॥ 8 ॥

സമ്പ്രഷ്ടും പരമം തത്ത്വം ശിവം കൈലാസവാസിനം ।
ത്വയാ പൃഷ്ടോ മഹാദേവോ രഹസ്യം സ്വപ്രകാശിതം ॥ 9 ॥

കഥയാ മാസ തത്ത്വേന നിത്യലീലാനുഗം ഹരേഃ ।
തതസ്തദന്തേ തു പുനസ്ത്വയാ വിജ്ഞാപിതോ ഹരഃ ॥ 10 ॥

നിത്യാം ലീലാം ഹരേര്‍ദ്രഷ്ടും തതഃ പ്രാഹ സദാശിവഃ ।
ഗോപീജനപദസ്യാന്തേ വല്ലഭേതി പദം തതഃ ॥ 11 ॥

ചരണാച്ഛരണം പശ്ചാത്പ്രപദ്യേ ഇതി വൈ മനുഃ ।
മന്ത്രസ്യാസ്യ ഋഷിഃ പ്രോക്തോ സുരഭിശ്ഛന്ദ ഏവ ച ॥ 12 ॥

ഗായത്രീ ദേവതാ ചാസ്യ ബല്ലവീവല്ലഭോ വിഭുഃ ।
പ്രപന്നോഽസ്മീതി തദ്ഭക്തൌ വിനിയോഗ ഉദാഹൃതഃ ॥ 13 ॥

നാസ്യ സിദ്ധാദികം വിപ്ര ശോധനം ന്യാസകല്‍പനം ।
കേവലം ചിന്തനം സദ്യോ നിത്യലീലാപ്രകാശകം ॥ 14 ॥

ആഭ്യന്തരസ്യ ധര്‍മസ്യ സാധനം വച്മി സാമ്പ്രതം ॥ 15 ॥

സങ്ഗൃഹ്യ മന്ത്രം ഗുരുഭക്തിയുക്തോ
വിചിന്ത്യ സര്‍വം മനസാ തദീഹിതം ।
കൃപാം തദീയാം നിജധര്‍മസംസ്ഥോ
വിഭാവയന്നാത്മനി തോഷയേദ്ഗുരും ॥ 16 ॥

സതാം ശിക്ഷേത വൈ ധര്‍മാന്‍പ്രപന്നാനാം ഭയാപഹാന്‍ ।
ഐഹികാമുഷ്മികീചിന്താവിധുരാന്‍ സിദ്ധിദായകാന്‍ ॥ 17 ॥

സ്വേഷ്ടദേവധിയാ നിത്യം തോഷയേദ്വൈഷ്ണവാംസ്തഥാ ।
ഭര്‍ത്സനാദികമേതേഷാം ന കദാചിദ്വിചിന്തയേത് ॥ 18 ॥

പൂര്‍വകര്‍മവശാദ്ഭവ്യമൈഹികം ഭോഗ്യമേവ ച ।
ആയുഷ്യകം തഥാ കൃഷ്ണഃ സ്വയമേവ കരിഷ്യതി ॥ 19 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണം നിത്യലീലാസ്ഥം ചിന്തയേത്സ്വധിയാനിശം ।
ശ്രീമദര്‍ചാവതാരേണ കൃഷ്ണം പരിചരേത്സദാ ॥ 20 ॥

അനന്യചിന്തനീയോഽസൌ പ്രപന്നൈഃ ശരണാര്‍ഥിഭിഃ ।
സ്ഥേയം ച ദേഹഗേഹാദാവുദാസീനതയാ ബുധൈഃ ॥ 21 ॥

ഗുരോരവജ്ഞാം സാധൂനാം നിന്ദാം ഭേദം ഹരേ ഹരൌ ।
വേദനിന്ദാം ഹരേര്‍നാമബലാത്പാപസമീഹനം ॥ 22 ॥

അര്‍ഥവാദം ഹരേര്‍നാംനി പാഷണ്ഡം നാമസങ്ഗ്രഹേ ।
അലസേ നാസ്തികേ ചൈവ ഹരിനാമോപദേശനം ॥ 23 ॥

നാമവിസ്മരണം ചാപി നാംന്യനാദരമേവ ച ।
സന്ത്യജേദ് ദൂരതോ വത്സ ദോഷാനേതാന്‍സുദാരുണാന്‍ ॥ 24 ॥

പ്രപന്നോഽസ്മീതി സതതം ചിന്തയേദ്ധൃദ്ഗതം ഹരിം ।
സ ഏവ പാലനം നിത്യം കരിഷ്യതി മമേതി ച ॥ 25 ॥

തവാസ്മി രാധികാനാഥ കര്‍മണാ മനസാ ഗിരാ ।
കൃഷ്ണകാന്തേതി ചൈവാസ്മി യുവാമേവ ഗതിര്‍മമ ॥ 26 ॥

ദാസാഃ സഖായഃ പിതരഃ പ്രേയസ്യശ്ച ഹരേരിഹ ।
സര്‍വേ നിത്യാ മുനിശ്രേഷ്ഠ ചിന്തനീയാ മഹാത്മഭിഃ ॥ 27 ॥

ഗമനാഗമനേ നിത്യം കരോതി വനഗോഷ്ഠയോഃ ।
ഗോചാരണം വയസ്യൈശ്ച വിനാസുരവിഘാതനം ॥ 28 ॥

സഖായോ ദ്വാദശാഖ്യാതാ ഹരേഃ ശ്രീദാമപൂര്‍വകാഃ ।
രാധികായാഃ സുശീലാദ്യാഃ സഖ്യോ ദ്വാത്രിംശദീരിതാഃ ॥ 29 ॥

ആത്മാനം ചിന്തയേദ്വത്സ താസാം മധ്യേ മനോരമാം ।
രൂപയൌവനസമ്പന്നാം കിശോരീം ച സ്വലങ്കൃതാം ॥ 30 ॥

നാനാശില്‍പകലാഭിജ്ഞാം കൃഷ്ണഭോഗാനുരൂപിണീം ।
തത്സേവനസുഖാഹ്ലാദഭാവേനാതിസുനിര്‍വൃതാം ॥ 31 ॥

ബ്രാഹ്മം മുഹൂര്‍തമാരഭ്യ യാവദര്‍ധനിശാ ഭവേത് ।
താവത്പരിചരേത്തൌ തു യഥാകാലാനുസേവയാ ॥ 32 ॥

സഹസ്രം ച തയോര്‍നാംനാം പഠേന്നിത്യം സമാഹിതഃ ।
ഏതത്സാധനമുദ്ദിഷ്ടം പ്രപന്നാനാം മുനീശ്വര ॥ 33 ॥

നാഖ്യേയം കസ്യചിത്തുഭ്യം മയാ തത്ത്വം പ്രകാശിതം ।
സനത്കുമാര ഉവാച –
തതസ്ത്വം നാരദ പുനഃ പൃഷ്ടവാന്വൈ സദാശിവം ॥ 34 ॥

