Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Radha Krishna or Yugala | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Radhakrishna or Yugala Sahasranamastotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీరాధాకృష్ణయుగలసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥
సనత్కుమార ఉవాచ –
కిం త్వం నారద జానాసి పూర్వజన్మని యత్త్వయా ।
ప్రాప్తం భగవతః సాక్షాచ్ఛూలినో యుగలాత్మకమ్ ॥ ౧ ॥

కృష్ణమన్త్రరహస్యం చ స్మర విస్మృతిమాగతమ్ ।
సూత ఉవాచ –
ఇత్యుక్తో నారదో విప్రాః కుమారేణ తు ధీమతా ॥ ౨ ॥

ధ్యానే వివేదాశు చిరం చరితం పూర్వజన్మనః ।
తతశ్చిరం ధ్యానపరో నారదో భగవత్ప్రియః ॥ ౩ ॥

జ్ఞాత్వా సర్వం సువృత్తాన్తం సుప్రసన్నాననోఽబ్రవీత్ ।
భగవన్సర్వవృత్తాన్తః పూర్వకల్పసముద్భవః ॥ ౪ ॥

మమ స్మృతిమనుప్రాప్తో వినా యుగలలమ్భనమ్ ॥

తచ్ఛ్రుత్వా వచనం తస్య నారదస్య మహాత్మనః ॥ ౫ ॥

సనత్కుమారో భగవాన్ వ్యాజహార యథాతథమ్ ।
సనత్కుమార ఉవాచ –
శ‍ృణు విప్ర ప్రవక్ష్యామి యస్మిఞ్జన్మని శూలినః ॥ ౬ ॥

ప్రాప్తం కృష్ణరహస్యం వై సావధానో భవాధునా ।
అస్మాత్సారస్వతాత్కల్పాత్పూర్వస్మిన్పఞ్చవింశకే ॥ ౭ ॥

కల్పే త్వం కాశ్యపో జాతో నారదో నామ నామతః ।
తత్రైకదా త్వం కైలాసం ప్రాప్తః కృష్ణస్య యోగినః ॥ ౮ ॥

సమ్ప్రష్టుం పరమం తత్త్వం శివం కైలాసవాసినమ్ ।
త్వయా పృష్టో మహాదేవో రహస్యం స్వప్రకాశితమ్ ॥ ౯ ॥

కథయా మాస తత్త్వేన నిత్యలీలానుగం హరేః ।
తతస్తదన్తే తు పునస్త్వయా విజ్ఞాపితో హరః ॥ ౧౦ ॥

నిత్యాం లీలాం హరేర్ద్రష్టుం తతః ప్రాహ సదాశివః ।
గోపీజనపదస్యాన్తే వల్లభేతి పదం తతః ॥ ౧౧ ॥

చరణాచ్ఛరణం పశ్చాత్ప్రపద్యే ఇతి వై మనుః ।
మన్త్రస్యాస్య ఋషిః ప్రోక్తో సురభిశ్ఛన్ద ఏవ చ ॥ ౧౨ ॥

గాయత్రీ దేవతా చాస్య బల్లవీవల్లభో విభుః ।
ప్రపన్నోఽస్మీతి తద్భక్తౌ వినియోగ ఉదాహృతః ॥ ౧౩ ॥

నాస్య సిద్ధాదికం విప్ర శోధనం న్యాసకల్పనమ్ ।
కేవలం చిన్తనం సద్యో నిత్యలీలాప్రకాశకమ్ ॥ ౧౪ ॥

ఆభ్యన్తరస్య ధర్మస్య సాధనం వచ్మి సామ్ప్రతమ్ ॥ ౧౫ ॥

సఙ్గృహ్య మన్త్రం గురుభక్తియుక్తో
విచిన్త్య సర్వం మనసా తదీహితమ్ ।
కృపాం తదీయాం నిజధర్మసంస్థో
విభావయన్నాత్మని తోషయేద్గురుమ్ ॥ ౧౬ ॥

సతాం శిక్షేత వై ధర్మాన్ప్రపన్నానాం భయాపహాన్ ।
ఐహికాముష్మికీచిన్తావిధురాన్ సిద్ధిదాయకాన్ ॥ ౧౭ ॥

స్వేష్టదేవధియా నిత్యం తోషయేద్వైష్ణవాంస్తథా ।
భర్త్సనాదికమేతేషాం న కదాచిద్విచిన్తయేత్ ॥ ౧౮ ॥

పూర్వకర్మవశాద్భవ్యమైహికం భోగ్యమేవ చ ।
ఆయుష్యకం తథా కృష్ణః స్వయమేవ కరిష్యతి ॥ ౧౯ ॥

శ్రీకృష్ణం నిత్యలీలాస్థం చిన్తయేత్స్వధియానిశమ్ ।
శ్రీమదర్చావతారేణ కృష్ణం పరిచరేత్సదా ॥ ౨౦ ॥

అనన్యచిన్తనీయోఽసౌ ప్రపన్నైః శరణార్థిభిః ।
స్థేయం చ దేహగేహాదావుదాసీనతయా బుధైః ॥ ౨౧ ॥

గురోరవజ్ఞాం సాధూనాం నిన్దాం భేదం హరే హరౌ ।
వేదనిన్దాం హరేర్నామబలాత్పాపసమీహనమ్ ॥ ౨౨ ॥

అర్థవాదం హరేర్నామ్ని పాషణ్డం నామసఙ్గ్రహే ।
అలసే నాస్తికే చైవ హరినామోపదేశనమ్ ॥ ౨౩ ॥

నామవిస్మరణం చాపి నామ్న్యనాదరమేవ చ ।
సన్త్యజేద్ దూరతో వత్స దోషానేతాన్సుదారుణాన్ ॥ ౨౪ ॥

ప్రపన్నోఽస్మీతి సతతం చిన్తయేద్ధృద్గతం హరిమ్ ।
స ఏవ పాలనం నిత్యం కరిష్యతి మమేతి చ ॥ ౨౫ ॥

తవాస్మి రాధికానాథ కర్మణా మనసా గిరా ।
కృష్ణకాన్తేతి చైవాస్మి యువామేవ గతిర్మమ ॥ ౨౬ ॥