നാംനാം സഹസ്രം തച്ചാപി പ്രോക്തവാംസ്തച്ഛൃണുഷ്വ മേ ।
ധ്യാത്വാ വൃന്ദാവനേ രംയേ യമുനാതീരസങ്ഗതം ॥ 35 ॥

കല്‍പവൃക്ഷം സമാശ്രിത്യ തിഷ്ഠന്തം രാധികായുതം ।
പഠേന്നാമസഹസ്രം തു യുഗലാഖ്യം മഹാമുനേ ॥ 36 ॥

ദേവകീനന്ദനഃ ശൌരിര്‍വാസുദേവോ ബലാനുജഃ ।
ഗദാഗ്രജഃ കംസമോഹഃ കംസസേവകമോഹനഃ ॥ 37 ॥

ഭിന്നാര്‍ഗലോ ഭിന്നലോഹഃ പിതൃബാഹ്യാഃ പിതൃസ്തുതഃ ।
മാതൃസ്തുതഃ ശിവധ്യേയോ യമുനാജലഭേദനഃ ॥ 38 ॥

വ്രജവാസീ വ്രജാനന്ദീ നന്ദബാലോ ദയാനിധിഃ ।
ലീലാബാലഃ പദ്മനേത്രോ ഗോകുലോത്സവ ഈശ്വരഃ ॥ 39 ॥

ഗോപികാനന്ദനഃ കൃഷ്ണോ ഗോപാനന്ദഃ സതാം ഗതിഃ ।
ബകപ്രാണഹരോ വിഷ്ണുര്‍ബകമുക്തിപ്രദോ ഹരിഃ ॥ 40 ॥

ബലദോലാശയശയഃ ശ്യാമലഃ സര്‍വസുന്ദരഃ ।
പദ്മനാഭോ ഹൃഷീകേശഃ ക്രീഡാമനുജബാലകഃ ॥ 41 ॥

ലീലാവിധ്വസ്തശകടോ വേദമന്ത്രാഭിഷേചിതഃ ।
യശോദാനന്ദനഃ കാന്തോ മുനികോടിനിഷേവിതഃ ॥ 42 ॥

നിത്യം മധുവനാവാസീ വൈകുണ്ഠഃ സംഭവഃ ക്രതുഃ ।
രമാപതിര്യദുപതിര്‍മുരാരിര്‍മധുസൂദനഃ ॥ 43 ॥

മാധവോ മാനഹാരീ ച ശ്രീപതിര്‍ഭൂധരഃ പ്രഭുഃ ।
ബൃഹദ്വനമഹാലീലോ നന്ദസൂനുര്‍മഹാസനഃ ॥ 44 ॥

തൃണാവര്‍തപ്രാണഹാരീ യശോദാവിസ്മയപ്രദഃ ।
ത്രൈലോക്യവക്ത്രഃ പദ്മാക്ഷഃ പദ്മഹസ്തഃ പ്രിയങ്കരഃ ॥ 45 ॥

ബ്രഹ്മണ്യോ ധര്‍മഗോപ്താ ച ഭൂപതിഃ ശ്രീധരഃ സ്വരാട് ।
അജാധ്യക്ഷഃ ശിവാധ്യക്ഷോ ധര്‍മാധ്യക്ഷോ മഹേശ്വരഃ ॥ 46 ॥

വേദാന്തവേദ്യോ ബ്രഹ്മസ്ഥഃ പ്രജാപതിരമോഘദൃക് ।
ഗോപീകരാവലംബീ ച ഗോപബാലകസുപ്രിയഃ ॥ 47 ॥

ബാലാനുയായീ ബലവാന്‍ ശ്രീദാമപ്രിയ ആത്മവാന്‍ ।
ഗോപീഗൃഹാങ്ഗണരതിര്‍ഭദ്രഃ സുശ്ലോകമങ്ഗലഃ ॥ 48 ॥

നവനീതഹരോ ബാലോ നവനീതപ്രിയാശനഃ ।
ബാലവൃന്ദീ മര്‍കവൃന്ദീ ചകിതാക്ഷഃ പലായിതഃ ॥ 49 ॥

യശോദാതര്‍ജിതഃ കമ്പീ മായാരുദിതശോഭനഃ ।
ദാമോദരോഽപ്രമേയാത്മാ ദയാലുര്‍ഭക്തവത്സലഃ ॥ 50 ॥

സുബദ്ധോലൂഖലേ നംരശിരാ ഗോപീകദര്‍ഥിതഃ ।
വൃക്ഷഭങ്ഗീ ശോകഭങ്ഗീ ധനദാത്മജമോക്ഷണഃ ॥ 51 ॥

ദേവര്‍ഷിവചനശ്ലാഘീ ഭക്തവാത്സല്യസാഗരഃ ।
വ്രജകോലാഹലകരോ വ്രജാനദവിവര്‍ദ്ധനഃ ॥ 52 ॥

ഗോപാത്മാ പ്രേരകഃ സാക്ഷീ വൃന്ദാവനനിവാസകൃത് ।
വത്സപാലോ വത്സപതിര്‍ഗോപദാരകമണ്ഡനഃ ॥ 53 ॥

ബാലക്രീഡോ ബാലരതിര്‍ബാലകഃ കനകാങ്ഗദീ ।
പീതാംബരോ ഹേമമാലീ മണിമുക്താവിഭൂഷണഃ ॥ 54 ॥

കിങ്കിണീകടകീ സൂത്രീ നൂപുരീ മുദ്രികാന്വിതഃ ।
വത്സാസുരപതിധ്വംസീ ബകാസുരവിനാശനഃ ॥ 55 ॥

അഘാസുരവിനാശീ ച വിനിദ്രീകൃതബാലകഃ ।
ആദ്യ ആത്മപ്രദഃ സങ്ഗീ യമുനാതീരഭോജനഃ ॥ 56 ॥

ഗോപാലമണ്ഡലീമധ്യഃ സര്‍വഗോപാലഭൂഷണഃ ।
കൃതഹസ്തതലഗ്രാസോ വ്യഞ്ജനാശ്രിതശാഖികഃ ॥ 57 ॥

കൃതബാഹുശ‍ൃങ്ഗയഷ്ടിര്‍ഗുഞ്ജാലങ്കൃതകണ്ഠകഃ ।
മയൂരപിച്ഛമുകുടോ വനമാലാവിഭൂഷിതഃ ॥ 58 ॥

ഗൈരികാചിത്രിതവപുര്‍നവമേഘവപുഃ സ്മരഃ ।
കോടികന്ദര്‍പലാവണ്യോ ലസന്‍മകരകുണ്ഡലഃ ॥ 59 ॥

ആജാനുബാഹുര്‍ഭഗവാന്നിദ്രാരഹിതലോചനഃ ।
കോടിസാഗരഗാംഭീര്യഃ കാലകാലഃ സദാശിവഃ ॥ 60 ॥

വിരഞ്ചിമോഹനവപുര്‍ഗോപവത്സവപുര്‍ദ്ധരഃ ।
ബ്രഹ്മാണ്ഡകോടിജനകോ ബ്രഹ്മമോഹവിനാശകഃ ॥ 61 ॥

ബ്രഹ്മാ ബ്രഹ്മേഡിതഃ സ്വാമീ ശക്രദര്‍പാദിനാശനഃ ।
ഗിരിപൂജോപദേഷ്ടാ ച ധൃതഗോവര്‍ദ്ധനാചലഃ ॥ 62 ॥

പുരന്ദരേഡിതഃ പൂജ്യഃ കാമധേനുപ്രപൂജിതഃ ।
സര്‍വതീര്‍ഥാഭിഷിക്തശ്ച ഗോവിന്ദോ ഗോപരക്ഷകഃ ॥ 63 ॥

കാലിയാര്‍തികരഃ ക്രൂരോ നാഗപത്നീഡിതോ വിരാട് ।
ധേനുകാരിഃ പ്രലംബാരിര്‍വൃഷാസുരവിമര്‍ദനഃ ॥ 64 ॥

മായാസുരാത്മജധ്വംസീ കേശികണ്ഠവിദാരകഃ ।
ഗോപഗോപ്താ ധേനുഗോപ്താ ദാവാഗ്നിപരിശോഷകഃ ॥ 65 ॥

ഗോപകന്യാവസ്ത്രഹാരീ ഗോപകന്യാവരപ്രദഃ ।
യജ്ഞപത്ന്യന്നഭോജീ ച മുനിമാനാപഹാരകഃ ॥ 66 ॥

ജലേശമാനമഥനോ നന്ദഗോപാലജീവനഃ ।
ഗന്ധര്‍വശാപമോക്താ ച ശങ്ഖചൂഡശിരോ ഹരഃ ॥ 67 ॥

വംശീ വടീ വേണുവാദീ ഗോപീചിന്താപഹാരകഃ ।
സര്‍വഗോപ്താ സമാഹ്വാനഃ സര്‍വഗോപീമനോരഥഃ ॥ 68 ॥

വ്യങ്ഗധര്‍മപ്രവക്താ ച ഗോപീമണ്ഡലമോഹനഃ ।
രാസക്രീഡാരസാസ്വാദീ രസികോ രാധികാധവഃ ॥ 69 ॥

കിശോരീപ്രാണനാഥശ്ച വൃഷഭാനസുതാപ്രിയഃ ।
സര്‍വഗോപീജനാനന്ദീ ഗോപീജനവിമോഹനഃ ॥ 70 ॥

ഗോപികാഗീതചരിതോ ഗോപീനര്‍തനലാലസഃ ।
ഗോപീസ്കന്ധാശ്രിതകരോ ഗോപികാചുംബനപ്രിയഃ ॥ 71 ॥

ഗോപികാമാര്‍ജിതമുഖോ ഗോപീവ്യജനവീജിതഃ ।
ഗോപികാകേശസംസ്കാരീ ഗോപികാപുഷ്പസംസ്തരഃ ॥ 72 ॥

ഗോപികാഹൃദയാലംബീ ഗോപീവഹനതത്പരഃ ।
ഗോപികാമദഹാരീ ച ഗോപികാപരമാര്‍ജിതഃ ॥ 73 ॥

ഗോപികാകൃതസംനീലോ ഗോപികാസംസ്മൃതപ്രിയഃ ।
ഗോപികാവന്ദിതപദോ ഗോപികാവശവര്‍തനഃ ॥ 74 ॥

രാധാപരാജിതഃ ശ്രീമാന്നികുഞ്ജേസുവിഹാരവാന്‍ ।
കുഞ്ജപ്രിയഃ കുഞ്ജവാസീ വൃന്ദാവനവികാസനഃ ॥ 75 ॥

യമുനാജലസിക്താങ്ഗോ യമുനാസൌഖ്യദായകഃ ।
ശശിസംസ്തംഭനഃ ശൂരഃ കാമീ കാമവിജോഹനഃ ॥ 76 ॥

കാമാദ്യാഃ കാമനാഥശ്ച കാമമാനസഭേദനഃ ।
കാമദഃ കാമരൂപശ്ച കാമിനീ കാമസഞ്ചയഃ ॥ 77 ॥

നിത്യക്രീഡോ മഹാലീലഃ സര്‍വഃ സര്‍വഗതസ്തഥാ ।
പരമാത്മാ പരാധീശഃ സര്‍വകാരണകാരണഃ (orം) ॥ 78 ॥

ഗൃഹീതനാരദവചാ ഹ്യക്രൂരപരിചിന്തിതഃ ।
അക്രൂരവന്ദിതപദോ ഗോപികാതോഷകാരകഃ ॥ 79 ॥

അക്രൂരവാക്യസങ്ഗ്രാഹീ മഥുരാവാസകാരണഃ (orം)।
അക്രൂരതാപശമനോ രജകായുഃപ്രണാശനഃ ॥ 80 ॥

മഥുരാനന്ദദായീ ച കംസവസ്ത്രവിലുണ്ഠനഃ ।
കംസവസ്ത്രപരീധാനോ ഗോപവസ്ത്രപ്രദായകഃ ॥ 81 ॥

സുദാമഗൃഹഗാമീ ച സുദാമപരിപൂജിതഃ ।
തന്തുവായകസമ്പ്രീതഃ കുബ്ജാചന്ദനലേപനഃ ॥ 82 ॥

കുബ്ജാരൂപപ്രദോ വിജ്ഞോ മുകുന്ദോ വിഷ്ടരശ്രവാഃ ।
സര്‍വജ്ഞോ മഥുരാലോകീ സര്‍വലോകാഭിനന്ദനഃ ॥ 83 ॥

കൃപാകടാക്ഷദര്‍ശീ ച ദൈത്യാരിര്‍ദേവപാലകഃ ।
സര്‍വദുഃഖപ്രശമനോ ധനുര്‍ഭങ്ഗീ മഹോത്സവഃ ॥ 84 ॥

കുവലയാപീഡഹന്താ ദന്തസ്കന്ധബലാഗ്രണീഃ ।
കല്‍പരൂപധരോ ധീരോ ദിവ്യവസ്ത്രാനുലേപനഃ ॥ 85 ॥

മല്ലരൂപോ മഹാകാലഃ കാമരൂപീ ബലാന്വിതഃ ।
കംസത്രാസകരോ ഭീമോ മുഷ്ടികാന്തശ്ച കംസഹാ ॥ 86 ॥

ചാണൂരഘ്നോ ഭയഹരഃ ശലാരിസ്തോശലാന്തകഃ ।
വൈകുണ്ഠവാസീ കംസാരിഃ സര്‍വദുഷ്ടനിഷൂദനഃ ॥ 87 ॥

ദേവദുന്ദുഭിനിര്‍ഘോഷീ പിതൃശോകനിവാരണഃ ।
യാദവേന്ദ്രഃ സതാംനാഥോ യാദവാരിപ്രമര്‍ദ്ദനഃ ॥ 88 ॥