దాసాః సఖాయః పితరః ప్రేయస్యశ్చ హరేరిహ ।
సర్వే నిత్యా మునిశ్రేష్ఠ చిన్తనీయా మహాత్మభిః ॥ ౨౭ ॥

గమనాగమనే నిత్యం కరోతి వనగోష్ఠయోః ।
గోచారణం వయస్యైశ్చ వినాసురవిఘాతనమ్ ॥ ౨౮ ॥

సఖాయో ద్వాదశాఖ్యాతా హరేః శ్రీదామపూర్వకాః ।
రాధికాయాః సుశీలాద్యాః సఖ్యో ద్వాత్రింశదీరితాః ॥ ౨౯ ॥

ఆత్మానం చిన్తయేద్వత్స తాసాం మధ్యే మనోరమామ్ ।
రూపయౌవనసమ్పన్నాం కిశోరీం చ స్వలఙ్కృతామ్ ॥ ౩౦ ॥

నానాశిల్పకలాభిజ్ఞాం కృష్ణభోగానురూపిణీమ్ ।
తత్సేవనసుఖాహ్లాదభావేనాతిసునిర్వృతామ్ ॥ ౩౧ ॥

బ్రాహ్మం ముహూర్తమారభ్య యావదర్ధనిశా భవేత్ ।
తావత్పరిచరేత్తౌ తు యథాకాలానుసేవయా ॥ ౩౨ ॥

సహస్రం చ తయోర్నామ్నాం పఠేన్నిత్యం సమాహితః ।
ఏతత్సాధనముద్దిష్టం ప్రపన్నానాం మునీశ్వర ॥ ౩౩ ॥

నాఖ్యేయం కస్యచిత్తుభ్యం మయా తత్త్వం ప్రకాశితమ్ ।
సనత్కుమార ఉవాచ –
తతస్త్వం నారద పునః పృష్టవాన్వై సదాశివమ్ ॥ ౩౪ ॥

నామ్నాం సహస్రం తచ్చాపి ప్రోక్తవాంస్తచ్ఛృణుష్వ మే ।
ధ్యాత్వా వృన్దావనే రమ్యే యమునాతీరసఙ్గతమ్ ॥ ౩౫ ॥

కల్పవృక్షం సమాశ్రిత్య తిష్ఠన్తం రాధికాయుతమ్ ।
పఠేన్నామసహస్రం తు యుగలాఖ్యం మహామునే ॥ ౩౬ ॥

దేవకీనన్దనః శౌరిర్వాసుదేవో బలానుజః ।
గదాగ్రజః కంసమోహః కంససేవకమోహనః ॥ ౩౭ ॥

భిన్నార్గలో భిన్నలోహః పితృబాహ్యాః పితృస్తుతః ।
మాతృస్తుతః శివధ్యేయో యమునాజలభేదనః ॥ ౩౮ ॥

వ్రజవాసీ వ్రజానన్దీ నన్దబాలో దయానిధిః ।
లీలాబాలః పద్మనేత్రో గోకులోత్సవ ఈశ్వరః ॥ ౩౯ ॥

గోపికానన్దనః కృష్ణో గోపానన్దః సతాం గతిః ।
బకప్రాణహరో విష్ణుర్బకముక్తిప్రదో హరిః ॥ ౪౦ ॥

బలదోలాశయశయః శ్యామలః సర్వసున్దరః ।
పద్మనాభో హృషీకేశః క్రీడామనుజబాలకః ॥ ౪౧ ॥

లీలావిధ్వస్తశకటో వేదమన్త్రాభిషేచితః ।
యశోదానన్దనః కాన్తో మునికోటినిషేవితః ॥ ౪౨ ॥

నిత్యం మధువనావాసీ వైకుణ్ఠః సమ్భవః క్రతుః ।
రమాపతిర్యదుపతిర్మురారిర్మధుసూదనః ॥ ౪౩ ॥

మాధవో మానహారీ చ శ్రీపతిర్భూధరః ప్రభుః ।
బృహద్వనమహాలీలో నన్దసూనుర్మహాసనః ॥ ౪౪ ॥

తృణావర్తప్రాణహారీ యశోదావిస్మయప్రదః ।
త్రైలోక్యవక్త్రః పద్మాక్షః పద్మహస్తః ప్రియఙ్కరః ॥ ౪౫ ॥

బ్రహ్మణ్యో ధర్మగోప్తా చ భూపతిః శ్రీధరః స్వరాట్ ।
అజాధ్యక్షః శివాధ్యక్షో ధర్మాధ్యక్షో మహేశ్వరః ॥ ౪౬ ॥

వేదాన్తవేద్యో బ్రహ్మస్థః ప్రజాపతిరమోఘదృక్ ।
గోపీకరావలమ్బీ చ గోపబాలకసుప్రియః ॥ ౪౭ ॥

బాలానుయాయీ బలవాన్ శ్రీదామప్రియ ఆత్మవాన్ ।
గోపీగృహాఙ్గణరతిర్భద్రః సుశ్లోకమఙ్గలః ॥ ౪౮ ॥

నవనీతహరో బాలో నవనీతప్రియాశనః ।
బాలవృన్దీ మర్కవృన్దీ చకితాక్షః పలాయితః ॥ ౪౯ ॥

యశోదాతర్జితః కమ్పీ మాయారుదితశోభనః ।
దామోదరోఽప్రమేయాత్మా దయాలుర్భక్తవత్సలః ॥ ౫౦ ॥

సుబద్ధోలూఖలే నమ్రశిరా గోపీకదర్థితః ।
వృక్షభఙ్గీ శోకభఙ్గీ ధనదాత్మజమోక్షణః ॥ ౫౧ ॥

దేవర్షివచనశ్లాఘీ భక్తవాత్సల్యసాగరః ।
వ్రజకోలాహలకరో వ్రజానదవివర్ద్ధనః ॥ ౫౨ ॥

గోపాత్మా ప్రేరకః సాక్షీ వృన్దావననివాసకృత్ ।
వత్సపాలో వత్సపతిర్గోపదారకమణ్డనః ॥ ౫౩ ॥