ശൌരിശോകവിനാശീ ച ദേവകീതാപനാശനഃ ।
ഉഗ്രസേനപരിത്രാതാ ഉഗ്രസേനാഭിപൂജിതഃ ॥ 89 ॥

ഉഗ്രസേനാഭിഷേകീ ച ഉഗ്രസേനദയാപരഃ ।
സര്‍വസാത്വതസാക്ഷീ ച യദൂനാമഭിനന്ദനഃ ॥ 90 ॥

സര്‍വമാഥുരസംസേവ്യഃ കരുണോ ഭക്തബാന്ധവഃ ।
സര്‍വഗോപാലധനദോ ഗോപീഗോപാലലാലസഃ ॥ 91 ॥

ശൌരിദത്തോപവീതീ ച ഉഗ്രസേനദയാകരഃ ।
ഗുരുഭക്തോ ബ്രഹ്മചാരീ നിഗമാധ്യയനേ രതഃ ॥ 92 ॥

സങ്കര്‍ഷണസഹാധ്യായീ സുദാമസുഹൃദേവ ച ।
വിദ്യാനിധിഃ കലാകോശോ മൃതപുത്രപ്രദസ്തഥാ ॥ 93 ॥

ചക്രീ പാഞ്ചജനീ ചൈവ സര്‍വനാരകിമോചനഃ ।
യമാര്‍ചിതഃ പരോ ദേവോ നാമോച്ചാരവശോഽച്യുതഃ ॥ 94 ॥

കുബ്ജാവിലാസീ സുഭഗോ ദീനബന്ധുരനൂപമഃ ।
അക്രൂരഗൃഹഗോപ്താ ച പ്രതിജ്ഞാപാലകഃ ശുഭഃ ॥ 95 ॥

ജരാസന്ധജയീ വിദ്വാന്‍ യവനാന്തോ ദ്വിജാശ്രയഃ ।
മുചുകുന്ദപ്രിയകരോ ജരാസന്ധപലായിതഃ ॥ 96 ॥

ദ്വാരകാജനകോ ഗൂഢോ ബ്രഹ്മണ്യഃ സത്യസങ്ഗരഃ ।
ലീലാധരഃ പ്രിയകരോ വിശ്വകര്‍മാ യശഃപ്രദഃ ॥ 97 ॥

രുക്മിണീപ്രിയസന്ദേശോ രുക്മശോകവിവര്‍ദ്ധനഃ ।
ചൈദ്യശോകാലയഃ ശ്രേഷ്ഠോ ദുഷ്ടരാജന്യനാശനഃ ॥ 98 ॥

രുക്മിവൈരൂപ്യകരണോ രുക്മിണീവചനേ രതഃ ।
ബലഭദ്രവചോഗ്രാഹീ മുക്തരുക്മീ ജനാര്‍ദനഃ ॥ 99 ॥

രുക്മിണീപ്രാണനാഥശ്ച സത്യഭാമാപതിഃ സ്വയം ।
ഭക്തപക്ഷീ ഭക്തിവശ്യോ ഹ്യക്രൂരമണിദായകഃ ॥ 100 ॥

ശതധന്വാപ്രാണഹാരീ ഋക്ഷരാജസുതാപ്രിയഃ ।
സത്രാജിത്തനയാകാന്തോ മിത്രവിന്ദാപഹാരകഃ ॥ 101।
സത്യാപതിര്ലക്ഷ്മണാജിത്പൂജ്യോ ഭദ്രാപ്രിയങ്കരഃ ।
നരകാസുരഘാതീ ച ലീലാകന്യാഹരോ ജയീ ॥ 102 ॥

മുരാരിര്‍മദനേശോഽപി ധരിത്രീദുഃഖനാശനഃ ।
വൈനതേയീ സ്വര്‍ഗഗാമീ അദിത്യ കുണ്ഡലപ്രദഃ ॥ 103 ॥

ഇന്ദ്രാര്‍ചിതോ രമാകാന്തോ വജ്രിഭാര്യാപ്രപൂജിതഃ ।
പാരിജാതാപഹാരീ ച ശക്രമാനാപഹാരകഃ ॥ 104 ॥

പ്രദ്യുംനജനകഃ സാംബതാതോ ബഹുസുതോ വിധുഃ ।
ഗര്‍ഗാചാര്യഃ സത്യഗതിര്‍ധര്‍മാധാരോ ധരാധരഃ ॥ 105 ॥

ദ്വാരകാമണ്ഡനഃ ശ്ലോക്യഃ സുശ്ലോകോ നിഗമാലയഃ ।
പൌണ്ഡ്രകപ്രാണഹാരീ ച കാശീരാജശിരോഹരഃ ॥ 106 ॥

അവൈഷ്ണവവിപ്രദാഹീ സുദക്ഷിണഭയാവഹഃ ।
ജരാസന്ധവിദാരീ ച ധര്‍മനന്ദനയജ്ഞകൃത് ॥ 107 ॥

ശിശുപാലശിരശ്ഛേദീ ദന്തവക്ത്രവിനാശനഃ ।
വിദൂരഥാന്തകഃ ശ്രീശഃ ശ്രീദോ ദ്വിവിദനാശനഃ ॥ 108 ॥

രുക്മിണീമാനഹാരീ ച രുക്മിണീമാനവര്‍ദ്ധനഃ ।
ദേവര്‍ഷിശാപഹര്‍താ ച ദ്രൌപദീവാക്യപാലകഃ ॥ 109 ॥

ദുര്‍വാസോഭയഹാരീ ച പാഞ്ചാലീസ്മരണാഗതഃ ।
പാര്‍ഥദൂതഃ പാര്‍ഥമന്ത്രീ പാര്‍ഥദുഃഖൌഘനാശനഃ ॥ 110 ॥

പാര്‍ഥമാനാപഹാരീ ച പാര്‍ഥജീവനദായകഃ ।
പാഞ്ചാലീവസ്ത്രദാതാ ച വിശ്വപാലകപാലകഃ ॥ 111 ॥

ശ്വേതാശ്വസാരഥിഃ സത്യഃ സത്യസാധ്യോ ഭയാപഹഃ ।
സത്യസന്ധഃ സത്യരതിഃ സത്യപ്രിയ ഉദാരധീഃ ॥ 112 ॥

മഹാസേനജയീ ചൈവ ശിവസൈന്യവിനാശനഃ ।
ബാണാസുരഭുജച്ഛേത്താ ബാണബാഹുവരപ്രദഃ ॥ 113 ॥

താര്‍ക്ഷ്യമാനാപഹാരീ ച താര്‍ക്ഷ്യതേജോവിവര്‍ദ്ധനഃ ।
രാമസ്വരൂപധാരീ ച സത്യഭാമാമുദാവഹഃ ॥ 114 ॥

രത്നാകരജലക്രീഡോ വ്രജലീലാപ്രദര്‍ശകഃ ।
സ്വപ്രതിജ്ഞാപരിധ്വംസീ ഭീഷ്മാജ്ഞാപരിപാലകഃ ॥ 115 ॥

വീരായുധഹരഃ കാലഃ കാലികേശോ മഹാബലഃ ।
വര്‍വരീഷശിരോഹാരീ വര്‍വരീഷശിരഃപ്രദഃ ॥ 116 ॥

ധര്‍മപുത്രജയീ ശൂരദുര്യോധനമദാന്തകഃ ।
ഗോപികാപ്രീതിനിര്‍ബന്ധനിത്യക്രീഡോ വ്രജേശ്വരഃ ॥ 117 ॥

രാധാകുണ്ഡരതിര്‍ധന്യഃ സദാന്ദോലസമാശ്രിതഃ ।
സദാമധുവനാനന്ദീ സദാവൃന്ദാവനപ്രിയഃ ॥ 118 ॥

അശോകവനസന്നദ്ധഃ സദാതിലകസങ്ഗതഃ ।
സദാഗോവര്‍ദ്ധനരതിഃ സദാ ഗോകുലവല്ലഭഃ ॥ 119 ॥

ഭാണ്ഡീരവടസംവാസീ നിത്യം വംശീവടസ്ഥിതഃ ।
നന്ദഗ്രാമകൃതാവാസോ വൃഷഭാനുഗ്രഹപ്രിയഃ ॥ 120 ॥

ഗൃഹീതകാമിനീരൂപോ നിത്യം രാസവിലാസകൃത് ।
വല്ലവീജനസങ്ഗോപ്താ വല്ലവീജനവല്ലഭഃ ॥ 121 ॥

ദേവശര്‍മകൃപാകര്‍താ കല്‍പപാദപസംസ്ഥിതഃ ।
ശിലാനുഗന്ധനിലയഃ പാദചാരീ ഘനച്ഛവിഃ ॥ 122 ॥

അതസീകുസുമപ്രഖ്യഃ സദാ ലക്ഷ്മീകൃപാകരഃ ।
ത്രിപുരാരിപ്രിയകരോ ഹ്യുഗ്രധന്വാപരാജിതഃ ॥ 123 ॥

ഷഡ്ധുരധ്വംസകര്‍താ ച നികുംഭപ്രാണഹാരകഃ ।
വജ്രനാഭപുരധ്വംസീ പൌണ്ഡ്രകപ്രാണഹാരകഃ ॥ 124 ॥

ബഹുലാശ്വപ്രീതികര്‍താ ദ്വിജവര്യപ്രിയങ്കരഃ ।
ശിവസങ്കടഹാരീ ച വൃകാസുരവിനാശനഃ ॥ 125 ॥

ഭൃഗുസത്കാരകാരീ ച ശിവസാത്ത്വികതാപ്രദഃ ।
ഗോകര്‍ണപൂജകഃ സാംബകുഷ്ഠവിധ്വംസകാരണഃ ॥ 126 ॥

വേദസ്തുതോ വേദവേത്താ യദുവംശവിവര്‍ദ്ധനഃ ।
യദുവംശവിനാശീ ച ഉദ്ധവോദ്ധാരകാരകഃ ॥ 127 ॥

(ഇതി കൃഷ്ണനാമാവലിഃ-500 അഥ രാധാനാമാവലിഃ-500)

രാധാ ച രാധികാ ചൈവ ആനന്ദാ വൃഷഭാനുജാ ।
വൃന്ദാവനേശ്വരീ പുണ്യാ കൃഷ്ണമാനസഹാരിണീ ॥ 128 ॥

പ്രഗല്‍ഭാ ചതുരാ കാമാ കാമിനീ ഹരിമോഹിനീ ।
ലലിതാ മധുരാ മാധ്വീ കിശോരീ കനകപ്രഭാ ॥ 129 ॥

ജിതചന്ദ്രാ ജിതമൃഗാ ജിതസിംഹാ ജിതദ്വിപാ ।
ജിതരംഭാ ജിതപികാ ഗോവിന്ദഹൃദയോദ്ഭവാ ॥ 130 ॥

ജിതബിംബാ ജിതശുകാ ജിതപദ്മാ കുമാരികാ ।
ശ്രീകൃഷ്ണാകര്‍ഷണാ ദേവീ നിത്യം യുഗ്മസ്വരൂപിണീ ॥ 131 ॥

നിത്യം വിഹാരിണീ കാന്താ രസികാ കൃഷ്ണവല്ലഭാ ।
ആമോദിനീ മോദവതീ നന്ദനന്ദനഭൂഷിതാ ॥ 132 ॥

ദിവ്യാംബരാ ദിവ്യഹാരാ മുക്താമണിവിഭൂഷിതാ ।
കുഞ്ജപ്രിയാ കുഞ്ജവാസാ കുഞ്ജനായകനായികാ ॥ 133 ॥

ചാരുരൂപാ ചാരുവക്ത്രാ ചാരുഹേമാങ്ഗദാ ശുഭാ ।
ശ്രീകൃഷ്ണവേണുസങ്ഗീതാ മുരലീഹാരിണീ ശിവാ ॥ 134 ॥

ഭദ്രാ ഭഗവതീ ശാന്താ കുമുദാ സുന്ദരീ പ്രിയാ ।
കൃഷ്ണക്രീഡാ കൃഷ്ണരതിഃ ശ്രീകൃഷ്ണസഹചാരിണീ ॥ 135 ॥

വംശീവടപ്രിയസ്ഥാനാ യുഗ്മായുഗ്മസ്വരൂപിണീ ।
ഭാണ്ഡീരവാസിനീ ശുഭ്രാ ഗോപീനാഥപ്രിയാ സഖീ ॥ 136 ॥

ശ്രുതിനിഃശ്വസിതാ ദിവ്യാ ഗോവിന്ദരസദായിനീ ।
ശ്രീകൃഷ്ണപ്രാര്‍ഥനീശാനാ മഹാനന്ദപ്രദായിനീ ॥ 137 ॥

വൈകുണ്ഠജനസംസേവ്യാ കോടിലക്ഷ്മീസുഖാവഹാ ।
കോടികന്ദര്‍പലാവണ്യാ രതികോടിരതിപ്രദാ ॥ 138 ॥

ഭക്തിഗ്രാഹ്യാ ഭക്തിരൂപാ ലാവണ്യസരസീ ഉമാ ।
ബ്രഹ്മരുദ്രാദിസംരാധ്യാ നിത്യം കൌതൂഹലാന്വിതാ ॥ 139 ॥

നിത്യലീലാ നിത്യകാമാ നിത്യശ‍ൃങ്ഗാരഭൂഷിതാ ।
നിത്യവൃന്ദാവനരസാ നന്ദനന്ദനസംയുതാ ॥ 140 ॥