బాలక్రీడో బాలరతిర్బాలకః కనకాఙ్గదీ ।
పీతామ్బరో హేమమాలీ మణిముక్తావిభూషణః ॥ ౫౪ ॥

కిఙ్కిణీకటకీ సూత్రీ నూపురీ ముద్రికాన్వితః ।
వత్సాసురపతిధ్వంసీ బకాసురవినాశనః ॥ ౫౫ ॥

అఘాసురవినాశీ చ వినిద్రీకృతబాలకః ।
ఆద్య ఆత్మప్రదః సఙ్గీ యమునాతీరభోజనః ॥ ౫౬ ॥

గోపాలమణ్డలీమధ్యః సర్వగోపాలభూషణః ।
కృతహస్తతలగ్రాసో వ్యఞ్జనాశ్రితశాఖికః ॥ ౫౭ ॥

కృతబాహుశ‍ృఙ్గయష్టిర్గుఞ్జాలఙ్కృతకణ్ఠకః ।
మయూరపిచ్ఛముకుటో వనమాలావిభూషితః ॥ ౫౮ ॥

గైరికాచిత్రితవపుర్నవమేఘవపుః స్మరః ।
కోటికన్దర్పలావణ్యో లసన్మకరకుణ్డలః ॥ ౫౯ ॥

ఆజానుబాహుర్భగవాన్నిద్రారహితలోచనః ।
కోటిసాగరగామ్భీర్యః కాలకాలః సదాశివః ॥ ౬౦ ॥

విరఞ్చిమోహనవపుర్గోపవత్సవపుర్ద్ధరః ।
బ్రహ్మాణ్డకోటిజనకో బ్రహ్మమోహవినాశకః ॥ ౬౧ ॥

బ్రహ్మా బ్రహ్మేడితః స్వామీ శక్రదర్పాదినాశనః ।
గిరిపూజోపదేష్టా చ ధృతగోవర్ద్ధనాచలః ॥ ౬౨ ॥

పురన్దరేడితః పూజ్యః కామధేనుప్రపూజితః ।
సర్వతీర్థాభిషిక్తశ్చ గోవిన్దో గోపరక్షకః ॥ ౬౩ ॥

కాలియార్తికరః క్రూరో నాగపత్నీడితో విరాట్ ।
ధేనుకారిః ప్రలమ్బారిర్వృషాసురవిమర్దనః ॥ ౬౪ ॥

మాయాసురాత్మజధ్వంసీ కేశికణ్ఠవిదారకః ।
గోపగోప్తా ధేనుగోప్తా దావాగ్నిపరిశోషకః ॥ ౬౫ ॥

గోపకన్యావస్త్రహారీ గోపకన్యావరప్రదః ।
యజ్ఞపత్న్యన్నభోజీ చ మునిమానాపహారకః ॥ ౬౬ ॥

జలేశమానమథనో నన్దగోపాలజీవనః ।
గన్ధర్వశాపమోక్తా చ శఙ్ఖచూడశిరో హరః ॥ ౬౭ ॥

వంశీ వటీ వేణువాదీ గోపీచిన్తాపహారకః ।
సర్వగోప్తా సమాహ్వానః సర్వగోపీమనోరథః ॥ ౬౮ ॥

వ్యఙ్గధర్మప్రవక్తా చ గోపీమణ్డలమోహనః ।
రాసక్రీడారసాస్వాదీ రసికో రాధికాధవః ॥ ౬౯ ॥

కిశోరీప్రాణనాథశ్చ వృషభానసుతాప్రియః ।
సర్వగోపీజనానన్దీ గోపీజనవిమోహనః ॥ ౭౦ ॥

గోపికాగీతచరితో గోపీనర్తనలాలసః ।
గోపీస్కన్ధాశ్రితకరో గోపికాచుమ్బనప్రియః ॥ ౭౧ ॥

గోపికామార్జితముఖో గోపీవ్యజనవీజితః ।
గోపికాకేశసంస్కారీ గోపికాపుష్పసంస్తరః ॥ ౭౨ ॥

గోపికాహృదయాలమ్బీ గోపీవహనతత్పరః ।
గోపికామదహారీ చ గోపికాపరమార్జితః ॥ ౭౩ ॥

గోపికాకృతసంనీలో గోపికాసంస్మృతప్రియః ।
గోపికావన్దితపదో గోపికావశవర్తనః ॥ ౭౪ ॥

రాధాపరాజితః శ్రీమాన్నికుఞ్జేసువిహారవాన్ ।
కుఞ్జప్రియః కుఞ్జవాసీ వృన్దావనవికాసనః ॥ ౭౫ ॥

యమునాజలసిక్తాఙ్గో యమునాసౌఖ్యదాయకః ।
శశిసంస్తమ్భనః శూరః కామీ కామవిజోహనః ॥ ౭౬ ॥

కామాద్యాః కామనాథశ్చ కామమానసభేదనః ।
కామదః కామరూపశ్చ కామినీ కామసఞ్చయః ॥ ౭౭ ॥

నిత్యక్రీడో మహాలీలః సర్వః సర్వగతస్తథా ।
పరమాత్మా పరాధీశః సర్వకారణకారణః (orమ్) ॥ ౭౮ ॥

గృహీతనారదవచా హ్యక్రూరపరిచిన్తితః ।
అక్రూరవన్దితపదో గోపికాతోషకారకః ॥ ౭౯ ॥

అక్రూరవాక్యసఙ్గ్రాహీ మథురావాసకారణః (orమ్)।
అక్రూరతాపశమనో రజకాయుఃప్రణాశనః ॥ ౮౦ ॥

మథురానన్దదాయీ చ కంసవస్త్రవిలుణ్ఠనః ।
కంసవస్త్రపరీధానో గోపవస్త్రప్రదాయకః ॥ ౮౧ ॥

సుదామగృహగామీ చ సుదామపరిపూజితః ।
తన్తువాయకసమ్ప్రీతః కుబ్జాచన్దనలేపనః ॥ ౮౨ ॥

కుబ్జారూపప్రదో విజ్ఞో ముకున్దో విష్టరశ్రవాః ।
సర్వజ్ఞో మథురాలోకీ సర్వలోకాభినన్దనః ॥ ౮౩ ॥