ഗോപികാമണ്ഡലീയുക്താ നിത്യം ഗോപാലസങ്ഗതാ ।
ഗോരസക്ഷേപണീ ശൂരാ സാനന്ദാനന്ദദായിനീ ॥ 141 ॥

മഹാലീലാ പ്രകൃഷ്ടാ ച നാഗരീ നഗചാരിണീ ।
നിത്യമാഘൂര്‍ണിതാ പൂര്‍ണാ കസ്തൂരീതിലകാന്വിതാ ॥ 142 ॥

പദ്മാ ശ്യാമാ മൃഗാക്ഷീ ച സിദ്ധിരൂപാ രസാവഹാ ।
കോടിചന്ദ്രാനനാ ഗൌരീ കോടികോകിലസുസ്വരാ ॥ 143 ॥

ശീലസൌന്ദര്യനിലയാ നന്ദനന്ദനലാലിതാ ।
അശോകവനസംവാസാ ഭാണ്ഡീരവനസങ്ഗതാ ॥ 144 ॥

കല്‍പദ്രുമതലാവിഷ്ടാ കൃഷ്ണാ വിശ്വാ ഹരിപ്രിയാ ।
അജാഗംയാ ഭവാഗംയാ ഗോവര്‍ദ്ധനകൃതാലയാ ॥ 145 ॥

യമുനാതീരനിലയാ ശശ്വദ്ഗോവിന്ദജല്‍പിനീ ।
ശശ്വന്‍മാനവതീ സ്നിഗ്ധാ ശ്രീകൃഷ്ണപരിവന്ദിതാ ॥ 146 ॥

കൃഷ്ണസ്തുതാ കൃഷ്ണവൃതാ ശ്രീകൃഷ്ണഹൃദയാലയാ ।
ദേവദ്രുമഫലാ സേവ്യാ വൃന്ദാവനരസാലയാ ॥ 147 ॥

കോടിതീര്‍ഥമയീ സത്യാ കോടിതീര്‍ഥഫലപ്രദാ ।
കോടിയോഗസുദുഷ്പ്രാപ്യാ കോടിയജ്ഞദുരാശ്രയാ ॥ 148 ॥

മനസാ ശശിലേഖാ ച ശ്രീകോടിസുഭഗാഽനഘാ ।
കോടിമുക്തസുഖാ സൌംയാ ലക്ഷ്മീകോടിവിലാസിനീ ॥ 149 ॥

തിലോത്തമാ ത്രികാലസ്ഥാ ത്രികാലജ്ഞാപ്യധീശ്വരീ ।
ത്രിവേദജ്ഞാ ത്രിലോകജ്ഞാ തുരീയാന്തനിവാസിനീ ॥ 150 ॥

ദുര്‍ഗാരാധ്യാ രമാരാധ്യാ വിശ്വാരാധ്യാ ചിദാത്മികാ ।
ദേവാരാധ്യാ പരാരാധ്യാ ബ്രഹ്മാരാധ്യാ പരാത്മികാ ॥ 151 ॥

ശിവാരാധ്യാ പ്രേമസാധ്യാ ഭക്താരാധ്യാ രസാത്മികാ ।
കൃഷ്ണപ്രാണാര്‍പിണീ ഭാമാ ശുദ്ധപ്രേമവിലാസിനീ ॥ 152 ॥

കൃഷ്ണാരാധ്യാ ഭക്തിസാധ്യാ ഭക്തവൃന്ദനിഷേവിതാ ।
വിശ്വാധാരാ കൃപാധാരാ ജീവധാരാതിനായികാ ॥ 153 ॥

ശുദ്ധപ്രേമമയീ ലജ്ജാ നിത്യസിദ്ധാ ശിരോമണിഃ ।
ദിവ്യരൂപാ ദിവ്യഭോഗാ ദിവ്യവേഷാ മുദാന്വിതാ ॥ 154 ॥

ദിവ്യാങ്ഗനാവൃന്ദസാരാ നിത്യനൂതനയൌവനാ ।
പരബ്രഹ്മാവൃതാ ധ്യേയാ മഹാരൂപാ മഹോജ്ജ്വലാ ॥ 155 ॥

കോടിസൂര്യപ്രഭാ കോടിചന്ദ്രബിംബാധികച്ഛവിഃ ।
കോമലാമൃതവാഗാദ്യാ വേദാദ്യാ വേദദുര്ലഭാ ॥ 156 ॥

കൃഷ്ണാസക്താ കൃഷ്ണഭക്താ ചന്ദ്രാവലിനിഷേവിതാ ।
കലാഷോഡശസമ്പൂര്‍ണാ കൃഷ്ണദേഹാര്‍ദ്ധധാരിണീ ॥ 157 ॥

കൃഷ്ണബുദ്ധിഃ കൃഷ്ണസാരാ കൃഷ്ണരൂപവിഹാരിണീ ।
കൃഷ്ണകാന്താ കൃഷ്ണധനാ കൃഷ്ണമോഹനകാരിണീ ॥ 158 ॥

കൃഷ്ണദൃഷ്ടിഃ കൃഷ്ണഗോത്രീ കൃഷ്ണദേവീ കുലോദ്വഹാ ।
സര്‍വഭൂതസ്ഥിതാവാത്മാ സര്‍വലോകനമസ്കൃതാ ॥ 159 ॥

കൃഷ്ണദാത്രീ പ്രേമധാത്രീ സ്വര്‍ണഗാത്രീ മനോരമാ ।
നഗധാത്രീ യശോദാത്രീ മഹാദേവീ ശുഭങ്കരീ ॥ 160 ॥

ശ്രീശേഷദേവജനനീ അവതാരഗണപ്രസൂഃ ।
ഉത്പലാങ്കാരവിന്ദാങ്കാ പ്രസാദാങ്കാ ദ്വിതീയകാ ॥ 161 ॥

രഥാങ്കാ കുഞ്ജരാങ്കാ ച കുണ്ഡലാങ്കപദസ്ഥിതാ ।
ഛത്രാങ്കാ വിദ്യുദങ്കാ ച പുഷ്പമാലാങ്കിതാപി ച ॥ 162 ॥

ദണ്ഡാങ്കാ മുകുടാങ്കാ ച പൂര്‍ണചന്ദ്രാ ശുകാങ്കിതാ ।
കൃഷ്ണാന്നാഹാരപാകാ ച വൃന്ദാകുഞ്ജവിഹാരിണീ ॥ 163 ॥

കൃഷ്ണപ്രബോധനകരീ കൃഷ്ണശേഷാന്നഭോജിനീ ।
പദ്മകേസരമധ്യസ്ഥാ സങ്ഗീതാഗമവേദിനീ ॥ 164 ॥

കോടികല്‍പാന്തഭ്രൂഭങ്ഗാ അപ്രാപ്തപ്രലയാച്യുതാ ।
സര്‍വസത്ത്വനിധിഃ പദ്മശങ്ഖാദിനിധിസേവിതാ ॥ 165 ॥