కృపాకటాక్షదర్శీ చ దైత్యారిర్దేవపాలకః ।
సర్వదుఃఖప్రశమనో ధనుర్భఙ్గీ మహోత్సవః ॥ ౮౪ ॥

కువలయాపీడహన్తా దన్తస్కన్ధబలాగ్రణీః ।
కల్పరూపధరో ధీరో దివ్యవస్త్రానులేపనః ॥ ౮౫ ॥

మల్లరూపో మహాకాలః కామరూపీ బలాన్వితః ।
కంసత్రాసకరో భీమో ముష్టికాన్తశ్చ కంసహా ॥ ౮౬ ॥

చాణూరఘ్నో భయహరః శలారిస్తోశలాన్తకః ।
వైకుణ్ఠవాసీ కంసారిః సర్వదుష్టనిషూదనః ॥ ౮౭ ॥

దేవదున్దుభినిర్ఘోషీ పితృశోకనివారణః ।
యాదవేన్ద్రః సతాంనాథో యాదవారిప్రమర్ద్దనః ॥ ౮౮ ॥

శౌరిశోకవినాశీ చ దేవకీతాపనాశనః ।
ఉగ్రసేనపరిత్రాతా ఉగ్రసేనాభిపూజితః ॥ ౮౯ ॥

ఉగ్రసేనాభిషేకీ చ ఉగ్రసేనదయాపరః ।
సర్వసాత్వతసాక్షీ చ యదూనామభినన్దనః ॥ ౯౦ ॥

సర్వమాథురసంసేవ్యః కరుణో భక్తబాన్ధవః ।
సర్వగోపాలధనదో గోపీగోపాలలాలసః ॥ ౯౧ ॥

శౌరిదత్తోపవీతీ చ ఉగ్రసేనదయాకరః ।
గురుభక్తో బ్రహ్మచారీ నిగమాధ్యయనే రతః ॥ ౯౨ ॥

సఙ్కర్షణసహాధ్యాయీ సుదామసుహృదేవ చ ।
విద్యానిధిః కలాకోశో మృతపుత్రప్రదస్తథా ॥ ౯౩ ॥

చక్రీ పాఞ్చజనీ చైవ సర్వనారకిమోచనః ।
యమార్చితః పరో దేవో నామోచ్చారవశోఽచ్యుతః ॥ ౯౪ ॥

కుబ్జావిలాసీ సుభగో దీనబన్ధురనూపమః ।
అక్రూరగృహగోప్తా చ ప్రతిజ్ఞాపాలకః శుభః ॥ ౯౫ ॥

జరాసన్ధజయీ విద్వాన్ యవనాన్తో ద్విజాశ్రయః ।
ముచుకున్దప్రియకరో జరాసన్ధపలాయితః ॥ ౯౬ ॥

ద్వారకాజనకో గూఢో బ్రహ్మణ్యః సత్యసఙ్గరః ।
లీలాధరః ప్రియకరో విశ్వకర్మా యశఃప్రదః ॥ ౯౭ ॥

రుక్మిణీప్రియసన్దేశో రుక్మశోకవివర్ద్ధనః ।
చైద్యశోకాలయః శ్రేష్ఠో దుష్టరాజన్యనాశనః ॥ ౯౮ ॥

రుక్మివైరూప్యకరణో రుక్మిణీవచనే రతః ।
బలభద్రవచోగ్రాహీ ముక్తరుక్మీ జనార్దనః ॥ ౯౯ ॥

రుక్మిణీప్రాణనాథశ్చ సత్యభామాపతిః స్వయమ్ ।
భక్తపక్షీ భక్తివశ్యో హ్యక్రూరమణిదాయకః ॥ ౧౦౦ ॥

శతధన్వాప్రాణహారీ ఋక్షరాజసుతాప్రియః ।
సత్రాజిత్తనయాకాన్తో మిత్రవిన్దాపహారకః ॥ ౧౦౧।
సత్యాపతిర్లక్ష్మణాజిత్పూజ్యో భద్రాప్రియఙ్కరః ।
నరకాసురఘాతీ చ లీలాకన్యాహరో జయీ ॥ ౧౦౨ ॥

మురారిర్మదనేశోఽపి ధరిత్రీదుఃఖనాశనః ।
వైనతేయీ స్వర్గగామీ అదిత్య కుణ్డలప్రదః ॥ ౧౦౩ ॥

ఇన్ద్రార్చితో రమాకాన్తో వజ్రిభార్యాప్రపూజితః ।
పారిజాతాపహారీ చ శక్రమానాపహారకః ॥ ౧౦౪ ॥

ప్రద్యుమ్నజనకః సామ్బతాతో బహుసుతో విధుః ।
గర్గాచార్యః సత్యగతిర్ధర్మాధారో ధరాధరః ॥ ౧౦౫ ॥

ద్వారకామణ్డనః శ్లోక్యః సుశ్లోకో నిగమాలయః ।
పౌణ్డ్రకప్రాణహారీ చ కాశీరాజశిరోహరః ॥ ౧౦౬ ॥

అవైష్ణవవిప్రదాహీ సుదక్షిణభయావహః ।
జరాసన్ధవిదారీ చ ధర్మనన్దనయజ్ఞకృత్ ॥ ౧౦౭ ॥

శిశుపాలశిరశ్ఛేదీ దన్తవక్త్రవినాశనః ।
విదూరథాన్తకః శ్రీశః శ్రీదో ద్వివిదనాశనః ॥ ౧౦౮ ॥

రుక్మిణీమానహారీ చ రుక్మిణీమానవర్ద్ధనః ।
దేవర్షిశాపహర్తా చ ద్రౌపదీవాక్యపాలకః ॥ ౧౦౯ ॥

దుర్వాసోభయహారీ చ పాఞ్చాలీస్మరణాగతః ।
పార్థదూతః పార్థమన్త్రీ పార్థదుఃఖౌఘనాశనః ॥ ౧౧౦ ॥

పార్థమానాపహారీ చ పార్థజీవనదాయకః ।
పాఞ్చాలీవస్త్రదాతా చ విశ్వపాలకపాలకః ॥ ౧౧౧ ॥

శ్వేతాశ్వసారథిః సత్యః సత్యసాధ్యో భయాపహః ।
సత్యసన్ధః సత్యరతిః సత్యప్రియ ఉదారధీః ॥ ౧౧౨ ॥

మహాసేనజయీ చైవ శివసైన్యవినాశనః ।
బాణాసురభుజచ్ఛేత్తా బాణబాహువరప్రదః ॥ ౧౧౩ ॥

తార్క్ష్యమానాపహారీ చ తార్క్ష్యతేజోవివర్ద్ధనః ।
రామస్వరూపధారీ చ సత్యభామాముదావహః ॥ ౧౧౪ ॥

రత్నాకరజలక్రీడో వ్రజలీలాప్రదర్శకః ।
స్వప్రతిజ్ఞాపరిధ్వంసీ భీష్మాజ్ఞాపరిపాలకః ॥ ౧౧౫ ॥

వీరాయుధహరః కాలః కాలికేశో మహాబలః ।
వర్వరీషశిరోహారీ వర్వరీషశిరఃప్రదః ॥ ౧౧౬ ॥

ధర్మపుత్రజయీ శూరదుర్యోధనమదాన్తకః ।
గోపికాప్రీతినిర్బన్ధనిత్యక్రీడో వ్రజేశ్వరః ॥ ౧౧౭ ॥

రాధాకుణ్డరతిర్ధన్యః సదాన్దోలసమాశ్రితః ।
సదామధువనానన్దీ సదావృన్దావనప్రియః ॥ ౧౧౮ ॥

అశోకవనసన్నద్ధః సదాతిలకసఙ్గతః ।
సదాగోవర్ద్ధనరతిః సదా గోకులవల్లభః ॥ ౧౧౯ ॥

భాణ్డీరవటసంవాసీ నిత్యం వంశీవటస్థితః ।
నన్దగ్రామకృతావాసో వృషభానుగ్రహప్రియః ॥ ౧౨౦ ॥

గృహీతకామినీరూపో నిత్యం రాసవిలాసకృత్ ।
వల్లవీజనసఙ్గోప్తా వల్లవీజనవల్లభః ॥ ౧౨౧ ॥

దేవశర్మకృపాకర్తా కల్పపాదపసంస్థితః ।
శిలానుగన్ధనిలయః పాదచారీ ఘనచ్ఛవిః ॥ ౧౨౨ ॥

అతసీకుసుమప్రఖ్యః సదా లక్ష్మీకృపాకరః ।
త్రిపురారిప్రియకరో హ్యుగ్రధన్వాపరాజితః ॥ ౧౨౩ ॥

షడ్ధురధ్వంసకర్తా చ నికుమ్భప్రాణహారకః ।
వజ్రనాభపురధ్వంసీ పౌణ్డ్రకప్రాణహారకః ॥ ౧౨౪ ॥

బహులాశ్వప్రీతికర్తా ద్విజవర్యప్రియఙ్కరః ।
శివసఙ్కటహారీ చ వృకాసురవినాశనః ॥ ౧౨౫ ॥

భృగుసత్కారకారీ చ శివసాత్త్వికతాప్రదః ।
గోకర్ణపూజకః సామ్బకుష్ఠవిధ్వంసకారణః ॥ ౧౨౬ ॥

వేదస్తుతో వేదవేత్తా యదువంశవివర్ద్ధనః ।
యదువంశవినాశీ చ ఉద్ధవోద్ధారకారకః ॥ ౧౨౭ ॥

(ఇతి కృష్ణనామావలిః-౫౦౦ అథ రాధానామావలిః-౫౦౦)

రాధా చ రాధికా చైవ ఆనన్దా వృషభానుజా ।
వృన్దావనేశ్వరీ పుణ్యా కృష్ణమానసహారిణీ ॥ ౧౨౮ ॥

ప్రగల్భా చతురా కామా కామినీ హరిమోహినీ ।
లలితా మధురా మాధ్వీ కిశోరీ కనకప్రభా ॥ ౧౨౯ ॥

జితచన్ద్రా జితమృగా జితసింహా జితద్విపా ।
జితరమ్భా జితపికా గోవిన్దహృదయోద్భవా ॥ ౧౩౦ ॥

జితబిమ్బా జితశుకా జితపద్మా కుమారికా ।
శ్రీకృష్ణాకర్షణా దేవీ నిత్యం యుగ్మస్వరూపిణీ ॥ ౧౩౧ ॥

నిత్యం విహారిణీ కాన్తా రసికా కృష్ణవల్లభా ।
ఆమోదినీ మోదవతీ నన్దనన్దనభూషితా ॥ ౧౩౨ ॥

దివ్యామ్బరా దివ్యహారా ముక్తామణివిభూషితా ।
కుఞ్జప్రియా కుఞ్జవాసా కుఞ్జనాయకనాయికా ॥ ౧౩౩ ॥

చారురూపా చారువక్త్రా చారుహేమాఙ్గదా శుభా ।
శ్రీకృష్ణవేణుసఙ్గీతా మురలీహారిణీ శివా ॥ ౧౩౪ ॥

భద్రా భగవతీ శాన్తా కుముదా సున్దరీ ప్రియా ।
కృష్ణక్రీడా కృష్ణరతిః శ్రీకృష్ణసహచారిణీ ॥ ౧౩౫ ॥

వంశీవటప్రియస్థానా యుగ్మాయుగ్మస్వరూపిణీ ।
భాణ్డీరవాసినీ శుభ్రా గోపీనాథప్రియా సఖీ ॥ ౧౩౬ ॥

శ్రుతినిఃశ్వసితా దివ్యా గోవిన్దరసదాయినీ ।
శ్రీకృష్ణప్రార్థనీశానా మహానన్దప్రదాయినీ ॥ ౧౩౭ ॥

వైకుణ్ఠజనసంసేవ్యా కోటిలక్ష్మీసుఖావహా ।
కోటికన్దర్పలావణ్యా రతికోటిరతిప్రదా ॥ ౧౩౮ ॥