അണിമാദിഗുണൈശ്വര്യാ ദേവവൃന്ദവിമോഹിനീ ।
സര്‍വാനന്ദപ്രദാ സര്‍വാ സുവര്‍ണലതികാകൃതിഃ ॥ 166 ॥

കൃഷ്ണാഭിസാരസങ്കേതാ മാലിനീ നൃത്യപണ്ഡിതാ ।
ഗോപീസിന്ധുസകാശാഹ്വാ ഗോപമണ്ഡപശോഭിനീ ॥ 167 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണപ്രീതിദാ ഭീതാ പ്രത്യങ്ഗപുലകാഞ്ചിതാ ।
ശ്രീകൃഷ്ണാലിങ്ഗനരതാ ഗോവിന്ദവിരഹാക്ഷമാ ॥ 168 ॥

അനന്തഗുണസമ്പന്നാ കൃഷ്ണകീര്‍തനലാലസാ ।
ബീജത്രയമയീ മൂര്‍തിഃ കൃഷ്ണാനുഗ്രഹവാഞ്ഛിതാ ॥ 169 ॥

വിമലാദിനിഷേവ്യാ ച ലലിതാദ്യര്‍ചിതാ സതീ ।
പദ്മവൃന്ദസ്ഥിതാ ഹൃഷ്ടാ ത്രിപുരാപരിസേവിതാ ॥ 170 ॥

വൃന്താവത്യര്‍ചിതാ ശ്രദ്ധാ ദുര്‍ജ്ഞേയാ ഭക്തവല്ലഭാ ।
ദുര്ലഭാ സാന്ദ്രസൌഖ്യാത്മാ ശ്രേയോഹേതുഃ സുഭോഗദാ ॥ 171 ॥

സാരങ്ഗാ ശാരദാ ബോധാ സദ്വൃന്ദാവനചാരിണീ ।
ബ്രഹ്മാനന്ദാ ചിദാനന്ദാ ധ്യാനാനന്ദാര്‍ദ്ധമാത്രികാ ॥ 172 ॥

ഗന്ധര്‍വാ സുരതജ്ഞാ ച ഗോവിന്ദപ്രാണസങ്ഗമാ ।
കൃഷ്ണാങ്ഗഭൂഷണാ രത്നഭൂഷണാ സ്വര്‍ണഭൂഷിതാ ॥ 173 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണഹൃദയാവാസമുക്താകനകനാലി(orസി)കാ ।
സദ്രത്നകങ്കണയുതാ ശ്രീമന്നീലഗിരിസ്ഥിതാ ॥ 174 ॥

സ്വര്‍ണനൂപുരസമ്പന്നാ സ്വര്‍ണകിങ്കിണിമണ്ഡിതാ ।
അശോഷരാസകുതുകാ രംഭോരൂസ്തനുമധ്യമാ ॥ 175 ॥

പരാകൃതിഃ പരാനന്ദാ പരസ്വര്‍ഗവിഹാരിണീ ।
പ്രസൂനകബരീ ചിത്രാ മഹാസിന്ദൂരസുന്ദരീ ॥ 176 ॥

കൈശോരവയസാ ബാലാ പ്രമദാകുലശേഖരാ ।
കൃഷ്ണാധരസുധാസ്വാദാ ശ്യാമപ്രേമവിനോദിനീ ॥ 177 ॥

ശിഖിപിച്ഛലസച്ചൂഡാ സ്വര്‍ണചമ്പകഭൂഷിതാ ।
കുങ്കുമാലക്തകസ്തൂരീമണ്ഡിതാ ചാപരാജിതാ ॥ 178 ॥

ഹേമഹാരാന്വിതാ പുഷ്പാഹാരാഢ്യാ രസവത്യപി ।
മാധുര്യ്യമധുരാ പദ്മാ പദ്മഹസ്താ സുവിശ്രുതാ ॥ 179 ॥

ഭ്രൂഭങ്ഗാഭങ്ഗകോദണ്ഡകടാക്ഷശരസന്ധിനീ ।
ശേഷദേവാ ശിരസ്ഥാ ച നിത്യസ്ഥലവിഹാരിണീ ॥ 180 ॥

കാരുണ്യജലമധ്യസ്ഥാ നിത്യമത്താധിരോഹിണീ ।
അഷ്ടഭാഷവതീ ചാഷ്ടനായികാ ലക്ഷണാന്വിതാ ॥ 181 ॥

സുനീതിജ്ഞാ ശ്രുതിജ്ഞാ ച സര്‍വജ്ഞാ ദുഃഖഹാരിണീ ।
രജോഗുണേശ്വരീ ചൈവ ശരച്ചന്ദ്രനിഭാനനാ ॥ 182 ॥

കേതകീകുസുമാഭാസാ സദാ സിന്ധുവനസ്ഥിതാ ।
ഹേമപുഷ്പാധികകരാ പഞ്ചശക്തിമയീ ഹിതാ ॥ 183 ॥

സ്തനകുംഭീ നരാഢ്യാ ച ക്ഷീണാപുണ്യാ യശസ്വിനീ ।
വൈരാജസൂയജനനീ ശ്രീശാ ഭുവനമോഹിനീ ॥ 184 ॥

മഹാശോഭാ മഹാമായാ മഹാകാന്തിര്‍മഹാസ്മൃതിഃ ।
മഹാമോഹാ മഹാവിദ്യാ മഹാകീര്‍തിര്‍മഹാരതിഃ ॥ 185 ॥

മഹാധൈര്യാ മഹാവീര്യാ മഹാശക്തിര്‍മഹാദ്യുതിഃ ।
മഹാഗൌരീ മഹാസമ്പന്‍മഹാഭോഗവിലാസിനീ ॥ 186 ॥

സമയാ ഭക്തിദാശോകാ വാത്സല്യരസദായിനീ ।
സുഹൃദ്ഭക്തിപ്രദാ സ്വച്ഛാ മാധുര്യരസവര്‍ഷിണീ ॥ 187 ॥

ഭാവഭക്തിപ്രദാ ശുദ്ധപ്രേമഭക്തിവിധായിനീ ।
ഗോപരാമാഭിരാമാ ച ക്രീഡാരാമാ പരേശ്വരീ ॥ 188 ॥

നിത്യരാമാ ചാത്മരാമാ കൃഷ്ണരാമാ രമേശ്വരീ ।
ഏകാനേകജഗദ്വ്യാപ്താ വിശ്വലീലാപ്രകാശിനീ ॥ 189 ॥

സരസ്വതീശാ ദുര്‍ഗേശാ ജഗദീശാ ജഗദ്വിധിഃ ।
വിഷ്ണുവംശനിവാസാ ച വിഷ്ണുവംശസമുദ്ഭവാ ॥ 190 ॥

വിഷ്ണുവംശസ്തുതാ കര്‍ത്രീ വിഷ്ണുവംശാവനീ സദാ ।
ആരാമസ്ഥാ വനസ്ഥാ ച സൂര്യ്യപുത്ര്യവഗാഹിനീ ॥ 191 ॥