భక్తిగ్రాహ్యా భక్తిరూపా లావణ్యసరసీ ఉమా ।
బ్రహ్మరుద్రాదిసంరాధ్యా నిత్యం కౌతూహలాన్వితా ॥ ౧౩౯ ॥

నిత్యలీలా నిత్యకామా నిత్యశ‍ృఙ్గారభూషితా ।
నిత్యవృన్దావనరసా నన్దనన్దనసంయుతా ॥ ౧౪౦ ॥

గోపికామణ్డలీయుక్తా నిత్యం గోపాలసఙ్గతా ।
గోరసక్షేపణీ శూరా సానన్దానన్దదాయినీ ॥ ౧౪౧ ॥

మహాలీలా ప్రకృష్టా చ నాగరీ నగచారిణీ ।
నిత్యమాఘూర్ణితా పూర్ణా కస్తూరీతిలకాన్వితా ॥ ౧౪౨ ॥

పద్మా శ్యామా మృగాక్షీ చ సిద్ధిరూపా రసావహా ।
కోటిచన్ద్రాననా గౌరీ కోటికోకిలసుస్వరా ॥ ౧౪౩ ॥

శీలసౌన్దర్యనిలయా నన్దనన్దనలాలితా ।
అశోకవనసంవాసా భాణ్డీరవనసఙ్గతా ॥ ౧౪౪ ॥

కల్పద్రుమతలావిష్టా కృష్ణా విశ్వా హరిప్రియా ।
అజాగమ్యా భవాగమ్యా గోవర్ద్ధనకృతాలయా ॥ ౧౪౫ ॥

యమునాతీరనిలయా శశ్వద్గోవిన్దజల్పినీ ।
శశ్వన్మానవతీ స్నిగ్ధా శ్రీకృష్ణపరివన్దితా ॥ ౧౪౬ ॥

కృష్ణస్తుతా కృష్ణవృతా శ్రీకృష్ణహృదయాలయా ।
దేవద్రుమఫలా సేవ్యా వృన్దావనరసాలయా ॥ ౧౪౭ ॥

కోటితీర్థమయీ సత్యా కోటితీర్థఫలప్రదా ।
కోటియోగసుదుష్ప్రాప్యా కోటియజ్ఞదురాశ్రయా ॥ ౧౪౮ ॥

మనసా శశిలేఖా చ శ్రీకోటిసుభగాఽనఘా ।
కోటిముక్తసుఖా సౌమ్యా లక్ష్మీకోటివిలాసినీ ॥ ౧౪౯ ॥

తిలోత్తమా త్రికాలస్థా త్రికాలజ్ఞాప్యధీశ్వరీ ।
త్రివేదజ్ఞా త్రిలోకజ్ఞా తురీయాన్తనివాసినీ ॥ ౧౫౦ ॥

దుర్గారాధ్యా రమారాధ్యా విశ్వారాధ్యా చిదాత్మికా ।
దేవారాధ్యా పరారాధ్యా బ్రహ్మారాధ్యా పరాత్మికా ॥ ౧౫౧ ॥

శివారాధ్యా ప్రేమసాధ్యా భక్తారాధ్యా రసాత్మికా ।
కృష్ణప్రాణార్పిణీ భామా శుద్ధప్రేమవిలాసినీ ॥ ౧౫౨ ॥

కృష్ణారాధ్యా భక్తిసాధ్యా భక్తవృన్దనిషేవితా ।
విశ్వాధారా కృపాధారా జీవధారాతినాయికా ॥ ౧౫౩ ॥

శుద్ధప్రేమమయీ లజ్జా నిత్యసిద్ధా శిరోమణిః ।
దివ్యరూపా దివ్యభోగా దివ్యవేషా ముదాన్వితా ॥ ౧౫౪ ॥

దివ్యాఙ్గనావృన్దసారా నిత్యనూతనయౌవనా ।
పరబ్రహ్మావృతా ధ్యేయా మహారూపా మహోజ్జ్వలా ॥ ౧౫౫ ॥

కోటిసూర్యప్రభా కోటిచన్ద్రబిమ్బాధికచ్ఛవిః ।
కోమలామృతవాగాద్యా వేదాద్యా వేదదుర్లభా ॥ ౧౫౬ ॥

కృష్ణాసక్తా కృష్ణభక్తా చన్ద్రావలినిషేవితా ।
కలాషోడశసమ్పూర్ణా కృష్ణదేహార్ద్ధధారిణీ ॥ ౧౫౭ ॥

కృష్ణబుద్ధిః కృష్ణసారా కృష్ణరూపవిహారిణీ ।
కృష్ణకాన్తా కృష్ణధనా కృష్ణమోహనకారిణీ ॥ ౧౫౮ ॥

కృష్ణదృష్టిః కృష్ణగోత్రీ కృష్ణదేవీ కులోద్వహా ।
సర్వభూతస్థితావాత్మా సర్వలోకనమస్కృతా ॥ ౧౫౯ ॥

కృష్ణదాత్రీ ప్రేమధాత్రీ స్వర్ణగాత్రీ మనోరమా ।
నగధాత్రీ యశోదాత్రీ మహాదేవీ శుభఙ్కరీ ॥ ౧౬౦ ॥

శ్రీశేషదేవజననీ అవతారగణప్రసూః ।
ఉత్పలాఙ్కారవిన్దాఙ్కా ప్రసాదాఙ్కా ద్వితీయకా ॥ ౧౬౧ ॥

రథాఙ్కా కుఞ్జరాఙ్కా చ కుణ్డలాఙ్కపదస్థితా ।
ఛత్రాఙ్కా విద్యుదఙ్కా చ పుష్పమాలాఙ్కితాపి చ ॥ ౧౬౨ ॥

దణ్డాఙ్కా ముకుటాఙ్కా చ పూర్ణచన్ద్రా శుకాఙ్కితా ।
కృష్ణాన్నాహారపాకా చ వృన్దాకుఞ్జవిహారిణీ ॥ ౧౬౩ ॥

కృష్ణప్రబోధనకరీ కృష్ణశేషాన్నభోజినీ ।
పద్మకేసరమధ్యస్థా సఙ్గీతాగమవేదినీ ॥ ౧౬౪ ॥

కోటికల్పాన్తభ్రూభఙ్గా అప్రాప్తప్రలయాచ్యుతా ।
సర్వసత్త్వనిధిః పద్మశఙ్ఖాదినిధిసేవితా ॥ ౧౬౫ ॥

అణిమాదిగుణైశ్వర్యా దేవవృన్దవిమోహినీ ।
సర్వానన్దప్రదా సర్వా సువర్ణలతికాకృతిః ॥ ౧౬౬ ॥

కృష్ణాభిసారసఙ్కేతా మాలినీ నృత్యపణ్డితా ।
గోపీసిన్ధుసకాశాహ్వా గోపమణ్డపశోభినీ ॥ ౧౬౭ ॥

శ్రీకృష్ణప్రీతిదా భీతా ప్రత్యఙ్గపులకాఞ్చితా ।
శ్రీకృష్ణాలిఙ్గనరతా గోవిన్దవిరహాక్షమా ॥ ౧౬౮ ॥

అనన్తగుణసమ్పన్నా కృష్ణకీర్తనలాలసా ।
బీజత్రయమయీ మూర్తిః కృష్ణానుగ్రహవాఞ్ఛితా ॥ ౧౬౯ ॥

విమలాదినిషేవ్యా చ లలితాద్యర్చితా సతీ ।
పద్మవృన్దస్థితా హృష్టా త్రిపురాపరిసేవితా ॥ ౧౭౦ ॥

వృన్తావత్యర్చితా శ్రద్ధా దుర్జ్ఞేయా భక్తవల్లభా ।
దుర్లభా సాన్ద్రసౌఖ్యాత్మా శ్రేయోహేతుః సుభోగదా ॥ ౧౭౧ ॥

సారఙ్గా శారదా బోధా సద్వృన్దావనచారిణీ ।
బ్రహ్మానన్దా చిదానన్దా ధ్యానానన్దార్ద్ధమాత్రికా ॥ ౧౭౨ ॥

గన్ధర్వా సురతజ్ఞా చ గోవిన్దప్రాణసఙ్గమా ।
కృష్ణాఙ్గభూషణా రత్నభూషణా స్వర్ణభూషితా ॥ ౧౭౩ ॥

శ్రీకృష్ణహృదయావాసముక్తాకనకనాలి(orసి)కా ।
సద్రత్నకఙ్కణయుతా శ్రీమన్నీలగిరిస్థితా ॥ ౧౭౪ ॥

స్వర్ణనూపురసమ్పన్నా స్వర్ణకిఙ్కిణిమణ్డితా ।
అశోషరాసకుతుకా రమ్భోరూస్తనుమధ్యమా ॥ ౧౭౫ ॥

పరాకృతిః పరానన్దా పరస్వర్గవిహారిణీ ।
ప్రసూనకబరీ చిత్రా మహాసిన్దూరసున్దరీ ॥ ౧౭౬ ॥

కైశోరవయసా బాలా ప్రమదాకులశేఖరా ।
కృష్ణాధరసుధాస్వాదా శ్యామప్రేమవినోదినీ ॥ ౧౭౭ ॥

శిఖిపిచ్ఛలసచ్చూడా స్వర్ణచమ్పకభూషితా ।
కుఙ్కుమాలక్తకస్తూరీమణ్డితా చాపరాజితా ॥ ౧౭౮ ॥

హేమహారాన్వితా పుష్పాహారాఢ్యా రసవత్యపి ।
మాధుర్య్యమధురా పద్మా పద్మహస్తా సువిశ్రుతా ॥ ౧౭౯ ॥

భ్రూభఙ్గాభఙ్గకోదణ్డకటాక్షశరసన్ధినీ ।
శేషదేవా శిరస్థా చ నిత్యస్థలవిహారిణీ ॥ ౧౮౦ ॥

కారుణ్యజలమధ్యస్థా నిత్యమత్తాధిరోహిణీ ।
అష్టభాషవతీ చాష్టనాయికా లక్షణాన్వితా ॥ ౧౮౧ ॥

సునీతిజ్ఞా శ్రుతిజ్ఞా చ సర్వజ్ఞా దుఃఖహారిణీ ।
రజోగుణేశ్వరీ చైవ శరచ్చన్ద్రనిభాననా ॥ ౧౮౨ ॥

కేతకీకుసుమాభాసా సదా సిన్ధువనస్థితా ।
హేమపుష్పాధికకరా పఞ్చశక్తిమయీ హితా ॥ ౧౮౩ ॥

స్తనకుమ్భీ నరాఢ్యా చ క్షీణాపుణ్యా యశస్వినీ ।
వైరాజసూయజననీ శ్రీశా భువనమోహినీ ॥ ౧౮౪ ॥

మహాశోభా మహామాయా మహాకాన్తిర్మహాస్మృతిః ।
మహామోహా మహావిద్యా మహాకీర్తిర్మహారతిః ॥ ౧౮౫ ॥

మహాధైర్యా మహావీర్యా మహాశక్తిర్మహాద్యుతిః ।
మహాగౌరీ మహాసమ్పన్మహాభోగవిలాసినీ ॥ ౧౮౬ ॥

సమయా భక్తిదాశోకా వాత్సల్యరసదాయినీ ।
సుహృద్భక్తిప్రదా స్వచ్ఛా మాధుర్యరసవర్షిణీ ॥ ౧౮౭ ॥

భావభక్తిప్రదా శుద్ధప్రేమభక్తివిధాయినీ ।
గోపరామాభిరామా చ క్రీడారామా పరేశ్వరీ ॥ ౧౮౮ ॥

నిత్యరామా చాత్మరామా కృష్ణరామా రమేశ్వరీ ।
ఏకానేకజగద్వ్యాప్తా విశ్వలీలాప్రకాశినీ ॥ ౧౮౯ ॥

సరస్వతీశా దుర్గేశా జగదీశా జగద్విధిః ।
విష్ణువంశనివాసా చ విష్ణువంశసముద్భవా ॥ ౧౯౦ ॥