പ്രീതിസ്ഥാ നിത്യയന്ത്രസ്ഥാ ഗോലോകസ്ഥാ വിഭൂതിദാ ।
സ്വാനുഭൂതിസ്ഥിതാ വ്യക്താ സര്‍വലോകനിവാസിനീ ॥ 192 ॥

അമൃതാ ഹ്യദ്ഭുതാ ശ്രീമന്നാരായണസമീഡിതാ ।
അക്ഷരാപി ച കൂടസ്ഥാ മഹാപുരുഷസംഭവാ ॥ 193 ॥

ഔദാര്യഭാവസാധ്യാ ച സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മാതിരൂപിണീ ।
ശിരീഷപുഷ്പമൃദുലാ ഗാങ്ഗേയമുകുരപ്രഭാ ॥ 194 ॥

നീലോത്പലജിതാക്ഷീ ച സദ്രത്നകവരാന്വിതാ ।
പ്രേമപര്യങ്കനിലയാ തേജോമണ്ഡലമധ്യഗാ ॥ 195 ॥

കൃഷ്ണാങ്ഗഗോപനാഽഭേദാ ലീലാവരണനായികാ ।
സുധാസിന്ധുസമുല്ലാസാമൃതാസ്യന്ദവിധായിനീ ॥ 196 ॥

കൃഷ്ണചിത്താ രാസചിത്താ പ്രേമചിത്താ ഹരിപ്രിയാ ।
അചിന്തനഗുണഗ്രാമാ കൃഷ്ണലീലാ മലാപഹാ ॥ 197 ॥

രാസസിന്ധുശശാങ്കാ ച രാസമണ്ഡലമണ്ഡിനീ ।
നതവ്രതാ സിംഹരീച്ഛാ സുമൂര്‍തിഃ സുരവന്ദിതാ ॥ 198 ॥

ഗോപീചൂഡാമണിര്‍ഗോപീ ഗണേഡ്യാ വിരജാധികാ ।
ഗോപപ്രേഷ്ഠാ ഗോപകന്യാ ഗോപനാരീ സുഗോപികാ ॥ 199 ॥

ഗോപധാമാ സുദാമാംബാ ഗോപാലീ ഗോപമോഹിനീ ।
ഗോപഭൂഷാ കൃഷ്ണഭൂഷാ ശ്രീവൃന്ദാവനചന്ദ്രികാ ॥ 200 ॥

വീണാദിഘോഷനിരതാ രാസോത്സവവികാസിനീ ।
കൃഷ്ണചേഷ്ടാ പരിജ്ഞാതാ കോടികന്ദര്‍പമോഹിനീ ॥ 201 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണഗുണനാഗാഢ്യാ ദേവസുന്ദരിമോഹിനീ ।
കൃഷ്ണചന്ദ്രമനോജ്ഞാ ച കൃഷ്ണദേവസഹോദരീ ॥ 202 ॥

കൃഷ്ണാഭിലാഷിണീ കൃഷ്ണപ്രേമാനുഗ്രഹവാഞ്ഛിതാ ।
ക്ഷേമാ ച മധുരാലാപാ ഭ്രുവോമായാ സുഭദ്രികാ ॥ 203 ॥

പ്രകൃതിഃ പരമാനന്ദാ നീപദ്രുമതലസ്ഥിതാ ।
കൃപാകടാക്ഷാ ബിംബോഷ്ഠീ രംഭാ ചാരുനിതംബിനീ ॥ 204 ॥

സ്മരകേലിനിധാനാ ച ഗണ്ഡതാടങ്കമണ്ഡിതാ ।
ഹേമാദ്രികാന്തിരുചിരാ പ്രേമാദ്യാ മദമന്ഥരാ ॥ 205 ॥

കൃഷ്ണചിന്താ പ്രേമചിന്താ രതിചിന്താ ച കൃഷ്ണദാ ।
രാസചിന്താ ഭാവചിന്താ ശുദ്ധചിന്താ മഹാരസാ ॥ 206 ॥

കൃഷ്ണാദൃഷ്ടിത്രുടിയുഗാ ദൃഷ്ടിപക്ഷ്മിവിനിന്ദിനീ ।
കന്ദര്‍പജനനീ മുഖ്യാ വൈകുണ്ഠഗതിദായിനീ ॥ 207 ॥

രാസഭാവാ പ്രിയാശ്ലിഷ്ടാ പ്രേഷ്ഠാ പ്രഥമനായികാ ।
ശുദ്ധാ സുധാദേഹിനീ ച ശ്രീരാമാ രസമഞ്ജരീ ॥ 208 ॥

സുപ്രഭാവാ ശുഭാചാരാ സ്വര്‍ണദീ നര്‍മദാംബികാ ।
ഗോമതീ ചന്ദ്രഭാഗേഡ്യാ സരയൂസ്താംരപര്‍ണിസൂഃ ॥ 209 ॥

നിഷ്കലങ്കചരിത്രാ ച നിര്‍ഗുണാ ച നിരഞ്ജനാ ।
ഏതന്നാമസഹസ്രം തു യുഗ്മരൂപസ്യ നാരദ ॥ 210 ॥

പഠനീയം പ്രയത്നേന വൃന്ദാവനരസാവഹേ ।
മഹാപാപപ്രശമനം വന്ധ്യാത്വവിനിവര്‍തകം ॥ 211 ॥

ദാരിദ്ര്യശമനം രോഗനാശനം കാമദം മഹത് ।
പാപാപഹം വൈരിഹരം രാധാമാധവഭക്തിദം ॥ 212 ॥

നമസ്തസ്മൈ ഭഗവതേ കൃഷ്ണായാകുണ്ഠമേധസേ ।
രാധാസങ്ഗസുധാസിന്ധൌ നമോ നിത്യവിഹാരിണേ ॥ 213 ॥

രാധാദേവീ ജഗത്കര്‍ത്രീ ജഗത്പാലനതത്പരാ ।
ജഗല്ലയവിധാത്രീ ച സര്‍വേശീ സര്‍വസൂതികാ ॥ 214 ॥

തസ്യാ നാമസഹസ്രം വൈ മയാ പ്രോക്തം മുനീശ്വര ।
ഭുക്തിമുക്തിപ്രദം ദിവ്യം കിം ഭൂയഃ ശ്രോതുമിച്ഛസി ॥ 215 ॥

॥ ഇതി ശ്രീബൃഹന്നാരദീയപുരാണേ പൂര്‍വഭാഗേ ബൃഹദുപാഖ്യാനേ
തൃതീയപാദേ രാധാകൃഷ്ണസഹസ്രനാമകഥനം നാമ
ദ്വ്യശീതിതമോഽധ്യായഃ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Radha Krishna or Yugala Stotram:

1000 Names of Sri Radha Krishna or Yugala | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top