విష్ణువంశస్తుతా కర్త్రీ విష్ణువంశావనీ సదా ।
ఆరామస్థా వనస్థా చ సూర్య్యపుత్ర్యవగాహినీ ॥ ౧౯౧ ॥

ప్రీతిస్థా నిత్యయన్త్రస్థా గోలోకస్థా విభూతిదా ।
స్వానుభూతిస్థితా వ్యక్తా సర్వలోకనివాసినీ ॥ ౧౯౨ ॥

అమృతా హ్యద్భుతా శ్రీమన్నారాయణసమీడితా ।
అక్షరాపి చ కూటస్థా మహాపురుషసమ్భవా ॥ ౧౯౩ ॥

ఔదార్యభావసాధ్యా చ స్థూలసూక్ష్మాతిరూపిణీ ।
శిరీషపుష్పమృదులా గాఙ్గేయముకురప్రభా ॥ ౧౯౪ ॥

నీలోత్పలజితాక్షీ చ సద్రత్నకవరాన్వితా ।
ప్రేమపర్యఙ్కనిలయా తేజోమణ్డలమధ్యగా ॥ ౧౯౫ ॥

కృష్ణాఙ్గగోపనాఽభేదా లీలావరణనాయికా ।
సుధాసిన్ధుసముల్లాసామృతాస్యన్దవిధాయినీ ॥ ౧౯౬ ॥

కృష్ణచిత్తా రాసచిత్తా ప్రేమచిత్తా హరిప్రియా ।
అచిన్తనగుణగ్రామా కృష్ణలీలా మలాపహా ॥ ౧౯౭ ॥

రాససిన్ధుశశాఙ్కా చ రాసమణ్డలమణ్డినీ ।
నతవ్రతా సింహరీచ్ఛా సుమూర్తిః సురవన్దితా ॥ ౧౯౮ ॥

గోపీచూడామణిర్గోపీ గణేడ్యా విరజాధికా ।
గోపప్రేష్ఠా గోపకన్యా గోపనారీ సుగోపికా ॥ ౧౯౯ ॥

గోపధామా సుదామామ్బా గోపాలీ గోపమోహినీ ।
గోపభూషా కృష్ణభూషా శ్రీవృన్దావనచన్ద్రికా ॥ ౨౦౦ ॥

వీణాదిఘోషనిరతా రాసోత్సవవికాసినీ ।
కృష్ణచేష్టా పరిజ్ఞాతా కోటికన్దర్పమోహినీ ॥ ౨౦౧ ॥

శ్రీకృష్ణగుణనాగాఢ్యా దేవసున్దరిమోహినీ ।
కృష్ణచన్ద్రమనోజ్ఞా చ కృష్ణదేవసహోదరీ ॥ ౨౦౨ ॥

కృష్ణాభిలాషిణీ కృష్ణప్రేమానుగ్రహవాఞ్ఛితా ।
క్షేమా చ మధురాలాపా భ్రువోమాయా సుభద్రికా ॥ ౨౦౩ ॥

ప్రకృతిః పరమానన్దా నీపద్రుమతలస్థితా ।
కృపాకటాక్షా బిమ్బోష్ఠీ రమ్భా చారునితమ్బినీ ॥ ౨౦౪ ॥

స్మరకేలినిధానా చ గణ్డతాటఙ్కమణ్డితా ।
హేమాద్రికాన్తిరుచిరా ప్రేమాద్యా మదమన్థరా ॥ ౨౦౫ ॥

కృష్ణచిన్తా ప్రేమచిన్తా రతిచిన్తా చ కృష్ణదా ।
రాసచిన్తా భావచిన్తా శుద్ధచిన్తా మహారసా ॥ ౨౦౬ ॥

కృష్ణాదృష్టిత్రుటియుగా దృష్టిపక్ష్మివినిన్దినీ ।
కన్దర్పజననీ ముఖ్యా వైకుణ్ఠగతిదాయినీ ॥ ౨౦౭ ॥

రాసభావా ప్రియాశ్లిష్టా ప్రేష్ఠా ప్రథమనాయికా ।
శుద్ధా సుధాదేహినీ చ శ్రీరామా రసమఞ్జరీ ॥ ౨౦౮ ॥

సుప్రభావా శుభాచారా స్వర్ణదీ నర్మదామ్బికా ।
గోమతీ చన్ద్రభాగేడ్యా సరయూస్తామ్రపర్ణిసూః ॥ ౨౦౯ ॥

నిష్కలఙ్కచరిత్రా చ నిర్గుణా చ నిరఞ్జనా ।
ఏతన్నామసహస్రం తు యుగ్మరూపస్య నారద ॥ ౨౧౦ ॥

పఠనీయం ప్రయత్నేన వృన్దావనరసావహే ।
మహాపాపప్రశమనం వన్ధ్యాత్వవినివర్తకమ్ ॥ ౨౧౧ ॥

దారిద్ర్యశమనం రోగనాశనం కామదం మహత్ ।
పాపాపహం వైరిహరం రాధామాధవభక్తిదమ్ ॥ ౨౧౨ ॥

నమస్తస్మై భగవతే కృష్ణాయాకుణ్ఠమేధసే ।
రాధాసఙ్గసుధాసిన్ధౌ నమో నిత్యవిహారిణే ॥ ౨౧౩ ॥

రాధాదేవీ జగత్కర్త్రీ జగత్పాలనతత్పరా ।
జగల్లయవిధాత్రీ చ సర్వేశీ సర్వసూతికా ॥ ౨౧౪ ॥

తస్యా నామసహస్రం వై మయా ప్రోక్తం మునీశ్వర ।
భుక్తిముక్తిప్రదం దివ్యం కిం భూయః శ్రోతుమిచ్ఛసి ॥ ౨౧౫ ॥

॥ ఇతి శ్రీబృహన్నారదీయపురాణే పూర్వభాగే బృహదుపాఖ్యానే
తృతీయపాదే రాధాకృష్ణసహస్రనామకథనం నామ
ద్వ్యశీతితమోఽధ్యాయః ॥

Also Read 1000 Names of Shri Radha Krishna or Yugala Stotram:

1000 Names of Sri Radha Krishna or Yugala | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Radha Krishna or Yugala | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top